သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ်သင်

                        ပေႃးတေလၢတ်ႈ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (Child Rights) ၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ်မၼ်းပဵၼ် ၵႂၢမ်းလၢႆးႁွင်ႉၶွင်မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈလႂ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ မၼ်ႈပဵၼ်ၾိင်ႈယမ်လႄႈ ၶေႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ်ၵူၺ်း။. ၵူၺ်းၼႃႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ် Globalization လႄႈ လႆႈႁဵတ်းၵေႃႉၵၼ် တၢင်းၵူႈမိူင်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းတၢင်းၵၢမ်ႇၾႃႇသေ ၸၢင်ႇလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉမႃးဝႃႈ လွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၶွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၷ်ႉႁဝ်းမႃးယူႇ။

                        ပေႃးလၢတ်ႈလွင်ႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ၸုမ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈၶွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သုၼ်ႇလႆႈၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းမီးၼမ်ၼႃႇ ၼပ်ႉဢၢၼ်ႇၸုမ်းမၼ်းပေႃး ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ်တေႉ ၶႃႈတေၶိုၼ်းမႃး သပ်ႉလႅင်းလႄႈ ပိၼ်ႇပၢႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်ၵႂႃႇဝႃႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေႃႇၵေႃႉမီးသင် ပဵၼ်သင်ၼႆၵႂႃႇယူႇ။

    1. လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယိမ်ႉ (Food)
    2. ၼမ်ႉ (Water)
    3. ႁူင်းႁဵၼ်း (School)
    4. လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈ (Safety)
    5. လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း (Freedom)
    6. တီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ႁိူၼ်းယေး (Home)

                         ၼႂ်း (6) ႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉ ပဵၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်ထုၵ်ႇလီလႆႈႁပ်ႉလႄႈ တီႈဢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် လၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းတေမီးထႅင်ႈတၢင်းၼမ်ယူႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ မၼ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ႁႅင်းၼႃႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇတွၼ်ႈ တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ။


                      ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၼႂ်း (6) ႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၸုမ်း Heart ၶဝ် လႆႈၶူၼ်ႉၶႂၢၼ်ႉ တွင်ႈထၢမ်ႇတူၺ်းတီႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူႈတီႈတီႈသေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵမ်ႉပႃႇၼမ်ၼႆႉ လႆႈဢွၼ် ၵၼ်လၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼႆၵမ်ႉၼမ် ပႃးတၢင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတီႈ မိူင်းတႆးႁဝ်း တီႈႁဝ်းယူႇသဝ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူႈၵေႃႉၼႆႉ ၶဝ်မီးပၢႆးဝူၼ်ႉပႅၵ်ႈပိူင်ႈၵၼ်ၵူႈ ၵေႃႉလႄႈ မီးပၢႆးဝူၼ်ႉၼုမ်ႇၼုမ်ႇၵၼ်ဝႆႉၵူႈၵေႃႉ လူဝ်ႇဝႃႈ မၢင်လွင်ႈၶဝ်တေဢမ်ႇပႆႇႁူႉပွင်ႇၸႂ်ဝႃႈ လွင်ႈၽိတ်း လွင်ႈထုၵ်ႇၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။

                        ၶႃႈၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းၵေႃႉ လႆႈၶိုၼ်ႈပၢင်သွၼ်မႃးလၢႆလၢႆပၢင်လႄႈ လႆႈႁူပ်ႉၺႃး ၵူၼ်းၵူႈမိူင်း မိူင်းဢၼ်ႁဵတ်း ၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႆႉ မႃးမိူၼ်ၵၼ်ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ။ လၢႆလၢႆၵေႃႉၵေႃႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉပိူင်ႈၵၼ်လႄႈ တီးဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၵေႃႈ လႆႈႁူပ်ႉလႆႈႁၼ်မႃးမီးတၢင်းၼမ်ယူႇ ဢိင်ႇၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး တီႈပိူၼ်ႈတီႈႁဝ်းလႄႈ ငဝ်းလၢႆးပိုၼ်ႉတီႈ တီႈႁဝ်းယူႇသဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ပေႃးမႃးတူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတီႈပိူၼ်ႈလႄႈ တီႈႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းပိူင်ႈၵၼ်ႁႅင်းၼႃႇ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇတီႈပိူၼ်ႈၼႆႉ ယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်လႄႈ တူင်ႇဝူင်းၶိုတ်းၸၼ်ႉၵေႃႈမီး ပေႃးမႃးတူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတီႈႁဝ်းသမ်ႉ ယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၼိူဝ်လင်ဝူးလင်ၵႂၢႆး တၢင်းႁူႉလႄႈ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ လွင်ႈယူႇၵိၼ်သၢင်ႈသဝ်းၵေႃႈ ပိူင်ႈၵၼ်ႁႅင်းဝႆႉ။

                        ၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈႁူပ်ႉလႆႈထူပ်းၺႃး ၸွမ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း ၵမ်ႉၼမ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ် လႄႈ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉပၺ်ႇၺႃႇသင်  ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်း ၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းသင်တေႉတေႉ  ဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉဝႆႉဝႃႈ ပေႃးမီးလုၵ်ႈလၢင်းမႃး တွၼ်ႈတႃႇတေၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်း ၶဝ်မိူဝ်ႈထဝ်ႈလႄႈ မိူဝ်ႈၼုမ်ႇ ၸႂ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၵၢၼ် ႁႃငိုၼ်းတွင်းလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း. ၵမ်ႉၼမ် ဢမ်ႇတွၼ်ႉဝူၼ်ႉပၼ် တွၼ်ႈတႃႇဢႃႇၼႃႇၵၢတ်ႇ လုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် ႁႂ်ႈပဵၼ်သႅင်လီမီးငိုၼ်းၵိုတ်းပိုၼ်း။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်းမီးပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်း

 

                        မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶႂ်ႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉထိုင် ၽူႈပိၼ်ႇၽႃႇသႃႇလႄႈ ၸုမ်း Geneva Call ၶဝ်သေ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် တေလႆႈႁပ်ႉ ႁူႉၶေႃႈမုၼ်းလႄႈ လႆႈတၢင်းႁူႉၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်းမီးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ၵၢၼ်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ် ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်း (15) ၶေႃႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၶႆႈမႃးပိၼ်ၸႅၵ်ႇပၼ်တၢင်းႁူႉၵႂႃႇထိုင်တီႈ ၽူႈလူႇလိၵ်ႈပၼ်ႁႅင်းၶႃႈႁဝ်းၵႂႃႇယူႇ။ လၵ်းလၵ်းမၼ်းတေႉ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ဢွင်ႈတီႈပၢင်တိုၵ်း တီႈဢမ်ႇလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉၼႂ်းၵႄႈၵေႃႉသိုၵ်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း တေလႆႈမီးၶေႃႈတိုဝ်းၵမ်ၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆၵမ်ႉၼမ်ဝႆႉယူႇ။
                    ယိူင်းဢၢၼ်းၶွင်ၶေႃႈၵႂၢမ်း (15)ၶေႃႈၼႆႉပဵၼ် တႃႇလၢတ်ႈၼႄ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်လွင်ႈပုၼ်ႈ
ၽွၼ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ဢၼ်မီးတေႃႇပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်း မိူင်းသေဢမ်ႇၵႃး ဢိင်ၼိူဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ်ၼၼ် သေ ၿႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် တေၸၢင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈသင်လၢႆလၢႆ ၼင်ႇႁိုဝ်လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ တေတိူဝ်းၶႅမ်ႉမႃးၼႆယူႇ။
                        မၼ်းဢမ်ႇလႆႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼိူဝ်ၵၢၼ်ၼပ်ႉထိုင်မၢႆမီႈ ၵၢၼ်ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် လူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်း (IHL)  မိူၼ်ၼင်ႇ ဢမ်ႇၵႂႃႇလၵ်ႉၶူဝ်းၶွင်ပိူၼ်ႈ မိူဝ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း (15) ၶေႃႈၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇပၼ်ၶၢဝ်ႇတီႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် မိူဝ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄတူဝ်ၵဝ်ႇ တေႃႇၽေးၽွၼ်းယွၼ်ႈ ၶွင်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။
                    ၶေႃႈၵႂၢမ်း (15)ၶေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်း မိူဝ်ႈၽွင်းမီးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ၵၢၼ်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉပဵၼ် 

 • မိူဝ်ႈၽွင်းမီးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ၵၢၼ်တိုၵ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် မီးသုၼ်ႇလႆႈ လွင်ႈၼပ်ႉထိုင်လႄႈ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလူႉသုမ်း လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းတေၸၢင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၶဝ်ယူႇ။


 • ၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၶူဝ်းၶွင်ပိူင်ႇၶဝ်လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်တႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼႆႉ မီးသုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ူဝႆႉလႄႈ တၵ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၺႃးတိုၵ်းဢဝ်လႃးလႃး။

 • တႃႇတေငိူင်ႉဝႄႈၽေးပၢင်တိုၵ်းလႆႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းထုၵ်ႇလီငိူင်ႉဝႄႈလွင်ႈယူႇၸမ် ၊ ၵႂႃႇမႃးႁိမ်းၸမ်တပ်ႉသိုၵ်း ၊ ဢွင်ႈတီႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ ၶူဝ်းၶွင်သိုၵ်းၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ။

 • ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၵိုင်ႇလီငိူင်ႉဝႄႈ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶူဝ်းၼုင်ႈတၢင်းဝႆ ဢမ်ႇၼၼ် မိၵ်ႈမၢႆ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၵပ်းတၢင်းသိုၵ်း ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇၸုမ်း တေဢမ်ႇလႆႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ၶဝ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ပၢင်သိုၵ်း။

 • ၵူၼ်းမိူင်းတေၸၢင်ႈလူႉသုမ်း သုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈၶဝ် သင်ဝႃႈၶဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼႂ်းၵၢၼ်တိုၵ်းယိုဝ်းမိူၼ်ၼင်ႇ ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ တိုၵ်းတေႃးတေႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းသေၸုမ်းၸုမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵဵပ်းႁွမ်ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းၶေႃႈမုၼ်းပၼ်ၸုမ်းသိုၵ်း သေၸုမ်းၸုမ်း။

 • ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၺႃးၵၢၼ်ဢဝ်ပဵၼ်တူဝ်ယိူဝ်ႇ။ သင်ဝႃႈထူပ်းၺႃးၵေႃႈၶဝ်တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈယူႇ။

 • ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် တိုၼ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈၺႃးလွင်ႈတဵၵ်းၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆလႃးလႃး။

 • ၽူႈထုၵ်ႇၵုမ်းၶင်ဝႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း ႁိုဝ် ၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄ ႁေႉၵင်ႈလႄႈ တိုၼ်းထုၵ်ႇလီလႆႈ လွင်ႈသိူၵ်ႈသမ်ႇ လူၺ်ႈၵူၼ်းၼင်ႇၵူၼ်း။

 • ၽူႈလႆႈၶၢႆႉလႆႈဢွင်ႈတီႈၶဝ် ထုၵ်ႇလီလႆႈမီး တီႈယူသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၊ လွင်ႈမူတ်းသႂ် ၊ ပၢႆးယူႇလီ ၊ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလႄႈ ဢႁႃႇရႃႇ (ထၼ်ႈလဵင်ႉၸႂ်) ဢၼ်ၵိုင်ႇငမ်ႇ။ တေဢမ်ႇလႆႈၽႄၵူၼ်းၼႂ်းမုင်ႉႁေႃႁိူၼ်း ႁႂ်ႈတႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ် ၵေႃႉတီႈၵေႃႉတၢင်းလႃးလႃး။

 • ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ မီးသုၼ်ႇလႆႈ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈထူပ်းၺႃး လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၸႃႉတၢင်းၵႃႇမႃႉ တိုဝ်ႉၼိူဝ်ႉတိုဝ်ႉတူဝ်။

 • လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် မီးသုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ ပေႃးမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီသေႃႇသူၼ်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းလႃးလႃး။ ၵႃၼင်ႇႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ပေႃးမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် တေလႆႈႁဵတ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼင်ႇႁိုဝ်တေငိူင်ႉဝႄႈလႆႈ လွင်ႈဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵႂႃႇႁဵတ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉ။

 • ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်ၼႆႉ တိုၼ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈလႄႈ တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈထုၵ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈယိူင်းဢၢၼ်းၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းလႄႈ သေဢမ်ႇၵႃး တၵ်းတေဢမ်ႇလႆႈၺႃးလွင်ႈတိုၵ်းတေႃးတေႃႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉလႃးလႃး။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တိုၼ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ႁူမ်ႇႁူမ်ႇလူမ်ႈလူမ်ႈ လူၺ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈထူပ်းၺႃး လွင်ႈယႃႉၵဝ်းသင်။

 • ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၽၢႆႇယူႇလီ ၊ ၶိူင်ႈၶူဝ်းၵမ်ႉထႅမ်ၽၢႆႇယူႇလီလႄႈ ၵၢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၽၢႆႇယူႇလီၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၼ်းလူဝ်ႇလႆႈဝႆႉၵႃႈၶၢၼ် ၼပ်ႉထိုင်လႄႈ တိုၼ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူႈၵေႃႉၵူႈၸုမ်းၸုမ်း မီးသုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈယူတ်းယႃ လုမ်းလႃးၽၢႆႇယူႇလီ။

 • ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ၊ ၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီလႄႈ ၵူၼ်းတၢႆ (ဢမ်ႇဝႃႈပဵၼ်ၽႂ်လႂ်လႄႈ ၸုမ်းလႂ်) တိုၼ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈ။ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၶဝ် ၸၢင်ႈလုမ်းလႃး တူၺ်းထိုင်ပၼ်ၶဝ်လႆႈယူႇ။ လွင်ႈၼႆႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း  ၼႂ်းၵၢၼ်တိုၵ်းသိုၵ်း တႃႇတုမ်ႉတိုဝ်ႉတၢင်ႇၸုမ်းၸိူဝ်းသင်ၽႂ်။

 • ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လႄႈ ၶူဝ်းၶွင် ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်လူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းၼႆႉ မီးသုၼ်ႇလႆႈ လွင်ႈၵႅတ်ႇၶႄႁေႉၵင်ႈလႄႈ တိုၼ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈၺႃး လွင်ႈတိုၵ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ။ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းလူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီလႆႈႁပ်ႉၵၢၼ် ၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် လူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် တႃႇႁႂ်ႈၶဝ်တေယူႇလွတ်ႈလႆႈ။

                        ၶေႃႈၵႂၢမ်း (15) ၶေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း မိူဝ်ႈၽွင်းမီးလွင်ႈၶွင်ႈၶမ်ၵၢၼ်တိုၵ်းယိုဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ  ၵမ်ႉၼမ်မၼ်းပဵၼ် လွၵ်းလၢႆးၵူႈမိူင်းမိူင်းၶဝ် တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်လႄႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႂ်တီႈၽႂ်တီႈမၼ်းၵႂႃႇယူႇ။
                        ယူႇတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ၸုမ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်ႈသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ယိူင်းဢၢၼ်းလူင် တွၼ်ႈတႃႇ မုၵ်ႉၸုမ်း Geneva Call ၶဝ်တေႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူၼ်ႈမုၼ်းယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၸွမ်းၼင်ႇ သၽႃႇဝလႄႈ ႁႂ်ႈၶဝ်မီးသုၼ်ႇသိုပ်ႇမီးဢႃႇသၢၵ်ႇမႃးလႄႈ ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်ႉၼိူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵမ်ႉပႃႇၼမ်ဝႆႉယူႇ။
 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ၶၢဝ်ႇထႆးလႄႈ ပၢၼ်ပဵၼ်ၶူးသွၼ်


                        ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပၢၼ်ပဵၼ်မေႃသွၼ် ၶူးသွၼ်လႄႈ ထိုင်လႆႈမႃးၶိုၼ်ႈႁပ်ႉပႃး ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၼႆႉ. လႆႈႁပ်ႉၽၢႆႇၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ထႆးလၢႆလၢႆၶွင်ႉလႄႈ ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၸုမ်းၽၢႆႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႄႈ ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈပႃး လၢႆလၢႆဢၢၼ်ယူႇ။  ၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ၶႆႈႁဵတ်းၶႆႈသၢင်ႈတေႉတေႉၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းတေယူႇယဵၼ်ႉၵၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈ။
                        ပၢၼ်ပဵၼ်ၽဝ မေႃသွၼ် ၶူးသွၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းလိူၼ်ၼမ် ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းယေးၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉမိူၼ်ပိူၼ်ႈ. ငိုၼ်းလိူၼ်ၶူးၼႆၵေႃႈဢမ်ႇမီး လိူဝ်သေမီးငိုၼ်း ၸွႆႈၵႃႈၵိၼ်ယိမ်ႉလႄႈ ၵႃႈသပ်ႉပျႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း။


 • Insight into an educator's journey
                      ၼႂ်း Video ၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇထႆး TNN ၶဝ် တွင်ႈထၢမ်ႇတေႉ တေပဵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၽဝတီႈလႆႈ တႅပ်းတတ်းသဵင်ႈၸႂ်သေၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းပဵၼ်မေႃသွၼ် ၶူးသွၼ်တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ်သင်မိူဝ်းၼႃႈ ၊ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ မီးၽႃႇသႃၵၢၼ်သွၼ်သင်လႄႈ ၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉဢီႈသင် ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၸတ်းၵၢၼ်လႄႈ ထတ်းၵၢၼ် လိူဝ်သေၶၢဝ်းယၢမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းသုၼ်ႇတူဝ်သမ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈသင်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇပႃးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယူႇ။#သႅင်သိုၵ်း
www.saisengserk.com
Share:

TCSF Workshop ၵဵင်းမႆႇ


                  မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 - 26/08/2022 ယူႇတီႈ လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်သေ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈၸွမ်းပၢင် Workshop ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ တေႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃးလႆႈပိူင်ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၶူး TCF (Teacher Competency Framwork) ၵႂႃႇတီႈ ၵဵင်းမႆႈယူႇ။ ၼႂ်းပၢင် Workshop ၼၼ်ႉ တႃႇတေပဵၼ်မႃး TCF ပိူင်ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ်


ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ပိူင်ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၶူး (TCF) ၶွင်မိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ၊ မိူင်းထႆး ၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ မိူင်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၊ RISE TCF လႄႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ်ၵမ်ၽွင်ႈၵႂႃႇယူႇ။ 

                        ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23 - 26/08/2022 ၼၼ်ႉ ၽူႈၼမ်းဢွၼ်ႁဵတ်းပၢင် Workshop ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးတူဝ်ထူပ်းမႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ TCF မႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (20)ပီႊၼၼ်ႉသေ     ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ဢွၼ်ႁဵတ်း ဢွၼ်သၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၼႂ်းၸုမ်း ႁူမ်ႈတေမီး (19)ၵေႃႉ တီႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆးၵႂႃႇယူႇ။

တွၼ်ႈတႃႇတေမီးမႃး ပိူင်လၵ်းထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် (TCF) ၼႆႉ  လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း (3) ဝၼ်းသေ ထတ်းတူၺ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးတီႈပိူၼ်ႈလႄႈ ငဝ်းလၢႆးတီႈႁဝ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ဝႃႈ တီႈဢၼ်ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ တီႈႁဝ်းတေဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းသင်ၽွင်ႈလႄႈ တေၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈလွၵ်းလၢႆး လၢႆးလႂ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ   လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းပဵၼ် Group Discussion သေ ၸႅၵ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းယဝ်ႉ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၶွင်မိူင်း TCF ပိူၼ်ႈသေ ၶိုၼ်းဢဝ်မႃး Compare ၵၼ်လၢႆလၢႆတီႈသေ လိူၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃး ၶေႃႈမုၼ်းမၼ်း ႁႂ်ႈမႃးပဵၼ်ပိူင်ယူင်ႉၶၢပ်ႈ (Draft) ၶွင်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပႆၢးပၺ်ႇၺႃႇႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇယူႇ။ 

                        ၼႂ်း TCF လၢႆလၢႆတီႈၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ်လႆႈဢွၼ်ၵၼ် လႆႈၸႂ်လႄႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၵၼ်ဝႃႈ TCF RISE ၼႆႉ ၶႆႈငၢမ်ႇၵၼ်တၢင်းႁဝ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ  ယွၼ်ႉဝႃႈ ပေႃးတေတႅမ်ႈ ယူင်ႉၶၢပ်ႈလႄႈ ပိူင်သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ (MTB / MLE develop a mother tongue based multilingual education)  ၼႆႉ        ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတေႉတေႉ.  ၵွပ်ႈဝႃႈ မိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ မီးတႆးမဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း။ 

                         ပေႃးႁဝ်းတေႁဵတ်း TCF ၼိုင်ႈဢၼ်ၼႆႉ  1) ႁဝ်းတေႁဵတ်းတွၼ်ႈတႃႇသင်. 2) တႃႇၽႂ်တေၸႂ်ႉတိုဝ်း. 3) တႃႇတေလႆႈမႃးဢီႈသင်. 4) တွၼ်ႈတႃႇတေႃႇၸုမ်းႁဝ်း တေႃႇၵေႃႉ  5) ငဝ်းလၢႆးပိူၼ်ႈလႄႈ ငဝ်းလၢႆးႁဝ်း. ၸိူဝ်းၼႆႉတေလႆႈပွင်ႇၸႂ်လႄႈ ႁူႉထိုင်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၸၢင်ႇၶဵင်တႅမ်ႈၼႆႉလီသေပိူၼ်ႈ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (3) ဝၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸၼ်လႆႈမႃး ပိူင်ၵျၢမ်းမၼ်းၵႂႃႇဝႆႉၵမ်ၽွင်ႈယူႇ။ ၼႂ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်


လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ၵႂႃႇ သၢင်ႉလၵ်းလူင်ႁဝ်းမီး (4) ႁူဝ်ၶေႃႈသေ ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ်ဢၼ်တေလႆႈမီးလႄႈ ဢၼ်တေလႆႈလူင်ႉလႅၼ်ႇမီး (11)ႁူဝ်ၶေႃႈ ၊ ၶေႃႈၵမ်ႉၸွႆႈတႃႇႁဵတ်း ႁႂ်ႈၶူးသွၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ (24)ၶေႃႈ ၊ ၶေႃႈၼမ်းတၢင်းၶူးသွၼ် တႃႇပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်မီး (61)ၶေႃႈ ၵႂႃႇယူႇ။ တႃႇတေလႆႈမႃး သၢင်ႉလၵ်းလူင် (Domain) ၼႆႉၵူၺ်းၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉမႃးလၢႆလၢႆတီႈ ႁႂ်ႈမၼ်းမႅၼ်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆးႁဝ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼႂ်းသၢင်ႉလၵ်းလူင် ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် (4) ႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉပဵၼ်

   • Know my students and how they learn
   • Protecting students & ensuring their well-being
   • Engaging the community and ethnic identity
   • Continuous learning and improvement of teaching practices                  
    
                        ၼႂ်းသၢင်ႉလၵ်းလူင် ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် (4) ႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉယဝ်ႉ သမ်ႉမီးထႅင်ႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉတႃႇၵမ်ႉၸွႆႈလႄႈ ၶေႃႈၼမ်းတၢင်း တႃႇၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵူႈၵေႃႉယူႇ။

                        တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆးႁဝ်း တေမီးၸၼ်ႉထၢၼ်မႃးၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်မၼ်းၵေႃႈ လူဝ်ႇလႆႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉလႄႈ တၢင်းႁူႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ. တွၼ်ႈတႃႇ ၶူးမၼ်းတေမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ ဝႃႈၶူးႁဝ်းတေႃႇၵေႃႉမီးၼမ်ႉၵတ်ႉသင် တေလႆႈႁူႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်သမ်ႉလူဝ်ႇလႆႈမီး မႆႉထတ်းမၼ်း ဢၼ်ၸီႉလႆႈ ဢၼ်ထတ်းလႆႈမၼ်း ၼၼ်ႉဝႆႉပဵၼ်ပိူင်ယူႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၵေႃႈ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မီး လၵ်းထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် (TCF) မိူင်းၽႂ်မၼ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။         
                        ပေႃးမီး လၵ်းထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ်ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ  တေၶၢတ်းလိူၵ်ႈၵူၼ်း (Recruitment) မႃးႁၢပ်ႇထမ်းၵၢၼ်ၵေႃႈငၢႆႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၼမ်ႉၵတ်ႉၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်မီးသင်ဝႆႉ လူဝ်ႇၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉသင်ပၼ်ၶဝ်ထႅင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်တေထတ်းႁူႉႁၼ်လႆႈၵမ်းလဵဝ် ပေႃးၼၼ် ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉလႄႈ တႃႇတေမႃးပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ မၼ်းမီးသင်ဝႆႉလႄႈ ႁူႉသင်ဝႆႉ (Personal Skills)  ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉမၼ်းပၼ်သင်ထႅင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ  ထတ်းႁူႉႁၼ်လႆႈၵမ်းလဵဝ်ယူႇ။
                        ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 05-07/02/2024 လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းမႃး ထတ်းထွၼ်တူၺ်းၶိုၼ်း ပိူင်ၵျၢမ်း
Draft TCF ႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လႆႈတႅမ်ႈမႃးၼႂ်းပီႊ 2022 ပွၵ်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉၵၼ်ၶိုၼ်းယူႇ။ ၼႂ်းပွၵ်ႈၵမ်း (2) ၼႆႉႁဝ်း ၶႃႈၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းထႅင်ႈ TCF လၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ထႅင်ႈယူႇ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉတေႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်လႄႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ပဵၼ် လၵ်းထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် TCF (Teacher Competency Framwork) ၼႆသေတႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်မႃးၼႆႉသမ်ႉ   လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇပဵၼ် ပိူင်ထၢၼ်ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် TCSF (Teacher Competency Standard Framwork) ၼႆၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ 

                        ၼႂ်းပၢင် Workshop TCS ပွၵ်ႈၵမ်း (2)ၼႆႉ  ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်လႆႈဢွၼ်ၵၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းထႅင်ႈ  ပိူင်ထၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ်ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸိုင်ႈမိူင်းပႃးထႅင်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ  မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်း Zambai ၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ SEA _TCSF ၊ MIE _ TCSF ၊Philippine TCSF လႄႈ 21st Century Competencies and student Out comes of Singapore ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇပႃးထႅင်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ မိူဝ်ႈပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉ တီႈလႆႈတူၵ်းလူင်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇမႃး သၢင်ႉလၵ်း (4)ႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းမႃးထတ်းတူၺ်းလႄႈ ၽိူမ်ႉၵႂႃႇပႃးထႅင်ႈပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼႂ်း (4) ႁူဝ်ၶေႃႈၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းၽိူမ်ႉမႃးထႅင်ႈပဵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်တူဝ်ၸႂ်သိူဝ်းသႃႇ (Well-being for teachers and students) တွၼ်ႈတႃႇၶူးသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃး ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီၶူးလႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်ႈပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။
    • Know my students and how they learn
    • Protecting students & ensuring their well-being
    • Engaging the community and ethnic identity
    • Continuous learning and improvement of teaching practices
    • Well-being for teachers and students
                        ပိူင်ထၢၼ်ႈထတ်းသၢင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် (TCSF) ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇထတ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် ၽူႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၵူၺ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ တေလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ပိူင်ထၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈပႃးၼမ်ႉၵတ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၶဝ်ပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ပေႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ပိူင်ထၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ်တီႈမိူင်း Filand လႄႈ USA ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းၶႅမ်ႉလိူဝ်သေၵူႈမိူင်းမိူင်းထႅင်ႈယူႇ။ 

                    မိူၼ်ၼင်ႇ ပိူင်ထၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ် (TCSF _ Filand ) ၼႆႉသမ်ႉ မၼ်းတေၸႅၵ်ႈဝႆႉ ႁူဝ်ယွႆႈမၼ်းၼမ်ဝႆႉယူႇ။ TCSF For KG , TCSF For Primary Teacher , TCSF For Secondary Teacher , TCSF For High School and TCSF For University Teachers ၸိူဝ်းၼႆႉ ယွႆႈယွႆႈယဵမ်းယဵမ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ  လိူဝ်သေၼၼ်ႉယဝ်ႉ တေမီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်တမ်းၸၼ်ႉထၢၼ်ၶူးသွၼ်ၶဝ်ပႃးထႅင်ႈယူႇ. ၵူၺ်းၼႃႇ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵေႃႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်တၢင်းႁူႉ လၢႆလၢႆၵူၺ်း တေဢဝ်မႃးၸႂ်ႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေဢမ်ႇပႆႇမႅၼ်ႈဢွင်ႈတီႈလႄႈ ငဝ်းလၢႆးႁဝ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်မေႃသွၼ် ၶူးသွၼ် မိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉပေႃး ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ႁဵတ်းမေႃသွၼ် ႁဵတ်းၶူးသွၼ်ဢမ်ႇလႆႈ။ 
                    ၶူးသွၼ်မိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းၸပ်းထွင်း ၊ ဢမ်ႇမီးငိုၼ်းလိူၼ်ၼမ် ၊ ဢမ်ႇလဵင်ႉၼႃႈႁိူၼ်းလႆႈတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၊ ဢမ်ႇမီးလူတ်ႉမီးၵႃး ၊ ဢမ်ႇမီးႁိူၼ်းမီးယေးတႅင်ႉယႂ်ႇတႅင်ႉလူင် မိူၼ်ၽူႈပွင်ဝၢၼ်မိူင်းၶဝ်. ပေႃးတေတႄႇၼႃႈႁိူၼ်းၸွမ်း မေႃသွၼ်ၶူးသွၼ် ၶဝ်ၼႆႉ တေလႆႈဝူၼ်ႉလီလီ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ  ၶဝ်တေဢမ်ႇမီး ၶၢဝ်းယၢမ်း ႁႃလဵင်ႉလုၵ်ႈလၢင်းမႄးလႆႈလီလႄႈ ႁႃၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးသင်တေႉတေႉ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

မၢၵ်ႇမႅင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ


                         မၢၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈသင် ?  မၢၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမဵဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽႄး ၸၢင်ႇတၢႆ ၊ ၸၢင်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇပၢႆးတူဝ်ၶိင်းဢမ်ႇတဵမ်ႇထူၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇၼႆႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်း တိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉတေႉ မၢၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽေးၶဵၼ်လူင် တွၼ်ႈ တႃႇၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇမီးတီႈလႂ်ၼမ် မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းဢၢင်ႇၵႃႇတူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇတဵမ်ႇထူၼ်ႈၵေႃႈ မီးတီႈၼၼ်ၼမ်ယဝ်ႉ။

                        ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶႃႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇတေၶိုၼ်းၵဵပ်းႁွမ်တွမ် ၸူႉဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတေပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼႆလႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတေႉ တီးၶႂ်ႈ Focus သႂ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ၸၢင်ႇလႆႈတႅမ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ. မၢၵ်ႇမႅင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉသင် လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈ မၢၵ်ႇမႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီလၢတ်ႈၼႄလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႃႇ ?

 1. ယွၼ်ႉၶဝ်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
 2. ယွၼ်ႉလူၼ်းလႄႈ လဵၼ်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ
 3. ယွၼ်ႉၶႂ်ႈယိပ်းၶႂ်ႈၸၢမ်း ၶႂ်ႈလဵၼ်ႈၵူၺ်း
 4. ယွၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇပႆႇမီးတၢင်းႁူႉတဵမ်ထူၼ်ႈ
 5. ယွၼ်ႉၶဝ်လဵၼ်ႈၸွမ်းယူမ်း လဵၼ်ႈလိၼ်
                        ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ. လိူဝ်သေၼႂ်း (5) မဵဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ တေမီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈယဝ်ႉ။ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၢၵ်ႇၼႆႉ ႁၢင်ႈဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ သိုၵ်းၸုမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေႉ မီးၽေးၼမ်တေႉတေႉယဝ်ႉ။
                        တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ပေႃးတေဢမ်ႇပဵၼ်ၽေးလႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆးတူဝ်ဢၢင်ႇၵႃႇဢမ်ႇတဵမ်ႇထူၼ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢိင်ႇပႃးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ထုၵ်ႇလီ လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ လွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။

 • လွၵ်းလၢႆးသပ်ႉလႅင်း သွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလွင်ႈမၢၵ်ႇ

                        ၽေးမၢၵ်ႇၸိူဝ်းဢၼ်မေႃတႅၵ်ႇ တိုဝ်ႉပၢႆးတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵွပ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၺ်းတေလႆႈႁူႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီ လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


လၵ်းလၵ်းမၼ်းတေႉ ၶႃႈတေလၢတ်ႈၼႄလွၵ်းလၢႆး သွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽေးမၢၵ်ႇၼႆႉၵႂႃႇယူႇ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေလႆႈ ႁဵၼ်းႁူႉႁၼ်ၵႂႃႇလႆႈလီလီၼၼ်ႉၸိူဝ်းႁဝ်းပဵၼ် ၶူးသွၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈမႃး ၸႅၵ်ႇၸၼ်ႉထၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလၢႆလၢႆၸၼ်ႉဝႆႉယူႇ  မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်ႈၽၢၵ်ႇ KG 1/2/3 ၼႆႉ သွၼ်လၢႆးၼိုင်ႈ ၊ ၸၼ်ႉ 1 ထိုင်ၸၼ်ႉ 3 သမ်ႉသွၼ်လၢႆးၼိုင်ႈ ၊ ၸၼ်ႉ 4 ထိုင်ၸၼ်ႉ 6 သမ်ႉလၢႆးၼိုင်ႈ. ၸၼ်ႉ 7 ထိုင် ၸၼ်ႉ 9 သမ်ႉတေလႆႈသွၼ်လၢႆးၼိုင်ႈယူႇ. ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ႁဝ်းၸႅၵ်ႇလႃႇပေႃးဝႃႈၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶေႃးမုၼ်းတၢင်းႁူႉလႄႈ တၢင်းႁူႉတႃႇတေႁပ်ႉဢဝ်တီႈၶူးသွၼ် သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢင်းႁပ်ႉႁူႉၶဝ် မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ပိူင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


 • KG 1/2/3

                        လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽၢၼ်ၼူမ်းမႄႈသေ တိုၵ်ႉမႃးၽၢၵ်ႇယူႇတီးႁူင်းႁဵၼ်း ႁႂ်ႈၶဝ်မိုၼ်ႁႂ်ႈၶဝ်မီးဢူၺ်းၵေႃႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း တွၼ်ႈတႃႇဝႃႈ တေသွၼ်ပၼ် လိၵ်ႈၶဝ် ႁႂ်ႈၶဝ်ႈမေႃလိၵ်ႈၼမ်ၼမ်လႄႈ ၼပ်ႉသွၼ်လႆႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၼ်ႉ 3/4/5 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေႉဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်လႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ်တေလႆႈ ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး  Video ဢဝ်မၢၵ်ႇတႃၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်ၼမ် ႁႂ်ႈၶဝ် ႁၼ်ဝႃႈ မဵဝ်းသင်ပဵၼ်မဵဝ်းသင်ၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ပေႃးတေၵႂႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ မၢၵ်ႇမႅင်းမဵဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၼႆဢိူဝ်ႈ ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉၸိူင်ႉၼႆဢိူဝ်ႈ ပဵၼ်ၽေးတၢႆၸိူင်ႉၼႆဢိူဝ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပႆႇႁပ်ႉလႆႈ. လၵ်းလၵ်းမၼ်း တေလႆႈဢဝ် ၵၢၼ်ၼႄႁၢင်ႈသေၼႄၵူၺ်း။


 • ၸၼ်ႉ (1) ထိုင် ၸၼ်ႉ (3)

                        လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ (1) ထိုင် ၸၼ်ႉ (3) ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ၶဝ်ႁူႉ ၵ ၶ င လႄႈ သီလႅင်သီလမ်ယဝ်ႉ  လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉထၢၼ်ႇၼႆႉ မေႃတူၺ်းဢွၵ်ႇလႄႈ မေႃထွမ်ႇပႃးသေ ႁူႉလႅင်ႁူႉလမ်ယဝ်ႉ. ယွၼ်ႉၼၼ် လွၵ်းလၢႆးသွၼ်ပၼ်ၶဝ် တေလႆႈၸႂ်ႉပႃးၸိူင်းမိူၼ်ၵၼ် ဢိၵ်ႇပႃးပပ်ႉယိုၼ်ႈတိုဝ်း  ပေႃးၵႂႃႇတီႈလႂ် ၸၢင်ႇပဵၼ်ၽေး


 ပေႃးဢမ်ႇထွမ်ႇၵႂၢမ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေၸၢင်ႈထူပ်းၽေး ၊ ပေႃးသူၶဝ်ႁၢၼ်ပၢႆႉၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပၢႆႉႁၢပ်ႇ ( Sign Post) ၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇ.  ႁဵတ်းပၢႆႉသေတင်ႈဝႆႉပၼ်လူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ တီႈမီးၽေးၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ၵေႃႈ တေမီႈလွင်ႈလွတ်ႈၽေးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ တေႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ႁူႉ ၽွၼ်းႁၢႆႉလွင်ႈမၢၵ်ႇလႄႈ ၽေးမၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶူးသွၼ်လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်သမ်ႉ တေလႆႈမေႃဢွၼ်လဵၼ်ႈၸိူင်းသေ ႁဵတ်းၼႄၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်မၼ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


 • ၸၼ်ႉ (4) ထိုင် ၸၼ်ႉ (6)

                        လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၼ်ႉ (4) ထိုင် ၸၼ်ႉ (6) ၼႆႉ ၶဝ်တေႁူႉလိၵ်ႈၼမ်မႃးလိူဝ်သေ တူဝ် ၊ ႁၢင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပေႃးႁၼ်ပိူၼ်ႈတႅမ်ႈပၢႆႉသေတီႈတီႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈမီးၽေးၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းႁူႉၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽေးသင်လႄႈ သင်ၵႂႃႇၺႃးၽေးမႃး ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်မၼ်းသမ်ႉ တေမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးယူႇ။


             လွၵ်းလၢႆးသွၼ် တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၼ်ႉ (4) ထိုင် ၸၼ်ႉ (6) ၶဝ်တေလႆႈႁပ်ႉႁူႉ ၽွၼ်းႁၢႆႉလွင်ႈမၢၵ်ႇၼႆႉ တေလႆႈၵႆႉၵႆႉ ပၼ်သပေႃးတြႃးတၢင်းႁူႉၼမ်ၼမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၽွၼ်းႁၢႆႉမၢၵ်ႇလႄႈ သင်ၺႃးမႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢၼ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိုဝ်ႉပႃး ပၢႆးၸႂ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ တႃႇတေႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈႁဵၼ်းႁူႉ လွင်ႈမၢၵ်ႇၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶူးသွၼ်လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တေလႆႈမေႃဢွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈ Role Pay ၊ လဵၼ်ႈ Game ႁႂ်ႈၶဝ်ၵေႃႉႁဵတ်းႁင်းၵူၺ်းလႄႈ ႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း ၼႄ Video လွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈတီႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပေႃးႁၼ်ႁၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆယႃႇၵႂႃႇယူႇၸၢမ် တေလႆႈပွင်ၶၢဝ်ႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈသွၼ်လၢတ်ႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉၶဝ် ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းဢွၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။


 • ၸၼ်ႉ (7) ထိုင် ၸၼ်ႉ (12)

                        လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢၼ် ၸၼ်ႉ (7) ထိုင် ၸၼ်ႉ (12) ၼႆႉ ၶဝ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ဢွၼ်ႇမီးတၢင်းႁူႉလႄႈ ႁပ်ႉလႆႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉလႆႈလီ ဢိင်ႇပႃး မေႃပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈ မေႃဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈ ၼိူဝ်ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းႁၢႆႉ လႄႈ ၾၢင်ႈႁၢင်ႈၽူႈၸိူဝ်းလႆႈ ထုၵ်ႇၺႃးၽႄးတုမ်ႉယွၼ်ႇလွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

                    လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇပၢၼ်ၼႆႉ  ယွမ်းႁပ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉပိူၼ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႆႈလႄႈ မေႃႁူႉၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇသေ တေဢဝ်ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းလႄႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းပဵၼ်ယႂ်ႇ ၼႂ်းပၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၼ်ႉ (7) ထိုင် ၸၼ်ႉ (12) ၼႆႉသမ်ႉ  ၶူးမၼ်းတေလႆႈ မေႃဢွၼ်ၼႄႉၼမ်းလႄႈ ႁၢင်ႈပၼ်လွၵ်းလၢႆး တႃႇၶဝ်တေမေႃႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵၼ်းႁူႉလႄႈ ပေႃးမီးပၼ်ႁႃမႃး တေလႆႈမေႃၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် တွၼ်ႈတႃႇတေဢမ်ႇမီးၽေးၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေဢွၼ်ၵၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ ႁဵတ်းၼႄၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈမီးၽေး ပဵၼ်တီႈလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇတၼ်ႇၼႆႉ ၶဝ်မေႃဝူၼ်ႉလႄႈ မေႃပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ပႃးယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႂ်းပၢၼ်ၼႆႉသမ်ႉ ၶူးသွၼ်မၼ်းလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်း တေလႆႈမီးတၢင်းႁူႉၼမ်လႄႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈယူႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်လႄႈ ၽူႈမီးၿုၼ်ႈၽွၼ်း ယွမ်းႁပ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶဝ်ပႃးမိူၼ်ၵၼ်။ လွၵ်းလၢႆးသွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢၼ်ၼႆႉ လွင်ႈၽွၼ်းႁၢႆႉမၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉတေႉ ပၼ်ပၢင်သွၼ် Work Shop လႄႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၶဝ် Group Work discusion ပဵၼ်ယႂ်ႇသေ ဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။

 • ၽွၼ်းႁၢႆႉၽူႈတိုဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း

                        ပေႃးလၢတ်ႈလွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်းၼႆၸိုင် ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းႁဝ်း ၽူႈလႂ်ၽႂ်လႂ်သေၵေႃႉ. ၵူၺ်းၼႃႇတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ်ၼႆႉတေႉ မၢၵ်ႇမႅင်းၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇၶဝ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉၼမ် ၽူႈၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းႁၢႆႉ ၵၢၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၼၼ်ႉ ၽူႈဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင် မိူၼ်ၼင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ထူပ်းၺႃးၼမ်ဝႆႉတေႉတေႉ။ မၢင်ၵေႃႉမိုတ်းၶၢတ်ႇ တိၼ်ႇပူတ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတႃလူႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၢင်ႇၵႃႇတူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ယွၼ်ႉလႆႈၵႂႃႇၽႃၺႃးမၢၵ်ႇလႄႈ တိုဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇ။


ယွၼ်ႉဢၢင်ႇၵႃႇတူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇတဵမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ၊ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်း ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ ၵၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းတႃႇယေး ၊ ပၢႆးၸႂ် ၊ ၵူႈပၢႆးၿၢႆး ၶဝ်လႆႈႁပ်ႉထုၵ်ႇၺႃးဢဝ်ၵႂႃႇတေႉတေႉ။ ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇမႅင်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈ ထုၵ်ႇၺႃးလူႉသူမ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယုမ်ႇယမ်ႈဝႃႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် တေယၢမ်ႈလႆႈႁၼ်လႄႈ ႁူပ်ႉႁၼ်ၺႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ယွၼ်ႉဢၢင်ႇၵႃႈတူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ လႆႈၼႃႈလဵၵ်ႉတႃၼွႆႉ ၵႂႃႇၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ် ပေႃးပဵၼ် မိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႅၼ်းၼႃႇယဝ်ႉ ပေႃးႁၼ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇမီးတိၼ်မီးမိုဝ်း မီးတႃ ၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဢၢႆႈပုတ်း ၊ ဢၢႆႈလပ်ႉ ဢၢႆႈတႃမွတ်ႇ ၊ ဢၢႆႈၶဵၼ်ပုတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိုဝ်ႉပၢႆးတူဝ် ပၢႆးၸႂ်ၵေႃႉၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။

                        ယွၼ်ႉၼၼ် ၽူႈလႂ်ၽႂ်လႂ်ၵေႃႈလီယဝ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ႈဝႃႈ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႆႈႁူပ်ႉၺႃးလႄႈ ဢမ်ႇၶႆႈထူပ်းၺႃး လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇတေဢမ်ႇထူပ်းၺႃး ဢမ်ႇထူပ်းၺႃးၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႆႈၵႆႉမီးပၼ်ပၢင်သွၼ်လႄႈ ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢွင်ႈတီႈမီးသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ၼမ်လႄႈ ဢွင်ႈတီႈၵႆႉၵႆႉမီးပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts