ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပၢင်ပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း


           မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 06.12.2018 ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပိၵ်ႉပထၢမ်းႄလႈ လႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းပႃးလွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၼ်ႉသုင်ပႃးယူႇ။ လႆႈဝႃႈၽႅၼ်ၵၢၼ် ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ သုင်ႄတႉႄတႉ   တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ေတမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃႈႄလႈ  ေတမီးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢမ်ႇတွၼ်ႉၶၢင်း ယၢပ်ႇ၊ တုၵ်ႉၶ၊ ႁိုဝ်ႉသင်ေသပွၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈလၢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈေတလႆႈမီးတၢင်းႁူႉၶိုတ်းတၢၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်း။ ပၢၼ်သုိပ်ႇပၢၼ် ၼ်ႂးၼႃႈတီႈ လုၵ်ႉၽိုၵ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈၶႃႈႁဝ်းယၢမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႁၼ်မႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ေၼႃႇတဵၼ်းၶိူဝ်းႄလႈ လုၵ်ႈလၢၼ်တႆးႁဝ်းေသတီႈ လႆးဝႃႈ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈႁူႉပွင်ၸ်ႂလီ ပၢံးပၺ်ႇၺႃႇဝႆႉၼိုင်ႈေၵႃႉယူႇ။

 • ၽူႈႁူႉပွင်ႇၸႂ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ
                    ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဵမ်ႇၵႂႃႇမီး ၶၢဝ်းတၢင်း (5)ပီႊ ၼ်ႂးႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းႁူႉ၊ ၵူၼ်းႁူႉပွင်ႇၸႂ် ဝႆႉၵႃႈၶၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼိုင်ႈေၵႃႉဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်းသၢႆတႃၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ၊ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ႁဝ်းေတမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ေၵႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းထူဝ်းႁူဝ်ေသ ဢွၼ်ႁဵတ်းၵူႈၶၢဝ်းဝႆႉ ယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း မႃးထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းၶိုၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလူင် တီးငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၼႆႉ တႃႇေတပဵၼ်မႃးႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ၼိုင်းလင်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈေတထိင် ဢမ်ႇလႆႈ။ တႃႇေတပဵၼ်မႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၼိုင်ႈလင် လူဝ်ႇငိုၼ်း၊ လူဝ်ႇၶၢဝ်းယၢမ်း၊ လူဝ်ႇတီႈတၢမ်း၊ လူဝ်ႇမီး လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ လူဝ်ႇမီးၶူးသွၼ်၊ လူဝ်ႇမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီ၊ လူဝ်ႇမီးၽူႈပၼ်ႁႅင်းသၢႆလႅင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ လူဝ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ  မၼ်းၸဝ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈေၼဢွၵ်ႇမႃးလႆႈလီၵႂႃႇၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်တီႈလီ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၼမ်ႉၸ်ႂမၼ်းၸဝ်ႈႄတႉႄတႉ။


ပၢင်ပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

                    တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇေတမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ ၶိုတ်းတၼ်းၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မီးတၢင်းႁူႉသင် မီးလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆသင်ၸိူင်ႉၼႆႉေၵႃႈ ၵႆႉၵႆႉလႆးႁၼ်မၼ်းၸဝ်ႈမႃး လၢတ်ႈႄၼ ၶိုၼ်းမႃးပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းမၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၶိုၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁဝ်းဝႆႉၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ။ တႃႇေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မီး ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၶ်ႂႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈၵႆႉၵႆႉ ၶဝ်ႈမႃးႁႃ ႁူပ်းထူပ်း ပၼ်ႁႅင်းၸ်ႂ ၶူးသွၼ် ႁဝ်းႄလႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼ်ႂးႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၵူႈၶၢဝ်းယူႇ။

ၸုမ်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး


 • ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

                ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS - Education) ၼႆႉ ေတမီးလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းႄလႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁူမ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈတင်ႈဝႆႉမီးယူႇ (523) ႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ  ငဝ်ႈၸိုင်ႈလူင်မၼ်း ေတတမ်းမီးဝႆႉတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ပဵၼ်လၵ်းလူင်မၼ်း ပဵၼ်ငဝ်ႈလူင်မၼ်း။ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ပၢႆး ပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ၶုၼ်သိုၵ်ႈလူင် လၢၼ်ႇတႆး ၵဵမ်ႇၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ပဵၼ် ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၵွၼ်ဝၼ်း ( ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပတ်ႉပိုၼ်ႉ ) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵႂႃႇယူႇ။  တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈ ၶဝ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႄလႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၵဵမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶဝ်ႈႁႃ ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇ ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၵူႈတီႈတီႈယူႇ။ ၼႂ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ေတမႃးၸႅၵ်ႇႄၽဝႆႉလၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၼ် လၢႆလၢႆၶူင်းၵၢၼ်ထႅင်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ -

 1. ၶူင်းၵၢၼ်သီး (SEA_ Sustainable Education Aid )
 2. ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ
 3. ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇေမႃတိင်ေမႃမိုဝ်း
 4. ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇယိမ်ႉၶူဝ်း
 5. ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇေၵႃႇသၢင်ႈ
 6. ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇႁႃငိုၼ်းတွင်း
 7. ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇဢၢႆႇထီႇ (IT)
 8. ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇေမးလူတ်ႉၶိူင်ႈ   

             ယူႇတီႈၼႂ်း (8) ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉေသ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ယိပ်း ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၵမ်းသိုဝ်ႇယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇယူႇ။


ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း


 • ႁူင်းႁဵၼ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မီးလၢႆလင်

                  ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႅၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇတူၺ်းၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇဝႃႈၶိူဝ်းၵဝ်ၶိူဝ်းမႂ်းသင်ေသ ငိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူႈ တီႈတီႈ ၵူႈဝဵင်းဝဵင်ႈယူႇ ၊   ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းေပႃႈေတမီး ပိုၼ်ႉႁူႉ ပၢႆးႁၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉေသ ယူႇတီႈၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းေၵႃႈ ပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆးႁဝ်းေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈမႃးၶႃႈႄလႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်ႈၸိုင်ႈတႆး (RCSS - Education ) ႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈ ၸၢင်ႇလႆႈ ၶိုၼ်းေမးေၵႃႇတင်ႈထႅင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းမီးၵႂႃႇထႅင်ႈ (4)လင် ယူႇၶႃႈယဝ်ႉ။  ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း (4) လင်ၼႆႉ ေတပဵၼ် -

 1. ႁူင်းႁဵၼ်း တၢင်းလၢတ်း
 2. ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ
 3. ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင်
 4. ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်    မီးဝႆႉ (4) ႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။

             ႁူင်းႁဵၼ်း (4) လင်မႃးႁူမ်ႈၵၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးယူႇ (1150)ေၵႃႉယူႇ  ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉလႂ်ၸၼ်ႉၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ၵူႈၶၢဝ်းႄလႈ  မီးၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၽႂ်မၼ်း ႁင်း ၽႂ်ႁင်းမၼ်းၵႂႃႇယူႇ။ >>> ( ပႂ်ႉပၼ်ႁႅင်းထႅင်ႈ ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းၶႃႈ ) <<<<<<  ေၶႃႈမုၼ်း ဢဝ်မႃးတီႈ ၼႂ်းပပ်ႉမႂ်ႇ ပပ်ႉမၢႆတွင်း ၶူးသႅင်သိုၵ်း  "ၶၢဝ်းတၢင်း ၵဝ်ၶႃႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ"    ဢၼ်ေတဢွၵ်ႇမႃးပပ်ႉမႂ်ႇထႅင်ႈဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼၼ်ႉယူႇၶႃႈ  >>> • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ဢဝ်ၶိုၼ်း ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉသႅင်သိုၵ်း

               မိူဝ်ႈပီ 2014 လႆႈၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၵၢၼ်ၶိူဝ်း ေတလႆႈဝႃႈမီးၵႂႃႇ (5)ပီႊပၢႆယဝ်ႉ  ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း တိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈေၽးသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသင်   ပႃးတၢင်းတူဝ်ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇသင်မႃး။ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼႆႉ  မီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းမီးၸႂ်ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈေပႃးၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းတူၺ်းေတႉေတႉမၼ်းၸၢင်ႇႁူႉလီ ၊  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5) ပီႊၼႆႉ  ဢူၺ်းေၵႃႉၶႃႈ ႁဝ်းၶဝ် ဢၼ်လႆႈယူႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမႃးၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ  မၢင်ေၵႃႉေၵႃႈ ၶဝ်မီးၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်ႈၵိုမ်းယဝ်ႉ ၊ မၢင်ေၵႃႉေၵႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၶွမ်ႇမၼီႇ ၊ မၢင်ႇေၵႃႉသမ်ႉပဵၼ်ၽူႈၶပ်းႁိုဝ်းမိၼ်ႇ ၊ မၢင်ႇေၵႃႉလႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းေႁႃႁိုဝ်းၼမ်ႉႄလႈ ပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လုမ်းေၵႃႈ မီးတၢင်းၼမ်။
              ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5) ပီႊၼႆႉ  ေပႃးယူႇတီႈတူဝ်ၵဝ်ႇၶႃႈေသတူၺ်းႁၼ်ထိုင်ၼႆႉ  ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁူႉလွင်ႈသင်ေတႉေတႉ   ၵူၺ်းေပႃးၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈႄလႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇဝႃႈၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉေတႉ  ေတလႆႈႁၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇႁႅင်းပႅတ်ႈေတႉေတႉယဝ်ႉ။  3 ပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈလႆႈမႃးေလႇ လႆႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼႆႉ  ၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁၼ်တီႈယူႇၵဝ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉ  ဢမ်ႇတွင်းသင်ေသဢိတ်းယဝ်ႉ ေတလႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးႁႅင်းေတႉ။


 • ၵႃႈၶၢၼ်ၵူၼ်း

               မိူဝ်ႈမီးၸၢမ်ၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ  ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈ မီးၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉ ၶိူဝ်း  မီးမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ် ႁၵ်ႉၾိင်ႈထုင်းၽႂ်မၼ်း  ယွမ်ႉၵၢၼ်ေၵႃႉပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၊ ေၵႃႉၼၢမ်းၼႃႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ  ဢမ်ႇေမႃၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵၢၼ် HR ( Human Resoruce ) လီလီႄလႈ  ၸိူဝ်းၸႂ်သဵင်ႈၵႂႃႇ ေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ် ၊  ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းႁဵၼ်းဢဝ်ႄလႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းပိူၼ်ႈ ေသ သွၼ်ဢဝ်လႆႈယူႇ  ေပႃးဢႃႇၵျၢင်ႉ တၢင်းယၢမ်ႈဢမ်ႇလီၼၼ်ႉေတႉ  ေမးေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ သွၼ်ဢဝ်ေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵဝ်ေၵႃႈဝႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်ႈတၢင်းၼမ် မႂ်းေၵႃႈဝႃႈ ႁဵတ်း ၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်  တီႈႁဝ်းဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၼၼ်ႉ  ႁဝ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈၶိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ယဝ်ႉပဵၼ် ၵၢၼ်တူၵ်းသူမ်းလူင်။ ၵႃႈၶၢၼ်ၵူၼ်းၼႆႉ  ဝၼ်းၼိုင်ႈဢမ်ႇမီး ႁဝ်းႁႃးမႃး ပိူၼ်ႈၸွင်ႇႁူႉဝႃႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉႁဝ်းေတၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈတီႈလႆႈေတႉေတႉၼႆယဝ်ႉ။  တီႈဢၼ်ပိူၼ်ႈ ၵွင်လင်ပႅတ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၽိတ်းပိူၼ်ႈ  မၼ်းပဵၼ်တၢင်းၽိတ်းႁဝ်းလွင်ႈလဵဝ်  တီႈပိူၼ်ႈ ၵွင်လင်ပႅတ်ႈ ႁဝ်းၼၼ်ႉ  ၵွပ်ႈသင် ???  ယွၼ်ႉသင်??? ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  ၸွင်ႇႁဝ်းယၢမ်းထတ်းသၢင်ႈႄလႈ  ႁဵတ်းတူၺ်း Research ၶႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေတႉ ပဵၼ်ေၶႃႈထၢမ်ႇယဝ်ႉ။
                      ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ  မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇေတႉေတႉ   သင်ဢမ်ႇေမႃၸႂ်ႉတိုဝ်းၶၢဝ်းယၢမ်းေၵႃႈ

ၽဝ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ေတတူၵ်းသုမ်း ၊  ဝၼ်းၼိုင်ႈမိူဝ်း ၼႃႈမႃး  ၸွင်ႇလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်း ၶွႆပိူၼ်ႈႄလႈ  တိုၵ်ႉလႆႈ ေတႃႇသူႈၽဝ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ႇထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။  ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉ  ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ မီး ၼႂ်းၸႂ်ၽႂ်မၼ်းၵူႈေၵႃႉယဝ်ႉ  သင်တွင်ႉတူဝ်ၸဝ်ႈ ၵဝ်ဢမ်ႇဢိမ်ႇၼၼ်ႉ  ၽႂ်သမ်ႉေတဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း???  တီႈဢၼ်ႁဝ်း ဢမ်ႇၸွႆႈပိူၼ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းေၵႃႈလူဝ်ႉေမႃပွင်ႇၸႂ်ပၼ်ပိူၼ်ႈ ၊  ႁဝ်းပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လူး  တီႈပိူၼ်ႈမႃးယူႇၸွမ်းႁဝ်း တႃႇ ေတႁဵတ်းယႃႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈ ၸႂ်သဵင်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉ  ႁဝ်းမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း 100% ယဝ်ႉ။
           ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ႁဝ်းဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈပဵၼ် ၸႂ်ႁဝ်းႄလႈ ဢဝ်ပိူၼ်ႈပဵၼ်ႁဝ်းလႆႈၶိုၼ်းေသဢိတ်း ၊  ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆႉ  ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈႁဝ်းပဵၼ်ၸႂ်ပိူၼ်ႈ ႄလႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၸၢင်းၵၼ်ၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ  တီႈပိူၼ်ႈၵွင်လင်ပႅတ်ႈၵႂႃႇႁဝ်းၼၼ်ႉ  ယူႇတီႈပၢႆးဝူၼ်ႉ သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈတူၺ်းေသ ထတ်းသၢင်ႈေတႉ  မၼ်းဢမ်ႇၽိတ်း  ေၶႃႈႁၼ်ထိုင် ပၢႆးဝူၼ်ႉ ဢထၢင်ႇ ၽႂ်မၼ်း  မီးလွင်ႈတၢင်းမုင်ႈမွင်းၽႂ်မၼ်း တီႈၼိုင်ႈဢမ်ႇသႃႇ တီႈၼိုင်ႈယူဝ်ႈလီ ၼႆေသဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉၵႂႃႇ ပႅတ်ႈၵၼ်တိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်သၽႃႇဝ တႆးႁဝ်းယဝ်ႉဢိူဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈမီးၸၢမ်ၵၼ် ဢမ်ႇေမႃဝႆႉၵႃႈၶၢၼ် ၵၼ် ဝၢႆးလင်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸွင်ႇလႆႈတၢင်းၼႅင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ  သမ်ႉေတမီးလွင်ႈပွင်ႇလွင်ႈသင်ယဝ်ႉလႃႇ။ • ႁဵတ်းၽိတ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ႁၼ်ၽိတ်းေတႃႇၸူဝ်ႈ

              ႁဵတ်းၵၢၼ်တႆးၼႆႉ  မၢင်ႇပွၵ်ႈေၵႃႈလီၵူဝ်ေတႉေတႉ  မၢင်ပွၵ်ႈေၵႃႈသိူဝ်းၸႂ် မၢင်ပွၵ်ႈ ေၵႃႈၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၸၢတ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  ၶႂ်ႈဢဝ်ဢိမ်ႇမႃးလွႆးလွႆးေၵႃႈမီး။  ၵၢၼ်တီႈဢၼ်ႁဝ်းၶတ်း ၸႂ်ႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉ  ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉႁၼ်ၸွမ်းႁဝ်းေသဢိတ်း  တီႈလႆႈယၢပ်ႇတီႈလႆႈတုၵ်ႉၶႄလႈ တီႈလႆႈ ႁိုဝ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၊  တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ်လီဢမ်ႇလီႁႃႉ ???  ၼႂ်းသၢႆတႃ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ပိူၼ်ႈႁၼ် ထိုင်ႁဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ေတႉေတႉ  သင်ၶႂ်ႈႁူႉၼႆ  ၸၢမ်းႁဵတ်းၽိတ်ႈတူၺ်းေသၼိုင်ႈပွၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၺ်းလႃႇ  ပိူၼ်ႈေတလၢတ်ႈ လွင်ႈဢမ်ႇလီႁဝ်း ေပႃးဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈလႆႈေသပွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈ ပိူၼ်ႈၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်မႃး တီႈပိူၼ်ႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇေမႃတူၺ်း ႁဝ်း ၵူၺ်းႁူႉ ႁၼ်လွင်ႈၽိတ်ႈဢွၼ်ႇပိူၼ်ႈ ဢိတ်းဢိတ်းၵူၺ်းႄလႈ  ၼႂ်းသၢႆတႃပိူၼ်ႈႄလႈ ၼႂ်းပၢႆးဝူၼ်ႉ ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းလူင်ၽိတ်းလၢင်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈေတႉေတႉယဝ်ႉ။ ၶႃႈလႆႈမီးတူဝ်ထူပ်ႈၼမ်ႄလႈ လၢတ်ႈ  ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၸင်းေၵႃႉၼႆႉ  ဢမ်ႇမႅၼ်ႈေၵႃႉၼႆႉ ေသတႅမ်ႈ ၊  ၼႂ်းပၢႆးဝူၼ်ႉတႆးႁဝ်း 97% ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉလွင်ႈႁၢႆႉၽွၼ်းႁၢႆႉလွင်ႈပႅတ်ႈလၢႆ ( Negative Thinking)  လၢႆလၢႆၵူၺ်း တီႈပၢႆးဝူၼ်ႉ ( Positive ) ၼၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇမီး  လီေဢးလူၸွမ်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်းေတႉေတႉ။                     တီႈႁဝ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ  ပဵၼ်တီႈဢၼ်ႁဝ်းၵူဝ်ႁဵတ်းၽိတ်း ၵူဝ်ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ ၵူဝ်ပိူၼ်ႈေသႉ  ၵူဝ်ပိူၼ်ႈႄၼးၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  ၵူၼ်းမိူင်းတီႈပိူၼ်ႈၼႆႉ  ၶဝ်ဢမ်ႇၵူဝ်ႁဵတ်းၽိတ်း ၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶုၼ်မိူင်းၵျိုၵ်ႈလႆႈၸႂ်သင်  ၶႂ်ႈႁဵတ်းၽိတ်းၵႃႈႁိုဝ်ႁဵတ်းၽိတ်း  ႁဵတ်းၽိတ်းၼမ် ၵႃႈႁိုဝ်  မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႃႈၼၼ်ႉ။  တႆးႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁဵတ်းၽိတ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵူၺ်း လၢတ်ႈ ပၼ်ၵၼ်ေသႉႄၼးပၼ်ၵၼ် ေပႃးဢမ်ႇမီးတီႈသုတ်း တီႈယဝ်ႉေသပွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
                ၵၢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းၼႆႉ  မၼ်ႈလႆႈတွၼ်ႈသွၼ်ၼမ်ေတႉေတႉ  ယူႇတီႈႁဝ်းဢမ်ႇေမႃဢဝ်ႄလႈ ဢမ်ႇေမႃပွင်ႇၸႂ်ပၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း ၊ ေပႃးၼႂ်းတႆးႁဝ်း ႁဵတ်းၽိတ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ လၢႆၸၢတ်ႈမၼ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ  ဢမ်ႇႁူႉဢမ်ႇမီး ၼမ်ႉၵတ်ႉတႃႇေတ မူၼ်ႉေမးၵၼ်ေသဢိတ်း လီေဢးလူႄလႈ လီေၶႃးၶူမ်ၸွမ်း ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၽဝ တႆးႁဝ်းေတႉေတႉ တီႈဢမ်ႇမီးၽူႈမီးတၢင်းႁူႉေသ  မူၼ်ႉေမးပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်း တႆးႁဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ။ တီႈပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇမိူၼ် ၵၼ်တႃႇေတယူႇႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ် လႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ  ႁဝ်းဢမ်ႇမီး ၊ မီးၸႂ်ၵဝ်ၵဝ်ၼႆေၵႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း။ တီႈၵူၼ်းတၢင်းတႂ်ႈႁဝ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇသင်ဢမ်ႇႁူႉ  မီးပၼ်ႁႃသင်ဢမ်ႇပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းေသ ထွမ်ႇပၼ်ေသပွၵ်ႈၼၼ်ႉ  ယႃႇဝႃႈၵူၼ်းလႃႇ  ေတႃႇၼင်ႇသတ်းမႃ  သင်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းလဵင်ႉၶဝ်ႈမၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ  မၼ်းေၵႃႈၵႂႃႇႁႃၵိၼ်တၢင်ႇႁိူၼ်း တီႈမီးၵူၼ်းလဵင်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။


 • ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ႇႄဢႇ

              မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈဢၼ် ၊ ၶွင်ႇမၼီႇၼိုင်ႈလင် ၊  ၼႃႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈေႁႃ  ၵၢၼ်သူၼ်ႈတုမ်ႇႄလႈ ၵၢၼ်ပၼ်လွင်ႈတၢင်းဢုၼ်ႇၸႂ်ၼႆႉေၵႃႈ  လွင်ႈယႂ်ႇဝႆႉေတႉေတႉ။  ႁဝ်းၶႂ်ႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၵႃႈႁိုဝ်ေၵႃႈလီယဝ်ႉ  သင်ၵူၼ်းၼႂ်းႁဝ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶဝ်ႈႁႃဢွၵ်ႇၵၼ် ဢမ်ႇမီး ၵၢၼ်ၼပ်ႉထိုင်ၵၼ်လီၼၼ်ႉ  မိူၼ်ၵူၼ်းၶႃပူတ်းၼၼ်ႉၵူၺ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၾႆးၼႂ်းႁဝ်းပဵၼ်သင် ႁဝ်းလူဝ်ႇ ႁူႉ ၊  ပၼ်ႁႃလုၵ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းပဵၼ်သင်ေတႉေတႉေၵႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁူႉ ၊  တီႈၼႂ်းၸုမ်းၶွင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဝ်း မီးလွင်ႈယူၵ်ႈယွမ်းသင်ၼႆ ၶတ်းၸႂ်ယွမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ေသ  ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းႁဵတ်း သၢင်ႈပၼ် ၽွၼ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းၵူၼ်းႁဝ်းေသ  ၸႃႉႁူမ်ႈၶီႈလီႁူမ်ႈၸၢမ်ႇၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉေတႉ လုၵ်ႈၼွင်ႉတေပး ၵူၼ်းၸွမ်းလင်ႁဝ်း ဢမ်ႇႁၵ်ႉႁဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉဢမ်ႇမီးေလႃႇ  ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ႇႄလႈ လွင်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ် လွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်လုၵ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  တႃႇေတ တိုၵ်ႉေပႉၽူႈၶဵၼ်ႇလႆႈလီၼၼ်ႉ  ၶတ်းၸႂ်တိုၵ်ႉႁႂ်ႈေပႉ လွင်ႈဢမ်ႇလီၼႂ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ဢွၼ်တၢင်း ၵွၼ်ႇ  ေပႃးဢမ်ႇၼၼ် ယႃႇေပမုင်ႈမွင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ  ေတတိုၵ်ႉေပႉလႆႈၽူႈၶဵၼ်ႇ ဢၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ လိူဝ်ေသႁဝ်း။
                တီႈပိူၼ်ႈၵွင်လင်ပႅတ်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉ  ႁဝ်းလူဝ်ႇႁူႉဝႃႈ ၵွပ်ႈသင် ??? ယွၼ်ႉသင်ၼႆ??? ၵူႈၶၢဝ်း။  ေပႃးေတ ဢဝ်ဢလူမ်းႄလႈ ေတႃးသ ၼၢမ်းၼႃႈေသ  ဢဝ်ၵွႆပႅတ်ႈႄလႈ မၢင်ပႅတ်ႈႄလႈ ၼႆၵူၺ်း ေတႉ တႃႇေတယိုၼ်းယၢဝ်းၼႆႉ ယၢပ်ႇယူႇဢိူဝ်ႈ။ ၸႂ်ဢတႃႉႁဝ်း  ၊  မီးၸႂ်တူၺ်းၽၢႆႇတူဝ်ၵဝ်ႇၽၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်း ၊  တဵၵ်းၵၼ် ၊ ထၢင်ႇလဵၵ်ႉၵၼ် ၊ ဢမ်ႇမီးၸႂ်မဵတ်ႇတႃႇ ၊ ဢမ်ႇမီးၸႂ်ႂြတႃး   ပဵၼ်ၽႂ်ေသ ဢမ်ႇဝႃႈ သင်လွင်ႈဢမ်ႇလီၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၼႂ်းတူဝ်ၸႂ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸိုင်ႈ  ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ မၼ်းတိုၼ်း ဢမ်ႇၵိုင်ႇတၼ်ႇပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈေသဢိတ်း သင်ပဵၼ်လႆႈေၵႃႈ ပဵၼ်လႆႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵူၺ်း ေတဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ ၶၢဝ်းတၢင်းယၢဝ်းလႆႈ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ တီႈေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း (VIDEO)ၽွၼ်းယၢမ်းထတ်းလိၵ်ႈ တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇပပ်ႉ

                   မိူဝ်ႈပီႊ 2017 လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းေသ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၸွမ်ႈတၢင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႆႈဝႃႈမီးၽွၼ်းလီၼမ်ေတႉေတႉ။  ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈေတႉေတႉယဝ်ႉ  မိူဝ်းၼႃႈမႃးႁဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ပဵၼ်သင် ႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တူၺ်းတီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်းေၵႃႈ  ေတလႆႈႁူႉႁၼ်ေၶႃႈတွပ်ႇမၼ်းလႆႈလီယဝ်ႉ။ တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ၵူၼ်းယူႇ သဝ်းၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ေပႃႈေတမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ေပႃႈေတေမႃယွမ်းႁပ်ႉဢဝ် တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉေၵႃႈ လုၵ်ႉဢဝ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူးသွၼ်တႆးႁဝ်းၵူႈတီႈတီႈ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်တူၺ်းႁၼ်ထိုင်ၶၢဝ်းၵႆႄလႈ မူၼ်ႉႄမးၵႂႃႇဝၢႆးဝၢႆးယဝ်ႉ။
          ေမႃယႃၼိုင်ႈေၵႃႉၼႆႉ  သင်မၼ်းသမ်းၶဵမ်ၽိတ်း ၵူၼ်းပဵၼ်ၸၢင်ႈတၢႆလႆႈၼိုင်ႈေၵႃႉၵူၺ်း  ၵူၺ်းသင်ၶူးသွၼ်မၼ်း သွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၽိတ်းၵႂႃႇၼႆၸိုင်ႈ ၸၢင်ႇတၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈတၢင်းၸိူဝ်ႉတၢင်း ၶိူဝ်းယဝ်ႉဢိူဝ်ႈ။ • ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း


ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း
         
         ထွမ်ႇယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၵူႈေၵႃႉ ေမႃဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်းမီးၽွၼ်းလီၵၼ်ေသၵမ်း ၊ ယႃႇထွမ်ႇလၢႆ ယႃႇတူၺ်းလၢႆ ၼမ်ၼမ်ႄဢႇႄဢႇ မီးတီႈၸႂ်ႉဢမ်ႇမီးတီႈၸႂ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းယူႇတီႈ တူဝ်ႁဝ်းေတလႆႈ ပူၵ်းပွင်ႁင်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ငိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း VIDEO  ႄလႈ လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ၼႂ်း  Website ၶဝ်ႁဝ်းၼႆႉထႅင်ႈယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ၽွၼ်းၸႃႉ ၵၢၼ်ပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း (VIDEO)

     မႂ်ႇသုင် ၽူႈၶဝ်ႈမႃး လူဢၢၼ်ႇပၼ်ႁႅင်းလိၵ်ႈၶႃႈႁဝ်းႄလႈ ၽူႈၶဝ်ႈမႃးထွမ်ႇတူၺ်း VIDEO ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၽွၼ်းၸႃႉၵၢၼ်ပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း ယူႇၶႃႈ။ ထွမ်ႇယဝ်ႉ တူၺ်းယဝ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ေမႃဢဝ်ႁဵတ်းတွၼ်ႈသွၼ်ႄလႈ ဝႆႉသတိႉ ၵၢၼ်ပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းၼႆႉ ၼမ်ၼမ်ေသၵမ်း။
      မိူင်းၵူၼ်းလူင်ၼႆႉ  ၵူၼ်းၵူႈေၵႃႉ ေမႃၵိၼ်ၵူၺ်း ၽိတ်းၸႂ် တီႈဢၼ်ႁဝ်းေမႃၵိၼ် ေမႃၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ  သမ်ႉဢမ်ႇေမႃပႅတ်ႈ လီလီႄလႈ ထိုင်တီႈေပႃးၸၢင်ႈၵႂႃႇပဵၼ်ႄၽး တွၼ်ႈတႃႇ သၢတ်းတၢင်းလၢႆၶဝ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇၵမ်ႇၾႃလူင်ၼႆႉ ေပႃးေတမၼ်ႈၵိုမ်းလီၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းပႅတ်ႈၶူဝ်းၶွင်ႁဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေၵႃႈ မၼ်ႈပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇဝႆႉေတႉေတႉယဝ်ႉ။
               ၶႂ်ႈမီးငိုၼ်း၊ မီးၵႃးမီးလူတ်း ၊ ႁိူၼ်းယႂ်ႇလူင် ၊ ပဵၼ်ၸဝ်ႈပဵၼ်ၶုၼ် လီေၵႃႈယဝ်ႉ သင်ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇတဵမ်ႇထူၼ်ႈၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇပွင်ႇလွင်ႈသင်  တၢင်းပဵၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ  မၼ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈ ႁဝ်းႁဵတ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ယွၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇႁၵ်ႉ သၽႃႇဝ ၊ ပႃႇမႆႉႄလႈၼမ်ႉၼွင် ၊ ၸႂ်ႉ တိုဝ်းၶူဝ်းၶွင်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇေမႃပႅတ်ႈလီလီၶိုၼ်းႄလႈ  လိုၼ်းသုတ်းမႃး ထိုင်တီႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈပဵတ် တၢင်းပဵၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေသ လႆႈလူႉသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈၸဝ်ႉၸဝ်ႉေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ႁႂ်ႈေမႃဢွၼ်ၵၼ် ႁၵ်ႉၵမ်ႇၾႃလူင်ၼႆႉေသၵမ်း။ • ၽွၼ်းၸႃႉ ၵၢၼ်ပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း


ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း


           ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ၼမ် တီႈၶဝ်ႈမႃးတူၺ်း VIDEO ၶႃႈႁဝ်းႄလႈ ထွမ်ႇၵႂၢမ်းႁူႉၶႃႈႁဝ်းၵႂႃႇယူႇၶႃႈ။ ငိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ယႃႇေပလိုမ်းၶဝ်ႈမႃး လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း Website ၶႃႈႁဝ်းထႅင်ႈေသၵမ်းၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ႁႂ်ႈဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၼၢမ်းၼႃႈ (VIDEO)


      ၵၢၼ်ၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇၼႆႉ  မၼ်းယူႇတီႈ ေၶႃႈတႅပ်းတတ်းႁဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း  ေတႁဵတ်းၽိတ်းႁႃႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မၼ်းယူႇတီႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်း ေမႃဝူၼ်ႉသွၼ်ႇဢဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မီးတူဝ်ထူပ်းၼမ်ၵႃႈႁိုဝ်ေၵႃႈယဝ်ႉ သင်ဢမ်ႇေမႃဢဝ်ႁဵတ်းတွၼ်ႈသွၼ်ေၵႃႈ  မၼ်းေၵႃႈတိုၼ်းေတႁဵတ်းၽိတ်းတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းၼင်ၵဝ်ႇ။  ၵွပ်ႈၼႆ ေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ေၵႃႈလီ  ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢွၼ်ႇပွတ်းပွတ်းေသ ဝူၼ်ႉ ဢဝ်ဢွၵ်းဝႆႉတၢင်းၼႃႈေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ လီယဝ်ႉ  ဢမ်ႇဝူၼ်ႉသင် ဢမ်ႇထတ်းသၢင်ႈ သင်ေသ ႁဵတ်းၵႂႃႇ တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ  မၼ်းၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းၽိတ်း မၼ်းၸင်ႇပဵၼ်ႄၽးလူင် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းႁဝ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ၵူႈေၵႃႉယဝ်ႉ။
                တႃႇပၢႆးဝူၼ်ႉေတပဵၼ် ၸၼ်ႉသုင်ၼၼ်ႉ  ႁႂ်ႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်းလဵင်ႉပၼ်ဢွၵ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပၼ်ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၊  တႃႇၵူၼ်းႁဝ်းေတ ယူႇၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ  ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ  တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်းႄလႈ ၵမ်ႇၾႃလူင်ၼႆႉ ေတယူႇယၢဝ်းလႆႈၼႆႉသမ်ႉ  ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ လွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၼၢမ်းၼႃႈေသႁဵတ်းၵၢၼ်ႄလႈ  ၵူၼ်းဢမ်ႇဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၼၢမ်းၼႃႈေသ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ  မၼ်းၵႂႃႇ ၵၼ် ႁႅင်းေတႉေတႉယဝ်ႉ။


 • ဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင်တၢင်းၼႃႈယဝ်ႉ ၸၢင်ႇတႅပ်းတတ်းႄလႈ


ပၢႆးဝူၼ်ႉၼႆႉ  မၼ်းလမ်လွင်ႈလိူဝ်ေသ သၢႆၸႂ်ၵူၼ်းႁဝ်းယဝ်ႉ

       ႁႂ်ႈေမႃဢဝ်ႁဵတ်းတွၼ်ႈသွၼ်ႄလႈ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉေသၵမ်း ၊  လွင်ႈလီႁႂ်ႈေမႃ ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်ႉ  လွင်ႈႁၢႆႉႁႂ်ႈေမေႃႄဝႈေသၵမ်း လီလီၸႃႉၸႃႉ ယူႇတီႈပၢႆးဝူၼ်ႉ ယူႇတီႈၸႂ်ႁဝ်းႄလႈ တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇၵူၺ်း။  ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈ တီႈၶဝ်ႈမႃးပၼ်ႁႅင်းတူၺ်း VIDEO ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ယူႇ ၶႃႈေဢႃႈ  မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ပၢင်ပၼ်တင်းႁူႉ (VIDEO)
ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း

        ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵၢၼ်ယုမ်ႇယၢမ်ၵၼ် ၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ႄလႈ ၵၢၼ်ၼပ်ႉထိုင်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈ ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉႄလႈ ၵၢၼ်ႁဝ်းပၼ်လွင်ႈတၢင်းဢုၼ်ႇၸႂ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၊  သင်ႁဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ပိူၼ်ႈၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈယိပ်းၵမ်လႆႈ ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ႄလႈ ယႃႇေပဢဝ် ဢႃႇၼႃ ၸၼ်ႉေသယိပ်းၵုမ်းၵမ် ႁူဝ် ၸႂ်ၵူၼ်း မၼ်းၸင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁဝ်းမီးလွင်ႈတႅၵ်ႇယႆႈၵၼ်ၵူၺ်း။
            ၵၢၼ်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉႄလႈ ပၼ်သေပႃးြတႃးၼႆႉ  မၼ်းေတႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼႂ်းႄၵႈၵၢင်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ႄလႈ ႁဝ်းမီးလွင်ႈ ႁူႉၸၵ်းၵၼ်လီ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယႃႇေပလိုမ်းတႃႉ။ • မီးတိုဝ်ႉတၢင်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်


မိူဝ်ႈၽွင်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် 


                ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ထိုင် တီႈပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးပၼ် ႁႅင်းတူၺ်း VIDEO ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶႃႈ ႁဝ်းသႅင်သိုၵ်းႄလႈ တီႈၶဝ်ႈမႃးထွမ်ႇငိၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ပိုၼ်ႉပၢႆးႁၼ် (VIDEO)

      မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08.08.2018 လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းေသ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ၶူးသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းႄတႉႄတႉ လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ေၶႃႈၵႂၢမ်းပၼ် တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း။
        ၶႃႈႁဝ်း ေတမွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ႄၼၵၢင်ၸႂ်ႄလႈ လွင်ႈပိုၼ်ႉႁူႉႄလႈ ပိူၼ်ႈႁၵ်ႉၶိူဝ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယူႇ။ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းေၵႃႈဝႃႈ ၵၢၼ်ႁူႉဢိတ်းဢိတ်းၸႅၵ်ႇပၼ်ၵၼ်ေၵႃႉဢိတ်းဢိတ်း ေၵႃႈၸႂ်ႈႄလႈ  သင်ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၶႃႈႁဝ်း လႆႈၶဝ်ႈထွမ်ႇတူၺ်း VIDEO ၼႆႉယဝ်ႉေတႉ  ေတႁူႉပွင်ႇၸႂ်လီႄလႈ ေတေမႃဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်းမီးၽွၼ်းလီယူႇၶႃႈ။
             ပိုၼ်ႉႁူႉၼႆႉ  ေၵႃႉၼိုင်ႈႄလႈ ေၵႃႉၼိုင်ႈ တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၵၢၼ်တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ် ၵၼ်ၼၼ်ႉ သင်ႁဝ်းပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းေသထွမ်ႇတူၺ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉေၵႃႈ  ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁဵတ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီ ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈထႅင်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈ မၼ်းေတမီး ၽွၼ်းလီႄၼတၢင်းတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉ ဝႆႉယူႇ။ ပီႈႁူႉၼိုင်ႈ ၼွင်ႉႁူႉသွင် သင်တၢင်းႁူႉႁဝ်းဢဝ်မႃး ၸႅၵ်ႇပၼ်ၵၼ်ေၵႃႈ  ႁဝ်းေတႁၼ်တၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼမ် ၼမ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉယဝ်ႉ။ • ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ၵဝ်ၶႃႈ


ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

           ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇ ၼမ်ထိုင်တီႈၽူႈၶဝ်ႈမႃးပၼ်ႁႅင်းတူဝ်း VIDEO ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း  ၼႆႉယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ် ၼမ်ယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ၽွၼ်းလီ ၵၢၼ်လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ (VIDEO)သႅင်သိုၵ်း


          ၵၢၼ်လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းမီးၽွၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ၊  ၵူၼ်းၸိူဝ်းပိူၼ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မႂ်ႇသုင်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  လုၵ်ႉတီႈၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈမႃႈၵမ်ႉ ပႃႇၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၸူဝ်ႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ ယႃႇေပယူႇလၢႆ ႁႂ်ႈေမႃႈဢွၼ်ၵၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶၢဝ်းယၢမ်းေသၵမ်း။ • ၽွၼ်းလီ ၵၢၼ်လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ


ေၶႃႈႁၼ်ထိုင် ၽွၼ်းလီၵၢၼ်ဢၢၼ်ႇလူလိၵ်ႈၶႃႈႁဝ်း


      ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ တီႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းေသ ၶဝ်ႈမႃးထွမ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ ၼႂ်း Website ၶႃႈ ႁဝ်းၼႆႉ ယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။
 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts