ၸုမ်းဢူၺ်းလီႄလႈ SAC

                             မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 26.09.2022 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီ FPNCC သၢမ်ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ UWSA / NDAA ႄလႈ SSPP လႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸွမ်ၸိၵ်းသိုၵ်းလူင် မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႇတီႈ ဝဵင်းလူင်ႄၼပီေတႃႇယူႇ မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇၵႂႃႇႁူပ်းထူပ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ၼၼ်ႉ  ၸုမ်းဢူၺ်းလီ FPNCC ၶဝ်လၢႆလၢႆၸုမ်း လႆႈမီးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်ဢွၼ်တၢင်း တီႈငဝ်ႈမုၼ်းလူင် သိုၵ်းဝႃႉ ဝဵင်းပၢင်သၢင်းၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။  ၼ်ႂးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း FPNCC ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉေၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈ လၢၵ်ႈလၢႆးသင်ႄလႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈသၢင်ႉသင်မႃးေတႉေတႉ။

                        ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း (3)ၸုမ်းတၢင်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ေတၶ်ႂႈငၢႆးငၢႆးမိူၼ်  ပၢင်ၵုမ်ႇလူင် ပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်း (2) ဢၼ် ၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်းသုၸီႇ ဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈႄၼပီေတႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24 - 28 လိူၼ် May 2017 ၼၼ်ႉၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း။ ၼ်ႂးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်း FPNCC ႄလႈ SAC ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉေၵႃႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးသင်ေတႉေတႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSP ၶဝ်သမ်ႉ လႆႈသူင်ႇၽူႈတၢင်ႇတူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်းၶဝ်ၵႂႃႇပဵၼ်  ဢူးေလႃႇယႃႇ ၊ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီတီႇမူဝ်ႇၶႄရႇသီႇ NDAA မိူင်းလႃးသမ်ႉပဵၼ် ဢူးသၢၼ်းပိူဝ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်  ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP သမ်ႉပဵၼ် ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင် ဢွၼ်ႁူဝ်ေသ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တၢင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ၵႃႇယူႇ။ ေၶႃႈတူၵ်းယွၼ်းၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉေတႉ ႁ်ႂႈမၵ်ႉမၼ်ႈပၼ်မိူင်းဝႃႉ ၊ ၸုမ်းမိူင်းလႃးသမ်ႉတူၵ်းယွၼ်း ႁ်ႂႈမၵ်ႉမၼ်ႈပၼ်ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၊ ၸုမ်း SSPP သမ်ႉတူၵ်းယွၼ်း လွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႊတႄရႊ  ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။


 • ေၶႃႈတူၵ်းယွၼ်းၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ

                        ယူႇတီႈတၢင်ႇတူဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSP/UWSA ၵႅမ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ဢူးေလႃႇယႃႇ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုတ်းမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇပွၵ်းၵမ်း (2) ၵႂႃႇ  မိူင်ႈဢွၼ်တၢင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 လိူၼ် May 2022 ၼၼ်ႉပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵႂႃႇတူၵ်းယွၼ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တွၼ်ႈတႃႇ ေတမၵ်ႉမၼ်ႈပၼ်ၶဝ်ေၸႈမိူင်းဝႃႉမိူၼ်ၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း (2)ၼႆႉေၵႃႈ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇတူၵ်းယွၼ်း ေၸႈမိူင်းဝႃႉမိူၼ်ၵၼ်ပႃးထႅင်ႈယူႇ။  ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ

ႄလႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉ မၼ်းသမ်ႉမီးလွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆး သင်ၼႆၸိုင်ႈ ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆႉ မီးလွင်ႈလၢၵ်ႈလၢႆးဝႆႉေတႉေတႉယူႇ။

               ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ပွၵ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ယွၼ်းႄၸႈမိူင်းႁင်းေၶႃႈၼၼ်ႉ ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တူၵ်းယွၼ်းၽၢၵ်ႇဢွၵ်ႇၼ်ႂးမိူင်းတႆး ပႃႇၼႃႈပႃႇတႃ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းတႆးမိူၼ်ၼင်ႇ ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ေတႉ ေတပဵၼ်ၵႂႃႇ (3) ၽၢႆႇ  (3) တၢင်းတွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ ၽၢႆႇၼိုင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ယွၼ်းႄၸႈမိူင်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉပဵၼ်မိူင်းတႆး ၽူးၵဵဝ်ႇၶွင်မိူင်းတႆး မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈတၵ်ႉသဵင်ႈသင်ႄလႈ ဢမ်ႇေမႃးသင်ၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼၼ်ႉ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈေၵႃႈ ၽူးဢုပ်ႉပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ေၵႃႈ လႆႈႁပ်ႉႁူႉႁၼ်ၸွမ်း လွင်ႈေၶႃႈတူၵ်းယွၼ်းၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးေၵႃႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ႈၸွမ်းယူႇႁိုဝ်ၼႆႉမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ၶဝ်ေၵႃႈ ၸၢင်ႇလႆႈႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ႈၸွမ်း ေၶႃႈတူၵ်းယွၼ်းေၶႃႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၵႂႃႇယူႇ။


တႃႇေၵႃႇတင်ႈလႆႈမိူင်းဝႃႉ

                        တွၼ်ႈတႃႇေတေၵႃႇတင်ႈလႆႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁင်းေၶႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းေတလႆႈၽၢၼ်ႇလၢႆလၢႆၶၵ်ႉတွၼ်ႈဝႆႉယူႇ  1) ေတလႆႈဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းၼ်ႂးပိုၼ်ႉတီႈ ၼ်ႂးၼႃႈတီႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵုမ်းၵမ်ႄလႈ ၶ်ႂႈတင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ  2) ေတလႆႈဢဝ်ၵၢင်ၸ်ႂၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ေတၽၢၼ်ႇဢွၵ်ႇၼ်ႂးမိူင်းၼၼ်ႉပႃးမိူၼ်ၵၼ် တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းေတၽၢၼ်ႇဢွၵ်ႇၼ်ႂးမိူင်းတႆးေၵႃႈ ေတလႆႈဢဝ်ၵၢင်ၸ်ႂၵူၼ်းမိူင်းတႆးပႃးမိူၼ်ၵၼ်  3) ေလလႆႈဢဝ်ေၶႃႈတႅပ်းတတ်းၼ်ႂး သၢမ်သၽႃးမိူၼ်ၵၼ်ပႃးထႅင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ    သင်ၶၢမ်ႇပူၼ်ႉလႆႈၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ ၸၢင်ႇလႆႈမၵ်ႉမၼ်ႈဝႃႈပဵၼ်မိူင်းႁင်းေၶႃႈတူဝ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ

 

တႃႇေတပဵၼ်မႃး မိူင်းဝႃႉ

                         ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ တူၵ်းယွၼ်းႄၸႈမိူင်းမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈတိုၵ်ႉေပႃႇပဵၼ်မႃးမိူဝ်ႈယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵူၺ်း  မၼ်းႄတႇပဵၼ်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 1994 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ  မိူဝ်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်လႆႈၵႂႃႇတူၵ်းယွၼ်းႄၸႈမိူင်း မိူင်းဝႃႉတီႈဝဵင်းလူင်

တႃႇၵုင် ၺွင်ႇၼႃႇပိၼ်ႇ မႃးမိူၼ်ၵၼ်။  မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ပၢၼ် ၼဝတ ၼဢၽ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်း (သ)သၢမ်တူဝ် ၶိင်းၶိင်ႇၺုၼ်ႉ ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ် မီးလွင်ႈၸၢမ်ၸႂ်ၵၼ်ေတႉေတႉ။
                        တွၼ်ႈတႃႇ တႃႇေတပဵၼ်မိူင်း မိူင်းဝႃႉႁင်းေၶႃႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼ်ႂးမိူင်းတႆးၸုမ်းလ်ႂေသဢမ်ႇဝႃႈ သင်တူၵ်းယွၼ်း လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႈမႃးၼႆၸိုင်ႈ ၶဝ်တိုၼ်းႁတ်းလူင်းထုၼ်း ႁတ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယူႇ။  တီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ် လူင်းထုၼ်း ၸွႆႈထႅမ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼ်ႂးမိူင်းတႆးၼႆႉ ေတပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ်ႈၽၢႆႇၶဝ် တႃႇေတေၵႃႇသၢင်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁင်းေၶႃႈၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈမိူၼ်ၵၼ်။

                        မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ တႃႇၶဝ်ေတလႆႈၵွင်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၶဝ်လႆႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႈမႃးတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈယူႇ ဢမ်ႇဝႃႈၵွင်ႈၵၢင်လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ႄတႇၵႂႃႇလွင်ႈ ၵၢၼ်သွၼ်သိုၵ်း ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ၊ ၵၢၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉသိုၵ်း ၊ ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်တိတ်းေတႃႇၵၼ်တၢင်းမိူင်းႄၶႇ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်။ ယူႇတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼ်ႂးမိူင်းတႆးၵမ်ႉၼမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလွတ်ႈလွင်ႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႈတီႈ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ  ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ တႃႇသိုၵ်းဝႃႉတင်ႈမိူင်းႁင်းေၶႃ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼ်ႂးမိူင်းတႆးၼၼ်ႉ ေတဢမ်ႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸုမ်းလႆႈ ႁတ်းသၢၼ်ၶတ်းၶဝ်ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈ။


ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းဝႃႉယၢမ်းလဵဝ်

                    ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပွၵ်ႈၵမ်း (2) တီႈဝဵင်းလူင်ႄၼပီႇေတႃႇ (3)ၸုမ်း ၼိုင်ႈၸုမ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်တူၵ်းယွၼ်းပႃးထႅင်ႈဝႃႈ တႃႇေတေၵႃႇတင်ႈမိူင်းဝႃႉၼၼ်ႉ တူၵ်းယွၼ်းပႃး ဝဵင်းတႃႇၶီႈလဵၵ်း ၊ ၵဵင်းတုင် ၊ မိူင်းသၢတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၶဝ်တူၵ်းယွၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈလီယဝ်ႉ ယူႇတီတႆးႁဝ်းဢမ်ႇၸၢင်ႇႁဵတ်းသင်လႆႈေတႉေတႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼ်ႂးၼႃႈတီႈၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ေပႃးပဵၼ်ၽူးဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်းမူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ေၵႃႈပဵၼ်သိုၵ်းဝႃႉ ၊ ၵၢၼ်မိူင်းေၵႃႈပဵၼ်သိုၵ်းဝႃႉ ၊ ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေၵႃႈပဵၼ်သိုၵ်းဝႃႉ ၊ တႃႇၵႅတ်ႇႄၶႇ ၽူႈၶဵၼ်တၢင်းၼွၵ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်ေၵႃႈ ပဵၼ်သိုၵ်းဝႃႉ ယႃႇဝႃႈသိုၵ်းတႆးေတမီးၼ်ႂးၼႃႈတီႈၶဝ်လႃႇ ေတႃႇၼင်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တမ်ႉဢမ်ႇလႆႈႁၼ်မီးသင်ေတႉေတႉ။ ေပႃးေတၵုမ်ႇမႃးလႃႇၵၼ် ဝႃႈၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းၼႆႉ ေတႁဵတ်းႁ်ႂႈမိူင်းတႆး ေတတႅၵ်ႇယႆႈႁႅင်းလိူဝ်ေသၼႆႉၵူၺ်း။

 

 • ေၶႃႈတူၵ်းယွၼ်း SSPP/SSA

                        ယူႇတီႈတၢင်ႇတူဝ် ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼ်ႂးၸုမ်းေသ ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တၢင်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ မၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈလၢၵ်ႈလၢႆးသင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ 


မိူၼ်ၵၼ်တၢင်းၵႂႃႇလၢတ်ႈႄၼဝႃႈ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ပႃႇတီႇၼႆႉ တိုၵ်ႉမိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသင်မႃးၼႆၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တူၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ေတလႆႈဝႃႈပဵၼ် မူႇပိူင်တႆး ဢမ်ႇၼၼ် တွင်ႇၵီးမူႇ ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ 

 

မူႇပိူင်တႆးဢမ်ႇၼၼ် 8 ၸိုင်ႈမိူင်း

                        မူႇပိူင်တႆး ဢမ်ႇၼၼ် တွင်ႇၵီးမူႇ ၼႆႉမၼ်းပဵၼ် မူႇပိူင်တီႇမူဝ်ႇၶႄရႇသီႄလႈ ၾႅတ်ႊတႄရႊၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈယူႇ။ ၼ်ႂးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် SSPP ႄလႈ NSPNC တီႈဝဵင်းႄၼႇပီေတႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တူၵ်းယွၼ်း ႁ်ႂႈမိူင်းမၢၼ်ႈေၵႃႈ မီးမိူင်းမၢၼ်ႈႁင်းေၶႃႈ ႁ်ႂႈပဵၼ် (8) ႄၸႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈေၵႃႈႁ်ႂႈမီးႁင်းေၶႃ ေပႃးၼၼ် မၼ်းၸၢင်ႇမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်း ၼႆမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ယူႇတီႈၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ NSPNC ယႃႇေပႉ  ေတႉ   ပၵ်ႈပႅတ်ႈေသ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉပဵၼ်လႆႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉၼႆယူႇ။ မူႇပိူင်ဢွၼ်ၵူၺ်းေၵႃႈဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ်သင်ၸွမ်း  ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ  ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတိူဝ်းတွၼ်းသင်ၶိုၼ်ႈမႃး။

 

ၵၢၼ်မိူင်း ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး

                        ယူႇတီႈပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၵၢၼ်မိူင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ ဢၢပ်ႈဝႆႉပၼ်တီႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD ဝႆႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁ်ႂႈဢွၼ်ၼၢမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တီႈႄၼပီေတႃႇပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ေၶႃယိပ်းၵမ် ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ေတႉ ၸၼ်ႉသုင်ယူႇ ၼႆေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးတၢင်းလင် ၵၢၼ်သိုၵ်းသမ်ႉတိုၵ်ႉလႆႈပိုင်ဢိၵ်ႇဢဝ်တီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၵမ်ႉၼမ်ဝႆႉႄလႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၵႂႃႇၼႃႈလႆႈသုင်ေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးၵၢၼ်သိုၵ်း ဢမ်ႇလမ်းၶိုတ်းလႆႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၺႃး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇၼပ်ႉထိုဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ေပႃးၵၢၼ်သိုၵ်းေၵႃႈၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ႁႅင်းေၵႃႈယ်ႂႇ ၵၢၼ်မိူင်းေၵႃႈ ယိမ်းတိုဝ်ႉၵမ်ဝႆႉၸၼ်ႉသုင်ၼႆၸိုင်ႈ လၢတ်ႈေၶႃႈလ်ႂ ပဵၼ်ေၶႃႈၼၼ်ႉ လၢတ်ႈသင်မႃးေၵႃႈယဝ်ႉ ပဵၼ်လႆႈဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ပိူၼ်ႈတိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်းယူႇ ၼႆမႃးမိူၼ်ၵၼ်ဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။

ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူႉတီႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း

                        ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၼ်ႂးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မိူင်းၸိုင်ႈတႆး ယ်ႂႇၵႂၢင်ႈလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈသုတ်းေၵႃႈ ေပႃးမႃးတူၺ်း ႁႅင်းတႆး ၵူႈႁႅင်းႁႅင်းၼႆႉ တူၵ်းလိုၼ်းပိူၼ်ႈဝႆႉယူႇ ၵဝ်ၵုမ်ႇၶတ်းၶႃမ်ႂး မ်ႂးၵုမ်ႇၶတ်းၶႃၵဝ် ႁဵတ်းၼႆမႃး မီးၶၢဝ်းတၢင်း (60) ပီပၢႆယဝ်ႉႁိုဝ် ???  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး တူၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ ထုၵ်ႇလီမီးမိူင်းမၢၼ်ႈႁင်းေၶႃၼႆေသတႃႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈေတႉ တိုၼ်းဢမ်ႇႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ၸွမ်းၵမ်းလဵဝ်  ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈႈ ပိူၼ်ႈႁူႉတီႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း (တႆး) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်သိုၵ်းေၵႃႈ ယွၼ်ႉတႆးေတႃႇတႆးတိုၵ်းၵၼ်ႄလႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်ေၵႃႈ တၢင်းသွင်ၽၢႆႇသွင်တၢင်း မၼ်းတိုၼ်းမီးလွင်ႈတူၵ်းသူမ်းၼမ်ဝႆႉေတႉေတႉ ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးေၵႃႈ မၼ်းမိူၼ်ၵၼ် ယူႇတီႇၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၼပ်ႉသၢင်ႈ ႁၼ်ဝႆႉလွၵ်းဢူၼ်ႈႁဝ်းဝႆႉၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇႄလႈ ၸၢင်ႇဢဝ်ႁဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ႁႅင်းသင်ေတႉေတႉ လိူဝ်ေသဝႃႈ ေတႁဵတ်းႄၼေတႃႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁ်ႂႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး (60) ပီပၢႆၶဝ် ၵမ်ႉဢမ်ႇယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိုၵ်ႉလႆႈႁၼ်ၶဝ်လီၵၼ် ၵမ်ႉထႅမ်ႈၵၼ်ယူႇ ဢမ်ႇၼၼ် လုၵ်ႈၸုမ်း PDF ၼႆႉ တိုၼ်းၶ်ႂႈပဵၼ် ၽၢႆႇၵဝ်းယႃႉဝၢၼ်ႈမိူင်းႁိုဝ်ၼႆမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


 • ေၶႃႈတူၵ်းယွၼ်း NDAA

                        ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတၢင်း ၸုမ်းမိူင်းလႃးၼႆႉ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃးၶဝ်ေၵႃႈ တူၵ်းယွၼ်းႁ်ႂႈမီး ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းၶွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ ေပႃးမႃးထတ်းသၢင်ႈတူၺ်း ၼ်ႂးလၵ်ႉမိူင်း 2008 ၼႆႉ ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဢၼ်တႅမ်ႈဝႆႉၼ်ႂး လၵ်ႉမိူင်း 2008 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃးၶဝ် ပဵၼ်ၶဝ်ႈတၢင်းၵၢၼ်ဝႆႉ လိူဝ်ေသဝႃႈ ပွင်ၸ်ႂပၼ်ၵၼ်ၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ 

         မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်သမ်ႉၶ်ႂႈယၢၵ်ႇ ၶိုၼ်ႈထႅင်ႈ ၸၼ်ႉႄၸႈမိူင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်း လႃးၶဝ်သမ်ႉ ၶ်ႂႈယၢၵ်ႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉတိူင်းၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၸၼ်ႉၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇႁင်းေၶႃႈ။ ေပႃးဢဝ်မၢၵ်ႇတႃ ၵူၼ်းမိူင်းယူဝ်း ယူဝ်းေသတူၺ်းေတႉ  ေတဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ေပႃးပဵၼ်ၶဝ်ၼင်ၵၼ် မူတ်းယဝ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်ႉဢမ်ႇၵုမ်းၵမ်ၶဝ်ၼႆေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႁင်းေၶႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးသုၼ်ၼမ်လိူဝ်ေသၼႆႉထႅင်ႈၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။
 
 
ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ
                    ယူႇတီႈ တၢင်ႇတူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်း NDAA _ ESS ဢူးသၢၼ်းပိူဝ်ႇ လႆႈမႃးတၢင်ႇလၢတ်ႈတူၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇ တီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ၶဝ်ၼၼ်ႉေတႉ မိူၼ်ၼင်ႇ မိူင်းလႃး ၊ သိူဝ်လိုဝ်း ၊ ဝဵင်းမိူင်းယၢင်း ၊ ထုင်ႉပွတ်းၼမ်ႉပၢၼ်း ၊ မိူင်းယွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တူၵ်းယွၼ်း ႁ်ႂႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC မၵ်ႉမၼ်ႈပၼ် ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇပႃးၼႆမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။
                    ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း NSPNC ယႃႇေပႉ ၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ ေပႃးဝၢႆးလင် ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၼ်ႂးပီ 2023 မႃးၼႆႉ ၸၢင်ႇၶိုၼ်းဢဝ်ၵႂႃႇ ဢုပ်ႇၵၼ်ၼ်ႂးသႃၽႃးေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း လၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶႄရႊသီႇၼႆၶိုၼ်းယူႇ  မူႇပိူင်ဢၼ်တၢင်ႇယွၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ႈၸွမ်းႄလႈ ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ယူၼႆယဝ်ႉ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၸုမ်းသိုၵ်း မိူင်းလႃးၼႆႉ ဢဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးပဵၼ်ယ်ႂႇ ၵိူင်းၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ မိူဝ်ႈပီ 2019 ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ေတႄႁႉႁၢမ်ႈလႆႈ ေယးၵႃႈတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ၼၼ်ႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃးၶဝ် ယၢမ်ႈဢဝ်ငိုၼ်းတွင်း မွၵ်ႈႁူဝ်ႁဵင်သဵၼ်မၼ်း မႃးၸွႆႈပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃး
                    ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃးၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း FPNCC ေသ ဢဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးပဵၼ်ယ်ႂႇ ေပႃးတူၺ်း ႁႅင်းသိုၵ်းမိူင်းလႃးၼႆႉ မီးဢမ်ႇပူၼ်ႉ 12000 ေၵႃႉၼႆ လႆႈႁၼ်ၽူႈတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ၶဝ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃး မိူဝ်ႈၼ်ႂးပီ 2017 ၼၼ်ႉမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼ်ႂးၼႃႈတီႈ ၵုမ်းၵမ်မိူင်းလႃးၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇငၢႆႈလူမ်ႈၸ်ႂ ဢမ်ႇဝႃႈၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈၸုမ်းၵၢၼ်မိူင်းပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇဝႃႈ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈႄလႈ ၽူႈယ်ႂႇၵူၼ်းမိူင်းၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႄလႈ တၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၸၢမ်ၸ်ႂၵၼ်လိူဝ်ေသ သိုၵ်းဝႃႉတၢင်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ။
                မိူဝ်ႈပၢၼ် ၼူၵ်ႉယူင်း (NLD) ၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်မိူင်းၼၼ်ႉေၵႃႈ မိူဝ်ႈၼ်ႂးပီ 2017 လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင် ပၢင်လူင်ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် တီႈႄၼပီေတႃႇၼၼ်ႉေၵႃႈ လႆႈႁၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် သုင်သုတ်းၼ်ႂးၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA _ ESS ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း ေၵႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ေသၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၼ်ႂးၶၵ်ႉတွၼ်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉယူႇ  ထိုင်တီႈ ေပႃးၶတ်းႁူၶတ်းတႃၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈၼ်ႂး ဝၼ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ် 30 ပီ တီႈမိူင်းလႃးၼၼ်ႉ ေၵႃႈမိူၼ်ၵၼ် လႆႈႁၼ် ၽူႈတၢင်ႇတူဝ် USDP / NLD / 8888 / ၽူႈႁွင်ႉၵႂၢမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ  ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းယူႇ။ ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လၢႆးယူႇလွတ်ႈႄလႈ လၢႆးဢဝ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းယူႇလွတ်ႈလႆႈလီ ၵတ်ႉယဵၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းမိူင်းလႃး လဵၼ်ႈလွၵ်းၶႅမ်ႉဝႆႉလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈၼ်ႂးမိူင်းတႆးၼႆႉယူႇ။
          

               ေပႃးမႃးတူၺ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် (3)ၸုမ်း (UWSA/SSPP/NDAA) (1)ၸုမ်း (SAC) ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈပၼ်ၼႃႈတႃလီႄလႈ ႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ႈၸွမ်းေၶႃႈတၢင်ႇယွၼ်းတႅၵ်ႈတႅၵ်ႈလႅင်းလႅင်းလီၼၼ်ႉ ေတမီးေၶႃႈတူၵ်းယွၼ်း ႄၸႈမိူင်းဝႃႉ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSP/UWSA) ၵူၺ်း  လိူဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢဝ်မႃးလဵၼ်ႈလွၵ်းႄၼ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၵူၺ်း  မိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ်ေတႁဵတ်းႁ်ႂႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမ်ႂႇမိူင်းမၢၼ်ႈႁူဝ်ၶႆႈၼၼ်ႉ ေတပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ၵူၺ်းၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။            • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

UWSP/UWSA ပိုတ်ႇသၢႆလႅင်းမႂ်ႇ


                 ပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းႄတႇေပႃႇပဵၼ်မႃးဝၢႆးလင် 1948 ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ ဝၢႆးေသ လႆႈဢဝ်လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၸွမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပႃႇတႂ်ႇၶုၼ်ဢၢင်းၵိတ်းယဝ်ႉေၵႃႈ ပၼ်ႁႃ ပၢင်တိုၵ်းပၢင်သိုၵ်းသိူဝ်ေၵႃႈ ေပႃႇဢွၵ်ႇမႃးၸွမ်းၵၼ် ၵမ်းလဵဝ် ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းေၶႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ေတမီးၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈပီ 1958 မႃးေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းလၢႆးၽႂ်လၢႆးမၼ်း မၢင်ေၵႃႉလၢႆးလၢႆး တီႈဢမ်ႇပွင်ၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ဢမ်ႇဢုပ်ႇၵၼ် ၵုမ်ၵွင်လင်ေတႃႇၵၼ်တိၵ်းတိၵ်း ထိုင်တီႈေပႃးထိုင်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း (70)ပီပၢႆယဝ်ႉႁိုဝ်။

                        လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ 1958 မႃးထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸိူဝ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈႁူႉတၢင်းေသ လႆႈထုၵ်ႇၶိုၼ်းၶႃႁိမ်ၵၼ်တၢႆၶိုၼ်းေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ် ေပႃးမႃးၼပ်ႉသွၼ်တူၺ်း ၶၢဝ်းတၢင်း (70)ပီပၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇ (3)ပၢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းယဝ်ႉဢိူဝ်ႈ။ ၼႂ်း (3)ပၢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းတီႈဢႃႇယုယႂ်ႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ေတလႆႈႁၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း KNU ႄလႈ UWSA ၶဝ်ၼမ်ေသပိူၼ်ႈ. ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ၼုမ်ႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် AA ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


သိုၵ်းဝႃႉၶၢႆႉၵူၼ်း

                        ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ၶၢႆႉၵူၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၵူၼ်း ပုၼ်ၵူၼ်းၵၼ်ႄလႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် တွၼ်ႈတႃႇ ေတမႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်မိူဝ်းၼႃႈဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းမီးဢႃႇယု မွၵ်ႈ (30)ပၢႆၶိုၼ်ႈၼိူဝ်မႃးပူတ်ႇတႅၼ်းတီႈ ယူႇၶဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈလၢႆလၢႆ  ၼႂ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ၸိူဝ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ 40 ၊ 50 ၊ 60  ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉလိုဝ်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ ေတမီးယူႇ မွၵ်ႈ (14)ေၵႃႉ   ၶိုၼ်းဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် (27)ေၵႃႉ ၵႂႃႇယူႇ။ ၼ်ႂးလၵ်းလၵ်းမၼ်း တႃႇေတမႃးပူတ်ႈတဵၼ်းတီႈယူႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSA ပဝ်းယူႇသျၢင်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆး တႃႉဢၢႆႈပၢၼ်း. (ဢ) ပဝ်းဢၢႆႈၶမ်း  ၶိုၼ်ႈမႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉေသ. ၽၢႆႇသိုၵ်းသမ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆး တႃႉဢၢႆႈၵျႃဵၵ်ႉ (ၽၢႆႇငိုၼ်းတွင်း) တႃႉဢၢႆႈၶွျၵ်ႉၽူင်း. ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းသိုၵ်းဝႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


လႅၵ်ႈလၢႆႈၽႂ်လၢႆလၢႆ

                        ၵၢၼ်ၶၢႆႉၵူၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ၼႆႉေတပဵၼ်လၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ယူႇ မိူၼ်ၼင် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်း ၊ ၽူႈၼၢမ်းသိုၵ်း ၊ ၽၢႆႇေယးငိုၼ်း ၊ ၽၢႆႇလုမ်းတႅပ်းတတ်းြတႃး ၊ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဝႃႉ ၊ ၽၢႆႇၵႅတ်ႈႄၶႇ တပ်ႉမႁႃ (171) ၶဝ် ၊ ၽၢႆႇၼၢမ်းၵၢၼ်မိူင်းပႃႇတီႇၸုမ်းမိူင်းဝႃႉ UWSP ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆၶၢႆႉၵူၼ်းမိူၼ်ၵၼ်မႃးယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၸိူဝ်းလႆႈထုၵ်ႇၺႃး လႆႈလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢႃႇယုယႂ်ႇၶဝ်လၢႆလၢႆေသ. သမ်ႉဢမ်ႇေပႃးမီးၼမ်ႉၵတ်ႉသင်ေတႉေတႉ ၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်တၢင်း ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႈဢမ်ႇေပႃးသူႈမီး ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇေၵႃႈဢမ်ႇမီးသင်ေတႉေတႉၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ။


ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မႂ်ႇ UWSP/UWSA

                        ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မႂ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးပုတ်ႇတဵၼ်းတီႈၼင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပဝ်းယူႇသျၢင်း ၼၼ်ႉပဵၼ် ပဝ်းဢၢႆႈၶမ်း။. ပဝ်းဢၢႆၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ယဝ်ႉႁဵၼ်းတီႈ ၼႂ်းမိူင်းႄၶႇမႃး ေမႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ၊ ၵႂၢမ်းဝႃႉ ၊ ၵႂၢမ်းႄၶႇ ႄလႈ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ပႃးမိူၼ်ၵၼ် ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈဢွင်ႈတီႈမၼ်းႄလႈ မီးၽွၼ်းလီမႃးေတႉေတႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSP/UWSA ၶဝ်ယူႇ။

                        ပဝ်းဢၢႆႈၶမ်းၼႆႉ  မိူဝ်ႈႄတႇမၼ်း မၼ်းပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း (468) ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ၶွင်ဝႃႉ မိူင်းပွၵ်ႉ ေသ လႆႈၶိုၼ်ႈမႃး ပဵၼ်ၽူႈၼၢမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ထိုင်ေပႃးမႃးထိုင် တႃႇမႃးပူတ်ႇတဵၼ်းတီႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပဝ်းယူႇသျၢင်း ၵႂႃႇယူႇ။ တီႈယူႇမၼ်းသမ်ႉ ပဝ်းဢၢႆႈၶျၢင်းၶိုၼ်ႈ ဢဝ်ပုတ်ႇတဵၼ်းေသ လႆႈယိပ်းပႃး တပ်ႉၸုမ်း (318) မႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။   ေပႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းေသ ထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းၸွမ်း ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၶဝ်ၼၼ်ႉ  ပဝ်းယူႇသျၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်း (UWSP/UWSA) ၵႅမ်ႈမၼ်းသမ်ႉပဵၼ် ၸဝ်ႉၵျူးတၢၼ်း (UWSA) ပႃႇတ်ႂႈၶွင် ၸဝ်ႉၵျူးတၢၼ်း သမ်ႉမီးထႅင်ႈ (6)ေၵႃႉ. ၼႂ်းၵူၼ်း (6)ေၵႃႉၼၼ်ႉ ၶဝ်လႆႈၶိုၼ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃး တႃႉဢၢႆႈၶွျၵ်ႉၽူင်းၶိုၼ်ႈမႃးပႃးမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ပဝ်းယူဝ်ႇသျၢင်း တၢင်း ၸဝ်ႉၵျူးတၼ်းၼႆႉ  ပဵၼ်ၵူၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇႁႅင်းဝႆႉယဝ်ႉ ပဵၼ် (70)ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လၢႆလၢႆၵႂႃႇယူႇ။


တႃႉဢၢႆႈၶွျၵ်ႉၽူင်း (UWSA)

                        တႃႉဢၢႆႈၶွျၵ်ႉၽူင်း (ဢ) ပဝ်းဢၢႆႈသႅင်. ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး တႃႉဢၢႆႈၵျဵႃၵ်ႉ ၽၢႆႇေယးငိုၼ်းႄလႈ ၽၢႆႇငိုၼ်းတွင်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSP/UWSA) ပဝ်းဢၢႆႈသႅင်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းသိုၵ်းၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈ  ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇေတမႃးပဵၼ်ၽူႈၼၢမ်းသိုၵ်းၶဝ် တီႈယူႇ ၸဝ်ႉၵျူးတၼ်းၼၼ်ႉ မီးယူႇ (6)ေၵႃႉ. ၼႂ်းၵူၼ်း (6)ေၵႃႉၼႆႉ  ပဝ်းဢၢႆႈသႅင် ပဵၼ်ၵူၼ်းဢႃႇယုလဵၵ်ႉလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ။

                        ေပႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၵၢၼ်ပၼ်တီႈယူႇႄလႈ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉ. ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ေၵႃႈ လႆႈပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ  တွၼ်ႈတႃႇဝႃႈ သိူဝ်တၢႆသိူဝ်တဵၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ  မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ပဝ်းဢၢႆႈသႅင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း (318) ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း ၼႂ်းၶွမ်ႇမတီႇၵူၼ်း (6)ေၵႃႉၼၼ်ႉမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း (UWSP)
                        မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢွၼ် ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း ပႃႇတီႇတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉ (UWSP) ၼၼ်ႉပဵၼ်  ၸဝ်ႈၺီလႅင်. ယၢမ်းလဵဝ်ၽူႈၶိုၼ်း ၶိုၼ်ႈမႃးပူတ်ႈတဵၼ်းတီႈယူႇမၼ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈၺီလႅင်ၶိုၼ်းပဵၼ် ၸဝ်ႉဢၢႆႈၼၢတ်ႉလႅင်ၶိုၼ်းမႃးယူႇ။ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉမႁႃ (171) ပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပဵၼ် ေဝသျၢဝ်ႇၵၢင်း  ေဝသျၢဝ်ႇယီႉ. ယၢမ်းလဵဝ်ေတႉလႆႈၶိုၼ်းလႆႈလိုဝ်ႈေသ ၶိုၼ်းဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးပူတ်ႇတဵၼ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

                        ၼႂ်းၵၢၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ် လၢႆၵူၼ်းၶၢႆႉၵူၼ်းၼႆႉ ေတၸၢင်ႈမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးၵမ်ၽွင်ႈယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ပၼ်ႁႃၼႂ်းႄၵႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သွင်ၸုမ်းမီႈပၼ်ႁႃၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈၸွမ်းၽၢႆႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႉပႃႇၼမ် ဢမ်ႇေပႃးႁၼ်လီႄလႈ ဢမ်ႇေပႃးၶႂ်ႈယႃႉၶဝ်ႈယုင်ႈၸွမ်း ပၼ်ႁႃၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းၼၼ်ႉမႃးယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ဢိင်ႇၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းလူင်ပႃႇၼိူဝ်သမ်ႉတိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်း မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၵွၼ်ႇႄလႈ သမ်ႉပဵၼ် ၵူၼ်းၵိၼ်တုၵ်ႉၵိၼ်ယၢပ်ႇမႃးၸွမ်းၵၼ်တၢင်း 

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးမႃးႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉေတဢမ်ႇၸွႆႈ ၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ မီႈလွင်ႈၵဵင်ၸႂ်ၵၼ်ၵမ်ၽွင်ႈယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်းၼႂ်းပၼ်ႁႃၸုမ်းသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းမီးပၼ်ႁႃၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဝႃႉၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းႄလႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းၵၼ်မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ၶႃႈယၢမ်ႈလႆႈႁူႉၸၵ်း ၵူၼ်းၼႂ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ႄလႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်လႆႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ႇၵၼ်တၢင်း လုၵ်ႈသိုၵ်းၸုမ်ႈသိုၵ်းဝႃႉ ၵမ်ၽွင်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ႈၸွမ်း ပၼ်ႁႃပိူၼ်ႈပၼ်ႁႃလွင်ႈပိူၼ်ႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶဝ်ႈယုင်ႈၸွမ်း ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈတီႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်းၶဝ်ၼၼ်ႉႄလႈ ၸၢင်ႈလႆႈပွႆမၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။

                        ေပႃးမႃးတူၺ်း ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ် ၵူဝ်လႆႈပဵၼ်ၶႃမိူင်းႄၶႇမႃးေတႉေတႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶိူဝ်းဝႃႉၶဝ်ေတႉေတႉၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်တႃႇ ယူႇႁင်ႈၵႆၵၼ်တၢင်းႄၶႇႄလႈ လွင်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၶွင်ႄၶႇယူႇ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ် ၵႆႉၵႆႉမီးပၼ်ႁႃၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ၼပ်ႉယၢမ်သႃႉသၼႃႄလႈ ၵၢၼ်ထိင်းသိမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ 

သင်ၶႂ်ႈႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ၼႆၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈပၼ်ႁႅင်း တီႈၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉၼႂ်းပပ်ႉမၢႆ (2) ၸုမ်ႈသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃးၼၼ်ႉလႆႈယူႇ. ၼႂ်းၼၼ်ႉေၶႃႈမုၼ်း မၼ်းၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈဝၵ်ႉတဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ လႆႈတႅမ်ႈဝႆႉတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈဝႆႉယူႇ  ေၶႃႈမုၼ်းမၼ်းၼႂ်းပပ်ႉၼၼ်ႉေၵႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶႃႈႁဝ်းၽွင်ႈႄလႈ ဢိင်ႇဢဝ်ၼႂ်းၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းၵူႈမိူင်းမိူင်းပႃး ဢၼ်ပိူၼ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉ လွင်ႈသိုၵ်းဝႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ


                     မႂ်ႇသုင်ထိုင် ၽူႈပၼ်ႁႅင်း ပပ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ၵူႈၸဝ်ႈယူႇေဢႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ ေတပဵၼ်မႃး ပပ်ႉလူဢၢၼ်ႇ ၼိုင်ႈပပ်ႉၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ လႆႈေတႃႇသူႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယဝ်ႉ ၸၢင်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃးလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ေတဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။

                    ပပ်ႉဢၼ်ၶႃႈ လႆႈတႅမ်ႈေသ ပၼ်ၸိုဝ်ႈ မၼ်းဝႆႉဝႃႈ. ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ ၼၼ်ႉမၼ်း ေတပဵၼ် ပပ်ႉတွၼ်ႈတႃႇ ၶူးသွၼ်တႆးႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉေၵႃႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတီႈပိူၼ်ႈ. ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ်ၼိုင်ႈေၵႃႉ လူဝ်ႇမီးသင်လၢႆလၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်းၽၢႆႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႆးႁဝ်းၼႆႉ တူၵ်းလိုၼ်း လိူဝ်ေသၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈယူႇ. ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းတီႈလႆႈတႅမ်ႈမႃးၼႆႉေတႉ  ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶဝ် မီးလွၵ်းလၢႆးမႂ်ႇ ပႆၢးဝူၼ်ႉမႂ်ႇ မၢင်လွင်ႈမၢင်ဢၢၼ်. ဢၢၼ်လီေၵႃႈဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ မၢင်လွင်ႈ ေပႃးဢမ်ႇမႅၼ်ႈငဝ်းလၢႆး တီႈၽႂ်တီႈမၼ်းေၵႃႈ ဢဝ်ပဵၼ်တၢင်းႁူႉၵႂႃႇလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


ႁူဝ်ေၶႃႈ လမ်းၼမ်း ၼႂ်းပပ်ႉ


ႁူဝ်ေၶႃႈ လမ်းၼမ်း ၼႂ်းပပ်ႉ


ႁူဝ်ေၶႃႈ လမ်းၼမ်း ၼႂ်းပပ်ႉ
                    ပပ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ (The Modern education) ၼႆႉ  ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶႃႈမီးႄလႈ ၸွမ်းၼင်ႇ တူဝ်ထူပ်းၶႃႈမီးပႃးၵမ်ႈၽွင်ႈေသ လႆႈတႅမ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ် သတိႉႄလႈ ၵၢၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင် ပိူၼ်ႈသမ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင်ဝႆႉ ၼႂ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၼႆႉလူး ပိူၼ်ႈၵႂႃႇထိုင်တီႈလႂ်ယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈသမ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်ေသ သွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပိူၼ်ႈၸိူဝ်း ၼႆႉ  လႆႈၶတ်းၸႂ်ေသ တႅမ်ႈမၢႆၸွမ်းဝႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

                    ပပ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉမၢႆ (4) တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈ လႆႈဢိၵ်ႇဢွၵ်ႇတႅမ်ႈမႃးၼႂ်းပီ 2021 ဢွင်ႈတီႈ သၢႆႁိူင်လႅင်း မႃးယူႇ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈေတႉ ၼိုင်ႈပီ ေတၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ၼိုင်ႈပပ်ႉေသ  ၸွမ်းၼင်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးၼပ်ႉၵတ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ် ၼႂ်းပီႊ 2020 - 2021


                     မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15 Sep 2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ လႆႈမႃးတွင်ႈထၢမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၊ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ႄလႈ လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်သွၼ် တီႈၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၵႂႃႇယူႇ။

                ၸွမ်းၼင်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပွင်ၸႂ် ၸွမ်းၼင်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႄလႈ ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းမီးမႃးၼၼ်ႉ လႆႈလၢတ်ႈ လၢတ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းယူႇ. ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ မၼ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ႈႁႅင်းၼႃႇ  ၶႆႈဝႃႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸဵမ်လွင်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်း ႁူဝ်ေတႃႇတိင်ႇၼႆႉ မၼ်းၵဵဝ်ႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယဝ်ႉ။ 

                တီႈၼႂ်းၵၢၼ်တွင်ႈႄၵႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတူဝ်ၶႃႈေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉႁဵၼ်းမႃး ၽၢႆႇပၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ႄလႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ. ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ႄလႈ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈယုၵ်ႈယွမ်းဢိတ်းဢိတ်းဝႆႉယူႇ. ထွမ်ႇယဝ်ႉ တူၺ်းယဝ်ႉေၵႃႈ ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈပႃး ေၶႃႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၽူႈမႃးပၼ်ႁႅင်းၶႃႈႁဝ်းႄလႈ ဢူၺ်းေၵႃႉ ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ယူႇၶႃႈ မႂ်ႉသုင်ၶႃႈ။

                ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်ႇ ၽွင်းယၢမ်းၶႃႈ လႆႈႁၢပ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ပွၵ်းၵမ်း (1) ၼႂ်းပီႊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် 2020 - 2021။ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈ တိတ်းတမ်း ပၼ်ႁႅင်းလႆႈယူႇၶႃႈ။


 • ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ် ၶူးသႅင်သိုၵ်း

 


ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း လႆႈယူႇၶႃႈ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ


                 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27.06.2022  ယူႇတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ႁဝ်းၶႃႈေသ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ. လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉႄလႈ ပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းလုၵ်ႉမႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းမိူင်း တီႈယူႇၽႂ်မၼ်း လုၵ်ႉၵူႈတီႈတီႈ. တီႈဢၼ်ၶဝ်လႆႈႁၼ် လႆႈထူပ်းႁၼ်မႃးၼႂ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်းမႃး ေတႃႉတႆႇၶႆႇၶႆႈႄၼၵၼ်ၶိုၼ်းယူႇ။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉဝႃႈ ယႃႈလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ် ေၽးေတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ. လဝ်ႈ သလိတ်ႉ ၶိူင်ႈမဝ်းၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းေၵႃႈ ပဵၼ်ေၽးလူင် တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈေတႉေတႉယူႇ။

                    မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27/06/2022 လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵႂႃႇတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶိူင်ႈမဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ. မိူၼ်ၼင်ႇ

 1. ယႃႈမဝ်းၵမ် လၢႆလၢႆမဵဝ်း
 2. သလိတ်ႉ
 3. လဝ်ႈ

                ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇပႃးယူႇ။ ယွၼ်ႉၼႂ်း (3) မဵဝ်းၼႆႉႄလႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းတၢႆယွၼ်ႉမၼ်းေၵႃႈ မီးတၢင်းၼမ်ယဝ်ႉ။

 • ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ

                    ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ တီႈလႆႈေပႃႇပဵၼ်မႃး ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ  ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 June 1987 ၵူႈမိူင်းမိူင်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸတ်းႁဵတ်း  ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵၼ်တီႈ ဝဵင်း Vienna ၸိုင်ႈမိူင်း Austria  ေသ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ေတ မၵ်ႉမၼ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ ဢွၼ်ေၶႃႈတႅပ်းတတ်း ပၢင်ၵုမ်တီႈမိူင်း Austria ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶိုၼ်းတၢင်ႇၶိုၼ်ႈတီႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN _ United Nation) ၵႂႃႇေသ. ယူႇတီႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼႂ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၶဝ်ေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မၵ်ႉမၼ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 လိူၼ် June ၼၼ်ႉပဵၼ် ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ ၼႆၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ 

 • ယႃႈၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းလႂ်မႃး

                ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇၶဝ် ၵူႈေၵႃႉေၵႃႉ ေၵႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃၵၼ်မႃးယူႇ။. ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးေသဢွၵ်ႇမႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉမီးၶုၼ်သႃႄလႈ ယႃႈဢွၵ်ႇမႃးတီႈၶုၼ်သႃႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႄလႈ ယႃႈၼမ်မႃး။

                ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း လႆႈတႅမ်ႈဝႆႉ ပႃးၼႂ်း ပပ်ႉမၢႆ (2) ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSA လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး ၼၼ်ႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။  ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ေၽးတွၼ်ႈတႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်းႄလႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းေပႃးမႃးတူၺ်း ပၵ်းပိူင်မိူင်းႄၶႇၼႆႉ လီၵူဝ်ၼႃႇ ေပႃး ႁၼ်ၶဝ်ၺွပ်ႉလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆယႃၼႆၸိုင်ႈ လိူဝ်ေသပၼ်တၢမ်ႇတၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးသဵၼ်ႈတၢင်းလႂ်ထႅင်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းႄၶႇၶဝ်ေၵႃႈ ေပႃးၶႆႈႁဵတ်းသူၼ်ယႃႈ ၶႂ်ႈၵႃႉယႃႈၼႆၸိုင်ႈ ၸၢင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးမိူင်းမၢၼ်ႈေသ မႃးၵႃႉၶၢႆ ႁဵတ်းၵိၼ်။
                ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ေပႃးတူၺ်းပိုၼ်းၵႅပ်ႈမၼ်း လုၵ်ႉမႃးတၢင်းမိူင်း ဢႃႇရပ်ႇ  ေပႃႇဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ BC 400 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ေပႃးတူၺ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး BC 400 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်း ဢႃႇရပ်ႇၶဝ် ေပႃး ဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇႁဵတ်း ၵႃႉၶၢႆ ေတႃႇၵၼ်ယဝ်ႉ. ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉေသ မိူင်းႄၶႇေၵႃႈ ယၢမ်ႈလႆႈပဵၼ် ၶီႈၶႃႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

 • ၽွၼ်းႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ်
                ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇေပႃးမီး ၽွၼ်းလီသင်ေတႉေတႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈ ယႃႈၼႆႉ တႆးႁဝ်းပူႇမွၼ်ၼၢႆးယႃႇ ႁဝ်းၶဝ်ၵႆႉဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ် ဢီႈယႃ ယႃဝၢတ်း ယႃတွင်ႉၼွင် ယႃေၶႃးၸဵပ်း ယႃၼၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယႃႈၼႆႉ မီးပဵၼ်လၢႆလၢႆမဵဝ်း ယွၼ်ႉၸႂ်ေလႃးၽၵူၼ်းႁဝ်းႄလႈ ဢဝ်ယႃႈၼႆႉ ႁဵတ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးေသ ၵႃႉၶၢႆႇေတႃႇၵၼ်မႃး။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶၢႆယႃၶဝ်သမ်ႉ မီးငိုၼ်းၼမ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းသိုဝ်ႉၵိၼ်ၶဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းမီးေပႃးယဵၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၽၢၼ်ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။ 
                ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇမီး တၢင်းႁူႉ ယွၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇမီးပၺ်ႇၺႃႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ေၵႃႉလႆႈ လူင်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၶဝ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၽွၼ်းႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶဝ်ၸၢင်ႇလႆႈ တိတ်းၸပ်းသူႈသမ်းယႃႈ မဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႃႉၶၢႆႁဵတ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၶဝ်ၼၼ်ႉေတႉ  ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇဝူၼ်ႉၼမ်သင် တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ေတလႆႈငိုၼ်းႄလႈ ပဵၼ်သေထးၼၼ်ႉ။ ၽွၼ်းႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မၼ်းမီးၼမ်ၼႃႇ
 1. ၼႃႈႁိူၼ်းလူႉ. ၵွတ်းၽၢၼ်
 2. ၸႂ်ဢမ်ႇမၢၼ်ႇ
 3. ေတႃႉသယႂ်ႇ
 4. ပၢႆးတူဝ် ပၢႆးၸႂ်လူႉ
 5. ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢမ်ႇတဵမ်ႇပျႃး
                    လိူဝ်ေသ (5) လွင်ႈၼႆႉေၵႃႈ ေတမီးထႅင်ႈတၢင်းၼမ်ယူႇ. ယွၼ်ႉဝႃႈယူႇတီး သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈေသ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉယဝ်ႉ ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉ မႃးလၢတ်ႈေတႃႉတႆႇၶႆႇႄၼ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူၺ်း။

 • ေၽးၵူၼ်းၼုမ်ႇ

                လိူဝ်ေသယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ေတပဵၼ်ေၽးလူင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉထႅင်ႈေၵႃႈပဵၼ် လဝ်ႈ သလိတ်ႉ ၶိူင်ႈမဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ပႃးထႅင်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ မိူဝ်ႈၽွင်း တိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃႇယု ဢမ်ႇပႆႇထိုင် 18 ၼၼ်ႉ လဝ်ႈ သလိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ေၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇထုၵ်ႇလီ ၵိၼ်ႄလႈ သူႈလႃးလႃး မၼ်းၸၢင်ႇတုမ်ႉတိုဝ်ႉ တၢပ်းႄလႈ ပွတ်ႇ ႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ႄလႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢၼ်တၢႆႇယွၼ်ႉ လဝ်ႈ ေၵႃႈ လႆႈႁၼ်မီးတၢင်းၼမ်  ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်မီးၽွၼ်းလီသင်မႃးေတႉေတႉ လိူဝ်ေသ ၵူၼ်းၶၢႆၶဝ်ၼၼ်ႉ။

 • ေၶႃႈမုၼ်း 

                မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26/06/2022  တီႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵႂႃႇတီႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ. ၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈတီႈ Link ပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ သင်ဝႃႈ မီးၽူႈလႂ် ၽႂ်လႆႈသူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၶိုၼ်းဢဝ်ၵႂႃႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈလႂ်ၼႆေၵႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း လႆႈလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းလႆႈယူႇၶႃႈ။

Link >>> International Anti Drug dayသႅင်သိုၵ်း

www.saisengserk.com

Share:

SAC ႄလႈ SSPP/SSA


            ပၼ်ႁႃ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ႄလႈ SSPP ၼႆႉ မၼ်းႄတႇမီးမႃးလွင်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းႁၢင် လိူၼ် May ၼၼ်ႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၼႂ်း လိူၼ် May ၼၼ်ႉ   ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇလူင်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵႂႃႇၸူးတီႈ ငဝ်ႈမုၼ်းလူင် ဝၢၼ်ႈႁၢႆး ပွၵ်ႈၼိုင်ႈႁႂ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းတႆး SSPP/SSA ထွႆပၼ် တပ်ႉ (3) တပ်ႉၼႆမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ် July ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14 ယူႇတီႈၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းမၼ်းမႃးႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼၼ်ႉ  မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇေပျႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ေသ ၽၢႆႇၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးသမ်ႉ ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသွင် ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင်လႆႈဢွၼ်ၼၢမ်းေသမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈ  ဝဵင်းမိူင်းၼွင်။ 

                    ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပွၵ်ႈၼႆႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ထွၼ်ပၼ်တပ်ႉ (3)တပ်ႉ တီႈၸိူဝ်းပၵ်းဝႆႉတၢင်း  တပ်ႉလွႆၼၢႆး ႄလႈ မၢၼ်ႈဝဵင်း ၼႂ်းႄၸႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ။


 • ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းမိူင်းၼွင်

                    မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14/07/2022 တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းမိူင်းၼွင်ၼႆႉ  ေပႃးဢဝ်မၢၵ်ႇတႃ ၵၢၼ်မိူင်းေသတူၺ်းၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းပဵၼ်ၾၢင်ႈႁၢင်ႈထၢင်ႇလဵၵ်ႉႄလႈ ၸႅၵ်ႇၸၼ်ႉထၢၼ်ႇၵၼ်ဝႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်။ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုၼ်းမိုဝ်းမႃး တႃႇေတဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတီႈႄၼပီေတႃႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းေတႃႇၵၼ် ၸၼ်ႉထၢၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်းၵၼ်လၢႆလၢႆ  ေပႃးမႃးတူၺ်း ၸၢမ်ႇေတထိုင်ၶၢဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ေတလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးမႃးၼႆႉယဝ်ႉသမ်ႉ ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢဝ်ၸၼ်ႉထၢၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းဢွၼ်မႃးႁူပ်ႉထူပ်းတီႈ မိူင်းၼွင်ၵူၺ်း ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC လဵၼ်ႈေတႃႇ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ၸႅၵ်ႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႇေသ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၺ်း မိူၼ်ၼင်ႇဢမ်ႇဝႆႉၵႃႈၶၢၼ် ၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


 • ပၼ်ႁႃ SAC ႄလႈ SSPP ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်ၵၼ်တၢင်း RCSS

                    ေပႃးဢဝ် မၢၵ်ႇတႃ ၵူၼ်းတူၺ်းၽၢႆႇလႂ်ၽၢႆႇၼၼ်ႉေသတူၺ်းေတႉ ပၼ်ႁႃလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်သိုၵ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ. ေတဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႆယူႇ. ေပႃးမႃးထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းေတႉေတႉ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်ၵၼ် မိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2021 ၼႂ်းလိူၼ် April ဝၼ်းထီႉ 08  ၼၼ်ႉ. ယူႇတီႈ လုၵ်ႉတပ်ႉ SSPP/SSA ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉသင်ၸွမ်းေသ လႆႈယိုဝ်းၺႃးႁိူဝ်းမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ထိုင်တီႈ ၽူႈၼၢမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ေပႃးလႆႈ ၵႂႃႇယွမ်းၼွမ်းတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယမၶ) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈမႃး မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 07 April 2021 ၼၼ်ႉေၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ UWSA / SSPP ၶဝ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈ မၢၼ်ႈမင်းသႅင် ဢၼ်မီးၼႂ်းႄၵႈၵၢင် တၢင်းယၢၼ်း - ဝဵင်းၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉမႃးမိူၼ်ၵၼ်။ 

 • ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ UWSA / SSPP တီႈမင်းသႅင်

                    ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဝၼ်းထီႉ 07 April 2021 တီႈမင်းသႅင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈတူၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၵ်းလၵ်းမၼ်း တႃႇေတယွၼ်းၸႂ်ႉ ယွၼ်းတႂ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်  တႃႇေတတိုၵ်းေတႃးလိုပ်ႈပႅတ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉပႅတ်ႈမူတ်းမူတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ လႆႈၶိုၼ်းတူၵ်း ယွၼ်းၵႂႃႇၶိုၼ်းတီႈ UWSA ႄလႈ SSPP ဝႃႈ ႁၢမ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸုမ်း CRPH ႁၢမ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း CRPH ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁၢမ်ႈပၼ်ႁႅင်းတီႈၸုမ်း CRPH ႄလႈ ၸုမ်း PDF ဢၼ်ေတ ေပႃႇဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးေတဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းေသတိုၵ်းလိုပ်ႈပႅတ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉလႆႈႄလႈ ေတပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇ (4) လိူၼ်ၼႆပႃးၸွမ်းယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ေတၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼၼ်ႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ၸၢင်ႇၵွႆၶိုၼ်းဢုပ်ႇၵၼ်တီႈ ငဝ်ႈမုၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးၶိုၼ်းၼႆမႃးမိူၼ်ၵၼ်။


 • ပၼ်ႁႃ SAC ႄလႈ SSPP

                    ေပႃးမႃးတူၺ်း ပၼ်ႁႃ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ မၼ်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ တီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႂ်ႉႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၶၢႆႉထွၼ်ပၼ်တပ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း လမ်လွင်ႈလူင်တွၼ်ႈတႃႇ တၢင်းသွင်ၽၢႆႇသၢမ်တၢင်းဝႆႉယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးေၵႃႈလမ်လွင်ႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်သၢႆလူမ်းထုၼ်ၸႂ်ၼိုင်ႈဢၢၼ်ႇ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉေၵႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၼိုင်ႈဢၢၼ်ယွၼ်ႉ ပဵၼ်သၢႆတၢင်းပိၵ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၶဝ်ပႃး. ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ေၵႃႈ သင်ဢမ်ႇလႆႈပၵ်ႉဢမ်ႇလႆႈယိပ်း (3)တပ်ႉၼႆႉေၵႃႈ ၸၢင်ႇမႃးတုမ်ႉတိုဝ်ႉ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၶဝ်ပႃးမိူၼ်ၵၼ်။ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်သိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးမႃးတူၺ်း. တႃႇေတပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ေတႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းေတပဵၼ်မႃးႄဢႇယူႇ သင်ပဵၼ်ေၵေႃႈ ေတပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵူၺ်း  ယူႇတီႈ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်မႃးလႆႈ တႃႇေတပဵၼ်ပိုတ်ႇတိုၵ်းယႂ်ႇလူင်။


 • တပ်ႉ (3) တပ်ႉၸွင်ႇမၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇ

                        ေပႃးမႃးတူၺ်း တပ်ႉ (3)တပ်ႉ တႃႇ (2) တပ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉလွႆၼၢႆး ၊ တပ်ႉမၢၼ်ႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်သၢႆၵပ်းသိုပ်ႇ တိတ်းေတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉႄလႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ယွၼ်ႉသင်ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၶႂ်ႈလႆႈႄလႈ ၶႂ်ႈပၵ်းတပ်ႉလႃႇၼႆၸိုင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင် ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း PDF ၶဝ်ယိပ်းယူႇၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတၢင်း ပွတ်းၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ၵမ်ႉၼမ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇၸုမ်း NUG ၶဝ် ယၢမ်ႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ သိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်တီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ထိုင်တီႈေပႃးတိႉၺွပ်ႉလႆႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း NUG  ႄလႈ လႆႈယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈပႃးမိူၼ်ၵၼ်။ သင်ဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယိပ်းၵုမ်းၵမ်လႆႈ သၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉလႆႈ မၼ်းၸၢင်ႇမႃးတုမ်ႉတိုဝ်ႉ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ။. ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ေၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ေတလႆႈငိုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇေတပဵၼ် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၼၼ်ႉ ၶဝ်ေၵႃႈ ေတၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးမိူၼ်ႄၶႇၵူၺ်း ဢမ်ႇသုၼ်ႇၸႂ်သင် ဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်သင် ၽႂ်ၶႂ်ႈပဵၼ်သင်ပဵၼ် ဢမ်ႇပႃးၽၢႆႇလႂ် ၵူၺ်းၼႃႇ ၸုမ်းလႆႈေတပၼ်ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးမၼ်းေၵႃႈ မၼ်းေတတိတ်းေတႃႇႁဵတ်းေၵႃႉၵူၺ်း။

 • ၸုမ်း PDF ၽၢႆႇၶုၼ်ႇ

                    ၸုမ်း PDF ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉေတႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးေသၸုမ်း ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႈ လႆႈတူၵ်းယွၼ်းတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီမႃးမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈယႃႇေပပၼ်ႁႅင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇေတေပႃႇဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇႄလႈ  ၽူႈေတၶတ်းၶဝ်ၼႆပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ပွတ်းၸၢၼ်းၸိုင်ႈတႆး တၢင်းၽၢႆႇၶုၼ် ၼႆႉ ၵွင်ႈၵၢင် လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၶဝ်လႆႈ ၵပ်ႉသိုပ်ႇ သိုဝ်ႉဢဝ်မႃးတီႈ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA မႃးလၢႆလၢႆ ၼႆႉ


ယူႇတီႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၽူႈေၵႃႉသိုဝ်ႉၵွင်ႈၵၢင်ႇ ေၵႃႉလၢတ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ပၢင်တိုၵ်းတႆးေတႃႇတႆးေၵႃႈ လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း ထုင်ႉႁူဝ်ပူင်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆႇ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ၽွင်းယၢမ်းၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ တူၵ်ႈၶႃႉႄလႈ ယၢပ်ႇၵိၼ်းယူႇၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉေတႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးလူင်ၶဝ်ၼိုင်ႈဢၢၼ်ယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတၢင်းငဝ်ႈမုၼ်းပၢင်သၢင်းေသ သူင်ႇမႃးၵွင်ႈၵၢင် ပွတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႁၢႆး မိူင်းၼွင် မိူင်းၵိုင်ႇ ၵၢတ်ႇၵူႇ ႁူဝ်ပူင်း ယဝ်ႉသူင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်း ၽၢႆႇၶုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်သင် ယွၼ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ပၵ်းၵႂႃႇဝႆႉတီႈလမ်လွင်ႈမၼ်းဝႆႉၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇပႃးမိူၼ်ၵၼ်မူတ်း။


 • ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ဢမ်ႇၵျိုၵ်ႈပၢင်တိုၵ်း

                    ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၵျိုၵ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင် ၶဝ်ၵူၺ်းသုၼ်ႇၸႂ် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း  ဢဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးပဵၼ်လၵ်းေသ ဢဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းတၢင်းလင်  တီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၸွႆႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉေၵႃႈ  ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ေၵႃႈ တိုၼ်းလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီမၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ သဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉလႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းသမ်ႉမႃးတုမ်ႉတိုဝ်ႉ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႈ ၸၢင်ႇလႆႈသင်ႇ ႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ထွႆတပ်ႉ (3)တပ်ႉၼၼ်ႉမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ေပႃးပဵၼ်ၵူၼ်း လမ်းၶၢပ်ႇၸပ်းၾၢၵ်ႇၶဝ်သမ်ႉ ေတႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃတႆးၼင်ႇၵၼ်  ပဵၼ်ၸုမ်းၼိုင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်မုင်ႈႁၼ်လွၵ်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း. လွၵ်းလူင်မၼ်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလဵၼ်ႈႄလႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈတၢင်ႇၶိူဝ်းလဵၼ်ႈေတႃႇႁဝ်း လွၵ်းလူင်မၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃး။


 • ၵၢၼ်တိုၵ်းေတႃးၵၼ်တၢႆ

                    ၵၢၼ်တိုၵ်းေတႃးဢဝ်ၵၼ်တၢႆၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇၵျိုၵ်ႈႄလႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းၼႆေသတႃႉေၵႃႈ. ၵူၺ်းၼႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်း လၢတ်ႈဢမ်ႇႁူႉႁူဝ်ႁူႉႁၢင် ဢမ်ႇလၢမ်းၶၢတ်ႇတူၺ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးသင်ႄလႈ လႃႇလီလၢတ်ႈ လႃႇလီဝႃႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈလွင်ႈၼၼ်ႉေတႉ ဢမ်ႇပႆႇေပႃးသၢင်ႈထုၵ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ  ပၢင်တိုၵ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ လိုၼ်းသုတ်း ေတလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ၼိူဝ်ၽိူၼ်လူင်ၼၼ်ႉၵူၺ်း မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇထိုင် ၶၵ်ႉၼၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းယႃႉ ၵူၼ်းၵဝ်း ၵူၼ်းေတႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးႁႅင်းေၵႃႈေတမီး   ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ေတႉေတႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ေတဢမ်ႇေပႃးေမႃးသင်ၼမ် ဢမ်ႇေပႃးလၢတ်ႈသင်ၼမ်ႄလႈ ဢမ်ႇေသႉၽႂ် ႄၼးၽႂ်သင်။


 • ၸွင်ႇ SAC ေတတိုၵ်းေတႃး SSPP

                    တွၼ်ႈတႃႇဝႃႈ ၸွင်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ေတယိုဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးႁႃႉၼႆၸိုင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈ တႃႇေတပဵၼ်မႃးၼႆႉ ၵမ်ႉႄဢႇၵူၺ်း. သင်ဝႃႈၶဝ်တိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးေတႉေတႉၼႆၸိုင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၸၢင်ႇလူႉတႅၵ်ႇယႆႈ. ယွၼ်ႉဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ႁူႉႁၼ်ၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇမီးလွင်ႈလူႉသူမ်းၼမ်ႄလႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇယဵၼ်းတၢင်းၼမ်ဝႆႉယူႇ။ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးေၵႃႈ တႃႇေတတိုၵ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်တၢင်းေၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်မႃးလႆႈ မိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈယူႇတီႈၽၢႆႇၽူႈၼၢမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ပူၼ်ႉမႃးပၢၼ်ႇသိုပ်ႇပၢၼ်ႇၶဝ် ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးပိုၼ်းဝႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်တၢင်းေသပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ေတလႆႈေမႃပဝ်ႇပဝ်ႇသူတ်ႉသူတ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇပဵၼ်ေတႉမီးေတႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ဢမ်ႇေမႃပဝ်ႇေမႃသူတ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းလႂ်ေၵႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇယူႇလွတ်ႈလႆႈ လိူဝ်ဝႃႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်လဵၼ်ႈမၼ်း ပႅၵ်ႈပိူင်ႈၵၼ်ၵႃႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။

                        ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းေၵႃႈလႆႈတုၵ်ႉၶ ဝၢၼ်ႈမိူင်းေၵႃႈ လႆႈႁၢမ်းမႃးၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ  ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆးႄလႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆႈ ေတဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ေတေမႃဢွၼ်ၵၼ်ႁၵ်ႉသႃ ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ မီးပၢင်တိုၵ်းၼႆႉဢမ်ႇလီ မီးပၢင်သိုၵ်းၼႆႉဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မၼ်းေတၸၼ်ၵၼ်တူၵ်းတႅမ်ႇလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

      

                    မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15.06.2022  ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းပီ 2022 -2023 ၼၼ်ႉ  မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ေတလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွၼ်တၢင်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်ၶတ်းလိူၵ်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ၼၼ်ႉ ေတႄတႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ (3) ထိုင် ၸၼ်ႉ (9) ၽူႈမီးသုၼ်ႇပၼ် ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု (11) ၶူပ်ႇ ထိုင် (24) ၶူပ်ႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူးသွၼ်မၼ်း ေတလႆႈပဵၼ် ၽူႈၵုမ်းထိင်းႄလႈ ၽူႈတူၺ်းၸွမ်းၵူၺ်း. ေတဢမ်ႇလႆႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႇသင်ၸွမ်း ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း။

                ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်ပၼ်ၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ် ေတမီးယူႇ (3) ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶူးမၼ်းမီး သုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ မၢႆ (2) ၵူၺ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ေတဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇ ၶွင် ယႃႉၵဝ်းၸွမ်း ၵၢၼ်ၶတ်းလိူၵ်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႃးလႃး။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ေတလႆႈပဵၼ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ၶဝ်ၸဝ်ႈဢွၼ်ႁဵတ်း။ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ပၼ်ၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ

 • လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းၸၼ်ႉလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈ

                        လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းၸၼ်ႉၽႂ်ၸၼ်ႉမၼ်းေသ (တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ၸၼ်ႉသၢမ်ေၵႃႈ ၸၼ်ႉသၢမ် ၸၼ်ႉလႂ်ၸၼ်ႉၼၼ်ႉ) ၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးဝႃႈ ၼႂ်းၸၼ်ႉႁဝ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း (30)ေၵႃႉ ၼႂ်း (30)ေၵႃႉၼႆႉ ေတမီးသုၼ်ႇပၼ် ၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ်တၢင်း (30)ေၵႃႉ လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး တႃႇၵူၼ်း (3)ေၵႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉၽႂ်လႆႈ Marks ၼမ်ေၵႃႈ  ေတမီးသုၼ်ႇလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼိုင်ႈၸၼ်ႉလႂ် ေတလႆႈၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း တႃႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တႃႇ (3)ေၵႃႉ (ၼႂ်း (3)ေၵႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၼၢင်းယိင်းၸၢႆးႄလႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၸဝ်ႈၸၢင်းေၵႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးလႆႈ) ။ ၼႂ်း (3) ေၵႃႉၼႆႉ ယူႇတီႈ ၶူးၵုမ်းၸၼ်ႉ ၶူးသွၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်း လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈၶိုၼ်း။

 • ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၶူးၶတ်းလိူၵ်ႈ

                        ဝၢႆးေသ ယူႇတီႈၸၼ်ႉၽႂ်ၸၼ်ႉမၼ်း လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း (3)ေၵႃႉၼၼ်ႉ. ယူႇတီႈၶူးၵုမ်းၸၼ်ႉႁဝ်းၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶိုၼ်း ၶၵ်ႉလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၵူၼ်း (2)ေၵႃႉ တႃႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႄၶႉပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈလူင်လူင် ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင် ၵႂႃႇယူႇ။ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး (2)ေၵႃႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ် ၶူးၵုမ်းၸၼ်ႉမၼ်း ၶူးသွၼ်မၼ်းဢုပ်ႇၵၼ်ေသ လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၶဝ်ႈႄၶႉ တႃႇေတပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးယူႇ။


 • ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ်

                        ဝၢႆးေသ ၶူးၵုမ်းၸၼ်ႉ ၶူးသွၼ်မၼ်း ၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး (2)ေၵႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယူႇတီႈ တၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ (3) ထိုင် ၸၼ်ႉ (9)ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် မႃးၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈ ပၼ်ၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉေသ ၶိုၼ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈမၢႆ (1)ႄလႈ (3) ၼၼ်ႉ  ၶူးမၼ်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇပၼ်ၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ်လႆႈ လိူဝ်ေသလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉၵူၺ်း။ ၼႂ်းၶၵ်ႉၼႆႉ ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ဢၼ်ဝႃႇယႂ်ႇမၼ်း ေတလႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵူၺ်း ၶူးမၼ်းေတဢမ်ႇလႆႈ ၶဝ်ႈယႃႉၵဝ်းၸွမ်း လိူဝ်ေသ ၵုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႈႄလႈ ပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းၵူၺ်း။

 • ၽူႈထုၵ်ႇၺႃးၶတ်းလိူၵ်ႈ

                        လုၵ်ႉတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းၸၼ်ႉၽႂ်မၼ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး (3)ေၵႃႉေသ. ၶူးၵုမ်းၸၼ်ႉ ၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶိုၼ်း ၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၼႂ်း (3)ေၵႃႉၼၼ်ႉ (2)ေၵႃႉေသ  ၼႂ်းၸၼ်ႉလႂ်ၸၼ်ႉၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး (2)ေၵႃႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ေတလႆႈ မွၵ်ႈလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်း သူၼ်းတုမ်ႇ လုၵ်ႈၼွင်ႉၶဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လုၼ်ၼွင်ႉၶဝ်ပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ သူၼ်းတုမ်ႇၼၼ်ႉ ေတလႆႈ ဢဝ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်း ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း ပဵၼ်လၵ်းလၵ်းေသ သူၼ်းတုမ်ႇမွၵ်ႈလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇၵူၺ်း ေတဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈ ၼွၵ်ႈၶွပ်ႇႄလႈ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႇသင် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉလႃးလႃး။

 • ၽူႈၼပ်ႉၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ်

                         ၽူႈၼပ်ႉၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ လိူဝ်ေသ ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ၶဝ်ယဝ်ႉ ေတဢမ်ႇမီးၽူႈလႂ်ေတ လႆႈၼပ်ႉဢၢၼ်ႇလႆႈ ၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉလႃးလႃး။ တႃႇေတပိုတ်ႇၽၢဝ်ႇ တႃႇေတၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ တႃႇေတဢွၼ်ၼၢမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ေတလႆႈပဵၼ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ဢၼ်ဝႃႇယႂ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵူၺ်း တီႈၼႂ်းၸၼ်ႉလႂ်ၸၼ်ႉၼၼ်ႉ ၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး (2)ေၵႃႉၼၼ်ႉ.  ၽႂ်လႆႈ ပိူဝ်းသႅၼ်း (%) မၼ်းၼမ်ေၵႃႈ ေတလႆႈပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းတမ်းလမ်းမႃးၸွမ်းတၢင်းလင်သမ်ႉ ေတလႆႈပဵၼ် ၵႅမ်မၼ်းမႃးၸွမ်းၵမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိူဝ်းသႅၼ်း ၼၼ်ႉ ေတလႆႈပဵၼ် သင်ႇၶ မဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း။

 • မၵ်ႉမၼ်ႈ

                        ယူႇတီႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၶတ်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉေၵႃႈ ေတလႆႈ မၵ်ႉႁပ်ႉဢဝ်ႄလႈ မၵ်ႉမၼ်ႈၵႂႃႇပၼ်။ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ ယႃႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇေမႃးၵဝ်းၸွမ်း ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၶတ်းလိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႃးလႃး။

                        ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ၼိုင်ႈပီ ေတၸတ်းႁဵတ်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပဵၼ်ၼႃႈေတပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၵမ်ႉၼမ်။ လုၵ်ႉတီႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် ေတလႆႈထွမ်ႇၵၼ် ယဝ်ႉေၵႃႈ ႁူႉလွင်ႈၵၼ်လီ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ ပဵၼ်ေၵႃႉဢၼ်ၶဝ်ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးႄလႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းေၵႃႈ ေတငၢႆႈ ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ် ၵၢၼ်လၢတ်ႈသင်ႇၵၼ် ေၵႃႈမၼ်းေတငၢႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မီးၽွၼ်းလီေတႉေတႉ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း


            မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11.06.2022 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00 ထိုင် 13:00 လႆႈမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ႁူဝ်ၸုမ်းပွၵ်ႉ ၊ ဢုပ်ႉပိူင်ပၢင်သဝ်းႄလႈ ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ   ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ႁူမ်ႈ (534)ေၵႃႉ ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းၵိၼ်ၶဝ်ႈမႂ်ႇ  ႁူင်းၵိၼ်ၶဝ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ ၼႂ်းၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ေပႃႈေမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ဢုပ်ႉပိူင်ပၢင်သဝ်း ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၸၢႆးၸၢႆး ပိုတ်ႇပၢင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ေၶႃႈၵႂၢမ်းပၼ်ေသ လႆႈေတႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၶပ်ႉမၢႆမၼ်းၵႂႃႇယူႇ။

                   ထိုင်မႃး 09:60 ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၶူးသႅင်သိုၵ်း လႆႈသပ်ႉလႅင်းႄၼ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းပီ 2022 - 2023 ၵႂႃႇယူႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈသပ်ႉလႅင်း ၵပ်ႉသိုပ်ႇႄၼတူဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူးသွၼ် Team ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇပၼ်တီႈ ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၵႂႃႇယူႇ။

            ၼႂ်းဝၼ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၶဝ်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇေသ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႇၸုမ်း ေၵႃႇမတီႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ၵႂႃႇေသ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၵဵမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊  ႁူဝ်ၸုမ်းပွၵ်ႉငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၊ ၸဝ်ႈၶူးဢူၵ်ႉတမ ႄလႈ ဢုပ်ႉပိူင် ပၢင်သဝ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လႆႈၸႂ်ၵၼ်ေသ တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ေၵႃႇမတီႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ပၢင်မီးၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။

                    ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၶူးသႅင်သိုၵ်း လႆႈၽၵ်ႇ ၵႂၢမ်းတွၼ်ႈၵႂႃႇတီႈ ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးယူႇ (3)ေၶႃႈ

 1.  လွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈ
 2. လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 3. လွင်ႈယူႇႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်
                    ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇပႃးယူႇ။ ဝၢႆးလင် ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ၶူး. လႆႈမီးလွင်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႄလႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇယူႇ။

                    ၼႂ်းၼၼ်ႉ လၢႆလၢႆေၵႃႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မႃး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လၢႆလၢႆေၵႃႉ ယူႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း ႄလႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈသၢင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်မႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼႂ်း ဝၼ်းထီႉ 11.06.2022 ၼၼ်ႉ ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင် ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း မီးၽွၼ်းလီေတႉေတႉႄလႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶူးႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ေၵႃႈ  ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ႄလႈ ေတၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၶၵ်ႉၸွမ်းတွၼ်ႈၵႂႃႇယူႇ။
                    ထိုင်မႃး ၶၢဝ်းယၢမ်း 12:20 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်ေသ ထိုင်မႃး ပွတ်းဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 13:20 လုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ၶူးသွၼ် လႆႈၶိုၼ်းမီး ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ထႅင်ႈေသ လႆႈမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈ ႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

                       ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း. ၼႂ်းပီ 2022 - 2023 ပွၵ်ႈၵမ်း (1) ၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီေတႉေတႉ ထိုင်တီႈ ေပႃႈ လႆႈမီး ၵၢၼ်ပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၵႂႃႇယူႇ။
                    ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ေပႃႈႄမႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ေပႃႈႄမႈၽႂ်မၼ်း ၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် ၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ယဝ်ႉေၵႃႈ ၼိုင်ႈပီ ၶၢတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလၢႆပွၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ  ယူႇတီႈ ေပႃႈႄမႈၽႂ်မၼ်းေၵႃႈ မီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈထၢမ်ႇ ၶဝ်ႈတူၺ်းပႃးလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ေတႃႇပီၼႆႉ လုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် ၶၢတ်ႇႁဵၼ်းလၢႆပွၵ်ႈ ယဝ်ႉေၵႃႈ ယွၼ်ႉသင် တူၵ်းၸၼ်ႉႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈထတ်းတူၺ်းၸွမ်း ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်လုမ်း ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

                    ထိုင်မႃး ပွတ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမၢႆ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ၶူးၸၢႆးလူႇ ေၵႃႈလႆႈမႃး သပ်ႉလႅင်းႄၼ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇႄလႈ ေတႃႇပီ သမ်ႉလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉၵႃႈႁိုဝ် ငိုၼ်းၵိုတ်း ငိုၼ်းဢွၵ်ႇႄလႈ ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ. လႆႈမႃးသၢင်းလၢင်းေၼ ႁႂ်ႈေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၵူႈေၵႃႉ ဢိၵ်ႇပႃးၶူးသွၼ်ၵူႈေၵႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းၵႂႃႇယူႇ။

            ပွတ်းဝၼ်းၼႆႉ  ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵပ်ႉသိုပ်ႇၸိုဝ်ႈၵၼ် ႄလႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းပိၵ်ႉႁဵၼ်းၼႆႉ လႆႈႁဵၼ်းသၢင်ႈ သင်လၢႆလၢႆ ယဝ်ႉေၵႃႈ ၶၢဝ်းပိၵ်ႉႁဵၼ်းၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸွႆႈေပႃႈႄမႈသင်လၢႆလၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃး ေတႃႉတႆႇၶႆႇႄၼၵၼ်ၵႂႃႇပႃးယူႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႆႈသပ်ႉလႅင်းႄၼပႃး ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းပီ 2022 - 2023 ၵႂႃႇ ေတႃႇ ၽႃႇသႃႇၼႆႉ ေတသွၼ်ႁူဝ်ေၶႃႈသင်လၢႆလၢႆ ယဝ်ႉေၵႃႈ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈႄလႈ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ပဵၼ်သင် ထိုင်ၶၵ်ႉလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ေပႃးမီး ၵၢၼ်သပ်ႉလႅင်း ပွင်ႇလႅင်းႄၼၵၼ် ၶူးသွၼ်ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ တႃႇေတသွၼ်လိၵ်ႈ တႃႇေတၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်  ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီၼႆႉ မၼ်းငၢႆႈငၢႆႈဢွၼ်ၵူၺ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts