ၵႂၢမ်းသင်ႇၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းပိုတ်ႇ College လွႆတႆးလႅင်း

 


ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း

            မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 24.07.2021 ပဵၼ်ဝၼ်းမီးမင်ၵလႃႇ ဝၼ်းလီဝၼ်းမျၢတ်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ တီႈဢၼ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶူးသွၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် တီႈလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ႁႂ်ႈေပႃးႁွတ်ႈထိုင်ၸွမ်ႁွတ်ႈထိုင်ပၢႆ မီးၸၼ်ႉၸွမ် လွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းမႃးၼႆႉယူႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24.07.2021 ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၶူးသွၼ်ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ (4)ထိုင် ၸၼ်ႉ (12)ဢိၵ်ႇပႃး ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ (533)ေၵႃႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပိုတ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆးယိင်း မီး (8)ေၵႃႉေသ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၸဝ်ႈၵႅမ်(1) ၸွမ်ႁၢၼ်ၸၢႆးယီႈ ၊ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင်လၢၼ်တႆး ႄလႈ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လွႆတႆးလႅင်း ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် လွၼ်ႉတႆး ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ သပ်ႉလႅင်းႄၼၵႂႃႇ လွင်ႈလႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ႄလႈ ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ပၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇ ၼႂ်းပီႊ 2021-2022 ၵႂႃႇယူႇ။

            ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း တီႈလႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇႄလႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵႂႃႇပႃး တီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶူးသွၼ်ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ေတမီးယူႇလၢႆလၢႆႁူဝ်ေၶႃႈ။ မိူၼ်ၼင် 

 1. လွင်ႈေယးၵႃတၢင်းပဵၼ်
 2. ႁႂ်ႈမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း
 3. ႁႂ်ႈမီးတၢင်းႁူႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ
 4. လူဝ်ႇမီးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ လီလီ
 5. ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 6. ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈေတႃႇၵၼ်
 7. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းမိူင်း မိူဝ်းၼႃႈ

                                        ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇပႃးတၢင်းၼမ်ယူႇ။


 • လွင်ႈေယးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်

                   ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉၼႆႉ ၶႂ်ႈမီးငိုၼ်းၶမ်းၵႃႈႁိုဝ်မီး ၶႂ်ႈမီးၼႃႈတႃလီၵႃႈႁိုဝ်မီး ေပႃးၵၢၼ် ပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉေၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပွင်လွင်ႈသင်။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ေယးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ မီးလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ မီးလူင်ၵႂႃႇၵူႈမိူင်း  မီးငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးေယးၵႃႇသင် ဢမ်ႇမီးတၢင်းပဵၼ်သင်မႃး။ မိူၼ်ၼင်ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁဝ်းၶဝ်ေၵႃႈ ၵဝ်ၵမ်းၵမ်းၵႆႉလၢတ်ႈယူႇတႃႇေသႇေသႇ လွင်ႈႁႂ်ႈေမႃယူႇေမႃၵိၼ် ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉေယးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် 19 ၼႆႉယူႇတႃႇေသႇ  ၵူၼ်းသိုၵ်းၵဝ်ႇၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ် ေပႃးၶႂ်ႈၶၢၼ်ႉငိၼ်းယဝ်ႉယူဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵဝ်ၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ၾၢင်ႉေယးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ယွၼ်ႉႁဝ်းႁၵ်ႉၵၼ် ယွၼ်ႉႁဝ်းၵူဝ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ေၵႃႈ ၵူဝ်မၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇႄလႈ လႆႈလၢတ်ႈလႆႈ သင်ႇလူင်းၵႂႃႇတီႈၶဝ်တႃႇေသႇယူႇ။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇသူၶဝ်ေတလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ဢဝ်လီလီ တွၼ်ႈတႃႇသူၶဝ်ေတသွၼ်ဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆးလႆႈလီလီ ယႃႇႁႂ်ႈေယးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် ၶဝ်ႈမႃးၸူးသူၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၵႂႃႇၵၢၼ်မႃး ၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းေသ ၵူတ်ႇထတ်းယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈဢမ်ႇမႃးၸွမ်းပိူင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလၵ်ႉၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်းလူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ သင်ထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃး ထူပ်းႁၼ်ၺႃး ေတဢဝ်ဢေယးၵႂႃႇထိုင်တီႈယူႇ  ယွၼ်ႉႁဝ်းေၵႃႉလဵဝ်ေသ ၸၢင်ႇဢဝ်ၸိူဝ်ႉမႅၼ်းမႃး ႄၽႈၵႂႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼၼ်ႉယႃႇႁႂ်ႈမီး။


ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၊ ၶူးႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း


 • ႁႂ်ႈမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း

                မီးႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ယဝ်ႉ သွၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉ ယႃႇေပသွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ်လၢႆလၢႆ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သူၶဝ်လူဝ်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ၼမ် ဢမ်ႇဝႃႈၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းေတႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ေတလႆႈႁဵၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူႉ တွၼ်ႈတႃႇေတပဵၼ်မႃးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ သွၼ်ႁဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ယဝ်ႉၵႂႃႇလၢႆလၢႆဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၸၼ်ႉၸွမ်မႃးယဝ်ႉ သူၶဝ်ေတလႆႈႁဵၼ်းႁူႉဢဝ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် တွၼ်ႈတႃႇေတဢမ်ႇၵႂႃႇပဵၼ်ၶီႈၶႃပိူၼ်ႈ တူၵ်းလွၵ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ေပႃးၶဝ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵိူတ်ႇၼႂ်းၽႅၼ်လိၼ်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတွၼ်ႈတႃႇေတၶဝ်ႈမႃးႁဵၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်းႄလႈ ႁဵတ်းသိုၵ်းၵၼ်ၵူႈေၵႃႉသင် ဢႃႇယုတဵမ် 18 မႃး။ ေပႃးမႃးတူၺ်း မိူဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈေၵႃႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉမီးႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ် (10)ေၵႃႉ ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းသိုၵ်းၸွမ်းၵၼ် ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းမႃးၵူၼ်း ၸိူဝ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉလိူဝ်ေသႁဝ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးပၺ်ႇၺႃႇလိူဝ်ေသႁဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၼွၵ်ႈမိူင်းပႅတ်ႈမူတ်း လိုၼ်းသုတ်းၵိုတ်း ႁႃးသွင်ေၵႃႉ ( ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ) ၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းသိုၵ်းယူႇၼႆႉ။ ၵဝ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉဝူၼ်ႉေသပွၵ်ႈဝႃႈ ေတမႃးႁဵတ်းသိုၵ်းၶၢဝ်းယၢမ်းေပႃးတၼ်ႇၼႆႉ ယၢမ်ႈဝူၼ်ႉဝႆႉဝႃႈ ေတႁဵတ်းသိုၵ်း (5)ပီႊယဝ်ႉေၵႃႈ ေပႃးယဝ်ႉၼႆၵူၺ်း  ၵူၺ်းၼႃႇလိုၼ်းသုတ်းမႃး ဢိင်ႇၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေသ လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမႃးေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

 • ႁႂ်ႈမီးတၢင်းႁူႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

                ႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလီလီ မီးပၺ်ႇၺႃႇမႃးယဝ်ႉ ယႃႇေပမီးမႃႇၼႃႉ ေတႃႇၵၼ် ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ပၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆးႁဝ်း ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉ လူႉၵွႆႇယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇၶဝ် ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၵဝ်ဢွၼ်ႁူဝ် မိူဝ်ႈပၢၼ် ၼၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၶဝ်တၢင်း ပီႈသၢင်ႈမၢတ်ႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇၸၼ်ႉသုင်လၢႆလၢႆ မႃးၺႃးၵၼ် ယွၼ်ႉၵႂၢမ်းဢိင်းၵိတ်ႉဢွၼ်ႇၼိုင်ႈေၶႃႈသွင်ေၶႃႈၵူၺ်း ထိင်ႇၵၼ်ေမႃးၵၼ်ေပႃးဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆးေသပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉေၶႃႈၵႂၢမ်းဢိင်းၵိတ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈတူဝ် သွင်တူဝ်ၵူၺ်း ပၢင်ၵုမ်ႇဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆးေၵႃႈ ယၢမ်ႈပဵၼ်မႃး  ၵဝ်ေၵႃႈဝႃႈႁင်းၶဝ်ေသယဝ်ႉ တီႈဢၼ်သူၶဝ်ထိင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵဝ်ဢမ်ႇႁူႉၵႂၢမ်းဢိင်းၵိတ်း လိၵ်ႈဢိင်းၵိတ်ႉႄလႈ ၵဝ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႇႄၵႈၶၢႆပၼ်သူၼႆေသယဝ်ႉၵႂႃႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သူၶဝ်ႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ လူဝ်ႇႁဵၼ်းႁူႉဢဝ် ႁႂ်ႈႁူႉပႃးတၢင်းႁူႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈေမႃလိၵ်ႈလၢႆလၢႆ ေမႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃလၢႆလၢႆၽႃႇသႃယဝ်ႉေသ ဢမ်ႇေမႃႁဵတ်းၵၢၼ်သင် ၸႂ်ႉသင်ဢမ်ႇပဵၼ် လၢတ်ႈသင်ဢမ်ႇႁူႉသုင်တႅမ်ႇၼၼ်ႉ ယႃႇေပႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ႁူႉလိၵ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇႁူႉလၢႆး ဢမ်ႇေမႃႁဵတ်းၵၢၼ်သင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်လႃးလႃး။ မီးၸၼ်ႉသုင်မႃးယဝ်ႉ ယဝ်ႉႁဵၼ်းသုင်မႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယႃႇေပဝႆႉၸႂ်မႃႇၼႃႉေတႃႇၵၼ် ႁႂ်ႈေမႃၽွမ်ႉၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း။

 • လူဝ်ႇမီးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈလီလီ

                ေပႃးမီးႁူင်းႁဵၼ်း ေပႃးသွၼ်ႁဵၼ်းေၵႃႈ လူဝ်ႇမီးပႃးႁူင်းတူၺ်းလီမိူၼ်ၵၼ် ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈႁႃေၶႃႈမုၼ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်း။ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇႄတႉႄတႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၶႆႈမီးထိုင်ၸၼ်ႉလႂ်ထိုင်ယဝ်ႉ သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈလီလီ ပပ်ႉလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးေၵႃႈဢမ်ႇေပႃးမီးသင်ၼႆၸိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လွင်ႈ လဵဝ်ၵူၺ်း တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ တၢင်းၼွၵ်ႈ ေၵႃႈဢမ်ႇမီးၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇပွင်ႇလွင်ႈသင်။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈတီႈပိူၼ်ႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈၵမ်ႉဢမ်ႇလူဝ်ႇၵူၼ်းပႂ်ႉသင် ပိူၼ်ႈဝႆႉၵွင်ႈထႆႇ CCTV လူဝ်ႇၵႂႃႇၵူႈတီႈ ၽႂ်မႃးဢဝ်ပပ်ႉသင် ၽႂ်မႃးႁႃလူဢၢၼ်ႇပပ်ႉသင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၼႂ်းၽူင်းေသ ထတ်းတူၺ်းႁၼ်လႆႈမူတ်း။ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တၢင်းပပ်ႉၼႂ်းႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ။ ၵၢၼ်လူလိၵ်ႈလူလၢႆးၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်သၢႆႁိူင်လႅင်းတွၼ်ႈတႃႇ ၽဝၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉ ၽႂ်ဢမ်ႇလူလိၵ်ႈ ၽႂ်ဢမ်ႇဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈေၵႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ။

 • ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်

                   ၼႂ်းၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ပၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ လၵ်းလၵ်းမၼ်းလူဝ်ႇမီးယူႇ (3)လွင်ႈ  1) ပိုၼ်းတႆး 2) ပိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ  3) ပိုၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆးႄလႈ ပိုၼ်းလူမ်ႈၾႃႉ  ေပႃးဢမ်ႇ ႁူႉပိုၼ်း ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းၼၼ်ႉ တႃႇေတၵႂႃႇေတႃႇသူႈၵၢၼ်မိူင်း တွၼ်ႈတႃႇေတမႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၼမ်ႉၸႂ်မၼ်းမီးေဢႇၼႃႇ ၵူၼ်းႁူႉပိုၼ်း ၵူၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတႃႇေသႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ပိုၼ်းပႃႇလင်ႁဵတ်းၽိတ်းမႃးသင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းေတလႆႈေမႃလူဢၢၼ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ထတ်းသၢင်ႈေသ ယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းၽိတ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးၼႂ်းပၢၼ်သူၶဝ်။ ေပႃးလီေၵႃႈဢဝ် ေပႃးဢမ်ႇလီေၵႃႈ ယႃႇဢဝ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လွင်ႈလီလွင်ႈၸႃႉမၼ်းတိုၼ်းမီး။ ပိုၼ်းဝၼ်းလင် တီႈႁဝ်းလႆႈ တူၵ်းလွၵ်းပိူၼ်ႈမႃး တီႈႁဝ်းလႆႈသုမ်းမၢၼ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းေတလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ ယဝ်ႉပိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၶိူဝ်းသင်မႃး ယဝ်ႉေၵႃႈတႆးၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃးႄလႈ ပိူၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းေတလႆႈေမႃႁူႉၶိုၼ်းပိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဝ်းၶိုၼ်း။ ၵၢၼ်မိူင်းႄလႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ  ေတၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉပိုၼ်း ၽႃႇသႃပိုၼ်းၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇလႆႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၼႂ်းၽႃႇသႃ ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီသႂ်ႇပႃး ၽႃႇသႃႇပိုၼ်းတႆးႁဝ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

 • ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈေတႃႇၵၼ်

                    ႁဝ်းၼင်ၵၼ်လူဝ်ႇမီးၸႂ်လွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈေတႃႇၵၼ်  ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ် လွင်ႈၽိတ်း လွင်ႈထုၵ်ႇမၼ်းတိုၼ်းမီးမႃးၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ ယႃႇေပဝႆႉၸႂ်ၸင်းပႅင်းေတႃႇၵၼ် ၵၢၼ်ၸင်းၵၼ် ၵၢၼ်ေသႉႄၼးၵၼ် ၵၢၼ်ဢမ်ႇၼႃႇလူဝ်ႇၵၼ် ၵၢၼ်ၶႃႉၶိူဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇေပၽိုၵ်းၽုၵ်ႇဝႆႉၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉလႃးလႃး။ လူဝ်ႇေမႃလိူၵ်ႈႁဵတ်းေၵႃႉ တၢင်းၵူၼ်းမီးတၢင်းႁူႉ ယူႇၸွမ်းၵူၼ်းမီးတၢင်းႁူႉ ႁဝ်းေၵႃႈၸၢင်ႇပဵၼ်ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉ ယူႇၸွမ်းၵူၼ်းပႅတ်ႈလၢႆႁဝ်းေၵႃႈၸၢင်ႇယဵၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းပႅတ်ႈလၢႆ ၵၢၼ်ႁဝ်းယူႇႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်ၼႆႉ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမီးၸႂ် ေမႃယဵၼ်ႉၵၼ်ႈေတႃႇၵၼ်ႄလႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၸွမ်းၵၼ်။ ယႃႇေပဢဝ် မႃႇၼႃႉ ေတႃးသေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း မၼ်းၸၢင်ႇမႃးတုမ်ႉတိုဝ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၵူၺ်း။

 • လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းမိူဝ်းၼႃႈ

                    ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ႄတႇႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇထိုင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၸၼ်ႉၸွမ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သူလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၶမ်း သူလႆႈသဵင်ႈသင်မႃးလၢႆလၢႆ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း တီႈၼႆႈ မုၵ်ႉၸုမ်းဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းေသ ပူၵ်းတင်ႈပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း သွၼ်ႁဵၼ်းပၼ်သူၶဝ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇဢဝ်ၵႃႈဢဝ်ငိုၼ်းသင်တီႈသူၶဝ်ေသလွင်ႈ လိူဝ်ေသသူၶဝ်လူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်လွင်ႈ လဵဝ်ၵူၺ်း ယႃႇေပဝႃႈမႃးယူႇႁူင်းႁဵၼ်းတီးငဝ်ႈၸိုင်ႈၼႆႉ သူၶဝ်ေတလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းလႃႇ ေတႃႇၼႃႇ မုၵ်ႉၸုမ်းတၢင်း ထုၵ်ႇပၼ်ပႃးငိုၼ်းလိူၼ်သူၶဝ်ထႅင်ႈေသ။ ဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈသူၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးပပ်ႉသူၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတီႈႁဵၼ်းသူၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈယၢပ်ႇသင် မုၵ်ႉၸုမ်းပူၵ်းပွင် ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်သူၶဝ်မူတ်းမူတ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် သွၼ်လိၵ်ႈသွၼ်ႁဵၼ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သူၶဝ်လူဝ်ႇၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉပၼ်သူၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယဝ်ႉ သူၶဝ်လူဝ်ႇၶိုၼ်းၶတ်းၸႂ်သိုပ်ႇယၢင်ႇၸွမ်းႁွႆးတိၼ်ၵဝ်ၵူၺ်း ေပႃးဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းေတဢမ်ႇမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သူၶဝ်ယႃႇေပလူင်လိုမ်းလႃးလႃး။ ယူႇၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၵိၼ်ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈဢဝ်ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၼႆႉ ႁဝ်းေၵႃႈလူဝ်ႇၶိုၼ်းေမႃတွပ်ႇၵုင်ႇမုၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶိုၼ်းယူႇ။ 

                ယွၼ်ႉၼၼ် မီးႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ယဝ်ႉလူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈၵႂႃႇ ယႃႇေပၶၢၼ်ႉယႃႇေပၶႂ်ႈဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း။ တႃႇေတဢဝ်ဝၢၼ်ႈဢဝ်မိူင်းႁဝ်း ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃၼမ်ၼမ် သင်ႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းဝၼ်း ဢမ်ႇႁဵၼ်းဝႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ႁဝ်းၸၢင်ႇလႆႈပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼႃႈလဵၵ်ႉႄလႈ တူၵ်းတႅမ်လိူဝ်ေသၼႆႉထႅင်ႈ။ • သႅင်သိုၵ်း (ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၸူႉေသတႅမ်ႈ)
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts