မၢႆတွင်း ဝၼ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပီႊ 2023 - 2024

                    

                       ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12/06/2023 လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလႆႈႁပ်ႉပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉသေ လႆႈမႃးသပ်ႉလႅင်းၼႄပႃး ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ပီႊလႄႈ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် (2023 - 2024) ၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ လႆႈမီးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းယူႇ လၢႆလၢႆလွင်ႈယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ 

  1. ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူႉၸွမ်းလွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း။
  2. ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ တိူဝ်းလီမႃးသေၵဝ်ႇ။
  3. ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပူၵ်းပွင်ၵူႈပၢႆးပၢႆး။
  4. ႁႂ်ႈမီးၵၢၼ် တွင်ႈထၢမ်ႇ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶူးလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း။
  5. ၵၢၼ်သႂ်ၸႂ်ၼိူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၼိူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်း။

                        ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၵူႈၽၢႆႇၽႆၢႇၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းဝၢႆးလင်မႃး ၸၢင်ႇမီးပၼ်ႁႃၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၶူးလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးယူႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၽႅၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇပေႃးမီးၵၢၼ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈလႄႈ ယၢမ်ႈလႆႈမီးပၼ်ႁႃမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


 • ၽႃႇသႃလၵ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၵၢင်

                        ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် လၵ်းလၵ်းမၼ်းတေပဵၼ် TEM။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ယူႇသဝ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လွင်ႈလဵဝ် မၼ်းပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းတွၼ်ႈတႃႇ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းယဝ်ႉ။

                        တီႈပွင်ႇ TEM ၼႆႉပဵၼ် ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈတႆး ၊ ၽႃႇသႃႇဢၢင်းၵိတ်း ၊ ၽႃႇသႃႇပၢႆးၼပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ သင်တေၶႂ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ၼႆၸိုင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်တေမီး Forum ထတ်းၼပ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢဝ် (3)ၽႃႇသႃႇၼႆႉပဵၼ်လၵ်းသေ ထတ်းၼပ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸၢင်ႇၶိုၼ်းတမ်းဝၢင်း ၸၼ်ႉထၢၼ်ႇ တႃႇမၼ်းႁဵၼ်းၵႂႃႇယူႇ။ ၵႅမ်ၽႃႇသႃလၵ်းလၵ်းမၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ် STBC ၵႂႃႇယူႇ STBC ၼႆႉပဵၼ် ၽႃႇသႃႇပၢႆးသၢႆႈ ၊ ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈထႆး ၊ ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၽႃႇသႃႇၶွမ်း ၵႂႃႇယူႇ။ ၼႂ်း (4) ၽႃႇသႃၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတေႉတေႉမိူၼ်ၵၼ်။


 • ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း

                        ယွၼ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ပဵၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်မုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃႈ တိုၼ်းလႆႈသွၼ်ႁဵၼ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ် ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၊ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်ပၢႆးမွၼ်းၵူႈပၢႆးပၢႆး တူႇရိႇယ ၊ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်လုမ်း ၊ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်ပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆသိုၵ်းလႄႈ ပေႃႇလသီမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ 

                 ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵူႈပၢႆးပၢႆးလႄႈ တေလႆႈႁဵၼ်းဢဝ် ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်သွၼ်ၼမ်ဝႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ တေလႆႈတႄႇသွၼ် ၸၼ်ႉၵၢင် (ၸၼ်ႉ 7 8 9)ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းသမ်ႉတေတႄႇၸၼ်ႉ 4 5 6 လႄႈ ၸၼ်ႉၵၢင်ၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈႁူႉၸၢၵ်းငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵူၺ်း။ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇဢွၵ်ႇၼႃႈသိုၵ်း. ယွၼ်ႉဝႃႈတိုၵ်ႉပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလႄႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၸိူဝ်း ဢႃႇယု (18) ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၵႂႃႇယူႇ။
                     ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းၵူႈပၢႆးပၢႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၵွင်ႉဝႃႈ မီးၸုမ်းတူႇရိႇယၵူၺ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတၢင်းၵႃႈ ပၢၼ်ၵဝ်ႇ ပၢၼ်မႂ်ႇ ၊ ၽၢႆႇတွႆႇတိုင်ႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ၊ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸၼ်ႇႁၢင်ႈ ၵူႈပၢႆးပၢႆးၵႂႃႇယူႇ။ ယွၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် လုၵ်ႉမႃးၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းလႄႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈ ဝႃႇသႃၼၵေႃႈ တေဢမ်ႇပေႃးမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ် တေလႆႈမီးပၼ် ၵူႈပၢႆးပၢႆး တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵႂႃႇယူႇ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တီႈ ၽိုၵ်း တီႈလပ်ႉပၼ် ၵူၼ်းလုၼ်ႇမႂ်ႇၵႂႃႇၵူႈပၢႆးပၢႆး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ၵႂႃႇပႃးယူႇ။


 • လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

                        လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းပီႊၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းပီႊ 2023 - 2024 ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ထိုင်မႃး တိူင်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်သေ မိူၼ်ပီႊၵၢႆႇပႃးယူႇ။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးပၢင်တိုၵ်းၼမ် ၶႆႈဝႃႈမီးလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈတီႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းလႆႈ ႁၢမ်းသုၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈ လႆႈမီးၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းၼမ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽႄးသိုၵ်းသိူဝ်သေ ၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉမီးမႃးႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်းယူႇ။

                        ပေႃးမႃးတူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ဢၼ်မႃးမႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်း မိူင်းၶၢင်ႇ ၊ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇထုင်ႉၵျွၢၵ်ႉမႄး ၊ ထုင်းမၢဝ်း ၊ ႁၢမ်းငၢႆးလႄႈ လၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ၼႆႉ တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးလဵၵ်ႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉပၢၼ်ၵၢင်။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈမႃးသူင်ႇၵေႃႈမီး ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် မႃးသူင်ႇပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵေႃႈမီးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈၸႅၵ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈဝႃႈမီးတႆးမဵဝ်းလဵဝ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ။ တေလႆႈႁၼ်မီး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆ ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်ႉ ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႅင် ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႉ ပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


 • ၵၢၼ်သွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ

                        ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးတေႉ ပိုတ်ႇဝႆႉပၼ်တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈလၢင်းၵူၼ်းသိုၵ်းၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ဝၢႆးလင်မႃးဢၼ်လႆႈႁၼ်မႃးလၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးလၢႆးၼႆႉသမ်ႉ မီးမႃးပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵိူတ်ႇယဝ်ႉ ပႅတ်ႈဝႆႉၸွမ်းတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

               မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ယၢမ်ႈမီး ၵူၼ်းတီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇထၢင်ႇဢမ်ႇထိုင်သေ သမ်ႉမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇၶႆႈလဵင်ႉသေ ထၢမ်ႇပၼ်ပိူၼ်ႈၵေႃႈယၢမ်ႈမီးမႃးမိူၼ်ၵၼ် ယဝ်ႉၵိူတ်ႇယဝ်ႉပႅတ်ႈဝႆႉၸွမ်းယူမ်းၸွမ်းၶၢင်တၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မီးမႃးလႄႈ ထိုင်တီႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵဵပ်းဢဝ်မႃးလဵင်ႉသေ ၽၢၵ်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇၵေႃႈမီးဝႆႉယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇပေႃးတေ ၶိုၼ်ႈမုၼ်းယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႆႈလီၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈလႆႈမႃး တမ်းပၼ်ပႃးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင် (8)ၶေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၶူးသွၼ်မႃးပေႃးတေႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈၵႂႃႇငၢႆႈၼၼ်ႉပႃးယူႇ။
                        ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ လႆႈထူပ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးၸႄးလႄႈ လႆႈႁူႉၸၵ်းဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈၵူၼ်းလႄႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ တႃႇတေပဵၼ် ၶူးသွၼ်လီမႃးၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉမၼ်ႈဢမ်ႇငၢႆႈ တေလႆႈမီးလွင်ႈၵႅင်ႉၵမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလႄႈ မေႃသင်ႇသွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းပႃး။

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပီႊသွၼ်ႁဵၼ်း 2023 - 2024

   မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12/06/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00 ထိုင် 11:47 ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ( ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် ၊ တၢင်းလတ်း ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်) ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းႁေႃးမွၵ်ႇၵွၵ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ၵႂႃႇယူႇ။ တီႈၼႂ်း ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃးၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ (453)ၵေႃႉ။                     

                        ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈၼိုင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ လႆႈမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၼ်ပၢင်ၵႂႃႇလႄႈ လႆႈပိၵ်ႉပၢင်ၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၼင်ႇ


 • ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

                        ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ မၼ်းလမ်လွင်ႈ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇၼေႃႈတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈတေႉတေႉ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈမႃးၼႆႉ ၽႂ်မီးတၢင်းႁူႉ မီးပၺ်ႇၺႃႇတေပဵၼ်ၸဝ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်လႄႈ ၽူႈၵုမ်းယိပ်းၵုမ်းၵမ် ဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇလႆႈ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်


ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်သၢင်ႈ လွင်ႈပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႇမႃးၵၼ်တိၵ်းတိၵ်း (AI) ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် မၢင်တီႈ မီးလွင်ႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႇသေ တိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၵေႃႈမီးမႃး သင်ဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇမီးပၺ်ႇၺႃႇ ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉၼႆၸိုင်ႈ ႁဝ်းသမ်ႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ယိပ်းၵုမ်းၵမ်လႆႈ ပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈလႃႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈ တူဝ်လိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉလၢႆလၢႆ ပေႃးဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်မေႃၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ မေႃမေးယိပ်းတိုဝ်းၸွမ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းတေၵတ်ႉယဵၼ်လႆႈၼႆႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉၵေႃႈ လမ်လွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈတေႉတေႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီပၼ်ႁႅင်း ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းၼမ်ၼမ် ယႃႇပေပေႃးၸွမ်းၸႂ်လႄႈ ဝူၼ်ႉၶႂ်ႈၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၶႃတီႈမိူင်းပိူၼ်ႈၵူၺ်း။


 • ၵၢၼ်ပဵၼ်ၶူးသွၼ်

                        ၶူးသွၼ်ၼႆႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတေလႆႈသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ပဵၼ်ၽူႈမီႈပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉ လႄႈ ႁၵ်ႉမိူၼ်လုၵ်ႈလၢင်းသူ ဢမ်ႇလူဝ်ႇတူၺ်းၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇလူဝ်ႇတူၺ်းလုၵ်ႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းၽၢၼ်ၵူၼ်းမီးလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉၸဝ်ႈလုၵ်ႈၼွင်ႉၶုၼ်သင်. တေလႆႈႁၵ်ႉလႄႈ တူၺ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း မိူၼ်လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းလႄႈ ႁၵ်ႉမိူၼ်လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်း။


ၶၢဝ်းယၢမ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၶူးသွၼ်မၼ်းတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ပေႃးထိုင်ၶိင်ႇၶၢဝ်းလူင်းႁူင်းႁဵၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလႄႈ ဢုပ်ႉပိူင်ပၢင်သဝ်းတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၼႆႉ ယႃႇပေႁႂ်ႈမၼ်းမီး လွင်ႈပၼ်ႁႃယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းသၢမ်ၵေႃႉ ၼႆႉလွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈၽွၼ်းမီး ပၢင်ပွႆးလၢမ်း မိူၼ်ၽွင်းလႆႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်သေတီႈတီႈ ဢမ်ႇဝႃႈၼွၵ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းလႄႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၶူးသွၼ်တေလႆႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီပႃးမိူၼ်ၵၼ် တေဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်လဝ်ႈ ၊ တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ၾၢင်ႈႁၢင်ႈ လိူင်းၸိူဝ်းသေ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉတၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်။ သင်ၶူးသွၼ်မၼ်းမေႃလႃၵႂၢမ်းတႂ်ႈသိၼ်ႈတႂ်ႈသိူဝ်ႈၵေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉတေမေႃလႃၸိူင်ႉၼၼ် သင်ပေႃႈမႄႈမၼ်း မေႃၶႃႉၸိုဝ်ႈၶၢႆသဵင်ႈပိူၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈမၼ်းတေမိူၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၼႆႉ ၶဝ်တေတူၺ်း ၸွမ်းတူင်ႇဝူင်းႁိမ်းႁွမ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈယိူင်ႈၸွမ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်ပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၼႆႉ မၼ်းလမ်လွင်ႈ လွင်ႈယႂ်ႇတႃႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ။

                        ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈၼိုင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းၸၢႆးယီႈ မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶူးသွၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၊ ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶူးၼၢင်းမူၺ်ၶိူဝ်းလႆႈမႃး သပ်ႉလႅင်းၼႄပၼ်ပႃး ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပီႊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၸၼ်ႉသုင်လႄႈ ၶေႃႈယိူင်းမၢႆၸၼ်ႉသုင်ၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၵၼ်။

                ၶူးၼၢင်းမူၺ်ၶိူဝ်း လႆႈမႃးသပ်ႉလႅင်းၼႄ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၽႃသႃၵၢၼ်သွၼ်ၸၼ်ႉသုင်လႄႈ ၶေႃႈယိူင်းမၢႆလူင် ၸၼ်ႉသုင်ၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ။


 • လွင်ႈၽိုၵ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်

                    ဝၢႆးသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉသုင် ယဝ်ႉၸၼ်ႉ (12) ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တႃႇၶဝ်တေၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၸွႆႈၶိုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီမုၵ်ႉၸုမ်းမီးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလႆႈၵႂႃႇၽိုၵ်းၵၢၼ် ၸွမ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်ပႃးၸႂ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉသုင်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေမီးၵႂႃႇ (3) ၸုပ်ႈသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၸွႆႈၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃႈမီး တီႈလႆႈႁဵၼ်းတေႃႇၸၼ်ႉၸွမ်လွႆတႆးလႅင်းၵေႃႈမီး ၊ တီႈလႆႈၵႂႃႇႁဵၼ်းတေႃႇ ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ တူဝ်းလႃးၵိၼ်ႇ ပၢၼ်းၸၢၵ်ႇ ၵေႃႈမီး မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ၶဝ်ႈသွပ်ႇႁဵၼ်း GED  သေၶဝ်ႈၵႂႃႇတေႃႇၸၼ်ႉၸွမ်တီႈ ၵဵင်းမႆႈလႄႈ ၵဵင်းႁၢႆးၵေႃႈမီးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

                        ဝၢႆးသေ ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၶူးၼၢင်းမူၺ်ၶိူဝ်း မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသပ်ႉလႅင်းၼႄ ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းပီႊသွၼ်ႁဵၼ်း2023 - 2024 ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ။ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင် ၶိုၼ်းမႃးသပ်ႉလႅင်းၼႄပႃးၽႃႇသႃၵၢၼ်သွၼ်လႄႈ ၶေႃႈယိူင်းမၢႆလူင် တီႈၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ဢၼ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ပဵၼ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။

                    ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်မီး ၼိုင်ႈပီႊလႂ် မီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း (3) ပွၵ်ႈလႄႈ ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမီးၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ ၼႂ်းဝၼ်း ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ၶူးသႅင်သိုၵ်း လႆႈမႃးသပ်ႉလႅင်းၼႄပႃး ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်လႄႈ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင်ၵႂႃႇပႃးယူႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄးပႃးၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်တေႁဵတ်းၼႂ်းပီႊ 2023 - 2024 ၼႆပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

                ၼႂ်းဝၼ်း ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းထၢမ်ႇၶိုၼ်းမႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ လွင်ႈၶူးလွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီႈလၢႆလၢႆႁူဝ်ၶေႃႈယူႇ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၽႂ်မၼ်းတေဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းယူႇ။

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ (KNU)

 

            ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်လႆႈႁပ်ႉ ႁဵၼ်းႁူႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ ပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၊ ပၢႆးတိုၵ်းသိုၵ်းတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၾလင်ႇသဵတ်ႈၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉေတႃႇသူႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ဢွၼ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ပၢႆးတိုၵ်း ပၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်းပၺ်ႇၺႃႇႄလႈ ပၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းသိုၵ်း KNU ၶဝ်ၼႆေၵႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ ၶိုတ်းၸၼ်ႉပႅင်းပိူၼ်ႈၵူႈၸုမ်းၸုမ်းပႃးယူႇ။ ေပႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၽူႈေၵႃႇတင်ႈ ၸုမ်း KNU ေသႃးပႃႉဢူးၵျီးေၵႃႈ ပဵၼ်ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၽူႈမၢၵ်ႇမီး ၼိုင်ႈေၵႃႉေသ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ႁူႉၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းမႃးႄလႈ သႂၢင်းပၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ယၢင်းၽိူၵ်ႇေသ ထိုင်တီႈတိုၵ်းေတႃႉေပႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးထိုင် ပွတ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႇၵုင်ႈ ပွၵ်ႉဢိၼ်းၸဵင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးယူႇ။

                        ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းလႂ် ၶဝ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းထိုင် ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်လႆႈႄလႈ တိတ်ႉၺွပ်းယိုတ်းဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပႃးေသၸုမ်း လိူဝ်ေသၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)။


 • ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ Congress KNU
                    ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွၼ်ႇၵရဵသ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်း (17) မီးမႃးလၢႆပီ   ယွၼ်ႉလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉႄလႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းလႆႈမီးပၼ်ႁႃၵၼ်တၢင်းၸုမ်းသိုၵ်မၢၼ်ႈဝႆႉႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ။ ၼႂ်းပီၼႆႉသမ်ႉ ႄတႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ် Apirl 24 ပီႊ 2023 ထိုင် လိူၼ် May 01 ပီႊ 2023 လႆႈၸတ်း
ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွၼ်ႇၵရဵသ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (8)ဝၼ်း  ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငမ်းယူႇ။
                    ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (8)ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၶဝ် လႆႈမီးၵၢၼ်ယုၵ်ႉယၢႆႉၶၢႆႉၵူၼ်းၵၼ် မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၶဝ်ပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (8)ဝၼ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူႈတီႈတီႈ ၵူႈဢိူင်ႇ (7) ႄၸႈတွၼ်ႈ ႄလႈ (7) တပ်ႉၸုမ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းယူႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ လႆႈမီးၵၢၼ်ၶတ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ပႃးမိူၼ်ၵၼ်။

 • ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ

                    ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶွၼ်ႇၵရဵသ်ႉ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ(KNU) ၼႆႉ  ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းမီးဝႆႉ ေတၸတ်းႁဵတ်း (4)ပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈၼႆႄလႈ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းပီႊၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈ ၵၢၼ်တူၵ်းလိုၼ်း ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပူၼ်ႉၵႂႃႇမီး (2)ပီႊၵႂႃႇ။


ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၵရဵသ်ႉပွၵ်ႈၵမ်း (17)ပွၵ်ႈၼႆႉ ၽူႈမီးသုၼ်ႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ တႃႇေတၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ႄတႇတီႈၸၼ်ႉၶုၼ်ႁၢၼ်ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ယဝ်ႉမုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၵူႈၸုမ်းၸုမ်း တွတ်ႈၶႅပ်းပၼ်ၵၢင်ၸႂ်လႆႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈတႃႇတေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ႄလႈ ႁူဝ်ၼႃႈၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)သမ်ႉ ႄတႇဢဝ်တီႈ ၸၼ်ႉၸဝ်ႈသိုၵ်းၶိုၼ်ႈၼိူဝ် မီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် (ဢ) ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်း (KNU) လႆႈၵူႈေၵႃႉ ယူႇတီးဢႃႇယုတီႈႄဢႇသုတ်းေတလႆႈပူၼ်ႉ (36)ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် မီးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းသိုၵ်းႄလႈ ေတလႆႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်းေၵႃႈ ေတလႆႈၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵူႈၶၢဝ်း ယဝ်ႉေတလႆႈပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း (KNU) တီႈႄဢႇသုတ်း (13)ပီႊ။


 • လိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ
                        ၸွမ်းၼင်ႈပိူင်ၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း (KNU)မီး (4)ပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (8)ဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 01 လိူၼ်ႄမႇ ပီႊ 2023 ယူႇတီႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ႄလႈ လႆႈသဵင်ၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉပဵၼ် ပတူးေသႃးၵွႆႇ ထူးဝိၼ်းေသ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် (KNU)သမ်ႉပဵၼ် ပတူးေသႃး ႄသလ်းႄၵႇၼႆယူႇ။. 

                        ယူႇတီႈပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)ေသ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း (KNLA)သမ်ႉပဵၼ်  ေသႃးေၵျႃႇၼီ. ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းသမ်ႉပဵၼ် ေသႃးေပႃႇေၵျႃႇႄႁး ၼႆယူႇ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးဢႃႇယု ၸမ်ၸမ် (50)ပၢႆၵူၺ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇလူင်ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)သမ်ႉ မီးမွၵ်ႈ (58) ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ၼႂ်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ယူႇတီႈၶၢဝ်ႇထႆးႄလႈ ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းယၢမ်ႈထတ်းသၢင်ႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2019 ၼၼ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် (KNU) မူတူးႄသးၽူဝ်း ယၢမ်ႈၵႂႃႇပိၼ်ႇလူမ်ႉၼိူဝ် ၶိင်ႇမွၵ်ႈလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်း တီႈဝဵင်းလူင်ႄၼပီေတႃႇ။

 • ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် မူတူးႄသးၽူဝ်း
                        ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် (KNU) မူတူးႄသးၽူဝ်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် မႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်ၸမ် (6)ပီႊ ႄတႇမိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2017 - 2023 ယွၼ်ႉလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈႄလႈ လႆႈယိပ်းၵုမ်းၵမ်မုၵ်ႉၸုမ်း။ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵဝ်ႇလူင် (KNU) မူတူးႄသးၽူဝ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်မီး ဢႃႇယု (89) ေသ. ဢႃႇယုေၵႃႈယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး တၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈေၵႃႈ ၼမ်ႄလႈ ၵႆႉၵႆႉလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉေၵႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢႃႇယုယႂ်ႇႄလႈ လႆႈဝူၼ်ႉၼမ်ေၵႃႈပႃးေသ ဢဝ်လိူတ်ၶိုၼ်ႈယဝ်ႉ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃတီႈမိူင်းထႆးဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယူႇ။ 

                        မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2019 ၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢိင်ႇၼိူဝ်တူၵ်းမႅၼ်ႈၺႃးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် မူတူးႄသးၽူဝ်း ေတလႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်းၼိူဝ်ၶဵင်ႇ (Stage) ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တီႈႄၼပီေတႃႇၼၼ်ႉၼႆႄလႈ  ၽွင်းတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼိူဝ်ၶဵင်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇပိၼ်လူမ်ႉပႅတ်ႈေသ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႇမိူင်းၼႂ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ႈတႅမ်ႈၵၼ်မႃးဝႃႈ ယွၼ်ႉဢႃႇယုေၵႃႈယႂ်ႇေသ ထုၵ်ႇလီပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈတႅၼ်းတီႈယူႇယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းယၢင်းၼႃႈလဵၵ်ႉၵူၺ်း ၵႂႃႇပိၼ်ႇလူမ်ႉႄၼပိူၼ်ႈ ပႃႈၼႃႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼႆယူႇ။  
 
                       မိူဝ်ႈၼႂ်း 2018 လိူၼ် July ၼၼ်ႉၼင်ၵဝ်ႇ ၽွင်းယၢမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ၶဝ်ေၵႃႈ ယၢမ်ႈပဵၼ် မိူၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ 
(KNU) ၶဝ်ၼႆႉမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ  လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းငဝ်းငုၼ်းလူင် ပၢင်ၶမ်းေသ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ႇလူင်တီႈ ဝဵင်းလူင်ႄၼပီေတႃႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ၶဝ် လႆႈၵႂႃႇပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်မဝ်းမိူၼ်ၵၼ်ေသ ေပႃးလႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ႁူင်းယႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်. ၼႆႉၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇလူင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ဢၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်ႄလႈ ေတႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇထိူင်းၼႆယူႇ  ဝၢႆးလင်မႃး ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ၶဝ်ေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃး လႅၷ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉၵူၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိူဝ်တၢႆသိူဝ်တႅၼ်းဝႆႉ ၵမ်းလဵဝ်ယူႇ။

 • ၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉၵူၼ်း (KNU)
                        ၸွမ်းၼင်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ယိုၼ်းထိုင်လႆႈ ႁပ်ႉႁူႉလႆႈေၶႃႈမုၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်လူင် ၶွၼ်ၵရဵသ်ႉ (KNU) ယဝ်ႉၵႂႃႇလီငမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ေတလႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉၵူၼ်းၵၼ်ၼမ်ဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်မႂ်ႇ (KNU) ပတူးေသႃးၵွႆႇ ထူးဝိၼ်း ၼႆႉတိုၵ်ႉမီး ဢႃႇယု မွၵ်ႈ (58/9) ယၢမ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈမႃး ယဝ်ႉၸၼ်ႉၸွမ်တီႈ ဝဵင်းလူင်တႃႇၵုင်ႈ ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႇမီးမႃးမိူၼ်ၵၼ် မိူၼ်ဢွၼ်တၢင်း ပတူးေသႃးၵွႆႇ ထူးဝိၼ်း ၼႆႉပဵၼ်  ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ေသ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၶတ်းလိူၵ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)။ 
                    ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်းၼႂ်း ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၼႆႉ. 1) ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ပဵၼ် ပတူးေသႃးၵွႆႇ ထူးဝိၼ်း  2) ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပတူးေသႃး ႄသလ်းႄၵႇ.  3) ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတူးေသႃး တႃႇတူေမႃး. 4) ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၼိုင်ႈ ပတူးေသႃး ေတႃႇတီႇပွႆႉ. 5) ၽူႈၼမ်းၼႂ်းသွင် ပတူးေသႃး လႃႉထုၼ်း  6) ၽူႈထတ်းသိၼ်ႄလႈ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတူးေၼႃႇမႅၼ်ႇၽူင်း.ေသ ၶွတ်ႇၽွၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးပႃး Center Committee  (39)ေၵႃႉ ႁူမ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈပႃး Center Committee မီး (45)ေၵႃႉ ပႃးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်း (6)ၸဝ်ႈ။

 • KNU Center Committee 
                        ၼႂ်း Center Committee ၼႆႉ   ေတမီးပႃးၽူႈၸတ်းၵၢၼ် (15) ႁွင်ႈၵၢၼ်ပႃးမိူၼ်ၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ  1) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇႄၶ KNLA     2) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇႄၶ  KNDO   3) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ   4) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၶွၼ်ႇငိုၼ်းတွင်း.   5) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇႁူင်းပလိင်ႇ KNPF   6) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ    7) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇလဵင်ႉလူတူဝ်သတ်း.    8) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် တိတ်းေတႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း    9) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးယူႇလီ.   10) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇႁိၼ်ႄႁႈ.    11) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇတႅပ်းတတ်းလုမ်းြတႃး.    12) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်  ၽၢႆႇပႃႇမႆႉ.  13) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃမဝ်းၵမ်   14) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း.   15) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် တိတ်းေတႃႇဢူၺ်းလီ.    ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။. ၼႂ်း (15) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၼႆႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉၵူႈေၵႃႉႄလႈ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း Center Committee ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ။ 
                        တွၼ်ႈတႃႇ ေတလႆႈႁပ်ႉႁူႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းႄလႈ ပၼ်ႁႃလူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵူၼ်းလုၼ်ႈမႂ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၶဝ် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ေတလႆႈၶဝ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လိူၼ်ၵၼ် ၵူႈေၵႃႉေၵႃႉ.  ႄတႇဢဝ်တီႈ ၽူႈမၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်ႈ။ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မုင်ႈမူင်းဝႆႉဝႃႈ ပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ် တီႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ (KNU) ေတၸွႆႈႄၵႈၶၢႆႇႄလႈ ေတပဵၼ်ၽူႈလူဝ်ႇ ႁၵ်ႉသႃလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

 • ၵၢၼ်သိုၵ်း (KNU)
                         ေပႃးမႃးတူၺ်း ဢိင်ႇၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မီးၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉၵူၼ်းမႂ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇၼႆေသတႃႉေၵႃႈ  ၵၢၼ်တႃႇေတ တိုၵ်းေတႃးပႅတ်ႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉေတႉ တိုၼ်းဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈသင်. ေတသိုပ်ႇတိုၵ်းေတႃး ယႃႉပႅတ်ႈ ပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၵႂႃႇမိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်းၼႆယူႇ  ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼႆႉ. ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ် မီးပၼ်ႁႃတိုၵ်းေတႃးၵၼ် ၶိုၼ်ႈမႃးႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းႄလႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈႁိူၼ်း ပၢႆႈေယးေသ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈေၽးၵႂႃႇၼၼ်ႉ မီးၵႂႃႇပူၼ်ႉ 5 သႅၼ်ပၢႆႈယဝ်ႉၼႆယူႇ။. ၼႆႉယူႇတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၶဝ်. ႁၼ်ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းႄလႈ ယႃႇေပပၼ်ႁႅင်း လုၵ်ႈၸုမ်း PDF ၼၼ်ႉၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ။
                       
                        ဢိင်ႇၼိူဝ်ငဝ်းလႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေသ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ႄလႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီ လႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၶဝ်ေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ႄလႈ ပဵၼ်ၽူႈၼၢမ်းမိူဝ်းၼႃႈမႃးမိူၼ်ၵၼ် မၢႆထီႉ (2) ဝၢႆးလင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း (UWSA) မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်း (KNU) ၶဝ်ေၵႃႈ ၶၢႆႉလႅၵ်ႈလၢႆႈၵူၼ်းမႃးမႂ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၵမ်းလဵဝ်။ ၵၢၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ယဝ်ႉတီႈၵွင်ႈၵၢင်လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ပၢႆးတိုၵ်းၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းေၵႃႈ မီးလွင်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈမႃး ယူႇတီႈၵဝ်ႇတီႈလဵဝ်ေသ သင်ႇၶိူင်ႈ သင်ႇၸၢၵ်ႇ ေသၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇ ၵႂႃႇယႃႉၽဵၵ်ႈပႅတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ လႆႈႁၼ်ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးေတႉေတႉ။ တႃႇေတၶဝ်ႈၸမ်လႆႈ ပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉၼၼ်ႉ လူဝ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းမီးပၺ်ႇၺႃႇ တၢင်းႁူႉၼႆႉၼမ်ၼမ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉယဝ်ႉ။

သႅင်သိုၵ်း
www.saisengserk.com
Share:

ၸုမ်းဢူၺ်းလီႄလႈ SAC

                             မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26.09.2022 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ FPNCC သၢမ်ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ UWSA / NDAA ႄလႈ SSPP လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇတီႈ ဝဵင်းလူင်ႄၼပီေတႃႇယူႇ မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇၵႂႃႇႁူပ်းထူပ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ၼၼ်ႉ  ၸုမ်းဢူၺ်းလီ FPNCC ၶဝ်လၢႆလၢႆၸုမ်း လႆႈမီးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဢွၼ်တၢင်း တီႈငဝ်ႈမုၼ်းလူင် သိုၵ်းဝႃႉ ဝဵင်းပၢင်သၢင်းၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။  ၼ်ႂးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း FPNCC ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉေၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈ လၢၵ်ႈလၢႆးသင်ႄလႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈသၢင်ႉသင်မႃးေတႉေတႉ။

                        ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း (3)ၸုမ်းတၢင်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ေတၶ်ႂႈငၢႆးငၢႆးမိူၼ်  ပၢင်ၵုမ်ႇလူင် ပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ဢၼ် ၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်းသုၸီႇ ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈႄၼပီေတႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24 - 28 လိူၼ် May 2017 ၼၼ်ႉၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း။ ၼ်ႂးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်း FPNCC ႄလႈ SAC ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉေၵႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးသင်ေတႉေတႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSP ၶဝ်သမ်ႉ လႆႈသူင်ႇၽူႈတၢင်ႇတူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းၶဝ်ၵႂႃႇပဵၼ်  ဢူးေလႃႇယႃႇ ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီတီႇမူဝ်ႇၶႄရႇသီႇ NDAA မိူင်းလႃးသမ်ႉပဵၼ် ဢူးသၢၼ်းပိူဝ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်  ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP သမ်ႉပဵၼ် ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင် ဢွၼ်ႁူဝ်ေသ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တၢင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ၵႃႇယူႇ။ ေၶႃႈတူၵ်းယွၼ်းၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉေတႉ ႁ်ႂႈမၵ်ႉမၼ်ႈပၼ်မိူင်းဝႃႉ ၊ ၸုမ်းမိူင်းလႃးသမ်ႉတူၵ်းယွၼ်း ႁ်ႂႈမၵ်ႉမၼ်ႈပၼ်ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၊ ၸုမ်း SSPP သမ်ႉတူၵ်းယွၼ်း လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတႄရႊ  ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။


 • ေၶႃႈတူၵ်းယွၼ်းၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ

                        ယူႇတီႈတၢင်ႇတူဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSP/UWSA ၵႅမ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢူးေလႃႇယႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇပွၵ်းၵမ်း (2) ၵႂႃႇ  မိူင်ႈဢွၼ်တၢင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 လိူၼ် May 2022 ၼၼ်ႉပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵႂႃႇတူၵ်းယွၼ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တွၼ်ႈတႃႇ ေတမၵ်ႉမၼ်ႈပၼ်ၶဝ်ေၸႈမိူင်းဝႃႉမိူၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2)ၼႆႉေၵႃႈ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇတူၵ်းယွၼ်း ေၸႈမိူင်းဝႃႉမိူၼ်ၵၼ်ပႃးထႅင်ႈယူႇ။  ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ

ႄလႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉ မၼ်းသမ်ႉမီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး သင်ၼႆၸိုင်ႈ ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉ မီးလွင်ႈလၢၵ်ႈလၢႆးဝႆႉေတႉေတႉယူႇ။

               ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ပွၵ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ယွၼ်းႄၸႈမိူင်းႁင်းေၶႃႈၼၼ်ႉ ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တူၵ်းယွၼ်းၽၢၵ်ႇဢွၵ်ႇၼ်ႂးမိူင်းတႆး ပႃႇၼႃႈပႃႇတႃ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းတႆးမိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ေတႉ ေတပဵၼ်ၵႂႃႇ (3) ၽၢႆႇ  (3) တၢင်းတွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇၼိုင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ယွၼ်းႄၸႈမိူင်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်မိူင်းတႆး ၽူးၵဵဝ်ႇၶွင်မိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈတၵ်ႉသဵင်ႈသင်ႄလႈ ဢမ်ႇေမႃးသင်ၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈေၵႃႈ ၽူးဢုပ်ႉပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ေၵႃႈ လႆႈႁပ်ႉႁူႉႁၼ်ၸွမ်း လွင်ႈေၶႃႈတူၵ်းယွၼ်းၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးေၵႃႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ႈၸွမ်းယူႇႁိုဝ်ၼႆႉမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ၶဝ်ေၵႃႈ ၸၢင်ႇလႆႈႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ႈၸွမ်း ေၶႃႈတူၵ်းယွၼ်းေၶႃႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၵႂႃႇယူႇ။


တႃႇေၵႃႇတင်ႈလႆႈမိူင်းဝႃႉ

                        တွၼ်ႈတႃႇေတေၵႃႇတင်ႈလႆႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁင်းေၶႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းေတလႆႈၽၢၼ်ႇလၢႆလၢႆၶၵ်ႉတွၼ်ႈဝႆႉယူႇ  1) ေတလႆႈဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼ်ႂးပိုၼ်ႉတီႈ ၼ်ႂးၼႃႈတီႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵုမ်းၵမ်ႄလႈ ၶ်ႂႈတင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ  2) ေတလႆႈဢဝ်ၵၢင်ၸ်ႂၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ေတၽၢၼ်ႇဢွၵ်ႇၼ်ႂးမိူင်းၼၼ်ႉပႃးမိူၼ်ၵၼ် တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းေတၽၢၼ်ႇဢွၵ်ႇၼ်ႂးမိူင်းတႆးေၵႃႈ ေတလႆႈဢဝ်ၵၢင်ၸ်ႂၵူၼ်းမိူင်းတႆးပႃးမိူၼ်ၵၼ်  3) ေလလႆႈဢဝ်ေၶႃႈတႅပ်းတတ်းၼ်ႂး သၢမ်သၽႃးမိူၼ်ၵၼ်ပႃးထႅင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ    သင်ၶၢမ်ႇပူၼ်ႉလႆႈၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ၸၢင်ႇလႆႈမၵ်ႉမၼ်ႈဝႃႈပဵၼ်မိူင်းႁင်းေၶႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ

 

တႃႇေတပဵၼ်မႃး မိူင်းဝႃႉ

                         ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ တူၵ်းယွၼ်းႄၸႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈတိုၵ်ႉေပႃႇပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵူၺ်း  မၼ်းႄတႇပဵၼ်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 1994 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ  မိူဝ်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်လႆႈၵႂႃႇတူၵ်းယွၼ်းႄၸႈမိူင်း မိူင်းဝႃႉတီႈဝဵင်းလူင်

တႃႇၵုင် ၺွင်ႇၼႃႇပိၼ်ႇ မႃးမိူၼ်ၵၼ်။  မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢၼ် ၼဝတ ၼဢၽ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း (သ)သၢမ်တူဝ် ၶိင်းၶိင်ႇၺုၼ်ႉ ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ် မီးလွင်ႈၸၢမ်ၸႂ်ၵၼ်ေတႉေတႉ။
                        တွၼ်ႈတႃႇ တႃႇေတပဵၼ်မိူင်း မိူင်းဝႃႉႁင်းေၶႃႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼ်ႂးမိူင်းတႆးၸုမ်းလ်ႂေသဢမ်ႇဝႃႈ သင်တူၵ်းယွၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႈမႃးၼႆၸိုင်ႈ ၶဝ်တိုၼ်းႁတ်းလူင်းထုၼ်း ႁတ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယူႇ။  တီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ် လူင်းထုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼ်ႂးမိူင်းတႆးၼႆႉ ေတပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ်ႈၽၢႆႇၶဝ် တႃႇေတေၵႃႇသၢင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁင်းေၶႃႈၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈမိူၼ်ၵၼ်။

                        မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ တႃႇၶဝ်ေတလႆႈၵွင်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်လႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႈမႃးတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈယူႇ ဢမ်ႇဝႃႈၵွင်ႈၵၢင်လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ႄတႇၵႂႃႇလွင်ႈ ၵၢၼ်သွၼ်သိုၵ်း ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ၊ ၵၢၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉသိုၵ်း ၊ ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်တိတ်းေတႃႇၵၼ်တၢင်းမိူင်းႄၶႇ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်။ ယူႇတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼ်ႂးမိူင်းတႆးၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလွတ်ႈလွင်ႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႈတီႈ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ  ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ တႃႇသိုၵ်းဝႃႉတင်ႈမိူင်းႁင်းေၶႃ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼ်ႂးမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ေတဢမ်ႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸုမ်းလႆႈ ႁတ်းသၢၼ်ၶတ်းၶဝ်ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈ။


ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းဝႃႉယၢမ်းလဵဝ်

                    ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈဝဵင်းလူင်ႄၼပီႇေတႃႇ (3)ၸုမ်း ၼိုင်ႈၸုမ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်တူၵ်းယွၼ်းပႃးထႅင်ႈဝႃႈ တႃႇေတေၵႃႇတင်ႈမိူင်းဝႃႉၼၼ်ႉ တူၵ်းယွၼ်းပႃး ဝဵင်းတႃႇၶီႈလဵၵ်း ၊ ၵဵင်းတုင် ၊ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၶဝ်တူၵ်းယွၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈလီယဝ်ႉ ယူႇတီတႆးႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႇႁဵတ်းသင်လႆႈေတႉေတႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼ်ႂးၼႃႈတီႈၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ေပႃးပဵၼ်ၽူးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်းမူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ေၵႃႈပဵၼ်သိုၵ်းဝႃႉ ၊ ၵၢၼ်မိူင်းေၵႃႈပဵၼ်သိုၵ်းဝႃႉ ၊ ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေၵႃႈပဵၼ်သိုၵ်းဝႃႉ ၊ တႃႇၵႅတ်ႇႄၶႇ ၽူႈၶဵၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ေၵႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းဝႃႉ ယႃႇဝႃႈသိုၵ်းတႆးေတမီးၼ်ႂးၼႃႈတီႈၶဝ်လႃႇ ေတႃႇၼင်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တမ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁၼ်မီးသင်ေတႉေတႉ။ ေပႃးေတၵုမ်ႇမႃးလႃႇၵၼ် ဝႃႈၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆႉ ေတႁဵတ်းႁ်ႂႈမိူင်းတႆး ေတတႅၵ်ႇယႆႈႁႅင်းလိူဝ်ေသၼႆႉၵူၺ်း။

 

 • ေၶႃႈတူၵ်းယွၼ်း SSPP/SSA

                        ယူႇတီႈတၢင်ႇတူဝ် ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼ်ႂးၸုမ်းေသ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တၢင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈလၢၵ်ႈလၢႆးသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ 


မိူၼ်ၵၼ်တၢင်းၵႂႃႇလၢတ်ႈႄၼဝႃႈ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ပႃႇတီႇၼႆႉ တိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသင်မႃးၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တူၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ေတလႆႈဝႃႈပဵၼ် မူႇပိူင်တႆး ဢမ်ႇၼၼ် တွင်ႇၵီးမူႇ ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ 

 

မူႇပိူင်တႆးဢမ်ႇၼၼ် 8 ၸိုင်ႈမိူင်း

                        မူႇပိူင်တႆး ဢမ်ႇၼၼ် တွင်ႇၵီးမူႇ ၼႆႉမၼ်းပဵၼ် မူႇပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶႄရႇသီႄလႈ ၾႅတ်ႊတႄရႊၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈယူႇ။ ၼ်ႂးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် SSPP ႄလႈ NSPNC တီႈဝဵင်းႄၼႇပီေတႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တူၵ်းယွၼ်း ႁ်ႂႈမိူင်းမၢၼ်ႈေၵႃႈ မီးမိူင်းမၢၼ်ႈႁင်းေၶႃႈ ႁ်ႂႈပဵၼ် (8) ႄၸႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈေၵႃႈႁ်ႂႈမီးႁင်းေၶႃ ေပႃးၼၼ် မၼ်းၸၢင်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၼႆမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ယူႇတီႈၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC ယႃႇေပႉ  ေတႉ   ပၵ်ႈပႅတ်ႈေသ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉပဵၼ်လႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉၼႆယူႇ။ မူႇပိူင်ဢွၼ်ၵူၺ်းေၵႃႈဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်သင်ၸွမ်း  ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ  ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်းတွၼ်းသင်ၶိုၼ်ႈမႃး။

 

ၵၢၼ်မိူင်း ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

                        ယူႇတီႈပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၵၢၼ်မိူင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဝႆႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁ်ႂႈဢွၼ်ၼၢမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႄၼပီေတႃႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ေၶႃယိပ်းၵမ် ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ေတႉ ၸၼ်ႉသုင်ယူႇ ၼႆေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးတၢင်းလင် ၵၢၼ်သိုၵ်းသမ်ႉတိုၵ်ႉလႆႈပိုင်ဢိၵ်ႇဢဝ်တီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၵမ်ႉၼမ်ဝႆႉႄလႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၵႂႃႇၼႃႈလႆႈသုင်ေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးၵၢၼ်သိုၵ်း ဢမ်ႇလမ်းၶိုတ်းလႆႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇၼပ်ႉထိုဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ေပႃးၵၢၼ်သိုၵ်းေၵႃႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ႁႅင်းေၵႃႈယ်ႂႇ ၵၢၼ်မိူင်းေၵႃႈ ယိမ်းတိုဝ်ႉၵမ်ဝႆႉၸၼ်ႉသုင်ၼႆၸိုင်ႈ လၢတ်ႈေၶႃႈလ်ႂ ပဵၼ်ေၶႃႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈသင်မႃးေၵႃႈယဝ်ႉ ပဵၼ်လႆႈဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ပိူၼ်ႈတိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်းယူႇ ၼႆမႃးမိူၼ်ၵၼ်ဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူႉတီႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း

                        ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၼ်ႂးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မိူင်းၸိုင်ႈတႆး ယ်ႂႇၵႂၢင်ႈလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈသုတ်းေၵႃႈ ေပႃးမႃးတူၺ်း ႁႅင်းတႆး ၵူႈႁႅင်းႁႅင်းၼႆႉ တူၵ်းလိုၼ်းပိူၼ်ႈဝႆႉယူႇ ၵဝ်ၵုမ်ႇၶတ်းၶႃမ်ႂး မ်ႂးၵုမ်ႇၶတ်းၶႃၵဝ် ႁဵတ်းၼႆမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း (60) ပီပၢႆယဝ်ႉႁိုဝ် ???  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တူၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇလီမီးမိူင်းမၢၼ်ႈႁင်းေၶႃၼႆေသတႃႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈေတႉ တိုၼ်းဢမ်ႇႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈႈ ပိူၼ်ႈႁူႉတီႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း (တႆး) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်သိုၵ်းေၵႃႈ ယွၼ်ႉတႆးေတႃႇတႆးတိုၵ်းၵၼ်ႄလႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်ေၵႃႈ တၢင်းသွင်ၽၢႆႇသွင်တၢင်း မၼ်းတိုၼ်းမီးလွင်ႈတူၵ်းသူမ်းၼမ်ဝႆႉေတႉေတႉ ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးေၵႃႈ မၼ်းမိူၼ်ၵၼ် ယူႇတီႇၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၼပ်ႉသၢင်ႈ ႁၼ်ဝႆႉလွၵ်းဢူၼ်ႈႁဝ်းဝႆႉၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇႄလႈ ၸၢင်ႇဢဝ်ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ႁႅင်းသင်ေတႉေတႉ လိူဝ်ေသဝႃႈ ေတႁဵတ်းႄၼေတႃႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁ်ႂႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး (60) ပီပၢႆၶဝ် ၵမ်ႉဢမ်ႇယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉလႆႈႁၼ်ၶဝ်လီၵၼ် ၵမ်ႉထႅမ်ႈၵၼ်ယူႇ ဢမ်ႇၼၼ် လုၵ်ႈၸုမ်း PDF ၼႆႉ တိုၼ်းၶ်ႂႈပဵၼ် ၽၢႆႇၵဝ်းယႃႉဝၢၼ်ႈမိူင်းႁိုဝ်ၼႆမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


 • ေၶႃႈတူၵ်းယွၼ်း NDAA

                        ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢင်း ၸုမ်းမိူင်းလႃးၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃးၶဝ်ေၵႃႈ တူၵ်းယွၼ်းႁ်ႂႈမီး ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းၶွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ ေပႃးမႃးထတ်းသၢင်ႈတူၺ်း ၼ်ႂးလၵ်ႉမိူင်း 2008 ၼႆႉ ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၼ်ႂး လၵ်ႉမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃးၶဝ် ပဵၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ဝႆႉ လိူဝ်ေသဝႃႈ ပွင်ၸ်ႂပၼ်ၵၼ်ၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ 

         မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်သမ်ႉၶ်ႂႈယၢၵ်ႇ ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ၸၼ်ႉႄၸႈမိူင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်း လႃးၶဝ်သမ်ႉ ၶ်ႂႈယၢၵ်ႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉတိူင်းၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၸၼ်ႉၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇႁင်းေၶႃႈ။ ေပႃးဢဝ်မၢၵ်ႇတႃ ၵူၼ်းမိူင်းယူဝ်း ယူဝ်းေသတူၺ်းေတႉ  ေတဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ေပႃးပဵၼ်ၶဝ်ၼင်ၵၼ် မူတ်းယဝ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႉဢမ်ႇၵုမ်းၵမ်ၶဝ်ၼႆေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႁင်းေၶႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးသုၼ်ၼမ်လိူဝ်ေသၼႆႉထႅင်ႈၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။
 
 
ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ
                    ယူႇတီႈ တၢင်ႇတူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်း NDAA _ ESS ဢူးသၢၼ်းပိူဝ်ႇ လႆႈမႃးတၢင်ႇလၢတ်ႈတူၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇ တီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ၶဝ်ၼၼ်ႉေတႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းလႃး ၊ သိူဝ်လိုဝ်း ၊ ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၊ ထုင်ႉပွတ်းၼမ်ႉပၢၼ်း ၊ မိူင်းယွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တူၵ်းယွၼ်း ႁ်ႂႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC မၵ်ႉမၼ်ႈပၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇပႃးၼႆမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။
                    ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း NSPNC ယႃႇေပႉ ၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ ေပႃးဝၢႆးလင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼ်ႂးပီ 2023 မႃးၼႆႉ ၸၢင်ႇၶိုၼ်းဢဝ်ၵႂႃႇ ဢုပ်ႇၵၼ်ၼ်ႂးသႃၽႃးေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း လၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶႄရႊသီႇၼႆၶိုၼ်းယူႇ  မူႇပိူင်ဢၼ်တၢင်ႇယွၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ႈၸွမ်းႄလႈ ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ယူၼႆယဝ်ႉ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၸုမ်းသိုၵ်း မိူင်းလႃးၼႆႉ ဢဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးပဵၼ်ယ်ႂႇ ၵိူင်းၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ မိူဝ်ႈပီ 2019 ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ေတႄႁႉႁၢမ်ႈလႆႈ ေယးၵႃႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃးၶဝ် ယၢမ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း မွၵ်ႈႁူဝ်ႁဵင်သဵၼ်မၼ်း မႃးၸွႆႈပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃး
                    ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း FPNCC ေသ ဢဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးပဵၼ်ယ်ႂႇ ေပႃးတူၺ်း ႁႅင်းသိုၵ်းမိူင်းလႃးၼႆႉ မီးဢမ်ႇပူၼ်ႉ 12000 ေၵႃႉၼႆ လႆႈႁၼ်ၽူႈတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ၶဝ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈၼ်ႂးပီ 2017 ၼၼ်ႉမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼ်ႂးၼႃႈတီႈ ၵုမ်းၵမ်မိူင်းလႃးၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇငၢႆႈလူမ်ႈၸ်ႂ ဢမ်ႇဝႃႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇဝႃႈ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈႄလႈ ၽူႈယ်ႂႇၵူၼ်းမိူင်းၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႄလႈ တၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸၢမ်ၸ်ႂၵၼ်လိူဝ်ေသ သိုၵ်းဝႃႉတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ။
                မိူဝ်ႈပၢၼ် ၼူၵ်ႉယူင်း (NLD) ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်မိူင်းၼၼ်ႉေၵႃႈ မိူဝ်ႈၼ်ႂးပီ 2017 လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် တီႈႄၼပီေတႃႇၼၼ်ႉေၵႃႈ လႆႈႁၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သုင်သုတ်းၼ်ႂးၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA _ ESS ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း ေၵႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ေသၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၼ်ႂးၶၵ်ႉတွၼ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉယူႇ  ထိုင်တီႈ ေပႃးၶတ်းႁူၶတ်းတႃၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈၼ်ႂး ဝၼ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် 30 ပီ တီႈမိူင်းလႃးၼၼ်ႉ ေၵႃႈမိူၼ်ၵၼ် လႆႈႁၼ် ၽူႈတၢင်ႇတူဝ် USDP / NLD / 8888 / ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ  ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းယူႇ။ ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လၢႆးယူႇလွတ်ႈႄလႈ လၢႆးဢဝ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းယူႇလွတ်ႈလႆႈလီ ၵတ်ႉယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းမိူင်းလႃး လဵၼ်ႈလွၵ်းၶႅမ်ႉဝႆႉလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈၼ်ႂးမိူင်းတႆးၼႆႉယူႇ။
          

               ေပႃးမႃးတူၺ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် (3)ၸုမ်း (UWSA/SSPP/NDAA) (1)ၸုမ်း (SAC) ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ၼႃႈတႃလီႄလႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ႈၸွမ်းေၶႃႈတၢင်ႇယွၼ်းတႅၵ်ႈတႅၵ်ႈလႅင်းလႅင်းလီၼၼ်ႉ ေတမီးေၶႃႈတူၵ်းယွၼ်း ႄၸႈမိူင်းဝႃႉ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSP/UWSA) ၵူၺ်း  လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မႃးလဵၼ်ႈလွၵ်းႄၼ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၵူၺ်း  မိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ်ေတႁဵတ်းႁ်ႂႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမ်ႂႇမိူင်းမၢၼ်ႈႁူဝ်ၶႆႈၼၼ်ႉ ေတပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ၵူၺ်းၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။            • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

UWSP/UWSA ပိုတ်ႇသၢႆလႅင်းမႂ်ႇ


                 ပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းႄတႇေပႃႇပဵၼ်မႃးဝၢႆးလင် 1948 ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ ဝၢႆးေသ လႆႈဢဝ်လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၸွမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပႃႇတႂ်ႇၶုၼ်ဢၢင်းၵိတ်းယဝ်ႉေၵႃႈ ပၼ်ႁႃ ပၢင်တိုၵ်းပၢင်သိုၵ်းသိူဝ်ေၵႃႈ ေပႃႇဢွၵ်ႇမႃးၸွမ်းၵၼ် ၵမ်းလဵဝ် ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းေၶႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ေတမီးၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈပီ 1958 မႃးေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းလၢႆးၽႂ်လၢႆးမၼ်း မၢင်ေၵႃႉလၢႆးလၢႆး တီႈဢမ်ႇပွင်ၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ဢမ်ႇဢုပ်ႇၵၼ် ၵုမ်ၵွင်လင်ေတႃႇၵၼ်တိၵ်းတိၵ်း ထိုင်တီႈေပႃးထိုင်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း (70)ပီပၢႆယဝ်ႉႁိုဝ်။

                        လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ 1958 မႃးထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸိူဝ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈႁူႉတၢင်းေသ လႆႈထုၵ်ႇၶိုၼ်းၶႃႁိမ်ၵၼ်တၢႆၶိုၼ်းေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ် ေပႃးမႃးၼပ်ႉသွၼ်တူၺ်း ၶၢဝ်းတၢင်း (70)ပီပၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇ (3)ပၢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းယဝ်ႉဢိူဝ်ႈ။ ၼႂ်း (3)ပၢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းတီႈဢႃႇယုယႂ်ႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ေတလႆႈႁၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း KNU ႄလႈ UWSA ၶဝ်ၼမ်ေသပိူၼ်ႈ. ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ၼုမ်ႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် AA ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


သိုၵ်းဝႃႉၶၢႆႉၵူၼ်း

                        ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ၶၢႆႉၵူၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၵူၼ်း ပုၼ်ၵူၼ်းၵၼ်ႄလႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် တွၼ်ႈတႃႇ ေတမႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်မိူဝ်းၼႃႈဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းမီးဢႃႇယု မွၵ်ႈ (30)ပၢႆၶိုၼ်ႈၼိူဝ်မႃးပူတ်ႇတႅၼ်းတီႈ ယူႇၶဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈလၢႆလၢႆ  ၼႂ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ၸိူဝ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ 40 ၊ 50 ၊ 60  ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉလိုဝ်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ ေတမီးယူႇ မွၵ်ႈ (14)ေၵႃႉ   ၶိုၼ်းဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် (27)ေၵႃႉ ၵႂႃႇယူႇ။ ၼ်ႂးလၵ်းလၵ်းမၼ်း တႃႇေတမႃးပူတ်ႈတဵၼ်းတီႈယူႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSA ပဝ်းယူႇသျၢင်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆး တႃႉဢၢႆႈပၢၼ်း. (ဢ) ပဝ်းဢၢႆႈၶမ်း  ၶိုၼ်ႈမႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉေသ. ၽၢႆႇသိုၵ်းသမ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆး တႃႉဢၢႆႈၵျႃဵၵ်ႉ (ၽၢႆႇငိုၼ်းတွင်း) တႃႉဢၢႆႈၶွျၵ်ႉၽူင်း. ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းသိုၵ်းဝႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


လႅၵ်ႈလၢႆႈၽႂ်လၢႆလၢႆ

                        ၵၢၼ်ၶၢႆႉၵူၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ၼႆႉေတပဵၼ်လၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ယူႇ မိူၼ်ၼင် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်း ၊ ၽူႈၼၢမ်းသိုၵ်း ၊ ၽၢႆႇေယးငိုၼ်း ၊ ၽၢႆႇလုမ်းတႅပ်းတတ်းြတႃး ၊ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဝႃႉ ၊ ၽၢႆႇၵႅတ်ႈႄၶႇ တပ်ႉမႁႃ (171) ၶဝ် ၊ ၽၢႆႇၼၢမ်းၵၢၼ်မိူင်းပႃႇတီႇၸုမ်းမိူင်းဝႃႉ UWSP ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆၶၢႆႉၵူၼ်းမိူၼ်ၵၼ်မႃးယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၸိူဝ်းလႆႈထုၵ်ႇၺႃး လႆႈလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢႃႇယုယႂ်ႇၶဝ်လၢႆလၢႆေသ. သမ်ႉဢမ်ႇေပႃးမီးၼမ်ႉၵတ်ႉသင်ေတႉေတႉ ၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်တၢင်း ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႈဢမ်ႇေပႃးသူႈမီး ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇေၵႃႈဢမ်ႇမီးသင်ေတႉေတႉၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ။


ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မႂ်ႇ UWSP/UWSA

                        ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မႂ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးပုတ်ႇတဵၼ်းတီႈၼင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပဝ်းယူႇသျၢင်း ၼၼ်ႉပဵၼ် ပဝ်းဢၢႆႈၶမ်း။. ပဝ်းဢၢႆၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ယဝ်ႉႁဵၼ်းတီႈ ၼႂ်းမိူင်းႄၶႇမႃး ေမႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ၊ ၵႂၢမ်းဝႃႉ ၊ ၵႂၢမ်းႄၶႇ ႄလႈ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ပႃးမိူၼ်ၵၼ် ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈဢွင်ႈတီႈမၼ်းႄလႈ မီးၽွၼ်းလီမႃးေတႉေတႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSP/UWSA ၶဝ်ယူႇ။

                        ပဝ်းဢၢႆႈၶမ်းၼႆႉ  မိူဝ်ႈႄတႇမၼ်း မၼ်းပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း (468) ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ၶွင်ဝႃႉ မိူင်းပွၵ်ႉ ေသ လႆႈၶိုၼ်ႈမႃး ပဵၼ်ၽူႈၼၢမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ထိုင်ေပႃးမႃးထိုင် တႃႇမႃးပူတ်ႇတဵၼ်းတီႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပဝ်းယူႇသျၢင်း ၵႂႃႇယူႇ။ တီႈယူႇမၼ်းသမ်ႉ ပဝ်းဢၢႆႈၶျၢင်းၶိုၼ်ႈ ဢဝ်ပုတ်ႇတဵၼ်းေသ လႆႈယိပ်းပႃး တပ်ႉၸုမ်း (318) မႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။   ေပႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းေသ ထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းၸွမ်း ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၶဝ်ၼၼ်ႉ  ပဝ်းယူႇသျၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်း (UWSP/UWSA) ၵႅမ်ႈမၼ်းသမ်ႉပဵၼ် ၸဝ်ႉၵျူးတၢၼ်း (UWSA) ပႃႇတ်ႂႈၶွင် ၸဝ်ႉၵျူးတၢၼ်း သမ်ႉမီးထႅင်ႈ (6)ေၵႃႉ. ၼႂ်းၵူၼ်း (6)ေၵႃႉၼၼ်ႉ ၶဝ်လႆႈၶိုၼ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃး တႃႉဢၢႆႈၶွျၵ်ႉၽူင်းၶိုၼ်ႈမႃးပႃးမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ပဝ်းယူဝ်ႇသျၢင်း တၢင်း ၸဝ်ႉၵျူးတၼ်းၼႆႉ  ပဵၼ်ၵူၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇႁႅင်းဝႆႉယဝ်ႉ ပဵၼ် (70)ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လၢႆလၢႆၵႂႃႇယူႇ။


တႃႉဢၢႆႈၶွျၵ်ႉၽူင်း (UWSA)

                        တႃႉဢၢႆႈၶွျၵ်ႉၽူင်း (ဢ) ပဝ်းဢၢႆႈသႅင်. ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး တႃႉဢၢႆႈၵျဵႃၵ်ႉ ၽၢႆႇေယးငိုၼ်းႄလႈ ၽၢႆႇငိုၼ်းတွင်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSP/UWSA) ပဝ်းဢၢႆႈသႅင်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းသိုၵ်းၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈ  ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇေတမႃးပဵၼ်ၽူႈၼၢမ်းသိုၵ်းၶဝ် တီႈယူႇ ၸဝ်ႉၵျူးတၼ်းၼၼ်ႉ မီးယူႇ (6)ေၵႃႉ. ၼႂ်းၵူၼ်း (6)ေၵႃႉၼႆႉ  ပဝ်းဢၢႆႈသႅင် ပဵၼ်ၵူၼ်းဢႃႇယုလဵၵ်ႉလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ။

                        ေပႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၵၢၼ်ပၼ်တီႈယူႇႄလႈ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉ. ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ေၵႃႈ လႆႈပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ  တွၼ်ႈတႃႇဝႃႈ သိူဝ်တၢႆသိူဝ်တဵၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ  မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ပဝ်းဢၢႆႈသႅင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း (318) ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း ၼႂ်းၶွမ်ႇမတီႇၵူၼ်း (6)ေၵႃႉၼၼ်ႉမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း (UWSP)
                        မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢွၼ် ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း ပႃႇတီႇတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉ (UWSP) ၼၼ်ႉပဵၼ်  ၸဝ်ႈၺီလႅင်. ယၢမ်းလဵဝ်ၽူႈၶိုၼ်း ၶိုၼ်ႈမႃးပူတ်ႈတဵၼ်းတီႈယူႇမၼ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈၺီလႅင်ၶိုၼ်းပဵၼ် ၸဝ်ႉဢၢႆႈၼၢတ်ႉလႅင်ၶိုၼ်းမႃးယူႇ။ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉမႁႃ (171) ပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပဵၼ် ေဝသျၢဝ်ႇၵၢင်း  ေဝသျၢဝ်ႇယီႉ. ယၢမ်းလဵဝ်ေတႉလႆႈၶိုၼ်းလႆႈလိုဝ်ႈေသ ၶိုၼ်းဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးပူတ်ႇတဵၼ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

                        ၼႂ်းၵၢၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ် လၢႆၵူၼ်းၶၢႆႉၵူၼ်းၼႆႉ ေတၸၢင်ႈမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးၵမ်ၽွင်ႈယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ပၼ်ႁႃၼႂ်းႄၵႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သွင်ၸုမ်းမီႈပၼ်ႁႃၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈၸွမ်းၽၢႆႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႉပႃႇၼမ် ဢမ်ႇေပႃးႁၼ်လီႄလႈ ဢမ်ႇေပႃးၶႂ်ႈယႃႉၶဝ်ႈယုင်ႈၸွမ်း ပၼ်ႁႃၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းၼၼ်ႉမႃးယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ဢိင်ႇၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းလူင်ပႃႇၼိူဝ်သမ်ႉတိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်း မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၵွၼ်ႇႄလႈ သမ်ႉပဵၼ် ၵူၼ်းၵိၼ်တုၵ်ႉၵိၼ်ယၢပ်ႇမႃးၸွမ်းၵၼ်တၢင်း 

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးမႃးႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉေတဢမ်ႇၸွႆႈ ၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ မီႈလွင်ႈၵဵင်ၸႂ်ၵၼ်ၵမ်ၽွင်ႈယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်းၼႂ်းပၼ်ႁႃၸုမ်းသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းမီးပၼ်ႁႃၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဝႃႉၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းႄလႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းၵၼ်မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ၶႃႈယၢမ်ႈလႆႈႁူႉၸၵ်း ၵူၼ်းၼႂ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ႄလႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်လႆႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ႇၵၼ်တၢင်း လုၵ်ႈသိုၵ်းၸုမ်ႈသိုၵ်းဝႃႉ ၵမ်ၽွင်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ႈၸွမ်း ပၼ်ႁႃပိူၼ်ႈပၼ်ႁႃလွင်ႈပိူၼ်ႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶဝ်ႈယုင်ႈၸွမ်း ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈတီႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်းၶဝ်ၼၼ်ႉႄလႈ ၸၢင်ႈလႆႈပွႆမၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။

                        ေပႃးမႃးတူၺ်း ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ် ၵူဝ်လႆႈပဵၼ်ၶႃမိူင်းႄၶႇမႃးေတႉေတႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶိူဝ်းဝႃႉၶဝ်ေတႉေတႉၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်တႃႇ ယူႇႁင်ႈၵႆၵၼ်တၢင်းႄၶႇႄလႈ လွင်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၶွင်ႄၶႇယူႇ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ် ၵႆႉၵႆႉမီးပၼ်ႁႃၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ၼပ်ႉယၢမ်သႃႉသၼႃႄလႈ ၵၢၼ်ထိင်းသိမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ 

သင်ၶႂ်ႈႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ၼႆၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈပၼ်ႁႅင်း တီႈၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉၼႂ်းပပ်ႉမၢႆ (2) ၸုမ်ႈသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃးၼၼ်ႉလႆႈယူႇ. ၼႂ်းၼၼ်ႉေၶႃႈမုၼ်း မၼ်းၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈဝၵ်ႉတဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ လႆႈတႅမ်ႈဝႆႉတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈဝႆႉယူႇ  ေၶႃႈမုၼ်းမၼ်းၼႂ်းပပ်ႉၼၼ်ႉေၵႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶႃႈႁဝ်းၽွင်ႈႄလႈ ဢိင်ႇဢဝ်ၼႂ်းၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းၵူႈမိူင်းမိူင်းပႃး ဢၼ်ပိူၼ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉ လွင်ႈသိုၵ်းဝႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts