ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ


                     မႂ်ႇသုင်ထိုင် ၽူႈပၼ်ႁႅင်း ပပ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ၵူႈၸဝ်ႈယူႇေဢႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ ေတပဵၼ်မႃး ပပ်ႉလူဢၢၼ်ႇ ၼိုင်ႈပပ်ႉၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ လႆႈေတႃႇသူႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယဝ်ႉ ၸၢင်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃးလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ေတဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။

                    ပပ်ႉဢၼ်ၶႃႈ လႆႈတႅမ်ႈေသ ပၼ်ၸိုဝ်ႈ မၼ်းဝႆႉဝႃႈ. ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ ၼၼ်ႉမၼ်း ေတပဵၼ် ပပ်ႉတွၼ်ႈတႃႇ ၶူးသွၼ်တႆးႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉေၵႃႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတီႈပိူၼ်ႈ. ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ်ၼိုင်ႈေၵႃႉ လူဝ်ႇမီးသင်လၢႆလၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်းၽၢႆႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႆးႁဝ်းၼႆႉ တူၵ်းလိုၼ်း လိူဝ်ေသၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈယူႇ. ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းတီႈလႆႈတႅမ်ႈမႃးၼႆႉေတႉ  ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶဝ် မီးလွၵ်းလၢႆးမႂ်ႇ ပႆၢးဝူၼ်ႉမႂ်ႇ မၢင်လွင်ႈမၢင်ဢၢၼ်. ဢၢၼ်လီေၵႃႈဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ မၢင်လွင်ႈ ေပႃးဢမ်ႇမႅၼ်ႈငဝ်းလၢႆး တီႈၽႂ်တီႈမၼ်းေၵႃႈ ဢဝ်ပဵၼ်တၢင်းႁူႉၵႂႃႇလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


ႁူဝ်ေၶႃႈ လမ်းၼမ်း ၼႂ်းပပ်ႉ


ႁူဝ်ေၶႃႈ လမ်းၼမ်း ၼႂ်းပပ်ႉ


ႁူဝ်ေၶႃႈ လမ်းၼမ်း ၼႂ်းပပ်ႉ
                    ပပ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ (The Modern education) ၼႆႉ  ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶႃႈမီးႄလႈ ၸွမ်းၼင်ႇ တူဝ်ထူပ်းၶႃႈမီးပႃးၵမ်ႈၽွင်ႈေသ လႆႈတႅမ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ် သတိႉႄလႈ ၵၢၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင် ပိူၼ်ႈသမ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင်ဝႆႉ ၼႂ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၼႆႉလူး ပိူၼ်ႈၵႂႃႇထိုင်တီႈလႂ်ယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈသမ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်ေသ သွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပိူၼ်ႈၸိူဝ်း ၼႆႉ  လႆႈၶတ်းၸႂ်ေသ တႅမ်ႈမၢႆၸွမ်းဝႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

                    ပပ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉမၢႆ (4) တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈ လႆႈဢိၵ်ႇဢွၵ်ႇတႅမ်ႈမႃးၼႂ်းပီ 2021 ဢွင်ႈတီႈ သၢႆႁိူင်လႅင်း မႃးယူႇ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈေတႉ ၼိုင်ႈပီ ေတၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ၼိုင်ႈပပ်ႉေသ  ၸွမ်းၼင်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးၼပ်ႉၵတ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ် ၼႂ်းပီႊ 2020 - 2021


                     မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15 Sep 2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ လႆႈမႃးတွင်ႈထၢမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၊ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ႄလႈ လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်သွၼ် တီႈၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၵႂႃႇယူႇ။

                ၸွမ်းၼင်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပွင်ၸႂ် ၸွမ်းၼင်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႄလႈ ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းမီးမႃးၼၼ်ႉ လႆႈလၢတ်ႈ လၢတ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းယူႇ. ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ မၼ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ႈႁႅင်းၼႃႇ  ၶႆႈဝႃႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸဵမ်လွင်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်း ႁူဝ်ေတႃႇတိင်ႇၼႆႉ မၼ်းၵဵဝ်ႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယဝ်ႉ။ 

                တီႈၼႂ်းၵၢၼ်တွင်ႈႄၵႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတူဝ်ၶႃႈေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉႁဵၼ်းမႃး ၽၢႆႇပၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ႄလႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ. ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ႄလႈ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈယုၵ်ႈယွမ်းဢိတ်းဢိတ်းဝႆႉယူႇ. ထွမ်ႇယဝ်ႉ တူၺ်းယဝ်ႉေၵႃႈ ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈပႃး ေၶႃႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၽူႈမႃးပၼ်ႁႅင်းၶႃႈႁဝ်းႄလႈ ဢူၺ်းေၵႃႉ ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ယူႇၶႃႈ မႂ်ႉသုင်ၶႃႈ။

                ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်ႇ ၽွင်းယၢမ်းၶႃႈ လႆႈႁၢပ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ပွၵ်းၵမ်း (1) ၼႂ်းပီႊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် 2020 - 2021။ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈ တိတ်းတမ်း ပၼ်ႁႅင်းလႆႈယူႇၶႃႈ။


 • ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ် ၶူးသႅင်သိုၵ်း

 


ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း လႆႈယူႇၶႃႈ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ


                 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27.06.2022  ယူႇတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ႁဝ်းၶႃႈေသ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ. လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉႄလႈ ပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းလုၵ်ႉမႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းမိူင်း တီႈယူႇၽႂ်မၼ်း လုၵ်ႉၵူႈတီႈတီႈ. တီႈဢၼ်ၶဝ်လႆႈႁၼ် လႆႈထူပ်းႁၼ်မႃးၼႂ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်းမႃး ေတႃႉတႆႇၶႆႇၶႆႈႄၼၵၼ်ၶိုၼ်းယူႇ။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉဝႃႈ ယႃႈလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ် ေၽးေတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ. လဝ်ႈ သလိတ်ႉ ၶိူင်ႈမဝ်းၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းေၵႃႈ ပဵၼ်ေၽးလူင် တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈေတႉေတႉယူႇ။

                    မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27/06/2022 လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵႂႃႇတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶိူင်ႈမဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ. မိူၼ်ၼင်ႇ

 1. ယႃႈမဝ်းၵမ် လၢႆလၢႆမဵဝ်း
 2. သလိတ်ႉ
 3. လဝ်ႈ

                ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇပႃးယူႇ။ ယွၼ်ႉၼႂ်း (3) မဵဝ်းၼႆႉႄလႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းတၢႆယွၼ်ႉမၼ်းေၵႃႈ မီးတၢင်းၼမ်ယဝ်ႉ။

 • ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ

                    ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ တီႈလႆႈေပႃႇပဵၼ်မႃး ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ  ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 June 1987 ၵူႈမိူင်းမိူင်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸတ်းႁဵတ်း  ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵၼ်တီႈ ဝဵင်း Vienna ၸိုင်ႈမိူင်း Austria  ေသ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ေတ မၵ်ႉမၼ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ ဢွၼ်ေၶႃႈတႅပ်းတတ်း ပၢင်ၵုမ်တီႈမိူင်း Austria ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶိုၼ်းတၢင်ႇၶိုၼ်ႈတီႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN _ United Nation) ၵႂႃႇေသ. ယူႇတီႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼႂ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၶဝ်ေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မၵ်ႉမၼ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 လိူၼ် June ၼၼ်ႉပဵၼ် ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ ၼႆၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ 

 • ယႃႈၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းလႂ်မႃး

                ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇၶဝ် ၵူႈေၵႃႉေၵႃႉ ေၵႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃၵၼ်မႃးယူႇ။. ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးေသဢွၵ်ႇမႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉမီးၶုၼ်သႃႄလႈ ယႃႈဢွၵ်ႇမႃးတီႈၶုၼ်သႃႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႄလႈ ယႃႈၼမ်မႃး။

                ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း လႆႈတႅမ်ႈဝႆႉ ပႃးၼႂ်း ပပ်ႉမၢႆ (2) ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSA လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး ၼၼ်ႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။  ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ေၽးတွၼ်ႈတႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်းႄလႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းေပႃးမႃးတူၺ်း ပၵ်းပိူင်မိူင်းႄၶႇၼႆႉ လီၵူဝ်ၼႃႇ ေပႃး ႁၼ်ၶဝ်ၺွပ်ႉလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆယႃၼႆၸိုင်ႈ လိူဝ်ေသပၼ်တၢမ်ႇတၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးသဵၼ်ႈတၢင်းလႂ်ထႅင်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းႄၶႇၶဝ်ေၵႃႈ ေပႃးၶႆႈႁဵတ်းသူၼ်ယႃႈ ၶႂ်ႈၵႃႉယႃႈၼႆၸိုင်ႈ ၸၢင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးမိူင်းမၢၼ်ႈေသ မႃးၵႃႉၶၢႆ ႁဵတ်းၵိၼ်။
                ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ေပႃးတူၺ်းပိုၼ်းၵႅပ်ႈမၼ်း လုၵ်ႉမႃးတၢင်းမိူင်း ဢႃႇရပ်ႇ  ေပႃႇဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ BC 400 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ေပႃးတူၺ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး BC 400 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်း ဢႃႇရပ်ႇၶဝ် ေပႃး ဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇႁဵတ်း ၵႃႉၶၢႆ ေတႃႇၵၼ်ယဝ်ႉ. ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉေသ မိူင်းႄၶႇေၵႃႈ ယၢမ်ႈလႆႈပဵၼ် ၶီႈၶႃႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

 • ၽွၼ်းႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ်
                ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇေပႃးမီး ၽွၼ်းလီသင်ေတႉေတႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈ ယႃႈၼႆႉ တႆးႁဝ်းပူႇမွၼ်ၼၢႆးယႃႇ ႁဝ်းၶဝ်ၵႆႉဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ် ဢီႈယႃ ယႃဝၢတ်း ယႃတွင်ႉၼွင် ယႃေၶႃးၸဵပ်း ယႃၼၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယႃႈၼႆႉ မီးပဵၼ်လၢႆလၢႆမဵဝ်း ယွၼ်ႉၸႂ်ေလႃးၽၵူၼ်းႁဝ်းႄလႈ ဢဝ်ယႃႈၼႆႉ ႁဵတ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးေသ ၵႃႉၶၢႆႇေတႃႇၵၼ်မႃး။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶၢႆယႃၶဝ်သမ်ႉ မီးငိုၼ်းၼမ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းသိုဝ်ႉၵိၼ်ၶဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းမီးေပႃးယဵၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၽၢၼ်ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။ 
                ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇမီး တၢင်းႁူႉ ယွၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇမီးပၺ်ႇၺႃႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ေၵႃႉလႆႈ လူင်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၶဝ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၽွၼ်းႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶဝ်ၸၢင်ႇလႆႈ တိတ်းၸပ်းသူႈသမ်းယႃႈ မဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႃႉၶၢႆႁဵတ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၶဝ်ၼၼ်ႉေတႉ  ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇဝူၼ်ႉၼမ်သင် တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ေတလႆႈငိုၼ်းႄလႈ ပဵၼ်သေထးၼၼ်ႉ။ ၽွၼ်းႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မၼ်းမီးၼမ်ၼႃႇ
 1. ၼႃႈႁိူၼ်းလူႉ. ၵွတ်းၽၢၼ်
 2. ၸႂ်ဢမ်ႇမၢၼ်ႇ
 3. ေတႃႉသယႂ်ႇ
 4. ပၢႆးတူဝ် ပၢႆးၸႂ်လူႉ
 5. ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢမ်ႇတဵမ်ႇပျႃး
                    လိူဝ်ေသ (5) လွင်ႈၼႆႉေၵႃႈ ေတမီးထႅင်ႈတၢင်းၼမ်ယူႇ. ယွၼ်ႉဝႃႈယူႇတီး သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈေသ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉယဝ်ႉ ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉ မႃးလၢတ်ႈေတႃႉတႆႇၶႆႇႄၼ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူၺ်း။

 • ေၽးၵူၼ်းၼုမ်ႇ

                လိူဝ်ေသယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ေတပဵၼ်ေၽးလူင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉထႅင်ႈေၵႃႈပဵၼ် လဝ်ႈ သလိတ်ႉ ၶိူင်ႈမဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ပႃးထႅင်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ မိူဝ်ႈၽွင်း တိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃႇယု ဢမ်ႇပႆႇထိုင် 18 ၼၼ်ႉ လဝ်ႈ သလိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ေၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇထုၵ်ႇလီ ၵိၼ်ႄလႈ သူႈလႃးလႃး မၼ်းၸၢင်ႇတုမ်ႉတိုဝ်ႉ တၢပ်းႄလႈ ပွတ်ႇ ႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ႄလႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢၼ်တၢႆႇယွၼ်ႉ လဝ်ႈ ေၵႃႈ လႆႈႁၼ်မီးတၢင်းၼမ်  ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်မီးၽွၼ်းလီသင်မႃးေတႉေတႉ လိူဝ်ေသ ၵူၼ်းၶၢႆၶဝ်ၼၼ်ႉ။

 • ေၶႃႈမုၼ်း 

                မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26/06/2022  တီႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵႂႃႇတီႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ. ၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈတီႈ Link ပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ သင်ဝႃႈ မီးၽူႈလႂ် ၽႂ်လႆႈသူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၶိုၼ်းဢဝ်ၵႂႃႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈလႂ်ၼႆေၵႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း လႆႈလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းလႆႈယူႇၶႃႈ။

Link >>> International Anti Drug dayသႅင်သိုၵ်း

www.saisengserk.com

Share:

SAC ႄလႈ SSPP/SSA


            ပၼ်ႁႃ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ႄလႈ SSPP ၼႆႉ မၼ်းႄတႇမီးမႃးလွင်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းႁၢင် လိူၼ် May ၼၼ်ႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၼႂ်း လိူၼ် May ၼၼ်ႉ   ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇလူင်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵႂႃႇၸူးတီႈ ငဝ်ႈမုၼ်းလူင် ဝၢၼ်ႈႁၢႆး ပွၵ်ႈၼိုင်ႈႁႂ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းတႆး SSPP/SSA ထွႆပၼ် တပ်ႉ (3) တပ်ႉၼႆမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ် July ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14 ယူႇတီႈၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းမၼ်းမႃးႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼၼ်ႉ  မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇေပျႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ေသ ၽၢႆႇၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးသမ်ႉ ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသွင် ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင်လႆႈဢွၼ်ၼၢမ်းေသမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈ  ဝဵင်းမိူင်းၼွင်။ 

                    ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပွၵ်ႈၼႆႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ထွၼ်ပၼ်တပ်ႉ (3)တပ်ႉ တီႈၸိူဝ်းပၵ်းဝႆႉတၢင်း  တပ်ႉလွႆၼၢႆး ႄလႈ မၢၼ်ႈဝဵင်း ၼႂ်းႄၸႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ။


 • ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းမိူင်းၼွင်

                    မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14/07/2022 တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းမိူင်းၼွင်ၼႆႉ  ေပႃးဢဝ်မၢၵ်ႇတႃ ၵၢၼ်မိူင်းေသတူၺ်းၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းပဵၼ်ၾၢင်ႈႁၢင်ႈထၢင်ႇလဵၵ်ႉႄလႈ ၸႅၵ်ႇၸၼ်ႉထၢၼ်ႇၵၼ်ဝႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်။ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုၼ်းမိုဝ်းမႃး တႃႇေတဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတီႈႄၼပီေတႃႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းေတႃႇၵၼ် ၸၼ်ႉထၢၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်းၵၼ်လၢႆလၢႆ  ေပႃးမႃးတူၺ်း ၸၢမ်ႇေတထိုင်ၶၢဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ေတလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးမႃးၼႆႉယဝ်ႉသမ်ႉ ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢဝ်ၸၼ်ႉထၢၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းဢွၼ်မႃးႁူပ်ႉထူပ်းတီႈ မိူင်းၼွင်ၵူၺ်း ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC လဵၼ်ႈေတႃႇ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ၸႅၵ်ႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႇေသ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၺ်း မိူၼ်ၼင်ႇဢမ်ႇဝႆႉၵႃႈၶၢၼ် ၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


 • ပၼ်ႁႃ SAC ႄလႈ SSPP ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်ၵၼ်တၢင်း RCSS

                    ေပႃးဢဝ် မၢၵ်ႇတႃ ၵူၼ်းတူၺ်းၽၢႆႇလႂ်ၽၢႆႇၼၼ်ႉေသတူၺ်းေတႉ ပၼ်ႁႃလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်သိုၵ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ. ေတဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႆယူႇ. ေပႃးမႃးထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းေတႉေတႉ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်ၵၼ် မိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2021 ၼႂ်းလိူၼ် April ဝၼ်းထီႉ 08  ၼၼ်ႉ. ယူႇတီႈ လုၵ်ႉတပ်ႉ SSPP/SSA ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉသင်ၸွမ်းေသ လႆႈယိုဝ်းၺႃးႁိူဝ်းမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ထိုင်တီႈ ၽူႈၼၢမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ေပႃးလႆႈ ၵႂႃႇယွမ်းၼွမ်းတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယမၶ) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈမႃး မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 07 April 2021 ၼၼ်ႉေၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ UWSA / SSPP ၶဝ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈ မၢၼ်ႈမင်းသႅင် ဢၼ်မီးၼႂ်းႄၵႈၵၢင် တၢင်းယၢၼ်း - ဝဵင်းၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉမႃးမိူၼ်ၵၼ်။ 

 • ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ UWSA / SSPP တီႈမင်းသႅင်

                    ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဝၼ်းထီႉ 07 April 2021 တီႈမင်းသႅင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈတူၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၵ်းလၵ်းမၼ်း တႃႇေတယွၼ်းၸႂ်ႉ ယွၼ်းတႂ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်  တႃႇေတတိုၵ်းေတႃးလိုပ်ႈပႅတ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉပႅတ်ႈမူတ်းမူတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ လႆႈၶိုၼ်းတူၵ်း ယွၼ်းၵႂႃႇၶိုၼ်းတီႈ UWSA ႄလႈ SSPP ဝႃႈ ႁၢမ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸုမ်း CRPH ႁၢမ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း CRPH ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁၢမ်ႈပၼ်ႁႅင်းတီႈၸုမ်း CRPH ႄလႈ ၸုမ်း PDF ဢၼ်ေတ ေပႃႇဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးေတဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းေသတိုၵ်းလိုပ်ႈပႅတ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉလႆႈႄလႈ ေတပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇ (4) လိူၼ်ၼႆပႃးၸွမ်းယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ေတၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼၼ်ႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ၸၢင်ႇၵွႆၶိုၼ်းဢုပ်ႇၵၼ်တီႈ ငဝ်ႈမုၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးၶိုၼ်းၼႆမႃးမိူၼ်ၵၼ်။


 • ပၼ်ႁႃ SAC ႄလႈ SSPP

                    ေပႃးမႃးတူၺ်း ပၼ်ႁႃ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ မၼ်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ တီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႂ်ႉႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၶၢႆႉထွၼ်ပၼ်တပ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း လမ်လွင်ႈလူင်တွၼ်ႈတႃႇ တၢင်းသွင်ၽၢႆႇသၢမ်တၢင်းဝႆႉယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးေၵႃႈလမ်လွင်ႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်သၢႆလူမ်းထုၼ်ၸႂ်ၼိုင်ႈဢၢၼ်ႇ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉေၵႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၼိုင်ႈဢၢၼ်ယွၼ်ႉ ပဵၼ်သၢႆတၢင်းပိၵ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၶဝ်ပႃး. ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ေၵႃႈ သင်ဢမ်ႇလႆႈပၵ်ႉဢမ်ႇလႆႈယိပ်း (3)တပ်ႉၼႆႉေၵႃႈ ၸၢင်ႇမႃးတုမ်ႉတိုဝ်ႉ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၶဝ်ပႃးမိူၼ်ၵၼ်။ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်သိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးမႃးတူၺ်း. တႃႇေတပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ေတႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းေတပဵၼ်မႃးႄဢႇယူႇ သင်ပဵၼ်ေၵေႃႈ ေတပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵူၺ်း  ယူႇတီႈ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်မႃးလႆႈ တႃႇေတပဵၼ်ပိုတ်ႇတိုၵ်းယႂ်ႇလူင်။


 • တပ်ႉ (3) တပ်ႉၸွင်ႇမၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇ

                        ေပႃးမႃးတူၺ်း တပ်ႉ (3)တပ်ႉ တႃႇ (2) တပ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉလွႆၼၢႆး ၊ တပ်ႉမၢၼ်ႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်သၢႆၵပ်းသိုပ်ႇ တိတ်းေတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉႄလႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ယွၼ်ႉသင်ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၶႂ်ႈလႆႈႄလႈ ၶႂ်ႈပၵ်းတပ်ႉလႃႇၼႆၸိုင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင် ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း PDF ၶဝ်ယိပ်းယူႇၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတၢင်း ပွတ်းၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ၵမ်ႉၼမ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇၸုမ်း NUG ၶဝ် ယၢမ်ႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ သိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်တီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ထိုင်တီႈေပႃးတိႉၺွပ်ႉလႆႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း NUG  ႄလႈ လႆႈယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈပႃးမိူၼ်ၵၼ်။ သင်ဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယိပ်းၵုမ်းၵမ်လႆႈ သၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉလႆႈ မၼ်းၸၢင်ႇမႃးတုမ်ႉတိုဝ်ႉ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ။. ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ေၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ေတလႆႈငိုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇေတပဵၼ် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၼၼ်ႉ ၶဝ်ေၵႃႈ ေတၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးမိူၼ်ႄၶႇၵူၺ်း ဢမ်ႇသုၼ်ႇၸႂ်သင် ဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်သင် ၽႂ်ၶႂ်ႈပဵၼ်သင်ပဵၼ် ဢမ်ႇပႃးၽၢႆႇလႂ် ၵူၺ်းၼႃႇ ၸုမ်းလႆႈေတပၼ်ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးမၼ်းေၵႃႈ မၼ်းေတတိတ်းေတႃႇႁဵတ်းေၵႃႉၵူၺ်း။

 • ၸုမ်း PDF ၽၢႆႇၶုၼ်ႇ

                    ၸုမ်း PDF ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉေတႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးေသၸုမ်း ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႈ လႆႈတူၵ်းယွၼ်းတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီမႃးမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈယႃႇေပပၼ်ႁႅင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇေတေပႃႇဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇႄလႈ  ၽူႈေတၶတ်းၶဝ်ၼႆပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ပွတ်းၸၢၼ်းၸိုင်ႈတႆး တၢင်းၽၢႆႇၶုၼ် ၼႆႉ ၵွင်ႈၵၢင် လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၶဝ်လႆႈ ၵပ်ႉသိုပ်ႇ သိုဝ်ႉဢဝ်မႃးတီႈ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA မႃးလၢႆလၢႆ ၼႆႉ


ယူႇတီႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၽူႈေၵႃႉသိုဝ်ႉၵွင်ႈၵၢင်ႇ ေၵႃႉလၢတ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ပၢင်တိုၵ်းတႆးေတႃႇတႆးေၵႃႈ လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း ထုင်ႉႁူဝ်ပူင်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆႇ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ၽွင်းယၢမ်းၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ တူၵ်ႈၶႃႉႄလႈ ယၢပ်ႇၵိၼ်းယူႇၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉေတႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးလူင်ၶဝ်ၼိုင်ႈဢၢၼ်ယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတၢင်းငဝ်ႈမုၼ်းပၢင်သၢင်းေသ သူင်ႇမႃးၵွင်ႈၵၢင် ပွတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႁၢႆး မိူင်းၼွင် မိူင်းၵိုင်ႇ ၵၢတ်ႇၵူႇ ႁူဝ်ပူင်း ယဝ်ႉသူင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်း ၽၢႆႇၶုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်သင် ယွၼ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ပၵ်းၵႂႃႇဝႆႉတီႈလမ်လွင်ႈမၼ်းဝႆႉၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇပႃးမိူၼ်ၵၼ်မူတ်း။


 • ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ဢမ်ႇၵျိုၵ်ႈပၢင်တိုၵ်း

                    ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၵျိုၵ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင် ၶဝ်ၵူၺ်းသုၼ်ႇၸႂ် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း  ဢဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးပဵၼ်လၵ်းေသ ဢဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းတၢင်းလင်  တီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၸွႆႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉေၵႃႈ  ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ေၵႃႈ တိုၼ်းလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီမၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ သဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉလႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းသမ်ႉမႃးတုမ်ႉတိုဝ်ႉ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႈ ၸၢင်ႇလႆႈသင်ႇ ႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ထွႆတပ်ႉ (3)တပ်ႉၼၼ်ႉမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ေပႃးပဵၼ်ၵူၼ်း လမ်းၶၢပ်ႇၸပ်းၾၢၵ်ႇၶဝ်သမ်ႉ ေတႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃတႆးၼင်ႇၵၼ်  ပဵၼ်ၸုမ်းၼိုင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်မုင်ႈႁၼ်လွၵ်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း. လွၵ်းလူင်မၼ်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလဵၼ်ႈႄလႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈတၢင်ႇၶိူဝ်းလဵၼ်ႈေတႃႇႁဝ်း လွၵ်းလူင်မၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃး။


 • ၵၢၼ်တိုၵ်းေတႃးၵၼ်တၢႆ

                    ၵၢၼ်တိုၵ်းေတႃးဢဝ်ၵၼ်တၢႆၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇၵျိုၵ်ႈႄလႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းၼႆေသတႃႉေၵႃႈ. ၵူၺ်းၼႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်း လၢတ်ႈဢမ်ႇႁူႉႁူဝ်ႁူႉႁၢင် ဢမ်ႇလၢမ်းၶၢတ်ႇတူၺ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးသင်ႄလႈ လႃႇလီလၢတ်ႈ လႃႇလီဝႃႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈလွင်ႈၼၼ်ႉေတႉ ဢမ်ႇပႆႇေပႃးသၢင်ႈထုၵ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ  ပၢင်တိုၵ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ လိုၼ်းသုတ်း ေတလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ၼိူဝ်ၽိူၼ်လူင်ၼၼ်ႉၵူၺ်း မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇထိုင် ၶၵ်ႉၼၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းယႃႉ ၵူၼ်းၵဝ်း ၵူၼ်းေတႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးႁႅင်းေၵႃႈေတမီး   ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ေတႉေတႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ေတဢမ်ႇေပႃးေမႃးသင်ၼမ် ဢမ်ႇေပႃးလၢတ်ႈသင်ၼမ်ႄလႈ ဢမ်ႇေသႉၽႂ် ႄၼးၽႂ်သင်။


 • ၸွင်ႇ SAC ေတတိုၵ်းေတႃး SSPP

                    တွၼ်ႈတႃႇဝႃႈ ၸွင်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ေတယိုဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးႁႃႉၼႆၸိုင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈ တႃႇေတပဵၼ်မႃးၼႆႉ ၵမ်ႉႄဢႇၵူၺ်း. သင်ဝႃႈၶဝ်တိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးေတႉေတႉၼႆၸိုင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၸၢင်ႇလူႉတႅၵ်ႇယႆႈ. ယွၼ်ႉဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ႁူႉႁၼ်ၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇမီးလွင်ႈလူႉသူမ်းၼမ်ႄလႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇယဵၼ်းတၢင်းၼမ်ဝႆႉယူႇ။ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးေၵႃႈ တႃႇေတတိုၵ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်တၢင်းေၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်မႃးလႆႈ မိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈယူႇတီႈၽၢႆႇၽူႈၼၢမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ပူၼ်ႉမႃးပၢၼ်ႇသိုပ်ႇပၢၼ်ႇၶဝ် ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးပိုၼ်းဝႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်တၢင်းေသပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ေတလႆႈေမႃပဝ်ႇပဝ်ႇသူတ်ႉသူတ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇပဵၼ်ေတႉမီးေတႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ဢမ်ႇေမႃပဝ်ႇေမႃသူတ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းလႂ်ေၵႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇယူႇလွတ်ႈလႆႈ လိူဝ်ဝႃႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်လဵၼ်ႈမၼ်း ပႅၵ်ႈပိူင်ႈၵၼ်ၵႃႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။

                        ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းေၵႃႈလႆႈတုၵ်ႉၶ ဝၢၼ်ႈမိူင်းေၵႃႈ လႆႈႁၢမ်းမႃးၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ  ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆးႄလႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆႈ ေတဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ေတေမႃဢွၼ်ၵၼ်ႁၵ်ႉသႃ ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ မီးပၢင်တိုၵ်းၼႆႉဢမ်ႇလီ မီးပၢင်သိုၵ်းၼႆႉဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မၼ်းေတၸၼ်ၵၼ်တူၵ်းတႅမ်ႇလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

      

                    မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15.06.2022  ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းပီ 2022 -2023 ၼၼ်ႉ  မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ေတလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွၼ်တၢင်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်ၶတ်းလိူၵ်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ၼၼ်ႉ ေတႄတႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ (3) ထိုင် ၸၼ်ႉ (9) ၽူႈမီးသုၼ်ႇပၼ် ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု (11) ၶူပ်ႇ ထိုင် (24) ၶူပ်ႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူးသွၼ်မၼ်း ေတလႆႈပဵၼ် ၽူႈၵုမ်းထိင်းႄလႈ ၽူႈတူၺ်းၸွမ်းၵူၺ်း. ေတဢမ်ႇလႆႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႇသင်ၸွမ်း ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း။

                ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်ပၼ်ၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ် ေတမီးယူႇ (3) ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶူးမၼ်းမီး သုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ မၢႆ (2) ၵူၺ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ေတဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇ ၶွင် ယႃႉၵဝ်းၸွမ်း ၵၢၼ်ၶတ်းလိူၵ်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႃးလႃး။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ေတလႆႈပဵၼ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ၶဝ်ၸဝ်ႈဢွၼ်ႁဵတ်း။ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ပၼ်ၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ

 • လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းၸၼ်ႉလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈ

                        လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းၸၼ်ႉၽႂ်ၸၼ်ႉမၼ်းေသ (တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ၸၼ်ႉသၢမ်ေၵႃႈ ၸၼ်ႉသၢမ် ၸၼ်ႉလႂ်ၸၼ်ႉၼၼ်ႉ) ၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးဝႃႈ ၼႂ်းၸၼ်ႉႁဝ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း (30)ေၵႃႉ ၼႂ်း (30)ေၵႃႉၼႆႉ ေတမီးသုၼ်ႇပၼ် ၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ်တၢင်း (30)ေၵႃႉ လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး တႃႇၵူၼ်း (3)ေၵႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉၽႂ်လႆႈ Marks ၼမ်ေၵႃႈ  ေတမီးသုၼ်ႇလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼိုင်ႈၸၼ်ႉလႂ် ေတလႆႈၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း တႃႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တႃႇ (3)ေၵႃႉ (ၼႂ်း (3)ေၵႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၼၢင်းယိင်းၸၢႆးႄလႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၸဝ်ႈၸၢင်းေၵႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးလႆႈ) ။ ၼႂ်း (3) ေၵႃႉၼႆႉ ယူႇတီႈ ၶူးၵုမ်းၸၼ်ႉ ၶူးသွၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်း လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈၶိုၼ်း။

 • ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၶူးၶတ်းလိူၵ်ႈ

                        ဝၢႆးေသ ယူႇတီႈၸၼ်ႉၽႂ်ၸၼ်ႉမၼ်း လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း (3)ေၵႃႉၼၼ်ႉ. ယူႇတီႈၶူးၵုမ်းၸၼ်ႉႁဝ်းၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶိုၼ်း ၶၵ်ႉလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၵူၼ်း (2)ေၵႃႉ တႃႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႄၶႉပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈလူင်လူင် ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင် ၵႂႃႇယူႇ။ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး (2)ေၵႃႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ် ၶူးၵုမ်းၸၼ်ႉမၼ်း ၶူးသွၼ်မၼ်းဢုပ်ႇၵၼ်ေသ လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၶဝ်ႈႄၶႉ တႃႇေတပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးယူႇ။


 • ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ်

                        ဝၢႆးေသ ၶူးၵုမ်းၸၼ်ႉ ၶူးသွၼ်မၼ်း ၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး (2)ေၵႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယူႇတီႈ တၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ (3) ထိုင် ၸၼ်ႉ (9)ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် မႃးၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈ ပၼ်ၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉေသ ၶိုၼ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈမၢႆ (1)ႄလႈ (3) ၼၼ်ႉ  ၶူးမၼ်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇပၼ်ၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ်လႆႈ လိူဝ်ေသလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉၵူၺ်း။ ၼႂ်းၶၵ်ႉၼႆႉ ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ဢၼ်ဝႃႇယႂ်ႇမၼ်း ေတလႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵူၺ်း ၶူးမၼ်းေတဢမ်ႇလႆႈ ၶဝ်ႈယႃႉၵဝ်းၸွမ်း လိူဝ်ေသ ၵုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႈႄလႈ ပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းၵူၺ်း။

 • ၽူႈထုၵ်ႇၺႃးၶတ်းလိူၵ်ႈ

                        လုၵ်ႉတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းၸၼ်ႉၽႂ်မၼ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး (3)ေၵႃႉေသ. ၶူးၵုမ်းၸၼ်ႉ ၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶိုၼ်း ၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၼႂ်း (3)ေၵႃႉၼၼ်ႉ (2)ေၵႃႉေသ  ၼႂ်းၸၼ်ႉလႂ်ၸၼ်ႉၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး (2)ေၵႃႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ေတလႆႈ မွၵ်ႈလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်း သူၼ်းတုမ်ႇ လုၵ်ႈၼွင်ႉၶဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လုၼ်ၼွင်ႉၶဝ်ပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ သူၼ်းတုမ်ႇၼၼ်ႉ ေတလႆႈ ဢဝ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်း ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း ပဵၼ်လၵ်းလၵ်းေသ သူၼ်းတုမ်ႇမွၵ်ႈလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇၵူၺ်း ေတဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈ ၼွၵ်ႈၶွပ်ႇႄလႈ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႇသင် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉလႃးလႃး။

 • ၽူႈၼပ်ႉၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ်

                         ၽူႈၼပ်ႉၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ လိူဝ်ေသ ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ၶဝ်ယဝ်ႉ ေတဢမ်ႇမီးၽူႈလႂ်ေတ လႆႈၼပ်ႉဢၢၼ်ႇလႆႈ ၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉလႃးလႃး။ တႃႇေတပိုတ်ႇၽၢဝ်ႇ တႃႇေတၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ တႃႇေတဢွၼ်ၼၢမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ေတလႆႈပဵၼ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ဢၼ်ဝႃႇယႂ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵူၺ်း တီႈၼႂ်းၸၼ်ႉလႂ်ၸၼ်ႉၼၼ်ႉ ၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး (2)ေၵႃႉၼၼ်ႉ.  ၽႂ်လႆႈ ပိူဝ်းသႅၼ်း (%) မၼ်းၼမ်ေၵႃႈ ေတလႆႈပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းတမ်းလမ်းမႃးၸွမ်းတၢင်းလင်သမ်ႉ ေတလႆႈပဵၼ် ၵႅမ်မၼ်းမႃးၸွမ်းၵမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိူဝ်းသႅၼ်း ၼၼ်ႉ ေတလႆႈပဵၼ် သင်ႇၶ မဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း။

 • မၵ်ႉမၼ်ႈ

                        ယူႇတီႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၶတ်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉေၵႃႈ ေတလႆႈ မၵ်ႉႁပ်ႉဢဝ်ႄလႈ မၵ်ႉမၼ်ႈၵႂႃႇပၼ်။ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ ယႃႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇေမႃးၵဝ်းၸွမ်း ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၶတ်းလိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႃးလႃး။

                        ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ၼိုင်ႈပီ ေတၸတ်းႁဵတ်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပဵၼ်ၼႃႈေတပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၵမ်ႉၼမ်။ လုၵ်ႉတီႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် ေတလႆႈထွမ်ႇၵၼ် ယဝ်ႉေၵႃႈ ႁူႉလွင်ႈၵၼ်လီ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ ပဵၼ်ေၵႃႉဢၼ်ၶဝ်ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးႄလႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းေၵႃႈ ေတငၢႆႈ ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ် ၵၢၼ်လၢတ်ႈသင်ႇၵၼ် ေၵႃႈမၼ်းေတငၢႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မီးၽွၼ်းလီေတႉေတႉ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts