တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19


             ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵူႈဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၵၼ်လူင်ၵႂႃႇၵူႈေၵႃႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉလူဝ်ႉၼႃႉ (Coronavirus) ၼႆ ယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း မၼ်းေၵႃႈသမ်ႉလီၵူဝ်မိူၼ် ၵၼ်ႄတႉ  ၸပ်းၵၼ်ငၢႆႈ ၊ ထတ်းၵမ်းလဵဝ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းမၼ်းၵမ်းလဵဝ် ေတ လႆႈပႂ်ႉတူၺ်း (14) ဝၼ်းယဝ်ႉ ၸၢင်ႇဢွၵ်ႇၾၢင်ႈႁၢင်ႈမၼ်းမႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉလူဝ်ႉၼႃႉ (Coronavirus) ၼႆႉ ေတၸႃႉဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃးတီႈ ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ် မိူင်းႄၶႇ   ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႄၶႇ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၵိၼ် တူဝ်သၢတ်းလိပ်း တူဝ်သၢတ်းၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းႄလႈ လုၵ်ႉတီႈတူဝ်သၢတ်းၼၼ်ႉေသ ၶိုၼ်းၸပ်းမႃးပဵၼ်တီႈၵူၼ်းၵိၼ်မၼ်းေသ ထိုင်တီႈေပႃး ၸပ်းေၽၵၼ်လူင်ၵႂႃႇၵူႈ မိူင်းမိူင်း ၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ   ယၢမ်းလဵဝ် မိူင်းဢၼ်ၸပ်းပဵၼ်တၢင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ19 ႁၢဝ်ႉႁႅင်းလိူဝ်ေသ ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ေတပဵၼ် မိူင်းဢီႇတလီ  (Italy) ၸွမ်းလူၺ်ႈ သၢႆမၢႆ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ19 ၊ ဢၼ်တၢႆဢၼ်လူႉႄလႈ  ဢၼ်ထၢင်ႇထိုင်


 1. မိူင်းဢီႇတလီ (Italy)
 • ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် - 110574 ေၵႃႉ
 • ၵူၼ်းတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် - 13155 ေၵႃႉ


 1. မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ
 • ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် - 216515 ေၵႃႉ
 • ၵူၼ်းတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် - 5119 ေၵႃႉ


 1. မိူင်းႄၶႇ
 • ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် - 82394 ေၵႃႉ
 • ၵူၼ်းတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် - 3316 ေၵႃႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ - 19

                ေပႃးမႃးတူၺ်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵႃး (3)မိူင်းၼႆႉၵူၺ်း မၼ်းေၵႃႈမီးထႅင်ႈတၢင်းၼမ်ယူႇ။ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ မၼ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈ သၢတ်း ၼႆေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးဢၼ်တီႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈႄလႈ ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၶႃႈလမ်းၶၢတ်ႇႄတႉ ၶႃႈဢမ်ႇယုမ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) ၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈ သၢတ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ေပႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်ႈတူၺ်းလီလီၼႆၸိုင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) ၼႆႉ မၼ်းႄတႇ လုၵ်ႉမႃးတီႈ ပၢင်တိုၵ်းပၢႆးမၢၵ်ႇမီး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇဢေမႇရိႇၵၼ်ႄလႈ မိူင်းႄၶႇၼႆႉၵူၺ်း ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ19 (Coronavirus) ၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈ သၢတ်း ၼႆေသတႃႉေၵႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈေၶႃႈမုၼ်းမၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ႄၼ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈ သၢတ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇၶဝ် ႄၼပၼ်ေၶႃႈမုၼ်း သင်တီႈ ပၢႆးယူႇလီလူမ်ႇၾႃႉ (WHO) သင် မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ် ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ဢၼ်ေပႃႇမႂ်ႇ တဵၼ်းတၢင်ႇတီႈ ၼႅဝ်းၵလီးယႃး ဢၼ်ေတၸႂ်ႉတိုဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(3) ၵူၺ်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉယဝ်ႉ။
              သင်ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) လုၵ်ႉမႃးတီႈ တူဝ်သၢတ်းႄတႉႄတႉ ၼႆ ၸိုင်ႈ ႁဵတ်းသင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈ ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ တိုၵ်ႉပၼ် ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ၶၢႆႇ တူဝ်သၢတ်းယူႇလႃႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလီၶႆႈဝူၼ်ႉႄလႈ လွင်ႈလီသူၼ်ၸႂ်ႄတႉႄတႉ။
              ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႅၵ်ႈသမ်ႉဝႃႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇလႆႈပၼ်ႇ ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးဢမ်ႇၶိုၵ်ႉ ၶႅမ်ႉၼႆေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးမႃးတူၺ်း မိူင်းႄၶႇႄတႉ တိုၵ်ႉယိပ်းၵုမ်းၵမ် ထိင်းလႆႈပၢႆး မၢၵ်ႇမီးမိူင်းၶဝ်လႆႈၶိုၼ်းလီယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ဝၢၼ်ႈ မိူင်းၶဝ်ေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆႉ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇႄလႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ေပႃးမီးၸႂ်မႃႇၼ ေတႃးသႄလႈ ေလႃးၽ ယႂ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်း မိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ေၵႃႈ ဢဝ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈလဵၼ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းတွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဢႃႇၼႃႇ ၶဝ်ၸဝ်ႈေတ မၼ်ႈၵိုမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၢႆ (1) လူင် ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) ၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈ တူဝ် သၢတ်း ၼႆေသတႃႉေၵႃႈ  ယွၼ်ႉသင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇဝူႇႁၢၼ်ႇ (Wuhan Market) သမ်ႉတိုၵ်ႉ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် သိုပ်ႇၶၢႆႇ တူဝ်သၢတ်း ယူႇလႃႇ ?   ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ မၢႆ (2) ၶူဝ်းၶွင် ၶိူင်ႈၸႅတ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) တီႈၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတိတ်းၸပ်း ဢမ်ႇတိတ်းၸပ်း ဢၼ်လူင်ပွင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ ၶဝ်ၸွႆႈထႅမ်ႈၵႂႃႇတီႈ မိူင်းဢၢင်းၵိတ်ႉ (British) ႄလႈ မိူင်းေၼႊတိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ (Netherland) ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသင် ၶိူင်ႈမၼ်းသမ်ႉဢမ်ႇမၼ်ႈလႃႇ ?

            ထိုင်တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်း ေပႃးလႆႈၶိုၼ်းသူင်ႇပၼ်ၵႂႃႇတီႈ မိူင်းႄၶႇၵႂႃႇၶိုၼ်း မိူၼ်ၼင် ၽႃႈတူပ်းသူပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ လႆႈၶိုၼ်း သူင်ႇပၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်းတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ မိူၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်း။
             ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ထူပ်းၺႃးၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ယူႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လွၵ်းလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းမိူင်းႄၶႇၵူၺ်း ၵူၼ်းၵမ်ႉပႃႇၼမ် ေတဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ် ၶိူင်ႈေပႃႇမႂ်ႇ ၸိူဝ်ႉမႅင်း တွၼ်ႈတႃႇေတႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းႁႅင်းလိူဝ်ေသ ၼႅဝ်းၵလီးယႃး (Nuclear Bomb ) ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶဝ် ေတဢွၼ်ၵၼ်ထၢမ်ႇယူႇဝႃႈ  ၽႂ်ေတငိူဝ်ႈ ၶၢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ဝူၼ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ ၶဝ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇေသ ဢဝ်မႃးၸၢမ်းၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်တၢႆၶိုၼ်း မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈေသဢိတ်း ၼႆၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ  ၵူၺ်းယႃႇေပလိုမ်းလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းတူၺ်း ပိုၼ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ်လီလီ တွၼ်ႈတႃႇ ဢႃႇၼႃႇ ၶဝ် တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ေတမီးဢႃႇၼႃႇ ေတႃႇပိူၼ်ႈ ေတႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇဝူၼ်ႉ ပၼ်တွၼ်ႈတႃႇ သၢႆၸႂ်ၽႂ်လႆႈေသပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉ ၼၼ် ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) ၼႆႉမၼ်းပဵၼ် ၶိူင်ႈဢၢႆႇၵွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ေတႃႇသူႈမိူင်းဢေမႇရိႇ ၵၼ်ႄလႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ၼႅဝ်းၵလီးယႃး

                  ေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးမိူင်းလႂ် ႁႃလၢႆးႄၵႈမၼ်းလႆႈႄလႈ ယႃယႃႇႄႁႉ ၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) လႆႈေသမိူင်း  လိူဝ်ေသမိူင်းႄၶႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူႈေၵႃႉ ေၵႃႈေတဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉႁၼ်ယူႇ ဝႃႈၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ႄလႈ ၵူၼ်းတၢႆၼႂ်းမိူင်းႄၶႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈ ၼႆႉယွမ်းလူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇေပႃႇဢွၵ်ႇမႃး ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ်ေသပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၵိုၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း။
       
         လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းေတႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၵႅမ်ၽူႈ ၸတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႊလီၵျီး ( Information Zhao Lijian ) ႄတႉ ႄၼးလၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) ၼႆႉ  မၼ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ပဵၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်း မိူင်း ဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ၶဝ်မႃးပွႆႇသႂ်ႇၼႂ်း မိူင်းႄၶႇ ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၼႆယူႇ ၊  ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမိူင်း  ဢေမႇရိႇၵၼ် ၽၢႆႇသိုၵ်းၶဝ်ေၵႃႈ ၶိုၼ်းတွပ်ႇ ႄၼးၶိုၼ်းမႃးဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈသၢတ်း မႃး မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ၸၢမ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵင် မိူင်းႄၶႇ ၶဝ်လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း (Bio - Weapon) ၼႆယူႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဢမ်ႇေပႃးႁိုင်ၼႆၵူၺ်းၼင်ၵဝ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း ႄၶႇႁဝ်းၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ႁႅင်းသိုၵ်း ႁႅင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ တႃႇၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်း ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၵမ်ႇၾႃႇ ပွၵ်ႈ (3) ယဝ်ႉၼႆယူႇ။


Zhao Lijian

              ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈလီ ၵူၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢေမႇရိႇၵၼ် ႄတႉ လႆႈႁၼ်မၼ်း ႁွင်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁွင်ႉမိူၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ႁွင်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ႄလႈ ၶူဝ်ႉလူဝ်ႉၼႃႉ (Coronavirus) သင်  ေတလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းပွတ်းတူၵ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉဝႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်းႄၶႇ (Chinese Virus) ၼႆၵၼ်ယူႇ။ မၢင်ၸုမ်းမၢင်မိူင်းသမ်ႉ ေတဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း တႃႇၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်း ၵမ်ၾႃႇ ပွၵ်ႈ (3) (Bio Weapon) ၼႆၵၼ်ယူႇ။
            ၼႂ်းမိူင်းႄၶႇၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ  ေတလႆႈႁၼ်မီးဝဵင်း ဝူႇႁၢၼ်ႇဝဵင်းလဵဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်ႁၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်းလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ႁဵတ်းသင် ၼႂ်းမိူင်းႄၶႇသမ်ႉ ပဵၼ်တီႈ ၼၼ်တီႈလဵဝ်ၵူၺ်းႄလႈ  ယွၼ်ႉသင်မၼ်းသမ်ႉ ပူၼ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇထိုင်တီႈမိူင်း ဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ၊ မိူင်းၶူဝ်းလီးယႃး ( South Korea) ၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈလီ ဝူၼ်ႉတူၺ်းယူႇ။ ပဝ်ႉမၢႆ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႄၽႈၸူးတီႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလီ မိူင်းဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ၶဝ်လၢႆ လၢႆၵူၺ်း ၶိုၼ်းထတ်းတူၺ်းၵၼ်ၶိုၼ်းႄလႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ် ေတလႆႈၵႂႃႇႁၼ် မၼ်း ၵႂႃႇႄၽႈတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ၶဝ်လၢႆလၢႆ။

        မိူၼ်ၼင် မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း မိူင်းႄၶႇ မိူၼ်ၼင် မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်း (Mogonlia) ၊ မိူင်းရသျူး (Russia) ၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ (Myanmar) ၊ မိူင်းလၢဝ်း (Laos) ၊ မိူင်းဝိတ်ႉၼၢမ်း (Vietnam) ၊ မိူင်းဢိင်ႇတိယႃႉ (India)  မိူင်းၸိူဝ်း ဢၼ်ၸပ်းၸပ်း မိူင်းႄၶႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇေပႃးလႆႈႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) သင်ႄတႉႄတႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် သမ်ႉၵႂႃႇၸပ်းတီႈမိူင်း တူၵ်း ၊ မၼ်းၶႂ်ႈမိူၼ်ၵႂႃႇ ယႃႉၵဝ်း ဢၢပ်းၼၢတ်ႈ (Power) မိူင်းဢေမႇရိႇၵၼ်ႇၶဝ်ဝႆႉယူႇ ၼႆႉေတႉ မၼ်းပဵၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၶႃႈႁဝ်းၵူၺ်း တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးၽိတ်းၽိတ်း ထုၵ်ႇထုၵ်ႇ ၵူၼ်းႁဝ်းေၵႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉေၵႃႉၼိုင်ႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ႄလႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ် ၵၼ် တီႈတၢင်းႁၼ်ထိုင် ပၢႆးဝူၼ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ သင်ႁဝ်းေမႃဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းေၵႃႈ မၼ်းပဵၼ် တၢင်းႁူႉဢွၼ်ႇဢွၼ်ႇတွၼ်ႈတႃႇႁဝ်း ၊ သင်ႁဝ်းဢမ်ႇေမႃဢဝ်မႃးၸႂ်ႉေၵႃႈ မၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇမီးတီႈ ၽိတ်းတီႈထုၵ်ႇသင်ၼင်ၵဝ်ႇ။
              ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ဢူၺ်းေၵႃႉၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ေၵႃႈ ေတႁၼ်ထိုင်မိူၼ်ၵၼ် တၢင်းၶႃႈယူႇ  ဝႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ မၼ်းလၢၵ်ႈလၢႆး ဝႆႉမၼ်းဢမ်ႇမိူၼ် ၼင်တၢင်းပဵၼ် ေယးၵႃ (4)တူဝ် (AIDS) ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ  မၼ်းၵူၺ်းၸၢင်ႇပဵၼ် ၵၢၼ်ၸၢမ်း ၵၢၼ်တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ပဵၼ်ၶိူင်ႈၵွင်ႉမႅင်း တီႈေတမႃးတဵၵ်း တီႈၼႅဝ်းၵလီးယႃး (Nuclear Bomb) ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢပ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉမၼ်းလီၵူဝ်ၼႃႇၼႃႇယဝ်ႉ ၽႂ်လႅတ်းၽႂ်မီးတၢင်းႁူႉေၵႃႈ မၼ်းေတပဵၼ်ၸဝ်ႈပဵၼ်ၶုၼ် ယွၼ်ႉပၢႆး ဝူၼ်ႉႁဝ်း လၢၵ်ႈလၢႆး ဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈႄလႈ ၸၢင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ် လႆႈတၢႆေၵႃႈ ေတမီးမႃး တၢင်းၼမ်ယဝ်ႉ မိူင်းႄၶႇၼႆႉ ပႅၵ်ႈသမ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇယူႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်းေသတႃႉေၵႃႈ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ၵၢၼ်တၢမ်းဝၢင်း ေပႃႇလသီႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇေတ သိမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း တႃႇေတထိင်းၵုမ်းသိမ်းဢဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢဝ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၶဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းေသ လိုၼ်းသုတ်း သင်တူၵ်းလွၵ်းပဵၼ် ၶိူင်ႈမိုဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၶဝ်ေၵႃႈ ယိပ်းၵုမ်းၵမ် လႆႈမိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈလီလီၵူၺ်း တူဝ်ယၢင်ႈမၼ်း ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၽူႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ေၵႃႈေတ ႁူႉေတႁၼ်ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ ဝႃႈမိူင်းႄၶႇ ၼႆႉဢဝ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးပဵၼ်ယႂ်ႇေသ ယၢမ်ႈသိမ်းဢဝ်ဝၢၼ်ႈ မိူင်းၽႂ်ဝႆႉလၢႆလၢႆ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယူႇ။

           မႂ်ႇသုင်ထိုင်တီႈ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈေၵႃႉႄလႈ ဢူၺ်းေၵႃႉၶႃႈႁဝ်းၵူႈေၵႃႉ ၶႃႈ သင်ဝႃႈၶဝ်ႁဝ်း လႆႈတႅမ်ႈၽိတ်းၵႂႃႇ တီႈဢမ်ႇ မႅၼ်ႈၸႂ်သူၸဝ်ႈ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်သူၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းေတႃႇ ပွင်ႇၸႂ်ေသ ဝၢင်းၶႂၢင်း ပၼ်ၶႃႈႁဝ်းယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ေသၵမ်းၶႃႈ။ ၵွပ်ႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉဝႃႇသၼႃႇ ၶႂ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်း တၢင်းၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ႁူႉလွင်ႈတၢင်း ႁၼ်ထိုင် ၶႃႈႁဝ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) ၼႆႉ ၼႆေသႄလႈ လႆႈတႅမ်ႈ ဢွၵ်ႇလၢတ်ႈႄၼ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ပဵၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ယူႇၶႃႈ။ တၢင်းႁၼ်ထိုင်သူၸဝ်ႈေၵႃႈ ေတမီးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ေတဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ ယွၼ်ႉႁဝ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈ ေပႃႈႄမႈ ဢူႈၽႂ်ေပႃႈမၼ်းႄလႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ် သင်ၶႃႈႁဝ်း သင်တႅမ်ႈၽိတ်းလိၵ်ႈတႆး ၊ တႅမ်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ်သူၸဝ်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ႁႂ်ႈမီးတၢင်းပွင်ၸႂ်ပၼ်ၶႃႈႁဝ်းယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ေသၵမ်းၶႃႈ မႂ်ႇသုင် ၶႃႈ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်း (Mongolia)


မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်း


                     မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်း (Mongolia) ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇဝႆႉမိူင်းၼိုင်ႈယူႇ။ မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ေတမီးဝႆႉၼႂ်းႄၵႈၵၢင် မိူင်းႄၶႇ (China) ႄလႈ မိူင်းရသျူး (Russia) တၢင်းၵႂၢင်ႈမိူင်းၶဝ်မီး 1.566 Million Kilometer Square ( 386102 Square Mile ) ၶႂ်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ေသ မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸမ်ၸမ်သွင်ပုၼ်ႈယဝ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈတၢင်းၵႂၢင်ႈၵူၺ်းမီး 676575 Kilometer Square ( 261227 Square Mile ) ၵူၺ်း ၊ ေပႃးမႃးတူၺ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းၶဝ် သမ်ႉမီးယူႇ  (3.076 Million) (3)လၢၼ်ႉပၢႆပၢႆ ႄဢႇႁႅင်းလိူဝ်ေသ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈႄတႉ ႄတႉႄလႈ ႄဢႇႁႅင်းလိူဝ်ေသ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉထႅင်ႈယူႇ ၵူၼ်းမိူင်တႆး ႁဝ်း မီးႁႅင်းၵူၼ်း  မီးႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်လၢႆလၢႆၵူၺ်း ေပႃးဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉ ဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉလီႄလႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ေၵႃႈ တိုၼ်းေတပဵၼ်ၼႆယူႇေသႇေသႇၵူၺ်း တႆးမီးႁူဝ်ၵူၼ်း (5)လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႆႉဢမ်ႇၸၢင်ႇပူၵ်းပွင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈသင်ႄတႉႄတႉ  မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်း ၶဝ်မီးႁႅင်းၵူၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း (3)လၢၼ်ႉပၢႆၵူၺ်း ၵုမ်းဝၢၼ်မိူင်းၶဝ်လႆႈ ပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်မိူင်းၶဝ်လႆႈ လႆႈဝႃႈ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ် ဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းၶိုၼ်းလီလီယူႇ။  ၵူၺ်းၼႃႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း သင်ဝႃႈ ႁဝ်းပဵၼ် ၽဝလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵႂႃႇႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈၼႆၸိုင်ႈ ေပႃးပိူၼ်ႈထၢမ်ႇႁဝ်းမႃးဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃးၼႆၸိုင်ႈ ေပႃးႁဝ်းၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ လုၵ်ႉမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ (Myanmar) ၼႆၸိုင်ႈ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ပိူၼ်ႈေတဢမ်ႇေပႃး ဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉၸၵ်းႄလႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉၺႃးပိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈႁဝ်း ေပႃးၵူၼ်းမိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းၼႆႄတႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉၸၵ်းမိူင်းၶဝ်ႄလႈ ပိုၼ်းမိူင်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ မၢင်ပွၵ်ႈ သင်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈၼႆႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉေၵႃႈ ေတလႆႈႁၼ် ဝႃႈၼႃႈလဵၵ်ႉဝႆႉႄလႈ ထုၵ်ႇၺႃးပိူၼ်ႈထၢင်ႇလဵၵ်ႉႁဝ်းဝႆႉႄတႉႄတႉယဝ်ႉ။


မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်း 

                 မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းႁူၺ်ႈမိူင်းလွႆလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈတီႈ မိူၼ်မိူင်းတႆးႁဝ်း မိူင်းၼိုင်ႈ ေသ ေပႃးထိုင်ၶၢဝ်းၵတ်ႉမႃးေၵႃႈ တၢင်းၵတ်ႉမၼ်းၶႂ်ႈငၢႆးငၢႆးမိူၼ်ၵၼ် တၢင်းမိူင်းတႆးႁဝ်းဝႆႉမိူင်းၼိုင်ႈယူႇ။ မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈယိင်းၸၢႆး သင်ထိုင်ဢႃႇယု (18)မႃးၸိုင်ႈ ေတလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ် ၵၢၼ်ဝၢၼ်ၵၢၼ်မိူင်းၵူႈေၵႃႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မိူင်းၶဝ်ယႂ်ႇႄလႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းႄဢႇ ေသတႃႉေၵႃႈ ႁႅင်းသိုၵ်းမိူင်းၶဝ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉမိူၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈ ၼင်ၵဝ်ႇ  ၵူၼ်းသိုၵ်းမိူင်းၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းသိုၵ်းလႆႈ ၵမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မီးယူႇ (35000)ေၵႃႉေသ  သိုၵ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၶဝ်သမ်ႉ မီးယူႇ ( 250000 )ေၵႃႉ ယူႇ (သၢႆမၢႆမိူဝ်ႈပီႊ 2018)။ ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉႄလႈ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးမိူင်းၶဝ်ေၵႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်ၼႃး ၵၢၼ်သူၼ် မိူၼ်ၵၼ်တၢင်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၵူၺ်း လၢႆးၶဝ်ႈငိုၼ်းၶဝ်ႈထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇ ေလႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်းႁၼ်လီ ၼႂ်းမိူင်းၶဝ်ေသ ၸၼ်ၸႂ် ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ႁႂ်ႈမႃးေလႇ ၼႂ်းမိူင်းၶဝ်။ ၶူဝ်းၶွင်ႇသၽႃႇဝ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ေတမီး ထၢၼ်ႇလမ် (Coal) ၊ ထၢၼ်ႇလႅင် (Copper) ႄလႈ ၶမ်း (Gold) ။ GDP (Gross Domestic Product ) မိူင်းၶဝ်သမ်ႉပဵၼ် 11.49 Billion USD ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ လႆႈႄဢႇ လိူဝ်ေသမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈယူႇ။

        ေပႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း တႆးႁဝ်းၶဝ်ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် လုၵ်ႉတီႈ လွႆဢၢႆတႆးေသ လူင်းမႃး ၊ တႆးႁဝ်းေၵႃႈ ယၢမ်ႈမီးေႁႃမီးမိူင်းမႃး မိူၼ်ၵၼ် ပၢၼ်ႇသိုပ်ႇပၢၼ်ယူႇ ၵူၺ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တႆးႁဝ်း ဢဝ်ယဵၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၽၢတ်ဝၢၼ်ၽၢတ်မိူင်းၵႂႃႇ ပႅတ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁဝ်း ဢမ်ႇေမႃလၢတ်ႈေတႃႇ ၵၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႆးႁဝ်း ယၢမ်ႈမီးဝၢၼ်ႈမီးေႁႃမႃး မိူၼ်ၵၼ် တင်း မိူင်း မုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ  လၢၼ်ႉၸဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ် တႅမ်ႈဝႆႉၼႂ်းပိုၼ်း မၢၼ်ႈၶဝ်ဝႆႉဝႃႈ ၼၢၼ်ေၶျႃႇ ( Nan Cha ) ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တႆးႁဝ်း ေၵႃႉဢွၼ်ပူၵ်းတင်ႈမႃးဢွၼ်တၢင်း ပိူၼ်ႈ လၢၼ်ႉၸဝ်ႈ လႆႈတူၵ်းသူမ်းလူႉၵွႆၵႂႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သိုၵ်းႄၶႇ ၊ ၶုၼ်ေႁႃၶမ်းႄၶႇ ၶဝ်တိုၵ်းယိုဝ်းလႆႈ  ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းႄလႈ လၢၼ်ႉၸဝ်ႈ လႆႈတူၵ်းသူမ်း လူႉၵွႆႇၵႂႃႇ  ၵူၺ်း။ ေပႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလီလီ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈၽွင်းၶုၼ်ေႁႃၶမ်း ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းဝႆႉ


Genghis Khan Empire

                 ေတလႆႈႁူႉႁၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) ၼႆႉ ေၵႃႇတင်ႈ ဢႅမ်းၽၢႆႇယႃႇ (Empire) ဢႃႇၼႃႇႁႅင်း မၼ်းလႆႈလီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ မိူင်းတီႈ ဢၼ်မၼ်းသိမ်း ေၵႃႇတင်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼၼ်ႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်မႃးထတ်းတူၺ်း ၼႂ်းႁူဝ်ၵူၼ်း (200)ေၵႃႉၼႆႉ ပႃးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း  ပႃးသၢႆလိူတ်ႈမၼ်း ၸွမ်းၼိုင်ႈေၵႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ေတလႆႈႁူႉႁၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း တီႈပိူၼ်ႈႁူႉၸၵ်းမိူင်း မုၼ်ႇ ၵူဝ်းလီးယိူဝ်းၼႆႉ ေတပဵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ။

        ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းၶဝ် ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း သၢႆလိူတ်ႈ ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) ၼႆႉ ၼိူဝ်ၵၢမ်ႇၾႃလူင်ၼႆႉ မီးယူႇဢမ်ႇယွမ်း (16) လၢၼ်ႉေၵႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ ေပႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ပိုၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်တုၵ်ႉၶမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈေၵႃႉလဵၵ်ႉ ၵုမ်ႇလႆႈပၢႆႇေၽးသိုၵ်းေၽးသိူဝ်ၽူႈၶႂၢင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၵၼ်တၢင်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း လႆႈပၢႆႇေၽးသိုၵ်းေၽးသိူဝ်ၽူႈၶႂၢင်ႈမိူင်းၼႆႉၵူၺ်း  မၼ်းၸဝ်ႈ ၵိူတ်ႇႁူႉႁၼ်တႃလႅင်းမႃး ဢမ်ႇေပႃးႁိုင်ၶႃႈႁိုဝ် ေပႃႈႄမႈမၼ်းသမ်ႉ ၺႃးထုၵ်ႇၽူႈ ၶႂၢင်ႈမိူင်းၶဝ် ဢဝ်တၢႆပႅတ်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈေၵႃႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ေတလႆႈႁူႉႁၼ်ဝႃႈ ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) ၼႆႉ လႆႈတုၵ်ႉၶႁႅင်းၼႃႇေသ ယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼႂ်း ၽဝၵူၼ်းပၢႆႈေၽးသိုၵ်းသိူဝ်ေၵႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈမီးယူႇေၶႃႈ ၼိုင်ႈ တီႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႃႈႁဝ်း လႆႈၸႂ်ထုၵ်ႇၸႂ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ

"ေပႃးေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ေၵႃႈလီ 
ေပႃးၵူဝ်ယႃႇေပႁဵတ်း ေပႃးႁဵတ်းယႃႇေပၵူဝ်"


          ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်မိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်း ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၵ်ႉႄလႈ ၼပ်ႉထိုင်ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ ေပႃးမႃးတူၺ်း ႁၢင်ႈၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) ၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်လူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈတီႈ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းၼမ်ႄလႈ ၵူၼ်းၵိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇဝႃႈတီႈ သူၼ်မွၵ်ႇ ၊ တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ( တၢင်းမီးပႃးထႅင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ  Genghis Khan University ) ၊ တီႈဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ႄလႈ ၼႂ်းပပ်ႉႁဵၼ်း ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်မိူင်းၶဝ် ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႉၵႃႈၶၢၼ်ႇ ၼပ်ႉထိုင်မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႆႉႄတႉႄတႉယူႇ။ ၵူၼ်းမၢင်ေၵႃႉေတဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈမိူၵ်ႈလိူင်းလူင်ႄလႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶႃႁဵမ်တၢႆၵူၼ်း ၊ ၵူၼ်းမၢင်ေၵႃႉသမ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) ၼႆႉပဵၼ် ေပႃႈႁဝ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ႁဝ်းၼႆ ၵၼ် ၵူႈေၵႃႉယူႇ  ယွၼ်ႉသင်ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉၽူႈႁဵမ်ၶႃတၢႆၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လႃႇ ၼႆၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းၶဝ် ေၵႃႇတင်ႈ ဢႅမ်းၽၢႆႇယႃႇ  ဢႃႇၼႃႇ ( Genghis Khan Empire ) ၶဝ်ၼၼ်ႉ  ၵွပ်ႈလႆႈတိုၵ်းေတႃးေသ သိမ်းဢဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢဝ်မိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႂ်းမၼ်းေၵႃႇတၢင်ႇဢႅမ်းၽၢႆႇယႃႇ (Empire) မၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းလႆႈလူႉလႆႈတၢႆယွၼ်ႉ မၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း (40)လၢၼ်ႉေၵႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းယိင်း မုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်း

              ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan )ႄတႉ ၽႂ်ၶႂ်ႈဝႃႈမၼ်းၸဝ်ႈသင်ဝႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ် တူဝ်မၼ်းၵူႈၶၢဝ်းႄလႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉပၼ် တႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်ေၼႃႇတႅမ်းၶိူဝ်းမၼ်းမိူဝ်းၼႃႈယူႇ။ ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈၵူၼ်းၶိူဝ်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းၶဝ် မီးၼႃႈမီးတႃ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ႁူႉၸၵ်းမိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ေတပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ် ၶုၼ်ေႁႃၶမ်း ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) ေၵႃႈပႃးယူႇ။ ေၶႃႈၵႂၢမ်း ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) လၢတ်ႈဝႆႉထႅင်ႈေၶႃႈၼိုင်ႈ -" မိူဝ်ႈၽွင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငမ်း
ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးဢီႈသင် ဢၼ်လီၵူႈလွင်ႈ "


         ေၶႃႈၵႂၢမ်းမၼ်းၸဝ်ႈႄတႉ ေတလႆႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မီးၵႃႈၶၢၼ်ႄလႈ မီးၼမ်ႉတွၼ်း လီဝႆႉႄတႉႄတႉယဝ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈၶႂ်ႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ ၽႂ်ၶႂ်ႈဝႃႈၵဝ်လီလီ ဢမ်ႇလီေၵႃႈၶႂ်ႈယဝ်ႉ ေပႃး ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်ၵဝ်ႁဵတ်း ဢမ်ႇပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငမ်းႄလႈ ဢမ်ႇပႆႇႄၼလႆႈ ၼၼ်ႉ ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈေတဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ လွင်ႈလီမၼ်းမီးသင်လၢႆလၢႆၼႆၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ေၶႃႈယုမ်ႇယမ်ၽႂ်ေၶႃႈၵႂၢမ်း ယုမ်ယမ်မၼ်း မၼ်းေၵႃႈမီးဝႆႉႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ လိူဝ်ေသဝႃႈ ႁဝ်း ေတမီးလွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈလႆႈၵႃႈႁိုင်ႄလႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽႂ်မၼ်းၵူႈေၵႃႉယဝ်ႉ။


ၽႅၼ်လိၼ်မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီႈယိူဝ်း


          ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ သင်မီးတိုဝ်ႉတၢင်းမႃးထႅင်ႈၸိုင် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တိုၼ်းေတၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈ လႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႄလႈ ဢွၵ်ႇႄလႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းၶဝ် ပႃးထႅင်ႈယူႇ  တီႈဢၼ်ၶႃႈ ႁဝ်းလႆႈ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးႄၼ ပၼ်ၽူႈသူၼ်ၸႂ်လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်မႃးၼႂ်း  ပပ်ႉမုၼ်ၵူဝ်း ဢႅမ်းၽၢႆႇယႃႇ ( Mongol Empire ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။


ပိုၼ်းလွၵ်းလၢႆးတိုၵ်းသိုၵ်း ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan )


            ၼႂ်းပပ်ႉၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ၶဝ်တႅမ်ႈဝႆႉ လွၵ်းလၢႆးတိုၵ်းသိုၵ်း ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) ၊ လၢႆးၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ လၢႆးယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းလွၵ်းပၢင်တိုၵ်း ၊ လွၵ်းလၢႆးတိုၵ်းတၢင်းႁူႉ ၊ လွၵ်းလၢႆး တိုၵ်းပၢႆးၸႂ် လွၵ်းလၢႆးသူၼ်းတုမ် ၊ လွၵ်းလၢႆးယိမ်းၵုမ်းၵမ် ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ယုမ်ႇယၢမ်ႈ ဝႃႈတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်း ၶဝ်ၼႆႉ ေတမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းဝူၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈလူ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶဝ် ဢိတ်းဢိတ်းၵႂႃႇယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

မူႇၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃး (Geneva Call)


Logo ၸုမ်းၷျီႇၼီႊေဝႃႊေၶႃး


           မူႇၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃးၼႆႉ ပဵၼ်မူႇၸုမ်းဢၼ်ၸုၵ်းမၼ်ႈယူႇႁင်းေၶႃ ၊ ဢမ်ႇတူၺ်းၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႈယႂ်ႇေသဢမ်ႇၵႃး တိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမူႇၸုမ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တၢင်းၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ မူႇၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃးၼႆႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉသၢၼ်မိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇေတၼပ်ႉထိုဝ်တိုဝ်းၵမ်ႊ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႊၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉတွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ၸွၺ်ႈထႅမ်ၵၼ်လူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉေဢႃႈ။
         မူႇၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃးၼႆႉ ၶတ်းၸႂ်ပွင်သၢင်ႈလွင်ႈၵႅတ်ႇႄၶေႁႉၵင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမီးယူႇၼႂ်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈၶွင်ႈၶမ် တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ။ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈပိူင်လူင်မၼ်းႄတႉ မီးၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ -

 1. ၵႅတ်ႇႄၶေႁႉၵင်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းတူၵ်းယူႇၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈၶွင်ႈၶမ်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်။
 2. ေႁႉႁမ်ႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်ၵႃႇမႃႉႄလႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈလွင်ႈၸႅၵ်ႇႄၽႄသႉႄၼးၵၼ် ၼိူဝ်ပိူင်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းယိင်း။
 3. ေႁႉႁမ်ႈလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢၵ်ႇမႅင်းလိၼ်။ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း


 • ၽိုၼ်လိၵ်ႈေၶႃႈမၵ်းမၼ်ႈၸိုဝ်းၵမ်ႈ

                ၽိုၼ်လိၵ်ႈေၶႃႈမၵ်းမၼ်ႈတိုဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈေၶႃႈမၼ်ႈၵႅတ်ႇဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၶဝ် လႆႈၸႂ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉေသ ပဵၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈပိူင်ြတႃး တႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ေတၼပ်ႉထိုဝ်တိုဝ်းၵမ်ႊ ပွင်သၢင်ႈၸွမ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႊ ၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ၸွၺ်ႈ ထႅမ်ၵၼ်လူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် မူႇၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃး ၶိုင်သၢင်ႈဝႆႉ ၽိုၼ် လိၵ်ႈေၶႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ (3)ၽိုၼ်ႈ -

 1. ၽိုၼ်လိၵ်ႈေၶႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ်သၢၼ်မိုဝ်းတႃႇေႁႉႁမ်ႈ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇမႅင်းလိၼ် တႃႇၽဵဝ်ႉမူၺ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းလိၼ်။
 2. ၽိုၼ်လိၵ်ႈေၶႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ်သၢၼ်မိုဝ်းတႃႇၵႅတ်ႇႄၶေႁႉၵင်ႈပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈထူပ်းေၽးၽွၼ်းယွၼ်ႈၶွင်ပၢင်တိုၵ်း။
 3. ၽိုၼ်လိၵ်ႈေၶႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ်သၢၼ်မိုဝ်းတႃႇေႁႉႁမ်ႈ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်ၵႃႇမႃႉ ႄလႈ တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈလွင်ႈၸႅၵ်ႇႄၽေသႉႄၼးၵၼ်ၼႂ်းပူိင်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးႄလႈ ၵူၼ်းယိင်း။

ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း


                 မူႇၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃးေၶႃးႁဝ်းၶႃႈ ေတလူလွမ်ပႂ်ႉပႃးၵမ်ႉၸွၺ်ႈပၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၽိုၼ်ႈလိၵ်ႈေၶႃႈမၵ်းမၼ်ႈတိုဝ်းၵမ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်သူၸဝ်ႈေတေၽႃႇ ၼမ်ႉေၽႃႇတူဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ေၶႃႈမၵ်းမၼ်ႈတိုဝ်းၵမ်ႊ ၸွမ်းၼင်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉလႆႈလီ။

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႄလႈ ၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃး


      သူၼ်ႇလႆႈသူၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႄလႈ လွင်ႈၵႅတ်ႇႄၶ ေႁႉၵင်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးၶွပ်ႇမၼ်း မၼ်းမီးပိူင်မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေတ ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉပဵၼ် သူၼ်ႇလႆႈသူၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ တီႈလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇေတႁဵတ်းၽိတ်း ၊ တီႈႁဵၼ်းသၢင်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း သၽဝႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈၵုမ်းထိင်းေပႃႈႄမႈ ႄလႈ ၶူးသွၼ်ၶဝ် မီးသူၼ်တၵ်ႉလၢတ်ႈလႆႈတဵမ်ႇတီႈ။
           သူၼ်ႇလႆႈသူၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ်ဢီႇသင်ႄတႉ ႄတႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  ယူႇတီႈၸုမ်းလႂ် မိူင်းလႂ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၶဝ်တႅမ်ႈတႅၵ်ႈလႅင်းဝႆႉသင်လီလီ (ဢမ်ႇၼၼ်ေၵႃႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶႃႈႁဝ်းႄဢႇႁိုဝ် )  ေပႃးဢဝ်တီႈၶႃႈႁဝ်း ပွင်ႇၸႂ် ႄတႉ ၶႂ်ႈပဵၼ်သူၼ်ႇလႆႈသူၼ်ႇသင်ေၵႃႈၶႂ်ႈယဝ်ႉ သင်ယူႇၶၢတ်းသႃၽဝႃႉႄလႈ တူင်ႈဝူင်း ၵူၼ်းၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ သူၼ်ႇလႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉ။
                  ဢၼ်ၶႃႈေတတႅမ်ႈႄလႈ ေတတွၼ်ႈၸႅၵ်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းႄလႈ ၵူၼ်း မိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉႄတႉ ပဵၼ်လွင်ႈ ၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃးႄလႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၶဝ်လႆႈၸႂ်ၵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ေၶႃႈတူၵ်းလူင်း မၢႆမီႊ လမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ထွၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းေၶႃႈမၵ်းမၼ်ႈတိုဝ်းၵမ်ႊ ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇႄၶေႁႉၵင်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈထူပ်းၺႃးေၽးၽွၼ်းယွၼ်ႈၶွင်ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ -


မိူဝ်ႈၽွင်း  ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း • မီးယူႇ - (12) ႁူဝ်ေၶႃႈၶႃႈ - 
 1. လုၵ်ႈဢွၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ေၵႃႉဢၼ် ဢႃႇယု (18)ၶူပ်ႇ လူင်းတႂ်ႈ။
 2. ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ေသ တူၵ်းယွၼ်းမႃးၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းေသတႃႉေၵႃႈ ေတဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်တိုၵ်း ယိုဝ်းႄလႈ ၼႂ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသိုၵ်းလႃးလႃး။
 3. ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းသင်ေသဢမ်ႇဝႃႈ ေတဢမ်ႇလႆႈတဵၵ်းၸႂ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းသိုၵ်းၼၼ်ႉလႃးလႃး။
 4. ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ေသ တူၵ်းယွၼ်းမႃးေသတႃႉေၵႃႈ ေတဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵတ်းသိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ေတဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶဝ်ႈၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းလႃးလႃး။
 5. ၵၢၼ်တီႉၶင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းလိူၵ်ႈလိုၼ်းသုတ်း။
 6. ပဵၼ်လွင်ႈသင်ေသဢမ်ႇဝႃႈ ေတဢမ်ႇလႆႈၶႃႈႁႅမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႃးလႃး။
 7. မိူဝ်ႈၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းသူၸဝ်ႈ ေတပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ေတလႆႈဢဝ်ပၼ် လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈၶဝ် တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ။
 8. ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ေၽးၶဵၼ်ဢၼ်လႂ်ေသဢမ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၸၢင်ႊမႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ေတလႆႈၶတ်းၸႂ်ၵႅတ်ႇႄၶပၼ်တီႈလီ ထီႈသုတ်းၵႃႊ ၼင်ႇႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈ။
 9. ၼင်ႁိုဝ်တၢင်းလူဝ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ၸွမ်းထႅမ်ႄလႈ လွင်ႈလုမ်းလႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ေတႁွတ်ႈထိုင်တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လီငၢမ်းၼၼ်ႉ ေတလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်း သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ပၼ် တီႈလီထီႈသုတ်းၵႃႈၼင်ႇပဵၼ်လႆႈ။
 10. မၢႆမီႊ ဢၼ်မီးဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ေတလႆႈတိုဝ်းၵမ်ႊၸွမ်းၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ။
 11. သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈႁဵတ်းၽိတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆၸိုင် ေတလႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇၸၼ်ႉထၢၼ်ႇ လုမ်ႈၾႃႉတိုဝ်းၵမ်ႊၼၼ်ႉယူႇ။
 12. ၽွမ်ႉၵၼ်သၢၼ်မိုဝ်းၸွမ်းၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃးေသ ထတ်းထွင်လူလွမ်ပႂ်ႉပႃးမၢႆမီႊ ၸိူဝ်းၼႆႉတႃႉ။

               ယွၼ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵၼ်ၸွမ်းတၢင်း ၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃး ၵႂႃႇ 26.Novermber 2019 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၵႂႃႇယဝ်ႉ လီငမ်းယဝ်ႉႄလႈ  ယူႇတီႈၼႂ်းၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးေၵႃႈ လႆႈသင်ႇ လူင်းၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉၸုမ်း ၊ တပ်ႉၵွင် ၊ ၼႃႈတီႈၽႂ်ၼႃႈတီႈမၼ်း ေတဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းဢဝ်လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇမႃးႁဵတ်းသိုၵ်းလႃးလႃး သင်ဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းၼႃႇႁႅင်း ဢမ်ႇမီးတင်းႄၵႈၶၢႆ ႄၵႈလိတ်ႈလႆႈေၵႃႈ ႁႂ်ႈယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် သူင်ႇၶဝ်ႈမႃးႁဵၼ်းၵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉေတဢမ်ႇ လႆႈမီးၼႂ်းၼႃးသိုၵ်း လိူဝ်ေသလူဝ်ႇလႆႈမီးၼႂ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၵူၺ်း သင်ၽႂ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၵ်းၵဵပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႄလႈ တိုၵ်ႉမီးသိုၵ်းလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇယူႇၼႆၸိုင်ႈ သင်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇထတ်းၺႃးၸိုင်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းေၵႃႉၼၼ်ႉ ေတ လႆႈၺႃးထုၵ်ႇဢဝ်ဢေယးႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ ယူႇတီႈၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵၼ်တၢင်း ၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃး ၶဝ်ၼၼ်ႉယူႇ။
 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉတီႈၸၼ်ႉသုင်ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း

               မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11.12.2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း ပွတ်းၼႂ် 09:30 ထိုင် 12:11 ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ႄလႈ မႃးပၼ်ၵႂၢမ်းၵႂႃႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၵႂႃႇယူႇ။ ၼႂ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်ႄလႈ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီး (210)ေၵႃႉေသ ပဵၼ်ဢၼ်မီႈမင်ႇၵလႃႇလူင်တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၵႂႃႇ ႄတႉႄတႉယူႇ။ ၼႂ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် လႆႈမႃးလၢတ်ႈႄၼ ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း မၼ်းၸဝ်ႈႄလႈ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၵႂႃႇယူႇ။
              ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈဢၼ်ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈယိပ်းၵုမ်း ၵမ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ေတလႆႈသွၼ် ေပႃႇလသီႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႄလႈ ၼုမ်ႇႁၢၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၵူႈတီႈတီႈယူႇ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင်၊ ၸၼ်ႉသုင် ေတလႆႈသွၼ်ေပႃႇလသီႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၵႂႃႇ၊ ယဝ်ႉ ၽၢႆႇၽွင်းငမ်းမိူင်း၊ ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၽၢႆႇပၵ်းပိူင်၊ ၽၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ်  ႄလႈ ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ သင်ယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းဢွၵ်ႇမႃးႁဵတ်းပဵၼ်ၶူးသွၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႆႈ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။


ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်


 • ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

                                1)   ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
                                2)   ဝၢၼ်ႈမိူင်း
                                3)   ၽႃႇသႃ
                                4)   သႃႇသၼႃႇ
                ထွၼ်ႇမျၢတ်ႇ (4)ယိူင်ႈ ၼႆႉ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင် မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးယဝ်ႉၶႃႈ။ • ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

                 ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈေပႃႈႁဝ်းၼိုင်ႈေၵႃႉယဝ်ႉ၊ ေပႃးဢမ်ႇမီးေပႃႈေၵႃႈ မိူၼ် ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈ ၊  ေတလႆႈမီးပႃးပၢႆးဝူၼ်ႉတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႁႅင်းႁႅင်းယူႇ ၶၢဝ်းတၢင်း (70)ပီႊ လၢႆးၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇသူႈဢဝ်မိူင်းႁဝ်းလႆႈၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ ပိင်ႇၺႃႇေၵႃႈပႃးယဝ်ႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၵူၺ်းမီးၼမ်ႉ ၸႂ်ၸင်းမၢၼ်ႈလွင်ႈလဵဝ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵၼ်းသင် ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉသင်ေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈလီၼၼ်ႉေၵႃႈ တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇေၵႃႈလူဝ်ႇမီးၸၼ်ႉႁဵၼ်းယဝ်ႉ။ ေတဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ (3) လိူၼ်လႆႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈေတမႃး ႁူပ်ႉထူပ်းသူႄလႈ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင်ႄလႈ ၸၼ်ႉသုင် သူၶဝ် ၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈ၊ သင် ၵဝ်လိုမ်းေၵႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသူ တၵ်ႉၵဝ်မႃးၽွင်ႈ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်း ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး လႆႈႁၼ်လိူၼ်ႁၼ်လၢဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီႈေပႃႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ေတဢမ်ႇမီး ၽူႈလႂ်ၽႂ်လႂ်ေသေၵႃႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းေၵႃႈ လမ်လွင်ႈမိူၼ် ေပႃႈၸဝ်ႈေၵးၸူးႁဝ်း ၼိုင်ႈဢၼ်ယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၽႂ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမၼ်း ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈႁၵ်ႉ ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈပႅင်းယဝ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇႄတႉႄတႉ  မိူၼ်ၼင်မိူင်းထႆး သူၵႂႃႇယူႇမိူင်းထႆး ၵႂႃႇတိုဝ်ႉတူၺ်းႄလႈ ႁဵတ်းၽိတ်းေတႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပိူၼ်ႈတူၺ်းႄလႈ ေပႃးသူဢမ်ႇၺႃးတၢမ်ႇပိူၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ တႃႇေတေမႃႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ေတလႆႈႁႃလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းပိုၼ်းၼမ်ၼမ် ပိုၼ်းဝၼ်းလင်ႁဝ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ပၢၼ်ႇသိုပ်ႇပၢၼ်ႇမၢၼ်ႈၶဝ်ႄပႉၵိၼ်ႁဝ်းမႃးၼႆႉ မီးၵႂႃႇ (4)ပၢၼ်ႇယဝ်ႉ ေပႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လဵၿ်ႈႁဵၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တႃႇေတ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ပဵၼ်သူၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ မဵဝ်းၵူၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဝၼ်းယဝ်ႉဝၼ်း ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးပႃႇလင် ၶၢဝ်းယၢမ်းဢွမ်ႇမွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၶိုၼ်းႁုဝ်လင်ၶိုၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယႃႇ ေပလိုမ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵဝ် ၵၢႆႇၶူႈလႆႇတီႇတၢင်းပၼ်သူၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉပၼ်လီလီယဝ်ႉ သူၵူၺ်းလူဝ်ႇၶတ်း ၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ပၢႆၸွမ်းတၢင်းဢၼ်ၵဝ် တီႇဝႆႉပၼ်ႄလႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ၵဝ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႉတီႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉေသ ဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃး ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်သွၼ်ႁဝ်းေၵႃႈ လွင်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ယႃႇေပၶၢၼ်ႉလူလိၵ်ႈ ယႃႇေပၶၢၼ်ႉၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ယႃႇေပ ၶၢၼ်ႉႁႃတၢင်းႁူႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈမီးတၢင်းႁူႉ ပိူၼ်ႈမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်ၵူႈၶၢဝ်း ၼႂ်းသူၶဝ်ၼႆႉေၵႃႈ ၵဝ်မုင်ႈမွင်းယူႇ တႃႇေဢဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇယူႇ။


ၶူးသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း


 • ဝၢၼ်ႈမိူင်း

                 ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ႄမႈၼိုင်ႈေၵႃႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉ မီးႄမႈၵူႈေၵႃႉ မီးၼၢႆးၵူႈေၵႃႉ ၵူၼ်းဢၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးႄမႈၼၼ်ႉ ေတဢမ်ႇမီးၽႂ်ေသေၵႃႉ။ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ မၼ်း လွင်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ႄမႈႁဝ်းယဝ်ႉ  မိူဝ်ႈႁဝ်းေၵႃႉလဵၵ်ႉ ၶီႈၼိူဝ်ႄမႈႁဝ်းမႃး၊ ၵိၼ်ၼိူဝ်ႄမႈႁဝ်းမႃး၊ ယဵဝ်ႈၼိူဝ်ႄမႈႁဝ်းမႃး ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းေၵႃႈမိူၼ်ၵၼ် ႁႃၵိၼ်ၼိူဝ်မၼ်း၊ ၶီႈၼိူဝ်မၼ်း၊ ၽိုၵ်ႈသွမ်ႇၼိူဝ် မၼ်းမႃး လိုၼ်းသုတ်းတၢႆမႃးေၵႃႈ လႆႈဝၢင်းႁူဝ်ၼိူဝ်မၼ်းၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်။ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်း ၽႂ်ေၵႃႈ ႁၵ်ႉယဝ်ႉ ၸွင်ႇသူႁၼ်ႁႃႉ မိူင်းထႆး ၵူၼ်းထႆးၶဝ်ႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းၶဝ်တၼ်ႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ၊ ယဝ်ႉ ေၵႃႈၸွင်ႇသူႁူႉႁႃႉ ႁဝ်းလႆႈမႃးတင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ လႆႈၶၢႆႉပၼ် သိုၵ်းထႆးၶဝ် ၵူၼ်းမိူင်းထႆးၶဝ်လၢႆပွၵ်ႈ၊ မိူဝ်ႈၵဝ်ဢမ်ႇပႆႇမႃးတင်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်မိူင်းထႆးၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈႁင်းၵဝ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇပႆႇထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇႄၼတူဝ်ႄလႈ ဢမ်ႇပႆႇထုၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶဝ် သင်ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇႄၼတူဝ်ၸိုင်  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဢွၼ်ႇ (4) လိူၼ်ၵူၺ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ေတမႃးတိုၵ်းေတမႃးယိုဝ်းၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၵွႆႈမူတ်းယဝ်ႉဢိူဝ်ႈၼႆယူႇ၊ ၵူၺ်းၵဝ်သမ်ႉ မႃး တင်ႇလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉယဝ်ႉေၵႃႈ မႃးၸတ်းႁဵၼ်းပွႆးဝၼ်းပီႊမႂ်ႇတႆးၵမ်းလဵဝ်ႄလႈ ယွင်ႈေယႃး ၸဝ်ႈ မုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ေႁႃၶမ်းၵမ်းလဵဝ်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႈ လႆႈၶိုၼ်ႈမႃးတိုၵ်းမႃးယိုဝ်းႁဝ်းႄတႉႄတႉ တၢင်း ၸုမ်းဝူၺ်ႇသျၢဝ်ႇၵၢၼ်းၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်ေသ မႃးၶိုၼ်ႈယိုဝ်းလွႆတႆးလႅင်း ၵူၺ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မိူင်းထႆးၶဝ် ပၼ်ၾၢင်ႉၵဝ်ဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (4) လိူၼ်ၵူၺ်း ၸုမ်းၵဝ်ေတႁၢႆႇ ၵႂႃႇပႅတ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉႄတႉ ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တႃႇေတႁၢႆႇဢမ်ႇမီးႄလႈ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းႁႅင်းယႂ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉေၵႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၸၼ်ၸႂ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်မိူင်းထႆးၶဝ်ဝႆႉၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ။ ထိုင်မႃးပၢင် လိူၵ်ႈတင်ႈ 2010 ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမႃး ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇေၵႃႈ တိၵ်းႁဝ်းမႃး လိုၼ်းသုတ်းမႃး သိုၵ်းထႆးေၵႃႈ ႁၼ် ထိုင်ဝႃႈ လွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းမႃးတင်ႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၼင်ႈလိၼ်မိူင်းၶဝ်ၼႆႄလႈ ထိုင်တီႈ ႁဝ်းေပႃး လႆႈၶၢႆႇၵႂႃႇ မီးၵႂႃႇ (4)တီႈ (4) ပွၵ်ႈယူႇယဝ်ႉ ၼႆႉပိူၼ်ႈႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းတၼ်ႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၵူႈေၵႃႈထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉဝႆႉၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။ မိူဝ်ႈၵဝ်ႇၶႃႈမႃး တင်ႇငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ်မႃးယူႇမႃးတင်ႈ လိူဝ်ေသၸုမ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ႄလႈ ၸုမ်းႁူင်ယႃႈၶဝ် လိုၼ်းသုတ်း သိုၵ်း ထႆးၵမ်ႉဢမ်ႇမီးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ သိုၵ်းထႆးၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ေတယူႇမီးဝႆႉပႃႈၼိူဝ်ပၢင်ၶမ်းၼႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ ၵူၺ်း မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၼႆႉ မီးၸၢင်ႉ၊ မီးသိူဝ်၊ မီးမီ၊ မီးၽၢၼ်း ၵူၺ်း။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သူတူၺ်းႄလႈ ပိူၼ်ႈႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈ ပိူၼ်ႈေၵႃႈမႃးတင်ႈတပ်ႉေသ မႃးႁၢပ်ဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၵႅတ်ႇႄၶႄႁႉၵၢင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈ လူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ။


 • ၽႃႇသႃႇ

                ၽႃႇသႃႇ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈႁဝ်းၼႆႉေၵႃႈလွင်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်သၢႆ ၸႂ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းယဝ်ႉ ေပႃးၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈလၢႆး ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈႁဝ်းႁၢႆႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းေၵႃႈ တၢႆ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းေၵႃႈေတမွတ်ႇ။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းႄလႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢဝ်ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ လိၵ်ႈတႆး ၵႂၢမ်းတႆးပဵၼ်ယႂ်ႇ လိၵ်ႈလုမ်းေၵႃႈ ဢဝ်လိၵ်ႈတႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းေတႃႇ ေတႃႇၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ် ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈလၢႆး ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈႁဝ်းေၵႃႈ လွင်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵႂၢမ်းၵၢင် ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၵၢၼ်တိတ်းေတႃႇ ၵၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းဢၢင်းၵိတ်ႉ ( English) ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ တီႈၸၼ်ႉသုင်ႄလႈ ၸၼ်ႉၵၢင် ၼႆႉ လိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉႄလႈ ၵႂၢမ်းဢၢင်းၵိတ်ႉ သူတိုၼ်းေတလၢတ်ႈလႆႈယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ထုၵ်ႇလီဢဝ်ၽႃႇသႃႇ လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းႄၶႇ ၶဝ်ႈသွၼ်ပႃးထႅင်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ၵႂၢမ်းႄၶႇေၵႃႈ ထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈမႃး ေတပဵၼ် ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းၵၢင် ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၵၢၼ်တိတ်းေတႃႇ ၵၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း မၢႆသွင်မႃးယူႇ။ ႁူႉလိၵ်ႈလၢႆးၼမ် ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၼမ်မႃးယဝ်ႉ ယႃႇေပမီးၸႂ်မႃႇၼေတႃႇ ၵၼ် ယႃႇေပၸႅၵ်ႇၵဝ်ၸႅၵ်ႇမႂ်း ၵူၼ်းတႆးႁဝ်း ၵမ်ႉပႃႈၼမ် မီးၸၼ်ႉလိၵ်ႈမီးၸၼ်ႉသုင်မႃးယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ၽႂ်လၢတ်ႈေၵႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈထွမ်ႇ ၽႂ်ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ေၵႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈဢဝ် ဢဝ်မီးၸႂ်မႃႇၼ ပဵၼ်ယႂ်ႇေသ လိုၼ်းသုတ်းမႃး ၶဝ်ႈႄၵႈပိူၼ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၸွမ်းပိူၼ်ႈေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မီး ပၺ်ႇၺႃႇ တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃမႃးယဝ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈမီးၸႂ်ၵႂၢင်ႈေတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ႁဵၼ်းလိၵ်ႈယဝ်ႉ ၸၼ်ႉသုင်မႃးလၢႆလၢႆ ၸႂ်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလႂ်ေၵႃႈဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈမီး။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ဢၼ်ၵဝ်လႆႈႁၼ်မႃးၼႆႉ ယဝ်ႉၸၼ်ႉသုင်ယဝ်ႉၸၼ်ႉ Ph.D ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီး (3)လွင်ႈၼႆႉ 1) တၢင်းႁတ်းႁၢၼ် 2) ပၢႆးဝူၼ်ႉ 3) တၢင်းႁူႉ  ဢၼ်လႆႈသွၼ်မႃးပဵၼ်လိၵ်ႈၵူၺ်း ေပႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း ေၵႃႈယၢပ်ႇမိူဝ်ႈလႆႈ ဢွၵ်ႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း


              ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ၵူႈေၵႃႈထုၵ်ႇလီႁူႉဝႆႉ မိူဝ်ႈသူတိုၵ်ႉပဵၼ်ၽဝ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယူႇၼႆႉ ယႃႇေပၸွမ်းၸႂ်၊ ယႃႇေပဝႆႉၸူႉ ၵၢၼ်ဝႆႉၸူႉၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႇႁဵၼ်းႁႂ်ႈ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းႁၢႆ မၼ်းၸၢင်ႇႁဵၼ်းႁႂ်ႈၽဝ ႁဝ်းတူၵ်းသူမ်းၵူၺ်း။ ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းမီးၶိင်ႇမၼ်းၶၢဝ်းမၼ်း ဝၼ်းၼိုင်ႈသင်သူႁဵၼ်းလိၵ်ႈယဝ်ႉၵႂႃႇလီငမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႄမး ဝႃႈ ၽူဝ်ႇဝႃႈၼႆ ဢမ်ႇတၢမ်ႇလူဝ်ႇႁႃမၼ်း မၼ်းေတမႃးႁႃ ႁဝ်းႁင်းၵူၺ်းၵူၺ်း။ ၵဝ်မႃးတင်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းယဝ်ႉေၵႃႈ ၵဝ်မႃးတင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵမ်းလဵဝ် ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တၢင်း ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵဝ်တင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်၊ ၸၼ်ႉသုင်ႄလႈ ႁူင်းႁဵၼ်းတၢင်းလတ်းၼႆႉ ၵဝ်မီးငိုၼ်းၼမ်ၼႃႇ ၵဝ်မီးငိုၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈဝႆႉႄလႈ တင်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵဝ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ လုၵ်ႈလၢၼ်ၵဝ်ဢၼ်ေတမႃးဝၢႆးလင်ၼႆႉ ႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉၸၼ်ႉသုင် ဢမ်ႇ ၸႂ်ႈဝႃႈ သွၼ်လိၵ်ႈယဝ်ႉ တႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ပဵၼ်ၶီႈၶႃပိူၼ်ႈတီႈမိူင်းထႆး၊ သူတူၺ်းႄလႈ ဢူၺ်းေၵႃႉသူ ဢၼ်ၶဝ်ၶၢၼ်ႉသွၼ်လိၵ်ႈႄလႈ ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၸွင်ႇသူၶဝ်ႁၼ်ႁႃႉဝႃႈ ၶဝ်မီးငိုၼ်း၊ ၶဝ်လႆႈၵိၼ်လႆႈယူႇ၊ ယဝ်ႉၸွင်ႇသူၵႆႉလႆႈငိုၼ်းႁႃ ၵမ်းၵမ်းလႆႈၺႃးပိူၼ်ႈၺွပ်းၶဝ် ယွၼ်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ ၵဝ်သွၼ်လိၵ်ႈသွၼ်လၢႆး ႁဵၼ်းပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းသူၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တႃႇေတၵႂႃႇႁဵတ်းၶႃပိူၼ်ႈႄလႈ ႁဵတ်းလုၵ်ႈၼွင်ႉပိူၼ်ႈ။
                 ၼႆႉပဵၼ် ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11.12.2019 မိူဝ်ႈမႃးပၼ် ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉသုင်ၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆ တႆးလႅင်း။ ၸွမ်းလူၺ်ႈၶႃႈႁဝ်း ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ သႅင်သိုၵ်း လႆႈမၢႆလႆႈတွင်း လႆႈထွမ်ႇငိၼ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ေသ လႆႈၶိုၼ်းၵဵပ်းႁွမ်တႅမ်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇေတႁဵတ်းဢွၵ်ႇပပ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇၶႃႈ သင်ဝႃႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးၽိတ်းၵႂႃႇၼႆၸိုင်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်း ပၼ်ၶႃႈႁဝ်းယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ေသၵမ်းၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။
 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

လိုမ်းလွႆးလွႆး

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts