လွၵ်းလၢႆးေတႃႇသူႈ ပၢင်ေၼၵၢင်ၸႂ်


                ေပႃးမႃးတူၺ်းဝၢႆးေသ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈလုၵ်ႉၶိုၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ ၵႂႃႇၼႂ်း ဝၼ်းထီႉ 01.02.2021 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 04:00 မူင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူႈတီႈတီႈ ၵူင်ႈႄၸႈတွၼ်ႈ ၵူႈႄၸႈမိူင်းေၵႃႈ မီးပၢင်လွင်ႈႄၼၵၢင်ၸႂ်ၵၼ်မႃးၵူႈတီႈတီႈ။ ထိုင်တီႈ ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ေပႃး လႆႈဢွၵ်ႇလိၵ်ႈသၢၼ်ၶၢတ်းလၢႆးႁဵတ်း လၢႆးသၢင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မိူင်းသၢၼ်လွႆႁဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇမီး မိူင်းမၢၼ်ႈ ၵူႈတီးတီးၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် လုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸႂ်လူင်ၵႂႃႇတီႈ တွၼ်ႈၽႂ်တွၼ်ႈမၼ်း တီႈၽႂ်တီႈမၼ်း ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁူႉေမႃပွင်ႇၸႂ် လွၵ်းလၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶႄရႊသီႇမႃး လွၵ်းလၢႆးဢမ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်သင်ေသ တူၵ်းယွၼ်းဢဝ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း။

            ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈႁဝ်းေသ ၶႂ်ႈယွၼ်းသင်ႇတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ၵူႈတီႈတီႈ ၵူႈႄၸႈတွၼ်ႈၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ 

  • ႁဝ်းလုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸႂ်တွၼ်ႈတႃႇသင်?

                ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူႈႄၸႈတွၼ်ႈၵူႈဝဵင်းဝဵင်း ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ေတလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶႃႈမီးလွင်ႈ ႁတ်းႁၢၼ် မီးလွင်ႈတူင်ႉတိုၼ်မႃးႁႅင်းႁႅင်းႄတႉႄတႉ ၵူႈတီႈတီႈယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ႁဝ်းၶႃႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸုမ်းတီးလႂ်ေသဢမ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းလုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸႂ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇသင်? ႁဝ်းသမ်ႉၶႂ်ႈလႆႈသင်? သမ်ႉမီးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင်သင်? ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈေတလႆႈမီး ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ႄၼၵၢင်ၸႂ်ေၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ႄၼၵၢင်ၸႂ်ၸွမ်းၵူၺ်း ပိူၼ်ႈဢမ်ႇၵျိုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ႁဝ်းေၵႃႈဢမ်ႇၵျိုၵ်ႈၸွမ်းၵူၺ်း တၢင်းၼႃႈပိူၼ်ႈႁွင်ႉဢီႇသင်ဢမ်ႇႁူႉ ႁဝ်းၵူၺ်းယူႇ တၢင်းလင်ေသ ပၼ်ႁႅင်းဝႃႈ တူဝ်ႉဢေယး တူဝ်ႉဢေယး  ၵူၺ်းေတႉဢမ်ႇပႆႇၸႂ်ႈလၢႆးမၼ်း။ မၢင်ပွၵ်ႈ လွၵ်းလၢႆးတီႈမူဝ်ႇၶႄရႊသီႇႄလႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ သင်ႁဝ်းဢမ်ႇေမႃလဵၼ်ႈမၼ်း ဢမ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်း ဢမ်ႇထတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼႆၸိုင်ႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢင်ႇၵႂႃႇပဵၼ် ၵၢၼ်ၵမ်ႉထႅမ်ႈတွၼ်ႈတႃႇ တၢင်ႇေၵႃႉႄလႈ တၢင်ႇၸုမ်း (ပႃႇတီႇ)ၵူၺ်း။ ႁဝ်းၶႃႈလုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸႂ် ေတႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် လူဝ်ႇမီးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၽႅၼ်လိၼ်ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းႄလႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၼိူဝ်ၽႅၼ်လိၼ်ၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈယူႇ ဢမ်ႇၶႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် ပိူၼ်ႈဢွၼ်ႁဵတ်းႄလႈ ႁဵတ်းၸွမ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ်ဝႃႈ ပိူၼ်ႈပၼ်ငိုၼ်းၸႂ်ႉႁဵတ်းႄလႈ ႁဵတ်းၸွမ်း  ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လႆႈၵိၼ်လႆႈၶူဝ်းၼူင်ႈတၢင်းဝႂ်ႄလႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်း။ ႁဝ်းေတႁဵတ်းသင် ႁဝ်းေတလုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇမီးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်း။


  • ပိူၼ်ႈလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းမၼ်းၵႂႃႇ

                ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (4/5) ဝၼ်းၼႆႉ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းလုၵ်ႉမႃးႄၼၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ မီးလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ ေပႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ေတႉ ၶဝ်တူၵ်းယွၼ်းေတမီးယူႇလၢႆလၢႆႁူဝ်ေၶႃႈ 1) ပွႆႇပၼ်ၼၢင်းဢွင်ႇသၢၼ်းႄလႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်း  2) သၢၼ်ၶၢတ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇ လူဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3) ႁႂ်ႈၼပ်ႉထိုင်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း  ေတမီးယူႇလၢႆလၢႆလွင်ႈယူႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈ ေတဢွၼ်ၵၼ်ယိပ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ ေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၸီႊေသ ႄၼၵၢင်ၸႂ် ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ သမ်ႉပႃးတႆးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆးေၵႃႈမိူၼ်ၵၼ် လုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸႂ်သၢၼ်ၶၢတ်း သိုၵ်း မၢၼ်ႈတီးလႆႈ ၶိုၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ  ၵူၺ်းၵူႈမိူင်းမိူင်းႄတႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၼပ်ႉထိုဝ်ေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၸီႊေသ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူၸီႊလႆႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်းၼႆၵႂႃႇယူႇ  ၼႆႉယဝ်ႉလွၵ်းလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းလီၵူဝ်ႇၼႃႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်း ဢၼ်ႁဝ်းတူင်ႉၼိုင်ၼႆႉ မၼ်းၵႂႃႇပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ်ႈပိူၼ်ႈပႅတ်ႈ။ ေပႃးမႃးတူၺ်းယၢင်း ၶဝ်သမ်ႉ လုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸႂ် တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ေတလႆႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းၶဝ်ႄလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၶဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တူၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသူၸီႊလႆႈဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း  ၵူၺ်းၼႃႇလၢႆးႁဝ်းႁဵတ်းႁဝ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉ သင်ႁဝ်းဢမ်ႇေမႃႁဵတ်းဢမ်ႇေမႃလဵၼ်ႈေၵႃႈ ၸၢင်ႇပဵၼ်ၶွင်လီတွၼ်ႈတႃႇပိူၼ်ႈၵူၺ်း။

  • သင်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လႆႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃး

            သင်ဝႃႈငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လီမႃးၶိုၼ်း  ၵတ်းယဵၼ်မႃးၶိုၼ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၸုမ်းေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၸီႊၶဝ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ ပိူၼ်ႈပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်မႃးတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႂ်ႇထႅင်ႈၼႆေၵႃႈ သင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႂ်ႇမႃးထႅင်ႈေၵႃႈ ႁဝ်းတိုၵ်ႉသူမ်းပိူၼ်ႈဝႆႉထႅင်ႈယူႇ  ႁဵတ်းသင်ႄလႈဝႃႈၼၼ်လႃႇၼႆၸိုင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉဢဝ် သုၼ်ႇလႆႈတၢင်းၼမ်ဝႆႉလိူဝ်ေသ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းယဝ်ႉလူး။ ၶႂ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပႃႇတီႇတႆးၶႂ်ႈႄပႉတီးယူႇတီႈလႂ်ႄပႉ ၶႂ်ႈလႆႈၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၵႃႇႁိုင်လႆႈလႃႇ  ႁဝ်းဢမ်ႇတင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႃးလႆႈလႃးလႃးဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢၢၼ်ႇတူၺ်းၼႂ်းပပ်ႉ လၵ်းမိူင်း 2008 ၽွင်ႈ။ 


                ၶၢဝ်းတၢင်း (10)ပီႊ ပၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (2)ပၢၼ် ႁဝ်းလႆႈသင်မႃးႄတႉႄတႉ ၼႂ်းသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မၢၼ်ႈမီး (7)ပုၼ်ႈ တႆးၵမ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈမီး (1)ပုၼ်ႈ  ႁဝ်းေတႁဵတ်းႁိုဝ်ၵႅတ်ႇေၶႇ ႄႁႉၵၢင်ပၼ်လႆႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းႄလႈ ၽႅၼ်လိၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ယွၼ်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ ႁဝ်းတူၵ်းယွၼ်း ႁႂ်ႈေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၸီႊ ဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးလႆႈယဝ်ႉေၵႃႈ တႃႇေတၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈထႅင်ႈၼႆႉ ႁဝ်းတိုၵ်ႉသုမ်းဝႆႉထႅင်ႈယူႇ။ တူဝ်ယၢင်မၼ်း ႁဝ်းထူပ်းၺႃးမႃးယဝ်ႉလူး ၸုမ်းမိူဝ်ႈပၢၼ် 1990 ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးၺွပ်းၼၼ်ႉ ေပႃးပဵၼ်ၼႂ်းတႆးႁဝ်းသမ်ႉပဵၼ် ၸဝ်ႈၶုၼ်ထုၼ်းဢူး ၊ ၸဝ်ႈသိူဝ်ထႅၼ်ႈ ၊ လုင်းၸၢႆးၼုတ်း ၊ လုင်းၸၢႆးလႃႉဢွင်ႇ ၊ လုင်းထုၼ်းမိၼ်ႉ မီးလၢႆလၢႆေၵႃႉ ထိုင်တီႈ လႆႈသုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႂ်းၶွၵ်ႈလၢႆလၢႆေသ ဢမ်ႇလႆႈပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းသင်ၵႂႃႇ။ တႆးဢၼ်ႁွတ်ႈၵႂႃႇထိုင် ၼွၵ်ႈမိူင်းၵူႈတီႈတီႈေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းယွၼ်းဝႃႈ ႁႂ်ႈပွႆႇပၼ်ေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၸီႊ ႄလႈ  ၸုမ်းႁူဝ်သိူဝ် လုင်းၶုၼ်ထုၼ်းဢူး  လိုၼ်းသုတ်းမႃး ပိူၼ်ႈပွႆႇပၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆးႁဝ်း မႃးယဝ်ႉေၵႃႈ မႃးႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၸီႊ ႄပႉၵႂႃႇလႆႈၼမ်လိူဝ်ေသ ပိူၼ်ႈ ၸွင်ႇမၼ်းသမ်ႉ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၶဝ်ႈႁႃၸုမ်းႁူဝ်သိူဝ်ႄလႈ ပၼ်တႆးၶိုၼ်းႁဵတ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႆးၶိုၼ်း?? မိူဝ်ႈမၼ်းၼၢင်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၼၼ်ႉ တႃႇမၼ်းေတလႆႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးလႆႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ တႆး ေၵႃႈလႆႈတူၵ်းယွၼ်း လႆႈၵမ်ႉထႅမ်ႈမႃးမိူၼ်ၵၼ်ဢိူဝ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ၸွင်ႇပိူၼ်ႈဝႆႉၵႃႈၶၢၼ်ႁဝ်းႁိုဝ်?


  • ၵူၼ်းသၢၼ်လွႆတႆးႁဝ်း ယႃႇေပငိူဝ်ႈထႅင်ႈယဝ်ႉ

                ပိူၼ်ႈႄၼၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းႄၼၵၢင်ၸႂ် ပိူၼ်ႈႁွင်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ႁဝ်းႁွင်ႉၸိူင်ႉၼၼ်  ေပႃးၵုမ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႈၸွမ်းလင်ပိူၼ်ႈၵူၺ်းေတႉ ႁဝ်းေတထိုင်လႆႈတီႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉလႆႈယဝ်ႉႁိုဝ်လႃႇ? တႆးမီးမိူင်း တႆးမီးပိုၼ်း တႆးမီးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈလိၵ်ႈလၢႆး ၽႅၼ်လိၼ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇလႆႈႁိမ်ဢဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၽႂ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းယႂ်ႇလူင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းယႂ်ႇလူင်ထီႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉဝႆႉေသ ႁဵတ်းသင်ႁဝ်းသမ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၵႃႈၸွမ်းလင်ပိူၼ်ႈၵူၺ်းယူႇႁႃႉ?? လူဝ်ႇမီးလွၵ်းလၢႆးႁင်းႁဝ်း လူဝ်ႇမီးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁင်းႁဝ်း လူဝ်ႇမီးလွၵ်ႈလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းႁင်းႁဝ်း တွၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ႁင်းႁဝ်းယူႇ။

  • ၽူဝ်ႄမးပိူၼ်ႈၽိတ်းၵၼ်

                ေပႃးမႃးတူၺ်း ဢၼ်မီးပၼ်ႁႃယႂ်ႇလူင်ႄတႉႄတႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႄလႈ တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈေတႃႇ ၵူၼ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလႆႈႁၼ်တႂ်ႈၼႃႈတႂ်ႈတႃလီလီယဝ်ႉလူး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01.02.2021 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၺွပ်းၽႂ်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆ ယဝ်ႉသမ်ႉၺွပ်းၶိူဝ်းလႂ်ပႃးထႅင်ႈ ေပႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း ထတ်းတူၺ်း ဢၼ်ၼႆႉလီလီၼႆႉ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁူႉယဝ်ႉ ပၼ်ႁႃပဵၼ် ပၼ်ႁႃၼႂ်းႄၵႈၵၢင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ေတႃႇဢွင်ႇသၢၼ်းသုၸီႊၵူၺ်း ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်းၺွပ်းၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇတႆးေသေၵႃႉ ဢမ်ႇပႃးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းေသေၵႃႈ ယဝ်ႉေၵႃႈ လၢႆးမၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၼင် 1990 ေသဢိတ်း (ဝၢႆးလင်မၼ်း ယွၼ်ႉႁဝ်းလုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸႂ်ႄလႈ ပိူၼ်ႈၸင်ႇၺွပ်း ၵူၼ်းတႆး ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းပႃႇတီႇတႆး)။ ၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၼင်ၵၼ် ၽိတ်းၵၼ် ၶဝ်ပဵၼ်ၽူဝ်ႄမးၵၼ် ၽိတ်းၵၼ်ႁင်းၶဝ် သင်ႁဝ်းေၵႃႈသမ်ႉဢမ်ႇႁူႉ ဢမ်ႇေမႃလဵၼ်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆး လွၵ်းလၢႆးမၼ်းၼႆၸိုင်ႈ လိုၼ်းသုတ်း ေပႃးၵူၼ်းၶိူဝ်းပိူၼ်ႈၶိုၼ်းလီၵၼ်မႃးၶိုၼ်း  ဢၼ်ေတၺႃးၵိၼ်တဵမ်တဵမ်ႄလႈ ေတလႆႈတၢႆၼမ်ၼမ် တုၵ်ႉၶၼမ်ၼမ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တႆးၵူၺ်း  တိုၼ်းပဵၼ်တႆးၵူၺ်းေတၵိၼ်းဝၢႆးလင်။

  • ၵၢၼ်မိူင်း

            ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉၵူႈေၵႃႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပွင်ၸႂ်လီလီယူႇ ၵူၺ်းေပႃးလဵၼ်ႈ ေပႃးၵွျၵ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈလၢႆးမၼ်းေတႉ ၵႂႃႇတၢင်းၶိူဝ်းတၢင်းၸၢတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ေတလႆႈဢဝ်ဢွၵ်းေဢႃ ေတလႆႈဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၼၢမ်းၼႃႈေသႁဵတ်းေသလဵၼ်ႈ ၽူႈဢွၼ်လဵၼ်ႈမၼ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈမၼ်းေၵႃႈ ေတလႆႈႁူႉလွင်ႈပိုၼ်းမိူင်းတႆးလီလီ ေတလႆႈႁူႉလွင်ႈၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းလီလီ ေပႃးဢမ်ႇၼၼ် မၼ်းဢမ်ႇၸၢင်ႈမႃးႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်သင် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းလႆႈ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ၵႆႉဢွၼ်ၵၼ်ထၢင်ႇယႂ်ႇတၢင်ႇၶိူဝ်းေသ ဢဝ်ၶိူဝ်းပိူၼ်ႈမႃးႁဵတ်းၶုၼ်မိူင်းႁဝ်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၼိူဝ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈၶိူဝ်းႁဝ်း ဢမ်ႇပွင်ဢမ်ႇႁူႉၾိင်ႈႄငႈ ၾိင်ႈထုင်း လိၵ်ႈလၢႆးၶိူဝ်းႁဝ်းသင်ၼႆ မၼ်းေတႁဵတ်းႁိုဝ်မႃး ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၽဝႁဝ်းလႆႈလႃႇ။ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉဢမ်ႇမိူၼ်တၢင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း  မၢၵ်ႇၼိုင်ႈလူင် ယိုဝ်းတၢႆလႆႈၵူၼ်းတီႈၼမ်သုတ်း (1000)ေၵႃႉ  ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈယိုဝ်းသင် ဢမ်ႇလူဝ်ႇယိပ်းၵွင်ႈသင် ေပႃးေမေႃလဵၼ်ႈေၵႃႈ ၸၢင်ႇဢဝ်တၢႆလႆႈ တၢင်းၶိူဝ်းတၢင်းမိူင်း။


  • ယႃႇေပၵဵင်ၸႂ်ထႅင်ႈယဝ်ႉ

            ၶၢဝ်းတၢင်း (70)ပီႊပၢႆ တႆးႁဝ်းၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၵဵင်ၸႂ်ပိူၼ်ႈ ယဝ်ႉေၵႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၸဵပ်းဢၼ်ႁဝ်းယၢပ်ႇၵိၼ်းယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလၢတ်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ပိူၼ်ႈႁူႉ ယွၼ်ႉၵဵင်ၸႂ်ပိူၼ်ႈ။ ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ေၵႃႉၼိုင်ႈႄလႈ ေၵႃႉၼိုင်ႈ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် တီႈပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းသမ်ႉဝႆႉဝႃႈပဵၼ် ၽူႈၶဵၼ်ႈႁဝ်း ပဵၼ်ၽူႈၶၢတ်းၶႂႃႇႁဝ်းၼႆၵူၺ်းေတႉ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းေတႁို်ဝ် ၵတ်းယဵၼ်မႃးလႆႈလႃႇ။ တီႈပၢႆးဝူၼ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ထွမ်ႇတူၺ်း ၊ လူဢၢၼ်ႇတူၺ်း ၊ ထတ်းသၢင်ႈတူၺ်း ၊ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၸွင်ႇၸႂ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸွင်ႇမႅၼ်ႈ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွင်ႇထုၵ်ႇဢမ်ႇထုၵ်ႇၼႆပႃးၸွမ်းႄလႈ  ေပႃးဢမ်ႇႁဵတ်းၼၼ် ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈသင်ႁဵတ်း ၸွမ်းပိူၼ်ႈ ပိူၼ်ႈႁွင်ႉႁဝ်းၵႂႃႇ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ႁဝ်းၸွမ်း လိုၼ်းသုတ်း တူၵ်းၶွၵ်ႈမႃး ဢမ်ႇမီးၽူႈလႂ်ၽႂ်လႂ် မႃးလၢတ်ႈပၼ်ႁဝ်း မႃးမႆႈၸႂ်ၸွမ်းႁဝ်း  လိူဝ်ေသေပႃႈႄမႈမႂ်း ဢၼ်လဵၵ်ႉမႂ်းမႃး လဵၵ်ႉေတႃႇယႂ်ႇၼၼ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယႃႇေပလိုမ်း။ မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈလူဝ်ႇႁဝ်းၵူၺ်း ပိူၼ်ႈေမႃလၢတ်ႈၼႃႇ ေပႃးပိူၼ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇႁဝ်းမႃး မႃတူဝ်ၼိုင်ႈေၵႃႈ ၵမ်ႉဢမ်ႇတၼ်ႇ ၊ ၵိၼ်ေၵႃႈၵိၼ်ၶဝ်ႈတႆး ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်မိူင်းတႆးမိူဝ်းၸႂ်ႉမိူင်းၶဝ်ေသ ယူႇၼိူဝ်ႁူဝ်တႆးမႃး ယွၼ်ႉၼၼ် ေပႃးလူဝ်ႇလၢတ်ႈေၵႃႈ လူဝ်ႇႁတ်းလၢတ်ႈ ယႃႇေပၵဵင်ၸႂ်သင်ထႅင်ႈယဝ်ႉ ႁဝ်းၵဵင်ၸႂ်ပိူၼ်ႈမႃး (70)ပီႊပၢႆယဝ်ႉလူး။


  • ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်းသူၶဝ်

            တီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်လွႆႁဝ်းႁူႉပွင်ၸႂ် ၶၢၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းမႃးဢိတ်းဢိတ်းၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၸွမ်းသူၶဝ်ေတႉေတႉ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်သင် ေသလုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸႂ် ၸွမ်းလူၺ်ႈပိူင် လွၵ်းလၢႆးတီႈမူဝ်ႇၶႄရႊသီႇ။ ႁဝ်းေတႁဵတ်းသင် ႁဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းႄတႉႄတႉ ယႃႇေပႁဵတ်းႁဵတ်းလဵၼ်ႈလဵၼ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းလဵၼ်ႈႄလႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇႁဵတ်းမဝ်မၢၼ် မၼ်းၸၢင်ႇသူမ်းတၢင်းၶိူဝ်းဢိူဝ်ႈ ပိုၼ်းတွၼ်ႈသွၼ်ႁဝ်း 1947 ထူပ်းၺႃးမႃးယဝ်ႉလူး။ တႆးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ထုၵ်ႇလီပဵၼ်တႆးၶိုၼ်းၵၢပ်ႈ တႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တႆးလႅတ်းသႅဝ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇၶႂ်ႈပဵၼ်တႆးငိူဝ်ႈတႆးငႃႉထႅင်ႈယဝ်ႉ။

            ေပႃးလူဝ်ႇႁဝ်းမႃးၵူၺ်း ပိူၼ်ႈေတလၢတ်ႈဝႃႈ တၢႆးယိင်းတၢင်းၺီႇၵူဝ်ႇ ႁဝ်း ေပႃးပိူၼ်ႈဢမ်ႇ လူဝ်ႇႁဝ်း သမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၶိူဝ်းၵူၼ်းေၵႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၶိူဝ်းၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်းၵပ်းသိုပ်ႇၸုမ်းေၵႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႆလူင်ၵႂႃႇၵူႈမဵဝ်း။ ဝူၼ်ႉႄလႈ ပိၼ်ႇႄလႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလီမူၼ်ႉႄမးၼၼ်ႉ ယႃႇေပႁဵတ်း ႁိူဝ်းလွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ ဢမ်ႇမီးတီႈၵိုတ်းဢမ်ႇမီးေၶႃႈယိူင်းမၢႆ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ေတႉ ပိူၼ်ႈေတ ဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ၶႃႈၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းတူၺ်းသုၼ်ႇတူဝ် ပဵၼ်ၵူၼ်းဝူၼ်ႉၽၢႆႇႁၢႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇၶဝ်ႈပိူၼ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ် ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆးဝူၼ်ႉတိုၼ်ႇ ဢမ်ႇမီးၸၼ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသင် ပဵၼ်ၵူၼ်းထိူၼ်ၼႆယူႇ သင်လႆႈလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ  ၵူၺ်းၸႂ်ႈႄတႉဢမ်ႇၸႂ်ႈႄတႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉ ေတတႅပ်းတတ်းပၼ်ၵူၺ်းဝႃႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ေတပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။


  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts