လူဝ်ႇၽိုၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ

          ေပႃးပဵၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်း မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇႄလႈ မိူင်းၽီးလိပ်းပိၼ်း ၶဝ်ၼႆၸိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၵူႈေၵႃႉ ေတလႆႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉႄလႈ ၽုၵ်ႇမွၵ်ႇ  လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတိုၵ်ႉမႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ တိုၵ်ႉမီး ဢႃႇယု (2)ၶူပ်ႇပၢႆပၢႆၵူၺ်း ၶဝ်ေပႃး လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈၽုၵ်ႇမႆႉယဝ်ႉ  သင်တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၶဝ် မီးႁူဝ်ၵူၼ်း (2000)ၼႆၸိုင်ႈ တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈမွၵ်ႇေၵႃႈတိုၼ်း ေတလႆႈမီး (2000) ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ  မိူင်းပိူၼ်ႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈေတၽိုၵ်းသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉႄလႈ ၵၢၼ်လုမ်းလႃး ပႃႇမႆႉ  သင်ေၵႃႉယႂ်ႇမႃးယဝ်ႉေၵႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၵႃႉၼၼ်ႉ ေတပဵၼ် ၽူႈႁၵ်ႉသႃ ပႃႇမႆႉၵမ်းလဵဝ်ယဝ်ႉ။


မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ

         ၵူႈမိူင်းမိူင်းပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ႁၵ်ႉသႃပႃႇမႆႉ မိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ႁူႉၽွၼ်းလီပႃႇမႆႉလီလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼိူဝ်ၵၢမ်ႇၾႃလူင်ၼႆႉ မိူင်းဢၼ်ထိင်းသိမ်းလႆႈ ပႃႇမႆႉပႃႇထိူၼ်ႇလႆႈလီလီၼၼ်ႉ 1) ေတပဵၼ်မိူင်းၵႃးလႃး ဢိင်ႇတိယႃႉ (India)  2) သမ်ႉေတပဵၼ်မိူင်းႄၶႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ  မိူင်းၶဝ်သွင်မိူင်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈလႆႈႁၼ် ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ထိင်းသိမ်းလႆႈ ပႃႇမႆႉပႃႇထိူၼ်ႇ ၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တူၼ်ႈမႆႉ ၼိုင်ႈတူၼ်ႈၼႆႉ  ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ် လူမ်းၵတ်းလူမ်းယဵၼ်ပၼ် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉႄလႈ ၵၢမ်ႇၾႃႇလူင်ၼႆႉ တႃႇမွၵ်ႇ လူမ်းၵတ်း (Air Condition)  (10)လုၵ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွင်ႇႁဝ်းၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ် ႁူႉယူႇႁိုဝ်???  တႅပ်းတူၼ်ႈၼိုင်ႈတူၼ်ႈ မိူၼ်ႁဝ်းယႃႉ သၢႆၸ်ႂႁဝ်းၶိုၼ်း (10)ပီႊယဝ်ႉ။


ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ

            ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၵ်ႉသၢႆၸ်ႂၽ်ႂမၼ်းၵူႈေၵႃႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းၼႃႇ တႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ေတယူႇလွတ်ႈလႆႈၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်းၵႆၼၼ်ႉေတႉ ၸွမ်းၸိူဝ်းတူင်ႇဝူင်းၽ်ႂမၼ်းေတႉ ႁဝ်းဢမ်ႇ တွၼ်ႉလႆႈႁၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ထိင်းသိမ်းသင်ေတႉေတႉ။ ၽွၼ်းလီတူၼ်ႈမႆႉၼိုင်ႈတူၼ်ႈၼႆႉ သင်ၾူၼ်တူၵ်းမႃး မၼ်းေတႁပ်ႉၵဵပ်းသိမ်းၼမ်ႉဝႆႉပၼ်ႁဝ်း (2900) ၵႃႇလမ်ႇေသ ဝ်ႂမၼ်းသမ်ႉၶိုၼ်း ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပၼ်ႁဝ်း လုမ်းၵတ်းလုမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၸိူဝ်းတူင်ႇဝူင်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉ သင် ဝႃႈမီးလွင်ႈဢမ်ႇမူၼ်ႉသ်ႂသင် မီးဢၢႆတူႇဢၢႆၼဝ်ႈၼႆေၵႃႈ တူၼ်ႈမႆႉၼိုင်ႈတူၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းေတ ၶိုၼ်း ၸႅတ်ႈပၼ် လူမ်းဢမ်ႇလီၶိုၼ်းပဵၼ်လူမ်း ဢၢႆလီႁွမ်ၵတ်းယဵၼ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ မွၵ်ႈ (28) Kg ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ


        ၵူၼ်းႁဝ်းၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈမီးငိုၼ်း ၸဝ်ႈမီးၶမ်းၶဝ်ႄလႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီး ဢႃႇၼႃ ၶဝ် ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၵႆႉဢဝ် သၽႃႇဝ ၼႆႉႁဵတ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉၶဝ်ႄလႈ လဵၵ်ႈဢဝ်ပဵၼ်ငိုၼ်းၶမ်းၶဝ် ယူႇ။ တႅပ်းၼိုင်ႈတူၼ်ႈ ႁႂ်ႈေမႃဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇ (2)တူၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ် ႁၵ်ႉသႃႄလႈ ထိင်းသိမ်း တူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။ ေပႃးတူၺ်း ၼ်ႂးမိူင်းႁဝ်း လွႆတီႈလ်ႂ ဢမ်ႇလွႆတီႈလ်ႂေၵႃႈ လႆႈႁၼ်ပဵၼ် လွႆႁူဝ်လွမ်ၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉ လီမွင်ၸ်ႂႄလႈ လီၼၢၵ်းၸ်ႂၸွမ်း တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းမိူင်းၼႃႈႄတႉႄတႉယဝ်ႉ။


ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ


         ႄတႇဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ထုၵ်ႇလီမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ေသ ဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇ ၵႂႃႇၵၼ်ယဝ်ႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းတႅပ်းေၵႃႈတႅပ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶၢႆၵိၼ်ေၵႃႈ ၶၢႆၵိၼ် ဢၼ်ၶိုၼ်းၽုၵ်ႇၶိုၼ်းသမ်ႉ ဢမ်ႇမီးၼႆ ဝၼ်းၼိုင်ႈ ပၢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇၺႃးေၵႃႈ ၸူဝ်ႈပၢၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းမႃး ယွၼ်ႉႁဝ်းယႃႇ ပႃႇမႆႉ ပႃႇထိူၼ်ႄလႈ ႁဝ်းၸၢင်ႇၺႃးၽွၼ်းႁၢႆႉမၼ်းယူႇဢမ်ႇႁၢင်ႉ ပူႇမွၼ်ၼၢႆးယႃ ႁဝ်းႄတႉ ၽုၵ်ႇမႃး ပၼ် ထိင်းသမ်းမႃးပၼ်ႁဝ်းေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸိူဝ်းႁဝ်းႁႃးၶဝ်ေၵႃႈ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ထိင်းသိမ်း ႄလႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းယူႇ ႄတႇဢဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ထိုင်ပဵၼ်ပၢၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈ။


လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းမိူင်းထႆး ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ


 ေပႃးမႃးတူၺ်း မိူင်းၿိူၼ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၼ်ႇၵူၺ်း ပိူၼ်ႈေပႃးသွၼ်လုၵ်ႈလၢင်းပိူၼ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃပႃႇမႆႉပႃႇတွၵ်ႇၼႆႉ  ႄတႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (2)ၶူပ်ႇဢွၼ်ႇၵူၺ်းေၵႃႈ ပိူၼ်ႈလႆႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉယဝ်ႉ ေပႃးမႃးတူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းႁဝ်း ၸိူဝ်းပဵၼ် ေပႃႈတၢင်းႄမႈသမ်ႉ ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် ယွၼ်ႉၶဝ်ဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းဝူၺ်ႇမၼ်းၵိူဝ် ဢမ်ႇပၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် လဵၼ်ႈလိၼ်သင် ေတလႆႈဝႃႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉႄလႈ လၢႆးပူၵ်းပွင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉလႆႈႁၼ်မၼ်းၽိတ်းဝႆႉတၢင်းၼမ်ယူႇ။ တႃႇလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် ေတယူႇၵႂႃႇလႆႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈလႆႈၼၼ်ႉ ေၵႃႈ ၵၢၼ်ႁၵ်ႉသႃထိင်းသိမ်းပႃႇမႆႉ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ေၵႃႈလမ်လွင်ႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈယ်ႂႇဝႆႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းလုၵ်ႈၵူၼ်းထဝ်ႈႄလႈ ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ေတဢမ်ႇဝူၼ်ႉႁၼ်ၺႃးၵၼ်ၸွမ်းႁိုဝ်။  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts