ၵူၼ်း လႄႈ ပၵ်းပိူင်ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း

               ၼိူဝ်ၵမ်ႇၾႃႇလူင်ၼႆႉ  ႁူဝ်ၵူၼ်းဢၼ်ၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈထီႉၼိုင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႄၶႇ ၵူၼ်းမိူင်းႄၶႇ မီး 1300 လၢၼ်ႉပၢႆ ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်လႆႈဝႃႈၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼိူဝ် ၵမ်ႇၾႃႇၼႆႉ။ သိုၵ်းၶဝ်ေၵႃႈ ၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉတႃႇ သိုၵ်းလူမ်ၾႃႉ ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ်လူးၵွၼ် ၊ ႁဵတ်းသင် ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်ေပႃးတၢၼ်ႇၼႆႉ ၶဝ်ႁဵတ်းႁိုဝ်ၵုမ်းၵူၼ်း ? ၶဝ်ဢဝ်သင်ႄလႈၵုမ်းၵူၼ်း ထိင်းၵၼ် ? ေပႃးမႃးထတ်းတူၺ်းၼႆႉ ဢဝ်ပၵ်းပိူင်ေသ ၵုမ်းၵမ်ၵၼ်ၵူၺ်း။
                       ပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းေၵႃႈလီ ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းေၵႃႈလီ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းေၵႃႈလီ ေပႃးၵူၼ်းမီး 3 ေၵႃႉၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ေတလႆႈတၢမ်းပိူင်ဝႆႉပၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ဢၼ်ေတလႆႈႁဵတ်း ႄလႈ ဢၼ်ေတ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၼၼ်ႉ ေပႃးဢမ်ႇၸ်ႂႈေတယူႇၸွမ်းၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ေတၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ။မိူင်း ၼိုင်ႈမိူင်း ႁူဝ်ၵူၼ်းမၼ်းၼမ်ၶႃႈႁိုဝ် ပၵ်းပိူင်မိူင်းမၼ်း ၶႅမ်ႉၵႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼ်ႂးမိူင်းတႆးလူင်ႁဝ်းၼႆႉ  သိုၵ်းဝႃႉ ၶႃႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁၼ်မႃးဝႃႈ ပၵ်းပိူင်ၶႅမ်ႉလူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ၶႅမ်ႉလိူဝ်ေသ ပၵ်းပိူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၼ်တိုဝ်းၵမ်ဝႆႉၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ။ ၼ်ႂးမိူင်းတႆး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ေၵႃႈလႆႈဝႃႈ ၼမ်ႄတႉႄတႉဝႃႈဝႃႈ ႁၢမ်ႉၼမ် မီးၸုမ်းပဵၼ်ၸုမ်း ပဵၼ်မုၵ်ႉလၢႆလၢႆၵူၺ်း ေတဢမ်ႇေပႃးႁၼ် မီးပၵ်းပိူင်သင်ႄတႉႄတႉ ၊ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼ်ႂးမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼိုင်ႈၶႅၼ်း ပၵ်းပိူင်ဢမ်ႇမီး လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈၵူၼ်းမိူင်းေၵႃႈဢမ်ႇမီး လႆႈၵူဝ်ၸုမ်းၼၼ်ႉၸုမ်းၼႆႉယူႇၵူႈၶၢဝ်း။ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

                 ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈေသ ဢဝ်ပၵ်းပိူင်ပဵၼ်ယ်ႂႇေသ ယိပ်းၵမ်ၵူၼ်းမႃးလႆႈဝႃႈ ႁၼ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမႃးႄတႉႄတႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ တႆးဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂပၵ်းပိူင် တႆးဢမ်ႇပွင်ႇပၵ်းပိူင်ေသပွၵ်ႈ ယဝ်ႉေၵႃႈဢမ်ႇယၢမ်ႈႁူႉဝႃႈ ပၵ်းပိူင်ၼႆႉပဵၼ်သင် မိူၼ်မၼ်းၸဝ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၼ်ႂးတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး ၼၼ်ႉပၵ်းပိူင်ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉေၵႃႈဢမ်ႇမီး ၶႆႈဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆေၵႃႈ ဢဝ်တၢႆေၵႃႈ ယၢမ်ႈႁၼ်မႃး ၶႃႈႁဝ်းလႆႈငိၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈတီႈၼ်ႂးပၼ်ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉတီႈ ပၢင်မၢႆ 2 ။ 
                တပ်ႉသိုၵ်း ဝၢၼ်ႈမိူင်း ေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၼႆႉ ပၵ်းပိူင်ၼႆႉပဵၼ်သၢႆၸ်ႂမၼ်းဝႆႉ သင်ပၵ်းပိူင်ဢမ်ႇၶႅမ်ႉ ဢမ်ႇလီၼႆၸိုင်ႈ သိုၵ်းႁဝ်းေၵႃႈေေ ေပႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၶႆႈယိုဝ်းၽ်ႂေၵႃႈ ယိုဝ်းၶႆႈဢဝ်ၽ်ႂတၢႆေၵႃႈဢဝ်တၢႆ ဢမ်ႇမီးပၵ်းဢမ်ႇမီးပိူင် ၊ မီးပၼ်ႁႃမႃး ၵူၼ်းတၢင်းၼိူဝ်ဢမ်ႇႄၵႈ ၶၢႆပၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လိုၼ်းသုတ်းမႃး လုၵ်ႈတပ်ႉလုၵ်ႈသိုၵ်း ေၵႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ေၵႃႈ ေတဢွၼ်ၵၼ်လၵ်ႉ ပၢႆႈပဵၼ်မူႇပဵၼ်ၸုမ်းလိုၼ်းသုတ်းဢမ်ႇၸင်ႇၵႂႃႇတၢင်းလ်ႂေၵႃႈ ၵႂႃႇဝၢင်းၵွင်ႈပၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈထႅင်ႈ။
                သင်ဝႃႈၶႆႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၶႆႈပဵၼ်သိုၵ်းဢၼ်ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းႁၵ်ႉၼၼ်ႉ ႁ်ႂႈထွမ်ႇပၼ်သဵင်ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ႄလႈ ႁ်ႂႈပၵ်းပိူင်လွင်ႈယိပ်းၵမ်ၵူၼ်းႁဝ်းႁ်ႂႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၊ သင်ႁဵတ်းၽိတ်းမႃး ႁ်ႂႈဢဝ်ဢေယးထိုင်တီႈ ပၵ်းပိူင်ၼႆႉဢမ်ႇတူၺ်းၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႈယ်ႂႇ ေပႃးၽိတ်းမႃးဢဝ် ႁ်ႂႈမၼ်းထိုင်တီႈ ၊ ပၵ်းပိူင်ၼႆႉမၼ်းႁဵတ်း ႁ်ႂႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ေတႁဵတ်းႁ်ႂႈ ၵူၼ်းတူၵ်းတဵမ်ႇ။

     

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး 

            သင်မုၵ်ႉၸုမ်း တပ်ႉသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း ႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႆႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ႁဝ်းလူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈပၵ်း ပိူင် ႁဝ်းၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉၼၼ်ႉလီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ။ မိူင်းဢမ်ႇမီးပၵ်းပိူင် မိူင်းၼၼ်ႉတိုၼ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇလႃးလႃး ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းဢမ်ႇမီးပၵ်းပိူင် လုၵ်ႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈသိုၵ်းၵႆႉပဵၼ် ၽူႈလၵ်ႉ ၶီႈယႃႈ ၵႆႉဢဝ်ေပႃႈႄမႈ ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ၵႆႉယိုဝ်းပိူၼ်ႈတၢႆတီႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ၊ ၵူၼ်းႄလႈ ပၵ်းပိူင်ၼႆႉ ေတယူႇၵႆၵႆၵၼ်မၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ပၵ်းပိူင်ၼႆႉ မၼ်းမိူၼ် တၢင်းႁူႉၵူၼ်းႄလႈ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၵူၼ်း ႁဝ်းၼိုင်ႈၵေႃႉဝႆႉယူႇ။
                ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယူႇလႆႈမႃးၶၢဝ်းယၢဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၽူႈတႅမ်ႈမၢႆမီ ပၵ်းပိူင်တပ်ႉသိုၵ်း ႄလႈ ပၵ်းပိူင်ၶွင်ႇသီႇၶႅမ်ႉႄလႈ ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၵမ်ႉထႅမ်ႈႁၼ်လီၸွမ်းမႃး ၸွင်ႇယိုၼ်း ယၢဝ်းမႃးလႆႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ သင်ၶဝ်ႈၸိုင်ႈဝႃႈ တပ်ႉသိုၵ်းတႆးၼႆ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းပၼ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁ်ႂႈမီးလီတီႈသုတ်း  ယႃႇေပႁဵတ်း ႁ်ႂႈၵူၼ်းမိူင်းၸ်ႂၸႃႉၵွပ်ႈႁဝ်း ၸ်ႂလူႉၵွပ်ႈႁဝ်းေသၵမ်း။ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း လွႆတႆးလႅင်း

           မုၵ်ႉၸုမ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမႃးၵႃႈႁိုဝ်လူဝ်ႇႁ်ႂႈပၵ်းပိူင်လီၶႃႈၼၼ်ႉ  ေပႃးဢမ်ႇၸ်ႂႈ တႃႇေတၵႂႃႇၶၢဝ်းၼႃႈ တႃႇေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလ်ႂ ။ ဢဝ်ပၵ်းပိူင်ေသယိပ်းၵူၼ်းသိုၵ်း ေပႃးၽိတ်းမႃး ႁ်ႂႈဢဝ်ထိုင်တီႈ ၊ သိုၵ်းၼႆႉဢမ်ႇမီးလွင်ႈ သုၼ်ႈလႆႈသုၼ်ႈပဵၼ်သင် ေတလႆႈထွမ်ႇ ေၶႃႈသင်ႇတၢင်းၼိူဝ်လွင်ႈလဵဝ်။ သိုၵ်းဢမ်ႇၸ်ႂႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၸ်ႂႈ ၶႆႈယိုဝ်းၽ်ႂေၵႃႈယိုဝ်း ၶႆႈဢဝ်ၽ်ႂတၢႆေၵႃႈဢဝ်တၢႆၸိူင်ႉၼၼ်ေတႉ ပိူၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ သိုၵ်းမၢၵ်ႇၶိူင် မၢၵ်ႇႁဵင်ႈဝႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းသိုၵ်း ေတလႆႈယူႇၸွမ်းပၵ်းပိူင် ေတလႆႈယူႇပႃႇတ်ႂႈပၵ်းပိူင်ၸွမ်းၵၼ်မူတ်းမူတ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်ႈသိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း မႃးဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ဢဝ်ပၵ်းပိူင်ပဵၼ်ယ်ႂႇေသ ၵုမ်းၵမ်ၵူၼ်းမႃး ၼ်ႂးၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ေၵႃႈ လႆႈဢဝ်ပၵ်းပိူင်ပဵၼ်လၵ်းေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၵူႈတီႈတီႈ။ ယူႇတီႈၵူၼ်းသိုၵ်း ေၵႃႉသိုၵ်းေၵႃႉႁၢၼ်ၶဝ်ေၵႃႈ ေတလႆႈႁူႉေတလႆႈပွင်ႇၸ်ႂ လွင်ႈပၵ်းပိူင်ၼႆေၵႃႈ သင်ၶိုၼ်ႈ ႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ်မႃးေၵႃႈ ၼ်ႂးၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ဢဝ်သ်ႂႇသွၼ်ပႃး ပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆသိုၵ်း ႄလႈ ပၵ်းပိူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးယူႇ ၼႆႉမၢႆထိုင်ဝႃႈ မုၵ်ႉၸုမ်း ဢဝ်ပၵ်းပိူင်ပဵၼ်လၵ်းေသႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း။ေၵႃႉသိုၵ်းႁၢၼ် တီႈၼႃႈတီႈၼိုင်ႈ

        ေပႃးပဵၼ်ၵူၼ်းယၢမ်ႈၶဝ်ႈ ႁူင်းၽိုၵ်းသွၼ် ပၢင်မၢႆသၢမ် ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ် ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉေတ ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈေတႁူႉလီယူႇဝႃႈ ၼ်ႂးပၵ်းပိူင်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉတႅမ်ႈမၢႆသင်ဝႆႉလၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၵူၼ်းသိုၵ်း ေတပဵၼ်ၼႃႈပဵၼ်တႃၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတလႆႈႁဵၼ်းႁူႉပၵ်းပိူင်မုၵ်ႉၸုမ်းဝႆႉၵူႈေၵႃႉယူႇ။
                   ၼ်ႂး ပၵ်းပိူင်လၵ်ႉမၢႆသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈသ်ႂႇပႃးဝႆႉဝႃႈ တႆးေၵႃႈတႆးေတလႆႈယိုဝ်းၵၼ် ၊ သိုၵ်းတႆး ေတလႆႈယိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းတႆးတၢႆ ၊ သိုၵ်းတႆးေတလႆႈပ်ႂႉၵႂႃႇလၵ်ႉယိုဝ်းသိုၵ်းတႆး ၼင်ႇၵၼ် ၊ သိုၵ်းတႆး ေတလႆႈ ယိုဝ်းေတလႆႈဢဝ်တၢႆပႅတ်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆႈ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼ်ႂးပၵ်းပိူင်လၵ်ႉမၢႆသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈသ်ႂႇပႃးႄလႈ ႁဝ်းတိုၼ်းဢမ်ႇ တိုၵ်းေတႃး လိူဝ်ေသသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈၶဵၼ်လူင် ႁဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။### သႅင်သိုၵ်း
### ShanStateDefenceArmy
### www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts