လီၶွႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁၵ်ႉၵူၼ်းမိူင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 12 ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းလူင် 1 ၵေႃႉ

               ၼႂ်းၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼႆႉ ၶၢဝ်ႇဢၼ် လိုဝ်းလင်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉပဵၼ် ၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆး လွင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇလေႇၼႂ်းထမ်ႈၼၼ်ႉသေ ၼမ်ႉလူင်ၼွင်းမႃးလႄႈ ဢမ်ႇၸင်ႇဢွၵ်ႇထၢမ်ႇမႃး လႆႈၶၢမ်ႈ ၺႃးၶမ်ဝႆႉၼႂ်းထမ်ႈၼၼ်ႉမီးၵႂႃႇ 6 ဝၼ်းယူႇ။ ၸွင်ႇတိုၵ်ႉ ဢသၢၵ်ႈႁႃးဢမ်ႇမီးၼၼ်ႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်တေႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်း ထမ်ႈၼၼ်ႉမီး 12ၵေႃႉ ပႃးၵူၼ်းလူင် 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈ 13 ၵေႃႉ ၶဝ်တိုၵ်ႉ ဢသၢၵ်ႈဝႆႉယူႇ ဢမ်ႇပႆႇတၢႆၼႆဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ၊ 6 ဝၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းတပ်ႉၼမ်ႉ ၸုမ်းႁေႃၶမ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆး ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း တႃႇတေၸွႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလႆႈၼၼ်ႉယူႇ။ ပေႃးမႃးႁၼ်လွင်ႈႁဵတ်းလွင်ႈသၢင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈ ၵေႃႈၶွႆလူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိူၼ်ႈ ဢၼ်မေႃႁၵ်ႉပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတေႉတေႉၼႆၵူၺ်းယဝ်ႉ။


ၶေႃႈတႅမ်ႈလူင်းၼႂ်း Facebook ၶႃႈႁဝ်း

                   မိူင်းပိူၼ်ႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိူၼ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းပိူၼ်ႈ ႁၵ်ႉပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈတေႉတေႉ။ ဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်း ထမ်ႈၼၼ်ႉ တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼမ်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈ ၵူၼ်းလူင်ပႃးၼိုင်ႈၵေႃႉ ၵူၺ်း ႁဵတ်းသင် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းထႆး ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ၊ ၶတ်းၸႂ်တႃႇတေၸွႆႈဢသၢၵ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉႁႂ်ႈလႆႈလႃႇ ??  ၵွပ်ႈၵူၼ်းလူင်မိူင်းၶဝ်ၼႆႉ ႁူႉပွင်ၵႃႊၶၢၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်တႃႇတေႁဵတ်းၼေႃတႅၼ်းၶိူဝ်းၶဝ်မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉယူႇ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ သမ်ႉၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ်ႁႅင်းပၢႆးမၢၵ်ႇတူဝ်ၵဝ် ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵတ်းၶိူင်မိုဝ်းတူဝ်ၵဝ် ၊ ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဵတ်းၵိၼ် ၊ ဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႃႉၶၢႆ တေႃႇ မိူင်းပိူၼ်ႈ  ၸိူဝ်းၼႆႉလီၶေႃႈၶူမ်တွၼ်ႈတႃႇ ၽဝ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ မိူင်းတႆးလူင်ႁဝ်းတေႉတေႉ။


ၸုမ်းဢၼ်မႃးၸွႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶမ်ထမ်ႈ


ၽွမ်ႉၵၼ်မႃးၸွႆႈ ပိူၼ်ႈႁၵ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ

                   တႃႇတေၸွႆႈ ဢသၢၵ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၶမ်ဝႆႉၼႂ်းထမ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႉပဵၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလူင် သုင်သုတ်းၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈထႆး ၸွႆႈငိုၼ်းမႃးပၼ်တႃႇၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ႈ ၊ လႄႈတႃႇတေၸႂ်ႉၶိူင်ႈၶူဝ်းတွၼ်ႈတႃႇ ဢၼ်လူဝ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  မၼ်းၼၢင်းၸွႆႈငိုၼ်းထႆးမႃး ပၼ် 500000 ဝၢတ်ႇယူႇ ( ႁႃသႅၼ်ဝၢတ်ႇ ) တူၵ်းငိုၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 300 သႅၼ် ယူႇ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းၵူႈမိူင်းမိူင်း မီးလွင်ႈၽေးၼမ်ႉ တီႈၼမ်ႉလၢၼ်ႈၼႆႉ လူႉၵွႆၵႂႃႇ ဢမ်ႇႁၼ်ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈငဝ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၸွႆႈထႅမ်ႈပၼ်ငိုၼ်းတွင်းတွၼ်ႈတႃႇ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ဢီႇသင်သေဢိတ်း ၊ လိုၼ်းသုတ်း ၵူၼ်းလူင်တေမႃးတီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၢၼ်ႈၼႆလႄႈ သမ်ႉမႃးပၼ်တၢင်း တုၵ်ႉၶ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈသေ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပၼ် တီႈယူႇတီႈၵိၼ်လႄႈတီႈတေမႃး ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ထႅင်ႈသေၵွၼ်။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၶႃႈႁၼ်ၵူၼ်းၼမ်ႉလၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼိူဝ် လႅင်း ၵူၼ်းလူင်တေမႃးတူၺ်းလွင်ၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼမ်ႉလၢၼ်ႈသေတေမႃးပၼ်ႁႅင်း ၵူၼ်းမိူင်း ၶႃႈႁၼ်ၵူၼ်း ၼမ်ႉလၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႅမ်ႈဝႃႈၼႆဝႆႉ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈၶိုၼ်းတႅမ်ႈပၼ် တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵႂႃႇဝႃႈ  ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၽဝ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဝဵင်းၼမ်ႉလၢၼ်ႁဝ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈတုၵ်ႉၶတေႉ ၽိူဝ်သႄၺႃးၽေးၼမ်ႉ ထူမ်ႈယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉတေမႃးၺႃး ၽေးလူမ်း ထႅင်ႈတေႉ ဝဵင်းၼမ်ႉလၢၼ်ႈ လူင်တေလူႉလိူဝ်သေၼႆႉ တေႉၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈလႆႈတႅမ်ႈပၼ်ၵႂႃႇတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼႆ။


ၽွမ်ႉၵၼ်မႃးၸွႆႈ ပိူၼ်ႈႁၵ်ႉၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ


ၶေႃႈမုင်ႈမွင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 12ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းလူင် 1ၵေႃႉ

              ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၵူႈမိူင်းမိူင်း ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ပၵ်းတႃတူၺ်းတီႈ ၶၢဝ်ႇမိူင်းထႆးလွင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ၊ ႁၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိူၼ်ႈ ၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း လႄႈၵူၼ်းလူင်ပိူၼ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈတႃႇတေလႆႈယူႇလီ သၢင်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈတွၼ်ႈတႃႇတႆးလႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ႇလူင်ႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွႆတၢင်းၶွႆပိူၼ်ႈတေႉတေႉ။ ၶႃႈၶိုၼ်းမႃးထတ်းသၢင်ႈတူၺ်း ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇမိူင်းထႆးႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆး တုၵ်ႉၶ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႇဢမ်ႇမိူၼ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈဢမ်ႇယၢမ်ႈလႆႈငိၼ်းဝႃႈၶဝ်ၶႆႈမိူဝ်းသေဢိတ်း ၊ ၵႆႉၵေႃႈၵႆႉႁၼ်ၼႃႈ လွင်ႈပိူၼ်ႈပေႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၶႃႈတိုၵ်ႉယၢင်းႁၼ်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၶဝ်ယူႇ တိၵ်းတိၵ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈလီသူၼ်ၸႂ်တေႉတေႉ။သႅင်သိုၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy 
Share:

ၶၢဝ်းတၢင်းလဵပ်ႈႁဵတ်း ၽၢႆႇ ITၽွင်းယၢမ်းႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းပဵၼ်ၸုမ်း


          မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2012 - 2013 ၶႃႈႁဝ်းမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈ ၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၽၢႆႇပၢႆး IT ( DIT - Diploma Internation Of Technology ) တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းလူင်တႃႇၵုင်ႈ ယူႇ လႆႈဝႃႈမီးၽွၼ်းလီတေႉတေႉ။ ဢူၺ်းၵေႃႉၵေႃႈၼမ် ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉႁႃႁဵၼ်းဢဝ်ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းဢမ်ႇၵႃးၶိုၼ်ႈထၢမ်ႇၶိုၼ်းတီႈဢူၺ်း ၵေႃႉႁဝ်းၵေႃႈလႆႈၶိုၼ်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းလႆႈၶိုၼ်ႈၼိုင်ႈပီႊ တၢၼ်းၶိုၼ်ႈလႆႈႁပ်ႉႁဝ်း ၸုမ်ႈ Diploma ၵူၺ်း သင်မီးတိုဝ်ႉတၢင်းထႅင်ႈတေႉၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းယဝ်ႉလီယူႇ သင်ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈသွင်ပီႊ တေလႆႈၸုမ်ႈ B.A ပႃးထႅင်ႈယူႇ ၊ လိူဝ်ဝႃႈဝၼ်းမိူဝ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်လႆႈ တႅပ်းတတ်းသေၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝႆႉယဝ်ႉ တႃႇတေသိုပ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းထႅင်ႈၼႆႉ တိုဝ်ႉတၢင်းမၼ်းၶႆႈဢေႇၵႂႃႇဝႆႉယူႇ။


ၶၢဝ်းယၢမ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၽၢႆႇပၢႆး IT


ၽွင်းယၢမ်းႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပဵၼ်ၸုမ်း


ၽွင်းယၢမ်းႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပဵၼ်ၸုမ်း


မိူဝ်ႈၽွင်းၼင်ႈလိုဝ်ႈႁိုဝ်ႉ ပွတ်းတၢင်း

              ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈပႆသဵၼ်တၢင်းၽႂ်သဵၼ်တင်းမၼ်းယူႇ ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိုင် မႃးၵႃႊႁိုဝ်ၵေႃႈ မၢၵ်ႇပွၵ်ႈၵေႃႈၸင်ႇၶႆႈ ၶုၵ်ႉၸႂ်လႆႈၶိုၼ်းဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၵူႈၵေႃႉယူႇ။ ၸိူဝ်းၸွမ်းဢၼ် ႁဝ်းယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်းၵၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်တီႈ East Dagon University ဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈၵႂႃႇပႅၼ်ၵူၼ်း Management ၽၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်း တီႈ KBZ Bank ၵေႃႈမီး ၊ မၢင် ၸိူဝ်းသမ်ႉၵႂႃႇပဵၼ်ၵူၼ်းၸွမ်း ႁိူဝ်းမိၼ် ( Air Plan ) ၊ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ၊ မၢင်ၸိူဝ်း သမ်ႉၵႂႃႇ ႁဵၼ်းတေႃႇၼွၵ်ႇမိူင်းလႄႈ ႁႃငိုၼ်းၼွၵ်ႇမိူင်းၵေႃႈမီး ၊ လိုၼ်းသုတ်းၶႃႈႁဝ်းတေႉ ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတႆးဝႆႉယူႇ။


ၽွင်းယၢမ်း တိုၵ်ႉပႂ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈၶၢမ်ႈ


ဢွၵ်ႇတၢင်းသေ ႁႃလေႇ


                   ၶၢဝ်းယၢမ်းလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတီႈ တႃႇၵုင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း National Management ( Botataung ) ၼၼ်ႉတေပဵၼ်ၽၢႆႇပၢႆး IT ( DIT - Diploma International Of Technology  ) တီႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပႃးၵူႈၶိူဝ်း ဢၼ်ပႃးၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢေႇသေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉတေမီး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးၵူၺ်း ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ပီႈၼွင်ႉတႆးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈမီးၶႃႈၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း။ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႆႉၶႆႈႁႂ်ႈဢူၺ်းၵေႃႉႁဝ်းၶဝ် ၶတ်းၸႂ် သႂ်ၸႂ်သေၶိုၼ်ႈဢဝ်ႁဵၼ်းႁူႉလီလီ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵေႃႈလူဝ်ႇမေႃႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵူႈၶၢဝ်း။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၶႃႈ ႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတီႈ မိူင်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းၵေႃႉမၢၼ်ႈ ယူႇၸွမ်းမၢၼ်ႈ ၵိၼ်ၸွမ်းမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လိူဝ်ဝႃႈၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉတႃႇတေ ႁဵတ်းပၼ်တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။

သႅင်သိုၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy

Share:

ပၵ်းပိူင်ၶူးလႄႈပိူင်တိုဝ်းၵမ်ၶူး

တွၼ်ႈ ( 4 )
ပၵ်းပိူင်ၶူးလႄႈ ပိူင်တိုဝ်းၵမ်ၶူး


 • ၶူးသွၼ်ဢၼ်တေလႆႈႁဵတ်း ( 11 )ၶေႃႈ

 1. လွင်ႈယူႇၵိၼ်လၢတ်ႈၸႃႁဵတ်းသၢင်ႈၼုင်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ပိူင်တႅၵ်ႈလီ ၸူးလုၵ်ႈႁဵၼ်း။
 2. တေလႆႈမီး ၼမ်ႉၸႂ်ၽဵင်ပဵင်းလႄႈ မဵတ်ႉတႃႇဢီးလူ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး။
 3. တေလႆႈမီးတၢင်းၶတ်းၸႂ် လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵၢၼ်သွၼ်ႁႂ်ႈၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ ၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်း။
 4. ၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶဝ်တေလႆႈမီႈပပ်ႉလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၶိုၼ်ႈၵၢၼ်လူင်းၵၢၼ် ၵူႈဝၼ်း။ၽႅဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလႂ် ႁႂ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်း။
 5. တေလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈလုၵ်ႈၼွင်ႉ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇမႃးၵူႈဝၼ်း။ သင်ဝႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းထိုင်ႉ ယွၼ်ႉသင် ႁႂ်ႈထတ်းတူၺ်းလီလီသေ တေလႆႈထႅမ်ၽိူမ်ႉပၼ် တီႈယူပ်ႈယွမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ်။
 6. တေလႆႈမေႃဢဝ်တၢင်းႁူႉႉ ၽၢႆႇၼွၵ်ႇသေထႅမ်သွၼ်ပၼ် လုၵ်ႁဵၼ်းလႄႈ သႂ်ႇၸႂ်ပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈၶဝ်မီးၶေႃႈယိူင်း ၶႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈ။
 7. ပေႃးၶူးသွၼ် ၶဝ်ႈႁွင်ႈႁဵၼ်း တေလႆႈထတ်း သၢႆမၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်ႈ။ ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ်ႈသွၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈသွၼ်။
 8. ၼႂ်းႁွင်ႈသွၼ်ၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ ၶူးၵုမ်ႉၸၼ်ႉ တေလႆႈၸတ်းပၼ် ႁူဝ်ၼႃႈႁွင်ႈ (1)ၵေႃႉ၊ ၵႅမ်(1)ၵေႃႉ၊ ႁူဝ်ၼႃႈသီ(5)ၵေႃႉ ဢၼ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇၼၼ်ႉ ဝႆႉပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ႁွင်ႈႁဵၼ်းသေ ဢဝ်သၢႆမၢႆလႄႈၵုမ်းၸွႆႈၶူးၵႂႃႇ။
 9. သင်ၸိူဝ်ႉၶူးသေၵေႃႉၵေႃႉ လုတ်ႈႁူင်းႁဵၼ် ၊ဢဝ်ၶႂၢင်ႉၼႆၸိုင်ႈ ၶူးတၢင်ႇၵေႃႉတေလႆႈၶဝ်ႈတႅၼ်း သေသွၼ်ပၼ်။ တေဢမ်ႇလႆႈပွႆႇၽႃႈဝႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁင်းၵူၺ်း။
 10. ၶၢဝ်းယၢမ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ် တေလႆႈၶဝ်ႈသွၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းမီးဝႆႉ။
 11. ပေႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁဵတ်းၽိတ်း ထိုင် (2) ပွၵ်ႈလႄႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၽိတ်းယူႇၼႆၸိုင်တေႁွင်ႉပေႃႈမႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသေ ထတ်းသၢင်မူၼ်ႉမႄး။ မူၼ်ႉမႄးလီလီယဝ်ႉလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈၼႆၸိုင် ၶူးသွၼ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ် ႁူင်းႁဵၼ်း ၵုမ်ၵၼ်သေ ပၼ်တၢမ်ႇၵႂႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇတၢင်းၽိတ်းႁႂ်ႈၵိုင်ႇ။ • ၶူးသွၼ်ဢၼ်တေဢမ်ႇလႆႈႁဵၼ်း ( 16 ) ၶေႃႈ

Share:

လဵပ်ႈႁဵၼ်းလၢႆးတိုၵ်းၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ
ၶုၼ်သႃႇ

            ပေႃးေတလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း လွၵ်းလၢႆးတိုၵ်းၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ပၢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး(MTA)ေပႃးၼႆ ေတလႆႈဝႃႈလီေသလၢႆလူင်ယူႇ၊ ဝၢႆးေသ(MTA)
လုလႅဝ်ၵူၼ်ႇပင်းတႅၵ်ႇယၢႆႈဝၢင်းၶိူင်ႈယဝ်ႉ၊ ၼႃႈလိၼ်ပူတ်းပွႆႇဢၼ်ယၢမ်ႈမီးသိုၵ်းတႆးၵုမ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈတူၵ်းယူႇၼႂ်းမိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းဝလႄႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵွႃႇငၢႆႈငၢႆႈယဝ်ႈ။ေပႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈ ၽႃႇမႆႉဢမ်ႇဝႄႈတႃတႄႉ ငၢဝ်ႈႁၢၵ်ႈသၢၵ်ႈေသႇဢၼ်လႆႈတႅၵ်ႇၽၢတ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉ
ငဝ်ႈမၼ်းေတႇမႃးတီႈ ၵၢၼ်းယွတ်ႈ၊ ၶုၼ်သႃႇၼႆ ဝူၼ်ႉဝႃႈၵၢၼ်းယွတ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းဢွင်ႇလိၵ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းလၵ်းလႅမ်လႅတ်းသႅဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမွပ်ႈဢႃႇၼႃႇ ႁႂ်ႈၵၢၼ်းယွတ်ႈ ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းတိုၵ်းသူၼ်း ႁႂ်ႈသိုၵ်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇဢၼ်ဢဝ်ငမ်းယဵၼ်တီႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉမႃးႁူမ်ႈႁွမ်း(MTA)ႁႂ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်၊ သင်ႉၸိူင်ႉဝႃႈသူၼ်းတုမ်ႁူၺ်းပၢႆးၵႂၢမ်းလီၵႂၢမ်းဝၢၼ်ဢမ်ႇလႆ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉပၢႆၵွင်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမိူဝ်ႈၼၼ်ႉၶုၼ်သႃႇၵေႃႈ လၢတ်ႈယူႇပၢပ်ႇပၢပ်ႇ၊ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼႆႉ လၢတ်ႈမိူၼ်ၸဝ်ႈၸဝ်ႈၶုၼ်ၶုၼ်ၶဝ် ဢၼ်လၢတ်ႈယူႇမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ ၽိူဝ်ႇၵမ်းၼၼ်ႉ
ၵၢၼ်းယွတ်ႈယိၼ်းၸဵပ်းၸႂ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸဝ်ႈၽႃႉလင် သင်ဢဝ်တၢႆတႆးၵေႃႉ ၵၢၼ်းယွတ်ႈ ဝႃႈၼႆ ဝႃႈမီးတၢင်းၽိတ်းသင်တႄႉဢမ်ႇႁုၸွမ်း၊(ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းလႄႈ ဢဝ်တၢႆတႄႉဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇယူဝ်ႉ) ၽိူဝ်ႇဝၢႆးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၢဝ်ႇလိုဝ်းလင်ဝႃႈ ၶုၼ်သႃႇၸႂ်ၵူတ်ႉ မီးၵႂၢမ်းၶဝ်ႈႁူ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်ဝႃႈ တႆးၽိတ်းဢဝ်တၢႆ ၶႄႇၽိတ်းယဝ်ႉလၢႆ ဝႃႈၼႆ။


ၶုၼ်သႃႇ

                           ၵၢင်ပီ1995ၵၢၼ်းယွတ်ႈဢွၼ်သိုၵ်းၽိုၼ်ႉဝၢႆႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ(MTA)မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ6/6/1995။ ၵွႃႉပူၵ်းတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈတႆး(MTA )လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတိူဝ်ႉၸႂ်တုမ်ႉယွၼ်ႈမူႇၸုမ်းသၼ်ႇဝႆ ယုင်ႈယၢႆႈ။ ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႆး(ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ-သဝရိတ်ႉ ယူင်ႈၸႆႈယုတ်း)ႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈမိပ်ႇငႅၼ်းပိၵ်ႉလၢၼ်ႇ။ ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းသိုၵ်းဝ(UWSA)
ၶိုၼ်ႈေလႃႇတိုၵ်းတီႈလွႆလၢင်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၽၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸုမ်းၵၢၼ်းယွတ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်လိုပ်ႈလမ်းၸုမ်း(MTA)
ဢၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပဵၼ်ၶႄႇ၊ ေပႃးပဵၼ်ၶႄႇဢမ်ႇဝႆႉ လိူဝ်ေသၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသိုၵ်းၼႂ်းမူႇၸုမ်း(MTA)
ဢၼ်တိုၵ်ႉၵိုတ်းယူႇသမ်ႉဢွၼ်ၵၼ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈတႅၵ်ႇယၢႆႈၽူင်ႉၽိုဝ်ႇ၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လွမ်လႅမ်သွတ်ႉသႅတ်ႉပၢႆႈၵွႃႇႁႃၵၢၼ်းယွတ်ႈ။ မၢင်ၸိူဝ်းၸမ်ႉပၢႆႈႁႃၸူး(SSPP)၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶုၼ်သႃႇႁႅင်းဢေႇ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ၊ တိူၵ်ႈတၼ်ထိုင်တီႈ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ၊ၸဝ်ႈၽႃႉလင်၊ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင်ၶဝ် တႅပ်းတတ်းလပ်ႉလပ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတိတ်းေတႃႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ။
1996 ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇတင်းၸဝ်ႈၽႃႇလင်ဢွၼ်ႁူဝ်(ဢဝ်ၵွင်ႈလႅၵ်ႈငမ်းယဵၼ်)ဝၢင်းၶိူင်ႈပၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ(ၼဢၽ)တီႈႁူဝ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်းယွတ်ႈၵေႃႈ ဝၢႆးေသၶုၼ်သႃႇဝၢင်းၶိူင်ႈယဝ်ႉၵေႃႈ
ဢမ်ႇၵေႃႇတင်ႈလႆႈတပ်ႉသိုၵ်းယိုင်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ၶုၼ်သႃႇလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တၼ်းယူႇထိုင်(2005)ၵူၺ်း မၢၼ်ႈၸႂ်ႉဝၢင်းၶိူင်ႈေသ တပ်ႉၶဝ်ၵေႃႈ တႅၵ်ႇဢွၵ်ႇၽၢတ်ႇၵၼ် ၵမ်းလိုၼ်းၵေႃႈလုလႅဝ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ မၢင်ၸဝ်ႈၵေႃႈ
ဝၢင်းၶိူင်ႈ၊ မၢင်ၸဝ်ႈၵေႃႈ မႃးႁႃလွႆတႆးလႅင်း၊ မၢင်ၸဝ်ႈၵွႃႇၸူး(SSPP)၊ ၽိူဝ်ႇဝၢႆးလိုၼ်းမႃး ၸင်ႇႁုတူဝ်ဝႃႈ ၺႃးမၢၼ်ႈသူၼ်သၢႆလင် မၢၼ်ႈသမ်ၵူၼ်ႈလၢႆ။
ေပႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸိူင်ႉၼႆ ဢၼ်တႅၵ်ႇယၢႆႈလုလႅဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယွမ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးယိုဝ်း၊ ပဵၼ်ယွၼ်ႉၼမ်ႉမိုဝ်းတႆး တႆးေတႃႇတႆးဢမ်ႇႁၵ်ႉၵၼ်လႄႈပဵၼ်မႃးယဝ်ႈ။ တၢင်းၽိတ်းသုၼ်ႇတူဝ်ဢွၼ်ႇဢိတ်းဢီႈၵူၺ်းၵေႃႈ ထိုင်တီႈေပႃးလႆႈတႅၵ်ႈယၢႆႈၵၼ်ၼႆႉ တႃႇလီဢၢမ်းေတႉၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ ၵူၼ်းဢွင်ႇလိၵ်ႈဢွင်ႇၵျွင်းၵမ်ႈၼမ်ၼႆႉ ေပႉမႃးမိုတ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ၵေႃႉလႂ်ၸုမ်းလႂ်ၵေႃႈ ေပႃးတႅၵ်ႇၵၼ် ၸႂ်လမ်ႁင်းၵၼ်မႃး ဢွၼ်ၵၼ်ၵွႃႇႁႃမၢၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်းယဝ်ႈ။ ေပႉၵႅၼ်လီဢၢမ်းၼမ်ႉငိူဝ်ႈၶဝ်ၼေႃ။


ၶုၼ်သႃႇ

                             လွၵ်းလၢႆးပၢႆးတိုၵ်းၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇၼႆႉ ေတလႆႈဝႃႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉေတႉေတႉ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ ဢၼ်တတူဝ်ထူပ်းၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းၼမ်ေသပိူၼ်ႈၼႆႉ
ပဵၼ်ၸုမ်းၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇယဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈပႆႇမႃးႁူမ်ႈၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း မိူဝ်ႈပႆႇပဵၼ်(MTA)ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇၶဝ် လႆႈၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းလၢႆလၢႆတီႈ၊ တိုၵ်းၸုမ်းယႂ်ႇၵမ်ႈၼမ်၊ မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇၶႄႇၽိူၵ်ႇ၊ ၶႄႇၽိူၵ်ႇၼႆႉ ၶဝ်ယၢမ်ႈၽၢၼ်တိုၵ်းၶႄႇလႅင်မႃး ၶဝ်ယင်းသုမ်းၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇယူႇ၊ ဢၼ်မႃးၵွၼ်းၽၢႆႇပၢႆးတိုၵ်းၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇၸမ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၽႃႉလင်၊ ၸဝ်ႈၽႃႉလင်ၼႆႉပဵၼ်သိုၵ်းၵဝ်ႇၶႄႇၽိူၵ်ႇ ဢၼ်ယၢမ်ႈတိုၵ်းၶႄႇလႅင်၊ ပၢႆးတိုၵ်းသိုၵ်းၶႄႇၼႆႉဢမ်ႇေတႃႇေတႃႇ ၊ ၽိူဝ်ႇဝၢႆးၼၼ်ႉမႃး
ၸုမ်းၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇတိုၵ်းၵၼ်တင်းထႆးထႅင်ႈ တီႈႁိၼ်တႅၵ်ႇ၊ ဢၼ်ၼႆႉၵေႃႈ ထႆႈၶဝ်ယင်းသမ်ႉၼေၵၼ်ယူႇ(ၸုမ်းၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇေတႃႇေတႃႇ)ဝႃႈၼႆထႅင်ႈယူႇ။ ပွႆးတိုၵ်းႁိၼ်တႅၵ်ႇၼႆႉ
သိုၵ်းထႆးၵိင်ႈလူင်းၵိင်ႈလူင်း မိူၼ်မၢၵ်ႇႁိၼ်ၵိင်ႈလူင်းလွႆ သိုၵ်းထႆးလႆႈတၢႆယွၼ်ႉ သိုၵ်းၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇတင်းၼမ် ထိုင်တီႈသိုၵ်းထႆးၸႂ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ၶိုၼ်ႈလၢႆလၢႆဝၼ်း ဢမ်ႇလႆႈလႄႈၸင်ႇလႆႈၸႂ်ႉႁိူဝ်းဝိၼ်တိုၵ်းၸွႆႈမိူဝ်ႈပွႆႇမၢၵ်ႇ၊
ၽိူဝ်ႇႁိူဝ်းဝိၼ်မိူဝ်းပွႆႇမၢၵ်ႇ သိုၵ်းၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇၵေႃႈယလႆႈထွႆပၼ် ထွႆပၼ်ယဝ်ႉၼႆၵေႃႈ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းမူၵ်းတႄႉ ဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆး။ သိုၵ်းထႆးေပႃးဢမ်ႇႁတ်းလပ်းႁတ်းၼွၼ်း ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၸွမ်းၸိူဝ်းမႄႈၸၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းတႆးမူၵ်းတူဝ်ဝႆႉၵူႈၸွၵ်ႉ ထိုင်တီႈသိုၵ်းထႆးေပႃးလႆႈဢွၼ်ဝွၼ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်
ေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈ၊ ပၼ်ၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵၼ်ေသ သိုၵ်းSUAၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇၵေႃႈ ၸင်ႇလႆႈထွႆဢွၵ်ႇၽႅၼ်လိၼ်ထႆး ၸဵမ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႈ။ 


ၶုၼ်ႈသႃႇ 

                      ထိုင်မႃးပီ1983-84ၸဝ်ႈၵွၼ်းၸိူင်း(ၸဝ်ႈမူဝ်ႁိူင်း)ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁႂ်ႈတႆးမႃးႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်၊ ထိုင်1984ၸဝ်ႈၸၢမ်မႂ်ႇSSAပွတ်းၸၢၼ်း လႆႈမႃးႁူမ်ႈႁွမ်းဢွၼ်တၢင်း ထိုင်မႃး1985ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ၶၼ်ႉတွၼ်ႈႁွမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ေပႃးထိုင်ယၢမ်းလီ ၸင်ၵွႆႈတိုၵ်းၼႆယဝ်ႈ။ လွၵ်းလၢႆးၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇႁွမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ေပႃးဢွၵ်ႇဢမ်ႇလီ ေတဢမ်ႇဝူၼ်ႉၶိုတ်းလႆႈ၊ ၶုၼ်သႃႁွမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၵဵပ်းသိုၵ်း ၽိုၵ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ႁွမ်ၵွင်ႈ မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းေသ သူင်ႇသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမိူဝ်းတၢင်းၼိူဝ် ဢၢၼ်းဝၢင်းသိုၵ်းဝႆႉၵူႈတီႈ၊ ဢမ်ႇမီးဢၶႂၢင်ႉယိုဝ်း တီႈလႂ်ထုၵ်ႇလီဝႄႈ ႁႂ်ႈဝႄႈ တီႈလႂ်ထုၵ်ႇလီငိူင်ႉႁႂ်ႈငိူင်ႉ ေတဢမ်ႇလႆႈယိုဝ်း ေပႃးယိုဝ်းၵေႃႈႁုေတသုၵ်ႉ ေပႃးယိုဝ်းၵေႃႈပိူၼ်ႈၼမ် ႁဝ်းဢေႇ ႁႅင်းသိုၵ်းလဵၵ်ႉဢေႇဢမ်ႇငၢမ်ႇၵၼ်လႄႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းၼႆႉ ေတမိူၼ် ဢဝ်ၽိုၼ်းသႂ်ႇၽႆး ေပႃးၽႆးမွတ်ႇၵေႃႈ ၽိုၼ်းသဵင်ႈယဝ်ႈ၊ ဢမ်ႇလီလွင်ႈသင်တႃႇၵၢၼ်တႆး၊ ေတဢဝ်ၼမ်ႉၵွႃႇႁူတ်းၽႆး တၢင်းၼမ်ၼမ်ႉသမ်ႉမီးမွၵ်ႈႁႄၼမ်ႉလၢႆးပုၼ်းၵူၺ်းတႄႉ
ၽႆးဢမ်ႇမွတ်ႇလႆႈ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ မိူဝ်ႈၽွင်းႁွမ်ႁႅင်းသိုၵ်း
မိူဝ်ႈၽွင်းသူင်ႇသိုၵ်းၸွမ်ႇၵႄႈမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇဢမ်ႇပၼ်ယိုဝ်း၊ ေပႃးထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းလီ
ႁႅင်းသိုၵ်းငၢမ်ႇယဝ်ႉ ၸင်ႇၵွႆႈယိုဝ်းတဵမ်တီႈ ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။
ႁႅင်းငၢမ်ႇၵၼ်ေသ ယိုဝ်းသိုၵ်းၼႆႉဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း၊ ဢမ်ႇလႆႈပိူင်မၢၵ်ႇၵွင်ႈ၊ ဢမ်ႇလႆႈပၼ်တၢင်းယၢပ်ႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ၸဵဝ်းလႆႈမိူင်းၶိုၼ်း ဢမ်ႇႁၢင်ႉဝႃႈၼႆ၊ မၼ်းၸဝ်ႈဝၢင်းၽႅၼ်ၼင်ႇၼႆယဝ်ႈ။ ၵူၺ်းမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉႁွမ်ႁႅင်းသိုၵ်းၼၼ်ႉ မီးဢၢႆႈငိူဝ်ႉငႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇႁု ဢၼ်ပႄႉဢၼ်သုမ်းေသ ပွႆႇၶၢဝ်ႇလိုဝ်းဝႃႈ
ၶုၼ်သႃႇဢမ်ႇၵၼ်ယိုဝ်း မၢၵ်ႇၵွင်ႈယိုဝ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇမီး၊ ဝႃႈ ၶုၼ်သႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵႃႇၵွႆႇေယးမၢၼ်ႈဢိူဝ်ႈ၊ ဢွၼ်ၵၼ်ၶႃႉၸိုဝ်ႈသဵင် ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈေတႉၼၼ်ႉေသ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမူႇၸုမ်း
ၸၢၼ်ႈၸင်းၽူႈၼမ်း၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈလွင်ႈတႅၵ်ႇယၢႆႈေပႃႇပဵၼ်မႃးယူႇယဝ်ႈ။ 
ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်း(MTA)ၼၼ်ႉၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမီးၵူၼ်းဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ယွၼ်ႉမၼ်း ယႃႉၵဝ်းလႄႈ၊ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး လႆႈလုလႅဝ်မိူဝ်ႈ1996ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႈ။
ၶုၼ်သႃႇ

                    ပၢၼ်ၶုၼ်သႃႇၼၼ်ႉ မိူၼ်ႁိုဝ်၊ ပၢၼ်ၼႆႉမိူၼ်ႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁၼ်တႅၵ်ႇလႅင်းလီယူႇ၊ ပၢၼ်ၶုၼ်သႃႇၼၼ်ႉၵွပ်ႈပိူဝ်ႈႁႅင်းသိုၵ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်းၼႂ်းၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼႆႉ(MTA)ယႂ်ႇသုတ်း၊ ၼႃႈလိၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇၼမ်ၵႂၢင်ႈ၊ ပၢၼ်ၼၼ်ႉသိုၵ်းဝၵေႃႈ သမ်ႉေပႃးေတဢမ်ႇယူႇလႆႈယဝ်ႈ ပွတ်းတႂ်ႈၼႆႉ ပွတ်းတႉၼ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၽႂ်ဢမ်ႇႁတ်းယွၼ်းၸႅၵ်ုၽမႄိူင်းတႆး မိူၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ၊ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၶုၼ်သႃႇဝႃႈ ၽႂ်ၵွႃႇယွၼ်းတၢင်ႇတီႈမၢၼ်ႈ ယွၼ်းၸႅၵ်ႇၽမႄိူင်းတႆးၼႆ ႁႂ်ႈတၢင်ႇထိုင်ႁူဝ်မိူင်း ဝႃႈၼႆ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ်တႄႉ ၽူႈၼမ်းတႆး ၸဝ်ႈၸဝ်ႈၶုၼ်ၶုၼ်ၵူႈၸဝ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ဢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတုၵ်းယွၼ်းၸႅၵ်ႇၽႄၽႅၼ်လိၼ်တႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်သုၼ်ႇလႆႈၶဝ်ဢိူဝ်ႈ၊ ဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈၼႆႁႃႉ၊
ႁႁႁ၊ ၽႂ်ယွၼ်းမိူင်းတႆးဢမ်ႇလႆႈၼႆ ၽႂ်ႁတ်းဝႃႈမိူၼ်ၶုၼ်သႃႇ ။ မိူဝ်ႈၼၼ်ၶုၼ်သႃႇ ႁဵတ်းႁိုဝ်ေသ ေသႃႇသူၼ်းသိုၵ်းမၼ်း၊ ၶုၼ်သႃႇၼႆႉမၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းပၢႆးသိုၵ်းမိူင်းၶႄႇၵမ်ႈၼမ်၊
ၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈၼေလုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်း လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်မိူင်းၶႄႇ၊
ႁဵတ်းႁိုဝ်လႄႈပိူၼ်ႈဢွင်ႇေပႉသိုၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉပိုၼ်းသၢမ်ၵူၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉၶႆႈၼေလုၵ်ႈၼွင်ႉမၼ်း၊ ၵူၺ်းၼႃႇၵႆႉလၢတ်ႈသိုဝ်ႈ ဝႃႈသိုဝ်ႈေသတၵေႃႈ သမ်ႉၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈယူႇ။
မိူၼ်ၸိူင်ႉၼင်ႇဝႃႈ တႆးႁဝ်းၼႆႉၵႆႉၵႆႉႁဵတ်းပွႆးၼႃႇလူင်၊ မိုင်ႉၸွမ်းပွႆးၵူၺ်းလူင်၊ ဢမ်ႇဝူၼ်ႉတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းလူး၊
ႁိုဝ်ေတၶိုတ်းပိူၼ်ႈလႆႈ၊ ေပႃးမိူူင်းတႆး ဢမ်ႇၵွၼ်းၶေႃၼႆ ႁဵတ်းပွႆးယူႇဢမ်ႇထၢင်ႇႁၢင်ႈၵႃႈလူင်
ဝႃႈၼႆ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈ ၶုၼ်သႃႇပဵၼ်ၶႄႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၸင်းၶႄႇ ၶုၼ်သႃႇၼႆႉေပႃႈပဵၼ်ၸၢဝ်းၶႄႇ၊ မႄႈတႄႉပဵၼ်တႆး ၵိူတ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ေပႃးၸွမ်းပၵ်းပိူင်လုမ်ႈၽႃႉဝႃႈ ၶုၼ်သႃႇၼႆႉပဵၼ်တႆးတဵမ်တဵမ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵိူတ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးသုၼ်ႇလႆႈ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်မိူင်းတႆးတဵမ်တဵမ်၊ မိူၼ်တႆးႁဝ်းမႃးၵိူတ်ႇမိူင်းထႆးၼႆႉ မီးသုၼ်ႇလႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းထႆး၊ ၶုၼ်သႃႇၼုင်ႈၶူဝ်းၶႄႇၼပႄိူၼ်ႈဢမ်ႇယၢမ်ႈႁၼ်၊ ၶုၼ်သႃႇၼုင်ႈၶူဝ်းတႆး ႁႆႇၵွင်တႆးၼပႄိူၼ်ႈၼႆႉ ၼမ်ဝႃႈၼမ်ယဝ်ႈ။ ၶုၼ်သႃႇၼႆႉႁဵတ်းၵၢၼ်တႆးမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ1962ၵေႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းSUAမႃး မိူဝ်ႈ1962 ၶုၼ်သႃႇယၢမ်ႈဝႃႈ (ၵဝ်ၼႆႉၵွႃႇမိူင်းၶႄႇၵေႃႈ ပိူၼ်ႈဝႃႈၵဝ်ပဵၼ်တႆးတဵမ်တဵမ်ဢိူဝ်ႈ၊ ၵဝ်ယူႇၸွမ်းတႆးၵမ်ႈၽွင်ႈဝႃႈႁင်းၵဝ်ပဵၼ်ၶႄႇ၊ တီႈေတႉမၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ၶႄႇႁိုဝ်ပဵၼ်တႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ေပႃးမၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းတႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႄႈပိူၼ်ႈၵူဝ်ၼႆတႄႉ တိုၼ်းလီတိုၼ်းၵျႃႉ ၶႅၼ်းေသဢၼ်ပဵၼ်တႆးၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈလႄႈပၼ်ပိူၼ်ႈပႄႉၵိၼ်ယွၼ်းၼင်လိၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႈ။
ၶုၼ်သႃႇၼႆႉပိူၼ်ႈဝႃႈမၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႆးၸႅတ်ႈ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၸင်းမၼ်း၊ၵူၺ်းၼႃႇ ၽႅၼ်ႇလိၼ်တႆးၼႆႉ မၼ်းၶႅၼ်ၵျႃႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ၶဝ်
ယွၼ်းၽႄၼႆႉမၼ်းၸႂ်လမ်ၼႃႇ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်တႆးၸႅတ်ႈတႄႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ၶဝ်ယွၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်မီးသုၼ်ႇလႆႈႁင်း
ၶဝ်ဝႃႈၼႆဝႃႇ။
ၵွပ်ႈၼႆ ၸိူဝ်းဢၼ်ဝႃႈ ၶုၼ်သႃႇဢမ်ႇလီၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇယဝ်ႉမႅၼ်ႈၸႂ်ၶုၼ်သႃႇၼႃႇယဝ်ႉ ေပႃးဝႃႈၼႆ၊ ၶုၼ်သႃႇယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ-ၵူၼ်းလီၼႆႉ မိူၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ဢမ်ႇႁတ်းၶႃႈႁတ်းႁႅမ်ၽူႈၶဵၼ်တၢႆၼႆႉ
ဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး ၽူႈၶဵၼ်ေတႁႅမ်ႁဝ်းတၢႆယဝ်ႈ ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၼႆႉႁဝ်းလူဝ်ႇႁတ်းႁၢၼ် ၶွၵ်ႈၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ဢၼ်မၢၼ်ႈႁဵတ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းဝႆႉတႃႇသႂ်ႇၵူၼ်းတႆးၸႂ်လီ တႃႇသႂ်ႇၵူၼ်းႁၵ်ႉၸၢတ်ႈတႆး ၵွပ်ႈၼႆႁဝ်းလူဝ်ႇႁတ်းႁၢၼ် ႁတ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇမဵတ်ႉတႃႇပၼ်ၽူႈၶဵၼ်-ဝႃႈၼႆယဝ်ႈ။
ၶေႃႈလူပ်းလင်
= = = = = = =
ၸိူဝ်းဢၼ်ဝႃႈၶုၼ်သႃႇဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ပုၼ်ႈတႆး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၽူႈဢၼ်ေသႉၶုၼ်သႃႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႆးထိုင်လႂ်ယဝ်ႈ၊ ၵေႃႈတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းယိုင်ႈယႂ်ႇေသ ၵုမ်းၵမ်ၼႃႈလိၼ်ၵႂၢင်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ၶုၼ်သႃႇလႆႈယူႇႁႃႉ၊
1။ မိူဝ်ႈၶုၼ်သူင် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဢဝ်သိုၵ်းမိူင်းၽီေသ
မႃးတိုၵ်းမုၼ်ၶမ်းြၽႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်း တီႈၼႂ်ႈတူၼ်ႈမႆႉၺွင်ႇၽေႃးထိၼၼ်ႉ ၵႅၼ်ႇၸဝ်ႈဢဝ်ပႃႇရမီး(10)ပႃး ႁဵတ်းသၢၵ်ႈေသႇေသ
ဢွင်ႇေပႉၵွႃႇယဝ်ႈ။
2။ မိူဝ်ႈၵလႃးၼႃႈၽိူၵ်ႇၶဝ်သိမ်းမိူင်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းၼိူဝ်လုမ်ႈၽႃႉတႂ်ႈလိၼ်ေသ မႃးလွမ်ႉႁွပ်ႈတိုၵ်း မိူင်းဢိတ်ႉၸေရးၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸႅၵ်ႇသိုၵ်းၸုမ်းၼိုင်ႈေသ ႁႂ်ႈၶဵင်ႇတိုၵ်းေတႃႇၼႃႈ၊
သိုၵ်းထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈၸမ်ႉ ႁႂ်ႈၵွႃႇယိုဝ်းၽဝ်ပႅတ်ႈ တီႈလူင်းႁိူဝ်းဝိၼ်ၶဝ်ၵူႈမိူင်းေသ တတ်းပႅတ်ႈသၢႆတၢင်းႁိူဝ်းဝိၼ်လႄႈတတ်းပႅတ်ႈသၢႆတၢင်းတႃႇထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ဢဝ်လၢႆးသွၼ်ႈလင်ပိူၼ်ႈေသ ဢွင်ႇေပႉၵွႃႇယဝ်ႈ။
3။ ၽွင်းမိူဝ်ႈၶဵၼ်မၢၼ်ႈ၊ ဝ၊ ပလွင်ႈ၊ လႃႈႁူႇ၊ တွင်ႇသူႇ၊ လီႉေသႃး ၶဝ်လွမ်ႉႁွပ်ႈတႆးႁဝ်းဝႆႉယူႇၸိူင်ႉၼင်ႇၼႆၼႆႉ
တႆးႁဝ်းလူး ေတဢဝ်လၢႆးလႂ်ေသ ေတႃႇသူႈၶဝ်ၶိုၼ်းေသ ေတဢွင်ႇေပႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ
လီသူၼ်ၸႂ်ဝႆႉယူႇေတႉယဝ်ႈ။


သႅင်သိုၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy
Credit >>> ဢွၼ်
Share:

ၵၢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈလၢႆး
ၶၢဝ်းယၢမ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈ

                ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉၼႆႉ ၵၢၼ်ပႃးၸႂ် ဝႃႇသၼႃႇ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၊ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉၵၼ် ၵၢၼ်ပႃးၸႂ် ဝႃႇသၼႃႇ  ၵေႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၵေႃႈမီးယူႇ။ ဝႃႇသၼႃႇၶႃႈႁဝ်းသမ်ႉ ပႃးၸႂ်ၶႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တႅမ်ႈလၢႆး ၼႆႉပဵၼ်ဝႃႇသၼႃႇၶဝ်ႁဝ်း ၊ ၼိုင်ႈဝၼ်းတီႈဢေႇသုတ်း 3 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ ၶႃႈတိုၼ်းတမ်းဝႆႉတႃႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဝႆႉယူႇ ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းလူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၶႃႈတေၵႆႉလူဢၢၼ်ႇ ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉၸဝ်ႉ သင်လုၵ်ႉမႃးယဝ်ႉ သုၵ်ႈၼႃႈသေ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈလူလိၵ်ႈမွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းႁိူၼ်း ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း ဝၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ သင်မႃးထိုင်တီႈယူႇတီႈႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈလုမ်းယဝ်ႉၼႆ ၸိုင်ႈပေႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်သင်ၵေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းၵႆႉလူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈယူႇၵူႈၶၢဝ်း။


ၶၢဝ်းယၢမ်းလူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ

         ပေႃးမီးၶၢဝ်ႈယၢမ်းတၢၼ်း တေႁႃၶၢဝ်းယၢမ်းသေၶိုၼ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ၼေႃတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း တေမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈၶႆႈႁဵတ်းၶႆႈသၢင်ႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်ႈမေႃၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယူႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၼႃႇလႄႈ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးတၢင်းႁူႉၼမ်လိူဝ်သေၶႃႁဝ်းၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ်ဝႆႉယူႇ။ ပီႈႁူႉၼိုင်ႈ ၼွင်ႉႁူႉသွင် သင်ႁဝ်းမႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႈ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်း တိုၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇၼႃႈယူႇ ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။         


ၶၢဝ်းယၢမ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တႃႇဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပဵၼ်ပပ်ႉ

               ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတေႁဵတ်းဢွၵ်ႇပပ်ႉၼႆႉ ႁမ်ႉၼမ်တေပဵၼ် ၵၢၼ်တၢင်းႁူႉ ပၢႆးၸႂ် လႄႈ ၵၢၼ်လွင်ႈဢွင်ႇမႅၼ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ( Motivation And Success ) တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်။  ၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉတၢင်းႁူႉမီးၵႃႈႁိုဝ် ပေႃးၶႆႈႁူႉ ႁႂ်ႈႁႃတူၺ်းၼႂ်းပပ်ႉလႄႈ ပႂ်ႉတူၺ်းမိူဝ်ႈမၼ်းလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ပႃႇၼႃႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၼႆၽူႈၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ၵေႃႉၼိုင်ႈယၢမ်လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼႆဝႆႉယူႇ။ သင်ပဵၼ်လိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉ ၶႃႈပၼ်ႁႅင်း လိၵ်ႈသင်ၵေႃႈလီ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်း ပေႃးမီးတူၺ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ပပ်ႉလိၵ်ႈတႆး ဢမ်ႇပေႃးၶႆႈႁၼ် ပဵၼ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၶၢဝ်ႇမၢၼ်ႈ ႁမ်ႉၼမ်သေပိူၼ်ႈယူႇ တႅမ်ႈဝွၵ်း တႅမ်ႈၸိူဝ်း တႅမ်ႈၵၢၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈပၼ်ႁႅင်းယူႇ  လိူဝ်ဝႃႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸူႉၸူဝ်း ၵေႃႉႁၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉတေႉ ၶႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်း။


ၶၢဝ်းယၢမ်း တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႃႇဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပပ်ႉ

         ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး ဢမ်ႇမျၢတ်ႇယႃႇႁႂ်ႈသုမ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ် သႂ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် လႄႈ လူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼမ်ၼမ်သေၵမ်း။ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမိူဝ်းၼႃႈ ႁဝ်းၶႆႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၶႆႈတူၵ်းတဵမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းယူႇတီႈ ၼေႃတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းလၢႆလၢႆယဝ်ႉဝၢႆးၼႆႉမႃး ၵွပ်ႈၼႆ ၸူဝ်ႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်း ႁႂ်ႈတႅမ်ႈပိုၼ်း ႁဵတ်းပိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ႁႂ်ႈမၼ်းၶိုၵ်ႉၶႅပ်ႉသေၵမ်း မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။သႅင်သိုၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလုၵ်ႈသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး


 •  မီးၵၢၼ်ပိူင်လူင် ဢၼ်လဵဝ်

                  -  တိုၵ်းႁႂ်ႈပေႉသိုၵ်း  ပုၼ်ႈတႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ


 • သိုၵ်းဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သိုၵ်း ( သိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်လွၼ်ႉသိုၵ်း )


 1.  ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈ ( ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဵတ်းတႃႇလႆႈငိုၼ်းၵူၺ်း )
 2.  ႁၢင်ၽၢင်ဢင်ႇၵႃႇလၵ်ႉၶၼႃႇ ပိူင်ပဵၼ်လွၼ်ႉသိုၵ်း။                                                                      - ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တၢင်းႁူႉပိင်ႇၺႃႇ ၵၢၼ်သိုၵ်း လႄႈ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉ လွင်ႈၵႅပ်ႉၵႅင်ႈၵူႈပိူင်တိူဝ်း                     တွၼ်းၶိုၼ်ႈယူႇတႃႇသေႇ။                                                                                                              -  ႁပ်ႉၸႂ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။                                                                   -  မီးၾိင်ႈထုင်းၸွမ်းလူၺ်ႈလၢႆးယူႇၵိၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈလႄႈႁၢင်ႈၾၢင်တူဝ်ၵဝ်ႇဢၼ်ၸႆႈႁပ်ႉဝႆႉ။
 3.  လၵ်းမၢႆတႃႇယူႇၵိၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ
 4. ဝႆႉၵႃႈၶၼ်လွင်ႈမီးသိၼ်ထမ်း လႄႈ လွင်ႈတိုဝ်းၵမ်ၸႃႇရိတ်ႉတလီ
 5. ႁူႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ၊ မီးၵုင်ႇသရေႇ ၊ ႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်း


ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

 • ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်လွၼ်ႉသိုၵ်း
 1. ၵႅတ်ႇၶႄၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊ ၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၼႃႈလိၼ် လႄႈ ၵၢၼ်ယူႇၵိၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈလဵင်ႉတွင်ႉ
 2. ၵႅတ်ႇၶႄလွင်ႈၸိူဝ်ႈၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ ပိူင်တြႃး
 3. ၸုၼ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်ၵဝ်ႇ - ၵႅတ်ႇၶႄပၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ပိူၼ်ႈ ( ၵူၼ်းမိူင်း ) 
 
ဢမ်ႇၸႂ်ႈလူဝ်ႇပႄႉ တၢင်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵူၺ်း ယင်းလူဝ်ႇပေႉ တၢင်းၵၢၼ်မိူင်းပႃးလူးၵွၼ်ႇ 
 • လုၵ်ႈသိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်လွၼ်ႉသိုၵ်း
 1.  ထီႉၼိုင်ႈ လႄႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႂ်ႉၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း
 2. မီးလွင်ႈလဵပ်ႈႁဵတ်းတၢင်းပိုၼ်း ၊ မႁႃႇပွင်ၵၢၼ် လႄႈ လၢႆးပွင်ၵၢၼ် ၊ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၊ လူဝ်ပွင်ၸိုင်ႈ
 3. ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉဝႆႉ တႃႇဢွၼ်ႁူဝ် ၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်း လႄႈ ဢွၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း တုၵ်းယွၼ်း
 4. မီးၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶႅၼ်ႇ လၢႆသၢမ်ႇလၢႆပိူင်တဵမ်ထူၼ်ႈ                                                                     -   လုၵ်ႉတီႈတိုၵ်းၵၼ်ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းသေ ၵႂႃႇတိုၵ်းၵၼ် တီႈၽိူၼ်ဢုပ်ႉဢူဝ်းၵၼ်                             -  လုၵ်ႉတီႈတိုၵ်းသိုၵ်းသေ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် မႄးၵုမ်းၵေႃႇသၢင်ႈဝၢႆးသိုၵ်း
 5. မီႈၸႂ်ၶႆႈၸုၼ်ႉၽႃႈပႅတ်ႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇႁပ်ႉႁွင်းပၼ် လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းပိူၼ်ႈ
 6. ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉဝႆႉ ႁႂ်ႈမေႃဝႆႉ ၵႃႈၶၼ်သၢႆၸႂ်ၵူၼ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း ၊ ၵုင်ႇသရေႇသိၵ်ႉၶႃႇၵူၼ်း
 7. ၵႅတ်ႇၶႄပၼ်ၵူႈၵေႃႉၵေႃႉ  ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်
 8. ၼပ်ႉထိုဝ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸွမ်း ၸၼ်ႉ လႄႈ ၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈ
 9. ၼပ်ႉထိုဝ်လၵ်းမၢႆ လႄႈ ၸၼ်ႉယူႇသၢင်ႈၶွင်သိုၵ်း
 10. ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈယူႇတႃႇသေႇဝႃႈ ၵဝ်ၼႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း
 11. မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း
 12. မီးလွင်ႈဢၼ်ဝႆႉ ၼမ်ႉၼၵ်းၵႃႈၶၼ်လႄႈ လၵ်းမၢႆၵၢၼ်ယူႇသၢင်ႈမိူၼ်ၵၼ်                                  -   မီးသႅတ်ႉၸႃႇ                                                                                                                               -   မီးလွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်း                                                                                                                      -   သႂ်ႇၸႂ်သႂ်ႇၶေႃး ၼိူဝ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၊ လွင်ႈတြႃးၽဵင်ႇပဵင်းလႄႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းတႃႇတၢင်းမူတ်း
 13. ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လုၵ်ႈသိုၵ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းလႄႈ ၶတ်တေႁဵတ်းၽိတ်းယူႇ                                         -   မၵ်းမၼ်ႈပၼ် လွင်ႈလူဝ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၵႃႈၶၼ် လႄႈ လၵ်းမၢႆၵၢၼ်ယူႇသၢင်ႈဢၼ်မႂ်ႇၶွင် RCSS/SSA ပွတ်းၸၢၼ်း                                                                                                                 - ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းသိုၵ်းမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းၵၢၼ်ယူႇသၢင်ႈ                                                                          -   သႂၢင်းၸႂ်ပၼ် ႁႂ်ႈၸွမ်းၶွပ်ႇဝူင်းလၵ်းမၢႆ                                                                                       -   ယွမ်းႁပ်ႉလွင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ မီးလွင်ႈယူပ်ႈယွမ်းသေ ႁပ်ႉႁဵတ်းၸွမ်းဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ                        -   မူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈလီၶိုၼ်ႈ                                                                                                     -   ထွၼ်တူဝ်ၵိုတ်းပေႃး

 • သိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်လွၼ်ႉသိုၵ်း
 1.  တပ်ႉသိုၵ်း ယူႇပႃႈတႂ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းႁိူၼ်း ( ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်း )
 2. လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းႁိူၼ်း မၵ်းမၢႆတမ်းဝၢင်း ယိူင်းမၢႆ ၶွင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
 3. တပ်ႉသိုၵ်းသမ်ႉ ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းသေ ၵမ်ႉထႅမ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ တႃႇယိူင်းမၢႆၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

 • ၵွပ်ႈသင်လႄႈ မၼ်းလမ်ႇလွင်ႈၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်
 1. ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈတေလူင်းလၢႆးမိုဝ်းႁိုဝ်  ဢမ်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း လွင်ႈၵၢၼ်ၵိုတ်းယိုဝ်း ၊ မၼ်းပဵၼ်ဢၼ်မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇလႅၵ်ႈလၢႆႈ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈ
 2. ဢမ်ႇၸႂ်ႈၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၊ ၵူၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၊ ဢမ်ႇၼၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼွၵ်ႈမၢႆမီႈသေ သၢၼ်ၶတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွမ်းမၢႆမီႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ
 3. RCSS/SSA ပဵၼ်မႃးမုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းမၢႆမီႈပိူင်တြႃး
 4. ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းလီ ၵွပ်ႈမီးလွင်ႈတႅပ်းတတ်းဝႃႈ တေဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ပုတ်ႈတႃႇ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်
 5. လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ၸိုင်ႈမိူင်းလုမ်ႈၾႃႉၶဝ် လႆႈထုၵ်ႇမိပ်ႇ ႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း ဢၼ်ယူႇၼႂ်းၶွပ်ႇမၢႆမီႈ ( ၶဝ်ႈပိူင်တြႃး )
 6. မီးသုၼ်ႇလႆႈၶဝ်ႈပႃးတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈ ၼႂ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ


သႅင်သိုၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy

ၶေႃႈမုၼ်းဢဝ်မႃးတီႈ 
 
>>>>> ပပ်ႉၾႅတ်ႇတရႄႇ ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းတဵမ်ႈဝႆႉ <<<<<

Share:

လၵ်းၵၢၼ် တီႈမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ
 1. ၸႂ်ႉလၢႆးၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈႁႃ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်
 2. မီးလုတ်ႉတေႃႇ ( 2 ) ဢၼ်  ( သၽႃး )
 3. ၸႅၵ်ႇၽႄဝႆႉ ဢႃႇၼႃႇ ( 3 ) ပိူင်

                       ( ၵ )   ဢႃႇၼႃႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၽွင်းငမ်းၸိုင်ႈမိူင်း
                       ( ၶ )   ဢႃႇၼႃႇပွင်မၢႆမီႈ ၸိုင်ႈမိူင်း
                       ( င )   ဢႃႇၼႃႇတႅပ်းတတ်းတြႃး
                ၼႂ်းဢႃႇၼႃႇ ( 3 ) ပိူင်ၼႆႉ ၽႂ်ဢမ်ႇယူႇတႂ်ၽႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း ႁင်းၽႂ်မၼ်း။

      4.  မီးလွင်ႈၼပ်ႉထိုဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းလွတ်ႈလႅဝ်း ဢလႁၶ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်း
      5.  မီးၼၵ်းၶၢဝ်ႇ လွတ်ႈလႅဝ်း
      6.  ပေႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇပေႃးၸႂ်သေပိူင်ၸိုင် ၵႄၵၢင်ၸႂ် လႆႈလွတ်ႈလႅဝ်း တေဢမ်ႇလႆႈ မီးၶိူင်ႈလၵ် 
           ၼၵ်ႉ ဢၼ်ၸၢင်ႈဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆ လႄႈ တုမ်ႉတူဝ်ႉ လွင်ႈမၼ်ႈၵိုၼ်းၸိုင်ႈမိူင်း။
      7.  မီးၵူၼ်း ပိင်ႇၺႃႇသီႉၶဝ် ၼႄဢွၵ်ႇတင်းႁၼ်ထိုင် ထတ်းသၢင်လႆႈ ငဝ်းလၢႆး ၵူႈပိူင်ပိူင်။
      8.  တပ်ႉသိုၵ်း  ယူႇတႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ ၸွမ်ၸိုင်ႈပဵၼ်ၵူၼ်း ၸီႉသင်ႇတပ်ႉသိုၵ်း။
      9.  မီးယႄး ယူႇတႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၽၢႆႇတႂ်ႈၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼႂ်းမိူင်းယိပ်း ၵုမ်းႁူမ်ႈလူမ်ႈ ၾႆးၼႂ်းၸိုင်ႈ
            မိူင်း
    10.  ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁၼ်လီမၵ်းမၼ်ႈ ၸွင်ႇလႆႈဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း။
    11.  ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ မီႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ တွင်ႈသႂၢင်းၶွၼ်ႇ ပႃးတၢင်းၸွမ်ၸိုင်ႈ။သႅင်သိုၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy

ၶေႃႈမုၼ်းဢဝ်မႃးတီႈ 

>>>>> ပပ်ႉၾႅတ်ႇတရႄႇ ဢၼ်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းတႅမ်ႈဝႆႉ <<<<<
Share:

ၾႅတ်ႇတရႄႇပိူင်ၾႅတ်ႇတရႄႇ မိူင်းဢမေႇရိၵၼ်ႇ


 • ၾႅတ်ႇတရႄႇၼႆႉ  ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ တႄႈမိူင်းမီးဢႃႇၼႃႇၼမ် ပေႃးတႄႈမိူင်း ၶဝ်ဢမ်ႇႁၼ်လီ ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်လႆႈ။
 • တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီ လႄႈ ၾႅတ်ႇတရႄႇၼႆႉ  မၼ်းၵွင်ႉၵႆၵၼ် ၊ ပေႃးႁူႉလွင်ႈၾႅတ်ႇတရႄႇၵေႃႈ လူဝ်ႇႁူႉလွင်ႈ တီႈမူဝ်ႇၶရေႇသီႇပႃး။
 • ၾႅတ်ႇတရႄႇၼႆႉ မၼ်းၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၽၢတ်ႇၵၼ် ၊ ယႃႇႁႂ်ႈၶႂ်ႈၽၢတ်ႇၼၼ်ႉ လႄႈ ၸင်ႇပၼ်သုၼ်လႆႈ ၸႄႈမိူင်းၼမ်ယဝ်ႉ။
 • ၾႅတ်ႇတရႄႇၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽဵင်ပဵင်း ဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်းၼိူဝ်ၵၼ် ၵေႃႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸူမ်ႁၢႆလၢႆလၢႆ။
 • ၾႅတ်ႇတရႄႇၼႆႉ မီးလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၢင် ဢၼ်ၸႄႈမိူင်းသူင်ႇ ၽူႈတၢင်တူဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးၶွတ်ႇၽွတ်ႈ ၊ ဢႃႇၼႃႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၢင်ၼႆႉ ယူႇတီႈၸႄႈမိူင်းၶဝ်တႅပ်းတတ်းပၼ်။
 • တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆႉ ပဵၼ်ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢုပ်ႉပိူင်ၶိုၼ်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းႁဵတ်းပၼ်ၶိုၼ်း ပုၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶိုၼ်း။
 • တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆႉ ၸႂ်ႉတူဝ်တႅၼ်းသေ ဢုပ်ႉပိူင်ႇၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်လၢႆးလိူၵ်ႈတင်ႈသေႁႃ တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ၊ တူဝ်တႅၼ်ႈဢၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလိူၵ်ႈတင်ႈမႃးၼၼ်ႉ မီးဢႃႇၼႃႇ တႃႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ၊ မီးဢႃႇၼႃႇတႃႇပွင်မၢႆမီႈဢုပ်ႉပိူင်ၽွင်းငမ်း။ မီးဢႃႇၼႃႇတႃႇ ႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်း လႄႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵတ်းယဵၼ်။ တူဝ်တႅၼ်းၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ပေႃးဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်းလႆႈဢႃႇ ၼႃႇမႃးဢမ်ႇႁဵတ်းပၼ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူၼ်းမိူင်း။ ဢဝ်ဢႃႇၼႃႇၼၼ်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းပုၼ်ႈသုၼ်တူဝ်ပႅတ်ႈၼႆၸိုင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸၢင်ႈ လူႉသုမ်းၸူမ်ႁၢႆလၢႆႈ။ မိူဝ်ႈလိူၵ်ႈတႅၼ်းၽွင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈထတ်းသၢင်တူၺ်း ပိုၼ်ႈၽၢႆႇလင်လီလီ ၊ ထတ်းတူၺ်း ၸွင်ႇယၢမ်ႈႁဵတ်းပၼ် ၽွၼ်းလီၵူၼ်း မိူင်းလႄႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်မႃးႁႃး ၊ ၸွင်ႇမီးတၢင်းႁူႉ မုင်ႈႁၼ်ၵႆႁႃႈ ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ လူဝ်ႇထတ်းလီလီ ၸင်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ်တႅၼ်းၽွင်း။ ယႃႇၸူးငၢႆႈလူမ်လမ်မဝ်မၢင် ပေႃးယုၵ်ႉလိူၵ်ႈတင်ႈမႃး ၶဝ်ပူတ်းယၢပ်ႇ တႆးၼႆႉတၢင်ႇငၢႆႈ ပူတ်းၵၼ်ယၢပ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်သၽႃႇဝတႆးယဝ်ႉ ၼႄလႆႈတူဝ်ယၢင်ႇ ႁူဝ်သိူဝ် လႄႈ သိူဝ်ၽိူၵ်ႇ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇ။ပပ်ႉဢၼ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းတႅမ်ႈဝႆႉ လွင်ႈၾႅတ်ႇတရႄႇ


 • တီႈမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆႉ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း မီးလၢႆပႃႇတီႇလႆႈ။ ပေႃးဢမ်ႇၵျိုၵ်ႇ ၶၢႆႉၵႂႃႇယူႇတၢင်ႇပႃႇတီႈလႆႈ ၊ ပေႃးလိူၵ်ႈတင်ႈသုမ်းၵေႃႈ တိုၼ်းလူဝ်ႇယွမ်းႁပ်ႉ ၊ ၸူမ်းၸွမ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈပေႉၵႂႃႇ တေဢမ်ႇလႆႈသႄႉသွမ်းပႅင်းၸင်းၵၼ် ၊ ၵူၼ်းသုၼ်ႇဢေႇတေလႆႈယွမ်းႁပ်ႉ ၵူၼ်းသုၼ်ႇၼမ်။ ၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ်ပေႃႇလသီႇ ဢမ်ႇၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ် လွင်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ၊ ဢမ်ႇဢဝ်သုၼ်ႇတူဝ် ၶဝ်ႈမႃးယုင်ႈၸွမ်းၵၢၼ်သုၼ်ႇႁူမ်ႈ။
 • တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆႉ ပေႃးၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇႁူႉ လွင်ႈတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇလီၸၢင်ႈ ဢဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တူၵ်းတႅမ်ႇလႆႈ။ ၵူၼ်းႁူႉတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်းၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈမႃးပႅတ်ႈလႅၼ်ၵူၼ်းမိူင်းသေ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းပဵၼ် ၶိူင်ႈမိုဝ်းတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇလႆႈ ၊ ၵွပ်ႈၼႆတီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလီတၢင်းမူတ်း မီးၽွၼ်းလီၽွၼ်းၸႃႉ ၼင်ၵၼ်ယူႇ။
သႅင်သိုၵ်း ( Tai management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy


ၶေႃႈမုၼ်း ဢဝ်မႃးတီႈ ၼႂ်ႈ 

>>>>> ပပ်ႉၾႅတ်တရႄႇ ဢၼ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းတဵမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၶႃႈ <<<<<

Share:

ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၽုၵ်ႇၽၵ်းၵီး ၽၵ်းၵၢတ်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶိူဝ်

                       ၶၢဝ်းယၢမ်းၶႃႈႁဝ်း လႆႈၵုမ်းႁူင်းသဝ်း ၸၢႆးယိင်း တီႈႁူင်းႁဵတ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ၶႃႈမႃးတမ်းဝႆႉၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်း လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶႃႈတေမီးယူႇ  ( 13 ) ႁူဝ်ၶေႃႈ -

 1.  ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ
 2. ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း
 3. ပၢင်ၵုမ်ႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်း
 4. ဢဝ်ပၵ်းပိူင်ပဵၼ်လၵ်းလူင်
 5. ၵၢၼ်လဵင်ႉတူဝ်သၢတ်း
 6. ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ <<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<
 7. ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ
 8. ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
 9. မႄးၵုမ်း တီႈယူႇတင်းသဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
 10. လိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ
 11. ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ 4 ယိူင်ႈ
 12. ႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႈလီ
 13. ၵၢၼ်ၶဝ်ႈႁႃလုၵ်ႈႁဵၼ်း


ၶၢဝ်းယၢမ်းၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ထတ်းၵူၼ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်


                  ၼႂ်းၼၼ်ႉသင်မီးၶၢဝ်းယၢမ်းၶႃႈတေသႂ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်တွၼ်ႈ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်း လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၽုၵ်ႇၽၵ်း ၼၼ်ႉတေႉပဵၼ်  ဢွႆႈ ၊ ၽၵ်းၵၢတ်ႇ ၊ ၽၵ်းၵီး ၊ ၶႃးႁွမ် ၊ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၽဵတ်း ၊ တူၼ်ႈမၼ်းၼိဝ်ႉ ၊ တူၼ်ႈပႅၵ်ႇ ၊ ၽုၵ်ႇၶဝ်ႈႁႆႈ လႄႈ မၢၵ်ႇၶိူဝ်  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၶႃႈႁဝ်းၵုမ်းလႅင်းမႃး မီး 2ပီႊပၢႆ 8လိူၼ်ၼႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇ ၵူၼ်းဢမ်ႇလႆႈၵုမ်းယဝ်ႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈႁဵတ်းလႆႈသၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉတေႉ တိုၵ်ႉႁၼ်မီးဝႆႉၼႂ်းႁူင်းသဝ်းဝႆႉယူႇ။ၼႃးလွႆ လွႆတႆးလႅင်း


ပၢတ်ႇၶဝ်ႈၼႃးလွႆ လွႆတႆးလႅင်း

                 ပိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေလႆႈပဵၼ်ၵေႃႉတဵမ်ႈ လီလီၸႃႉၸႃႉဝႆႉသေၵွၼ်ႇ ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်တူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်သေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ယိူင်းဢၢၼ်းမႃးယိပ်းၵွင်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းလႆႈမႃး ပဵၼ်ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈ လႆႈမႃးၵုမ်းၵူၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈမၼ်း ၵေႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်သွၼ်တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းတေႉတေႉ။


ႁဵတ်းသူၼ်ၽၵ်းၵီး ၊ ၽၵ်းၵၢတ်ႇ ၽုၵ်ႇထူဝ်ႈတဵပ်ႇ တီႈသူၼ်ႁူင်းသဝ်းယိင်း
ၽုၵ်ႇၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ


            မိူဝ်ႈၽွၼ်းၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈယႃႇၸႂ်တေႉတေႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းလုၵ်ႉၼႂ်းမိူင်းမႃး ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈၼႃႈတီႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်းတိုဝ် လၢႆလၢႆ လၢတ်ႈၵေႃႈ ယၢပ်ႇယဝ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ် ယၢပ်ႇတွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ႁဝ်းၶဝ်တေႉတေႉ ၊ လိူဝ်ဝႃႈ ၶႃႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁႃၶေႃႈတွပ်ႇမၼ်းႁႂ်ႈလႆႈ မိူဝ်ႈၶႃႈယူႇတီႈ ႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ပၢင်မၢႆ 3 ၼၼ်ႉၶႃႈႁဝ်းလႆႈၸႂ် ၽၢႆႇၵုမ်းၵူၼ်း ၶူးမႆႉလိူဝ်သေပိူၼ်ႈဢဝ်ပိူင်ဝႃႈ သေႁဵတ်းၵၢၼ် ၶႃႈႁဝ်းၵေႃႈဢဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်း ၵၢၼ်ၵုမ်း ၵူၼ်းတီႈႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈမီးၽွၼ်းလီတေႉ။


ၶၢဝ်းယၢမ်း သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်

       မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းသဝ်းၸၢႆးမီး 285 ၵေႃႉ ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းသဝ်းယိင်းမီး 115 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ် တၢင်းမူတ်းမီး 400 ၵေႃႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၵေႃႈၵွပ်ႈယူႇႁိူၼ်း တိုဝ်သူပ်းတိုဝ်ၵႂၢမ်းပေႃႈမႄႈလႄႈ ပိူၼ်ႈၵေႃႈၸင်ႇသူင်ႇမႃးယူႇတီႈ ႁူင်းသဝ်း ၊ မိူဝ်ႈၽွၼ်းယၢမ်းၶႃႈလႆႈၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းၵေႃႈၼမ် ၵၢၼ်သွၼ်တၢင်းႁူႉတူဝ်ၵဝ်ႇၵေႃႈလႆႈဝႃႈ တိူဝ်းတွၼ်းမႃးတေႉတေႉ။


ၶၢဝ်းပၢတ်ႇၶဝ်ႈၼႃး လွႆတႆးလႅင်း

       မိူဝ်ႈၶႃႈၵုမ်းႁူင်းသဝ်း တူဝ်ၶႃႈၵေႃႉလူင်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၸွမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၵဝ် ပဵၼ် ၽူႈၸၢတ်းၵၢၼ် တေလႆႈၼင်ႈယူႇၼႂ်းလုမ်းသေပိူၼ်ႈတၢင်ႇလၢႆးဝၼ်းမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈထတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း မႆႉထိုင်ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ႇမိုဝ်းထိုင် ၼႆၶႃႈလႄႈ တႃႇၵၢၼ်ငၢၼ်းႁူင်းသဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵေႃႈ လႆႈဝူၼ်ႉ တႃႇလွင်ႈၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်တေထိုင်တီႈၵေႃႈလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၼွၼ်း ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈၼွၼ်းၵမ်းလဵဝ် လႆႈဝူၼ်ႉ လႆႈၽႅၼ်ၵၢၼ်တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ တႃႇသေႇ။


ၸိူဝ်ႉမၢၵ်ႇၽဵတ်း

              ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၶႃႈလႆႈၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်းၼႆႉ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ၵေႃႈဢဝ်ပဵၼ်ယႂ်ႇတေႉ။ ဢၼ်ၶႃႈလႆႈၽုၵ်ႇသေဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းမိုဝ်းၶႃႈ မိူၼ် မၢၵ်ႇၽဵတ်း ၊ ထူဝ်ႈတဵပ်ႇ ၊ ၶႃးႁွမ် လႄႈ ၽၵ်းၵီး ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၶႆႈဢဝ်လဵင်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းသဝ်းႁဝ်းလႆႈၶိုၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ မိူၼ်ၼၼ်ႉၽူႈၵုမ်းၽၢႆႇၸတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈမိုဝ်ႉတေပဵၼ် ႁူဝ်ႁၢၼ် ၸၢႆးသိုဝ်ႉ  လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဝႆႉယူႇ။


ၽုၵ်ႇထူဝ်ႈတဵပ်ႇ တီႈသူၼ်ႁူင်းသဝ်းၸၢႆး

                   သင်မီးၶၢဝ်းယၢမ်းၶႃႈႁဝ်းတေၵႆႉလေႇၼႂ်းသူၼ် ၶဝ်ႈႁႃတူၺ်းၸွမ်းၵူႈတီႈတီႈ တႃႇတီႈယူႇတီႈၵိၼ်ႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈၼႃႈၼၼ်ႉ။ လွင်ႈၵၢၼ်ၵုမ်းၵူၼ်း သင်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုၵ်ႇ လွင်ႈဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ် ၶႃႈၵႆႉတိူင်ႇပၢင် တီႈ ၶူးၸၢႆးၾူႈ ၶူးၸၢႆးသၢႆမိူင်း ၶဝ်ၵႂႃႇယူႇတႃႇသေႇ။


ထတ်းၵူၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း တေၵိၼ်ၶဝ်ႈၶမ်ႈ

 ၶေႃႈမုၼ်းတႃႇတေ ဢဝ်ၸႂ်ၵူၼ်း တၢင်းၼမ်လႆႈ တႃႇလွင်ႈလၢတ်ႈၸႃႇႁဝ်းပေႃးတေမီးၼမ်ႉၵႂၢမ်းလီၼၼ်ႉ ပေႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်း ၶႃႈတေၵႆႉ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း လူလိၵ်ႈ တူၺ်းလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၵူႈၶၢဝ်း။ ၵၢၼ်လူလိၵ်ႈလူလၢႆးၼၼ်ႉ မၼ်းၸင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းႁူႉႁဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မီးပၼ်ႁႃသင်မႃးၵေႃႈ ပေႃးလူဝ်ႇ တႅပ်းတတ်းမႃး တေမီးလွင်ႈၸႂ်ၼိမ်သေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလႆႈ။


ႁႃၶၢဝ်းယၢမ်းသေ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလူလိၵ်ႈ

        ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉ ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇပွင်ႇ ၵၢၼ်ဢၼ်ပဵၼ်မႃး တွၼ်ႈသွၼ် ၵၢၼ်သွၼ်တွၼ်ႈ တႃႇႁဝ်းသမ်ႉ တႅမ်ႈတွင်းမၢႆဝႆႉၵူႈၶၢဝ်း သေပႂ်ႉၶိုၼ်းတႅမ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်ပပ်ႉယဝ်ႉ ၸင်ႇတေမီးၽွၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်တေမႃးၵုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆးယိင်းမႂ်ႇၼႆႉလႆႈထႅင်ႈယူႇ။ သင်မီးလွင်ႈသုၵ်ႉၸႂ် လွင်ႈၸႂ်ၸႃႉမႃး ၵႆႉတူၺ်းၸိူဝ်းလွင်ႈၶႆႈၶူဝ် လႄႈ လွင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵူႈၶၢဝ်း။


ၶၢဝ်းယၢမ်းႁႃတၢင်းႁူႉသေ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ တႃႇဢိတ်ႇဢွၵ်ႇပပ်ႉ

         လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၸၢႆး ႁူင်းသဝ်းယိင်း ပဵၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈၽုၵ်ႇသွမ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီႊပၢႆ 8 လိူၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ ၊ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းတႅမ်ႈ ဝႆႉၼႆႉ ႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းတွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ လႄႈ ႁႂ်ႈမီးတီႈမၢႆတွင်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၶႃႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶႃႈၼေႃႈ။ ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။ၸိုဝ်ႈပပ်ႉတေႉၶႃႈ တေပၼ်ဝႆႉဝႃႈ 

>>>>>  ၶၢဝ်းတၢင်းၶႃႈႁဝ်း လႆႈၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်း <<<<<
သႅင်သိုၵ်း ( Tai management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy
Share:

Shan Flag ( Half Shan And Half Karenni )

           I’m half Shan and half Karenni and this is the Shan Flag. My grandpa brought it over when we moved here and he just basically took care of it for the eight years that we were here for. Where we’re living, there’s not much Shan people. There’s a lot of Karenni, lots of Karen, lots of Chin, but there’s not much Shan people. So the fact that the flag even exists and that it’s in good condition – it makes me want to preserve our culture and our traditions even more. It’s just the fact that my grandpa and grandma – that they’re getting old – and the fact that they might not be here for the family much longer is scary. And I don’t want that to die out. A few months back, I found out that me and my cousins. We were the only Shan in the Kent community which made me feel really scared. Kent is a very diverse place, but the fact that there’s only a few of us just is scary and I just wanted to learn more about my culture and maybe inform others about it, so that it can spread. We’re Buddhist, so we go to this temple and then we just participate and spread our traditions and culture within that community as well. And then they learn about us and we learn about them. 

Place(s): Washington, 
Year: 2009

– Khin Oo
Share:

ၶေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း
          ၶေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်တႆးႁဝ်းထုၵ်ႇလီမီးႁင်းၵူၺ်းယူႇ ၊ ၸိူဝ်းပႆႇ မီးပႆႇၸၢင်ႈမၵ်းမၼ်ႈၵေႃႈဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းပိူၼ်ႈၸႂ်ႉထႃႈၵေႃႈလႆႈ။ ႁၼ်ဝႃႈမၼ်းလမ်ႇလွင်ႈလႄႈ ၸင်ႇ ဢဝ်မႃးတေႃႉတႆႈၶႆႈၼႄၵၼ်ၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ - 

   1. ၸိုင်ႈမိူင်း                                         State, Country
   2. ၸေႈမိူင်း                                          State
   3. လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ                                    Government
   4. ၸွမ်ၸိုင်ႈ                                         President
   5. ၸွမ်ၽွင်းလူင်                                  Prime minister , PM; Chancellor
   6. ၽွင်းလူင်                                          Minister
   7. ပၢင်ၵုမ်လူင် ၸိုင်ႈမိူင်း                      Congress , Parliament
   8. ပူတ်းယႃႉပၢင်ၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း               Dissolve the parliament
   9. မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း                                   Constitution
   10. မၢႆမီႈ                                                  Law , Bill , Act
   11. မၢႆမီႈ ၶိူဝ်းမိူင်း                                    National Law
   12. မၢႆမီႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း                                International Law
   13. မၢႆမီႈလူင်                                           Public Law
   14. မၢႆမီႈဢွၼ်ႇ                                        Private law
   15. ပၵ်းပိူင်                                              Act , Charter
   16. ၵေႃႉတိူင်ႇ                                          Plaintiff
   17. ၵေႃႉၵႄႈ                                            Defendant
   18. ၶေႃႈၼွင်ႇ                                          Condition
   19. ၽွင်းတႅၼ်း                                       Representative
   20. ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ၊ ၽူႈတိူင်ႇပၢင်ႇ               Adviser , advisor
   21. ၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်း                                  Political party
   22. ႁူဝ်ပဝ်ႈ                                              Chairman
   23. ၽူႈမၢႆ ( ၽူႈၼမ်းၼႂ်း )                      Secreatary
   24. ပၢင်ၵုမ်တူၼ်း                                   Single congress system
   25. ပၢင်ၵုမ်ၵူႈ                                          Bicameral , Two congress system
   26. ၽွင်းၶဵဝ်                                            Diplomat
   27. လုမ်းၽွင်းၶဵဝ်                                    Embassy
   28. ၽွင်းၸိုင်ႈ                                         Police
   29. ၵၢၼ်ၶုၼ်                                          Bureaucracy
   30. ၽုင်ၵူၼ်း                                          Crowds
   31. ၼႄၵၢင်ၸႂ်                                        Protest , Demonstration
   32. ၶေႃႈတုၵ်းယွၼ်း                                Request ; Requirement ; Claim
   33. ၶေႃႈႁွင်ႉသႅၼ်ႇ                                  Shouting
   34. ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ                                  Statement
   35. သပ်းလႅင်းၶၢဝ်ႇ                                  Press release
   36. တၢင်ႇမၢႆၾၢင်                                     register
   37. ၶိုၼ်းတၢင်ႇမၢႆၾၢင်မႂ်ႇ                        Re - register
   38. ၸုမ်းၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ              The United Nations ( UN )
   39. ၵူႈမိူင်းမိူင်း                                         International
   40. ၸေႈတွၼ်ႈ                                       Province
   41. တေႈဝဵင်း                                           Township
   42. ဢိူင်ႇ                                                  District
   43. ဝၢၼ်ႈ                                                 Village
   44. ပွၵ်ႉ ( ၸႂ်ႉၼႂ်းဝဵင်း )                            Quarter , District
   45. လိၵ်ႈၽိုၼ်ၶၢဝ်ႇ                                 Newspaper
   46. ဝဵပ်ႉသႆႉ                                              Website
   47. သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈ                   World War 1
   48. သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈသွင်                     World War 2
   49. သၢႆလပ်ႉ                                             Spy
   50. လုမ်း                                                   Office
   51. ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၊ ငဝ်ႈငုၼ်း                          Headquarter , Center
   52. ႁႅတ်ႉႁၢမ်ႈ ၊ ပၼ်တၢမ်ႇ                       Sanction
   53. ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်                                  Official
   54. သၢႆလပ်ႉ သီႇဢၢႆႇဢေႇ                       CIA
   55. သၢႆလပ်ႉ ဢႅပ်ႉပီႇဢၢႆႇ                         FBI
   56. ပုၼ်ႈပၢင်ႈ                                           Interest
   57. ၵွင်ႈမူၺ်ႉၵူၼ်း                                   Nuclear
   58. ၾၢႆႇပၢႆးၸႂ်                                           Psychology
   59. လုၵ်ႈၸုမ်း                                          Membership
   60. ၵူၼ်းၸွမ်း                                          Follower
   61. ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈ                                 Spokesperson
   62. ၸွပ်ႇထတ်း                                        Investigate
   63. ၸုမ်းတၢင်တူဝ်                                   Commission
   64. ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ                                   Structure
   65. ၽူႈၵႅဝ်ပၢင်                                          Moderator
   66. လၵ်းၼမ်း ၊ ယိူင်းဢၢၼ်း                    Policy
   67. ၸၢဝ်းၸိုင်ႈ                                          Nationality
   68. မုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း                                       Family
   69. မုၵ်ႉၽုင်ၵူၼ်း                                      Society, community
   70. ၸူဝ်း                                                    Advertise
   71. ၽွၼ်းတႅၼ်းဢွၼ်ႇ                             Lower house, house of commons
   72. ၽွင်းတႅၼ်းလူင်                                  Upper House , Senate
   73. ၸွမ်ပွင်ၶူး                                            Professor
         ၶေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ဢၼ်ၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈတႆးႁဝ်းၶဝ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ၽူႈမီးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၽၢႆႇလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းႁင်းၶဝ် ထုၵ်ႇလီႁူႉဝႆႉယူႇၼႆ ၶႃႈလႄႈ ၶႃႈႁဝ်းၸၢင်ႇဢဝ်မႃး ၼႂ်းပပ်ႉ ဢၼ်ႁွင်ႉၸိုင်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် ၸိုင်ႈမိူင်း  ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၵေႃႉပဵၼ် ယိူင်းထိုင်ၾႃႉ တႅမ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းမၢႆၼႃႈလိၵ်ႈ 473 - 476 ၼၼ်ႉဝႆႉယူႇၶႃႈ။
                     ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶႃႈႁဝ်းဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတႅမ်ႈသႂ်ႇၼႂ်း Website ၼႆႉတႄႉ ၶႆႈႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်း ၼမ်ႁူႉလၢႆးၸႂ်ႉ လၢႆးႁွင်ႉ ဢွၵ်ႇၽၢႆႇတႆးၼၼ်ႉယူႇၶႃႈ မိူၼ်ၼင်ႇၶႃႈ မၢင်ႇလွင်ႈႁူႉ မေႃဢွၵ်ႇသဵင်ၽၢႆၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈသေ ႁူႉၽၢႆႇၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉ ဢိတ်းဢိတ်းၵူၺ်း ၵႂၢမ်းဢွၵ်ႇၽၢႆႇတႆးႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁူႉသင် လႄႈ လႆႈဝႃႈပပ်ႉဢၼ် ယိူင်းထိုင်ၾႃႉ တႅမ်ႈဝႆႉၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇၶဝ်တႄႉတႄႉ။
                     ပပ်ႉယိူင်းထိုင်ၾႃႉတႅမ်ႈဝႆႉၼႆႉ မၢင်လွင်ႈမၼ်းသုင်ၼႃႇ ၶႃႈဢမ်ႇပေႃးပွင်ႇၸႂ် လိူဝ်ဝႃႈၶႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉ ၵွပ်ႈဝႃႇသၼႃႇၵေႃႈပႃး လွင်ႈလူလိၵ်ႈလူလၢႆး ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႃႈပႃးၸႂ်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈ ၵွပ်ႈၼႆ ပပ်ႉၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼႆႉၶႃႈႁဝ်းၶတ်းၸႂ်ဢၢၼ်ႇ ယၢမ်ဢၢၼ်ယဝ်ႉၵႂႃႇသွင် ပွၵ်ႈယူႇၶႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်မီးတၢင်းႁူႉတေႉတေႉယူႇၶႃႈ။ၶေႃႈမုၼ်း >>> ယိူင်းထိုင်ၾႃႉ ( ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၸိုင်ႈမိူင်း )
သႅင်သိုၵ်း ( Tai management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts