ၽၢင်ႁၢင်ႈၸၢင်ႈမီးေၽးမိူဝ်ႈပႃးတွင်ႉၵၢၼ်ပဵၼ်ေၽးေတႃႇႄမႈပႃးတွင်ႉ • ၽၢင်ႁၢင်ႈမိူဝ်ႈၸပ်းသၼ်ႇေထႇ (ပႃးတွင်ႉ)


 1. လိူတ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ဢမ်ႇမႃး
 2. လုၵ်ႉမႃးၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၶႂ်ႈတူၼ်ႉၶႂ်ႈႁၢၵ်ႈ
 3. ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်း၊ ႁိူဝ်ႉႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈဢူၼ်ႈ
 4. ၵမ်းၵမ်းၶႂ်ႈယဵဝ်ႈ
 5. တဝ်ႈၼူမ်းၶဵင်ႈၶႅင်ေသ ယႂ်ႇမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ
 6. ႁူဝ်ၼူမ်း ေတလမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ   • တွင်ႈႁူဝ်


 1. ႁူဝ်ၶႆႈ၊ ႁူဝ်ၸီးႁၢဝ်ႉႁႅင်း
 2. တႃႇလၢႆး
 3. ၵႂ်ႈၸွမ်းၼႃႈ၊ ၸွမ်းမိုဝ်း
 4. ၵွင်ႇေၵႃႈၼၵ်း • တွၼ်ႈတူဝ်


 1. ႁိူဝ်ႉႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈဢူၼ်ႈ
 2. ၸႂ်သၼ်ႇ
 3. မိူဝ်ႈၼွၼ်းၼၼ်ႉ ထူၺ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇဢိမ်ႇ ( ထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉ)
 4. ၼၢဝ်သၼ်ႇ
 • ပွတ်းတႂ်ႈ


 1. ပႆႇထိုင်လိူၼ်ၵိူတ်ႇေသ လုပ်ႇၵုမ်ႇၵူၼ်ႈႄလႈ တွင်ႉၸဵပ်းၶဵင်ႈၶႅင်
 2. ပႆႇထိုင်လိူၼ်ၵိူတ်ႇေသ ၼမ်ႉဢၢပ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယွႆႉ(လႆ) ဢွၵ်ႇ
 3. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇတူင်ႉ ဢမ်ႇၼိုင်
 4. ယဵဝ်ႈမႆႈ၊ ယဵဝ်ႈၵႅၼ်း၊ ယဵဝ်ႈလႅင်
 5. ၶိူင်ႈဢင်ႇၵႃႇၶူမ်းေသ မီးၼမ်ႉသႅဝ်မဵၼ်တူႇဢွၵ်ႇမႃး
 6. ၶိင်ႇမိူဝ်ႈပႃးတွင်ႉယူႇၼၼ်ႉ မီးလိူတ်ႈႁူဝ်ႈဢွၵ်ႇမႃး


မၢႆတွင်း
         ေမႃယႃၶဝ် ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶိင်ႇမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉပႃးတွင်ႉယူႇၼၼ်ႉ မီးလိူတ်ႈလူင်းမႃးတွမ်ႇလဵဝ်ၵူၺ်းေၵႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ေၽးယႂ်ႇလူင်ၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ႄလႈ သင်ဝႃႈႄမႈပႃးတွင်ႉၶဝ် မီးၽၢင်ႁၢင်ႈဢၼ် ၸၢင်ႈပဵၼ်ေၽး ၼင်ႇဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၼႆႉေသဢၼ်ဢၼ်ၸိုင် ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇႄၼေမႃယႃဝႆးဝႆးယူႇယဝ်ႉ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
 • ေၶႃႈမုၼ်း >>> SHAN STATE DEVELOPMENT FOUNDATION
Share:

လၢႆးလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီ ပုၼ်ႈတႃႇႄမႈပႃးတွင်ႉ
ၽၢင်ႁၢင်ႈႄမႈပႃးတွင်ႉ

     ႄမႈပႃးတွင်ႉၼႆႉ ေပႃးလႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈပၢႆးယူႇလီ ၸူဝ်ႈပႆႇၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၼၼ်ႉ တႃႇေသႇၸိုင် ေတဢမ်ႇေပႃးမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝၢႆးလင်။ ၵွပ်ႈလႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈပၢႆးယူႇလီတႃႇေသႇႄလႈ ေတႁူႉ လွင်ႈဢၼ်ေတၸၢင်ႈပဵၼ်ေၽးယူႇ။


 • ေတႁဵတ်းႁိုဝ်လုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီ မိူဝ်ႈပႃးတွင်ႉ


 1. ေတလႆႈယူႇႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်ႇ
 2. ေတလႆႈၵိၼ်ဢႃႇႁႃႇရ ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈၼင်ႇ ေမႃယႃၶဝ်သင်ႇဝႆႉ။
 3. ေတလႆႈၵိၼ်ယႃႁႅင်း ပုၼ်ႈတႃႇႄမႈပႃႉတွင်ႉ ( Folic Acid (FA) Ferrous Sulphate (FS) ၼင်ႇ ေမႃယႃၶဝ်သင်ႇဝႆႉ။
 4. ေတလႆႈဝႆႉသတီႉ ယႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၵ်း၊ ယွင်ႈၼၵ်းၼႃႇၽႅဝ်။
 5. ေတလႆႈၵႂႃႇႁွင်ႈယႃ၊ ႁူင်းယႃၸွမ်းၼင်ႇေမႃယႃၶဝ်သင်ႇဝႆႉ ၼၼ်ႉၵူႈပွၵ်ႈ။

ေၶႃႈၾၢင်ႉ
       သင်ဝႃႈ ႄမႈပႃးတွင်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်လၢတ်ႈမႃး ပႃႈၼိူဝ်ၼႆၸိုင် ပၢႆးယူႇလီ ေတဢမ်ႇေပႃးတဵမ်ထူၼ်ႈေသ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၵႃႈ ေတဢမ်ႇေပႃးၶႅင်ႁႅင်းလီ ၸၢင်ႈပဵၼ်ေၽးယႂ်ႇလူင် ပုၼ်ႈတႃႇႄမႈႄလႈ လုၵ်ႈလႆႈယူႇယဝ်ႉ။


 • ဢႁႃႇရဢၼ်ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ပၼ်ၵူႈဝၼ်း

            ၼႂ်းၵႃႈဢႃႇႁႃႇရႃႇတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်လူဝ်ႇၵိၼ်ပၼ်ၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈပႃးတၢင်းၵိၼ် တၢင်းယႅမ်ႉ သႅၼ်းပႃႈတႂ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

 1. ၽၵ်းၵမ်ႇၸွၼ်း
 2. ၸၵ်းၶူမ်ၼၢမ်
 3. ၶႆႇၵႆႇ
 4. ထူဝ်ႇၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း
 5. ၼိူဝ်ႉတူဝ်သတ်း (မူ၊ ၵႆႇ၊ ဝူဝ်း)
 6. တပ်းၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း
 7. ၼမ်ႉၼူမ်း
 8. မၢၵ်ႇမႆႉဢၼ်ဢွၵ်ႇၸွမ်းၶၢဝ်းၽၢင်ႁၢင်ႈႄမႈပႃးတွင်ႉ

 • လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ပဵၼ်ေၽးမိူဝ်ႈပႃးတွင်ႉ

                 လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီႄမႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ၼၼ် ၸၢင်ႈေတႁဵတ်း ႁႂ်ႈလူႉႁၢႆတၢႆလႆႈၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ေၽးတႃႇႄမႈပႃးတွင်ႉၶဝ်ယဝ်ႉ။
             ၶူပ်ႇမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉပႃးတွင်ႉၼၼ်ႉ လွင်ႈတၢင်းမၢင်ၸိူဝ်ႉမၢင်လွင်ႈ ၸၢင်ႈၵႂႃႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉေတႃႇပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ေၽးေတႃႇ ႄမႈပႃးတွင်ႉလႆႈယူႇယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ _

 1. ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးလုၵ်ႈမႃး ၼမ်လိူဝ် (5)ေၵႃႉ။
 2. မိူဝ်ႈၵိူတ်ႇလုၵ်ႈေၵႃႉၵမ်းလိုၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယၢမ်ႈတၢႆၼႂ်းတွင်ႉဢမ်ႇၼၼ် ၵိူတ်ႇမႃး ဢမ်ႇႁိုင်ေသ လႆႈတၢႆပႅတ်ႈ။
 3. မိူဝ်ႈၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ ေၵႃႉလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇယၢပ်ႇၼႃႇ။
 4. ႄမႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယွမ်ၼႃႇၽႅဝ် ( ၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ် ဢမ်ႇထိုင် 45 ၵီႇလူဝ်းၵရမ်ႊ ပူၼ်ႉလိူဝ်ေသ 80 ၵီႇလူဝ်းၵရမ်ႊ)။
 5. ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်ႁႅင်းလိူတ်ႈေဢႇ ၽိူၵ်ႇလိူင်ေသႁႅင်းဢူၼ်ႈဝႆႉ။
 6. မီးတၢင်းပဵၼ် မွင်ေၶႃႈ၊ ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ၊ ယဵဝ်ႈဝၢၼ်၊ တၢင်းပဵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁူဝ်ၸႂ်၊ တၢင်းပဵၼ်တႂ်၊ ယၢမ်ႈၽႃႇတွင်ႉေသ ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈမႃး။           

              သင်ဝႃႈၼၢင်းယိင်း မီးတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ ေသေၶႃႈေၶႃႈၸိုင် ၸၢင်ႈပဵၼ် ေၽး မိူဝ်ႈၽွင်းပႃးတွင်ႉၼၼ်ႉ ႄတႉႄတႉဝႃႈဝႃႈယူႇယဝ်ႉ။
 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
 • ေၶႃႈမုၼ်း >> SHAN STATE DEVELOPMENT FOUNDATION
Share:

ေပႃႇလသီႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် (RCSS)


ဝၼ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်


 ေပႃႇလသီႇယႃႈမဝ်းၵမ်
           ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇႄၵႈလိတ်ႈၵၼ်လႆႈႄလႈ ပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၸင်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ႄၽႈတိူၼ်း ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈယိုၼ်းယၢဝ်းမႃးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႄလႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ။ တႃႇေတႄၵႈၶၢႆပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸင်ႇမီးေပႃႇလသီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼင်ႇၼႆ - 
 1. ႄၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႄလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်။
 2. ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈႁူႉေၽးယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်။
 3. ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မၢၵ်ႇမီး။
 4. ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတၢင်တႅၼ်း တူၼ်ႈယႃႈၽိၼ်ႇ တီႈၵူၼ်းမိူင်း။
 5. ႁႂ်ႈမီးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵႃႉၶၢႆၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်။
 6. ႁႂ်ႈႁႃပၼ်ၵၢတ်ႇၶၢႆၵုၼ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ႁႂ်ႈမီးတီႈၶၢႆလွတ်ႈလႅဝ်း။
 7. ၵႅတ်ႈႄၶႄႁႉၵင်ႈႁၢမ်ႈၵိၼ်ႁၢမ်ႈၽုၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်။
 8. ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ေၽးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈေၵႃႉ။ ၵူႈမိူင်း မိူင်းလူဝ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ။


 ေပႃႇလသီႇၼွၵ်ႈမိူင်း

 1. ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။
 2. မီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။
 3. သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။
 4. ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ။


ပၢင်ၵုမ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ေပႃႇလသီႇလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း

 1. လိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆး ပဵၼ်ၵႂၢမ်းၵၢင် တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵပ်းသိုပ်ႇေတႃႇၵၼ်ၼႂ်းလုမ်းႄလႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းတင်းမိူင်း။
 2. လိၵ်ႈလၢႆး ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးသုၼ်ႇႁၵ်ႉသႃ၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈ၊ ထိင်းသိမ်း၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ႁဵၼ်းသွၼ်လႆႈ။
 3. လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉလမ်ႇလွင်ႈ လူဝ်ႇႁဵၼ်းႄလႈ ၸႂ်ႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႆႈ။
 4. လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈလူဝ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ႄလႈ ႁဵၼ်းသွၼ်လႆႈ။


 ေၶႃႈယၼ်ႇၸႂ်

 1. ၵႃႈဢမ်ႇလႆႈသုၼ်ႇတႅပ်းတတ်းႁင်းေၶႃ ေတၶတ်းၸႂ်ဢဝ်လၢႆးငမ်းယဵၼ်ႄလႈ ၵူႈလၢႆးၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းၵႂႃႇ။
 2. ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းယဵၼ်းပဵၼ်တၢင်ႇၶိူဝ်းလႆႈ။
 3. ၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ေတၵႅတ်ႇႄၶႄႁႉၵင်ႈဢမ်ႇပၼ်ၸူမ်ႁၢႆလၢႆ။
 4. ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႄလႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ေတဢဝ်လၢႆးၵူႈလၢႆးေသ ၵႅတ်ႇႄၶႄႁႉၵင်ႈ၊ တိုၼ်းေတဢမ်ႇပၼ် ၸူမ်ႁၢႆလႃးလႃး။

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ေၶႃႈယိူင်းမၢႆၵၢၼ်မိူင်း (RCSS)ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းႄလႈ ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း


        မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ  မၼ်းၵၢၼ်လၵ်းၼၢမ်း ၵၢၼ်မိူင်းဝႆႉတႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်းလီဝႆႉယူႇ -

ေၶႃႈယိူင်းမၢႆၵၢၼ်မိူင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

 1. ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ၊  ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းပိူၼ်ႈ။
 2. ပုၼ်ႈတႃႇပူၵ်းပွင်ၵႅတ်ႇႄၶ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ ၼၼ်ႉမီးဝႆႉလၵ်းၼမ်း (6)ေၶႃႈ
 • လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။
 • သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းေၶႃႈ။
 • ပူၵ်းပွင်လူၺ်ႈလၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶေရသီႇ။
 • ပူၵ်းပွင်ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်။
 • ၽဵဝ်ႈမူၺ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ႁႂ်ႈမွတ်ႇႁၢႆ။
 • သၢင်ႈလွင်ႈငမ်ႈယဵၼ်။

ေပႃႇလသီႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

 1. ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽူႈၶဵၼ် ဢၼ်မႃးလူလၢႆေပႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း။
 2. ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽူႈႁၵ်းလင်ႄလႈ ယႃႉလုသႅတ်ႈၸႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း။
 3. ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သူၼ်းတုမ် ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းဝၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်။


ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းႄလႈ ၸုမ်း NRPC

ေပႃႇလသီႇပူၵ်းပွင်ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး
 1. ပူၵ်းပွင်သူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်။
 2. ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ႁႂ်ႈႁူႉပွင်ႇၵၢၼ်မိူင်းေသ ၽွမ်ႉၵၼ်ၵႅတ်ႇႄၶ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆး ယႃႇႁႂ်ႈၸူမ်ႁၢႆ။
 3. ပူၵ်းပွင်ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။


ေပႃႇလသီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵိုၵ်းမိူင်း
 1. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။
 2. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇတီႇမူဝ်ႇၶေရႇသီႇမိူၼ်ၵၼ်။
 3. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်။
 4. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ ႁၵ်ႉသႃ၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈ၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈထုင်းၽႂ်မၼ်း။


ေပႃႇလသီႇၼိူဝ်ၽူႈၶဵၼ်
 1. ၽူႈဢၼ်ယိပ်းၵမ်လွၵ်းပိူင်ၶႂၢၵ်ႈမိူင်း။
 2. ၽူႈႁၵ်းလင်ႄလႈယႃႉသႅတ်ႈၸႃႇ ၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႄလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း။
 3. ၽူႈၵိတ်ႇၶႂၢင်ယႃႉၵဝ်းလၵ်းၼမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး။
 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ပၢင်ၵုမ်ႇ ၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးပၢင်ၵုမ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

               မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 - 25.10.2019 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5)ဝၼ်း လႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈလုမ်းၵဵင်းမႆႈ ၸိုင်ႈထႆး ၊  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5)ဝၼ်းၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇ ၵၼ်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ( Child Rights)  ၵၼ်ၸွမ်းတၢင်း ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၵျႃီႇၼီႇဝႃႇေၶႃး (GenevaCall) ႄလႈ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ပႃးတၢင်း ၵၢၼ်လွင်ႈပွႆႇၶၢဝ်ႇၼိူဝ် ဢွၼ်ႇလၢႆး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၵႂႃႇယူႇ။


ပင်ၵုမ်ႇၵၼ်တၢင်း ၸုမ်းၵျီႃႇၼီႇဝႃႇေၶႃး


 • ၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ     

             လၢႆးၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ  ၸုမ်းၵျီႃႇၼီႇဝႃႇေၶႃးၶဝ် ေတမႃးသွၼ်ပၼ် ၊  ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊  လွင်ႈပၼ်ၵၢၼ်ဢုၼ်ႇၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇႄၶႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈ) ႄလႈ  ၵၢၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈပၢႆးၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ ၼႂ်းႁူဝ်ေၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်ၵူႈဢၼ်ဢၼ်ႄလႈ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈတၢင်းႁူႉမႃးထႅင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈ ႁဝ်းေတႉေတႉယူႇ။


ပင်ၵုမ်ႇၵၼ်တၢင်း ၸုမ်းၵျီႃႇၼီႇဝႃႇေၶႃး

        ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ႇ ယူႇတီႈၸုမ်းၽၢႆႇ ၵျီႃႇၼီႇဝႃႇေၶႃး ( GenevaCall ) ၶဝ်  ေတမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မီး (6)ေၵႃႉ ၊  ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ( 7)ေၵႃႉ  ႁူမ်ႈတၢင်းမူတ်းမီး (13)ေၵႃႉ။


 • လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃႇ (RCSS)

              ႁႂ်ႈမီးၵၢၼ် တူင်ႉၼိူင် ၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၶိုတ်းတၼ်းၸွမ်းၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၶူးသွၼ်ႄလႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး။  ၶၢဝ်ႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ  ေတလႆႈယူႇပႃႈတႂ်ႈ ( Staffs) တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈေၶႃႈေၶႃႈ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ေတပဵၼ် ၶူးၸၢႆးသႅင်သိုၵ်း (ၽၢႆႇၶၢဝ်ႇ) ႄလႈ  ၶူးၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉ (ၽၢႆႇဢၢႆႇထီႇ)။
           ၶူးၸၢႆးသႅင်သိုၵ်းသမ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယိပ်း ( Facebook Page ) ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ( Loi Tai Leng School) ၊ (Page) ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႄလႈ ႁႂ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပႃးၸွမ်း ၵွပ်ႈဝႃႈ (ၶူးသႅင်သိုၵ်း) ေၵႃႉတင်ႈဢွၵ်ႇမႃး။
          ၶူးၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉသမ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယိပ်း  ( Website and Line ) ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႄလႈ  ၽၢႆႇဢၢႆႈထီႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းပႃး။
       

ပၢင်ၵုမ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

          ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5)ဝၼ်းၼႆႉ  ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်းေသ တွၼ်ႈတႃႇေတၶိုၼ်ႈၼႃႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတၢင်းၶတ်းၸႂ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း။
>>> (ေၶႃႈမုၼ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ႇ (5)ဝၼ်း ၼႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈ တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး) <<<

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

INTRODUCE OF MY SECOND BOOK

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts