ၵႂၢမ်းသင်ႇ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း

             မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19.10.2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 10:35 ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း မီးတိုဝ်ႉတၢင်း လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ႇၵၼ်ႇေတႃး ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းႄလႈ  လႆႈမႃးတၢင်းႁူႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ထႅင်ႈယူႇ ၊  ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၊ ၽၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇေၵႃႈ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၢႆးၵၼ်ႇေတႃး ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ယဝ်ႉ  မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈၵႂႃႇမီးယူႇၵႂၢမ်းလၢႆလၢႆေၶႃႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႃႈ ႁဝ်းလႆႈဝူၼ်ႉႄလႈ လႆႈထတ်းသၢင်ႈႁၼ်ၸွမ်းပႃးၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ေၶႃႈထီႉ (1) မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉ (3) ၽွမ်ႉ -

   1. ၽွမ်ႉႁွမ်တၢင်းႁူႉ
   2. ၽွမ်ႉတိုၵ်းေတႃး
   3. ၽွမ်ႉပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်    ပဵၼ်ၼမ်ႉၵႂၢမ်းမီးၽွၼ်းလီႄတႉႄတႉ။

ပၢင်ၵၼ်ႇေတႃး ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

 • ၽွမ်ႉႁွမ်တၢင်းႁူႉ

                    မိူဝ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၸွမ်း တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ  ႁဝ်းေတလႆႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉလၢႆလၢႆလွင်ႈ။  လူဝ်ႇႁႃငိုၼ်း လူဝ်ႇႁႃတၢင်းႁူႉ  လူဝ်ႇႁႃပၺ်ႇၺႃႇ  လူဝ်ႇႁႃႁွမ်ႁႅင်းသိုၵ်း လူဝ်ႇႁႃပူၵ်းပွင်ဝႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်းၼမ်ၼမ် တွၼ်ႈတႃႇ သင်ၵၢၼ်မိူင်းလူႉၵွႆမႃး ႁႂ်ႈေပႃးတူဝ်ႈတၼ်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ မိူဝ်ႈမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇေပႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းၼမ်ႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈႁႃတၢင်းႁူႉသႂ်ႇတူဝ်ေၵႃႈ ေတလႆႈႁႃၶတ်းၸႂ်ဢဝ် မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းႁဝ်းဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၊  ၵၢၼ်တၢင်းႁူႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵူၺ်း  ႁႃလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆး ၵူႈပၢႆးပၢႆး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼိူဝ်လႅင်း ၼိူဝ် Net  ေၵႃႈ လႆႈတၢင်းႁူႉၼမ်ယဝ်ႉ  ၵွပ်ႈဝႃႈသူၶဝ် တိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉ ဢွၵ်းလီႄလႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉလီ။ ေပႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းယႃႇေပယူႇလၢႆ  ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ႁဝ်းမႃးယူႇမိူင်းထႆးၼႆႉ တႃႇေတတိတ်းေတႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်း (ၼွၵ်ႇမိူင်း)  ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းမႃးႁႃငိုၼ်း ၊  မႃး ႁႃတၢင်းေၵျုႇႄလႈသိူဝ်း  ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးေၵႃႈ ႁႂ်ႈေမႃယူႇၸွမ်းမၢႆမီႈမိူင်းပိူၼ်ႈ ယႃႇေပႁဵတ်းၽိတ်းမၢႆမီႈပိူၼ်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းႁဝ်း။ ႁႂ်ႈေမႃဢဝ်တၢင်းႁူႉသႂ်ႇတူဝ် ယႃႇေပႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းႄလႈ  ၸိုဝ်ႈသဵင်တႆးႁဝ်းလႆႈလူႉ ၽွင်းယၢမ်းႁဝ်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉဝႆႉ။


 • ၽွမ်ႉတိုၵ်းေတႃး

                    ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ေတပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈ  ၵဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵဝ်တိုၵ်းသိုၵ်းမႃး ၊ ၵဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းမႃး  ဢၼ်ၵဝ်ႁဵတ်းယူႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ  ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းယဝ်ႉ  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၵဝ်ၶတ်းၸႂ်ေသ  ၵၢႆႇၶူဝ်ဝႆႉပၼ်သူၶဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ေတၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းၼႃႈယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈထွမ်ႇၼမ်ၼမ် ယဝ်ႉႁႂ်ႈလၢတ်ႈႄဢႇႄဢႇ ဢဝ်ၵၢၼ်လူင်းတူဝ်ထူပ်းႁဵတ်းပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇေသ ႁဵတ်းႄၼၵူၼ်းတၢင်းၼမ်။ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တၢင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ  ႁဝ်းမီးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလၢႆလၢႆလွင်ႈ  ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵိုတ်းသိုၵ်း ေသၼင်ႈယူႇလၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ  ၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ  ေတလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ လၢႆလၢႆလွင်ႈ သင်ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈၼႃႈမႃး ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းတူၵ်းယွၼ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းတူဝ်ႈတၼ်းၶိုၼ်းလုၵ်ႉတိုၵ်းေတႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းလႆႈၵူႈၶဝ်း ယွၼ်ႉၼၼ်ႁဝ်းမီး ၵၢၼ်ၽွမ်ႉတႃႇေတ တိုၵ်းေတႃးၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ပၢင်ၵၼ်ႇေတႃး ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
 • ၽွမ်ႉပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်

                 ႁႂ်ႈေမႃႁၵ်ႉသႃတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် တႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ေတမီးႁႅင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လႆႈ ၼၼ်ႉေၵႃႈ  ႁဝ်းေတလႆႈတိုၵ်းေတႃး ႁႂ်ႈေပႉပႃးလႆႈၽူႈၶဵၼ်ၼႂ်းတူဝ် ပၢႆးယူႇလီ ေယးၵႃႇ ႁဝ်းဢွၼ်တၢင်း။  သင်ပၢႆးယူႇလီႁဝ်းဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇၶဵမ်ႉၼႆေၵႃႈ  တွၼ်ႈတႃႇေတႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။ ၽွမ်ႉတႃႇေတပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈ ၼႆႉၵွပ်ႈဝႃႈ မၼ်းမီးၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ  ဢႃႇယု ၵူၼ်းႁဝ်းေၵႃႈ ထဝ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်းဝၼ်းယဝ်ႉ ၊  ဢသၢၵ်ႈႁဝ်းေၵႃႈယႂ်ႇမႃးၵူႈဝၼ်းဝၼ်း  သၽႃႇဝ ေလႃးၵ လူင်ၼႆႉ  ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈေတဢမ်ႇႄဝႈလႆႈ ၵွပ်ႈၼႆ ႁႂ်ႈေမႃႁၵ်ႉသႃတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်လီငမ်း။ ပိူၼ်ႈပၼ်ၵၢၼ်မႃး ယႃႇေပၶႂ်ႈႄဝႈ ယႃႇႄပႈၶႂ်ႈၶၢၼ်ႉႁဵတ်း  ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်ၼမ် ဢဝ်တၢင်းႁူႉ တူဝ်ထူပ်းၼမ်ၼမ်  ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ေတလႆႈမီးတူဝ်ထူပ်းၼမ်ၼမ်ယဝ်ႉ ၸၢင်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်။ သင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉ ၼႆ  တႃႇေတၽွမ်ႉေသမႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လႆႈ ၼၼ်ႉမၼ်းယၢပ်ႇၼႃႇ။
             ၵႂၢမ်း (3) ေၶႃႈၼႆႉ  ပဵၼ်ၵႂၢမ်းသင်ႇ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA ) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝၼ်း ၵၼ်ႇေတႃးမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။  ေတလႆႈဝႃႈ  ပဵၼ်ၼမ်ႉၵႂၢမ်း ဢၼ်မီးၵႃႈၶၢၼ်ႇယႂ်ႇလူင်ေတႉေတႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းေတႉ။ ၼမ်ႉၵႂၢမ်း ၊ ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ၽူႈလႂ်ေသဢမ်ႇဝႃႈ ထုၵ်ႇလီထွမ်ႇ ထုၵ်ႇ လီလဵပ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ  ထုၵ်ႇလီၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းယူႇ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇယဝ်ႉၵႂႃႇပႅတ်ႈလၢႆလၢႆ တီႈေဢႇသုတ်းမၼ်းေၵႃႈ ႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇတူဝ်ထူပ်းႄလႈ  တၢင်းႁူႉ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈမၼ်းၵႂႃႇၵူႈဢၼ်ဢၼ်ယူႇ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

No comments:

Post a Comment

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts