စ၀္ရြက္စစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင္.အေရွ.ပိုင္းခရီးစဥ္


                 မိုင္းလားမွ အျပန္ရွမ္းျပည္ က်ိဳင္းတုံ ခရီစဥ္(စ၀္ရြက္ဆစ္အဖြဲ.မ်ား RCSS/SSA)
                            ꨅဝ္ꨳယြတ္ꨳသိုꨀ္းတူင္ꨵတꨀ္ꨵꨓုမ္ꨲꨟꨤꨯꨳꨅꨤꨯးယိင္း ꨀꨱင္းတုင္


                        ꨅုမ္းꨅိူဝ္း ꨅဝ္ꨳယြꨓ္ꨳသိုꨀ္း (RCSS/SSA)ꨟြတ္ꨳꨕꨰဝ္ꨳ မိုင္းလဳး
                               မိုင္းလားေရာက္ စ၀္ရြက္ဆစ္အဖြဲ.(RCSS/SSA)


                               ေမဳသြꨓ္ တီꨳမိူင္းလဳး ပꨯꨵꨟပ္ꨵတြꨓ္ꨳ ꨅဝ္ꨳယြꨓ္ꨳသိုꨀ္း
                                       မိုင္းလားမွ RCSS/SSA တုိ.ကိုျကိုဆုိေနပုံ။


                         ေꨀဳလိꨀ္ꨳလꨯꨤး ꨀꨱင္းတုင္ ပ္ꨮꨵꨟပ္ꨵတြꨓ္ꨳ ꨅဝ္ယြꨓ္ꨳသိုꨀ္း (RCSS/SSA)
                  က်ိဳင္းတုံ ရွမ္းစာေပယဥ္ေက်းမူေကာ္မတီမွ RCSS/SSA အာေစာင္.ျကိုေနစဥ္။


                                    ဝꨯꨤးလုꨀ္ꨲꨵ မိူင္းလဳးမဳး ꨟြတ္ꨳꨕꨰဝ္ ꨀꨱင္းတုင္
                    မိုင္းလားအျပန္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ.ပိုင္း က်ုိုဳင္းတုံသုိ.ေရာက္ရွိစဥ္။(RCSS/SSA)


                           လꨤꨯမူꨲꨅုမ္း တဳꨳꨁီꨳလꨱꨀ္း ꨀဳꨳꨅြမ္း ꨀြင္မြင္းꨟပ္ꨵတြꨓ္ꨳ (RCSS/SSA)
                             တာခ်ီလိတ္ျမိဳ.က RCSS/SSA တုိ.ကိုျကိုဆုိေနပုံ။


                                            ပꨤင္ꨀိꨓ္ꨳꨁဝ္ꨳ ꨟူမ္ꨳမူꨲတီꨳဝꨱင္းꨀꨱင္းတုင္
                                 က်ဳိင္းတုံျမိဳ. RCSS/SSA ေန.လည္စာ ထမင္းစားခ်ိန္။


                                      ꨅုမ္းꨅိူဝ္း ꨅဝ္ꨳယြꨓ္ꨳသိုꨀ္း ꨟြတ္ꨳꨕꨱဝ္ တဳꨳꨁီꨳလꨱꨀ္း
                    တာခ်ီလိတ္ျမိဳ.က ရွမ္းျပည္သူလူထုမ်ား စ၀္ရြက္ဆစ္(RCSS/SSA)ျကိုဆိုေနပုံ။


      ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္(စ၀္ရြက္ဆစ္) ႏွင္.မုိင္းလားတပ္ဖြဲ.ေခါင္းေဆာင္(စ၀္စိုင္းစံလင္း)တုိ.ေတြ.ဆုံစဥ္။


                              ꨅဝ္ꨳယြꨓ္ꨳသိုꨀ္းတꨤင္း ꨅꨓ္ꨵꨕူꨳꨓမ္ꨳ မိူင္းလဳးလꨤꨯꨅဝ္ꨳ 
                                  (စ၀္ရြက္ဆစ္နဲ.မုိင္းလားအဖြဲ.ေခါင္းေဆာင္မ်ား)


                          စ၀္ရြက္ဆစ္နဲ. စ၀္စိုင္းစံလင္း (ꨅဝ္ꨳယြꨓ္ꨳသိုꨀ္း တင္း ꨅဝ္းꨅꨤꨯးလိုꨓ္း)

                                            RCSS/SSA AND NDAA/ESS

                               မုိင္းလား တပ္. စ၀္ရြက္ဆစ္ အဖြဲ.ေတြကိုလာေရာက္ျကုိဆုံ။

                                           စ၀္ရြက္ဆစ္ ႏွင္. စ၀္စိုင္းလင္း

                                                        လုံျခဳံေရးကား
Sae Hark Maine (SSDA)
ShanStateDefenceArmy

>>> Thank you ! Come visit again kha <<<

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts