ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ (Don't think)

Date :  27.02.2022  Time : 09:00


 

 1. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ  ပိူၼ်ႈလီေတႃႇႁဝ်း မိူၼ်ႁဝ်းလီေတႃႇပိူၼ်ႈ  ပႃႈၼႃႈႁဝ်းလီပႃႈလင်ႁဝ်း #ၸ်ႂၵူတ်ႉေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ်။
 2. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ ပိူၼ်ႈႁၵ်ႉႁဝ်းမိူၼ်ႁဝ်းႁၵ်ႉပိူၼ်ႈ  ပႃႈၼႃႈပၼ်ၵၢၼ် ပႃႈလင်ပ်ႂႉတူၺ်းႁဝ်း မိူဝ်ႈတူၵ်းၵၢၼ်ေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ်။
 3. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၶတ်းၸ်ႂၵႃႈႁိုဝ်ေတလႆႈၶိုၼ်းၵႃႈၼၼ်ႉ တီႈၶတ်းၸ်ႂယူႇႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈသင်မႃးေသ ပိူၼ်ႈပ်ႂႉဢႃးလႃးဝးႁဝ်းေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ်။
 4. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇပႃးၵဝ်ၼိုင်ႈေၵႃႉဢမ်ႇပဵၼ် တီႈဢၼ်ဢမ်ႇပႃးႁဝ်းေသပဵၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ်။
 5. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ  ပိူၼ်ႈၼပ်ႉထိုဝ်ႁဝ်းမိူၼ်ႁဝ်းၼပ်ႉထိုဝ်ပိူၼ်ႈ  ေတႃႇၼင်ႇၼ်ႂးသၢႆတႃပိူၼ်ႈ ၵမ်ႉဢမ်ႇဝႆႉၵႃႇၶၼ်ႁဝ်းေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ်။
 6. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ ပိူၼ်ႈေတၸွႆႈႁဝ်းမိူၼ်ႁဝ်းၸွႆႈပိူၼ်ႈ   ေတႃႇၼင်ႇၽွင်းယၢမ်းပိူၼ်ႈလႆႈၵိၼ် တၢင်းၵူဝ်လႆႈႁွင်ႉႁႃႁဝ်းေၵႃႈမီးတင်းၼမ်။
 7. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်းၶႅမ်ႉလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉပိူၼ်ႈ  ေတႃႇၼင်ႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇဢဝ်သ်ႂႇၸ်ႂေၵႃႈမီးတင်းၼမ်။
 8. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ   ၼမ်ႉၸ်ႂလီၵူၼ်းႁဝ်းဢမ်ႇေမႃသုတ်းသဵင်ႈ  ေတႃႇၼင်ႇၼွင်ၼမ်ႉႁႅင်ႈဢမ်ႇမီးၶိင်ႇမီးၶၢဝ်းေၵႃႈမီးတင်းၼမ်။
 9. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ   ပိူၼ်ႈေတတူၺ်းထိုင်ႁဝ်းမိူၼ်ႁဝ်းတူၺ်းထိုင်ပိူၼ်ႈ   ေပႃးလူဝ်ႇလႆႈလီလႆႈပဵၼ်မႃး ၼ်ႂးမၢၵ်ႇတႃပိူၼ်ႈၵမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်ႁဝ်းေၵႃႈမီးတင်းၼမ်။
 10. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ ၵဝ်ယုမ်ႉၶူဝ်ယူႇႄလႈ ၵဝ်မီးတၢင်းသိူဝ်းၸ်ႂ   တီႈဢၼ်ၵဝ်လႆႈၼမ်ႉတႃတူၵ်းႄလႈ ႁွင်ႉႁႆႈမႃးၼ်ႂးလပ်းသိင်ႇေၵႃႈမီးတင်းၼမ်။
 11. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ  ပိူၼ်ႈလူဝ်ႇႁဝ်းမိူၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇပိူၼ်ႈ  ေတႃႇၼင်ႇပိူၼ်ႈတင်းၵူဝ်ပူၼ်ႉပိူၼ်ႈႄလႈ သုင်လိူဝ်ေသၶဝ်ေၵႃႈမီးတင်းၼမ်။
 12. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ  ဢၵျၢင်ႉႁဝ်းေတေမိူၼ်ဢၵျၢင်ႉပိူၼ်ႈ  တီႈဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ေသ ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမၢၵ်ႈမီးေၵႃႈမီးတင်းၼမ်။
 13. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ  ယူႇလဵၼ်ယဵၼ်ၼႆႉ  ပဵၼ်ဢၢႆႈငိူဝ်ႈ  တီႈဢၼ်ယူႇယဵၼ်ေသ  လႆႈႁူႉၼမ်ႉၸ်ႂသူၶဝ်ၵႂႃႇေၵႃႈမီးတင်းၼမ်။
 14. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ ၵဝ်ပဵၼ်ၶုၼ်ႄလႈ ၶ်ႂႈႁဵတ်းသင်ေၵႃႈႁဵတ်း  တီးမ်ႂးႁဵတ်းႄလႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လႆႈတူၵ်းၼမ်ႉတႃၵႂႃႇေၵႃႇမီးတင်းၼမ်။
 15. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ ၸုမ်းပိူၼ်ႈေတမိူၼ်ၸုမ်းႁဝ်းႁႃး  တီႈၸုမ်းဢွၼ်ႇၶဝ်ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းေသ ၽဵဝ်ႈလၢင်ႉႁဝ်းႁႃးပႅတ်ႈေၵႃႈမီးတင်းၼမ်။
 16. ယႃႇေပထၢင်ႇဝႃႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ မၼ်းေတမၼ်ႈၵိုမ်း  ဝၢႆးလိုၼ်းမႃးေၵႃႈ လႆႈၽႃႇပႅတ်ႈၵႂႃႇေၵႃႈ မီးတင်းၼမ်။


                ၼ်ႂးေလႃးၵလူင်ၼႆႉ  ဢမ်ႇမီးသင်မၼ်ႈၵိုမ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ  မၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်း  ၵူၼ်းႁဝ်းေၵႃႈေတႃႈၼင်ႇၼၼ်  မိူဝ်းၼႃႈၽ်ႂေတပဵၼ်သင် ၊ ? ေတပဵၼ်ႁိုဝ်မႃး ? ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  #ၶၢဝ်းယၢမ်းၵူၺ်း  ေတတႅပ်းတတ်းပၼ်ၵႃႈၶၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းၵႂႃႇေတႃႇေၵႃႉ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၼမ်ႉၵတ်ႉၵိုၵ်းတူဝ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်


            ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ငၢႆႈႄလႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ယၢပ်ႇသင် ေပႃး Rule and Principles မၼ်းတမ်းဝၢင်းဝႆႉလႆႈလီလီေၵႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေၵႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ပိူင်ၵၢၼ်ေသ ၶတ်းၸ်ႂႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ်တီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽ်ႂမၼ်းမီးၵႂႃႇၼၼ်ႉေၵႃႈ မၼ်းတိုၼ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇယဝ်ႉ  ေပႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇေမႃ ဝူၼ်ႉၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇႄလႈ ေမႃၸ်ႂႉတိုဝ်း လွၵ်းလၢႆး PDCL (ၽႅၼ် ၊ ၸတ်း ၊ ထတ်း ၊ ႄမး  သင်ၶ်ႂႈႁူႉေၶႃႈမုၼ်းမၼ်းၼမ်ေသၼႆႉ ၶဝ်ႈႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း တူၺ်းလႆႈ ၼ်ႂးပပ်ႉ လွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ  ၼၼ်ႉလႆႈယူႇၶႃႈ) ေၵႃႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ေၵႃႉၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်း ႁိုဝ်ႉၸ်ႂႄလႈ  ေတလႆႈႁၼ်မၼ်းမီးလွင်ႈ သုၵ်ႉၸ်ႂၵူႈၶၢဝ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။

            ၼမ်ႉၵတ်ႉၵိုၵ်းတူဝ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူႈေၵႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီမီး ၸွမ်းၼင် ပၢႆးဝူၼ်ႉတူဝ်ထူပ်းၶႃႈ ( Ideology )  ႄတႉ ေတ တီႈမီးယူႇ (7) ေၶႃႈ

   1. ၵၢၼ်သၢင်ႈ Network
   2. ၼမ်ႉၸ်ႂ ၸွႆႈၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်
   3. ႁႅင်းငိုၼ်း
   4. ႁႅင်းၸ်ႂ 
   5. ႁႅင်းတူဝ် ၊ ပၢႆးယူႇလီ
   6. ႁႅင်းဢွၵ်း ၊ ၸၼ်ႉႁဵၼ်း
   7. ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း

            ၼ်ႂး (7) ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼ်ႂးႁူဝ်ပၢၵ်ႇ (21) ၼႆႉ  လူဝ်ႇလႆႈမီးၵူႈေၵႃႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် ေပႃးဢမ်ႇမီး ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈၼႃႈလႆႈ။


 • ၵၢၼ်သၢင်ႈ Network

                    ၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ထီႉၼိုင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈ Network ၵၢၼ်ၵပ်ႉသိုပ်ႇတိတ်းေတႃႇၵၼ် ၼ်ႂးႄၵႈၵၢင်တူင်ႈဝူင်းၵူၼ်းႄလႈ ေတႃႇမိူင်း။ တႃႇႁဝ်းေတမီးႁႅင်း ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်း ေတၵႂႃႇႁွတ်ႈလႆႈထိုင်တီႈၵႆလႆႈလီၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ပပ်းသိုပ်ႇတိတ်းေတႃႇ Network ႁဝ်းၼႆႉေၵႃႈ လွင်ႈယ်ႂႇထီႉသုတ်းယဝ်ႉ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵပ်းသိုပ်ႇၸွမ်း တူင်ႈဝူင်းၵူၼ်း ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၸုၵ်းမၼ်ႈလႆႈ ၼိူဝ်တိၼ်မၼ်းလႆႈ ၶၢဝ်းႁိုင် ဢမ်ႇႁိုင်ဝၼ်းၼိုင်ႈ ယူႇတီႈတူဝ် မၼ်း တီႈမီးလွင်ႈယုၵ်ႈယွမ်းေသ ေတယွမ်းၵၢၼ်ႉၵႂႃႇၼ်ႂး ၼႃႈၵၢၼ်မၼ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်းၵူၺ်း။


 • ၼမ်ႉၸ်ႂၸွႆႈၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်

                      ၼမ်ႉၸ်ႂၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼိုင်ႈေၵႃႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉၸ်ႂဢၼ်ၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈသၢင်ႈပၼ် ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ  ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ သမ်ႉၶ်ႂႈေမႃၸ်ႂႉမိုဝ်းေမႃၸီႉသင်ႇပိူၼ်ႈလၢႆလၢႆ ၵူၺ်းၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈႁွင်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸႅတ်ႈ  ၵၢၼ်မၢင်လွင်ႈႁဝ်းေမႃၸီႉသင်ႇ ေမႃလၢတ်ႈ ႁ်ႂႈပိူၼ်ႈႁဵတ်းၵူၺ်း ေပႃးတူဝ်ႁဝ်း ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းလွင်ႈၼၼ်ႉေသဢိတ်းဢိတ်းေၵႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းတုိၼ်း ဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈ။ ၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵူႈေၵႃႉ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း။ ႁူႉယူႇ တူၺ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇတႃႇ  ႁူႉယူႇၵူၼ်းလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼၵ်း ႁူႉယူႇေၵႃႉၼိုင်ႈဢမ်ႇႄပႉ  ၼမ်ႉၸ်ႂဢၼ်ၶ်ႂႈၸွႆႈ ဢၼ်ၶ်ႂႈပူၵ်းပွင် ဢၼ်ၶ်ႂႈယိုၼ်မႅၼ်ႈပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးေၵႃႈ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈၵူၺ်း။  ၼ်ႂးတႆးႁဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၼမ်ၼႃႇ ၼမ်ႉၸ်ႂၶ်ႂႈၸွႆႈ ၶ်ႂႈပူၵ်းပွင် ၶ်ႂႈသၢင်ႈ ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမ်ႂႇသုင်ၼႆႉ ဢမ်ႇေပႃးသူႈမီး ၵမ်ႉၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ပိူၼ်ႈသိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ငိုၼ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလီယဝ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈၶ်ႂႈပႆၼိူဝ်မၼ်း လၢႆလၢႆၵူၺ်း ၼမ်ႉၸ်ႂ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ဢၼ်ဝႃႈ ၼႆႉဢမ်ႇတွၼ်ႉသူႈလႆႈႁၼ်မီး ၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းၶႃႈႁဝ်း တီႈၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ။


 • ႁႅင်းငိုၼ်း

                   ၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢၼ်လမ်လွင်ႈထီႉ (3) ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆႉသမ်ႉပဵၼ် ႁႅင်းငိုၼ်း တွင်း ငိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႄလႈ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ေပႃးႁဝ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈမႃးၼႆႉ ေတပ်ႂႉ ဢဝ်ငိုၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်း ငိုၼ်းၶွၼ်ႇ ငိုၼ်းၼ်ႂးလူင် လွင်ႈလဵဝ်ေသ ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းၼၼ်ႉ  ၶႃႈတိုၼ်းႁတ်းလၢတ်ႈ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇထိုင်တီႈႄလႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းတူၵ်းလိုၼ်းႁႅင်း။  တႃႇၵၢၼ်ငၢၼ်း ေတၵႂႃႇလႆႈလီလီၼၼ်ႉ ၼမ်ႉၸ်ႂ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ငိုၼ်းတွင်း ၼ်ႂးထွင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေၵႃႈ ေတလႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ  ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢမ်ႇမီးႁႅင်းငိုၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇတူၵ်းလိုၼ်းႄလႈ ၼၢၼ်းထိူင်းၼႃႇ ၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ် တူဝ်ထူပ်းၶႃႈႁဝ်းမိူၼ်ၵၼ်။ မၢင်လွင်ႈ လူဝ်ႇၸ်ႂႉတိုဝ်းငိုၼ်း တီႈလမ်လွင်ႈ တီႈလွင်ႈယ်ႂႇ တိုဝ်ႉတၢင်းမၼ်းေၵႃႈ ေပႃႇမီးမႃးယဝ်ႉ ေတလႆႈ ဝွၵ်ႉဢဝ်ၼ်ႂးၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ေပႃးမႃးတူၺ်း ငိုၼ်းၼ်ႂးၼႃႈၵၢၼ် ငိုၼ်းၼ်ႂးမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ဢမ်ႇမီးဝႆႉၼႆၸိုင်ႈ လိုၼ်းသုတ်း ငိုၼ်းၼ်ႂးထွင်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵႃႇလႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်း ဢဝ်ပဵၼ် ငိုၼ်းတႃႇၼတၢင်းလီ ၵၢၼ်ငၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇ ႁ်ႂႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈလီတီႈသုတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 • ႁႅင်းၸ်ႂ

       ေပႃးတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မႃးယဝ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် တိုၼ်းဢမ်ႇလွတ်ႈ ပိူၼ်ႈႄသႉ ပိူၼ်ႈႄၼးႄလႈ ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လွင်ႈဢမ်ႇလီတီႈႁဝ်းႄလႈ ၸၢင်ႇႁဵတ်းႁ်ႂႈႁဝ်းတူၵ်း သုမ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူႈေၵႃႉ ဢမ်ႇမီး ဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆႉလူဝ်ႇလႆႈေမႃသၢင်ႈဢဝ် ႁႅင်းၸ်ႂ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ  ႁႅင်းၸ်ႂ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်းဢီးလူင် ၼိုင်ႈဢၼ် ဢၼ်ေတႁဵတ်းႁ်ႂႈ ၽဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈႄလႈ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶိုၼ်ႈသၢင်ႉၶိုၼ်ႈသုင် ၼိုင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ႁႅင်းၸ်ႂ ၼႆႉမၼ်းပဵၼ် ႁႅင်းဢီးလူင် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႃႇေတမီး ႁႅင်းၸ်ႂၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈေမႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်တီႈ ၽူႈၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၶဝ်ႄလႈ တၢမ်းဝႆႉပဝ်ႉမၢႆယိူင်းဢၢၼ်းလူင် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မၼ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၵိုမ်း  ေၶႃႈယိူင်းမၢႆ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁၢႆမိူၼ်လ်ႂေၵႃႈ ႁႅင်းၸ်ႂ တိုၼ်းတူၵ်းမိူၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁႅင်းၸ်ႂဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈ ၸ်ႂႄဢးလူၵၼ်ႄလႈ ၸ်ႂမိတ်ႉတႃြတႃး ႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


 • ႁႅင်းတူဝ် ၊ ပၢႆးယူႇလီ

                    မီးႁႅင်းၸ်ႂသုင်ၵႃႇႁိုဝ် မီးငိုၼ်းတွင်းၼမ်ၵႃႇႁိုဝ်ေၵႃႈလီယဝ်ႉ ေပႃး ႁႅင်းတူဝ် ႁႅင်းပၢႆးယူႇလီ ၼ်ႂးတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၶႅမ်ႉၼၼ်ႉေၵႃႈ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် တိုၵ်းၽူႈၶႅၼ်ႈတၢင်းၼွၵ်ႈတူဝ်ႄပႉလႆႈေသ တႃႉေၵႃႈ ေပႃး ႁႅင်းတူဝ် ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉၼၼ်ႉေတႉ ဝၼ်းၼိုင်ႈေၵႃႈ ႁဝ်းတိုၼ်းေတတူၵ်းသူမ်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း။ ပၢႆးယူႇလီၼႆႉ လမ်လွင်ႈထီႉသုတ်း ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉေၵႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၶႅမ်ႉမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူႈေၵႃႉ လူဝ်ႇလႆႈေမႃႁၵ်ႉသႃႇပၢႆးယူႇလီႄလႈ ေမႃလူမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီ  တႃႇပၢႆးယူႇလီေတၶႅမ်ႉလီၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶ်ႂႈမၢႆထုိင်ဝႃႈ ေတလႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ် ၶွင်လီ ၶွင်ဝၢၼ်ႈႄလႈ ၽၵ်းလီၽၵ်းဝၢၼ်ႈ မၼ်းၵူၺ်းယူႇတီႈတူဝ်ႁဝ်းေမႃလုမ်းလႃးႁၵ်ႉသႃႇတူဝ်ႁဝ်းၵူၺ်း။ ၶွင်ၵိၼ်ၶ်ႂႈဝၢၼ်ႈၵႃႇႁိုဝ်ဝၢၼ်ႈ ၽၵ်းလီၽၵ်းဝၢၼ်ႈ ၶ်ႂႈၵႃႇ ၵႃႈႁိုဝ်ၵႃႈ ေပႃးပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉၼၼ်ႉ ၵိၼ်ေၵႃႈဢမ်ႇလူင်းေၶႃးလႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ႁ်ႂႈေမႃၾၢင်ႉေမႃယူႇ ေမႃၵိၼ်ၵၼ်တႃႉ။


 • ႁႅင်းဢွၵ်း ၊ ၸၼ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

                    ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ေတလႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်းဢွၵ်းေဢႃႇၼမ်လိူဝ်ေသ လွင်ႈလၢတ်ႈၸႃႇ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈသင်ေၵႃႈယုမ်ႇ ပိူၼ်ႈႁွင်ႉတၢင်းလ်ႂၵႂႃႇတၢင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း လူဝ်ႇေမႃၸ်ႂႉတိုဝ်းဢွၵ်းေဢႃႇေသ တႅပ်းတတ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ။ ၸၼ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉေၵႃႈ လွင်ႈယ်ႂႇေတႉေတႉ ေပႃးၶဝ်ႈၼ်ႂး တူင်ႈဝူင်းၵူၼ်း ၶဝ်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တၢင်းတၢင်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၼႆႉေၵႃႈ လွင်ႈယ်ႂႇေတႉေတႉ  ေတမီးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းၵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ  မိူဝ်ႈလႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တၢင်းၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတီႈၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းေတႉ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇေပႃးၶ်ႂႈလၢတ်ႈေတႃႇႁဝ်း ဢမ်ႇေပႃးၶ်ႂႈၵပ်းသိုပ်ႇ တူင်ႉတၵ်ႉသင်ႁဝ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇမီးၸၼ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈသင်ႄလႈ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇေပႃးၶ်ႂႈႁွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ႈၼ်ႂး တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸၼ်ႉသုင်ႄလႈ ၸၼ်ႉၵၢင် လိုၼ်းသုတ်း လၢတ်ႈေတႃႇၵၼ်ၵႂႃႇလၢတ်ႈေတႃႇၵၼ်မႃး ဝၢႆးလင်ပိူၼ်ႈ ႁူႉႁဝ်းေၵႃႈပဵၼ်ၵူၼ်း မီးၸၼ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးမႃးၼႆၸိုင်ႈ ပိူၼ်ႈေပႃးဢွၼ်ၵၼ် လၢတ်ႈေတႃႇႁဝ်းေပႃးဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်လၢတ်ႈၸႃႇမၢင်လွင်ႈ ေၵႃႈမီးၼမ်ႉၼၵ်းမႃးႄလႈ ပိူၼ်ႈယွမ်းႁပ်ႉထွမ်ႇၵၢၼ်ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ႁဝ်းမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ၼ်ႂးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းတီႈ ၼ်ႂးမိူင်းထႆး ၵဵင်းမ်ႂႇႄလႈ ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းႄၼပီႇေတႃႇ။ • ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း

                ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽူႈလ်ႂၽ်ႂလ်ႂ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းေၵႃႈ ၵူၼ်းေၵႃႉၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၶိုတ်းပိူၼ်ႈလႆႈႄလႈ တိုၼ်းတူၵ်းတၢင်းလင်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼိုင်ႈေၵႃႉၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ၼမ် ေပႃးမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ေတေမႃဝူၼ်ႉ ေတေမႃထတ်းသၢင်ႈ ေတေမႃၸတ်းၵၢၼ်ႄလႈ ေတေမႃတူၺ်းႁၼ်လွင်ႈၽိတ်းလွင်ႈထုၵ်ႇႄလႈ ေတေမႃၽႅၼ်ၵၢၼ်ပႃးၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၼႃႈ။ ၽူႈဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼၼ်ႉမုၵ်ႉၸုမ်းယ်ႂႇ မီးႁႅင်းငိုၼ်း ၼမ်ၵႃႇႁိုဝ်ေၵႃႈၶ်ႂႈယဝ်ႉ ေတပဵၼ်ၶွၼ်ႉတဝ်ႉ ႁႅင်းမိုဝ်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း။ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉၼႆႉ ပဵၼ်သၢႆၸ်ႂ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼိုင်ႈဢၢၼ်ယဝ်ႉၼႆေၵႃႈ ဢမ်ႇၽိတ်း။

                ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ ၵုမ်းၵူၼ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ႁဵင်ႄလႈ ပဵၼ်ၽူႈၼၢမ်းသိုၵ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇ ၶွမ်ႇမၼီႇၵၢၼ်ငၢၼ်းသင်  သင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈႁိူၼ်းတႃႇေယးၼိုင်ႈ ဢၼ်ေၵႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယဝ်ႉ။  ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ေပႃးေမႃထိင်း ေမႃၵုမ်း ႁၵ်ႉသႃႇပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၵဝ်ႇ ေမႃတၢမ်းဝၢင်း ပၵ်းပိူင်ႁင်းေၶႃတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်းေၵႃႈ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတႃႇေတပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီမႃးၼိုင်ႈေၵႃႉၼႆႉ ႁ်ႂႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸ်ႂ ေမႃဢွၼ်ႁူဝ်တီႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉဢွၼ်တၢင်းေသၵမ်း။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၶၢဝ်းတၢင်း (20)ပီႊ ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ

   

                မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2000 မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ (Afghanistant) မီးပၼ်ႁႃ ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇႄလႈ ၾိင်ႈထုင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း တူၵ်းၵိၼ်းၵွတ်းၽၢတ်ႇၵႂႃႇ ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း။ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇၵၢၼ်ႁဵတ်းသူၼ်ယႃႈ ေၵႃႈၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းၵၢမ်ႇၾႃလူင်ၼႆႉ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2000 မိူဝ်ႈၽွင်း ၸုမ်းသိုၵ်း ဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ၶဝ်ဢမ်ႇပႆႇၶဝ်ႈမိူဝ်း တမ်းတပ်ႉပၢင်သၢဝ်းၼၼ်ႉ ေတလႆႈႁၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၶဝ်ၵိၼ်းၵူႈလွင်ႈ။

မိူဝ်ႈၽွင်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ် (Taliban) ၶဝ်ပဵၼ်ယႂ်ႇ ယိပ်းၵုမ်းၵမ်မိူင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇၼၢင်းယိင်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ဢမ်ႇပႆႇၼၢင်းယိင်းေႁႃလူတ်ႉႄလႈ ေႁႃၵႃး ၊ ဢမ်ႇပႆႇၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းမိူင်းသင် ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းဝႆႉၵႆၵႆ ၊ ၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်ငဝ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေၵႃႈ ပိၵ်ႉပႅတ်ႈၵူႈတၢင်း ၊ ၼၢင်းယိင်းၵူႈေၵႃႉ ေတလႆႈတူမ်းၼႃႈတူမ်းတူဝ် လိူဝ်ေသေတလႆႈပွႆႇႁၼ်ႁူးတႃ လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း။ 

            ၵမ်ႉပႃႇၼမ် မိူဝ်ႈ တႃႇလီႇပၼ်ၶဝ် ၵုမ်းၵမ်ယိပ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ပၵ်းပိူင်ၶဝ် တဵၵ်းၼၢင်းယိင်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၵၢၼ်ၼၢင်းယိင်းၼႆႉ လိူဝ်ေသေတလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် ၸဝ်ႈၽူဝ်ႇႄလႈ ၵိူတ်ႇပၼ်လုၵ်ႈ လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵူႈေၵႃႉ မီးသုၼ်ႇဢဝ်ေမးဢဝ်ၽူႈယိင်းလႆႈ (3 ၊ 4) ေၵႃႉ  ၸဝ်ႈေမးၼၢင်း ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇေတၶတ်းလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၸဝ်ႈၽူဝ်။ ေတလႆႈႁၼ်ၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းဢႃႇယု ဢမ်ႇပႆႇတဵမ် (18) (15) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႆႉလႆႈႁၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၺႃးႁဵတ်း ႄမႈမွၵ်ႇယႃႈ ၵမ်ႉၼမ် ဢမ်ႇေပႃးသူႈမီး တိုဝ်ႉတၢင်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင် ၽူႈၸၢႆးၶဝ်ႁဵတ်း။ေပႃးပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ေတႃႇၼင် ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေသ ၼင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းဢွၼ်ၵူၺ်းေၵႃႈ ၵမ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈ မၼ်းၽိတ်းပၵ်းၿိူင်ၶဝ်ႄလႈ ၽိတ်းၾိင်ႈထုင်းၶဝ်ၼႆယူႇ။

         ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်း တႃႇလီႇပၼ် ဢမ်ႇမီးမိူၼ်ၸႂ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇမီးၸႂ်ြတႃးေတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႄလႈ ၼၢင်းယိင်းၸိူဝ်းၶႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၼႆတိၵ်းတိၵ်းပႅတ်ႈယူႇ ထိုင်တီႈေပႃးမီးပၼ်ႁႃၵၼ်မႃးတၢင်း ၽူႈယိင်းႁတ်းႁၢၼ် မႃႇလႃလႃ မႃးယူႇ။

        ဝၢႆးေသ ၸုမ်းသိုၵ်းဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ US ၶဝ် မီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တၢင်းၸုမ်း တႃႇလီႇပၼ် (Taliban) ၶဝ်ယဝ်ႉၵႂႃႇလီငမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (20)ပီႊ ၸုမ်းသိုၵ်းဢေမႇရိႇၵၼ် ပၵ်းသဝ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈထွႆႇဢွၵ်ႇမိူဝ်းပႅတ်ႈ မူတ်းမူတ်းၵႂႃႇယူႇ။ လွင်ႈတၢင်း ၸုမ်းသိုၵ်းဢေမႇရိႇၵၼ် ၶဝ်ၶဝ်ႈမႃး ပၵ်းတပ်ႉဢဝ်ပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ၶဝ်ၼႆႉ ပၼ်ႁႅင်းၸုမ်းသိုၵ်း IS ၶဝ်ေၵႃႈပႃး  ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ႄလႈ ယွၼ်ႉသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းေၵႃႈပႃးယူႇ။ ဝၢႆးေသ မီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢေမႇရိႇၵၼ်ႇၶဝ် တူၵ်းယွၼ်း ေတဢမ်ႇလႆႈပၼ်ႁႅင်းၸုမ်း IS ႄလႈ ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၶဝ် ေတဢမ်ႇလႆႈၵပ်ႉသိုပ်ႇၵၼ်တၢင်းၸုမ်းသိုၵ်း IS ၶဝ်။ ၼႂ်းႄၵႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းတႃႇလီႇပၼ် ၶဝ်ႁႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်ေသ ႄၵႈၶၢႆပၼ်ႁႃ ယႃႇေပေၵႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉေသ ႁႂ်ႈတိုဝ်ႉသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈဝႆႉယူႇ။

US ထွႆႇဢွၵ်ႇသိုၵ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း


US ထွႆႇဢွၵ်ႇသိုၵ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း


        ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (20)ပီႊပၢႆ ၸုမ်းသိုၵ်းဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ မႃးပၵ်းသဝ်း ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႄလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပူၵ်းပွင်ပႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇမႃးမိူၼ် ၵၼ် ယွၼ်ႉသင် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးႄလႈ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉသင်ၶိုၼ်ႈမႃး။

ဝၢႆးေသ ၸွမ်ၸိုင်ႈလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇဢေမႇရိႇၵၼ် Joe Biden သင်ႇ  ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ထွႆႇဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (48) ၸူဝ်ႈမွင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉလီငမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ေၵႃႈလွမ်လွမ်ၶီႄလႈ လွမ်လွမ်ၵူဝ် ၸုမ်းသိုၵ်း တႃႇလီႇပၼ် ၶဝ်မႃးႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (20)ပီႊၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်း ဢေမႇရိႇၵၼ်ႇၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း ၊ ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင် ၊ ၸွႆႈထႅမ်ၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ ၸွႆႈထႅမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ ၸွႆႈထႅမ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (20)ပီႊမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇၶဝ် မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇသင်မႃး။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယူႇတီးၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇၶဝ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢမ်ႇေမႇရိႇၵၢၼ် ၶဝ်ေတပွႆႇၽႃပႅတ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
           ဝၢႆးေသ ၸုမ်းသိုၵ်း ဢေမႇရိႇၵၼ်ႇၶဝ် ဝၢႆႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၵႂႃႇလီငမ်းယဝ်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၶဝ်ေၵႃႈ ဝဵင်းၼိုင်ႈယဝ်ႉဝဵင်းၼိုင်ႈ တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းတႃႇလီႇပၼ် ၶဝ်ေၵႃႈၶဝ်ႈသိမ်းဢဝ်မႃးလႆႈၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၵႂႃႇယူႇ။ မိူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းဢေမႇရိႇၵၼ် ၶဝ်ပၵ်းသဝ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း တႃႇလီႇပၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇေပႃးသူႈလႆႈႁၼ်တူဝ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃးသင်ေတႉေတႉ ၵႆႉလႆႈႁၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇႁႃယူႇၼႂ်းထိူၼ် ၼိူဝ်လွႆ မူၵ်းၸွၵ်းမူၵ်းၸဵင်ႇလၢႆလၢႆၵူၺ်း။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်း ၶတ်းၸႂ် ၸုမ်းသိုၵ်းတႃႇလီႇပၼ်ၶဝ်ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ  ၸုမ်းသိုၵ်းတႃႇၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ထၢင်ႇဝႃႈပိူၼ်ႈ ေတဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈပၼ်ႁဝ်းဝႆႉယူႇတႃႇေသႇ ဢမ်ႇတွၼ်ႉသူၼ်ၸႂ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်တိုၵ်းသင်ေတႉေတႉႄလႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉေၵႃႈ ေတလႆႈႁၼ်တူၵ်းသူမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈယူႇ။


 • တွၼ်ႈသွၼ် ႁႂ်ႈဝူၼ်ႉ

                ပိူၼ်ႈၶႂ်ႈလီေတႃႇႁဝ်းၵႃႈႁိုဝ်လီ ပိူၼ်ႈၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ႁဝ်းၵႃႈႁိုဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ေပႃးႁဝ်း ဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ်သႂ်ေၶႃးေသ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဢဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇပွင်လွင်ႈသင် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (20)ပီႊ ၼႆႉေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းသုမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈလၢႆလၢႆတွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇၶဝ်ယူႇ။ ၽူႈဢၼ်မီးေၶႃႈယိူင်းမၢႆ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်း မိူၼ်ၼင် ၸုမ်းသိုၵ်းတႃႇလီႇပၼ်ၶဝ် ယူႇမႃးၼႂ်းထိူၼ် ယူႇၸွမ်းလွႆ ၵိၼ်ၸွမ်းလိၼ် ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁူၼ်လင် မုင်ႈႁၼ် ေၶႃႈယိူင်းမၢႆၶဝ်ေသ ၶတ်းၸႂ်ေတႃႇသူႈမႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း (20)ပီႊယဝ်ႉေၵႃႈ မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇၼႆႉ ေတၶိုၼ်းတူၵ်းၼႂ်းမိုဝ်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉႁိုဝ်။ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ မၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈဝၼ်းၼႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဢွၼ်ၸူဝ်ႈၵဵပ်ႈၵူၺ်းေၵႃႈ ေပႃးေမႃဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းႄလႈ ေမႃႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼႆၸိုင်ႈ ဢမ်ႇႁိုင်မၼ်းေၵႃႈ တိုၼ်းေတႁွတ်ႈထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆၽႂ်မၼ်းယူႇ။ ၵူၺ်းႁူႉ ထၢင်ႇဝႃႈပိူၼ်ႈေတယူႇၸွမ်းႁဝ်းၵူႈၶၢဝ်းၵူၺ်းႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင်ဝႆႉေသ ထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈၼႅင်ၸႂ်ၶိုၼ်းၸွမ်းယဝ်ႉႁိုဝ်။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵႂၢမ်းသင်ႇၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းပိုတ်ႇ College လွႆတႆးလႅင်း

 


ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း

            မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 24.07.2021 ပဵၼ်ဝၼ်းမီးမင်ၵလႃႇ ဝၼ်းလီဝၼ်းမျၢတ်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ တီႈဢၼ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶူးသွၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် တီႈလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ႁႂ်ႈေပႃးႁွတ်ႈထိုင်ၸွမ်ႁွတ်ႈထိုင်ပၢႆ မီးၸၼ်ႉၸွမ် လွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းမႃးၼႆႉယူႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24.07.2021 ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၶူးသွၼ်ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ (4)ထိုင် ၸၼ်ႉ (12)ဢိၵ်ႇပႃး ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ (533)ေၵႃႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပိုတ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆးယိင်း မီး (8)ေၵႃႉေသ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၸဝ်ႈၵႅမ်(1) ၸွမ်ႁၢၼ်ၸၢႆးယီႈ ၊ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင်လၢၼ်တႆး ႄလႈ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လွႆတႆးလႅင်း ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် လွၼ်ႉတႆး ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ သပ်ႉလႅင်းႄၼၵႂႃႇ လွင်ႈလႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ႄလႈ ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ပၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇ ၼႂ်းပီႊ 2021-2022 ၵႂႃႇယူႇ။

            ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း တီႈလႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇႄလႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵႂႃႇပႃး တီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶူးသွၼ်ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ေတမီးယူႇလၢႆလၢႆႁူဝ်ေၶႃႈ။ မိူၼ်ၼင် 

 1. လွင်ႈေယးၵႃတၢင်းပဵၼ်
 2. ႁႂ်ႈမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း
 3. ႁႂ်ႈမီးတၢင်းႁူႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ
 4. လူဝ်ႇမီးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ လီလီ
 5. ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 6. ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈေတႃႇၵၼ်
 7. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းမိူင်း မိူဝ်းၼႃႈ

                                        ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇပႃးတၢင်းၼမ်ယူႇ။


 • လွင်ႈေယးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်

                   ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉၼႆႉ ၶႂ်ႈမီးငိုၼ်းၶမ်းၵႃႈႁိုဝ်မီး ၶႂ်ႈမီးၼႃႈတႃလီၵႃႈႁိုဝ်မီး ေပႃးၵၢၼ် ပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉေၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပွင်လွင်ႈသင်။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ေယးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ မီးလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ မီးလူင်ၵႂႃႇၵူႈမိူင်း  မီးငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးေယးၵႃႇသင် ဢမ်ႇမီးတၢင်းပဵၼ်သင်မႃး။ မိူၼ်ၼင်ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁဝ်းၶဝ်ေၵႃႈ ၵဝ်ၵမ်းၵမ်းၵႆႉလၢတ်ႈယူႇတႃႇေသႇေသႇ လွင်ႈႁႂ်ႈေမႃယူႇေမႃၵိၼ် ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉေယးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် 19 ၼႆႉယူႇတႃႇေသႇ  ၵူၼ်းသိုၵ်းၵဝ်ႇၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ် ေပႃးၶႂ်ႈၶၢၼ်ႉငိၼ်းယဝ်ႉယူဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵဝ်ၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ၾၢင်ႉေယးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ယွၼ်ႉႁဝ်းႁၵ်ႉၵၼ် ယွၼ်ႉႁဝ်းၵူဝ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ေၵႃႈ ၵူဝ်မၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇႄလႈ လႆႈလၢတ်ႈလႆႈ သင်ႇလူင်းၵႂႃႇတီႈၶဝ်တႃႇေသႇယူႇ။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇသူၶဝ်ေတလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ဢဝ်လီလီ တွၼ်ႈတႃႇသူၶဝ်ေတသွၼ်ဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆးလႆႈလီလီ ယႃႇႁႂ်ႈေယးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် ၶဝ်ႈမႃးၸူးသူၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၵႂႃႇၵၢၼ်မႃး ၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းေသ ၵူတ်ႇထတ်းယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈဢမ်ႇမႃးၸွမ်းပိူင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလၵ်ႉၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်းလူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ သင်ထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃး ထူပ်းႁၼ်ၺႃး ေတဢဝ်ဢေယးၵႂႃႇထိုင်တီႈယူႇ  ယွၼ်ႉႁဝ်းေၵႃႉလဵဝ်ေသ ၸၢင်ႇဢဝ်ၸိူဝ်ႉမႅၼ်းမႃး ႄၽႈၵႂႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼၼ်ႉယႃႇႁႂ်ႈမီး။


ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၊ ၶူးႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း


 • ႁႂ်ႈမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း

                မီးႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ယဝ်ႉ သွၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉ ယႃႇေပသွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ်လၢႆလၢႆ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သူၶဝ်လူဝ်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ၼမ် ဢမ်ႇဝႃႈၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းေတႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ေတလႆႈႁဵၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူႉ တွၼ်ႈတႃႇေတပဵၼ်မႃးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ သွၼ်ႁဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ယဝ်ႉၵႂႃႇလၢႆလၢႆဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၸၼ်ႉၸွမ်မႃးယဝ်ႉ သူၶဝ်ေတလႆႈႁဵၼ်းႁူႉဢဝ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် တွၼ်ႈတႃႇေတဢမ်ႇၵႂႃႇပဵၼ်ၶီႈၶႃပိူၼ်ႈ တူၵ်းလွၵ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ေပႃးၶဝ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵိူတ်ႇၼႂ်းၽႅၼ်လိၼ်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတွၼ်ႈတႃႇေတၶဝ်ႈမႃးႁဵၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်းႄလႈ ႁဵတ်းသိုၵ်းၵၼ်ၵူႈေၵႃႉသင် ဢႃႇယုတဵမ် 18 မႃး။ ေပႃးမႃးတူၺ်း မိူဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈေၵႃႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉမီးႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ် (10)ေၵႃႉ ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းသိုၵ်းၸွမ်းၵၼ် ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းမႃးၵူၼ်း ၸိူဝ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉလိူဝ်ေသႁဝ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးပၺ်ႇၺႃႇလိူဝ်ေသႁဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၼွၵ်ႈမိူင်းပႅတ်ႈမူတ်း လိုၼ်းသုတ်းၵိုတ်း ႁႃးသွင်ေၵႃႉ ( ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ) ၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းသိုၵ်းယူႇၼႆႉ။ ၵဝ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉဝူၼ်ႉေသပွၵ်ႈဝႃႈ ေတမႃးႁဵတ်းသိုၵ်းၶၢဝ်းယၢမ်းေပႃးတၼ်ႇၼႆႉ ယၢမ်ႈဝူၼ်ႉဝႆႉဝႃႈ ေတႁဵတ်းသိုၵ်း (5)ပီႊယဝ်ႉေၵႃႈ ေပႃးယဝ်ႉၼႆၵူၺ်း  ၵူၺ်းၼႃႇလိုၼ်းသုတ်းမႃး ဢိင်ႇၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေသ လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမႃးေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

 • ႁႂ်ႈမီးတၢင်းႁူႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

                ႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလီလီ မီးပၺ်ႇၺႃႇမႃးယဝ်ႉ ယႃႇေပမီးမႃႇၼႃႉ ေတႃႇၵၼ် ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ပၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆးႁဝ်း ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉ လူႉၵွႆႇယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇၶဝ် ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၵဝ်ဢွၼ်ႁူဝ် မိူဝ်ႈပၢၼ် ၼၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၶဝ်တၢင်း ပီႈသၢင်ႈမၢတ်ႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇၸၼ်ႉသုင်လၢႆလၢႆ မႃးၺႃးၵၼ် ယွၼ်ႉၵႂၢမ်းဢိင်းၵိတ်ႉဢွၼ်ႇၼိုင်ႈေၶႃႈသွင်ေၶႃႈၵူၺ်း ထိင်ႇၵၼ်ေမႃးၵၼ်ေပႃးဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆးေသပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉေၶႃႈၵႂၢမ်းဢိင်းၵိတ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈတူဝ် သွင်တူဝ်ၵူၺ်း ပၢင်ၵုမ်ႇဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆးေၵႃႈ ယၢမ်ႈပဵၼ်မႃး  ၵဝ်ေၵႃႈဝႃႈႁင်းၶဝ်ေသယဝ်ႉ တီႈဢၼ်သူၶဝ်ထိင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵဝ်ဢမ်ႇႁူႉၵႂၢမ်းဢိင်းၵိတ်း လိၵ်ႈဢိင်းၵိတ်ႉႄလႈ ၵဝ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႇႄၵႈၶၢႆပၼ်သူၼႆေသယဝ်ႉၵႂႃႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သူၶဝ်ႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ လူဝ်ႇႁဵၼ်းႁူႉဢဝ် ႁႂ်ႈႁူႉပႃးတၢင်းႁူႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈေမႃလိၵ်ႈလၢႆလၢႆ ေမႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃလၢႆလၢႆၽႃႇသႃယဝ်ႉေသ ဢမ်ႇေမႃႁဵတ်းၵၢၼ်သင် ၸႂ်ႉသင်ဢမ်ႇပဵၼ် လၢတ်ႈသင်ဢမ်ႇႁူႉသုင်တႅမ်ႇၼၼ်ႉ ယႃႇေပႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ႁူႉလိၵ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇႁူႉလၢႆး ဢမ်ႇေမႃႁဵတ်းၵၢၼ်သင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်လႃးလႃး။ မီးၸၼ်ႉသုင်မႃးယဝ်ႉ ယဝ်ႉႁဵၼ်းသုင်မႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယႃႇေပဝႆႉၸႂ်မႃႇၼႃႉေတႃႇၵၼ် ႁႂ်ႈေမႃၽွမ်ႉၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း။

 • လူဝ်ႇမီးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈလီလီ

                ေပႃးမီးႁူင်းႁဵၼ်း ေပႃးသွၼ်ႁဵၼ်းေၵႃႈ လူဝ်ႇမီးပႃးႁူင်းတူၺ်းလီမိူၼ်ၵၼ် ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈႁႃေၶႃႈမုၼ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်း။ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇႄတႉႄတႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၶႆႈမီးထိုင်ၸၼ်ႉလႂ်ထိုင်ယဝ်ႉ သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈလီလီ ပပ်ႉလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးေၵႃႈဢမ်ႇေပႃးမီးသင်ၼႆၸိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လွင်ႈ လဵဝ်ၵူၺ်း တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ တၢင်းၼွၵ်ႈ ေၵႃႈဢမ်ႇမီးၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇပွင်ႇလွင်ႈသင်။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈတီႈပိူၼ်ႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈၵမ်ႉဢမ်ႇလူဝ်ႇၵူၼ်းပႂ်ႉသင် ပိူၼ်ႈဝႆႉၵွင်ႈထႆႇ CCTV လူဝ်ႇၵႂႃႇၵူႈတီႈ ၽႂ်မႃးဢဝ်ပပ်ႉသင် ၽႂ်မႃးႁႃလူဢၢၼ်ႇပပ်ႉသင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၼႂ်းၽူင်းေသ ထတ်းတူၺ်းႁၼ်လႆႈမူတ်း။ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တၢင်းပပ်ႉၼႂ်းႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ။ ၵၢၼ်လူလိၵ်ႈလူလၢႆးၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်သၢႆႁိူင်လႅင်းတွၼ်ႈတႃႇ ၽဝၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉ ၽႂ်ဢမ်ႇလူလိၵ်ႈ ၽႂ်ဢမ်ႇဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈေၵႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ။

 • ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်

                   ၼႂ်းၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ပၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ လၵ်းလၵ်းမၼ်းလူဝ်ႇမီးယူႇ (3)လွင်ႈ  1) ပိုၼ်းတႆး 2) ပိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ  3) ပိုၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆးႄလႈ ပိုၼ်းလူမ်ႈၾႃႉ  ေပႃးဢမ်ႇ ႁူႉပိုၼ်း ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းၼၼ်ႉ တႃႇေတၵႂႃႇေတႃႇသူႈၵၢၼ်မိူင်း တွၼ်ႈတႃႇေတမႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၼမ်ႉၸႂ်မၼ်းမီးေဢႇၼႃႇ ၵူၼ်းႁူႉပိုၼ်း ၵူၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတႃႇေသႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ပိုၼ်းပႃႇလင်ႁဵတ်းၽိတ်းမႃးသင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းေတလႆႈေမႃလူဢၢၼ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ထတ်းသၢင်ႈေသ ယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းၽိတ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးၼႂ်းပၢၼ်သူၶဝ်။ ေပႃးလီေၵႃႈဢဝ် ေပႃးဢမ်ႇလီေၵႃႈ ယႃႇဢဝ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လွင်ႈလီလွင်ႈၸႃႉမၼ်းတိုၼ်းမီး။ ပိုၼ်းဝၼ်းလင် တီႈႁဝ်းလႆႈ တူၵ်းလွၵ်းပိူၼ်ႈမႃး တီႈႁဝ်းလႆႈသုမ်းမၢၼ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းေတလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ ယဝ်ႉပိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၶိူဝ်းသင်မႃး ယဝ်ႉေၵႃႈတႆးၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃးႄလႈ ပိူၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းေတလႆႈေမႃႁူႉၶိုၼ်းပိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဝ်းၶိုၼ်း။ ၵၢၼ်မိူင်းႄလႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ  ေတၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉပိုၼ်း ၽႃႇသႃပိုၼ်းၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇလႆႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၼႂ်းၽႃႇသႃ ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီသႂ်ႇပႃး ၽႃႇသႃႇပိုၼ်းတႆးႁဝ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

 • ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈေတႃႇၵၼ်

                    ႁဝ်းၼင်ၵၼ်လူဝ်ႇမီးၸႂ်လွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈေတႃႇၵၼ်  ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ် လွင်ႈၽိတ်း လွင်ႈထုၵ်ႇမၼ်းတိုၼ်းမီးမႃးၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ ယႃႇေပဝႆႉၸႂ်ၸင်းပႅင်းေတႃႇၵၼ် ၵၢၼ်ၸင်းၵၼ် ၵၢၼ်ေသႉႄၼးၵၼ် ၵၢၼ်ဢမ်ႇၼႃႇလူဝ်ႇၵၼ် ၵၢၼ်ၶႃႉၶိူဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇေပၽိုၵ်းၽုၵ်ႇဝႆႉၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉလႃးလႃး။ လူဝ်ႇေမႃလိူၵ်ႈႁဵတ်းေၵႃႉ တၢင်းၵူၼ်းမီးတၢင်းႁူႉ ယူႇၸွမ်းၵူၼ်းမီးတၢင်းႁူႉ ႁဝ်းေၵႃႈၸၢင်ႇပဵၼ်ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉ ယူႇၸွမ်းၵူၼ်းပႅတ်ႈလၢႆႁဝ်းေၵႃႈၸၢင်ႇယဵၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းပႅတ်ႈလၢႆ ၵၢၼ်ႁဝ်းယူႇႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်ၼႆႉ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမီးၸႂ် ေမႃယဵၼ်ႉၵၼ်ႈေတႃႇၵၼ်ႄလႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၸွမ်းၵၼ်။ ယႃႇေပဢဝ် မႃႇၼႃႉ ေတႃးသေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း မၼ်းၸၢင်ႇမႃးတုမ်ႉတိုဝ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၵူၺ်း။

 • လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းမိူဝ်းၼႃႈ

                    ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ႄတႇႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇထိုင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၸၼ်ႉၸွမ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သူလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၶမ်း သူလႆႈသဵင်ႈသင်မႃးလၢႆလၢႆ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း တီႈၼႆႈ မုၵ်ႉၸုမ်းဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းေသ ပူၵ်းတင်ႈပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း သွၼ်ႁဵၼ်းပၼ်သူၶဝ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇဢဝ်ၵႃႈဢဝ်ငိုၼ်းသင်တီႈသူၶဝ်ေသလွင်ႈ လိူဝ်ေသသူၶဝ်လူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်လွင်ႈ လဵဝ်ၵူၺ်း ယႃႇေပဝႃႈမႃးယူႇႁူင်းႁဵၼ်းတီးငဝ်ႈၸိုင်ႈၼႆႉ သူၶဝ်ေတလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းလႃႇ ေတႃႇၼႃႇ မုၵ်ႉၸုမ်းတၢင်း ထုၵ်ႇပၼ်ပႃးငိုၼ်းလိူၼ်သူၶဝ်ထႅင်ႈေသ။ ဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈသူၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးပပ်ႉသူၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတီႈႁဵၼ်းသူၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈယၢပ်ႇသင် မုၵ်ႉၸုမ်းပူၵ်းပွင် ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်သူၶဝ်မူတ်းမူတ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် သွၼ်လိၵ်ႈသွၼ်ႁဵၼ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သူၶဝ်လူဝ်ႇၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉပၼ်သူၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယဝ်ႉ သူၶဝ်လူဝ်ႇၶိုၼ်းၶတ်းၸႂ်သိုပ်ႇယၢင်ႇၸွမ်းႁွႆးတိၼ်ၵဝ်ၵူၺ်း ေပႃးဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းေတဢမ်ႇမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သူၶဝ်ယႃႇေပလူင်လိုမ်းလႃးလႃး။ ယူႇၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၵိၼ်ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈဢဝ်ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၼႆႉ ႁဝ်းေၵႃႈလူဝ်ႇၶိုၼ်းေမႃတွပ်ႇၵုင်ႇမုၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶိုၼ်းယူႇ။ 

                ယွၼ်ႉၼၼ် မီးႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ယဝ်ႉလူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈၵႂႃႇ ယႃႇေပၶၢၼ်ႉယႃႇေပၶႂ်ႈဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း။ တႃႇေတဢဝ်ဝၢၼ်ႈဢဝ်မိူင်းႁဝ်း ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃၼမ်ၼမ် သင်ႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းဝၼ်း ဢမ်ႇႁဵၼ်းဝႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ႁဝ်းၸၢင်ႇလႆႈပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼႃႈလဵၵ်ႉႄလႈ တူၵ်းတႅမ်လိူဝ်ေသၼႆႉထႅင်ႈ။ • သႅင်သိုၵ်း (ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၸူႉေသတႅမ်ႈ)
 • www.saisengserk.com

Share:

ယွၼ်ႉသင် မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈမီးပၢင်တိုၵ်းၼမ်


            မ်ႂႇသုင်ထိုင် တီႈၽူႈႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၶႃႈၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇႄၶဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်းတၢင်း သဵင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယႃႇေပလူင်လိုမ်းၵၼ်ေသၵမ်း။ ၶၢဝ်းတၢင်းပူၼ်ႉမႃး ႁူဝ်သိပ်းပီႊပၢႆယဝ်ႉ တီႈႁဝ်းတိုၵ်ႉလႆႈပဵၼ် ၶႃသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးယူႇၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉသင် ပဵၼ်ၵွပ်ႈသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽူႈလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ေတေမႃဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈေသ တႅပ်းတတ်းႁူႉႁၼ်ၵၼ်လီယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆႉမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ၵူႈၶၢဝ်း ထိုင်တီႈေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းေပႃးလႆႈ ဢွၵ်ႇပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းေယး ထိုင်တီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ယူႇႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်မႃး ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ေၵႃႈ ေပႃးလႆႈမီးလွင်ႈၸ်ႂၸင်းပဵင်းၵၼ်မႃး။

 • ယွၼ်ႉသင်လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

                ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ပီႈၼွင်ႉၵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းႄတႇေပႃႇပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈၼ်ႂးပီႊ 2015 ၼ်ႂးလိူၼ် July ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း RCSS/SSA ႄလႈ PSLF/TNLA။ ဝၢႆးလင်မႃး ၸုမ်း SSPP/SSA ၶဝ်ေၵႃႈ လႆႈၶဝ်ႈမႃးၸွမ်းၼ်ႂးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်မိူၼ်ၵၼ်။ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ယဝ်ႉေၵႃႈ ေပႃးတူၺ်းဢဝ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢႆးၼႃႈလိၼ် Geographic ဝႃႈၼႆၸိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်း ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းေတႃႇ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၶႅမ်ႉႄလႈ ၶူဝ်းၶွင်ႇသၽႃႇဝ ဢွၵ်ႇၼမ်ထိႉသုတ်း ၼ်ႂးၸိုင်ႈတႆး ပၢတ်ႉပိုၼ်ႉ။ ေပႃးလုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းလႃႇသဵဝ်ၵႂႃႇတၢင်းၼိူဝ်ၼႆၸိုင်ႈ ေတၵႂႃႇထိုင်မိူင်းႄၶႇ ေပႃးလူင်းမႃးတၢင်းတ်ႂႈသမ်ႉ ေတမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ ေပႃးၽၢႆႇဢွၵ်ႇသမ်ႉ ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈတီႈတပ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ထိုင် မိူင်းလၢဝ်း (Laos) ေပႃးပွတ်း တူၵ်းသမ်ႉ

 ေတၵႂႃႇမီးမိူင်း ဢိင်ႇတိႉယ (India) ႄလႈ (Bangladesh) မၼ်းပဵၼ်သၢႆသဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၶႅမ်ႉႄလႈ ေတႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၵႃႉၶၢႆ ၽိတ်းပၵ်းပိူင်လႆႈငၢႆႈထီႉသုတ်း (ယႃႈ ၊ ၵွင်ႈၵၢင်)။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းႄၶႇ သျီႇၵျိၼ်းပိင်ႇ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇေတေၵႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်းထႅင်ႈ (One belt One Road BR) ၼ်ႂးၽႅၼ်ၵၢၼ်သဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်းၶဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ေတလႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇ ေတၶဝ်ႈမႃးၼ်ႂးမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇေသ ၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းဢိင်ႇတိႉယႃႉ (India) သင်သဵၼ်ႈတႃႇ သၢႆတၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃးလႆႈေတႉေတႉၼႆၸိုင်ႈ ၵၢၼ်ငိုၼ်းၶွၼ်ႇ ၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၶဝ်ေၵႃႈ ေတမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈၼမ်မႃး ၵၢၼ်ၵႃႉၵၢၼ်ၶၢႆ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးေၵႃႈ ေတမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းမႃး။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၽ်ႂၽ်ႂၸုမ်းလ်ႂေၵႃႈၶႆႈလႆႈႄလႈ ယိပ်းၵုမ်းၵမ်လႆႈမၼ်ႈမၼ်ႈၽ်ႂမၼ်း။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပၢတ်ႉပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ တႃႇၶဝ်ေတသိုပ်ႇသၢႆၸ်ႂၵႂႃႇလႆႈတၢင်းၼႃႈ လႆႈလီၼႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဝဵင်းလႃႇသဵဝ်ႈႄလႈ ဝဵင်းမူႇႄၸႈ ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်သၢႆငိုၼ်းသၢႆၶမ်း တွၼ်ႈတႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပၢတ်ႉပိုၼ်ႉယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႈမၼ်း မိူဝ်ႈပီႊ 2013 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင်ႇ KIA ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇပွႆႇသ်ႂႇ ၼမ်ႉၾၢႆ ၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉၵူၺ်း ႁဵတ်းဢဝ် မိူင်းဝဵင်းလူင်တႃႇၵုင်ႇ ပႃႉၵူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လပ်းသိင်ႇၵႂႃႇမူတ်း။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးမိူင်းႄၶႇၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈ ေပႃးတူၺ်း ေတႃႇလွတ်ႈၼမ်ႉမၼ်း 

မိူင်းႄၶႇၼႆႉ လႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢဝ်းၼမ်ေသပိူၼ်ႈသုတ်းယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်းေၵႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ၵႆႉၵႆႉလႆႈႁၼ်ၵႂႃႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ေတႃႇလွတ်ႈၼမ်ႉမၼ်းၵမ်ႉပႃႇၼမ်ၵူၺ်း တၢင်ႇတီႈ ဢမ်ႇေပႃးသူႇႁၼ်လႆႈမီးပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈ ၶ်ႂႈပဵၼ်ယ်ႂႇ ၸ်ႂယ်ႂႇၼိူဝ်ၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းသုၼ်ႇလႆႈဢိတ်းဢွၼ်ႇၸွမ်း မိူင်းႄၶႇယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ေတလမ်းဢမ်ႇၽိတ်း ၼင်ၵဝ်ႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ပၼ်ႁႃသိုၵ်းသိူဝ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလွတ်ႈၵၢင်း မိူင်းႄၶႇၶဝ်ႈၵဝ်းၸွမ်း မိူင်းႄၶႇတိုၼ်း  ၶဝ်ၵဝ်းၸွမ်းတၢင်းလင်မၼ်းယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တီႈဢၼ်သိုၵ်းႄၶႇၶဝ် ၶ်ႂႈသၢင်ႈ ယူႇၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးၼ်ႂးၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် RCSS/SSA (3)တီႈ တွၼ်ႈတႃႇေတသၢင်ႇလႆႈၾၢႆၼၼ်ႉေၵႃႈ သျီႇၵျိၼ်းပိင်ႇ လႆႈသူင်ႇၽူႈတၢင်ႇတူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႄၶႇၶဝ် မႃးႁူပ်းထူပ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း (RCSS/SSA) ယူႇ (3)ပွၵ်ႈ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ မိူင်းထႆး ထႅင်ႈပွၵ်ႈထီႉသွင်တီးမိူင်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈ လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ေသၶဝ်ႈမႃး ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တၢင်းၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈၸိုင်ႈ ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ယူႇ။


 • ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ်

            ဝၢႆးေသ ၽူႈတၢင်ႇတူဝ်မိူင်းႄၶႇ လႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ (3)ပွၵ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈေၶႃႈတူၵ်းလူင်းသင်ၵၼ် ယဝ်ႉေၵႃႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈသင်ၵၼ်ႄတႉႄတႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈသင်ႄတႉႄတႉၼင်ၵဝ်ႇ။ 

ဝၢႆးေသ ၽူႈတၢင်ႇတူဝ်မိူင်းႄၶႇ မႃးႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းသိုၵ်း (RCSS/SSA) ယဝ်ႉၵႂႃႇလီငမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ၵၢင်ၸ်ႂၶဝ် ဢၼ်ၶ်ႂႈလႆႈၶ်ႂႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈႄလႈ ၸၢင်ႇပၼ်ႁႅင်းၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင် ဢူၺ်းလီေသ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်ၵၼ်ေၵႃႈ ႁဵတ်းႁ်ႂႈမီးပၼ်ႁႃေသ ဢဝ်ပဵၼ်မႃး ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ်ပႅတ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ Background တၢင်းလင် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးႄၶႇ ေပႃးၶ်ႂႈႁ်ႂႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁ်ႂႈၸုမ်းဢူၺ်းလီႄလႈ ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ် ၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ႄၶႇၼႆႉပဵၼ်သၵ်ႇႄသႇ (Main Point) မၼ်းယဝ်ႉ။ 

ပၼ်ႁႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းတႆး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၼႆႉ ၼမ်ႄလႈႄဢႇ တိုၼ်းမီးၵၢၼ် ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ် တၢင်းမိူင်းႄၶႇ တၢင်းၵူတ်ႉ (Indirect) ယူႇယဝ်ႉ။ ႄၶႇၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇမၼ်းေတလႆႈလၢႆၶွင်တီႈပိူၼ်ႈ လႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်း လႆႈပၼ်ၶွင်ေပႃးေပႃးတီႈပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းယွမ်းမႃႇၼ ေသၶဝ်ႈႁႃၸုမ်းဢွၼ်ႇၸုမ်းလဵၵ်ႉၵူႈၸုမ်းၸုမ်းယဝ်ႉ။ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးမိူင်းႄၶႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် မၼ်းမီးဝႆႉၼ်ႂးၼႃႈတီႈၸုမ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ၸုမ်း (RCSS/SSA)ၼႆႉသမ်ႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ဢဝ်ၵၢင်ၸ်ႂၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ယ်ႂႇႄလႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ၵၢင်ၸ်ႂၵူၼ်းမိူင်း ၾၢႆတီႈၶွမ်ႇမၼီႇႄၶႇၶဝ် ၶ်ႂႈမႃးတင်ႇမႃးႁဵတ်းသၢင်ႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းႄလႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်း။ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးႄၶႇ ဢၼ်ၶ်ႂႈလႆႈႄလႈ ၶ်ႂႈႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼ်ႂးမိူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  1) ၾၢႆႇၼမ်ႉၾႆးၾႃႉ  2) သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆႇ (One Belt One Road)  3) ထၢၼ်ႇလမ် 4) ၵႃႉၶၢၼ်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ 5) ပႃႇမႆႉပႃႇတွၵ်ႇ 6) သႅင်။  ငိုၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းႄၶႇ (5)ပူၼ်ႈၼႆႉ (2)ပူၼ်ႈ ေတလႆႈဝႃႈ လႆႈမႃးတၢင်းၼ်ႂး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ။


One Belt One Road Project

            ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈတူၵ်းလွၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းလွၵ်းႄၶႇၵႂႃႇေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢဝ် ႄၶႇပဵၼ်ႁႅင်းတၢင်းလင်ေၵႃႈ လႆႈႁၼ်မီးတၢင်းၼမ် ေတလႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ေတဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းႁူႉလူဝ်ႇတိုၵ်း လူဝ်ႇယိုဝ်းမၢၼ်ႈမဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်းေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ႁဝ်းယူႇမိူင်းတႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်တႆးဢမ်ႇသူၼ်ၸ်ႂမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ပိူၼ်ႈပဵၼ်မိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းေၶႃဝႆႉႄလႈ မီးငိုၼ်းတွင်းၼမ်ႄလႈ ႁႅင်းၵူၼ်းႁႅင်းသိုၵ်းၼမ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဝႆႉ။ ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းႄတႇမႃး ေပႃႇပဵၼ်မီးမႃး ၼ်ႂးလွၵ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ႄၶႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယႃႇေပလိုမ်းလႃးလႃးေသၵမ်း။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢၼ်မႁႃပွင်ၵၢၼ်လူင် (Strategy) ၽ်ႂၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢွၵ်းၽ်ႂလဵၼ်းေၵႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၶုၼ် ၽ်ႂဢမ်ႇႁူႉ ၽ်ႂဢမ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇေမႃသင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ေတတူၵ်းၺႃးပိူၼ်ႈလဵၼ်ႈႁူဝ်ႄလႈ ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ႁဵတ်းၶိူင်ႈမိုဝ်း ၽူႈမၢၵ်ႇမီးၶဝ်ႄလႈ ၽူႈမီးႁႅင်းသိုၵ်းဢႅၼ်ႈႁႅင်းယ်ႂႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၶဝ်ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။


 • ေၶႇပၼ်ၾႆးၶဵဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီႁိုဝ်?

                မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 2005 ထိုင် 2015 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ၵႂႃႇပၵ်းသဝ်းဝႆႉတပ်ႉ မိူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတပ်ႉၸုမ်း (7) တပ်ႉၸုမ်း (1) တပ်ႉၸုမ်း (5) ၶဝ် ဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸွမ်းၶိင်းၶိၼ်ႇၺုၼ်ႉပူၼ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၼႆႉဢမ်ႇတွၼ်ႉ ယၢမ်ႈမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ်မႃး ေပႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းသင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႄတႇမိူဝ်ႈပီႊ 2017 -  2018 မႃးၼႆႉ ၸုမ်းတႆးၼင်ႇၵၼ်သမ်ႉလႆႈ မီးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ်ၶိုၼ်းလႃႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈပီႊ 2010 ၼၼ်ႉ တၢင်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ၾႃႉ (SSPP/SSA) ေၵႃႉ တွႆႇသၢႆလုမ်းမႃးၸူးတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈေသ ႁ်ႂႈၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း (RCSS/SSA) သူင်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမိူင်းပွတ်းႁွင်ႇ ယူႇလူး  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းသင်ႄလႈ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ပဵၼ်ၵူၼ်း ပူၼ်ႉၼႃႈတီႈၵႂႃႇ။

             ေပႃးမႃး ထတ်းသၢင်ႈတူၺ်း ပဵၼ်ယွၼ်ႉ လွၵ်းလဵၼ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ႄၶႇၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်တိုၼ်းၸင်းၸုမ်း RCSS/SSA လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႄၶႇေၵႃႈ တိုၼ်းၸင်း ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၶုၼ်သႃႇ ၼႆတႃႇေသ။  ၸုမ်း RCSS/SSA ၼႆႉ ၼ်ႂးလၵ်းၼၢမ်း (6)ေၶႃႈ ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈ တီႇမူဝ်ႇၶႄရႇသီႇ (Democracy) ၼႆေၶႃႈၼိုင်ႈ ေပႃးလၢတ်ႈလွင်ႈ တီႇမူဝ်ႇၼႆ မိူင်းႄၶႇၼႆႉ ၶဝ်ၸင်းၼႃႇ ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂေသဢိတ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႇမူဝ်ႇၶႄရႇသီႇႄလႈ မိူင်းႄၶႇၶဝ် ၸၢင်ႇသုၵ်ႉသၢၵ်ႉေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  မိူင်းႄၶႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိဝ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႈ ၶဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ဢဝ်လွၵ်းလၢႆး ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိဝ်ႉပဵၼ်ယ်ႂႇ ဢဝ်ပိူင်ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိဝ်ႉပဵၼ်ယ်ႂႇႄလႈ ၶဝ်ၸၢင်ႇယူႇ ၸုၵ်းမၼ်ႈမႃးလႆႈေတႃႇထိုင်ၶၢဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းၸိူဝ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆးမိူင်းႄၶႇမႃးလႆႈ။ မိူဝ်ႈပီႊ 2014 - 2015 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း တွၼ်ႈတႃႇေတမိူဝ်းႁူပ်းထူပ်း ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉ တၢင်းမီးလွင်ႈၶႂၢင်ႉၶမ် ေယးႄၶႇၶဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမိူင်းႄၶႇ ၶဝ်တၢင်း ၶဝ်ႈမႃးယႃႉၵဝ်းယူႇ။ ယွၼ်ႉလၢႆလၢႆလွင်ႈႄလႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ႄၶႇၸၢင်ႇမီးလွင်ႈ လႆႈၸ်ႂၵၼ်ေၵႃႈဝႃႈႄလႈ ၸၢင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ယွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႈၶဝ်ေသ ၸၢင်ႇၶတ်းၸ်ႂ ႁ်ႂႈတိုၵ်းေတႃးပႅတ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ႁ်ႂႈလူင်းမိူဝ်းၶိုၼ်းပွတ်းၸၢၼ်းၼႆ ပႅတ်ႈယူႇ။ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်ႈႄၶႇ ၶပ်ႉၶိူင်ပၼ်ႄလႈ ၸၢင်ႇလႆႈမီး ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးယူႇ ေပႃးမႃးတူၺ်း ဢႃႇၼႃႇ (Power) မိူင်းႄၶႇၼႆႉ  ၶဝ်ႈမႃး ႁူမ်ႈငဝ်းပႃး ၼ်ႂးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈပႃးမႃး ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႆႉယဝ်ႉၼႆ ၸၢင်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆးႁဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၶဝ် ႁူႉၸွမ်းယူႇႁိုဝ်? ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းႄၶႇ ပၼ်ၾႆးၶဵဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇယဝ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇေၵႃႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈလႆႈေသပွၵ်ႈ။


 • ၸုမ်း RCSS/SSA ၼႆႉ ၸုၵ်းမၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်?

               ေပႃးမႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼႆ  ၸုမ်းသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)ၼႆႉ ဢဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၾႅၼ်ႇတႄရႇႄလႈ တီႇမူဝ်ႇၶႄရႇသီႇ ပဵၼ်လၵ်းပဵၼ်ယ်ႂႇေသ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း တႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်းမႃးယူႇ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ သင်ဝႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်မိူင်းတီႇမူဝ်ႇႄလႈ ၾႅၼ်ႇတႄရႇ (Federal) ၵႂႃႇၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းၸၢင်ႇမႃး တုမ်ႉတိုဝ်ႉ ၵၢၼ်ၽွမ်းငမ်းမိူင်းႄၶႇ။

ယွၼ်ႉသင်ႄလႈဝႃႈၼၼ်လႃႇၼႆၸိုင်ႈ ၼ်ႂးမိူင်းႄၶႇၼႆႉ ၶဝ်ၸ်ႂႉတိုဝ်ႉလၢႆး ဢုပ်ႉပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ပိူင်ၶွမ်ႉမိဝ်ႇၼိဝ်ႉႄလႈ ဢုပ်ႉပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း    တၢင်းလၢႆးပိူင် ၾႅၼ်ႇတႄရႇ (Federal)ၼႆႉ  ၶႃပဵၼ် ပိၼ်ႇၾူၼ်ၵၼ်ဝႆႉ (Opposite) သင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်မႃး မိူင်းတီႇမူဝ်ႇႄလႈ ၾႅၼ်ႇတႄရႇၼႆၸိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၼ်ႂးမိူင်းမၢၼ်ႈႄလႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၼ်ႂးမိူင်းႄၶႇ ၸၢင်ႇမီႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်ႉသိုပ်ႇၵၼ်မႃးၼမ်လိူဝ်ေသၼႆႉႄလႈ ၸၢင်ႇႁဵတ်းႁ်ႂႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼ်ႂးမိူင်းႄၶႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသၢၼ်ႇၶၢတ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ ၶဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈ။ ယႃႇေပလူင်လိုမ်း မိူင်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းႄၶႇ ေမႃႇသီႇတူင်း ၶဝ်ႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တၢင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸဝ်ႈၶုၼ်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵႂၢမ်းေၶႃႈၼိုင်ႈ  " ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၵဝ်ၶႃႈတိုၵ်ႉႄပႉလႆႈ ႄၶႇၽိူတ်ႇပႅတ်ႈလႆႈေသတႃႉေၵႃႈ ဢၼ်ၵဝ်ၵူဝ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ႄလႈ  ဝူၼ်ႉယၢပ်ႇယူႇၼႆႉ  ၵဝ်ၵူဝ်တႆးသူၶဝ်ၽွမ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း " ၼႆႇယူႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်မီးၼ်ႂးမိူင်းႄၶႇၼၼ်ႉ မီးႁူဝ်လၢၼ်ႉမၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၶႃႈယၢမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃး ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆး ၼ်ႂးမိူင်းႄၶႇ ဢိူဝ်ႈၵွၼ်းသီႇၼႆႉ မီးယူႇ (15)လၢၼ်ႉ။ ၼ်ႂးမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၸုမ်းၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇမီးၼမ်ႄလႈ ႁူႉလိၵ်ႈႁူႉလၢႆးၼမ် ယဝ်ႉေၵႃႈ ႁဵတ်းေၵႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းတူၵ်းၼႆႉၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉေၵႃႈ လိူဝ်ေသၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလ်ႂထႅင်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၸုမ်းဢၼ်လႆႈပၢႆးဝူၼ်ႉမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းမႃး ၸုမ်းဢၼ်လႆႈ ပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းမႃး ၸုမ်းဢၼ်ႁဵတ်းေၵႃႉ မိူင်းတီႇမူဝ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ မိူင်းႄၶႇၶဝ်တိုၼ်းၸင်းႄတႉႄတႉဝႃႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ၼႆႉ  ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် ၺႃးမိူင်းႄၶႇၶဝ် ပၵ်းတႃတူၺ်းဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈၼႆေၵႃႈ ေတဢမ်ႇၽိတ်း။

 • ယွၼ်ႉသင် ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းတႆးၶိုၼ်း

            ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈႁဝ်း ပဵၼ်တႆးေၵႃႉၼိုင်ႈႄလႈ ၸွမ်းၼင်ႁၼ်ထိုင်ထတ်းသၢင်ႈ ႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးႄတႉ လိူဝ်ေသသဵၼ်ႈတၢင်း ၶိုၼ်းယိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းတႆးၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးသဵၼ်ႈတၢင်းလ်ႂထႅင်ႈ။ ယွၼ်ႉသင် ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) လႆႈၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းတႆးၼင်ၵၼ်ၶိုၼ်းလႃႇ ယွၼ်ႉဝႃႈငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ဢမ်ႇမီးသဵၼ်ႈတၢင်းလိူၵ်ႈႄလႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႇႁဵတ်းႁိုဝ်ႄလႈ လႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ် မႃးဢွၼ်ၵၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ပၢႆးၼႃႈလိၼ် (Geographic) ၸွမ်းၵၼ်ပႃးၽွင်ႈ ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၢႆးေသ 2010 ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တပ်ႉၸုမ်း (3)တပ်ႉၸုမ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ႁဵတ်း တပ်ႉပ်ႂႉလႅၼ်လိၼ် BGF ၵႂႃႇပႅတ်ႈေသ တၢင်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းမီးဝႆႉ တပ်ႉၸုမ်း (1)ၸုမ်းလဵဝ် 

ဢၼ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ၾႃႉဢွၼ်ႁူဝ်။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းႄလႈ ၵၢၼ်ၼႃႈတီႈၼႃႈလိၼ်ေၵႃႈလွင်ႈၼိုင်ႈႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းတႆးေတၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈႄလႈ ေတပဵၼ်မႃးယၢပ်ႇ ႁဵတ်းသင် ႄလႈ ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႃႇ  1) ယွၼ်ႉပၢႆးၼႃႈလိၼ်ေၵႃႈဝႃႈ  2) ယွၼ်ႉႁႅင်းေၵႃႈဝႃႈ 3) ယွၼ်ႉပိူင်လၵ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ေၵႃႈဝႃႈလႆႈ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လႆႈတူၵ်းၼ်ႂးလွၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၼမ် လႆႈၺႃးၼ်ႂးလွၵ်း လၢႆၽၢႆႇလၢႆတၢင်း ၺႃးႁိမ်ႇဝႆႉ ေပႃးတူၺ်းတၢင်းလင် ငဝ်ႈမုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁၢႆး တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ေတယူႇၵႂႃႇလႆႈၵိၼ်လႆႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ယူႇတၢင်းလင်ဝႆႉ (ၶဵၼ်ႇၵူႈၶဵၼ်ႇၼႆႉ ၶဵၼ်ႇလင်လီၵူဝ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ) ၊ ေပႃးတၢင်းၼႃႈ မီးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ TNLA ေပႃးတၢင်း ပွတ်းၼိူဝ် မီးၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင်ႇ (KIA) / ၸုမ်း MNDAA ၶဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ။ ေပႃးပွတ်းတၢင်းတ်ႂႈၼႆႉသမ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး  ေပႃးဢဝ် ၵၢၼ်မိူင်းပၢႆးၼႃႈလိၼ် (Political Grographic) ဝႃႈၼႆၸိုင်ႈ ငဝ်ႈမုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁၢႆးၼႆႉ တူၵ်းဝႆႉၼ်ႂးလွၵ်းႄၵႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းဝႆႉယူႇ။

 ေပႃးၶဝ်ဢမ်ႇယိုဝ်းတႆး ၶၢင်ႇ ၊ လွႆ ၊ ဝႃႉ ေတၸၢင်ႇယိုဝ်းၶဝ်    ၶၢဝ်းတၢင်း (20)ပီႊပၢႆ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇမႃးတိုၵ်းမႃးယိုဝ်း SSPP/SSA ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ၶဝ် လွင်ႈၵိၼ်ယိမ်ႉ ၵၢၼ်ၸ်ႂႉတိုဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ သမ်ႉလႆႈပိုင်ဢိင်ႇဢဝ်တီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ၶဝ်ဢဝ်လုမ်းလုမ်း။ သင်ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ယိုဝ်းၶိုၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ (PSLF/TNLA) ၼႆၸိုင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃးၶဝ် မၼ်းတိုၼ်းေတၵႅမ်ႈဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ မီးလွင်ႈၸမ်ၸ်ႂၵၼ်ၼႃႇဢမ်ႇၸ်ႂႈ ၼိုင်ႈပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၶဝ်ၼင်ၵၼ်ၶိုၼ်းယိုဝ်းၺႃးၵၼ်ၶိုၼ်းေၵႃႈ မၼ်းတိုၼ်းမီးမႃးၵူႈပီႊပီႊယူႇ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ႁူႉႁၼ်ၵၼ်လီယူႇ။

            ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ေပႃးႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉသင် ဢမ်ႇထတ်းသၢင်ႈ ဢမ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇေသ လႃႇလီႁဵတ်း ႁဵတ်းၼင်ၸ်ႂဢႃးလုမ်းမီးမိူဝ်ႈလ်ႂႁဵတ်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဢမ်ႇပဵၼ်မႃး ဢဝ်ေတႃးသ ၼၢမ်းၼႃႈေသ ႁဵတ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈမဵဝ်းၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽ်ႂမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ် ၽ်ႂမီးတၢင်းႁူႉၼမ်ေၵႃႈ မၼ်းေတသႃႇႄလႈ ေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ တီႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈႄလႈ ထတ်းသၢင်ႈႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးၼၼ်ႉ တီႈၽိတ်းမၼ်းေၵႃႈေတမီး တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ၸ်ႂသူၸဝ်ၶဝ်ေၵႃႈေတမီး ၵူၺ်းၼႃႇ ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇဝႆႉေသ ၵွၼ်ႇပဵၼ်လႆႈေတႉဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈေတႉၼၼ်ႉ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ်ေၵႃႈ လူယဝ်ႉလူဝ်ႇထတ်းသၢင်ႈဝူၼ်ႉၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၸၢင်ႇႁူႉေၶႃႈတွပ်ႇမၼ်း ၸၢင်ႇပွင်ၸ်ႂမႃးၼၼ်ႉယူႇ။ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸ်ႂယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ် ၽူႈပၼ်ႁႅင်း ၽူႈၶဝ်ႈမႃးလူ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

လိုမ်းလွႆးလွႆး

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts