ꨀူꨓ္းꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ေတꨵ ꨬလꨳ ꨀူꨓ္းꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ေတꨵ
                  ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ꨕ္ꨮꨕ္ꨮေꨀဳꨳ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ꨁတ္းꨅ္ꨮ ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨕ္ꨮမꨓ္း မꨤင္ေꨀဳꨵေꨀဳꨳ ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္သုꨓ္တူဝ္ မꨤင္ေꨀဳꨵသမ္ꨵꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ တြꨓ္ꨳတဳꨲꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓမ္ သြင္ꨡꨓ္ꨓꨯꨵ ေꨁဳꨳယူိင္းꨡꨤꨓ္းမꨓ္းꨡမ္ꨲမိူꨓ္ꨀꨓ္ ꨀꨮဳꨲꨀꨓ္ေတꨵေတꨵ။ ꨀူꨓ္းꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ သုꨓ္တူဝ္ေတꨵ ေတꨡမ္ꨲေပဳးမီးလြင္ꨳပꨓ္ꨟဳသင္ လိူဝ္ေသ လြင္ꨳငိုꨓ္းတြင္း ꨬလꨳ လြင္ꨳꨓပ္ꨵꨀတ္ꨵတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ၊ ေပဳးဝဳꨳꨀꨤꨓ္တြꨓ္ꨳတဳꨲꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓမ္ ꨓꨯꨓꨓ္ꨵေတꨵ လꨯꨳဝဳꨳ ေတမီးပꨓ္ꨟဳꨓမ္ေတꨵေတꨵ တꨱမ္လꨱꨀ္ꨵလꨱꨀ္ꨵယ္ꨮꨲယ္ꨮꨲ ေတလꨯꨳꨬꨀꨳꨁꨯ။ တီꨳꨓꨯꨳꨓꨯꨵ ꨁဳꨳေတမဳးတꨰမ္ꨳ လြင္ꨳꨀူꨓ္းꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ ꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓမ္ ꨡꨓ္ꨁဝ္ꨳꨅိုဝ္ꨳဝဳꨳ ꨀူꨓ္းꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ေတꨵ ꨬလꨳ ꨀူꨓ္းꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ေတꨵ။
        
               ꨀူꨓ္းꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ေတꨵ ꨓꨯꨵမꨓ္းပꨱꨓ္ꨀူꨓ္း ꨡမ္ꨲေပဳးလꨤတ္ꨳသင္ မူိဝ္ꨳꨁဝ္ꨳꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ ꨅြမ္းꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓမ္ꨓꨓ္ꨵ For example မူိဝ္ꨳပꨱꨓ္ပꨤင္ꨀုမ္ ( Meeting ) မꨓ္းေတထြမ္ꨲတူꨉ္း လြင္ꨳꨁဝ္ꨳꨅ္ꨮမꨓ္း လြင္ꨳသ္ꨮꨲꨅ္ꨮမꨓ္း ေတꨡဝ္မဳး ဝꨯꨵတီꨳ ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္လꨤတ္ꨳ ၊ ေတꨡဝ္ ꨡဳꨲယူင္ꨲ မꨓ္းမဳးဝꨯꨵတီꨳ ꨀူꨓ္းေꨀဳꨵ ꨡꨓ္သင္ꨀꨤꨓ္ငꨤꨓ္းတဳꨲေသ။ သင္ꨡမ္ꨲမီးလြင္ꨳပြင္ꨲꨅ္ꨮေꨀဳꨳ မꨓ္းေတ ထꨤမ္ꨲꨁိုꨓ္း သင္ꨡမ္ꨲမီးသင္ေꨀဳꨳ ေတထြမꨲ္မꨤꨯꨅြမ္း ꨅူိဝ္းꨡꨓ္ပိူꨓ္ꨳလꨤတ္ꨳ ။ သင္ပꨓ္ꨀꨤꨓ္ငꨤꨓ္းမူိဝ္ꨳလ္ꨮေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲတြꨓ္ꨵယြမ္ꨵꨀꨤꨓ္ꨵသင္ ေတꨁတ္းꨅ္ꨮꨟꨱတ္းꨀꨮဳꨲ ꨟꨮ္ꨳထုိင္တီꨳ ၊ ꨀꨮꨤမ္းꨡꨓ္ထုꨀ္ꨲလီလꨤတ္ꨳ 7ေꨁဳꨳ မꨓ္းေတလꨤတ္ꨳ မြꨀ္ꨳ 3ေꨁဳꨳꨅူိဝ္းꨓꨯꨵꨀူꨉ္း။ယဝ္ꨵေပဳးမီးပꨓ္ꨟဳမဳး ေတဝꨯꨵꨅ္ꨮယꨱꨓ္ယꨱꨓ္ေသထတ္းသꨤင္ꨳꨀꨮဳꨲ ေတꨡမ္ꨲꨡဝ္လြင္ꨳထꨤင္ꨲထိုင္ ပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵ ꨀူꨓ္းꨅြမ္းꨟိမ္းꨟြမ္း ꨡꨓ္ꨁꨯꨳယဳꨵ ꨡꨓ္ꨁꨯꨳေသꨲ ꨡꨓ္ꨁꨯꨳꨟꨮ္ꨳလူꨵ ꨬလꨳ လြင္ꨳꨕြမ္ꨵꨟူမ္ꨳတꨱꨀ္ꨲꨓꨓ္ꨵ ေသတꨰပ္းတတ္း ꨀꨮဳꨲေသပြꨀ္ꨳ။ သင္မီးလြင္ꨳ ယူပ္ꨳယြမ္း မဳးေတꨟြင္ꨵထꨤတ္းꨀမ္းလꨱဝ္ ꨡမ္ꨲပꨤꨯꨳꨟူဝ္ ꨡမ္ꨲပꨤꨯꨳပုꨓ္ꨳꨕြꨓ္း ꨟꨤတ္းလꨤတ္ꨳ ꨟꨤတ္းဝဳꨳ။              ေပဳးꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္မဳးေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲꨡဝ္ꨀꨤꨓ္သုꨓ္တူဝ္မဳးပꨱꨓ္ယ္ꨮꨲ ꨀူꨓ္းလꨤတ္ꨳꨀꨮꨤမ္းေꨡꨲေသ ꨟꨱတ္းꨅြမ္းꨓꨓ္ꨵ ပိူꨓ္ꨳꨟြင္ꨵဝဳꨳ ꨀူꨓ္းꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္။ ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳဝဳꨳ ပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းꨬဝꨳꨀꨤꨓ္ ၊ သင္မီးပꨓ္ꨟဳ မဳးသင္ေꨀဳꨳယဝ္ꨵ တိုꨓ္းꨟꨤတ္း ေတဳꨲသူꨳ ထုိင္တီꨳ။ ꨀူꨓ္းꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨓꨯꨵ ꨁဝ္ꨡမ္ꨲယꨤမ္ꨳဝူꨓ္ꨵဝဳꨳ တြꨓ္ꨳတဳꨲꨀဝ္ ေတမီးꨕြꨓ္းလီသင္ ေပဳးꨀဝ္ꨟꨱတ္းꨓꨓ္ ေပဳးꨀဝ္ပꨱꨓ္ꨅဝ္ꨳပꨱꨓ္ꨁုꨓ္ꨳ ေပဳးꨀဝ္ပꨱꨓ္ꨟူဝ္ꨓဳꨳ ေတလꨯꨳသင္ ေတမီးသင္ ꨓꨯꨓꨓ္ꨵ ꨁဝ္ꨡမ္ꨲတြꨓ္ꨵဝူꨓ္ꨵ ꨁဝ္ꨟူꨵဝူꨓ္ꨵဝꨯꨵဝဳꨳ သင္ ꨀဝ္ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨡꨓ္ꨓꨯꨵ မꨓ္းေတမီးꨕြꨓ္းလီသင္ တြꨓ္ꨳတဳꨲꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓမ္သင္ သင္ꨀဝ္ꨟꨱတ္းပꨓ္ꨁဝ္ꨅူိင္ꨵꨓꨯ တြꨓ္ꨳတဳꨲ ꨅိူဝ္ꨵꨅꨤတ္ꨳꨀဝ္ေတꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨁဳꨳꨟိုဝ္ꨓꨯ မꨓ္းပꨱꨓ္ꨀူꨓ္း ဝူꨓ္ꨵꨅူိင္ꨵꨓꨓ္ယူꨲေသꨲေသꨲ။ သင္ꨡဝ္ပုꨓ္ꨳꨕြꨓ္းမဳး လꨯꨳပꨱꨓ္ꨟူဝ္ꨓဳꨳꨡြꨓ္ꨲပိူꨓ္ꨳေꨀဳꨳ ေတမီးꨀꨤꨓ္ꨁဝ္ꨳꨟဳလုꨀ္ꨳꨓြင္ꨵ ေတꨟဳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းတူꨉ္း လြင္ꨳယူꨲလြင္ꨳꨀိꨓ္ လုꨀ္ꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္းေသꨲေသꨲ သင္လုꨀ္ꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္း ꨟꨱတ္းꨕိတ္းမဳး ေတꨡဝ္ လြင္ꨳꨡꨓ္ꨁဝ္ꨟꨱတ္းꨕိတ္းꨓꨓ္ꨵေသ မဳး Compare ꨬꨓꨳꨁဝ္ လြင္ꨳꨕြꨓ္းလီ ꨕြꨓ္းꨟꨤꨯꨵတဳꨲေသꨲ။ တꨤင္းꨓူိဝ္ပꨓ္ꨀꨤꨓ္သင္ ꨅ္ꨮꨵꨟꨱတ္းသင္ေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲဝဳꨳꨁꨤဝ္းယꨤမ္းယꨤဝ္း ꨁꨤဝ္းယꨤမ္းပြတ္း ꨟꨱတ္းယဝ္ꨵယူꨲေသꨲေသꨲ သမ္ꨵꨡမ္ꨲေပဳးလꨤတ္ꨳသင္ ꨓꨓ္ꨵပိူꨓ္ꨳꨟြင္ꨵဝဳꨳ ꨀူꨓ္းꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ေတꨵေတꨵ။

                ꨀူꨓ္းꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ (OR) ꨀူꨓ္းꨁꨯꨳလꨯꨳꨓဳꨳ သမ္ꨵေပဳးပꨱꨓ္ ပꨤင္ꨀုမ္မဳး ( Meeting ) ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ေပဳးပꨱꨓ္ ပꨤင္ꨟူပ္ꨵထူပ္း ꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓမ္မဳးꨓꨯꨅုိင္ ꨀုမ္ꨲပꨱꨓ္တိꨓ္ပꨱꨓ္မုိဝ္း ꨁဝ္မူတ္း လꨤတ္ꨳေပဳးꨡမ္ꨲယဝ္ꨵ ပိူꨓ္ꨳပꨓ္ꨀꨤꨓ္သင္ေꨀဳꨳ ꨟꨱတ္းလꨯꨳꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းလꨯꨳꨡမ္ꨲꨟူꨵ ꨟပ္ꨵꨡဝ္တိꨀ္းတိꨀ္း ယဝ္ꨵေပဳးေတꨅ္ꨮꨵꨁဝ္ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္သင္ေꨀဳꨳယဝ္ꨵ ထီꨵꨓုိင္ꨳ ꨁဝ္ေတꨡမ္ꨲမီးပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵဝဳꨳ တဳꨲꨟဝ္းေတꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨓꨯꨵ ေတꨟꨱတ္းꨟုိဝ္ꨓꨯꨁဝ္ꨡမ္ꨲဝူꨓ္ꨵ ေပဳးပိူꨓ္ꨳꨅ္ꨮꨵꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ ꨁဝ္ေတတြပ္ꨲလꨤတ္ꨳဝဳꨳ ꨁꨯꨳꨟꨱတ္းယူꨲꨀꨤꨓ္ ꨀူꨉ္းꨡမ္ꨲမီး ငိူပ္ꨵငိုꨓ္း ( Budget ) ꨓꨯေသေသ။ ပꨤင္ꨀုမ္ ꨡꨓ္ထုꨀ္ꨲလီယဝ္ꨵ ꨓ္ꨮး ꨓုိင္ꨳꨅူဝ္ꨳမူင္း ꨅꨓ္ꨲꨡဝ္ꨁꨤဝ္းယꨤမ္း ေသꨀုမ္ꨲလꨤတ္ꨳ ꨀꨮဳꨲꨡမ္ꨲမီးတီꨳပြင္ꨲ ꨡမ္ꨲꨟူꨵတီꨳတိူꨀ္ꨳေသပြꨀ္ꨳ။                                         ေပဳးမီးပꨓ္ꨟဳမဳး ေတꨀꨮဳꨲꨟဳꨬꨓး တꨤင္းꨕိတ္းေꨀဳꨵꨓုိင္ꨳယဝ္ꨵ ေꨀဳꨵ
ꨓုိင္ꨳ ꨡဝ္လြင္ꨳတꨤင္းꨟꨤꨯꨵ တꨤင္းတုိဝ္ ꨡမ္ꨲထꨤတ္းသꨤင္ꨳတူꨉ္းေသ ေတꨡဝ္ ꨀꨮꨤမ္းꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓြꨀ္ꨳလꨤတ္ꨳေသ ေတꨟꨱတ္းꨀꨮဳꨲ ꨀꨮဳꨳပꨱꨓ္ ။ သင္ꨟပ္ꨵꨁꨤမ္ꨳꨀꨤꨓ္ငꨤꨓ္း တꨤင္းꨓိူဝ္ပꨓ္မဳးယဝ္ꨵꨓꨯꨅုိင္ꨳ ꨁိုꨓ္းꨡꨤပ္ꨲပꨓ္ ꨀူꨓ္းꨡꨓ္မီးပုꨓ္ꨳꨕြꨓ္းပဳꨳတ္ꨮꨲꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨓꨯေꨀဳꨳ ေမဳꨅ္ꨮꨵ ꨟꨮ္ꨳပိူꨓ္ꨳꨟꨱတ္းꨅြမ္းꨀူꨉ္း ပꨱꨓ္လꨯꨳꨡမ္ꨲပꨱꨓ္လꨯꨳ ꨟꨱတ္းယဝ္ꨵꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းယဝ္ꨵ ꨡမ္ꨲေမဳမဳးထꨤတ္း ꨡမ္ꨲေမဳမဳးတူꨉ္းꨬလꨳ ꨡမ္ꨲေမဳꨁဝ္ꨳꨟဳ လုꨀ္ꨳꨓြင္ꨵ ေပဳးꨀꨤꨓ္တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ꨡမ္ꨲꨡြင္ꨲမဳး သမ္ꨵေတလဳꨲ ꨀူꨓ္းတꨤင္းတ္ꨮꨳꨟဝ္း ဝဳꨳꨡမ္ꨲလꨯꨳလြင္ꨳ ꨅ္ꨮꨵꨡမ္ꨲလꨯꨳ ၊ ေပဳးပိူꨓ္ꨳꨟꨱတ္းပꨤင္ꨀုမ္မဳး ေပဳးမီး ꨀꨤꨓ္ငꨤꨓ္းꨡꨓ္ေတလꨯꨳတꨤင္ꨲꨁိုꨓ္ꨳမဳး ေတေမဳꨡဝ္တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္လြတ္ꨳေသ လြင္ꨳယူပ္ꨳယြမ္း တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ေတꨡဝ္ꨀꨮဳꨲ ꨬꨓးသ္ꨮꨲပꨓ္ပိူꨓ္ꨳမူတ္းမူတ္း ꨓꨯꨵပꨱꨓ္ꨀူꨓ္း ꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ေတꨵ ေသလꨤတ္ꨳꨀꨮꨤမ္းꨓမ္ ꨁꨯꨳလꨯꨳꨓဳꨳ ꨁꨯꨳလꨯꨳတဳ။ ယဝ္ꨵꨡမ္ꨲေမဳ ꨡဝ္ꨓမ္ꨵꨅ္ꨮလုꨀ္ꨳꨓြင္ꨵꨟဝ္း ထꨤင္ꨲလꨱꨀ္ꨵပိူꨓ္ꨳ ၊ မꨤင္ပြꨀ္ꨳမဳး သမ္ꨵလꨤတ္ꨳပိူꨓ္ꨳဝဳꨳ လူဝ္ꨲꨟꨱတ္းꨓꨯ လူဝ္ꨲꨟꨱတ္းꨓꨓ္ မဳးတူꨉ္းတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္သမ္ꨵ ꨡြꨓ္ပိူꨓ္ꨳပိူင္လူꨵ ꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းꨅြမ္း ။ ꨀြပ္ꨳꨓꨯယဝ္ꨵ ꨀူꨓ္းꨡꨓ္ꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨓꨯꨵ ေတမူိꨓ္ꨓꨯ။

            ꨀြပ္ꨳꨓꨯယဝ္ꨵ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁဝ္ ေတပꨱꨓ္ꨀူꨓ္း ꨅူိဝ္ꨵꨟိူဝ္ ꨁꨯꨳပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းꨅူိဝ္ꨵꨟိူဝ္ꨡꨓ္ဝဳꨳꨓꨓ္ꨵ ဝူꨓ္ꨵꨡဝ္ ꨟင္းꨀူꨉ္း။ ꨓꨯꨵပꨱꨓ္ꨀꨤꨓ္တူဝ္ထူပ္းꨁဳꨳ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨁဳꨳေꨀဳꨳ လီꨓဳꨲꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳ ꨁိုꨀ္ꨵꨓဳꨲေꨀဳꨳꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳ လိူဝ္ဝဳꨳ ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္သင္ေꨀဳꨳယဝ္ꨵ ယဳꨲꨟꨮ္ꨳပိူꨓ္ꨳꨟူꨵ လြင္ꨳꨓမ္ꨵꨅ္ꨮ ပꨰတ္ꨳလꨤꨯꨟဝ္း ၊ ꨟဝ္းလူဝ္ꨲꨁတ္းꨅ္ꨮ ꨟꨮ္ꨳꨟူꨵꨓမ္ꨵꨅ္ꨮ လြင္ꨳꨡꨓ္ꨡမ္ꨲလီပိူꨓ္ꨳ ꨓမ္ꨵꨅ္ꨮပꨰတ္ꨳလꨤꨯပိူꨓ္ꨳ ꨡြꨓ္တꨤင္း ။ ꨀြပ္ꨳသင္ꨓꨯ ေပဳးꨟဝ္းꨟူꨵꨓမ္ꨵꨅ္ꨮပိူꨓ္ꨳ မူိꨓ္ꨟိုဝ္ ၊ လြင္ꨳꨓမ္ꨵꨅ္ꨮပိူꨓ္ꨳ ပꨰတ္ꨳလꨤꨯꨁဳꨳꨟိုဝ္ꨓꨯꨅိုင္ ꨟဝ္းေတလꨱꨓ္ꨳေꨀဳꨵပိူꨓ္ꨳငꨯꨳ ေတပꨱꨓ္လြင္ꨳ သတိ တြꨓ္ꨳတဳꨲꨟဝ္းယူꨲေသꨲေသꨲ ၊ ꨀြပ္ꨳꨓꨯ ꨟꨮ္ꨳေမဳꨡြꨓ္ꨀꨓ္ ꨁတ္းꨅ္ꨮ ေသ ꨟꨱတ္းꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ ꨀူꨓ္း ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ေတꨵေတꨵ ꨀူꨳေꨀဳꨵ ေသꨀမ္းꨁဳꨳꨓဳး ၊ ငိꨓ္းꨅုမ္းꨓမ္ꨓမ္ꨁဳꨳ မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ။


Post >>> S.S.S
ShanStateDefenceArmy
Share:

တꨤင္းမုင္ꨳမြင္း တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ

              သင္ဝဳꨳꨀိူတ္ꨲပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းမဳးယဝ္ꨵꨓꨯꨅုိင္ ꨕ္ꨮꨕ္ꨮေꨀဳꨳ ꨁꨯꨳယူꨲ ꨁꨯꨳꨀိꨓ္ ꨁꨯꨳသဳꨲ ၊ ꨀူꨓ္းꨟဝ္းꨓꨯꨵ ꨀိူတ္ꨲမဳး ꨡမ္ꨲပဳးသင္ေသေꨀဳꨵ လိူဝ္ဝဳꨳ ေတလꨯꨳꨟꨱတ္းꨟဳ ꨡဝ္ ꨟင္းꨕ္ꨮမꨓ္းယူꨲ ၊ မꨤင္ꨲေꨀဳꨵသမ္ꨵ ꨀူိတ္ꨲမဳး ꨡဳꨀဳꨲ ꨡမ္ꨲတိမ္ေꨀဳꨳ မီးတꨤင္းꨓမ္ ၊ ေတလꨯꨳꨬꨓးꨀြပ္ꨳꨀမ္ꨲ ေꨀဳꨳဝဳꨳလꨯꨳ။ တဳꨲေတတꨰမ္ꨳꨡြꨀ္ꨲမဳး ပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵလြင္ꨳ ꨟꨰင္းꨅ္ꨮꨀူꨓ္းꨟဝ္း လြင္ꨳꨁꨱꨓ္ꨲတဳꨵ ꨓꨯꨵꨁဳꨳꨟဝ္းေꨀဳꨳလꨯꨳဝူꨓ္ꨵေတꨵေတꨵ။

               ꨟဝ္းꨀူိတ္ꨲပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းမဳး ေတလꨯꨳထူပ္း လြင္ꨳလီလြင္ꨳꨟꨤꨯꨵ ယူꨲေသꨲေသꨲ ꨡမ္ꨲမီးꨕ္ꨮေသေꨀဳꨵ လြတ္ꨳပိူꨓ္ꨳေသꨵပိူꨓ္ꨳꨬꨓး ပူိꨓ္ꨳလဳꨲ ပိူꨓ္ꨳလꨤတ္ꨳလြင္ꨳꨡမ္ꨲမီးꨟဝ္း ပိူꨓ္ꨳꨡမ္ꨲꨟꨓ္လီꨟဝ္း ꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ မꨓ္းပꨱꨓ္ ꨀꨤꨓ္သꨕဳꨵဝဳꨵ မူိင္းꨀူꨓ္းꨟဝ္းယဝ္ꨵ ၊ လိူဝ္ဝဳꨳ ယဳꨲေပယြမ္းꨀꨤꨓ္ꨵ ꨀိူတ္ꨲပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းမဳး တဳꨲေတေတဳꨲသူꨳ တဳꨲေတ ꨟꨤတ္းတဳꨵ ꨀူꨳလြင္ꨳလြင္ꨳ။ လြင္ꨳယူမ္ꨳယြမ္း တူဝ္ꨅဝ္ꨳ ေတꨵတုိꨓ္း မီးꨀူꨳေꨀဳꨵယူꨲယဝ္ꨵ ၊ ꨡမ္ꨲမီးꨕ္ꨮတိမ္ထူမ္ꨳ ( Nobody is perfect ) ၊ လုမ္ꨵယဝ္ꨵလုꨀ္ꨵ တူꨀ္းယဝ္ꨵ ꨁိုꨓ္းꨁိုꨓ္ꨳ ေပဳးꨅꨱပ္းꨡြꨀ္ꨲလိူတ္ꨳ ꨟꨮ္ꨳေမဳ ꨡဝ္ပꨱꨓ္တြꨓ္ꨳသြꨓ္ ၊ ေပဳးꨟူꨵဝဳꨳꨕိတ္း ꨟꨮ္ꨳေမဳꨬမး ꨁိုတ္းꨁꨤဝ္းယꨤမ္း ေပဳးပꨱꨓ္လြင္ꨳꨡမ္ꨲလီ ꨟꨮ္ꨳေမဳꨬဝꨳ လိူဝ္ဝဳꨳ ꨡမ္ꨲတြꨓ္ꨵꨟꨱတ္းꨕိတ္းေတꨵ ေတꨡမ္ꨲမီးꨕ္ꨮ ꨟူꨵꨕိတ္းယဝ္ꨵ လိူဝ္ေမဳ မူꨓ္ꨵေမးတူဝ္ꨀဝ္ꨲ ေသꨁတ္းꨅ္ꨮ ꨟꨮ္ꨳထုိင္ေꨁဳꨳယိူင္းꨡꨤꨓ္း တူဝ္ꨀဝ္ ꨟꨮ္ꨳထုိင္တီꨳ။

                 မူိဝ္ꨳꨁဳꨳꨟဝ္းေတꨲ ꨕꨰဝ္ တီꨳꨓ္ꨮးမူိင္းထꨯးꨓꨯꨵ လြင္ꨳတꨤင္းꨁတ္းꨅ္ꨮ ꨀူꨓ္းမူိင္ꨁဝ္ လြင္ꨳꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲ တꨤင္းꨟူꨵꨁဝ္ လြင္ꨳꨟဳ လꨰင္ꨵတြင္ꨵꨁဝ္ꨅူိဝ္း ꨓꨯꨵ လꨯꨳဝဳꨳ မူိဝ္ꨳမူိင္း American ꨬလꨳ မူိင္း Singapore ေတꨵေတꨵ။ လꨤꨯးꨟဳငိုꨓ္း ꨓ္ꨮးမူိင္းထꨯး ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းꨡမ္ꨲမီး ပꨤꨯးပိင္ꨲꨉဳꨲ ꨡမ္ꨲမီးတꨤင္းꨟူꨵꨓꨓ္ꨵ ꨁဝ္ꨡမ္ꨲမူိꨓ္ မူိင္းꨟဝ္း ( Myanmar ) ေသꨡိတ္း ꨀꨮဳꨲꨀꨓ္ေတꨵေတꨵ။ ꨁဳꨳေတ လꨤတ္ꨳꨬꨓꨳတီꨳ ꨡꨓ္ꨀူꨓ္းꨟꨓ္တꨤင္းꨓမ္ ꨬလꨳ ꨟူꨵတꨤင္းꨓမ္ ဝꨯꨵဝဳꨳ လြင္ꨳꨟဳလꨱင္ꨵတြင္ꨵ ꨀူꨓ္းယြꨓ္း ꨓꨯꨬလꨳ မူိင္းထꨯးꨓꨯꨵ ꨡမ္ꨲꨟꨓ္မီးꨀူꨓ္းယြꨓ္း ꨡမ္ꨲꨟꨓ္မီး ꨀူꨓ္းꨟဳလꨀ္း ꨁူဝ္းꨁြင္ပိူꨓ္ꨳ ၊ ꨀူꨓ္းယြꨓ္း မူိင္းထꨯး ꨁဝ္ꨓꨯꨵ ꨡဝ္ပꨤꨯးပိင္ꨲꨉဳꨲေသယြꨓ္းꨀိꨓ္ꨡဝ္ တြꨓ္ꨳတဳꨲꨁဝ္ေတလꨯꨳ ꨟဳလꨱင္ꨵတြင္ꨵꨁဝ္ꨓꨓ္ꨵ ꨡမ္ꨲꨁꨤမ္ꨲပꨓ္ꨕဝ တူꨀ္းတꨰမ္ေသ ꨟဳယြꨓ္းပိူꨓ္ꨳ။ မူိင္း American and Singapore ေꨀဳꨳမူိꨓ္ꨀꨓ္ ꨀူꨓ္းယြꨓ္းမူိင္းꨁဝ္ꨓꨯꨵ ေတꨡဝ္ပိင္ꨲꨉဳꨲေသယြꨓ္း ေတꨡဝ္ လြင္ꨳတိꨓ္ꨲတြꨯꨲ ၊ လြင္ꨳတꨤင္းꨀဳꨳ ၊ လြင္ꨳꨕꨤမ္းတဳ ꨬလꨳ ꨀူꨳလြင္ꨳလြင္ꨳ။ သင္ပꨱꨓ္ꨀူꨓ္း ꨡမ္ꨲမီး တိင္ ꨁဝ္ꨡဝ္မိုဝ္းေသ ꨟဳလꨱင္ꨵတြင္ꨵ ေတꨅꨓ္ꨟꨤင္ꨳꨟဳး ေတꨟꨱတ္းꨟꨤင္ꨳ Cartoon ꨟဳး ꨅဳꨵꨀꨮဳꨲꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ သင္ꨡမ္ꨲမီးမုိဝ္းသမ္ꨵ ꨡဝ္တိꨓ္ꨲေသ တြꨯꨲ Drum ေသꨟြင္ꨵꨀꨮꨤမ္း ꨟဳလꨱင္ꨵတြင္ꨵ တီꨳတိူꨀ္ꨳတိူꨀ္ꨳ ꨡမ္ꨲမီးတိင္ ꨡမ္ꨲမီးမုိဝ္း ယဝ္ꨵေꨀဳꨳ ꨡဝ္ꨅ္ꨮꨵသူပ္းေသ ꨅꨓ္ꨟꨤင္ꨳ Paint ။ ေပဳးတူꨉ္းꨉဳးꨅူိဝ္းꨓꨯꨵ ꨟꨓ္ꨉဳးꨅူိဝ္းꨓꨯꨵယဝ္ꨵ လီꨅ္ꨮလꨱꨀ္ꨵ ေꨁဳꨳꨁူမ္ေတꨵေတꨵ တြꨓ္ꨳတဳꨲ ꨀူꨓ္းမူိင္းတꨯးꨟဝ္း မီးတိင္ မီးမုိဝ္းꨓꨓ္ꨵ တုိꨀ္ꨵꨁꨤꨓ္ꨵꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ တုိꨀ္ꨵꨁꨤꨓ္ꨵꨟဳꨁိုꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္း။ မူိဝ္ꨳꨁဳꨳ ေတယꨤမ္ꨳꨁဝ္ꨳ တီꨳမူိင္း ထꨯးꨓꨓ္ꨵ ꨁဳꨳယꨤမ္ꨳထꨤမ္ꨲꨀူꨓ္း ꨡမ္ꨲမီးꨁဳ ေꨀဳꨵꨓုိင္ꨳ မꨓ္းꨡဝ္ မိုဝ္းေသꨅꨓ္ꨟꨤင္ꨳဝꨯꨵ ယဝ္ꨵꨡဝ္တꨤမ္းꨁꨤꨯ ေပဳးꨟꨤင္ꨳꨡꨓ္ꨁိုꨀ္ꨵသမ္ꨵ 100B ေပဳးꨟꨤင္ꨳꨡမ္ꨲေပဳး ꨁုိꨀ္းသမ္ꨵ 50B ေပဳးꨟꨤင္ꨳꨡꨓ္ꨡမ္ꨲေပဳးꨡြꨀ္ꨲသီꨲလီ ꨬလꨳလꨱꨀ္ꨵလꨱꨀ္ꨵသမ္ꨵ 20B ꨕ္ꨮလꨯꨳꨅ္ꨮꨟꨤင္ꨳလꨯꨳေꨀဳꨳ ꨡဝ္ꨡꨓ္ꨓꨓ္ꨵေသ ꨡဝ္ငိုꨓ္းတꨤမ္းပꨓ္ꨓ္ꨮး မꨤꨀ္ꨲꨟူဝ္မꨓ္း ၊ သင္ꨁꨯꨳꨅꨓ္ꨟꨤင္ꨳ တူဝ္ꨟဝ္း ꨅ္ꨮꨵမꨓ္းꨅꨓ္ေꨀဳꨳ မꨓ္းꨟꨱတ္းပꨱꨓ္လꨯꨳ ။ ꨁဳꨳꨟꨓ္ယဝ္ꨵ ꨁဳꨳလꨯꨳꨅ္ꨮေသ ထꨤမ္ꨲမꨓ္းꨀꨮဳꨲ ေꨁဳꨳယူိင္းꨡꨤꨓ္းမꨓ္း ꨡꨓ္မꨓ္းꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ ꨡꨓ္ꨟဳလꨱင္ꨵတြင္ꨵမꨓ္းꨓꨓ္ꨵ ။
       
                မꨓ္းꨁိုꨓ္းလꨤတ္ꨳꨬꨓꨳꨁဳꨳဝဳꨳ / ꨀဝ္ꨁဳꨳꨡမ္ꨲမီးတိင္ ꨀူꨉ္းသမ္ꨵမီးသူပ္းꨬလꨳတြင္ꨵ သြင္ꨟူဝ္းꨓꨯꨵ ေပဳးꨡမ္ꨲသ္ꨮꨲပꨓ္ မꨓ္း မꨓ္းꨅင္ꨲတိူဝ္ꨵပꨤꨯးယူꨲလီꨟဝ္း ထုိင္တီꨳꨀူိတ္ꨲပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းမဳးေꨀဳꨳမိူꨓ္ꨡမ္ꨲမီးꨀဳꨳꨁꨤꨓ္ ၊ ( ꨓ္ꨮးꨅ္ꨮꨁဳꨳေꨀဳꨳလꨯꨳဝူꨓ္ꨵဝဳꨳ ေꨡဳꨳꨀူꨓ္းꨡမ္ꨲမီးတိင္ꨓꨯꨵ ꨁဝ္ꨡမ္ꨲꨁꨤမ္ယြမ္း ꨕဝ ꨁဝ္လူးꨓꨯꨵ ထုိင္တီꨳꨡမ္ꨲမီးတိင္ေꨀဳꨳ ꨁဝ္ယူꨲꨟꨮ္ꨳ တူဝ္ꨁဝ္မီးꨀဳꨳꨁꨤꨓ္လူး ) ၊ ꨁဳꨳေꨀဳꨳလꨯꨳꨁိုꨓ္းထꨤမ္ꨲထꨰင္ꨳဝဳꨳ ေꨁဳꨳယိူင္းꨡꨤꨓ္းသမ္ꨵꨁꨯꨳပꨱꨓ္သင္လဳꨓꨯ မꨓ္းသမ္ꨵလꨤတ္ꨳꨁဳꨳꨁိုꨓ္းဝဳꨳ သင္ꨀဝ္မီးငိုꨓ္းꨓမ္ယဝ္ꨵ ꨀဝ္ꨁꨯꨳ ꨀꨮဳꨲသ္ꨮꨲတိꨓ္ꨲ သင္မီးတိꨓ္ꨲလꨰꨀ္း သ္ꨮꨲယဝ္ꨵꨓꨯꨅုိင္ꨲ ေတꨀꨮဳꨲꨟဳꨕိုꨀ္းꨀဳꨳ ꨕုိꨀ္းꨟြင္ꨵꨀꨮꨤမ္း ေသေတလꨯꨳငိုꨓ္းꨀꨮဳꨲေသ ꨅြꨯꨳꨀူꨓ္းꨕꨤတ္ꨲ ꨬလꨳ ꨟူင္းꨀူꨓ္း တူꨀ္ꨵꨁီꨵတဳꨵ ။ ꨁဳꨳထြမ္ꨲယဝ္ꨵ ေꨁဳးꨁူမ္ꨀꨮဳꨲလꨤꨯးလꨱဝ္ ꨀူꨓ္းꨡꨓ္ꨡမ္ꨲမီး ꨡဳꨲꨀဳꨲတꨱမ္ ꨓꨯꨵ ꨁဝ္တꨤင္းမီးေꨁဳꨳယူိင္းꨡꨤꨓ္း ꨁဝ္တꨤင္းꨁꨤမ္ꨓဳꨳလꨱꨀ္ꨵ ꨀူꨳလြင္ꨳလြင္ꨳေသꨟꨱတ္း။ ေပဳးမဳးတူꨉ္းေꨁဳꨳယိူင္းꨡꨤꨓ္းမꨓ္းေꨀဳꨳ ꨓမ္ꨵꨅ္ꨮမꨓ္းသုင္ေတꨵေတꨵ။
ꨀမ္းꨓꨯꨵꨁဳꨳꨁိုꨓ္းဝꨤꨯꨲ တူꨉ္းတꨤင္းလင္ ꨡꨓ္ပꨱꨓ္ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵလူး မီးတိꨓ္ꨲ မီးမုိဝ္း တꨱမ္ꨀူꨳလြင္ꨳလြင္ꨳ ꨟꨱတ္းသင္ꨬလꨳ ꨟဝ္းတုိꨀ္ꨵꨁꨤꨓ္ꨵ ꨟဝ္းတုိꨀ္ꨵယဳꨵꨁꨤဝ္းယꨤမ္း ꨡꨓ္တြꨓ္ꨳတဳꨲ ꨅꨤတ္ꨳပꨤꨓ္ꨟဝ္းꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲယူꨲတိꨀ္းတိꨀ္းယူꨲလဳꨲ။ေပဳꨳꨬမꨳꨅ္ꨮꨵꨀꨮဳꨲꨟꨱꨓ္းသမ္ꨵပꨤꨯꨳꨟꨱꨓ္း ေပဳꨳꨬမꨳသူင္ꨲꨀꨮဳꨲꨁိုꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္း သမ္ꨵꨀူꨳꨀꨮဳꨲꨟဳ ꨕိူဝ္ꨬလꨳꨟဳꨬမးꨀူꨉ္း ၊ ပိူꨓ္ꨳꨡမ္ꨲမီးတိꨓ္ꨲꨡမ္ꨲမီးမုိဝ္း ေꨁဳꨳယူိင္းꨡꨤꨓ္းပိူꨓ္ꨳ လြင္ꨳꨁꨯꨳꨟꨱတ္း ꨁꨯꨳပꨱꨓ္ပိူꨓ္ꨳ ꨡမ္ꨲယြꨓ္းꨀꨤꨓ္ꨵ မူိꨓ္ꨟဝ္းမီးတိꨓ္ꨲ မီးမုိဝ္း။ ꨕဝ ꨀူꨓ္းꨡမ္ꨲမီးꨁဳꨓꨯꨵ မꨓ္းပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းꨅ္ꨮလꨱꨀ္ꨵယူꨲေသꨲေသꨲ ꨀူꨉ္းꨁဝ္ꨡမ္ꨲယြမ္းꨀꨤꨓ္ꨵပိူꨓ္ꨳ ။
ꨁဳꨳမီးတꨯးေꨀဳꨵ ေꨀဳꨵꨓုိင္ꨳ ꨟဝ္းꨁိုꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္း (IT) ꨅြမ္းꨀꨤꨓ္ မꨓ္းပꨱꨓ္မꨤꨓ္ꨳ တီꨳမူိင္းလူင္ တဳꨲꨀုင္ꨲ ၊ မꨓ္းꨡမ္ꨲမီးꨁဳ ꨓုိင္ꨳꨕꨤꨯꨲ ꨀူꨉ္းမꨓ္းပဳး ဝဳꨲသꨓဳꨲ လꨱꨓ္ꨳမꨤꨀ္ꨲꨓင္ꨲ။ ꨁဳꨳေꨀဳꨳ လြမ္လြမ္ဝူꨓ္ꨵꨓ္ꨮးꨅ္ꨮယူꨲ မꨓ္းꨡမ္ꨲမီးꨁဳ ꨓုိင္ꨳꨕꨤꨯꨲ သမ္ꨵꨁꨯꨳလꨱꨓ္ꨳ မꨤꨀ္ꨲꨓင္ꨲ ေတꨟꨱတ္းꨟိူဝ္ပꨱꨓ္လꨯꨳ ေပဳးလူင္းꨟူင္းꨟꨱꨓ္း (IT) ယဝ္ꨵꨟဝ္းꨀꨮဳꨲလꨱꨓ္ꨳ မꨤꨀ္ꨲꨓင္ꨲ မꨤꨀ္ꨲသြꨓ္းဝꨤꨯꨲ ꨅြမ္းꨀꨓ္ ꨀꨮဳꨲလꨱꨓ္ꨳမꨤꨀ္ꨲꨓင္ ေꨀဳꨳမꨓ္းꨡမ္ꨲပꨱꨓ္ လꨱꨓ္ꨳမꨤꨀ္ꨲသြꨓ္းဝꨤꨯꨲ ေꨀဳꨳꨀုမ္လူမ္ꨵတိꨀ္းတိꨀ္း ꨕ္ꨮေꨀဳꨳꨡမ္ꨲꨁꨯꨳꨁဝ္ꨳꨅြမ္းထိမ္းမꨓ္း။ ပူꨓ္ꨵမဳး 2လိူꨓ္ ꨟဝ္းꨁိုꨓ္းလꨱꨓ္ꨳꨅြမ္းꨀꨓ္ ꨓမ္ꨵꨀတ္ꨵမꨓ္းꨓꨯꨵ ꨁိုꨀ္းလိူဝ္ေသꨟဝ္းꨀꨮဳꨲ လီလိူဝ္ေသꨟဝ္းꨀꨮဳꨲေတꨵေတꨵ ၊ ꨁဳꨳꨟꨓ္ယဝ္ꨵ ꨁဳꨳꨡꨤမ္းꨀꨮဳꨲေတꨵေတꨵ ေပဳးမဳးထꨤတ္းတူꨉ္း ꨀꨤꨓ္ꨟꨱꨓ္း ပꨤꨯး (IT) ꨓꨯꨵေꨀဳꨳ မꨓ္းမီးပဳꨓူိဝ္ꨟဝ္း ꨁꨱꨓ္လီ လိူဝ္ေသꨟဝ္းထꨰင္ꨳ။ မူိဝ္ꨳလꨱဝ္ မꨓ္းꨅꨤꨯး ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨀꨮဳꨲ ပꨱꨓ္ꨅဝ္ꨳꨁြင္ꨲလꨤꨓ္ꨵ ပꨤꨯး (IT) ꨬလꨳ လꨤꨓ္ꨵ Computer and Mobile ꨀꨮဳꨲ။
           
              ꨀြပ္ꨳꨓꨯ ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ꨁဳꨳꨟဝ္းꨟꨓ္ New generation ꨟဝ္းယဝ္ꨵ ꨅ္ꨮꨡမ္ꨲလီ ꨡဝ္ꨅ္ꨮဝဳꨳ ꨁꨤꨓ္ꨵ ပꨱꨓ္ꨁီꨳယဳꨳ ပꨱꨓ္ꨁီꨳလဝ္ꨳ လိုꨓ္းသုတ္းမဳး ꨡမ္ꨲꨅင္ꨲꨀꨮဳꨲꨅ္ꨮꨵꨀိꨓ္တီꨳလ္ꨮ ၊ ꨡမ္ꨲမီးေꨁဳꨳယိူင္းꨡꨤꨓ္း ယူꨲꨀꨮဳꨲဝꨓ္းဝꨓ္း ပ္ꨮꨵဝꨓ္းတꨤꨯꨀူꨉ္း ။ ꨀြပ္ꨳꨓꨯ လြင္ꨳꨡꨓ္ꨁဳꨳꨟဝ္း တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳꨟူဝ္ꨓꨯꨵ သူꨁဝ္ေတေမဳꨡဝ္ပꨱꨓ္ ꨕြꨓ္းလီေသ ေတေမဳꨡဝ္ ꨟꨱတ္း ꨀꨤꨓ္တြꨓ္ꨳသြꨓ္ တြꨓ္ꨳတဳꨲ သူꨁဝ္ꨀူꨳေꨀဳꨵယူꨲ ၊ ꨁတ္းꨅ္ꨮ ꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ လုꨀ္ꨳလꨤင္းလီ ꨬလꨳ ꨟꨮ္ꨳꨡဝ္ဝꨤꨓ္ꨳꨡဝ္မူိင္းꨟဝ္း ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲမ္ꨮꨲသုင္ မူိဝ္းꨓဳꨳေသꨀမ္း ငိꨓ္းꨅူမ္းꨓမ္ꨓမ္ꨁဳꨳ မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ။Post >>> S.S.S
ShanStateDefenceArmy
Share:

ꨀြပ္ꨳသင္ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ ꨁိုꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္းꨅꨓ္ꨵꨅြမ္

ꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓမ္ꨓꨯꨵ ꨁဝ္ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ဝူꨓ္ꨵဝꨯꨵဝဳꨳ သင္လꨯꨳꨅုမ္ꨳမဳး ေတလꨯꨳꨀꨤꨓ္လီ ၊ ေတလꨯꨳငိုꨓ္းꨁဝ္ꨳလီ ၊ ေတလꨯꨳꨕြꨓ္းလီꨀူꨳလြင္ꨳလြင္ꨳꨓꨯ ꨬလꨳ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ꨁတ္းꨅ္ꨮꨁိုꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္း ထုိင္တီꨳ ꨅꨓ္ꨵꨅြမ္ ꨡြင္ꨲလꨯꨳꨅုမ္ꨳမဳး။ လꨤꨯးဝူꨓ္ꨵꨟဝ္းꨀူꨓ္းꨀူꨳေꨀဳꨵေတꨵ ꨡမ္ꨲမိူꨓ္ꨀꨓ္ ꨀူꨉ္း ꨁꨯꨳဝူꨓ္ꨵꨅိူင္ꨵꨅူိင္ꨵꨟိုဝ္ဝူꨓ္ꨵယဝ္ꨵ မꨓ္းေꨀဳꨳꨟမ္ꨵꨓမ္ ေတပဳးꨅြမ္းꨓင္ꨲ တꨤင္းတ္ꨮꨳꨓꨯꨵယူꨲ။ မူိဝ္ꨳꨕြꨓ္းꨁိုꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္းꨓꨓ္ꨵ သင္ေမဳꨟဳꨡဝ္ ေမဳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္း ꨡဝ္ꨓꨯꨅုိင္ꨳ မꨓ္းေꨀဳꨳ မီးꨕြꨓ္းလီတြꨓ္ꨳတဳꨲ ꨀူꨓ္းꨟဝ္းꨀူꨳေꨀဳꨵယူꨲ လိူဝ္ဝဳꨳ လꨯꨳꨅုမ္ꨳမဳးယဝ္ꨵ ေတꨀꨮဳꨲꨅ္ꨮꨵတီꨳလ္ꨮ ေတꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္သင္ꨓꨯေꨀဳꨳ ꨀူꨓ္းꨟဝ္းꨀူꨳေꨀဳꨵ ေတယꨤမ္ꨳလꨯꨳဝူꨓ္ꨵယူꨲမူိꨓ္ꨀꨓ္ ၊ ꨁꨯꨳပꨱꨓ္မဳးꨅိူင္ꨵꨟိုဝ္ ꨁꨯꨳဝဳꨳꨅူိင္ꨵꨟုိဝ္ဝဳꨳ လြင္ꨳတꨤင္း ꨁိုꨓ္ꨳꨟꨱတ္း ထုိင္တီꨳေပဳးလꨯꨳꨅုမ္ꨳ မဳးꨓꨯꨵ တꨤင္းꨟꨓ္ထိုင္ꨁဳꨳꨟဝ္း ꨡꨓ္ယꨤမ္ꨳလꨯꨳꨁိုꨓ္ꨳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းမဳးꨓꨓ္ꨵေတꨵ ေတမီးယူꨲ ( 9 ) ꨟူဝ္ေꨁဳꨳꨁဳꨳေꨓဳꨳ -


꨼) ꨡိူꨉ္းေꨀဳꨵလီ တီꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္း
သင္ဝဳꨳꨟဝ္းေတꨲꨁိုꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္းမဳးယဝ္ꨵ ေတꨁိုꨓ္ꨳꨅꨓ္ꨵꨅြမ္မဳးယဝ္ꨵꨓꨯꨅုိင္ꨳ ထီꨵꨓုိင္ꨳꨓꨯꨵ ꨟဝ္းေတလꨯꨳထူပ္း တꨯးေꨀဳꨵ လီလီꨟꨤꨯꨵꨟꨯꨤꨵ ꨡမ္ꨲꨟꨤင္ꨵ ꨀြပ္ꨳꨓꨯတီꨳꨓꨯꨳꨓꨯꨵ တꨯးေꨀဳꨵေꨀဳꨳလြင္ꨳယ္ꨮꨲေတꨵေတꨵယဝ္ꨵ ေပဳးꨁိုꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္းမဳး မီးတꨯးေꨀဳꨵမဳး ꨀꨮဳꨲꨟူꨵꨅꨀ္းတꨯးေꨀဳꨵꨓမ္ေꨀဳꨳ မꨓ္းပꨱꨓ္ꨕြꨓ္းလီ ꨀꨤꨓ္တူင္ꨲဝူင္းꨀူꨓ္း တြꨓ္ꨳတဳꨲꨟဝ္းမူိဝ္းꨓဳꨳꨬလꨳ သင္ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ ꨟꨱတ္းငꨤꨓ္းမဳးေꨀဳꨳ မီးတꨯးေꨀဳꨵꨓမ္လီလီꨅဳꨵꨅဳꨵ ꨁဝ္ꨳꨟဳ ꨡုပ္ꨲꨀꨓ္လꨯꨳလီ ။ ꨀြပ္ꨳဝဳꨳ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨓꨯꨵ လုꨀ္ꨵမဳးꨀူꨳꨓဳꨳတီꨳ ꨀူꨳတꨤင္းꨬလꨳ ꨟူꨵꨅꨀ္းဝꨯꨵေꨀဳꨳ မꨓ္းတုိꨓ္းပꨱꨓ္ꨕြꨓ္းလီ တူဝ္ꨀဝ္ေတꨵေတꨵ။ဝꨓ္းꨓုိင္ꨳမဳး ယြꨓ္ꨵတꨯးေꨀဳꨵꨓမ္ꨬလꨳ မꨓ္းꨅင္ꨲ ꨁဝ္ꨳမဳးꨟဳꨀꨓ္ ꨅြꨯꨳꨀꨓ္ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ ꨟဳပꨓ္ꨀꨓ္ꨀꨤꨓ္မဳးေꨀဳꨳေတမီး။ တꨯးေꨀဳꨵꨡꨓ္ဝဳꨳꨓꨓ္ꨵ မꨓ္းေꨀဳꨳ ꨅင္ꨲꨟꨱတ္း သꨤင္ꨳပꨓ္ꨟဝ္း ပꨤꨯးမꨤꨀ္ꨲမီးလီ ꨬလꨳ မꨓ္းေတေမဳꨅင္ꨲေတꨲပꨓ္ ꨡဳꨲꨓဳꨲꨀꨤတ္ꨵ ꨟဝ္းꨟꨮ္ꨳꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲေꨀဳꨳပဳးမူိꨓ္ꨀꨓ္ယူꨲ။ ယြꨓ္ꨵꨟဝ္း ယူꨲꨟူင္းꨟꨱꨓ္းယဝ္ꨵ လြင္ꨳတꨤင္းꨟꨀ္ꨵတꨤင္းပꨰင္း လြင္ꨳတဳꨲေတꨬတꨲꨓဳꨳꨟူိꨓ္းꨅြမ္းꨟဝ္းေꨀဳꨳ ꨅင္ꨲေတပꨱꨓ္ ꨕူꨳမီး ပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵ ꨕူꨳမီးပိင္ꨲꨉဳꨲ မူိꨓ္ꨀꨓ္ယူꨲ။ ꨀꨮဳꨲလ္ꨮမဳးလ္ꨮ သင္ꨟဝ္းမီး ꨡိူꨉ္းေꨀဳꨵလီꨓꨯꨅိုင္ꨳ တီꨳꨬꨡꨲသုတ္းမꨓ္း ꨟဝ္းꨡမ္ꨲꨡုိပ္းꨁဝ္ꨳ။


꨽) လြင္ꨳလြတ္ꨳလꨰဝ္း
ꨓ္ꨮးꨁꨤဝ္းတꨤင္းꨟဝ္း ꨁိုꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္း မဳး ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ ꨅꨓ္ꨵꨅြမ္မဳးꨓꨯꨵ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨟဝ္းေတမီးပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵလီ ꨬလꨳ ေတေမဳ ဝူꨓ္ꨵ ꨕိတ္းꨕိတ္းထုꨀ္ꨲထုꨀ္ꨲ တြꨓ္ꨳတဳꨲ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲမူိꨓ္ꨀꨓ္ယူꨲ။ ꨓ္ꨮးꨁꨤဝ္းတꨤင္းꨟဝ္း ꨁိုꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္းမဳးꨓꨓ္ꨵ ေတလꨯꨳꨉဳး တꨯးေꨀဳꨵ ꨁတ္းꨅ္ꨮလီ ေတလꨯꨳꨉဳးတꨯးေꨀဳꨵ မီးꨓပ္ꨵꨀတ္ꨵ တꨤင္းꨟူꨵ တꨤင္းေမဳ ꨓမ္ေတꨵေတꨵ ။ ꨕ꨻ လုꨀ္ꨟꨱꨓ္းꨓꨯꨵ လြတ္ꨳလꨰဝ္း လူိဝ္ေသပိူꨓ္ꨳ ꨡမ္ꨲမီးလြင္ꨳမꨯꨳꨅ္ꨮသင္ ဝူꨓ္ꨵလꨯꨳꨀူꨳလြင္ꨳ ꨟဳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းလꨯꨳꨀူꨓ္ꨳလြင္ꨳ ꨟဳꨟꨱတ္းေꨀဳꨵ တꨯးေꨀဳꨵ လꨯꨳꨀူꨳေꨀဳꨵ ေပဳးမဳးထတ္းတူꨉ္း ꨅꨤတ္ꨳပꨓ္ꨕဝ လုꨀ္ꨳꨟꨱꨓ္းꨓꨯꨵ ꨁုိꨀ္ꨵလီလိူဝ္ေသပိူꨓ္ꨳ ၊ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ပဳးꨅ္ꨮꨕꨤꨯꨲလꨯꨳ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ꨁꨯꨳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းꨟူꨵသင္ေꨀဳꨳ ꨟꨱတ္းလꨯꨳꨀူꨳလြင္ꨳ ေတလꨯꨳꨟဳထတ္းသꨤင္ꨳ ပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵတူဝ္ꨀဝ္ꨬလꨳ ꨓပ္ꨵꨀတ္ꨵတူဝ္ꨀဝ္ေꨀဳꨳ ေတလꨯꨳꨟူꨵပဳးꨅြမ္း။ ယြꨓ္ꨵမီး လြင္ꨳယုမ္ꨲယꨤမ္တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨬလꨳ ꨀꨤꨓ္တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ေတꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲလြတ္ꨳꨟꨤင္ꨵ။ေပဳးꨟူꨵဝဳꨳ ꨡမ္ꨲထုꨀ္ꨲ ꨡမ္ꨲလီꨓꨯေꨀဳꨳ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ မူꨓ္ꨵꨬမးလꨯꨳ ေပဳးꨡမ္ꨲပြင္ꨲꨅ္ꨮသမ္ꨵ ထꨤမ္ꨲꨟဳ တီꨳꨁူးꨁဝ္ထꨰင္ꨳေꨀဳꨳလꨯꨳ ꨓꨯꨵပꨱꨓ္ ꨀꨤꨓ္ ꨕြꨓ္းလီ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ တဳꨲေတꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲ မူိဝ္းꨓဳꨳ ယူꨲယဝ္ꨵ။


꨾) ꨓမ္ꨵꨀတ္ꨵတꨤင္းေမဳ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ
 ေပဳးဝဳꨳ ꨁိုꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္း ꨅꨓ္ꨵꨅြမ္မဳးယဝ္ꨵꨓꨯꨅုိင္ꨲ ေတလꨯꨳမီးတꨯးေꨀဳꨵ ꨓမ္ ေတလꨯꨳꨟူꨵ ဝဳꨲသꨓဳꨲ တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္း တူꨉ္းလြင္ꨳꨟꨱတ္းလြင္ꨳသꨤင္ꨳꨁဝ္ေသ ꨡဝ္ ꨟꨱတ္း ꨟꨮ္ꨳပꨱꨓ္ꨕြꨓ္းလီတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ။မꨤꨀ္ꨲပြꨀ္ꨳ ဝဳꨲသꨓဳꨲ ꨟဝ္းꨬလꨳ တꨤင္းတꨯးေꨀဳꨵ ꨟဝ္း ꨅင္ꨲမူိꨓ္ꨀꨓ္ ꨅင္ꨲ Sharing တꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းေမဳ ꨬလꨳ ꨅင္ꨲလꨯꨳပꨱꨓ္ ꨕူꨳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းꨅြမ္းꨀꨓ္ꨀꨮဳꨲယူꨲ။မꨤꨀ္ꨲပြꨀ္ꨳꨡꨓ္ꨟဝ္းꨡမ္ꨲပြင္ꨲ ꨡꨓ္ꨟဝ္းꨡမ္ꨲꨟူꨵ ယြꨓ္ꨵမီးတꨯးေꨀဳꨵꨓမ္ꨬလꨳ ထꨤမ္ꨲတꨯးေꨀဳꨵ ꨟဝ္းေꨀဳꨳလꨯꨳ ꨟဳꨡဝ္ ေꨁဳꨳမုꨓ္း ꨟင္းꨀူꨉ္းေꨀဳꨳလꨯꨳ ꨀူꨳꨁꨤဝ္း လြတ္ꨳလꨰဝ္း လိူဝ္ေသ ꨕ꨻ လုꨀ္ꨳꨟꨱꨓ္း ꨡမ္ꨲမီးသင္ထꨰင္ꨳ ၊ ꨓ္ꨮးꨁꨤဝ္းတꨤင္း ꨟဝ္းꨁိုꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္းမဳꨓꨯꨵ သင္ေမဳꨅ္ꨮꨵ တုိဝ္းꨅြမ္းꨁꨤဝ္းယꨤမ္းမꨓ္း သင္ꨟဝ္းေမဳ ꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း ꨅြမ္းငဝ္းလꨤꨯးမꨓ္းꨓꨯꨅုိင္ꨳ ꨕြꨓ္းလီတြꨓ္ꨳတဳꨲ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨓꨯꨵ မီးꨕြꨓ္းလီေတꨵေတꨵ။


꨿) မီးပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵ လြတ္ꨳလꨰဝ္းလꨯꨳ
သင္ဝဳꨳꨟဝ္းလꨯꨳ ꨁိုꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္း ယဝ္ꨵꨓꨯꨅုိင္ꨳ ပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵꨟဝ္း တꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းေမဳꨟဝ္း လြင္ꨳꨁꨯꨳꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳꨟဝ္းꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨟꨱတ္းလꨯꨳꨀူꨳလြင္ꨳ ၊ ꨁꨯꨳꨁိုꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္းသင္ေꨀဳꨳလꨯꨳ လြင္ꨳလီလြင္ꨳꨟꨤꨯꨵ ဝူꨓ္ꨵꨡဝ္ꨟင္းꨀူꨉ္း မူိꨓ္ꨓꨓ္ꨵ ယဝ္ꨵဝဳꨳ ေပဳးꨕိတ္းꨕိတ္းထုꨀ္ꨲထုꨀ္ꨲမဳး တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္မီးꨓမ္ꨵꨀတ္ꨵꨁဳꨳꨟိုဝ္ꨡꨓ္ဝဳꨳꨓꨓ္ေꨀဳꨳ ꨟူꨵလꨤꨯးလꨱဝ္ ။ သင္မီးꨁꨤဝ္းယꨤမ္းꨓမ္ တဳꨲပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ေတလီꨁိုꨓ္ꨳမဳးꨓမ္ ꨡြꨀ္ꨲꨁꨤဝ္းတꨤင္း ေလꨲ ꨀꨮဳꨲꨟဳ တꨯးေꨀဳꨵ ꨬလꨳ ꨟဳတꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းေမဳ ထꨰင္ꨳေꨀဳꨳလꨯꨳ။ယြꨓ္ꨵမီး လြင္ꨳလြတ္ꨳလꨰဝ္း ꨀူꨳလြင္ꨳꨬလꨳ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ ေတလꨯꨳ ပူꨀ္းပြင္ တူဝ္ꨅဝ္ꨀဝ္ꨅူိင္ꨵꨟိုဝ္ တူဝ္ꨅဝ္ꨀဝ္ ေတꨟꨱꨓ္းꨀꨮဳꨲတꨤင္းꨓဳꨳ တြꨓ္ꨳတဳꨲေတꨟꨱတ္းသင္ တြꨓ္ꨳတဳꨲေတꨀꨮဳꨲတꨤင္းလ္ꨮ ꨓꨯေꨀဳꨳ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္မီးပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵ ဝူꨓ္ꨵꨡဝ္လꨯꨳလြတ္ꨳလြတ္ꨳလꨰဝ္းလꨰဝ္း။ သင္ꨁိုꨓ္ꨳꨅꨓ္ꨵꨅြမ္မဳး ေတလꨯꨳꨟꨓ္ꨀူꨳလြင္ꨳ ꨅြမ္းတူင္ꨲဝူင္းꨀူꨓ္းꨟဝ္း လီလီꨅဳꨵꨅဳꨵ ꨕꨤတ္ꨲꨕꨤတ္ꨲမီးမီး ေတလꨯꨳꨁဝ္ꨳလꨤတ္းꨀꨮဳꨲ ꨀူꨳတီꨳတီꨳ။ သင္မီးပꨓ္ꨟဳမဳး တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ေတလꨯꨳ ꨬꨀꨲꨁꨤꨯ ꨟင္းတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ သင္ꨡမ္ꨲပြင္ꨲꨡမ္ꨲꨟူꨵ ꨁဝ္ꨳꨟဳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္း တီꨳꨁူးꨡမ္ꨲꨓꨓ္ တီꨳꨓိူဝ္ Internet လꨯꨳ။ ယြꨓ္ꨵေတလꨯꨳ လꨤတ္းꨀꨮဳꨲ ꨀူꨳလြင္ꨳလြင္ꨳꨬလꨳ လြင္ꨳꨡꨓ္ပူꨓ္ꨵꨀꨮဳꨲꨓꨓ္ꨵ ꨅင္ꨲေတꨟꨱတ္း ꨟꨮ္ꨳတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္မီး ပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵ ꨁိုꨀ္းꨁိုꨀ္းလီလီ ꨀꨮဳꨲ။


ꩀ)တꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းေမဳ
မိူဝ္ꨳꨕြꨓ္းꨟဝ္းꨁိုꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္းꨓꨓ္ꨵ ေတလꨯꨳꨟဳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းꨀူꨳလြင္ꨳလြင္ꨳ ေတလꨯꨳꨟဳ တူꨉ္းလီ ꨁိုꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္းေသေသ မꨤꨀ္ꨲပြꨀ္ꨳ ေတꨡမ္ꨲမဳးꨟꨱꨓ္းေသ ꨀꨮဳꨲꨟဳေလꨲေꨀဳꨳꨅင္ꨲမီးယူꨲ။ ꨀူꨓ္းထဝ္ꨳꨀူꨳပြꨀ္ꨳꨀꨯꨵလꨤတ္ꨳဝဳꨳ တꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းေမဳ မီးတီꨳꨟꨱꨓ္း ယြꨓ္ꨵꨓꨓ္ယဝ္ꨵ တဳꨲꨟဝ္းေတမီးတꨤင္းꨟူꨵꨓꨓ္ꨵ ေတလꨯꨳꨟဳꨡဝ္ ꨓ္ꨮးꨟꨱꨓ္းꨡမ္ꨲꨟင္ꨵ တꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းေမဳ ꨡꨓ္ဝဳꨳꨓꨓ္ꨵ ပꨱꨓ္ꨓပ္ꨵꨀတ္ꨵ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ယဝ္ꨵ။ ꨀူꨳပြꨀ္ꨳꨓꨯꨵ တဳꨲတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ေတꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨓꨯꨵ ေတလꨯꨳꨁဝ္ꨳꨟဳ ꨀူꨓ္းမီးꨓဳꨳမီးတဳ ꨬလꨳ ꨀူꨓ္းမီး ꨡꨤမ္းꨓပ္ꨳ ꨁဝ္ေသ ꨅြင္ꨲꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨟဳ လꨯꨳလြတ္ꨳလြတ္ꨳလꨰဝ္းလꨰဝ္း ꨀူꨉ္း ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ꨕ္ꨮမီးတꨤင္းꨟူꨵ တꨤင္းေမဳ ꨕ္ꨮမီးꨓမ္ꨵꨀတ္ꨵေꨀဳꨳ ပိူꨓ္ꨳ ꨡဝ္ပꨱꨓ္ ꨟူဝ္ꨓဳꨳ ꨬလꨳ ယုမ္ꨲယꨤမ္ꨳ တူဝ္ꨟဝ္းꨀꨮဳꨲ။ ꨀြပ္ꨳꨓꨯ မူိဝ္ꨳꨕြꨓ္းꨟဝ္း ꨁိုꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္း ယူꨲꨓꨓ္ꨵ ယဳꨲေပꨟꨮ္ꨳသုမ္းꨁꨤဝ္းယꨤမ္း ေတလꨯꨳꨟဳꨟꨱꨓ္းꨟူꨵ ꨀူꨳꨁꨤဝ္း ꨬလꨳ ꨁဝ္ꨳꨟဳတီꨳ ꨁူးꨁဝ္ ယူꨲေသꨲေသꨲ။


ꩁ) ꨅုမ္ꨳ ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ ပြꨯꨵ
ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ေပဳးꨟူꨵဝဳꨳ ယိင္းေꨀဳꨵꨓꨓ္ꨵ ꨅꨤꨯးေꨀဳꨵ ꨓꨓ္ꨵ လꨯꨳꨅုမ္ꨳ လꨯꨳပြꨯꨵ မဳးယဝ္ꨵꨓꨯ ယဳꨲေပꨓꨰင္ꨳထꨤင္ꨲဝဳꨳ ပꨱꨓ္ꨀူꨓ္း ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨓꨯꨀမ္းလꨱဝ္။ ꨀူꨉ္းꨓဳꨲ ယဳꨲေပလိုမ္းဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵꨀꨮဳꨲလ္ꨮ မဳးလ္ꨮ ꨀꨮဳꨲꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ တီꨳလ္ꨮေꨀဳꨳယဝ္ꨵ ꨅဝ္ꨳပꨤꨯးမီးငိုꨓ္း မီးꨁမ္းꨁဝ္ ꨅဝ္ꨳꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္လူင္ꨁဝ္ ꨡြꨓ္ꨀꨓ္ꨀꨯꨵꨀꨯꨵထꨤမ္ꨲဝဳꨳ ယဝ္ꨵꨟူင္းꨟꨱꨓ္းမဳးꨅꨓ္ꨵလ္ꨮ ꨅြင္ꨲသမ္ꨵလꨯꨳꨅုမ္ꨳသင္ꨓꨯ တုိꨓ္းထꨤမ္ꨲယူꨲ ၊ ꨀြပ္ꨳꨓꨯ ေပဳးမဳးတူꨉ္းတီꨳꨓꨯꨳ ꨓမ္ꨵတြꨓ္းꨕြꨓ္းလီ ꨀုင္ꨲမုင္ꨲ ꨅုမ္ ေꨀဳꨳလꨯꨳဝဳꨳ မီးꨀဳꨳꨁꨤꨓ္ေတꨵေတꨵ။ ꨀြပ္ꨳꨓꨯယဝ္ꨵ ꨅုမ္ꨟဝ္း ꨡꨓ္ꨡြင္ꨲꨅꨓ္ꨵလိꨀ္ꨳꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵ ပꨱꨓ္ ငဝ္ꨳꨁမ္ꨳပိုꨓ္ꨵ တြꨓ္ꨳတဳꨲꨟဝ္းေတꨟဳလꨱင္ꨵတြင္ꨵ ꨬလꨳ တဳꨲꨅꨤတ္ꨳပꨤꨓ္ꨟဝ္း ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲ ꨡြꨓ္တꨤင္းသုတ္း ဝဳꨳꨓꨯေꨀဳꨳ ေတꨡမ္ꨲꨕိတ္း။


ꩂ)ꨀꨤꨓ္ꨁဝ္ꨳꨡြꨀ္ꨲꨀꨓ္

ယြꨓ္ꨵ ꨀꨤꨓ္ꨁဝ္ꨳꨟဳꨡြꨀ္ꨲꨟဝ္း လီꨬလꨳ မꨓ္းꨅင္ꨲꨟꨱတ္း ꨟꨮ္ꨳꨅꨤတ္ꨳပꨤꨓ္ꨡြꨓ္ꨲꨟဝ္း လꨰꨀ္ꨳလꨤꨯလꨯꨳေꨀဳꨳ ပဳးယူꨲ။ ေပဳးလꨯꨳꨀꨤꨓ္မဳးယဝ္ꨵ တဳꨲꨀꨤꨓ္ငꨤꨓ္းꨟဝ္း တဳꨲꨅꨓ္ꨵꨀꨤꨓ္ငꨤꨓ္းꨟဝ္းေတꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨀꨮဳꨲ မူိဝ္းꨓဳꨳꨓꨓ္ꨵ ꨀꨤꨓ္ꨁဝ္ꨳꨟဳꨡြꨀ္ꨲပိူꨓ္ꨳေꨀဳꨳ လြင္ꨳယ္ꨮꨲေတꨵေတꨵ ၊ ယြꨓ္ꨵꨟဝ္းေမဳလꨤတ္ꨳ ေမဳꨳꨁဝ္ꨳꨡြꨀ္ꨲပိူꨓ္ꨳꨬလꨳ ꨟဝ္းေတꨅင္ꨲမီး ꨓဳꨳတဳ မဳး ꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓမ္ေꨀဳꨳ ေတꨟꨓ္လီꨟဝ္း ꨬလꨳ ꨀꨤꨓ္ငꨤꨓ္းꨟဝ္းေꨀဳꨳ ေတꨅင္ꨲꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲ။


 ꩃ)လြင္ꨳꨁꨯꨳꨟꨱတ္း ꨁꨯꨳသꨤင္ꨳꨟဝ္း
 ယြꨓ္ꨵꨁိုꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္း ꨅꨓ္ꨵꨅြမ္ ꨬလꨳ ပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵ တꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းေမဳ ꨟဝ္းေတမီး ꨀူꨳေꨀဳꨵ ꨓမ္ꨬလꨳေꨡꨲ ꨡမ္ꨲꨟင္ꨵ ꨓꨓ္ꨵ ꨁဳꨳယုမ္ꨲယꨤမ္ꨳꨀူꨳေꨀဳꨵ။ ꨀြပ္ꨳꨟဝ္း ꨁꨯꨳꨟꨱတ္း ꨁꨯꨳသꨤင္ꨳꨬလꨳ ပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵ မ္ꨮꨲမ္ꨮꨲ ꨟဝ္းေꨀဳꨳ ꨅင္ꨲမီးမဳးပဳး လြင္ꨳယꨤပ္ꨲ လြင္ꨳတုꨀ္ꨵ လြင္ꨳသုꨀ္ꨵ ေꨀဳꨳေတပဳးမဳးꨅြမ္း ꨀူꨉ္းꨓဳꨳ ပꨱꨓ္မဳးꨅိူင္ꨲꨟုိဝ္ေꨀဳꨳယဝ္ꨵ ယြꨓ္ꨵꨁꨯꨳꨟꨱတ္းꨁꨯꨳသꨤင္ꨳ ꨬလꨳ ေတမီးꨟꨰင္းꨅ္ꨮ ေတꨡမ္ꨲꨁꨯꨳယြမ္းꨀꨤꨓ္ꨵꨕ္ꨮꨬလꨳ ေတေတဳꨲသူꨳ ꨟꨮ္ꨳထုိင္တီꨳ ။ မူိဝ္ꨳꨕြꨓ္းꨁိုꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္း ꨓꨓ္ꨵ သင္ယဝ္ꨵꨟꨱꨓ္းယဝ္ꨵ ꨁꨯꨳꨀꨮဳꨲꨁိုꨓ္ꨳ ꨟူင္းꨟꨱꨓ္း တီꨳꨓြꨀ္ꨲမူိင္း ꨟဳတꨤင္းꨟူꨵထꨰင္ꨳေꨀဳꨳ မꨓ္းမီး သုꨓ္လꨯꨳ ꨟဝ္းꨀꨮဳꨲ ꨁꨤဝ္းတꨤင္းꨓဳꨳထꨰင္ꨳ ꨀူꨳꨅူိင္ꨵ ꨀူꨳလြင္ꨳ မီးတီꨳ လြင္ꨳꨁꨯꨳꨟꨱတ္း ꨁꨯꨳသꨤင္ꨳꨟဝ္း ꨬလꨳ ꨅင္ꨲ ꨡဝ္ ꨕဝ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ လꨰꨀ္ꨳလꨤꨯလꨯꨳ ေတꨵေတꨵ။ ꨡမ္ꨲမီး ꨀꨤꨓ္သင္ေꨀဳꨳယဝ္ꨵ ေပဳးမီးꨅ္ꨮ ꨁꨯꨳꨟꨱတ္း ꨁꨯꨳꨀꨮဳꨲ ꨁꨯꨳသꨤင္ꨳꨓꨯꨵ မꨓ္ꨳေꨀဳꨳပꨱꨓ္ ꨀꨤꨓ္ꨡြင္ꨲꨁိုꨓ္ꨳꨓဳꨳ ꨟဝ္းꨓုိင္ꨳꨡꨓ္ယူꨲ။


ꩄ)ꨅင္ꨲေမဳꨁꨯꨳ ꨅ္ꨮထုိင္ ပိုꨓ္းပဳꨲလင္

လြင္ꨳꨓꨯꨵ ꨕ္ꨮꨕ္ꨮေꨀဳꨳ ေတပꨱꨓ္ꨀူꨳေꨀဳꨵယူꨲ သင္ဝꨓ္းꨓုိင္ꨳမဳး ꨟဝ္းပꨱꨓ္ ꨅဝ္ꨳပꨤꨯးမꨤꨀ္ꨲမီး ꨅဝ္ꨳမီးꨀꨤꨓ္ငꨤꨓ္းလူင္ꨀꨮဳꨲယဝ္ꨵꨓꨯꨅိုင္ သင္ꨟဝ္းꨁိုꨓ္း ꨉဳးတꨯးေꨀဳꨵ ꨀဝ္ꨲꨀဝ္ꨲ မူိဝ္ꨳꨁိုꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္း ꨓꨯꨅုိင္ ꨅင္ꨲေတꨟꨱတ္း ꨟꨮ္ꨳꨟဝ္းမီး လြင္ꨳ Feeling မဳးမိူဝ္ꨳေꨀ်ဳꨲꨅြမ္းꨀꨓ္ ေလꨲꨅြမ္းꨀꨓ္ မူိဝ္ꨳပꨱꨓ္ꨕဝ လုꨀ္ꨳꨟꨱꨓ္း ၊ ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ ꨁဳꨳꨟဝ္းေꨀဳꨳ ယꨤမ္ꨳꨁိုꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္း ꨅꨓ္ꨵꨅြမ္ မူိꨓ္ꨀꨓ္ꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲ ꨀူꨉ္း ေပဳးꨉဳးတꨯးေꨀဳꨵ ꨟဝ္းꨀဝ္ꨲꨀဝ္ꨲꨓꨯꨅုိင္ ꨁိုꨓ္းꨁုꨀ္းꨅ္ꨮလꨯꨳꨁိုꨓ္း မူိဝ္ꨳꨕဝ လုꨀ္ꨳꨟꨱꨓ္း ꨬလꨳ ဝူꨓ္ꨵယဝ္ꨵေꨀဳꨳ ꨡဝ္ပꨱꨓ္ လြင္ꨳတꨤင္းသူိဝ္းေꨀ်ဳꨲꨬလꨳ ေပဳးꨁꨯꨳ ꨁိုꨓ္းꨁိုꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္းꨁိုꨓ္း မꨤင္ꨲပြꨀ္ꨳ ေပဳးထုိင္ꨀꨤင္ꨁမ္ꨳမဳး ꨡဝ္တိင္ꨲ ေသꨀꨮဳꨲတြꨯꨲတီꨳ ေꨟဳ ꨓꨤင္းယိင္းယူꨲေသ ေꨀဳꨵပꨱꨓ္ꨓꨤင္းယိင္း ꨡꨓ္ယူꨲꨓ္ꨮးေꨟဳꨁဝ္ꨅူိဝ္းꨓꨓ္ꨵသမ္ꨵ ꨡဝ္ꨓမ္ꨵမဳးပꨓ္ ꨡဝ္ꨁဝ္ꨳမုꨓ္းမဳးပꨓ္ေသ ꨀတ္းေꨀဳꨳꨀတ္း ေꨀ်ဳꨲေꨀဳꨳေꨀ်ဳꨲ ꨁိုꨓ္းဝူꨓ္ꨵꨁိုꨓ္း ꨅ္ꨮꨁိုꨓ္းꨓုမ္ꨲမဳးထꨰင္ꨳꨓုိင္ꨳပြꨀ္ꨳယူꨲယဝ္ꨵ။ ꨀြပ္ꨳꨓꨯ တꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းေမဳ တꨤင္းꨅ္ꨮထုိင္ ꨀူꨳꨅူိဝ္ꨵꨀူꨳလြင္ꨳꨓꨯꨵ ေတပꨱꨓ္တီꨳ ꨟူင္းꨟꨱꨓ္း ꨬလꨳ တီꨳ ꨟူင္းꨟꨱꨓ္း ꨅꨓ္ꨵꨅြမ္ꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။
ꨅြမ္းꨓင္ꨲꨁဳꨳလꨯꨳ ꨉဳးမဳးꨟꨓ္မဳး ဝူꨓ္ꨵꨟꨓ္ထုိင္မဳး ꨀြပ္ꨳသင္ပိူꨓ္ꨳꨡြꨓ္ꨀꨓ္ ꨁိုꨓ္ꨳꨟူင္းꨟꨱꨓ္း ꨓꨯꨓꨓ္ꨵ ေတမီးယူꨲ လြင္ꨳꨁဳꨳꨓꨯꨵ သင္ꨁဳꨳꨟဝ္းလꨯꨳတꨰမ္ꨳꨕိတ္း ꨡမ္ꨲထုꨀ္ꨲꨅ္ꨮ တꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳတꨯး ꨕိတ္းꨂꨮဳꨲꨓꨯꨅုိင္ ဝꨮꨤင္းꨁꨮꨤင္းပꨓ္ꨁဳꨳꨟဝ္းꨡိတ္းꨓုိင္ꨳꨁဳꨳ မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ။


Post >>>S.S.S
ShanStateDefenceArmy
Share:

ပၵ်းပိူင် မိူင်းSingapore ႄလႈ တၢမ်ႇမိူင်းၶဝ်

ပၵ်းပိူင်ယူႇၵိၼ်ၶဝ်လႄႈ ပၼ်တၢမ်ႇ
ၼႂ်းမိူင်းသိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁူႉ
--------------------------------------
မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း တေဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉၸၵ်း မိုတ်ႈႁူဝႆႉယူႇ။ ပဵၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းလူၵ်ႈၼႆႉ မိူင်းၼိုင်ႈ။ ဢၼ်တေလၢတ်ႈၼႄၼႆႉတႄႉ ပဵၼ် တၢမ်ႇ မိူင်းၶဝ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈမိူင်းၶဝ် ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးပၵ်းပိူင်လီ မိူင်းၼိုင်ႈလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ပိၼ်ႇမႃး တႃႇႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ်တၢင်းႁူႉဢိတ်းဢွတ်း တႃႇသူၵဝ်ႁဝ်းႁႃး ႁႂ်ႈပေႃးလႆႈႁူႉဝႃႈ မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၼႆႉႉႉႉ။
ဢွၼ်တၢင်းၸူဝ်ႈပႆႇလၢတ်ႈၼႄၼႆႉ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉဝႆႉ ၵႃႈၶၼ်ငိုၼ်းမိူင်းၶဝ်ၵွၼ်ႇ။
ငိုၼ်းတေႃႇလႃႇ သိင်ႇၵပူဝ်ႇ
- (100)ၼႆႉ တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ တေႃႈလဵဝ် (101,449)
- (500) တူၵ်းမွၵ်ႈ (5)သႅၼ်ပၢႆ
- (1000) တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ (သိပ်းသႅၼ်ပၢႆ)
- (10000) တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ (100 သႅၼ်ပၢႆ) ၼႆၼပ်ႉၵႂႃႇသေၵမ်း။
သႅၼ်ပၢႆႁဵင်သီႇပၢၵ်ႇသီႇၶၼ်ပၢႆၵဝ်ႈပျႃး ဢဝ်ၶိုၼ်းငိုၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ (26၊ 12၊ 2017)ဝႃႇ။
ၼႂ်းမိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇၼႆႉ သင်ဝႃႈပၼ်တၢမ်ႇၶွၼ်ႉၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼႆ
1) တၢမ်ႇၶွၼ်ႉ။
• တၢင်းယၢဝ်းၶွၼ်ႉ 1.2m
• တၢင်းဝႆး ၽတ်ႉၽဵင်ႇၶဝ်ႁႅမ် 160km/hr
• ၵူၼ်းႁဝ်းၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉ သင်ႁႅမ်ၵ တေထုၵ်ႇၺႃးမွၵ်ႈ တီႈၼမ်သုတ်းၵေႃႈ 24ၵမ်း။
2) တႄႇမိူဝ်ႈပီ 1987ၼၼ်ႉမႃး ထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် သင်ဝႃႈၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ၼိူဝ် MRT ဢၼ်ၶဝ် ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း S$ 500 တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ (507ႇ239) ငိုၼ်းထႆး 12ႇ196 ဝၢတ်ႇယဝ်ႉ။
3) ပႅင်ႇသေ ပီႇဢႄႇ (ဢၼ်ႁဝ်းဢူမ်ၵဵဝ်ႉ) မေႃယႃၶဝ်ပၼ်ၶႂၢင်ႉၶၢႆၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၵႂႃႇသိုဝ်ႉၵိၼ်တၢင်ႇဢၼ် ပေႃးၼႆၸိုင် တူၵ်းၶွၵ်ႈ (2)ပီလႄႈ ၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း ၼိုင်ႈသႅၼ်။ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈတႄႉ မွၵ်ႈ (1ႇ014ႉ4437) ႁႅင်သႅၼ်ပၢႆယဝ်ႉ။
4) သင်လၵ်ႉလႅၼ်ႈ Wifi တီႈပိူၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉ တၢင်ႇၵူၼ်း သင်ႁဵတ်း (hacking) ပေႃးၼႆၸိုင် ၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း ၼိုင်ႈမိုၼ်ႇလႄႈ တူၵ်းၶွၵ်ႈသၢမ်ပီ။
5) တီႈၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇသဝ်း လဵၼ်ႈ ၵႂႃႇမႃးၼင်ႈယူႇ ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ ၵႂႃႇၸၼ်ႁၢင်ႈ၊ ပၢၼ်းသီ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ လဵၼ်းလၢႆးၸိုင် ၺႃးၶွၼ်ႉၼိုင်ႈၵမ်းလႄႈ ထွင်ႇၶွၵ်ႈ ၼိုင်ႈလိူၼ်။
6) ၸွမ်းၼင်ႇပိူၼ်ႈတမ်းဝၢင်းဝႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်းလတ်းၶၢမ်ႈၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၶၢမ်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈၼႆ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ တေၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း (20)တေႃႇလႃႇထိုင် ၼိုင်ႈႁဵင်၊ မၢင်ပွၵ်ႈယင်းလႆႈ တူၵ်းၶွၵ်ႈသၢမ်လိူၼ်ပႃးၵွၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။
7) တီႈၶႃႈဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ထၢင်ႇၽၢႆႈၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈလိုမ်းဢဝ်ၼမ်ႉမၼ်းလူင်း ထွၵ်ႇပေႃးၼႆၸိုင် ၺႃးတၢမ်ႇ (150)တေႃႇလႃႇသိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇသေ တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ (သႅၼ်ႁႃႈမိုၼ်ႇပၢႆယဝ်ႉ)။ သင်လိုမ်းထႅင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼႆၸိုင် ၺႃးၶွၼ်ႉသွင်ၵမ်းလႄႈ ၶွၵ်ႈသၢမ်လိူၼ်။
8) သမ်ႉဝႃႈပဵၼ်ၼႂ်းႁိူၼ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵေႃႈယဝ်ႉ သင်ဢမ်ႇၼုင်ႈၶူဝ်း (ပဝ်ႇပႃႇလႃႇ) ဢမ်ႇၵိုၵ်းတူဝ်သင်သေ ယူႇၼင်ႈၵိၼ်ၼွၼ်းပေႃးၼႆၸိုင် ၺႃးတၢမ်ႇ (2000) တေႃႇလႃႇ (ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 20သႅၼ်ပၢႆ) လႄႈ ၶွၵ်ႈ သၢမ်လိူၼ်။
9) ဢွင်ႈတီး ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၸႂ်ႉတိုဝ်ႈၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၵႂႃႇယဵဝ်ႈၼႆ တၢမ်ႇငိုၼ်း (2000)တေႃႇလႃႇလႄႈ ၶွၼ်ႉၼိုင်ႈၵမ်း။
10) ပႅင်ႇသေတီႈပႅတ်ႈၵူၺ်ယိုဝ် ယုၵ်ႉယၵ်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈၵႂႃႇပႅတ်ႈထႅင်ႈတၢင်ႇတီႈၼႆ ၺႃးတၢမ်ႇငိုၼ်း (1000) တေႃႇလႃႇ တူၵ်းငိုၼ်းမၢၼ်ႈ (10) သႅၼ်ပၢႆ။
11) ၵပ်းၵၢႆႇလူၺ်ႈလွင်ႈၽႃႇသႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တီႈၵိူဝ်းယမ်သေ တေဢမ်ႇလႆႈၽိတ်းထဵင်မေႃးမေးၵၼ်၊ သင်ဝႃႈၽိတ်းထဵင် မေႃးမေး ၵႂၢမ်းၼမ်တေႃႇၵၼ်ၸိုင် တၢမ်ႇငိုၼ်း (10000) တေႃႇလႃႇ၊ ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ (10ႇ144ႇ142) တူၵ်းၶွၵ်ႇသၢမ်လိူၼ် ၶွၼ်ႉသၢမ်ၵၼ်း။
12) ၼႂ်းမိူင်းသိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်တမ်းၽိူၼ် ၼႂ်းလၢၼ်ႉ ဢၼ်မၢၼ်ႈဝႃႈ (ၸႃပွႆးထူဝ်း) ၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈငိုၼ်း Tip money ယိုၼ်ႈပၼ် Service ၼႆ ပဵၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈၸၼ်ႉတႅမ်ႇၼႃႇလႄႈ သင်ၵေႃႉဢၼ်လႆႈၶၢမ်ႇတၢင်းပၼ်ၼၼ်ႉ တိူင်ႇလၢတ်ႈပေႃးၼႆၸိုင် ၺႃးတၢမ်ႇ (10000)မိုၼ်ႇ၊ ၶွၼ်ႉ ၼိုင်ႈၵမ်ႈ၊ လႄႈ ၶွၵ်ႈ သွင်လိူၼ်။
13) ၼႂ်းမိူင်းသိင်ႇၵႃႇပူဝ်ႇၼႆ ဢဝ်မိုဝ်းၸိၼႃႈတမ်တႃၵၼ်သေ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈလိူင်းၸိူင်း ႁၢင်ႈႁၢႆႉသုတ်း တူၵ်းတႅမ်ႇတႄႉꧦဝႃႈꧦ ဢၼ်ၼိုင်ႈ မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။
14) ၼႂ်းမိူင်းသိင်ႇၵႃပူဝ်ႇၼႆ သင်ဝႃႈ Hugging တၢင်ႇၵေႃႉ ပေႃးၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉၸိုင် ၺႃးတၢမ်ႇၶွၼ်ႉ သွင်ၵမ်း။
15) သင်ဝႃႈလူလွမ်ထိင်း လဵင်ႉမႅဝ်း မႃၶဝ်သေ လိုမ်းၽႅဝ်ႈပႅတ်ႈၶီႈ ယဵဝ်ႈသတ်းလဵင်ႉၼႆၸိုင် ၺႃးတၢမ်ႇ (500)တေႃႇလႃႇလႄႈ ၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်းၶဝ် ၽင်ႉသတိပၼ်ၵၼ်သေၵမ်း။
16) သင်ဝႃႈ လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ ၼိူဝ်လူတ်ႉၾႆးၼႆ (1000)တေႃႇလႃႇ၊ သင်ၵိၼ်မၢၵ်ႇတူးရိၼ်း မၢၵ်ႇလၢင်းလိၼ် လႄႈ တေႃႇၶိူင်ႈဢၼ်မေႃၸၢင်ႈတႅၵ်ႇမႆႈပႃးၸွမ်းၸိုင် တၢမ်ႇငိုၼ်း (5000)တေႃႇလႃႇ။

17) သင်ထူမ်ႇၼမ်ႉလၢႆး ၶီႈတိူဝ်ႇ တီႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃးပႆၸိုင် တၢမ်ႇငိုၼ်း (500)တေႃႇလႃႇ။
လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယင်းမီးထႅင်ႈၵွၼ်ႇ သင်ၵႂႃႇလႄႇသူၼ်သတ်းသေ ၵႂႃႇလဵင်ႉဢွႆႇတၢင်းၵိၼ် တူဝ်သတ်းၶဝ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈတီႈၼႆၵေႃႈ ၺႃးတၢမ်ႇ၊ ၵိုတ်းၵႃးဢမ်ႇမႅၼ်ႈတီးၵေႃႈ ၺႃးတၢမ်ႇ၊ ၸႅတ်ႈၺႃးယုင်း ၼွၼ်ၼႂ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းဢႅင်ႇၵေႃႈ ၺႃးတၢမ်ႇယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ မွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ထၢင်ႇဝႃႈ တေလႆႈတၢင်းႁူႉ တႃႇႁဝ်း ပိူၼ်ႈပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ပၵ်းပိူင်ပိူၼ်ႈ ၶႅမ်ႉၶိုၵ်ႉၸူိင်ႉႁိုဝ် ၼႆၼၼ်ႉယူႇ။
ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ သင်ဝႃႈၽိတ်းၺႃး ႁဵတ်းမႅၼ်ႈၺႃးပေႃးၸိုင်ၼႆ ဢမ်ႇမီးတႃႇတေထဵင် တိုၼ်းဝႃႈတေလႆႈၺႃးဢမ်ႇၵၢတ်ႈတႄႉ လိုၼ်းသုတ်ႈ ၶႂ်ႈသင်ႇၼင်ႇၼႆ။ ၵွပ်ႈၼၼ် သင်ႈဝႃႈပီႈꧦၼွင်ႉꧦႁဝ်းၶဝ် တေဢႅဝ်ႇၼႆၵေႃႈ ႁႂ်ႈမေႃတူၺ်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇမႃးပႆယူႇသဝ်းၼၼ်ႉသေၵမ်း။ သင်တဵမ်ႈၽိတ်းၵႂႃႇၶႂၢင်းပၼ်ၽွင်ႈၶႃႈေၼႃ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ။


Post _ S.S.S
ShanStateDefenceArmy
Share:

မူိဝ္ꨳလꨱဝ္သင္ꨡဳꨲယု မ္ꨮးမီး ꨓ္ꨮးꨬꨀꨳꨀꨤင္ ( 20 - 30 ) ထုꨀ္ꨲလီလူꨡꨤꨓ္ꨲ


သင္ဝဳꨳမ္ꨮးမီး ꨡဳꨲယုꨲ (20) ꨁိုꨓ္ꨳꨓူိဝ္ယဝ္ꨵꨓꨯꨅုိင္ꨳ ꨁိင္ꨲꨓꨯꨵꨁꨤဝ္းꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ꨕြင္းယꨤမ္းမ္ꨮးေတလꨯꨳꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨬလꨳ မီးတꨤင္းꨟူꨵတꨤင္းေမဳဝꨯꨵယူꨲယဝ္ꨵ ။ ေပဳးထုိင္မဳး ꨡဳꨲယု (20 ꨬလꨳ 30) ꨓꨯꨵ ေပဳးꨡဝ္ပꨤꨯးပိင္ꨲꨉဳꨲဝဳꨳေꨀဳꨳ ေတလꨯꨳꨟပ္ꨵꨅုမ္ꨲပြꨯꨵ ( Graduation ) ဝꨯꨵꨓုိင္ꨳꨓုိင္ꨳꨡꨤꨓ္ယဝ္ꨵ ၊ ယဝ္ꨵ ꨁိင္ꨲꨁꨤဝ္းꨓꨯꨵ ယဝ္ꨵမꨓ္းေတꨟꨱတ္း ꨟꨮ္ꨳꨅꨤတ္ꨳပꨤꨓ္ꨟဝ္း လꨰꨀ္ꨳလꨤꨯ ꨀꨮဳꨲတꨤင္းတီꨳꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲ ၊ ဝꨤꨯးလင္ (20) ပꨤꨯꨀꨮဳꨲꨓꨯꨵ မ္ꨮးထုꨀ္ꨲလီꨟꨱတ္း ꨀꨤꨓ္လြင္ꨳꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲတူဝ္ꨀဝ္ꨲꨟꨰင္းꨟꨰင္းယူꨲ တီꨳꨡꨓ္တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ထုꨀ္ꨲလီꨟꨱတ္း တဳꨲတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨓꨯꨵ ꨡꨓ္ထုꨀ္ꨲလီꨟꨱတ္း ေတမီးယူꨲ (7) ꨟူဝ္ေꨁဳꨳ -
꨼) လူဝ္ꨲꨟဳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္း
ယဳꨲေပဝူꨓ္ꨵဝဳꨳ ꨀꨤꨓ္ꨟဳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္း ꨀꨤꨓ္ꨟဳပꨤꨯးပိင္ꨲꨉဳꨲ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ယဝ္ꨵယဝ္ꨳ သုတ္းယဝ္ꨵ ꨡမ္ꨲမီးသင္ထꨰင္ꨳ ၊ ꨀြပ္ꨳꨓꨯထုꨀ္ꨲလီ ꨟဳ လꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္း ꨟဳꨡဝ္ေသေသ ။ေပဳးမီးꨁꨤဝ္းယꨤမ္း ယဳꨲယူꨲလꨤꨯ ယဳꨲေပယဳꨵꨁꨤဝ္းယꨤမ္း လူဝ္ꨲꨟဳေမဳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္ꨳ ꨁိုꨓ္ꨳꨟꨱꨓ္း ꨟဳသြꨓ္ꨡဝ္ပိင္ꨲꨉဳꨲ ၊ ꨟဳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္း ꨓူိဝ္ Online ꨬလꨳ ꨡꨓ္ပိူꨓ္ꨳသြꨓ္ပꨓ္ လိꨀ္ꨳလိꨀ္ꨳလꨤꨯးလꨤꨯး Free ေꨀဳꨳမီးတꨤင္းꨓမ္ လူဝ္ꨲေမဳꨟဳꨡဝ္မဳးသ္ꨮꨲတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ꨟꨮ္ꨳꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲ ။ မီးꨁꨤဝ္းယꨤမ္းတꨤꨓ္းမူိဝ္ꨳလ္ꨮ ꨟꨮ္ꨳေမဳꨟဳꨟꨱꨓ္းꨟူꨵꨀူꨳꨁꨤဝ္း ယဳꨲေပꨟꨱတ္းꨀူꨓ္းယဳꨵꨅꨤတ္ꨳပꨤꨓ္ꨲတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨁုိꨓ္း။
꨽) ꨡမ္ꨲလူဝ္ꨲꨀူဝ္ꨟꨱတ္းꨕိတ္းသင္
ေပဳးထုိင္မဳး ꨡဳꨲယု 20 ပꨤꨯယဝ္ꨵꨓꨯꨅုိင္ꨳ ꨅ္ꨮꨀူꨓ္းꨟဝ္း ꨡမ္ꨲဝဳꨳယိင္းꨅꨤꨯး ပꨱꨓ္ꨕြင္းꨅ္ꨮဝꨤꨯး ꨬလꨳ ꨅ္ꨮꨟꨤဝ္ꨵꨟꨰင္း ။ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ေတꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္သင္ ယိူင္းꨡꨤꨓ္းသင္ ꨁꨯꨳꨀꨮဳꨲတꨤင္းလ္ꨮ ꨟꨮ္ꨳမီး ေꨁဳꨳယူိင္းꨡꨤꨓ္း ꨟꨤတ္းꨟꨤတ္းꨟꨤꨓ္ꨟꨤꨓ္ ယဳꨲေပꨀူဝ္ꨕိတ္း ယဳꨲေပꨀူဝ္သင္ ေပဳးတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ယုမ္ꨲယမ္ဝဳꨳ ꨓꨯꨵပꨱꨓ္လြင္ꨳလီ ꨓꨯꨵပꨱꨓ္ꨕြꨓ္းလီတဳꨲတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ ꨬလꨳ ꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓမ္ꨓꨯꨅုိင္ꨳ ꨡမ္ꨲလူဝ္ꨲယြမ္းꨀꨤꨓ္ꨵ ꨀꨤꨓ္ꨕိတ္းꨀꨤꨓ္ထုꨀ္ꨲꨓꨯꨵ မꨓ္းပꨱꨓ္ ꨀꨤꨓ္သြꨓ္ꨀူꨓ္းꨟဝ္း မꨓ္းပꨱꨓ္ꨀꨤꨓ္သြꨓ္တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨟဝ္း ꨟꨮ္ꨳꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨬလꨳ ꨟꨮ္ꨳမီးလြင္ꨳတꨤင္းꨁတ္းꨅ္ꨮေသꨓꨯꨵထꨰင္ꨳꨀူꨉ္း။
꨾) လြင္ꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း ꨬလꨳ ꨟꨮ္ꨳေမဳꨟြမ္ꨅူꨵငိုꨓ္းတြင္း
လြင္ꨳꨓꨯꨵေတꨵ ꨕ္ꨮꨕ္ꨮေꨀဳꨳေတလꨯꨳေမဳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းငိုꨓ္း ေတလꨯꨳေမဳꨟြမ္္ပꨰင္းငိုꨓ္းတြင္းေတꨵေတꨵဝဳꨳဝဳꨳ ꨬလꨳ ေတလꨯꨳေမဳꨅꨤတ္းငိုꨓ္းတြင္း လြင္ꨳꨅ္ꨮꨵတုိဝ္းꨟဝ္း လမ္လြင္ꨳေတꨵေတꨵ။ ေပဳးꨡဝ္ꨀူꨓ္း မူိင္းပိူꨓ္ꨳလꨤတ္ꨳ ꨬလꨳ ပိူꨓ္ꨳသြꨓ္လုꨀ္ꨳꨡြꨓ္ꨲပိူꨓ္ꨳဝꨯꨵ ေပဳးꨀူꨓ္းꨓုိင္ꨳေꨀဳꨵ ꨡမ္ꨲဝဳꨳ ꨅꨤꨯးယိင္း ေပဳးထုိင္ ꨡဳꨲယု (25) မဳး ေတလꨯꨳေမဳꨟြမ္ငိုꨓ္း ꨬလꨳ ꨅူꨵငိုꨓ္းလꨯꨳ ꨓုိင္ꨳလိူꨓ္ ꨓုိင္ꨳလိူꨓ္ (200) ေတဳꨲလဳꨲ (ငိုꨓ္းမꨤꨓ္ꨳ ꨓိုင္ꨳသꨰꨓ္) ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ ေတလꨯꨳ လူင္းꨡလꨤင္း ( Investment) ꨀꨤꨓ္ငꨤꨓ္းဝꨯꨵ ꨓုိင္ꨳတီꨳတီꨳဝꨯꨵ။ သင္ဝꨓ္းꨓုိင္ꨳမဳး ေပဳးမ္ꨮးမီးꨡဳꨲယု 65 မဳး ငိုꨓ္းꨅ္ꨮꨵတုိဝ္း ꨡꨓ္မꨓ္း ꨟြမ္ဝꨯꨵ ( Save Money ) မ္ꨮးေတ
မီးꨀꨮဳꨲ 8000 ေတဳꨲလဳꨲယဝ္ꨵ ။ ꨀြပ္းꨓꨯ ေပဳးတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ ယူိင္း
ꨡꨤꨓ္းꨁꨯꨳꨀိꨓ္ꨁꨯꨳယူꨲ မူိꨓ္ပိူꨓ္ꨳ ꨁꨯꨳမီးꨓဳꨳမီးတဳ မူိꨓ္ပိူꨓ္ꨳေꨀဳꨳ ေတလꨯꨳ ေမဳꨅူꨵငိုꨓ္း ꨬလꨳ ေတလꨯꨳေမဳꨅꨤတ္း ငိုꨓ္းတြင္း ꨟꨮ္ꨳမꨓ္းမီး ꨕြꨓ္းလီ ꨓူိဝ္တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ ꨁိုꨀ္ꨵꨁိုꨀ္ꨵ။ ငိုꨓ္းထုꨀ္ꨲလီꨅ္ꨮꨵꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨵ ငိုꨓ္းထုꨀ္ꨲလီꨡြꨀ္ꨲꨡမ္ꨲꨡြꨀ္ꨲ ꨟꨮ္ꨳေမဳꨅ္ꨮꨵ
ꨁိုꨀ္ꨵꨁိုꨀ္ꨵ။
꨿) ꨟꨮ္ꨳတꨱမ္ꨳလိꨀ္ꨳမꨤꨯꨬလꨳ ꨕꨰꨓ္ꨀꨤꨓ္
ေꨁဳꨳယူိင္းꨡꨤꨓ္း တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ မီးသင္ေတꨵေတꨵ ꨟꨮ္ꨳတꨰမ္ꨳလူင္းꨓ္ꨮးပပ္ꨵ ꨬလꨳ ꨟꨮ္ꨳမီး Plan ေသေသ။ သြင္လြင္ꨳꨓꨯꨵ ပꨱꨓ္ ငဝ္ꨳꨁꨤမ္ꨲပိုꨓ္ꨵ ꨀꨤꨓ္တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨓုိင္ꨳꨡꨓ္ ၊ ꨟꨮ္ꨳတꨰမ္ꨳလိꨀ္ꨳမꨤꨯ ( Note Book ) ဝꨯꨵ မူိꨓ္ꨡꨓ္တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ယိူင္းꨡꨤꨓ္း ꨀꨱဝ္ꨲꨀပ္းလြင္ꨳ ပꨤꨯးမꨤꨀ္ꨲမီးꨟဳး ပꨤꨯးꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨟဳး ꨬလꨳ ꨀူꨳပꨤꨯးပꨤꨯး။ သင္ꨟꨱတ္းꨓꨯꨅုိင္ꨳ ပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵꨟဝ္း
ꨡြꨀ္းꨟဝ္းေꨀဳꨳေတ ꨁိုꨀ္ꨵတြꨓ္းမဳး ၊ ꨓ္ꨮးမုိဝ္း ꨡမ္ꨲပꨯꨲမီးငိုꨓ္း ေသꨡိတ္းေꨀဳꨳယဝ္ꨵ ေပဳးမီး ꨕꨰꨓ္ꨀꨤꨓ္ ယူꨲꨓꨯꨅုိင္ꨳ မꨓ္းမူိꨓ္ꨓင္ꨲ ꨀꨤꨓ္ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨓုိင္ꨳꨡꨓ္ယူꨲယဝ္ꨵ။
ꨡမ္ꨲမီးꨕꨰꨓ္ꨀꨤꨓ္သင္ ꨡမ္ꨲမီးလြင္ꨳ လိꨀ္ꨳမꨤꨯသင္ꨓꨯꨅုိင္ꨳ သမ္ꨵဝဳꨳ
ꨁꨯꨳပꨱꨓ္ ꨁုꨓ္ꨳသုိꨀ္း ꨁꨯꨳပꨱꨓ္ သေထးလူင္ေꨀဳꨳယဝ္ꨵ မꨓ္းေꨀဳꨳတုိꨓ္း
ꨡမ္ꨲပꨱꨓ္မဳးလꨯꨳ။
ꩀ) ꨟꨮ္ꨳမီးလြင္ꨳတူင္ꨵꨓိူင္ꨳ ꨬလꨳ ꨅ္ꨮၾတဳး
တြꨓ္ꨳတဳꨲတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ေတယူꨲလီ ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲ မ္ꨮꨲသုင္ꨓꨓ္ꨵ ေတလꨯꨳမီး ꨀꨤꨓ္တူင္ꨵꨓူိင္ꨳ Exercise ယူꨲေသေသ ꨓꨯꨵေꨀဳꨳလမ္လြင္ꨳေတꨵေတꨵ ꨡဝ္ေပꨵလꨯꨳ ꨁꨱꨓ္ (Enemy) တꨤင္းꨓြꨀ္ꨲလꨯꨳꨀူꨉ္း ေပဳး ꨓ္ꨮးတူဝ္ꨟဝ္း ꨟဝ္းꨡမ္ꨲꨡဝ္ေပꨵလꨯꨳေꨀဳꨳ ေꨁဳꨳယိူင္းꨡꨤꨓ္းꨟဝ္း လြင္ꨳꨁꨯꨳꨟꨱတ္းꨁꨯꨳပꨱꨓ္ꨟဝ္းေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲထုိင္တီꨳလ္ꨮ ၊ ယြမ္ꨵမီးꨀꨤꨓ္ တူင္ꨵꨓူိင္ꨳ ꨬလꨳ သင္ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ငꨤꨓ္းမဳး ပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵꨟဝ္း လြင္ꨳယꨤပ္ꨲꨟဝ္း ꨀူꨳလြင္ꨳလြင္ꨳ ꨡြꨀ္းꨟဝ္းေတဝူꨓ္ꨵလꨯꨳလီ ꨬလꨳ ꨀꨤꨓ္ငꨤꨓ္းꨟဝ္းေတꨁိုꨓ္ꨳꨓဳꨳလꨯꨳလီ။ တဳꨲꨡြꨀ္းꨟဝ္း ပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵꨟဝ္း ေတꨁိုꨀ္ꨵတြꨓ္းေꨀဳꨳ ေတလꨯꨳမီးꨅ္ꨮသမထီꨵ ꨬလꨳ ꨅ္ꨮၾတဳးယူꨲေသေသ ꨀြပ္ꨳꨓꨯꨅ္ꨮေတꨓြꨓ္းꨡမ္ꨲꨓꨓ္ မူိင္းလꨰင္းမဳး ꨾ ꨓဳးထီး ꨟꨮ္ꨳမီးလြင္ꨳ ဝꨯꨵꨅ္ꨮꨓိမ္ ꨟꨮ္ꨳꨓင္ꨳပꨓ္ ၾတဳး။ ယြမ္ꨵꨓင္ꨳၾတဳးꨬလꨳ ꨅ္ꨮꨟဝ္းေတꨀတ္းယꨱꨓ္ꨳꨅ္ꨮ ꨬလꨳမီးလြင္ꨳꨅ္ꨮ ꨓိမ္ တတ္းတတ္းသင္ေꨀဳꨳေတꨡမ္ꨲꨕိတ္းသင္။ လြင္ꨳꨓင္ꨳၾတဳးꨓꨯꨵေꨀဳꨳ မꨓ္းပꨱꨓ္လြင္ꨳꨀꨤꨓ္သဳꨲသꨓဳꨲ ꨟဝ္းꨓုိင္ꨳꨡꨓ္။
ꩁ) ယဳꨲေပယုမ္ꨲပိူꨓ္ꨳလူိဝ္ေသတူဝ္ꨀဝ္
ေပဳးꨀုမ္ꨲတူꨉ္း တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္း ꨡူိꨉ္းလီꨟဝ္း ꨬလꨳ ꨅြမ္းတူင္ဝူင္းꨟဝ္း ꨟꨮ္ꨳပိူꨓ္ꨳꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲ ပိူꨓ္ꨳလꨯꨳမီးꨟူိꨓ္း မီးေယး မီးငိုꨓ္းတြင္းꨁမ္း ꨓမ္ꨀူꨉ္းေတꨵ ပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨬလꨳ ေꨁဳꨳယိူင္းꨡꨤꨓ္း တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ ꨅင္ꨲေမဳꨟꨤꨯꨬလꨳ လူꨵ။ ꨟꨓ္ပိူꨓ္ꨳꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲေသ ꨀဝ္ꨡမ္ꨲပꨱꨓ္လꨯꨳ ꨀဝ္ေတꨵꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းပꨱꨓ္လꨯꨳ ꨡမ္ꨲမီးမူိꨓ္ပိူꨓ္ꨳလꨯꨳ
ꨀုမ္ယုမ္ꨲပိူꨓ္ꨳလိူဝ္ေသ တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨀူꨉ္းေတꨵ တုိꨓ္းꨡမ္ꨲမီးဝꨓ္းမꨓ္းတဳꨲေတꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲလꨯꨳ ဝꨤꨯးလိုꨓ္းမဳး ေမဳပꨱꨓ္ꨀꨮဳꨲ ꨀူꨓ္းယြင္ꨲꨀူꨉ္း။ တဳꨲတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ေတꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨓꨓ္ꨵ ꨟꨮ္ꨳမီးꨀꨤꨓ္ꨟဳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းယူꨲေသေသ ꨟꨮ္ꨳမီးလြင္ꨳယုမ္ꨲယꨤမ္တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ ꨀူꨳꨁꨤဝ္းꨡမ္ꨲဝဳꨳ မူိဝ္ꨳꨅ္ꨮတူꨀ္းꨟဳး မူိဝ္ꨳတုꨀ္ꨵꨁ ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨓꨯꨵ တုꨀ္ꨵꨁ လꨯꨳꨟြင္ꨵလꨯꨳꨟꨤꨯꨳ ဝꨓ္းမူိဝ္ꨳꨕုꨀ္ꨳမဳး
ꨅင္ꨲလꨯꨳယုမ္ꨵ ꨅင္ꨲလꨯꨳမီး ꨅင္ꨲလꨯꨳꨁူဝ္ ꨀြပ္ꨳꨓꨯ ေတလꨯꨳယုမ္ꨲꨓမ္ꨵꨀတ္ꨵတူဝ္ꨀဝ္ ꨬလꨳ တꨤင္းꨁတ္းꨅ္ꨮတူဝ္ꨀဝ္လိူဝ္ေသပူိꨓ္ꨳေသꨲေသꨲ။
ꩂ) ꨟꨮ္ꨳမီးꨓမ္ꨵꨅ္ꨮလီ
ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္သင္ေꨀဳꨳယဝ္ꨵ ꨟꨮ္ꨳမီးလြင္ꨳꨓမ္ꨵꨅ္ꨮလီ ꨟꨮ္ꨳမီးေသꨲတဳꨓဳꨲ ယဳꨲေပꨟꨱတ္း ပူꨓ္ꨵဝူꨓ္ꨳပူꨓ္ꨵꨀမ္ꨲꨀူꨉ္း။ေပဳးꨟဝ္းမီးꨓမ္ꨵꨅ္ꨮလီ ေမဳ
ဝꨯꨵꨅ္ꨮလီေတဳꨲပိူꨓ္ꨳ ဝꨓ္းꨓုိင္ꨳꨕြꨓ္းလီမꨓ္းတုိꨓ္းမဳးꨅူးတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ ၊ ေပဳးꨟꨓ္ꨀူꨓ္း တုꨀ္ꨵ ꨀူꨓ္းꨕꨤတ္ꨲ ꨬလꨳ ꨀူꨓ္းပꨤꨯေꨕးꨀူꨳလြင္ꨳလြင္ꨳ ꨟꨮ္ꨳေမဳꨅြꨯꨳထꨰမ္ ꨟꨮ္ꨳေမဳပꨓ္ꨟꨰင္းပိူꨓ္ꨳ သမ္ꨵꨡမ္ꨲသင္ ꨡမ္ꨲမီးငိုꨓ္း
ꨅြꨯꨳပိူꨓ္ꨳေꨀဳꨳ သင္မီးꨓမ္ꨵꨀꨮꨤမ္း ပꨓ္ꨟꨰင္းꨅ္ꨮꨁဝ္ တြꨓ္ꨳတဳꨲ ꨀူꨓ္း
တူꨀ္းꨀိꨓ္း တူꨀ္းသုမ္းꨓꨓ္ꨵေတꨵ မꨓ္းလꨯꨳမီးꨟꨰင္းꨅ္ꨮေတꨵေတꨵဝဳꨳ
ဝဳꨳ။ၾꨕဳးပꨱꨓ္ꨅဝ္ꨳꨟဝ္း ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ ꨅဝ္ꨳေပဳꨳသိင္ထꨤမ္း ꨟဝ္းေꨀဳꨳယꨤမ္ သင္သြꨓ္ဝꨯꨵ ꨟဝ္းပꨱꨓ္ꨅꨤဝ္းꨁူိဝ္း Buddhist ꨟဝ္းလူဝ္ꨲ မီးꨓမ္ꨵꨅ္ꨮလီ လူဝ္ꨲေမဳပြꨯꨲဝꨮꨤင္းꨁꨮꨤင္း ပိူꨓ္ꨳ ေပဳးꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳ
ꨅ္ꨮꨟဝ္းေꨀဳꨳ ꨡမ္ꨲꨀတ္းယꨱꨓ္။
ꨅြမ္းလူꨉ္ꨳꨁဳꨳ လꨯꨳꨟဳလꨱပ္ꨳꨟꨱꨓ္းမဳး လꨯꨳထူပ္းမဳးꨅိူဝ္းꨓꨯꨵ ꨁိုꨓ္းꨡဝ္မဳး ꨅꨰꨀ္ꨲပꨓ္ ( Sharing ) တꨯးေꨀဳꨵꨟဝ္းꨁိုꨓ္ꨳ ꨡမ္ꨲꨓꨓ္ လုꨀ္ꨳꨟꨱꨓ္းꨟဝ္း ꨬလꨳ တြꨓ္ꨳတဳꨲ ꨀူꨓ္းမီးꨡဳꨲယု ꨓ္ꨮး ( 20 to 30 )
ꨅူိဝ္းꨡꨓ္ꨟူꨵလိူဝ္ေသꨁဳꨳ ꨅူိဝ္းꨡꨓ္မီးပꨤꨯးဝူꨓ္ꨵလီ လိူဝ္ေသꨁဳꨳေꨀဳꨳ
မီးတꨤင္းꨓမ္ ပီꨳꨟူꨵꨓုိင္ꨳ ꨓြင္ꨵꨟူꨵသြင္ ꨓꨯေသꨬလꨳ ꨟဝ္းꨟဳး ꨕ္ꨮꨟူꨵ ꨕ္ꨮေမဳေꨀဳꨳ ꨅꨰꨀ္ꨲပꨓ္ꨀꨓ္ꨓꨯေသꨬလꨳ ၊ သင္ဝဳꨳꨁဳꨳꨟဝ္း လꨯꨳတꨰမ္ꨳꨕိတ္း လꨯꨳတꨰမ္ꨳ ꨡမ္ꨲမꨰꨓ္ꨳꨅ္ꨮသူꨅဝ္ꨳ ꨁဝ္ꨀူꨳေꨀဳꨵေꨀဳꨳ ꨟꨮ္ꨳပြꨯꨲဝꨮꨤင္းꨁꨮꨤင္းပꨓ္ꨁဳꨳꨟဝ္း ꨓမ္ꨓမ္ေသꨀမ္းꨁဳꨳ မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ။


Post >>> S.S.S
ShanStateDefenceArmy
Share:

ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီမူၼ်ႉႄမး လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁဝ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08/02/2018 ၶႃႈၵႂႃႇေလႇ ၼႂ်းပွႆးတီႈၼိုင်ႈ ၽွင်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈတွင်ႉမႆႈၶဝ်ႈေတႉေတႉ ႄလႈ လႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၵိၼ် ၶဝ်ႈသွႆးတႆး ၼႂ်းလၢၼ်ႉတီႈၼိုင်ႈ သမ်ႉပဵၼ်လၢၼ်ႉသၢဝ်ဢွၼ်ႇ မွၵ်ႈဢႃႇယု 18/19 ၊ ၵွပ်ႈပဵၼ်ဝၼ်းပွႆးႄလႈ ၵူၼ်းေၵႃႈၼမ်ေတႉေတႉ ၼႂ်းလၢၼ်ႉၼၼ်ႉ ၶႃႈေၵႃႈလႆႈၵႂႃႇၼင်ႈၸွမ်းၵူၼ်းမီးၼႃႈ မီးတႃ ၵူၼ်းမီးငိုၼ်းေၵႃႈဝႃႈလႆႈ။ ၽိူၼ်လုၵ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇၼင်ႈၸွမ်းမီးၵူၼ်း 5ေၵႃႉ ၶႃႈေတႉဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၽႂ်ေသေၵႃႉ ယဝ်ႉၵႂႃႇၼင်ႈၵိၼ်ေၵႃႉလဵဝ် မိူဝ်ႈၽွင်ႈယၢမ်းၶႃႈၵိၼ်ၶဝ်ႈသွႆးယူႇၼၼ်ႉ မီးပႃႈေၵႃႉၼိုင်ႈ မႃးတီႈၽိူၼ် ဢၼ်ၶႃႈၼင်ႈၼၼ်ႉေသ ၶဝ်ႈမႃးၶၢႆၶဝ်ႈမုၼ်း ၶူးပၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈမုၼ်း ၶႃႈၽွင်ႈ ၶႃႈေၵႃႈလႆႈ ပၼ်ႁႅင်းသိုဝ်ႉ ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ၼုိင်ႈၸွၵ်း 20ဝၢတ်ႇ ၊ ၵမ်းၼႆႉ ၵူၼ်းဢၼ်ႁဝ်းၼင်ႈၽိူၵ်လဵဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ေၵႃႈသုိဝ်ႉ ထၢမ်ႇဝႃႈ ၼိုင်ႈၸွၵ်းၵႃႈႁုိဝ်? ပႃႈၼၼ်ႉလႆႈတွပ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၼိုင်ႈၸွၵ်း 20ဝၢတ်ႇ ေတဢဝ် 4ၸွၵ်းေဢႃႈဝႆႉပၼ် 50ဝၢတ်ႈႄလႈ ၶိုၼ်းလၢတ်ႈဝႃႈၼၼ် ပႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈဝႃႈဢမ်ႇလႆႈၶႃႈ ပၼ်ၶႃႈ60ဝၢတ်ႇႄလႈဝႃႈ ။ လိုၼ်းသုတ်းမႃး ပႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ လႆႈယွမ်းၶၢႆပၼ်ေသယဝ်ႉ ၶႃႈတူၺ်းပႃႈၼၼ်ႉ ေတႁပ်ႇၶၢႆမႃးတၢင်းဝၼ်းႄလႈႁုိဝ်ႉေၵႃႈပႃး ၵွပ်ႈၼႆလႆႈၶၢႆပၼ်သုမ်း။ ၵမ်ႉၼႆႉ ၶႃႈၵိၼ်ၶဝ်ႈသွႆးယဝ်ႉယဝ်ႈႁွင်ႉၸဝ်ႈလၢၼ်ႉ ၼၢင်းယိင်းေၵႃႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၼၼ်ႉမႃး ေသပၼ်ၵႃႈၶဝ်ႈသွႆး ၵမ်းၼႆႉ ပီႈၸၢႆးေၵႃႉၼၼ်ႉေၵႃႈ ထၢမ်ႇဝႃႈၵႃႈၶဝ်ႈသွႆး တၢင်းမူတ်းတူၵ်းၵႃႈႁုိဝ်? သမ်ႉတူၵ်း450ဝၢတ်ႇ ယိင်းဢွၼ်ၼၼ်ႉ ဢၢင်ႈၶိုၼ်းထွၼ်းငိုၼ်းၶိုၼ်း 50B သမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ ဢဝ်ဝႆႉတႃၸႂ်ႉၼွင်ႉဝႃႇ။ တီႈၼႆၶႃႈၶိုၼ်းထၢတ်းတူၺ်း မီးယူႇ2ေၶႃႈ။
1) ႁဵတ်းသင်ႁဝ်းသမ်ႉၶႆႈဢဝ်ေပႉပုၼ်ႈၵူၼ်းေၵႃႉလူဝ်ငိုၼ်း ???
2) ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်ႁဝ်း ဢမ်ႇလူဝ်ငိုၼ်းသမ်ႉ ႁဵတ်းသင်ႁဝ်းပၼ်ၼႃႈလီ ???
ၸိူဝ်းၼႆႉႁဝ်းလူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ် မူၼ်ႉေမးယဝ်ႉ တႆးႁဝ်းဢူိဝ်း။


Post>>> S.S.S
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts