ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ


                     မႂ်ႇသုင်ထိုင် ၽူႈပၼ်ႁႅင်း ပပ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ၵူႈၸဝ်ႈယူႇေဢႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ ေတပဵၼ်မႃး ပပ်ႉလူဢၢၼ်ႇ ၼိုင်ႈပပ်ႉၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ လႆႈေတႃႇသူႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယဝ်ႉ ၸၢင်ႇတႅမ်ႈလိၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃးလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ေတဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။

                    ပပ်ႉဢၼ်ၶႃႈ လႆႈတႅမ်ႈေသ ပၼ်ၸိုဝ်ႈ မၼ်းဝႆႉဝႃႈ. ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ ၼၼ်ႉမၼ်း ေတပဵၼ် ပပ်ႉတွၼ်ႈတႃႇ ၶူးသွၼ်တႆးႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉေၵႃႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတီႈပိူၼ်ႈ. ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼမ်ႉၵတ်ႉၶူးသွၼ်ၼိုင်ႈေၵႃႉ လူဝ်ႇမီးသင်လၢႆလၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်းၽၢႆႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႆးႁဝ်းၼႆႉ တူၵ်းလိုၼ်း လိူဝ်ေသၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈယူႇ. ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းတီႈလႆႈတႅမ်ႈမႃးၼႆႉေတႉ  ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶဝ် မီးလွၵ်းလၢႆးမႂ်ႇ ပႆၢးဝူၼ်ႉမႂ်ႇ မၢင်လွင်ႈမၢင်ဢၢၼ်. ဢၢၼ်လီေၵႃႈဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ မၢင်လွင်ႈ ေပႃးဢမ်ႇမႅၼ်ႈငဝ်းလၢႆး တီႈၽႂ်တီႈမၼ်းေၵႃႈ ဢဝ်ပဵၼ်တၢင်းႁူႉၵႂႃႇလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


ႁူဝ်ေၶႃႈ လမ်းၼမ်း ၼႂ်းပပ်ႉ


ႁူဝ်ေၶႃႈ လမ်းၼမ်း ၼႂ်းပပ်ႉ


ႁူဝ်ေၶႃႈ လမ်းၼမ်း ၼႂ်းပပ်ႉ
                    ပပ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ (The Modern education) ၼႆႉ  ၸွမ်းၼင်ႇၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶႃႈမီးႄလႈ ၸွမ်းၼင်ႇ တူဝ်ထူပ်းၶႃႈမီးပႃးၵမ်ႈၽွင်ႈေသ လႆႈတႅမ်ႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵၢၼ် သတိႉႄလႈ ၵၢၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင် ပိူၼ်ႈသမ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင်ဝႆႉ ၼႂ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇ 21 ၼႆႉလူး ပိူၼ်ႈၵႂႃႇထိုင်တီႈလႂ်ယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈသမ်ႉ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလွၵ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်ေသ သွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပိူၼ်ႈၸိူဝ်း ၼႆႉ  လႆႈၶတ်းၸႂ်ေသ တႅမ်ႈမၢႆၸွမ်းဝႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

                    ပပ်ႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉမၢႆ (4) တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈ လႆႈဢိၵ်ႇဢွၵ်ႇတႅမ်ႈမႃးၼႂ်းပီ 2021 ဢွင်ႈတီႈ သၢႆႁိူင်လႅင်း မႃးယူႇ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈေတႉ ၼိုင်ႈပီ ေတၶတ်းၸႂ်တႅမ်ႈဢွၵ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ၼိုင်ႈပပ်ႉေသ  ၸွမ်းၼင်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးၼပ်ႉၵတ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပွင်ပဵၼ်လႆႈ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ် ၼႂ်းပီႊ 2020 - 2021


                     မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 15 Sep 2021 ၼၼ်ႉ ယူႇတီး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ လႆႈမႃးတွင်ႈထၢမ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၊ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ႄလႈ လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်သွၼ် တီႈၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၵႂႃႇယူႇ။

                ၸွမ်းၼင်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပွင်ၸႂ် ၸွမ်းၼင်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႄလႈ ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းမီးမႃးၼၼ်ႉ လႆႈလၢတ်ႈ လၢတ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းယူႇ. ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ မၼ်းၵႂၢင်ႈၶႂၢင်ႈႁႅင်းၼႃႇ  ၶႆႈဝႃႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸဵမ်လွင်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်း ႁူဝ်ေတႃႇတိင်ႇၼႆႉ မၼ်းၵဵဝ်ႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယဝ်ႉ။ 

                တီႈၼႂ်းၵၢၼ်တွင်ႈႄၵႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတူဝ်ၶႃႈေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉႁဵၼ်းမႃး ၽၢႆႇပၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ႄလႈ ၵၢၼ်ပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ. ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ႄလႈ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မီးလွင်ႈယုၵ်ႈယွမ်းဢိတ်းဢိတ်းဝႆႉယူႇ. ထွမ်ႇယဝ်ႉ တူၺ်းယဝ်ႉေၵႃႈ ပႂ်ႉႁပ်ႉတွၼ်ႈပႃး ေၶႃႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၽူႈမႃးပၼ်ႁႅင်းၶႃႈႁဝ်းႄလႈ ဢူၺ်းေၵႃႉ ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ယူႇၶႃႈ မႂ်ႉသုင်ၶႃႈ။

                ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်ႇ ၽွင်းယၢမ်းၶႃႈ လႆႈႁၢပ်ႇဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ပွၵ်းၵမ်း (1) ၼႂ်းပီႊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် 2020 - 2021။ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈ တိတ်းတမ်း ပၼ်ႁႅင်းလႆႈယူႇၶႃႈ။


 • ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ် ၶူးသႅင်သိုၵ်း

 


ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း လႆႈယူႇၶႃႈ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ


                 မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27.06.2022  ယူႇတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ႁဝ်းၶႃႈေသ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ. လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉႄလႈ ပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းလုၵ်ႉမႃး ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းပွၵ်ႉ ၼႂ်းမိူင်း တီႈယူႇၽႂ်မၼ်း လုၵ်ႉၵူႈတီႈတီႈ. တီႈဢၼ်ၶဝ်လႆႈႁၼ် လႆႈထူပ်းႁၼ်မႃးၼႂ်းမိူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈၶိုၼ်းမႃး ေတႃႉတႆႇၶႆႇၶႆႈႄၼၵၼ်ၶိုၼ်းယူႇ။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈဝႃႈ ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၵွမ်ႉဝႃႈ ယႃႈလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ် ေၽးေတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ. လဝ်ႈ သလိတ်ႉ ၶိူင်ႈမဝ်းၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းေၵႃႈ ပဵၼ်ေၽးလူင် တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈေတႉေတႉယူႇ။

                    မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27/06/2022 လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵႂႃႇတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ၶိူင်ႈမဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ. မိူၼ်ၼင်ႇ

 1. ယႃႈမဝ်းၵမ် လၢႆလၢႆမဵဝ်း
 2. သလိတ်ႉ
 3. လဝ်ႈ

                ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇပႃးယူႇ။ ယွၼ်ႉၼႂ်း (3) မဵဝ်းၼႆႉႄလႈ ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းတၢႆယွၼ်ႉမၼ်းေၵႃႈ မီးတၢင်းၼမ်ယဝ်ႉ။

 • ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ

                    ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ တီႈလႆႈေပႃႇပဵၼ်မႃး ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ  ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 June 1987 ၵူႈမိူင်းမိူင်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးၸတ်းႁဵတ်း  ပၢင်ၵုမ်လူင်ၵၼ်တီႈ ဝဵင်း Vienna ၸိုင်ႈမိူင်း Austria  ေသ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ေတ မၵ်ႉမၼ်ႈ ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ ၼႆယဝ်ႉ ဢွၼ်ေၶႃႈတႅပ်းတတ်း ပၢင်ၵုမ်တီႈမိူင်း Austria ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶိုၼ်းတၢင်ႇၶိုၼ်ႈတီႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ (UN _ United Nation) ၵႂႃႇေသ. ယူႇတီႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၼႂ်း ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်းၶဝ်ေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မၵ်ႉမၼ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 လိူၼ် June ၼၼ်ႉပဵၼ် ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ်လုမ်ႈၾႃႉ ၼႆၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ 

 • ယႃႈၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်းလႂ်မႃး

                ပိုၼ်းၵႅပ်ႈ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇၶဝ် ၵူႈေၵႃႉေၵႃႉ ေၵႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁႃၵၼ်မႃးယူႇ။. ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆးေသဢွၵ်ႇမႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉမီးၶုၼ်သႃႄလႈ ယႃႈဢွၵ်ႇမႃးတီႈၶုၼ်သႃႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႄလႈ ယႃႈၼမ်မႃး။

                ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း လႆႈတႅမ်ႈဝႆႉ ပႃးၼႂ်း ပပ်ႉမၢႆ (2) ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSA လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး ၼၼ်ႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။  ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ေၽးတွၼ်ႈတႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်းႄလႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းေပႃးမႃးတူၺ်း ပၵ်းပိူင်မိူင်းႄၶႇၼႆႉ လီၵူဝ်ၼႃႇ ေပႃး ႁၼ်ၶဝ်ၺွပ်ႉလႆႈ ၵူၼ်းၵႃႉယႃႈ ၵူၼ်းၶၢႆယႃၼႆၸိုင်ႈ လိူဝ်ေသပၼ်တၢမ်ႇတၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးသဵၼ်ႈတၢင်းလႂ်ထႅင်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းႄၶႇၶဝ်ေၵႃႈ ေပႃးၶႆႈႁဵတ်းသူၼ်ယႃႈ ၶႂ်ႈၵႃႉယႃႈၼႆၸိုင်ႈ ၸၢင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ် လၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးမိူင်းမၢၼ်ႈေသ မႃးၵႃႉၶၢႆ ႁဵတ်းၵိၼ်။
                ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ေပႃးတူၺ်းပိုၼ်းၵႅပ်ႈမၼ်း လုၵ်ႉမႃးတၢင်းမိူင်း ဢႃႇရပ်ႇ  ေပႃႇဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ BC 400 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ေပႃးတူၺ်း မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး BC 400 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၶိူဝ်း ဢႃႇရပ်ႇၶဝ် ေပႃး ဢွၼ်ၵၼ်ၽုၵ်ႇႁဵတ်း ၵႃႉၶၢႆ ေတႃႇၵၼ်ယဝ်ႉ. ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉေသ မိူင်းႄၶႇေၵႃႈ ယၢမ်ႈလႆႈပဵၼ် ၶီႈၶႃႈယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

 • ၽွၼ်းႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ်
                ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇေပႃးမီး ၽွၼ်းလီသင်ေတႉေတႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈ ယႃႈၼႆႉ တႆးႁဝ်းပူႇမွၼ်ၼၢႆးယႃႇ ႁဝ်းၶဝ်ၵႆႉဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ် ဢီႈယႃ ယႃဝၢတ်း ယႃတွင်ႉၼွင် ယႃေၶႃးၸဵပ်း ယႃၼၢဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယႃႈၼႆႉ မီးပဵၼ်လၢႆလၢႆမဵဝ်း ယွၼ်ႉၸႂ်ေလႃးၽၵူၼ်းႁဝ်းႄလႈ ဢဝ်ယႃႈၼႆႉ ႁဵတ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးေသ ၵႃႉၶၢႆႇေတႃႇၵၼ်မႃး။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶၢႆယႃၶဝ်သမ်ႉ မီးငိုၼ်းၼမ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းသိုဝ်ႉၵိၼ်ၶဝ်သမ်ႉ ပဵၼ်ၼီႈပဵၼ်ၶွၼ်ႇ ၵူၼ်းမီးေပႃးယဵၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်းၽၢၼ်ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။ 
                ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇမီး တၢင်းႁူႉ ယွၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇမီးပၺ်ႇၺႃႇ ယွၼ်ႉဢမ်ႇမီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ေၵႃႉလႆႈ လူင်းပၼ်ပိုၼ်ႉႁူႉၶဝ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၽွၼ်းႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၶဝ်ၸၢင်ႇလႆႈ တိတ်းၸပ်းသူႈသမ်းယႃႈ မဝ်းၵမ်ၵႂႃႇ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႃႉၶၢႆႁဵတ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၶဝ်ၼၼ်ႉေတႉ  ဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇဝူၼ်ႉၼမ်သင် တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ေတလႆႈငိုၼ်းႄလႈ ပဵၼ်သေထးၼၼ်ႉ။ ၽွၼ်းႁၢႆႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ မၼ်းမီးၼမ်ၼႃႇ
 1. ၼႃႈႁိူၼ်းလူႉ. ၵွတ်းၽၢၼ်
 2. ၸႂ်ဢမ်ႇမၢၼ်ႇ
 3. ေတႃႉသယႂ်ႇ
 4. ပၢႆးတူဝ် ပၢႆးၸႂ်လူႉ
 5. ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈဢမ်ႇတဵမ်ႇပျႃး
                    လိူဝ်ေသ (5) လွင်ႈၼႆႉေၵႃႈ ေတမီးထႅင်ႈတၢင်းၼမ်ယူႇ. ယွၼ်ႉဝႃႈယူႇတီး သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈေသ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉယဝ်ႉ ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉ မႃးလၢတ်ႈေတႃႉတႆႇၶႆႇႄၼ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူၺ်း။

 • ေၽးၵူၼ်းၼုမ်ႇ

                လိူဝ်ေသယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ေတပဵၼ်ေၽးလူင် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉထႅင်ႈေၵႃႈပဵၼ် လဝ်ႈ သလိတ်ႉ ၶိူင်ႈမဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ပႃးထႅင်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ မိူဝ်ႈၽွင်း တိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢႃႇယု ဢမ်ႇပႆႇထိုင် 18 ၼၼ်ႉ လဝ်ႈ သလိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ေၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇထုၵ်ႇလီ ၵိၼ်ႄလႈ သူႈလႃးလႃး မၼ်းၸၢင်ႇတုမ်ႉတိုဝ်ႉ တၢပ်းႄလႈ ပွတ်ႇ ႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ႄလႈ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢၼ်တၢႆႇယွၼ်ႉ လဝ်ႈ ေၵႃႈ လႆႈႁၼ်မီးတၢင်းၼမ်  ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်မီးၽွၼ်းလီသင်မႃးေတႉေတႉ လိူဝ်ေသ ၵူၼ်းၶၢႆၶဝ်ၼၼ်ႉ။

 • ေၶႃႈမုၼ်း 

                မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26/06/2022  တီႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵႂႃႇတီႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ. ၶဝ်ႈတူၺ်းလႆႈတီႈ Link ပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉလႆႈယူႇ။ သင်ဝႃႈ မီးၽူႈလႂ် ၽႂ်လႆႈသူၼ်ၸႂ် ၶႂ်ႈၶိုၼ်းဢဝ်ၵႂႃႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵူၼ်းၼုမ်ႇ တီႈလႂ်ၼႆေၵႃႈ ဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း လႆႈလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းလႆႈယူႇၶႃႈ။

Link >>> International Anti Drug dayသႅင်သိုၵ်း

www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts