ယွၼ်ႉသင် မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈမီးပၢင်တိုၵ်းၼမ်


            မ်ႂႇသုင်ထိုင် တီႈၽူႈႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၶႃႈၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇႄၶဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်းတၢင်း သဵင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယႃႇေပလူင်လိုမ်းၵၼ်ေသၵမ်း။ ၶၢဝ်းတၢင်းပူၼ်ႉမႃး ႁူဝ်သိပ်းပီႊပၢႆယဝ်ႉ တီႈႁဝ်းတိုၵ်ႉလႆႈပဵၼ် ၶႃသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးယူႇၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉသင် ပဵၼ်ၵွပ်ႈသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽူႈလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ေတေမႃဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈေသ တႅပ်းတတ်းႁူႉႁၼ်ၵၼ်လီယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆႉမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ၵူႈၶၢဝ်း ထိုင်တီႈေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းေပႃးလႆႈ ဢွၵ်ႇပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းေယး ထိုင်တီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ယူႇႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်မႃး ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ေၵႃႈ ေပႃးလႆႈမီးလွင်ႈၸ်ႂၸင်းပဵင်းၵၼ်မႃး။

 • ယွၼ်ႉသင်လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

                ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ပီႈၼွင်ႉၵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းႄတႇေပႃႇပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈၼ်ႂးပီႊ 2015 ၼ်ႂးလိူၼ် July ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း RCSS/SSA ႄလႈ PSLF/TNLA။ ဝၢႆးလင်မႃး ၸုမ်း SSPP/SSA ၶဝ်ေၵႃႈ လႆႈၶဝ်ႈမႃးၸွမ်းၼ်ႂးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်မိူၼ်ၵၼ်။ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ယဝ်ႉေၵႃႈ ေပႃးတူၺ်းဢဝ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢႆးၼႃႈလိၼ် Geographic ဝႃႈၼႆၸိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်း ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းေတႃႇ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၶႅမ်ႉႄလႈ ၶူဝ်းၶွင်ႇသၽႃႇဝ ဢွၵ်ႇၼမ်ထိႉသုတ်း ၼ်ႂးၸိုင်ႈတႆး ပၢတ်ႉပိုၼ်ႉ။ ေပႃးလုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းလႃႇသဵဝ်ၵႂႃႇတၢင်းၼိူဝ်ၼႆၸိုင်ႈ ေတၵႂႃႇထိုင်မိူင်းႄၶႇ ေပႃးလူင်းမႃးတၢင်းတ်ႂႈသမ်ႉ ေတမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ ေပႃးၽၢႆႇဢွၵ်ႇသမ်ႉ ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈတီႈတပ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ထိုင် မိူင်းလၢဝ်း (Laos) ေပႃးပွတ်း တူၵ်းသမ်ႉ

 ေတၵႂႃႇမီးမိူင်း ဢိင်ႇတိႉယ (India) ႄလႈ (Bangladesh) မၼ်းပဵၼ်သၢႆသဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၶႅမ်ႉႄလႈ ေတႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၵႃႉၶၢႆ ၽိတ်းပၵ်းပိူင်လႆႈငၢႆႈထီႉသုတ်း (ယႃႈ ၊ ၵွင်ႈၵၢင်)။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းႄၶႇ သျီႇၵျိၼ်းပိင်ႇ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇေတေၵႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်းထႅင်ႈ (One belt One Road BR) ၼ်ႂးၽႅၼ်ၵၢၼ်သဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်းၶဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ေတလႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇ ေတၶဝ်ႈမႃးၼ်ႂးမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇေသ ၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းဢိင်ႇတိႉယႃႉ (India) သင်သဵၼ်ႈတႃႇ သၢႆတၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃးလႆႈေတႉေတႉၼႆၸိုင်ႈ ၵၢၼ်ငိုၼ်းၶွၼ်ႇ ၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၶဝ်ေၵႃႈ ေတမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈၼမ်မႃး ၵၢၼ်ၵႃႉၵၢၼ်ၶၢႆ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးေၵႃႈ ေတမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းမႃး။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၽ်ႂၽ်ႂၸုမ်းလ်ႂေၵႃႈၶႆႈလႆႈႄလႈ ယိပ်းၵုမ်းၵမ်လႆႈမၼ်ႈမၼ်ႈၽ်ႂမၼ်း။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပၢတ်ႉပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ တႃႇၶဝ်ေတသိုပ်ႇသၢႆၸ်ႂၵႂႃႇလႆႈတၢင်းၼႃႈ လႆႈလီၼႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဝဵင်းလႃႇသဵဝ်ႈႄလႈ ဝဵင်းမူႇႄၸႈ ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်သၢႆငိုၼ်းသၢႆၶမ်း တွၼ်ႈတႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပၢတ်ႉပိုၼ်ႉယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႈမၼ်း မိူဝ်ႈပီႊ 2013 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင်ႇ KIA ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇပွႆႇသ်ႂႇ ၼမ်ႉၾၢႆ ၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉၵူၺ်း ႁဵတ်းဢဝ် မိူင်းဝဵင်းလူင်တႃႇၵုင်ႇ ပႃႉၵူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လပ်းသိင်ႇၵႂႃႇမူတ်း။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးမိူင်းႄၶႇၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈ ေပႃးတူၺ်း ေတႃႇလွတ်ႈၼမ်ႉမၼ်း 

မိူင်းႄၶႇၼႆႉ လႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢဝ်းၼမ်ေသပိူၼ်ႈသုတ်းယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်းေၵႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ၵႆႉၵႆႉလႆႈႁၼ်ၵႂႃႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ေတႃႇလွတ်ႈၼမ်ႉမၼ်းၵမ်ႉပႃႇၼမ်ၵူၺ်း တၢင်ႇတီႈ ဢမ်ႇေပႃးသူႇႁၼ်လႆႈမီးပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈ ၶ်ႂႈပဵၼ်ယ်ႂႇ ၸ်ႂယ်ႂႇၼိူဝ်ၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းသုၼ်ႇလႆႈဢိတ်းဢွၼ်ႇၸွမ်း မိူင်းႄၶႇယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ေတလမ်းဢမ်ႇၽိတ်း ၼင်ၵဝ်ႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ပၼ်ႁႃသိုၵ်းသိူဝ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလွတ်ႈၵၢင်း မိူင်းႄၶႇၶဝ်ႈၵဝ်းၸွမ်း မိူင်းႄၶႇတိုၼ်း  ၶဝ်ၵဝ်းၸွမ်းတၢင်းလင်မၼ်းယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တီႈဢၼ်သိုၵ်းႄၶႇၶဝ် ၶ်ႂႈသၢင်ႈ ယူႇၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးၼ်ႂးၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် RCSS/SSA (3)တီႈ တွၼ်ႈတႃႇေတသၢင်ႇလႆႈၾၢႆၼၼ်ႉေၵႃႈ သျီႇၵျိၼ်းပိင်ႇ လႆႈသူင်ႇၽူႈတၢင်ႇတူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႄၶႇၶဝ် မႃးႁူပ်းထူပ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း (RCSS/SSA) ယူႇ (3)ပွၵ်ႈ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ မိူင်းထႆး ထႅင်ႈပွၵ်ႈထီႉသွင်တီးမိူင်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈ လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ေသၶဝ်ႈမႃး ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တၢင်းၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈၸိုင်ႈ ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ယူႇ။


 • ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ်

            ဝၢႆးေသ ၽူႈတၢင်ႇတူဝ်မိူင်းႄၶႇ လႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ (3)ပွၵ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈေၶႃႈတူၵ်းလူင်းသင်ၵၼ် ယဝ်ႉေၵႃႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈသင်ၵၼ်ႄတႉႄတႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈသင်ႄတႉႄတႉၼင်ၵဝ်ႇ။ 

ဝၢႆးေသ ၽူႈတၢင်ႇတူဝ်မိူင်းႄၶႇ မႃးႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းသိုၵ်း (RCSS/SSA) ယဝ်ႉၵႂႃႇလီငမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ၵၢင်ၸ်ႂၶဝ် ဢၼ်ၶ်ႂႈလႆႈၶ်ႂႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈႄလႈ ၸၢင်ႇပၼ်ႁႅင်းၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင် ဢူၺ်းလီေသ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်ၵၼ်ေၵႃႈ ႁဵတ်းႁ်ႂႈမီးပၼ်ႁႃေသ ဢဝ်ပဵၼ်မႃး ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ်ပႅတ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ Background တၢင်းလင် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးႄၶႇ ေပႃးၶ်ႂႈႁ်ႂႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁ်ႂႈၸုမ်းဢူၺ်းလီႄလႈ ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ် ၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ႄၶႇၼႆႉပဵၼ်သၵ်ႇႄသႇ (Main Point) မၼ်းယဝ်ႉ။ 

ပၼ်ႁႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းတႆး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၼႆႉ ၼမ်ႄလႈႄဢႇ တိုၼ်းမီးၵၢၼ် ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ် တၢင်းမိူင်းႄၶႇ တၢင်းၵူတ်ႉ (Indirect) ယူႇယဝ်ႉ။ ႄၶႇၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇမၼ်းေတလႆႈလၢႆၶွင်တီႈပိူၼ်ႈ လႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်း လႆႈပၼ်ၶွင်ေပႃးေပႃးတီႈပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းယွမ်းမႃႇၼ ေသၶဝ်ႈႁႃၸုမ်းဢွၼ်ႇၸုမ်းလဵၵ်ႉၵူႈၸုမ်းၸုမ်းယဝ်ႉ။ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးမိူင်းႄၶႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် မၼ်းမီးဝႆႉၼ်ႂးၼႃႈတီႈၸုမ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ၸုမ်း (RCSS/SSA)ၼႆႉသမ်ႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ဢဝ်ၵၢင်ၸ်ႂၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ယ်ႂႇႄလႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ၵၢင်ၸ်ႂၵူၼ်းမိူင်း ၾၢႆတီႈၶွမ်ႇမၼီႇႄၶႇၶဝ် ၶ်ႂႈမႃးတင်ႇမႃးႁဵတ်းသၢင်ႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းႄလႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်း။ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးႄၶႇ ဢၼ်ၶ်ႂႈလႆႈႄလႈ ၶ်ႂႈႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼ်ႂးမိူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  1) ၾၢႆႇၼမ်ႉၾႆးၾႃႉ  2) သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆႇ (One Belt One Road)  3) ထၢၼ်ႇလမ် 4) ၵႃႉၶၢၼ်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ 5) ပႃႇမႆႉပႃႇတွၵ်ႇ 6) သႅင်။  ငိုၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းႄၶႇ (5)ပူၼ်ႈၼႆႉ (2)ပူၼ်ႈ ေတလႆႈဝႃႈ လႆႈမႃးတၢင်းၼ်ႂး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ။


One Belt One Road Project

            ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈတူၵ်းလွၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းလွၵ်းႄၶႇၵႂႃႇေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢဝ် ႄၶႇပဵၼ်ႁႅင်းတၢင်းလင်ေၵႃႈ လႆႈႁၼ်မီးတၢင်းၼမ် ေတလႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ေတဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းႁူႉလူဝ်ႇတိုၵ်း လူဝ်ႇယိုဝ်းမၢၼ်ႈမဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်းေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ႁဝ်းယူႇမိူင်းတႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်တႆးဢမ်ႇသူၼ်ၸ်ႂမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ပိူၼ်ႈပဵၼ်မိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းေၶႃဝႆႉႄလႈ မီးငိုၼ်းတွင်းၼမ်ႄလႈ ႁႅင်းၵူၼ်းႁႅင်းသိုၵ်းၼမ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဝႆႉ။ ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းႄတႇမႃး ေပႃႇပဵၼ်မီးမႃး ၼ်ႂးလွၵ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ႄၶႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယႃႇေပလိုမ်းလႃးလႃးေသၵမ်း။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢၼ်မႁႃပွင်ၵၢၼ်လူင် (Strategy) ၽ်ႂၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢွၵ်းၽ်ႂလဵၼ်းေၵႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၶုၼ် ၽ်ႂဢမ်ႇႁူႉ ၽ်ႂဢမ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇေမႃသင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ေတတူၵ်းၺႃးပိူၼ်ႈလဵၼ်ႈႁူဝ်ႄလႈ ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ႁဵတ်းၶိူင်ႈမိုဝ်း ၽူႈမၢၵ်ႇမီးၶဝ်ႄလႈ ၽူႈမီးႁႅင်းသိုၵ်းဢႅၼ်ႈႁႅင်းယ်ႂႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၶဝ်ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။


 • ေၶႇပၼ်ၾႆးၶဵဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီႁိုဝ်?

                မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 2005 ထိုင် 2015 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ၵႂႃႇပၵ်းသဝ်းဝႆႉတပ်ႉ မိူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတပ်ႉၸုမ်း (7) တပ်ႉၸုမ်း (1) တပ်ႉၸုမ်း (5) ၶဝ် ဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸွမ်းၶိင်းၶိၼ်ႇၺုၼ်ႉပူၼ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၼႆႉဢမ်ႇတွၼ်ႉ ယၢမ်ႈမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ်မႃး ေပႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းသင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႄတႇမိူဝ်ႈပီႊ 2017 -  2018 မႃးၼႆႉ ၸုမ်းတႆးၼင်ႇၵၼ်သမ်ႉလႆႈ မီးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ်ၶိုၼ်းလႃႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈပီႊ 2010 ၼၼ်ႉ တၢင်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ၾႃႉ (SSPP/SSA) ေၵႃႉ တွႆႇသၢႆလုမ်းမႃးၸူးတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈေသ ႁ်ႂႈၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း (RCSS/SSA) သူင်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမိူင်းပွတ်းႁွင်ႇ ယူႇလူး  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းသင်ႄလႈ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ပဵၼ်ၵူၼ်း ပူၼ်ႉၼႃႈတီႈၵႂႃႇ။

             ေပႃးမႃး ထတ်းသၢင်ႈတူၺ်း ပဵၼ်ယွၼ်ႉ လွၵ်းလဵၼ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ႄၶႇၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်တိုၼ်းၸင်းၸုမ်း RCSS/SSA လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႄၶႇေၵႃႈ တိုၼ်းၸင်း ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၶုၼ်သႃႇ ၼႆတႃႇေသ။  ၸုမ်း RCSS/SSA ၼႆႉ ၼ်ႂးလၵ်းၼၢမ်း (6)ေၶႃႈ ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈ တီႇမူဝ်ႇၶႄရႇသီႇ (Democracy) ၼႆေၶႃႈၼိုင်ႈ ေပႃးလၢတ်ႈလွင်ႈ တီႇမူဝ်ႇၼႆ မိူင်းႄၶႇၼႆႉ ၶဝ်ၸင်းၼႃႇ ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂေသဢိတ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႇမူဝ်ႇၶႄရႇသီႇႄလႈ မိူင်းႄၶႇၶဝ် ၸၢင်ႇသုၵ်ႉသၢၵ်ႉေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  မိူင်းႄၶႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိဝ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႈ ၶဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ဢဝ်လွၵ်းလၢႆး ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိဝ်ႉပဵၼ်ယ်ႂႇ ဢဝ်ပိူင်ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိဝ်ႉပဵၼ်ယ်ႂႇႄလႈ ၶဝ်ၸၢင်ႇယူႇ ၸုၵ်းမၼ်ႈမႃးလႆႈေတႃႇထိုင်ၶၢဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းၸိူဝ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆးမိူင်းႄၶႇမႃးလႆႈ။ မိူဝ်ႈပီႊ 2014 - 2015 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း တွၼ်ႈတႃႇေတမိူဝ်းႁူပ်းထူပ်း ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉ တၢင်းမီးလွင်ႈၶႂၢင်ႉၶမ် ေယးႄၶႇၶဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမိူင်းႄၶႇ ၶဝ်တၢင်း ၶဝ်ႈမႃးယႃႉၵဝ်းယူႇ။ ယွၼ်ႉလၢႆလၢႆလွင်ႈႄလႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ႄၶႇၸၢင်ႇမီးလွင်ႈ လႆႈၸ်ႂၵၼ်ေၵႃႈဝႃႈႄလႈ ၸၢင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ယွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႈၶဝ်ေသ ၸၢင်ႇၶတ်းၸ်ႂ ႁ်ႂႈတိုၵ်းေတႃးပႅတ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ႁ်ႂႈလူင်းမိူဝ်းၶိုၼ်းပွတ်းၸၢၼ်းၼႆ ပႅတ်ႈယူႇ။ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်ႈႄၶႇ ၶပ်ႉၶိူင်ပၼ်ႄလႈ ၸၢင်ႇလႆႈမီး ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးယူႇ ေပႃးမႃးတူၺ်း ဢႃႇၼႃႇ (Power) မိူင်းႄၶႇၼႆႉ  ၶဝ်ႈမႃး ႁူမ်ႈငဝ်းပႃး ၼ်ႂးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈပႃးမႃး ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႆႉယဝ်ႉၼႆ ၸၢင်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆးႁဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၶဝ် ႁူႉၸွမ်းယူႇႁိုဝ်? ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းႄၶႇ ပၼ်ၾႆးၶဵဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇယဝ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇေၵႃႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈလႆႈေသပွၵ်ႈ။


 • ၸုမ်း RCSS/SSA ၼႆႉ ၸုၵ်းမၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်?

               ေပႃးမႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼႆ  ၸုမ်းသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)ၼႆႉ ဢဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၾႅၼ်ႇတႄရႇႄလႈ တီႇမူဝ်ႇၶႄရႇသီႇ ပဵၼ်လၵ်းပဵၼ်ယ်ႂႇေသ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း တႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်းမႃးယူႇ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ သင်ဝႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်မိူင်းတီႇမူဝ်ႇႄလႈ ၾႅၼ်ႇတႄရႇ (Federal) ၵႂႃႇၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းၸၢင်ႇမႃး တုမ်ႉတိုဝ်ႉ ၵၢၼ်ၽွမ်းငမ်းမိူင်းႄၶႇ။

ယွၼ်ႉသင်ႄလႈဝႃႈၼၼ်လႃႇၼႆၸိုင်ႈ ၼ်ႂးမိူင်းႄၶႇၼႆႉ ၶဝ်ၸ်ႂႉတိုဝ်ႉလၢႆး ဢုပ်ႉပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ပိူင်ၶွမ်ႉမိဝ်ႇၼိဝ်ႉႄလႈ ဢုပ်ႉပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း    တၢင်းလၢႆးပိူင် ၾႅၼ်ႇတႄရႇ (Federal)ၼႆႉ  ၶႃပဵၼ် ပိၼ်ႇၾူၼ်ၵၼ်ဝႆႉ (Opposite) သင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်မႃး မိူင်းတီႇမူဝ်ႇႄလႈ ၾႅၼ်ႇတႄရႇၼႆၸိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၼ်ႂးမိူင်းမၢၼ်ႈႄလႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၼ်ႂးမိူင်းႄၶႇ ၸၢင်ႇမီႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်ႉသိုပ်ႇၵၼ်မႃးၼမ်လိူဝ်ေသၼႆႉႄလႈ ၸၢင်ႇႁဵတ်းႁ်ႂႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼ်ႂးမိူင်းႄၶႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသၢၼ်ႇၶၢတ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ ၶဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈ။ ယႃႇေပလူင်လိုမ်း မိူင်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းႄၶႇ ေမႃႇသီႇတူင်း ၶဝ်ႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တၢင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸဝ်ႈၶုၼ်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵႂၢမ်းေၶႃႈၼိုင်ႈ  " ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၵဝ်ၶႃႈတိုၵ်ႉႄပႉလႆႈ ႄၶႇၽိူတ်ႇပႅတ်ႈလႆႈေသတႃႉေၵႃႈ ဢၼ်ၵဝ်ၵူဝ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ႄလႈ  ဝူၼ်ႉယၢပ်ႇယူႇၼႆႉ  ၵဝ်ၵူဝ်တႆးသူၶဝ်ၽွမ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း " ၼႆႇယူႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်မီးၼ်ႂးမိူင်းႄၶႇၼၼ်ႉ မီးႁူဝ်လၢၼ်ႉမၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၶႃႈယၢမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃး ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆး ၼ်ႂးမိူင်းႄၶႇ ဢိူဝ်ႈၵွၼ်းသီႇၼႆႉ မီးယူႇ (15)လၢၼ်ႉ။ ၼ်ႂးမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၸုမ်းၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇမီးၼမ်ႄလႈ ႁူႉလိၵ်ႈႁူႉလၢႆးၼမ် ယဝ်ႉေၵႃႈ ႁဵတ်းေၵႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းတူၵ်းၼႆႉၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉေၵႃႈ လိူဝ်ေသၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလ်ႂထႅင်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၸုမ်းဢၼ်လႆႈပၢႆးဝူၼ်ႉမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းမႃး ၸုမ်းဢၼ်လႆႈ ပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းမႃး ၸုမ်းဢၼ်ႁဵတ်းေၵႃႉ မိူင်းတီႇမူဝ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ မိူင်းႄၶႇၶဝ်တိုၼ်းၸင်းႄတႉႄတႉဝႃႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ၼႆႉ  ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် ၺႃးမိူင်းႄၶႇၶဝ် ပၵ်းတႃတူၺ်းဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈၼႆေၵႃႈ ေတဢမ်ႇၽိတ်း။

 • ယွၼ်ႉသင် ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းတႆးၶိုၼ်း

            ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈႁဝ်း ပဵၼ်တႆးေၵႃႉၼိုင်ႈႄလႈ ၸွမ်းၼင်ႁၼ်ထိုင်ထတ်းသၢင်ႈ ႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးႄတႉ လိူဝ်ေသသဵၼ်ႈတၢင်း ၶိုၼ်းယိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းတႆးၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးသဵၼ်ႈတၢင်းလ်ႂထႅင်ႈ။ ယွၼ်ႉသင် ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) လႆႈၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းတႆးၼင်ၵၼ်ၶိုၼ်းလႃႇ ယွၼ်ႉဝႃႈငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ဢမ်ႇမီးသဵၼ်ႈတၢင်းလိူၵ်ႈႄလႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႇႁဵတ်းႁိုဝ်ႄလႈ လႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ် မႃးဢွၼ်ၵၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ပၢႆးၼႃႈလိၼ် (Geographic) ၸွမ်းၵၼ်ပႃးၽွင်ႈ ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၢႆးေသ 2010 ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တပ်ႉၸုမ်း (3)တပ်ႉၸုမ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ႁဵတ်း တပ်ႉပ်ႂႉလႅၼ်လိၼ် BGF ၵႂႃႇပႅတ်ႈေသ တၢင်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းမီးဝႆႉ တပ်ႉၸုမ်း (1)ၸုမ်းလဵဝ် 

ဢၼ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ၾႃႉဢွၼ်ႁူဝ်။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းႄလႈ ၵၢၼ်ၼႃႈတီႈၼႃႈလိၼ်ေၵႃႈလွင်ႈၼိုင်ႈႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းတႆးေတၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈႄလႈ ေတပဵၼ်မႃးယၢပ်ႇ ႁဵတ်းသင် ႄလႈ ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႃႇ  1) ယွၼ်ႉပၢႆးၼႃႈလိၼ်ေၵႃႈဝႃႈ  2) ယွၼ်ႉႁႅင်းေၵႃႈဝႃႈ 3) ယွၼ်ႉပိူင်လၵ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ေၵႃႈဝႃႈလႆႈ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လႆႈတူၵ်းၼ်ႂးလွၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၼမ် လႆႈၺႃးၼ်ႂးလွၵ်း လၢႆၽၢႆႇလၢႆတၢင်း ၺႃးႁိမ်ႇဝႆႉ ေပႃးတူၺ်းတၢင်းလင် ငဝ်ႈမုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁၢႆး တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ေတယူႇၵႂႃႇလႆႈၵိၼ်လႆႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ယူႇတၢင်းလင်ဝႆႉ (ၶဵၼ်ႇၵူႈၶဵၼ်ႇၼႆႉ ၶဵၼ်ႇလင်လီၵူဝ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ) ၊ ေပႃးတၢင်းၼႃႈ မီးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ TNLA ေပႃးတၢင်း ပွတ်းၼိူဝ် မီးၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင်ႇ (KIA) / ၸုမ်း MNDAA ၶဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ။ ေပႃးပွတ်းတၢင်းတ်ႂႈၼႆႉသမ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး  ေပႃးဢဝ် ၵၢၼ်မိူင်းပၢႆးၼႃႈလိၼ် (Political Grographic) ဝႃႈၼႆၸိုင်ႈ ငဝ်ႈမုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁၢႆးၼႆႉ တူၵ်းဝႆႉၼ်ႂးလွၵ်းႄၵႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းဝႆႉယူႇ။

 ေပႃးၶဝ်ဢမ်ႇယိုဝ်းတႆး ၶၢင်ႇ ၊ လွႆ ၊ ဝႃႉ ေတၸၢင်ႇယိုဝ်းၶဝ်    ၶၢဝ်းတၢင်း (20)ပီႊပၢႆ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇမႃးတိုၵ်းမႃးယိုဝ်း SSPP/SSA ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ၶဝ် လွင်ႈၵိၼ်ယိမ်ႉ ၵၢၼ်ၸ်ႂႉတိုဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ သမ်ႉလႆႈပိုင်ဢိင်ႇဢဝ်တီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ၶဝ်ဢဝ်လုမ်းလုမ်း။ သင်ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ယိုဝ်းၶိုၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ (PSLF/TNLA) ၼႆၸိုင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃးၶဝ် မၼ်းတိုၼ်းေတၵႅမ်ႈဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ မီးလွင်ႈၸမ်ၸ်ႂၵၼ်ၼႃႇဢမ်ႇၸ်ႂႈ ၼိုင်ႈပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၶဝ်ၼင်ၵၼ်ၶိုၼ်းယိုဝ်းၺႃးၵၼ်ၶိုၼ်းေၵႃႈ မၼ်းတိုၼ်းမီးမႃးၵူႈပီႊပီႊယူႇ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ႁူႉႁၼ်ၵၼ်လီယူႇ။

            ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ေပႃးႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉသင် ဢမ်ႇထတ်းသၢင်ႈ ဢမ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇေသ လႃႇလီႁဵတ်း ႁဵတ်းၼင်ၸ်ႂဢႃးလုမ်းမီးမိူဝ်ႈလ်ႂႁဵတ်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဢမ်ႇပဵၼ်မႃး ဢဝ်ေတႃးသ ၼၢမ်းၼႃႈေသ ႁဵတ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈမဵဝ်းၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽ်ႂမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ် ၽ်ႂမီးတၢင်းႁူႉၼမ်ေၵႃႈ မၼ်းေတသႃႇႄလႈ ေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ တီႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈႄလႈ ထတ်းသၢင်ႈႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးၼၼ်ႉ တီႈၽိတ်းမၼ်းေၵႃႈေတမီး တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ၸ်ႂသူၸဝ်ၶဝ်ေၵႃႈေတမီး ၵူၺ်းၼႃႇ ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇဝႆႉေသ ၵွၼ်ႇပဵၼ်လႆႈေတႉဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈေတႉၼၼ်ႉ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ်ေၵႃႈ လူယဝ်ႉလူဝ်ႇထတ်းသၢင်ႈဝူၼ်ႉၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၸၢင်ႇႁူႉေၶႃႈတွပ်ႇမၼ်း ၸၢင်ႇပွင်ၸ်ႂမႃးၼၼ်ႉယူႇ။ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸ်ႂယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ် ၽူႈပၼ်ႁႅင်း ၽူႈၶဝ်ႈမႃးလူ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၽ်ႂလႅတ်းေၵႃႈမၼ်းၵိၼ်

           ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း လႅၵ်ႈလၢႆႈဝၢႆးႁႅင်းၼႃႇႄလႈ မီးေၽး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇတႆးႁဝ်းေတႉေတႉ သင်ႁဝ်းဢမ်ႇဝူၼ်ႉလီလီ ထတ်းတူၺ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၸွမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ ၸၢင်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၸွမ်းလင်ပိူၼ်ႈႄလႈ တူၵ်းလွၵ်းပိူၼ်ႈဝႆႉယူႇ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ႁဝ်းၵူၺ်းမီးၸ်ႂၸင်းပႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ေတႃႇပိူၼ်ႈလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ေတလႆႈေမႃၸ်ႂႉတိုဝ်းပႃးဢွၵ်းၽွင်ႈယူႇ ၸင်းလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်း သင်လႆႈ ၶ်ႂႈတိုၵ်းၶ်ႂႈယိုဝ်း လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းေတတူင်ႉၼိုင်သင် ႁဝ်းေတ ႁဵတ်းသင်ၼၼ်ႉ ေတလႆႈဝူၼ်ႉတူၺ်းလီလီ ေတလႆႈထတ်းသၢင်ႈလီလီယဝ်ႉၸၢင်ႇတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႆႉလီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ  ပိူၼ်ႈဝႃႈၶၢဝ်ႁဝ်းဝႃႈၶၢဝ် ပိူၼ်ႈဝႃႈလႅင်ႁဝ်းဝႃႈလႅင် တၢင်းၼႃႈႁွင်ႉပဝ်ႇသင် ဢမ်ႇႁူႉေၶႃႈဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈသင် ပိူၼ်ႈဝႃႈ တူဝ်ႉဢေယးေၵႃႈ  ႁဝ်းႁွင်ႉၸွမ်းပိူၼ်ႈ လီေၶႃးၶုမ်ေတႉေတႉ လွင်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယၢမ်ႈမီးမႃး ႁဵတ်းမႃး ထိုင်တီႈ ၸဝ်ႈၾႃႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ေပႃးလႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇ 1947 ၼၼ်ႉေၵႃႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉလူး။ ပိုၼ်းၼႆႉ ေပႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းယဝ်ႉ လူဢၢၼ်ႇယဝ်ႉ တႃႇေတဢမ်ႇႁဵတ်းၽိတ်းထႅင်ႈေသ ပဵၼ် တွၼ်ႈသွၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းယဝ်ႉ။


 • ယွၼ်ႉသင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇ

                    ေပႃးမႃးထတ်းသၢင်ႈတူၺ်း လႅပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလီလီၼႆႉ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈၶိုၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼ်ႂးႄၵႈၵၢင် ပႃႇတီႇ NLD ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း မၼ်းႁူႉတႅၵ်ႇလႅင်းလီၼႃႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 လိူၼ် February ပီႊ 2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶိုၼ်ႈယိမ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈထိင်းၵုမ်းမိူင်း သိမ်းဢႃႇၼႃႇ ႁိမ်ဢဝ်ၼ်ႂးမိူင်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆ ၼၼ်ႉ မၼ်းဢွၼ်တီႉၺွပ်းၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၽူႈယ်ႂႇၵူၼ်းလူင် NLD ၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈတီႉၺွပ်းပႃး ၸုမ်းပႃႇတီႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းေသေၵႃႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ မၢၼ်ႈၼႆႉသမ်ႉလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၶႅမ်ႉ ေမႃသူမ်းတုမ် ေမႃႁဵတ်းဢဝ်ၵူၼ်းပိူၼ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းႁဝ်း ေမႃဢဝ်ၽူႈၶႅၼ်ႈၶဝ်ႁဵတ်းပဵၼ် ဢူၺ်းေၵႃႉၶဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်တႆးႁဝ်း ၵူၼ်းလုၼ်ႇမ်ႂႇ Generation Z ႁဝ်းၼႆႉသမ်ႉ  ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းႄဢႇ ၵူၺ်းႁူႉမီးၸ်ႂႁၢဝ်ႄလႈ မီးၸ်ႂၸင်းပႅင်းၼိူဝ် ၸဝ်ႈၼႃႇဢႃႇလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းႄလႈ ပၼ် ၸုမ်းပႃႇတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇပႅတ်ႈလုမ်းလုမ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇႁဝ်းတၼ်းႁူႉတူဝ်ႁဝ်းၶဝ်ယူႇႁိုဝ်?

                    ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းယူႇၼႆႉ မၢင်ပွၵ်ႈေပႃးႁဝ်းဢမ်ႇဝႆႉ သတိႉလီလီေသႁဵတ်းၼႆႉ ၸၢင်ႇၵႂႃႇတူၵ်းပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းပိူၼ်ႈလုမ်းလုမ်း ယူႇ။ ၾႆးၼ်ႂးႄၵႈၵၢင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၼင်ၵၼ် ပိူၼ်ႈၽိတ်းၵၼ် ႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇေမႃထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းႁၼ်သင် ၼ်ႂးႄၵႈၵၢင်ပီႈၼွင်ႉ ၵၼ်ၽိတ်းၵၼ် ႁဝ်းသမ်ႉၵႂႃႇပႃးၸ်ႂၽၢႆႇၼွင်ႉမၼ်းေသ ၽွမ်ႉၵၼ်ၶိုၼ်း ၽိတ်းပီႈမၼ်းၶိုၼ်း ဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး ေပႃးပိူၼ်ႈလီၵၼ်မႃးၶိုၼ်း ၵူၼ်းဢၼ်ေတၺႃးၼႃႇ ၸဵပ်းၼႃႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ေတပဵၼ်ႁဝ်းၵူၺ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယႃႇေပလိုမ်းဝူၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ႇ ဢူးၼူႉၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၼင်ၵၼ်တႅၵ်ႈၵၼ်ေသ ၸုမ်းၼိုင်ႈပဵၼ် ဢလၢၼ်ႇၼီႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈပဵၼ် ဢလၢၼ်ႇၽိဝ်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈပဵၼ် တၼ်ႉသျိၼ်းေတႃႉဢၸူဝ်းယႃႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆၵိူင်းေသ လိုၼ်းသုတ်းမႃး ထိုင်တီႈတူၵ်းၵိၼ်းမႃး ၶဝ်ၼင်ၵၼ်ၶိုၼ်းၽွမ်ႉၵၼ်ေသ တိုၵ်းေတႃးလိုပ်ႈၶိုၼ်း ၸုမ်း KNU ၶဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈလုမ်းလုမ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းႁၼ်မႃးတ်ႂႈၼႃႈတ်ႂႈတႃ ယဝ်ႉလူး။


 • ပၢၼ် NLD ပဵၼ်ၶုၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ

                ၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်းပဵၼ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸၢမ်ၸမ် (5)ပီႊပၢႆႇပၢႆႇေသ မိူဝ်ႈပၢၼ် တဵင်းၸဵင်ႇ ေၵႃႈလႆႈၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႉ ေသလႆႈၶဝ်ႈမႃးၼ်ႂးသၽႃးမႃးယူႇ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း မၼ်းမႃးပဵၼ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇတွၼ်ႉၶတ်းၸ်ႂ တႃႇေတႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသင်ေသလွင်ႈ မၼ်းၵူၺ်းၶတ်းၸ်ႂ ႁ်ႂႈမီးလွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၸမ်ၸ်ႂၵၼ်မႃးၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈထူဝ်းသိုၵ်းေတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းေၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇတၵ်ႉသဵင်သင် ဢမ်ႇဢွၵ်ႇသဵင်သင် ထိုင်တီႈေပႃးပၼ် ၾႆးၶဵဝ် ေသႁ်ႂႈတိုၵ်းၽႅဝ်ႈပႅတ်ႈ ၸုမ်း AA ၵႂႃႇပႃးယူႇ။

ၸုမ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်လႆႈထုၵ်ႇၺႃး ထူဝ်းသိုၵ်းမႃးၶၢဝ်းႁိုင် ထိုင်တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းေပႃးဢမ်ႇမီး လွင်ႈၼိမ်သဝ်းသင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းေပႃးလႆႈပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃၵႂႃႇ ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၶဝ်ႈသၢၼ်ဢွၼ်ႇေပႇၼိုင်ႈေၵႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမႃးၸွႆႈသင်တီႈႁဝ်း ယႃႇဝႃႈၶဝ်ႈသၢၼ်ၼိုင်ႈေပႇလႃႇၶဝ်တၢင်းၶိုၼ်းၸွႆႈႁဝ်းမႃး ႁဝ်းတၢင်းၶိုၼ်းလႆႈထုၵ်ႇၺႃးၶဝ်ႁိမ်သိမ်းဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇၶိုၼ်းၵွၼ်ႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်းၼႆႉေၵႃႈ ယွၼ်ႉမၼ်းပဵၼ်မၢၼ်ႈႄလႈ မၼ်းေၵႃႈေတႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈမၼ်းၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉၼႆဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တူၵ်းၵိၼ်းမႃးသမ်ႉ ႁွင်ႉႁႃၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸုမ်းတူင်ႉၵူၼ်းတႆး ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃးယူႇ။


ၸုမ်း NLD ႁပ်ႉတွၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းပွၵ်ႈမႃး


ၸုမ်း NLD ႁပ်ႉတွၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းပွၵ်ႈမႃး

ေပႃးလႆႈႁၼ် ႁၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းလီၸဵပ်းၸ်ႂၼႃႇႄလႈ  လီၽိတ်းၸ်ႂေတႉေတႉ။ ယူႇတီႈ သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈႁဝ်း မီးပၢႆးဝူၼ်ႉ Negative ႁႅင်းၼႃႇဢမ်ႇၸ်ႂႈ ၶ်ႂႈႁ်ႂႈၵူၼ်းတႆးႁဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ GZ ႁဝ်းႁူႉပွင်ၸ်ႂဝႃႈ ပိူၼ်ႈၿဵၼ်ၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ် ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးႄလႈ လွင်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉၶဝ်မီးလွင်ႈပႅၵ်ႈပိူင်ႈၵၼ် မီးလွင်ႈၽိတ်းေမႃးၵၼ်ဢိတ်းဢိတ်းၵႃႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၼ်ႂးၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇပဵၼ် ၶိူင်ႈမိုဝ်းပိူၼ်ႈပႅတ်ႈယဝ်ႉေၵႃႈ မီးတၢင်းၼမ်။ တီႈၸင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတႆးႄလႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းေတႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၺ်း ႁဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းေတႉ တိုၼ်းၸၢင်းမၢၼ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း(60)ပီႊပၢႆလုမ်းလုမ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် တီႈၸဵပ်း တီႈသဵပ်ႈ ၼ်ႂးတူဝ်ၼ်ႂးၸ်ႂႁဝ်းၼႆႉ လၢတ်ႈႄၼဢမ်ႇလႆႈ ဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးႄၼေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းမီးၼမ်ႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉဢိူဝ်ႈ။


 • ၸုမ်း CRPH

                ယူႇတီႈၸုမ်း CRPH ၶဝ်တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးေသ ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃးၶိုၼ်း NUG ၶဝ်မႃးယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ေၵႃႈ ယူႇတီႈၽၢႆႇ NUG ၶဝ်ၶွတ်ႇၽွၼ်ႈမႃး ၽၢႆႇၵႅတ်ႇႄၶႇ PDF ၶိုၼ်းယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ CRPH ၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႃႈၶဝ်ဢမ်ႇပႆႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး NUG ၼၼ်ႉ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယႃႉပႅတ်ႈ လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၸုမ်းပႃႇတီႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉမိူင်းတႆး ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ပႃးၸဵမ်ၸုမ်းတူင်ဝူင်းၵူၼ်း ၼ်ႂးမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵမ်ႉထႅမ်ႈသင်ေသၸုမ်း ၼႆႉေၵႃႈပဵၼ်လွင်ႈလီၶ်ႂႈဝူၼ်ႉၼိုင်ႈဢၼ်ဝႆႉယူႇ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်း CRPH ၶဝ်မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး NUG ၼႆႉေၵႃႈ ၶဝ်ၶဝ်ႈႁႃသူၼ်းတုမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ၽွင်ႈယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ၸွမ်းၼင်ၶဝ်ၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးမိူၼ်ၼင် ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶဝ်မႃးႄလႈ လိုၼ်းသုတ်းၶိုၼ်း ၶ်ႂႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၸွမ်း PDF ၼႆႉယူႇ။ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶဝ် တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၸုမ်း PDF ၼႆႉေတႉ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁွင်ႉဝႆႉဝႃႈ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇေတေၵႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၾႅၼ်ႇတႄရႇ (Federal Army) ၼႆယူႇ။ မိူဝ်ႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပႆႇ တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁ်ႂႈေၵႃႇတင်ႈ PDF ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶ်ႂႈဢဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၾႅၼ်ႇတႄရႇ ၼႆႉၵမ်းသိုဝ်ႈယူႇ။


 • ၸုမ်း PDF

                ၸုမ်း PDF ၼႆႉ ၽ်ႂေတဢွၼ်ႁူဝ်ေတႉေတႉေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ေတလႆႈထွမ်ႇေၶႃႈသင်ႇတီႈၽ်ႂၼႆေၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်မီးတႅင်ႈလႅင်းသင်ႄတႉႄတႉၼင်ၵဝ်ႇ ၸွမ်းၼင်ယူႇတီႈ ၸုမ်း NUG ၶဝ်တႅမ်ႈလူင်းမႃး လၵ်းလၵ်း ၸုမ်း PDF ၶဝ်ေတလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉေတႉ ေတမီးယူႇ (4)ႁူဝ်ေၶႃႈ 

 1. ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ေတလႆႈထိင်းသိမ်းႁၵ်ႉသႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ။
 2. ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ေတဢမ်ႇလႆႈႁၵ်းလင် ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ႁဝ်း ဢၼ်ၶဝ်လႆႈေတႃႇသူႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၾႅၼ်တႄရႇႄလႈ တီႇမူဝ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸ်ႂၵႂႃႇ။
 3. ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ေတလႆႈၵႅတ်ႇႄၶႇႄႁႉၵင်ႈ ပၼ် သၢႆၸ်ႂေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းႄလႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း
 4. ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ပၼ်ေၶႃႈမၼ်ႈၵႅတ်ႇဝႃႈ ေတၶတ်းၸ်ႂ ပူၵ်းပွင် ေတႃႇသူႈၷႂႃႇ ႁ်ႂႈေပႃးေပႃႇပဵၼ်မႃးလႆႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၾႅၼ်ႇတႄရႇ။

ၼႆႉပဵၼ် လၵ်းၵၢၼ်ၸုမ်း PDF (People Defence Force)။


 • ၸုမ်း PDF (People Defence Army) လုၵ်ႉတီႈလ်ႂမႃး

                ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈၶီႇၼႅၵ်းတဵၵ်းၼဵၵ်ႈ ႄပႉၵိၼ်ၵၼ် ဢဝ်ၵၼ်တၢႆ ယႃႉၵဝ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸၢင်ႇေပႃႇမီးမႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇေတႃႇသူႈ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၸုမ်း PDF ၼႆႉသမ်ႉ ၵၢၼ်ေတႃႇသူႈၶဝ် မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၼင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုမ်း PDF ၼႆႉသမ်ႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈဝဵင်းၽ်ႂဝဵင်းမၼ်း ႁ်ႂႈဢွၼ်ၵၼ်ေၵႃႇတင်ႈၸုမ်းၽ်ႂၸုမ်းမၼ်းတီႈၼ်ႂးဝဵင်းၽ်ႂဝဵင်းမၼ်းေသ ေတႃႇသူႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈၵႃႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ဢၼ်ေတလႆႈႁၼ် ၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းလီ ၸုမ်း PDF ၶဝ်ၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်း ၶဝ်ၶိူဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်လုၵ်ႉေသေတႃႇသူႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် (ၵွင်ႈယၢမ်း) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထိုင်တီႈေပႃးတၢႆႁူဝ်သိပ်းမၼ်း။ ၼ်ႂးမိူင်းတႆးႄတႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ေပႃႇဢွၵ်ႇမႃး ၸုမ်း PDF ၼႆႉေတႉ။ 


 •  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၼ်ႂးမိူင်းမၢၼ်ႈ

                   ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၼမ်ၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇလီ တွၼ်ႈတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းမိူဝ်းၼႃႈ မိူင်းလ်ႂမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၼမ်ေၵႃႈ မိူင်းၼၼ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပၢႆးယူႇလီ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမ်ႂႇသုင်ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇမီး ေတလႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈတူၵ်းတဵမ်ႇၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇဝႆႉယူႇ။ ေပႃးမႃးထတ်း တူၺ်းထႅင်ႈ လွင်ႈၸုမ်း PDF ၶဝ်လႆႈေပႃႇဢွၵ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈၼႆႉေၵႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၸုၵ်းမၼ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းႁူဝ်သိပ်းပီႊမၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး ဢမ်ႇတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းၼင်ၵၢင်ၸ်ႂ ၸုမ်း CRPH ႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈတီႈတီႈ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸ်ႂ ၼၼ်ႉယဝ်ႉႄလႈ ၶဝ်ၸၢင်ႇလႆႈၶိုၼ်း ေၵႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၸုမ်း PDF ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼ်ႂးပီႊၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ေၵႃႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉငိုၼ်းတွင်းေၵႃႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈၸ်ႂႉတိုဝ်းငိုၼ်းတွင်း ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း (ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ) ေၵႃႈပိူင်ႈၼိုင်ႈႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ေတလုၵ်ႉၶိုၼ်ႈေတႃႇသူႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၼ် KNU ၶဝ်ၼၼ်ႉေတႉယၢပ်ႇယူႇ။


 • ၵၢၼ်သိုၵ်း

                ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈဢဝ်သူပ်း ေသဢုပ်ႇၵၼ်ၼိူဝ်ၽိူၼ် မၼ်းၵူၺ်းလႆႈဢဝ်ၵွင်ႈမၢၵ်ႇေသယိုဝ်းၵၢၼ်တၢႆၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်တိုၵ်းတီႈလ်ႂၼမ်ေၵႃႈ ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မိူင်းၼၼ်ႉ တီႈၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတုၵ်ႉၶ လႆႈပၢႆႈႄလႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ ၶၢဝ်းတၢင်း (70)ပီႊပၢႆၼႆႉ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈဢမ်ႇႄပႉၽ်ႂ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈ ဢမ်ႇၽႅဝ်ႈသိမ်း ၽ်ႂလႆႈသင်ႄတႉႄတႉ ဢၼ်ၸဵပ်းၼႃႇ ၼႃၼႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း။ ၸုမ်းသိုၵ်းလ်ႂေၵႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမိူင်းလဵင်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၸုၵ်းမၼ်ႈလႆႈ ၵူၺ်းၼႃႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃးမိူဝ်ႈလ်ႂေၵႃႈ ၵႆႉဢွၼ်ၵၼ်မႃးပဵၼ်ၼ်ႂးႄၵႈၵၢင်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်း။


 • ပိုၼ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 

            ေပႃးယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈေသ ထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းႄတႉ ပၼ်ႁႃမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်ၵၼ်တၢင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း (ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈတူၺ်းပွတ်းႄလႈ ၸ်ႂၵဵမ်ႈ) ထူင်းၸၢမ်လွၵ်းလဵၼ်ႈ မၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉပဵၼ်ၼႆယဝ်ႉ မႃးႁဝ်းၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းပိုၼ်းဝၼ်းလင် မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇထိုင် 1947 ၼၼ်ႉၵၼ်ၵွၼ်။ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢိင်းၵိတ်ႉ ၶဝ်ၶဝ်ႈသိမ်း မိူင်းၶဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႊၿီႊ 1885 ဝၢႆးၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ေတပူၼ်ႉလွတ်ႈတ်ႂႈၶႃ ဢိင်းၵိတ်ႉၼႆေသ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁွင်ႉ ၸပၢၼ်ႇ (Japan) ၶဝ်ႈမႃးၼ်ႂးမိူင်းၶဝ်ေသ တိုၵ်းပႅတ်ႈဢိင်းၵိတ်ႉ  လိုၼ်းသုတ်းမႃး ယွၼ်ႉၸပၢၼ်ႇ ေၵႃႈဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ၸ်ႂၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႄလႈ ၶဝ်ၶိုၼ်းၵႂႃႇႁွင်ႉ ဢိင်းၵိတ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးတိုၵ်း ၸပၢၼ်ႇ (Japan) ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၼ်ႂးမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်း။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ေပႃးၶဝ်ထုၵ်ႇၵၼ်လီ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၶဝ်ေၵႃႈ ၶဝ်တမ်ႉဢမ်ႇသူၼ်ၸ်ႂလူးၵွၼ်။ တွၼ်ႈတႃႇ ေတဢဝ်လွင်ႈလွတ်ႈ လႅဝ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉသမ်ႉ တႃႇေတၵႂႃႇႁွင်ႉ ၸပၢၼ်ႇမႃးပဵၼ်ၸ်ႂၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉႄလႈ ၶိင်းဢွင်ႇသၢၼ်း ၸၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးမိူင်းတႆးေသ မႃးယွၼ်းႁွမ်းဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်လွႆႁဝ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ ယဝ်ႉၸၢင်ႇ လႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း။ ေပႃးမႃးထတ်းတူၺ်း ပိုၼ်းဢၼ်ပဵၼ်မႃး ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းလင်ၼႆႉ မၼ်းၶႆႈငၢႆးငၢႆးမိူၼ်ၼင် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵူၺ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ် မိူၼ် ၼင်ၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်း ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝိၼ်းမိၼ်ႉ ၶဝ်ေတလွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ မႃးတူၵ်းယွၼ်းႁႅင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁႅင်းသိုၵ်းၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇယူႇ။ တူၺ်းမိူဝ်ႈႄတႇမီးပၼ်ႁႃမႃးၼၼ်ႉေၵႃႈ ႁူႉႁၼ်လီၼႃႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈႄတႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတၢႆၼၼ်ႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်မုင်ႈမွင်း ႁ်ႂႈၸုမ်း UN ၶဝ် ၸုမ်း R2P ၶဝ် ၸုမ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ၶဝ်ႈ မႃးၸွႆႈၽဝၸၢတ်ႈပၢၼ်ၶဝ် ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းယူႇ  ၵူၺ်းၼႃႇ ယွၼ်ႉသင်ႄလႈ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈၶဝ် ယွၼ်ႉသင်ႄလႈ ပိူၼ်ႈဢဝ်သူပ်းေတႃႇသူႈၸွႆႈႄလႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်သၢၼ်ၶၢတ်းၵူၺ်းလႃႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပိုၼ်းတွၼ်ႈသွၼ်ပိူၼ်ႈႁူႉႁၼ်မႃး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၵွၼ်ႇၼၼ်ႉ လီၼႃႇယဝ်ႉ။


 • တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ေတေတႃႇသူႈ

                တွၼ်ႈတႃႇဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ေတလုၵ်ႉၶိုၼ်ႈေတႃႇသူႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ (%) မၼ်းႄဢႇၼႃႇ  ယွၼ်ႉသင်လႃႇၼႆ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈႁူႉပွင်ႇၸ်ႂလီလီ ဝႃႈပၼ်ႁႃလူင်ၼႆႉ မၼ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈၼ်ႂး ႄၵႈၵၢင် NLD ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ယၢင်း KNU ၶဝ်ေၵႃႈ တိုၵ်းေတႉတိုၵ်းယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ယၢမ်းလဵဝ် ၽၢႆႇသိုၵ်းယၢင်းၶဝ်ေၵႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇႁၢဝ်ႉႁႅင်းဝႆႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ေပႃးယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ေသတူၺ်းႄတႉ မၼ်းလီမီးႁႅင်းၸ်ႂယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ေပႃးယူႇတီႈၽၢႆႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ယၢင်းေသတူၺ်းေတႉ မၼ်းဢမ်ႇေပႃးမီးၽွင်းလီသင်ႄတႉႄတႉ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူဝ်းယၢင်းႄလႈ ၵူၼ်းပၢႆႈႄၽးယၢင်းၵူၺ်း။ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ၵၢင်ေၵႃႈမိူၼ်ၵၼ် တႃႇဝႃႈေတ ၶဝ်ႈတိုၵ်းယႃႉပႅတ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇေပႃးၶ်ႂႈသူႈမီးၸုမ်းလ်ႂ ေပႃးပဵၼ်ၸုမ်း AA ၶႅၼ်းဝႆႉၵႆၵႆယဝ်ႉ။


 • ၵၢၼ်မိူင်းႄလႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း

                ၵၢၼ်မိူင်းေၵႃႈ ႁ်ႂႈတူၺ်းႁၼ်ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းေၵႃႈ ႁ်ႂႈတူၺ်းႁၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ယႃႇေပဢဝ်မႃးေလႃးၵၼ် ယႃႇေပဢဝ်မႃးႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၵၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းယူႇပႃႇတ်ႂႈ ၶွင်ၵၢၼ်မိူင်းၵူၺ်း ၵူၺ်းၼႃႇေပႃးမႃးတူၺ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ၵၢၼ်သိုၵ်းယူႇဝႆႉပႃႇၼိူဝ် ၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ် ၵၢၼ်မိူင်းယူႇၼိူဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်း။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႈၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၼႆႉ ၶဝ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်တွၼ်ႈတႃႇ ႁ်ႂႈလႆႈလွတ်ႈသုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းႄလႈ လွင်ႈၽဵင်ႈပဵင်းၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မီးၸ်ႂၸင်းပဵင်းလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းႁူႉ ၸင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူၺ်းႁူႉၸင်းမၢၼ်ႈလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းမၼ်း ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ေတလႆႈႁူႉပႃးငဝ်းလၢႆးပိူၼ်ႈငဝ်းလၢႆးႁဝ်း ေတလႆႈႁူႉပႃးၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼ်ႂးႁဝ်း ႄလႈၼ်ႂးပိူၼ်ႈ ေပႃးဢမ်ႇၼပ်ႉသၢင်ႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ၵူႈတၢင်းတၢင်းေသ ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈလမ်ႁဝ်းဝႃႈလမ် ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈလႅင် ႁဝ်းဝႃႈလႅင်ၸွမ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇပႆႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ။ ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းမီးလွၵ်းလဵၼ်ႈမၼ်း လွၵ်းလ်ႂလွၵ်းၼၼ်ႉ ေပႃးႁဝ်းဢမ်ႇေမႃတူၺ်းမုင်ႁၼ်ၵႆ လဵၼ်ႈလူဝ်ႇၵႂႃႇၵူႈလွၵ်း မၼ်းၸၢင်ႇတုၵ်ႉၶၶွင်မုၵ်ႉၸုမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် မၢၼ်ႈၼင်ၵၼ်ၽိတ်းၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸ်ႂႈတိုဝ်းတၢင်းႁဝ်း မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ်လွၵ်းလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ၼင်ၵၼ်ေသ ႁၢင်ႈၵၼ်ဝႆႉ သင်ၶဝ်ၼင်ၵၼ်ႁၢင်ႈၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ေပႃးႁဝ်းသမ်ႉၵႂႃႇလဵၼ်ႈၸွမ်း သမ်ႉၵႂႃႇတူၵ်းၺႃးလွၵ်းၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်ၼင်ၵၼ်ႁၢင်ႈၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းေတမႃးယၢပ်ႇတၢင်းၸိူဝ်ႉတၢင်းၶိူဝ်းၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈလူဝ်ႇႁဝ်းၵူၺ်း ေပႃးေတေမႃလၢတ်ႈ ေပႃးပိူၼ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇႁဝ်းမႃး မိူင်းႁဝ်းမၢၼ်ႇမၢၼ်ႇေၵႃႈ တိုၵ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်မိူင်းၶဝ်ယူႇဢိူဝ်ႈ။


 • ၵူၼ်းၼုမ်ႇလုၼ်ႇမ်ႂႇတႆး

                ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းပႃႇလင်မႃးၼမ်ၼမ် ေပႃးႁဝ်းၶ်ႂႈႄပႉမၢၼ်ႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁူႉပိုၼ်းမၢၼ်ႈ ေပႃးႁဝ်းၶ်ႂႈလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းႄပႉမၢၼ်ႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇေမႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼမ်ၼမ် ၶဵၼ်ႇၶဵၼ်ႇ ေပႃးဢမ်ႇၼင် ၵၢၼ်ေတႃႇသူႈႁဝ်း ေတႃႇသူႈၵၢၼ်သိုၵ်း လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇထိုင်တီႈလႆႈ။ ၶိင်ႇၶၢဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ထတ်းသၢင်ႈႄလႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်း လွၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼင်ၵၼ်လဵၼ်ႈၵူၺ်း။ သင်ႁဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇလဵၼ်ႈၸွမ်း ပိူၼ်ႈေၵႃႈ ေပႃးႁဝ်းဢမ်ႇေပႉတူဝ်ႁဝ်း ေပႃးႁဝ်းဢမ်ႇမီးသတိႉ ႁဝ်းၸၢင်ႇယဵၼ်းပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းပိူၼ်ႈလဵၼ်ၵိၼ်ၼိူဝ်ႁူဝ်ႁဝ်းၶိုၼ်းႄလႈ ၸၢင်ႇယဵၼ်းပဵၼ်ၶီႈၶႃၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇ။ ပိုၼ်းပႃႇလင် ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်ႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ယႃႇႁ်ႂႈၽိတ်းထႅင်ႈၼႆႉ မီးၼ်ႂးမိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းယဝ်ႉ။ ၼ်ႂးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉ မိူင်းတႆးယ်ႂႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ယဝ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ေၵႃႈၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းတွင်း သၽႃႇဝေၵႃႈ ဢွၵ်ႇၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ်ၽႅၼ်လိၼ်ၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼ်ႂးမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇမီးၽူႈလ်ႂ ၽ်ႂလႆႈ လႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်းေသေၵႃႉ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ၵူႈၶၢဝ်းၶၢဝ်း တိုၵ်းလႆႈႁၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ဢွၵ်ႇပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းေယး ဝၢၼ်ႈမိူင်း ေသတိုၵ်ႉလႆႈၵႂႃႇႁႃငိုၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈႄလႈ လႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ၶီႈၶႃမိူင်းပိူၼ်ႈယူႇ။ သင်ၼၢႆးယွမ်ၶဝ် ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၶုၼ်ေၵႃႈ တႆးတိုၵ်ႉပဵၼ်ၶီႈၶႃမၢၼ်ႈယူႇ သင်ၸုမ်းသိုၵ်းမႃးပဵၼ်ၶုၼ်ေၵႃႈ တႆးတိုၵ်ႉပဵၼ်ၶီႈၶႃႈမၢၼ်ႈထႅင်ႈယူႇ လိူဝ်ေသၸုၵ်းမၼ်ႈႁင်းတူဝ်ၵဝ်ႇၸိုင်ႈတႆးယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွၵ်းလၢႆးလ်ႂထႅင်ႈ။


 • ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ

                ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ လီၼၵ်ႉၸ်ႂၸွမ်းႄတႉႄတႉ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼင်ၵၼ် ယွၼ်ႉမႃႇၼၼ်ႂးႄၵႈၵၢင် ၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်းႄလႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႈ ၶဝ်သွင်ေၵႃႉၵူၺ်း ႁဵတ်းႁ်ႂႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ တုၵ်ႉၶတူၵ်းၵိၼ်းၷႂႃႇၵူႈတီႈတီႈ မၼ်းဢမ်ႇၸ်ႂႈ ပၼ်ႁႃလုၵ်ႉမႃးတီႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇႄလႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူင် မၼ်းဢမ်ႇၸ်ႂႈပၼ်ႁႃႄပႉၵိၼ်ၵၼ် မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ် ပၼ်ႁႃႁိမ်ၵၼ်ပဵၼ်ယ်ႂႇ ႁိမ်ၵၼ်ပဵၼ်ၶုၼ် ႁိမ်ၵၼ်တႃႇပဵၼ် ၸဝ်ႈပဵၼ် ၶုၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်းႄလႈ ၸၢင်ႇလႆႈပဵၼ်မႃး ပၼ်ႁႃယ်ႂႇလူင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်း။ ပၼ်ႁႃပိူၼ်ႈ သင်ႁဝ်း ဢမ်ႇေမႃလဵၼ်ႈ ၵႂႃႇႁႃလဵၼ်ႈၸွမ်းပိူၼ်ႈ ၵဝ်းၸွမ်းပိူၼ်ႈၵူႈတီႈတီႈၼႆၸိုင်ႈ လိုၼ်းသုတ်းမႃး လႆႈတုၵ်ႉၶယ်ႂႇတုၵ်ႉၶလူင်ဢိူဝ်ႈ။ ၵၢၼ်မူိင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တီႈဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇလဵၼ်ႈၵူၺ်း ႁဝ်းလူဝ်ႇလဵၼ်ႈတီႈ ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇလဵၼ်ႈၼၼ်ႉ ယႃႇေပၵႂႃႇႁႃလဵၼ်ႈၸွမ်း တီႈလ်ႂဢမ်ႇတီႈလ်ႂေၵႃႈ ၵူၺ်းႁူႉလူဝ်ႇလူဝ်ႇ ေမႃလူဝ်ႇလူဝ်ႇ ပွင်ၸ်ႂလူဝ်ႇလူဝ်ႇေသ ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၸွမ်းၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉ လိုၼ်းသုတ်းမႃး တူၵ်းပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းပိူၼ်ႈေသ ပၼ်ႁႃ ဢပႅတ်ႈၵူႈလွင်ႈ ပိူၼ်ႈၸၢင်ႇဢဝ်မႃး ပူဝ်ႉသ်ႂႇႁဝ်းမူတ်းမူတ်းယူႇ။


သႅင်သိုၵ်း

www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts