လူဝ်ႇတူဝ်ႈတၼ်းၵူႈၶၢဝ်း

 

            ၼိုင်ႈပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီႊ ၸွမ်းၼင် ၽႃႇသႃၵၢၼ်သွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၽႃႇသႃၵၢၼ်သွၼ်ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁဝ်း ဢၼ်လႆႈသွၼ်မႃး ၼႂ်းပီႊ 2020 - 2021 ၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇႁဵတ်း ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းၵႂႃႇၵမ်းသိုပ်ႇယူႇ။

            ၼႂ်းပီႊ 2020 - 2021 ၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸုမ်းၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈသွၼ်ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇ မီးၵူႈပီႊပီႊ။ တႃႇေတၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉ လႆႈၽႃႇသႃၵၢၼ်သွၼ် ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ေတလႆႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းၽိုၵ်းသွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ်ၸွမ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း (3)ပီႊ တီႈၸၼ်ႉၵၢင် သင်ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇပီႊ (3)ယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမႃး လႆႈမႃးပဵၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ။


လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ပီႊ(3)


လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ပီႊ(3)


ၽွင်းယၢမ်း ၽိုၵ်းႁဵတ်းတူဝ်ထူပ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း

            ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇၵူႈပီႊပီႊ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်သွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ႁႂ်ႈေမႃၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ သင်ဝႃႇ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းဢမ်ႇလီမႃး မီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း သိူဝ်မႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင်ၼႆႉ ၸၢင်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇပဵၼ် ၽၢႆႇသိုၵ်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း တူဝ်ႈတၼ်း တႃႇၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းႄလႈ ၸွႆႈေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းၵူႈေၵႃႉ။

            ၼႂ်းပီႊ 2020 - 2021 ၼႆႉသမ်ႉ ၺႃးၼႂ်းမိူဝ်ႈပီႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် သိမ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆေသႄလႈ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၼၼ်ႉေၵႃႈ လႆႈၽိုၵ်းလႆႈသွၼ် ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း လိူဝ်ေသၵူႈပီႊပီႊယူႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးေတပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈယဝ်ႉ ၸုမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ေၵႃႈတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇေတထွမ်ႇေၶႃႈသင်ႇႄလႈ ႁဵတ်းၸွမ်းေၶႃႈသင်ႇ တၢင်းၼိူဝ်ပၼ်လူင်းမႃးယူႇ။ ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆေသတႃႉေၵႃႈ လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈႁဝ်း လွင်ႈလွတ်ႈေၽးႁဝ်းၼၼ်ႉေတႉ တိုၼ်းလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၽိုၵ်းသွၼ်ၵၼ်ဝႆႉၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ။
            ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ေတတိုၵ်းသိုၵ်း ၵူၺ်းၼႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းၽိုၵ်းဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇေမႃႄႁႉၵၢင်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႄလႈ ႁဵတ်းၸွမ်းေၶႃႈသင်ႇ တၢင်းၼိူဝ် ပၼ်လူင်းမႃးၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႂ်းၽႃႇသႃၵၢၼ်သွၼ်ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းေတႉ ၽိုၵ်းဝႆႉပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇေတေတႃႇသူႈၵူႈလၢႆးလၢႆး ဝႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


ၽိုၵ်းယိုဝ်းၵွင်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း


ၽိုၵ်းယိုဝ်းၵွင်ႈ တီႈႁူင်ႈႁဵၼ်း


ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူးသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း

            ငဝ်းလၢႆႈ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇမီးယူႇ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ၸႂ်ႁဝ်း မၼ်းၶႂ်ႈပဵၼ်မႃး ၸိူင်ႉႁိုဝ်ပဵၼ် ယူႇတီႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်း ၸွမ်းၼင်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ေတလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းႄလႈ ၽိုၵ်းသွၼ်ပၼ်ၸွမ်းၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။

            ၵၢၼ်သွၼ်ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ သင်ထိုင်မႃး ၸၼ်ႉၵၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူႈေၵႃႉ ဢမ်ႇသွၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၸွမ်းပိူၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈ ေတလႆႈၶဝ်ႈသွၼ် ေတလႆႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် ၵူႈေၵႃႉ ဢမ်ႇဝႃႈၸၢႆး ဢမ်ႇဝႃႈယိင်း ေတလႆႈၶဝ်ႈသွၼ်ႁဵၼ်း ၽိုၵ်းၸွမ်းၵူႈေၵႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

            ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ႁဝ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆေသတႃႉေၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇေတေမႃဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇေတေမႃထွမ်ႇေၶႃႈသင်ႇ တွၼ်ႈတႃႇေတေမႃၸွႆႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇေတေတႃႇသူႈၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းလႆႈ တွၼ်ႈတႃႇေတေမႃၸွႆႈၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း  ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း ၸွမ်းၼင်ႁူဝ်ေၶႃႈၽႃႇသႃၵၢၼ်သွၼ်ႁဝ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉလႆႈၽိုၵ်းႁဵၼ်းသွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းယူႇ။
                တီႈေဢႇသုတ်းမၼ်း သင်ႇသွၼ်ၵၢၼ်ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ သုတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇေတေမႃႄႁႉၵၢင်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်သင်ယဝ်ႉ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ (Examination)

            ေပႃးမႃးတူၺ်း ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်းပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႉၼမ်ႉၼတ်းဝႆႉႄတႉႄတႉ ဢဝ်ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ ဝႆႉပဵၼ်လၵ်းေသ ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တၢင်းၶႅၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇ ႁင်းမိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်ႈယူႇ။ ေပႃးဢဝ်သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈႁဝ်း ၵၢၼ်ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆေသ ထတ်းသၢင်ႈၼႆၸိုင်ႈ ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼႆႉဢမ်ႇလႆႈၼပ်ႉၵတ်ႉ တၢင်းၶဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ (100%) သင်။
             ေပႃးမိူၼ်ၼင်ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမႃး ယၢမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈမႃးမိူၼ်ပၢၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉၼႆၸိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႇ ၸွမ်းပၵ်းပိူင်ႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႇ ၵတ်ႉၶႅၼ်လိၵ်ႈလၢႆး တွပ်ႇလိၵ်ႈမိူၼ်လႆႈေၵႃႈ လႆႈထီႉၼိုင်ႈၵူႈလိူၼ်လိူၼ် ယူႇမႃးၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း (10)ပီႊပၢႆ ဢမ်ႇႁဵတ်းတၢင်းၽိတ်းသင် ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်ႁူင်းႁဵၼ်းသင် ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းေသ သမ်ႉမၢၵ်ႉမၼ်ႈမၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိုၵ်ႉၼႆၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ ၵူႈႁူင်းႁဵၼ်းယူႇ။


ၶူးသႅင်သိုၵ်း


ၼႂ်းပၢင်သပ်ႉလႅင်းႄၼ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ

            ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈၶႅၼ်ၵႃႇႁိုဝ်ၶႅၼ် ၶႂ်ႈၵတ်ႉတၼ်ႇႁိုဝ်ၵတ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်တႅပ်းတတ်း ၸၢတ်ႈပၢၼ် လွင်ႈဢၢၼ်ႇမၢၼ်ႇႁဝ်းေတႉေတႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီယွမ်းႁပ်ႉၵၼ်ၽွင်ႈယူႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် တူဝ်ထူပ်ႈၶဝ်သမ်ႉ လီၸႂ်လူဝ်ႇႁဵတ်းၽိတ်းၼမ်ၼမ် လီၸႂ်လူဝ်ႇမီးၵၢၼ်ၽိတ်းၵူႈၶၢဝ်း ေပႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း ေပႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၽိတ်းၼမ်ၼမ် တႃႇေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တႃႇေတႁူႉလၢႆႄၵႈၶၢႆပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလႆႈသူးထီႉၼိုင်ႈ ၼႂ်း ႁူင်းႁဵၼ်းေသတႃႉေၵႃႈ ဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမႃးယဝ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းမႃးပဵၼ် ၵူၼ်းဢွင်ႇမႅၼ်ႈမိူၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၼႆေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈမိူၼ်ၵူႈေၵႃႉ။ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ လူဝ်ႇသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

 1. ႁႂ်ႈမီးပၢႆးဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈ
 2. ႁႂ်ႈေမႃဝူၼ်ႉၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇ
 3. ႁႂ်ႈမီးပၢႆးဝူၼ်ႉႄၽႇသၢင်ႈ
 4. ႁႂ်ႈေမႃၼပ်ႉထိုင်ပိူၼ်ႈ ထပ်ႉထိုင်ႁဝ်း

               ၼႂ်း (4)လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လၵ်းလူင်မၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၵူႈလင်လင် လူဝ်ႇလႆႈမီး ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် ဢမ်ႇသွၼ်ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


 • ႁႂ်ႈမီးပၢႆးဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈ

                ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ ၵ ႁဝ်းေၵႃႈလၢတ်ႈၸွမ်း ၵ ပိူၼ်ႈဝႃႈ ၶ ႁဝ်းေၵႃႈဢွၼ်ၵၼ် ႁွင်ႉၸွမ်း ၶ ၼႆႉပိူၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈဝႃႈ။ ၶႂ်ႈယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း လႆႈပွႆႉမႃးလၢႆလုၵ်ႈလၢႆၸုမ်ႈ ေၵႃႈယဝ်ႉ ေပႃး တိုၵ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉေမႃထတ်းသၢင်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆးႄလႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈယူႇၼၼ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်း ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉသင်ႄလႈ တႆးေတႃႇတႆးလႆႈၽိတ်းၵၼ် ယွၼ်ႉသင်ႄလႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃၼႃႇ ယွၼ်ႉသင်ႄလႈ လႆႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ေၶႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ (Why) ႄလႈ (How) ၼႆႉ ၼႂ်းပၢႆးဝူၼ်ႉတႆးႁဝ်း ၼႂ်းဢွၵ်းၼႂ်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးေဢႇၼမ်ႁႅင်းၼႃႇ။ 

 • ႁႂ်ႈေမႃဝူၼ်ႉၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇ

                ယႃႇေပႁဵတ်းၵူၼ်းၶီႇႁိုဝ်း လွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ ဢမ်ႇမီးတီႈၵိုတ်းဢမ်ႇမီးတီႈၸွၵ်ႇ ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈသင် လူဝ်ႇလႆႈထွမ်ႇ ယဝ်ႉလူဝ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈ 

လူဝ်ႇသုတ်းေတလႆႈ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ ၽိတ်းႁႃႉထုၵ်ႇ ေတလႆႈတႅပ်းတတ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း။ ၽႂ်ၽိတ်းၽႂ်ထုၵ်ႇ ေပႃးႁဝ်းဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈ ဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉေမႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၼႆေၵႃႈ တႃႇေတမႃးတႅပ်းတတ်း လွင်ႈၽိတ်းလွင်ႈထုၵ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းယၢပ်ႇၼႃႇ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ႁဝ်းၵႆႉဢွၼ်ၵၼ် တႅပ်းတတ်းၸွမ်းၽၢၵ်ႇ တႅပ်းတတ်းၽိတ်းထွမ်ႇၽၢႆႇလဵဝ်ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းမႃး ၸၼ်ႉလႂ်ေၵႃႈယဝ်ႉ ေပႃးဢမ်ႇပႆႇေမႃတႅပ်းတတ်း ၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇၼႆၸိုင်ႈ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်း ဢမ်ႇမီးပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။


 • ႁႂ်ႈမီးပၢႆးဝူၼ်ႉႄၽႇသၢင်ႈ

                သွၼ်လိၵ်ႈသွၼ်လၢႆးပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သွၼ်ဢဝ်ပိူင်တၢႆ သွၼ်ဢဝ်ၵျၢၼ်ႇဢူမ်သူပ်းၵူၺ်းေတႉ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆး သွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼွၵ်းတၢႆ လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း။ ၵဝ်ႇၸႂ်ႉႁဵတ်းၼႆႉ မႂ်းေတလႆႈႁဵတ်း ၵဝ်ၸႂ်ႉမႂ်းၵိၼ် မႂ်းေတလႆႈၵိၼ် ဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉ တႃႇေတေၵႃႇသၢင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢွၵ်ႇၶွင်ႇမႂ်ႇမႂ်ႇသင် မၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈၵူၺ်း။ 

ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႆႉ လူဝ်ႇေမႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း လူဝ်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈ ၸၢမ်း ၶႂ်ႈႁဵတ်း ၶႂ်ႈသၢင်ႈ ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်ႄလႈ ၶႂ်ႈၶူင်ႈသၢင်ႈဢွၵ်ႇၶွင်မႂ်ႇမႂ်ႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ပိူၼ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉမၼ်း လုၵ်ႉမႃးတီႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းႄလႈ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႉမႃးတီႈၶုၼ်ၽီၶုၼ်သၢင်ႇၶဝ် ႁဵတ်းၶူင်ႈသၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးပၼ်။ သွၼ်လိၵ်ႈသွၼ်လၢႆးပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သွၼ်ၼႆႉ ထၢမ်ႇၼႆႉ တွပ်ႇၼႆႉ လႆႈလိၵ်ႈတႅမ်မၢၵ်ႉ (100) မၢၵ်ႉၵူၺ်းေတႉ ဢမ်ႇထၢင်ႇယႂ်ႇေလႃႇ လူဝ်ႇၶိုၼ်းထတ်းတူၺ်းဝႃႈ ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းတႅပ်းတတ်းပၼ်လႆႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၽဝ မၼ်းၸၢႆးမၼ်းၼၢင်းႁဝ်းၼႆၶိုၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


 • ႁႂ်ႈေမႃၼပ်ႉထိုင်ပိူၼ်ႈ ၼပ်ႉထိုင်ႁဝ်း

                ၵၢၼ်ၼပ်ႉထိုင်ပိူၼ်ႈ ၼပ်ႉထိုင်ႁဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ေပႃးႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၼပ်ႉထိုင်ႁဝ်း ထီႉၼိုင်ႈႁဝ်းေၵႃႈ လူဝ်ႇေမႃၼပ်ႉထိုင်ပိူၼ်ႈ လၢတ်ႈလွင်ႈပိူၼ်ႈဢမ်ႇလီ ၶႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်ပိူၼ်ႈၼဝ်ႈေသ သမ်ႉဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁႂ်ႈလီ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁၼ်လီၸွမ်းၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈပဵၼ် ၵူၼ်းၼမ်ႉၸႂ်ၸၼ်ႉတဵမ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းပႅတ်ႈလၢႆၵူၺ်း။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႉလွင်ႈပိူၼ်ႈဢမ်ႇလီ ၶႃႉၸိုဝ်ႈပိူၼ်ႈၼဝ်ႈေသ ဢဝ်ၽွၼ်းလီပဵၼ်လွင်ႈသုၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ် ၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် လိုၼ်းသုတ်းမႃး ေတလႆႈၽွၼ်းႁၢႆႉ လူင်ၵၢၼ်တႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်ၵူၺ်း။ 

ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ၵူႈတီႈတီႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပႃး ၵၢၼ်ေမႃၼပ်ႉထိုင်ပိူၼ်ႈ ၵၢၼ်ေမႃယူႇႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ် (How to living together) ၸိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈယႂ်ႇၼႃႇ တႆးႁဝ်းၼႆႉ ယူႇၸွမ်းၵၼ်ေၵႃႈဢမ်ႇပဵၼ် ယူႇၸွမ်းပိူၼ်ႈေၵႃႈ ဢမ်ႇေပႃးေမႃၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းပိူၼ်ႈ ေမႃယူႇႁင်းၵူၺ်း ေၵႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း။ ေပႃးမီးပၼ်ႁႃမႃးမိူဝ်ႈလႆႈေၵႃႈ ၼမ်ႉၸႂ်ဢၼ်ဝႃႈ ႁဵတ်ႈၷၢၼ်ပဵၼ် Team ေသႄၵႈၶၢႆ ပၼ်ႁႃၼႆေၵႃႈဢမ်ႇမီး ၵၢၼ် Team Work ဢမ်ႇမီး ၵၢၼ် Communication ဢမ်ႇပဵၼ် ၊ ၵၢၼ် How to solving together ေၵႃႈ ဢမ်ႇေမႃၶဝ်ႈႁႃႁဵတ်းသၢင်ႈ ၊ ၵၢၼ် Respecting ၵၼ်ေၵႃႈဢမ်ႇမီး ၊ ယွင်ၸုမ်းၼိုင်ႈႄသႉၸုမ်းၼိုင်ႈ လိုၼ်းသုတ်း ႁဝ်းတူၵ်းသူမ်းယဝ်ႉ ေတတူၵ်းသုမ်းထႅင်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႄလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း။

                ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းေတပူၵ်းပွင် ေတသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ သွၼ်လၢႆးၵဝ်ႇတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းေတႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈယဝ်ႉ ယဝ်ႉေၵႃႈ ႁိုင်မႃးေၵႃႈ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဝ်း ေပႃးဢမ်ႇႁဵတ်း Update ၸွမ်းေၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၸႂ်ၸၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသင်ႄလႈ ေတႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇၶႂ်ႈမႃးႁူင်းႁဵၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶႂ်ႈဢွၵ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉေၵႃႈ ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႉလဵဝ်ေသလၢတ်ႈႄတႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်ေတႉၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ေၶႃႈတွပ်ႇၸၼ်ႉလိၵ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸၢတ်ႈမႃးတႅပ်းတတ်းသင်ပၼ် ၽဝ်ၸၢတ်ႈပၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မိူဝ်း ၼႃႈဢၼ်ေတဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းၼၼ်ႉလႃးလႃး။

                ၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈၶႅၼ်ႇလၢႆးၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵႃႇႁိုဝ်ေၵႃႈယဝ်ႉ ေပႃးဢွၵ်ႇမႃးၼွၵ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉ ေပႃးဢမ်ႇပႆႇေမႃႁႃလၢႆးႄၵႈၶၢႆႇပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ ေတလႆႈ ႁၼ်ဝႃႈ ယၢပ်ႇဝႆႉယူႇ။ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႄလႈ ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇမီးယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းမႃးၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်ဝႆႉယူႇ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၸွမ်သိုၵ်ႈလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း မႃးပၼ်ႁႅင်းၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

        မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05.02.2021 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:30 ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈမႃးေလႇပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၶူးႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။
        ၼႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈမႃးပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လႆႈမႃးတွင်ႈထၢမ်ႇၵၢင်ၸႂ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပႃးေသ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ် သွၼ်ပႃးၸွမ်း တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ႄလႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူးႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ၵႂႃႇယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ေပႃးေတမီးႁႅင်းၸႂ် ႁႅင်းၶႂ်ႁဵၼ်းႁူႉၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ၵူႈၸဝ်ႈၸဝ်ႈေၵႃႈ လႆႈမႃးပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လႆႈမႃးပၼ်ႁႅင်းၸႂ်တီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ၵူႈလိူၼ်လိူၼ်မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇ ၶူးသႅင်သိုၵ်း


ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း


ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း


ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း

            လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီး (621)ေၵႃႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်းၵူၼ်းသိုၵ်း ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၽၢၼ်ေပႃႈႄမႈႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆး ၊ မိူင်းၶၢင်ႇ ၊ မိူင်းထႆး ၊ မိူင်းေၸႈၵႅင်း ၊ မိူင်းႄၶႇမိူင်းဝၼ်း ၊ မိူင်းယၢင်း လွႆေၵႃႇ မႃးယူႇ သွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ်ဝႆႉၵမ်ႉပႃႇၼမ် ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူႈမိူင်းမိူင်းမႃးၶဝ်ႈသွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ်ဝႆႉတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈမိူၼ်ၵၼ်။

        ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇ ၵူၼ်းၼိူဝ်ႉလမ်ၼိူဝ်ႉၶၢဝ် ႁပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်း ႁၢမ်းသုၼ်ႇလႆႈႁဵၼ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵူႈေၵႃႉေၵႃႉေသ မႃးယူႇထၢင်ႇသဝ်း ဝႆႉၵမ်ႉပႃႇၼမ်။

        ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ေတမီးၸၢဝ်းၶိူဝ်းေၸး ေတမီးၵူၼ်းၶိူဝ်းၼမ်ဝႆႉေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈ ေသမႃးယူႇႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၵူႈေၵႃႉ ေတလႆႈသွၼ်ႁဵၼ်း ေတလႆႈသွၼ်လိၵ်ႈသွၼ်လၢႆးၵူႈေၵႃႉ ၼႂ်းႄၵႈၵၢင် (3)ၶူပ်ႇေတႃႇထိုင် (19)ၶူပ်ႇ တီႈေဢႇသုတ်း မၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်းၼင် ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈတူင်ႉၼိုင် ၵမ်းၵမ်လႆႈၼၼ်ႉ ေတလႆႈယူႇ ႁူင်းႁဵၼ်း (8)ပီႊ ဢမ်ႇယူႇဢမ်ႇလႆႈ မီးဝႆႉပၵ်းပိူင်ဝႆႉယူႇ။           

               ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႆႉ လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၸွမ်း မူႇၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃး (Geneva Call) ၵႂုႇဝႆႉဝႃႈ ေတဢမ်ႇၺွပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢႃႇယုလဵၵ်ႉ ႁဵတ်းသိုၵ်း ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလႃးလႃး ၊ ေတဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉၵိၼ်ႁႅင်းလၢႆလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ၊ ေတဢမ်ႇလႆႈ ၵၢၼ်ႉၸၼ်လူလၢႆ ေပႃႉထုပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ ေတဢမ်ႇလႆႈဢဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႇ တုမ်ႉတိုဝ်ႉ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ၶွင်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႆဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်ပႃးယူႇ။

                ယွၼ်ႉၼၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ် ဢမ်ႇပႆႇတဵမ်ႇ ဢႃႇယု (18) ၼၼ်ႉေတလႆႈသွၼ်ႁဵၼ်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၵူႈေၵႃႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈသွၼ် ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁဵၼ်းေတဢမ်ႇလႆႈ။ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းေၵႃႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းတႆး (RCSS/SSA) ႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢဝ်လႃးလႃး လိူဝ်ေသ ၶိုၼ်းဢဝ်ပွႆႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။

            မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05.02.2021 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ မႃးေလႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းေသ လႆႈထၢမ်ႇ တူင်ႉတၵ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ မႃးပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၶူးႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ် ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မီးၼပ်ႉၵတ်ႉသင်ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ မႃးလၢတ်ႈသူင်ႇ သင်ႇတီႈၶူးသွၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇႁဵၼ်းႁူႉဢမ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းႁူႉေတဢမ်ႇၶိုတ်းပိူၼ်ႈလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈႁူႉပွင်ၸႂ်လီငမ်းေသ ၸၢင်ႇဝၢင်းၽႅၼ်သူင်ႇသင်ႇသွၼ်ပၼ်တီႈၶူးႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း တူႇရိယႃႇ


ၶူးသႅင်သိုၵ်းႄလႈ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း တူႇရိယႃႇ

                လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းၶႃႈၵူႈေၵႃႉ သင်ထိုင်မႃး ၼႂ်းၸၼ်ႉၵၢင်ႄလႈ ၸၼ်ႉ (5 / 6) ဢမ်ႇသွၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ေတလႆႈႁဵၼ်း ေတလႆႈသွၼ်ဢဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ တူႇရိယႃႇ ၊ တၢင်းၵႃႈ ၊ တွႆႇတိၼ်ႇ ၊ ၸၼ်ႁၢင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ၶွင်လွင်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း ၵူႈၸိူင်းၸိူင်း ေတလႆႈႁဵၼ်းဢဝ် သွၼ်ဢဝ်ၵူႈေၵႃႉ။ ၸုမ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း တူႇရိႇယၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ (5 - 9) ပဵၼ်ၽႃႇသ ၵၢၼ်ပၢႆးၸႂ် ပၢႆးမွၼ်းၼိုင်ႈဢၼ် ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ဝႆႉ ၼိုင်ႈၽႃႇသႃႇယူႇ။

        ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း တူႇရိယႃႇၼႆႉ ေၵႃႇတင်ႈ မႃး မိူဝ်ႈပီႊ 12.11.2016 တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ၽူႈလႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းဢွၼ်တၢင်းသုတ်းပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ၶူးသုမၼ (ပီႊ2018-2019) ၵႂႃႇ။ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း တူႇရိယႃႇၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ် ယဝ်ႉၵႂႃႇမီး (4)ၸုပ်ႈယဝ်ႉ ၸုပ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉၸုပ်ႈၼိုင်ႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၼ်ႈပီႈေၵႃႈသွၼ်ဝႆႉပၼ် ၽိုၵ်းဝႆႉပၼ် လုၼ်ႈၼွင်ႉၵႂႃႇတိတ်းတိတ်း ယႃႇေပပၼ်ႁႂ်ႈမၼ်းႁၢႆလၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈ လၢႆလၢႆယူႇ။ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း တူႇရိယႃႇၼႆႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၼ်းယၢမ်ႈမီးမႃးလၢႆလၢႆေၵႃႉပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ယူႇ။

 • ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢၼ်သွၼ်

                ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢၼ်သွၼ် တူႇရိယၼႆႉ ေတပဵၼ်ယူႇ ၸမ်ၸမ် (3)လိူၼ် တႃႇၸမ်ၸမ် (1) လိူၼ်သမ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်လႆႈ ႁဵၼ်းဢဝ်ၽၢႆႇလိၵ်ႈ ၽၢႆႇ Note မၼ်း Key မၼ်း ဢွၼ်တၢင်း ဝၢႆးလင်မႃး ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ၸၢင်ႇၶိုၼ်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ထူပ်းမိုဝ်း ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူင်ႈၵွင်ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢၼ်သွၼ် မၼ်း ၼိုင်ႈဝၼ်း ေတပဵၼ်ယူႇ (3)ၸူဝ်ႈမွင်းၶိူင်ႈ ၼႂ်း (3)ၸူဝ်ႈမွင်းၶိူင်ႈၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လုၼ်ႈပီႈ ေတလႆႈသွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုပ်ႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ (5/6/7) တီႈ ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်။ 

 • ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုမ်းတူႇရိယႃႇ

                ၼႂ်းပီႊ (2020 - 2021) ၼႆႉ ၽူႈၵုမ်းထိင်း မၼ်းၵမ်းသိုပ်ႇ ေတပဵၼ် ၵဵမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ၶူးၶမ်းပူႉ ဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ သူၼ်းတုမ် ၊ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ၊ ထတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၊ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၊ ၶူးၵုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွၼ်ၽိုၵ်းသွၼ်ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၶူးၸၢႆးေၼႃႇၶုၼ်ၶမ်း ထတ်းသၢႆမၢႆလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးၽိုၵ်းႄလႈ တူၺ်းၸွမ်းေသ လၢႆးငၢႆးပၼ်ေၶႃႈမုၼ်းတီႈ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ၊ ၽၢႆႇဢွၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁဵတ်းတူဝ်ထူပ်းႄလႈ ထိင်းသိမ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁူဝ်ၼႃႈမၼ်းပဵၼ်ၸၢႆးႄၼ ၵႅမ်မၼ်းသမ်ႉပဵၼ် ၸၢႆးတိုၼ်းၶိူဝ်း ၸွမ်းၼင်မီးပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ် ႁဝ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉေသ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ သွၼ်ပၼ်ၵၼ် မႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယူႇ။

 • ၽိုၵ်းသွၼ်တွၼ်ႈတႃႇသင်ႇ

                ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းၼႆႉ မၼ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ႁႅင်းၼႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇၵျိုၵ်ႈ ပၢႆးမွၼ်းၼႆႉ ေတဢမ်ႇမီးၽႂ် ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ေတဢွၼ်ၵၼ်သူၼ်ၵျိုၵ်ႈ ပၢႆးမွၼ်းၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ ပၢႆးမွၼ်းၼႆေသတႃႉေၵႃႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းၼၼ်ႉ တၢင်းၵျိုၵ်ႈၶွင်ၵူၼ်းႁဝ်း ေၵႃႉၼိုင်ႈႄလႈ ေၵႃႉၼိုင်ႈ မၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် မၼ်းေၵႃႈႁၼ်ပိူင်ပိူင် ပိူၼ်ႈဝႆႉယူႇ။ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၽိုၵ်းသွၼ်ပၼ် ၽၢႆႇတွႆႇတိုင်ႈ တူႇရိယႃႇၼႆႉ မၼ်းေၵႃႈမီးလၢႆလၢႆလွင်ႈယူႇ

            1) တွၼ်ႈတႃႇပၢႆးၸႂ်

            2) တွၼ်ႈတႃႇ ေတသူၼ်ၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း

            3) တွၼ်ႈတႃႇ တူဝ်မီးလွင်ႈၵႅတ်ႇၶဵင်

            4) တွၼ်ႈတႃႇ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း

            5) ပၢႆးယူႇလီ

            6) လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ


1) တွၼ်ႈတႃႇပၢႆးၸႂ်

                ၵၢၼ်တွႆႇတူႇရိယႃႇၼႆႉ ၵူၼ်းတွႆႈမၼ်းေၵႃႈလီ ၵူၼ်းထွမ်ႇမၼ်းေၵႃႈလီ သင်ၽႂ်လႆႈငိၼ်း လႆႈထွမ်ႇမႅၼ်ႈၺႃးယဝ်ႉ ႁႅင်းၸႂ် လွင်ႈသိူဝ်း လွင်ႈေၵျဵႃႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇမႃးၵမ်းလဵဝ် မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းမီး ႁႅင်းၸႂ်မႃး မီးလွင်ႈေတႃႇသူႈ ၶႅၼ်ႇတႃႉလႆႈမႃးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

2) တွၼ်ႈတႃႇ ေတသူၼ်ၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း

                ေပႃးထွမ်ႇမႅၼ်ႈၺႃး ယိၼ်းႁၼ်ၺႃးယဝ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈၽိုၵ်း ဢမ်ႇပႆႇလႆႈ သွၼ်ဢဝ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ ၶဝ်မီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်ဢဝ်မႃး ၶဝ်ႈၸႂ်ပႃးၸႂ်မႃးၼိူဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း ၵၢၼ်တွႆႇတိုင်ႈၼႆႉၵမ်းလဵဝ်။ ၽူႈၸိူဝ်းၶဝ်ႈ တွႆႇတူႇရိယႃႇၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းသူၼ်ၸႂ်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်း တွႆႇတိၼ်ႁွင်ႉၵႂၢမ်း ၊ တႅမ်ႈၵႂၢမ်း ၊ ၸၼ်ႁၢင်ႈ ၊ တွႆႇၵွင်ႁွင်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်းလၢႆလၢႆ ယွၼ်ႉၼၼ် သင်ဢမ်ႇမီးၸႂ် ဢမ်ႇပႃးၸႂ်ၼိူဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းသင်ေၵႃႈ မၼ်းေတမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းပိူၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ တႃႇေတပႃးၸႂ်မႃးၼိူဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းၼႆႉေၵႃႈ တူႇရိယႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶၵ်ႉထီႉၼိုင်ႈ တီႈၵၢႆႇၵႂႃႇၸူး ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

3) တွၼ်ႈတႃႇတူဝ် မီးလွင်ႈၵႅတ်ႇၶဵင်

                ၵၢၼ်တွႆႇတူႇရိယႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈေတလႆႈ ၼင်ေသတွႆႇယူႇတၢင်းဝၼ်းတၢင်းဝၼ်း မၼ်းေၵႃႈ ေတလႆႈပၢႆ ေတလႆႈတူင်ႉၼိုင် သူပ်း ၊ မိုဝ်း ၊ တိၼ် ၊ တူဝ် ေတလႆႈတူင်ႉတူင်ႉၸွမ်းၵၼ် ေပႃးဢမ်ႇၼၼ် ေတဢမ်ႇဢွၵ်ႇသဵင်သင်။

                ၵၢၼ်ၽိုၵ်းၼႆႉေၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် လႆႈၽိုၵ်းႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် လွင်ႈေတႉ ၵူႈၵမ်းၵမ်းႄလႈ တႃႇေတယိပ်းၶိူင်ႈမၼ်းေသ တွႆႇၸွမ်းၵၼ်ေသ ပၢႆၸွမ်းတၢင်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈ မိုဝ်း ၊ တိၼ် ၊ သူပ်း ၊ ယၢင်ႈပၢႆၸွမ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ေပႃးဢမ်ႇၽိုၵ်းေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈ ယွၼ်ႉလႆႈၽိုၵ်းႁဵတ်းၵူႈဝၼ်းဝၼ်းႄလႈ မၼ်းၸၢင်ႇမႃးပၼ် ႁႅင်းတူဝ်ႁဝ်းလီလီၼၼ်ႉယူႇ။

4) တွၼ်ႈတႃႇ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း

                ေပႃးပဵၼ်ပၢင်ပွႆးယႂ်ႇပွႆးလူင်မႃး ယၢမ်းလဵဝ် သင်ဢမ်ႇပႃး ၸုမ်းတူႇရိယႃႇ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်တွႆႇတူႇရိယႃႇၼႆႉ မၼ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၊ မၼ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ၵူၼ်းသိုၵ်း ၊ မၼ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပၢင်ပွႆးၼိုင်ႈပၢင် ၸုမ်းတူႇရိယႃႇၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ပဵၼ်ၵၢၼ်လမ်လွင်ႈေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉသဵင်ႈမၼ်း ယွၼ်ႉသဵင်တွႆႇမၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈႄလႈ ၵူၼ်းသိုၵ်း ၸၢင်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းတၢင်းလင်မၼ်း။ လိုၼ်းသုတ်းေၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်းေပႃးႁၼ်ထိုင် ဝႃႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၶိုၵ်ႉ တွၼ်း ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်မီးၾၢင်ႈႁၢင်ႈသိုၵ်းတဵမ်ထူၼ်ႈၼိုင်ႈဢၼ် ယဝ်ႉသမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လၢႆလၢႆၼႆေသ မၼ်းေၵႃႈ ၸၢင်ႇမႃးပဵၼ် ေသႇေလႇၼႃႈတႃ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ၊ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းႄလႈ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ။

5) ပၢႆးယူႇလီ

                ၵၢၼ်သင်ေၵႃႈယဝ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ငၢႆႈေသဢၼ် မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ယၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၽိုၵ်း ဢွၵ်ႇႁိုၼ်လၢႆလၢႆယဝ်ႉ။ ၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း တူႇရိယႃႇ ႁဝ်းၼႆႉေၵႃႈမိူၼ်ၵၼ် လႆႈၽိုၵ်း ဢွၵ်ႇႁိုၼ်ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ဢွၵ်းလႆႈဝူၼ်ႉ ၊ တူဝ်လႆႈတူင်ႉ ၊ တိၼ်မိုဝ်း လႆႈတူင်ႉၼိုင် ၊ 

ပၢႆးၸႂ်ေၵႃႈၶိုၼ်ႈ ၊ လႆႈတူင်ႉတိုၼ်လႅတ်းသႅဝ်းၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းႄလႈ မၼ်းေၵႃႈ မႃးၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ၶွင်ပၢႆးယူႇလီတူဝ်ႁဝ်းၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ။ တႃႇေတပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း တူႇရိယႃႇၼႆႉေၵႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ ေတလႆႈမီးလွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈလႆႈၼမ်ေတႉေတႉ ေပႃးဢမ်ႇမီးလွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈလႆႈမိူၼ်ပိူၼ်ႈေၵႃႈ သွၼ်ဢမ်ႇထိုင်တီႈသင်။

6) လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

                ၵၢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းေသ တွႆႇၵွင် တွႆႇတူႇရိယႃႇ တႃႇေတဢွၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ေပႃးႁဵတ်းသၢင်ႈပၢႆၸွမ်းလင်လႆႈ ၸုမ်းတူႇရိယႃႇၼႆႉ ေၵႃႈမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ငၢႆႈငၢႆႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်းၼင်ၵၼ် ေတလႆႈမီးၵၢၼ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၶိူင်ႈတွႆႇတူႇရိယႃႇၼႆႉ ႁူမ်ႈတၢင်းမူတ်းမူတ်း မၼ်းမီး (76)မဵဝ်း ၶိူင်ႈလႂ်ၶိူင်ႈၼၼ်ႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်းမီး တိုတ်ႈၽႂ်တိုတ်ႈမၼ်းေသ တႃႇႁႂ်ႈသဵင်မၼ်းေပႃးေတမႃးၶဝ်ႈ ၵၼ်လႆႈလီလီၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ငၢႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈေၵႃႈ လွင်ႈယႂ်ႇ လမ်လွင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸုမ်းတူႇရိယႃႇ ႁဝ်းၶဝ်ႁူႉပွင်ၸႂ်ၵၼ်လီေတႉေတႉ။

                ၵၢၼ်သွၼ်သင်ေၵႃႈယဝ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းပၼ်ၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ႁဝ်းႄလႈ တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃပၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ဢမ်ႇသွၼ်သင် ဢမ်ႇၽိုၵ်းသင် ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ေသ ယူႇလၢႆလၢႆ ေတမီးတၢင်းႁူႉ ေတမီႈၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း ေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမီးမိူၼ်ပိူၼ်ႈ ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈေလႃႇ ေတႃႇၼင်ြၽႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႇသိုပ်ႇယူႇသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈေၵႃႈ တၢင်းလႆႈဢွၵ်ႇ တုင်းသွမ်း မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ


        

         ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်? ႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်သင် ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းယူႇ ႁဝ်းပူၵ်းပွင်ဝႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလုၼ်ႈမႂ်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႆႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၽူႈၸိူဝ်းဢႃႇယုယႂ်ႇၶဝ် ၽူႈမီးငိုၼ်းမီးတွင်းၶဝ် ဢမ်ႇေပႃးၵမ်ႉထႅမ်ပၼ်ႁႅင်းႄလႈ ဢမ်ႇဝႆႉၵႃႇၶၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ။

        ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း ပဵၼ်ၶူးသွၼ်ေၵႃႉၼိုင်ႈေသ ၸွမ်းၼင်ဢၼ်ယၢမ်ႈထူပ်းမႃး ၺႃးမႃး လႆႈႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးမႃး တီႈႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈႁဝ်းပူၵ်းပွင် ၵၢၼ်ၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉလၢႆးပိူင်တၢႆ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉပိူင်လၢႆးထွမ်ႇေၶႃႈသင်ႇ ၶႂ်ႈၸႂ်ႉထွမ်ႇလွင်ႈလဵဝ်ႄလႈ ဢမ်ႇၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်ဝႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႃႈ။ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၽူႈယႂ်ႇ ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉႁဝ်း ၽူႈလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းသုင်ႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ေတလႆႈေမႃမုင်ႈႁၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းၵႆပၼ် တီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈႁၼ်ၾၢင်ႈႁၢင်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်သင်မႃး တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ႁဝ်းေတလႆႈႁူႉ ေတလႆႈတူၺ်းႁၼ်တၢင်းၵႆ။

                လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ၶူးသွၼ် ၊ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၊ ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ေတလႆႈမီး ပဝ်ႉမၢႆသဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ်ႁၼ်ၸဵင်ႈလႅင်းလီပၼ် တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမဵဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉသင် သင်ပဵၼ်ၶွမ်းေၵႃႈ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၶွမ်းဢမ်ႇပႆႇမီး Software သင်ၼႂ်းၶိူင်ႈမၼ်း ႁဝ်းတႃးပၼ်သီၶၢဝ်ေၵႃႈပဵၼ်သီၶၢဝ် ႁဝ်းတႃးပၼ် သီလႅင်ေၵႃႈ မၼ်းေတပဵၼ်သီလႅင်ၵူၺ်း။ သင်ႁဝ်းတႃးပၼ်သီမၼ်းၽိတ်း သွၼ်ပၼ်မၼ်းၽိတ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ေတလႆႈတူၵ်းသူမ်းတၢင်းၶိူဝ်း။ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇၼႃႇ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ ေပႃးႁဵတ်းလၢႆးမၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇ ေပႃးသင်ႇသွၼ်လၢႆးမၼ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈေၵႃႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၵႃႉၼၼ်ႉေၵႃႈ တႃႇေတမီးတီႈၸႂ်ႉမၼ်းၶႂ်ႈယၢပ်ႇယဝ်ႉ။

            ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈဢဝ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃပဵၼ်လၵ်းေသ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇႁႃႁဵတ်းေၵႃႉၵၼ် သင်ႁဝ်းဢမ်ႇၽိုၵ်းဝႆႉပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းဝႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈမႃး တႃႇေတၵႂႃႇၶဝ်ႈၸူးပိူၼ်ႈလႆႈႄလႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ဝူၼ်ႉသွၼ်ႇႁၼ်ယၢပ်ႇယူႇ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

လိုမ်းလွႆးလွႆး

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts