ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ Internetသပ်းလႅင်းႄၼ လွင်ႈ Internet

        မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25.11.2020 ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းေသ လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵၢၼ်ႁူမ်ႈလူမ်ႈလွင်ႈ Internet ၵႂႃႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် မိူဝ်ႈၼၼ် ၼ်ႂးႁူဝ်ေၶႃႈ ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉႄလႈ ႁဵတ်းႄၼတူဝ်ထူပ်းပၼ်တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵမ်းလဵဝ်

  1. ၵၢၼ်ၸ်ႂႉတိုဝ်း Internet
  2. ၵၢၼ် Hack ၵၼ်
  3. လွင်ႈၽူင်း
  4. ၵၢၼ်ယိပ်း ၵုမ်းၵမ်ထိင်း ၽူင်းၵူၼ်းတၢင်ႇေၵႃႉ

သပ်းလႅင်းႄၼ လွင်ႈ Internet

             ၵၢပ်ႈပၢၼ်ေတႃႇလဵဝ်ၼႆႉ ငိုၼ်းၶမ်း ဢၼ်ၸပ်းတီႈတူဝ်ႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလွင်ႈယ်ႂႇ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၢၼ်တၼ် ဢၼ်မီးၼ်ႂးမိုဝ်းႁဝ်းၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼ်ႂးၽူင်းႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းမီး ဢၼ်ၵႃႈၶၢၼ်ႇယ်ႂႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇပိူၼ်ႈေပႃးေတဢမ်ႇယိပ်းၵုမ်းထိင်းၽူင်းႁဝ်း တႃႇပိူၼ်ႈေပႃးေတဢမ်ႇၶဝ်ႈႁႃ ယႃႉၵဝ်းေၶႃႈမုၼ်းႁဝ်း ၼ်ႂးၽူင်းႁဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈသပ်းလႅင်းလၢတ်ႈႄၼၵႂႃႇယူႇ။

            ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ် (IT) ၸိူဝ်းလူဝ်ႇႁူႉဝႆႉေၵႃႈလူဝ်ႇႁူႉ ၊ ၸိူဝ်းလူဝ်ႇၾၢင်ႉၵၼ်

ေၵႃႈလူဝ်ႇၾၢင်ႉဝႆႉ ၊ ယွၼ်ႉ (IT) Internet လႄႈ လႆႈၸိုဝ်ႈသဵင်ႈလူႉ ၊ လႆႈပဵၼ်လၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈေၵႃႈမီး တၢင်းၼမ် ၊ လႆႈတူၵ်းၼမ်ႉတႃယွၼ်ႉဝႃႈ ၊ လႆႈၸ်ႂ သုၵ်ႉထိုင်တီႈ ၶ်ႂႈၶႃတူဝ်တၢႆၵႂႃႇေၵႃႈမီး ယွၼ်ႉ Internet ႄလႈ ၼႃႈႁိူၼ်းတႃႇေယးလႆႈလူႉၵႂႃႇ ေၵႃႈလႆႈႁၼ်မီးတၢင်းၼမ် ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈၸၢင်ႇယႃႉ ၸၢင်ႇၵဝ်းႁဝ်း လႆႈ တႃႇပိူၼ်ႈေတဢမ်ႇၸၢင်ႇယႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႇၵဝ်း ႁဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇၾၢင်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် လူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လႆႈပၼ် တၢင်းႁူႉၵႂႃႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ယူႇ (ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေမႃၼႃ ၸွမ်းၼင်ႇႁူႉပွင်ၸ်ႂ ယၢမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃး ၶိုၼ်းမႃးၸႅၵ်ႈႄၽႄၼပၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်း)။


သပ်းလႅင်းႄၼ လွင်ႈ Internet

            ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလႆႈႁူႉပွင်ၸ်ႂ လမ်းၶိုတ်းတၼ်းလႆႈ ပၢၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းေသ ၸႅၵ်ႈႄၽႄၼပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းဝႆႉၼမ်တိၵ်းတိၵ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇမႃးၼ်ႂးပီႊ 2000 ၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်း ၵၢပ်ႈပၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈဝၢႆး သင်ၽ်ႂဢမ်ႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်း ဢမ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ်ၸွမ်းမၼ်းတိုၼ်းေတဢမ်ႇလၢမ်းၶိုတ်းပိူၼ်ႈလႆႈလႃးလႃး ယွၼ်ႉ ၼၼ်ပီႊႁူႉၼိုင်ႈ ၼွင်ႉႁူႉသွင် တၢင်းႁူႉႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈၶိုၼ်းၸႅၵ်ႈႄၽႄၼပၼ်ၶိုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇယႃႇ ႁ်ႂႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ လႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ။


  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် တွၼ်ႈၵူၼ်းၼမ်
  • ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် တွၼ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ

         မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05.12.2020 ၶူးသွၼ် ၊ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၵဵမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ တၢင်းမူတ်း လႆႈဢွၼ် ၵၼ်ႁူမ်ႈတူဝ်ႁူမ်ႈၸ်ႂႁူမ်ႈႁႅင်းေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၸွမ်းၵၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃမႆႉႁူၵ်း တွၼ်ႈတႃႇ ေတမႃးႄႁႉ ၊ ၵၢင်ၽႃ ႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ ၶူးသွၼ် (12)ေၵႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း (23)ေၵႃႉ ႁူမ်ႈ (35)ေၵႃႉ။

            ၸွမ်းၼင်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပီႊႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႅမ်ႈၸၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း (1)ပီႊ ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း လူဝ်ႇႄမး လူဝ်ႇေၵႃႇသၢင်ႈ လူဝ်ႇၸတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်း ၼင်ပိူင်ၵၢၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ။ၽွင်းယၢမ်းလိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း


ၽွင်းယၢမ်းလိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း
ၽွင်းယၢမ်းလိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း


  • ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်
            ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈၶူး ဢွၼ်ၵၼ်ပူၵ်းပွင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ႁဵတ်းၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ႄလႈ ဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းလူဝ်ႇသၢင်ႈၼၼ်ႉၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၽႅၼ် ၵၢၼ်ေၵႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၵဵမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸၼ်တႅမ်ႈေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး။ တီႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၼၼ်ႉ ၸႃႉႁူမ်ႈၶီလီႁူမ်ႈ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈေတလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သၢင်ႈ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ႁဵတ်းေၵႃႉလဵဝ် ဢဝ်လွင်ႈဢွင်ႇမႅၼ်ႈေၵႃႉလဵဝ် ေတလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၊ ၼ်ႂးႄၵႈၵၢင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈၶူး ၶူးႄလႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁ်ႂႈမီးလွင်ႈမိုၼ်ၵိူင်းၸမ်ၸ်ႂၵၼ်ႄလႈ ၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၼွၵ်ႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း။

            ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ၼ်ႂးပီႊ 2020 - 2021 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈၶူး ၵူႈေၵႃႉႁ်ႂႈမီးတီႈမၢႆ တွင်းၵိုတ်းပိုၼ်းၵႂႃႇၵၼ်ၵူႈေၵႃႉၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်ႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵူႈေၵႃႉေတလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႇသမ်ႉေတ ပဵၼ်ပိုၼ်းလင်ႁဝ်း ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈႁူႉႁၼ်ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ ယူႇ။

            ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇမီးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းၼမ်ၼမ် လူဝ်ႇဢွၼ်ႁဵတ်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၼမ်ၼမ် ေပႃးမီးပၼ်ႁႃမႃး ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ် မႃးယႃႇေပႁ်ႂႈၶဝ်မီးၸ်ႂ ၶ်ႂႈယွမ်းၵၢၼ်ႉၵႂႃႇငၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇၽိုၵ်းဝႆႉၸဵမ်မူိဝ်ႈလဵၵ်ႉ သႂၢင်းသ်ႂႇၵႂႃႇ ၼ်ႂးတူဝ်ၼ်ႂးၸ်ႂၶဝ်ၵမ်းလဵဝ်။ ၵၢၼ်ၵူဝ်တုၵ်ႉ ၵူဝ်ယၢပ်ႇ ၵူဝ်လႆႈႁိုဝ်ႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပၼ် ၽွၼ်းလီၽ်ႂ သင်မၼ်းေတႁဵတ်းႁ်ႂႈႁဝ်းယဵၼ်းပဵၼ် ၶႃၸ်ႂႉပိူၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း။


ၽွင်းေတႃႇမႆႉၶိုၼ်ႈမႃး


ၽွင်းေတႃႇမႆႉၶိုၼ်ႈမႃး


ၽွင်းေတႃႇမႆႉၶိုၼ်ႈမႃး


  • ၵၢၼ်ယၢပ်ႇ
            ၵၢၼ်ယၢပ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၶ်ႂႈၶူဝ်ႄလႈ ပဵၼ်လွင်ႈႁႅင်းၸ်ႂႁဝ်း မိူဝ်းၼႃႈၵူၺ်း ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယႃႇေပၵူဝ်ယၢပ်ႇ ယႃႇေပၵူဝ်တုၵ်ႉၶ ၵၢၼ်ယၢပ်ႇ ၵၢၼ်တုၵ်ႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇယူႇၸွမ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႆႉႄလႈ ၽူႈဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉၶဝ်။ ႁိုဝ်ႉမိူဝ်ႈ ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇေတသႃ ယူႇယဵၼ်သဝ်းလႆႈ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၵူၺ်း ၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၵၢၼ်ႁဝ်းႁႃး ၸိူဝ်းမႃးယူႇၸွမ်းၵၼ် ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းေပႃးႁဝ်းဢမ်ႇပူၵ်းပွင် ဢမ်ႇမီးၽ်ႂေတမႃးဢွၼ်ႁဝ်းႁဵတ်း ႁဝ်းသၢင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းႁႃးတၢင်းမူတ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၶူးသွၼ်ႁဝ်းဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉေတလႆႈ ၽိုၵ်းယၢပ်ႇတုၵ်ႉၶၼမ်ၼမ် ေပႃးဢမ်ႇတုၵ်ႉၶ ဢမ်ႇယၢပ်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမီးလႆႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သေထးလႆႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇလႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယႃႇေပဢွၼ်ၵၼ်လူင် လိုမ်းေသၵမ်း။

  • ေၵႃႇသၢင်ႈႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူး
                    တီႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃ မႆႉမႃးတႃႇေၵႃႇသၢင်ႈ ႁဵတ်းႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူးၼၼ်ႉ ၽူးၵွၼ်း ၊ ၵဵမ်ႈၽူႈၵွၼ်း ၊ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈေၵႃႉ ၼၼ်ႉလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ယူႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီး ႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူး ၶူးမၼ်းသင်သွၼ်လိၵ်ႈသွၼ်လၢႆးယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇေတလႆႈလိုဝ်ႈ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၶိုတ်းတၼ်းၸွမ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းေသ ၼင်လႆႈလိုဝ်ႈသဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လီလီၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးတီႈမၼ်း ႄလႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶူး ၸၢင်ႇဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈေၵႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူး ႄမးပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းဢၼ်ၵဝ်ႇတီးၵဝ်ႇၼၼ်ႉၶိုၼ်းယူႇ။ သၢင်ႈဢဝ် သၽႃႇဝ ယူႇၸွမ်းသၽႃႇဝ လွင်ႈၵတ်ႉ ယဵၼ်ၼႆေသႄလႈ ၸၢင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ်ႉဝႃႈ ဢဝ်မႆႉႁူၵ်းၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းေၵႃႈလီၼႆၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။


မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉေၵႃႇသၢင်ႈ


မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉေၵႃႇသၢင်ႈ

        ၶိုၼ်းႄမးေၵႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း ၼ်ႂးဝၼ်းထီႉ 07.12.2020 ၵႂႃႇ။ ၽၢႆႇေၵႃႇသၢင်ႈႄလႈ ၵၢၼ် ပူၵ်းပွင် ၶူးလၢဝ်သႅင် ေၵႃႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းႁႅင်းၵူၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၽိုၵ်းသွၼ်ပၼ်ပႃး ၶဝ်လုၵ်ႈ ၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈႄလႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပႃးၸွမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း။
           

ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸ်ႂထိုင်ၵူႈေၵႃႉ

        ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းေၵႃႉလဵဝ် ဢဝ်ဝၢၼ်ႈဢဝ်မိူင်းေၵႃႉလဵဝ် ဝူၼ်ႉေၵႃႉလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈ ေတလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ဝူၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တႅပ်းတတ်း လွင်ႈယုၵ်ႈ ယွမ်းလွင်ႈၽိတ်းၾူၼ်ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇေပႃးမီးၼမ် ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႃႈေတၵႆႉဢဝ် ၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၼ်ႁူမ်ႈၵမ်ႉပႃႈၼမ် ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၸွမ်းၵၼ် လႆႈၼမ်ႉတွၼ်းၸွမ်းၵၼ် ဢွင်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၵၼ် ႁူမ်ႈႁႅင်း ႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ၸွမ်းၵၼ်။


သႅင်သိုၵ်း

www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts