ၽွၼ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၽွင်းယၢမ်းဝူၼ်ႉသေတႅမ်ႈလိၵ်ႈ


                    ႁိူၼ်းၼိုင်ႈလင်တေလႆႈမီးႁူဝ်ၸဝ်ႈႁိူၼ်း၊ ၸုမ်းၼိုင်ႈၸုမ်းတေလႆႈမီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၼိုင်ႈၵၢၼ်တေလႆႈမီးၽူႈၼၢမ်းၼႃႈ။ ၼႃႈၵၢၼ်ႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတေတူၵ်းတႅမ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းယူႇတီႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်မၼ်းလႄႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၽွမ်ႉၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၵူၺ်း။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ သႅင်သိုၵ်း ၶႆႈမႃးပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈ ပၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉလီလီတွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈသူင်ၸႂ်လူလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းယူႇ။ သင်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႁဵတ်း ႁႂ်ႈမၼ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈလီလီၼၼ်ႉ ဢၼ်တေလႆႈႁဵတ်းမီးယူႇ (3) ႁူဝ်ၶေႃႈ -

 • ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်း
 • ယႃႇပိူင်ဢိင်ႇပိူၼ်ႈၼႃႇပူၼ်ႉတီႈ
 • ဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉပဵၼ်ယႂ်ႇသေႁဵတ်းၵၢၼ်

                  ၼႂ်း (3) ႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉ လႆႈဝႃႈ လွင်ႈယႂ်ႇတေႉတေႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ငၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတေ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ။ မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈၸုမ်း၊ ၽူႈၼၢမ်းၼႃႈၼိုင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း တႃႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇထီႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းဢမ်ႇၼၼ် လုၵ်ႈၼွင်ႉႁဝ်း  ဝၼ်းလဵဝ်ၵူၺ်းႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈ 100ၵေႃႉၵေႃႈ ႁႃမႃးလႆႈၵမ်းလဵဝ် ဝၼ်းလဵဝ်သေ ႁႃဢမ်ႇလႆႈမႃးၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လႄႈၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လႄႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတေႉတေႉ ၶႂ်ႈဢဝ်ၽႂ်ႁဵတ်းဢဝ်ႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈ ၶႂ်ႈဢဝ်ၽႂ်ပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈဢဝ်ႁဵတ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢမ်ႇလီလႄႈ လုၵ်ႈၸုမ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်းတူၵ်းၵႂႃႇ ၵေႃႈႁၼ်မီးတၢင်းၼမ်ယူႇ။


ၽွင်းၸတ်းၵၢၼ်ပၼ်ပုၼ်ၽွၼ်းတႃႇတေႁဵတ်းၵၢၼ်

 • ပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်း

                      ၵၢၼ်ႁဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈသၢင်ႈယူႇတေႉတေႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းမီးဝႆႉၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႂ်းမိုဝ်းမီးဝႆႉယဝ်ႉလႄႈတႃႇတေၶိုၼ်ႈၼႃႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼႆႉဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၵွၼ်၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်းတေလီ၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်းတေႉၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉယဝ်ႉ  ပေႃးတေတႄႇႁဵတ်းၵၢၼ်သမ်ႉ ၽိူတ်ႇမႃးတူၺ်း ၵူၼ်းၸွမ်းလင်ႁဝ်းလုၵ်ႈၸုမ်းႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉသင်ၼႆၵေႃႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်းမီးၵႃႈၶၢၼ်ယူႇၵေႃႈ ဢဝ်ပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပေႃးပႅတ်ႈလၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼႆတႃႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵႂႃႇၼႃႈလႄႈ ႁႂ်ႈမၼ်းထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆႁဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇပူၵ်းပွင်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်း ၼႆႉလီလီလူးၵွၼ် ပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်မႃးၵေႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်ၽႅၼ်ၸတ်းၵၢၼ်လႄႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၼ်းတေလႆႈယၢပ်ႇတေလႆႈႁိုဝ်ႉလၢႆလၢႆၵူၺ်း။ ၼႃႈၵၢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶႂ်ႈ ႁဵတ်းသင်တေႉတေႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇတၢမ်းဝႂၢင်းသေ ၵႆႉၵႆႉမီးပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ၊ ပၢင်ႁူပ်းထူပ်း လုၵ်ႈၸုမ်းႁဝ်းယူႇတႃႇသေယူႇ ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇထႅမ်ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်း၊ ၽႂ်လူဝ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ၽႂ်ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်မၼ်းလႄႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၼ်းတေလႆႈႁူႉလီလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈၸုမ်း ႁႅင်းယႂ်ႇမႃးႁႅင်းၵႃႊႁိုဝ်ၵေႃႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်း လူဝ်ႇမီးၼမ်ၵႃႊၼၼ်ႉ မၼ်းၸင်ႇၶိုၼ်ႈၵႂႃႇႁွတ်ႈတီႈယိူင်းမၢႆဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈႁဵတ်းၶႂ်ႈပဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉယူႇ


ၽွင်းယၢမ်းတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်

 • ယႃႇပိူင်ဢိင်ပိူၼ်ႈၼႃႇပူၼ်ႉတီႈ

                       ၼႂ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇၼႃႈၼၼ်ႉ လိူဝ်သေၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်းဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉဝႃႈမၼ်းလူဝ်ႇတီႈလႂ်မၼ်းၽိတ်းတီႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ၊ ၼႂ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်း ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈယူႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇမေႃပၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်းသေႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ။ လၢတ်ႈၼႄႈ For Example မၼ်း တႃႇတႆးတေၽွမ်ႉၵၼ် တႃႇတႆးတေဢမ်ႇၽိတ်းၵၼ် ၼၼ်ႉသင်ႁဝ်း ၵႂႃႇပိူင်ဢိင်ပိူၼ်ႈ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမႃးၵႄႈၶၢႆပၼ် ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈမႃးႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ႁဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈလၢႆးႁဵတ်းမၼ်းၼႆႉၽိတ်းတေႉတေႉ ၾႆးၼႆႉႁဝ်း ႁဝ်းႁူႉလီလိူဝ်သေပိူၼ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ၊ လွင်ႈယၢပ်ႇႁဝ်း လွင်ႈတုၵ်ႉၶ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇတႅမ်ႈထူၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇပေပေႃးၵႂႃႇပိူင်ဢိင်ပိူၼ်ႈၼႃႇ ပူၼ်ႉတီႈလိူဝ်သေ ၵူၼ်းၼႂ်းႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်သေၵမ်း၊ ပေႃးပဵၼ်ၼၼ်မႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဝ်း ၵေႃႈလူႉ ငိုၼ်းၶမ်းၵေႃႈလႆႈသဵင်ႈပၼ်လၢႆလၢႆ၊ ၵူၼ်းၼႂ်းႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး တေႁၼ်တူၵ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းယူႇ။ ယုမ်ႇယၢမ်ၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်း ၸႃႉႁူမ်ႈၶီလီႁူမ်ႈၸၢမ်ႇ ပဵၼ်ႁိုဝ်မီးႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁဝ်းတိုၼ်းတေဢမ်ႇပွႆႇၽႃႇၵၼ်လႆႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇၶိုၼ်းမေႃပိူင်ဢိင်ႇၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်းလႄႈ ပၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼႂ်းၸုမ်းႁဝ်းၵူၺ်း၊ သင်ဝႃႈ ႁဝ်းမီးလွင်ႈပိူင်ဢိင်ပိူၼ်ႈၼႃႇပူၼ်ႉတီႈၼႆၸိုင်ႈ ယႃႇပေမုင်ႈမွင်းလႃႇဝႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းလႄႈၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်းတႃႇတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇႁၼ်မီးမႃးလႆႈသေပွၵ်ႈ။ ပၼ်ႁႃၼႂ်းႁဝ်း ၵူၼ်းၼႂ်းႁဝ်းႁူႉလီလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ တႃႇႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆႉ ယႃႇပေ ၶႂ်ႈမီးၸႂ်ပိူင်ဢိင်ႇပိူၼ်ႈၼႃႇပူၼ်ႉတီႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး ႁဝ်းၸင်ႇၶိုၼ်းလႆႈပဵၼ် ၶီၶႃႈၶဝ်ၶိုၼ်းယူႇ။


 • ဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉပဵၼ်ယႂ်ႇသေႁဵတ်းၵၢၼ်

                       တေႁဵတ်းၵၢၼ်သင်မႃးၵေႃႈလီ ဢၼ်ႁဝ်းတေတႅပ်းတတ်းဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ယႃႇပေလုၵ်ႉဢဝ်တီႈၵူၼ်းသွင်ၵေႃႉသၢမ်ၵေႃႉၼၼ်ႉသေတႅပ်းတတ်းၵႂႃႇသေၵမ်း၊ သင်ၽိတ်းမႃး သင်မီးပၼ်ႁႃမႃး မၼ်းတေၵႄႈၶၢႆယၢပ်ႇၼႃႇ။ ပၢႆးဝူၼ်ႉတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ ပဵၼ် ဢႃႇသွင်ႇၶူဝ်းၶွင်လီ ၼိုင်ႈဢၼ်ယဝ်ႉ ၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇ။
                       ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ် ၵႆႉဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ လူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ၵေႃႈ လႆႈႁၼ်တႄႇငိုၼ်းတႄႇၶမ်းလၢႆလၢႆယူႇ လိူဝ်ဝႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇငိုၼ်းႁႃးၼႆဢမ်ႇၶႆႈမၢႆထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်ငိုၼ်းၼႆႉလူဝ်ႇယူႇ လိူဝ်သေဝႃႈ ငိုၼ်းတီႈထုၵ်ႇဢမ်ႇမူတ်းထုၵ်ႇလီဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼၼ်ႉယႃႇပေၵႂႃႇပၼ်ငိုၼ်းသုမ်းလၢႆလၢႆသေ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းမႃးသင်ၼၼ်ႉသေဢိတ်း၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈဢၼ် ၶူင်းၵၢၼ်ၼိုင်ႈဢၼ်တႃႇမၼ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူဝ်းၼႃႈ တႃႇၵၢၼ်ငၢၼ်းမၼ်းတေၵႂႃႇလႆႈၵႆလႄႈ ၽေႈၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉထႅင်ႈတၢင်းၼမ်ၼၼ်ႉ ၼမ်ႉၵတ်ႉပၢႆးၸတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇငိုၼ်းတွင်းၵေႃႈႁဝ်းလူဝ်ႇမီးဝႆႉယူႇ။ မီးငိုၼ်း ၼိုင်ႈလၢၼ်ႉ ႁႃငိုၼ်းမႃးလႆႈၶိုၼ်းမႃး သၢမ်လၢၼ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမေႃၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်းလႄႈ မေႃၸတ်းၵၢၼ်ၽၢႆႇငိုၼ်းတွင်းလီယူႇ။ တီႈဢမ်ႇထုၵ်ႇလီသဵင်ႈငိုၼ်းတွင်းၼၼ်ႉသမ်ႉၶၢမ်လႆႈသဵင်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇ ၶိုၵ်ႉဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ဢဝ်ၶေႃႈတႅပ်းတတ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈသွင်ၵေႃႉသေ ႁဵတ်ႈၷၢၼ်ၵႂႃႇၵူၺ်းလႄႈ လူႉလူႉၵွႆၵွႆၼမ်မႃးၵေႃႈ ငိုၼ်းၵေႃႈသုမ်းလၢႆလၢႆ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵေႃႈသုမ်းလၢႆလၢႆၵူၺ်း။
                       ပေႃးတေမႃးၸႂ်ႉငိုၼ်းၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီထတ်းတူၺ်းလီလီဝႃႈ ထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉႁႃး ဢမ်ႇပႆႇ ထုၵ်ႇလီၸႂ်ႉ ၼၼ်ႉလီလီယူႇ ပေႃးဢမ်ႇၼၼ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်းတေၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈဢမ်ႇလႆႈၵႆသေပွၵ်ႈ။


ၽွင်းယၢမ်းၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ

                 ၵွပ်ႈၼႆ သင်သူၸဝ်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၼႆ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ လိၵ်ႈ ဢၼ်ႇၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇသူလႄႈ တေပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇ သူၶဝ်ၵူႈၵေႃႉယူႇ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ႁူႉလိူဝ်သေၶႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပွင်ႇၸႂ်လိူဝ်ၼမ်သေၶႃႈ ၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ် ၵွပ်ႈဝႃႈ တၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းႁဝ်းမၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ပီႈႁူႉၼိုင်ႈ ၼွင်ႉႁူႉသွင် ပၢႆးဝူၼ်ႉပိူၼ်ႈ ပေႃးႁဝ်းမေႃဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၵေႃႈမီးၽွၼ်းလီ သင်ႁဝ်းဢမ်ႇမေႃဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၵေႃႈ မီးလွင်ႈႁၢႆႉ ထုၵ်ႇလီဢဝ်ဢမ်ႇဢဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတူဝ်ၸႂ်ၽႂ်မၼ်းၵူႈၵေႃႉၵူၺ်းလႄႈ သင်ဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်း လႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆး ၽိတ်းၵႂႃႇၼႆၸိုင်ႈ ဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်ၶႃႈႁဝ်းယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်းၶႃႈ

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ
 • သႅင်သိုၵ်း
 • ShanStateDefenceArmy
 • Date >>> 24 - 25/07/2018
Share:

သမိုုင္းအမွန္သိေစမိုုင္ပြန္ေစာ္ဘြား စ၀္စံထြန္း

                       က်ေတာ္တိုု. တိုုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးသည္ ေမြးလာကတည္.က ပညာေရးနွင္.ပတ္သက္လာရင္ ဗမာစာ ဗမာေက်ာင္း ဗမာသမိုုင္းကလြဲလိုု. က်န္တာသိပ္မသိပါ က်န္တာသိပ္ေလ.လာခြင္.မရွိပါ။ က်ေတာ္ငယ္ငယ္တုုန္းက သူငယ္တန္းကေန ဆယ္တန္း သခ်ၤာဘာသာနဲ. ေက်ာင္းျပီးလာကတည္.က ေလ.လာသင္ယူခဲ.ဖူးသည္. သမိုုင္းစာမ်ားသည္ ဗမာသမိုုင္းက ခပ္မ်ားမ်ားပါပဲ။ က်န္စစ္သားကြ်မ္းက်င္မူ. အေနာ္ရထာကြ်မ္းက်င္မူ. စသျဖစ္ အဲဒီသမိုုင္းေတြနဲ. ျကီးပင္းလာခဲ.တဲ. သူတေယာက္ပါ။ ျပီးခဲ.တဲ.အတိတ္ကိုု သမိုုင္းအျဖစ္မွတ္ယူမယ္ဆုုိရင္ စစ္မွန္တဲ. သမိုုင္းေတာ. လူတိုုင္းလူမ်ိဳးတိုုင္းက လိုုခ်င္ျကတာအမွန္ပါပဲ။ စစ္မွန္တဲ. သမိုုင္းမေဖာ္ေဆာင္ပဲလိမ္ညာေနတဲ. သမိုုင္းကိုုပဲ ေလ.လာသင္ယူေနမယ္ဆိုု ႏိုုင္ငံအတြက္ေရာ ကိုုယ္.အတြက္ေရာ အရမ္းေနာက္က်န္ခဲ.ေနရပါျပီ သမိုုင္းဆိုုတာ အင္အားျကည္.သူ ေရးခ်င္သလိုု ေရးလိုု.မရပါဘူး သူ.၏ပင္ရင္း ဘယ္လိုုျဖစ္လာသလဲ ဘယ္ခ်ိန္ဘယ္ခါမွာ က်ရွူံးသလဲ စသျဖင္.တိက်မူ.ကိုုေတာ.ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။
                      ဒီကေန.က်ေရာက္တဲ. အာဇာနည္ေန.လိုုမ်ိဳးကိုုလဲ က်ေတာ္.အတြက္ ထပ္တူ၀မ္းနည္းမိ.ပါတယ္ ဒါေပမဲ. က်ေတာ္တိုု. သွ်ာမ္းေစာ္ဘြား စ၀္စံထြန္းျကေတာ. ၁၉ ဂ်ဴလိုုင္ မွာက်ဆုုံးတာမပာုုတ္ပါ။ ခပ္မ်ားမ်ား ရန္ကုုန္ ေနျပည္ေတာ္ မွာေနထိုုင္ေနျကတဲ. လူေတြ က်ေတာ္တိုု.၏ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဘယ္ေန.ဘယ္ရက္ ဘယ္ခ်ိန္ က်ဆုုံး သြားမွန္းမသိပဲနဲ. လူမ်ားကခိုုင္းတိုုင္း လိုုက္ကရတာ မွန္ကန္တဲ. သမိုုင္းကိုု ျဖတ္ျပီး အမွားသမိုုင္းကိုု လုုပ္ေဆာင္ေနတာနဲ.အတူတူပါပဲ။ ဒီစာကိုုေရးျခင္းသည္ Personal အရက်ေတာ္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကိုုေရာ သူသမီးကိုုပါ ေလးစားပါတယ္ မေလးစားလိုု. ေရးတာမပာုုတ္ပါ က်ေတာ္တိုု. တိုုင္းရင္းသားသည္ မွန္ကန္တဲ. သမိုုင္းကိုုလိုုခ်င္မိ.တာအမွန္ပါပဲ။ က်ေတာ္ျမင္ပါတယ္ သွ်ာမ္းႏိုုင္ငံေရးသမားမ်ား ခပ္မ်ားမ်ား Post တခုုေရးတင္တာေတြ.တယ္ ဒီကေန. က်ေတာ္တိုု.၏ သွ်ာမ္းေစာ္ဘြား စ၀္စံထြန္း က်ဆုုံးတဲ. ေန. ထပ္တူ ၀မ္းနည္းပါတယ္ ဆိုုျပီး ေရးေနျကလိုုက္တာ။ ႏိုုင္ငံေရး သမားတေယာက္လုုပ္ျပီးေတာ. ကိုုယ္.လူမ်ား ကိုုယ္.ဘာသာ ဓေလ.ထုုံးစံ သမိုုင္းကိုုမသိရင္ ဘယ္လိုုနည္းနဲ.မွာ က်ေတာ္တိုု. လူမ်ိဳးတိုုးတက္ရာတိုုးတက္ေျကာင္း မရႏိုုင္ပါ။


မိုုင္ပြန္ေစာ္ဘြား စ၀္စံထြန္း

                             ပညာေတာ. ရွိျကပါတယ္ ဒါေပမဲ. သိတဲ.ပညာ္ တတ္တဲ.ပညာ ေလ.လာတဲ. သမိုုင္းက အမွားေတြမ်ားလြန္းေတာ. လည္မလိုုလိုုနဲ. ပိုုပိုုအ သြားတာကိုု က်ေတာ္ျမင္မိ.ပါတယ္။ 

 • သမိုင္း အစစ္အမွန္ကိုု ရွာေဖြေလ.လာပါ လူမ်ားစကား လူမ်ားသမိုုင္းကိုု ပဲ ေလ.လာရင္ေတာ. ကိုုယ္လဲ လူမ်ားသမိုုင္းကိုုပဲ သိမွာေပါ.။ သမိုုင္း ဆိုုတာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳး၏ အသက္ေသြးေခ်ာင္း တခုုပါပဲ ဆိုုတာ

                     ဦးေႏွာက္ထဲမွာ ရိုုက္သြင္းဖုုိ.က လိုုတယ္ ႏိုုးမပာုုတ္ရင္ လက္နက္ကိုုင္ ႏိုုင္ငံေရး လုုပ္စရာလဲ မလိုုဘူး တကယ္၀မ္းနည္းမိ.ပါတယ္ သွ်ာမ္းႏိုုင္ငံေရးသမားမ်ား သွ်ာမ္းပညာရွိသမားမ်ားအတြက္ေတာ. သမိုုင္းမွန္ကိုု မေဖာ္ထုုတ္ရဲတဲ. သတိမရွိတဲ.အတြက္ကိုု။ • Sai Seng Serk
 • ShanStateDefenceArmy
Share:

ပၼ်ႁႃတႆးတေႃႇတႆးRCSS/SSA AND SSPP/SSA 

                      မိူဝ်ႈဝၼ်းထိႉ 10.07.2018 တႆးတေႃႇတႆးလႆႈမီးပၼ်ႁႃၵၼ် ၊ လႆႈယိုဝ်းၵၼ် ၊ လႆႈတိုၵ်း ၵၼ် လႆႈမီးလွင်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ၽိတ်းၵၼ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းတၢင်းသွင်ၽၢႆႇ ထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈႁႃ ႁူပ်းထူပ်ႉၵၼ် ၶၼ်ၶၼ်ဝႆးဝႆးယူႇၶႃႈ။ ပၼ်ႁႃဢၼ်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ၵႄႈၶၢႆဝၢႆးဝၢႆး ယဝ်ႉ သင်ပွႆဝႆႉၸိူင်ႉၼႆတိၵ်းတိၵ်းတေႉ ဢၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း မုင်ႈမွင်းဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈလႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သွင်ၸုမ်း သၢမ်ၸုမ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်ၸုမ်းလဵဝ်ၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈ။ သိုၵ်းတႆး ၶဝ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈပဵၼ်တႆး ႁဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းပၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းယူႇ။


တင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမၢႆထိုင်တေႃႇၸုမ်းလႆႈ

                 ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၵမ်းလႆႈၵေႃႈ ပေႃးၵုမ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ တၢင်းၼိူဝ်ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢမ်ႇႁူႉၸွမ်း ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈသင်ႇလုၵ်ႉတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈမႃး ၼႆတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းတေႉ ၼၼ်ႉမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၶေႃႈၵႄႈပၼ်ႁႃမၼ်း မၼ်းပဵၼ်ႁႃလူင်ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈဝႃႈ လွင်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယၢမ်ၵၼ်ထႅင်ႈ ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ သင်ၼႆႉယူႇၸွမ်းၶေႃသင်ႇၵူၺ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်သိုၵ်း ႁၢၼ်လႄႈ လုၵ်ႈတပ်ႉလုၵ်ႈၸုမ်း ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈတေႁူႉလီၵူႈၵေႃႉယူႇ ပေႃးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉၵွင်ႁဝ်း ပေႃးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉၵေႃႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉလႄႈ လုၵ်ႈသိုၵ်း သိုၵ်းႁၢၼ်ႁဝ်းၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇဢမ်ႇမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတေၵႂႃႇႁႃပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတေႃႇပိူၼ်ႈ။


RCSS/SSA 

       ပၼ်ႁႃဢၼ်ႁဝ်းပဵၼ်ၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ လိူဝ်သေႁဝ်းႁႃးတေလႆႈၵႄႈၶၢႆဢမ်ႇမီးၽႂ် ၸုမ်းသိုၵ်းတႆး ႁဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈပေႃႈမႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႃးလၢႆလၢႆ ၵွပ်ႈၼႆ ၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ႁႂ်ႈမေႃပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်လႄႈ ႁႂ်ႈမီး ၵၢၼ်ၼပ်ႉထိုင်ၵၼ်ၵႂႃႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းသေၵမ်း။ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ႁဝ်းတိုၵ်းၵၼ် ယိုဝ်းၵၼ် ၸုမ်းႁဝ်းၵေႃႈမီးၵူၼ်းတၢႆ ၸုမ်းသူၵေႃႈမီးၽၢႆႇတၢႆ တၢႆတၢင်းသွင်ၽၢႆႇၼႆႉဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် လိုၼ်းသုတ်းမႃး ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း သမ်ႉလႆႈၶၢႆႉလၢႆပၢႆႈၵႂႃႇပႅတ်ႈထႅင်ႈသေ မီးပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မိူဝ်ႈလႆႈ ၸင်ႇပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁၢမ်းတီႈၼၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ၵူႈမူႇမူႇ ယႃႇပေလူင်လိုမ်းသေၵမ်း။


SSPP/SSA

                ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်လူင်ႁဝ်းတေႉတေႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၼ်ႈ ပဵၼ်မႃမၢၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယႃႇပေလိုမ်း ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၼ်တူၺ်းႁၼ်လီလီဝႃႈ ၽူႈၶဵၼ်လူင်ႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ်ယူႇတေႉတေႉ ယိပ်းၵွင် ယိပ်းမၢၵ်ႇတွၼ်ႈတႃႇတေယိုဝ်းၽူႈၶဵၼ်ၵူၺ်း တႃႇတေလႆႈမႃး ၵွင်ၵၢင်မၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉပဵၼ် ငိုၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း။ ငိုၼ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် ၶူဝ်းၶိုၼ်းမႃးဢဝ် ၸိူဝ်ႉ ၶိူဝ်းႁဝ်းၼင်ၵၼ်ဢဝ်တၢႆၵၼ်သေဢိတ်း ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းတေမီးပၢႆးဝူၼ်ႉလီ လိူဝ်သၶႃႈႁဝ်းယူႇ။


SSPP/SSA 

 • သိူဝ်တၢႆၼႆႉ      ႁႂ်ႈၵိုတ်းဝႆႉ  ၼင်
 • ၸၢင်ႉတၢႆၼႆႉ   ႁႂ်ႈၵိုတ်းဝႆႉ  ငႃး
 • ၵႂၢႆးတၢႆၼႆႉ       ႁႂ်ႈၵိုတ်းဝႆႉ  ၶဝ်
 • ၵူၼ်းတၢႆၼႆႉ   တေၵိုတ်းဝႆႉ သင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမေႃတႅမ်ႈဢဝ်ႁင်းၽႂ်မၼ်းသေၵမ်း။              

             ၸိူဝ်းသူႁဝ်းႁႃးၸိူဝ်းၼႆႉ  ၶႃႈႁဝ်းႁတ်းယုမ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၵူႈၵေႃႉယူႇလႄႈ တေမေႃပွင်ႇၸႂ်ၵၼ်ငႆႈ တေၵႄႈၶၢႆပၼ်ႁႃ ၼႆႉႁႂ်ႈမၼ်းၶိုတ်းတၢၼ်းၸွမ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းဝၢႆးဝၢႆးသေ တေဢမ်ႇပၼ်ၾႆးယႂ်ႇမႃးႁႅင်းၼင်ၵဝ်ႇ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • ShanStateDefenceArmy
Share:

ယႃႇႁဵတ်းၵူၼ်းၸွမ်းလင်ပိူၼ်ႈပၢင်ၵုမ် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 တီႈၼေႇပီႇတေႃႇ

                    ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 11.07.2018 မီးပၢင်ၵုမ် ပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်း ( 3 ) တီႈဝဵင်းလူင်မိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈ မႅၼ်ႇမႃႇ တီႈၼႄပီႇတေႃႇဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ( NCA -  Nationalwide Ceasefire Agreenment ) ၵေႃႈၶိုၼ်ႈပႃး ၸုမ်းဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၵေႃႈလႆႈႁၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်ႈမႃးဝႆႉၵူႈၸုမ်းယူႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတေလႆႈမီး ပၢင်ၵုမ်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်း ( 3 ) ၼႆၵူၺ်းတေ ႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်း ပိူင်ၵၢၼ်ၵူၺ်းတေႉ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈႁဝ်းတေႉ ၶႂ်ႈထတ်းသၢင်ႈႁၼ်ဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပႆႇ ၸႂ်ႈလၢႆးမၼ်းယူဝ်ႉၼႆၶႃႈၼေႃႈ။


ၼႃႈ Facebook ၸဝ်ႈၶွင် Website Sai Seng Serk

                    သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁဝ်းႁဵတ်းသင် ႁဝ်းတေႁဵတ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸႂ်ႉႁဝ်းၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ် ႁဝ်းတေၵႂႃႇၸွမ်းၶဝ် ၶဝ်ၸႂ်ႉႁဝ်းၵႃႈႁဝ်းတေ လႆႈၵႃႈၸွမ်း လွၵ်းလၢႆးၶဝ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ယႃႇပေလိုမ်းဝႃႈ တူဝ်ၶွင် ႁဝ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းၼႆႉပဵၼ်သင်တေႉတေႉ ႁဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈဢမ်ႇမီးဝၢၼ်ႈဢမ်ႇမီးတီႈယူႇဢမ်ႇမီးမိူင်းလႄႈ ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉၵႃႈသင်ၵေႃႈတေလႆႈၵႃႈၸွမ်းလင်ပိူၼ်ႈၶႃႈ။


ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်ႈၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ( RCSS/SSA )

                     မိူၼ်ၼင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁွင်ႉၶိုၼ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင် ပွၵ်ႈၵမ်း ( 3 ) ၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းမိူင်း တႆး ၵူၼ်းတႆးႁဝ်း ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းသေ ႁဝ်းတေၵႂႃႇတၢင်ႇဢုပ်ႇၵုမ်ႇၵၼ်လွင်ႈသင်တေႉတေႉ။ ႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ႁဝ်းတေၶဝ်ႈၵႂႃႇဢုပ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်? ပေႃးဢမ်ႇမီးၼမ်ႉတွၼ်းသင်သေ တေၵႂႃႇ ၵႃႈၸွမ်း ႁဵတ်းၸွမ်း မိူၼ်ၼင်မၢၼ်ႈၶဝ်ၸႂ်ႉႁဵတ်းၵူၺ်းတေႉ ႁဝ်းၽိတ်းတေႉတေႉယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်း ( 60 ) ပီႊပၢႆမႃးၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ႁဝ်းလႆႈၶၢမ်သူမ်းမႃးပၼ်သိုၵ်း မၢၼ်ႈၶဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈမီးမႃးၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ တႃႇတေၵႂႃႇပၼ်ၶဝ်ထႅင်ႈ ၸွမ်းၵူၼ်ႈၶဝ်ထႅင်ႈၼၼ်ႉတေႉ ယူႇတီႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၵဝ်ၶႃႈတေႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း ၽူႈၼၢမ်းတႆး ႁဝ်းႁဵတ်းထႅင်ႈ။


ပၢင်ၵုမ် ပၢင်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 တီႈၼေႇပီႇတေႃႇ

                     ပေႃးမႃးတူၺ်းငဝ်းလၢႆး ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ယူႇတီႈၽၢႆႇၸုမ်းၵိုတ်းတိုၵ်း သိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ( RCSS/SSA ) သေ မႃးထတ်းတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးပၢင်ၵုမ်ႇ ႁူဝ်ပၢၵ် 21 ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် မၼ်းၶိုၼ်ႈၼႃႈသင်မႃး ၊ တွၼ်ႈတႃႇတေ ၶဝ်ႈႁႃပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ႁူပ်းထူပ်းပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းသေ တေဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်ႈမိူင်း ( ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ) သေတႃႇတေၵႂႃႇတၢင်ႇလၢတ်ႈၼႂ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်ႁဵတ်းပဵၼ်မႃးလႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းၵဝ်း ၸွမ်းယႃႉ မႃးၵူႈတီႈတီႈလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်ၶိုၼ်ႈ ၼႃႈမႃးလႆႈတေႉတေႉသင်။ မိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၵူၼ်းမိူင်းတႆးလႄႈ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ႇမၼ်းဢိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း ႁဝ်းတိုၵ်ႉသိုၵ်း ႁဝ်းတေႃႇသူႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတေ တိုၵ်းဢဝ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၶွင်ဢၼ်ႁဝ်း ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇပႃးမႃးၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ယူႇလၢႆလၢႆသေ တူၵ်းယွၼ်းမဵဝ်းၼိုင်ႈယဝ်ႉမဵဝ်းၼိုင်ႈ ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်မိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း မီးပုၼ်ႈၽွၼ်မီးသုၼ်ႇတေလႆႈ ၵႅတ်ႇၶႄႇ ၼႃႈတီႈၽႂ်ၼႃႈတီႈမၼ်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၽႂ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်း ဝႆႉယူႇ။


ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး(SSPP/SSA)လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ

                    ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၼႆႉၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ၵႃႈၸွမ်း လင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵူႊၸိူဝ်းၸိူဝ်းၵူႊလွင်ႈလွင်ႈ။ မၼ်ႈၸင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇ တူၵ်းလွၵ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶဝ်ၵူၺ်း။ ၶၢဝ်းတၢင်း 60 ပီႊၼႆႉမၼ်းပဵၼ် တွၼ်ႈသွၼ်တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းယဝ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈလူႉလွင်ႈတၢႆ လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းလႆႈၶၢမ်မႃးလၢႆလၢႆ ပဵၼ်ၽၢႆႇႁဝ်းလႆႈ ၵူမ်ႈငွမ်း ပၼ်မႃး ၵူႈၶၢဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ သင်ႁဝ်းတိုၵ်ႉႁဵတ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇၵူၺ်းတေႉ မၼ်းၵေႃႈၶႆႈမိူၼ်ၼင်ႇ မိူၼ်ပၢၼ် ၼၼ်ႉၶိုၼ်းၵူၺ်း။


ပၢင်ၵုမ် ပၢင်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 တီႈၼေႇပီႇတေႃႇ

                       ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05.07.2018 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း JMC ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ယႃႇပေႉ လၢတ်ႈပႃႇၼႃႈ ၽူႈတၢင်တူဝ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ( RCSS/SSA ) ပႃႇၼႃႈ ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢွင်ႇမျႃႉ ဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သိုၵ်းလွႆတႆးလႅင်း ဢၼ်လႆႈပူၼ်ႉ ၼႃႈတီႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းထွႆႇၶိုၼ်းမိူဝ်း ပွတ်းၸၢၼ်းပႅတ်ႈမူတ်းမူတ်း သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်း ၶိုၼ်းၸွမ်းလူၺ်ႈပုၼ်ႈၽွၼ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁဝ်း မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတေလႆႈ ၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ဢၼ်ဝႃႈၸုမ်းလႆႈ ။ ဝၢႆးသေ လၢတ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင်သင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈလေႃႇတိုၵ်းသိုၵ်း ၶူဝ်းလၢႆး တီႈ ႁၢမ်းငၢႆး ၵႂႃႇပႅတ်ႈယူႇ ။ ၼႆႉပဵတ်လွင်ႈ ၵၢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၵၼ် မၼ်းၶႂ်ႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ သင်ယူႇပေယုမ်ႇႁဝ်းယႃႇပေႁဵတ်းၸွမ်းႁဝ်း ႁဝ်းၵေႃႈတိုၼ်းတေဢမ်ႇပၼ် သူယူႇၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ႈယဵၼ်ႈ သိုၵ်းၵွင်ႈ ၸူႉၵွင်ႈယဝ်ႉ တိုၼ်းတေယိုဝ်းသူၵဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ၼႂ်းၽႅၼ်ၵၢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းမီးဝႆႉၸိူင်ႉၼႆယူႇ။


 ၽူႈထတ်းသၢင်ႈ ၸၢႆးသႅင်သိုၵ်း

 • မိူင်းတႆးၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၵူႈၵေႃႉ
 • မိူင်းတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ ၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈယူႇမၢၼ်ႈ
 • မိူင်းတႆးၼႆႉ ပဵၼ်တီႈယူႇတီႈၵိၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း • SAI SENG SERK 
 • MY OWN IDEA
Share:

ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆးၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ 


 • Video ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ပၢၼ်ႁူဝ်မိူင်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
                      မိူဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃၼၼ်ႉ သိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁတ်းသၢၼ်ၶတ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ သင်ၸုမ်းၶိူဝ်းလႆႈ လၢတ်ႈမႃးဝႃႈတေၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းသိမ်းဢဝ် ပႅတ်ႈတိၵ်းတိၵ်း တေႃႇၼင်ႇသိုၵ်းဝႃႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပေႃးလႆႈယွမ်းၵၢၼ်ႉပၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး MTA ၵႂႃႇယူႇ။ ပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ  သိုၵ်းဝႃႉမႃးတၢင်း ပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ ၸုမ်းၸဝ်ႈၶုၼ်သႃၶဝ် ယိုဝ်းသိုၵ်းဝႃႉ ပႅတ်ႈဢမ်ႇပၼ် သိုၵ်းဝႃႉ မီးႁႅင်းယႂ်ႇမႃးလႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်း တႆး ၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈ သိုၵ်းဝႃႉ ၼႆႉသင်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးတၢင်း တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၶဝ်လႆႈလႅၼ်ႈပၢႆႈ မိူၼ်မူ မိူၼ်မႃ ယူႇ။

>>> ဢဝ်မႃးၼႂ်းပပ်ႉ ပိုၼ်းၸဝ်ႈၶုၼ်သႃ ၽၢႆႇမၢၼ်ႈ <<<


 • Video ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ပၢၼ်ႁူဝ်မိူင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး
                           ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သင်တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃ ဢမ်ႇဝႂၢင်းၶိူင်ၵွင်ႈၵၢင်ပၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆၸိုင်ႈ ၶႃႈႁဝ်းယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ မိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းၵွၼ်းၶေႃႈယူႇ။ ၵွပ်ႈ ၶုၼ်သႃ ၼႆႉဢဝ် လွင်ႈတၢင်းသုၵ်ႉမႃးသႂ်တူဝ်ၼမ်ၼႃႇလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇမၼ်းတေၵႄႈၶၢႆ ပၼ်ႁႃလူင်ၼႂ်းတပ်ႉ သိုၵ်းၵေႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးၼမ်လႄႈ ၵၢၼ်တႃႇမၼ်းတေၵႄႈၶၢႆလႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈၸင်ႇ ဢဝ်ၵွင်ႈၵႂႃႇဢၢပ်ႈပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ။

>>>  ဢဝ်မႃးၼႂ်း ပပ်ႉပိုၼ်းၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ၽၢႆႇမၢၼ်ႈ*** ၸုမ်းသိုၵ်းလေႃႇသိုၵ်းႁၢၼ်လႄႈ ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ ***


>>>  ဢဝ်မႃးၼႂ်း ပပ်ႉပိုၼ်းၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ၽၢႆႇမၢၼ်ႈ


         တူၺ်းယဝ်ႉႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်တွၼ်ႈသွၼ် တွၼ်ႈတႃႇတႆးႁဝ်းသေၵမ်း။ တႃႇႁႅင်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆးႁဝ်းပေႃးတေမီးၼမ်မိူၼ် တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆးၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီ ႁွမ်ၵူၼ်းၸူႉၵူၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  ႁႂ်ႈမေႃဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉလီလီ ပၢႆးဝူၼ်ႉႁၢႆႉႁၢႆႉ မႃးႁဵတ်းတွၼ်ႈသွၼ်တွၼ်ႈတႃႇတႆးႁဝ်း လႆႈလီလီသေၵမ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶုၼ်သႃ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉၵေႃႈ ယႃႈတိုၵ်ႉမီးယူႇၼႆႉ  မၢႆထိုင်ဝႃႈ ယႃႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇယူႇၸွမ်း ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ  ယႃႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်တွၼ်ႈတႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးလဵၼ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်တႆးႁဝ်းလႄႈ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၵူၺ်း။
 • သႅင်သိုၵ်း ( Tai Management & Tai Strategy )
 • ShanStateDefenceArmy
Share:

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ထမ်ႈလူင်ၸဝ်ႈမႄႈလွႆၼၢင်းၼွၼ်းႁၢင်ႈ မႄႈလွႆၼၢင်းၼွၼ်း

                      ၸွမ်းၼင်ႇတီႈလႆႈလူႁၼ် ၶေႃႈမုၼ်းဢိတ်းဢွတ်းၼႂ်း Google လႄႈ လွင်ႈပွင်ႇၸႂ်လဵၵ်ႉၼွႆႉၶႃႈယိင်း သေတေမႃးတေႃႉတႆၶႂ်ႈၼႄၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်ႁူႉမႃးဢေႃႈ သင်ဝႃႈမီးတီႈၽိတ်းပိူင်ႈ လႄႈ ယူပ်ႈယွမ်းၸိုင် ၶႃႈယိင်းငိၼ်းၸူမ်း တီႈတေႁပ်ႉဢဝ် ၶေႃႈလွင်ႈမူၼ်ႉမေးတီႈၽူႈမီးတၢင်းႁူႉယႂ်ႇႁဝ်းၶဝ်ယႂ်ႇၼမ်ယူႇဢေႃႈ ပူၼ်ႉမႃးၶၢဝ်းႁိုင်ၼႃႇၼႃႇယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၾႃႉမိူင်းၵဵင်းရုင်ႉเชียงรุ่ง မိူင်းသိပ်းသွင်ပၼႃး ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ မီးလုၵ်ႈယိင်းႁၢင်ႊလီ ဢမ်ႇမီးၽႂ်လႂ်တႅၵ်ႈၼိူင်းလႆႈပေႃႈ ၶဝ်ႁဵတ်းပွႆးလိူၵ်ႈၵေႃႉၵူႈ ပၼ်မၼ်းၼၢင်းၸဝ်ႈၸၢႆးလၢႆလၢႆမိူင်း လၢႆလၢႆၸဝ်ႈၵေႃႈ ၼၢင်းဢမ်ႇၵျႃိၵ်ႈ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်မၼ်းၼၢင်းသမ်ႉ လၵ်ႉၵျႃိၵ်ႈၸၢႆးမၢဝ်ႇၼုမ်ႇၵူၼ်းထမတႃႇ လဵင်ႉမႃႉၼႂ်းႁေႃၵေႃႉၼိုင်ႈသေ မၼ်းၼၢင်းလၵ်ႉလွမ်ၵႂႃႇႁႃ ၸၢႆးမၢဝ်ႇၼုမ်ႇလဵင်ႉမႃႉၼၼ်ႉယူႇ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႈထိုင်ႁူၸဝ်ႈႁေႃၶမ်း ပေႃႈၸဝ်ႈယိင်းလႄႈ ပေႃႈၶဝ်ႁေႉႁၢမ်ႈ ဢမ်ႇပၼ်ၶႃထူပ်းၵၼ်ယွၼ်ႉ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁဵတ်းၼၼ်သေတႃႉ ယွၼ်ႉတၢင်းႁၵ်ႉၶဝ်တၢင်းသွင်မီးၼိူဝ်ၵၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်းလႄႈ ၵၢင်ၶမ်ႈၶိုၼ်းလိုၵ်း ၸဝ်ႈယိင်းလႄႈ တၢင်း ၸၢႆးၼုမ်ႇလဵင်ႉမႃႉၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်လၵ်ႉၵၼ်ဢွၵ်ႇပၢႆႊ ၼႂ်းဝၢင်းႁေႃၼၼ်ႉယူႇထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မိူင်းလႅင်းမႃး ၸဝ်ႈႁေႃၶမ်းၵေႃႈ ႁူႉထိုင်ၶၢဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉသေ ၸႂ်ႉသိုၵ်းႁၢၼ်ၼႂ်းႁေႃ ဢွၵ်ႇၸွမ်းႁႅမ်တၢႆၸၢႆးၼုမ်ႇလဵင်ႉမႃႉၼၼ်ႉသေ ယွၼ်ႉၸၢႆးၼုမ်ႇၼၼ်ႉ ယႃႉ ၸိူဝ်ႈသဵင်မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆယူႇၸဝ်ႈယိင်းလႄႈတၢင်း ၸၢႆးၼုမ်ႇလဵင်ႉမႃႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢွၵ်ႇ ယၢၼ်ဝၢၼ်ႈယၢၼ်မိူင်းမႃးၵႆသႅၼ်ၵႆ လိူဝ်ႁႅင်းလႄႈၸဝ်ႈယိင်းၵေႃႈၸပ်းတွင်ႉသေ ၶဝ်သွင်ႁွတ်ႈထိုင် ၽင်ႇၼမ်ႉ မႄႈၼမ်ႉၶူင် ၸဝ်ႈယိင်းလၢတ်ႈတီႈၸၢႆးၼုမ်ႇဝႃႈ တႃႇတေသိုပ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇထႅင်ႈၵေႃႈ မၼ်းၼၢင်းႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈလိူဝ်ႁႅင်းလႄႈဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉၼႆ ၸၢႆးၼုမ်ႇ လဵင်မႃႉၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸဝ်ႈယိင်း လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉ
ပႂ်ႉၶႃႈယူႇတီႈၼႆ ၶႃႈ တေဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁႃ မၢၵ်ႇမႆႉတၢင်းၵိၼ်မႃးလဵင်ႉၸဝ်ႈယိင်းၼႆယူႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈယိင်းလႆႈပႂ်ႉပႂ်ႉ ႁိုင်လႆႈလၢႆဝၼ်းၵေႃႈ ၸၢႆးၼုမ်ႇ ဢမ်ႇႁၼ်မႃးလႄႈ ၸဝ်ႈယိင်းၵေႃႈၸွမ်းၶႆႈႁႃၸၢႆးၼုမ်ႇၼၼ်ႉယူႇၽိူဝ်ႇၸဝ်ႈယိင်း မုင်ႈႁၼ် ၸၢႆးၼုမ်ႇ ၼွၼ်းဝၢင်းဢၢပ်ႇလိူတ်ႈ ဢမ်ႇမီးသၢႆၸႂ်ယဝ်ႉလႄႈ ၸဝ်ႈယိင်းၵေႃႈတိူဝ်ႉၸႂ်ႁွင်ႉႁႆႈတဵမ်ဢူၵ်းတဵမ်ၸႂ်ယူႇ ဢၼ်ၸၢႆးၼုမ်ႇလႆႈတၢႆၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းႁၢၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈယိင်းၶဝ်သူင်ႇမႃးၵူၺ်းဝႃႈၼႆၸဝ်ႈယိင်းၵေႃႈ ၸင်ႇၸဝ် ဢၼ်သဵပ်ႇၶူၼ်ႁူဝ်မၼ်းၼၢင်းသေ ၶိုၼ်းပၵ်းသႂ်ႇတီႈႁူဝ်မၼ်းၼၢင်းၶိုၼ်းသေ ၶၢမ်ႇၵိၼ်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈတူဝ်ၶႃႈၼၢင်းယဵၼ်းပဵၼ်လွႆ မိူၼ်ႁၢင်ႊတူဝ်ၶႃႈၼၢင်းၼွၼ်းဝႆႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လႆႈႁၼ်သေၵမ်းၼႆသေ ၼွၼ်းဝၢင်းလူမ်ႉတၢႆႁိမ်းၸၢႆၼုမ်ႇၼၼ်ႉယူႇၼမ်ႉတႃလႄႈ သၢႆလိူတ်ႈၼၢင်းၵေႃႈ လႆပဵၼ်သၢႆလူင်းမႃးလႄႈ ထိုင်ၼၼ်ႉမႃးထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉမႄႈၼမ်ႉၼၼ်ႉ ၼမ်ႉမႄႈသၢႆၼႆယူႇတူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈ ယဵၼ်းပဵၼ်လွႆ မိူၼ်ႁၢင်ႊၵူၼ်း ၼွၼ်းဝႆႉသေ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပိူၼ်ႈၵေႃႈႁွင်ႉ လွႆလုၵ်ႈၼၼ်ႉပဵၼ်လွႆၼၢင်းၼွၼ်းသေ မီးထမ်ႈဝႆႉယူႇလွႆတီႈဢၼ်မိူၼ်တူဝ်မၼ်းၼၢင်းၼွၼ်းယၢဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉ တီႈမိူၼ်ပွတ်းႁူဝ်ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉလွႆၸွင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်လွႆၸိၵ်းၸွင်ႈ ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈတၢၼ်းယၢဝ်းမႃးႁွင်ႉလွႆယႃႈထဝ်ႈ ထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁွင်ႉလွႆလိၼ်လႅင် ဢမ်ႇၼၼ် လွႆတုင် ၼႆယူႇႁဵတ်းၼၼ်ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် တီႈလွႆမၼ်းၼၢင်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉၵႃလူၼ်ႇလူင်တူဝ် ၼိုင် မၼ်းဝိၼ်ၵႂႃႇ ႁၼ်လုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈၼၵ်ႈၵႃးလဵၼ်ႈၼမ်ႉဝႆႉယူႇလုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈၼၵ်ႈၵႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁၢင်ႊလီၼႃႇၼႃႇ ထိုင်တီႈၵႃႈလူၼ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ လၵ်ႉလွမ်ႁၵ်ႉမၼ်းၼၢင်းသေ ဢူတ်းယိူၼ်ႉ လွင်ႈတၢင်းႁၵ်ႉဢမ်ႇလႆႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈဝိၼ်သႅဝ်ႈဢဝ်တူဝ်ၼၢင်းၼၵ်ႈၵႃးၼၼ်ႉမႃးယူႇၸဝ်ႈၶုၼ်လူင်ၼၵ်ႈၵႃးပေႃႈၸဝ်ႈၼၢင်းၼၵ်ႈၵႃးၵေႃႈမႆႈ
ၸႂ်ဢမ်ႇႁၼ်ၸဝ်ႈလုၵ်ႈယိင်းမိူဝ်းၶိုၼ်းဝၢၼ်မိူင်းလႄႈလႄႈ ပႃးတၢင်းသိုၵ်းႁၢၼ်ၼမ်လၢႆသေဢွၵ်ႇၸွမ်းႁႃလုၵ်ႈယိင်းမၼ်းၸဝ်ႈယူႇႁႃထိုင်တီႈမႃးထူပ်းႁၼ် လုၵ်ႈယိင်းမၼ်းၸဝ်ႈလႄႈ ၸဝ်ႈၵႃလူၼ်ႇ ယူႇၸွမ်းၵၼ်ယူႇတီႈ ဢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁွင်ႉဝႃႈၶုမ်ၼမ်ႉၼၢင်းၼွၼ်းၼႆၼၼ်ႉယူႇၸဝ်ႈၶုၼ်ၼၵ်ႈၵႃးၵေႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼၵ်ႈၵႃးလႄႈၵႃလူၼ်ႇၼႆႉပဵၼ်ၽူႈၶဵၼ်ၵၼ် ဢမ်ႇၵိုင်ႇတၢၼ်ႇတေပဵၼ်လုၵ်ႈ ၶူၺ် ၸဝ်ႈၼၵ်ႈၵႃးလႄႈ ၸင်ႇႁွင်ႉဢဝ်လုၵ်ႈယိင်းဢွၼ်ႇမၼ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းယူႇ။ၵူၼ်းမႃးၸွႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

                                 ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၵႃလူၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁၵ်ႉၼိူဝ်ၸဝ်ႈယိင်းၼၵ်ႈ ၵႃးလူၼ်ႉလိူဝ်လႄႈ ၸဝ်ႈၵႃလူၼ်ႇဢမ်ႇၶႂ်ႈ ယွမ်းပၼ်ၸဝ်ႈယိင်းၼၵ်ႈၵႃးၽၢတ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈၵႃလူၼ်ႇၸင်ႇဝႃႈ ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းမႃးလႅၵ်ႈဢဝ်တူဝ်ၼၢင်းလႄႈၼႆယူႇ ၸဝ်ႈၼၵ်ႈၵႃးၵေႃႈယွၼ်ႉႁၵ်ႉ လုၵ်ႈသၢဝ်လႄႈ ၶိုၼ်းမိူဝ်းဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းမိူင်းၶဝ်သေမႃးလႅၵ်ႈဢဝ် လုၵ်ႈမၼ်းၶိုၼ်းယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆႉ ၼွင်တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၼၵ်ႈၵႃး ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ႁွင်ႉၼွင်တႃၼႃႉ လႄႈ တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၼၵ်ႈၵႃး သူင်ႇငိုၼ်းၶမ်းပၼ်ၵႃလူၼ်ႇၼၼ်ႉႁွင်ႉ ၼွင်ၼႃႉၵႃး ၼႆယူႇငိုၼ်းၶမ်းတၢင်းမူတ်း တီႈဢၼ်ၸဝ်ႈၼၵ်ႈၵႃးမႃးလႅၵ်ႈ
ဢဝ်ၸဝ်ႈယိင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵႃႈလူၼ်ႇဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉ ၼႂ်းထမ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉႁွင်ႉထမ်ႈသၢႆၶမ်း ပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁွင်ႉထမ်ႈသၢႆထွင်းၼႆသေ မီးႁိမ်းႁွမ်းထမ်ႈလူင်ၼၢင်း ၼွၼ်းၼၼ်ႉယူႇၸဝ်ႈၶုၼ်ၼၵ်ႈၵႃးသွင်ပေႃႈလုၵ်ႈ မိူဝ်ႈတေမိူဝ်းၶိုၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်သွင်ပေႃႈလုၵ်ႈ ၵေႃႇသၢင်ႈၵွင်းမူး ၽႃႉထၢတ်ႈၸွမ်ၼႃႉ ဝႆႉသေ ၸွင်ႇပွၵ်ႈမိူင်းၼႆယူႇၸဝ်ႈၶုၼ်ၵႃလူၼ်ၵေႃႈ ယွၼ်ႉလႆႈသုမ်းၵေႃႉဢၼ်မၼ်းႁၵ်ႉႁႅင်းၼႃႇသေ ႁွင်ႉႁႆႈ ဢူၵ်းတႅၵ်ႇ တၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းထမ်ႈလူင်ၼၢင်းၼွၼ်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆယူႇ။


Sai Seng Serk
Credit >>> ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ လုၵ်ႈတႆးဢွၼ်ႇ ထုင်ႉသၼ်လွႆတွၼ်း
Share:

ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉလႄႈ ထမ်ႈလွႆမႄႈၼၢင်းၼွၼ်းၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႇလႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 13ၵေႃႉ

                        မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႂ်ႇႁိုင်မႃးၼႆႉ ယိင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢ​မေႇရိၵၢၼ်ႇဢၼ်ယၢမ်ႈၼွၼ်းၾၼ်ႁၼ်ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်းၼွၼ်းၼၼ်ႉလႆႈတႅမ်ႈတၢင်ႇလူင်းၾဵတ်းသုၼ်ႇတူဝ် ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈထမ်ႈလူင်မႄႈၼၢင်းၼွၼ်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 13 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈႁၢႆၵႂႃႇၼႂ်းထမ်ႈၼၼ်ႉထႅင်ႈဝႃႈ  ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်းၼွၼ်းမႃးလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လႆႈၽိတ်းပိူင်ႈ ၵႂႃႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၶႂၢင်ႉတေႃႇၼၢင်းၵေႃႉၼွၼ်းၾၼ်သေ လၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ပဵၼ်ပေႃႈၸဝ်ႈၼၢင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵေႃႉႁၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းတင်းၼမ်ထၢင်ႇၼႆယဝ်ႉ ။
                       ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ပဵၼ် ၵေႃႉဢၼ်မီးၵၢမ်ႇပႃႇရႃႇမီႇမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၸႂ်ၸပ်းၼိူဝ်ထမ်းတြႃးမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇဝႆႉတၢင်းၼမ် တေၵႆႉပွင်ႉတေႃႇၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်းယူႇတႃႇသေႇဝႃႈ ၶႂ်ႈပွႆႇဝၢင်းပႅတ်ႈၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းၶမ်းသေ ၵႂႃႇၵျၢင်ႉၵမ် ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈ ၸင်ႇလႆႈတိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူးဝႆႉဝႃႈ ဢမ်ႇဝႃႈတေလႆႈၵႂႃႇၵိူတ်ႇၼႂ်းၸၢတ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈၼုင်ႈၽႃႈလိူင်ပဵၼ်ၸဝ်ႈရႁၢၼ်းယူႇၼႂ်းပုတ်ႉထသႃႇသၼႃႇၵႂႃႇၵူႈၸၢတ်ႈၼႆယဝ်ႉ ။
                     လွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၼိူဝ် လုၵ်ႈသၢဝ်ႁႅင်းၼႃႇသေလႄႈ ၸင်ႇသင်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းႁၢၼ် ( 12 )ၵေႃႉ ၵႂႃႇၸွမ်းၶႃႈႁႅမ်သိုၵ်းႁၢၼ်လဵင်ႉမႃႉ ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၽူဝ်ၸဝ်ႈၼၢင်းၼၼ်ႉၼႆယူႇ ၸဝ်ႈပေႃႈၸဝ်ႈၼၢင်း ၸႂ်လမ်လႄႈလီၸင်းသိုၵ်းႁၢၼ်လဵင်ႉမႃႉၼၼ်ႉၼႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈဝူၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းႁၢၼ် လဵင်ႉမႃႉၸၼ်ႉတႅမ်ႇဢွၼ်ႇၵူၺ်း ႁတ်းဢဝ်ၸဝ်ႈယိင်းၵေႃႉဢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈႁၵ်ႉပၢႆႈၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ် လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆယဝ်ႉ ။


ႁၢင်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 12 ၵေႃႉလႄႈ ၶူးမၼ်း 1ၵေႃႉ

              ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းၵေႃႈပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၵၼ်တင်းသိုၵ်းႁၢၼ် (12) ၵေႃႉၼၼ်ႉယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈဝႆႉၸႂ်ၼိူဝ်လွင်ႈပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၵၼ်လႄႈ ဝၢႆးသေလၵ်ႉပၢႆႈ ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၵေႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉၵပ်းသိုပ်ႇႁႃဢူၺ်းၵေႃႉယူႇ ၵပ်းသိုပ်ႇႁႃၵၼ်ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈႁူႉတီႈယူႇသဝ်းၶႃလႄႈတင်းၸဝ်ႈယိင်းယူႇယဝ်ႉ ။ သိုၵ်းႁၢၼ်ၼႂ်း ( 12 ) ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ဢႃႇယူႉယႂ်ႇလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ၵေႃႉဢၼ်လူင်းမိုဝ်းၶႃႈႁႅမ်ၸဝ်ႈၽူဝ်ၼၢင်းၼႆယဝ်ႉ ။ သိုၵ်းႁၢၼ်ဢၼ်မႃးၶႃႈႁႅမ်ၽူဝ်ၸဝ်ႈၼၢင်းၼၼ်ႉ ထိုင်တေပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၵၼ်တင်းၸဝ်ႈၽူဝ် ၸဝ်ႈၼၢင်းသေတႃႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈၵႂၢမ်းသင်ႇတီႈၸဝ်ႈၶုၼ်ႁေႃၶမ်းလႄႈၸင်ႇလႆႈမႃးၶႃႈႁႅမ်ဢူၺ်းၵေႃႉတၢႆၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ ။ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈၸင်ႇပဵၼ်တီႈမႃးႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉလႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၸၢတ်ႈၼႆႉ သိုၵ်းႁၢၼ် ႑႒ၵေႃႉလႄႈၸဝ်ႈၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းလႆႈမႃးၵိူတ်ႇႁူမ်ႈၸၢတ်ႈလဵဝ်ၵၼ် လႆႈမႃးပဵၼ်ဢူၺ်းၵေႃႉၵၼ်ထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉယွၼ်ႉၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ယွၼ်ႉၵၢမ်ႇဢၼ်လူဝ်ႇသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ၸဝ်ႈမႄႈၼၢင်းၼွၼ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၵူႈၵေႃႉလႆႈၸႂ်ၵျူ ိၵ်ႈထမ်ႈလူင်မႄႈၼၢင်းၼၼ်ႉႁႅင်းၼႃႇ ၸင်ႇၵႆႉၸူဝ်းႁွင်ႉၵၼ်မႃး မီးမၢင်ၸိူဝ်ႉမၢင်လွင်ႈ ယွၵ်ႇၸႂ်ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃး ယွၼ်ႉၸႂ်ထိုင်လႄႈၸင်ႇၸူဝ်းႁွင်ႉၵၼ်မႃးတိၵ်း။ ယဝ်ႉမိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈထိုင်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢၼ်လူဝ်ႇသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ဝူတ်ႇၵၢမ်ႇဢၼ်ယၢမ်ႈႁဵတ်းဝႆႉၼိူဝ်ၵၼ် ၸွမ်းၵႂၢမ်းမၼ်ႈၵၢမ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈမႃးႁၢႆၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းထမ်ႈလူင်မႄႈၼၢင်းၼွၼ်းၸွမ်းၵၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မီးလွင်ႈၵပ်းၵၢႆႇၵၼ်တၢင်းၸဝ်ႈၼၢင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႑႓ ၵေႃႉၼႆႉတေႉယူႇ ၸင်ႇပဵၼ်တီႈမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုၼ်ႉ လႆႈမႃးထိုင်ထမ်ႈလူင်မႄႈၼၢင်းၼွၼ်းၼႆႉၼႆယဝ်ႉ ။


ၽွင်းၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင်တီႈ လွႆမႄႈၼၢင်းၼွၼ်း

               ၸဝ်ႈပေႃႈၸဝ်ႈၼၢင်း သင်ႇႁႂ်ႈသိုၵ်းႁၢၼ်မႃးၶႃႈႁႅမ်ၽူဝ်ၸဝ်ႈၼၢင်းသေ ဢၢၼ်းႁပ်ႉဢဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၼၢင်းမိူဝ်းယူႇၸွမ်းၼႆယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၼၢင်းလႆႈဢဝ်တီႈသဵပ်ႇၶူၼ်ႁူဝ်တႅင်းတူဝ်တၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းတေတၢႆၼၼ်ႉၼၢင်းလႆႈၵိၼ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ဝႆႉဝႃႈ တေလႆႈသၢႆႈတႅၼ်းပၼ်ဝူတ်ႈၵၢမ်ႇဢၼ်ႁဵတ်းတေႃႇမၼ်းၶိုၼ်းၼႆသေ ယွၼ်းႁႂ်ႈၽင်တူဝ်တၢႆမၼ်းၼၢင်းလႄႈတၢင်းၸဝ်ႈၽူဝ်ဝႆႉၸွမ်းၵၼ် တီႈပႃႇထိူၼ်ႇၼႆႉ တီႈၶဝ်တင်းသွင်ယူႇႁူမ်ႈ ႁၵ်ႉၵၼ်မႃးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင် ယဝ်ႉၵေႃႈပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢင်းႁၵ်ႉဢွၼ်ႇၶဝ်တၢင်းသွင် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈႁွင်ႉယူႇ ယၢမ်းလဵဝ်ဝႃႈ လွႆမႄႈၼၢင်းၼွၼ်းၼႆႉယဝ်ႉ ။ၼႂ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆး ႑႓ ၵေႃႉၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈပႃးၵေႃႉဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၽူဝ်မၼ်းၼၢင်းမိူဝ်ႈၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇၼၼ်ႉယူႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးဢၼ်ၵေႃႉလဵၵ်ႉသုတ်း ၼႃႈတႃႁၢင်ႈလီ ၼမ်ႉၸႂ်လီ မေႃလၢတ်ႈမေႃၶူဝ် ၼမ်ႉၸႂ်ၸိုၼ်ႈသႂ် ၸၢတ်ႈၵွၼ်ႇဝၼ်းလင်မိူၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈ ၸၢတ်ႈၼႆႉယင်းတိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ ၸဝ်ႈၼၢင်းၵေႃႈယင်းတိုၵ်ႉႁၵ်ႉဢမ်ႇယၢမ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၼႆယဝ်ႉ ။


Sai Seng Serk 
Credit >>>  မွၵ်ႇမွင်းၾူၼ် ( လၢႆးၶႃႈ ) ၵဵပ်းပိၼ်ႇတႅမ်ႈ

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts