ꨕြမ္ꨵ ꨀꨓ္ယဝ္ꨵ ေတꨀꨮဳꨲ လ္ꨮ ?????
ꨓ္ꨮးꨁꨤဝ္းတꨤင္း မူိဝ္ꨳꨕြင္းꨟꨱတ္းလြင္ꨳ Cease Fire ꨅြမ္းမꨤꨓ္ꨳဝꨯꨵ ꨓꨯꨵ  သုိꨀ္းတꨯးꨡꨓ္ ꨟꨱတ္းလꨯꨳ လြင္ꨳ လြတ္ꨳလြတ္ꨳလꨰဝ္းလꨰဝ္းꨓꨯꨵ  ꨁဝ္ꨳꨟဳ ꨀူꨓ္းမူိင္းꨡꨓ္လꨱဝ္ꨀူꨉ္း လူိဝ္ ေသꨓꨓ္ꨵ ꨡမ္ꨲ မီးလြင္ꨳသင္ ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ Transitional ထꨰင္ꨳ။ ꨀူꨉ္းꨓ္ꨮးꨁꨤဝ္းယꨤမ္း ꨀိုတ္းသုိꨀ္း Cease Fire ꨅြမ္းသုိꨀ္းမꨤꨓ္ꨳ ꨁဝ္ꨓꨯꨵ ꨓ္ꨮꨳꨁꨤဝ္းတꨤင္း မီးမဳး ပီယဝ္ꨵ ။ ꨀူꨓ္းမူိင္းတꨯးꨟဝ္း ယြꨓ္းမဳးတီꨳ ꨀူꨓ္းသုိꨀ္းတꨯးꨟဝ္း သြင္ꨅုမ္း မူိꨓ္ꨓင္သုိꨀ္းတꨯး
ပြတ္းꨟြင္ꨲ  SSPP/SSA ꨬ  လꨳ သုိꨀ္းတꨯး ပြတ္းꨅꨤꨓ္း RCSS/SSA ꨁဝ္သြင္ꨅုမ္းꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ꨅုမ္းလꨱဝ္ꨀꨓ္ ꨕ္ꨮꨕ္ꨮေꨀဳꨳ ဝဳꨳꨓꨓ္ꨀူꨳေꨀဳꨵ ယဝ္ꨵ ။မူိဝ္ꨳꨀူꨓ္းမူိင္းတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ ꨁိုꨓ္ꨳမဳးꨓိူဝ္လြꨯ တီꨳ လြꨯတꨯးလꨰင္း ေꨀဳꨳ ꨀူꨓ္းလူင္ꨬ  လꨳ ꨀူꨓ္းမူိင္း ꨀူꨳတီꨳတီꨳꨬ  လꨳ ꨀူꨓ္း ပဳꨲ တီꨁဝ္ ယြꨓ္းမဳး တꨓ္ꨲ လꨤတ္ꨳမဳး ꨟꨮ္ꨳသိုꨀ္းတꨯးꨟဝ္း သြင္ꨲ ꨅုမ္း ꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ꨅုမ္းလꨱဝ္
ꨀꨓ္ ꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ꨓမ္ꨵ သꨤꨯလꨱဝ္ꨀꨓ္။ ꨀူꨉ္းꨁဳꨳ ေꨀဳꨳ ꨟꨓ္ထုိင္ꨅြမ္းယူꨲ ꨁဳꨳ ꨡမ္ꨲမီးသင္ꨁဳꨳ ေတꨡမ္ꨲ ꨟꨓ္ထုိင္ꨅြမ္း။ ꨀူꨉ္းꨁဳꨳꨁꨯꨳယြꨓ္းထꨤမ္ꨲ တူꨉ္း ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨲ ꨟူဝ္ꨟဝ္းꨁဝ္ꨕꨤꨯ တꨤင္းသြင္ꨕꨤꨯ ꨬ  လꨳꨀူꨓ္းမူိင္းꨟဝ္းꨁဝ္ꨁဳꨳ။ ꨅြမ္းꨓင္ꨲ ပီꨳꨓြင္ꨵ တꨯးꨟဝ္း ꨀူꨓ္းမူိင္းတꨯး ꨟဝ္း ယြꨓ္းမဳး ꨓꨓ္ꨵ ꨁဳꨳ ꨟဝ္း ꨁဝ္ သင္ꨕြမ္ꨵ ꨀꨓ္ ꨀꨮဳꨲ ပꨱꨓ္ꨅုမ္းလꨱဝ္ ꨀꨓ္ꨀꨮဳꨲ ယဝ္ꨵ ။ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨲ ꨟူဝ္ ꨟဝ္းꨁဝ္ꨁဳꨳ လူး ေတꨡြꨓ္ꨟဝ္းꨀꨮဳꨲ တꨤင္းလ္ꨮꨁဳꨳလဳ ။ေတꨟြင္ꨵ ꨟဝ္း ꨀꨮဳꨲ တꨤင္းလ္ꨮ ေတေတဳ သူꨳ ꨡဝ္မူိင္းတꨯးꨀြꨓ္းေꨁဳ (Freedom) ꨟဳး ꨡမ္ꨲ ꨓꨓ္ ေတꨡဝ္ မူိင္းတꨯး မူိင္းမꨤꨓ္ꨳ ပꨱꨓ္ မူိင္း Federal ꨟဳး ။
သူေတꨡဝ္ သင္လဳ ꨟဝ္းꨕြမ္ꨵ ꨀꨓ္ယဝ္ꨵ ေꨀဳꨳ ေတꨟြင္ꨵ ꨟဝ္း ꨀူꨓ္းလုꨀ္သုိꨀ္း ꨀꨮဳꨲ တꨤင္းလ္ꨮ သင္ဝဳꨳ ꨟဝ္းꨕြမ္ꨵ ꨀꨓ္မဳး ေပဳးꨡမ္ꨲ ꨟꨓ္ ထုိင္ꨀꨓ္လြင္ꨳလီ ꨓ္ꨮးꨅုမ္း ꨁဳꨳ ေတꨵ ꨀူဝ္မꨓ္းပꨱꨓ္ မူိꨓ္ꨓင္ꨲ ပꨤꨓ္ ꨁုꨓ္ꨳသဳꨲ  ꨡဝ္
သုိꨀ္းတꨯးꨟဝ္း ꨀꨮဳꨲ ဝꨮꨤင္းပꨓ္မꨤꨓ္ꨳထꨰင္ꨳ။ꨕြမ္ꨵ ꨀꨓ္ယဝ္ꨵ  ꨀြꨯ ပꨰတ္ꨳ ꨓꨯꨵ တꨯးꨟဝ္းꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ မဳး ပꨤꨓ္သုိဝ္ပꨤꨓ္ယဝ္ꨵ ။ꨁဳꨳ ꨡမ္ꨲ ꨁꨯꨳꨟꨮ္ꨳꨕြမ္ꨵ ꨡမ္ꨲ ꨅ္ꨮꨳ ေပဳး ꨡဝ္ꨁဳꨳ ဝဳꨳေတꨵ ꨟဝ္းလူဝ္ ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨟဝ္း ꨡꨓ္လီေသꨓꨯꨵ ꨡꨓ္ ေမဳ တူꨉ္းꨅြမ္းမူိင္းꨀူꨳတီꨳတီꨳꨬ  လꨳ ꨅြမ္း လြင္ꨳတဳေတ ေတမူိင္းတꨯး ꨀြꨓ္းေꨁဳ လꨯꨳေတꨵ ေတꨵ ။မိူဝ္ꨳလꨱဝ္ သင္ꨟဝ္းꨕြမ္ꨵ ꨀꨓ္ ꨟꨱတ္းသင္ေꨀဳꨳ ငꨯꨳꨅ္ꨮꨳမူတ္းယဝ္ꨵ ꨁဳꨳ။ꨀူꨉ္း ꨁဳꨳတူꨉ္း ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨟဝ္းꨁဝ္ ꨓꨯꨵ ပꨯꨳမီး လꨀ္ꨵ မꨤꨯ မꨓ္း ဝဳꨳ ေပဳး ꨕြမ္ꨵ ꨀꨓ္ယဝ္ꨵ ေတꨀꨮဳꨲ တꨤင္းလ္ꨮ ꨓꨓ္ꨵ ꨀူꨉ္း။ေပဳးꨡဝ္ ꨀူꨓ္း သုိꨀ္း ꨡꨓ္ꨡမ္ꨲ မီးꨅꨓ္ꨵ ꨅိူဝ္ꨵ ꨓင္ꨲ ꨟဝ္းꨓꨯꨵ ေတꨵ သင္ဝဳꨳ သုိꨀ္းတꨯး ပြတ္းꨟြင္ ပꨱꨓ္ သုိꨀ္းꨀꨓ္ ꨅြမ္းမꨤꨓ္ꨳ။ ꨁဳꨳ ꨟဝ္းꨕြမ္ꨵ ꨀꨓ္တဳ ေတꨅြꨯꨳ ꨀꨓ္ယဝ္ꨵ ။ꨓꨯꨵ ꨁꨯꨳပြင္ꨲ ဝဳꨳꨓမ္ꨵ ꨅ္ꨮꨟꨀ္ꨵ ꨁိူ္ဝ္ꨳ ꨓမ္ꨵ ꨅ္ꨮꨟꨀ္ꨵ ꨀꨓ္ꨬ  လꨳ လြင္ꨳꨕြမ္ꨵ ꨀꨓ္ယဝ္ꨵ ။ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨁဝ္ ꨡမ္ꨲ ပꨯꨲ ꨕြမ္ꨵ ꨀꨓ္ꨓꨯꨵ ꨁဝ္ꨡမ္ꨲ ပꨯꨲ မီးလꨀ္ꨵ မꨤꨯမꨓ္းꨀူꨉ္းယဝ္ꨵ ။ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္တꨤင္း ꨁဳꨳꨟꨓ္ထုိင္ ꨁဳꨳ ။ေပဳး ယဝ္ꨵ ပဳꨲ တီꨓꨯꨵ  ꨕြမ္ꨵ ꨀꨓ္ပꨱꨓ္ငꨯꨳေꨀဳꨳ ေပဳးꨁဝ္ လူꨵ ꨀꨮဳꨲ ေꨀဳꨳ ꨁိုꨓ္း ꨟꨱတ္းꨡꨓ္မ္ꨮꨲ ꨓꨯꨵ ငꨯꨳ ေတꨵ ေတꨵ ယဝ္ꨵ ေပဳး ꨁဝ္မီးꨟꨰင္းငိုꨓ္း ပီ လꨱဝ္ꨀူꨉ္း ။ ꨀူꨓ္းꨓ္ꨮးꨅုမ္း ပဳꨲ တီꨁဝ္ꨓꨯꨵ ꨟꨰင္း ꨀူꨓ္း ယ္ꨮꨲ မဳးꨀမ္းလꨱဝ္ယဝ္ꨵ ။သုိꨀ္းꨓꨯꨵ သမ္ꨵ ꨡမ္ꨲ ꨅ္ꨮꨳ ꨅူိဝ္ꨵ ꨓꨓ္လူး ꨟꨰင္းငိုꨓ္းမီးꨁဳꨳ ꨟိူဝ္ေꨀဳꨳ ယဝ္ꨵ ။တဳ ေတမဳးꨟꨱတ္းသုိꨀ္းꨓꨯꨵ လꨯꨳလꨤတ္ꨳ လꨯꨳꨁတ္းꨅ္ꨮ ေတꨵ ေတꨵ ꨬ  လꨳ
ꨅြင္ꨲ ꨟြင္ꨵ ꨁဝ္မဳးလꨯꨳ ။ꨀူꨓ္းꨀꨮဳꨲ မူိင္းထꨯး ꨀူꨓ္းꨅꨤꨯးꨓꨯꨵ ꨁဝ္ꨀူဝ္လꨯꨳꨟꨱတ္း ꨅုမ္းပဳ ꨲတီꨀꨤꨓ္မူိင္း ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳ ။ ꨁဝ္ꨀူဝ္လꨯꨳꨟꨱတ္းသုိꨀ္းꨬ  လꨳပꨤꨯꨳ ꨀꨮဳꨲ မူိင္းထꨯး ꨬ  လꨳ မူိင္းပိူꨓ္ယဝ္ꨵ ။ꨀြပ္ꨳ ꨓꨯ ယဳ ေပ ꨡဝ္ ꨀꨤꨓ္ပဳ ꨲ တီ မဳး ေလဳး သ္ꨮꨲ ꨀꨤꨓ္သုိꨀ္း ေပဳꨳ ꨡမ္ꨲ ꨅ္ꨮꨳ ꨀြꨯ မူတ္းယဝ္ꨵ ။ꨟဝ္းပꨱꨓ္ ꨀူꨓ္းမူိင္းေꨀဳꨳ ယဝ္ꨵ ꨟဝ္းလူဝ္ ထꨤမ္ ꨕꨤꨯ လြင္ꨳယိုꨓ္းꨡꨤꨓ္း ꨀူꨓ္းလူင္ ꨟဝ္းꨡြꨓ္ တꨤင္း ꨁဝ္ꨁꨯꨳပꨱꨓ္သင္ ꨁꨯꨳꨟꨱတ္းသင္ တꨯးꨟဝ္းꨕြမ္ꨵ ꨀꨓ္ယဝ္ꨵ ေတꨀꨮဳꨲ တꨤင္းလ္ꨮ ꨟဝ္း
လူဝ္လꨯꨳမီး လꨀ္ꨵ မꨤꨯ မꨓ္း ေတဳလꨱဝ္ꨓꨯꨵ လူး ေပဳး ꨕြမ္ꨵ ꨀꨓ္ယဝ္ꨵ ေတꨟꨱတ္းသင္ ꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္တꨤင္းꨟꨓ္ထုိင္ꨁဳꨳ တꨤင္းꨟꨓ္ထုိင္ ꨀူꨓ္းလူင္ꨟဝ္းꨬ  လꨳ ꨀူꨓ္းမုူိင္းတꨯးꨟဝ္း ꨁဝ္ꨓုိင္ꨳꨁꨰꨓ္းေတလီေသ ꨁဳꨳ ေꨡဳꨳ ။ꨀြပ္ꨳꨓꨯ တꨯးꨟဝ္းေတꨕြမ္ꨵ ꨀꨓ္ꨓꨯꨵ ꨟဝ္းလူဝ္လꨯꨳမီးလꨀ္ꨵ  မꨤꨯ ꨁꨯꨳလꨯꨳꨁꨯꨳ ပꨱꨓ္ မူိꨓ္ꨀꨓ္ꨡꨓ္တꨤင္းꨬ  လꨳ ယိုꨓ္းမꨤꨯ ꨟဝ္းမူိꨓ္ꨀꨯလꨯꨳꨬ  လꨳေတꨕြမ္ꨵ ꨀꨓ္လꨯꨳေꨡဳꨳ ꨅြမ္းꨓင္ꨳ ꨡဝ္ꨀꨮꨤမ္းꨀူꨓ္းမူိင္းꨟဝ္းꨟꨱတ္းꨀူꨓ္းꨓꨯ သင္ဝဳꨳ ꨕြမ္ꨵ ꨀꨓ္
မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ꨓꨯꨵ ေတꨵ  ။ တꨯးꨟဝ္း ပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းꨡမ္ꨲ မီးတဳ ယဝ္ꨵ ꨀြပ္ꨳ သင္လဳ  ???? ꨀြပ္ꨳဝဳꨳ ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨲ ꨟူဝ္ꨟဝ္း ပꨯꨳ မီး လꨀ္ꨵ မꨤꨯ ယိုꨓ္းꨡꨓ္း ꨟꨮ္ꨳမꨓ္းထုိင္တီꨳ လꨯꨳ။ꨁꨮꨤင္းပꨓ္ꨁဳꨳ  ꨡိတ္းꨓုိင္ꨳ သင္လꨯꨳတꨰမ္ꨳꨕိတ္းꨬ  လꨳ တꨰမ္ꨳတိုဝ္ꨵ သူꨅဝ္ꨳ မ္ꨮꨲ သုင္ꨁဳꨳ ။

သူိဝ္ꨟꨀ္ꨵ မူိင္း (SSDA)
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts