သင်ၶႆႈ ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ေတလႆႈၶတ်းပႅတ်ႈ ( 8 ) မဵဝ်း
          ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ  ၽ်ႂၽ်ႂ ေၵႃႈၶႆႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၶႆႈမၢၵ်ႈမီး ၶႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၼႃႈမီးတႃ ၶႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းေတႉ
ၵူၼ်းဝႃႈ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈ ႁူႉႁႃၶတ်းၸ်ႂ ဢဝ်ႁင်းၽ်ႂမၼ်း ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ ၵူၺ်းၼႃ တႃႇေတပဵၼ်မႃးၵူၼ်းမီး
ၼႃႈမီးတႃ ၊ တႃႇေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၊ တႃႇေတမီးငိုၼ်း ၊ တႃႇေတယူႇၵႂႃႇၸွမ်းမူိၼ်ပိူၼ်ႈ ၼ်ႂးတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း
ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ႁဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီ ၶတ်းပႅတ်ႈၼႆႉ  ေတမီး
ယူႇ 8 မဵဝ်း -
   
   1. လွင်ႈတၢင်း ေၶႃႈဢၢင်ႈ ပဵၼ်ၼႆ ပဵၼ်ၼီ ( Reasons )
              ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ  ႁဵတ်းသင် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈ ယ်ႂႇ ? ၊ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ၊ ဢမ်ႇမီး
ၶၢဝ်းယၢမ်း ၊ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၊ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႁဵတ်း ၊ ဢမ်ႇမီးပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇတဵမ်ထူမ်ႈ ၊ ၵွပ်ႈဢမ်ႇ
မီးငိုၼ်း ၊ ၵွပ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ႁဝ်းဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇၶိုၵ်ႉ ၊ ၸႃႉၵႂႃႇၸူိဝ်းၼႆႉ  ေတဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈ ႄၼႈလွင်ႈ
တၢင်း ေၶႃႈဢၢင်ႈ ပဵၼ်ၼႆ ပဵၼ်ၼီလၢႆလၢႆ။
             ၼူိဝ်ၵမ်ႇၾႃႇ လူင်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸူိဝ်း ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ဢွင်ႇမဵင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ၶဝ်ေၵႃႈ လုၵ်ႉတီႈ
တ်ႂႈေသၶိုၼ်ႈလၢႆလၢႆ ေပႃးၵုမ်ႇ ေတလၢတ်ႈလွင်ႈတၢင်း ေၶႃႈဢၢင်ႈ ပဵၼ်ၼႆ ပဵၼ်ၼီ ၵူၺ်းေတႉ ၵူၼ်း
ၸူိဝ်း ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၶဝ်ၸူိဝ်းၼၼ်ႉ ေၵႃႈေတဢမ်ႇမီးမႃးလႆႈ။ ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉ ၸုိဝ်ႈသဵင်ယ်ႂႇ ေၵႃႉၼုိင်ႈ
( Earl Nightingale ) ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ  တႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ  100% ၼၼ်ႉမီး
ၼ်ႂးမုိဝ်းတူဝ်ၵဝ်ၵူၺ်း ၊ ၵူၺ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ လီပဵၼ်ၸူိဝ်းၼၼ်ႉေတႉ ၶဝ်ႁပ်ႉၶၢမ်ႇ
လႆႈလီယူႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ ေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင် ေတပဵၼ်လီလီၸႃႉၸႃႉ ဝူၼ်ႉဢဝ်ေသ ႁဵတ်းၵႂႃႇႁၢတ်းႁၢတ်း
ေပႃးေတပဵၼ်ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၼႆႉ ၶဝ်ေတဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်း ေၶႃႈဢၢင်ႈသင် ၶဝ်ေတႁဵတ်းၵႂႃႇႁၢတ်း
ႁၢတ်း သင်ႁဵတ်းၽိတ်းမႃးေၵႃႈ ၶဝ်ေတဢဝ် ပဵၼ်ၵၢၼ်တွၼ်ႈသွၼ် တွၼ်ႈတႃၶဝ်ၵူၺ်း  ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်း
ၶိုၼ်ႈ်ယ်ႂႇ ၶဝ်ၼႆႉ  ၶဝ်ၵႆႉၵႆႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ေၶႃႈဢၢင်ႈ ၼႆႉပဵၼ် ေၶႃႈၵႂၢမ်း ၵႅၼ် ( Unlucky ) တွၼ်ႈတႃႇ
ၶဝ်ေသေသ  ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ေၵႃႈ မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ တႃႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၼႆႉ ေၶႃႈၵႂၢမ်း
ေၶႃႈဢၢင်ႈ ပဵၼ်ၼႆပဵၼ်ၼီ ၼႆႉ ႁ်ႂႈၶတ်းပႅတ်ႈ ႁ်ႂႈမၼ်းလႆႈ။
  
    2. ေပႃးမီးလွင်ႈ တဵမ်ထူၼ်ႈ ယဝ်ႉၸွင်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ( Perfect )
             ႁၢမ်ႉၼမ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ေပႃးေတႁဵတ်းၵၢၼ် ေတႁဵတ်းသင်
ေၵႃႈယဝ်ႉ  ၵႆႉဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈလွင်ႈငိုၼ်း လွင်ႈတွင်း လွင်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ေသေသ။ သင်ဝႃႈ ေပႃးၵုမ်ႇ
ၼင်ႈေသလၢတ်ႈ ဝႃႈဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၵူၺ်းေတႉ ၵဝ်ၶႃႈတုိၼ်း ႁၢတ်းလၢတ်ႈ ယဝ်ႉမ်ႂးတုိၼ်းေတဢမ်ႇ
ၶိုၼ်ႇယ်ႂႇလႆႈ လႃးလႃး ၊ ေပႃးတဵမ်ထူၼ်ႈ ယဝ်ႉၸွင်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် ေၶႃႈၵႂၢမ်း
မၼ်းပဵၼ် ၽူႈၶဵၼ် ေယးၵႃႇ ၼ်ႂးတူဝ်ႁဝ်းၼုိင်ႈဢၼ်ယူႇယဝ်ႉ  ၵွပ်ႈၼႆ ၼႆႉေၵႃႈ ႁဝ်းေတလႆႈ ၶတ်း
ပႅတ်ႈ ႁ်ႂႈမၼ်းထုိင်တီႈ တႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဝ်းေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ။
           ေပႃးေတႁဵတ်းၵၢၼ် မီးပၼ်ႁႃမႃးေၵႃႈ ေတၵႆႉ မႃးပဵၼ် မူိဝ်ႈႁဝ်းပႆႇပဵၼ် လွင်ႈတူဝ်ႈတၢၼ်း
(Ready) ေသေသ။  ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈ ေတယၢမ်ႈပဵၼ်ယူႇဝႃႈ ပႆႇတူဝ်ႈတၢၼ်း ႄလႈ လႆႈတွပ်ႇ
လိၵ်ႈ ၊ ပႆႇတူဝ်ႈတၢၼ်း ႄလႈ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ ပႆႇတူဝ်ႈတၢၼ်း သင်ႄလႈ လႆႈေတႁဵတ်းၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈ
မီးေၵႃႈ ေတမီးတၢင်းၼမ်ယူႇ ၊ ၵူၺ်းလွင်ႈၸူိဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းေပႃး လႆႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ မႃးမူတ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇ
ၸ်ႂႈႁႃး ။ ၵွပ်ႈၼႆ မိူဝ်ႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်း ယႃႇေပ ႁ်ႂႈၶၢဝ်းယၢမ်းသုမ်းလၢႆ ယႃႇေပပ်ႂႉၶၢဝ်းယၢမ်း ယႃႇေပပ်ႂႉမူိဝ်ႈ
ႁဝ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ ၵူၺ်း ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်း မီးတၢင်းၼမ် ။ ၸၢတ်ႈပၢၼ် မူိင်းၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ  ေတလႆႈ
ႄတႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ ေတလႆႈ တူၵ်းသုမ်း ၊  ေတလႆႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၊ ေတလႆႈမူၼ်ႉႄမး ယဝ်ႉေၵႃႈ ေတလႆႈ
ၶိုၼ်းႄတႇ ယူႇေသေသယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ သင်ႁဝ်းၶတ်းလႆႈ ( Perfectionist ) လွင်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉ
ၸွင်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႉ  ႁဝ်းေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၼုိင်ႈဢၼ်ေၵႃႈပႃး ။

     3. လွင်ႈၼမ်ႉၸ်ႂၵူဝ် ( Embarrass )
            - ၵူဝ်ၼႃႈတႃလူႉ
            - ၵူဝ်လႆႈ လၢတ်ႈေတႃႇပိူၼ်ႈ ၶၢၼ်ႉလၢတ်ႈေတႃႇပိူၼ်ႈ
            - ၵူဝ်လႆႈ  တၢင်းဢၢႆ
            - ၵူဝ်ပိူၼ်ႈ  ဢမ်ႇႁၼ်လီႁဝ်း
            - ၵူဝ်လႆႈ  တူၵ်းသုမ်း
            - ၵူဝ်ပိူၼ်ႈ  ဢမ်ႇႁၼ်လီႁဝ်း
       ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းေၵႃႈမီး လွင်ႈတၢင်းၵူဝ်ၽ်ႂမၼ်းယူႇ ၊ ယွၼ်ႉသင်လႃႇ ၊ ၵွပ်ႈသင်လႃႇ ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ
မၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ၾိၵ်းႁဝ်း ႄလႈ ပဵၼ်လွင်ႈၵူဝ်ၸိူဝ်း 6 မဵဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ေပႃးႁဝ်းၵႆႉ ႁဵတ်း ၵႆႉလၢတ်ႈမၼ်း
ေၵႃႈပဵၼ် ၵၢၼ်ငႆႈ ( Easygoing ) တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းယူႇ။ ၵွပ်ႈၼႆႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵၢၼ်တၢင်းၵူဝ်ပိူၼ်ႈႄလႈ
ယႃႇႁ်ႂႈမၼ်း မႃးပဵၼ် ၵၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ တူဝ်ၵဝ်ႁဝ်းေသၵမ်း ၊ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၶိုၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်
တုိၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၵူဝ်သင် ၵွပ်ႈသင်လႃႇ  ၵွပ်ႈၶဝ်ႁူႉဝႆႉဝႃႈ ေတလႆႈၵူဝ်တီႈလ်ႂ ေတဢမ်ႇလႆႈၵူဝ်တီႈလ်ႂ
ၼၼ်ႉ ဝႆႉယဝ်ႉ ၊

     4. ၶတ်းပႅတ်ႈ ၵဝ်ေတၵိုမ်းၵမ် ႁ်ႂႈမၼ်းလႆႈၵူႈလွင်ႈ ( All Controls )
          ၵူၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁဝ်းေတၵႂႃႇႁႃ ၵုိမ်းၵမ် ထိင်းသိမ်း ၵူႈလွင်ႈ ၵူးဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ၊ မၢင်လွင်ႈ
ေၵႃႈေတၵိုမ်းၵမ်လႆႈ ထိင်းသိမ်းလႆႈ ၊ မၢင်လွင်ႈေၵႃႈ ေတဢမ်ႇလႆႈ ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၸူိဝ်းဢၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်
ၵိုမ်းၵမ်လႆႈ ထိင်းသိမ်းလႆႈၼၼ်ႉ ေတလႆႈႁ်ႂႈၸ်ႂ ႁ်ႂႈေၶႃး ( Focus ) ေသႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ။ ယုၵ်ႉႄၼ
တူဝ်ယၢင်ႇ ( For Example )  လွင်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ၊ လွင်ႈေၸးၸိမ်ႇ ၊ လွင်ႈၸ်ႂ ၊ လွင်ႈလၢတ်ႈၸႃ ႁဝ်း
ၸူိဝ်းၼႆႉ ေတလႆႈ ႁ်ႂႈၸ်ႂ ႁ်ႂႈေၶႃး ( Focus ) ေသ ယူၵႂႃႇ ႁ်ႂႈလႆႈ။
          သင်ဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် သမ်ႉၶႆႈၵႂႃႇ ႁႃထိင်းသိမ်း ၵိုမ်းၵမ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႆ ၸုိင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်
ေတလႆႈမီးလွင်ႈၸ်ႂၸႃႉ ႄလႈ ၸ်ႂသဵင်ႈ ၊ လိုၼ်းသုတ်းမႃး ၶိုၼ်းေတေမႃထၢင်ႇ ဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႆႉ
ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉသင် ဢမ်ႇႁဵတ်းပဵၼ်သင်လႆႈ ၊ ယဝ်ႉေတသုတ်းပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်
တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ မူိဝ်ႈၼၼ်ႉ ။  ၵွပ်ႈၼႆ လွင်ႈၶႆႈၵိုမ်းၵမ် ၵူႈလွင်ႈၼႆႉေၵႃႈ လွင်ႈ်ယ်ႂႇေတႉ
ေတႉ ေပႃးမီးၸ်ႂ ေလႃးၽႃႉ ေသႁဵတ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ေတတူၵ်းသုမ်းဢမ်ႇ
ႁၢင်ႉ။

     5. ၶတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ( Mindset )
           သင်ၶႆႈ ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၼႆၸုိင်ႈ လွင်ႈၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ႁဝ်းၸူိဝ်းၼၼ်ႉ မၢင်လွင်ႈ ေၵႃႈထုၵ်ႇလီၶတ်းပႅတ်ႈ
ေၵႃႈေတမီးယူႇ ၊ ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ  ၵွပ်ႈသင်မၼ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၵွပ်ႈသင် မၼ်းပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၊ ၵွပ်ႈလွင်ႈ
ပိုၼ်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇ မၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ပၼ်ပႃးမႃးၸွမ်းေၵႃႈ ဝႃႈပႃးလႆႈ ယူႇ ။ ယုၵ်ႉႄၼတူဝ်ယၢင်ႇ ( For 
Example ) မိူဝ်ႈပၢၼ် ၶုၼ်ႈသႃႇ ( MTA ) ၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ႄၶႉၵၼ် ႁၢႆႉ ႄၶႉၵၼ် ၵိၼ်ၼိူဝ်ႉ
ၵူၼ်း ၸႃႉၵႂႃႇ ၸူိဝ်းၼႆႉ  ေတဢဝ်မႃးၸ်ႂႉ ၶိုၼ်း ၵပ်ႈပၢၼ် ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈ ၊ ၸူိဝ်းၼႆႉ မၼ်းပ
ပဵၼ် လွင်ႈၶတ်းၵႂႃႇတၢင်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းဢမ်ႇၵႃး ၶတ်းပႃး တၢင်းၵႂႃႇ ၸၢတ်ႈပၢၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈ
ၵဝ်ႇ ေၵႃႈပႃး။
          ၵွပ်ႈၼႆ လွင်ႈတႃႇတူဝ်ႁဝ်းေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၼႆႉေၵႃႈ ေတလႆႈၶတ်းပႅတ်ႈပႃး လွင်ႈၵဝ်ႇၵဝ်ႇပႃးၵမ်ႈ
ၽွင်ႈယူႇ ၊ ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ  ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်း ငၢႆးလၢႆး ၵမ်ႇၾႃႇ ။ ဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
ၶႆႈပဵၼ် ဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႆႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ဢွင်ႇမဵင်ႇ ၊ ဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ၶွႆၵူၼ်းေသေၵႃႉေၵႃႉ  တူဝ်း
မၼ်းလႃႈ လွင်ႈ Mindset မၼ်း မၢင်လွင်ႈ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ႁဝ်း ၊ ေပႃးႁဝ်းၶွႆမၼ်း ႁဵတ်းႁ်ႂႈမိူၼ်ႈမၼ်း
ႁဵတ်းႁ်ႂႈ လွင်ႈ Mindset မၼ်းၶဝ်ႈမႃးၸူး ႁဝ်းႁ်ႂႈမိူၼ်ႈမၼ်း လႆႈႄလႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်
ဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼၼ်ႉေၵႃႈ တုိၼ်းေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၵႂႃႇၼႃႈ။

     6. ၶတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈမီးၸ်ႂ ၶႆႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၵမ်းလဵဝ် ( Successful )
           ၼမ်ႉၸ်ႂဢၼ်ဝႃႈ ၵဝ်ၶႆႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၵဝ်ၶႃႈပဵၼ် သေထး မူိဝ်းၼႆႉ ၵမ်းလဵဝ် ၸူိဝ်းၼႆႉ ေတလႆႈ
ၶတ်းပႅတ်ႈ ႁ်ႂႈမၼ်းလႆႈ ထိုင်တီႈ ၊ လူဝ်ႇႁဵတ်းလၢႆး  ႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ  ၼွၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ မူိဝ်ႈ
ၽုၵ်ႈေတလႆႈပဵၼ် သေထး ၼႆၵူၺ်း ၊ ႁဵတ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်သေထးမူိဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽ်ႂ ။ တႃႇေတလႆႈ
ငိုၼ်း ေတႃႇၼင်ႇၵူၼ်း သ်ႂႇထီႇ သ်ႂႇမူိဝ်ႈၼႆႉ  ေပႃးလိူၼ်မူတ်း ဢမ်ႇၼၼ် ေပႃးၵၢင်လိူၼ်မႃး ၸွင်ႇ
ဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းသ်ႂႇ ၵူၼ်းႁဵတ်း မၼ်းေၵႃႈ ၵိၼ်ၵႂႃႇလွႆးလွႆးေသ ေတႁႃ သ်ႂႇ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းယူႇ ေသႇ
ေသႇ။
            လွင်ႈတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၼႆႉေတတၢမ်းဝႂၢင်းပၼ် ေတမီးယူႇသွင်လွင်ႈ ၊ ၼၼ်ႉ
ေၵႃးပဵၼ် လွင်ႈတၢင်းၶတ်းၸ်ႂ ႄလႈ လွင်ႈသ်ႂႇၸ်ႂ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈၶၢမ်ႇသုမ်း။ သွင်ဢၼ် ၼႆႉ ၵူၼ်း
ၸူိဝ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ဢွင်ႇမဵင်ႇ မႃးၼႆႉ ၶဝ်ေတလႆႈပၼ်ၵူးေၵႃႉ ။ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသမ်ႉ ဢမ်ႇၶႆႈ
ၶၢမ်ႇသုမ်း ၶႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းၶႆႈလႆႈ မဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ် ၊ မၼ်းမူိၼ်ၵူၼ်းၶႆႈ ႁ်ႂႈမိူင်းလႅင်းၵူၺ်း
ဢမ်ႇၶႆႈႁ်ႂႈလပ်ႉသိင်ႇဝႆႉ။ သင်ဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ေတၶၢမ်ႇသုမ်း ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈသ်ႂႇၸ်ႂ  ႄလႈ လွင်ႈ
ၶတ်းၸ်ႂ ၼႆၸုိင် လွင်ႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ  ႁ်ႂႈၸၢတ်ႈပၢၼ် မၼ်းႁၢင်ႈလီ ၼၼ်ႉ ေတမႃးၸူး မ်ႂးတိုၼ်းဢမ်ႇ
ႁၢင်ႉယဝ်ႉ။

     7. ၶတ်းပႅတ်ႈ တၢင်းဝူၼ်ႉ လွင်ႈဢမ်ႇလီ ( Negative Thinking )
           ၵူၼ်းမီးတၢင်း ဝူၼ်ႉလွင်ႈဢမ်ႇလီ ၊ ၵူၼ်း ဢမ်ႇေမႃတူၺ်း လွင်ႈပိူၼ်ႈဢမ်ႇလီ ၊ ၵႂႃႇသၢႆႉ ၵႂႃႇ
ၶႂႃႇ ၵႆႉၵႆႉ ႁႃလၢတ်ႈလွင်ႈပိူၼ်ႈ ၊ ၵူၼ်းၸူိဝ်းၼႆႉ ၶဝ်လုၵ်ႉမႃးတီႈ လွင်ႈတိူဝ်ႉၸ်ႂလၢႆလၢႆ ႄလႈ ၸွင်ႇမႃး
ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵႆႉလၢတ်ႈလွင်ႈပိူၼ်ႈ ဝူၼ်ႉလွင်ႈႁၢႆႉေတႃႇပိူၼ်ႈ။ ဢၼ်လမ်လွင်ႈေတႉ ၶႆႈေမႃဝူၼ်ႉ လွင်ႈ
ဢမ်ႇလီ ၵႃႈႁိုဝ်ေၵႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႆႈေမႃဝူၼ်ႉေတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် လွင်ႈလီ ၵႃႈႁိုဝ်ေၵႃႈယဝ်ႉၶဝ်
ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈေတလႆႈ မူၼ်ႉေမး ၶဝ်တၢင်းပဵၼ် ေယးၵႃႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ။
          သင်ဝႃႈၵူၼ်းေၵႃႉၼုိင်ႈ ေမႃဝူၼ်ႉလွင်ႈလီ ႁဵတ်းလွင်ႈလီ ၊ ထႅင်ႈေၵႃႉၼုိင်ႈသမ်ႉ ႁဵတ်းလွင်ႈႁၢႆႉ
ဝူၼ်ႉလွင်ႈႁၢႆႉၼႆၸုိင်ႈ သင်ၶဝ် လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းၵၼ်မႃး သင်ႁဝ်းလႆႈၸ်ႂလၢႆးႁဵတ်းမၼ်းၼႆၸုိင်
ႁဝ်းေၵႃႈ ေတၸပ်းမၼ်း။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ေတေမႃဝူၼ်ႉလွင်ႈႁၢႆႉ ( Negative Thinking )
လၢႆလၢႆ ၊ ေပႃးႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈႁၢႆႉ ႁဝ်းေတလႆႈ ယူႇပႅတ်ႈမၼ်းၵႆၵႆ ယႃႇေပယူၸမ်။ သင်ဝႃႈ ဝၼ်းၼုိင်ႈ
တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ မႃးၼႆၸုိင် ဢမ်ႇႁိုဝ်သင် ဝၼ်းၼုိင်ႈ မၼ်းေၵႃႈ ေတၶတ်းၸ်ႂ လမ်းမႃးၸွမ်း
တၢင်းလင်မၼ်းယူႇ။

    8. ၶတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇ ႁၢတ်းထဵင်ပိူၼ်ႈ ( Argument )
           ၶႃႈမႃးတူၺ်း ၵူၼ်းႁဝ်း ၵမ်ႉပႃႇၼမ် လၢတ်ႈသင် ၊ ဝႃႈသင် ေၵႃႈယဝ်ႉ ၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈဝႃႈ ေဢႃႈ
ၶႃႈ ေဢႃႈၶႃႈ ၵူၺ်း ၊ မၢႆထုိင်ဝႃႈ ႁၼ်လီၸွမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵူႈဢၼ်ဢၼ် ၊ ၵူၼ်းႁဝ်း ပိူၼ်ႈၵႆႉလၢတ်ႈ
ဝႃႈ သင်ႁဵတ်းၸွမ်း  ထွမ်ႇၸွမ်း ဢၼ်ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈၼႆ ပိူၼ်ႈသမ်ႉၵျိႃၵ်ႈၼမ် ၊ သမ်ႉမီးၼမ်ႉၸ်ႂ ေသႇတ
ၼႃႇ ၼမ်လိူဝ်ထႅင်ႈ ၶဝ်ၵႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ႁၼ်ထုိင်လီဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းလီ ၵူၼ်းၶိုၵ်ႉ။
           ယွၼ်ႉႁဝ်းၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈဝႃႈ ေဢႃႈၶႃႈ ေဢႃႈၶႃႈ ၵူၺ်းတိၵ်းတိၵ်း ႄလႈ မၼ်းေတပၼ် ႁဝ်းၵႂႃႇ
လွင်ႈ သုၵ်ႉၸ်ႂ ႄလႈ လွင်ႈဢွၵ်းမႆႈ ၵႂႃႇ ၊ ၵုမ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉ ၵုမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ပၼ်ၶဝ်ၵူၺ်း ႄလႈ ဝၢႆႈ
လိုၼ်းမႃး ၵၢၼ်ၼႃႈတႃ တူဝ်ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇေၵႃႈ ေတဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်း ၵုမ်ႇႁႃ ႁဵတ်းၵၢၼ် ပိူၼ်ႈ
တိၵ်းတိၵ်း ၊ သင်ဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂၼႆၸိုင် လုၵ်ႉသၢင်ၶတ်းလႆႈ ဢမ်ႇ
လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ၽ်ႂ တႆႈႁဝ်းၼႆႉ သမ်ႉ ၵႆႉဢွၼ်ၵၼ်ၶၢၼ်ႉ ထဵင်ပိူၼ်ႈ ၶႆႈယူၵတ်းၵတ်း ဢမ်ႇၶႆႈႁႃ ပၼ်ႁႃ
သင် ႄလႈ မၢၼ်ႈမႃးယူႇမူိင်းတႆး ဢဝ်ၵူၼ်းမူိင်းတႆးတၢႆ ၵၢၼ်ႉၼၢင်းယိင်း ဢၢၼ်ႇေၵႃႉမၼ်းေပႃးဢမ်ႇ
လႆႈ ၵွပ်ႈႁဝ်းယူႇ ၽ်ႂယူႇမၼ်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈၸ်ႂ ဢမ်ႇၶႆႈမီး လွင်ႈသုၵ်ႉသၢၵ်ႉၸ်ႂ ႄလႈ ၸွင်ႇလႆႈၺႃးပိူၼ်ႈ
ေပႉၵိၼ်။
             ၵွပ်ႈႁဝ်းလုၵ်ႉထဵင်ပိူၼ်ႈ ႄလႈ ယႃႇေပထၢင်ႇၶိုၼ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ဝႃႈတူၺ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
ပူၼ်ႉလိူဝ် ၊ ယဝ်ႉဢမ်ႇလူဝ်ႇၵႂႃႇႁႃ ဢဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႅၵ်ႈၼူိင်း ပိူၼ်ႈ။ သင်ႁဝ်း ေတၶတ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ
ပႅတ်ႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉလႆႈၸိုင်  ၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းေၵႃႈ ၸင်ႇေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ မႃးထႅင်ႈ ၊ ယဝ်ႉေတထုိင်
ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း မ်ႂးဢၼ်ၶႆႈလႆႈၶႆႈပဵၼ် ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။

               တၢင်းႁၼ်ထုိင်ၶႃႈ ယဝ်ႉၼႆႉပဵၼ် ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း တူဝ်ၶႃႈ ဢၼ်လႆႈႁၼ်မႃး ၺႃးမႃး
ၸူိဝ်းၼႆႉ သင်ၽူႈလူလိၵ်ႈၶဝ် လူယဝ်ႉ ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ ေတမီးၽွၼ်းလီ ႄလႈ ေတႁဵတ်း ႁ်ႂႈၸၢတ်ႈ
ပၢၼ်သူၸဝ်ႈ ေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ လႆႈယူႇ ၊  သင်ဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်း လႆႈတႅမ်ႈၽိတ်း မီးတီႈႄၼး ၼႆၸုိင် ပွႆဝႂၢင်း
ၶႂၢင်း ပၼ်ၶႃႈႁဝ်းယ်ႂႇယ်ႂႇ ၼမ်ၼမ် ေသၵမ်း ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။
ၸၢႆးသႅင်သုိၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy )
Post >>> ShanStateDefenceArmy

Share:

ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်း(8)မဵဝ်း ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်.1) ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၶဵၵ်းႁၢင်ႈပၼ်ႁဝ်းၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်
(2)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၵမ်ႉထဵမ်ပၼ်ၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်း
(3)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ႁဝ်း
(4)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၸီႉပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈသုင်
(5)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ပၼ်ဢူးပၢတ်ႈဢူးလိင်ႇ
(6)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၸၼ်ႁဝ်းႁုးဝႆႉယုႇႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈသုင်
(7) ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ဢမ်ႇႁၼ်လီသီႈၵေႉ ၼႄးတၢင်းၽိတ်း
(8)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် မႄႇလၢၼ်ႇၼိတ်ႈၸၢၵ်ႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
____ __ _____
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ
>>ၵူၼ်းၵေႃႉလႂ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁဝ်းၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၶိုၼ်ႈသုင်????
>>ၵူၼ်းၵေႃႉလႂ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁဝ်းတူၵ်းသုမ်း?????
>>သူၸဝ်ႈေတလဵၼ်ႈၵေႃႉၵူၼ်းၵေႃႉလႂ်ဢၼ်ဝုႈၼၼ်ႉ......???
ဝူၼ်ႉႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီတုႇတူဝ်ၵဝ်ႇ%%&&$@ ႁဝ်းၶုႈတၢင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းယူၸွမ်းၵူၼ်းတင်​းၼမ်ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈမၢင်ၵေႃႉေသေတႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းႁုးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၊ ၵွပ်ႈမၢင်ၵေႃႉေသေတႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းႁုးပီႈၼွင်ႉတူၵ်းသုမ်း၊ ၵွပ်ႈၵူၼ်းမၢင်ၵေႃႉေသႁ်းႁုးေတလႂ်ႈယုမ်ႉၶူဝ်ၵေျု်ႇသိူဝ်း ၊ၵွပ်ႈၵူၼ်းမၢင်ၵေႃႉေသ ေတလႆႈ တိူဝ်ႉၸႂ် ဢမ်ႇၵေျု်ႇသိူဝ်း ၊


​ေပုးႁဝ်းႁုးၵုမ်ႇပိုင်ႈဢိင်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇၸိုင် ၸၢတ်ႈပၢၼ်လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁဝ်းႁုးၵေႃႈ ေတယူႇတီႈၶဝ်ႁဵတ်းပၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉႁုးးးးးးးးးးးးး
ယုႇေပပိုင်ႈဢိင် ၼိူဝ်ၽႂ်ေသ ပိုင်ႈဢိင်ၼိူဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတူၺ်းလႄ////////////////
ထူပ်းႁၼ်ၺုးၵူၼ်းလီၵေႃႈယဝ်ႉၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႈယဝ်ႉ၊
လႆႈယူႇၸွမ်းၵူၼ်းလီႁိမ်းႁွမ်း ၵေႃႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႈယဝ်ႉ ***ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၼၼ်ႉတူဝ်သူၵူၺ်း* လႆႈယူႇၸွမ်းလွင်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၽိူဝ်ႇတုႉႁဝ်းႁုးမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ မၼ်းေတတိူဝ်းတွၼ်းမုးၼမ်လိူဝ် ႁဝ်းၵႂုႇသူၼ်းႁႂ်ႈၶဝ်မူၼ်ႉမႄးယူႇ၊
ႁဝ်းႁုးယူႇၸွမ်းၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊လွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၊လွင်ႈၵၢင်ၸႂ် ၊ ၸုႉၵုႂႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉတုႇေတႁႂ်ႈယူႇႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ယၢပ်ႇေတႉေတႉ!!""""""
//မိူၼ်ၼၼ်ယဝ်ႉ​ေမုယုၵေႃႈၶဝ်ေတယုမ်ႇယမ်ႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢဝ်ဝုႈလွင်ႈပၢႆးယုတ်းယုလႄႈ ယုႈယု ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ%%%%
//ၶူးဢမ်ႇၼၼ်ေမုသွၼ်ၶဝ်ၵေႃႈမိူၼ်ၼၼ်ယဝ်ႉၶဝ်ေတယုမ်ႇယမ်ႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢဝ်ဝုႈ ပၢႆးပိင်ႇၺုႇ လိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ&&&&&
//////ၸဝ်ႈပၢႆးမိူင်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ၵေႃႈမိူၼ်ၼၼ်ယဝ်ႉ ၶဝ်ေတယုမ်ႇယမ်ႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢဝ်ဝုႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ$$$$$
ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ မၼ်းၵေႃႈ ေတဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၶဝ်ယၢမ်ႈထုပ်းမုးၼၼ်ႉေသ ေတယုမ်ႇယမ်ႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢဝ်ဝုႈ ပဵၼ် လွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈယဝ်ႉ။။။
ယုႇေပၵုမ်ႇမူၼ်ႉမႄး ၵူၼ်းေသႁႂ်ႂ်ႈမိူၼ်ႁဝ်း တူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇေမုယူႇၼႂ်းၵေႈ ဢၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း!!!!"
ဢၼ်ၵဝ်ၶုႈ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမုးတီႈ BBA ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၸမ် ၼမ်ႉၸႂ်(8)မဵဝ်းၼၼ်ႉႁဝ်းႁုးတိုၼ်းေတလႆႈထူပ်းယူႇဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႈ၊ၵူၺ်းၵုႈေပုးႁဝ်းႁုးေမုယူႇၸွမ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ၸိုင် ေတႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းႁုးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယူႇ#####
(1)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၶဵၵ်းႁၢင်ႈပၼ်ႁဝ်းၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်
ၶဝ်ေတၶဵၵ်းႁၢင်ႈပၼ်ႁဝ်ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ ၶဝ်ေတပၼ်ႁႅင်းႁဝ်း၊ေတၸီႉၼေသဵၼ်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်း မီးၵုင်ႇမုၼ်ၼိူဝ်ဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း၊၊
(2)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၵမ်ႉထဵမ်ပၼ်ၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်း
ၶဝ်ေတ ဢီးႁဝ်းႁုးၶိုၼ်ႈၸူလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၶဝ်ေတၵမ်ႉထဵမ်ပၼ်ႁဝ်းႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၊၊ ၵူၼ်းၸိုင်ႉၼင်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် ၼႆးၸၢတ်ႈပၢၼ်သူႁဝ်း၊၊၊၊၊ေတပဵၼ်ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉလီၵၼ်၊ ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉတုႇေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ႁုမ်ႈမိုဝ်းေသၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၼုႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂုႇ။။(3)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ႁဝ်း
ၶိင်ႇမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းတူၵ်းသုမ်းၼႆးၸၢတ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ေတ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်၊ ၶဝ်ေတပၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ေတၸွႆႈထဵမ်ပၼ်ႁႂ်ႈ မီးႁႅင်းၸႂ် ၶဝ်ၼၼ်ႉပဵၼ် ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်သူႁၵ်ႉေသ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၼုႈႁိုၼ်းသူ၊ ႁဝ်းႁုးေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယဝ်ႉၵေျု်သိူဝ်းယူႇ ေပုးယူႇလူၺ်ႈၸွမ်းၶဝ် ၸုႉႁုမ်ႈၶီလီႁုမ်ႈသိူဝ်းၵႂုႇၼႆးၸၢတ်ႈပၢၼ်။။။
(4)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၸီႉပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈသုင်
ၵူၼ်းၵေႃႉၼႆႉ မၼ်ေတပၼ်ႁႅင်းသူတုႇေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊မၼ်းေတမီးႁိမ်းသူၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း သူပဵၼ်သင်ေသဢမ်ႇဝုႈ၊
ၵူၼ်းၵေႃႉၼႆႉေတပဵၼ်ၽွၼ်းလီတုႇသူၸဝ်ႈယူႇ။။။
(5)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ပၼ်ဢူးပၢတ်ႈဢူးလိင်ႇ
ၶဝ်ေတပၼ်တၢင်းလိူတ်ႇမႆႈသူ ေတၶတ်းၶႂၢင်တၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇသူ၊​ေတပၼ်တုၵ်ႉၶုႉသူ၊ေတယုႉေတၵဝ်းသူ။​ေပုးႁၼ်ၵူၼ်းမဵဝ်းၼႆၸိုင် ေဝႈၵႆၵႆ။။။
(6)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၸၼ်ႁဝ်းႁုးဝႆႉယုႇႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈသုင်
ၶဝ်ေတ​ၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် လွင်ႈႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ၊လွင်ႈတူၵ်းသုမ်း ၊ မၼ်းေတသုၼ်းႁႂ်ႈသူႁဵတ်းလွင်ႈၽိတ်း၊ၵူၼ်းမဵဝ်းၼႆႉေတႁဵတ်းႁႂ်ႈသူလူႉသုမ်း ၊ ေပုးႁၼ်ၵူၼ်းမဵဝ်းၼႆၸိုင် ဝႆႉသတီႉ လီလီ။။။။။
(7) ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ဢမ်ႇႁၼ်လီသီႈၵေႉ ၼႄးတၢင်းၽိတ်း
ၵူၼ်းမဵဝ်းၼႆၼႆႉ သူၸဝ်ႈႁဵတ်းသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ေတဢဝ်ၸႂ်တူၺ်းပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁၼ်လီေသေတၶုႉၶိူဝ်းပိူၼ်ႈႁိုၼ်းတႂ်ႈႁိုၼ်းၼိူဝ် ၊ ဢမ်ႇလိူဝ်ဝုႈသူႁဵတ်းလွင်ႈလီၼမ်ေသတုႇၵူၺ်းၵုႈၶဝ်ေတႉေတဢမ်ႇႁၼ်လီသူၸဝ်ႈ၊ၵူၼ်းမဵဝ်းၼႆၼၼ်ႉေတဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီတုႇသူသင်၊ ​ေပုးထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းမဵဝ်းၼႆၸိုင် ဢမ်ႇလူဝ်ဢဝ်သႇႂ်ၸႂ်သႂ်ႇႁူေသထုၵ်ႈဢွၵ်ႇပဵတ်ႈ ၼႆးၵူၼ်းဢၼ်သူယၢမ်ႈႁူႉၸၵ်းၼၼ်ႉလုႈ။။။။
(8)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် မႄႇလၢၼ်ႇၼိတ်ႈၸၢၵ်ႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
ၵူၼ်းမဵဝ်းၼႆၼၼ်ႉ ပုႈၼုႈသူေတပဵၼ်ၼိုင်ႈမဵဝ်းပုႈလင်ေတပဵၼ်ၼိုင်ႈမဵဝ်း ၊ ​ေတဢဝ်မဵတ်ႈတမ်လင်သူ ၊ ေတၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်လွင်ႈႁုၵ်ႉႁၢႆႉတွၼ်ႈတုႇသူ ၊ ၸိူဝ်းၶဝ် ၼၼ်ႉ ​ေတပဵၼ်ၽူႈၶႅၼ်ဢၼ်ေတတိုၵ်းသူၶိုၼ်းဢိူဝ်ႈ ။။။
ၵူၼ်းမဵဝ်းၼႆႉၼၼ်ႉထုၵ်ႇလီဝႆႉသတီႉလီလီ။။။။။။။
လွင်ႈႁဝ်းယူႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၵူၼ်းတင်းၼမ်ႉၼၼ်ႉ လွင်ႉလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတၢင်းႁူႉၵေႃႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၊ တၢင်းႁၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် တုႇေတလႆႈယူႇၸွမ်းၵၼ် ဢမ်ႇၽိတ်းဢမ်ႇေမုးၵၼ်ႁိူဝ်ႁိူဝ်ၸိုင် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမီး(Understanding Skill) ၼမ်ႉၵတ်ႉပွင်ႇၸႂ်ပၼ်ပိူၼ်ႈလႄႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။


#ယွၼ်ႉၵူၼ်းဢမ်ႇၸွႆႈထဵမ်သူလႄႈသူေတလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁင်းၵူၺ်းး::::::::
# ယွၼ်ႉၵူၼ်းၶတ်းၶႂၢင်သူၼမ်လႄႈ သူေမုယူႇႁႂ်ႈၶဵမ်ႉၶဵမ်ႉၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ် //////
# ယွၼ်ႉၵူၼ်းၸႂ်လီ ပၼ်ႁႅင်းေသသူၶဝ်ေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုး$$$
ေပုးဝုႈေတႉေတႉမၼ်းေတႉ ၵူၼ်းၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉၼႆႉမီးၵုင်ႉမုၼ်ၼိူဝ်သူၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ၊သူၸဝ်ႈလူဝ်ႇငိၼ်းၸူမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၼၼ်ႉသူလူဝ်သိပ်ႇပၢႆသဵၼ်တၢင်းဢၼ်သူၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၵူၺ်း ေပုးပဵၼ်ၼႆမုးၸိုင် သူေတၵေျု်ႇသိူဝ်းၸႂ်ယဝ်ႉ
​ေပုးသူၸဝ်ႈလႆႈၵေျု်ႇသိူဝ်းၸႂ်ၸိုင် ၶဵမ်ႉယူႇ ၵူၺ်းၵုႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းတင်ႇၵေႃႉေသၵေျု်ႇၸႂ်မုးမုးၼၼ်ႉယုႇႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်၊ လူဝ်ႇဢိင်ၼိူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေသ ၵေျု်ႇသိူဝ်းၸႂ်။။။။။။။
လွင်ႈလီလႄႈလွင်ႈၸုႉၼႆႉမုးၸွမ်းၵၼ်ေသတုႉ ၵူၺ်းၵုႈႁဝ်းလူဝ်ႇၵမ်ဝႆႉ (Forgive&forget) လွင်ႈပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်ႉလႄႈလွင်ႈဢမ်ႇေမုဝႆႉၼႆးၸႂ် ။။ ေပုးၵမ်ဝႆႉဢၼ်ၼႆႉၸိုင် ယူႇၸွမ်းၵူၼ်းမဵဝ်းႁိူဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တိုၼ်း ၵေျု်ႇယဝ်ႉ။။။။။
ၶေႃႈတွပ်ႇဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉၼႆးေလုးၵၶူင်းၵၢင်လူင်ၼႆႉ မီးၼႆးတူဝ်ၼႆးၸႂ်သူၸဝ်ႈၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။


Tai Management Tai Strategy
Post >>> ShanStateDefenceArmy
Share:

လွၵ်းလၢႆးၽႅမ်ႉ လၢႆးၽႅၼ်ၵၢၼ် ( Japan ) ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ( 5S )              လွၵ်းလၢႆးၽႅမ်ႉ လၢႆးၽႅၼ်ၵၢၼ် ( japan) ၵျႃႇပၢၼ်ႇ 5 S  ၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၽႂ်ဢမ်ႇၽႂ်ၵေႃႈသူင်ယိပ်းၸႂ်ႉ (5S)မၼ်းမီး ၽွၼ်းလီတုႇေတၶူင်သင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇ
ၼၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်။ၽွၼ်းလီ(5S)ၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်းပွတ်းေသ
& ႁဝ်းေတႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း / ၽႅၼ်ၵၢၼ် ယဝ်ႉ ေပုးမီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယဝ်ႉၸိုင် လူဝ်မီး systemလွၵ်ႈလၢႆးမၼ်း တွၼ်ႈတုႇၶၢဝ်းယၢမ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယိုၼ်းယၢဝ်းၸိုင် ဢဝ် sustain လွင်ဝႆႉ ထိင်းၵႂုႇေသ တီႈၽႅၼ်ၵၢၼ်သုင်သုင် ၼၼ်ႉၸႂ်ႉတိုဝ်း5S​ေသၶူင်သၢင်ႈၵႂုႇၸိုင် လွင်ႈဢွင်ႇမၢၼ်
ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းယဝ်ႉလႆႈၼမ်ၼမ်၊​ေတထိင်းပၼ်ယုႇႁႂ်ႈလွင်ႈတူၵ်းသုမ်းၼမ်၊မၼ်းေတထိင်းပၼ်
လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶၢဝ်းယၢဝ်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉေတယိုၼ်းယၢဝ်းယူႇ။1)Sort/Separate - ၸႅၵ်ႇၽေဝႆႉပဵၼ်တွၼ်း
---------------------------------------------------
Use(ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ေတၸႂ်ႉသုင်းၵူႈၶၢဝ်း) Unused(ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႉသုင်း) ၊ ၸေႈလုမ်း ၊ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵဵမ် ၸုႉၵုႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လူဝ်ႇၸႅၵ်ႇၽေဝႆႉ။ေပုးဢမ်ႇမီးလွင်ႈၸႅၵ်ႇၽေဝႆႉၼၼ်ႉ လွင်ႈၵုမ်းထိင်း ၊ လွင်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း၊ ၸုႇၵႂုႇေတမီးလွင်ႈၵိုတ်ႇၶိုၼ်ႈမုးၵွပ်ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ် ဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈသင်ေသၸၢင်ႈပဵၼ်မုးလွင်ႈသုၵ်းသၵ်ႉမိူဝ်ႈယၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်၊ ၵၢၼ်ငၢၼ်းပွတ်းပွတ်းၸၢင်ႈယိုၼ်းယၢဝ်း။ (2)Set in order - ၶဵပ်ႉဝႆႉသိမ်းဝႆႉႁႂ်ႈတဵတ်ႈၼဵတ်ႈ
---------------------------------------------------------
လွင်ႈၼုႈၵၢၼ်သင်ေသဢမ်ႇဝုႈ လုမ်းပွင်ၵၢၼ်ဢၼ်လႆေသဢမ်ႇဝုႈ တိုၼ်းမီးၶူဝ်းၶွင်ယိပ်းတိုူဝ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ်ႉလွင်ႈၵပ်းၵၢႆႇၼုႈၵၢၼ်ဢၼ်လႆဢၼ်ၼၼ်ႉ Label (တုႇေတသႂ်ႇၶိူင်ႈတိူဝ်းၶိူင်ႈမၢႆ)လႄႈ လွင်ႈဢၼ်ေတလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းပဵၼ်တွၼ်ႈပဵၼ်တွၼ်ႈ Arrange(ၶပ်ႉမၢႆၸႅၼ်ႇဝႆႉ)​ေသေပုးလူဝ်ေတဢဝ်ငၢႆႈ။
မိူဝ်ႈၽွင်းႁဝ်းႁဵတ်း Data Management ၼၼ်ႉမၼ်းေတဝႆးေသယဝ်ႉ ၊ ၶိုၼ်းႁုငၢႆႈ ၊ မိူဝ်ႈၺုႈၶၢဝ်းယၢမ်း ဢမ်ႇတၼ်း ၸႂ်ႉၵူၼ်းတၢင်ႇၵေႃႉ Reference power မုးၸွႆႈထဵမ်ၼၼ်ႉ မၼ်းေတပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈေသ ၼုႈၵၢၼ်ဢမ်ႇတူၵ်းသုမ်း။


(3) Shine - သိမ်းဝႆႉႁႂ်ႈၸဵင်ႈလႅင်း
-------------------------------------
ၸေႈလုမ်း(A-4 paper) ဢၼ်လိူဝ်၊ၶူဝ်းၶွင်ယိပ်းတိုဝ်း၊ဢၼ်မီးၼႂ်းၼုႈၵၢၼ်ဢမ်ႇၼၼ်ၼႂ်းလုမ်းၼၼ်ႉ Cleaning(လိူမ်ႈလႆႇ)ယဝ်ႉ ဢဝ်သိမ်ႈႁႂ်ႈမီးSmarting (မီးၽၢင်ႁၢင်ႈ)ၸိုင် ပိူၼ်ႈမုးႁၼ်ႁွင်ႈလုမ်းႁဝ်းၵေႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ်ယင်ႇလီပိူၼ်ႈ။လွင်ႈ ၽိူၼ် ၊ တင်ႇ ၊ ၶွမ်း ၊ ႁွင်ႈ ၵူၼ်းႁဵၼ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇၼၼ်ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈလုမ်း မုတ်းသႂ်ယူႇၸိုင် မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁူႉဝုႈ ပၵ်းပိူင် ႁဝ်းၶဵမ်ႉ ယဝ်ႉ ၵူၼ်းႁဝ်း ၸုမ်းႁဝ်း ၼႆႉ မၼ်းၼဝႄုႈႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းၸလိူဝ်ႈၸလုႈ၊ ႁဝ်းမီးလွင်ႈၶဵမ်ႉလႅပ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။။။။။။။။။။။။။။။
(4)Standard - ႁဵတ်းပိူင်တႅၵ်ႈတူဝ်ယင်ႇဝႆႉ
--------------------------------------------------
မုၵႉၸုမ်းလႆေသဢမ်ႇဝုႈ ၼုႈၵၢၼ်ဢၼ်လႆေသဢမ်ႇဝုႈ ၶဝ်းေတမီးပၵ်ႉပိူင် ထုၵ်ႇလီမီးၼၼ်ႉေသ တုႇေတၵၢၼ်ငၢၼ်းယဝ်ႉဝႆႉေသ ၶဵမ်ႉလႅပ်ႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမီးGuiding(ၵူၼ်းၸီႉသဵၼ်ႈတၢင်း)။ပိူင်တဵၵ်ႈ-
ႁၼ်တီႈလႆဢဝ်တီႈၼၼ်ႈ ၊ ၶႆႈဝႆႉတီႈလႆဝႆႉေသဝၢႆးမုး
Re-placing (ၶိုၼ်းတမ်းဝၢင်းတီႈယူႇ)ၼႆၸိုင် ေတၶဵၼ်ႇတဵမ်ႈပၵ်းပိူင်ယပ်ႇယဝ်ႉ။ၸႂ်ႉ 5S ​ေသ ၵုမ်းထိင်းလွင်ႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵဵမ်ႁဝ်ၵႂုႇၸွမ်း Rule (ပိူင်​တမ်းဝၢင်းဝႆႉ)ၼၼ်ႉ ၼုႈၵၢၼ်ေတၶိုၼ်ႈယူႇ။။။။။။။။။
(5)Sustain - ထိင်းသိမ်းလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၶၢဝ်းယၢဝ်း
----------------------------------------------------------
လပ်ႉလင်လွင်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ လွင်ႈယၢပ်ႇၸွမ်းမုးလႄႈလူဝ် ထိင်းသိမ်းလွင်ႈၶိုၼ်းယႂ်ႇႁႂ်ႈယိုၼ်းယၢဝ်း ၼၼ်ႉ Housekeeping(လႅၵ်ႈလၢႆႈ)​ေသ ၊ ၼိုင်ႈဢၼ်ၵွႆၵေႃႈမႄးၼိုင်ႈဢၼ် Maintaining (ထိင်းသိမ်း) ယဝ်ႉ တီႈၼုႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ငိုၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းေသမုတ်းၵႂုႇၼၼ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈယွမ်းလူင်းၼမ်ၼမ်။ လွင်ႈဢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉမၼ်းၸၢင်ႈၵဝ်ႇၵႂုႇယူႇ ပဵၼ်သၾုႇဝုႉေသတုႉ ၵူၼ်းယိပ်းတိုဝ်းလူဝ် လႄးမဵတ်ႈ ႁၵ်ႉပႅင်း ေသ ထိင်​းသိမ်း ယဝ်ႉ ၵႆႉၵႆႉFollow-up (တူၺ်းထိုင်ပၼ်) ၸိုင် လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉဢမ်ႇယွမ်းေသေတသိုပ်ႇၽေမုးထႅင်ႈယူႇ။


ၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် မုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃႈၼမ် ၼုႈၵၢၼ်ၵေႃႈၼမ် တုႇေတႁႂ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶုႈ ၼုႈၵၢၼ်ႁဝ်းၶုႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတုႇ Internal management (ၽႅၼ်ၵၢၼ်တၢင်းၼႂ်း) ႁဝ်း တုႇေတၸတ်းၵၢၼ်ၵူႈၵေႃႉၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ် 5Sၼႆႉ ​ေတပဵၼ်ဢၼ်ၵမ်ႉထဵမ်ေသ ၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်းပွတ်းၼၼ်ႉ မၼ်းေတမီးၽွၼ်းလီၼမ်ၼမ်တုႇမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၼုႈၵၢၼ်ႁဝ်းလႆႈယူႆၶုႈ။ဢဝ် 5Sၼႆႉေသ ၵေႃႇသင်ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵၢၼ်လုမ်းၸိုင် ေတတိူဝ်းတွၼ်းမုးၼမ်ယူႇၼႆႉၸွင်ႇလႆႈပိၼ်ႇတဵမ်ႈမုးၼေပီႈၼွင်ႉတႆးၶုႈဢေုႈ။ ၼမ်ႉၵတ်ႉဢမ်ႇပဵင်းယုႇေပႁႂ်ႈဝုႈ ပဵၼ်ၶႅၼ်ႇၸိုင်ႉႁိူဝ်ႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းၶႅၼ်ႇၸိုင်ႉၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈႁူႉသင်ႁႂ်ႈတႆးႁဝ်းႁူႉဢၼ်ၼၼ်ႉ ယုႇၸႂ်လဵၵ်ႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး
ဢဝ်ႁႅင်းၸႂ်ဝုႈ I Can Do it.ေသ ႁႂ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂုႇ
                           
                                  >>>>>You Can Do It <<<<<<<

Tai Management Tai Strategy
Post >>> ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵွပ်ႈသင်တႆးႁဝ်း ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမူိၼ်ပိူၼ်ႈ ( မၢႆ - 1)
             ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီပၢႆၼႆႉ  ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း တႆးႁဝ်း ဢမ်ႇႁၼ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇသင်မႃး ၊ လွင်ႈ
ယူႇ လွင်ႈၵိၼ် လွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ႄလႈ လွင်ႈပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ။ ၼ်ႂးမူိင်းႁူမ်ႈတုမ် မူိင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မူိင်းဢၼ်
ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ႄလႈ လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ၶဝ်သ်ႂၸ်ႂ ပၼ်ဢိတ်းဢိတ်း ၼႆႉ ပဵၼ်မူိင်းတႆး ၵွပ်ႈဝႃႈမူိင်းတႆးၼႆႉ မူိင်း
ယ်ႂႇၼႌႇ ၶူဝ်းၶွင် ၼမ်ႉလိၼ်ႁိမ်ၽႃ ေၵႃႈဢွၵ်ႇၼမ် ေတႉေတႉ ၊ ေပႃးမႃးထတ်းတူၺ်း မူိင်းတႆး ၵူၼ်း
မူိင်းတႆး ႁဵတ်းသင်ႄလႈ တုိၵ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပႆႈ ၶဝ်ႈၼ်ႂး မူိင်းထႆး ႄလႈ တုိၵ်ႉလႆႈၵႂႃႇႁႃၵိၼ် မူိင်းပိူၼ်ႈ
ယူႇ ၊ ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းမူိင်းတႆး ႁဵတ်းသင်ၶဝ်ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ  မုၵ်ႉၸုမ်းၼုိင်ႈဢၼ်ဢၼ် ေၵႃႈလီ ၵွပ်ႈၶဝ်
ဢမ်ႇႁၼ်ၶိုၼ်ႈၼႃႈ ၼႆၸုိင် ၸွမ်းၼင်ၶႃႈ ထတ်းၺႃးေတႉ ေတမီးယူႇ 5 ႁူဝ်ေၶႃႈၵူၺ်း။
                 1     ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ႁၵ်ႉသႃ ၶူဝ်းၶွင်
                 2     ဢမ်ႇမီး ပိၺ်ႇၺႃႇ
                 3     ဢမ်ႇႁၢတ်းၶၢမ်ႇသုမ်း
                 4     ၶီႈၶၢၼ်ႉ
                 5     ၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်းေတႃႇၵၼ်ႁႅင်း
          ၼ်ႂး 5 ႁူဝ်ေၶႃႈ ၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ႁဝ်းပီႈၼွင်ႉတႆး  ေတယၢမ်ႈလႆႈၶၢမ်ၺႃးယူႇ ၊  ၼႆႉၶႃႈႁၼ်ၺႃးမႃး
ႄလႈ သင် လႆႈၽၢင်ႇမႃးေၵႃႈပႃး။
   1   ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၵ်ႉသႃ ၶူဝ်းၶွင်
           မူိင်းၼုိင်ႈမိူင်း ၸုမ်းၼုိင်ႈၸုမ်း ဝၢၼ်ႈၼုိင်ႈဝၢၼ်ႈ ႁိူၼ်းၼုိင်ႈႁိူၼ်း သင်ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸ်ႂႁၵ်ႉ
ၶူဝ်းၶွင် ၼႆၸုိင်  ၊ ၶႆႈၵႆႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၶႃႈႁိုဝ်ႁဵတ်း ၶႆႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၶႃႈႁိုဝ်ေၵႃႈယဝ်ႉ ၼႃႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ
မူိင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႂႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဝ်းတူၵ်းတဵမ်ႇ ဢမ်ႇမၢၵ်ႇ
မီးမူိၼ်ပိူၼ်ႈယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈၶဝ်  ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸ်ႂ ႁၵ်ႉၶူဝ်းၶွင် မူိဝ်ႈမီး ဢမ်ႇထိင်းသိမ်းလီ ၶႆႈ
ၵွႆၵွႆ ၶႆႈလူႉလူႉ ေပႃးလူႉ ေပႃးႁႆၢမႃး  သမ်ႉၽ်ႂေတလႆႈယၢပ်ႇ ႁဝ်းဢမ်ႇေမႃဝူၼ်ႉ ၵူၺ်းႁူႉ ၶႆႈၸူးငႆႈလွင်ႈ
လဵဝ်ၵူၺ်း။       ၶူဝ်းၶွင်သင်ေၵႃႈယဝ်ႉ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီ မၼ်းမီးတီႈၸ်ႂႉမၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ လိူဝ်ဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇ
ႁူႉ လွင်ႈမၼ်းလီၵူၺ်း ၊ မုၵ်ႉၸုမ်းၼုိင်ႈဢၼ် ႁိူၼ်းၼုိင်ႈလင် ၵႆႉၵႆႉ ႁၼ်ဢမ်ႇေပႃးေမႃႁၵ်ႉသႃ ၶူဝ်း
ၶွင် ၸူးငႆႈ လူႉယဝ်ႉ သိုဝ်ႉထႅင်ႈ ဝူၼ်ႉဝႆႉၸ်ႂ မူိၼ်ၼၼ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီသဵင်ႈေၵႃႈသဵင်ႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇ
လီမူတ်းေၵႃႈ မူတ်းၵႂႃႇ ၊ ၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်ႁဝ်း ဢမ်ႇဝႆႉ ၵႃႈၶၢၼ် ၼၼ်ႉ ဝၼ်းၼုိင်ႈေပႃး ႁဝ်းတူၵ်းယၢပ်ႇ
မႃး ေတေမႃၶုၵ်ႉၸ်ႂလႆႈမၼ်း ႄလႈ ေတမီးလွင်ႈၵၢၼ်ၼႅင်ၸ်ႂ။ ဝၼ်းၼုိင်ႈ သင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ေမႃႈႁႃ
ငိုၼ်း ေမႃႁူႉမႃး ေတႁူႉလီယူႇ ဝႃႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယ်ႂႇတၢၼ်ႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ ဝၼ်း
မူိဝ်ႈၼႆႉေၵႃႈ ၵွပ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇႁၵ်ႉသႃ ၶူဝ်းၶွင် ႁဝ်းႄလႈ ႁဝ်းၸွင်ႇလႆႈတူၵ်းတဵမ်ႇ ၊ ႁဝ်းမီးၼႃး မီးႁိူၼ်း
မီးေယး သမ်ႉၵုမ်ႇၶၢႆၵိၼ်တိၵ်းတိၵ်း ၊ လႆႈငိုၼ်းမႃးယဝ်ႉ ၸ်ႂႉဢမ်ႇမီးတၢင်းမၼ်း ဢမ်ႇႁူႉတၢင်းမၼ်း
မူိင်းတႆးၼႆႉ  ဢွၵ်ႇၶူဝ်းၶွင်ၼမ်ၼႃ ေပႃးႁဝ်းႁၵ်ႉ မၼ်းေတႉေတႉ  ၶႃႈယုမ်ယၢမ်ဝႃႈ ႁဝ်းႁႃး ဢမ်ႇ
ထုၵ်ႇလီပွႆပႅတ်ႈ ။

       2.  ဢမ်ႇမီး ပိၺ်ႇၺႃႇ
            မီးငိုၼ်းၶမ်လၢႆလၢႆၵူၺ်း ေပႃးဢမ်ႇမီးပိင်ႇၺႃႇေၵႃႈ ငိုၼ်းၶမ်းေမႃမူတ်း ၊ သင်ၵဝ်မီးငိုၼ်းမႃး
တႃႇေတမီးၼမ်လိူဝ်ေသၼႆႉ ၵဝ်ေတႁဵတ်းႁိုဝ်ႁဵတ်း ဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉၶိုၵ်ႉ ဢမ်ႇေမႃၽႅၼ်ၵၢၼ်သင် ။
ၵူိတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးယဝ်ႉ တႃႇေတလႆႈၵိၼ် လႆႈယူႇမူိၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ  မၼ်းမီး ဢိင်ႇၼူိဝ်ၼမ်ႉၵတ်ႉ
တၢင်းေမႃ ပိင်ႇၺႃႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။
       
    ပိင်ႇၺႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈသင် ? ပိင်ႇၺႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၢႆထုိင်ဝႃႈ တၢင်းႁူႉ တၢင်းေမႃ
ႁဝ်း ၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းေမႃႁဝ်း ၼမ်ႉတိင်ၼမ်ႉမုိဝ်းႁဝ်း ပၢႆးဝူၼ်ႉလီ ၽႅၼ်ၵၢၼ်လီ ႁၼ်လႆႈၶၢဝ်းၼႃႈ
ၸူိဝ်းၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ပိင်ႇၺႃႇ ယူႇ ၊ မီးငိုၼ်းမႃး ၼုိင်ႈသဵၼ် ႁဵတ်းႁ်ႂႈမၼ်းလႆႈ သဝ်းသဵၼ် ပွင်ဝႃႈမီး
ၼမ်ႉၵတ်ႉ ႁဵတ်းလႆႈလီ ၊ ေပႃးႈႁဵတ်းၸူိဝ်းၼၼ် ေတလႆႈၸူိဝ်းၼၼ် ေပႃးၶဝ်ႈႈႁူမ်ႈတီႈၼႆႈ ေတလႆႈ
ၼမ်ႉတွၼ်းၶႃႈၼႆႉ  ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉ ႄလႈ ၵုမ်ၵႂႃႇႁႃ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ပိူၼ်ႈ မူိင်း
ပိူၼ်ႈ ၊ မူိင်းပိူၼ်ႈ ပိူၼ်ႈေတႉ ဢဝ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၵိုတ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် တူၺ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ
ေၵႃႈ ဢမ်ႇမီးသင် လိုၼ်းသုတ်းမႃး ဢဝ်ၸ်ႂတူၵ်းေသယွင်ႇပႅတ်ႈ ၊ ( ပ်ႂႉတူၺ်းထႅင်ႈ မၢႆသွင်ၶႃႈ )


ၸၢႆးသႅင်သိုၵ်း ( Tai management @ Tai Strategy )
Post >>> ShanStateDefenceArmy
Share:

ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ ( Denmark )
                  ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ (ရုံးသုံးဘာသာစကားဖြင့် ကင်းဒမ်းအော့ဖ်ဒိန်းမတ်) တွင် ဂရင်းလန်းနှင့် ဖာရိုးကျွန်းစုများ ပါဝင်ပြီး ဥရောပမြောက်ပိုင်းတွင် ရှိသော စကင်ဒီနေးဗီးယန်းနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ နော်ဒစ်နိုင်ငံများတွင် တောင်ဘက် အကျဆုံးဖြစ်ပြီး ဆွီဒင်နိုင်ငံ၏ အနောက်တောင်ဖက်၊ နော်ဝေနိုင်ငံ၏ တောင်ဖက်နှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ မြောက်ဖက်တွင် တည်ရှိသည်။ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသည် ဘော်လတစ်ပင်လယ်နှင့် မြောက်ဖက်ပင်လယ်တို့နှင့်လည်း ထိစပ်လျှက် ရှိသည်။ ပမာဏအားဖြင့် ငယ်ပင်ငယ်သော်လည်း သမဝါယမနည်းစံနစ်အရ ကြီးပွားထွန်းကားလျက်ရှိသော နိုင်ငံကား ဥရောပတိုက်၏ အနောက်မြောက်ပိုင်း ဂျတ်တလန် (Jutland) (ဒိန်းမတ်အမည် Jylland ယုလန်) ကျွန်းဆွယ် တခုလုံးပါဝင်သည့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံပင် ဖြစ်သည်။ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံတွင် ဂျတ်တလန် ကျွန်းဆွယ်နှင့်တကွ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ဖူနင်၊ ဇီးလန်စသော ကျွန်းငယ်ကလေးများ ပါဝင်၍ နိုင်ငံ၏ အစုစုဧရိယာမှာ ၁၆၅၇၅ စတုရန်းမိုင် ကျယ်ဝန်းသည်။ ထိုကျွန်းစုများသည် ဆွီဒင်နှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံအကြားတွင် တည်ရှိ၍ အနောက်ဘက်တွင် မြောက်ပင်လယ်၊ အရှေ့ဘက်တွင် ဘောလတစ်ပင်လယ်တို့ ကာစီးဝိုင်းရံလျက်ရှိ၏။ အထူးအားဖြင့် ဂျတ်တလန်ကျွန်းဆွယ်၏ အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေသည် မြေဩဇာကောင်းသောလယ်မြေနှင့် သာယာစိုပြေသော သစ်တောများနှင့် ပြည့်စုံ၍၊ ညီမျှသောရာသီဥတုရှိ၏။ အနောက်ဘက်ကမ်းခြေ၌မူ သဲသောင်ကုန်းများ၊ နွံအိုင်များ၊ မြက်တောများနှင့် သစ်ပင်မပေါက်သော မြေကွက်များရှိလေသည်။ သတ္တုဟူ၍ မထွက်သလောက် ဖြစ်သော်လည်း အိုးခွက်ဖုတ်ရန် ရွှံစေးပေါများသည်။ ကျွန်းဆွယ်တခု ဖြစ်သည့်အတိုင်း နံဘေးပတ်လည်တွင် ပင်လယ်များ ဝိုင်းရံလျက် ရှိရုံမျှမက ဖျော့ (fjord) ခေါ် ရေမြောင်ကြားများကလည်း ကုန်းအတွင်းသို့ အတော်ပင်ရောက်အောင် ထိုးဝင်လျက်ရှိရကား၊ ငါးဖမ်းရန်အတွက် အလွန်အကွက်ကောင်းသဖြင့် လူတို့သည် ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကို အကြီးအကျယ် လုပ်ကိုင်ကြလေသည်။
တိုင်းပြည်၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းမျှသောမြေကို ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးနိုင်၍ အစိုးရက မြေပိုင်ရှင်စံနစ်ကို အားမပေးသဖြင့် လယ်မြေအားလုံးမှာ လယ်ပိုင်ရှင်ကလေးများ လက်ထဲတွင် တည်ရှိသည်။ ထိုကြောင့် တိုင်းပြည်အတွင်း ဆင်းရဲလွန်းသူ၊ ချမ်းသာလွန်းသူ ဟူ၍ မရှိဘဲ ညီညီမျှမျှရှိလေသည်။ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံတွင် ငါးလုပ်ငန်းနှင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအပြင် အခြားအရေးကြီးသော လုပ်ငန်း တခုမှာ နွား၊ ကြက်၊ဝက် မွေးမြူသောလုပ်ငန်းဖြစ်ရာ နွားနို့၊ မလိုင်၊ ဒိန်ခဲ၊ ဝက်သားနှင့် ကြက်ဥအမြောက်အမြားကို ဂရိတ်ဗြိတိန်နှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံများသို့ အမြဲမပြတ် တင်ပို့ရသည်။ တိုင်းပြည်၏ အသက်သွေးခဲလုပ်ငန်းများတွင် လောကဓာတ် နည်းစံနစ်များ အသုံးပြုရန် အစိုးရက အားပေးလေသည်။

           ဤလုပ်ငန်းများကို သမဝါယမစံနစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်ကြရာ၊ သမဝါယမအသင်းများကို အနှံ့အပြား ဖွဲ့စည်းထား၍ တောင်သူလယ်သမားတိုင်း အသင်းသားများဖြစ်ကြသည်။ သားသတ်ရုံကို သမဝါယမစံနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်၏။ လယ်လုပ် ရာတွင် လိုသောပစ္စည်းများ၊ ကရိယာတန်ဆာပလာများကိုဝယ်ရန် သမဝါယမအသင်းများရှိ၏။ သမဝါယမဘဏ်လည်း ရှိ၏။ လယ်သမားများကို လေဘေးရေဘေးမှ ကာကွယ်ရန်အလို့ငှာ သမဝါယမအာမခံအသင်းများ ဖွဲ့စည်းထား၏။ ဗဟိုဓာတ်အားပေးရုံများအပြင် သမဝါယမလျှပ်စစ်ဓာတ်မီးရုံများလည်း ရှိသည်။ သမဝါယမလုပ်ငန်းများ၌ မည်သည့် နေရာကမျှ လိုလေသေးသည် ဟူ၍မရှိသောကြောင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသည် သမဝါယမစံနစ်၌ ကမ္ဘာကျော်ဖြစ်လေသည်။ ဤကဲ့သို့ များလှစွာသော သမဝါယမအသင်းများကို ဒိန်းမတ်နိုင်ငံဗဟို သမဝါယမကော်မတီက ကြီးမှူးအုပ်ချုပ်ထားလေသည်။ ဤသို့ သမဝါယမနည်းဖြင့် စံနစ်တကျလုပ်ကိုင်သဖြင့် ဒိန်းမတ်တောင်သူလယ်သမားတို့၏ နေမှုထိုင်မှုမှာ အတော် အဆင့်အတန်းမြင့်၍ လာခဲ့လေသည်။ အဆင့်အတန်း အလွန်ကွာသော လူအတန်းအစားမရှိ။ အခြားနိုင်ငံများ ရင်ဆိုင်ရသော သီးစားပြဿနာဟူ၍မရှိဘဲ လယ်လုပ်ခများကို ကောင်းစွာရကြလေသည်။ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသားများကို ဒိန်းလူမျိုးခေါ်ကြရာ ဒိန်းတို့မှာ သန်မာတောင့်တင်းသောလူမျိုးဖြစ်၍ ကစားခုန်စား ဝါသနာပါပြီးလျှင် ကမ္ဘာကျော်ရေကူးသမားများလည်း ဖြစ်ကြလေသည်။ လုံ့လဝီရိယရှိ၍ အလုပ်ကို ကြိုးပမ်းလုပ်သူများဖြစ်သည့်အတိုင်း အစားအသောက်ကောင်းကောင်းကို နှစ်သက်ကြ၏။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရာ၌ လူအတန်းအစားမရွေးဘဲ ယဉ်ကျေးဖော်ရွေစွာ ဆက်ဆံတတ်ကြ၏။


 ဒိန်းမတ်နိုင်ငံတွင် ပညာကို အလွန်မြတ်နိုး၍ ပညာသင်ကြားရေးကို အထူးအားပေးကြ၏။ ၁၈၁၄ ခုမှစ၍ မူလတန်းပညာကို မသင်မနေရ ပြုလုပ်ထား၏။ အထက်တန်းကျောင်းများအပြင် စက်မှုပညာသင်ကျောင်း၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ပညာသင်ကျောင်း၊ ဆရာဖြစ်သင် ကျောင်း၊ လူကြီးများအတွက် စိုက်ပျိုးရေးကျောင်း စသည်ဖြင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်များကို သင်ကြားသည့်ကျောင်း မြောက်မြား စွာရှိသည်။ ကိုပင်ဟေဂင်မြို့တော်နှင့် အောဟု(စ်) မြို့များတွင် တက္ကသိုလ်ကျောင်းများရှိ၏။ အမျိုးသမီးများ မဲဆန္ဒပေးခွင့်နှင့် လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် အရွေးခံနိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အမျိုးသမီးတို့သည် ကိုယ့်ဝမ်းကိုယ်ကျောင်းနိုင်သော အရည်အချင်းလည်းရှိ၍ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်များ ကိုယ်စီရှိကြလေရာ အလုပ်ချိန်တွင် ယင်းတို့၏ကလေးများကို စောင့်ထိန်းရန် အလို့ငှာ ကလေးများ ဂေဟာတို့ကို နိုင်ငံနှင့် အဝှန်းတည်ထောင်ထားကြသည်။ ဒိန်းလူမျိုးတို့ကား တခါက ဥရောပမြောက်ပိုင်း၌ အတော်ပင်တန်ခိုးအာဏာကြီးခဲ့သော လူမျိုးတမျိုးဖြစ်ပြီးလျှင် ထိုအခါက သူတို့သည် မြောက်ဥရောပကမ်းခြေနှင့် အင်္ဂလန်ကျွန်းရှိ ဆိပ်ကမ်းမြို့ရွာများကို တိုက်ခိုက်လုယက်လေ့ရှိကြ၏။ ဒိန်းဘုရင်များတွင် တန်ခိုးအကြီးဆုံးမှာ ကနွတ်ဘုရင်ဖြစ်၍ တခါက အင်္ဂလန်၊ ဒိန်းမတ်နှင့် နော်ဝေးပြည်များကို အုပ်စိုးခဲ့ဘူးလေသည်။ ကနွတ်ဘုရင်သည် နှစ်အနည်းငယ်သာ နန်းစံ ရသော်လည်း ဒိန်းတို့သည် ၁၃ ရာစုအထိ ဥရောပမြောက်ပိုင်းတွင် အတော်တန်ခိုးကြီးခဲ့ကြ၏။ ဘောလတစ်ပင်လယ်တဝိုက်တွင် ဟန်ဆီ အက်တစ်အဖွဲ့၏ အာဏာပျံ့နှံ့လာသောအခါမှ အနည်းငယ် တန်ခိုးမှေးမှိန်သွားလေသည်။ ၁၃၉၇ ခုနှစ်တွင် ဒိန်းမတ်ဘုရင်မ မာဂရက် လက်ထက်၌ ဒိန်းမတ်၊ ဆွီဒင်နှင့် နော်ဝေး ၃ နိုင်ငံပူးပေါင်း၍ ခုခံတိုက်ခိုက်သောအခါမှာမှ ဟန်ဆီအက်တစ်အဖွဲ့၏ရန်အေးသွားလေသည်။ ၁၈၁၅ ခုနှစ်တွင် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံက နပိုလီယန်ကို ကူညီသည်ဆိုကာ ဗီယင်နာအစည်းအဝေးကြီး၌ နော်ဝေးက ဆွီဒင်နှင့်ပူးပေါင်းလိုက်ရာ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှာ ထီးတည်းကျန်ရစ်တော့၏။ ၁၈၆၄ ခုနှစ်တွင် ပရပ်ရှားနှင့် ဩစတြီးယားတို့က တိုက်ခိုက်သဖြင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှာ ရှလဇွပ် - ဟိုင်စတိုင် (Schleswig - Holstein) နယ်များ ဆုံးရှုံးသွားရ၏။ သို့သော် ပထမကမ္ဘာစစ်ပြီးသောအခါ ရှလဲဇွစ်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုပြန်ရခဲ့၏။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း၌ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံကို ဂျာမန်တို့သိမ်းပိုက်ထား၍ ၁၉၄၅ ခုမေလ ၅ ရက်နေ့ကျမှ လွတ်မြောက်သွားလေသည်။ ယခုအုပ်စိုးလျက်ရှိသော ဘုရင်မှာ ၁၉၄၇ ခုတွင် နတ်ရွာစံခဲ့သည့် ဒဿမခရစ်စတီယန်ဘုရင်၏ အရိပ်အရာကို ဆက်ခံခဲ့သည့် နဝမဖရက်ဒရစ်ဘုရင် ဖြစ်သည်။ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ လူဦးရေမှာ ၂၀၀၉ သန်းခေါင်စာရင်းအရ ငါးသန်းငါးသိန်းကျော်ရှိသည်။ ။


Tai Strategy @ Tai Management
Post >>> S.S.S (ShanStateDefenceArmy)
Share:

ၼိူဝ်ၵမ်ႇၾႃႇၼႆႉ မူိင်းလ်ႂ ဢၼ်ၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်းေဢႇ ?


         မ်ႂႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉၶႃႈ မူိဝ်ႈလဵဝ် ၶႃႈၶႆႈ တႅမ်ႈလူင်းႄၼ လၢတ်ႈႄၼႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဝ်း လွင်ႈ ၵွပ်ႈသင် မူိင်းပိူၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ႄလႈ ၵူၼ်းမူိင်းပိူၼ်ႈ ၶိုတ်းၸၼ်ႉ ၊ ေပႃးမႃးတူၺ်း
မူိင်းၼုိင်ႈမူိင်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶႆႈႁ်ႂႈ မူိင်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၼႆၸိုင် ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် ေတလႆႈ သၢၼ်ၶတ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈ ၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်း ( Corruption ) ၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼိူဝ်ၵမ်ႇၾႃႇၼႆႉ ဢၼ်ၶႃႈလႆႈၸ်ႂေသ ၵႆႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းေသႇေသႇၼႆႉ ပဵၼ်မူိင်းသိင်ႇၵပူႇ ( Singapore ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၊ မူိင်းသိင်ႇၵပူႇ ၼႆႉ လႆႈလွင်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်း တ်ႂႈမုိဝ်း ဢိင်းၵိတ်ႉ ( English ) ၶဝ် မူိဝ်ႈပီ 1952 ၼၼ်ႉေသတႃႉ သမ်ႉယူႇပႃႈတ်ႂႈ ၵုမ်းၵမ် လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ မူိင်းမေလးသျႃး ( Malaysia ) ေသ ယွၼ်ႉမီးပၼ်ႁႃ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼုိင်ႈ ႄလႈ ၶိူဝ်းၼုိင်ႈေပႉၵိၼ်ၵၼ် ( Pubic War ) ႄလႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မူိင်းသိင်ႇၵပူႇ ( Singapore )  လီၵွၼ်းယု ( Lee Kuan Yew ) ၸွင်ႇတႅပ်းတတ်းဝႃႈ
ေတဢဝ် မူိင်းသိင်ႇၵပူႇ ၼႆႉ လွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းေၶႃ ။            ဝၢႆးဢဝ်လွင်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်း ယဝ်ႉ လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ထီႉၼုိင်ႈေၵႃႈ ပဵၼ်မႃး လီၵွၼ်းယု ( Lee Kuan Yew ) ယူႇယဝ်ႉ  မၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ မိူင်းသိင်ႇၵပူႇ ယဝ်ႉ ထီႉၼုိင်ႈ ဢၼ်မၼ်း
ၶတ်းၸ်ႂ သၢၼ်ၶတ်း ႁဵတ်းေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈ ၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်း ၼူိဝ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၊  မူိင်းသိင်ႇၵပူႇၼႆႉ လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ဢွၼ်ႇၵူၺ်း တၢင်းၵႂၢင်ႈ ေတမီးတၢၼ်ႇ တၢၼ်ႇမူိင်းပၼ်ႇ ၵူၺ်း ၊  ၵူၺ်းဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ မူိင်းမၼ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ၼ်ႂး ဢႃႇသျႃႉ ( Asia ) ၊ လီၵွၼ်းယု ၼႆႉ မၼ်းႁူႉဝႃႈ ေပႃး ၼ်ႂးမူိင်းမၼ်း မီးလွင်ႈ ၵိၼ်ၸိၵ်းၵိၼ်ၸွၵ်း ေတႃႇၵၼ် ၼွၵ်ႈမူိင်း ၶဝ်ေတဢမ်ႇမႃး
ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼ်ႂးမူိင်းမၼ်း ယဝ်ႉေၵႃႈ မူိင်းမၼ်းေတဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၼႆ မၼ်းႁူႉဝႆႉ လီလီ။ လွင်ႈၵိၼ်
ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်းၼူိဝ် ၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢဝ်ပဵၼ်လၵ်ႉ  ၶဝ်ႈပႃးၼ်ႂးၵၢၼ်မူိင်း ၼုိင်ႈဢၼ်ေသ ၶတ်းၸ်ႂ
ေတႃႇသူႈ မႃး ဢၼ်ၵိၼ်သူး ဢၼ်ၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်းေတႃႇၵၼ် ေဢႇေသပိူၼ်ႈ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ေတမူိဝ်ႈပီ 1965 ထိုင် 2014 ၼႆႉ ၼိူဝ် ၵမ်ႇၾႃႇ ၊ ၼ်ႂးမူိင်း 176 မူိင်းၼႆႉ  မူိင်းသိင်ႇၵပူႇ ၼႆႉ လႆႈဝႃႈ
လႆႈၵႂႃႇ ထီႉ 3 ယူႇ။ ဢၼ်ၵိၼ်သူး ၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်း ေဢႇေသပိူၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈၵႂႃႇထီႉၼုိင်ႈ ပဵၼ်
မူိင်းတဵၼ်းမၢတ်ႉ ( Denmark )  ထီႉသွင် မူိင်းၼိဝ်းသီႇလႅၼ်ႇ ( New Zealand ) ႄလႈ ထီႉသၢမ်သမ်ႉပဵၼ် မူိင်းသိင်ႇၵပူႇ ( Singapore )။   ဢၼ်ၵိၼ်
သူးၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်း ေတႃႇၵၼ်ၼမ်ေသပိူၼ်ႈ ၼိူဝ်ၵမ်ႇၾႃႇၼႆႉ ထီႉၼုိင်ႈပဵၼ်မူိင်း သူဝ်ႇမႃလီ ( Somali ) ထီႉသွင် ပဵၼ် မူိင်းဢၽိၵႃႉ ( Africa )  ႄလႈ  မူိင်းမၢၼ်ႈ ( Myanmar )           ၵွပ်ႈၼႆ ၶႃႈေတႉ ေတထတ်းႄၼတူၺ်းဝႃႈ  မူိင်းသိင်ႇၵပူႇ ၼႆႉၶဝ်ႁဵတ်းႁိုဝ်လႆႈၵႂႃႇထီႉသၢမ် ၼူိဝ်ၵမ်ႇၾႃႇ ဢၼ်ၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်းၼူိဝ်ၵၼ်ေဢႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ မူိင်းသိင်ႇၵပူႇ ၼႆႉတႃႇေတ
ၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈ လွင်ႈၵိၼ်ၸိၵ်းတွၵ်ႇၸွၵ်း ( Corruption ) ၼၼ်ႉ မၼ်းဝႆႉ ႁူဝ်ေၶႃႈၵၢၼ် မီးယူႇ  5 ၵၢၼ်ဝႆႉယူႇ
         1.  ၸုမ်း CPIB ( Corrupt Practices Inverstigation Bureau ) ၼႆႉ မီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈထတ်း             လုမ်းလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း လႆႈ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်။
         2.  သင်ႁူႉဝႃႈ ၼ်ႂးၸုမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵူၼ်းၼ်ႂးလုမ်း ေသေၵႃႉေၵႃႉ ၵိၼ်ဝႆႉသူးၼႆ ေတလႆႈႁႌ
              သၢၵ်ႈေသႇ ႁ်ႂႈမၼ်း ၸဵတ်ႈၸဵတ်ႈေသ ေတလႆႈၺႃးတၢမ်ႇ တူၵ်းၶွၵ်ႈ။
         3.  ၵူၼ်းၵိၼ်သူးၼၼ်ႉ သင်မၼ်းၵိၼ်သူးယဝ်ႉ  ႁဵတ်းၸွမ်းၵူၼ်းပၼ်ေၵႃႈလီ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း
             ၸွမ်းၵူၼ်းပၼ်ေၵႃႈလီ  ၵူၼ်းေၵႃႉပၼ်မၼ်းေၵႃႈ ေတလႆႈၺႃးတၢမ်ႇ တူၵ်းၶွၵ်ႈ။
         4.  သင်ပဵၼ် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ၵူၼ်းၼ်ႂးလုမ်းၸူိဝ်းၼၼ်ႉ  ေတဢမ်ႇလႆႈပၼ် ၶူဝ်းတွၼ်ႈ
              သင် ႄလႈ ၵူၼ်းၸုမ်းလူင်ပွင်ၸုိင်ႈေၵႃႈေတဢမ်ႇလႆႈဢဝ်။
         5  ၼ်ႂးၸုမ်းၵူၼ်းလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ၼုိင်ႈေၵႃႉေၵႃႉ သင်လႆႈၵိၼ်သူး လႆႈဢဝ်ငုိၼ်းၸူိဝ်း ပိူၼ်ႈပၼ်
             ၼႆၸုိင် ေတလႆႈၺႃး တၢမ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈ ႄလႈ တၢမ်ႇငိုၼ်း ၊  ဝႆၢးဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈ မႃးယဝ်ႉ ေတလႆႈ
             ဢဝ်ငိုၼ်း ဢၼ်ဢဝ်ဝႆႉၼၼ်ႉ  ဢၢပ်ႈပၼ် ပဵၼ်ငိုၼ်းၼ်ႂးလူင်ပွင်ၸုိင်ႈပႅတ်ႈ။


         မူိင်းသိင်ႇၵပူႇ ၵွပ်ႈသင်ႄလႈ ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၵွပ်ႈသင်ႄလႈ ၵူၼ်းမူိင်းၶဝ်မီးပူိင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ
ေပႃးမႃး လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလီလီၼႆၸုိင် ယွၼ်ႉၶဝ်ဢဝ် ၵူၼ်းမူိင်းပဵၼ်ယ်ႂႇ  ယွၼ်ႉၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် ၼပ်ႉ
ထုိင်ၵၼ် ႄလႈ မီးပိင်ႇၺႃႇ။  ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼ်ႂးမူိင်း ႁဝ်းႄလႈ ၶဝ်ၼႆႉ ၵႂႃႇၵၼ်ေတႉေတႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း လူယဝ်ႉ တူၺ်းယဝ်ႉ ယႃႇေပႁ်ႂႈမၼ်းပႅတ်ႈလၢႆ ႁ်ႂႈေမႃဢဝ် တွင်းၵိုမ်းဝႆႉေသၵမ်း မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


 • ၸၢႆးသႅင်သိုၵ်း
 • Post >>> ShanStateDefenceArmy
Share:

Jack Ma(ၸႅတ်ႉမုး) ပဵၼ်ၽႂ်လုၵ်ႉတီႈလႆမုး ( ၼိုင်ႈ )        Company ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝုႈ Alibaba(ဢလီႇပုႇပုႇ)ၼၼ်ႉပဵၼ်သင် မၢႆ (1) လုၵ်ႉတီႈၽူဝ်ေမးသွင်ၵေႃႉဢၼ်ၵုႈၸၢတ်ႈသႅင်းၶေႇေသ 1964 လိူၼ် October 15 ၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးၵိုတ်ႇတီႈ ဝဵင်းဢွၼ်ႇ ႁၢၼ်ႇၸူဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။။ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉဝုႈ မုးယျၼ်း ၼႆယဝ်ႉ
မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ တူဝ်လဵၵ်ႉလိၵ်ႉေသ ၺုးဢူၺ်းၵေႃႉၵဝ်းယွၵ်ႇတုႇေသ။ ၸႅတ်ႉမုးၼႆႉ တူဝ်လဵၵ်ႉေသတုႉေပုးၽိတ်းၵၼ်မုး ၸုႉၵူၼ်းဢၼ်တူဝ်ၶိင်းယႂ်ႇေသမၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇတွၼ်ႉၵူဝ်ၵိၼ်ေသပွၵ်ႈ။
ၸႅတ်ႉၼႆႉ ၸိမ်မိူဝ်ႈၵေႃႉလဵၵ်ႉသူင်ၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉယဝ်ႉ။ၵူၺ်းၵုႈဝဵင်းဢၼ်မၼ်းယူၼၼ်ႉၵူၼ်းဢၼ်ေမုဢၢင်းၵိတ်ႉဢမ်ႇမီးေသၵေႃႉ ပပ်ႉလိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇမီးေသပပ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇသွၼ်ပၼ်ဢၢင်းၵိတ်ႉ။
ေပုးၼၼ်ၸႅတ်ႉၼႆႉႁဵတ်းသင်လုႇၼႆ မၼ်းလုၵ်ႉၸဝ်ႉၸဝ်ႉေသ ၼုႈၽွင်းပႆႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၶီႇလႅင်ေသ ၵႂုႇတီႈၵၢင်ဝဵင်းႁၢၼ််ႇၸူဝ်း တီႈဢၼ် ၸဝ်းၶိူဝ်းဢၢင်းၵိတ်ႉမုးလႄႇမိူင်းၶေႇေသ တီႈၶဝ်လိုဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၸႅတ်ႉၼႆႉၶႂ်ႈေမုလိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉၼုႇဢုးလုးလႄႈ မၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ၵူၼ်းဢၢင်းၵိတ်းၶဝ်ႉ သူင်ႇလႄႇတီႈဢၼ်ႁၢင်ႈလီၼႆးဝဵင်းႁၢၼ်ႇၸူဝ်းေသ ဢမ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းၵုႈသူင်ႇလႄႇ ၵူၺ်းၵုႈေတလႆႈၶိုၼ်းသွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉ ဝုႈၼၼ်ယဝ်ႉ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ၵႂုႇသွၼ်းၮိၵ်ႈတီႈၵူၼ်းလႄႇမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၢင်းၵိတ်ႉမီးမွၵ်ႈ 9ပီ။ၸႅတ်ႉၼႆႉ မီးဝုႇရီႉယုႉတႄႉတႄႉ။ၸိုဝ်ႉမၼ်းၵူၼ်းလႄႇမိူဝ်းၵူၼ်းဢိင်းၵိတ်ႉပၼ်ဝႆႉၸိုဝ်ႈဢိင်းၵိတ်ႉမၼ်းၸၢႆးဝုႈ jack (ၸႅတ်ႉ)ၼႆယဝ်ႉ။မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်းဢဝ် ၸိုဝ်းမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉတူဝ်တၢင်းၼုး မုး ၼၼ်ႉေသ ၶိုၼ်း ပဵၼ်မုး jack ma( ၸႅတ်ႉမုး) ယဝ်ႉ
မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉၼႆးမိူင်းၶေႇၼႆႉၵူၼ်းဢၼ်ေမုလၢတ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉၼႆႉ မီးဢႄႇတႄႉတႄႉ။ ၵွပ်ႈသင်ၸႅတ်ႉၼႆႉၶႂ်ႈေမုဢၢင်းၵိတ်ႉၼုႇၼုႇၼႆ ၵွပ်ႈဝုႈၸိမ်မိူဝ်ႈမၼ်းၸၢႆးၵေႃႉလဵၵ်ႉ မၼ်းမီးယိူင်းဢၢၼ်း ၼိုင်ႈဢၼ် မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉမိူင်းၶေႇၶဝ် ပဵၼ် ၵုၼ်ႇမျယူႇၼိတ်ႉ ဢုပ်ႉပိူင်ႇလႄႈဢမ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႆးၵႄႈၵမ်ႇၽုႇ ၵွပ်ႈၼၼ်ဝၼ်းၼိုင်ႈမုး ၽၵ်ႉတူေတပိုတ်ႇေသေတၵပ်ႉသိပ်ႇၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇၼႄလႄႈေပုးဝၼ်းၼၼ်ႉမုးလိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉဢၼ်မၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ေတမီးၽွၼ်းလီယူႇ ၼႆမၼ်းၸၢႆးယုမ်ႇယမ်ေသၸင်လႆႈၶတ်းၸႂ်သွၼ်လိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးငိုၼ်းလႄႈ ပိင်ႇၺုႇၼႆႉ ေတဢဝ်မၼ်းၸၢံးပူၼ်ႉလွတ်ႈတၢင်းၽၢၼ်ယူႇၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႆႉယဝ်ႉ။
ၸႅတ်ႉၼႆႉ ၶဵၼ်ႇဢၢင်းၵိတ်ႉေသတုႉ ၽၢႆႇပၢႆးၼပ်ႉၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးၺၢမ်ႉေတႉေတႉ ၊ တုႇေသလႆႈတွပ်ႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးတူၵ်းၸၼ်ႉၵွပ်ႈပၢႆးၼပ်ႉသွင်ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းတွပ်ႇၵမ်းထီႉသၢမ်ယဝ်ႉၸွင်ႇၵွႆႈ ဢွင်ႇပူၼ်ႉ ။ 1988 ၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးလႆႈၸုမ်ႈ ပွႆႉပဵၼ်ၶူႈ ေသ
ဝၢႆးလႆႈပွႆႉယဝ်ႉ မၼ်းၸၢႆး ၵႂုႇၶဝ်ႈၵၢၼ် company 30 ပၢႆဢမ်ႇႁပ်ႉမၼ်းၸၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ ဢၼ်လၢၼ်ႉၶၢႆၼိူဝ်ႉၵႆႇ ၶွမ်ႇပၼီ KFC ဢၼ်မုးပိုတ်ႇမိူင်းၶေႇၼၼ်ႉ ၵႂုႇတွပ်ႇ interview 24 ​ၵေႃႉ ႁပ်ႉၵၢၼ် 23 ​ၵေႃႉ လိူဝ်ေသ ၸႅတ်ႉမုးၵေႃႉလဵဝ် ၽႂ်ဢမ်ႇႁပ်ႉ။
ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းမုး လႆႈၵၢၼ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပဵၼ်ၶူးဢၢင်းၵိတ်ႉ လႆႈၼိုင်ႈလိူၼ် ေတုႇလုႇ 12 ​ေတုႇလုႇ (ငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 10000 ပျူး) ၸႅတ်းၼႆႉသွၼ်လိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉၶႅမ်ႉပွင်ႇၸႂ်လီၼုႇလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄႈၵေႃႈႁၵ်ႉမၼ်းၸၢႆးေတႉ ။ ဢၼ်လႆႈတႅမ်ႈမုးပိုၼ်းမၼ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈဝုႈ ေပုႈမႄႈမၼ်းၸၢႆးသေထးလႄႈပုၼ်ႈဢဝ်ဢမွၺ်ႇေပုႈမႄႈမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၢ ၸႅတ်ံၼႆႉတူဝ်လဵၵ်ႉေသတုႉ လွင်းတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းမၼ်းၼႆႉ ယႂ်ႇမိူၼ်လွႆလူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ မိူၼ်မွတ်ႉတူဝ်လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉယိူင်းဢၢၼ်းယုႉလွႆလူင်ယဝ်ႉ မၼ်းၸၢႆးပႆႉၶၢဝ်းယၢမ်း ၽၵ်းတူမိူင်းၶေႇၶဝ် ပိုတ်ႇၸူးၵူႈမိူင်းမိူင်းးးးးးးးးး။။   >>>>>>>>> သိုပ်ႇမၢႆ (2)


 • Tai Strategy Tai Management
 • Post >>> ShanStateDefenceArmy
Share:

Jack Ma(ၸႅတ်ႉမုး) ပဵၼ်ၽႂ်လုၵ်ႉတီႈလႆမႃး ( သွင် )          Company ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝုႈ Alibaba(ဢလီႇပုႇပုႇ)ၼၼ်ႉပဵၼ်သင် မၢႆ (2)
ဝၢႆးေသ1990ၼၼ်ႉ ၽၵ်းတူမိူင်းၶေႇပိုတ်ႇၸူးၵမ်ႇၽုႇယဝ်ႉ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၵူႈမိူင်းေတုႉသူင်ႇၶၢႆမိူင်းၶေႇေသပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၶဝ် တွၵ်ႇၶိုၼ်ႈမုးေသ ၸႅတ်ႉၼႆံ ဢွၵ်ႇၵၢၼ်ၶူးသွၼ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ယဝ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၵေႃႇတင်း ၶူင်းၵၢင် company ပိၼ်ႇၽုႇသုႇ ၽၢႆႇၶေႇ ပိၼ်ႇၽၢႆႇဢၢင်းၵိတ်ႉ။


ထိုင်မုး 1995 ၼၼ်ႉ မိူင်းၶေႇေတႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ေသ ၸွႆႈထဵမ်ဢၸူဝ်းယုႉတီႈဝဵင်းၶဝ် တုႇေတပိၼ်ႇၽုႇသုႇ ၸႅတ်ႉလႆႈၵႂုႇဢေမႇရိၵုႉ ပွၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းယဝ်ႉ။
တႆးၵေႃႉမၼ်းမွၵ်ႇဝုႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈသင်ၵေႃႈ သင်ႇဢဝ်တီႈၼိူဝ် online ေသ သိုဝ်ႉလႆႈ မိူၼ် online shop ယဝ်ႉ။ ေပုးၼၼ်ၸႅတ်ႉၼႆႉ တႅမ်ႈႁုတူၺ်းဝုႈ Beer ​ေသ ဢွၵ်ႇမုးႁၢင်ႈ Beer ၵူႈမဵဝးမဵဝ်း ၵူၺ်းၵုႈဢမ်ႇႁၼ်Beer ၶေႇ ေသဢၼ်၊ မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈၶေႇၵေႃႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇမုးေသမဵဝ်း ။ ဢၼ်ၵပ်ႉၵၢႆႇမိူင်းၶေႇဢမ်ႇဢွၵ်ႇမုးေသဢိတ်း။။။။။
ၸႅတ်ႉ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈမုးမိူင်းၶေႇေသၽိူဝ်ႇထိုင်ႁိူၼ်းမၼ်းၸၢႆးမၼ်း မုးၶူၼ်ႉႁုႈ ၼႆး China Page ၼၼ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ၶဝ်တၢင်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႉတိမ်ထူၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈလႄႈၵုႈၶၼ်ၵေႃႈပဵၼ်လိၵ်ႈၶေႇလၢႆလၢႆ။
မၼ်းၸၢံးၶိုၼ်းဝူၼ်ႉဝုးေပုးၺုးတီႈမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇေမုလိၵ်ႈၶေႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ေတႁဵတ်းႁိူဝ်ၶဝ်ႈၸႂ်ေသ ပၼ်ႁႅင်းၶူဝ်းၶွင်ႁဝ်း ။။


 ၽိူဝ်ႇ 1999 လိူၼ် october ၼၼ်ႉ ၸႅတ်ႉမုး ၽိတ်ႈမွၵ်ႇဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းၸၢႆးၮ17 ​ၵေႃႉေသသၢင်းလၢင်းၼေလွင်ႈၶူင်းၵၢင် company ဢၼ်မၼ်းေတေတႇတင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးသုၼ်းတုမ်ႁႂ်ႈမုးၶဝ်ႈႁုမ်ႈၸူႉငိုၼ်း share ​ေသ​ၵေႃႇတင်ႈ။ ၵူၺ်းၵုႈ လွင်ႈၸႂ်ႉ internet ၼႆႉ ပၢၼ်ၼၼ်ႉပႆႇေပုးမီးၼေလႄႈၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇေပုးယုမ်ႇ လွင်ႈၶူင်းၵၢၼ် မၼ်းၸၢႆး။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝုႈယိူင်းဢၢၼ်း ၸႅတ်ႉမုးၼႆႉယႂ်ႇၼုႇလႄႈ ဢမ်ႇယွမ်းသုမ်း ေသၶတ်းၸႂ်သုၼ်းတုမ် မုးၶဝ်ႈႁုမ်ႈ ႁုမ်ႈၸူႉၵၼ် ဢုႈလၢင်းမၼ်းလႆႈ us dollor 6မိုၼ် (ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈ 8ပၢၵ်ႇသႅၼ်)ယဝ်ႉ။။။။။
ၸႅတ်ႉမုး ၵေႃႇတင်ႈ website ​ေသ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၶၢႆၼိူဝ် online ၵူၺ်းၵုႈၸႅတ်းၼႆႉဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈ ၶွမ်း computer ​ေသဢိတ်းၵူၺ်းၵုႈ မၼ်းၸၢႆး ပိၼ်ႇၽုႇသုႇလိၵ်ႈၶေႇ ၸူးဢၢင်းၵိတ်း လႆႈတိမ်ထူၼ်ႈ။။ တီႈwebsiteၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးၶႂ်ႈၶူင်သၢင်ႈၸိူင်ႉႁိူဝ်ၵေႃႇ မၼ်းၸႆႉဢူၺ်းၵေႃႉမၼ်းႁဵတ်းၵူၺ်း။။။။။
ဢဝ်ၸိုဝ်ႈဝုႈ Alibaba ဢုႈလီႇပုႇပုႇ ေသ သၢင်ႈၶူင်းၵၢၼ် company ယဝ်ႉ ၊ ဢမ်ႇႁိူင်ဢမ်ႇၼၢၼ်း ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ႈၵေႃႈ သင်ဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၶဝ်ၶႂ်ႈလႆႈေသ ၸႅတ်ႉသမ်ႉ ၵႂုႇလၢတ်ႈတီႈလၢၼ်ႉဢၼ်ၶဝ်ၶၢႆၶူဝ်ေသ ၶိုၼ်းသုင်ႇပၼ် ေပုးပဵၼ်ၵၢၼ် ၸႅတ်ႉ လႆႈၵုႇ ၵေႃႇမသဵၼ်ႇမၼ်းယဝ်ႉ။။။


ၶၢဝ်းယၢမ်းႁိူင်မုးေသ ပၼ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း Goldman Sachsၼၼ်ႉ ငိုၼ်းေတုႇလုႇ 50 သႅၼ်( ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 6မိုၼ်5ႁိင်သႅၼ်) လႄႈ ၶူင်းၵၢၼ် ၵပ်းသိပ်ႇမိူင်းၵျုႇပၢၼ်ႇ ငိုၼ်းေတုႇလုႇ 200 သႅၼ် မုးၶဝ်ႈႁုမ်ႈ တုႇေတႁဵတ်းဢုႇလၢင်း ၶူင်းၵၢင် Alibaba ၼႆယဝ်ႉ။
ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လွင်ႈမၢၵ်ႈမီး company Alibaba ၼႆႉ မီး ငိုၼ်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇေတုႇလုႇ 160 billion ​ေသ လွင်​ႈမၢၵႈမီးၸႅတ်ႉမုးသမ်ႉ ငိုၼ်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇေတုႇလုႇ 30 billion ယဝ်ႉေသ ၼႆးမိူင်းၶေႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်မီးေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ။။။။။။။။။။။
ေပုးယဝ်ႉ ၸႅတ်ႉ ၶိုၼ်းသိုဝ်ႉဢဝ် ၶူင်းၵၢၼ်Company ဢၼ်မၼ်းၵႂုႇႁုၵၢၼ်ေသဢမ်ႇႁပ်ႉတွၼ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ မၼ်းပၢႆသိုဝ်ႉလႆႈၵွၼ်ႇ ၊
Jack ma ယိပ်းၵမ်လွင်ႈဢွင်ႇေပႇ 10 ​ၶေႃႈ
1. ႁဵတ်းႁႂ်ႈလီတီႈသုတ်း ၊ ဢၼ်ႁဵတ်းၼၼ်ႉႁႂ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ။
2.ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၼွၼ်းၾၼ်၊လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်း။
3.ၶဝ်ႈၸႂ်ေသၶူင်သၢင်ႈ။
4.ယဵၼ်ႉၵၼ်ႈလွင်ႈေသႉၼႄးေသဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်ႁႅင်း။
5.တႅတ်းတတ်းလွင်ႈႁဵတ်းသၢင်း ႁတ်းႁတ်း။
6.လူဝ်ေမုပုတ်းပုတ်းၶၢတ်ႇၶၢတ်ႇ။
7.လူဝ်ႇဝူၼ်ႉလီလီ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁုႉ သၢၼ်ၶတ်း။
8.ၽူႈပၼ်ႁႅင်း customer ဝႆႉပဵၼ် ၼိုင်ႈ။
9.ယုႇၸႂ်တူၵ်း၊ယုႇဝူၼ်ႉၼမ်၊ တူၺ်းႁၼ် သႅၼ်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႂ်ႇ။
10.လူဝ်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႇမၢၵ်ႈမီး၊ၸႂ်ၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်။      ေပုးမီးလွင်ႈၶတ်းၸႂ်လႄႈၽႅၼ်ၵၢၼ်လွၵ်းလၢႆးၶႅမ်ႉၸိုင် တုႇေတၶိုၼ်းယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ၼၼ်ႉငၢႆးငၢႆးၵူၺ်း၊ ဢၼ်ဢမ်ႇၶတ်းၸႂ်တူၺ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉမၼ်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ။။ •  Tai Strategy and Tai Management
 • Post >>> ShanStateDefenceArmy


Share:

5 Levels of Leadership(or)PR5လုꨀ္ꨳ (လꨤꨯးလြင္ꨳꨓမ္ꨵꨀတ္ꨵꨡြꨓ္ꨟူဝ္5ꨅꨓ္ꨵ)       @@@@Leadership လြင္​ꨳꨓမ္ꨵꨀတ္ꨵꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨡမ္ꨲꨓꨓ္လꨤꨯးꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨓꨯꨵ တီꨳလ္ꨮေသꨡမ္ꨲဝဳꨳ ꨅုမ္းတူင္ꨲဝူင္းꨀူꨓ္းꨟိူဝ္ company ꨟိူဝ္ ၊ တပ္ꨵသိုꨀ္းမုꨀ္ꨵꨅုမ္းꨟိူဝ္ ꨡမ္ꨲမီꨲꨡမ္ꨲꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲ ပꨱꨓ္လြꨀ္းလꨤꨯးꨓိုင္ꨳꨡꨓ္ယဝ္ꨵꨵꨵꨵ။ꨀꨤပ္ꨳပꨤꨓ္ဝꨓ္းမိူဝ္ꨳꨓꨯꨵပီꨳပီꨳꨓြင္ꨵꨓြင္ꨵꨟဝ္းေတလꨯꨳꨟꨓ္ယူꨲ ꨓဳꨲꨀꨤꨓ္မုꨀ္ꨵꨅုမ္းꨡꨓ္ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨓꨓ္ꨵပꨱꨓ္ꨀြပ္ꨳꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္မီးꨓမ္ꨵꨀတ္ꨵေသေမဳꨕꨰꨓ္ꨀꨤꨓ္ꨬလꨳလြင္ꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨓꨯꨵလမ္ꨲလြင္ꨳမဳး။။။။။
#ꨓမ္ꨵꨀတ္ꨵꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨡမ္ꨲꨓꨓ္လြင္ꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨡꨓ္ဝဳꨳꨓꨯꨵ
ꨡမ္ꨲꨡဝ္တီꨳယူꨲေသ ꨁူင္သꨤင္ꨳပꨓ္ꨟ္ꨮꨳပꨱꨓ္တီꨳယူꨲ။။။။

                          ꨓမ္ꨵꨀတ္ꨵꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨡမ္ꨲꨓꨓ္လြင္ꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨡꨓ္ဝဳꨳꨓꨯꨵ
ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳꨡဳꨲꨓဳꨲꨅꨓ္ꨵထꨤꨓ္ꨳ ပꨱꨓ္လြင္ꨳꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳꨀူꨉ္း။
#ꨓမ္ꨵꨀတ္ꨵꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨡမ္ꨲꨓꨓ္လြင္ꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨡꨓ္ဝဳꨳꨓꨯꨵ
ေမဳꨡဝ္ပုꨓ္ꨳꨕြꨓ္းလိူဝ္ꨀဝ္ေသ ꨁူင္သꨤင္ꨳပꨓ္ꨓဳꨳꨀꨓ္
ꨟ္ꨮꨳꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲယဝ္ꨵ ꨟ္ꨮꨳမီးꨓမ္ꨵတြꨓ္း။။။။။။။။
@@လြင္ꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္ ꨕူꨳလူင္ꨵလꨰꨓ္ꨲ ꨕꨤꨯꨲꨡြꨓ္ꨟူဝ္
John C.Max Well လꨯꨳေꨅꨵꨬꨓမဳးတဳꨲေတꨡြꨓ္ꨟူဝ္လူင္ꨵလꨰꨓ္ꨲေသ ꨡြင္ꨲꨬပꨵယဝ္ꨵ၊ꨓဳꨳꨀꨤꨓ္ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨓꨓ္ꨵ လြꨀ္ꨵလꨤꨯး5မꨱဝ္းꨡမ္ꨲꨓꨓ္ PR5လုꨀ္ꨳ...........
>>{1} Position-Right ေတလꨯꨳတမ္းဝꨤင္းꨀူꨓ္းမꨤꨓ္ꨲမꨰꨓ္ꨳေသတဳꨲေတꨟ္ꨮꨳပုꨓ္ꨳꨕြꨓ္းယဝ္ꨵတူဝ္ꨳꨓꨓ္ꨵတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲေတလꨯꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨓမ္းꨓဳꨳꨀꨮဳꨲ။။။။။။
>>{2}Permission - Relationship ​ေတလꨯꨳပုတ္ꨳꨡꨤပ္ꨳပꨓ္ꨡဳꨲꨓဳꨲပုꨓ္ꨳꨕြꨓ္းေသ ေတလꨯꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨅြမ္းꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓမ္။။။။
>>{3} Production - Result ​ေꨁဳꨳယိူင္းꨡꨤꨓ္းꨓဳꨳꨀꨤꨓ္ မုꨀ္ꨵꨅုမ္း တဳꨲေတပꨱꨓ္မဳးꨓꨓ္ꨵေတလꨯꨳꨡဝ္ပုꨓ္ꨳꨕြꨓ္းပုꨓ္ꨳတဳꨲꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓမ္ေသꨡြꨓ္ꨟူဝ္။။။
>>{4} People Develop - Reproduction ꨓဳꨳꨀꨤꨓ္ꨡꨓ္ꨓမ္ꨓမ္ꨓꨓ္ꨵꨅꨱꨀ္ꨲေꨕပꨓ္ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨁဝ္သ တဳꨲေသꨓဳꨳꨀꨤꨓ္ယဝ္ꨵတူဝ္ꨓမ္ꨓမ္ယဝ္ꨵ ꨟ္ꨮꨳꨓမ္ꨵꨅ္ꨮꨀူꨓ္းꨁိုꨓ္ꨳသုင္။။။။
>>{5}Pinnacle - Respect ꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨟ္ꨮꨳꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓမ္ꨓမ္ꨵယမ္ဝꨯꨵꨀဳꨳꨁꨓ္ ꨁူင္သင္ယိူင္းꨡꨤꨓ္း ေသ ဝူꨓ္ꨵလြꨀ္းလꨤꨯးꨅꨤꨯꨵတိူဝ္းꨡမ္ꨲပဳးꨡမ္ꨲပꨱꨓ္။။။။။

တဳꨲေတထူဝ္ꨟူဝ္ꨓမ္းꨓဳꨳꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨁဝ္လꨯꨳꨓꨯꨵပꨱꨓ္လြꨀ္ꨵလꨤꨯးꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨓꨯꨵယဝ္ꨵ။။။။။ꨓမ္ꨵꨀတ္ꨵꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨡꨓ္ဝဳꨳꨓꨓ္ꨵ ပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းꨡꨓ္ꨁူင္သꨤင္ꨳ ꨟ္ꨮꨳꨓဳꨳꨀꨤꨓ္ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲေသ ၊ ပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းꨡꨓ္ꨀိုတ္ꨲꨁိုꨓ္ꨳလုမ္းလဳးꨅီꨵꨬꨓ ꨟ္ꨮꨳလုꨀ္ꨳလꨤꨓ္ꨟဝ္းပꨱꨓ္ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္လီꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ။။။
ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨡꨓ္ဝဳꨳꨓꨓ္ꨵပꨱꨓ္ꨀူꨓ္း..
&Know The Way ꨓဳꨳꨀꨤꨓ္ꨓꨯꨵေတꨟꨱတ္းꨟိူဝ္
& Go The Way ꨡဝ္လြင္ꨳတꨤင္းꨟူꨵေသ လြင္ꨳတူဝ္
ထူပ္းꨟုမ္ꨳꨀꨓ္ေသꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳ
& Show the way တဳꨲꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓမ္ ပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းꨅီꨵꨬꨓသꨱꨓ္ꨳတꨤင္းပိူꨓ္ꨳလꨯꨳꨓꨓ္ꨵယဝ္။။။။။
**Leaders are Learner ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္ꨓꨯꨵပꨱꨓ္ꨀူꨓ္လꨰပ္ꨳꨟꨱꨓ္းယဝ္ေသ၊Learn from Leader ပꨓ္ꨟꨰင္းတဳꨲေတလꨰပ္ꨳꨟꨱꨓ္းတီꨳꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္လီ။
       


 %ထုꨀ္ꨲလီꨁြꨯꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္လီေသ ၊ ꨟꨱတ္းꨅြမ္းꨓင္ꨁဝ္ꨟꨱတ္ယဝ္ꨵ ဝꨓ္းꨓိုင္ꨳမဳး တဳꨲေတပꨱꨓ္ꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္လူင္ꨵလꨰꨓ္ꨲꨓꨓ္ꨵ တြင္​းမꨤꨯ5 level of leadership ​ေသ ꨁတ္းꨅ္ꨮ ꨡြꨓ္ꨟူဝ္ ဝူꨓ္ꨵꨕꨰꨓ္ꨀꨤꨓ္
တဳꨲꨅိူဝ္ꨵꨅꨤတ္ꨳ၊ဝꨤꨓ္ꨳမိူင္း၊ꨕဳꨲသဳꨲ၊သဳꨲသꨓဳꨲ ေသ မိူဝ္းꨓဳꨳမဳး ꨟ္ꨮꨳꨕꨰꨓ္ꨀꨤꨓ္ꨟဝ္းꨟဳꨁိုꨀ္ꨵတြꨓ္း ယဝ္ꨵꨡမ္ꨲꨀဳး ꨟ္ꨮꨳꨀိုတ္ꨲꨁိုꨓ္ꨳမဳးꨕူꨳꨡြꨓ္ꨟူဝ္လီလီꨓꨯꨵ ꨁဳꨳꨟဝ္ ပꨓ္ꨟꨰင္းယူꨲꨁဳꨳ။။။။။။။။။။


 • Tai Strategy Tai Management
 • Post >>> ShanStateDefenceArmy
Share:

Management (လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း)& Leader(လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း)


          

         ၵၢၼ်သင်ေသဢမ်ႇဝုႈမုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉ Leadership လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉထုၵ်ႇလီမီး(75%)​ေသ Managementလွင်​ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉထုၵ်ႇလီမီး(25%)
ယဝ်ႉၸွင်ႇေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။။Leadership ၼႆႉ မၼ်းေတၸတ်းၽႅၼ် ထူဝ်းႁူဝ်ၵၢၼ်ငၢၼ်းေသ management ၼႆႉ တုႇေတႁႂ်ႈၼုႇၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇေတယူႇၽၢႆဢၼ်ႁၼ်လႆႈၵူ
တၢင်းေသၽႅၼ် ၸတ်း၊ထၢတ်း၊ႄမး ယဝ်ႉ။
###ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းမုးလႅပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈleadership ႄလႈ management ၵွၼ်ႇ-----------------------
>>Management (လွင်ႈ᧤ႅၼ်ၵၢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း)<<
>- Position Power ေတဢဝ်ၸၼ်ႉလႄႈလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈႁဵတ်းသုၼ်ႇႁဵတ်းေသ᧤ႅၼ်ၵၢၼ်။<
>- Current Stabilization ထိင်း᧤ႅၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉသၵႉၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ။<
>- Short-term ᧤ႅၼ်ၸတ်းလုမ်းလုးၶၢဝ်းယၢမ်းၸူဝ်ႈၵႅပ်း။<
>-Say What to Do ᧤ႅၼ်ၸတ်းလၢတ်ႈၼႄ ေတလႆႈႁဵတ်းသင်ဢၼ်ဝုႈၼၼ်ႉ။။။။။။။။။။။။<။။>>Leadership (လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း)<<
>-Personal Power ဢဝ်လွင်ႈၶတ်းၸႂ်တူဝ်ၵဝ်ေသၶူင်သၢင်ႈဢွၼ်ႁူဝ်။။<
>-Future Innovation တွၼ်ႈတုႈမိူဝ်းၼုႈၶူင်သၢင်ႈလွၵ်းလၢႆးမႇႆေသဢွၼ်ႁူဝ်။
>-Long-term ᧤ႅၼ်ၸတ်းလုမ်းလုးၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်းၼုႈႁိူင်။<
>-Show How to Do ေတလႆႈႁဵတ်းႁိူဝ်ဢၼ်ဝုႈၼၼ်ႉၸႄႉၼသႄႅၼ်ႈတၢင်း။<။။။။။
~ ~ ေပုးမုးလႅပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸၼ်ႉထတ်ႈleadership
ၼၼ်ႉမၼ်းေတဢိင်ၼိုဝ်ၸႂ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊လွင်ႈၶတ်းၸႂ်၊လွင်ႈၶူင်သၢင်ႈ Personal Power ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။။။။။။~
~~​ေပုးၶိုၼ်းမုးလႅပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း Management
ၼၼ်ႉမၼ်းေတပိုင်ႈဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ၊လွင်ႈဢုႇၼုႇ Position Power ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။~~
*****Leadership ဢၼ်ဝုႈၼၼ်ႉ Lead to People လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼႄလႄႈ ေတလႆႈၸႂ်ႉလၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်း
ေသ Soft to People လွင်​ႈၵပ်းၵၢႆႇၵူၼ်း Soft Skill
လွင်​ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ၊ႁုမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ၊ေတလႆႈၸႂ်ႉ
လၢႆးဢုၼ်ႈဢွၼ်ႈ၊လၢႆးဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ၵၼ်ေသ ဢွၼ်ႁူဝ်
ၵႂႂုႇၼၼ်ႉယဝ်ႈ။။။။။။။။။
*****Management ဢၼ်ဝုႈၼၼ်ႉသမ်ႉ Manage to
Task ၵဵဝ်ၵပ်းလွင်ႈ᧤ႅၼ်ၵၢၼ်ပုၼ်ႈ᧤ွၼ်း
ၵၢၼ်ငၢၼ်းေသ Hard to Issue ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ Hard
Skill လွင်ႈ᧤ွၼ်းလီၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ၼမ်ႉတွၼ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း၊
ေတလႆႈယိပ်းတိူဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းေသ တုႇေတႁႂ်ႈၵၢၼ်
ငၢၼ်းၶိုၼ်ႈသုင်ၼၼ်ႉ ေတလႆႉ ᧤ႅၼ်ၸတ်းယူႇယဝ်ႉ။။။။။။
###လွင်ႈၵၢင်ၸႂ် management ၼႆႉ
!!!Doing Thing Right!!!! ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႂ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ&&&&&&&
$$$လွင်ႈLeadership သမ်​့........
÷÷÷ Doing Right Thing÷÷÷
ႁဵၼ်းၵၢၼ်ဢၼ်မၢၼ်ႈမႅၼ်ႈ======
)))))Leadership ဢၼ်ဝုႈၼႆႉ ယူႇတၢင်းၼုႈပိူၼ်းသုတ်း
သုတ်းေသ Pull ၸုင်ၸၼ်ၼုႈၵၢၼ်ႁႂ်ႈထိုင်ယိူင်းမၢႆ ((((
)))))Management ၼၼ်ႉသမ်ႉ ယူတၢင်းလင်ပိူၼ်းသုတ်း
သုတ်းေသ Push ဢီးၼုႈၵၢၼ်ႁႂ်ႈထိုင်ယိူင်းမၢႆ(((((
%%%ၵေႃႉယူတၢင်းၼုႈေသၸၼ်ေတၸုင်ၸၼ်ေသၵႂုႇယဝ်ႉ
ေတၶိုၼ်းဢဝ်လွင်ႈ᧤ႅၼ်ၵၢၼ်ဢီးတၢင်းလင်ေသ
ႁွမ်းမိုဝ်းၵၼ်ၸိုင် ေတၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ၼုႈၵၢၼ်ႁဝ်း
တိူဝ်းတွၼ်းမုးယူႇဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႈႈႈႈႈႈႈႈႈႈႈႈႈႈ


 ၼိုင်ႈဢၼ် ၊မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶႅမ်ႉယဝ်ႉ လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢမ်ႇၶႅမ်ႉၸိုင် ၼုႈၵၢၼ်ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈတိူဝ်းတွၼ်း၊ေပုးယဝ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶႅမ်ႉယဝ်ႉ ᧤ူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈ၊  ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၸိုင်ၼုိင်ႈၵၢၼ်ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတိူဝ်းတွၼ်း ၵွပ်ႈၼႆLeadershipလွင်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ႄလႈ Management လွင်​း᧤ႅၼ်ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ် သွင်ဢၼ်ၼႆႉမုးႁုမ်ႈၵၼ်ၸိုင်
ၼုႈၵၢၼ်ေတမီး᧤ွၼ်းလီေေသတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုးယူႇယဝ်ႉ ။


 • Tai Strategy & Tai Management
 • Post >>> ShanStateDefenceArmy
Share:

ꨕꨰꨓ္ꨀꨤꨓ္လြင္ꨳပꨤင္ꨀုမ္ Meeting Management&&&ꨓဳꨳꨀꨤꨓ္ꨡꨓ္ꨁꨤဝ္ꨲ၊လြင္ꨳလိꨀ္ꨳ ꨡꨓ္သုꨀ္ꨵယုင္ꨳ၊ꨓဳꨳꨀꨤꨓ္ꨡꨓ္ေတလꨯꨳꨟုမ္ꨳꨀꨓ္ꨟꨱတ္း၊လြင္ꨳတꨤင္းေꨁဳꨳꨟꨓ္ထိုင္ꨡမ္ꨲမိူꨓ္ꨀꨓ္ေသတꨤင္ꨲလိꨀꨳမဳးꨓꨓ္ꨵတဳꨲေတပꨱꨓ္ update ထတ္း၊သꨤင္ꨳ၊မူꨓ္ꨵ၊ꨬမး ꨓꨓ္ꨵေတလꨯꨳ ꨡုပ္ꨲꨀုမ္ တꨱတ္းတတ္ꨳတီꨳပꨤင္ꨀုမ္ယဝ္ꨵ။
&&&& လြင္ꨳတꨤင္းꨡꨓ္လမ္ꨲလြင္ꨳေသပိူꨓ္းယိူင္းꨡꨤꨓ္းလꨯꨳꨅတ္းꨟꨱတ္းပꨤင္ꨀုမ္ꨓꨓ္ꨵ ေတမီး (4-D)ꨓꨯယဝ္ꨵ
1. Discuss လြင္ꨳꨡုပ္ꨲꨀုမ္ >> ꨕြꨓ္းလီ၊ꨕြꨓ္းꨅဳꨵ
ꨓဳꨳꨀꨤꨓ္ ၊ပꨰတ္ꨵသꨓဳꨲꨓဳꨳꨀꨤꨓ္ ၊လြင္ꨳ
ယူပ္ꨳယြမ္းꨓဳꨳꨀꨤꨓ္၊ꨓဳꨳꨀꨤꨓ္ꨡꨓ္ေတ
ꨟꨱတ္းမိူဝ္းꨓဳꨳꨓꨓ္ꨵေတလꨯꨳꨡုပ္ꨲꨀုမ္ꨀꨓ္ယဝ္ꨵ။
2.Decide လြင္ꨳတꨰတ္းတတ္း >> လိူꨀ္ꨳꨡဝ္ꨓဳꨳꨀꨤꨓ္
ꨡꨓ္လမ္ꨲလြင္ꨳ၊လိူꨀ္ꨳꨡဝ္ꨡꨓ္လြင္ꨳတꨤင္း
ꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓမ္ꨕြမ္ꨵတꨰတ္းတတ္းေသꨟꨱတ္း
သꨤင္ꨳꨀꨮဳꨲ။
3.Delegate လြင္ꨳပꨓ္ပူꨓ္ꨳꨕြꨓ္း >> ꨓဳꨳꨀꨤꨓ္ꨡꨓ္
ေတꨟꨱတ္းမိူဝ္းꨓဳꨳꨓꨓ္ꨲ ꨅꨰꨀ္ꨲေꨕပꨓ္ေသ
တဳꨲေတလူဝ္ꨅ္ꨮꨵ ꨁꨤဝ္းယꨤမ္း၊ ငိုꨓ္း ꨟꨰင္းꨀူꨓ္း
ꨅဳꨵꨀꨮဳꨲꨅိူဝ္းꨓꨓ္ꨵ ေသလꨯꨳ ꨅꨰꨀ္ꨲေꨕပꨓ္ပူꨓ္ꨳ
ꨕြꨓ္းေသꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳ။။။
4.Develop လြင္ꨳꨓဳꨳꨀꨤꨓ္ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲ >> တဳꨲေတꨟ္ꨮꨳꨓဳꨳ
ꨀꨤꨓ္ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨓꨓ္ꨵ ꨡုပ္ꨲꨀုမ္ေꨁဳꨳꨟꨓ္ထိုင္ ၊
လꨰꨀ္ꨳလꨤꨯꨳတꨰတ္းတတ္း၊တဳꨲေတပꨱꨓ္ꨕြꨓ္း
လီꨟ္ꨮꨳꨓဳꨳꨀꨤꨓ္ꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨓꨓ္ꨵ လူဝ္ꨲ ꨁတ္းꨅ္ꨮ
ꨡြꨓ္ꨀꨤꨓ္ပꨓ္ေꨁဳꨳꨟꨓ္ထိုင္ꨟ္ꨮꨳ ꨓဳꨳ
ꨀꨤꨓ္ꨟဝ္းꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨀꨮဳꨲမိူဝ္းꨓဳꨳ။


***​ ꨅီꨵꨬꨓလြင္ꨳတဳꨳေတꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳꨟꨤင္ꨳꨟꨰꨓ္းတဳꨲေတ
ꨟꨱတ္းပꨤင္ꨀုမ္ေ ................
1. Before Meeting မိူဝ္ꨳပꨯꨲꨟꨱတ္းပင္ꨀုမ္ ꨓꨓ္ꨵ လြင္ꨳ
ꨡꨓ္ꨟဝ္းလူဝ္ꨲꨓꨓ္ꨵလူဝ္ꨲꨟꨤင္ꨳꨟꨰꨓ္းဝꨯꨵ။
2.During Meeting မိူဝ္ꨳတိုꨀ္ꨲꨟꨱတ္းပꨤင္ꨀုမ္ ꨓꨓ္ꨵ တဳꨲ
ေတꨟ္ꨮꨳꨕြꨓ္းလီꨓဳꨳꨀꨤꨓ္မီးꨓမ္ꨓꨓ္ꨵေတ
လꨯꨳꨡုပ္ꨲꨀုမ္ꨀꨓ္။
3.After Meeting မိူဝ္ꨳꨟꨱတ္းပꨤင္ꨀုမ္ယဝ္ꨵꨓꨓ္ꨵ တဳꨳေတ
မီးလြင္ꨳတူꨉ္းထိုင္ꨓဳꨳꨀꨤꨓ္ꨓꨓ္ꨵေတလꨯꨳ
ထတ္းသꨤင္ꨳလီလီ။။။။။
1.Before Meeting မိူဝ္ꨳပꨯꨲꨟꨱတ္းပꨤင္ꨀုမ္
* Agenda လြင္ꨳတꨤင္း ꨁပ္ꨵမꨤꨯꨅꨰꨓ္ꨲ
*Audience ꨀူꨓ္းꨁိုꨓ္ꨳꨟြတ္ꨳ
*Space လြင္ꨳꨟꨤင္ꨳꨟꨰꨓ္လြင္ꨳပꨤင္ꨀုမ္
2. During Meeting မိူဝ္ꨳတိုꨀ္ꨵꨟꨱတ္းပꨤင္ꨀုမ္
* Mutual Discussion ꨡုပ္ꨲꨡူဝ္း ငြပ္ꨵငီꨵꨀꨓ္
*Meeting Minute တꨰမ္ꨳမꨤꨯလြင္ꨳပꨤင္ꨀုမ္
*Next Action Point လြင္ꨳꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳꨀꨤꨓ္မိူဝ္းꨓဳꨳ
3.After Meeting ဝꨤꨯးပꨤင္ꨀုမ္ယဝ္ꨵ
* Priority Choice လြင္ꨳလိုꨀ္ꨳဝꨯꨵꨡြꨓ္တꨤင္း
ꨡꨓ္လမ္ꨲလြင္ꨳ
*Assign & Delegate လြင္ꨳꨅꨰꨀ္ꨲေꨕပꨓ္ပူꨓ္ꨳꨕြꨓ္း
* Implemention လြင္ꨳေတꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳꨬတꨵ


÷÷တီꨳပꨤင္ꨀုမ္ꨓꨓ္ꨵ တꨰမ္ꨳမꨤꨯလြင္ꨳပꨤင္ꨀုမ္၊ ꨟုပ္ꨳꨅူꨵလြင္ꨳꨟꨓ္ထိူင္ꨀူꨓ္းꨁိုꨓ္းꨟြတ္ꨳပꨤင္ꨀုမ္ ꨬလꨳ ေတလꨯꨳပဳးလြင္ꨳ ꨀူꨓ္းꨀူေꨀဳꨵတꨰတ္းတတ္းꨟꨓ္ထိုင္ꨅြမ္၊ ေပဳးပꨤင္ꨀုမ္ယဝ္ꨵ ꨀူꨓ္းꨡမ္ꨲꨁိုꨓ္ꨳꨟြတ္ꨳပꨤင္ꨀုမ္ ၊ လြင္ꨳတꨰတ္းတတ္းပꨤင္ꨲꨀုမ္ꨬလꨳလြင္ꨳတꨰမ္ꨳမꨤꨯးလြင္ꨳပꨤင္ꨀုမ္ꨓꨓ္ꨵေတလꨯꨳꨟꨱတ္းꨕိူꨓ္မိူꨓ္ေသꨅꨰꨀ္ꨳေꨕ၊ ေတလꨯꨳပိုꨓ္ꨕꨤဝ္ꨲ လြင္ꨳꨀꨤꨓ္ငꨤꨓ္း ꨟꨱတ္သꨤင္ꨳယဝ္ꨵꨬလ ꨳ ꨓဳꨳꨀꨤꨓ္ꨡꨓ္ေတလꨯꨳꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳꨀꨮဳꨲ ။
••••••• လြင္ꨳတꨤင္းꨟꨱတ္ပꨤင္ꨀုမ္ꨓꨯꨵ မꨓ္းꨟꨱတ္းꨟ္ꨮꨳꨟဝ္းဝူꨓ္ꨵထိုင္ေꨁဳꨳတြပ္ꨲ လြင္ꨳယူပ္ꨳယြမ္း ၊လြင္ꨳꨕြꨓ္းလီ ၊ လြင္ꨳသုမ္း ၊လြင္ꨲေပꨵ။ ေပဳးယဝ္ꨵမꨓ္းꨟꨱတ္ꨟ္ꨮꨳေꨀꨳꨁꨤꨯလꨯꨳ လြင္ꨳ သုꨀ္ꨵယုင္ꨳ၊ လြင္ꨳယꨤပ္ꨲꨕိုတ္ꨲꨡꨓ္ေꨟꨵꨀင္ꨳဝꨯꨵလြင္ꨳꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲꨟဝ္းꨓꨓ္ꨵ ꨅꨤင္ꨳꨡုပ္ꨲꨡူဝ္းေသꨟဳေꨁဳꨳတြပ္ꨲလꨯꨳ။
ꨅ္ꨮꨵတိူဝ္းလြင္ꨳꨅတ္းꨟꨱတ္းပꨤင္ꨀုမ္ꨓꨓ္ꨵꨟ္ꨮꨳမꨰꨓ္းလြင္ꨳမꨰꨓ္ꨳတꨤင္းေသ ꨟ္ꨮꨳꨓဳꨳꨀꨤꨓ္ꨕ္ꨮꨲမꨓ္း ꨁိုꨓ္ꨳ ယ္ꨮꨲေသꨀမ္း။

 • Tai Strategy & Tai Management  
 • Post >>> ShanStateDefenceArmy
 
Share:

ၼမ်ႉၵႂၢမ်းႁႅင်းၸ်ႂ မၢႆႁႌႈ


 • ေၶႃႈၵႂၢမ်း ၶိုၵ်ႉတွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ေတမီးႁႅင်းၸ်ႂ 


 • ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ် ဢၼ်မႃးပၼ်ႁႅင်း website ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉေသၵမ်းၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။
 • ၸၢႆးသႅင်သိုၵ်း >>> ShanStateDefenceArmy 
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts