မၢႆတွင်း ၶူးသွၼ် ပီႊ(2020 - 2021)


            မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 01.03.2021 ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်ႄလႈ ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ထႆႇၶႅပ်းႁၢင်ႈတီႈမၢႆတွင်းၸွမ်းၵၼ် ၼႂ်းပီႊၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် (2020 - 2021) တီႈႁူင်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ ၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီႊ ၸႃႉႁူမ်ႈၶီလီႁူမ်ႈၸၢမ် ဢမ်ႇဝႃႈၸွမ်းၼင်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းၶႃႈမီး ၸွမ်းၼင်ႁဝ်းလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်း မၢင်ပွၵ်ႈေၵႃႈ ယူႇတီႈၶႃႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ေတလႃေၵႃႈေတမီး ေတထႃႇေၵႃႈမီး ၵူၺ်းၼႃႇ ႁဝ်းလႃၵၼ်ထႃႉၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၵူၺ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈႁူႉပွင်ၸႂ်ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ။ တႃႇႁဝ်းေတလႆႈမႃး ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ငၢႆႈ လုၵ်ႉၵူႈတီႈၵူႈမိူင်းမႃးၽႂ်မၼ်းေသ ယူႇေၵႃႉတီႈေၵႃႉတၢင်းယဝ်ႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၸွမ်းၵၼ်ၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ႁဝ်းမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလီေတႉေတႉ။


ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်

                သင်ဝႃႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်း လႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉေၵႃႈၼၼ်ႉ ယူႇေၵႃႉတီႈေၵႃႉမိူင်းေသ ၵႂႃႇႁွတ်ႈတီႈလႆႈ ထိုင်တီႈလႆႈေၵႃႈ ႁႂ်ႈေပႃးမီးဢူၺ်းေၵႃႉၼမ် ႁႂ်ႈေပႃးႁူႉၸၵ်း ၵူၼ်းၼမ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ငၢႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၶူးႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ တီႈဢၼ် လႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။


ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ၶူးႄလႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

            ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵင် ၊ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းတင်းလတ်း ၊ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ဢိင်ႇပႃးႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈေၵႃႉေၵႃႉ ႁူမ်ႈ (89)ေၵႃႉ လႆႈမီးပၢင်ႁပ်ႉၸဵင်ႇပီႊမႂ်ႇတႆးၸွမ်းၵၼ် တီႈပၢင်ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းၶူးႁဝ်းၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ယူႇ။ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းေသ လႆႈပိုတ်ႇပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵႂႃႇ မီးယူႇ (3)ႁူဝ်ေၶႃႈ


ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ

 •  ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ၶူးႁဝ်း
                ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလီ ပဵၼ်ဝၼ်းဢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉလႆႈမႃး ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ် မီးလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုင်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၶူးၵဝ်ၶူးမႂ်း ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵဝ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ႁဝ်းပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်လဵဝ်ၵၼ်ႄလႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပူၵ်းပွင်ပၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ တီႈဢၼ်လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၶူးႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈၸွမ်း ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၼႆႉေၵႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းၶႃႈႁဝ်းႄတႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁဝ်းမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ်ေတႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ 
ႁႂ်ႈေပႃးမီးလွင်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ႇၵၼ်လႆႈလီလီ ေၵျႃႇေၵျႃႇသိူဝ်းသိူဝ်း ႁူင်းႁဵၼ်းလင်ၼိုင်ႈႄလႈ လင်ၼိုင်ႈ ေတၶၢတ်ႇၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ၸႅၵ်ႇၵၼ် ေတလႆႈမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ် ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ေတလႆႈႁဵတ်းပဵၼ်မႃး ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်ၼႆႉေၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်းမီးၼႃႇဢမ်ႇၸႂ် ယွၼ်ႉဝႃႈၼႂ်းလိူၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ဝၼ်းၵိူတ်ႇၶႃႈေၵႃႈပႃးလွင်ႈၼိုင်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶူးႁဝ်းၶဝ်မီးလွင်ႈေၵျႃႇ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ် တီႈဢၼ်ဢမ်ႇပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈဝႆႉၼႂ်းတူဝ်ၼႂ်းၸႂ်ေသ ၸၢင်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ထိုင်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူးႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉယူႇၶႃႈ ေတလႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇႁဝ်းၶႃႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

 • ႁႂ်ႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း

                ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်ႁဝ်းယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းေၵႃႉလဵဝ် ၶႃႈၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်ေၵႃႉလဵဝ်ၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈ ေပႃးမႃးတူၺ်း ႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူးႁဝ်း ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းမီးတူၼ်ႈမႆႉၼမ်မႃး ၊ ႁွင်ႈတူၺ်းလိၵ်းႁဝ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉမႃး ပပ်ႉၼမ်မႃး ၊ ႁွင်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ မီးလွင်ႈၸႂ်ၸၼ်မႃး ၊ တီႈလဵၼ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမီးၼမ်မႃး ၊ ၼမ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်းႁွင်ႈၼမ်ႉႁွင်ႈၽၢႆႇ ၸိူဝ်းၼႆႉလီၶိုၼ်ႈမႃး ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ဢၼ်လူႉဢၼ်ၵွႆၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇမၼ်းေတလီၶိုၼ်ႈမႃး ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ယူႇတီႈၶႃႈႁဵတ်းသၢင်ႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈယူႇတီႈၶႃႈႁဵတ်းေၵႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း မၼ်းပႃးၸဵမ်ႁဝ်းႁႃးၶူးႁဝ်းတၢင်း မူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် လူဝ်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်းလီၼမ်မႃးလိူဝ်ေသၼႆႉထႅင်ႈၼမ်ၼမ် 
ယႃႇေပယွမ်းၵၢၼ်ႉ လွင်ႈယၢပ်ႇလွင်ႈတုၵ်ႉၵိၼ်းၼႃႈႁိူၼ်းၽႂ်မၼ်း မၼ်းေၵႃႈမီးၵူႈေၵႃႉ ထူပ်းၺႃးမိူၼ်ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႃႈႁိူၼ်း တႃႇေယးႁဝ်းၼႆႉ ယၢပ်ႇႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ႁႃႄၵႈၶၢႆလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ၵူၺ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းဢမ်ႇမီးပၺ်ႇၺႃႇ ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉဝႆႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵမ်းလုၵ်ႈလၢင်း လုၵ်ႈလၢၼ်ႇႁဝ်းမႃး ၶဝ်ေတမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၵိၼ်းၸႂ် တုၵ်ႉၶမႃးၼမ်လိူဝ်ေသႁဝ်း လႆႈထူပ်းၺႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယူႇ။ ၵၢၼ်သင်ေၵႃႈယဝ်ႉ ယၢပ်ႇယၢပ်တုၵ်ႉတုၵ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ ႁႅင်းၵူၼ်း မၼ်းဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈ တၢင်းၶတ်းၸႂ်ၶွင်ၵူၼ်းႁဝ်းေလႃႇ။
 • မီးလွင်ႈသင်ႁႂ်ႈၶဝ်ႈႁႃၵၼ်
                ႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇေမႃဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်တူဝ်ၵဝ်ႇႁဝ်းၶိုၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ေပႃးပဵၼ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် မၼ်းတိုၼ်းမီးလွင်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ၽိတ်းၵၼ် လွင်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် လွင်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉပိူင်ႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် သၽဝၶွင်ၵူၼ်းႁဝ်းယဝ်ႉ ၵူၺ်းႁဝ်းလူဝ်ႇေမႃၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ေမႃလၢတ်ႈေတႃႇၵၼ် လူဝ်ႇေမႃၸႂ်ယၢဝ်းေတႃႇၵၼ် ယႃႇေပ

ဢဝ်ေတႃးသ ဢႃးလူမ်းေသ လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ႁႂ်ႈမီး ၸႂ်ၶႂ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ တုၵ်ႉၸွမ်းၵၼ် ယႃႇေပဝႆႉၸႂ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးၵဝ်ေၵႃႈလႆႈယူႇ ဢမ်ႇမီးၵဝ်ဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆ ၸႂ်ႈယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ေပႃးဢမ်ႇမီးႁဝ်းႁႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ဢိူဝ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ေတဢမ်ႇပဵၼ်ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ေတဢမ်ႇႁၼ်သၢႆလႅင်းလႆႈ။
            တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ လူဝ်ႇၶဝ်ႈႁႃၵၼ်ၼမ်ၼမ် တီႈဢၼ်ႁဝ်းမိူၼ်ၵၼ်ေၵႃႈ မၼ်းမီးတၢင်းၼမ်ယူႇလူး။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ႁႂ်ႈဢဝ်ၸႂ်ငိုၼ်းၸႂ်ၶမ်းႁဝ်း ဝႆႉၸႂ်ယၢဝ်းယၢဝ်းေတႃႇၵၼ် လီလီၸႃႉၸႃႉ ႁဝ်းေပႃးပဵၼ်ၵူၼ်း ႁူမ်ႈၵၢၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉလူး ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ထိုင်တီႈ ၶူးႁဝ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉယူႇၶႃႈ။

                 ေၶႃႈလိုၼ်းသုတ်း ၶႂ်ႈသူင်ႇသင်တီႈ ၶူးႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ပီႊမႂ်ႇပီႊၼိုင်ႈယဝ်ႉပီႊၼိုင်ႈယဝ်ႉၵႂႃႇလၢႆလၢႆ ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်း ပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်း လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈႁဝ်းတိုၵ်ႉပဵၼ် လွင်ႈၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ပၢႆးဝူၼ်ႉၵဝ်ႇၵဝ်ႇယူႇၵူၺ်းေတႉ 


ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ


ပၢင်ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ

မၼ်းေၵႃႈေတဢမ်ႇပွင်ႇလွင်ႈသင် ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၼႂ်းပီႊမႂ်ႇတႆးၼႆႉ ႁႂ်ႈႁဝ်းဝူၼ်ႉႁဵတ်း ၶတ်းၸႂ်ပႃးလွင်ႈမႂ်ႇမႂ်ႇၽွင်ႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ထိုင် ၽၢႆႇႁူင်မိုဝ်ႉႁဝ်းၽၢႆႇႁဵတ်းၶဝ်ႈၽၢၵ်းႁဝ်းၶူးႁဝ်းႄလႈ ၶူးၸၼ်ႉသုင်ႁဝ်းၶႃႈ တီႈလႆႈၸွႆႈ ၽၵ်းမႃးပၼ်ပႃး ၼိူဝ်ႉၵၢႆ (10)လူဝ်းမိူဝ်ႈၵၼ်ယူႇၶႃႈ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ႄလႈ ဢၼ်ၶႂ်ႈပိုတ်ႇပၢင်ၵႂႃႇေတမီးၵႃႇၼႆႉယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်သူင်ႇသင်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ပီႊ (2020 - 2021)


         ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈႁပ်ႉပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉေသ ၶႂ်ႈယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ထိုင်တီႈ ၽူႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၸွမ်းၵၼ်ႁဝ်းၶႃႈ Team ႁဝ်းၶႃႈ ၊ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆးယိင်းႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈတၢင်းမူတ်းတၢင်းသဵင်ႈ တီႈဢၼ်ႁဝ်းမီးတိုဝ်ႉတၢင်း လႆႈမႃးႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တီႈဢၼ်ႁဝ်းလႆႈၶတ်းၸႂ် ၶၢမ်ႇယၢပ်ႇတုၵ်ႉၵိၼ်းမႃးၸွမ်းၵၼ် ၸႃႉႁူမ်ႈၶီလီႁူမ်ႈၸၢမ်ႇ တွၼ်ႈတႃႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း တွၼ်ႈတႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း တွၼ်ႈတႃႇ ႁဝ်းႁႃးတၢင်းမူတ်း တႃႇေတလီေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ  လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ႁူမ်ႈႁႅင်း ႁူမ်ႈၸႂ် ႁူမ်ႈတူဝ် ႁူမ်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၸွမ်းၵၼ်  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီႊၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းဢဝ်ၵုင်ႇဢဝ်မုၼ်သူၸဝ်ႈၵူႈေၵႃႉ ႄလႈ ၼပ်ႉထိုင်တီႈသူၶဝ်ၵူႈေၵႃႉမိူၼ်ၵၼ်။ 

            ၵၢၼ်ငၢၼ်းသင်ေၵႃႈယဝ်ႉ လွင်ႈသင်ေၵႃႈလီ ၶႃႈႁဝ်းႁဵတ်းေၵႃႉလဵဝ်ဢမ်ႇလႆႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶႂ်ႈၶႅမ်ႉၵႃႇႁိုဝ်ၶႅမ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉၶႂ်ႈလီၵႃႈႁိုဝ်လီ တၢင်းၶတ်းၸႂ်ၶႂ်ႈမီးၵႃႇႁိုဝ်မီး သင်ဢမ်ႇမီးပႃးႁႅင်းသူ သင်သူၶဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းႄလႈ ၶူးႁဝ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးသင်လႆႈ ဢမ်ႇထိုင်တီႈလႆႈသင်ေသမဵဝ်း ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်း ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃးေၵႃႈလီ မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈယဝ်ႉ မၼ်းပဵၼ်တၢင်းၶတ်းၸႂ်ၶူးႁဝ်းၶဝ် ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်တၢင်းမူတ်းမူတ်းၵူၺ်း။

            ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီႊ ပီႊ 2020 - 2021 ၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ၶူးၽႅၼ်ဝႆႉ လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ် ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၵၢၼ်သွၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈေတသွၼ်ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈလဵဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၶၢင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းယူႇၼႂ်းႁွင်ႈေသ သွၼ်လိၵ်ႈတၢင်းဝၼ်းတၢင်းဝၼ်း ေပႃးပီႊႄတႇမႃး ၵႂႃႇ ပီႊ 2021 - 2022 ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်  ၼႂ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈလႅၷ်ႈလၢႆႈပႅတ်ႈၽွင်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းေပႃးၵိုင်ငၢမ်ႇၸွမ်း ငဝ်းလၢႆး ၵၢပ်ႈပၢၼ် လွၵ်းလၢႆးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ (21) ၼၼ်ႉ ေတဢဝ် ၼွၵ်ႈႁွင်ႈႁဵၼ်းပဵၼ်လၵ်းပဵၼ်ယႂ်ႇေသ (3)ပူၼ်ႈ (2)ပူၼ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈေတႁဵၼ်း ၵၢၼ်သွၼ်ၼွၵ်ႈႁွင်ႈႁဵၼ်းၵူၺ်း တႃႇ (1)ပူၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်း။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ၶူးၶႂ်ႈမႃးသင်ႇႄလႈ ၶႂ်ႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉတီႈသူ ၶဝ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ေတမီးယူႇ (4)ႁူဝ်ေၶႃႈ

 • ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၊ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း 

                လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵူႈေၵႃႉ ပႃးတၢင်းၽူႈႁူမ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် (Team)ငၢၼ်းႁဝ်း ပႃးတူဝ်ၶူး သင်ဝႃႈႁဝ်း ဢွၼ်ၵၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢုတ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇတူၺ်းလိၵ်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉသင်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဝ်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း သွၼ်ႁဵၼ်းၸွမ်းၼင် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းမီးႄလႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းပႃးၸွမ်းတၢင်းၼွၵ်ႈထႅင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ်သင်ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းသူ ၵၢၼ်လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈသူၶဝ်ပိၵ်ႉၵႂႃႇၸွမ်း ႁူင်းႁဵၼ်း။ ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇေသတႃႉေၵႃႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းပႃးတၢင်းတူဝ်ၶူး သူၶဝ် ႁဝ်းႁႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ေတၶၢတ်ႇၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵၢၼ်လူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈဢမ်ႇလႆႈ ယၢမ်းလဵဝ် ၶူးဢမ်ႇၸႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႆႈသွၼ်လိၵ်ႈၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်း မိူၼ်သူၶဝ်ေသတႃႉေၵႃႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ၵၢၼ်လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ လႆႈၶတ်းၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်လိူဝ်ေသသူၶဝ် ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း သွၼ်လိၵ်ႈဢဝ် ၼၼ်ႉယူႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ပိၵ်ႉႁဵၼ်းယဝ်ႉ ယႃႇေပပိၵ်ႉပႃး ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႁဝ်းၸွမ်း သင်ၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းေၵႃႈ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်း မိူၼ်ၵူၼ်းတႃမွတ်ႈယဝ်ႉ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၶူးႁဝ်း ၶူးသူၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉႄတႉ ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈေတလႆႈလိုဝ်ႈမိူၼ်သူၶဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ေတလႆႈႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉလႆႈတဵမ်တဵမ်မိူၼ်သူၶဝ် သင်ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉေၵႃႈ ေတမီးၵၢၼ်မႃးထႅင်ႈမိူၼ်ၵၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း သမ်ႉေတမီးပႃး ပၢင်ၽိုၵ်းၽွၼ်ႉၽိူမ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးႁဝ်းၶဝ်ထႅင်ႈမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၶႃႈေၵႃႈပွင်ႇၸႂ်မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၶူးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇေပႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းလႆႈလိုဝ်ႈ ဢမ်ႇေပႃးမီးသုၼ်လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ပူၵ်းပွင်ၼႃႈႁိူၼ်းသင်ႄတႉႄတႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းသွၼ်လိၵ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းေၵႃႈ လႆႈသွၼ်လိၵ်ႈဢဝ်တဵမ်တဵမ်ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ယွၼ်ႉၼၼ် ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၶူးႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၸွမ်းႄတႉႄတႉ။ သင်ႁဝ်းလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းထႅင်ႈပီႊမႃး ၶႃႈေတဝႆႉၵႃႈၶၢၼ် တူၺ်းထိုင်ၶူးႁဝ်းၶဝ်ၼမ်ၼမ်လီလိူဝ်ေသပီႊၼႆႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီႊၼႆႉေၵႃႈ ၸွမ်းၼင်ၶႃႈပဵၼ်လႆႈ ၸွမ်းၼင်ၶႃႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်လႆႈေၵႃႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၶူးႁဝ်းၶဝ်မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇယွၼ်ႉၶႃႈေၵႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇမိူၼ်ၶူးႁဝ်းၶဝ်မိူၼ်ၵၼ်ႄလႈ မၢင်လွင်ႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈသၢင်ႈပၼ်ယူႇေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ် ၵူၺ်းၼႃႇ ၼင်ဢၼ်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉေတႉၶႃႈေၵႃႈ လႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၶူးႁဝ်းၶဝ်မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

 • ငဝ်းလၢႆးဝၢၼ်ႈမိူင်းယၢမ်းလဵဝ်

                    ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းလီၵူဝ်ၼႃႇ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈ မိူဝ်ႈပၢၼ် 1988 ၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ေၵႃႈမီး လွင်ႈပွင်ႇၸႂ်ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းမႃးၼမ် ႁူႉပွင်ၸႂ်လွၵ်းလၢႆးပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶႄရႇသီႇမႃးၼမ် ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်သူၶဝ်ႁဝ်းႁႃး ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႃႈမႃး ေတလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းဢွၼ် ႁူဝ်ပိူၼ်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ လူဝ်ႇလူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼမ်ၼမ် လူဝ်ႇႁူႉၵၢၼ်မိူင်း လူဝ်ႇႁူႉလွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႇမီး လူဝ်ႇႁူႉၵၢၼ်ပၢႆးတိုၵ်း လူဝ်ႇႁူႉၵၢၼ်သိုၵ်း လူဝ်ႇႁဵၼ်းႁူႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လူဝ်ႇႁူႉၽႃႇသႃၵႂၢမ်းလၢတ်ႈပိူၼ်ႈလၢႆလၢႆၽႃႇသႃ လူဝ်ႇေမႃထတ်းသၢင်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူႈၶၢဝ်း ေပႃးဢမ်ႇၼၼ် ႁဝ်းေတဢမ်ႇၵိၼ်ပိူၼ်ႈလႆႈ ေတထုၵ်ႇပိူၼ်ႈၵိၼ်ႁဝ်း ဢဝ်ႁဝ်းတၢႆ လႆႈၽၢၼ်ဝၢၼ်ႈၽၢၼ်မိူင်း တီႈယူႇတီႈၵိူတ်ႇႁဝ်း မိူၼ်ႁဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ပၢၼ်ႁဝ်းၼႆႉယၢပ်ႇၵႃႇႁိုဝ်ေၵႃႈယဝ်ႉ ေပႃးထိုင်ပၢၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းမႃး ပၢၼ်သူၶဝ်ႁဝ်းႁႃးမႃး လူဝ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းလီလိူဝ်ေသၼႆႉထႅင်ႈ ေပႃးဢမ်ႇမီး မိူဝ်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈဢမ်ႇမီးမိူဝ်ႈၼႆႉ ေပႃးဢမ်ႇႁဵတ်းဝႆႉမိူဝ်ႈပူၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈဢမ်ႇမီးမႃးလႆႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉၼၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉ ထုၵ်ႇလီလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်းၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ႄလႈ ငဝ်းလၢႆးဢၼ်ပဵၼ်ယူႇ မီးယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။

 • လွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈ

                ဝၢႆးေသပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်ႁဝ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ႁဝ်း ေၵႃႈေတမီးၼမ်မႃး ၸၢင်ႇေတလႆႈမီးလွင်ႈတုၵ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇၼမ်လိူဝ်ေသၼႆႉထႅင်ႈ ပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈလီ ထိုင်မႃးငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈလီ ႁဝ်းႁႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵူဝ်တုၵ်ႉဢမ်ႇလူဝ်ႇၵူဝ်ယၢပ်ႇ ဢမ်ႇလူဝ်ႇၵူဝ်တၢႆ ႁဝ်းေတလႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈ။ 

ၼႂ်းပီႊၼႆႉ ဢိင်ႇၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေသ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ေယးၵႃႇ ၶူဝ်းဝိတ်ႉ _ 19 ေသ ၵူႈတီႈတီႈေၵႃႈ မၼ်းတိုၼ်းမီးလွင်ႈၵိၼ်းၸႂ်ယၢပ်ႇၸႂ်ယူႇယဝ်ႉ ၵူၺ်းႁဝ်းယႃႇေပၵူဝ်ၵိၼ်း ယႃႇေပၵူဝ်တုၵ်ႉၶ လွင်ႈယၢပ်ႇလွင်ႈတုၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်း ပဵၼ်ၸူဝ်ႈၵဵမ်ႉဢွၼ်ႇၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်ပီႊၶၢဝ်းယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းၵိူတ်ႇၼိူဝ် လွႆတႆးလႅင်း ၼႆႉၼိုင်ၶႅၼ်းေတႁူႉလီ ၼမ်လိူဝ်ေသၶူး မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း လွႆတႆးလႅင်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိူၼ်းလဵၵ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁိူၼ်းဢုတ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်းလီသင် ပဵၼ်ႁိူၼ်း မိူၼ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းပၢႆႈႄၽးၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ငိုၼ်းလိူၼ်ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉေၵႃႈဢမ်ႇမီး ၊ ငိုၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလိုမ်း ၊ လွင်ႈၼူင်ဝႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၊ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈၼွၼ်း တီႈယူႇတၼ်းသဝ်းႁဝ်းေၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၼႆ ႁဝ်းတၢင်းလတ်းၶၢမ်ႇပူၼ်ႉမႃးလႆႈ ၶၢမ်ႇယၢပ်ႇမႃးလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ လွင်ႈၵိၼ်းလွင်ႈယၢပ်ႇလွင်ႈတုၵ်ႉဢွၼ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇယႂ်ႇ မၼ်းဢမ်ႇယၢပ်ႇတၼ်ႇမိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉၼၼ် ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ၼမ်ၼမ်။ ေပႃးမႃးတူၺ်း မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းေၵႃႈ ၺႃးၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၵူႈတၢင်းတၢင်း ၶိုၼ်ႈေလႃႇတိုၵ်း (Offensive) ႁဝ်း မိူၼ်ၼင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းပီႈၼွင်ႉႁဝ်းပွတ်းႁွင်ႇ (3)ၸုမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းလႆႈေတႃႇၼႃႈသိုၵ်း ၵၼ် ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ငိုၼ်းတွင်းၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းေၵႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇၼမ်  လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ပၼ်ႁႃ ၶၢဝ်းပွတ်းၵူၺ်း သင်ၵၢၼ်မိူင်းၼိမ်မႃး သင်ၵၢၼ်မိူင်းၶိုၼ်းလီမႃး မၼ်းေၵႃႈ ေတလီၶိုၼ်ႈမႃး ၶႅမ်ႉမႃးလိူဝ်ေသၵဝ်ႇထႅင်ႈယူႇ။ ေပႃးႁဝ်းဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ႁဝ်းယၢပ်ႇ ႁဝ်းတုၵ်ႉၶၼႆၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈတူၺ်း မုင်ႈႁၼ်ၼႃႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း ပူႇႁဝ်းၼၢႆးႁဝ်း ဢၼ်ၶဝ်လႆႈယၢပ်ႇ လႆႈႁိုဝ်ႉ လႆႈတုၵ်ႉၶမႃးလိူဝ်ေသႁဝ်းၼၼ်ႉေသၵမ်း တႃႇႁဝ်းေတလႆႈယူႇလႆႈၵိၼ်လႆႈၵႂႃႇလီမႃးလီၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ၶဝ်တီႇတၢင်းဝႆႉပၼ်ႁဝ်း ၶဝ်ႁဵတ်းဝႆႉပၼ်ႁဝ်းလီလီယဝ်ႉ ႁဝ်းၵူၺ်းလူဝ်ႇၶိုၼ်းႁဵတ်း ပၢႆယၢင်ႈ ၸွမ်းႁွႆးတိၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈၵူၺ်း ယွၼ်ႉၼၼ် ယဵၼ်ႉၵၼ်ႈၼမ်ၼမ် လဵင်ႉၸႂ်ႁတ်းႁတ်း ဝၼ်းၼိုင်ႈႁဝ်းေတႁၼ်သၢႆလႅင်းႁႅင်းလိူဝ်ေသၼႆႉယူႇ။

 • ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်

                ေပႃးမႃးတူၺ်း ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ် လွင်ႈၵၢၼ်ၼၢမ်းၼႃႈပိူၼ်ႈဝႃႈ မၼ်းယၢပ်ႇမၼ်းတုၵ်ႉၶ မၢင်ေၵႃႉေၵႃႈ သင်ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ေတပိုတ်ႇၶိုၼ်းပီႊႄတႇမႃး ဢၼ်ၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈသီၼၼ်ႉေၵႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈႁၼ်မီးယူႇ ပႃးၸဵမ်တူဝ်ၶူးယဝ်ႉ ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈ ၵၢၼ်ၼၢမ်းၼႃႈပိူၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းလႆႈယၢပ်ႇမၼ်းလႆႈႁိုဝ်ႉၼႃႈ သူၶဝ်ၼႆႉတၢင်းၶႅၼ်းလိူဝ်ေသၶူးယူႇ ႁဵတ်းၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶူးႁဝ်း ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ၼမ်ႉၸႂ်ႁဝ်းဢၼ်ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ေပႃးပဵၼ်ၶူးသမ်ႉ မိူဝ်ႈပီႊၵၢႆသမ်ႉ ၶူးလႆႈမႃးပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်သင် ယဝ်ႉေၵႃႈဢမ်ႇတၼ်းႁူႉသင်ဝႃႈ ေတလႆႈႁပ်ႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ လႆႈမႃးႁဵတ်းလႆႈမႃးၸၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ် လႆႈမႃးၽိုၵ်းႁဵတ်းေၵႃႈပႃး ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈမီးလွင်ႈယၢပ်ႇႄတႉႄတႉ တီႈၽိတ်းေၵႃႈေတမီး ေတယူမ်ႈယွမ်းေၵႃႈေတႁၼ်ၼမ်ဝႆႉယူႇ။

ၵူၺ်းၼႃႇႁဵတ်းသင်ႄလႈ သမ်ႉထိုင်မႃးလႆႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉလႃႇၼႆၸိုင်ႈ 1) ၶူးေတၵႆႉလူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇပပ်ႉၸိူဝ်း ၽူႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇဢွင်ႇမၢၼ်ႇၶဝ် 2)ေၵႃႈ ၶူးေတမီး Hero ၶူး တူဝ်ယၢင်ႇတွၼ်ႈတႃႇၶူး ၼၼ်ႉေၵႃႈပဵၼ် ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈႁဝ်းႄလႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း။ ေတဢမ်ႇေပႃးလၢတ်ႈၵႆယဝ်ႉ ေတလၢတ်ႈဢဝ်တူဝ်ယၢင်ႇ တီႈၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈႁဝ်းၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ပႃးၸဵမ်ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽူႈလႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈတီႈတီႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းဝႃႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈ ၼႆႉမၼ်းယၢပ်ႇၼႃႇ မၼ်းတုၵ်ႉၵိၼ်ႈၼႃႇ ၺႃးပိူၼ်ႈၸင်း ၺႃးပိူၼ်ႈဝႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းငိၼ်းၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ ေပႃးမႃးတူၺ်းယူႇတီႈႁဝ်းႁႃး ပႃးၸဵမ်ၶူးႁဝ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢႃႇယုတိုၵ်ႉမီးၼႂ်းႄၵႈၵၢင် (15)ထိုင် (30)ၵူၺ်း ႁဝ်းသမ်ႉေပႃးဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းယဝ်ႉလႃႇ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢႃႇယုမၼ်းၸဝ်ႈမီးၸမ်ၸမ် (65)ပီႊယဝ်ႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈႁၢပ်ႇလႆႈထၢမ်းၼမ်လိူဝ်ေသႁဝ်း တူဝ်ယၢင်ႇ မၼ်း တႃႇငိုၼ်းလိူၼ်သိုၵ်း ၊ တႃႇလွင်ႈယူႇၵိၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၊ တႃႇပူၵ်းပွင်ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၊ တႃႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၊ တႃႇၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း ၊ တႃႇၽၢႆႇသိုၵ်း တႃႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈလႆႈႁၢပ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁဵတ်းသင်မၼ်းၸဝ်ႈသမ်ႉဢမ်ႇၶၢင်း ႁဵတ်းသင်မၼ်းၸဝ်ႈသမ်ႉဢမ်ႇ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇသူပ်းမၼ်းဝႃႈ တုၵ်ႉၶၼႃၼႆလႃႇ ၼႆႉႁဝ်းႁႃးၵူႈေၵႃႉ 

ထုၵ်ႇလီဢၢႆႄလႈ ထုၵ်ႇလီယိူင်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ ႁဝ်းၵူၺ်းတိုၵ်ႉလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵူၺ်း သမ်ႉဢႃႇယုေၵႃႈတိုၵ်ႉေၵႃႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵူၺ်း သမ်ႉေပႃးဢွၼ်ၵၼ်ၶၢင်းယဝ်ႉလႃႇ ယွၼ်ႉၼႆ ေတႁဵတ်းသင် ေတလၢတ်ႈသင်ေၵႃႈ ႁႂ်ႈတူၺ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၽွင်ႈ ယႃႇေပၵူဝ်တုၵ်ႉယႃႇေပၵူဝ်ႇယၢပ်ႇ လူဝ်ႇၽိုၵ်းတူဝ်ၽိုၵ်းၸႂ် ႁႂ်ႈယၢပ်ႇယၢပ်ႇၼမ်ၼမ်ဝႆႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယႃႇေပၶႂ်ႈပဵၼ်ၶီႈၶႃပိူၼ်ႈ ယႃႇေပၶႂ်ႈႁဵတ်းၵူၼ်းၸွမ်းလင်ပိူၼ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းမီး ၽႅၼ်လိၼ်ႁဝ်းမီး ႁဝ်းလူဝ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇပၼ်မၢၼ်ႈမႃးဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်း ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၽိုၵ်းတူဝ်ၽိုၵ်းၸႂ်ၽိုၵ်းပၢႆးဝူၼ်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈ ယႃႇေပၶႂ်ႈပဵၼ်ၶီႈၶႃပိူၼ်ႈႄလႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၶႃမိူင်းပိူၼ်ႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈ သင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၵတ်းယဵၼ်မႃး ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇယူႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ၶဝ်တိုၼ်းေတၶဝ်ႈမႃးယူႇၶိုၼ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶိုၼ်းၵူၺ်း ယွၼ်ႉဝႃႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶဝ်လႆႈၶၢမ်ႇတၢမ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းႄလႈ ၶဝ်ၸၢင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇတီႈမိူင်းပိူၼ်ႈၵူၺ်း။

                ေၶႃႈလိုၼ်းသုတ်း ၶႂ်ႈသင်ႇထိုင်တီႈ ၽူႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း Team ငၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ပႃးၸဵမ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီႊၼႆႉ (2020 - 2021) တီႈသူၶဝ်လႆႈ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်း ထွမ်ႇဢဝ်သူပ်းဢဝ်ၵႂၢမ်းၶူး ပူၵ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း တီႈလႆႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၼႆႉ ယူႇတီႈသုၼ်တူဝ်ၶူး ယူႇတီႈၸႂ်ၶူး ယူႇတီႈပၢႆးဝူၼ်ႉၶူး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေသ ၼပ်ႉထိုဝ်သူၶဝ် ၶူးႄလႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

လွၵ်းလၢႆးေတႃႇသူႈ ပၢင်ေၼၵၢင်ၸႂ်


                ေပႃးမႃးတူၺ်းဝၢႆးေသ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈလုၵ်ႉၶိုၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ ၵႂႃႇၼႂ်း ဝၼ်းထီႉ 01.02.2021 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 04:00 မူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူႈတီႈတီႈ ၵူင်ႈႄၸႈတွၼ်ႈ ၵူႈႄၸႈမိူင်းေၵႃႈ မီးပၢင်လွင်ႈႄၼၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်မႃးၵူႈတီႈတီႈ။ ထိုင်တီႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ေပႃး လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶၢတ်းလၢႆးႁဵတ်း လၢႆးသၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းသၢၼ်လွႆႁဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇမီး မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵူႈတီးတီးၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် လုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸႂ်လူင်ၵႂႃႇတီႈ တွၼ်ႈၽႂ်တွၼ်ႈမၼ်း တီႈၽႂ်တီႈမၼ်း ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁူႉေမႃပွင်ႇၸႂ် လွၵ်းလၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶႄရႊသီႇမႃး လွၵ်းလၢႆးဢမ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်သင်ေသ တူၵ်းယွၼ်းဢဝ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း။

            ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈႁဝ်းေသ ၶႂ်ႈယွၼ်းသင်ႇတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ၵူႈတီႈတီႈ ၵူႈႄၸႈတွၼ်ႈၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ 

 • ႁဝ်းလုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸႂ်တွၼ်ႈတႃႇသင်?

                ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူႈႄၸႈတွၼ်ႈၵူႈဝဵင်းဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ေတလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈမီးလွင်ႈ ႁတ်းႁၢၼ် မီးလွင်ႈတူင်ႉတိုၼ်မႃးႁႅင်းႁႅင်းႄတႉႄတႉ ၵူႈတီႈတီႈယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸုမ်းတီးလႂ်ေသဢမ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းလုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸႂ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇသင်? ႁဝ်းသမ်ႉၶႂ်ႈလႆႈသင်? သမ်ႉမီးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင်သင်? ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈေတလႆႈမီး ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ႄၼၵၢင်ၸႂ်ေၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ႄၼၵၢင်ၸႂ်ၸွမ်းၵူၺ်း ပိူၼ်ႈဢမ်ႇၵျိုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ႁဝ်းေၵႃႈဢမ်ႇၵျိုၵ်ႈၸွမ်းၵူၺ်း တၢင်းၼႃႈပိူၼ်ႈႁွင်ႉဢီႇသင်ဢမ်ႇႁူႉ ႁဝ်းၵူၺ်းယူႇ တၢင်းလင်ေသ ပၼ်ႁႅင်းဝႃႈ တူဝ်ႉဢေယး တူဝ်ႉဢေယး  ၵူၺ်းေတႉဢမ်ႇပႆႇၸႂ်ႈလၢႆးမၼ်း။ မၢင်ပွၵ်ႈ လွၵ်းလၢႆးတီႈမူဝ်ႇၶႄရႊသီႇႄလႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ သင်ႁဝ်းဢမ်ႇေမႃလဵၼ်ႈမၼ်း ဢမ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်း ဢမ်ႇထတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼႆၸိုင်ႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢင်ႇၵႂႃႇပဵၼ် ၵၢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ႈတွၼ်ႈတႃႇ တၢင်ႇေၵႃႉႄလႈ တၢင်ႇၸုမ်း (ပႃႇတီႇ)ၵူၺ်း။ ႁဝ်းၶႃႈလုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸႂ် ေတႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် လူဝ်ႇမီးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၽႅၼ်လိၼ်ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းႄလႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၼိူဝ်ၽႅၼ်လိၼ်ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈယူႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် ပိူၼ်ႈဢွၼ်ႁဵတ်းႄလႈ ႁဵတ်းၸွမ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ်ဝႃႈ ပိူၼ်ႈပၼ်ငိုၼ်းၸႂ်ႉႁဵတ်းႄလႈ ႁဵတ်းၸွမ်း  ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လႆႈၵိၼ်လႆႈၶူဝ်းၼူင်ႈတၢင်းဝႂ်ႄလႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်း။ ႁဝ်းေတႁဵတ်းသင် ႁဝ်းေတလုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇမီးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်း။


 • ပိူၼ်ႈလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းမၼ်းၵႂႃႇ

                ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (4/5) ဝၼ်းၼႆႉ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းလုၵ်ႉမႃးႄၼၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ မီးလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ ေပႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ေတႉ ၶဝ်တူၵ်းယွၼ်းေတမီးယူႇလၢႆလၢႆႁူဝ်ေၶႃႈ 1) ပွႆႇပၼ်ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းႄလႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း  2) သၢၼ်ၶၢတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇ လူဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3) ႁႂ်ႈၼပ်ႉထိုင်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း  ေတမီးယူႇလၢႆလၢႆလွင်ႈယူႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈ ေတဢွၼ်ၵၼ်ယိပ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ ေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၸီႊေသ ႄၼၵၢင်ၸႂ် ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉပႃးတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးေၵႃႈမိူၼ်ၵၼ် လုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶၢတ်း သိုၵ်း မၢၼ်ႈတီးလႆႈ ၶိုၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ  ၵူၺ်းၵူႈမိူင်းမိူင်းႄတႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၼပ်ႉထိုဝ်ေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၸီႊေသ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူၸီႊလႆႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းၼႆၵႂႃႇယူႇ  ၼႆႉယဝ်ႉလွၵ်းလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းလီၵူဝ်ႇၼႃႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်း ဢၼ်ႁဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႆႉ မၼ်းၵႂႃႇပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ်ႈပိူၼ်ႈပႅတ်ႈ။ ေပႃးမႃးတူၺ်းယၢင်း ၶဝ်သမ်ႉ လုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ေတလႆႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႄလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တူၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူၸီႊလႆႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း  ၵူၺ်းၼႃႇလၢႆးႁဝ်းႁဵတ်းႁဝ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉ သင်ႁဝ်းဢမ်ႇေမႃႁဵတ်းဢမ်ႇေမႃလဵၼ်ႈေၵႃႈ ၸၢင်ႇပဵၼ်ၶွင်လီတွၼ်ႈတႃႇပိူၼ်ႈၵူၺ်း။

 • သင်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႆႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး

            သင်ဝႃႈငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လီမႃးၶိုၼ်း  ၵတ်းယဵၼ်မႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၸီႊၶဝ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ ပိူၼ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်မႃးတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇထႅင်ႈၼႆေၵႃႈ သင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႂ်ႇမႃးထႅင်ႈေၵႃႈ ႁဝ်းတိုၵ်ႉသူမ်းပိူၼ်ႈဝႆႉထႅင်ႈယူႇ  ႁဵတ်းသင်ႄလႈဝႃႈၼၼ်လႃႇၼႆၸိုင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉဢဝ် သုၼ်ႇလႆႈတၢင်းၼမ်ဝႆႉလိူဝ်ေသ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းယဝ်ႉလူး။ ၶႂ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပႃႇတီႇတႆးၶႂ်ႈႄပႉတီးယူႇတီႈလႂ်ႄပႉ ၶႂ်ႈလႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵႃႇႁိုင်လႆႈလႃႇ  ႁဝ်းဢမ်ႇတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးလႆႈလႃးလႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢၢၼ်ႇတူၺ်းၼႂ်းပပ်ႉ လၵ်းမိူင်း 2008 ၽွင်ႈ။ 


                ၶၢဝ်းတၢင်း (10)ပီႊ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (2)ပၢၼ် ႁဝ်းလႆႈသင်မႃးႄတႉႄတႉ ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မၢၼ်ႈမီး (7)ပုၼ်ႈ တႆးၵမ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈမီး (1)ပုၼ်ႈ  ႁဝ်းေတႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႅတ်ႇေၶႇ ႄႁႉၵၢင်ပၼ်လႆႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းႄလႈ ၽႅၼ်လိၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ယွၼ်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ ႁဝ်းတူၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၸီႊ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးလႆႈယဝ်ႉေၵႃႈ တႃႇေတၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈထႅင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းတိုၵ်ႉသုမ်းဝႆႉထႅင်ႈယူႇ။ တူဝ်ယၢင်မၼ်း ႁဝ်းထူပ်းၺႃးမႃးယဝ်ႉလူး ၸုမ်းမိူဝ်ႈပၢၼ် 1990 ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၺွပ်းၼၼ်ႉ ေပႃးပဵၼ်ၼႂ်းတႆးႁဝ်းသမ်ႉပဵၼ် ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၊ ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၊ လုင်းၸၢႆးၼုတ်း ၊ လုင်းၸၢႆးလႃႉဢွင်ႇ ၊ လုင်းထုၼ်းမိၼ်ႉ မီးလၢႆလၢႆေၵႃႉ ထိုင်တီႈ လႆႈသုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႂ်းၶွၵ်ႈလၢႆလၢႆေသ ဢမ်ႇလႆႈပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းသင်ၵႂႃႇ။ တႆးဢၼ်ႁွတ်ႈၵႂႃႇထိုင် ၼွၵ်ႈမိူင်းၵူႈတီႈတီႈေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၸီႊ ႄလႈ  ၸုမ်းႁူဝ်သိူဝ် လုင်းၶုၼ်ထုၼ်းဢူး  လိုၼ်းသုတ်းမႃး ပိူၼ်ႈပွႆႇပၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆးႁဝ်း မႃးယဝ်ႉေၵႃႈ မႃးႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၸီႊ ႄပႉၵႂႃႇလႆႈၼမ်လိူဝ်ေသ ပိူၼ်ႈ ၸွင်ႇမၼ်းသမ်ႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၶဝ်ႈႁႃၸုမ်းႁူဝ်သိူဝ်ႄလႈ ပၼ်တႆးၶိုၼ်းႁဵတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႆးၶိုၼ်း?? မိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၼၼ်ႉ တႃႇမၼ်းေတလႆႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးလႆႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ တႆး ေၵႃႈလႆႈတူၵ်းယွၼ်း လႆႈၵမ်ႉထႅမ်ႈမႃးမိူၼ်ၵၼ်ဢိူဝ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ၸွင်ႇပိူၼ်ႈဝႆႉၵႃႈၶၢၼ်ႁဝ်းႁိုဝ်?


 • ၵူၼ်းသၢၼ်လွႆတႆးႁဝ်း ယႃႇေပငိူဝ်ႈထႅင်ႈယဝ်ႉ

                ပိူၼ်ႈႄၼၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းႄၼၵၢင်ၸႂ် ပိူၼ်ႈႁွင်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းႁွင်ႉၸိူင်ႉၼၼ်  ေပႃးၵုမ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႈၸွမ်းလင်ပိူၼ်ႈၵူၺ်းေတႉ ႁဝ်းေတထိုင်လႆႈတီႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉလႆႈယဝ်ႉႁိုဝ်လႃႇ? တႆးမီးမိူင်း တႆးမီးပိုၼ်း တႆးမီးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလိၵ်ႈလၢႆး ၽႅၼ်လိၼ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇလႆႈႁိမ်ဢဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၽႂ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇလူင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းယႂ်ႇလူင်ထီႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉဝႆႉေသ ႁဵတ်းသင်ႁဝ်းသမ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႈၸွမ်းလင်ပိူၼ်ႈၵူၺ်းယူႇႁႃႉ?? လူဝ်ႇမီးလွၵ်းလၢႆးႁင်းႁဝ်း လူဝ်ႇမီးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁင်းႁဝ်း လူဝ်ႇမီးလွၵ်ႈလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းႁင်းႁဝ်း တွၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ႁင်းႁဝ်းယူႇ။

 • ၽူဝ်ႄမးပိူၼ်ႈၽိတ်းၵၼ်

                ေပႃးမႃးတူၺ်း ဢၼ်မီးပၼ်ႁႃယႂ်ႇလူင်ႄတႉႄတႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႄလႈ တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈေတႃႇ ၵူၼ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလႆႈႁၼ်တႂ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃလီလီယဝ်ႉလူး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01.02.2021 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺွပ်းၽႂ်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆ ယဝ်ႉသမ်ႉၺွပ်းၶိူဝ်းလႂ်ပႃးထႅင်ႈ ေပႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း ထတ်းတူၺ်း ဢၼ်ၼႆႉလီလီၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁူႉယဝ်ႉ ပၼ်ႁႃပဵၼ် ပၼ်ႁႃၼႂ်းႄၵႈၵၢင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၸီႊၵူၺ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်းၺွပ်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇတႆးေသေၵႃႉ ဢမ်ႇပႃးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းေသေၵႃႈ ယဝ်ႉေၵႃႈ လၢႆးမၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၼင် 1990 ေသဢိတ်း (ဝၢႆးလင်မၼ်း ယွၼ်ႉႁဝ်းလုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸႂ်ႄလႈ ပိူၼ်ႈၸင်ႇၺွပ်း ၵူၼ်းတႆး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇတႆး)။ ၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၼင်ၵၼ် ၽိတ်းၵၼ် ၶဝ်ပဵၼ်ၽူဝ်ႄမးၵၼ် ၽိတ်းၵၼ်ႁင်းၶဝ် သင်ႁဝ်းေၵႃႈသမ်ႉဢမ်ႇႁူႉ ဢမ်ႇေမႃလဵၼ်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆး လွၵ်းလၢႆးမၼ်းၼႆၸိုင်ႈ လိုၼ်းသုတ်း ေပႃးၵူၼ်းၶိူဝ်းပိူၼ်ႈၶိုၼ်းလီၵၼ်မႃးၶိုၼ်း  ဢၼ်ေတၺႃးၵိၼ်တဵမ်တဵမ်ႄလႈ ေတလႆႈတၢႆၼမ်ၼမ် တုၵ်ႉၶၼမ်ၼမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တႆးၵူၺ်း  တိုၼ်းပဵၼ်တႆးၵူၺ်းေတၵိၼ်းဝၢႆးလင်။

 • ၵၢၼ်မိူင်း

            ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵူႈေၵႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပွင်ၸႂ်လီလီယူႇ ၵူၺ်းေပႃးလဵၼ်ႈ ေပႃးၵွျၵ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈလၢႆးမၼ်းေတႉ ၵႂႃႇတၢင်းၶိူဝ်းတၢင်းၸၢတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ေတလႆႈဢဝ်ဢွၵ်းေဢႃ ေတလႆႈဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၼၢမ်းၼႃႈေသႁဵတ်းေသလဵၼ်ႈ ၽူႈဢွၼ်လဵၼ်ႈမၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမၼ်းေၵႃႈ ေတလႆႈႁူႉလွင်ႈပိုၼ်းမိူင်းတႆးလီလီ ေတလႆႈႁူႉလွင်ႈၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလီလီ ေပႃးဢမ်ႇၼၼ် မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်သင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းလႆႈ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ၵႆႉဢွၼ်ၵၼ်ထၢင်ႇယႂ်ႇတၢင်ႇၶိူဝ်းေသ ဢဝ်ၶိူဝ်းပိူၼ်ႈမႃးႁဵတ်းၶုၼ်မိူင်းႁဝ်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈၶိူဝ်းႁဝ်း ဢမ်ႇပွင်ဢမ်ႇႁူႉၾိင်ႈႄငႈ ၾိင်ႈထုင်း လိၵ်ႈလၢႆးၶိူဝ်းႁဝ်းသင်ၼႆ မၼ်းေတႁဵတ်းႁိုဝ်မႃး ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၽဝႁဝ်းလႆႈလႃႇ။ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉဢမ်ႇမိူၼ်တၢင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း  မၢၵ်ႇၼိုင်ႈလူင် ယိုဝ်းတၢႆလႆႈၵူၼ်းတီႈၼမ်သုတ်း (1000)ေၵႃႉ  ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈယိုဝ်းသင် ဢမ်ႇလူဝ်ႇယိပ်းၵွင်ႈသင် ေပႃးေမေႃလဵၼ်ႈေၵႃႈ ၸၢင်ႇဢဝ်တၢႆလႆႈ တၢင်းၶိူဝ်းတၢင်းမိူင်း။


 • ယႃႇေပၵဵင်ၸႂ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ

            ၶၢဝ်းတၢင်း (70)ပီႊပၢႆ တႆးႁဝ်းၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၵဵင်ၸႂ်ပိူၼ်ႈ ယဝ်ႉေၵႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၸဵပ်းဢၼ်ႁဝ်းယၢပ်ႇၵိၼ်းယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလၢတ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ပိူၼ်ႈႁူႉ ယွၼ်ႉၵဵင်ၸႂ်ပိူၼ်ႈ။ ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ေၵႃႉၼိုင်ႈႄလႈ ေၵႃႉၼိုင်ႈ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် တီႈပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းသမ်ႉဝႆႉဝႃႈပဵၼ် ၽူႈၶဵၼ်ႈႁဝ်း ပဵၼ်ၽူႈၶၢတ်းၶႂႃႇႁဝ်းၼႆၵူၺ်းေတႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းေတႁို်ဝ် ၵတ်းယဵၼ်မႃးလႆႈလႃႇ။ တီႈပၢႆးဝူၼ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ထွမ်ႇတူၺ်း ၊ လူဢၢၼ်ႇတူၺ်း ၊ ထတ်းသၢင်ႈတူၺ်း ၊ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၸွင်ႇၸႂ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸွင်ႇမႅၼ်ႈ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွင်ႇထုၵ်ႇဢမ်ႇထုၵ်ႇၼႆပႃးၸွမ်းႄလႈ  ေပႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၼၼ် ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈသင်ႁဵတ်း ၸွမ်းပိူၼ်ႈ ပိူၼ်ႈႁွင်ႉႁဝ်းၵႂႃႇ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ႁဝ်းၸွမ်း လိုၼ်းသုတ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈမႃး ဢမ်ႇမီးၽူႈလႂ်ၽႂ်လႂ် မႃးလၢတ်ႈပၼ်ႁဝ်း မႃးမႆႈၸႂ်ၸွမ်းႁဝ်း  လိူဝ်ေသေပႃႈႄမႈမႂ်း ဢၼ်လဵၵ်ႉမႂ်းမႃး လဵၵ်ႉေတႃႇယႂ်ႇၼၼ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယႃႇေပလိုမ်း။ မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈလူဝ်ႇႁဝ်းၵူၺ်း ပိူၼ်ႈေမႃလၢတ်ႈၼႃႇ ေပႃးပိူၼ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇႁဝ်းမႃး မႃတူဝ်ၼိုင်ႈေၵႃႈ ၵမ်ႉဢမ်ႇတၼ်ႇ ၊ ၵိၼ်ေၵႃႈၵိၼ်ၶဝ်ႈတႆး ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်မိူင်းတႆးမိူဝ်းၸႂ်ႉမိူင်းၶဝ်ေသ ယူႇၼိူဝ်ႁူဝ်တႆးမႃး ယွၼ်ႉၼၼ် ေပႃးလူဝ်ႇလၢတ်ႈေၵႃႈ လူဝ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈ ယႃႇေပၵဵင်ၸႂ်သင်ထႅင်ႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၵဵင်ၸႂ်ပိူၼ်ႈမႃး (70)ပီႊပၢႆယဝ်ႉလူး။


 • ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်းသူၶဝ်

            တီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်လွႆႁဝ်းႁူႉပွင်ၸႂ် ၶၢၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းမႃးဢိတ်းဢိတ်းၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၸွမ်းသူၶဝ်ေတႉေတႉ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်သင် ေသလုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸႂ် ၸွမ်းလူၺ်ႈပိူင် လွၵ်းလၢႆးတီႈမူဝ်ႇၶႄရႊသီႇ။ ႁဝ်းေတႁဵတ်းသင် ႁဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းႄတႉႄတႉ ယႃႇေပႁဵတ်းႁဵတ်းလဵၼ်ႈလဵၼ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းလဵၼ်ႈႄလႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇႁဵတ်းမဝ်မၢၼ် မၼ်းၸၢင်ႇသူမ်းတၢင်းၶိူဝ်းဢိူဝ်ႈ ပိုၼ်းတွၼ်ႈသွၼ်ႁဝ်း 1947 ထူပ်းၺႃးမႃးယဝ်ႉလူး။ တႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇလီပဵၼ်တႆးၶိုၼ်းၵၢပ်ႈ တႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တႆးလႅတ်းသႅဝ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ်တႆးငိူဝ်ႈတႆးငႃႉထႅင်ႈယဝ်ႉ။

            ေပႃးလူဝ်ႇႁဝ်းမႃးၵူၺ်း ပိူၼ်ႈေတလၢတ်ႈဝႃႈ တၢႆးယိင်းတၢင်းၺီႇၵူဝ်ႇ ႁဝ်း ေပႃးပိူၼ်ႈဢမ်ႇ လူဝ်ႇႁဝ်း သမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၶိူဝ်းၵူၼ်းေၵႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၶိူဝ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်းၵပ်းသိုပ်ႇၸုမ်းေၵႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႆလူင်ၵႂႃႇၵူႈမဵဝ်း။ ဝူၼ်ႉႄလႈ ပိၼ်ႇႄလႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလီမူၼ်ႉႄမးၼၼ်ႉ ယႃႇေပႁဵတ်း ႁိူဝ်းလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ ဢမ်ႇမီးတီႈၵိုတ်းဢမ်ႇမီးေၶႃႈယိူင်းမၢႆ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ေတႉ ပိူၼ်ႈေတ ဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ၶႃႈၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းတူၺ်းသုၼ်ႇတူဝ် ပဵၼ်ၵူၼ်းဝူၼ်ႉၽၢႆႇႁၢႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ် ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆးဝူၼ်ႉတိုၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးၸၼ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသင် ပဵၼ်ၵူၼ်းထိူၼ်ၼႆယူႇ သင်လႆႈလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ  ၵူၺ်းၸႂ်ႈႄတႉဢမ်ႇၸႂ်ႈႄတႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ေတတႅပ်းတတ်းပၼ်ၵူၺ်းဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ေတပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ Internetသပ်းလႅင်းႄၼ လွင်ႈ Internet

        မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25.11.2020 ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းေသ လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵၢၼ်ႁူမ်ႈလူမ်ႈလွင်ႈ Internet ၵႂႃႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် မိူဝ်ႈၼၼ် ၼ်ႂးႁူဝ်ေၶႃႈ ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉႄလႈ ႁဵတ်းႄၼတူဝ်ထူပ်းပၼ်တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵမ်းလဵဝ်

 1. ၵၢၼ်ၸ်ႂႉတိုဝ်း Internet
 2. ၵၢၼ် Hack ၵၼ်
 3. လွင်ႈၽူင်း
 4. ၵၢၼ်ယိပ်း ၵုမ်းၵမ်ထိင်း ၽူင်းၵူၼ်းတၢင်ႇေၵႃႉ

သပ်းလႅင်းႄၼ လွင်ႈ Internet

             ၵၢပ်ႈပၢၼ်ေတႃႇလဵဝ်ၼႆႉ ငိုၼ်းၶမ်း ဢၼ်ၸပ်းတီႈတူဝ်ႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလွင်ႈယ်ႂႇ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၢၼ်တၼ် ဢၼ်မီးၼ်ႂးမိုဝ်းႁဝ်းၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼ်ႂးၽူင်းႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းမီး ဢၼ်ၵႃႈၶၢၼ်ႇယ်ႂႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇပိူၼ်ႈေပႃးေတဢမ်ႇယိပ်းၵုမ်းထိင်းၽူင်းႁဝ်း တႃႇပိူၼ်ႈေပႃးေတဢမ်ႇၶဝ်ႈႁႃ ယႃႉၵဝ်းေၶႃႈမုၼ်းႁဝ်း ၼ်ႂးၽူင်းႁဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈသပ်းလႅင်းလၢတ်ႈႄၼၵႂႃႇယူႇ။

            ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ် (IT) ၸိူဝ်းလူဝ်ႇႁူႉဝႆႉေၵႃႈလူဝ်ႇႁူႉ ၊ ၸိူဝ်းလူဝ်ႇၾၢင်ႉၵၼ်

ေၵႃႈလူဝ်ႇၾၢင်ႉဝႆႉ ၊ ယွၼ်ႉ (IT) Internet လႄႈ လႆႈၸိုဝ်ႈသဵင်ႈလူႉ ၊ လႆႈပဵၼ်လၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈေၵႃႈမီး တၢင်းၼမ် ၊ လႆႈတူၵ်းၼမ်ႉတႃယွၼ်ႉဝႃႈ ၊ လႆႈၸ်ႂ သုၵ်ႉထိုင်တီႈ ၶ်ႂႈၶႃတူဝ်တၢႆၵႂႃႇေၵႃႈမီး ယွၼ်ႉ Internet ႄလႈ ၼႃႈႁိူၼ်းတႃႇေယးလႆႈလူႉၵႂႃႇ ေၵႃႈလႆႈႁၼ်မီးတၢင်းၼမ် ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈၸၢင်ႇယႃႉ ၸၢင်ႇၵဝ်းႁဝ်း လႆႈ တႃႇပိူၼ်ႈေတဢမ်ႇၸၢင်ႇယႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႇၵဝ်း ႁဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇၾၢင်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် လူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လႆႈပၼ် တၢင်းႁူႉၵႂႃႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ယူႇ (ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေမႃၼႃ ၸွမ်းၼင်ႇႁူႉပွင်ၸ်ႂ ယၢမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃး ၶိုၼ်းမႃးၸႅၵ်ႈႄၽႄၼပၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်း)။


သပ်းလႅင်းႄၼ လွင်ႈ Internet

            ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလႆႈႁူႉပွင်ၸ်ႂ လမ်းၶိုတ်းတၼ်းလႆႈ ပၢၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းေသ ၸႅၵ်ႈႄၽႄၼပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းဝႆႉၼမ်တိၵ်းတိၵ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇမႃးၼ်ႂးပီႊ 2000 ၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်း ၵၢပ်ႈပၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈဝၢႆး သင်ၽ်ႂဢမ်ႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်း ဢမ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ်ၸွမ်းမၼ်းတိုၼ်းေတဢမ်ႇလၢမ်းၶိုတ်းပိူၼ်ႈလႆႈလႃးလႃး ယွၼ်ႉ ၼၼ်ပီႊႁူႉၼိုင်ႈ ၼွင်ႉႁူႉသွင် တၢင်းႁူႉႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈၶိုၼ်းၸႅၵ်ႈႄၽႄၼပၼ်ၶိုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇယႃႇ ႁ်ႂႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ လႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် တွၼ်ႈၵူၼ်းၼမ်
 • ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် တွၼ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ

         မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05.12.2020 ၶူးသွၼ် ၊ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၵဵမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ တၢင်းမူတ်း လႆႈဢွၼ် ၵၼ်ႁူမ်ႈတူဝ်ႁူမ်ႈၸ်ႂႁူမ်ႈႁႅင်းေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၸွမ်းၵၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃမႆႉႁူၵ်း တွၼ်ႈတႃႇ ေတမႃးႄႁႉ ၊ ၵၢင်ၽႃ ႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ ၶူးသွၼ် (12)ေၵႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း (23)ေၵႃႉ ႁူမ်ႈ (35)ေၵႃႉ။

            ၸွမ်းၼင်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပီႊႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႅမ်ႈၸၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း (1)ပီႊ ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း လူဝ်ႇႄမး လူဝ်ႇေၵႃႇသၢင်ႈ လူဝ်ႇၸတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်း ၼင်ပိူင်ၵၢၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ။ၽွင်းယၢမ်းလိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း


ၽွင်းယၢမ်းလိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း
ၽွင်းယၢမ်းလိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း


 • ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်
            ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈၶူး ဢွၼ်ၵၼ်ပူၵ်းပွင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ႁဵတ်းၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ႄလႈ ဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းလူဝ်ႇသၢင်ႈၼၼ်ႉၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၽႅၼ် ၵၢၼ်ေၵႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၵဵမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸၼ်တႅမ်ႈေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး။ တီႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၼၼ်ႉ ၸႃႉႁူမ်ႈၶီလီႁူမ်ႈ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈေတလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သၢင်ႈ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ႁဵတ်းေၵႃႉလဵဝ် ဢဝ်လွင်ႈဢွင်ႇမႅၼ်ႈေၵႃႉလဵဝ် ေတလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၊ ၼ်ႂးႄၵႈၵၢင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈၶူး ၶူးႄလႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁ်ႂႈမီးလွင်ႈမိုၼ်ၵိူင်းၸမ်ၸ်ႂၵၼ်ႄလႈ ၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၼွၵ်ႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း။

            ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ၼ်ႂးပီႊ 2020 - 2021 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈၶူး ၵူႈေၵႃႉႁ်ႂႈမီးတီႈမၢႆ တွင်းၵိုတ်းပိုၼ်းၵႂႃႇၵၼ်ၵူႈေၵႃႉၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်ႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵူႈေၵႃႉေတလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႇသမ်ႉေတ ပဵၼ်ပိုၼ်းလင်ႁဝ်း ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈႁူႉႁၼ်ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ ယူႇ။

            ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇမီးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းၼမ်ၼမ် လူဝ်ႇဢွၼ်ႁဵတ်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၼမ်ၼမ် ေပႃးမီးပၼ်ႁႃမႃး ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ် မႃးယႃႇေပႁ်ႂႈၶဝ်မီးၸ်ႂ ၶ်ႂႈယွမ်းၵၢၼ်ႉၵႂႃႇငၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇၽိုၵ်းဝႆႉၸဵမ်မူိဝ်ႈလဵၵ်ႉ သႂၢင်းသ်ႂႇၵႂႃႇ ၼ်ႂးတူဝ်ၼ်ႂးၸ်ႂၶဝ်ၵမ်းလဵဝ်။ ၵၢၼ်ၵူဝ်တုၵ်ႉ ၵူဝ်ယၢပ်ႇ ၵူဝ်လႆႈႁိုဝ်ႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပၼ် ၽွၼ်းလီၽ်ႂ သင်မၼ်းေတႁဵတ်းႁ်ႂႈႁဝ်းယဵၼ်းပဵၼ် ၶႃၸ်ႂႉပိူၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း။


ၽွင်းေတႃႇမႆႉၶိုၼ်ႈမႃး


ၽွင်းေတႃႇမႆႉၶိုၼ်ႈမႃး


ၽွင်းေတႃႇမႆႉၶိုၼ်ႈမႃး


 • ၵၢၼ်ယၢပ်ႇ
            ၵၢၼ်ယၢပ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၶ်ႂႈၶူဝ်ႄလႈ ပဵၼ်လွင်ႈႁႅင်းၸ်ႂႁဝ်း မိူဝ်းၼႃႈၵူၺ်း ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယႃႇေပၵူဝ်ယၢပ်ႇ ယႃႇေပၵူဝ်တုၵ်ႉၶ ၵၢၼ်ယၢပ်ႇ ၵၢၼ်တုၵ်ႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇယူႇၸွမ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႆႉႄလႈ ၽူႈဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉၶဝ်။ ႁိုဝ်ႉမိူဝ်ႈ ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇေတသႃ ယူႇယဵၼ်သဝ်းလႆႈ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၵူၺ်း ၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၵၢၼ်ႁဝ်းႁႃး ၸိူဝ်းမႃးယူႇၸွမ်းၵၼ် ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းေပႃးႁဝ်းဢမ်ႇပူၵ်းပွင် ဢမ်ႇမီးၽ်ႂေတမႃးဢွၼ်ႁဝ်းႁဵတ်း ႁဝ်းသၢင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းႁႃးတၢင်းမူတ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၶူးသွၼ်ႁဝ်းဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉေတလႆႈ ၽိုၵ်းယၢပ်ႇတုၵ်ႉၶၼမ်ၼမ် ေပႃးဢမ်ႇတုၵ်ႉၶ ဢမ်ႇယၢပ်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမီးလႆႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သေထးလႆႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇလႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယႃႇေပဢွၼ်ၵၼ်လူင် လိုမ်းေသၵမ်း။

 • ေၵႃႇသၢင်ႈႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူး
                    တီႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃ မႆႉမႃးတႃႇေၵႃႇသၢင်ႈ ႁဵတ်းႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူးၼၼ်ႉ ၽူးၵွၼ်း ၊ ၵဵမ်ႈၽူႈၵွၼ်း ၊ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈေၵႃႉ ၼၼ်ႉလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ယူႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီး ႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူး ၶူးမၼ်းသင်သွၼ်လိၵ်ႈသွၼ်လၢႆးယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇေတလႆႈလိုဝ်ႈ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၶိုတ်းတၼ်းၸွမ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းေသ ၼင်လႆႈလိုဝ်ႈသဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လီလီၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးတီႈမၼ်း ႄလႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶူး ၸၢင်ႇဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈေၵႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူး ႄမးပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းဢၼ်ၵဝ်ႇတီးၵဝ်ႇၼၼ်ႉၶိုၼ်းယူႇ။ သၢင်ႈဢဝ် သၽႃႇဝ ယူႇၸွမ်းသၽႃႇဝ လွင်ႈၵတ်ႉ ယဵၼ်ၼႆေသႄလႈ ၸၢင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ်ႉဝႃႈ ဢဝ်မႆႉႁူၵ်းၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းေၵႃႈလီၼႆၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။


မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉေၵႃႇသၢင်ႈ


မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉေၵႃႇသၢင်ႈ

        ၶိုၼ်းႄမးေၵႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း ၼ်ႂးဝၼ်းထီႉ 07.12.2020 ၵႂႃႇ။ ၽၢႆႇေၵႃႇသၢင်ႈႄလႈ ၵၢၼ် ပူၵ်းပွင် ၶူးလၢဝ်သႅင် ေၵႃႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းႁႅင်းၵူၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၽိုၵ်းသွၼ်ပၼ်ပႃး ၶဝ်လုၵ်ႈ ၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈႄလႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပႃးၸွမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း။
           

ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸ်ႂထိုင်ၵူႈေၵႃႉ

        ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းေၵႃႉလဵဝ် ဢဝ်ဝၢၼ်ႈဢဝ်မိူင်းေၵႃႉလဵဝ် ဝူၼ်ႉေၵႃႉလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈ ေတလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ဝူၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တႅပ်းတတ်း လွင်ႈယုၵ်ႈ ယွမ်းလွင်ႈၽိတ်းၾူၼ်ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇေပႃးမီးၼမ် ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႃႈေတၵႆႉဢဝ် ၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၼ်ႁူမ်ႈၵမ်ႉပႃႈၼမ် ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၸွမ်းၵၼ် လႆႈၼမ်ႉတွၼ်းၸွမ်းၵၼ် ဢွင်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၵၼ် ႁူမ်ႈႁႅင်း ႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ၸွမ်းၵၼ်။


သႅင်သိုၵ်း

www.saisengserk.com

Share:

လိုမ်းလွႆးလွႆး

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts