• ပပ်ႉမၢႆ (3) ၶႃႈႁဝ်း

  ပပ်ႉမၢႆ (3) "လၢႆးဢွၼ်ႁူဝ် တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ" လႆႈပိုၼ်ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼ်ႂးဝၼ်းထီႉ 12.07.2020 ယဝ်ႉၶႃႈ။

 • ပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်မိူင်း

  တီႈမၢႆတွင်း ပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်မိူင်း မိူဝ်ႈၽွင်းလႆႈသူင်ႇသင်ႇၶူးသွၼ်ၵၢၼ်မိူင်း ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းတီႈ မိူင်းၾိရိပ်ႉပိင်း

 • ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်ႇ ပုၼ်ႈၽွၼ်း

  မိူဝ်ႈၽွင်းၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ေတမႃးတွင်ႈထၢမ်ႇ ၵူႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။

 • ပပ်ႉမၢႆ (2) ၶႃႈႁဝ်း

  ပပ်ႉမၢႆ (2)"ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ လုၵ်ႉတီႈလ်ႂမႃး" လႆႈပိုၼ်ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼ်ႂးဝၼ်းထီႉ 26.06.2019 ယဝ်ႉၶႃႈ။

 • တီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းတွၼ်ႈၸုမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

  တီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းတွၼ်ႈၸုမ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၸွမ်းၽူႈယ်ႂႇၵူၼ်းလူင် (RCSS/SSA)

သင်ေတသိုဝ်ႉၶွမ်း


 •  ၵၢၼ်လိူၵ်ႈၶွမ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ
             ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ် ပၢႆးၶိူင်ႈ ၸၢၵ်ႈ ၽ်ႂတၼ်းဢွၼ်တၢင်း ၽ်ႂလမ်းၶိုတ်းလႆႈေၵႃႈ မၼ်းေတဢမ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈႄလႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉ သင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ႁၼ်လိူၼ်ႁၼ်လၢဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ် ထွမ်ႇၵႂၢမ်း ၵႅတ်ႉသႅတ်ႉ ေသႁႃေလႇဝၢၼ်ႈေလႇမိူင်းၵူၺ်း ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈ ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းပိူၼ်ႈ ၵူႈတီႈတီႈၼႆႉ ဢဝ်ၽူင်းဢဝ်ၶွမ်းပဵၼ်ပိူင်လူင်ေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ႄလႈ ႁႃငိုၼ်းတွင်း။ ယွၼ်ႉ ၼၼ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် သူၶဝ်ေတဢွၼ် ၵၼ်သိုဝ်ႉၶွမ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶိုၼ်းထၢမ်ႇတူၺ်းၶိုၼ်းတီႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႃႈ သိုဝ်ႉၶွမ်းမႃးယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇေတ မႃးႁဵတ်းသင်? သိုဝ်ႉၶွမ်းတႃႇေတၸ်ႂႉတိုဝ်း ၼ်ႂးၼႃႈၵၢၼ်ႁဝ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်  ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ေတလႆႈထၢမ်ႇတူၺ်းၶိုၼ်းတီႈတူဝ်ႁဝ်းဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ ယဝ်ႉႁဝ်းၸၢင်ႇၵွႆႈသိုဝ်ႉၼႆႉ လီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။

                ၸွမ်းၼင်ၶႃႈႁဝ်းယၢမ်ႈလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉမႃး လႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်းမႃးၶွမ်းၵူႈလုၼ်ႉလုၼ်ႉမိူၼ်ၼင် ၶွမ်း Acer , Dell , HP , Lenovo   ၸိူဝ်းၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမိူၼ်ၼင်ၸ်ႂႄလႈ မႅၼ်ႈၸွမ်း ၼင်ၼႃႈၵၢၼ်ငၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈႄလႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းေသ ၶ်ႂႈႁဵတ်း။


 • ေတလႆႈလိူၵ်ႈၶွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

                ၶွမ်းဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေတသိုဝ်ႉၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇေတေပႃႉလိၵ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ လုမ်းလၢႆလၢႆၵူၺ်းၼႆႄတႉ ၶ်ႂႈႄၼသဵၼ်ႈတၢင်းဝႃႈ လိူၵ်ႈဢဝ်ၶွမ်း Acer ၼႆႉလီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ေတလဵၼ်ႈၵဵမ်းသမ်ႉ ဢဝ် HP ၼႆႉလီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ Resolution မၼ်းၶႅမ်ႉလိူဝ်ေသ Acer ဝႆႉယူႇ။ သင်ဝႃႈေတၸ်ႂႉတိုဝ်း ယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်းၼႆၸိုင်ႈ ၸ်ႂႉ တိုဝ်းၶွမ်း Dell ၵူၺ်းေၵႃႈလႆႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈၵႃႈၶၢၼ်မၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇေပႃးၵႃႈႁႅင်းၶႃႈႁိုဝ် ႄတႉႄတႉ။ လိုၼ်းသုတ်းယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း ၸ်ႂႉတိုဝ်းဝႆႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉႄတႉ ေတပဵၼ်ၶွမ်း Macbook Pro ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶွမ်း Macbook ၼႆႉ မၼ်းႄႁႉပၼ်လႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈႄလႈ မီးလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈေၶႃႈမုၼ်းႁဝ်းလႆႈလီလီ။

                မိူဝ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်းၶႃႈႁဝ်း ၸ်ႂႉတိုဝ်းၶွမ်းဝိၼ်းတူဝ်းမႃး မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ဝၢႆးလင်မႃးၶႃႈႁဝ်း ၸၢင်ႇၶိုၼ်းသိုဝ်ႉၶိုၼ်းၶွမ်း Macbook Air မိုဝ်းသွင်ပိူၼ်ႈ တီႈဢူၺ်းေၵႃႉၶႃႈႁဝ်းၶိုၼ်း မိူဝ်ႈၼၼ်ႉႄတႉ ၸ်ႂႉဢမ်ႇမိူၼ်ၸ်ႂႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂၸ်ႂႉတိုဝ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မၼ်းပႅၵ်ႈပိူင်ႈၵၼ်တၢင်းဝိၼ်းတူဝ်းဝႆႉ ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႆႉႄတႉႄတႉ။ ဝၢႆးလင်မႃး တွၼ်ႈတႃႇ ေၶႃႈမုၼ်းၶႃႈႁဝ်း ၊ ဢမ်ႇ ၼၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ေတႄႁႉႁၢမ်ႈလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တီႈပိူၼ်ႈမီးေသ ေတၸၢင်ႇမႃး ၸပ်းၶွမ်းႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၸၢင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းေသ ၸ်ႂႉတိုဝ်းၶွမ်း Macbook ၶိုၼ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်းသမ်ႉ ပႃးၸ်ႂတႅမ်ႈ Web Programing / Vistual Programing ႄလႈ တတ်းေတႃႇ Video Editing ႄလႈ လိုၼ်းသုတ်း ၶိုၼ်းလႅၵ်ႈပိၼ်ႇၸ်ႂႉၶိုၼ်း Macbook Pro ၶိုၼ်း။


 • ထုၵ်ႇလီၸ်ႂႉတိုဝ်းၶွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

                ႁဝ်းေတသိုဝ်ႉၸ်ႂႉတိုဝ်း ၶွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းေတဢိင်ႇၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႃႈ ၵၢၼ်ႁဝ်းၼႆႉၵူၺ်း။ သင်ဝႃႈ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ႁွမ်ဝႆႉငိုၼ်းမီးၼမ် ဢမ်ႇၼၼ် သမ်ႉလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၽၢႆႇၵဵပ်းေၶႃႈမုၼ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၸိုင်ႈ ၶ်ႂႈၸီႉႄၼတၢင်းဝႃႈ သိုဝ်ႉ ၸ်ႂႉတိုဝ်း Macbook ၼႆႉလီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၼႃႇ Macbook ၼႆႉ ၵႃႈၶၢၼ်မၼ်းယ်ႂႇၼႆ ေသတႃႉေၵႃႈ မၼ်းေၵႃႈၵိူင်ႇၵၼ်တၢင်း ၼႃႈၵၢၼ်ႁဝ်းယူႇ သင်ဝႃႈ ႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်လွင်ႈယ်ႂႇ။ ေပႃးလၢတ်ႈၶိူဝ်း Apple Macbook ၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းေၵႃႈ ေတမီးယူႇထႅင်ႈယၢမ်းလဵဝ် (3) မဵဝ်းထႅင်ႈ 1) New Macbook  2) Macbook Air  3) Macbook Pro ၼႆ ထႅင်ႈယူႇ ၼ်ႂး (3)ဢၼ် ၼႆႉေၵႃႈ မၼ်းၵဵဝ်ႇၵၼ်တၢင်း ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းေသ ၸ်ႂႉတိုဝ်းၵႂႃႇလႆႈ (100%) တဵမ်တဵမ် ယူႇ။ 

            Macbook ၼ်ႂးမိုဝ်းသွင် ေၵႃႈမၢင်လုၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းေၵႃႈတိုၵ်ႉလီၸ်ႂႉတိုဝ်းယူႇ မၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးတီႈလူႉတီႈၵွႆသင်ဝႆႉႄတႉႄတႉ။ သင်ဝႃႈေတ သိုဝ်ႉၶွမ်းၼႆၸိုင်ႈ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ဢူၺ်း ေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ေတႁူႉလီလိူဝ်ေသၶႃႈႁဝ်းယူႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈသိုဝ်ႉၶွမ်းယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇေတ ၸ်ႂႉတိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တွၼ်ႈတႃႇသင် သင်ႁူႉဝႃႈ လူဝ်ႇၸ်ႂႉၸိူင်ႉႁိုဝ် လူဝ်ႇတိုဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆဢွၼ်တၢင်းႄတႉ လီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။

            သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶ်ႂႈႁူႉထႅင်ႈေၶႃႈမုၼ်းမၼ်းၼမ်လိူဝ်ေသၼႆႉၼႆၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃး ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ ၼ်ႂး Facbook Page  ၶႃႈႁဝ်း Sai Seng Serk ၼႆႉလႆႈၵူႈၶၢဝ်းလႆႈယူႇၶႃႈ။ ဢမ်ႇၼၼ် သင်ဝႃႈၶ်ႂႈသိုဝ်ႉ ၽူင်း ၊ ၶွမ်း လုၼ်ႇ Apple ၼႆၸိုင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇထၢမ်ႇမႃးလႆႈတီႈ လၢၼ်ႉၶႃႈႁဝ်း လႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇၶႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸ်ႂယ်ႂႇၼမ်ၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


သႅင်သိုၵ်း

www.saisengserk.com

Share:

AirPods ပဵၼ်သင်


 •  AirPods ၼႆႉပဵၼ်သင်?

                ေပႃးေတလၢတ်ႈ လွင်ႈ AirPods ၼႆ ၸိုင်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁူႉလိူဝ်ေသၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈမီး တၢင်းၼမ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းေတဢမ်ႇႁူႉေၵႃႈ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈေတမီးတၢင်းၼမ် မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶႃႈႁဝ်း ေတတႅမ်ႈ ေတလၢတ်ႈႄၼ ဢူၺ်းေၵႃႉၽူႈယ်ႂႇၵူၼ်းလူင်ႄလႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈ ၶႃႈႁဝ်းၵႂႃႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉ ဢမ်ႇပွင်ႇၸ်ႂၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၶႃႈ။

            တီႈၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈႁူႉၼႃႇ ေမႃၼႃႇ ဢမ်ႇၸ်ႂႈၶႃႈ ၸွမ်းၼင်ၶႃႈႁဝ်းႁူႉပွင်ႇၸ်ႂလီ သမ်ႉၶႆႈႁ်ႂႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၵူၼ်းတႆးႁဝ်း ႁူႉမိူၼ်ၵၼ်ပႃးထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၸၢင်ႇလႆႈ ၶိုၼ်းတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ လၢတ်ႈႄၼၶိုၼ်းတီႈ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ယူႇ။


 • AirPods

           AirPods ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိၵ်ႈမၢႆ Apple ပဵၼ်ဢၼ်ထွမ်ႇႁူဝႆႉၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ ၊ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇမၼီႇ Apple ၶဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးႄတႉ ေတမီး AirPods Pro ႄလႈ AirPods 2 (Or) AirPods လၢႆလၢႆၼႆေၵႃႈဝႃႈ။ ၼ်ႂးသွင်ၶိူင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵၢၼ်သူၼ်ၸ်ႂၽ်ႂသူၼ်ၸ်ႂမၼ်းႄလႈ တႃႇ ေတဢဝ်မႃးၸ်ႂႉတိုဝ်းတီႈထုၵ်ႇၽ်ႂထုၵ်ႇမၼ်းဝႆႉယူႇ။ ၶႃႈႁဝ်းေတႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶႅမ်ႉလီတၢင်းသွင်ဢၼ်ယဝ်ႉ။

 • AirPods Pro
        ေပႃးပဵၼ် AirPods Pro ၼႆႉ သဵင်ႈမၼ်းေတထွမ်ႇလႆႈလီ သင်ဝႃႈဢဝ် ဢၼ်ထွမ်ႇႁူသ်ႂႇၵႂႃႇ ၼ်ႂးႁူယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ သင်ပိူၼ်ႈဝႃႈသင်ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင် သင်ေသဢိတ်း ေတလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵႂၢမ်းလွင်ႈလဵဝ် ယဝ်ႉေၵႃႈသဵင်မၼ်းေတၶႅမ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းေႁႃလူတ်ႉေႁႃၵႃးၶဝ်ႄလႈ ထွမ်ႇယဝ်ႉဢွၵ်ႇပၢႆၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းႄတႉ မၼ်းၸၢင်ႇမီး ေၽးလူင်တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်း ယွၼ်ႉဝႃႈသင် သ်ႂႇဢၼ်ထွမ်ႇႁူ AirPods Pro ၼႆႉယဝ်ႉ ၼႆၸိုင်ႈ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်း ႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇယူႇၼ်ႂးပၢင်မူၼ်သိူဝ်း ပၢင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ  လိူဝ်ေသငိၼ်းသဵင်ၵႂၢမ်းလင်လီယဝ်ႉ ေတဢမ်ႇငိၼ်းသဵင်တၢင်းၼွၵ်ႈသင် ထႅင်ႈ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႆႉဢွၵ်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းၶဝ် ၵူၺ်းၸိူဝ်းႁူၼူၵ်ႇၶဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းသူၼ်ၸ်ႂ Music ၶဝ် ၼႆႉေတဢွၼ်ၵၼ် ၵျိုၵ်ႈ AirPods Pro ၼမ်။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ ၸ်ႂႉတိုဝ်းဝႆႉ AirPods Pro ဝႆႉယူႇ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိုဝ်ႉမႃး သုၵ်ႉၸ်ႂမႃး ၶ်ႂႈယူႇေၵႃႉလဵဝ် ၶ်ႂႈထွမ်ႇၵႂၢမ်းယႃၸ်ႂ ဢမ်ႇၶ်ႂႈငိၼ်းသဵင်ၽ်ႂၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၸ်ႂၶႃႈႁဝ်းလႆႈတဵမ်တီႈဝႆႉယူႇ သင်ဢဝ် AirPods Pro သ်ႂႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼ်ႂးႁူယဝ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်တၢင်းၼွၵ်ႈသင်ႄတႉႄတႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ မီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းယူႇ။AirPods Pro Vs AirPods (Or)2

 • AirPods (or)2

                AirPods တူဝ်ယူဝ်းယူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၵႂၢမ်းေၵႃႈထွမ်ႇလႆႈ သဵင်ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈေၵႃႈေတ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ တွၼ်ႈတႃႇၽူႈလဵၼ်ႈႁႅင်းၶဝ်ႄတႉ AirPods ယူဝ်းယူဝ်းတူဝ်ၼႆႉႄတႉ ေတဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းေတဢမ်ႇေႁႉႁၢမ်ႈပၼ်လႆႈ ၼမ်ႉႁိူဝ်ႇ ႁဝ်းလႆႈလီလီ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်း AirPods Pro ။ ၵူၺ်းၼႃႇ လွင်ႈၵျိုၵ်ႈၽ်ႂၵျိုၵ်ႈမၼ်း ၵူၼ်းေၵႃႉ ၼိုင်ႈႄလႈ ေၵႃႉၼိုင်ႈမၼ်ႈေတဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ် ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ ဢူၺ်ႈေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ေတႁူႉပွင်ႇၸ်ႂၵၼ်လီယူႇဝႃႈ သင်ႁဝ်းေတသိုဝ်ႉၶွင် ေတသိုဝ်ႉဢၼ်လႆႈ ႁ်ႂႈမၼ်းေပႃးထုၵ်ႇၵၼ်တၢင်း လွင်ႈၸ်ႂႉတိုဝ်းႁဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

                AirPods ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ထွမ်ႇႁူဢမ်ႇမီးပႃးသၢႆေသ မၼ်းေတၸ်ႂႉတိုဝ်း Join ၵၼ်လႆႈတၢင်း IPhone , IPad , Macbook Pro/Air , မိၵ်ႈမၢႆ Apple ၵူႈလုၼ်ႈလုၼ်ႈလႆႈ။ သင်ဝႃႈ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇပွင်ႇၸ်ႂလီ မီးလွင်ႈၶ်ႂႈထၢမ်ႇမႃးၼႆၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈထၢမ်ႇမႃးလႆႈတီႈ ၼ်ႂး Facebook Page ၶႃႈႁဝ်း Sai Seng Serk လႆႈၵူႈၶၢဝ်းလႆႈယူႇၶႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸ်ႂယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇ ၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်း Macbook


 • လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်း Shortcut key Macbook
           မ်ႂႇသုင်ထိုင် တီႈဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ဢၢႆႇထီႇ (IT) တီႈၼ်ႂး Website ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း ေတမႃး လၢတ်ႈႄၼ လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်ႉ ၶွမ်း Macbook Pro လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်းႁ်ႂႈမၼ်းၵႂႃႇလႆႈဝၢႆး မႃးဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်း Mouse ေသ ဢဝ်ၵႂႃႇဢဝ်မႃးေၵႃႈလႆႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ ၸ်ႂႉတိုဝ်ႉဝႆႉ Macbook Pro ဝႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတၢင်း ပူၼ်ႉ ယၢမ်ႈၸ်ႂႉတိုဝ်းမႃး ၶွမ်းဝိၼ်းတူဝ်း လၢႆလၢႆလုၵ်ႈယူႇ မိူၼ်ၼင် Acer, HP , Dell ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃး မိူၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းၼႃႇ ထိုင်မႃးၼ်ႂးပီႊ 2013 မႃးၶႃႈႁဝ်း ၸၢမ်းမႃးယိပ်းၸ်ႂႉတိုဝ်းတူၺ်း ၶွမ်ႇ IOS , Appel Macbook Pro မႃးၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉႄတႉႄတႉ လုၵ်ႉတီႈယိပ်းၸ်ႂႉတိုဝ်း ၶွမ်းဝိၼ်းတူဝ်း မႃးယဝ်ႉ မႃးလၢႆပိင်ႇၸ်ႂႉတိုဝ်း Mac ။


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook Pro (Touch)
    
            မိူဝ်ႈႄတႇၸ်ႂႉတိုဝ်းၼၼ်ႉေတႉ  ေပႃးၶ်ႂႈၸ်ႂသဵင်ႈယဝ်ႉ ၸ်ႂႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ၸ်ႂ ယဝ်ႉေၵႃႈသမ်ႉလိူၵ်ႈၶိူင်ႈၶူဝ်းၶွင်ထႅင်ႈေသ လုၵ်ႉတီႈၼ်ႂးၽူင်း ဢဝ်ေၶႃႈမုၼ်းမၼ်း မႃးသ်ႂႇၼ်ႂးၶွမ်းေၵႃႈ သ်ႂႇယၢပ်ႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ  မၼ်းလႆႈပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉၸ်ႂၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းဝၢႆးလင်မႃး ႁဝ်းၶဝ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း လဵၼ်ႈၸွမ်းၵူႈဝၼ်းဝၼ်းမႃးေၵႃႈ ဢဝ်လႆႈၸ်ႂၸ်ႂႉတိုဝ်း Macbook ၼႆႉၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။
            ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢဝ်တူၺ်းတၢင်းတ်ႂႈၼႆႉၶႃႈေၼႃႇ ဝႃႇလွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook ၼႆႉပဵၼ်သင်လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ 


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook

                ေပႃးႁဝ်းၶႃႈၶဝ်လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ်ယဝ်ႉၼႆေၵႃႈ ပိုတ်ႇၶွမ်းႁဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵမ်းလဵဝ်ေသ ဢွၼ်ၵတ်ၸ်ႂႉတိုဝ်း ႁဵတ်းတူၺ်းၶႃႈႄလႈ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ မၼ်းေတမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉၵၼ်ယူႇ။
                သင်ဝႃႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ်ေၵႃႈ ၸ်ႂႉတိုဝ်း Macbook မိူၼ်ၵၼ် ယူႇ သမ်ႉႁဵတ်းတူၺ်းၸွမ်းၼင် ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆၸိုင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ ၼ်ႂး Facebook Page ၶႃႈႁဝ်း Sai Seng Serk လႆႈၵူႈၶၢဝ်းၶႃႈ ပ်ႂႉႁပ်ႉတွၼ်ႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇၶႃႈ။


 •  သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


 • ပိုၼ်းၵႅမ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်
            ၵမ်ႉပႃႇၼမ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၼမ်ႉထိုင် ပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ၼႆ ၶႃႈႄလႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပိုၼ်းၵႅမ်ႈၽြႃးတိတ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်ေၵႃႈ ၶႃႈႁဝ်း လႆႈၶတ်းၸ်ႂႁႃ ၵဵပ်းသိမ်းဢဝ်ၵူႈတီႈတီႈ ေသေတၶိုၼ်းမႃး ၸႅၵ်ႇႄၽပၼ်တၢင်းႁူႉၶိုၼ်းတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၵႂႃႇယူႇ။
               ေၶႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိုၼ်းၵႅမ်ႈၽြႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ် ၼႆႉႄတႉ ၶႃႈႁဝ်း ဢဝ်မႃးတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽြႃး ဢိၼ်းသၢၼ် တီႈဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆး ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ႁဝ်းမႃးယူႇၶႃႈ။
ေၶႃႈမုၼ်းမၼ်း မိူင်းတႆး တီႈၼိုင်ႈႄလႈတီႈၼိုင်ႈ မၼ်းေၵႃႇ ေတမီးလွင်ႈ ပႅၵ်ႈပိူင်ႈၵၼ်ဢိတ်းဢိတ်းယူႇႄလႈ ၶႃႈႁဝ်း  သႅင်သိုၵ်း  ယူႇတီႈၼႆႈေသ ယွၼ်းၼွမ်းၵႂႃႇတီႈ ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉၼမ်ေသၶႃႈႁဝ်း ယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ။


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


            ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸ်ႂယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ထိုင်တီႈ ၽူႈၶဝ်ႈမႃးေလႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၼ်ႂး Website ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း  ၼႆႉယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ။

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း • ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

             မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈၸုမ်း ၊ ၶွမ်ႇမၼီႇၼိုင်ႈလင် ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၼႆႉ လွင်ႈယ်ႂႇလမ်လွင်ႈလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ သင်ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလီၼႆၸိုင်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ်ေၵႃႈ ၸၢင်ႇႁဵတ်းၽိတ်း ၸၢင်ႇထၢင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းမ်ႂးၼႆယူႇ။

            သင်မီးပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈယဝ်ႉ ယႃႇႁ်ႂႈမၼ်းမီးလၢႆ လၢႆႄလႈ ႁၢင်ႈလီၸၼ်ၸ်ႂၼ်ႂးသၢႆတႃ ၵူၼ်းမႃးတူၺ်းမၼ်းၵူၺ်း မီးပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈယဝ်ႉေၵႃႈ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶႃႈယၢမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈလႆႈႁၼ် မႃးလၢႆလၢႆတီႈယူႇ မၢင်တီႈပိူင်ၶွတ်ႇၽွၼ်ႈေတႉ ၶႅမ်ႉႄတႉႄတႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်းေၵႃႈ မီးၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ ၵူၺ်းၵူၼ်းဢၼ်လႆႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႄလႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ေၵႃႈ ဢမ်ႇပွင်ႇလွင်ႈသင်ၼၼ် ၵဝ်ႇ။

                    ယၢမ်းလဵဝ်ႄတႉ ယွၼ်ႉဝႃႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈမႃးႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆၶႃႈႄလႈ တႃႇေတႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢႆႈ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ေပႃးေတမီး ၼမ်ႉၸ်ႂၶ်ႂႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶ်ႂႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႇလႆႈမႃးတႅမ်ႈပိူင်ၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇပဵၼ်ၸၼ်ႉၸၼ်ႉယူႇ။


 • ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

                    ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼိုင်ႈေၵႃႉ ဢၼ်ေတလႆႈႁဵတ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်  တူဝ်ယၢင်ႇလီ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈတိုၼ်းေတဢမ်ႇမီးၽ်ႂ ေတယၢမ်ႈႁဵတ်းၽိတ်းၽ်ႂမၼ်းၵူႈေၵႃႉ လိူဝ်ေသဝႃႈ လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉယ်ႂႇယ်ႂႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼိုင်ႈေၵႃႉၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယ်ႂႇေတႉေတႉ ႁူင်းႁဵၼ်းမီးပၼ်ႁႃမႃး ၊ ၶၢဝ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလွင်ႈဢမ်ႇလီ ၊ မီးၵူၼ်းၽိတ်းေမႃးၵၼ် ၊ တႃႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၊ တႃႇေတေမႃႁၵ်ႉသႃၶူဝ်းၶွင် ၊ တႃႇေတေမႃၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၸွမ်း ၼင်ႁူင်းႁဵၼ်း တမ်းဝၢင်းဝႆႉ  ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႆႈထူပ်းလႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။

                    ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼိုင်ႈေၵႃႉ ေတလႆႈႁဵတ်းသင်လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေတႉၶႃႈႁဝ်း ေတဢမ်ႇလၢတ်ႈႄၼႄလႈ ေတဢမ်ႇဢဝ်လူင်းႄၼပၼ်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းပႃးၵၢၼ်လွင်ႈလပ်ႉ တႃႇေတဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ႁူႉေၵႃႈေတမီးၽွင်ႈယူႇ။


 • ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶူးႁူင်းႁဵၼ်း

                    ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶူးႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁႅင်း ၵၢၼ်လူင်ႄလႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၽ်ႂမၼ်းေတမီးယူႇ (09) ႁူဝ်ေၶႃႈဝႆႉယူႇ - 

 1. ၽၢႆႇၸတ်းႁႅင်းၵၢၼ်
 2. ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းႄလႈ သူၼ်းတုမ်
 3. ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း (Sport)
 4. ၽၢႆႇေၵႃႇသၢင်ႈ
 5. ၽၢႆႇၾိင်ႈႄငႈ ပၢႆးမွၼ်း
 6. ၽၢႆႇႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ
 7. ၽၢႆႇၽိုၵ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႄလႈ ၵႃႈလၢႆး
 8. ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ
 9. ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ႄလႈ တူႇရိယႃႇ

                    ဝၼ်းေတႃႇဝၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ေတလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇၸွမ်းၼင် ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈမီးၼၼ်ႉ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၵႂႃႇယူႇ။ ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်းေၵႃႈ မီးၽ်ႂမၼ်းယဝ်ႉ လိူဝ်ေသေတလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇၸွမ်းၼင် ပိူင်ၵၢၼ်ႁဝ်းမီးဝႆႉ တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။


 • ၽၢႆႇၸတ်းႁႅင်းၵၢၼ်

                    ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်လူဝ်ႇပူၵ်းပွင် ဢၼ်လူဝ်ႇႄမးၵုမ်း ဢၼ်လူဝ်ႇၶိုၼ်းႄတႇတင်ႈဢၼ်မ်ႂႇမ်ႂႇၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ႁဝ်းလူဝ်ႇႁႅင်းၵူၼ်းမႃးၼႆၸိုင်ႈ ယူႇတီႈၽူႈၸတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် လႆႈၸတ်းႁႅင်းၵူၼ်းပၼ်ေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ။ တူင်ယၢင်ႇမႃး သင်လူဝ်ႇတီႇၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၊ လူဝ်ႇၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမွၵ်ႇ တူၼ်ႈမႆႉၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၊ လူဝ်ႇႁူၺ်းၼမ်ႉတူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈမွၵ်ႇၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ေတလႆႈထၢမ်ႇ ေတလႆႈယွၼ်းဢဝ်တီႈ ၽၢႆႇၸတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ။

 • ၽၢႆႇသူၼ်းတုမ်ႄလႈ ၵုမ်းထိင်း

                    တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်း ေပႃးေတမီးတၢင်းႁူႉ မီးႁႅင်းၸ်ႂ မီးလွင်ႈၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈသၢင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းပိူင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၵုမ်းထိင်းႄလႈ ၽူႈသူၼ်းတုမ်ၶဝ် လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း။ ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ေတမီးၵၢၼ်ၽိုၵ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၽိတ်မွၵ်ႇၽူႈယ်ႂႇၵူၼ်းလူင် ၼ်ႂးမုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းေသ ၸဝ်ႈၸဝ်ႈမႃးပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ မၢင်ပွၵ်ႈေၵႃႈ ပဵၼ်ၶူးသွၼ် ၊ ၽူႈၵွၼ်း ၊ ႁူဝ်ၼႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် ၶိုၼ်းလႆႈတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းေသ မႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်း သူၼ်းတုမ်ႇပၼ်တၢင်းႁူႉ ေၵႃႈေတမီးတၢင်းၼမ်။ ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ၽၢႆႇသူၼ်းတုမ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်လမ်လွင်ႈဝႆႉၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ   ၽူႈၵုမ်းထိင်းႄလႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ေတလႆႈမီးၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ တိတ်းေတႃႇၵၼ်ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။

 • ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း (Sport)

                    ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈေသ ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ေတမီးဝၼ်းၸတ်းလဵၼ်ႈႁႅင်း (Sport) ၵူႈဝူင်ႈဝူင်ႈ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၵႂႃႇယူႇ။ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ မၼ်းယူႇတီႈၼ်ႂး ၽၢႆႇၽူႈလဵၼ်ႈႁႅင်းၶဝ်ၼႆႉ ၸတ်းၵႂႃႇလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းႁင်းၵူၺ်း ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၼႆႉေၵႃႈ ဢဝ်ပဵၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈယ်ႂႇၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း (3)ႁူင်းႁဵၼ်း 1) ႁူင်းႁဵၼ်းတၢင်းလတ်း 2) ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်  3) ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်  ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမႃး ႁူမ်ႈၵၼ်လဵၼ်ႈၵူႈဝူင်ႈဝူင်ႈၵႂႃႇယူႇ။ 

 • ၽၢႆႇေၵႃႇသၢင်ႈ

                    ႁူင်းႁဵၼ်းတီႈ ဢၼ်လူဝ်ႇပူၵ်းပွင် တီႈဢၼ်လူဝ်ႇေမးၵုမ်းထိင်း တီႈဢၼ်လူဝ်ႇၶိုၼ်းေမးေၵႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းမ်ႂႇမ်ႂႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၼ်ႂးၽၢႆႇေၵႃႇသၢင်ႈၶဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလွင်ႈလဵဝ် ၸွမ်းၼင်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်းမီးၼၼ်ႉယူႇ။ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ႁွင်ႈၼမ်ႉတီႈလႆႈတႅၵ်ႇ ၊ လူဝ်ႇသိူဝ်ႈတၢင်း ၊ လူဝ်ႇႁဵတ်း ႁွင်ႈသူမ်ႈႁွင်ႈၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉတီးၽၢႆႇေၵႃႇသၢင်ႈႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၼႆႉၵႂႃႇမူတ်းမူတ်း။ ေတလႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈၼႆႉေၵႃႈ လမ်လွင်ႈ လွင်ႈယ်ႂႇဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇ။

 • ၽၢႆႇၾိင်ႈႄငႈတၢင်းၵႃႈ (ပၢႆးမွၼ်း)

                    သွၼ်ႁွင်းၵႂၢမ်း ၊ သွၼ်ၵႃႈၼူၵ်းၵႃႈတူဝ်း ၊ သွၼ်ၸၼ်ႁၢင်ႈ ၊ သွၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ (Backgroud) ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇၾိင်ႈႄငႈတၢင်းၵႃႈ ႁဝ်းၼႆႉလၢႆလၢႆယဝ်ႉ။ ေပႃးပဵၼ်ပွႆးတီႈလ်ႂ ပၢင်ပိုတ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ် ႁွင်ႈလုမ်းတီးလ်ႂေသဢမ်ႇဝႃႈ သင်ပိူၼ်ႈလူဝ်ႇမႃး ၸုမ်းတၢင်းၵႃႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆၸိုင်ႈ ယူႇတီႈၽၢႆႇၾိင်ႈႄငႈတၢင်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇတဵမ်တဵမ်ယူႇ။

 • ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ

                    ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ပူၵ်းပွင်ႁပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉေသ သင်ႇသွၼ်ႁ်ႂႈၶဝ်ႁဵၼ်းႁူႉလိၵ်ႈလၢႆးႄလႈ ႁူႉၸၵ်းမိုၼ်ၵိုၼ်းဢူၺ်းေၵႃႉၶဝ်ၼမ်ၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇႁဝ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇႁဝ်းၶဝ်လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေသ သင်လူဝ်ႇသင်မႃး မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်မႃးေၵႃႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးတီႈ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းေသ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၶိုၼ်းၸတ်းႄၵႈၶၢႆပၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်းၵူၺ်း။ ႁူင်း ႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈယ်ႂႇတွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းေတၶိုၼ်းေတႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၼိုင်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

 • ၵၢၼ်သွၼ်ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႄလႈ ၵႃႈလၢႆး

                    ၵၢၼ်သွၼ်ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ႄတၸၼ်ႉ (7)ထိုင် ၸၼ်ႉ (9) လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူႈေၵႃႉ ဢမ်ႇသွၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၽိုၵ်းႁဵၼ်းဢဝ်ၸွမ်းဢမ်ႇလႆႈ ေတလႆႈၶဝ်ႈသွၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉဢဝ် ၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵူႈေၵႃႉ။ သင်သွၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း (3)ပီႊ ေတမီးဝ်ႂဢွင်ႇ ပူၼ်ႉသိုၵ်းေသ သင်ဢွၵ်ႇႁဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉေၵႃႈ လႆႈႁပ်ႉပဵၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၵႂႃႇ။ ၼ်ႂးၼုမ်ႇႁၢၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သမ်ႉေတမီးပႃးထႅင်ႈ ၸုမ်းတၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈႄငႈၾိင်ႈထုင်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇၶွင်ပူမွၼ် ၼၢႆးယႃႈႁဝ်းမိူၼ်ၼင် ၵႃႈလၢႆး လၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉေၵႃႈ လႆႈႁဵၼ်းသွၼ်ပႃးမိူၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။

 • ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

                    လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၊ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇၼ်ႂးမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းမႃးတီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ႈမႃး ၶိူင်ႈၸ်ႂႉတိုဝ်းငိုၼ်းတွင်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်လုမ်းႁဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁဝ်း ၽၢႆႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈၶဝ်လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းေသ ၸတ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ ၶၢဝ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈေတလႆႈ ဢဝ်ၶၢဝ်ႇလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၶူးသွၼ် ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ၽူႈၸွႆႈမႃးလွင်ႈ လဵဝ်ၵူၺ်း ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈၶၢဝ်ႇၼ်ႂး လွင်ႈလီလွင်ႈႁၢႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ေပႃးေတလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇ လွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း လွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ေၵႃႈလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇမီးၼၼ်ႉယူႇ။

 • ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈႄလႈ တူႇရိႇယ

                    ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈႄလႈ တူႇရိႇယ ၼႆႉႄတႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ယိပ်းၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၵမ်း သိုပ်ႇေသ သင်လူဝ်ႇပပ်ႉ လူဝ်ႇၶိူင်ႈၸ်ႂႉတိုဝ်း ၼ်ႂးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶိူင်ႈတူႇရိႇယ တွၼ်ႈတႃႇ ေတလႆႈ တွႆႈဝၼ်းပွႆးၵူႈပၢင်ပၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၼႆႉေၵႃႈ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် မၼ်းေၵႃႈလွင်ႈယ်ႂႇတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် ၵူႈေၵႃႉႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းေပႃးေတ ႁူႉလိၵ်ႈႁူႉလၢႆးမီးတၢင်းႁူႉပဵင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵၢၼ်လူလိၵ်ႈ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈေၵႃႈ လွင်ႈယ်ႂႇ လမ်လွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းႁဝ်းၶဝ် ၵူႈ ေၵႃႉေၵႃႉဝႆႉယူႇ။

 • ငိုၼ်းတွင်း
                    ၽၢႆႇငိုၼ်းတွင်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်ႁဝ်းၶႃႈ ၸွမ်းၼင်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၸ်ႂႉတိုဝ်းလုမ်း ၸွမ်းၼင်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂလီ ဢၼ်ၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းမႃး ၶူဝ်းၶွင်မႃးပၼ်တီႈ ႁူင်း ႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉေတႉ ယူႇတီႈၽူႈမၢႆႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းယိပ်းသၢႆမၢႆငိုၼ်း ၊ ႄလႈ ၽၢႆႇသိုဝ်ႉသၢႆႈသမ်ႉ ထႅင်ႈေၵႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းယိပ်းငိုၼ်းမၼ်း တူဝ်ငိုၼ်းမၼ်းသမ်ႉပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းယိပ်းၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ  ငိုၼ်းၶဝ်ႈငိုၼ်း ဢွၵ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ေတႁဵတ်းပဵၼ်ပပ်ႉဝႆႉ ၽူႈလ်ႂၽ်ႂလ်ႂလူမႃး ငိုၼ်းၸ်ႂႉတိုဝ်းလုမ်းလႆႈၵႃႈႁိုဝ် ၸ်ႂႉၸၢႆႇငိုၼ်းတွင်းယဝ်ႉၵႃႈႁိုဝ် သမ်ႉၵိုတ်းၵႃႇႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ  ႁဝ်းၶႃႈေတမီးပပ်ႉမၼ်းေသ ၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈေၵႃႉ ၽူႈယ်ႂႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၸဝ်ႈ မီးသုၼ်ႇထတ်းတူၺ်း မႃးပိုတ်ႇတူၺ်းလႆႈၵူႈေၵႃႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပပ်ႉငိုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈဢဝ်တၢမ်းဝၢင်းဝႆႉ တီႈၼ်ႂးလုမ်းႄလႈ ႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူးဝႆႉၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း သၢႆမၢႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသမ်ႉ ေတလႆႈမီးပႃး(Bill) မၼ်းၵူႈဢၢၼ်ဢၢၼ် သင်ဢမ်ႇမီး (Bill) မၼ်းႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁပ်ႉ။ ဝၢႆးေသၶႃႈမႃးပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းယဝ်ႉ ေပႃးပဵၼ်လွင်ႈငိုၼ်း ၶႃႈႁဝ်းပၼ်ၶူးသွၼ်ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်းႁဝ်း ၶဝ်ထတ်းတူၺ်းၵၼ်လႆႈၵူႈေၵႃႉ ႁ်ႂႈမီးၵၢၼ်ပွင်ႇလႅင်းၵၼ်လီ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်းၼႆႉ သင်ၸတ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈလၢႆးမၼ်း ႁဵတ်းေၵႃႉလဵဝ် ၸတ်းေၵႃႉလဵဝ်ၼႆၸိုင်ႈ ေပႃးႁိုင်မႃး မၼ်းၸၢင်ႇမီးပၼ်ႁႃ။ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸ်ႂႁ်ႂႈမီးၵၢၼ်ပွင်ႇလႅင်း ေတႃႇၵၼ်ပဵၼ်ယ်ႂႇ။

                    ၽၢႆႇပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းမီးဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတ်ႂႈၵုမ်းၵမ် ၽူႈၵွၼ်းမူတ်းမူတ်း။ ယူႇပႃႈတ်ႂႈၼႆေသတႃႉေၵႃႈ ၶူးမၼ်းၵူႈေၵႃႉ မီးသုၼ်ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် လၢတ်ႈႄၼၶိုၼ်းတီႈၽူႈၵွၼ်းလႆႈၵူႈေၵႃႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ယူႇပႃႇၼိူဝ်ၶူးသွၼ် ၽၢႆႇၵၢၼ်ငၢၼ်းၽ်ႂမၼ်းၵူႈေၵႃႉယဝ်ႉ ၶ်ႂႈႁဵတ်းသင်ႁဵတ်းဢမ်ႇၸ်ႂႈ။ ယူႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶူးသွၼ် ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူႈေၵႃႉမီးသုၼ်ႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ႄလႈၵူႈေၵႃႉ သင်ဢမ်ႇႁတ်း ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၵူဝ်လႆႈပဵၼ်ၵၢၼ်ယႃႉသေလႇၵၼ်ၼႆေၵႃႈ ေပႃးၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမႃး ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်တမ်း ဝႆႉပၼ်ပႃး တိူၵ်ႈတွတ်ႈလိၵ်ႈ ႁပ်ႉတၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၵူႈေၵႃႉယူႇၶႃႈ။ ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ယူႇပႃႇတ်ႂႈၵုမ်းၵမ် ၶူးႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ  ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉ ၸိူဝ်းဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ သင်ၽ်ႂႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်းမီးၼၼ်ႉ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈၵႂႃႇၼႆၸိုင်ႈ ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ႄလႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုၼ်ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇေပႃးမီးသင် မၼ်းေၵႃႈငၢႆႈငၢႆႈဢွၼ်ႇၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ် ၶွမ်ႇမၼီႇၼိုင်ႈလင်ၼႆႉ  ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈမီး လွင်ႈတဵၵ်ႇလႅင်းလီလီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ေပႃးၸိူင်ႉၼၼ် ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်း ၸၢင်ႇငၢႆႈႄလႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ယၢပ်ႇသင်။

    

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

လိုမ်းလွႆးလွႆး

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts