သင်ၵဝ်ပဵၼ်သထေး
                 ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်း ပဵၼ်ၶီႈၶႃ တူၵ်းတဵမ်ႇယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈပဵၼ် ယွၼ်ႉၵမ်ႇႁၢႆႉ  ပိုၼ်းပႃႈလင်ႁဝ်း ႁဵတ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈလီမႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မၼ်းပဵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ တႆးႁဝ်း ဢမ်ႇမီးပၺ်ႇၺႃႇ ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉ ၸၼ်ႉလိၵ်ႈၸၼ်ႉလၢႆးၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈႁူႉ မေႃဢဝ် တူဝ်ၽႂ်တူဝ်မၼ်းလွတ်ႈၵူၺ်း  တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈမိူၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်လိုမ်းဝူၼ်ႉသေပွၵ်ႈ။              သင်ဝႃႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈၶႃႈ ပဵၼ်သထေး ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးမႃး ဢၼ်ၶႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်းလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢၼ် ႁွင်ႈလူလိၵ်ႈ ( Library Room ) လိူဝ်သေပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးသၢမ်တွၼ်ႈ ၶႃႈၶႂ်ႈႁဵတ်း တီႈလူလိၵ်ႈ ႁွင်ႈလူလိၵ်ႈ လူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈၵူႈတွၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း တၢင်းသၢမ်တွၼ်ႈယူႇ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ငိူဝ်ႈငႃႉ ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉသင်ၼၼ်ႉ  ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးၵၢၼ် လူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈႄလႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။            ပေႃးမႃးတူၺ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်း မိူင်းၸိူဝ်းပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈပိူၼ်ႈ၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းပိူၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်ၶဝ်တေမီးတၢင်းႁူႉလႄႈ တေပဵၼ်ႁႅင်းမိူင်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ  ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တႃႇတေမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႃး တင်ႈပၼ် ႁွင်ႈလူလိၵ်ႈ လူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈတီႈ။ မိူၼ်ၼင်မိူင်းၸမ်ၸမ်ႁဝ်းမိူင်းၶႄႇ ပူၼ်ႉမႃး လၢႆလိူၼ်ၵူၺ်း ၶဝ်ႁဵတ်း ႁွင်ႈလူလိၵ်ႈပၼ် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ( Public Library ) ၊ လႆႈဝႃႈမီး ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းၶႄႇၶဝ်တႄႉ။ ၼႂ်းႁွင်ႈလူလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ပပ်ႉႁူမ်ႈမီး 500 လၢၼ်ႉ ၊ ၶႆႈလႆႈၶေႃႈမုၼ်းသင် ၶႆႈလႆႈတၢင်းႁူႉသင်ၵေႃႈ ႁႃဢဝ်လႆႈ ၼႂ်းႁွင်ႈလူလိၵ်ႈၼၼ်ႉလႆႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။          ၵွပ်ႈၼႆ ဝၼ်းၼိုင်ႈသင်ၶႃႈပဵၼ် သထေးမႃး ဢၼ်ၶႃႈၶႆႈႁဵတ်းလိူဝ်သေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ် ႁွင်ႈလူလိၵ်ႈ ( Library Room ) တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ပတ်းပိုၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။ ပေႃးႁဝ်းမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈမႃး ယိပ်းၵွင်ႈယိပ်းၵၢင် ၵေႃႈတၢင်းလႆႈ ၊ မိူၼ်ၼင်မိူင်းသိင်ၵပူဝ်ႇ လႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းၶေႃႈမႃးၼၼ်ႉ သဵၼ်ၵွင်ႈဢမ်ႇဢွၵ်ႇသေၵမ်း ဢဝ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသေ တေႃႇသူႈယဝ်ႉ ဢဝ်မိူင်းၵွၼ်းၶေႃႈ ၵူၺ်း။ ၵႂၢမ်း ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈ လီၵွၼ်းယု မိူင်းသိင်ႇၵပူဝ်ႇ ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇမီးသိုၵ်းမီးသိူဝ် သင် ႁဝ်းလူဝ်ႇမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃ မီးပၺ်ႇၺႃႇၵူၺ်း ဝၼ်းၼိုင်ႈ ပိူၼ်ႈတိုၼ်းတေမႃး ငွမ်းႁဵတ်းၶီႈၶႃ ႁဝ်းယူႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မႅၼ်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းမၼ်းတႄႉတႄႉယဝ်ႉ။                 ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ႁွင်ႈလူလိၵ်ႈတႄႉဢမ်ႇႁၼ်မီးသေတီႈ ႁွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီး ပေႃးမႃးတူၺ်း လၢၼ်ႉလဝ်ႈတႄႉလႆႈဝႃႈမီးလူဝ်ႇၵႂႃႇၵူႈတီႈၵူႈပွၵ်ႉၵူႈဝၢၼ်ႈယဝ်ႉ ၼႆႉႁႃး  ဝႃႈတေ ပဵၼ်တႆးၶိုၵ်ႉတႆးၶႅမ်ႉ တႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။ လွင်ႈႁၢႆႉၼမ်လိူဝ်သေ လွင်ႈလီၵေႃႈ ႁဝ်းၵေႃႈပဵၼ်ၵူၼ်း ႁၢႆး ၵူၼ်းလိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမဝ်းၵူႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။ လီၶေႃးၶူမ်ႈတႄႉတႄႉ ၽဝ ၸၢတ်ႈပၢၼ်တႆးႁဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ်ၶီႈၶႃ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယဝ်ႉဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်းၼႃႈမႃး ၸင်ႇတေပဵၼ် ၶီၶႃ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ႁဝ်းထႅင်ႈ လူးၵွၼ်ႇ သင်ႁဝ်း ယူႇၵႂႃႇလၢႆလၢႆ ဝၼ်းယဝ်ႉဝၼ်းၼၼ်ႉ။                 ဝၼ်းၼိုင်ႈလွင်ႈၼွၼ်းၾၼ်ၶႃႈႁဝ်း သင်ၶႃႈလႆႈပဵၼ်သထေးမီးငိုၼ်းၼမ်ၼမ်မႃး ၶႃႈတေ ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႆးႁဝ်းႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမေႃႁူႉၵႃႊၶၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်း ပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉၵႃႊၶၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇ တွႆႇတိင်ႇၼႄ ၵႂၢင်းၵူၺ်းလႄႈ တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်းတေႉတေႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈႁဝ်းလူဝ်ႇမူတ်ႉမႄး ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ၼမ်ႉၸႂ်တႆးႁဝ်းတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ။ တႃႇတေပဵၼ်တႆးၶိုၵ်ႉတႆးၶႅမ်ႉမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီမူတ်ႉမႄး တေဢဝ်မိူဝ်ႈပႆႇၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ ပႃးၼႂ်းတွင်ႉၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ၼၼ်ႉၵေႃႈ သင်ႁဝ်းဢမ်ႇမေႃ သင်ႇသွၼ်လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းၵေႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇလွတ်ႈလႆႈပဵၼ်ၶီႈၶႃပိူၼ်ႈထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ သင်ႁဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉ။
  • သင်ဝႃႈၶႃႈပဵၼ်သထေးမႃး


                 ၶႃႈၶႆႈတင်ႈ ႁွင်ႈလူလိၵ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးလူင်ႁဝ်း ၵႂႃႇၵူႈတီႈၼမ်လိူဝ်သေ လၢၼ်ႉလဝ်ႈ
  • Sai Seng Serk
  • ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts