• ပပ်ႉမၢႆ (3) ၶႃႈႁဝ်း

  ပပ်ႉမၢႆ (3) "လၢႆးဢွၼ်ႁူဝ် တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ" လႆႈပိုၼ်ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼ်ႂးဝၼ်းထီႉ 12.07.2020 ယဝ်ႉၶႃႈ။

 • ပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်မိူင်း

  တီႈမၢႆတွင်း ပၢင်သွၼ်ၵၢၼ်မိူင်း မိူဝ်ႈၽွင်းလႆႈသူင်ႇသင်ႇၶူးသွၼ်ၵၢၼ်မိူင်း ပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းတီႈ မိူင်းၾိရိပ်ႉပိင်း

 • ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်ႇ ပုၼ်ႈၽွၼ်း

  မိူဝ်ႈၽွင်းၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ေတမႃးတွင်ႈထၢမ်ႇ ၵူႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။

 • ပပ်ႉမၢႆ (2) ၶႃႈႁဝ်း

  ပပ်ႉမၢႆ (2)"ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ လုၵ်ႉတီႈလ်ႂမႃး" လႆႈပိုၼ်ဢိတ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇ ၼ်ႂးဝၼ်းထီႉ 26.06.2019 ယဝ်ႉၶႃႈ။

 • တီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းတွၼ်ႈၸုမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

  တီႈမၢႆတွင်း ဝၼ်းတွၼ်ႈၸုမ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၸွမ်းၽူႈယ်ႂႇၵူၼ်းလူင် (RCSS/SSA)

ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ Internetသပ်းလႅင်းႄၼ လွင်ႈ Internet

        မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25.11.2020 ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းေသ လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵၢၼ်ႁူမ်ႈလူမ်ႈလွင်ႈ Internet ၵႂႃႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် မိူဝ်ႈၼၼ် ၼ်ႂးႁူဝ်ေၶႃႈ ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉႄလႈ ႁဵတ်းႄၼတူဝ်ထူပ်းပၼ်တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵမ်းလဵဝ်

 1. ၵၢၼ်ၸ်ႂႉတိုဝ်း Internet
 2. ၵၢၼ် Hack ၵၼ်
 3. လွင်ႈၽူင်း
 4. ၵၢၼ်ယိပ်း ၵုမ်းၵမ်ထိင်း ၽူင်းၵူၼ်းတၢင်ႇေၵႃႉ

သပ်းလႅင်းႄၼ လွင်ႈ Internet

             ၵၢပ်ႈပၢၼ်ေတႃႇလဵဝ်ၼႆႉ ငိုၼ်းၶမ်း ဢၼ်ၸပ်းတီႈတူဝ်ႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလွင်ႈယ်ႂႇ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၢၼ်တၼ် ဢၼ်မီးၼ်ႂးမိုဝ်းႁဝ်းၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼ်ႂးၽူင်းႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းမီး ဢၼ်ၵႃႈၶၢၼ်ႇယ်ႂႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇပိူၼ်ႈေပႃးေတဢမ်ႇယိပ်းၵုမ်းထိင်းၽူင်းႁဝ်း တႃႇပိူၼ်ႈေပႃးေတဢမ်ႇၶဝ်ႈႁႃ ယႃႉၵဝ်းေၶႃႈမုၼ်းႁဝ်း ၼ်ႂးၽူင်းႁဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈသပ်းလႅင်းလၢတ်ႈႄၼၵႂႃႇယူႇ။

            ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ် (IT) ၸိူဝ်းလူဝ်ႇႁူႉဝႆႉေၵႃႈလူဝ်ႇႁူႉ ၊ ၸိူဝ်းလူဝ်ႇၾၢင်ႉၵၼ်

ေၵႃႈလူဝ်ႇၾၢင်ႉဝႆႉ ၊ ယွၼ်ႉ (IT) Internet လႄႈ လႆႈၸိုဝ်ႈသဵင်ႈလူႉ ၊ လႆႈပဵၼ်လၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈေၵႃႈမီး တၢင်းၼမ် ၊ လႆႈတူၵ်းၼမ်ႉတႃယွၼ်ႉဝႃႈ ၊ လႆႈၸ်ႂ သုၵ်ႉထိုင်တီႈ ၶ်ႂႈၶႃတူဝ်တၢႆၵႂႃႇေၵႃႈမီး ယွၼ်ႉ Internet ႄလႈ ၼႃႈႁိူၼ်းတႃႇေယးလႆႈလူႉၵႂႃႇ ေၵႃႈလႆႈႁၼ်မီးတၢင်းၼမ် ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈၸၢင်ႇယႃႉ ၸၢင်ႇၵဝ်းႁဝ်း လႆႈ တႃႇပိူၼ်ႈေတဢမ်ႇၸၢင်ႇယႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႇၵဝ်း ႁဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇၾၢင်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် လူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လႆႈပၼ် တၢင်းႁူႉၵႂႃႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ယူႇ (ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေမႃၼႃ ၸွမ်းၼင်ႇႁူႉပွင်ၸ်ႂ ယၢမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃး ၶိုၼ်းမႃးၸႅၵ်ႈႄၽႄၼပၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်း)။


သပ်းလႅင်းႄၼ လွင်ႈ Internet

            ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလႆႈႁူႉပွင်ၸ်ႂ လမ်းၶိုတ်းတၼ်းလႆႈ ပၢၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းေသ ၸႅၵ်ႈႄၽႄၼပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းဝႆႉၼမ်တိၵ်းတိၵ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇမႃးၼ်ႂးပီႊ 2000 ၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်း ၵၢပ်ႈပၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈဝၢႆး သင်ၽ်ႂဢမ်ႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်း ဢမ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ်ၸွမ်းမၼ်းတိုၼ်းေတဢမ်ႇလၢမ်းၶိုတ်းပိူၼ်ႈလႆႈလႃးလႃး ယွၼ်ႉ ၼၼ်ပီႊႁူႉၼိုင်ႈ ၼွင်ႉႁူႉသွင် တၢင်းႁူႉႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈၶိုၼ်းၸႅၵ်ႈႄၽႄၼပၼ်ၶိုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇယႃႇ ႁ်ႂႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ လႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် တွၼ်ႈၵူၼ်းၼမ်
 • ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် တွၼ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ

         မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05.12.2020 ၶူးသွၼ် ၊ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၵဵမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ တၢင်းမူတ်း လႆႈဢွၼ် ၵၼ်ႁူမ်ႈတူဝ်ႁူမ်ႈၸ်ႂႁူမ်ႈႁႅင်းေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၸွမ်းၵၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃမႆႉႁူၵ်း တွၼ်ႈတႃႇ ေတမႃးႄႁႉ ၊ ၵၢင်ၽႃ ႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ ၶူးသွၼ် (12)ေၵႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း (23)ေၵႃႉ ႁူမ်ႈ (35)ေၵႃႉ။

            ၸွမ်းၼင်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပီႊႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႅမ်ႈၸၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း (1)ပီႊ ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း လူဝ်ႇႄမး လူဝ်ႇေၵႃႇသၢင်ႈ လူဝ်ႇၸတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်း ၼင်ပိူင်ၵၢၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ။ၽွင်းယၢမ်းလိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း


ၽွင်းယၢမ်းလိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း
ၽွင်းယၢမ်းလိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း


 • ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်
            ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈၶူး ဢွၼ်ၵၼ်ပူၵ်းပွင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ႁဵတ်းၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ႄလႈ ဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းလူဝ်ႇသၢင်ႈၼၼ်ႉၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၽႅၼ် ၵၢၼ်ေၵႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၵဵမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸၼ်တႅမ်ႈေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး။ တီႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၼၼ်ႉ ၸႃႉႁူမ်ႈၶီလီႁူမ်ႈ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈေတလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သၢင်ႈ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ႁဵတ်းေၵႃႉလဵဝ် ဢဝ်လွင်ႈဢွင်ႇမႅၼ်ႈေၵႃႉလဵဝ် ေတလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၊ ၼ်ႂးႄၵႈၵၢင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈၶူး ၶူးႄလႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁ်ႂႈမီးလွင်ႈမိုၼ်ၵိူင်းၸမ်ၸ်ႂၵၼ်ႄလႈ ၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၼွၵ်ႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း။

            ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ၼ်ႂးပီႊ 2020 - 2021 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈၶူး ၵူႈေၵႃႉႁ်ႂႈမီးတီႈမၢႆ တွင်းၵိုတ်းပိုၼ်းၵႂႃႇၵၼ်ၵူႈေၵႃႉၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်ႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵူႈေၵႃႉေတလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႇသမ်ႉေတ ပဵၼ်ပိုၼ်းလင်ႁဝ်း ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈႁူႉႁၼ်ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ ယူႇ။

            ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇမီးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းၼမ်ၼမ် လူဝ်ႇဢွၼ်ႁဵတ်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၼမ်ၼမ် ေပႃးမီးပၼ်ႁႃမႃး ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ် မႃးယႃႇေပႁ်ႂႈၶဝ်မီးၸ်ႂ ၶ်ႂႈယွမ်းၵၢၼ်ႉၵႂႃႇငၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇၽိုၵ်းဝႆႉၸဵမ်မူိဝ်ႈလဵၵ်ႉ သႂၢင်းသ်ႂႇၵႂႃႇ ၼ်ႂးတူဝ်ၼ်ႂးၸ်ႂၶဝ်ၵမ်းလဵဝ်။ ၵၢၼ်ၵူဝ်တုၵ်ႉ ၵူဝ်ယၢပ်ႇ ၵူဝ်လႆႈႁိုဝ်ႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပၼ် ၽွၼ်းလီၽ်ႂ သင်မၼ်းေတႁဵတ်းႁ်ႂႈႁဝ်းယဵၼ်းပဵၼ် ၶႃၸ်ႂႉပိူၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း။


ၽွင်းေတႃႇမႆႉၶိုၼ်ႈမႃး


ၽွင်းေတႃႇမႆႉၶိုၼ်ႈမႃး


ၽွင်းေတႃႇမႆႉၶိုၼ်ႈမႃး


 • ၵၢၼ်ယၢပ်ႇ
            ၵၢၼ်ယၢပ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၶ်ႂႈၶူဝ်ႄလႈ ပဵၼ်လွင်ႈႁႅင်းၸ်ႂႁဝ်း မိူဝ်းၼႃႈၵူၺ်း ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယႃႇေပၵူဝ်ယၢပ်ႇ ယႃႇေပၵူဝ်တုၵ်ႉၶ ၵၢၼ်ယၢပ်ႇ ၵၢၼ်တုၵ်ႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇယူႇၸွမ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႆႉႄလႈ ၽူႈဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉၶဝ်။ ႁိုဝ်ႉမိူဝ်ႈ ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇေတသႃ ယူႇယဵၼ်သဝ်းလႆႈ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၵူၺ်း ၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၵၢၼ်ႁဝ်းႁႃး ၸိူဝ်းမႃးယူႇၸွမ်းၵၼ် ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းေပႃးႁဝ်းဢမ်ႇပူၵ်းပွင် ဢမ်ႇမီးၽ်ႂေတမႃးဢွၼ်ႁဝ်းႁဵတ်း ႁဝ်းသၢင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းႁႃးတၢင်းမူတ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၶူးသွၼ်ႁဝ်းဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉေတလႆႈ ၽိုၵ်းယၢပ်ႇတုၵ်ႉၶၼမ်ၼမ် ေပႃးဢမ်ႇတုၵ်ႉၶ ဢမ်ႇယၢပ်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမီးလႆႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သေထးလႆႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇလႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယႃႇေပဢွၼ်ၵၼ်လူင် လိုမ်းေသၵမ်း။

 • ေၵႃႇသၢင်ႈႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူး
                    တီႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃ မႆႉမႃးတႃႇေၵႃႇသၢင်ႈ ႁဵတ်းႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူးၼၼ်ႉ ၽူးၵွၼ်း ၊ ၵဵမ်ႈၽူႈၵွၼ်း ၊ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈေၵႃႉ ၼၼ်ႉလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ယူႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီး ႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူး ၶူးမၼ်းသင်သွၼ်လိၵ်ႈသွၼ်လၢႆးယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇေတလႆႈလိုဝ်ႈ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၶိုတ်းတၼ်းၸွမ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းေသ ၼင်လႆႈလိုဝ်ႈသဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လီလီၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးတီႈမၼ်း ႄလႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶူး ၸၢင်ႇဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈေၵႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူး ႄမးပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းဢၼ်ၵဝ်ႇတီးၵဝ်ႇၼၼ်ႉၶိုၼ်းယူႇ။ သၢင်ႈဢဝ် သၽႃႇဝ ယူႇၸွမ်းသၽႃႇဝ လွင်ႈၵတ်ႉ ယဵၼ်ၼႆေသႄလႈ ၸၢင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ်ႉဝႃႈ ဢဝ်မႆႉႁူၵ်းၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းေၵႃႈလီၼႆၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။


မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉေၵႃႇသၢင်ႈ


မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉေၵႃႇသၢင်ႈ

        ၶိုၼ်းႄမးေၵႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း ၼ်ႂးဝၼ်းထီႉ 07.12.2020 ၵႂႃႇ။ ၽၢႆႇေၵႃႇသၢင်ႈႄလႈ ၵၢၼ် ပူၵ်းပွင် ၶူးလၢဝ်သႅင် ေၵႃႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းႁႅင်းၵူၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၽိုၵ်းသွၼ်ပၼ်ပႃး ၶဝ်လုၵ်ႈ ၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈႄလႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပႃးၸွမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း။
           

ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸ်ႂထိုင်ၵူႈေၵႃႉ

        ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းေၵႃႉလဵဝ် ဢဝ်ဝၢၼ်ႈဢဝ်မိူင်းေၵႃႉလဵဝ် ဝူၼ်ႉေၵႃႉလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈ ေတလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ဝူၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တႅပ်းတတ်း လွင်ႈယုၵ်ႈ ယွမ်းလွင်ႈၽိတ်းၾူၼ်ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇေပႃးမီးၼမ် ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႃႈေတၵႆႉဢဝ် ၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၼ်ႁူမ်ႈၵမ်ႉပႃႈၼမ် ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၸွမ်းၵၼ် လႆႈၼမ်ႉတွၼ်းၸွမ်းၵၼ် ဢွင်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၵၼ် ႁူမ်ႈႁႅင်း ႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ၸွမ်းၵၼ်။


သႅင်သိုၵ်း

www.saisengserk.com

Share:

သင်ေတသိုဝ်ႉၶွမ်း


 •  ၵၢၼ်လိူၵ်ႈၶွမ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ
             ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ် ပၢႆးၶိူင်ႈ ၸၢၵ်ႈ ၽ်ႂတၼ်းဢွၼ်တၢင်း ၽ်ႂလမ်းၶိုတ်းလႆႈေၵႃႈ မၼ်းေတဢမ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈႄလႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉ သင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ႁၼ်လိူၼ်ႁၼ်လၢဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ် ထွမ်ႇၵႂၢမ်း ၵႅတ်ႉသႅတ်ႉ ေသႁႃေလႇဝၢၼ်ႈေလႇမိူင်းၵူၺ်း ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈ ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းပိူၼ်ႈ ၵူႈတီႈတီႈၼႆႉ ဢဝ်ၽူင်းဢဝ်ၶွမ်းပဵၼ်ပိူင်လူင်ေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ႄလႈ ႁႃငိုၼ်းတွင်း။ ယွၼ်ႉ ၼၼ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် သူၶဝ်ေတဢွၼ် ၵၼ်သိုဝ်ႉၶွမ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶိုၼ်းထၢမ်ႇတူၺ်းၶိုၼ်းတီႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႃႈ သိုဝ်ႉၶွမ်းမႃးယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇေတ မႃးႁဵတ်းသင်? သိုဝ်ႉၶွမ်းတႃႇေတၸ်ႂႉတိုဝ်း ၼ်ႂးၼႃႈၵၢၼ်ႁဝ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်  ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ေတလႆႈထၢမ်ႇတူၺ်းၶိုၼ်းတီႈတူဝ်ႁဝ်းဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ ယဝ်ႉႁဝ်းၸၢင်ႇၵွႆႈသိုဝ်ႉၼႆႉ လီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။

                ၸွမ်းၼင်ၶႃႈႁဝ်းယၢမ်ႈလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉမႃး လႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်းမႃးၶွမ်းၵူႈလုၼ်ႉလုၼ်ႉမိူၼ်ၼင် ၶွမ်း Acer , Dell , HP , Lenovo   ၸိူဝ်းၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမိူၼ်ၼင်ၸ်ႂႄလႈ မႅၼ်ႈၸွမ်း ၼင်ၼႃႈၵၢၼ်ငၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈႄလႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းေသ ၶ်ႂႈႁဵတ်း။


 • ေတလႆႈလိူၵ်ႈၶွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

                ၶွမ်းဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေတသိုဝ်ႉၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇေတေပႃႉလိၵ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ လုမ်းလၢႆလၢႆၵူၺ်းၼႆႄတႉ ၶ်ႂႈႄၼသဵၼ်ႈတၢင်းဝႃႈ လိူၵ်ႈဢဝ်ၶွမ်း Acer ၼႆႉလီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ေတလဵၼ်ႈၵဵမ်းသမ်ႉ ဢဝ် HP ၼႆႉလီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ Resolution မၼ်းၶႅမ်ႉလိူဝ်ေသ Acer ဝႆႉယူႇ။ သင်ဝႃႈေတၸ်ႂႉတိုဝ်း ယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်းၼႆၸိုင်ႈ ၸ်ႂႉ တိုဝ်းၶွမ်း Dell ၵူၺ်းေၵႃႈလႆႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈၵႃႈၶၢၼ်မၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇေပႃးၵႃႈႁႅင်းၶႃႈႁိုဝ် ႄတႉႄတႉ။ လိုၼ်းသုတ်းယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း ၸ်ႂႉတိုဝ်းဝႆႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉႄတႉ ေတပဵၼ်ၶွမ်း Macbook Pro ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶွမ်း Macbook ၼႆႉ မၼ်းႄႁႉပၼ်လႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈႄလႈ မီးလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈေၶႃႈမုၼ်းႁဝ်းလႆႈလီလီ။

                မိူဝ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်းၶႃႈႁဝ်း ၸ်ႂႉတိုဝ်းၶွမ်းဝိၼ်းတူဝ်းမႃး မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ဝၢႆးလင်မႃးၶႃႈႁဝ်း ၸၢင်ႇၶိုၼ်းသိုဝ်ႉၶိုၼ်းၶွမ်း Macbook Air မိုဝ်းသွင်ပိူၼ်ႈ တီႈဢူၺ်းေၵႃႉၶႃႈႁဝ်းၶိုၼ်း မိူဝ်ႈၼၼ်ႉႄတႉ ၸ်ႂႉဢမ်ႇမိူၼ်ၸ်ႂႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂၸ်ႂႉတိုဝ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မၼ်းပႅၵ်ႈပိူင်ႈၵၼ်တၢင်းဝိၼ်းတူဝ်းဝႆႉ ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႆႉႄတႉႄတႉ။ ဝၢႆးလင်မႃး တွၼ်ႈတႃႇ ေၶႃႈမုၼ်းၶႃႈႁဝ်း ၊ ဢမ်ႇ ၼၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ေတႄႁႉႁၢမ်ႈလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တီႈပိူၼ်ႈမီးေသ ေတၸၢင်ႇမႃး ၸပ်းၶွမ်းႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၸၢင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းေသ ၸ်ႂႉတိုဝ်းၶွမ်း Macbook ၶိုၼ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်းသမ်ႉ ပႃးၸ်ႂတႅမ်ႈ Web Programing / Vistual Programing ႄလႈ တတ်းေတႃႇ Video Editing ႄလႈ လိုၼ်းသုတ်း ၶိုၼ်းလႅၵ်ႈပိၼ်ႇၸ်ႂႉၶိုၼ်း Macbook Pro ၶိုၼ်း။


 • ထုၵ်ႇလီၸ်ႂႉတိုဝ်းၶွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

                ႁဝ်းေတသိုဝ်ႉၸ်ႂႉတိုဝ်း ၶွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းေတဢိင်ႇၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႃႈ ၵၢၼ်ႁဝ်းၼႆႉၵူၺ်း။ သင်ဝႃႈ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ႁွမ်ဝႆႉငိုၼ်းမီးၼမ် ဢမ်ႇၼၼ် သမ်ႉလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၽၢႆႇၵဵပ်းေၶႃႈမုၼ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၸိုင်ႈ ၶ်ႂႈၸီႉႄၼတၢင်းဝႃႈ သိုဝ်ႉ ၸ်ႂႉတိုဝ်း Macbook ၼႆႉလီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၼႃႇ Macbook ၼႆႉ ၵႃႈၶၢၼ်မၼ်းယ်ႂႇၼႆ ေသတႃႉေၵႃႈ မၼ်းေၵႃႈၵိူင်ႇၵၼ်တၢင်း ၼႃႈၵၢၼ်ႁဝ်းယူႇ သင်ဝႃႈ ႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်လွင်ႈယ်ႂႇ။ ေပႃးလၢတ်ႈၶိူဝ်း Apple Macbook ၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းေၵႃႈ ေတမီးယူႇထႅင်ႈယၢမ်းလဵဝ် (3) မဵဝ်းထႅင်ႈ 1) New Macbook  2) Macbook Air  3) Macbook Pro ၼႆ ထႅင်ႈယူႇ ၼ်ႂး (3)ဢၼ် ၼႆႉေၵႃႈ မၼ်းၵဵဝ်ႇၵၼ်တၢင်း ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းေသ ၸ်ႂႉတိုဝ်းၵႂႃႇလႆႈ (100%) တဵမ်တဵမ် ယူႇ။ 

            Macbook ၼ်ႂးမိုဝ်းသွင် ေၵႃႈမၢင်လုၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းေၵႃႈတိုၵ်ႉလီၸ်ႂႉတိုဝ်းယူႇ မၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးတီႈလူႉတီႈၵွႆသင်ဝႆႉႄတႉႄတႉ။ သင်ဝႃႈေတ သိုဝ်ႉၶွမ်းၼႆၸိုင်ႈ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ဢူၺ်း ေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ေတႁူႉလီလိူဝ်ေသၶႃႈႁဝ်းယူႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈသိုဝ်ႉၶွမ်းယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇေတ ၸ်ႂႉတိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တွၼ်ႈတႃႇသင် သင်ႁူႉဝႃႈ လူဝ်ႇၸ်ႂႉၸိူင်ႉႁိုဝ် လူဝ်ႇတိုဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆဢွၼ်တၢင်းႄတႉ လီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။

            သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶ်ႂႈႁူႉထႅင်ႈေၶႃႈမုၼ်းမၼ်းၼမ်လိူဝ်ေသၼႆႉၼႆၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃး ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ ၼ်ႂး Facbook Page  ၶႃႈႁဝ်း Sai Seng Serk ၼႆႉလႆႈၵူႈၶၢဝ်းလႆႈယူႇၶႃႈ။ ဢမ်ႇၼၼ် သင်ဝႃႈၶ်ႂႈသိုဝ်ႉ ၽူင်း ၊ ၶွမ်း လုၼ်ႇ Apple ၼႆၸိုင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇထၢမ်ႇမႃးလႆႈတီႈ လၢၼ်ႉၶႃႈႁဝ်း လႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇၶႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸ်ႂယ်ႂႇၼမ်ၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


သႅင်သိုၵ်း

www.saisengserk.com

Share:

AirPods ပဵၼ်သင်


 •  AirPods ၼႆႉပဵၼ်သင်?

                ေပႃးေတလၢတ်ႈ လွင်ႈ AirPods ၼႆ ၸိုင်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁူႉလိူဝ်ေသၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈမီး တၢင်းၼမ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းေတဢမ်ႇႁူႉေၵႃႈ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈေတမီးတၢင်းၼမ် မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶႃႈႁဝ်း ေတတႅမ်ႈ ေတလၢတ်ႈႄၼ ဢူၺ်းေၵႃႉၽူႈယ်ႂႇၵူၼ်းလူင်ႄလႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈ ၶႃႈႁဝ်းၵႂႃႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉ ဢမ်ႇပွင်ႇၸ်ႂၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၶႃႈ။

            တီႈၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈႁူႉၼႃႇ ေမႃၼႃႇ ဢမ်ႇၸ်ႂႈၶႃႈ ၸွမ်းၼင်ၶႃႈႁဝ်းႁူႉပွင်ႇၸ်ႂလီ သမ်ႉၶႆႈႁ်ႂႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၵူၼ်းတႆးႁဝ်း ႁူႉမိူၼ်ၵၼ်ပႃးထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၸၢင်ႇလႆႈ ၶိုၼ်းတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ လၢတ်ႈႄၼၶိုၼ်းတီႈ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ယူႇ။


 • AirPods

           AirPods ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိၵ်ႈမၢႆ Apple ပဵၼ်ဢၼ်ထွမ်ႇႁူဝႆႉၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ ၊ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇမၼီႇ Apple ၶဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးႄတႉ ေတမီး AirPods Pro ႄလႈ AirPods 2 (Or) AirPods လၢႆလၢႆၼႆေၵႃႈဝႃႈ။ ၼ်ႂးသွင်ၶိူင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵၢၼ်သူၼ်ၸ်ႂၽ်ႂသူၼ်ၸ်ႂမၼ်းႄလႈ တႃႇ ေတဢဝ်မႃးၸ်ႂႉတိုဝ်းတီႈထုၵ်ႇၽ်ႂထုၵ်ႇမၼ်းဝႆႉယူႇ။ ၶႃႈႁဝ်းေတႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶႅမ်ႉလီတၢင်းသွင်ဢၼ်ယဝ်ႉ။

 • AirPods Pro
        ေပႃးပဵၼ် AirPods Pro ၼႆႉ သဵင်ႈမၼ်းေတထွမ်ႇလႆႈလီ သင်ဝႃႈဢဝ် ဢၼ်ထွမ်ႇႁူသ်ႂႇၵႂႃႇ ၼ်ႂးႁူယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ သင်ပိူၼ်ႈဝႃႈသင်ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင် သင်ေသဢိတ်း ေတလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵႂၢမ်းလွင်ႈလဵဝ် ယဝ်ႉေၵႃႈသဵင်မၼ်းေတၶႅမ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းေႁႃလူတ်ႉေႁႃၵႃးၶဝ်ႄလႈ ထွမ်ႇယဝ်ႉဢွၵ်ႇပၢႆၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းႄတႉ မၼ်းၸၢင်ႇမီး ေၽးလူင်တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်း ယွၼ်ႉဝႃႈသင် သ်ႂႇဢၼ်ထွမ်ႇႁူ AirPods Pro ၼႆႉယဝ်ႉ ၼႆၸိုင်ႈ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်း ႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇယူႇၼ်ႂးပၢင်မူၼ်သိူဝ်း ပၢင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ  လိူဝ်ေသငိၼ်းသဵင်ၵႂၢမ်းလင်လီယဝ်ႉ ေတဢမ်ႇငိၼ်းသဵင်တၢင်းၼွၵ်ႈသင် ထႅင်ႈ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႆႉဢွၵ်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းၶဝ် ၵူၺ်းၸိူဝ်းႁူၼူၵ်ႇၶဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းသူၼ်ၸ်ႂ Music ၶဝ် ၼႆႉေတဢွၼ်ၵၼ် ၵျိုၵ်ႈ AirPods Pro ၼမ်။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ ၸ်ႂႉတိုဝ်းဝႆႉ AirPods Pro ဝႆႉယူႇ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိုဝ်ႉမႃး သုၵ်ႉၸ်ႂမႃး ၶ်ႂႈယူႇေၵႃႉလဵဝ် ၶ်ႂႈထွမ်ႇၵႂၢမ်းယႃၸ်ႂ ဢမ်ႇၶ်ႂႈငိၼ်းသဵင်ၽ်ႂၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၸ်ႂၶႃႈႁဝ်းလႆႈတဵမ်တီႈဝႆႉယူႇ သင်ဢဝ် AirPods Pro သ်ႂႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼ်ႂးႁူယဝ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်တၢင်းၼွၵ်ႈသင်ႄတႉႄတႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ မီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းယူႇ။AirPods Pro Vs AirPods (Or)2

 • AirPods (or)2

                AirPods တူဝ်ယူဝ်းယူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၵႂၢမ်းေၵႃႈထွမ်ႇလႆႈ သဵင်ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈေၵႃႈေတ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ တွၼ်ႈတႃႇၽူႈလဵၼ်ႈႁႅင်းၶဝ်ႄတႉ AirPods ယူဝ်းယူဝ်းတူဝ်ၼႆႉႄတႉ ေတဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းေတဢမ်ႇေႁႉႁၢမ်ႈပၼ်လႆႈ ၼမ်ႉႁိူဝ်ႇ ႁဝ်းလႆႈလီလီ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်း AirPods Pro ။ ၵူၺ်းၼႃႇ လွင်ႈၵျိုၵ်ႈၽ်ႂၵျိုၵ်ႈမၼ်း ၵူၼ်းေၵႃႉ ၼိုင်ႈႄလႈ ေၵႃႉၼိုင်ႈမၼ်ႈေတဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ် ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ ဢူၺ်ႈေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ေတႁူႉပွင်ႇၸ်ႂၵၼ်လီယူႇဝႃႈ သင်ႁဝ်းေတသိုဝ်ႉၶွင် ေတသိုဝ်ႉဢၼ်လႆႈ ႁ်ႂႈမၼ်းေပႃးထုၵ်ႇၵၼ်တၢင်း လွင်ႈၸ်ႂႉတိုဝ်းႁဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

                AirPods ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ထွမ်ႇႁူဢမ်ႇမီးပႃးသၢႆေသ မၼ်းေတၸ်ႂႉတိုဝ်း Join ၵၼ်လႆႈတၢင်း IPhone , IPad , Macbook Pro/Air , မိၵ်ႈမၢႆ Apple ၵူႈလုၼ်ႈလုၼ်ႈလႆႈ။ သင်ဝႃႈ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇပွင်ႇၸ်ႂလီ မီးလွင်ႈၶ်ႂႈထၢမ်ႇမႃးၼႆၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈထၢမ်ႇမႃးလႆႈတီႈ ၼ်ႂး Facebook Page ၶႃႈႁဝ်း Sai Seng Serk လႆႈၵူႈၶၢဝ်းလႆႈယူႇၶႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸ်ႂယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇ ၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်း Macbook


 • လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်း Shortcut key Macbook
           မ်ႂႇသုင်ထိုင် တီႈဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ဢၢႆႇထီႇ (IT) တီႈၼ်ႂး Website ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း ေတမႃး လၢတ်ႈႄၼ လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်ႉ ၶွမ်း Macbook Pro လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်းႁ်ႂႈမၼ်းၵႂႃႇလႆႈဝၢႆး မႃးဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်း Mouse ေသ ဢဝ်ၵႂႃႇဢဝ်မႃးေၵႃႈလႆႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ ၸ်ႂႉတိုဝ်ႉဝႆႉ Macbook Pro ဝႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတၢင်း ပူၼ်ႉ ယၢမ်ႈၸ်ႂႉတိုဝ်းမႃး ၶွမ်းဝိၼ်းတူဝ်း လၢႆလၢႆလုၵ်ႈယူႇ မိူၼ်ၼင် Acer, HP , Dell ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃး မိူၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းၼႃႇ ထိုင်မႃးၼ်ႂးပီႊ 2013 မႃးၶႃႈႁဝ်း ၸၢမ်းမႃးယိပ်းၸ်ႂႉတိုဝ်းတူၺ်း ၶွမ်ႇ IOS , Appel Macbook Pro မႃးၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉႄတႉႄတႉ လုၵ်ႉတီႈယိပ်းၸ်ႂႉတိုဝ်း ၶွမ်းဝိၼ်းတူဝ်း မႃးယဝ်ႉ မႃးလၢႆပိင်ႇၸ်ႂႉတိုဝ်း Mac ။


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook Pro (Touch)
    
            မိူဝ်ႈႄတႇၸ်ႂႉတိုဝ်းၼၼ်ႉေတႉ  ေပႃးၶ်ႂႈၸ်ႂသဵင်ႈယဝ်ႉ ၸ်ႂႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ၸ်ႂ ယဝ်ႉေၵႃႈသမ်ႉလိူၵ်ႈၶိူင်ႈၶူဝ်းၶွင်ထႅင်ႈေသ လုၵ်ႉတီႈၼ်ႂးၽူင်း ဢဝ်ေၶႃႈမုၼ်းမၼ်း မႃးသ်ႂႇၼ်ႂးၶွမ်းေၵႃႈ သ်ႂႇယၢပ်ႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ  မၼ်းလႆႈပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉၸ်ႂၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းဝၢႆးလင်မႃး ႁဝ်းၶဝ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း လဵၼ်ႈၸွမ်းၵူႈဝၼ်းဝၼ်းမႃးေၵႃႈ ဢဝ်လႆႈၸ်ႂၸ်ႂႉတိုဝ်း Macbook ၼႆႉၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။
            ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢဝ်တူၺ်းတၢင်းတ်ႂႈၼႆႉၶႃႈေၼႃႇ ဝႃႇလွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook ၼႆႉပဵၼ်သင်လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ 


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook

                ေပႃးႁဝ်းၶႃႈၶဝ်လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ်ယဝ်ႉၼႆေၵႃႈ ပိုတ်ႇၶွမ်းႁဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵမ်းလဵဝ်ေသ ဢွၼ်ၵတ်ၸ်ႂႉတိုဝ်း ႁဵတ်းတူၺ်းၶႃႈႄလႈ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ မၼ်းေတမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉၵၼ်ယူႇ။
                သင်ဝႃႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ်ေၵႃႈ ၸ်ႂႉတိုဝ်း Macbook မိူၼ်ၵၼ် ယူႇ သမ်ႉႁဵတ်းတူၺ်းၸွမ်းၼင် ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆၸိုင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ ၼ်ႂး Facebook Page ၶႃႈႁဝ်း Sai Seng Serk လႆႈၵူႈၶၢဝ်းၶႃႈ ပ်ႂႉႁပ်ႉတွၼ်ႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇၶႃႈ။


 •  သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

လိုမ်းလွႆးလွႆး

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts