သင်ေတသိုဝ်ႉၶွမ်း


 •  ၵၢၼ်လိူၵ်ႈၶွမ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ
             ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ် ပၢႆးၶိူင်ႈ ၸၢၵ်ႈ ၽ်ႂတၼ်းဢွၼ်တၢင်း ၽ်ႂလမ်းၶိုတ်းလႆႈေၵႃႈ မၼ်းေတဢမ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈႄလႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉ သင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ႁၼ်လိူၼ်ႁၼ်လၢဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ် ထွမ်ႇၵႂၢမ်း ၵႅတ်ႉသႅတ်ႉ ေသႁႃေလႇဝၢၼ်ႈေလႇမိူင်းၵူၺ်း ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈ ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းပိူၼ်ႈ ၵူႈတီႈတီႈၼႆႉ ဢဝ်ၽူင်းဢဝ်ၶွမ်းပဵၼ်ပိူင်လူင်ေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ႄလႈ ႁႃငိုၼ်းတွင်း။ ယွၼ်ႉ ၼၼ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် သူၶဝ်ေတဢွၼ် ၵၼ်သိုဝ်ႉၶွမ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶိုၼ်းထၢမ်ႇတူၺ်းၶိုၼ်းတီႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႃႈ သိုဝ်ႉၶွမ်းမႃးယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇေတ မႃးႁဵတ်းသင်? သိုဝ်ႉၶွမ်းတႃႇေတၸ်ႂႉတိုဝ်း ၼ်ႂးၼႃႈၵၢၼ်ႁဝ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်  ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ေတလႆႈထၢမ်ႇတူၺ်းၶိုၼ်းတီႈတူဝ်ႁဝ်းဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ ယဝ်ႉႁဝ်းၸၢင်ႇၵွႆႈသိုဝ်ႉၼႆႉ လီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။

                ၸွမ်းၼင်ၶႃႈႁဝ်းယၢမ်ႈလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉမႃး လႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်းမႃးၶွမ်းၵူႈလုၼ်ႉလုၼ်ႉမိူၼ်ၼင် ၶွမ်း Acer , Dell , HP , Lenovo   ၸိူဝ်းၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမိူၼ်ၼင်ၸ်ႂႄလႈ မႅၼ်ႈၸွမ်း ၼင်ၼႃႈၵၢၼ်ငၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈႄလႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းေသ ၶ်ႂႈႁဵတ်း။


 • ေတလႆႈလိူၵ်ႈၶွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

                ၶွမ်းဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေတသိုဝ်ႉၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇေတေပႃႉလိၵ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ လုမ်းလၢႆလၢႆၵူၺ်းၼႆႄတႉ ၶ်ႂႈႄၼသဵၼ်ႈတၢင်းဝႃႈ လိူၵ်ႈဢဝ်ၶွမ်း Acer ၼႆႉလီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ေတလဵၼ်ႈၵဵမ်းသမ်ႉ ဢဝ် HP ၼႆႉလီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ Resolution မၼ်းၶႅမ်ႉလိူဝ်ေသ Acer ဝႆႉယူႇ။ သင်ဝႃႈေတၸ်ႂႉတိုဝ်း ယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်းၼႆၸိုင်ႈ ၸ်ႂႉ တိုဝ်းၶွမ်း Dell ၵူၺ်းေၵႃႈလႆႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈၵႃႈၶၢၼ်မၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇေပႃးၵႃႈႁႅင်းၶႃႈႁိုဝ် ႄတႉႄတႉ။ လိုၼ်းသုတ်းယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း ၸ်ႂႉတိုဝ်းဝႆႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉႄတႉ ေတပဵၼ်ၶွမ်း Macbook Pro ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶွမ်း Macbook ၼႆႉ မၼ်းႄႁႉပၼ်လႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈႄလႈ မီးလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈေၶႃႈမုၼ်းႁဝ်းလႆႈလီလီ။

                မိူဝ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်းၶႃႈႁဝ်း ၸ်ႂႉတိုဝ်းၶွမ်းဝိၼ်းတူဝ်းမႃး မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ဝၢႆးလင်မႃးၶႃႈႁဝ်း ၸၢင်ႇၶိုၼ်းသိုဝ်ႉၶိုၼ်းၶွမ်း Macbook Air မိုဝ်းသွင်ပိူၼ်ႈ တီႈဢူၺ်းေၵႃႉၶႃႈႁဝ်းၶိုၼ်း မိူဝ်ႈၼၼ်ႉႄတႉ ၸ်ႂႉဢမ်ႇမိူၼ်ၸ်ႂႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂၸ်ႂႉတိုဝ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မၼ်းပႅၵ်ႈပိူင်ႈၵၼ်တၢင်းဝိၼ်းတူဝ်းဝႆႉ ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႆႉႄတႉႄတႉ။ ဝၢႆးလင်မႃး တွၼ်ႈတႃႇ ေၶႃႈမုၼ်းၶႃႈႁဝ်း ၊ ဢမ်ႇ ၼၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ေတႄႁႉႁၢမ်ႈလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တီႈပိူၼ်ႈမီးေသ ေတၸၢင်ႇမႃး ၸပ်းၶွမ်းႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၸၢင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းေသ ၸ်ႂႉတိုဝ်းၶွမ်း Macbook ၶိုၼ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်းသမ်ႉ ပႃးၸ်ႂတႅမ်ႈ Web Programing / Vistual Programing ႄလႈ တတ်းေတႃႇ Video Editing ႄလႈ လိုၼ်းသုတ်း ၶိုၼ်းလႅၵ်ႈပိၼ်ႇၸ်ႂႉၶိုၼ်း Macbook Pro ၶိုၼ်း။


 • ထုၵ်ႇလီၸ်ႂႉတိုဝ်းၶွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

                ႁဝ်းေတသိုဝ်ႉၸ်ႂႉတိုဝ်း ၶွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းေတဢိင်ႇၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႃႈ ၵၢၼ်ႁဝ်းၼႆႉၵူၺ်း။ သင်ဝႃႈ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ႁွမ်ဝႆႉငိုၼ်းမီးၼမ် ဢမ်ႇၼၼ် သမ်ႉလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၽၢႆႇၵဵပ်းေၶႃႈမုၼ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၸိုင်ႈ ၶ်ႂႈၸီႉႄၼတၢင်းဝႃႈ သိုဝ်ႉ ၸ်ႂႉတိုဝ်း Macbook ၼႆႉလီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၼႃႇ Macbook ၼႆႉ ၵႃႈၶၢၼ်မၼ်းယ်ႂႇၼႆ ေသတႃႉေၵႃႈ မၼ်းေၵႃႈၵိူင်ႇၵၼ်တၢင်း ၼႃႈၵၢၼ်ႁဝ်းယူႇ သင်ဝႃႈ ႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်လွင်ႈယ်ႂႇ။ ေပႃးလၢတ်ႈၶိူဝ်း Apple Macbook ၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းေၵႃႈ ေတမီးယူႇထႅင်ႈယၢမ်းလဵဝ် (3) မဵဝ်းထႅင်ႈ 1) New Macbook  2) Macbook Air  3) Macbook Pro ၼႆ ထႅင်ႈယူႇ ၼ်ႂး (3)ဢၼ် ၼႆႉေၵႃႈ မၼ်းၵဵဝ်ႇၵၼ်တၢင်း ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းေသ ၸ်ႂႉတိုဝ်းၵႂႃႇလႆႈ (100%) တဵမ်တဵမ် ယူႇ။ 

            Macbook ၼ်ႂးမိုဝ်းသွင် ေၵႃႈမၢင်လုၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းေၵႃႈတိုၵ်ႉလီၸ်ႂႉတိုဝ်းယူႇ မၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးတီႈလူႉတီႈၵွႆသင်ဝႆႉႄတႉႄတႉ။ သင်ဝႃႈေတ သိုဝ်ႉၶွမ်းၼႆၸိုင်ႈ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ဢူၺ်း ေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ေတႁူႉလီလိူဝ်ေသၶႃႈႁဝ်းယူႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈသိုဝ်ႉၶွမ်းယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇေတ ၸ်ႂႉတိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တွၼ်ႈတႃႇသင် သင်ႁူႉဝႃႈ လူဝ်ႇၸ်ႂႉၸိူင်ႉႁိုဝ် လူဝ်ႇတိုဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆဢွၼ်တၢင်းႄတႉ လီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။

            သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶ်ႂႈႁူႉထႅင်ႈေၶႃႈမုၼ်းမၼ်းၼမ်လိူဝ်ေသၼႆႉၼႆၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃး ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ ၼ်ႂး Facbook Page  ၶႃႈႁဝ်း Sai Seng Serk ၼႆႉလႆႈၵူႈၶၢဝ်းလႆႈယူႇၶႃႈ။ ဢမ်ႇၼၼ် သင်ဝႃႈၶ်ႂႈသိုဝ်ႉ ၽူင်း ၊ ၶွမ်း လုၼ်ႇ Apple ၼႆၸိုင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇထၢမ်ႇမႃးလႆႈတီႈ လၢၼ်ႉၶႃႈႁဝ်း လႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇၶႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸ်ႂယ်ႂႇၼမ်ၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


သႅင်သိုၵ်း

www.saisengserk.com

Share:

AirPods ပဵၼ်သင်


 •  AirPods ၼႆႉပဵၼ်သင်?

                ေပႃးေတလၢတ်ႈ လွင်ႈ AirPods ၼႆ ၸိုင်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁူႉလိူဝ်ေသၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈမီး တၢင်းၼမ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းေတဢမ်ႇႁူႉေၵႃႈ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈေတမီးတၢင်းၼမ် မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶႃႈႁဝ်း ေတတႅမ်ႈ ေတလၢတ်ႈႄၼ ဢူၺ်းေၵႃႉၽူႈယ်ႂႇၵူၼ်းလူင်ႄလႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈ ၶႃႈႁဝ်းၵႂႃႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉ ဢမ်ႇပွင်ႇၸ်ႂၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၶႃႈ။

            တီႈၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈႁူႉၼႃႇ ေမႃၼႃႇ ဢမ်ႇၸ်ႂႈၶႃႈ ၸွမ်းၼင်ၶႃႈႁဝ်းႁူႉပွင်ႇၸ်ႂလီ သမ်ႉၶႆႈႁ်ႂႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၵူၼ်းတႆးႁဝ်း ႁူႉမိူၼ်ၵၼ်ပႃးထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၸၢင်ႇလႆႈ ၶိုၼ်းတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ လၢတ်ႈႄၼၶိုၼ်းတီႈ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ယူႇ။


 • AirPods

           AirPods ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိၵ်ႈမၢႆ Apple ပဵၼ်ဢၼ်ထွမ်ႇႁူဝႆႉၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ ၊ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇမၼီႇ Apple ၶဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးႄတႉ ေတမီး AirPods Pro ႄလႈ AirPods 2 (Or) AirPods လၢႆလၢႆၼႆေၵႃႈဝႃႈ။ ၼ်ႂးသွင်ၶိူင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵၢၼ်သူၼ်ၸ်ႂၽ်ႂသူၼ်ၸ်ႂမၼ်းႄလႈ တႃႇ ေတဢဝ်မႃးၸ်ႂႉတိုဝ်းတီႈထုၵ်ႇၽ်ႂထုၵ်ႇမၼ်းဝႆႉယူႇ။ ၶႃႈႁဝ်းေတႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶႅမ်ႉလီတၢင်းသွင်ဢၼ်ယဝ်ႉ။

 • AirPods Pro
        ေပႃးပဵၼ် AirPods Pro ၼႆႉ သဵင်ႈမၼ်းေတထွမ်ႇလႆႈလီ သင်ဝႃႈဢဝ် ဢၼ်ထွမ်ႇႁူသ်ႂႇၵႂႃႇ ၼ်ႂးႁူယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ သင်ပိူၼ်ႈဝႃႈသင်ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင် သင်ေသဢိတ်း ေတလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵႂၢမ်းလွင်ႈလဵဝ် ယဝ်ႉေၵႃႈသဵင်မၼ်းေတၶႅမ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းေႁႃလူတ်ႉေႁႃၵႃးၶဝ်ႄလႈ ထွမ်ႇယဝ်ႉဢွၵ်ႇပၢႆၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းႄတႉ မၼ်းၸၢင်ႇမီး ေၽးလူင်တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်း ယွၼ်ႉဝႃႈသင် သ်ႂႇဢၼ်ထွမ်ႇႁူ AirPods Pro ၼႆႉယဝ်ႉ ၼႆၸိုင်ႈ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်း ႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇယူႇၼ်ႂးပၢင်မူၼ်သိူဝ်း ပၢင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ  လိူဝ်ေသငိၼ်းသဵင်ၵႂၢမ်းလင်လီယဝ်ႉ ေတဢမ်ႇငိၼ်းသဵင်တၢင်းၼွၵ်ႈသင် ထႅင်ႈ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႆႉဢွၵ်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းၶဝ် ၵူၺ်းၸိူဝ်းႁူၼူၵ်ႇၶဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းသူၼ်ၸ်ႂ Music ၶဝ် ၼႆႉေတဢွၼ်ၵၼ် ၵျိုၵ်ႈ AirPods Pro ၼမ်။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ ၸ်ႂႉတိုဝ်းဝႆႉ AirPods Pro ဝႆႉယူႇ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိုဝ်ႉမႃး သုၵ်ႉၸ်ႂမႃး ၶ်ႂႈယူႇေၵႃႉလဵဝ် ၶ်ႂႈထွမ်ႇၵႂၢမ်းယႃၸ်ႂ ဢမ်ႇၶ်ႂႈငိၼ်းသဵင်ၽ်ႂၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၸ်ႂၶႃႈႁဝ်းလႆႈတဵမ်တီႈဝႆႉယူႇ သင်ဢဝ် AirPods Pro သ်ႂႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼ်ႂးႁူယဝ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်တၢင်းၼွၵ်ႈသင်ႄတႉႄတႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ မီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းယူႇ။AirPods Pro Vs AirPods (Or)2

 • AirPods (or)2

                AirPods တူဝ်ယူဝ်းယူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၵႂၢမ်းေၵႃႈထွမ်ႇလႆႈ သဵင်ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈေၵႃႈေတ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ တွၼ်ႈတႃႇၽူႈလဵၼ်ႈႁႅင်းၶဝ်ႄတႉ AirPods ယူဝ်းယူဝ်းတူဝ်ၼႆႉႄတႉ ေတဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းေတဢမ်ႇေႁႉႁၢမ်ႈပၼ်လႆႈ ၼမ်ႉႁိူဝ်ႇ ႁဝ်းလႆႈလီလီ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်း AirPods Pro ။ ၵူၺ်းၼႃႇ လွင်ႈၵျိုၵ်ႈၽ်ႂၵျိုၵ်ႈမၼ်း ၵူၼ်းေၵႃႉ ၼိုင်ႈႄလႈ ေၵႃႉၼိုင်ႈမၼ်ႈေတဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ် ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ ဢူၺ်ႈေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ေတႁူႉပွင်ႇၸ်ႂၵၼ်လီယူႇဝႃႈ သင်ႁဝ်းေတသိုဝ်ႉၶွင် ေတသိုဝ်ႉဢၼ်လႆႈ ႁ်ႂႈမၼ်းေပႃးထုၵ်ႇၵၼ်တၢင်း လွင်ႈၸ်ႂႉတိုဝ်းႁဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

                AirPods ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ထွမ်ႇႁူဢမ်ႇမီးပႃးသၢႆေသ မၼ်းေတၸ်ႂႉတိုဝ်း Join ၵၼ်လႆႈတၢင်း IPhone , IPad , Macbook Pro/Air , မိၵ်ႈမၢႆ Apple ၵူႈလုၼ်ႈလုၼ်ႈလႆႈ။ သင်ဝႃႈ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇပွင်ႇၸ်ႂလီ မီးလွင်ႈၶ်ႂႈထၢမ်ႇမႃးၼႆၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈထၢမ်ႇမႃးလႆႈတီႈ ၼ်ႂး Facebook Page ၶႃႈႁဝ်း Sai Seng Serk လႆႈၵူႈၶၢဝ်းလႆႈယူႇၶႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸ်ႂယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇ ၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်း Macbook


 • လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်း Shortcut key Macbook
           မ်ႂႇသုင်ထိုင် တီႈဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ဢၢႆႇထီႇ (IT) တီႈၼ်ႂး Website ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း ေတမႃး လၢတ်ႈႄၼ လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်ႉ ၶွမ်း Macbook Pro လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်းႁ်ႂႈမၼ်းၵႂႃႇလႆႈဝၢႆး မႃးဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်း Mouse ေသ ဢဝ်ၵႂႃႇဢဝ်မႃးေၵႃႈလႆႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ ၸ်ႂႉတိုဝ်ႉဝႆႉ Macbook Pro ဝႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတၢင်း ပူၼ်ႉ ယၢမ်ႈၸ်ႂႉတိုဝ်းမႃး ၶွမ်းဝိၼ်းတူဝ်း လၢႆလၢႆလုၵ်ႈယူႇ မိူၼ်ၼင် Acer, HP , Dell ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃး မိူၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းၼႃႇ ထိုင်မႃးၼ်ႂးပီႊ 2013 မႃးၶႃႈႁဝ်း ၸၢမ်းမႃးယိပ်းၸ်ႂႉတိုဝ်းတူၺ်း ၶွမ်ႇ IOS , Appel Macbook Pro မႃးၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉႄတႉႄတႉ လုၵ်ႉတီႈယိပ်းၸ်ႂႉတိုဝ်း ၶွမ်းဝိၼ်းတူဝ်း မႃးယဝ်ႉ မႃးလၢႆပိင်ႇၸ်ႂႉတိုဝ်း Mac ။


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook Pro (Touch)
    
            မိူဝ်ႈႄတႇၸ်ႂႉတိုဝ်းၼၼ်ႉေတႉ  ေပႃးၶ်ႂႈၸ်ႂသဵင်ႈယဝ်ႉ ၸ်ႂႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ၸ်ႂ ယဝ်ႉေၵႃႈသမ်ႉလိူၵ်ႈၶိူင်ႈၶူဝ်းၶွင်ထႅင်ႈေသ လုၵ်ႉတီႈၼ်ႂးၽူင်း ဢဝ်ေၶႃႈမုၼ်းမၼ်း မႃးသ်ႂႇၼ်ႂးၶွမ်းေၵႃႈ သ်ႂႇယၢပ်ႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ  မၼ်းလႆႈပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉၸ်ႂၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းဝၢႆးလင်မႃး ႁဝ်းၶဝ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း လဵၼ်ႈၸွမ်းၵူႈဝၼ်းဝၼ်းမႃးေၵႃႈ ဢဝ်လႆႈၸ်ႂၸ်ႂႉတိုဝ်း Macbook ၼႆႉၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။
            ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢဝ်တူၺ်းတၢင်းတ်ႂႈၼႆႉၶႃႈေၼႃႇ ဝႃႇလွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook ၼႆႉပဵၼ်သင်လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ 


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook

                ေပႃးႁဝ်းၶႃႈၶဝ်လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ်ယဝ်ႉၼႆေၵႃႈ ပိုတ်ႇၶွမ်းႁဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵမ်းလဵဝ်ေသ ဢွၼ်ၵတ်ၸ်ႂႉတိုဝ်း ႁဵတ်းတူၺ်းၶႃႈႄလႈ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ မၼ်းေတမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉၵၼ်ယူႇ။
                သင်ဝႃႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ်ေၵႃႈ ၸ်ႂႉတိုဝ်း Macbook မိူၼ်ၵၼ် ယူႇ သမ်ႉႁဵတ်းတူၺ်းၸွမ်းၼင် ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆၸိုင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ ၼ်ႂး Facebook Page ၶႃႈႁဝ်း Sai Seng Serk လႆႈၵူႈၶၢဝ်းၶႃႈ ပ်ႂႉႁပ်ႉတွၼ်ႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇၶႃႈ။


 •  သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


 • ပိုၼ်းၵႅမ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်
            ၵမ်ႉပႃႇၼမ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၼမ်ႉထိုင် ပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ၼႆ ၶႃႈႄလႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပိုၼ်းၵႅမ်ႈၽြႃးတိတ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်ေၵႃႈ ၶႃႈႁဝ်း လႆႈၶတ်းၸ်ႂႁႃ ၵဵပ်းသိမ်းဢဝ်ၵူႈတီႈတီႈ ေသေတၶိုၼ်းမႃး ၸႅၵ်ႇႄၽပၼ်တၢင်းႁူႉၶိုၼ်းတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၵႂႃႇယူႇ။
               ေၶႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိုၼ်းၵႅမ်ႈၽြႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ် ၼႆႉႄတႉ ၶႃႈႁဝ်း ဢဝ်မႃးတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽြႃး ဢိၼ်းသၢၼ် တီႈဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆး ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ႁဝ်းမႃးယူႇၶႃႈ။
ေၶႃႈမုၼ်းမၼ်း မိူင်းတႆး တီႈၼိုင်ႈႄလႈတီႈၼိုင်ႈ မၼ်းေၵႃႇ ေတမီးလွင်ႈ ပႅၵ်ႈပိူင်ႈၵၼ်ဢိတ်းဢိတ်းယူႇႄလႈ ၶႃႈႁဝ်း  သႅင်သိုၵ်း  ယူႇတီႈၼႆႈေသ ယွၼ်းၼွမ်းၵႂႃႇတီႈ ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉၼမ်ေသၶႃႈႁဝ်း ယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ။


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


            ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸ်ႂယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ထိုင်တီႈ ၽူႈၶဝ်ႈမႃးေလႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၼ်ႂး Website ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း  ၼႆႉယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ။

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts