မၢၵ်ႇမႅင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ


                         မၢၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈသင် ?  မၢၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမဵဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽႄး ၸၢင်ႇတၢႆ ၊ ၸၢင်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇပၢႆးတူဝ်ၶိင်းဢမ်ႇတဵမ်ႇထူၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇၼႆႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်း တိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉတေႉ မၢၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽေးၶဵၼ်လူင် တွၼ်ႈ တႃႇၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇမီးတီႈလႂ်ၼမ် မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းဢၢင်ႇၵႃႇတူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇတဵမ်ႇထူၼ်ႈၵေႃႈ မီးတီႈၼၼ်ၼမ်ယဝ်ႉ။

                        ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶႃႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇတေၶိုၼ်းၵဵပ်းႁွမ်တွမ် ၸူႉဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတေပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼႆလႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတေႉ တီးၶႂ်ႈ Focus သႂ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ၸၢင်ႇလႆႈတႅမ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ. မၢၵ်ႇမႅင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉသင် လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈ မၢၵ်ႇမႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီလၢတ်ႈၼႄလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႃႇ ?

 1. ယွၼ်ႉၶဝ်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
 2. ယွၼ်ႉလူၼ်းလႄႈ လဵၼ်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ
 3. ယွၼ်ႉၶႂ်ႈယိပ်းၶႂ်ႈၸၢမ်း ၶႂ်ႈလဵၼ်ႈၵူၺ်း
 4. ယွၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇပႆႇမီးတၢင်းႁူႉတဵမ်ထူၼ်ႈ
 5. ယွၼ်ႉၶဝ်လဵၼ်ႈၸွမ်းယူမ်း လဵၼ်ႈလိၼ်
                        ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ. လိူဝ်သေၼႂ်း (5) မဵဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ တေမီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈယဝ်ႉ။ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၢၵ်ႇၼႆႉ ႁၢင်ႈဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ သိုၵ်းၸုမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေႉ မီးၽေးၼမ်တေႉတေႉယဝ်ႉ။
                        တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ပေႃးတေဢမ်ႇပဵၼ်ၽေးလႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆးတူဝ်ဢၢင်ႇၵႃႇဢမ်ႇတဵမ်ႇထူၼ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢိင်ႇပႃးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ထုၵ်ႇလီ လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ လွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။

 • လွၵ်းလၢႆးသပ်ႉလႅင်း သွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလွင်ႈမၢၵ်ႇ

                        ၽေးမၢၵ်ႇၸိူဝ်းဢၼ်မေႃတႅၵ်ႇ တိုဝ်ႉပၢႆးတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵွပ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၺ်းတေလႆႈႁူႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီ လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


လၵ်းလၵ်းမၼ်းတေႉ ၶႃႈတေလၢတ်ႈၼႄလွၵ်းလၢႆး သွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽေးမၢၵ်ႇၼႆႉၵႂႃႇယူႇ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေလႆႈ ႁဵၼ်းႁူႉႁၼ်ၵႂႃႇလႆႈလီလီၼၼ်ႉၸိူဝ်းႁဝ်းပဵၼ် ၶူးသွၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈမႃး ၸႅၵ်ႇၸၼ်ႉထၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလၢႆလၢႆၸၼ်ႉဝႆႉယူႇ  မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်ႈၽၢၵ်ႇ KG 1/2/3 ၼႆႉ သွၼ်လၢႆးၼိုင်ႈ ၊ ၸၼ်ႉ 1 ထိုင်ၸၼ်ႉ 3 သမ်ႉသွၼ်လၢႆးၼိုင်ႈ ၊ ၸၼ်ႉ 4 ထိုင်ၸၼ်ႉ 6 သမ်ႉလၢႆးၼိုင်ႈ. ၸၼ်ႉ 7 ထိုင် ၸၼ်ႉ 9 သမ်ႉတေလႆႈသွၼ်လၢႆးၼိုင်ႈယူႇ. ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ႁဝ်းၸႅၵ်ႇလႃႇပေႃးဝႃႈၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶေႃးမုၼ်းတၢင်းႁူႉလႄႈ တၢင်းႁူႉတႃႇတေႁပ်ႉဢဝ်တီႈၶူးသွၼ် သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢင်းႁပ်ႉႁူႉၶဝ် မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ပိူင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


 • KG 1/2/3

                        လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽၢၼ်ၼူမ်းမႄႈသေ တိုၵ်ႉမႃးၽၢၵ်ႇယူႇတီးႁူင်းႁဵၼ်း ႁႂ်ႈၶဝ်မိုၼ်ႁႂ်ႈၶဝ်မီးဢူၺ်းၵေႃႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း တွၼ်ႈတႃႇဝႃႈ တေသွၼ်ပၼ် လိၵ်ႈၶဝ် ႁႂ်ႈၶဝ်ႈမေႃလိၵ်ႈၼမ်ၼမ်လႄႈ ၼပ်ႉသွၼ်လႆႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၼ်ႉ 3/4/5 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေႉဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်လႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ်တေလႆႈ ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး  Video ဢဝ်မၢၵ်ႇတႃၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်ၼမ် ႁႂ်ႈၶဝ် ႁၼ်ဝႃႈ မဵဝ်းသင်ပဵၼ်မဵဝ်းသင်ၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ပေႃးတေၵႂႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ မၢၵ်ႇမႅင်းမဵဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၼႆဢိူဝ်ႈ ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉၸိူင်ႉၼႆဢိူဝ်ႈ ပဵၼ်ၽေးတၢႆၸိူင်ႉၼႆဢိူဝ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပႆႇႁပ်ႉလႆႈ. လၵ်းလၵ်းမၼ်း တေလႆႈဢဝ် ၵၢၼ်ၼႄႁၢင်ႈသေၼႄၵူၺ်း။


 • ၸၼ်ႉ (1) ထိုင် ၸၼ်ႉ (3)

                        လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ (1) ထိုင် ၸၼ်ႉ (3) ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ၶဝ်ႁူႉ ၵ ၶ င လႄႈ သီလႅင်သီလမ်ယဝ်ႉ  လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉထၢၼ်ႇၼႆႉ မေႃတူၺ်းဢွၵ်ႇလႄႈ မေႃထွမ်ႇပႃးသေ ႁူႉလႅင်ႁူႉလမ်ယဝ်ႉ. ယွၼ်ႉၼၼ် လွၵ်းလၢႆးသွၼ်ပၼ်ၶဝ် တေလႆႈၸႂ်ႉပႃးၸိူင်းမိူၼ်ၵၼ် ဢိၵ်ႇပႃးပပ်ႉယိုၼ်ႈတိုဝ်း  ပေႃးၵႂႃႇတီႈလႂ် ၸၢင်ႇပဵၼ်ၽေး


 ပေႃးဢမ်ႇထွမ်ႇၵႂၢမ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေၸၢင်ႈထူပ်းၽေး ၊ ပေႃးသူၶဝ်ႁၢၼ်ပၢႆႉၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပၢႆႉႁၢပ်ႇ ( Sign Post) ၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇ.  ႁဵတ်းပၢႆႉသေတင်ႈဝႆႉပၼ်လူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ တီႈမီးၽေးၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ၵေႃႈ တေမီႈလွင်ႈလွတ်ႈၽေးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ တေႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ႁူႉ ၽွၼ်းႁၢႆႉလွင်ႈမၢၵ်ႇလႄႈ ၽေးမၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶူးသွၼ်လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်သမ်ႉ တေလႆႈမေႃဢွၼ်လဵၼ်ႈၸိူင်းသေ ႁဵတ်းၼႄၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်မၼ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


 • ၸၼ်ႉ (4) ထိုင် ၸၼ်ႉ (6)

                        လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၼ်ႉ (4) ထိုင် ၸၼ်ႉ (6) ၼႆႉ ၶဝ်တေႁူႉလိၵ်ႈၼမ်မႃးလိူဝ်သေ တူဝ် ၊ ႁၢင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပေႃးႁၼ်ပိူၼ်ႈတႅမ်ႈပၢႆႉသေတီႈတီႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈမီးၽေးၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းႁူႉၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽေးသင်လႄႈ သင်ၵႂႃႇၺႃးၽေးမႃး ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်မၼ်းသမ်ႉ တေမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးယူႇ။


             လွၵ်းလၢႆးသွၼ် တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၼ်ႉ (4) ထိုင် ၸၼ်ႉ (6) ၶဝ်တေလႆႈႁပ်ႉႁူႉ ၽွၼ်းႁၢႆႉလွင်ႈမၢၵ်ႇၼႆႉ တေလႆႈၵႆႉၵႆႉ ပၼ်သပေႃးတြႃးတၢင်းႁူႉၼမ်ၼမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၽွၼ်းႁၢႆႉမၢၵ်ႇလႄႈ သင်ၺႃးမႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢၼ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိုဝ်ႉပႃး ပၢႆးၸႂ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ တႃႇတေႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈႁဵၼ်းႁူႉ လွင်ႈမၢၵ်ႇၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶူးသွၼ်လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တေလႆႈမေႃဢွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈ Role Pay ၊ လဵၼ်ႈ Game ႁႂ်ႈၶဝ်ၵေႃႉႁဵတ်းႁင်းၵူၺ်းလႄႈ ႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း ၼႄ Video လွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈတီႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပေႃးႁၼ်ႁၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆယႃႇၵႂႃႇယူႇၸၢမ် တေလႆႈပွင်ၶၢဝ်ႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈသွၼ်လၢတ်ႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉၶဝ် ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းဢွၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။


 • ၸၼ်ႉ (7) ထိုင် ၸၼ်ႉ (12)

                        လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢၼ် ၸၼ်ႉ (7) ထိုင် ၸၼ်ႉ (12) ၼႆႉ ၶဝ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ဢွၼ်ႇမီးတၢင်းႁူႉလႄႈ ႁပ်ႉလႆႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉလႆႈလီ ဢိင်ႇပႃး မေႃပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈ မေႃဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈ ၼိူဝ်ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းႁၢႆႉ လႄႈ ၾၢင်ႈႁၢင်ႈၽူႈၸိူဝ်းလႆႈ ထုၵ်ႇၺႃးၽႄးတုမ်ႉယွၼ်ႇလွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

                    လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇပၢၼ်ၼႆႉ  ယွမ်းႁပ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉပိူၼ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႆႈလႄႈ မေႃႁူႉၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇသေ တေဢဝ်ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းလႄႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းပဵၼ်ယႂ်ႇ ၼႂ်းပၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၼ်ႉ (7) ထိုင် ၸၼ်ႉ (12) ၼႆႉသမ်ႉ  ၶူးမၼ်းတေလႆႈ မေႃဢွၼ်ၼႄႉၼမ်းလႄႈ ႁၢင်ႈပၼ်လွၵ်းလၢႆး တႃႇၶဝ်တေမေႃႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵၼ်းႁူႉလႄႈ ပေႃးမီးပၼ်ႁႃမႃး တေလႆႈမေႃၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် တွၼ်ႈတႃႇတေဢမ်ႇမီးၽေးၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေဢွၼ်ၵၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ ႁဵတ်းၼႄၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈမီးၽေး ပဵၼ်တီႈလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇတၼ်ႇၼႆႉ ၶဝ်မေႃဝူၼ်ႉလႄႈ မေႃပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ပႃးယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႂ်းပၢၼ်ၼႆႉသမ်ႉ ၶူးသွၼ်မၼ်းလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်း တေလႆႈမီးတၢင်းႁူႉၼမ်လႄႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈယူႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်လႄႈ ၽူႈမီးၿုၼ်ႈၽွၼ်း ယွမ်းႁပ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶဝ်ပႃးမိူၼ်ၵၼ်။ လွၵ်းလၢႆးသွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢၼ်ၼႆႉ လွင်ႈၽွၼ်းႁၢႆႉမၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉတေႉ ပၼ်ပၢင်သွၼ် Work Shop လႄႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၶဝ် Group Work discusion ပဵၼ်ယႂ်ႇသေ ဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။

 • ၽွၼ်းႁၢႆႉၽူႈတိုဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း

                        ပေႃးလၢတ်ႈလွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်းၼႆၸိုင် ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းႁဝ်း ၽူႈလႂ်ၽႂ်လႂ်သေၵေႃႉ. ၵူၺ်းၼႃႇတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ်ၼႆႉတေႉ မၢၵ်ႇမႅင်းၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇၶဝ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉၼမ် ၽူႈၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းႁၢႆႉ ၵၢၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၼၼ်ႉ ၽူႈဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင် မိူၼ်ၼင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ထူပ်းၺႃးၼမ်ဝႆႉတေႉတေႉ။ မၢင်ၵေႃႉမိုတ်းၶၢတ်ႇ တိၼ်ႇပူတ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတႃလူႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၢင်ႇၵႃႇတူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ယွၼ်ႉလႆႈၵႂႃႇၽႃၺႃးမၢၵ်ႇလႄႈ တိုဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇ။


ယွၼ်ႉဢၢင်ႇၵႃႇတူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇတဵမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ၊ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်း ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ ၵၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းတႃႇယေး ၊ ပၢႆးၸႂ် ၊ ၵူႈပၢႆးၿၢႆး ၶဝ်လႆႈႁပ်ႉထုၵ်ႇၺႃးဢဝ်ၵႂႃႇတေႉတေႉ။ ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇမႅင်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈ ထုၵ်ႇၺႃးလူႉသူမ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယုမ်ႇယမ်ႈဝႃႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် တေယၢမ်ႈလႆႈႁၼ်လႄႈ ႁူပ်ႉႁၼ်ၺႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ယွၼ်ႉဢၢင်ႇၵႃႈတူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ လႆႈၼႃႈလဵၵ်ႉတႃၼွႆႉ ၵႂႃႇၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ် ပေႃးပဵၼ် မိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႅၼ်းၼႃႇယဝ်ႉ ပေႃးႁၼ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇမီးတိၼ်မီးမိုဝ်း မီးတႃ ၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဢၢႆႈပုတ်း ၊ ဢၢႆႈလပ်ႉ ဢၢႆႈတႃမွတ်ႇ ၊ ဢၢႆႈၶဵၼ်ပုတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိုဝ်ႉပၢႆးတူဝ် ပၢႆးၸႂ်ၵေႃႉၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။

                        ယွၼ်ႉၼၼ် ၽူႈလႂ်ၽႂ်လႂ်ၵေႃႈလီယဝ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ႈဝႃႈ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႆႈႁူပ်ႉၺႃးလႄႈ ဢမ်ႇၶႆႈထူပ်းၺႃး လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇတေဢမ်ႇထူပ်းၺႃး ဢမ်ႇထူပ်းၺႃးၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႆႈၵႆႉမီးပၼ်ပၢင်သွၼ်လႄႈ ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢွင်ႈတီႈမီးသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ၼမ်လႄႈ ဢွင်ႈတီႈၵႆႉၵႆႉမီးပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းယွင်ႇလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်း


                     ပပ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းယင်ႇလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ. မၼ်းပဵၼ် ပၢႆးဝူၼ်ႉ ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း. ဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇမုၵ်ႉၸုမ်းလႂ်လႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸုမ်းလႂ်  ယူႇတီႈၸဵင်ႇ (Side) တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းယူဝ်းယူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ လႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၵူၺ်း မၢင်တီႈ တီႈတေတႅမ်ႈတၢပ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင်မုၵ်ႉၸုမ်းၵမ်းလဵဝ်ၵေႃႈတေမီး တေထတ်းသၢင်ႈၸုမ်းလႂ် ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈမီး. ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တေထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈမူတ်းမူတ်း. မၼ်းဢိင်ႇၼိူဝ်ၶေႃႈမုၼ်း. ဢိၵ်ႇၼိူဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၸဵင်ႇသုၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ႁၼ်သေ တႅမ်ႈထတ်းသၢင်ႈၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးၶေႃႈမုၼ်း ပေႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ငဝ်ႈငဝ်ႈတႄႇပဵၼ်မႃး ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လဵၿ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃးၸိုင် တႃႇတေထတ်းသၢင်ႈ သေလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ မၼ်းယၢပ်ႇၼႃႇ။. ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လႆႈမီးၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၵၼ်

 • ယွၼ်ႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းလီလိူဝ်သေၵဝ်ႇ
                        ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ. မိူၼ်ၼင်ႇလႆႈတႅမ်ႈပႃႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ တေလႆႈမီးၶေႃႈမုၼ်း ၊ တေလႆႈမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၊ တေလႆႈမီးဝၼ်းထီႉပီႊ ၊ တေလႆႈၼႄလႆႈႁၢင်ႈလႄႈ Video ဢမ်ႇၼၼ် သဵင်ၵူၼ်းသေၸိူင်ႉသေလွင်ႈ  သင်ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်းၼႆႉ တေလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ တေၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်းသႄႉၼႄးလႄႈ ၼႄးၵၼ်ၵူၺ်း။
                        ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ဢၼ်ၵႆႉၵႆႉလႆႈႁၼ်ယူႇၼႆႉ ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၵၼ်ဢမ်ႇပေႃးမီး ၵမ်ႉၼမ်လႆႈႁၼ်ပဵၼ် ၵၢၼ်သႄႉၼႄးၵၼ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၵူႈၵေႃႉ မၼ်းၵေႃႈတိုၼ်းမီးယဝ်ႉ တီႈယုၵ်ႈယွမ်းလႄႈ တီႈၽိတ်းတီႈထုၵ်ႇမၼ်း လိူဝ်ဝႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈ ၵူၼ်းၵေႃႉႁဵတ်းၵၢၼ် ၽူႈၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵူၺ်းႁူႉမေႃႁဵတ်းၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶဝ်ၵူၺ်းလႄႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ် ဢႃးလူမ်းၶဝ်ၵူၺ်းသေ လိုမ်းတူဝ်လိုမ်းၶိင်းသတိႉဝီႉရီႉယ ၵႂႃႇပႅတ်ႈလႄႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ် လႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်းၼၼ်ႉ ၵႆႉၵႆႉဢဝ်ႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈသေ ဢဝ်ၵႂႃႇပဵၼ် ၸႂ်မႃႇၼ ဢၢတ်းတ ၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈထတ်းသၢင်ႈ ၼႂ်းပပ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းယွင်ႇလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ  မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ် ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းယွင်ႇယွင်ႇၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းဝူၼ်ႉသုင်ၶဝ်လႄႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸႂ်ႉၶေႃႈတိုဝ်းၵႂၢမ်းတႆးသုင်သင်တေႉတေႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ထတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈလီ. ထတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ထတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈႁၼ်ယိူင်းမၢႆၸႅင်ႈလီ. ထတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈမေႃႁူႉႁၼ်လွင်ႈၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 • ယိူင်းဢၢၼ်းတီႈလႆႈတႅမ်ႈပပ်ႉ
                        ပေႃးမႃးတူၺ်း. ပပ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ၼႂ်းတႆးႁဝ်း လႆႈႁၼ်ဢႄႇဝႆႉ. တေလႆႈႁၼ်ပဵၼ်ပပ်ႉ လွင်ႈတၢင်းႁၵ်ႉတၢင်းပႅင်း ၊ ပပ်ႉပိုၼ်း ၊ ပပ်ႉၸိူင်း ၊ ပပ်ႉထီႇ ၊ ပပ်ႉတြႃး ၊ ပပ်ႉတၢင်းႁူႉၵမ်ၽွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း. တေလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပပ်ႉတႆးၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးဢႄႇၼႃႇ ဢၼ်တႅမ်ႈမႃးပပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးဢႄႇဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ 
တႃႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈ ပပ်ႉၼိုင်ႈပပ်ႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း တေလႆႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း တေလႆႈႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇထတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၸွမ်းၵူႈၶၢဝ်းၶၢဝ်း ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ ၼိုင်ႈပီႊ ႁႂ်ႈလႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇလႆႈ ၼိုင်ႈပပ်ႉၼႆႉ လီၼႃႇၼႃႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းတေတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈငၢႆႈ။ တႃႇတႆး တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်း တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ တႆးၵေႃႈ တေလႆႈမီးပပ်ႉလိၵ်ႈတႆး ၵူႈပၢႆးပၢႆးဝႆႉ မိူၼ်ပိူၼ်ႈယူႇ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸၢင်ႇလႆႈ တႅပ်းတတ်း တႅမ်ႈပပ်ႉႁူဝ်ၼႆႉ ဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃး။ ပပ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းယွင်ႇလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၼႆႉ လႆႈဢိၵ်ႇဢွၵ်ႇတီႈ သၢႆႁိူင်လႅင်း ဝဵင်းတႃႇၵုင်ႇသေ လႆႈပိုၼ်ၽႄတမ်းၶၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းၶၢင်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းထႆး ၵႂႃႇယူႇ။

 • ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းယွင်ႇလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်း
                        ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ပပ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉၶွင်ၵူၼ်းယွင်ႇၵူၺ်းလႄႈ တီးထုၵ်ႇၸႂ်ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵေႃႈတေမီး ၽူႈဢမ်ႇႁၼ်လီလႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်ၵေႃႈမၼ်းတိုၼ်းတေမီးယဝ်ႉ ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လွင်ႈလီလွင်ႈၸႃႉ ထုၵ်ႇၸႂ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ် မႅၼ်ႈၸႂ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်း ပႃးမႃးၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ ယိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႇၸႂ်ထိုင် ၽူႈပၼ်ႁႅင်း လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၶႃႈႁဝ်းၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ။ မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်သင်ၵေႃႈ ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၵူၼ်းယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။
#သႅင်သိုၵ်း
www.saisengserk.com

Share:

လႆႈႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ TNN မိူင်းထႆး


            မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/11/2023  မီးၶၢဝ်ႇထႆး TNN ၶႂ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးထၢမ်ႇ  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်တေႃႇဝၼ်းၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈႁဝ်းၼႆသေ လႆႈႁပ်ႉတွၼ်ႈၸွမ်းၼင်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။ မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14/11/2023 ၼႆႉ လႆႈလၢတ်ႈၵၼ်ဝႆႉ (Appointment)  လူင်ႈၼႃႈ (3) လိူၼ်ဝႆႉယူႇ တွၼ်ႈတႃႇ တေတွပ်ႇၶေႃႈထၢမ်ႇၶဝ်လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၵႂႃႇ။ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ် ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ TNN ၶဝ်ၼၼ်ႉတေႉ တီႈဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ 

 1. ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လႆႈၶဝ်ႈမႃးႁဵၼ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းၼမ်
 2. ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် မီးသင်လၢႆလၢႆလႄႈ လွင်ႈလၵ်းသုတ်ႇ
 3. ယဝ်ႉႁဵၼ်းယဝ်ႉ သင်ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်တီႈ ငိုၼ်းလိူၼ်တေလႆႈၼမ် ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လိူၵ်ႇပႆႇသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ
 4. ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉသေ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လွင်ႈယႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူဝ်းၼႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆ
 5. ၽွင်းမိူဝ်ႈႁႅင်းၸႂ်တူၵ်းမႃး တႃႇတေမီးႁႅင်းတေႃႇသူႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ မီးလွၵ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်
 6. ၶႂ်ႈသၢင်ႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ်လႄႈ လွင်ႈမုင်ႈမွင်းၼိူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူဝ်းၼႃႈ မီးသင်လၢႆလၢႆ
 7. ၶႂ်ႈသင်ထိုင် ၽူႈပၼ်ႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းၼမ်ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ မီးသင်လၢႆလၢႆ
                    ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶိုင်ပွင် တႃႇတေလႆႈမႃး Video ၼိုင်ႈႁူဝ်ယူႇ။ ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်ႇ Channel ၶဝ်ၼႆႉ တေတမ်းဝၢင်း ၵူၼ်းမီးဝႆႉ (12)ၵေႃႉၵူၺ်း ၼႂ်းၽႅၼ်ၶွင်ၽၢႆႇၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၶဝ် ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈ ႁပ်ႉဢဝ်ပဵၼ်ၵေႃႉလိုၼ်းသုတ်းလႄႈ ၵေႃႉထီႉ (12)ၵႂႃႇဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၼ် တီႈလႆႈႁပ်ႉၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၶဝ်ႈမႃးတွင်ႈထၢမ်ႇမၼ်း လၵ်းလၵ်းမၼ်းတေမီးယူႇ (3) ၸုမ်း  1) ၶၢဝ်ႇ Thai PPS   2) ၶၢဝ်ႇ PPTV  လႄႈ  3) TNN ၵႂႃႇ. လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေမီးတိုဝ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢုပ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တၢင်း ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇလၢႆလၢႆတီႈယူႇ လွင်ႈၶၢဝ်ႇပွတ်းပွတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

                        ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမေႃၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈၽိုၵ်း ဢမ်ႇႁူႉၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်ၵေႃႈ တိုၼ်းတေလႆႈ ႁႃႁႂ်ႈႁူႉႁၼ်မေႃ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းယဝ်ႉ   ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ယဝ်ႉႁဵၼ်းမိူင်းထႆးလႄႈ ၵၢၼ်လၢတ်ႈၸႃ ၽႃႇသႃ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈထႆးတေႉ တေမီးလွင်ႈယုၵ်ႈယွမ်းဢိတ်းဢိတ်းဝႆႉယူႇ  လုၵ်ႉဢဝ်မိူဝ်ႈပီႊ 2015 မႃးထိုင် 2023 ၼႆႉ  လႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ပဵၼ် ၶူးသွၼ်သေတႃႉၵေႃႈ  ဢမ်ႇပေႃးလႆႈယူႇတၢႆတူဝ်လႄႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၽၢႆႇထႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးလွင်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ။

                ယွၼ်ႉၼၼ် တီႈဢမ်ႇႁူ ဢမ်ႇမေႃၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမေႃႁူႉႁၼ်ၶွင် Weakness တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇယူႇ။ ၵၢၼ်သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၶႂ်ႈၽၢၵ်ႇထိုင်တီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉဝႃႈ ယႃႇပေၶၢၼ်ႉ ယႃႇပေ ယူႇသူမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလၢႆလၢႆ ပေႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၢၼ်း ၶဝ်ႈႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ သွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ်ဝႆႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေၵမ်း။ ႁူႉမေႃဝႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးတီႈၸႂ်ႉမၼ်းၵေႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႃႈမႃး မၼ်းတေမီးတီႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်း. ၼမ်ႉၵတ်ႉၽႂ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမၼ်း တၢင်းမေႃၽႂ်တၢင်းမေႃမၼ်း ယူႇတီႈတၢင်းၶတ်းၸႂ်လႄႈ ၸႂ်ၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႁဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။
#သႅင်သိုၵ်း
www.saisengserk.com
Share:

ၾႆးမႆႈၼႂ်းႁိူၼ်းတႆး


            ပေႃးမႃးတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၵၢၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းႁူမ်ႈ Operation 1027 ၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ TNLA / MNDAA / AA လႄႈ PDF ၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶိုၼ်ႈမႃး ထိုင်ပေႃးၶဝ်ႈႁူပ်ႈသိမ်းလႆႈ ဝဵင်းလူင်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉၼႆၵေႃႈတေဝႃႈလႆႈယူႇ။ ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ် သၢမ်ၸုမ်းသေ ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈ တႃႇတေၽဵဝ်ႈလၢင်ႉပႅတ်ႈ ၸုမ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်းၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၸျႃးၽႅၼ်ႉ ဢၼ်မႃးပၵ်းယူႇသဝ်းၼႂ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉၼႆသေ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ တိုၵ်းသိမ်းၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ ၶဝ်ႈႁူပ်ႈသိမ်းဝဵင်း သိမ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းၵႂႃႇယူႇ။
                        ၼႂ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ (3) ၸုမ်းၼႆႉ ၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တေႉဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၸွမ်းၼႂ်း 1027 Operation ။ တေလႆႈဝႃႈ ၸၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး  တေသုင်လိူဝ်သေ 3 ၸုမ်းၼႆႉၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ. ယွၼ်ႉသင်လႄႈဝႃႈၼၼ်လႃႇၼႆၸိုင်  ၼႂ်းၸုမ်း FPNCC ၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယၢင်ႈပႆၸွမ်းလင် ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉၵမ်းသိုပ်ႇ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ မီးၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်တၢင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ ၵႆႉလႆႈႁၼ်ၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းလူင်ၼႄပီႊတေႃႇ ၵူႈပွၵ်ႈၵမ်း။

 • လွင်ႈၼွၼ်းၾၼ် TNLA လႄႈ MNDAA
                        ၼႂ်းၸုမ်း FPNCC ၼႆႉ လႆႈႁၼ်တႅၵ်ႇၵႂႃႇပဵၼ် (3)ၽၢႆႇ (3) တၢင်းဝႆႉယူႇ။ ၸုမ်း TNLA / MNDAA / AA ၶဝ်ၼႆႉသမ်ႉ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၶတ်းၸႂ်တႃႇ တေတင်ႈလႆႈမိူင်းႁင်းၶေႃႈ ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ၼွၼ်းၾၼ်ႁၼ်ဝႃႈ Confederation State ၼၼ်ႉယူႇ

 ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်း MNDAA ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် တႃႇတေဝၢင်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၶဝ်လႆႈ  မိူၼ်ၼင်ႇ ၽွၼ်းသႅင် ၊ သျိင်းသူၺ်ႇႁေႃႇ ၊ ပၢင်သၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ.  သိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ်သမ်ႉ ၶႂ်ႈဢဝ် ဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၼမ်ႉၶမ်း ၵူတ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉတူ ၵျွၵ်ႉမႄး ၼွင်ၶဵဝ်ထိုင် မိူင်းၵုတ်ႈ ႁဵတ်းပဵၼ််ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၶွဝ် ၸုမ်းသိုၵ်လွႆၶဝ်လႄႈ ႁဵတ်ႈပဵၼ်မိူင်းပလွင်ႈ ၵႂႃႇ။  ၼႂ်း 2 ၸုမ်းၼႆႉတေႉ ၸုမ်းသိုၵ်း MNDAA တေႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈ လၢႆးဢုပ်ႉပိူင် Confederation မႃးလႆႈယူႇ  ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႃႈတီႈၶဝ်တိတ်ႉၸပ်းၵၼ်ဝႆႉတၢင်း မိူင်းၶႄႇၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ  တိတ်ႉၸပ်းၵၼ်ဝႆႉပႃး တၢင်းၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA။

        သိုၵ်းလွႆ TNLA တေႉ တႃႇတေပဵၼ်မႃးၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်ၶဝ်မိူင်းပလွင်ႈၼၼ်ႉ  တေလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တိုၵ်ႉယၢပ်ႇဝႆႉယူႇ  ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢၼ် TNLA ၶႆႈလႆႈ ၶႆႈဢဝ်မႃးပဵၼ်ၼႃႈတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းသွၼ်ႉၵၼ်ဝႆႉမီးလၢႆလၢႆမူႇလၢႆလၢႆၸုမ်းဝႆႉ။ သင်တင်ႈလႆႈမႃးမိူင်းႁင်းၶေႃႈ လွၵ်းလၢႆးဢုပ်ႉပိူင် Confederation မႃးလႆႈတေႉတေႉၸိုၼ် ပၼ်ႁႃ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆ  တေပေႃႇဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃး ထိုင်တီႈတပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တၢင်း ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆၶ (TNLA) ၵေႃႇ  တေပေႃႇဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ႁႃ ပၢင်တိုၵ်းတေႃးမႃးမိူၼ်ၵၼ်။

 • ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ NDAA လႄႈ UWSA
                         ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း 1027 သမ်ႉ ၸုမ်းမိူင်းလႃးလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်း UWSA လႄႈ NDAA ဝၢႆးသေပေႃႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈဢွၵ်ႇ မႃးဝႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉသေ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းပႃးၽၢႆႇလႂ်လႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းၽၢႆႇလႂ်ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း Operation 1027။  ၵူၺ်းၼႃႇ သင်ဝႃႈသိုၵ်းၸုမ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း ၼႃႈတီႈၵုမ်းၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ဢမ်ႇဝႃႈတပ်ႉသိုၵ်းလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်ႁႃႉ ၊  တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်ႇ မိၼ်ပူၼ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်ၸိုင်

တေၶိုၼ်းတွပ်ႇတႅၼ်း ပိုတ်းယိုဝ်း ၵႂႃႇၶိုၼ်းႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းၼႆယူႇ  ဝၢႆးသေၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးပႂ်ႉဝႆႉၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းၵႂႃႇ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၶေႃႈမုၼ်းၵူၼ်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈမႃးထႅင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉတၢင်း  ဢဝ်ၶိူင်ႈယိုဝ်းႁိုဝ်းမိၼ် FN - 6 MANPADS man portable air defence လႄႈ ၵႃးၵၢပ်ႈလဵၵ်းလုၵ်ႉမိူင်းမေႃး ဢမ်ႇၼၼ် ဝဵင်းမိူင်းမႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးဝႆႉၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တီႈ တိတ်ႉၸပ်းၵၼ်တၢင်းၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (SAC) ၼၼ်ႉဝႆႉၵမ်းလဵဝ်ၼႆယူႇ။ ပေႃးဢဝ်ၵႂၢမ်းၵူၼ်းထၢမ်ႇမတႃႇလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ  ၶႂ်ႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ ယႃႇပေၶဝ်ႈမႃးၸူးတီႈၵဝ်ယူႇ ယႃႇပေၶဝ်ႈမႃးၵဝ်းတီႈၵဝ်ယူႇလႄႈ ယႃႇပေၶဝ်ႈမႃးတိုၵ်းၵဝ် ယႃႇပေမႃးပူၼ်ႉၼႃႈတီႈၵဝ် သင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉၶဝ်ႈမႃး ဢမ်ႇၼၼ်ႁေႃႈႁိုဝ်းမိၼ်ပူၼ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၵေႃႈ ၵဝ်တေယိုဝ်းတူၵ်းၵမ်းလဵဝ်ၼႆ တႅမ်ႈပဵၼ်လိၵ်ႈပဵၼ်လၢႆးလႄႈ ၼႄၾၢင်ႈႁၢင်ႈႁဵတ်းၼႄႁၢတ်းႁၢတ်းႁၢၼ်ႁၢၼ်ၵႂႃႇယူႇ။

                    ပေႃးမႃးတူၺ်းၽၢႆႇ သိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇၶဝ်တေႉ  ဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၵၢၼ်တွပ်ႇတႅၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းသင်တေႃႇၽႂ်သင်တေႉတေႉ လိူဝ်သေတႅမ်ႈ လိၵ်မွင်ၸႂ် ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း တွၼ်ႈတႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ႁႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈလီသေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၼ်ၵႂႃႇဝၢႆးဝၢႆး  ယႃႇပေဢဝ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသေၵႄႈၶၢႆပၼ်ႁႃ   ယူႇတီႈၸုမ်းမိူင်းလႃးၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းၽၢႆႇလႂ်ၼႆပႃးၼႆမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ(UWSA)တေႉ  တေတႅမ်ႈပႃးၵၢၼ်သိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းတေႃႇ ၸုမ်းဢၼ်တေၸၢင်ႈမႃး ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်  ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃး (NDAA) တေႉ  တႅမ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ႁႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈလီသေၵႄႈၶၢႆပၼ်ႁႃၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ 

 • ၵၢၼ်ၸုၵ်းမၼ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA
                        ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းၽၢႆႇလႂ်ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃး  လွင်ႈတေႉမၼ်း ၶဝ်လၵ်ႉလၵ်ႉၸွႆႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ(MNDAA) ၼမ်ဝႆႉယူႇ  မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27/10/23 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA လုၵ်ႉၼႂ်းၼႃႈတီႈပွတ်းႁွင်ႇဝႃႉ  ၶၢမ်ႇၶူဝ်ၼမ်ႉတိင်သေ ၶဝ်ႈ

မႃးပွတ်း သျိင်းသူၺ်ႇႁေႃႇလႄႈ ၵုၼ်လူင် ႁူဝ်ပၢင် ပၢင်ႇလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ  မီးတၢင်းၼမ်  ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင် မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းၶဝ်ၵေႃႈ လုၵ်ႉမႃးတၢင်းတီႈ  လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ် ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (SAC) ၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းလႄႈ လႆႈၶၢဝ်ႇၶိုတ်းတၼ်းၸွမ်းၵူႈၶၢဝ်းယူႇလွင်ႈၼႆႉ။ တႃႇယိပ်းၵုမ်းၵမ် ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ(UWSA) ၼႆႉသမ်ႉ  တွၼ်ႈတႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈႁူဝ်ၶႆႇဝႆႉ။ သင်ဝႃႈၸုမ်းသိုၵ်း ၵူဝ်းၵၢင်ႉ တိုၵ်းသိမ်းလႆႈ ၵုၼ်လူင် ႁူဝ်ပၢင် လႄႈ သျိင်းသူၺ်ႁေႃႇၵႂႃႇလႆႈလီငမ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ  တွၼ်ႈတႃႇၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၵေႃႈ တေမီးလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈတၢင်းၼမ်တွၼ်ႈတႃႇၼႃႈတီႈၶဝ်ဢမ်ႇႁၢင်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ (ဢဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉႁဵတ်းႁူဝ်ႉၶဝ်) ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပၼ်ႁႅင်းၵူဝ်းၵၢင်ႉလႄႈ တေၸွႆႈတင်ႈပၼ်ပႃး ၼႃႈတီႈၵူဝ်းၵၢင်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ် Confederation ၵႂႃႇယူႇ။

 • ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)
                        ၼႂ်းၸုမ်း FPNCC ၼၼ်ႉ လိူဝ်သေတႅၵ်ႇၵႂႃႇပဵၼ် သွင်ၽၢႆႇသွင်တၢင်းယဝ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) သမ်ႉ  တႅၵ်ႇၵႂႃႇပဵၼ်ႁင်းၵူၺ်းမၼ်းႁင်းၶေႃႈထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈယူႇ။ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး. ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ယူႇၽၢႆႇလႂ်တေႉတေႉၼႆၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇမီး ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇလၢတ်ႈမႃးသပ်ႉလႅင်းၼႄ လွင်ႈပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 1027 ၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇမီးသင် ယူႇဝႆႉႁင်းၶေႃႈၶေႃႈဝႆႉယူႇ။ ယူႇတီႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈသူႉၵေႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇပႃးၽၢႆႇလႂ်တေႉတေႉလႄႈ

တိုၵ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းယူႇ တွၼ်ႈတႃႇတေပၼ် တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼၼ်ႉၼႆထႅင်ႈ။ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသူႉလၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးတူၺ်း Facebook Page SSPP Info ၶဝ်တႅမ်ႈလူင်းၵူႈဝၼ်းဝၼ်းသမ်ႉ ၵမ်ႉၼမ်ႁဵတ်းၼႄ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၼႄမႃး လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇႁၼ်လီလႄႈ ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ် ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA တီႈပေႉၵိၼ်လူလၢႆၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ဢဝ်ၸဝ်ႈၸႄႈဝဵင်းၶဝ်တၢႆၼၼ်ႉဝႆႉၵမ်ႉၼမ်ဝႆႉ။ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း Operation 1027 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉUWSA လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA ၶဝ်လႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႆႉလူင်ႈၼႃႈဝႃႈ သင်ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27 လိူၼ် 10 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တေလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလၢင်ႉၽဵဝ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈ ပၢင်လွင်း ၸျႃးၽႅင်ႉလႄႈ တေၶိုၼ်းတိုၵ်းဢဝ်ၶိုၼ်းၼႃႈတီႈၵဝ်ႇၵဝ်ႇၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2009 ၼၼ်ႉၼႆၶိုၼ်းယူႇ. ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တေႉ  ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉသင်ၸွမ်း လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ် 1027 ၼႆႉတေႉ ၼႆပႃးထႅင်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


 • တပ်ႉသိုၵ်းတႆး (2) ၸုမ်း

                        ပေႃးမႃးတူၺ်း ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ယွၼ်ႉသွင်ၸုမ်း တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းၵူၺ်းလႄႈ ၵႆႇသွင်တူဝ်တိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်းႁိုဝ်ႉမွႆႈဝႆႉလႄႈ ႁႅင်းဢူၼ်ႈဝႆႉယူႇ.  တွၼ်ႈတႃႇ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼႂ်း 1027 ၼႆႉတေႉ  ဢမ်ႇပႆႇ ပဵၼ်မႃးလႆႈလႃးလႃး လိုၼ်းသုတ်းမႃးၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေ ၵႅတ်ႇၶႄႇပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် လွင်ႈလၢၵ်ႈလၢႆးသင်တေႉတေႉ။


                    လိုၼ်းသုတ်း သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးတၢင်းလိူၵ်ႈယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တေလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တၢင်းမၢၼ်ႈ (SAC) ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီယဝ်ႉၼႆၸိုင် တေလႆႈဢဝ်လွၵ်းလၢႆး ၵၢၼ်ဢူၺ်းလီသေၵႄႈၶၢႆ ပၼ်ႁႃၵၼ်ၵႂႃႇ ၵူၺ်း  သင်ဢမ်ႇလွတ်ႈလႆႈလႄႈ တေလႆႈတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (SAC) ၼႆၵေႃႈ  တေဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ တေယၢင်ႈပႆႇၸွမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းတေ ဢမ်ႇယိုဝ်းၵၼ်ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ  တႃႇတေထိုင်မႃးၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ယၢပ်ႇယူႇ ငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ  သင်ႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်လႆႈၵေႃႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မၼ်းတိုၼ်းတေမီး လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇပႅတ်ႈမူတ်းမူတ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉ  ၵူၺ်းၼႃႇ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈပဵၼ်မႃးယၢပ်ႇဝႆႉ။

                        သင် (2)မူႇ (2)ၸုမ်းၽွမ်ႉၵၼ်မႃး ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈဝူၼ်ႉပႃးၸွမ်းယဝ်ႉ  သင်ဢမ်ႇဝူၼ်ႉပႃးၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉသေ  ႁူဝ်ၶဵင်သေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆၸိုင်ႈ  ၽႄးလူင်မိူင်းတႆး ၸၢင်ႇယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်သေၼႆႉထႅင်ႈ။ ပေႃးတူၺ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၼႆႉ  တေဢဝ်ၶိူဝ်းတႆးလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပဵၼ်ၶွၼ်ႉတဝ်ႉၶဝ်သေ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လိူဝ်သေၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (SAC) ယဝ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးၸုမ်းသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် လိူဝ်သေၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ၸုမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ဝႆႉထီႉသွင် ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး။ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတႆး တၢင်း 2 ၸုမ်းၺႃးယူႇၵႄႈႁိပ်ႇၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈ လွင်ႈၵိၼ်းၸႂ်တေႉတေႉ။ 

  

 • ငဝ်းလၢႆးသိုၵ်းတႆး (2) ၸုမ်း

                        ပေႃးတေတိုၵ်းသိုၵ်းလႄႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း တေလႆႈႁူႉလွင်ႈပိူၼ်ႈလႄႈ ႁူႉလွင်ႈႁဝ်းဢွၼ်တၢင်း . ႁူႉလွင်ႈပိူၼ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇပႆႇႁူႉလွင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ၾႆးၼႂ်းႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ  ပေႃးမႃးတူၺ်းၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် မိူၼ်ၵူၼ်းၶႃပူတ်းဝႆႉၼိုင်ႈၽၢႆႇလႄႈ ၶႅၼ်ပူတ်ႉဝႆႉၼိုင်ႈၽၢႆႇ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်းသင်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ပေႃးတူင်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ 171 ၶဝ်ၵေႃႈ တေတူင်ႉၸွမ်းယႃႉၵဝ်းၸွမ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (2)ပီႊ လႆႈထုၵ်ႇၺႃး ၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  ႁွင်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA)  ၶၢမ်ႇၶူင်းမႃးသေ  ႁွင်ႉမႃးလိုပ်ႈလမ်းတိုၵ်းတေႃး ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢွၵ်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး


ပွတ်းႁွင်ႇ တေႃႇပေႃးထိုင် ပွတ်းၸၢၼ်း။ ပွတ်းတီႈယူႇ ၵဝ်ႇၶွင် RCSS/SSA ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ဢၼ်ၼူင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းတႆး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)ၼႆႉ  တမ်းတပ်ႉဝႆႉ ပွတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းပွတ်းတူၵ်း ၶူဝ်လမ် လၢႆးၶႃ ပၢင်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ. ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)  လႆႈၶိုၼ်းၶဝ်ႈမႃးလႆႈထႅင်ႈ ပွတ်းမိူင်းၵိုင်ႇလႄႈ ပွတ်းၼွင်ၶဵဝ် ၵျွၵ်းမႄး ပွတ်းႁွင်ႇထႅင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။ ပေႃးတူၺ်း ပွတ်းလၢႆးၶႃႈ ပၢင်လူင် မိူင်းၵိုင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်မေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ၵမ်ႉဢႄႇၵူၺ်း ၵမ်ႉပႃႇၼမ် လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶႄႇလႄႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇလႆႈႁၼ်ၵၼ် ၼိူဝ် Social Media ၼၼ်ႉဝႆႉယူႇ။

                    ယၢမ်းလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးၽႂ်ငဝ်းလၢႆးမၼ်း 2 တပ်ႉသိုၵ်းႁူႉၽႂ်ႁူႉမၼ်း  ပေႃးမႃးတူၺ်း ငဝ်းလၢႆး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ ၶႅၼ်ပုတ်းလႄႈ မိုဝ်းပုတ်းမိူၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းတႃသမ်ႉမွတ်ႇပႃးထႅင်ႈသေ ဢမ်ႇပေႃးႁၼ်တႃလီလီ ပဵၼ်လွင်ႈလမ်ႁႃႉ လွင်ႈၶၢဝ်။ ငဝ်းလၢႆးသွင်မူႇ သွင်ၸုမ်းၼႆႉ တီႈၶႅၼ်ပုတ်း မိုဝ်းပုတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽႂ်. ဢမ်ႇၸႂ်ႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၽူႈၶႅၼ်ႇမႃးၵဝ်းႁဝ်းလႄႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းတေႃႇႁဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈယွၼ်ႉ


ပိူၼ်ႈသေလွင်ႈ  ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူၼ်ႈႁဝ်းၼင်ၵၼ် ၶႃႈၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းသွင်ၽၢႆႇ ႁႅင်းသိုၵ်း ႁႅင်းၵူၼ်း ႁႅင်းၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈႁႅင်း။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းသွင်ၽၢႆႇ သွင်တၢင်းၵေႃႈ ႁႅင်းသိုၵ်းယွမ်းလႄႈ ႁိုဝ်ႉဢူၼ်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶိုၼ်းမႄးသၢင်ႈ ႁွမ်ၵူႈၽႆၢႇၽၢႆႇ ၽႂ်မၼ်းဝႆႉယူႇ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ သင်ႁဝ်းဢမ်ႇပႆႇမီးဝႆႉ ႁႅင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပေႃးဢမ်ႇပႆႇၵႅၼ်ၶဵင်လႄႈ ငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ  ၵိုင်ႉၵၢင်ႉမႃး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉတေႉ  တႃႇတေပဵၼ်မႃး ယၢပ်ႇယူႇ။ ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသွင်တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉၵၼ်လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵႅတ်ႇၶႄ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးလိူတ်ႇမႆႈ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

 • ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢူၺ်းလီ (3) ၸုမ်း

                        ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ (3) ၸုမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၽႅၼ်ၸွမ်း ၼင်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ NUG ၶဝ်ၵူၺ်း ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈ NUG လႄႈ ၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၸျႃးၽႅင်ႉ သေတိုၵ်း ဢဝ်ၼႃႈတီႈၵဝ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉၶိုၼ်းၵူၺ်း။ တိုၼ်းႁၢတ်းလၢတ်ႈယဝ်ႉ ၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃး ၵၢၼ်ထူဝ်းသိုၵ်း ၵူဝ်းၵၢင်ႉ  MNDAA ၶဝ်ၼႆႉ လိူၼ်ၼႃႈ ၶဝ်တိုၼ်းတေၵိုတ်းယၢင်ႉလိုဝ်ႈပႅတ်ႈသေ တေႁဵတ်းသိုၵ်း ပွင်ႉပွင်ႉၽႅင်ႉၽႅင်ႉ


ဢွၼ်ႇၵူၺ်း ဢၼ်တေထုၵ်ႇၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်း တိုၵ်းပႅတ်ႈႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းလွႆၼႆႉ ၶဝ်ႁဵတ်းၵေႃႉလႄႈ ပၼ်ႁႅင်းပႃး ၸုမ်း PDF တဵမ်တဵမ်လႄႈ ဢဝ်ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈတီႈ NUG မႃးပႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ. လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (SAC) ႁူႉဝႆႉၸဵမ်လူင်ႈၼႃႈလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ တေဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ  လႆႈႁွင်ႉႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ FPNCC ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA)  မႃးတီႈ ၼႄပီႇတေႃႇလၢႆလၢႆပွၵ်ႈယူႇ. ယွၼ်ႉၵၢၼ်ဢုပ်ႇ ဢမ်ႇဢွင်ႇမႅၼ်ႈလႄႈ ပွတ်းႁွင်ႇၸၢင်ႇလႆႈ ပေႃႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်မႃး။ ပေႃးမႃးတူၺ်း လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၼႆႉ မိူၼ်လၢႆးႁဵတ်းၵူၼ်းမိူၵ်ႈ ၵူၼ်းလိူင်း ဢမ်ႇမီးပိူင်သင်တေႉတေႉ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇ ယႃႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ယႃႉၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ယႃႉပၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း ႁူမ်ႈၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA တေလႆႈၶိုၼ်းသၢႆႈပၼ် တီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ တေထုၵ်ႇၺႃးႁၢဝ်ႉႁႅင်းဝႆႉဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။


 • ၾႆးၼႂ်း MNDAA လႄႈ TNLA ၸၢင်ႇပေႃႇမႃး

                        ၾႆးၼႂ်း MNDAA ၼႆႉ ဝၢႆးလင် ၶဝ်လႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႁင်းၶေႃ ၼႃႈတီႈၵဝ်ႇၶဝ်ၵႂႃႇလႆႈလီယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈႁႃၸူး မိူင်းၶႄႇ တေယွၼ်းၸႂ်ႉပႃး ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ်ႈတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ပႃးသေ ႁႂ်ႈမိူင်းၶႄႇလႄႈ သိုၵ်းဝႃႉ ဢီးပၼ်ႁႅင်း ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈႁွင်ႉဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်မႃးၼႆ


ဢမ်ႇႁၢင်ႉယူႇ။ သင်ဝႃႈ မၢၼ်ႈတူၵ်းလူင်းလႄႈ ၸွမ်းၸႂ်ၶႄႇၸိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေမႃး သႂ်ႇၾႆးၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ၶိုၼ်းယူႇ ထတ်းသၢင်ႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ သင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးလႆႈလီၶိုၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေသႂ်ႇၾႆးၼႂ်းၸုမ်း MNDAA ၼႂ်းတပ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉမႂ်ႇ 611 ၼၼ်ႉၶိုၼ်းယူႇ ၼႂ်းတပ်ႉၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ 611 ၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းလုၼ်ႇမႂ်ႇ PDF သေၶွတ်ႈၽွၼ်ဝႆႉၵမ်ႉပႃႇၼမ်။

                       ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈထွႆလူင်းမႃး ပွတ်းဢွၵ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ၶူဝ်လမ် ၊ လၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ  တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA သမ်ႉ မီးသၢႆလႅင်းမႃး တွၼ်ႈတႃႇမၼ်းသေ ၼႃႈတီႈၵေႃႈ ၵႂၢင်ႈမႃး ၼႃႈတီႈပူၵ်းပွင် တပ်ႉႁပ်ႉတိုၵ်း RCSS/SSA ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ် လႆႈၶဝ်ႈတင်ႈယူႇသဝ်းမႃးသေ ႁွမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈ ပၼ်ႁႅင်းၸုမ်း PDF ထိုင်တီႈ ၶွတ်ႈၽွၼ်ႈပၼ်ပႃး လုၵ်ႈၸုမ်း PDF _ MDY သေ ၸွႆႈထႅမ်ႈပၼ်ပႃး ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၼူႉ DPLA မႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


                ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA တွၼ်ႈတႃႇ မၼ်းတေၸူၵ်းမၼ်ႈလႆႈ ပွတ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး မိူင်းၶႄႇၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈပိုင်ဢိင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ သေၸွႆႈၵပ်းသၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇပၼ်တီႈမိူင်းၶႄႇ  ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇတေႉ လႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈၸႂ် ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶဝ်ႁဵတ်းၵေႃႉ ၸုမ်း NUG ၼမ်လိူဝ်သေ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ။ ဝၢႆးသေ NUG တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းမိူင်းၶႄႇလႄႈ ၸုမ်း NUG  ၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီႈၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်သေပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ NUG ႁဵတ်းၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၵမ်ႉၼမ်။ ဝၢႆးလင် ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆၼႆႉ ၾႆးၼႂ်းၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်ဢွၼ် ၸုမ်း PDF ၼၼ်ႉတူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈပေႃႇဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃးပၼ်ႁႃယႂ်ႇလူင်ၵၼ်ပႃးမိူၼ်ၵၼ်. ယွၼ်ႉၶေႃးယိူင်းဢၢၼ်း ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်မိူၼ်ၵၼ်သေတႃႉယူႇၵေႃႈ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈမိူၼ်ၵၼ်. လိုၼ်းသုတ်း SSPP/SSA လႄႈ TNLA ၵေႃႈတေၸၢင်ႇ မီးပၼ်ႁႃ ၼႃႈတီႈလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး။

                        ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၸူဝ်ႈၵႃႈတႆး ဢမ်ႇပႆႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇပႆႇမေႃႁၵ်ႉႁွမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ မိူင်းၸိုင်ႈတႆး တေၽိုၼ်းပဵၼ်ၾႆးလူင်ၵႂႃႇႁဵတ်းၼၼ်တိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ပၢၼ်လုၼ်ႇၼႆႉတေႉ တွၼ်ႈတႃႇ တႆးတေၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်သၢႆလႅင်းမၼ်း ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ပၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလုၼ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉ တႆးႁဝ်းတေၸၢင်ႈမီး လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႄႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်မႃး လီလိူဝ်သေၼႆႉထႅင်ႈယူႇ  မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူင်းတႆးႁဝ်း တေပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ယဝ်ႉၼေႃ ???။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

မၢႆတွင်း ဝၼ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပီႊ 2023 - 2024

                    

                       ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12/06/2023 လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလႆႈႁပ်ႉပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉသေ လႆႈမႃးသပ်ႉလႅင်းၼႄပႃး ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ပီႊလႄႈ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် (2023 - 2024) ၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ လႆႈမီးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းယူႇ လၢႆလၢႆလွင်ႈယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ 

  1. ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူႉၸွမ်းလွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း။
  2. ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ တိူဝ်းလီမႃးသေၵဝ်ႇ။
  3. ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပူၵ်းပွင်ၵူႈပၢႆးပၢႆး။
  4. ႁႂ်ႈမီးၵၢၼ် တွင်ႈထၢမ်ႇ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶူးလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း။
  5. ၵၢၼ်သႂ်ၸႂ်ၼိူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၼိူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်း။

                        ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၵူႈၽၢႆႇၽႆၢႇၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းဝၢႆးလင်မႃး ၸၢင်ႇမီးပၼ်ႁႃၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၶူးလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးယူႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၽႅၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇပေႃးမီးၵၢၼ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈလႄႈ ယၢမ်ႈလႆႈမီးပၼ်ႁႃမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


 • ၽႃႇသႃလၵ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၵၢင်

                        ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် လၵ်းလၵ်းမၼ်းတေပဵၼ် TEM။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ယူႇသဝ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လွင်ႈလဵဝ် မၼ်းပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းတွၼ်ႈတႃႇ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းယဝ်ႉ။

                        တီႈပွင်ႇ TEM ၼႆႉပဵၼ် ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈတႆး ၊ ၽႃႇသႃႇဢၢင်းၵိတ်း ၊ ၽႃႇသႃႇပၢႆးၼပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ သင်တေၶႂ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ၼႆၸိုင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်တေမီး Forum ထတ်းၼပ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢဝ် (3)ၽႃႇသႃႇၼႆႉပဵၼ်လၵ်းသေ ထတ်းၼပ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸၢင်ႇၶိုၼ်းတမ်းဝၢင်း ၸၼ်ႉထၢၼ်ႇ တႃႇမၼ်းႁဵၼ်းၵႂႃႇယူႇ။ ၵႅမ်ၽႃႇသႃလၵ်းလၵ်းမၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ် STBC ၵႂႃႇယူႇ STBC ၼႆႉပဵၼ် ၽႃႇသႃႇပၢႆးသၢႆႈ ၊ ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈထႆး ၊ ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၽႃႇသႃႇၶွမ်း ၵႂႃႇယူႇ။ ၼႂ်း (4) ၽႃႇသႃၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတေႉတေႉမိူၼ်ၵၼ်။


 • ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း

                        ယွၼ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ပဵၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်မုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃႈ တိုၼ်းလႆႈသွၼ်ႁဵၼ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ် ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၊ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်ပၢႆးမွၼ်းၵူႈပၢႆးပၢႆး တူႇရိႇယ ၊ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်လုမ်း ၊ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်ပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆသိုၵ်းလႄႈ ပေႃႇလသီမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ 

                 ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵူႈပၢႆးပၢႆးလႄႈ တေလႆႈႁဵၼ်းဢဝ် ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်သွၼ်ၼမ်ဝႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ တေလႆႈတႄႇသွၼ် ၸၼ်ႉၵၢင် (ၸၼ်ႉ 7 8 9)ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းသမ်ႉတေတႄႇၸၼ်ႉ 4 5 6 လႄႈ ၸၼ်ႉၵၢင်ၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈႁူႉၸၢၵ်းငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵူၺ်း။ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇဢွၵ်ႇၼႃႈသိုၵ်း. ယွၼ်ႉဝႃႈတိုၵ်ႉပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလႄႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၸိူဝ်း ဢႃႇယု (18) ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၵႂႃႇယူႇ။
                     ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းၵူႈပၢႆးပၢႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၵွင်ႉဝႃႈ မီးၸုမ်းတူႇရိႇယၵူၺ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတၢင်းၵႃႈ ပၢၼ်ၵဝ်ႇ ပၢၼ်မႂ်ႇ ၊ ၽၢႆႇတွႆႇတိုင်ႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ၊ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸၼ်ႇႁၢင်ႈ ၵူႈပၢႆးပၢႆးၵႂႃႇယူႇ။ ယွၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် လုၵ်ႉမႃးၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းလႄႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈ ဝႃႇသႃၼၵေႃႈ တေဢမ်ႇပေႃးမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ် တေလႆႈမီးပၼ် ၵူႈပၢႆးပၢႆး တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵႂႃႇယူႇ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တီႈ ၽိုၵ်း တီႈလပ်ႉပၼ် ၵူၼ်းလုၼ်ႇမႂ်ႇၵႂႃႇၵူႈပၢႆးပၢႆး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ၵႂႃႇပႃးယူႇ။


 • လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

                        လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းပီႊၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းပီႊ 2023 - 2024 ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ထိုင်မႃး တိူင်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်သေ မိူၼ်ပီႊၵၢႆႇပႃးယူႇ။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးပၢင်တိုၵ်းၼမ် ၶႆႈဝႃႈမီးလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈတီႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းလႆႈ ႁၢမ်းသုၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈ လႆႈမီးၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းၼမ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽႄးသိုၵ်းသိူဝ်သေ ၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉမီးမႃးႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်းယူႇ။

                        ပေႃးမႃးတူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ဢၼ်မႃးမႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်း မိူင်းၶၢင်ႇ ၊ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇထုင်ႉၵျွၢၵ်ႉမႄး ၊ ထုင်းမၢဝ်း ၊ ႁၢမ်းငၢႆးလႄႈ လၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ၼႆႉ တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးလဵၵ်ႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉပၢၼ်ၵၢင်။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈမႃးသူင်ႇၵေႃႈမီး ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် မႃးသူင်ႇပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵေႃႈမီးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈၸႅၵ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈဝႃႈမီးတႆးမဵဝ်းလဵဝ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ။ တေလႆႈႁၼ်မီး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆ ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်ႉ ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႅင် ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႉ ပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


 • ၵၢၼ်သွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ

                        ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးတေႉ ပိုတ်ႇဝႆႉပၼ်တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈလၢင်းၵူၼ်းသိုၵ်းၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ဝၢႆးလင်မႃးဢၼ်လႆႈႁၼ်မႃးလၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးလၢႆးၼႆႉသမ်ႉ မီးမႃးပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵိူတ်ႇယဝ်ႉ ပႅတ်ႈဝႆႉၸွမ်းတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

               မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ယၢမ်ႈမီး ၵူၼ်းတီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇထၢင်ႇဢမ်ႇထိုင်သေ သမ်ႉမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇၶႆႈလဵင်ႉသေ ထၢမ်ႇပၼ်ပိူၼ်ႈၵေႃႈယၢမ်ႈမီးမႃးမိူၼ်ၵၼ် ယဝ်ႉၵိူတ်ႇယဝ်ႉပႅတ်ႈဝႆႉၸွမ်းယူမ်းၸွမ်းၶၢင်တၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မီးမႃးလႄႈ ထိုင်တီႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵဵပ်းဢဝ်မႃးလဵင်ႉသေ ၽၢၵ်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇၵေႃႈမီးဝႆႉယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇပေႃးတေ ၶိုၼ်ႈမုၼ်းယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႆႈလီၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈလႆႈမႃး တမ်းပၼ်ပႃးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင် (8)ၶေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၶူးသွၼ်မႃးပေႃးတေႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈၵႂႃႇငၢႆႈၼၼ်ႉပႃးယူႇ။
                        ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ လႆႈထူပ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးၸႄးလႄႈ လႆႈႁူႉၸၵ်းဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈၵူၼ်းလႄႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ တႃႇတေပဵၼ် ၶူးသွၼ်လီမႃးၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉမၼ်ႈဢမ်ႇငၢႆႈ တေလႆႈမီးလွင်ႈၵႅင်ႉၵမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလႄႈ မေႃသင်ႇသွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းပႃး။

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပီႊသွၼ်ႁဵၼ်း 2023 - 2024

   မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12/06/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00 ထိုင် 11:47 ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ( ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် ၊ တၢင်းလတ်း ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်) ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းႁေႃးမွၵ်ႇၵွၵ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ၵႂႃႇယူႇ။ တီႈၼႂ်း ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃးၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ (453)ၵေႃႉ။                     

                        ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈၼိုင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ လႆႈမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၼ်ပၢင်ၵႂႃႇလႄႈ လႆႈပိၵ်ႉပၢင်ၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၼင်ႇ


 • ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

                        ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ မၼ်းလမ်လွင်ႈ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇၼေႃႈတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈတေႉတေႉ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈမႃးၼႆႉ ၽႂ်မီးတၢင်းႁူႉ မီးပၺ်ႇၺႃႇတေပဵၼ်ၸဝ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်လႄႈ ၽူႈၵုမ်းယိပ်းၵုမ်းၵမ် ဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇလႆႈ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်


ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်သၢင်ႈ လွင်ႈပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႇမႃးၵၼ်တိၵ်းတိၵ်း (AI) ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် မၢင်တီႈ မီးလွင်ႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႇသေ တိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၵေႃႈမီးမႃး သင်ဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇမီးပၺ်ႇၺႃႇ ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉၼႆၸိုင်ႈ ႁဝ်းသမ်ႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ယိပ်းၵုမ်းၵမ်လႆႈ ပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈလႃႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈ တူဝ်လိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉလၢႆလၢႆ ပေႃးဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်မေႃၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ မေႃမေးယိပ်းတိုဝ်းၸွမ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းတေၵတ်ႉယဵၼ်လႆႈၼႆႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉၵေႃႈ လမ်လွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈတေႉတေႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီပၼ်ႁႅင်း ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းၼမ်ၼမ် ယႃႇပေပေႃးၸွမ်းၸႂ်လႄႈ ဝူၼ်ႉၶႂ်ႈၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၶႃတီႈမိူင်းပိူၼ်ႈၵူၺ်း။


 • ၵၢၼ်ပဵၼ်ၶူးသွၼ်

                        ၶူးသွၼ်ၼႆႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတေလႆႈသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ပဵၼ်ၽူႈမီႈပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉ လႄႈ ႁၵ်ႉမိူၼ်လုၵ်ႈလၢင်းသူ ဢမ်ႇလူဝ်ႇတူၺ်းၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇလူဝ်ႇတူၺ်းလုၵ်ႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းၽၢၼ်ၵူၼ်းမီးလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉၸဝ်ႈလုၵ်ႈၼွင်ႉၶုၼ်သင်. တေလႆႈႁၵ်ႉလႄႈ တူၺ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း မိူၼ်လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းလႄႈ ႁၵ်ႉမိူၼ်လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်း။


ၶၢဝ်းယၢမ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၶူးသွၼ်မၼ်းတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ပေႃးထိုင်ၶိင်ႇၶၢဝ်းလူင်းႁူင်းႁဵၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလႄႈ ဢုပ်ႉပိူင်ပၢင်သဝ်းတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၼႆႉ ယႃႇပေႁႂ်ႈမၼ်းမီး လွင်ႈပၼ်ႁႃယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းသၢမ်ၵေႃႉ ၼႆႉလွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈၽွၼ်းမီး ပၢင်ပွႆးလၢမ်း မိူၼ်ၽွင်းလႆႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်သေတီႈတီႈ ဢမ်ႇဝႃႈၼွၵ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းလႄႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၶူးသွၼ်တေလႆႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီပႃးမိူၼ်ၵၼ် တေဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်လဝ်ႈ ၊ တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ၾၢင်ႈႁၢင်ႈ လိူင်းၸိူဝ်းသေ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉတၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်။ သင်ၶူးသွၼ်မၼ်းမေႃလႃၵႂၢမ်းတႂ်ႈသိၼ်ႈတႂ်ႈသိူဝ်ႈၵေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉတေမေႃလႃၸိူင်ႉၼၼ် သင်ပေႃႈမႄႈမၼ်း မေႃၶႃႉၸိုဝ်ႈၶၢႆသဵင်ႈပိူၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈမၼ်းတေမိူၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၼႆႉ ၶဝ်တေတူၺ်း ၸွမ်းတူင်ႇဝူင်းႁိမ်းႁွမ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈယိူင်ႈၸွမ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်ပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၼႆႉ မၼ်းလမ်လွင်ႈ လွင်ႈယႂ်ႇတႃႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ။

                        ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈၼိုင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းၸၢႆးယီႈ မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶူးသွၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၊ ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶူးၼၢင်းမူၺ်ၶိူဝ်းလႆႈမႃး သပ်ႉလႅင်းၼႄပၼ်ပႃး ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပီႊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၸၼ်ႉသုင်လႄႈ ၶေႃႈယိူင်းမၢႆၸၼ်ႉသုင်ၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၵၼ်။

                ၶူးၼၢင်းမူၺ်ၶိူဝ်း လႆႈမႃးသပ်ႉလႅင်းၼႄ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၽႃသႃၵၢၼ်သွၼ်ၸၼ်ႉသုင်လႄႈ ၶေႃႈယိူင်းမၢႆလူင် ၸၼ်ႉသုင်ၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ။


 • လွင်ႈၽိုၵ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်

                    ဝၢႆးသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉသုင် ယဝ်ႉၸၼ်ႉ (12) ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တႃႇၶဝ်တေၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၸွႆႈၶိုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီမုၵ်ႉၸုမ်းမီးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလႆႈၵႂႃႇၽိုၵ်းၵၢၼ် ၸွမ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်ပႃးၸႂ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉသုင်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေမီးၵႂႃႇ (3) ၸုပ်ႈသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၸွႆႈၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃႈမီး တီႈလႆႈႁဵၼ်းတေႃႇၸၼ်ႉၸွမ်လွႆတႆးလႅင်းၵေႃႈမီး ၊ တီႈလႆႈၵႂႃႇႁဵၼ်းတေႃႇ ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ တူဝ်းလႃးၵိၼ်ႇ ပၢၼ်းၸၢၵ်ႇ ၵေႃႈမီး မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ၶဝ်ႈသွပ်ႇႁဵၼ်း GED  သေၶဝ်ႈၵႂႃႇတေႃႇၸၼ်ႉၸွမ်တီႈ ၵဵင်းမႆႈလႄႈ ၵဵင်းႁၢႆးၵေႃႈမီးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

                        ဝၢႆးသေ ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၶူးၼၢင်းမူၺ်ၶိူဝ်း မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသပ်ႉလႅင်းၼႄ ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းပီႊသွၼ်ႁဵၼ်း2023 - 2024 ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ။ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင် ၶိုၼ်းမႃးသပ်ႉလႅင်းၼႄပႃးၽႃႇသႃၵၢၼ်သွၼ်လႄႈ ၶေႃႈယိူင်းမၢႆလူင် တီႈၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ဢၼ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ပဵၼ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။

                    ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်မီး ၼိုင်ႈပီႊလႂ် မီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း (3) ပွၵ်ႈလႄႈ ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမီးၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ ၼႂ်းဝၼ်း ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ၶူးသႅင်သိုၵ်း လႆႈမႃးသပ်ႉလႅင်းၼႄပႃး ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်လႄႈ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင်ၵႂႃႇပႃးယူႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄးပႃးၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်တေႁဵတ်းၼႂ်းပီႊ 2023 - 2024 ၼႆပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

                ၼႂ်းဝၼ်း ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းထၢမ်ႇၶိုၼ်းမႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ လွင်ႈၶူးလွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီႈလၢႆလၢႆႁူဝ်ၶေႃႈယူႇ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၽႂ်မၼ်းတေဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းယူႇ။

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ (KNU)

 

            ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်လႆႈႁပ်ႉ ႁဵၼ်းႁူႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ ပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈ ၊ ပၢႆးတိုၵ်းသိုၵ်းတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ၾလင်ႇသဵတ်ႈၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉေတႃႇသူႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ဢွၼ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်ယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ပၢႆးတိုၵ်း ပၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်းပၺ်ႇၺႃႇႄလႈ ပၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းသိုၵ်း KNU ၶဝ်ၼႆေၵႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ ၶိုတ်းၸၼ်ႉပႅင်းပိူၼ်ႈၵူႈၸုမ်းၸုမ်းပႃးယူႇ။ ေပႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၽူႈေၵႃႇတင်ႈ ၸုမ်း KNU ေသႃးပႃႉဢူးၵျီးေၵႃႈ ပဵၼ်ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၽူႈမၢၵ်ႇမီး ၼိုင်ႈေၵႃႉေသ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ႁူႉၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းမႃးႄလႈ သႂၢင်းပၼ်ၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ယၢင်းၽိူၵ်ႇေသ ထိုင်တီႈတိုၵ်းေတႃႉေပႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးထိုင် ပွတ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႇၵုင်ႈ ပွၵ်ႉဢိၼ်းၸဵင်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးယူႇ။

                        ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းလႂ် ၶဝ်ႈတိုၵ်းသိုၵ်းထိုင် ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်လႆႈႄလႈ တိတ်ႉၺွပ်းယိုတ်းဢဝ်ႁိူဝ်းမိၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပႃးေသၸုမ်း လိူဝ်ေသၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)။


 • ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ Congress KNU
                    ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွၼ်ႇၵရဵသ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်း (17) မီးမႃးလၢႆပီ   ယွၼ်ႉလူၺ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်းဝိတ်ႉႄလႈ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႃႈလိၼ်သိုၵ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈၼိမ်သဝ်းလႆႈမီးပၼ်ႁႃၵၼ်တၢင်းၸုမ်းသိုၵ်မၢၼ်ႈဝႆႉႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ။ ၼႂ်းပီၼႆႉသမ်ႉ ႄတႇဢဝ်ၼႂ်းလိူၼ် Apirl 24 ပီႊ 2023 ထိုင် လိူၼ် May 01 ပီႊ 2023 လႆႈၸတ်း
ႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်လူင်ၶွၼ်ႇၵရဵသ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်း (17) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (8)ဝၼ်း  ယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇလီငမ်းယူႇ။
                    ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (8)ဝၼ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၶဝ် လႆႈမီးၵၢၼ်ယုၵ်ႉယၢႆႉၶၢႆႉၵူၼ်းၵၼ် မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၶဝ်ပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (8)ဝၼ်းၼႆႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵူႈတီႈတီႈ ၵူႈဢိူင်ႇ (7) ႄၸႈတွၼ်ႈ ႄလႈ (7) တပ်ႉၸုမ်းမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းယူႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ လႆႈမီးၵၢၼ်ၶတ်းလိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ပႃးမိူၼ်ၵၼ်။

 • ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ

                    ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ၶွၼ်ႇၵရဵသ်ႉ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ(KNU) ၼႆႉ  ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းမီးဝႆႉ ေတၸတ်းႁဵတ်း (4)ပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈၼႆႄလႈ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းပီႊၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈ ၵၢၼ်တူၵ်းလိုၼ်း ဢမ်ႇလႆႈၸတ်းႁဵတ်းပူၼ်ႉၵႂႃႇမီး (2)ပီႊၵႂႃႇ။


ပၢင်ၵုမ်ၶွၼ်ႇၵရဵသ်ႉပွၵ်ႈၵမ်း (17)ပွၵ်ႈၼႆႉ ၽူႈမီးသုၼ်ႇပၼ်ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ တႃႇေတၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ႄတႇတီႈၸၼ်ႉၶုၼ်ႁၢၼ်ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ယဝ်ႉမုၵ်ႉၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ  တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၵူႈၸုမ်းၸုမ်း တွတ်ႈၶႅပ်းပၼ်ၵၢင်ၸႂ်လႆႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈတႃႇတေၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ႄလႈ ႁူဝ်ၼႃႈၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)သမ်ႉ ႄတႇဢဝ်တီႈ ၸၼ်ႉၸဝ်ႈသိုၵ်းၶိုၼ်ႈၼိူဝ် မီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် (ဢ) ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်း (KNU) လႆႈၵူႈေၵႃႉ ယူႇတီးဢႃႇယုတီႈႄဢႇသုတ်းေတလႆႈပူၼ်ႉ (36)ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် မီးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းသိုၵ်းႄလႈ ေတလႆႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်းေၵႃႈ ေတလႆႈၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵူႈၶၢဝ်း ယဝ်ႉေတလႆႈပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း (KNU) တီႈႄဢႇသုတ်း (13)ပီႊ။


 • လိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ
                        ၸွမ်းၼင်ႈပိူင်ၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း (KNU)မီး (4)ပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (8)ဝၼ်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 01 လိူၼ်ႄမႇ ပီႊ 2023 ယူႇတီႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ႄလႈ လႆႈသဵင်ၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉပဵၼ် ပတူးေသႃးၵွႆႇ ထူးဝိၼ်းေသ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် (KNU)သမ်ႉပဵၼ် ပတူးေသႃး ႄသလ်းႄၵႇၼႆယူႇ။. 

                        ယူႇတီႈပႃႈတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်ၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)ေသ ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်း (KNLA)သမ်ႉပဵၼ်  ေသႃးေၵျႃႇၼီ. ၵႅမ်ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းသမ်ႉပဵၼ် ေသႃးေပႃႇေၵျႃႇႄႁး ၼႆယူႇ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၽူႈပွင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးဢႃႇယု ၸမ်ၸမ် (50)ပၢႆၵူၺ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇလူင်ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)သမ်ႉ မီးမွၵ်ႈ (58) ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ ၼႂ်းၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ယူႇတီႈၶၢဝ်ႇထႆးႄလႈ ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းယၢမ်ႈထတ်းသၢင်ႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2019 ၼၼ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် (KNU) မူတူးႄသးၽူဝ်း ယၢမ်ႈၵႂႃႇပိၼ်ႇလူမ်ႉၼိူဝ် ၶိင်ႇမွၵ်ႈလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်း တီႈဝဵင်းလူင်ႄၼပီေတႃႇ။

 • ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် မူတူးႄသးၽူဝ်း
                        ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် (KNU) မူတူးႄသးၽူဝ်း ပဵၼ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် မႃးၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်ၸမ် (6)ပီႊ ႄတႇမိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2017 - 2023 ယွၼ်ႉလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈႄလႈ လႆႈယိပ်းၵုမ်းၵမ်မုၵ်ႉၸုမ်း။ ႁူဝ်ပဝ်ႈၵဝ်ႇလူင် (KNU) မူတူးႄသးၽူဝ်းၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ်မီး ဢႃႇယု (89) ေသ. ဢႃႇယုေၵႃႈယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး တၢင်းပဵၼ်ၵူၼ်းထဝ်ႈေၵႃႈ ၼမ်ႄလႈ ၵႆႉၵႆႉလႆႈယူတ်းယႃတူဝ်တီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉေၵႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ဢႃႇယုယႂ်ႇႄလႈ လႆႈဝူၼ်ႉၼမ်ေၵႃႈပႃးေသ ဢဝ်လိူတ်ၶိုၼ်ႈယဝ်ႉ လႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃတီႈမိူင်းထႆးဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယူႇ။ 

                        မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2019 ၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢိင်ႇၼိူဝ်တူၵ်းမႅၼ်ႈၺႃးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် မူတူးႄသးၽူဝ်း ေတလႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်းၼိူဝ်ၶဵင်ႇ (Stage) ပၢင်ၵုမ်လူင်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်တီႈႄၼပီေတႃႇၼၼ်ႉၼႆႄလႈ  ၽွင်းတိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈၵႂႃႇၼိူဝ်ၶဵင်ႇၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵႂႃႇပိၼ်လူမ်ႉပႅတ်ႈေသ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႇမိူင်းၼႂ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ႈတႅမ်ႈၵၼ်မႃးဝႃႈ ယွၼ်ႉဢႃႇယုေၵႃႈယႂ်ႇေသ ထုၵ်ႇလီပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈတႅၼ်းတီႈယူႇယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းယၢင်းၼႃႈလဵၵ်ႉၵူၺ်း ၵႂႃႇပိၼ်ႇလူမ်ႉႄၼပိူၼ်ႈ ပႃႈၼႃႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼႆယူႇ။  
 
                       မိူဝ်ႈၼႂ်း 2018 လိူၼ် July ၼၼ်ႉၼင်ၵဝ်ႇ ၽွင်းယၢမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ၶဝ်ေၵႃႈ ယၢမ်ႈပဵၼ် မိူၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ 
(KNU) ၶဝ်ၼႆႉမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ  လုၵ်ႉတီႈဝဵင်းငဝ်းငုၼ်းလူင် ပၢင်ၶမ်းေသ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈပၢင်ၵုမ်ႇလူင်တီႈ ဝဵင်းလူင်ႄၼပီေတႃႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ၶဝ် လႆႈၵႂႃႇပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်မဝ်းမိူၼ်ၵၼ်ေသ ေပႃးလႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ႁူင်းယႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵမ်းလဵဝ်. ၼႆႉၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် လႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇလူင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ဢၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးၵူၼ်းထဝ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်ႄလႈ ေတႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၶဝ်ၵႂႃႇထိူင်းၼႆယူႇ  ဝၢႆးလင်မႃး ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ၶဝ်ေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃး လႅၷ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉၵူၼ်း ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိူဝ်တၢႆသိူဝ်တႅၼ်းဝႆႉ ၵမ်းလဵဝ်ယူႇ။

 • ၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉၵူၼ်း (KNU)
                        ၸွမ်းၼင်ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ယိုၼ်းထိုင်လႆႈ ႁပ်ႉႁူႉလႆႈေၶႃႈမုၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ဝၢႆးလင်ပၢင်ၵုမ်လူင် ၶွၼ်ၵရဵသ်ႉ (KNU) ယဝ်ႉၵႂႃႇလီငမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ေတလႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉၵူၼ်းၵၼ်ၼမ်ဝႆႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်မႂ်ႇ (KNU) ပတူးေသႃးၵွႆႇ ထူးဝိၼ်း ၼႆႉတိုၵ်ႉမီး ဢႃႇယု မွၵ်ႈ (58/9) ယၢမ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း မိူင်းမၢၼ်ႈမႃး ယဝ်ႉၸၼ်ႉၸွမ်တီႈ ဝဵင်းလူင်တႃႇၵုင်ႈ ၽၢႆႇပၢႆးမၢၵ်ႇမီးမႃးမိူၼ်ၵၼ် မိူၼ်ဢွၼ်တၢင်း ပတူးေသႃးၵွႆႇ ထူးဝိၼ်း ၼႆႉပဵၼ်  ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ေသ ထိုင်မႃးၼႂ်းပီႊၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇၶတ်းလိူၵ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ ၶွင်ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU)။ 
                    ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်းၼႂ်း ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၼႆႉ. 1) ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ပဵၼ် ပတူးေသႃးၵွႆႇ ထူးဝိၼ်း  2) ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပတူးေသႃး ႄသလ်းႄၵႇ.  3) ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတူးေသႃး တႃႇတူေမႃး. 4) ၽူႈၼမ်းၼႂ်းၼိုင်ႈ ပတူးေသႃး ေတႃႇတီႇပွႆႉ. 5) ၽူႈၼမ်းၼႂ်းသွင် ပတူးေသႃး လႃႉထုၼ်း  6) ၽူႈထတ်းသိၼ်ႄလႈ ပၵ်းပိူင်မၢႆမီးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပတူးေၼႃႇမႅၼ်ႇၽူင်း.ေသ ၶွတ်ႇၽွၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးပႃး Center Committee  (39)ေၵႃႉ ႁူမ်ႈ ၽူႈၶဝ်ႈပႃး Center Committee မီး (45)ေၵႃႉ ပႃးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်း (6)ၸဝ်ႈ။

 • KNU Center Committee 
                        ၼႂ်း Center Committee ၼႆႉ   ေတမီးပႃးၽူႈၸတ်းၵၢၼ် (15) ႁွင်ႈၵၢၼ်ပႃးမိူၼ်ၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ  1) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇႄၶ KNLA     2) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵႅတ်ႇႄၶ  KNDO   3) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ   4) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၶွၼ်ႇငိုၼ်းတွင်း.   5) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇႁူင်းပလိင်ႇ KNPF   6) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ    7) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇလဵင်ႉလူတူဝ်သတ်း.    8) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် တိတ်းေတႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း    9) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ပၢႆးယူႇလီ.   10) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇႁိၼ်ႄႁႈ.    11) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇတႅပ်းတတ်းလုမ်းြတႃး.    12) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်  ၽၢႆႇပႃႇမႆႉ.  13) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃမဝ်းၵမ်   14) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း.   15) ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင် တိတ်းေတႃႇဢူၺ်းလီ.    ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။. ၼႂ်း (15) ႁွင်ႈၵၢၼ်ၼႆႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉၵူႈေၵႃႉႄလႈ ပဵၼ်ၽူႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း Center Committee ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ။ 
                        တွၼ်ႈတႃႇ ေတလႆႈႁပ်ႉႁူႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းႄလႈ ပၼ်ႁႃလူင်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၵူၼ်းလုၼ်ႈမႂ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၶဝ် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ေတလႆႈၶဝ်ႈ ပၢင်ၵုမ်လိူၼ်ၵၼ် ၵူႈေၵႃႉေၵႃႉ.  ႄတႇဢဝ်တီႈ ၽူႈမၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ၽႂ်မၼ်းၶိုၼ်ႈ။ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် မုင်ႈမူင်းဝႆႉဝႃႈ ပၼ်ႁႃဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ် တီႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼႆႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇ (KNU) ေတၸွႆႈႄၵႈၶၢႆႇႄလႈ ေတပဵၼ်ၽူႈလူဝ်ႇ ႁၵ်ႉသႃလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

 • ၵၢၼ်သိုၵ်း (KNU)
                         ေပႃးမႃးတူၺ်း ဢိင်ႇၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မီးၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈၶၢႆႉၵူၼ်းမႂ်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈမႂ်ႇၼႆေသတႃႉေၵႃႈ  ၵၢၼ်တႃႇေတ တိုၵ်းေတႃးပႅတ်ႈၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉေတႉ တိုၼ်းဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈသင်. ေတသိုပ်ႇတိုၵ်းေတႃး ယႃႉပႅတ်ႈ ပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၵႂႃႇမိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်းၼႆယူႇ  ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼႆႉ. ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်သိုၵ်းသိူဝ် မီးပၼ်ႁႃတိုၵ်းေတႃးၵၼ် ၶိုၼ်ႈမႃးႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းႄလႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈပၢႆႈႁိူၼ်း ပၢႆႈေယးေသ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈေၽးၵႂႃႇၼၼ်ႉ မီးၵႂႃႇပူၼ်ႉ 5 သႅၼ်ပၢႆႈယဝ်ႉၼႆယူႇ။. ၼႆႉယူႇတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၶဝ်. ႁၼ်ထိုင်ၵူၼ်းမိူင်းႄလႈ ယႃႇေပပၼ်ႁႅင်း လုၵ်ႈၸုမ်း PDF ၼၼ်ႉၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ။
                       
                        ဢိင်ႇၼိူဝ်ငဝ်းလႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေသ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ႄလႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီ လႅၵ်ႈလၢႆႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ (KNU) ၶဝ်ေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ႄလႈ ပဵၼ်ၽူႈၼၢမ်းမိူဝ်းၼႃႈမႃးမိူၼ်ၵၼ် မၢႆထီႉ (2) ဝၢႆးလင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း (UWSA) မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်း (KNU) ၶဝ်ေၵႃႈ ၶၢႆႉလႅၵ်ႈလၢႆႈၵူၼ်းမႃးမႂ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၵမ်းလဵဝ်။ ၵၢၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ယဝ်ႉတီႈၵွင်ႈၵၢင်လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ပၢႆးတိုၵ်းၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းေၵႃႈ မီးလွင်ႈၶိုတ်းၵၢပ်ႈမႃး ယူႇတီႈၵဝ်ႇတီႈလဵဝ်ေသ သင်ႇၶိူင်ႈ သင်ႇၸၢၵ်ႇ ေသၵႂႃႇပွႆႇမၢၵ်ႇ ၵႂႃႇယႃႉၽဵၵ်ႈပႅတ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ လႆႈႁၼ်ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးေတႉေတႉ။ တႃႇေတၶဝ်ႈၸမ်လႆႈ ပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉၼၼ်ႉ လူဝ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၸိူဝ်းမီးပၺ်ႇၺႃႇ တၢင်းႁူႉၼႆႉၼမ်ၼမ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉယဝ်ႉ။

သႅင်သိုၵ်း
www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts