လူဝ်ႇၽိုၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ

          ေပႃးပဵၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်း မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇႄလႈ မိူင်းၽီးလိပ်းပိၼ်း ၶဝ်ၼႆၸိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵူႈေၵႃႉ ေတလႆႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉႄလႈ ၽုၵ်ႇမွၵ်ႇ  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတိုၵ်ႉမႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ တိုၵ်ႉမီး ဢႃႇယု (2)ၶူပ်ႇပၢႆပၢႆၵူၺ်း ၶဝ်ေပႃး လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈၽုၵ်ႇမႆႉယဝ်ႉ  သင်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၶဝ် မီးႁူဝ်ၵူၼ်း (2000)ၼႆၸိုင်ႈ တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈမွၵ်ႇေၵႃႈတိုၼ်း ေတလႆႈမီး (2000) ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ  မိူင်းပိူၼ်ႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈေတၽိုၵ်းသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉႄလႈ ၵၢၼ်လုမ်းလႃး ပႃႇမႆႉ  သင်ေၵႃႉယႂ်ႇမႃးယဝ်ႉေၵႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၵႃႉၼၼ်ႉ ေတပဵၼ် ၽူႈႁၵ်ႉသႃ ပႃႇမႆႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။


မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ

         ၵူႈမိူင်းမိူင်းပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ႁၵ်ႉသႃပႃႇမႆႉ မိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ႁူႉၽွၼ်းလီပႃႇမႆႉလီလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼိူဝ်ၵၢမ်ႇၾႃလူင်ၼႆႉ မိူင်းဢၼ်ထိင်းသိမ်းလႆႈ ပႃႇမႆႉပႃႇထိူၼ်ႇလႆႈလီလီၼၼ်ႉ 1) ေတပဵၼ်မိူင်းၵႃးလႃး ဢိင်ႇတိယႃႉ (India)  2) သမ်ႉေတပဵၼ်မိူင်းႄၶႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ  မိူင်းၶဝ်သွင်မိူင်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈလႆႈႁၼ် ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ထိင်းသိမ်းလႆႈ ပႃႇမႆႉပႃႇထိူၼ်ႇ ၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တူၼ်ႈမႆႉ ၼိုင်ႈတူၼ်ႈၼႆႉ  ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ် လူမ်းၵတ်းလူမ်းယဵၼ်ပၼ် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉႄလႈ ၵၢမ်ႇၾႃႇလူင်ၼႆႉ တႃႇမွၵ်ႇ လူမ်းၵတ်း (Air Condition)  (10)လုၵ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇႁဝ်းၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ် ႁူႉယူႇႁိုဝ်???  တႅပ်းတူၼ်ႈၼိုင်ႈတူၼ်ႈ မိူၼ်ႁဝ်းယႃႉ သၢႆၸ်ႂႁဝ်းၶိုၼ်း (10)ပီႊယဝ်ႉ။


ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ

            ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၵ်ႉသၢႆၸ်ႂၽ်ႂမၼ်းၵူႈေၵႃႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းၼႃႇ တႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ေတယူႇလွတ်ႈလႆႈၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၵႆၼၼ်ႉေတႉ ၸွမ်းၸိူဝ်းတူင်ႇဝူင်းၽ်ႂမၼ်းေတႉ ႁဝ်းဢမ်ႇ တွၼ်ႉလႆႈႁၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ထိင်းသိမ်းသင်ေတႉေတႉ။ ၽွၼ်းလီတူၼ်ႈမႆႉၼိုင်ႈတူၼ်ႈၼႆႉ သင်ၾူၼ်တူၵ်းမႃး မၼ်းေတႁပ်ႉၵဵပ်းသိမ်းၼမ်ႉဝႆႉပၼ်ႁဝ်း (2900) ၵႃႇလမ်ႇေသ ဝ်ႂမၼ်းသမ်ႉၶိုၼ်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ်ႁဝ်း လုမ်းၵတ်းလုမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၸိူဝ်းတူင်ႇဝူင်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉ သင် ဝႃႈမီးလွင်ႈဢမ်ႇမူၼ်ႉသ်ႂသင် မီးဢၢႆတူႇဢၢႆၼဝ်ႈၼႆေၵႃႈ တူၼ်ႈမႆႉၼိုင်ႈတူၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းေတ ၶိုၼ်း ၸႅတ်ႈပၼ် လူမ်းဢမ်ႇလီၶိုၼ်းပဵၼ်လူမ်း ဢၢႆလီႁွမ်ၵတ်းယဵၼ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ (28) Kg ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ


        ၵူၼ်းႁဝ်းၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈမီးငိုၼ်း ၸဝ်ႈမီးၶမ်းၶဝ်ႄလႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီး ဢႃႇၼႃ ၶဝ် ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵႆႉဢဝ် သၽႃႇဝ ၼႆႉႁဵတ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉၶဝ်ႄလႈ လဵၵ်ႈဢဝ်ပဵၼ်ငိုၼ်းၶမ်းၶဝ် ယူႇ။ တႅပ်းၼိုင်ႈတူၼ်ႈ ႁႂ်ႈေမႃဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇ (2)တူၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ် ႁၵ်ႉသႃႄလႈ ထိင်းသိမ်း တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။ ေပႃးတူၺ်း ၼ်ႂးမိူင်းႁဝ်း လွႆတီႈလ်ႂ ဢမ်ႇလွႆတီႈလ်ႂေၵႃႈ လႆႈႁၼ်ပဵၼ် လွႆႁူဝ်လွမ်ၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ လီမွင်ၸ်ႂႄလႈ လီၼၢၵ်းၸ်ႂၸွမ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူင်းၼႃႈႄတႉႄတႉယဝ်ႉ။


ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ


         ႄတႇဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ထုၵ်ႇလီမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ေသ ဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇ ၵႂႃႇၵၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတႅပ်းေၵႃႈတႅပ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶၢႆၵိၼ်ေၵႃႈ ၶၢႆၵိၼ် ဢၼ်ၶိုၼ်းၽုၵ်ႇၶိုၼ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးၼႆ ဝၼ်းၼိုင်ႈ ပၢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇၺႃးေၵႃႈ ၸူဝ်ႈပၢၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းမႃး ယွၼ်ႉႁဝ်းယႃႇ ပႃႇမႆႉ ပႃႇထိူၼ်ႄလႈ ႁဝ်းၸၢင်ႇၺႃးၽွၼ်းႁၢႆႉမၼ်းယူႇဢမ်ႇႁၢင်ႉ ပူႇမွၼ်ၼၢႆးယႃ ႁဝ်းႄတႉ ၽုၵ်ႇမႃး ပၼ် ထိင်းသမ်းမႃးပၼ်ႁဝ်းေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸိူဝ်းႁဝ်းႁႃးၶဝ်ေၵႃႈ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ထိင်းသိမ်း ႄလႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းယူႇ ႄတႇဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ထိုင်ပဵၼ်ပၢၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ။


လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းမိူင်းထႆး ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ


 ေပႃးမႃးတူၺ်း မိူင်းၿိူၼ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၵူၺ်း ပိူၼ်ႈေပႃးသွၼ်လုၵ်ႈလၢင်းပိူၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃပႃႇမႆႉပႃႇတွၵ်ႇၼႆႉ  ႄတႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (2)ၶူပ်ႇဢွၼ်ႇၵူၺ်းေၵႃႈ ပိူၼ်ႈလႆႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉယဝ်ႉ ေပႃးမႃးတူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းႁဝ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ေပႃႈတၢင်းႄမႈသမ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် ယွၼ်ႉၶဝ်ဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းဝူၺ်ႇမၼ်းၵိူဝ် ဢမ်ႇပၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် လဵၼ်ႈလိၼ်သင် ေတလႆႈဝႃႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉႄလႈ လၢႆးပူၵ်းပွင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉလႆႈႁၼ်မၼ်းၽိတ်းဝႆႉတၢင်းၼမ်ယူႇ။ တႃႇလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် ေတယူႇၵႂႃႇလႆႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈလႆႈၼၼ်ႉ ေၵႃႈ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃထိင်းသိမ်းပႃႇမႆႉ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ေၵႃႈလမ်လွင်ႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈယ်ႂႇဝႆႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႈၵူၼ်းထဝ်ႈႄလႈ ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ေတဢမ်ႇဝူၼ်ႉႁၼ်ၺႃးၵၼ်ၸွမ်းႁိုဝ်။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ပုၼ်ႈ (4)ပုၼ်ႈႄလႈ ေပႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်းၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း


        ပၢင်ထွမ်ႇၵႂၢမ်းႁူႉ သေပႃးြတႃးဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းၶ်ႂႈငၢႆးငၢႆးမိူၼ်ၵၼ် တၢင်းၵၢၼ်လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼ်ႂးပပ်ႉလိၵ်ႈၼိုင်ႈပပ်ႉယူႇ။ ပဵၼ်ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇ ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ေၵႃႉလ်ႂေၵႃႈလီ ၼမ်ႉၵႂၢမ်းဢၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းေၵႃႈမီးၵႃႈၶၢၼ် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၶဝ် မိူၼ်ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။ ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း ႄတႉ ပဵၼ်ၽူႈသူၼ်ၸႂ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ လူႇဢၢၼ်လိၵ်ႈ ႄလႈ ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ႇၸူႉဝႆႉ ေၶႃႈၵႂၢမ်း ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၸဝ်ႈၸဝ်ႈယဝ်ႉ  ယွၼ်ႉၼၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်ႈထီႉ 08.05.2020 ၶႃႈ ႁဝ်းလႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ေသလႆႈၵႂၢမ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ  ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆၶႃႈႄလႈ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းႄလႈ လႆႈတၢင်းႁူႉတၢင်းၼမ်မႃးေတႉေတႉယူႇၶႃႈ။ ၼႂ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇဢၼ်လမ်လမ် လွင်ႈမၼ်ၼၼ်ႉ ေတမီးယူႇ (5)ေၶႃႈ  ပုၼ်ႈ (4)ပုၼ်ႈႄလႈ ေပႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်း


   1. ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူးသွၼ်
   2. ပုၼ်ႈၽွၼ်း ေပႃႈႄမႈ
   3. ပုၼ်ႈၽွၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း
   4. ပုၼ်ႈၽွၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်း
   5. ေပႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

          ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈပၼ် ႁူဝ်ေၶႃႈလိၵ်ႈဝႃႈ ပုၼ်ႈ (4)ပုၼ်ႈႄလႈ ေပႃႇလသီႇ မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆယူႇ။


ၶူးသွၼ် ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် • ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူးသွၼ်

               ၶူးသွၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း မိူဝ်းၼႃႈႄတႉႄတႉ  ေမႃယႃၼိုင်ႈေၵႃႉ သမ်းၶဵမ်ၽိတ်းၵူၼ်းတၢႆ ၼိုင်ႈေၵႃႉၵူၺ်း ၶူးသွၼ်ၼိုင်ႈ ေၵႃႉ သွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၼႃႇတႅမ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၽိတ်း မၼ်းေတႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းတၢႆတၢင်းၸိူဝ်ႉ တၢင်းၶိူဝ်း ယွၼ်ႉၼၼ် ၶူးသွၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉေၵႃႈ လူဝ်ႇလႆႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈမီးၵၢၼ်ႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း လူဝ်ႇလႆႈမီးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်း ဝႃႈသွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇေတပဵၼ်သင် တွၼ်ႈတႃႇ ေတႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းၵႂႃႇ တၢင်းလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ေၵႃႉပဵၼ်ၶူးသွၼ်ေၵႃႈ လူဝ်ႇလႆႈမီးပဝ်ႉမၢႆပၼ်တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်း။ ၶူးသွၼ်ၼႆႉ ေတလႆႈေမႃ ယူႇေမႃၵိၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႈလီ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ေတလႆႈႁဵတ်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းႁၵ်ႉႁဝ်းႄလႈ ၼပ်ႉထိုင်ၵူဝ်ႁဝ်း ေပႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈ တႃႇေတၵုမ်းထိင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းဢၼ်ဝႃႈ ၼႆႉ မၼ်းေတယၢပ်ႇ။ ၶူးသွၼ်ၼိုင်ႈေၵႃႉၼႆႉ ၶိင်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း မႃးႁူင်းႁဵၼ်း ေတလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်းလူင်း သင်ၶူးသွၼ်မၼ်း ႁဵတ်းၽိတ်း ပၵ်းပိူင်ၶူးမၼ်း ေတလႆႈၺႃးတၢမ်ႇသွင်ပုၼ်ႈလိူဝ် ေသလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊  လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးယူႇတီႈ ႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်း ဢၼ်ၽၢတ်ႇေပႃႈၽၢတ်ႇႄမႈမႃး ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း လဵပ်းႁဵၼ်းယူႇတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈၼႆႉ ေပႃႈႄမႈၶဝ် ပဵၼ်ၶူးႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ေတလႆႈေမႃႁၵ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်း မိူၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၶူးၶဝ် မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ဢမ်ႇယူႇလီ ၊ ဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈ ၊ ဢမ်ႇလုၵ်ႉလႆႈၼၼ်ႉ ေၵႃႉပဵၼ်ၶူး ေတလႆႈေမႃတူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းမိူၼ် လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်း။


 • ပုၼ်ႈၽွၼ်းေပႃႈႄမႈ

                  ၶၢဝ်းယၢမ်းၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း မီးၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်မၼ်းေတလႆႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းတဵမ်တဵမ် သင်ဝၢႆးလူင်းႁူင်းႁဵၼ်းမိူဝ်းႄလႈ ၽွင်းယၢမ်းပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းယူႇၼႆႉ ေၵႃႉပဵၼ်ေပႃႈႄမႈ ေတလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလုၵ်ႈလၢင်း ၽႂ်မၼ်း။ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ေပႃးေတမီးတၢင်းႁူႉၼမ်ၼမ် တႃႇေတၶိုၼ်ႈမႃး ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ေၵႃႉပဵၼ်ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ေၵႃႈ လူဝ်ႇလႆႈပၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈမီးၸႂ်မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢဝ်တၢင်းႁူႉယူႇ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈလၢင်းၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ ၵႆႉဢွၼ်လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းပႆသဵၼ်ႈတၢင်းၽိတ်းမႃး ၵူႈၶၢဝ်း  သင်လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းေၵႃႉယႂ်ႇမႃး ဢႃႇယု မွၵ်ႈ (15)ၶူပ်ႇ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်မႃးယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ၵႆႉၵႆႉလႆႈႁၼ် ဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်း ဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းေသ ႁႃငိုၼ်းႁႃတွင်းမႃးလဵင်ႉေပႃႈႄမႈၶိုၼ်း။ ေပႃႈ ႄမႈလုၵ်ႈလၢင်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမုင်ႈႁၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းၵႆဝႆႉသင်  ၵမ်ႉပႃႇၼမ် လႆႈႁၼ်ၶဝ်ၸႂ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈမိူင်းထႆး ၵႂႃႇႁဵၼ်းၶႃပိူၼ်ႈထႅင်ႈ  ေပႃႈႄမႈၼႆႉ မိူၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းယဝ်ႉ  ေပႃႈႄမႈေၵႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇေတပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းၵႂႃႇႁႃ ႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်ၵူႈၶၢဝ်းယူႇ။ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ၵဝ်တင်ႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမႃး တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ၵူႈတီႈတီႈ ဢၼ်လႆႈႁၢမ်းသွၼ်ႁဵၼ်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီး ငိုၼ်းတွင်းတႃႇ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ႁဝ်းၶဝ်ေပႃးမီးတိုဝ်ႉတၢင်းမိူၼ်ပိူၼ်ႈၼႆေသႄလႈ ၸၢင်ႇလႆႈတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ၶိုၼ်ႈမႃး တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈၼႆႉ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၊ ၵႃႈပပ်ႉ ၊ ၵႃႈၵိၼ် ၊ ၵႃႈၸႂ်ႉ တိုဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ သူဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇသင်ေသမဵဝ်း လိူဝ်ေသ သူလူဝ်ႇယူႇေသ ၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းဢဝ် လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း လႆႈ (Free) ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယဝ်ႉ။ တႃႇလုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်း ေတဢမ်ႇပႆသဵၼ်ႈတၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ေၵႃႉပဵၼ်ေပႃႈတၢင်းႄမႈေၵႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း သင်ႇသွၼ်ပၼ်ၵူႈၶၢဝ်းယူႇ သင်ၵုမ်ပႆႉ ၶူးသွၼ်ၶဝ် သင်ႇသွၼ်ဢဝ် လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းႄတႉ မၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇထိုင်တီႈ။


ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း • ပုၼ်ႈၽွၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း 

                ၵဝ်ေၵႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းမႃး ထိုင်တီႈ ႁႂ်ႈေပႃးေတမီးမႃး ၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉ ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း လႆႈႁူႉပိုၼ်းတႆး ၊ ၾိင်ႈထုင်းတႆး ႄလႈ ၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ  ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ  တင်ႈပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းသူ သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈလၢႆးသူ တႃႇေတ ၵႂႃႇႁဵတ်းၶႃပိူၼ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မိူဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းယူႇၼၼ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ေတလႆႈၶတ်းၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် ႁင်းၵူၺ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေတလႆႈပူၵ်းပွင်ႄလႈ ႁႃတၢင်းႁူႉသႂ်ႇၼႂ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း ၶူးသွၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ေတသွၼ်ပၼ်သူ သႂ်ႇပၼ်သူ တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၵူၺ်း လီလီၸႃႉၸႃႉႄလႈ ဢၼ်သူထုၵ်ႇလီႁူႉလိူဝ်ေသၼၼ်ႉေတႉ ေတလႆႈႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းထႅင်ႈ။ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၼႆႉ တီႈဢၼ်တႆးႁဝ်း ဢမ်ႇၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈမၢၼ်ႈလႆႈေသပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵၼ်း ပၺ်ႇၺႃႇ တၢင်းႁူႉသင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ  ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ လိုၼ်း သုတ်းမႃးေၵႃႈ ၸၢင်ႇလႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇႁႃမၢၼ်ႈေသ ႁဵတ်းၶီႈၶႃမၢၼ်ႈပႅတ်ႈ  မိူဝ်ႈပၢၼ်ႇ MTA ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈ ၽွင်း ၶုၼ်သႃႇ ေတၶဝ်ႈၵႂႃႇႁႃၸူးမၢၼ်ႈေသ ဝၢင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းတႆး (MTA) ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် သင်ၶဝ်မီးတၢင်းႁူႉ တၢင်းေမႃ ၵၢၼ်မိူင်းႄလႈ မီးၵၢၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းပႃးၸိုင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆးဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁႅင်းတိုၼ်းေတယႂ်ႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉဢမ်ႇႁၢၼ်ႉယဝ်ႉ  ယွၼ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ မိူဝ်ႈပၢၼ်ႇ (MTA) ၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး ၸၢင်ႇလႆႈတူၵ်းသူမ်းလူႉၵွႆၵႂႃႇ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ေတလႆႈႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ယႃႇေပၶၢၼ်ႉဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ယႃႇေပၶၢၼ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်း ယႃႇေပၶႂ်ႈမီးၸႂ်ၶႂ်ႈမီးငိုၼ်းတွင်းၼမ်ၼႃႇ ေပႃးႁဝ်းၵုမ်ႇဝူၼ်ႉလွင်ႈၶႂ်ႈမီးငိုၼ်းၶႂ်ႈမီးၶမ်းလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းၼႆ ပဝ်ႉမၢႆႄလႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႁဝ်းေၵႃႈ ေတဢမ်ႇၶိုၼ်ႈၼႃႈလႆႈ ၸၢင်ႇယဵၼ်းပဵၼ်ၽဝၵူၼ်း ၵိၼ်ၸၢင်ႈႄလႈ တူၵ်းသူမ်းၵႂႃႇ။ ႁဵၼ်းႁူႉပုၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်  ႁဵတ်းၵၢၼ်ပုၼ်ႈတႃႇ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မိူဝ်းၼႃႈ ယႃႇေပယွမ်းၵၢၼ်ႉႄလႈ ယႃႇေပၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇ။


 • ပုၼ်ႈၽွၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း

                 မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ေၵႃႇတင်ႈမႃး ပုၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊ ၽႃႇသႃႇ ၊ သႃႇသၼႃႇ  ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ေၵႃႇတင်ႈမႃးတႃႇသုၼ်တူဝ် ၽႂ်။ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵႂႃႇၼႃႈမႃးၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းေတယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်း ႁႅင်းၵူၼ်း ႁႅင်းသိုၵ်းေၵႃႈ ေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး တိၵ်းတိၵ်းႄလႈ သင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ဢမ်ႇမီး ၵၢၼ်ႁူႉ ပၺ်ႇၺႃႇသင်ဝႆႉၼႆၸိုင်ႈ တႃႇေတၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႆလႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ  ယွၼ်ႉၼၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸင်ႈလႆႈၶတ်းၸႂ် ေၵႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇၵူႈၼႂ်း ၼႃႈတီႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်းၵုမ်းၵမ်ဝႆႉလႆႈၼၼ်ႉယူႇ။ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)  လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း (NCA) ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵဝ်ၶႃႈ ယုမ်ႇယမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵဝ်ၶႃႈၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉၵဝ်ဢမ်ႇယုမ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ၸၢင်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁဵတ်း လိၵ်ႈေၶႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵၼ်ၸွမ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႃႈၼႃႈတၢင်းၵူႈမိူင်းမိူင်းၵႂႃႇ။ ၵဝ်ၶႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း (NCA) ၼႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇ ေတေၵႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵူၺ်း  တႃႇေတလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ 1) ေတလႆႈၵိုတ်းတိုၵ်းဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ   2) ေတလႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်  3) လူဝ်ႇႁဵတ်းဢဝ် ႁႂ်ႈလႆႈဢႃႇၼႃႇ  4) ေတလႆႈမီးသုၼ်ႇလႆႈတႅမ်ႈမၢႆမီႁင်းေၶႃ   သင်ႁဝ်းလႆႈတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၼႂ်း (4) ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၼႆၸိုင်ႈ မိူင်းၸိုင်ႈတႆး တိုၼ်းေတၵတ်ႉယဵၼ်ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ ၵႂႃႇၼႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ ၼႆႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႄလႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ေတၶၢတ်ႇၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ေပႃးဢမ်ႇမီးပၺ်ႇၺႃႇ တၢင်းႁူႉသင်ေၵႃႈ လိုၼ်းသုတ်း ေတပဵၼ်သိူဝ်လွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉၵူၺ်း။


လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈထွမ်ႇၵႂၢမ်းႁူႉ


 • ေပႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်း

               မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈၸုမ်ႉ ၶွမ်ႇမၼီႇၼိုင်ႈလင် တိုၼ်းေတလႆႈမီး ေပႃႇလသီႇ ပဝ်ႉမၢႆေၶႃႈယိူင်း ဢၢၼ်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ  သင်မုၵ်ႉၸုမ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇမၼီႇလင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ဢမ်ႇမီးပဝ်ႉ မၢႆသင်ၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၵႆလႆႈလႃးလႃး။ ေပႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ (4)ယိူင်ႈ ႄလႈ လၵ်းၼမ်း (6)ေၶႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ  လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၵူႈေၵႃႉ တိုၼ်းေတလႆႈႁူႉ ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ (4)ယိူင်ႈ ႄလႈ လၵ်းၼမ်း (6)ေၶႃႈ ၼႆႉ  ေတလႆႈဢဝ် သွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ေတလႆႈပဵၼ် ၽႃႇသ ၵၢၼ်သွၼ်ၼိုင်ႈဢၼ် ၵိၼ်ၶဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၊ ယူႇၸွမ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းမုၵ်ႉၸုမ်းေသ သမ်ႉဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း ေပႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်းသင် ၼႆႉယႃႇေပႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်  ဢမ်ႇဝႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းသိုၵ်းႄလႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ သင်ႁူႉပွင်ႇၸႂ်လီ ေပႃႇလသီမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆၸိုင်ႈ တႃႇေတဝႃႈလၵ်ႉပႆႈႄလႈ ၶၢၼ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇမီး ယွၼ်ႉၼၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူႈေၵႃႉ ေတလႆႈႁူႉ ေပႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းလီလီ  ေပႃးလႆႈဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်မႃးေၵႃႈ ေတဢမ်ႇေပႃးမီးလွင်ႈႁဵတ်းၽိတ်းသင် မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်သင် ယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ပဵၼ်သင်ၼႆ ႁဝ်းေတလႆႈႁူႉပွင်ႇႁၼ်လႅင်း ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ။ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ (4) ယိူင်ႈ

   • ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ (4) ယိူင်ႈ
    1. ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
    2. ဝၢၼ်ႈမိူင်း
    3. ၽႃႇသႃႇ
    4. သႃႇသၼႃႇ   • လၵ်းၼမ်း (6) ေၶႃႈ
    1. လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
    2. သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းေၶႃႈ
    3. တီႇမူဝ်ႇၶေရႇသီႇ
    4. ပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းမိူင်း
    5. ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်
    6. လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်

          ၼႆႉပဵၼ်ေပႃႇလသီႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈတႅမ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈႄလႈ တၢင်းႁူႉၶႃႈ မၼ်းပဵၼ် ေၶႃႈၵႂၢမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း မႃးပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08.05.2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း (09:00)မူင်း  ထိုင် (12:23) မူင်း  ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း ႄတႉပဵၼ်ၽူႈထွမ်ႇႄလႈ ၽူႈသူၼ်ၸႂ်ၵဵပ်းႁွမ်ဢဝ်တၢင်းႁူႉေသ ဝၼ်းၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းေပႃးပဵၼ် တီႈမၢႆတွင်းၵႂႃႇ တွၼ်ႈတႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း မိူဝ်းၼႃႈၵႂႃႇ ၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ လႆႈတႅမ်ႈၽိတ်း လႆႈတႅမ်ႈၵႂႃႇ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ၸႂ်သူၸဝ်ႈႄလႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈမႃး လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶဝ်ၼႆႉေၵႃႈ ၶႅၼ်းေတႃႈပွင်ႇၸႂ် ပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်ၶႃႈႁဝ်းယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ေသၵမ်းၶႃႈ        မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ    ။
 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

လိၵ်းတႆးလူင်ႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈ • လိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈ  
                      မႃးႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸွမ်းၵၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ႁဝ်းၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉၶႃႈေၼႃႈ။လိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈ


             တႃႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈ မိူၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ  မၼ်းယူႇတီႈတႆးႁဝ်းဢွၼ် ၵၼ်ၸ်ႂႉတိုဝ်ႉႄလႈ ၵပ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈေတႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။
 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com 
 • Credit: ဝိလႃႇသဵဝ်းၶမ်း


Share:

တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19


             ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵူႈဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၵၼ်လူင်ၵႂႃႇၵူႈေၵႃႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉလူဝ်ႉၼႃႉ (Coronavirus) ၼႆ ယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း မၼ်းေၵႃႈသမ်ႉလီၵူဝ်မိူၼ် ၵၼ်ႄတႉ  ၸပ်းၵၼ်ငၢႆႈ ၊ ထတ်းၵမ်းလဵဝ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းမၼ်းၵမ်းလဵဝ် ေတ လႆႈပႂ်ႉတူၺ်း (14) ဝၼ်းယဝ်ႉ ၸၢင်ႇဢွၵ်ႇၾၢင်ႈႁၢင်ႈမၼ်းမႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉလူဝ်ႉၼႃႉ (Coronavirus) ၼႆႉ ေတၸႃႉဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃးတီႈ ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ် မိူင်းႄၶႇ   ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႄၶႇ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၵိၼ် တူဝ်သၢတ်းလိပ်း တူဝ်သၢတ်းၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းႄလႈ လုၵ်ႉတီႈတူဝ်သၢတ်းၼၼ်ႉေသ ၶိုၼ်းၸပ်းမႃးပဵၼ်တီႈၵူၼ်းၵိၼ်မၼ်းေသ ထိုင်တီႈေပႃး ၸပ်းေၽၵၼ်လူင်ၵႂႃႇၵူႈ မိူင်းမိူင်း ၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ   ယၢမ်းလဵဝ် မိူင်းဢၼ်ၸပ်းပဵၼ်တၢင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ19 ႁၢဝ်ႉႁႅင်းလိူဝ်ေသ ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ေတပဵၼ် မိူင်းဢီႇတလီ  (Italy) ၸွမ်းလူၺ်ႈ သၢႆမၢႆ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ19 ၊ ဢၼ်တၢႆဢၼ်လူႉႄလႈ  ဢၼ်ထၢင်ႇထိုင်


 1. မိူင်းဢီႇတလီ (Italy)
 • ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် - 110574 ေၵႃႉ
 • ၵူၼ်းတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် - 13155 ေၵႃႉ


 1. မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ
 • ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် - 216515 ေၵႃႉ
 • ၵူၼ်းတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် - 5119 ေၵႃႉ


 1. မိူင်းႄၶႇ
 • ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် - 82394 ေၵႃႉ
 • ၵူၼ်းတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် - 3316 ေၵႃႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ - 19

                ေပႃးမႃးတူၺ်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵႃး (3)မိူင်းၼႆႉၵူၺ်း မၼ်းေၵႃႈမီးထႅင်ႈတၢင်းၼမ်ယူႇ။ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ မၼ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈ သၢတ်း ၼႆေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးဢၼ်တီႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈႄလႈ ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၶႃႈလမ်းၶၢတ်ႇႄတႉ ၶႃႈဢမ်ႇယုမ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) ၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈ သၢတ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ေပႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်ႈတူၺ်းလီလီၼႆၸိုင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) ၼႆႉ မၼ်းႄတႇ လုၵ်ႉမႃးတီႈ ပၢင်တိုၵ်းပၢႆးမၢၵ်ႇမီး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇဢေမႇရိႇၵၼ်ႄလႈ မိူင်းႄၶႇၼႆႉၵူၺ်း ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ19 (Coronavirus) ၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈ သၢတ်း ၼႆေသတႃႉေၵႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈေၶႃႈမုၼ်းမၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ႄၼ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈ သၢတ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇၶဝ် ႄၼပၼ်ေၶႃႈမုၼ်း သင်တီႈ ပၢႆးယူႇလီလူမ်ႇၾႃႉ (WHO) သင် မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ် ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ဢၼ်ေပႃႇမႂ်ႇ တဵၼ်းတၢင်ႇတီႈ ၼႅဝ်းၵလီးယႃး ဢၼ်ေတၸႂ်ႉတိုဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(3) ၵူၺ်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉယဝ်ႉ။
              သင်ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) လုၵ်ႉမႃးတီႈ တူဝ်သၢတ်းႄတႉႄတႉ ၼႆ ၸိုင်ႈ ႁဵတ်းသင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈ ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ တိုၵ်ႉပၼ် ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ၶၢႆႇ တူဝ်သၢတ်းယူႇလႃႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလီၶႆႈဝူၼ်ႉႄလႈ လွင်ႈလီသူၼ်ၸႂ်ႄတႉႄတႉ။
              ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႅၵ်ႈသမ်ႉဝႃႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇလႆႈပၼ်ႇ ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးဢမ်ႇၶိုၵ်ႉ ၶႅမ်ႉၼႆေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးမႃးတူၺ်း မိူင်းႄၶႇႄတႉ တိုၵ်ႉယိပ်းၵုမ်းၵမ် ထိင်းလႆႈပၢႆး မၢၵ်ႇမီးမိူင်းၶဝ်လႆႈၶိုၼ်းလီယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ဝၢၼ်ႈ မိူင်းၶဝ်ေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆႉ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇႄလႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ေပႃးမီးၸႂ်မႃႇၼ ေတႃးသႄလႈ ေလႃးၽ ယႂ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်း မိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ေၵႃႈ ဢဝ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈလဵၼ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းတွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဢႃႇၼႃႇ ၶဝ်ၸဝ်ႈေတ မၼ်ႈၵိုမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၢႆ (1) လူင် ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) ၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈ တူဝ် သၢတ်း ၼႆေသတႃႉေၵႃႈ  ယွၼ်ႉသင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇဝူႇႁၢၼ်ႇ (Wuhan Market) သမ်ႉတိုၵ်ႉ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် သိုပ်ႇၶၢႆႇ တူဝ်သၢတ်း ယူႇလႃႇ ?   ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ မၢႆ (2) ၶူဝ်းၶွင် ၶိူင်ႈၸႅတ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) တီႈၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတိတ်းၸပ်း ဢမ်ႇတိတ်းၸပ်း ဢၼ်လူင်ပွင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ ၶဝ်ၸွႆႈထႅမ်ႈၵႂႃႇတီႈ မိူင်းဢၢင်းၵိတ်ႉ (British) ႄလႈ မိူင်းေၼႊတိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ (Netherland) ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသင် ၶိူင်ႈမၼ်းသမ်ႉဢမ်ႇမၼ်ႈလႃႇ ?

            ထိုင်တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်း ေပႃးလႆႈၶိုၼ်းသူင်ႇပၼ်ၵႂႃႇတီႈ မိူင်းႄၶႇၵႂႃႇၶိုၼ်း မိူၼ်ၼင် ၽႃႈတူပ်းသူပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ လႆႈၶိုၼ်း သူင်ႇပၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်းတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ မိူၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်း။
             ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ထူပ်းၺႃးၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ယူႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လွၵ်းလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းမိူင်းႄၶႇၵူၺ်း ၵူၼ်းၵမ်ႉပႃႇၼမ် ေတဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ် ၶိူင်ႈေပႃႇမႂ်ႇ ၸိူဝ်ႉမႅင်း တွၼ်ႈတႃႇေတႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းႁႅင်းလိူဝ်ေသ ၼႅဝ်းၵလီးယႃး (Nuclear Bomb ) ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶဝ် ေတဢွၼ်ၵၼ်ထၢမ်ႇယူႇဝႃႈ  ၽႂ်ေတငိူဝ်ႈ ၶၢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ဝူၼ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ ၶဝ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇေသ ဢဝ်မႃးၸၢမ်းၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်တၢႆၶိုၼ်း မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈေသဢိတ်း ၼႆၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ  ၵူၺ်းယႃႇေပလိုမ်းလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းတူၺ်း ပိုၼ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ်လီလီ တွၼ်ႈတႃႇ ဢႃႇၼႃႇ ၶဝ် တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ေတမီးဢႃႇၼႃႇ ေတႃႇပိူၼ်ႈ ေတႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇဝူၼ်ႉ ပၼ်တွၼ်ႈတႃႇ သၢႆၸႂ်ၽႂ်လႆႈေသပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉ ၼၼ် ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) ၼႆႉမၼ်းပဵၼ် ၶိူင်ႈဢၢႆႇၵွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ေတႃႇသူႈမိူင်းဢေမႇရိႇ ၵၼ်ႄလႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ၼႅဝ်းၵလီးယႃး

                  ေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးမိူင်းလႂ် ႁႃလၢႆးႄၵႈမၼ်းလႆႈႄလႈ ယႃယႃႇႄႁႉ ၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) လႆႈေသမိူင်း  လိူဝ်ေသမိူင်းႄၶႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူႈေၵႃႉ ေၵႃႈေတဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉႁၼ်ယူႇ ဝႃႈၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ႄလႈ ၵူၼ်းတၢႆၼႂ်းမိူင်းႄၶႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈ ၼႆႉယွမ်းလူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇေပႃႇဢွၵ်ႇမႃး ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ်ေသပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၵိုၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း။
       
         လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းေတႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၵႅမ်ၽူႈ ၸတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႊလီၵျီး ( Information Zhao Lijian ) ႄတႉ ႄၼးလၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) ၼႆႉ  မၼ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ပဵၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်း မိူင်း ဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ၶဝ်မႃးပွႆႇသႂ်ႇၼႂ်း မိူင်းႄၶႇ ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၼႆယူႇ ၊  ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမိူင်း  ဢေမႇရိႇၵၼ် ၽၢႆႇသိုၵ်းၶဝ်ေၵႃႈ ၶိုၼ်းတွပ်ႇ ႄၼးၶိုၼ်းမႃးဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈသၢတ်း မႃး မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ၸၢမ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵင် မိူင်းႄၶႇ ၶဝ်လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း (Bio - Weapon) ၼႆယူႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဢမ်ႇေပႃးႁိုင်ၼႆၵူၺ်းၼင်ၵဝ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း ႄၶႇႁဝ်းၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ႁႅင်းသိုၵ်း ႁႅင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ တႃႇၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်း ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၵမ်ႇၾႃႇ ပွၵ်ႈ (3) ယဝ်ႉၼႆယူႇ။


Zhao Lijian

              ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈလီ ၵူၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢေမႇရိႇၵၼ် ႄတႉ လႆႈႁၼ်မၼ်း ႁွင်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁွင်ႉမိူၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ႁွင်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ႄလႈ ၶူဝ်ႉလူဝ်ႉၼႃႉ (Coronavirus) သင်  ေတလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းပွတ်းတူၵ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉဝႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်းႄၶႇ (Chinese Virus) ၼႆၵၼ်ယူႇ။ မၢင်ၸုမ်းမၢင်မိူင်းသမ်ႉ ေတဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း တႃႇၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်း ၵမ်ၾႃႇ ပွၵ်ႈ (3) (Bio Weapon) ၼႆၵၼ်ယူႇ။
            ၼႂ်းမိူင်းႄၶႇၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ  ေတလႆႈႁၼ်မီးဝဵင်း ဝူႇႁၢၼ်ႇဝဵင်းလဵဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်ႁၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်းလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ႁဵတ်းသင် ၼႂ်းမိူင်းႄၶႇသမ်ႉ ပဵၼ်တီႈ ၼၼ်တီႈလဵဝ်ၵူၺ်းႄလႈ  ယွၼ်ႉသင်မၼ်းသမ်ႉ ပူၼ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇထိုင်တီႈမိူင်း ဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ၊ မိူင်းၶူဝ်းလီးယႃး ( South Korea) ၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈလီ ဝူၼ်ႉတူၺ်းယူႇ။ ပဝ်ႉမၢႆ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႄၽႈၸူးတီႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလီ မိူင်းဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ၶဝ်လၢႆ လၢႆၵူၺ်း ၶိုၼ်းထတ်းတူၺ်းၵၼ်ၶိုၼ်းႄလႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ် ေတလႆႈၵႂႃႇႁၼ် မၼ်း ၵႂႃႇႄၽႈတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ၶဝ်လၢႆလၢႆ။

        မိူၼ်ၼင် မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း မိူင်းႄၶႇ မိူၼ်ၼင် မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်း (Mogonlia) ၊ မိူင်းရသျူး (Russia) ၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ (Myanmar) ၊ မိူင်းလၢဝ်း (Laos) ၊ မိူင်းဝိတ်ႉၼၢမ်း (Vietnam) ၊ မိူင်းဢိင်ႇတိယႃႉ (India)  မိူင်းၸိူဝ်း ဢၼ်ၸပ်းၸပ်း မိူင်းႄၶႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇေပႃးလႆႈႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) သင်ႄတႉႄတႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် သမ်ႉၵႂႃႇၸပ်းတီႈမိူင်း တူၵ်း ၊ မၼ်းၶႂ်ႈမိူၼ်ၵႂႃႇ ယႃႉၵဝ်း ဢၢပ်းၼၢတ်ႈ (Power) မိူင်းဢေမႇရိႇၵၼ်ႇၶဝ်ဝႆႉယူႇ ၼႆႉေတႉ မၼ်းပဵၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၶႃႈႁဝ်းၵူၺ်း တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးၽိတ်းၽိတ်း ထုၵ်ႇထုၵ်ႇ ၵူၼ်းႁဝ်းေၵႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉေၵႃႉၼိုင်ႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ႄလႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ် ၵၼ် တီႈတၢင်းႁၼ်ထိုင် ပၢႆးဝူၼ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ သင်ႁဝ်းေမႃဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းေၵႃႈ မၼ်းပဵၼ် တၢင်းႁူႉဢွၼ်ႇဢွၼ်ႇတွၼ်ႈတႃႇႁဝ်း ၊ သင်ႁဝ်းဢမ်ႇေမႃဢဝ်မႃးၸႂ်ႉေၵႃႈ မၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇမီးတီႈ ၽိတ်းတီႈထုၵ်ႇသင်ၼင်ၵဝ်ႇ။
              ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ဢူၺ်းေၵႃႉၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ေၵႃႈ ေတႁၼ်ထိုင်မိူၼ်ၵၼ် တၢင်းၶႃႈယူႇ  ဝႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ မၼ်းလၢၵ်ႈလၢႆး ဝႆႉမၼ်းဢမ်ႇမိူၼ် ၼင်တၢင်းပဵၼ် ေယးၵႃ (4)တူဝ် (AIDS) ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ  မၼ်းၵူၺ်းၸၢင်ႇပဵၼ် ၵၢၼ်ၸၢမ်း ၵၢၼ်တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ပဵၼ်ၶိူင်ႈၵွင်ႉမႅင်း တီႈေတမႃးတဵၵ်း တီႈၼႅဝ်းၵလီးယႃး (Nuclear Bomb) ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢပ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉမၼ်းလီၵူဝ်ၼႃႇၼႃႇယဝ်ႉ ၽႂ်လႅတ်းၽႂ်မီးတၢင်းႁူႉေၵႃႈ မၼ်းေတပဵၼ်ၸဝ်ႈပဵၼ်ၶုၼ် ယွၼ်ႉပၢႆး ဝူၼ်ႉႁဝ်း လၢၵ်ႈလၢႆး ဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈႄလႈ ၸၢင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ် လႆႈတၢႆေၵႃႈ ေတမီးမႃး တၢင်းၼမ်ယဝ်ႉ မိူင်းႄၶႇၼႆႉ ပႅၵ်ႈသမ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇယူႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်းေသတႃႉေၵႃႈ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ၵၢၼ်တၢမ်းဝၢင်း ေပႃႇလသီႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇေတ သိမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း တႃႇေတထိင်းၵုမ်းသိမ်းဢဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢဝ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၶဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းေသ လိုၼ်းသုတ်း သင်တူၵ်းလွၵ်းပဵၼ် ၶိူင်ႈမိုဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၶဝ်ေၵႃႈ ယိပ်းၵုမ်းၵမ် လႆႈမိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈလီလီၵူၺ်း တူဝ်ယၢင်ႈမၼ်း ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၽူႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ေၵႃႈေတ ႁူႉေတႁၼ်ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ ဝႃႈမိူင်းႄၶႇ ၼႆႉဢဝ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးပဵၼ်ယႂ်ႇေသ ယၢမ်ႈသိမ်းဢဝ်ဝၢၼ်ႈ မိူင်းၽႂ်ဝႆႉလၢႆလၢႆ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယူႇ။

           မႂ်ႇသုင်ထိုင်တီႈ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈေၵႃႉႄလႈ ဢူၺ်းေၵႃႉၶႃႈႁဝ်းၵူႈေၵႃႉ ၶႃႈ သင်ဝႃႈၶဝ်ႁဝ်း လႆႈတႅမ်ႈၽိတ်းၵႂႃႇ တီႈဢမ်ႇ မႅၼ်ႈၸႂ်သူၸဝ်ႈ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်သူၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းေတႃႇ ပွင်ႇၸႂ်ေသ ဝၢင်းၶႂၢင်း ပၼ်ၶႃႈႁဝ်းယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ေသၵမ်းၶႃႈ။ ၵွပ်ႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉဝႃႇသၼႃႇ ၶႂ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်း တၢင်းၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ႁူႉလွင်ႈတၢင်း ႁၼ်ထိုင် ၶႃႈႁဝ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) ၼႆႉ ၼႆေသႄလႈ လႆႈတႅမ်ႈ ဢွၵ်ႇလၢတ်ႈႄၼ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ပဵၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ယူႇၶႃႈ။ တၢင်းႁၼ်ထိုင်သူၸဝ်ႈေၵႃႈ ေတမီးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ေတဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ ယွၼ်ႉႁဝ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈ ေပႃႈႄမႈ ဢူႈၽႂ်ေပႃႈမၼ်းႄလႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ် သင်ၶႃႈႁဝ်း သင်တႅမ်ႈၽိတ်းလိၵ်ႈတႆး ၊ တႅမ်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ်သူၸဝ်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ႁႂ်ႈမီးတၢင်းပွင်ၸႂ်ပၼ်ၶႃႈႁဝ်းယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ေသၵမ်းၶႃႈ မႂ်ႇသုင် ၶႃႈ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

လိုမ်းလွႆးလွႆး

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts