မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်း (Mongolia)


မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်း


                     မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်း (Mongolia) ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇဝႆႉမိူင်းၼိုင်ႈယူႇ။ မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ေတမီးဝႆႉၼႂ်းႄၵႈၵၢင် မိူင်းႄၶႇ (China) ႄလႈ မိူင်းရသျူး (Russia) တၢင်းၵႂၢင်ႈမိူင်းၶဝ်မီး 1.566 Million Kilometer Square ( 386102 Square Mile ) ၶႂ်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ေသ မိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၸမ်ၸမ်သွင်ပုၼ်ႈယဝ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈတၢင်းၵႂၢင်ႈၵူၺ်းမီး 676575 Kilometer Square ( 261227 Square Mile ) ၵူၺ်း ၊ ေပႃးမႃးတူၺ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းၶဝ် သမ်ႉမီးယူႇ  (3.076 Million) (3)လၢၼ်ႉပၢႆပၢႆ ႄဢႇႁႅင်းလိူဝ်ေသ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈႄတႉ ႄတႉႄလႈ ႄဢႇႁႅင်းလိူဝ်ေသ ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉထႅင်ႈယူႇ ၵူၼ်းမိူင်တႆး ႁဝ်း မီးႁႅင်းၵူၼ်း  မီးႁူဝ်ၵူၼ်းၼမ်လၢႆလၢႆၵူၺ်း ေပႃးဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉ ဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉလီႄလႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ေၵႃႈ တိုၼ်းေတပဵၼ်ၼႆယူႇေသႇေသႇၵူၺ်း တႆးမီးႁူဝ်ၵူၼ်း (5)လၢၼ်ႉပၢႆ ၼႆႉဢမ်ႇၸၢင်ႇပူၵ်းပွင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းတူဝ်ၵဝ်ႇလႆႈသင်ႄတႉႄတႉ  မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်း ၶဝ်မီးႁႅင်းၵူၼ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း (3)လၢၼ်ႉပၢႆၵူၺ်း ၵုမ်းဝၢၼ်မိူင်းၶဝ်လႆႈ ပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်မိူင်းၶဝ်လႆႈ လႆႈဝႃႈ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ် ဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းၶိုၼ်းလီလီယူႇ။  ၵူၺ်းၼႃႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း သင်ဝႃႈ ႁဝ်းပဵၼ် ၽဝလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵႂႃႇႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈၼႆၸိုင်ႈ ေပႃးပိူၼ်ႈထၢမ်ႇႁဝ်းမႃးဝႃႈ လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃးၼႆၸိုင်ႈ ေပႃးႁဝ်းၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ လုၵ်ႉမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ (Myanmar) ၼႆၸိုင်ႈ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ပိူၼ်ႈေတဢမ်ႇေပႃး ဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉၸၵ်းႄလႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉၺႃးပိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈႁဝ်း ေပႃးၵူၼ်းမိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းၼႆႄတႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉၸၵ်းမိူင်းၶဝ်ႄလႈ ပိုၼ်းမိူင်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ မၢင်ပွၵ်ႈ သင်ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈၼႆႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉေၵႃႈ ေတလႆႈႁၼ် ဝႃႈၼႃႈလဵၵ်ႉဝႆႉႄလႈ ထုၵ်ႇၺႃးပိူၼ်ႈထၢင်ႇလဵၵ်ႉႁဝ်းဝႆႉႄတႉႄတႉယဝ်ႉ။


မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်း 

                 မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းႁူၺ်ႈမိူင်းလွႆလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈတီႈ မိူၼ်မိူင်းတႆးႁဝ်း မိူင်းၼိုင်ႈ ေသ ေပႃးထိုင်ၶၢဝ်းၵတ်ႉမႃးေၵႃႈ တၢင်းၵတ်ႉမၼ်းၶႂ်ႈငၢႆးငၢႆးမိူၼ်ၵၼ် တၢင်းမိူင်းတႆးႁဝ်းဝႆႉမိူင်းၼိုင်ႈယူႇ။ မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈယိင်းၸၢႆး သင်ထိုင်ဢႃႇယု (18)မႃးၸိုင်ႈ ေတလႆႈၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ် ၵၢၼ်ဝၢၼ်ၵၢၼ်မိူင်းၵူႈေၵႃႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မိူင်းၶဝ်ယႂ်ႇႄလႈ ႁူဝ်ၵူၼ်းႄဢႇ ေသတႃႉေၵႃႈ ႁႅင်းသိုၵ်းမိူင်းၶဝ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉမိူၼ်မိူင်းပိူၼ်ႈ ၼင်ၵဝ်ႇ  ၵူၼ်းသိုၵ်းမိူင်းၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းသိုၵ်းလႆႈ ၵမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မီးယူႇ (35000)ေၵႃႉေသ  သိုၵ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၶဝ်သမ်ႉ မီးယူႇ ( 250000 )ေၵႃႉ ယူႇ (သၢႆမၢႆမိူဝ်ႈပီႊ 2018)။ ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉႄလႈ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးမိူင်းၶဝ်ေၵႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ႁႆႈၵၢၼ်ၼႃး ၵၢၼ်သူၼ် မိူၼ်ၵၼ်တၢင်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၵူၺ်း လၢႆးၶဝ်ႈငိုၼ်းၶဝ်ႈထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇ ေလႇ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်းႁၼ်လီ ၼႂ်းမိူင်းၶဝ်ေသ ၸၼ်ၸႂ် ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ႁႂ်ႈမႃးေလႇ ၼႂ်းမိူင်းၶဝ်။ ၶူဝ်းၶွင်ႇသၽႃႇဝ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ေတမီး ထၢၼ်ႇလမ် (Coal) ၊ ထၢၼ်ႇလႅင် (Copper) ႄလႈ ၶမ်း (Gold) ။ GDP (Gross Domestic Product ) မိူင်းၶဝ်သမ်ႉပဵၼ် 11.49 Billion USD ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ လႆႈႄဢႇ လိူဝ်ေသမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈယူႇ။

        ေပႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း တႆးႁဝ်းၶဝ်ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် လုၵ်ႉတီႈ လွႆဢၢႆတႆးေသ လူင်းမႃး ၊ တႆးႁဝ်းေၵႃႈ ယၢမ်ႈမီးေႁႃမီးမိူင်းမႃး မိူၼ်ၵၼ် ပၢၼ်ႇသိုပ်ႇပၢၼ်ယူႇ ၵူၺ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တႆးႁဝ်း ဢဝ်ယဵၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၽၢတ်ဝၢၼ်ၽၢတ်မိူင်းၵႂႃႇ ပႅတ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁဝ်း ဢမ်ႇေမႃလၢတ်ႈေတႃႇ ၵၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႆးႁဝ်း ယၢမ်ႈမီးဝၢၼ်ႈမီးေႁႃမႃး မိူၼ်ၵၼ် တင်း မိူင်း မုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ  လၢၼ်ႉၸဝ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ် တႅမ်ႈဝႆႉၼႂ်းပိုၼ်း မၢၼ်ႈၶဝ်ဝႆႉဝႃႈ ၼၢၼ်ေၶျႃႇ ( Nan Cha ) ၼၼ်ႉ ပဵၼ်တႆးႁဝ်း ေၵႃႉဢွၼ်ပူၵ်းတင်ႈမႃးဢွၼ်တၢင်း ပိူၼ်ႈ လၢၼ်ႉၸဝ်ႈ လႆႈတူၵ်းသူမ်းလူႉၵွႆၵႂႃႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ သိုၵ်းႄၶႇ ၊ ၶုၼ်ေႁႃၶမ်းႄၶႇ ၶဝ်တိုၵ်းယိုဝ်းလႆႈ  ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ မုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းႄလႈ လၢၼ်ႉၸဝ်ႈ လႆႈတူၵ်းသူမ်း လူႉၵွႆႇၵႂႃႇ  ၵူၺ်း။ ေပႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလီလီ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈၽွင်းၶုၼ်ေႁႃၶမ်း ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ႁိူဝ်ႈႁိူင်းဝႆႉ


Genghis Khan Empire

                 ေတလႆႈႁူႉႁၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) ၼႆႉ ေၵႃႇတင်ႈ ဢႅမ်းၽၢႆႇယႃႇ (Empire) ဢႃႇၼႃႇႁႅင်း မၼ်းလႆႈလီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ မိူင်းတီႈ ဢၼ်မၼ်းသိမ်း ေၵႃႇတင်ႈ ၶိုၼ်ႈမႃးၵူႈမိူင်းမိူင်း ၼၼ်ႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်မႃးထတ်းတူၺ်း ၼႂ်းႁူဝ်ၵူၼ်း (200)ေၵႃႉၼႆႉ ပႃးၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း  ပႃးသၢႆလိူတ်ႈမၼ်း ၸွမ်းၼိုင်ႈေၵႃႉ ၼႆယူႇယဝ်ႉ ေတလႆႈႁူႉႁၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း တီႈပိူၼ်ႈႁူႉၸၵ်းမိူင်း မုၼ်ႇ ၵူဝ်းလီးယိူဝ်းၼႆႉ ေတပဵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ။

        ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းၶဝ် ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း သၢႆလိူတ်ႈ ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) ၼႆႉ ၼိူဝ်ၵၢမ်ႇၾႃလူင်ၼႆႉ မီးယူႇဢမ်ႇယွမ်း (16) လၢၼ်ႉေၵႃႉၼႆယူႇယဝ်ႉ ေပႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ပိုၼ်းမၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်တုၵ်ႉၶမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈေၵႃႉလဵၵ်ႉ ၵုမ်ႇလႆႈပၢႆႇေၽးသိုၵ်းေၽးသိူဝ်ၽူႈၶႂၢင်ႈမိူင်း မိူၼ်ၵၼ်တၢင်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း လႆႈပၢႆႇေၽးသိုၵ်းေၽးသိူဝ်ၽူႈၶႂၢင်ႈမိူင်းၼႆႉၵူၺ်း  မၼ်းၸဝ်ႈ ၵိူတ်ႇႁူႉႁၼ်တႃလႅင်းမႃး ဢမ်ႇေပႃးႁိုင်ၶႃႈႁိုဝ် ေပႃႈႄမႈမၼ်းသမ်ႉ ၺႃးထုၵ်ႇၽူႈ ၶႂၢင်ႈမိူင်းၶဝ် ဢဝ်တၢႆပႅတ်ႈ ၸဵမ်မိူဝ်ႈေၵႃႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ေတလႆႈႁူႉႁၼ်ဝႃႈ ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) ၼႆႉ လႆႈတုၵ်ႉၶႁႅင်းၼႃႇေသ ယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼႂ်း ၽဝၵူၼ်းပၢႆႈေၽးသိုၵ်းသိူဝ်ေၵႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈမီးယူႇေၶႃႈ ၼိုင်ႈ တီႈဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႃႈႁဝ်း လႆႈၸႂ်ထုၵ်ႇၸႂ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ

"ေပႃးေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ေၵႃႈလီ 
ေပႃးၵူဝ်ယႃႇေပႁဵတ်း ေပႃးႁဵတ်းယႃႇေပၵူဝ်"


          ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်မိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်း ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၵ်ႉႄလႈ ၼပ်ႉထိုင်ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ ေပႃးမႃးတူၺ်း ႁၢင်ႈၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) ၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်လူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈတီႈ တီႈဢၼ်ၵူၼ်းၼမ်ႄလႈ ၵူၼ်းၵိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇဝႃႈတီႈ သူၼ်မွၵ်ႇ ၊ တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ( တၢင်းမီးပႃးထႅင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ  Genghis Khan University ) ၊ တီႈဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ႄလႈ ၼႂ်းပပ်ႉႁဵၼ်း ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်မိူင်းၶဝ် ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႉၵႃႈၶၢၼ်ႇ ၼပ်ႉထိုင်မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႆႉႄတႉႄတႉယူႇ။ ၵူၼ်းမၢင်ေၵႃႉေတဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈမိူၵ်ႈလိူင်းလူင်ႄလႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶႃႁဵမ်တၢႆၵူၼ်း ၊ ၵူၼ်းမၢင်ေၵႃႉသမ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) ၼႆႉပဵၼ် ေပႃႈႁဝ်းၽူႈႁတ်းႁၢၼ် ႁဝ်းၼႆ ၵၼ် ၵူႈေၵႃႉယူႇ  ယွၼ်ႉသင်ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၢႆႉၽူႈႁဵမ်ၶႃတၢႆၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လႃႇ ၼႆၸိုင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းၶဝ် ေၵႃႇတင်ႈ ဢႅမ်းၽၢႆႇယႃႇ  ဢႃႇၼႃႇ ( Genghis Khan Empire ) ၶဝ်ၼၼ်ႉ  ၵွပ်ႈလႆႈတိုၵ်းေတႃးေသ သိမ်းဢဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢဝ်မိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၼႂ်းမၼ်းေၵႃႇတၢင်ႇဢႅမ်းၽၢႆႇယႃႇ (Empire) မၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းလႆႈလူႉလႆႈတၢႆယွၼ်ႉ မၼ်း ဢမ်ႇယွမ်း ႁူဝ်ၵူၼ်း (40)လၢၼ်ႉေၵႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းယိင်း မုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်း

              ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan )ႄတႉ ၽႂ်ၶႂ်ႈဝႃႈမၼ်းၸဝ်ႈသင်ဝႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ် တူဝ်မၼ်းၵူႈၶၢဝ်းႄလႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉပၼ် တႃႇလုၵ်ႈလၢၼ်ေၼႃႇတႅမ်းၶိူဝ်းမၼ်းမိူဝ်းၼႃႈယူႇ။ ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ တီႈၵူၼ်းၶိူဝ်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းၶဝ် မီးၼႃႈမီးတႃ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ႁူႉၸၵ်းမိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ေတပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ် ၶုၼ်ေႁႃၶမ်း ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) ေၵႃႈပႃးယူႇ။ ေၶႃႈၵႂၢမ်း ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) လၢတ်ႈဝႆႉထႅင်ႈေၶႃႈၼိုင်ႈ -" မိူဝ်ႈၽွင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢမ်ႇပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငမ်း
ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးဢီႈသင် ဢၼ်လီၵူႈလွင်ႈ "


         ေၶႃႈၵႂၢမ်းမၼ်းၸဝ်ႈႄတႉ ေတလႆႈ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မီးၵႃႈၶၢၼ်ႄလႈ မီးၼမ်ႉတွၼ်း လီဝႆႉႄတႉႄတႉယဝ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈၶႂ်ႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ ၽႂ်ၶႂ်ႈဝႃႈၵဝ်လီလီ ဢမ်ႇလီေၵႃႈၶႂ်ႈယဝ်ႉ ေပႃး ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်ၵဝ်ႁဵတ်း ဢမ်ႇပႆႇယဝ်ႉတူဝ်ႈလီငမ်းႄလႈ ဢမ်ႇပႆႇႄၼလႆႈ ၼၼ်ႉ ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈေတဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ လွင်ႈလီမၼ်းမီးသင်လၢႆလၢႆၼႆၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ေၶႃႈယုမ်ႇယမ်ၽႂ်ေၶႃႈၵႂၢမ်း ယုမ်ယမ်မၼ်း မၼ်းေၵႃႈမီးဝႆႉႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယဝ်ႉ လိူဝ်ေသဝႃႈ ႁဝ်း ေတမီးလွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈလႆႈၵႃႈႁိုင်ႄလႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈလႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၽႂ်မၼ်းၵူႈေၵႃႉယဝ်ႉ။


ၽႅၼ်လိၼ်မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီႈယိူဝ်း


          ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ သင်မီးတိုဝ်ႉတၢင်းမႃးထႅင်ႈၸိုင် ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ တိုၼ်းေတၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈ လႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႄလႈ ဢွၵ်ႇႄလႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်းၶဝ် ပႃးထႅင်ႈယူႇ  တီႈဢၼ်ၶႃႈ ႁဝ်းလႆႈ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးႄၼ ပၼ်ၽူႈသူၼ်ၸႂ်လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်မႃးၼႂ်း  ပပ်ႉမုၼ်ၵူဝ်း ဢႅမ်းၽၢႆႇယႃႇ ( Mongol Empire ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈ။


ပိုၼ်းလွၵ်းလၢႆးတိုၵ်းသိုၵ်း ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan )


            ၼႂ်းပပ်ႉၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ၶဝ်တႅမ်ႈဝႆႉ လွၵ်းလၢႆးတိုၵ်းသိုၵ်း ၵဵင်းၵဵသ်ႉၶၢၼ်ႇ ( Genghis Khan ) ၊ လၢႆးၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ လၢႆးယွၵ်ႇၽူႈၶဵၼ်ၶဝ်ႈၼႂ်းလွၵ်းပၢင်တိုၵ်း ၊ လွၵ်းလၢႆးတိုၵ်းတၢင်းႁူႉ ၊ လွၵ်းလၢႆး တိုၵ်းပၢႆးၸႂ် လွၵ်းလၢႆးသူၼ်းတုမ် ၊ လွၵ်းလၢႆးယိမ်းၵုမ်းၵမ် ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ယုမ်ႇယၢမ်ႈ ဝႃႈတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်း ၶဝ်ၼႆႉ ေတမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းဝူၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈလူ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶဝ် ဢိတ်းဢိတ်းၵႂႃႇယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

မူႇၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃး (Geneva Call)


Logo ၸုမ်းၷျီႇၼီႊေဝႃႊေၶႃး


           မူႇၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃးၼႆႉ ပဵၼ်မူႇၸုမ်းဢၼ်ၸုၵ်းမၼ်ႈယူႇႁင်းေၶႃ ၊ ဢမ်ႇတူၺ်းၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႈယႂ်ႇေသဢမ်ႇၵႃး တိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမူႇၸုမ်း ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တၢင်းၸွမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ။ မူႇၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃးၼႆႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းငူပ်ႉငီႉသၢၼ်မိုဝ်းၸွမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ တႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ႇေတၼပ်ႉထိုဝ်တိုဝ်းၵမ်ႊ ႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႊၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉတွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ၸွၺ်ႈထႅမ်ၵၼ်လူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉေဢႃႈ။
         မူႇၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃးၼႆႉ ၶတ်းၸႂ်ပွင်သၢင်ႈလွင်ႈၵႅတ်ႇႄၶေႁႉၵင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းမီးယူႇၼႂ်းလႅၼ်လိၼ် ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈၶွင်ႈၶမ် တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ။ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈပိူင်လူင်မၼ်းႄတႉ မီးၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈ -

 1. ၵႅတ်ႇႄၶေႁႉၵင်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းတူၵ်းယူႇၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈၶွင်ႈၶမ်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်။
 2. ေႁႉႁမ်ႈလွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်ၵႃႇမႃႉႄလႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈလွင်ႈၸႅၵ်ႇႄၽႄသႉႄၼးၵၼ် ၼိူဝ်ပိူင်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးလႄႈ ၵူၼ်းယိင်း။
 3. ေႁႉႁမ်ႈလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း မၢၵ်ႇမႅင်းလိၼ်။ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း


 • ၽိုၼ်လိၵ်ႈေၶႃႈမၵ်းမၼ်ႈၸိုဝ်းၵမ်ႈ

                ၽိုၼ်လိၵ်ႈေၶႃႈမၵ်းမၼ်ႈတိုဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈေၶႃႈမၼ်ႈၵႅတ်ႇဢၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၶဝ် လႆႈၸႂ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းယဝ်ႉေသ ပဵၼ်ၽိုၼ်လိၵ်ႈဢၼ်ၶဝ်ႈပိူင်ြတႃး တႃႇႁႂ်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၶဝ် ေတၼပ်ႉထိုဝ်တိုဝ်းၵမ်ႊ ပွင်သၢင်ႈၸွမ်း ပၵ်းပိူင်မၢႆမီႊ ၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉ တွၼ်ႈတႃႇၵၢၼ်ၸွၺ်ႈ ထႅမ်ၵၼ်လူၺ်ႈၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယၢမ်းလဵဝ် မူႇၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃး ၶိုင်သၢင်ႈဝႆႉ ၽိုၼ် လိၵ်ႈေၶႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ (3)ၽိုၼ်ႈ -

 1. ၽိုၼ်လိၵ်ႈေၶႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ်သၢၼ်မိုဝ်းတႃႇေႁႉႁမ်ႈ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇမႅင်းလိၼ် တႃႇၽဵဝ်ႉမူၺ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းလိၼ်။
 2. ၽိုၼ်လိၵ်ႈေၶႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ်သၢၼ်မိုဝ်းတႃႇၵႅတ်ႇႄၶေႁႉၵင်ႈပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈထူပ်းေၽးၽွၼ်းယွၼ်ႈၶွင်ပၢင်တိုၵ်း။
 3. ၽိုၼ်လိၵ်ႈေၶႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇ ၼႂ်းဝူင်းၵၢၼ်သၢၼ်မိုဝ်းတႃႇေႁႉႁမ်ႈ လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ်ၼိူဝ်ၵႃႇမႃႉ ႄလႈ တႃႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈလွင်ႈၸႅၵ်ႇႄၽေသႉႄၼးၵၼ်ၼႂ်းပူိင်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးႄလႈ ၵူၼ်းယိင်း။

ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်းႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း


                 မူႇၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃးေၶႃးႁဝ်းၶႃႈ ေတလူလွမ်ပႂ်ႉပႃးၵမ်ႉၸွၺ်ႈပၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၽိုၼ်ႈလိၵ်ႈေၶႃႈမၵ်းမၼ်ႈတိုဝ်းၵမ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်သူၸဝ်ႈေတေၽႃႇ ၼမ်ႉေၽႃႇတူဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ေၶႃႈမၵ်းမၼ်ႈတိုဝ်းၵမ်ႊ ၸွမ်းၼင်ႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်းဝႆႉၼၼ်ႉလႆႈလီ။

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႄလႈ ၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃး


      သူၼ်ႇလႆႈသူၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႄလႈ လွင်ႈၵႅတ်ႇႄၶ ေႁႉၵင်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးၶွပ်ႇမၼ်း မၼ်းမီးပိူင်မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေတ ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉပဵၼ် သူၼ်ႇလႆႈသူၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ တီႈလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇေတႁဵတ်းၽိတ်း ၊ တီႈႁဵၼ်းသၢင်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း သၽဝႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈၵုမ်းထိင်းေပႃႈႄမႈ ႄလႈ ၶူးသွၼ်ၶဝ် မီးသူၼ်တၵ်ႉလၢတ်ႈလႆႈတဵမ်ႇတီႈ။
           သူၼ်ႇလႆႈသူၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပဵၼ်ဢီႇသင်ႄတႉ ႄတႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  ယူႇတီႈၸုမ်းလႂ် မိူင်းလႂ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၶဝ်တႅမ်ႈတႅၵ်ႈလႅင်းဝႆႉသင်လီလီ (ဢမ်ႇၼၼ်ေၵႃႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶႃႈႁဝ်းႄဢႇႁိုဝ် )  ေပႃးဢဝ်တီႈၶႃႈႁဝ်း ပွင်ႇၸႂ် ႄတႉ ၶႂ်ႈပဵၼ်သူၼ်ႇလႆႈသူၼ်ႇသင်ေၵႃႈၶႂ်ႈယဝ်ႉ သင်ယူႇၶၢတ်းသႃၽဝႃႉႄလႈ တူင်ႈဝူင်း ၵူၼ်းၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ သူၼ်ႇလႆႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉ။
                  ဢၼ်ၶႃႈေတတႅမ်ႈႄလႈ ေတတွၼ်ႈၸႅၵ်ႈပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းႄလႈ ၵူၼ်း မိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉႄတႉ ပဵၼ်လွင်ႈ ၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃးႄလႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၶဝ်လႆႈၸႂ်ၵၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ေၶႃႈတူၵ်းလူင်း မၢႆမီႊ လမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်ထွၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်းေၶႃႈမၵ်းမၼ်ႈတိုဝ်းၵမ်ႊ ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇႄၶေႁႉၵင်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈထူပ်းၺႃးေၽးၽွၼ်းယွၼ်ႈၶွင်ပၢင်တိုၵ်း ၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ -


မိူဝ်ႈၽွင်း  ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း လူင်းလၢႆးမိုဝ်း • မီးယူႇ - (12) ႁူဝ်ေၶႃႈၶႃႈ - 
 1. လုၵ်ႈဢွၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ေၵႃႉဢၼ် ဢႃႇယု (18)ၶူပ်ႇ လူင်းတႂ်ႈ။
 2. ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ေသ တူၵ်းယွၼ်းမႃးၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းေသတႃႉေၵႃႈ ေတဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈၵၢၼ်တိုၵ်း ယိုဝ်းႄလႈ ၼႂ်းၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈသိုၵ်းလႃးလႃး။
 3. ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်းသင်ေသဢမ်ႇဝႃႈ ေတဢမ်ႇလႆႈတဵၵ်းၸႂ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ၵဵဝ်ႇတင်းသိုၵ်းၼၼ်ႉလႃးလႃး။
 4. ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ေသ တူၵ်းယွၼ်းမႃးေသတႃႉေၵႃႈ ေတဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵတ်းသိုၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ေတဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶဝ်ႈၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းလႃးလႃး။
 5. ၵၢၼ်တီႉၶင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတူၵ်းၶွၵ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းလိူၵ်ႈလိုၼ်းသုတ်း။
 6. ပဵၼ်လွင်ႈသင်ေသဢမ်ႇဝႃႈ ေတဢမ်ႇလႆႈၶႃႈႁႅမ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႃးလႃး။
 7. မိူဝ်ႈၽွင်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းသူၸဝ်ႈ ေတပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ေတလႆႈဢဝ်ပၼ် လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈၶဝ် တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ။
 8. ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ေၽးၶဵၼ်ဢၼ်လႂ်ေသဢမ်ႇဝႃႈ ဢၼ်ၸၢင်ႊမႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ ေတလႆႈၶတ်းၸႂ်ၵႅတ်ႇႄၶပၼ်တီႈလီ ထီႈသုတ်းၵႃႊ ၼင်ႇႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈ။
 9. ၼင်ႁိုဝ်တၢင်းလူဝ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်လွင်ႈတၢင်း ၸွမ်းထႅမ်ႄလႈ လွင်ႈလုမ်းလႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ေတႁွတ်ႈထိုင်တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လီငၢမ်းၼၼ်ႉ ေတလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်း သၢင်ႈႁၢင်ႈပွင်ပၼ် တီႈလီထီႈသုတ်းၵႃႈၼင်ႇပဵၼ်လႆႈ။
 10. မၢႆမီႊ ဢၼ်မီးဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉ ေတလႆႈတိုဝ်းၵမ်ႊၸွမ်းၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃ။
 11. သင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈႁဵတ်းၽိတ်းပူၼ်ႉပႅၼ်မၢႆမီႊ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆၸိုင် ေတလႆႈဢဝ်တၢင်းၽိတ်း ၸွမ်းၼင်ႇၸၼ်ႉထၢၼ်ႇ လုမ်ႈၾႃႉတိုဝ်းၵမ်ႊၼၼ်ႉယူႇ။
 12. ၽွမ်ႉၵၼ်သၢၼ်မိုဝ်းၸွမ်းၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃးေသ ထတ်းထွင်လူလွမ်ပႂ်ႉပႃးမၢႆမီႊ ၸိူဝ်းၼႆႉတႃႉ။

               ယွၼ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵၼ်ၸွမ်းတၢင်း ၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃး ၵႂႃႇ 26.Novermber 2019 တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၵႂႃႇယဝ်ႉ လီငမ်းယဝ်ႉႄလႈ  ယူႇတီႈၼႂ်းၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးေၵႃႈ လႆႈသင်ႇ လူင်းၵႂႃႇၼႂ်းၼႃႈတီႈ တပ်ႉၸုမ်း ၊ တပ်ႉၵွင် ၊ ၼႃႈတီႈၽႂ်ၼႃႈတီႈမၼ်း ေတဢမ်ႇလႆႈၵဵပ်းဢဝ်လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇမႃးႁဵတ်းသိုၵ်းလႃးလႃး သင်ဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းၼႃႇႁႅင်း ဢမ်ႇမီးတင်းႄၵႈၶၢႆ ႄၵႈလိတ်ႈလႆႈေၵႃႈ ႁႂ်ႈယူႇတီႈၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် သူင်ႇၶဝ်ႈမႃးႁဵၼ်းၵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉေတဢမ်ႇ လႆႈမီးၼႂ်းၼႃးသိုၵ်း လိူဝ်ေသလူဝ်ႇလႆႈမီးၼႂ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၵူၺ်း သင်ၽႂ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း ၼႂ်းၼႃႈတီႈၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး တိုၵ်းၵဵပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႄလႈ တိုၵ်ႉမီးသိုၵ်းလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇယူႇၼႆၸိုင်ႈ သင်ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇထတ်းၺႃးၸိုင်ႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းေၵႃႉၼၼ်ႉ ေတ လႆႈၺႃးထုၵ်ႇဢဝ်ဢေယးႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉယဝ်ႉၼႆ ယူႇတီႈၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵၼ်တၢင်း ၸုမ်းၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃး ၶဝ်ၼၼ်ႉယူႇ။
 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts