ႁဵတ်းၵၢၼ်လီတီႈႁူိၼ်း

                           မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 26.04.2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 07:12AM ပဵၼ်ဝၼ်းလီ ႁဵတ်းလူႇ တၼ်း ၵပ်ႈသွမ်း တီႈႁိူၼ်း ။
    ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်ႈ ၼုိင်ႈပီ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းႁဵတ်း ပွႆးလူႇတၼ်း တီႈႁိူၼ်း။ မီးၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉ 3 ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ လူႇတၼ်းၸွမ်း ႄလႈ ၶူးႁူင်ႈႁဵၼ်း ႁူမ်ႈ 45 ေၵႃႉ ၊ ၸဝ်ႈၶူး ႄလႈ ၸဝ်ႈၸၢင်း 5 ပႃးတီႈ 
           ၶဵပ်းႁၢင်ႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်း ႄလႈ ၸဝ်ႈၶူး          ႁိူၼ်းၶႃႈႁဝ်း ( ၶူးသႅင်သိုၵ်း ) ငဝ်ႈၸုိင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။
                  ၸွမ်းလူၺ်ႈ ၾိင်ႈထုင်း ပုထ ႁဝ်းတႃႇၵၢၼ် သႃႇသၼႃႇ ႁဝ်းေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ်ေၵႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈေၵႃႉယူႇ။

                                      မိူဝ်ႈၽွင်း ၸဝ်ႈၶူးၶဝ် ၸႂႃႉၶဝ်ႈမႃး တီႈႁိူၼ်း

                                        ႁၢင်ႈ - ၸဝ်ႈသၢင်ႇ သွင်ပႃး ႄလႈ ပူႇၵွျၢင်း
     
                                             ႁၢင်ႈ - ၸဝ်ႈၶူး ႄလႈ ၸဝ်ႈၸၢင်း
                                       
                                                   ၵူၼ်းၼႂ်း ပွၵ်ႉ - 3

                                                     ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈ မႃးလူႇတၼ်း

                                               ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈ မႃးလူႇတၼ်း

                                                ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈ မႃးလူႇတၼ်း

                                                ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈ မႃးလူႇတၼ်း

                                               ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈ မႃးလူႇတၼ်း

                                              ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈ မႃးလူႇတၼ်း

                                                  ၶူးႁူင်းႁဵၼ်း ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ
 
                                                    ၵူၼ်းတီႈ ၼ်ႂးပွၵ်ႉ

                                                 ၶူးႁူင်းႁဵၼ်း ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ

                                                    ၵူၼ်းတီႈ ၼ်ႂးပွၵ်ႉ

                                                  ၶူးႁူင်းႁဵၼ်း ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ


ၶဵပ်းႁၢင်ႈၸူိဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း မူိဝ်ႈဝၼ်း ႁဵတ်းလူႇတၼ်း တီႈႁိူၼ်း ၊ မင်ႇၵလႃႇ ႁိူၼ်း တီႈၼိူဝ် လွႆတႆးလႅင်း။ ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။

ၸၢႆးသႅင်သုိၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy ) 
ShanStateDefenceArmy

 
Share:

လႆႈၸုမ်ႈ (ပွႆႉ) မႃးႄလႈ ပိူၼ်ႈႁွင်ႉၵူၼ်းမီးပိၺ်ႇၺႃႇႁႃး ?

           ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ  ၵူၼ်းလႆႈၸုမ်ႈ လႆႈပွႆႉ ( Graduation ) ၼႆႉလႆႈဝႃႈ ၼမ်မႃးေတႉေတႉ ၊ မူိၼ်ၼင် မူိင်းေၶၼတၢၼ်ႇ ( Canada ) ၵူၼ်းမူိင်းၶဝ် ၼုိင်ႈၶိုင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလႆႈပွႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလႆႈၸုမ် လၢႆလၢႆ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း မူိင်းႁူမ်ႈတုမ်မူိင်းမၢၼ်ႈ ႁဝ်းၼႆႉၶႃႈလူး ႁႃႈပုၼ်ႈ ၼႆႉေတမီးၼုိင်ႈပုၼ်ႈၵူၺ်း ၊ ၼ်ႂးၼုိင်ႈပုၼ်ႈၼႆႉ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈၶႆႈယဝ်ႉ သင်လႆႈၸုမ်ႈ လႆႈပွႆႉမႃး ဢွၼ်ၵၼ်ထၢင်ႇယ်ႂႇေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈ။ ေပႃးမႃးတူၺ်းၼ်ႂးမူိင်းတႆးႁဝ်း ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆး ႁဝ်းေတမီး ႁႃႈလၢၼ်ႉပၢႆ ၼ်ႂးႁႃႈလၢၼ်ႉပၢႆၼႆႉ  ၵူၼ်းလႆႈပွႆႉ ၵူၼ်းလႆႈၸုမ်ႈ ေတမီးၸမ်ၸမ် ၼုိင်ႈလၢၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၼ်ႂးၼုိင်ႈလၢၼ်ႉပၢႆၼႆႉ  ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ထၢင်ႇယ်ႂႇတူဝ်ၶဝ် ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ေၵႃႈ ႁၼ်ထုိင်ဝႃႈ ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမီး ပိၺ်ႇၺႃႇ ၶဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိုၵ်ႉ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼ်ႂးမူိင်းတႆးႁဝ်း ၵူၼ်းဢွင်ႇၸၼ်ႉသိပ်း ၵူၼ်းလႆႈၸုမ်ႈေၵႃႈမီးၼမ်ေတႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼ်ႂးၼၼ်ႉ ၶီႈယႃႈ ၶီႈလဝ်ႈ ေၵႃႈပႃးၵူၼ်းလႆႈပွႆႉ လႆႈၸုမ်ႈ မူိၼ်ၵၼ်ယူႇ ။ ပဵၼ်ၸူိင်ႉႁိုဝ် မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈ ၶႆႈယဝ်ႉ ၽ်ႂၶႆႈလႆႈပွႆႉ ၶႆႈလႆႈလၢႆၸုမ်ႈမႃးေၵႃႈလီ ၊ ေပႃးဢမ်ႇ မီးတၢင်းႁူႉ ( Knowledge ) သင်ေၵႃႈဢမ်ႇပွင်ႇလွင်ႈသင်။
             ၵွပ်ႈၼႆ ၶႃႈၶႆႈယွၼ်းထၢင်ႇ ၵူၼ်းလႆႈၸုမ်ႈၶဝ် ၵူၼ်းလႆႈပွႆႉ ၶဝ်မႃးဝႃႈ သင်သူၶဝ် လႆႈၸုမ်ႈ လႆႈပွႆႉ မႃးယဝ်ႉႄလႈ ပိူၼ်ႈႁွင်ႉသူၶဝ်ဝႃႈ ၵူၼ်းမီးပိၺ်ႇၺႃႇႁႃး ? သင်လႆႈၸုမ်ႈ လႆႈပွႆႉမႃးယဝ်ႉၼႆၸုိင်ႈ
ဢၼ်ေတလႆႈမီးၼႆႉ ပဵၼ်  1.   ၼပ်ႉၵတ်ႉ ( Ability ) ၊ 2.   တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ ( Knowledge ) ၊ 3.   ပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇ ( Education ) ၊ 4.   ေပႉဢဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈ ( Work ) ႄလႈ 5.   ၼမ်ႉၸ်ႂၶႆႉဢွၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝၢၼ်ႈမူိင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ( Duty )    တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈၼႆႉေတႉ  (5) ေၶႃႈ ၼႆႉ လွင်ႈယ်ႂႇ လမ်လွင်ႈ လူိဝ်ေသပိူၼ်ႈ။ ေပႃးမႃးတူၺ်းၼ်ႂးမူိင်းတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၼ်ႂးမူိင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ  လႆႈၸုမ်ႈ လႆႈပွႆႉမႃးယဝ်ႉ  ဢမ်ႇမီး ၼပ်ႉၵတ်ႉ သင်ေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ် ၊ မၢင်ေၵႃႉသမ်ႉလႆႈၸုမ်ႈမႃး
လၢႆလၢႆဢၼ်  တၢင်းႁူႉ တၢင်းေမႃ ၊ ဢမ်ႇမီးပိၺ်ႇၺႃႇသင် ၊ မၢင်ေၵႃႉသမ်ႉ ပၢႆလႆႈၸုမ်ႈၶူးလူင် ၸုမ်ႈၶူးလူင်ၼွၵ်ႈမူိင်းထႅင်ႈေၵႃႈ ေပႃးတူၺ်းၼမ်ႉၸ်ႂမၼ်းသမ်ႉ ထၢင်ႇလဵၵ်ႉ ၸူိဝ်ႉၶိူဝ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေသ ထၢင်ႇယ်ႂႇ ၶိူဝ်းပိူၼ်ႈေသ တႃႇေတမႃး ႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈ ႁၵ်ႉမူိင်း ႄလႈ ၼမ်ႉၸ်ႂ ၶႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇမီး ၊  ေပႃးပၼ်ၵၢၼ်သမ်ႉ ဢမ်ႇေပႉ ႁဵတ်းဢမ်ႇပဵၼ်ေသ သမ်ႉထၢင်ႇယ်ႂႇတူဝ်ပူၼ်ႉတီႈ။  လိုၼ်းသုတ်း မၢင်ေၵႃႉ ၼုိင်ႈႁၢႆႉ သူပ်းေတလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းလႆႈပွႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဢွၼ်ႇၸၼ်ႉသိပ်း ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼ်ႂးတူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႉဢမ်ႇမီး ၼမ်ႉၵတ်ႉ ႁႃႈႁူဝ်ေၶႃႈၼၼ်ႉ လီေသးလၢႆၼႃႇ ၊ လႆႈပွႆႉ လႆႈၸုမ်ႈမႃးလၢႆလၢႆၵူၺ်း။ ႁဵတ်းသင်ၶဝ်သမ်ႉဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၸူိဝ်းၼႆႉ ႁႃႈႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉလႃႇၼႆၸုိင် ၵွပ်ႈၼ်ႂးၶၢဝ်းယၢမ်းၶဝ် ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ႁူႉၵုမ်ႇေလႇ ႁူႉၵုမ်ႇေၵျႃႇၵူၺ်း ၵၢၼ်ႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵၢၼ်ဢၢၼ်လိၵ်ႈဢၢၼ်လၢႆးဢမ်ႇမီး ေပႃးေတၸမ်ၸမ် တွပ်ႇလိၵ်ႈမႃးသမ်ႉ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ၸူဝ်ႉသီႇ ( Tution ) ေသဢွင်ႇၶိုၼ်ႈလႆႈပွႆႉ လႆႈၸုမ်ႈ မႃးလၢႆလၢႆ။ ၵူၼ်းလႆႈၸုမ်ႈ လႆႈပွႆႉ ၼုိင်ႈေၵႃႉၼႆႉ ေပႃးဢမ်ႇမီး ၼ်ႂးႁႃႈႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉ ၶႃႈေတႉႁၼ်ထုိင်ဝႃႈ လႆႈၸုမ်ႈ လႆႈပွႆႉမႃးေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသင်။

                ေပႃးတူၺ်းၼ်ႂးမူိင်းတႆး ၼုိင်ႈပီ ၼုိင်ႈပီ ၵူၼ်းလႆႈပွႆႉ လႆႈၸုမ်ႈၼႆႉ  မီးႁူဝ်ႁဵင် ၊ မီး
ႁူဝ်ပၵ်ႇမၼ်း ၵူၺ်းဢၼ်ၸ်ႂႉလႆႈေတႉေတႉ ဢမ်ႇ
ေပႃးမီး။ ေၶႃႈထီႉၼုိင်ႈ 
    ၼပ်ႉၵတ်ႉ ( Ability ) ၼႆႉပဵၼ်သင် ? ၼမ်ႉၵတ်ႉဢၼ်
ဝႃႈၼႆႉ ေတလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇတႃ ၵူၼ်းၼိုင်ႈ
ေၵႃႉၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈ ၊ ေပႃးႁဵတ်းၵၢၼ်မႃး ေပႃးလႆႈ
ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မႃး ၼမ်ႉၵတ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ
ေၵႃႈ မၼ်းလွင်ႈယ်ႂႇေတႉေတႉ ၊ ၵူၼ်းၵူႈေၵႃႉ လွတ်ႈဢမ်ႇလႆႈ သင်ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး ေပႃးမီးၼႃႈႁိူၼ်းမႃး ေတလႆႈပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈႁိူၼ်းတႃေယး ၊ ေပႃးၵုမ်ႇၵိၼ်လဝ်ႈ ၵိၼ်ယႃႈ ေသၵုမ်ႇၽိတ်းႄမး ထႃႉႄမး ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ၼႃႈႁူိၼ်းေၵႃႈႈ ဢမ်ႇမီး ေပႃးႁဵၼ်းၵၢၼ် သင်မႃးေၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ႄလႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၊ လွင်ႈ
ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးေၵႃႈတူၵ်း ၊ လွင်ႈၼပ်ႉထုိင်ၵၼ်ေၵႃႈဢမ်ႇမီး ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးၼပ်ႉၵတ်ႉႄလႈ ၼႃႈႁူိၼ်း ၊ တူဝ်
ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယဝ်ႉတီႈ ဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸူိဝ်းၼႆႉ တုိၼ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇလႃးလႃး။ ၵွပ်ႈၼႆ ေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင် ေတပူၵ်းပွင်သင် ေတပဵၼ်သင်ဢၼ်ဝႃႈၸူိဝ်းၼၼ်ႉ ေၵႃႈယူႇတီႈ ၼပ်ႉ
ၵတ်ႉတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလၢႆလၢႆ။ ၵူၼ်းၼ်ႂးမူိင်းတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းၼ်ႂးမူိင်းမၢၼ်ႈ ၸူိဝ်းဢၼ်လႆႈၸုမ်ႈ လႆႈပွႆႉ မႃးၸူိဝ်းၼၼ်ႉ ႁၢမ်ႉၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးၼပ်ႉၵတ်ႉသင် ( ဢမ်ႇလႆႈဝႃႈၵူႈေၵႃႉ ) တူၺ်း ဢၼ်ၼၼ်ႉတွပ်ႇဢၼ်ၼၼ်ႉ  ၶိုၼ်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဢၼ်ၼၼ်ႉ  လိုၼ်းသုတ်းေပႃးမီးငိုၼ်းေၵႃႈ သမ်ႉဢွင်ႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉေသ ၊ ၼပ်ႉၵတ်ႉ ၵူၼ်းႁဝ်းေတႉေတႉၼႆႉ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ လိုၼ်းသုတ်းမႃး တူဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဝ်းေၵႃႈ ၶႆႈဢဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ၶီႈၶၢႆႉၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ ေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ေၵႃႈ ဢမ်ႇၶႆႈၸ်ႂႉၼပ်ႉၵတ်ႉ
တူဝ်ၵဝ်ႇယဝ်ႉ ၶႆႈၸူဝ်းငႆႈ ၶႆႈႁဵတ်းလၢႆးငႆႈ ၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း လိုၼ်းသုတ်းမႃး ဢဝ်ပႃးၸပ်း ဢၵျၢင်ႉ ၵႂႃႇ  ၼ်ႂးတူဝ်ပႅတ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈ ဢမ်ႇမီးၼပ်ႉၵတ်ႉၵႂႃႇ။
         ေၶႃႈထီႉသွင် တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ ( Knowledge )  ၼႆႉပဵၼ်ၸူိဝ်ႉႁိုဝ် ?  ေပႃးလႆႈၸုမ်ႈ လႆႈပွႆႉ  မႃးယဝ်ႉၼႆႉၸုိင်ႈ ႁူႉတူဝ်ၽ်ႂမၼ်းၵူႈေၵႃႉယဝ်ႉဝႃႈ ေတလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ႄလႈ ႁႃၵၢၼ် တႃႇႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ႄလႈ တႃႇေတမီးငိုၼ်း မီးၶမ်း ၼႃႈႁိူၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ ေပႃးဢွၼ်ၵၼ် လႆႈၸုမ်ႈမႃး လႆႈပွႆႉ  မႃးယဝ်ႉေၵႃႈ ႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ယဝ်ႉ  ႁၢမ်ႉၼမ် ယၢပ်ႇၸ်ႂတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၵူၼ်းလႆႈပွႆႉၶဝ်သမ်ႉေတ
ၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလႆႈေၵႃႈလီယဝ်ႉ တီႈ ၶွမ်ႇပၼ်ႇၼီႇ ( Company )  ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ် တၢမ်းဝႆႉပိူင်  ဝႃႈ  သင်ၶႆႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်ႁဝ်း တီႈေဢႇသုတ်း ေတလႆႈမီးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း သွင်ပီ ၼုိင်ႈပီ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်း ၼႆႉသူၶဝ်ေတယၢမ်ႈႁၼ်ယူႇ။ ၵွပ်ႈသင်ၶဝ်တဵမ်ႈဝႃႈၼၼ်လႃ ၵွပ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇပႆႉႁၢတ်းယုမ်ႇ ၼပ်ႉၵတ်ႉ ႄလႈ တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ မၼ်း ၵွပ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈမၼ်းမီးတၢင်းႁူႉၶႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ၶဝ်ႁူႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁူႉ  ဝႃႈ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉ ၼပ်ႉၵတ်ႉ သင်ႄလႈ ၸွင်ႇမႃးႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈႁဝ်း။ ၵွပ်ႈၼႆယဝ်ႉ တၢင်းႁူႉ  တၢင်းေမႃၼႆႉ မၼ်းေၵႃႈလွင်ႈယ်ႂႇ မူိၼ်ၵၼ်။ တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃသမ်ႉလုၵ်ႉတီႈလႆႈမႃး  လုၵ်ႉမႃးတီႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ႄလႈ ၸွမ်းတူင်ဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်းလၢႆလၢႆ ၊ ၵွပ်ႈတၢၼ်းတၢၼ်းေသလၢႆ ဝၼ်းယဝ်ႉ
ဝၼ်း ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇေမႃဢဝ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်တီႈလႆႈ ႄလႈ ၸွင်ႇဢမ်ႇမီး တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ သင်။ ပိူၼ်ႈထၢမ်ႇသင်ေၵႃႈဢမ်ႇႁူႉ ၊ ေတဝႃႈ ၸ်ႂႉဢွၼ်ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်မူိင်းေၵႃႈ ဢမ်ႇမီးေမႃ ၊ ေပႃးၸ်ႂႉႁဵတ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ် ေပႃးၸ်ႂႉၵႂႃႇတၢင်းလ်ႂေၵႃႈ ဢမ်ႇေမႃၵႂႃႇ လွင်ႈႁူႉ ေမႃ မၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇမီးသင်ၼႆေၵႃႈ ၵူၼ်းေၵႃႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၸ်ႂႉတီႈလ်ႂေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ လိုၼ်းသုတ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၸွမ်း လင်ပိူၼ်ႈေၵႃႈ မၼ်းတုိၼ်းေတပဵၼ်ၵူၼ်းပၼ် လွင်ႈယၢပ်ႇပိူၼ်ႈယူႇ။

 ေၶႃႈထီႉသၢမ် -  ပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇ ( Education ) ၼႆႉေၵႃႈလႆႈဝႃႈလွင်ႈယ်ႂႇေတႉေတႉ ၊  ၵူၼ်းတႆး ႁဝ်းႁၢမ်ႉၼမ် ေပႃးလႆႈပွႆႉ လႆႈၸုမ်ႈမႃး ယႃႇေပ ၼႅင်ႈဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်းမီး တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃႈ မီးပိၺ်ႇ ၺႃႇ ၵမ်းလဵဝ်။ ပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉပဵၼ်
သင်လႃႇ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇ ၼႆႉလွင်ႈယ်ႂႇၼႃႇ လမ်လွင်ႈၼႃႇ ၊ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် ဢမ်ႇႁူႉဢမ်ႇလႆႈ ။ ပိၺ်ႇၺႃႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇ
တုိဝ်ႉလႆႈ ဢမ်ႇယိပ်းလႆႈ မိူၼ်ငိုၼ်း မိူၼ်ၶမ်း ၊ ပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ  ဢမ်ႇတူၺ်းၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႈယ်ႂႇ ၽွၼ်း လီမၼ်းမိူၼ် ၼမ်ႉဢွၼ်ၵတ်းၵတ်းသ်ႂသ်ႂဝႆႉ။ လိူဝ်ဝႃႈပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ ယိပ်းဢမ်ႇလႆႈ တုိဝ်းဢမ်ႇလႆႈ ၼႆေသတႃႉေၵႃႈ တႃႇၵူၼ်းႁဝ်း တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်း တႃႇၼႃႈႁိူၼ်း ဝၢၼ်းမူိင်း ႁဝ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ေတႉ မၼ်း ပဵၼ်ငဝ်ႈႁၢင်ႈ မၼ်းယဝ်ႉ ၊ မူိင်းၼုိင်ႈမူိင်း ေပႃးဢမ်ႇမီး ႁူင်းႁဵၼ်း ေပႃးဢမ်ႇမီးပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇ မူိင်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၊ ၼူိဝ်ၵမ်ႇၾႃႇ လူင်ၼႆႉ ပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်  မူိင်းၽီလၢၼ်ႇ ( Finland ) လၢႆးသွၼ် လိၵ်ႈမူိင်း
ၶဝ်ၼႆႉ လၢၵ်ႇလၢႆး ေတႉေတႉ ၊ မူိင်းၶဝ်ၼႆႉ ၼ်ႂး  ႁူင်းႁဵၼ်းၶဝ်ၼႆႉ သွၼ်ၸွမ်းဝၼ်းလ်ႂ ဝၼ်းမၼ်း ၵူၺ်း ၊ ၵၢၼ်ႁူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  ( Home work ) မူိင်းၶဝ်ဢမ်ႇၸ်ႂႉ ၼ်ႂးၶၢဝ်းယၢမ်း ၼုိင်ႈ  ဝၼ်းၼႆႉ  ၶၢဝ်းသွၼ်လိၵ်ႈ  2ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း ၊ လိူဝ်ေသၼၼ်ႉ သွၼ်ႁ်ႂႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႁႃ ဢဝ် တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ ၸွမ်းတူင်ႇဝူင်းဢၼ်ၶဝ်ယူႇ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းဢဝ်ၵူၺ်း ၊ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမႃးယဝ်ႉ ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ  ထုိင်ၵၢင်ၶမ်ႈမႃး တူၺ်းလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉေၵႃႈ တီႈၼမ်သုတ်းမၼ်း ၼုိင်ႈ ၸူဝ်ႈမူင်းေၵႃႈဢမ်ႇမီး ၊ ၵူၺ်းၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ၼႆႉ  ၽႃႇသႃႇ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၼႆႉ တီႈႄဢႇသုတ်းမၼ်း လၢတ်ႈလႆႈ သွင်ၽႃႇသႃႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၵူၼ်းလႆႈၸုမ်ႈ လႆႈပွႆႉ မူိင်းတႆႈႁဝ်းၼႆႉ  ယႃႇဝႃႈေတေမႃ
လၢတ်ႈၵႂၢမ်း ဢင်းၵိတ်ႉ ( English  )  လႃႇ ေတႃႇၼင်ႇပိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်တႆး လုၵ်ႉတီႈလ်ႂ မႃး ႁဵတ်းႁိုဝ်ႄလႈ ပိူၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈတႆး ၵမ်ႉဢမ်ႇႁူႉ  ၊  ေပႃးမႃးတူၺ်းပိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵမ်ႉဢမ်ႇႁူႉ ႄလႈ  လွင်ႈပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇ ႁဝ်းေတၵႂႃႇၼႃႈ ၶိုၼ်ႈသုင်ၼႆႉဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။ ဢၼ်ၶႃႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁၼ်မႃး ပၢႆးပိၺ်ႇ ၺႃႇၼႆႉပဵၼ်သင်လႃႇၼႆ ပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇၼႆႉပဵၼ် ၵၢၼ်ေမႃတိင်ေမႃမုိဝ်း ၊ ပၢႆးဝူၼ်ႉ ၊ ေမႃပွင်ႇၸ်ႂ ေမႃ  ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၊ ေမႃၶဝ်ႈဢွၵ်ႇပိူၼ်ႈ ေမႃႁဵတ်းေမႃႁႃ ၊ ေမႃၼပ်ႉထုိင်ပိူၼ်ႈ ၊ ေမႃပူၵ်းပွင် ၊ ေမႃၽႅၼႅ ၸတ်း ထတ်း ႄမး ၸႃႉၵႂႃႇၸူိဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။
           ေၶႃႈထီႉသီႇ ေပႉဢဝ်ၵၢၼ်လႆႈလီ ( Working )  ေပႃးမႃးတူၺ်း ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈၸုမ်ႈ လႆႈပွႆႉ  ၼ်ႂးမူိင်းမၢၼ်ႈမႃးၼႆႉ ၶဝ်ေတဢမ်ႇေပႃးေပႉၵၢၼ်ငၢၼ်းသင်လႆႈေတႉေတႉ ၊ ၸ်ႂႉႁဵတ်းၵၢၼ် သင်ေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ် ပၼ်ၵၢၼ်ၵႂႃႇေၵႃႈ လူႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈထုိင်တီႈ ။ ၵွပ်ႈသင်လႃႇ ၵွပ်ႈဝႃႈ မူိဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်သင် ၵၢၼ်တႃႇေတဢွၼ်ႁူဝ် လၢႆးဢွၼ်ၼမ်းၼႃႈ ေၵႃႈၶူးၶဝ်ဢမ်ႇသွၼ်ပၼ် ဢမ်ႇပၼ် ႁႅင်းမႃး ႄလႈ ထုိင်တီႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ေၵႃႈ ဢမ်ႇေပႉၵၢၼ်ႄလႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ေၵႃႈလူႉ  ၵွႆၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ၊ ႁဵတ်းၵႂႃႇႁဵတ်းမႃး ေၵႃႉဢၼ်ၶႆႈပၼ်ၵၢၼ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇႁၢတ်းပၼ်ယဝ်ႉ ၶႆႈဢဝ် ၵူဝ် ၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း မုၵ်ႉၸုမ်း ၼုိင်ႈဢၼ်ၼႆႉ  ႁဵတ်းသင်ႄလႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၼႆ ၵွပ်ႈဝႃႈ ေပႃး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၊ ႁူဝ်ၼႃႈ ပၼ်ၵၢၼ် ဢမ်ႇေပႉၵၢၼ် ၵၢၼ်ဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ လႆႈႄလႈ ဢဝ်လူႉ  ။ တႃႇ ေတပဵၼ်ၵူၼ်းေပႉၵၢၼ်ၼႆႉ ေတလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ်လႃႇ ??? ေပႃးလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈေၵႃႈ လူဝ်ႇမီးၸ်ႂ ၶႆႈဢဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်း လူဝ်ႇမီးၸ်ႂ ၶႆႈႁဵတ်း ၶႆႈသၢင်ႈ လူဝ်ႇမီး ၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ် ၶၢဝ်းၼႃႈ ဢၼ်ဢမ်ႇပွင်ႇၸ်ႂ ေတ လႆႈၵႂႃႇႁႃထၢမ်ႇ ၽူႈယ်ႂႇႁဝ်း ၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း ၶူးႁဝ်း ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်း ၸူိဝ်းဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉ တၢင်းေမႃၼၼ်ႉ။  ၵူၺ်းပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဝ်းသမ်ႉ ဢဝ်မၼႃႉ ပဵၼ်ယ်ႂႇႄလႈ ဢမ်ႇေပႃးၶႆႈထၢမ်ႇပိူၼ်ႈ  ဢမ်ႇေပႃးၶႆႈၶဝ်ႈႁႃပိူၼ်ႈ ႁဵတ်းမိူၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်း မီးတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ ြသႃႇယူႇေသႇေသႇ ႄလႈ ၵၢၼ်  ႁဝ်းေၵႃႈတူၵ်း မုၵ်ႉၸုမ်းေၵႃႈတူၵ်း လိုၼ်းသုတ်းမႃး ၸၢတ်ႈပၢၼ်တူဝ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ေၵႃႈလႆႈတူၵ်းသုတ်း ၵႂႃႇ။
          ေၶႃႈထီႉႁႃႈ ၼမ်ႉၸ်ႂၶႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝၢၼ်ႈမူိင်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ( Duty ) ၼႆႉေၵႃႈ လႆႈဝႃႈ လွင်ႈ ယ်ႂႇေတႉေတႉ ၊ ႁူႉလိၵ်ႈ ႁူႉလၢႆး မီးပိၺ်ႇၺႃႇ တိမ်လီယဝ်ႉ ေပႃးဢမ်ႇေမႃၶိုၼ်းဝၢႆႇ တူၺ်းၸူိဝ်ႉၶိူဝ်း  ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁဝ်းေၵႃႈ တႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ေသတႃႉ တႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ႄလႈ ပီႈၼွင်ႉ  ၸူိဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းေတႉ ေတတူၵ်းၵႂႃႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ၊  ၼမ်ႉၸ်ႂ ၵူၼ်းလႆႈၸုမ်ႈ လႆႈပွႆႉ ၼ်ႂးမူိင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ
ၶဝ်ႁၼ်ထုိင်ဝႃႈ သင်လႆႈၸုမ်ႈ လႆႈပွႆႉမႃးယဝ်ႉ တႃႇေတမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႄလႈ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈ   ၵၢၼ်မူိင်း ေသယူႇၼ်ႂးထိူၼ်ႇ ၼႆႉၸၼ်ႉတဵမ်ႇၼႃႇဝႃႇ ၊ ၼႆႉပဵၼ်ေၶႃႈၵႂၢမ်း ဢူၺ်းေၵႃႉၶႃႈ ၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈ တီႈၶႃႈ ယူႇေသေသ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်းၼမ်ႉၸ်ႂ ၶႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼႆႉ ဢမ်ႇေပႃးမီး ေပႃးဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸ်ႂ ၶႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႄလႈ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမူိင်း ႁဝ်းေတႉ ၶႃႈၶႆႈလၢတ်ႈထုိင်ဝႃႈ ပဵၼ်  ၵူၼ်းလႆႈၸုမ်ႈ လႆႈပွႆႉ မႃးၶႃႈႁိုဝ်ေၵႃႈ ၶႆႈယဝ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈေတႉ တုိၼ်းဢမ်ႇထၢင်ႇယ်ႂႇေသဢိတ်း ၊ ၵွပ်ႈ
မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းလိုမ်း ၵုင်ႇမုင်ႇ ၼင်လိၼ် ႄမႈမူိင်းႁဝ်းယဝ်ႉ။ ၼမ်ႉၸ်ႂတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂ ၸ်ႂသုၵ်ႉ ၸ်ႂၸႃႉ ၶႆႈယူႇေၵျႃႇေၵျႃႇ ၵူႈၶၢဝ်း ၊ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉ တၢင်းေမႃ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ႄလႈ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈ ၵၢၼ်မူိင်းၼုိင်ႈဝႆႉၵႆၵႆ ၊  ၼမ်ႉၸ်ႂ ၵူၼ်းႁၵ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈလ်ႂမႃး လုၵ်ႉတီႈ ၵူၼ်း    
ၶဝ်ႈၸ်ႂလိၵ်ႈ လူလိၵ်ႈမႃးလၢႆလၢႆၼႆ ၶႃႈေတႉ ႁၼ်ထုိင်ၸူိင်ႉၼႆ။ လႆႈၸုမ်ႈ လႆႈပွႆႉမႃးယဝ်ႉ ေပႃးေမႃႁူႉ ၵုင်ႇမုင်ႇ ၼင်လိၼ်မူိင်းႁဝ်းယူႇၼႆေတႉ လႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းေၵႃႉၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း မီးတၢင်းႁူႉ တၢင်းေမႃ 
ပဵၼ်ၵူၼ်းေမႃႁူႉ ၵုင်ႇမုင်ႇ ဝၢၼ်ႈမူိင်းယူႇၼႆေတႉ လႆႈဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်း မၼ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမႃး သွၼ်လိၵ်ႈ မႃးၸူိဝ်းၼႆႉ ေတလႆႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇသုမ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း။
               ၵွပ်ႈၼႆႄလႈ ၶႃႈေတႉႁၼ်ထုိင်ဝႃႈ ၵူၼ်းလႆႈၸုမ်ႈ လႆႈပွႆႉမႃးၼႆႉ သင်ဢမ်ႇၽွၼ်းလီ ႁႃႈ
ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉ  လႆႈၸုမ်ႈ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမႃး ေၵႃႈၶႃႈေတႉႁၼ်ထုိင်ဝႃႈပဵၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈလႆႈတီႈ ပိူင်ၵူၼ်း သင်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈတဵမ်ႈၽိတ်း လၢတ်ႈၽိတ်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸ်ႂသူၸဝ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂ လၢႆးတၢင်းဝူၼ်ႉၶႃႈ တၢင်းႁၼ်ထုိင်ၶႃႈၼႆေၵႃႈ  ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထုိင်မႃးတီႈၶႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


သႅင်သုိၵ်း
( Tai Strategy @ Tai Management )
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၶၢဝ်းတၢင်း ထူပ်းၵၼ် ( သိူဝ်တႆး )
        မ်ႂႇသုင် ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဝ်းၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈၶႃႈ။
ၶႆႈတဵမ်ႈ ၶႆႈမၢႆလွင်ႈ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ် ၊
ေတႃႇသူႈၸွမ်းၵၼ်မႃး ၸွမ်းၽူႈႁၵ်ႉၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ
ၶူးသိူဝ်တႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၶူးၶမ်းမၢဝ်ႇ။ ၶူးသူိဝ်တႆး
ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆး ၵိူတ်ႇတီႈမူိင်းယၢင်းလႅင်
လုၵ်ႉတီႈ မူိင်းယၢင်းလႅင် ဝဵင်းလွႆေၵႃႇ ေသၶဝ်ႈမႃး
ႁဵတ်းသုိၵ်း ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼ်ႂးမိူဝ်ႈပီ 2016 - 2017  ၊ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈၸွမ်းၵၼ်ေတႉ ေတမီးၶၢဝ်းတၢင်း ၼုိင်ႈပီ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸုိင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ ၼ်ႂးၶၢဝး်တၢင်းၼုိင်ႈပီၼႆႉ ၸႃႉႁူမ်းၶီ လီႁူမ်ႈၸၢမ်ႇ မႃးၸွမ်းၵၼ် တုၵ်ႉတုၵ်ႉယၢပ်ႇယၢပ်ႇ
မႃးၸွမ်းၵၼ် လႆႈဝႃႈပဵၼ်တီႈ မၢႆတွင်းေတႉေတႉ။ ၶူးသိူဝ်တႆး ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းလၢတ်ႈသိုဝ်ႈ ဝႃႈသုိဝ်ႈ ေပႃး
လႆႈလၢတ်ႈပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇတူၺ်းတီႈမၼ်း ယဝ်ႉၵွပ်ႈ ယူႇမူိင်းယၢင်းလႅင် ႄလႈ သင်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆးမႃး ေတၵႆႉၵႆႉေမႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းဝႆးဝႆး ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈေတႉ  လႆႈဝႃႈၶဵၼ်ႇေတႉေတႉ ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈမၼ်းၸၢႆး ယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း မႃးၽၢႆႇပိုၼ်း ၊ လႆႈဝႃႈမၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၵ်ႉၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးပၵ်းမီးပိူင် ။ ၼ်ႂးၶၢဝ်း တၢင်းၼုိင်ႈပီၼႆႉ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ် ေၵျႃႇၸွမ်းၵၼ်မႃး မီးတီႈမၢႆတွင်းၸွမ်းၵၼ်ေတႉ။ ထုိင်မႃးဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးေသ ပုၼ်ႈၽွၼ်းတူၵ်းမႃးႄလႈ လႆႈၵႂႃႇႁႃ ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈၽ်ႂတီႈမၼ်း ႄလႈ လႆႈၽၢတ်ႇၵၼ်ၵႂႃႇေၵႃႉတီႈ ေၵႃႉတၢင်း။

                                    ၸၢႆးသၢင်း ၊ ၶူးသိူဝ်တႆး ၊ သႅင်သုိၵ်း ႄလႈ ၶူးမဝ်းလႅင်း
          ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼ််ႂးမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸုိင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ( RCSS/SSA ) ၼႆႉၵူၼ်းမီး ပိၺ်ႇၺႃႇ ၵူၼ်းမီးတၢင်းႁူႉ လႆႈဝႃႈၼမ်ေတႉ။  ၶႃႈ ႄလႈ ၶူးသိူဝ်တႆး ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းႁူႉ
ၸၵ်းၵၼ်လီ ၊ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ မီးၼမ်ႉၸ်ႂလီ ေမႃၸွႆႈထႅမ် ေမႃပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်ပိူၼ်ႈ ၊ ပိူၼ်ႈၶႆႈလၢတ်ႈ
သင်မၼ်းလၢတ်ႈ ၽ်ႂၶႆႈလႃႇမၼ်းလႃႇ မၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းၼမ်ႉၸ်ႂလီ ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁႃၵၢၼ် တွပ်ႇတႅၼ်း ၼူိဝ်ပိူၼ်ႈေသပွၵ်ႈ ၊ မူိဝ်ႈၶႃႈ လႆႈမႃး ၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၸၢႆး ယိင်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးေၵႃႈ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်း
ၽၢႆႇ ၵုမ်းၵမ် ၸွႆႈၶႃႈေၵႃႉၼုိင်ႈယူႇ။ ၶူးသိူဝ်တႆး ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းေၵျႃႇ ေမႃဢွၼ် ဢဝ်ၸ်ႂလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈ ေၵျႃႇမီး
တၢင်းသိူဝ်း ။ ဢမ်ႇၵိၼ်လဝ်ႈ ဢမ်ႇၵိၼ်သလိၵ်ႉ ၊ ဢမ်ႇၵိၼ် ၊ ဢမ်ႇႁဵတ်းလွင်ႈမဝ်းသင်။ လႆႈဝႃႈ မၼ်း
ၸၢႆးၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလီ တူဝ်ယၢင်ႇေၵႃႉၼုိင်ႈ။ၶၢဝ်းတၢင်းၶႃႈႁဝ်းလႆႈ ထူပ်းၵၼ် လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်
ၼႆႉ လႆႈဝႃႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈလွင်ႈတၢင်းႁူႉ မီးတၢင်းေမႃ မႃးတီႈၶဝ်ႈေၵႃႈၼမ်ေတႉေတႉ။
                   ယိူင်းဢၢၼ်းမၼ်းၸၢႆးၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႆႈလႆႈ မူိင်းတႆးၵွၼ်းေၶႃ ၶႆႈဢဝ်မိူင်းတႆး ၼ်ႂးမိုဝ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ၶိုၼ်း ၊ ဢမ်ႇၶႆႈပဵၼ် လုၵ်ႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈ ၶႆႈလႆႈ လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းေၶႃ။ ၵူၼ်းၵူႈ
မူိင်းမူိင်း ၵူႈတီႈတီႈ လႆႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸွမ်းၵၼ် တီႈၼုိင်ႈ ႄလႈ တီႈၼိုင်ႈဢမ်ႇ
မူိၼ်ၵၼ် တၢင်းႁူႉေၵႃႈဢမ်ႇမူိၼ်ၵၼ် ေပႃးမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းၵၼ်ေၵႃႈ ပဵၼ်ၵႂႃႇ ပီႈႁူႉၼုိင်ႈ ၼွင်ႉႁူႉ
သွင်ပႅတ်ႈ ။ သိူဝ်တႆးၼႆႉ  မၼ်းေတယဝ်ႉၽၢႆႇပိုၼ်း သင်ၽ်ႂလ်ႂ လႆႈထွမ်ႇလွင်ႈပိုၼ်းမၼ်း လွင်ႈသုိၵ်း
ပိုၼ်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼုိင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ၵမ်းလိုၼ်းမႃး လွင်ႈဢၼ်မၢၼ်ႈေပႉၵိၼ်တႆး ဢၼ်မၢၼ်ႈႁဵတ်း
ေတႃႇတႆးၸူိဝ်းၼႆႉ မၼ်းေတၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈ်ႄၼၶႃႈႁဝ်းေသႇေသႇ။
                
  

                   ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၽ်ႂမၼ်း တီႈၽ်ႂတီႈမၼ်းေသတႃႇေၵႃႈ ေၶႃႈယိူင်း
ဢၢၼ်းႁဝ်း လွင်ႈဢၼ်ႁဝ်းၶႆႈလႆႈၶႆႈပဵၼ် လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်းသူၸဝ်ႈေတႉ ေတဢမ်ႇႁၢႆလႆႈၼၼ်ႉ ၶႃႈ
ယုမ်ႇယမ်ယူႇ။ ၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းႁူႉ တၢင်းေမႃမၼ်းၼၼ်ႉ ေတႁဵတ်းပၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း
ႁဝ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇယူႇ။ ၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵွပ်ႈႁၵ်ႉၸူိဝ်ႉၶိူဝ်းႄလႈ ၸွင်ႇမႃး
ႁဵတ်းသုိၵ်း ၵွပ်ႈဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂ သုိၵ်းမၢၼ်ႈမႃးေပႉၵိၼ် ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ႄလႈ ၸွင်ႇမႃးႁဵတ်းသုိၵ်း ၊ ဝၼ်းၼုိင်ႈ သူၸဝ်ႈေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ေတႁဵတ်းပဵၼ်မႃး ၸွမ်းၼင်ႇေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းသူလႆႈယူႇ ၶႃႈႁဝ်း
ယုမ်ႇယမ် ၼူိဝ်သူဝႆႉ။ ၵႂႃႇတီႈလ်ႂ ထိုင်တီႈလ်ႂေၵႃႈၶႆႈယဝ်ႉ ယႃႇေပလိုမ်းႁဝ်းႁႃး ႄလႈ ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ 4 ယိူင်ႈ ႁဝ်းႁႃးေသၵမ်း ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ သင်ဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈတဵမ်ႈၽိတ်း ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸ်ႂ သူၸဝ်ႈ
ႁ်ႂႈပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်ၶႃႈႁဝ်းေသၵမ်း ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


သႅင်သိုၵ်း ( Tai strategy @ Tai Management )
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၶၢဝ်းတၢင်း ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းသုိၵ်း               မ်ႂႇသုင် ၽူႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ လူလိၵ်ႈၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈၵူႈေၵႃႇၶႃႈ။ ပိုၼ်းလွင်ႈတၢင်း ၶႃႈ ႁဝ်း သႅင်သုိၵ်း
လႆႈၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈငဝ်ႈၸုိင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ေတႉမၼ်း
ေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမီးလွင်ႈ ယၢဝ်းသင်
ေတႉေတႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ပွပ်ႈပႃးၸ်ႂ ႄလႈ မႃးႁဵတ်းသိုၵ်း ၊ ၵွပ်ႈပွင်ႇၸ်ႂ 
ၼူိဝ်ၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉ ၊ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးသုၼ်ၽႅင်ႇပႅင်း ၊ ၵွပ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ေပႉၵိၼ် ၊ ၵွပ်ႈတူၺ်း ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼႃႈလဵၵ်ႉ ၼႃႈယ်ႂႇ  ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႄလႈ ၸွင်ႇလႆႈမႃး ႁဵတ်းသုိၵ်း ေတႃႇထုိင်ဝၼ်း
မူိဝ်ႈၼႆႉ။ တႃႇေတ ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်း သုိၵ်းေၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈ လႆႈဝႃႈ ယၢပ်ႇေတႉေတႉ ၊ မုၵ်ႉၸုမ်း ၼုိင်ႈ
ၸုမ်း တႃႇေတလႆႈ ၵူၼ်းသုိၵ်းၼုိင်ႈေၵႃႇၼႆႉ ေတလႆႈ ၺွပ်း ၊ ေတလႆႈ ႁၢပ်ႇထမ်း ၶၢၼ်း ၵူၼ်းၵူႈေၵႃႉ
တႃႇေတလႆႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းမႃး။ ၵူၺ်းၶႃႈ ႁဝ်းသမ်ႉ ၽ်ႂဢမ်ႇမႃးၺွပ်း ၊ ၽ်ႂဢမ်ႇမႃးၶၢၼ်း ၊ ၽ်ႂဢမ်ႇမႃး
ႁွင်ႉႁဝ်း ပႃးၸ်ႂ မီးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ႄလႈ ၸွင်ႇၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းသုိၵ်း ႁၢပ်ႇထမ်းၵၢၼ် ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ။
                မူိဝ်ႈပီ 2014 ၶႃႈႁဝ်းမီးဝႆႉ တီႈမူိင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႇၵုင်ႈ ( Yangon ) ယဝ်ႉႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၶႆႈ
မႃးႁဵတ်းသုိၵ်း ၊ ၶႆႈမႃးၸွႆႈ ၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ ေသႁႃၵပ်ႉသိုပ်ႇ တီႈၸုမ်း ၶွင်သီဢဝ်ၶိုၼ်း ၸုိင်ႈတႆး ၊ 
တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ( RCSS/SSA ) ဝၢႆးမႃး ၺႃး ၽူႈၽၢႆႇပိင်ႇၽႃႇသႃႇ မၢၼ်ႈ ၸၢႆးမိူင်း ၼူိဝ် Facebook and G - Mail or G - Talk  ( ဝၢႆးမႃးလႆႈႁူႉ ၸုိဝ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈေတႉေတႉ ဝႃႈ ၸၢႆးသႅင်မူိင်း )
 ၶႃႈၵပ်ႉသုိပ်ႇမႃးဝႃႈ ၶႃႈၶႆႈႁဵတ်းသုိၵ်း ပႃးၸ်ႂၶႆႈၶဝ်ႈၸုမ်း ေတလႆႈၵပ်ႉသုိပ်ႇတီႈလ်ႂ ေတလႆႈႁဵတ်းႁိုဝ် ၊
သမ်ႇဢမ်ႇတွပ်ႇမႃးသင် ဝၢႆးလိုၼ်းမႃး ၶိုၼ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈမႃးဝႃႈ ႁ်ႂႈသူင်ပၼ် ေၶႃႈမုၼ်းပိုၼ်းၵဵပ်ႈ တီႈၼ်ႂး
G - Mail ( rcss.ssa@gmail.com ) ေသ မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 4/5 လိူၼ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇတွပ်ႇသင်မႃးႄလႈ
ၶႃႈေၵႃႈ လႆႈၸ်ႂလမ်ေသ တဵမ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈဝႃႈ / ၶႃႈၶႆႈမႃးႁဵတ်းသိုၵ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈၵဝ်ယူႇမူိင်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈၵဝ်
သွၼ်လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႄလႈ သူၶဝ်ဢမ်ႇယုမ်ႇၵဝ် ၵူဝ်ၵဝ်မႃးဢဝ်ၶၢဝ်ႇသူႁႃး ? ၊ လၢတ်ႈ ႄၼႈ တၢင်းၵႂႃႇ
မၼ်းသဵၼ်ႈတၢင်းမၼ်းေၵႃႈ ၶႃႈေပႃးယဝ်ႉ ၵႃႈၸရိပ်ႈတၢင်း ေတႉၶႃႈဢမ်ႇလူဝ်ႇ ၊ ၶႃႈပ်ႂႉ ေၶႃႈတွပ်ႇ
( Reply ) ၸဝ်ႈႁဝ်းေၵႃႈ ႁုိင်ၼႃႇယဝ်ႉ ၊ ၶႃႈေၵႃႈ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇၸူိင်ႉၼႆ ။  ယဝ်ႉဢမ်ႇၶိုၼ်းတွပ်ႇသင်
မႃးထႅင်ႈ ။ လိုၼ်းသုတ်းမႃး ၶႃႈေၵႃႈ ႁႃလၢႆးမၼ်းေသ လႆႈၵႂႃႇ ၵပ်ႉသိုပ်ႇၺႃး ၶူးလဵၵ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် 
ၸဝ်ႈႁၢၼ်လၢဝ်သႅင်  ( lekjaoyod@gmail.com ) ႄလႈ ၶႃႈေၵႃႈလႆႈ လုၵ်ႉတီႈတႃႇၵုင်ႈ( Rangoon ) ေသမႃးမူိင်းၵွၵ်ႇ ( Bangkok ) 

                      ၶႃႈၶိုၼ်းဝူၼ်ႉတူၺ်း ပိူၼ်ႈသမ်ႉၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းသုိၵ်း ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ ၊ ၶႃႈသမ်ႉၵူဝ်ဢမ်ႇ

 လႆႈႁဵတ်းသုိၵ်း သမ်ႉလၵ်ႉမႃးႁဵတ်းသုိၵ်း ၊ ၶႃႈေတႇမႃး ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းမိူဝ်ႈပီႈ 2014 လိူၼ် 8 ( ဝၢႆးပွႆး
ပီႊမ်ႂႇတႆးဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ) ဝၼ်းထီႉ 12 ( 12.08.2014 ) ၊ တႃႇေတမႃးႁဵတ်းသုိၵ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈ 
တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈ ယၢပ်ႇၸ်ႂေတႉေတႉ ၊ မႃးႁဵတ်းသုိၵ်းတႆး ဢမ်ႇေပႃးမီးၵူၼ်း ၶႆႈယုမ်ႇ ၶႆႈထၢင်ႇပဵၼ်တ်ႂႈ
ပဵၼ်ၼူိဝ်။ ၵွပ်ႈၶႃႈ ယူႇၼ်ႂးႄၵႈမၢၼ်ႈမႃး မၼ်းေၵႃႈထုၵ်ႇလီပဵၼ်ယူႇ ပဵၼ်ၸုမ်းလ်ႂ ပဵၼ်ၽ်ႂလ်ႂေၵႃႈယဝ်ႉ
ေပႃးလုၵ်ႉတီႈ မူိင်းမၢၼ်ႈ ေသေတမႃးႁဵတ်းသုိၵ်းၼႆႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း မီးသုၼ်ေတလႆႈထတ်း ေတလႆႈ
ပၵ်ႉတႃ တူၺ်းေသႇေသႇ ၼႆႉပဵၼ်ပူိင် ၵူႈတီႈတီႈ တွၼ်ႈတႃႇ မုၵ်ႉၸုမ်း တွၼ်ႈတႃႇ ေတဢမ်ႇတိူဝ်ႉ
ၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းထတ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵူႈေၵႃႉ။ ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းသုိၵ်းမူိဝ်ႈပီ 2014 လႆႈသွၼ်ၵၢၼ်တီႈၼ်ႂး ၵၢၼ်သွၼ်သုိၵ်းႁၢၼ် တီႈပၢင်မၢႆ - 3 ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ၸမ်ၸမ်ၼုိင်ႈပီ
လႆႈလူင်းၵၢၼ်သွၼ်ၵႂႃႇ 2015 ဝၢႆးပွႆး လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ လိူၼ် May - 2015 ၊ ( ပဵၼ်ၸုပ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းမူိဝ်း
ေတႇေတႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တၢင်းသုိၵ်းလွႆ TNLA )  ဝၢႆးသွၼ်ၵၢၼ် သုိၵ်းႁၢၼ်ယဝ်ႉ လႆႈၶဝ်ႈမႃး
တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸုိင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၊ ေတႇၶဝ်ႈ
ႁဵတ်းၶူးသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူဝ်ႈပီ 2015 လိူၼ် July ဝၼ်းထီႉ 10 ၊ မူိဝ်ႈၼၼ်ႉ တုိၵ်ႉပဵၼ်
သိုၵ်း ( 5 ) ပီၵူၺ်း ပႆႇၸ်ႂႈ သုိၵ်းလွၼ်ႉ ။ ထုိင်မႃးဝၼ်းထီႉ 17.07.2015 မႃး ၶႃႈလႆႈၸ်ႂ ၶႆႈပဵၼ်သုိၵ်း
လွၼ်ႉၼႆႄလႈ ေတႇလႆႈသ်ႂႇ သၢႆမၢႆသုိၵ်းလွၼ်ႉၵႂႃႇ ေတႃႇထုိင်ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ယူႇ။
                 မူိဝ်ႈၽွၼ်းယၢမ်းသွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်း ေၵႃႉသုိၵ်းႁၢၼ် တီႈပၢင်မၢႆ - 3 ၼၼ်ႉ မၢင်ပွၵ်ႈေၵႃႈ
ၸ်ႂၸႃႉ တုၵ်ႉၶ ၊ မၢင်ပွၵ်ႈေၵႃႈ ေၵျႃႇသူိဝ်း လႆႈယုမ်ႉ လႆႈၶူဝ် ( မူိဝ်ႈပၢၼ်ၶဝ်ႈပၢင်မၢႆ - 3 ၼၼ်ႉ ေတႇ
ၺႃးၸုပ်ႈ ၶူးၸၢမ်မူိင်း ၶူးမႆႉ ၶဝ် ) ၵၢင်ဝၼ်း သွၼ်ၵၢၼ်တၢင်းဝၼ်း ၊ ၵၢၼ်သွၼ်သုိၵ်း ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်
ၵၢၼ်ပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉၼုိင်ႈဢၼ် ၊ ၼ်ႂးၵၢၼ်သွၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီး လုၵ်ႈၸဝ်ႈ လုၵ်ႈၶုၼ် ၵူၼ်း
ၽၢၼ် ၵူၼ်းမီးသင် ၽဵင်ႇပႅင်း ၵၼ်မူတ်း ။ 

                                               မၢင်ေၵႃႉ လႆႈၸုမ်ႈ ၼွၵ်ႈမူိင်း မႃးေၵႃႈမီး ၵူၼ်းေပႃးၶူးမၼ်း ၸ်ႂႉၵၢၼ်းေၵႃႈေတလႆႈၵၢၼ်း ေပႃးၸ်ႂႉၵိင်ႈေၵႃႈ ေတလႆႈၵိင်ႈ မၢင်ေၵႃႉ သမ်ႉႁဵတ်းၽိတ်း သမ်ႉၶႆႈၶူဝ်
ၵၼ် သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်း ၵၢင်ဝၼ်းယဝ်ႉထုိင်မႃး ၵၢင်ၶမ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶဝ်ႈထႅဝ်ေသ ၽ်ႂေမႃႁွင်ႉၵႂၢမ်း
ၽ်ႂေမႃၵႃႈ ၽ်ႂေမႃ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းပၼ်ၵဝ်ႇ ေၵႃႈႁွင်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်ဢမ်ႇေမႃ ႁွင်ႉသမ်ႉ ၼင်ႈေသ ထွမ်ႇယဝ်ႉ
ႁုၼ်ႉၸွမ်း ၶူဝ်ၸွမ်း ၊ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇၶႆႈ ထွမ်ႇၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၶႆႈႁုၼ်ႉ ၸူိဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၊ မၢင်ေၵႃႉ ေၵႃႈ
ၵႂႃႇႁႆႇၵွင် ႁႆႇမွင်းေသၵႃႈ လၢႆး ၊ ၵႃႈတူဝ်း ႄလႈ ၵႃႈၼူၵ်ႉ။ မၢင်ေၵႃႉသမ်ႉ တူၺ်း TV ၶူးၶဝ်ေတ ဢဝ် Projector ယ်ႂႇယ်ႂႇေသ မႃးႄၼႈ ၸူိဝ်း ။ ၵူၼ်းၸူိဝ်းဢမ်ႇၶႆႈ ႁဵတ်းသင် ၶႆႈလိုၼ်ႈ ၶႆႈၼွၼ်းေၵႃႈၼွၼ်း မၢင်ေၵႃႉသမ်ႉ ဢမ်ႇၶႆႈၼွၼ်း ၶႆႈယဝ်ႉၵၼ် ၊ ၶႆႈလူလိၵ်ႈ ၼႆေၵႃႈႁဵတ်းလႆႈ ယူႇလႆႈ လွတ်ႈလွတ်ႈ
လႅဝ်းလႅဝ်း ၶႃႈေတဝူၼ်ႉႁၼ်ထုိင်လွင်ႈၸူိင်ႉၼႆႉ ဝႃႈ မီးတၢင်းသိူဝ်းၸ်ႂေတႉေတႉ ႄလႈ မီးဢူၺ်းေၵႃႉ
ၼမ်ေတႉေတႉ လုၵ်ႉတီႈ ၵူႈဝၢၼ်ႈ ၵူႈမူိင်း ေသမႃးထူပ်းၵၼ်။
                               ဝူၼ်ႉယဝ်ႉ ၶုၵ်ႉၸ်ႂလႆႈ ၶိုၼ်းၵႂၢမ်းဢူၺ်းေၵႃႉ ႄလႈ ၶူးၶဝ်ၵႆႉလၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ်
ဝႃႈ ႁဝ်းမႃးယူႇၸွမ်းၵၼ် တုၵ်ႉၸွမ်းၵၼ် ၵိၼ်ၸွမ်းၵၼ် ၵိၼ်ၶဝ်ႈေမႃလဵဝ်ၵၼ် သူိဝ်းၸွမ်းၵၼ် ဢူၺ်းေၵႃႉ ေၵႃႈလုၵ်ႉၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းေသမႃး ၵူႈတီႈတီႈ သင်သူမူိဝ်းတူၵ်းၼႃႈတီႈ ဢမ်ႇၼၼ် မူိဝ်း
ေလႇထုိင်ဝၢၼ်းလ်ႂေၵႃႈယဝ်ႉ ၵွပ်ႈသူမီးဢူၺ်းေၵႃႉၼမ် ၵူႈတီႈတီႈ ႄလႈ တုိၼ်းေတဢမ်ႇဢုိပ်းၶဝ်ႈ
တီႈယူႇတီႈၼွၼ်း။ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ယူႇသဝ်းၸွမ်းၵၼ်မႃးၼႆႉ လႆႈဝႃႈမီးၽွၼ်းလီမႃးေတႉေတႉ ေၵျႃႇ
ေၵႃႈေၵျႃႇေတႉေတႉ ၊ ဝၢႆးၶႃႈႁဝ်း သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်း ပၢင်မၢႆ - 3 မႃးယဝ်ႉ လႆႈမႃးယူႇၸွမ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ၼႆႉ
ေပႃးဢမ်ႇၶႆႈယူႇ ဢမ်ႇၶႆႈမုိၼ်ေသဢိတ်း ၊ ဢမ်ႇေၵျႃႇ ဢမ်ႇလႆႈၶူဝ် မိူၼ်မူိဝ်ႈသွၼ်ၵၢၼ် ပၢင်မၢႆ - 3 
ေသဢိတ်းၵႂႃႇၵၼ်ေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈ ။ ပိူၼ်ႈေတႉလၢတ်ႈဝႃႈ သွၼ်ၵၢၼ်ၼႆႉတုၵ်ႉၶ ဝႃႈၶႃႈသမ်ႉဝႃႈ
သွၼ်ၵၢၼ်ၼႆႉ ေၵျႃႇမီးတၢင်းသူိဝ်းၸ်ႂ ၊ ၵူၼ်းၼႆႉလုၵ်ႉမႃးေၵႃႉတီႈေၵႃႉတၢင်း ပဵၼ်ၽ်ႂ ပဵၼ်လုၵ်ႈႄမႈ
ၽ်ႂေၵႃႈဢမ်ႇႁူႉ ယူႇဝၢၼ်ႈလဵဝ်ၵၼ် မႃးႁဵတ်းသုိၵ်းတီႈလဵဝ်ၵၼ် သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်းၸွမ်းၵၼ် ၵမ်ႉဢမ်ႇ
လႃလီၺႃးၵၼ် ( ၵွပ်ႈၵူၼ်းၼမ်ၼႃႇ ) ။   

          ၶၢဝ်းတၢင်း သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်းယဝ်ႉၵႂႃႇလီငမ်းယဝ်ႉၼႆ ေတလႆႈၽၢတ်ႇၵၼ်မူိဝ်း မူိင်းၽ်ႂမူိင်းမၼ်း
 ေတလႆႈမိူဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၽ်ႂၵၢၼ်မၼ်း ၸွမ်းၼူိဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ေၵႃႉသုိၵ်းေၵႃႉႁၢၼ် ႁဝ်းေသႄလႈ ထုိင်
မႃး ၼ််ႂးလိူၼ် May ၸူိဝ်းဢၼ်လႆႈဢွၵ်ႇမူိဝ်းေၵႃႈ ဢွၵ်ႇမူိဝ်း ၵႂႃႇၽ်ႂမၼ်းၵူႈေၵႃႉၵူႈတၢင်း။ ၼ်ႂးၶၢဝ်း
တၢင်း ၸမ်ၸမ်ၼုိင်ႈပီၼႆႉ ေတလႆႈၽၢတ်ႇၵၼ်မူိဝ်းၼႆႉ  ဢွၼ်ၵၼ်ၼမ်ႉတႃတူၵ်း ၸ်ႂလဵၵ်ႉ ေၶႃးၶူမ်
ဢမ်ႇၶႆႈၽၢတ်ႇၵၼ်ေသမူိဝ်း ၊ လိုၼ်းသုတ်းမႃး ထုိင်တီႈ ၶူးသွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်းၶဝ်ေပႃးလႆႈ လိုပ်ႈမိူဝ်း
ၶူးၸၢမ်မူိင်းလၢတ်ႈဝႃႈ သူၶဝ်ၼႆႉ မူိဝ်ႈယူႇၸွမ်းၵၼ် မၢင်ပွၵ်ႈၽိတ်းၵၼ် ေမႃးၵၼ် ၵမ်ႉၼႆႉ ၸမ်ေတ
မူိဝ်းမႃး သမ်ႉမႃးႁႃ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉႁႆႈ ၼမ်ႉတႃတူၵ်းႁိုဝ်ႉ ။ သွၼ်ၵၢၼ်ယဝ်ႉ ႄလႈ ဢွၼ်ၵၼ် ဢွၵ်ႇ
မူိဝ်း မူိင်းၽ်ႂမၼ်းၵူႈေၵႃႉ။


    ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ဢွၵ်ႇမူိဝ်း ၸုမ်း
ပီႈၼွင်ႉ ဢူၺ်းေၵႃႉ ေၵႃႉသုိၵ်းႁၢၼ်
ႁဝ်း ၸုမ်း ထုင်ႉမဝ်း ( 701 ) လႆႈ
မူိဝ်းၺႃး ၸုမ်းဢၢႆလွႆသုိၵ်း( TNLA )
 ၶဝ် လၵ်ႉယိုဝ်း မူိဝ်ႈပီ 2015 ၼၼ်ႉ
ယဝ်ႉ ၊ တႃႇေတ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်း
မိူဝ်းပွတ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ၽၢႆႇသုိၵ်းႁဝ်း
( RCSS/SSA ) ေၵႃႈလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇ
ပၼ်ၶဝ်ယဝ်ႉ ဝႃႈေတလၢတ်းၵႂႃႇသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ။ လႆႈဝႃႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းၵႂႃႇေတႉေတႉ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း
သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်းၸွမ်းၵၼ် တၢင်းဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ၵူႈမူိင်းမူိင်း ၵူႈတီႈတီႈ။ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းမူိၼ်
ၵၼ် ၵိၼ်ၶဝ်ႈေမႃလဵဝ်ၵၼ်ေသ ႁ်ႂႈေမႃဢွၼ်ၵၼ် ႁၵ်ႉၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ယႃႇေပ ၵုမ်ႇ
မဝ်းၸွမ်းၵူၼ်းတၢင်းၶိူဝ်း ႁ်ႂႈမီးၸ်ႂ ေမႃပွင်ႇၸ်ႂ ၼူိဝ်ၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉၸၢတ်း တႆးႁဝ်းေသ ၊ ႁ်ႂႈႁူႉပုၼ်ႈၽွၼ်း
တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ၽ်ႂမၼ်းေသ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈမႃး ႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈေသၵမ်း။ 
                   ၶၢဝ်းတၢင်း လႆႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းသုိၵ်း ႄလႈ သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်း ေတတဵမ်ႈဝႆႉၵႂႃႇႁ်ႂႈပဵၼ်တီႈမၢႆ
တွင်း ၊ ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ် ပီႈၼွင်ႉဢၼ်ၶဝ်ႈမႃး လူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၶႃးႁဝ်းၼၼ်ႉေသၵမ်း မ်ႂႇသုင်
ၶႃႈ။ ၸၢႆးသႅင်သုိၵ်း ( Tai management @ Tai Strategy )
Post >>> ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵွပ်ႈသင် ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇလူလိၵ်ႈ

လွင်ႈၵၢၼ်လူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ၸူိဝ်းၼႆႉ  လမ်လွင်ႈေတႉေတႉ
ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ  ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈေတႁူႉ မူိၼ်ၵၼ်ယူႇ ၊ ၵူၺ်းၼႃႇ ၵွပ်ႈသင်တႃႇ
ေတ လူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းသမ်ႉေပႉမႃးၶၢၼ်ႉ ၊ ဢမ်ႇၶႆႈႁဵၼ်းႁူႉ။
ၵူၼ်းမီးပိၺ်ႇၺႃႇၶဝ် ၵႆႉလၢတ်ႈ “ လွင်ႈလၵ်းလွင်ႈလႅမ် မီးတီႈလိၵ်ႈ ၊ ပပ်ႉ
လိၵ်ႈပပ်ႉလၢႆး ပဵၼ်ဢူၺ်းေၵႃႉ” ၼႆၶႃႈဝႃႈ။ ႁူႉယူႇေတလႆႈ လူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇ
လိၵ်ႈ ၊ သင်ၵႆႉလူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ေတလႆႈၽွၼ်းလီသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ
မၢင်ၸူိဝ်းေၵႃႈေတႁူႉ ေတပွင်ႇၸ်ႂ ၊ ၵူၺ်းၽွၼ်းလီ လူလိၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းလႆႈ
သင်ေတႉေတႉၼႆ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈေတဢမ်ႇေပႃးႁူႉၼမ် ၊ ဢၼ်ၶႃႈႁူႉ ဢၼ်ၶႃႈ
ပွင်ႇၸ်ႂဝႆႉေတႉ ေတမီးယူႇ ( 8 ) ေၶႃႈ -

       1. မီးတၢင်းႁူႉၼမ် ( ေတေမႃေၵႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ )
         ၵူၼ်းၵႆႉလူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ  လွင်ႈယၢပ်ႇၽုိတ်ႇ ၊ လွင်ႈ
သင်ေသဢမ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇေတႁူႉၼမ်ေသပိူၼ်ႈ။ သင်မီးပၼ်ႁႃမႃးေၵႃႈ ေတ
ဝႆႉၸ်ႂယဵၼ်ယဵၼ် ေသႄၵႈၶၢႆ ၊ ၼမ်ႉၵတ်းႄၵႈၶၢႆမၼ်းေၵႃႈ ေတၶိုၵ်ႉတွၼ်း
လီ။ လွင်ႈသင်ေသ ဢမ်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းၵႆႉလူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ၶဝ်ၼႆႉ ေတမီး
ၸ်ႂၶႆႈႁူႉ ၶႆႈႁဵတ်း ၶႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းယူႇေသႇေသႇ ၊ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႃးၸ်ႂလဵၼ်ႈ
ႁဵၼ်း ႁူႉတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလီ ယဝ်ႉေတမီး တၢင်းလွင်ႈယုမ်ႇယၢမ် တူဝ်ၸဝ်ႈ

ၵဝ်ႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ၊ လွင်ႈမီးပၼ်ႁႃ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေၵႃႈယဝ်ႉ ၵွပ်ႈမၼ်းမီး
ၼမ်ႉၵတ်ႉ လူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ဝႆႉႄလႈ ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ မၼ်းေတေမႃ
ႄၵႈၶၢႆလႆႈလီ။ၵွွပ်ႈမီးတၢင်းႁူႉၼမ်ယဝ်ႉ  ၵၢၼ်ယၢပ်ႇ ၵၢၼ်ၽိုတ်ႇ ၶႆႈေပႃႇ
သင်ၶိုၼ်ႈ ေပႃႇမႃး တုိၼ်းေတမီးလွင်ႈၸ်ႂယဵၼ်ေသ ေၵႈၶၢႆၵႂႃႇလႆႈၵူႈလွင်ႈ။

       2. ၸၢတ်ႈပၢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ
         ၵွပ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ လူလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ယဝ်ႉေတႁဵတ်းႁ်ႂႈ ၸၢတ်ႈ
ပၢၼ်ႁဝ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ လႅၵ်ႈလၢႆ ၵႂႃႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ေတၵႂႃႇ လွင်ႈလၢတ်ႈၸႃ ၊
လွင်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်း ၊ လွင်ႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၊ လွင်ႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇပိူၼ်ႈ ၊ ေပႃးႁဵတ်း
ၸူိင်ႉၼႆ ေတပဵၼ်ၸူိင်ႉၼၼ် ၸႃႇၵႂႃႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ
ဢၢၼ်လိၵ်ႈ လူလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ေတႁဵတ်းႁ်ႂႈ တူဝ်ၸ်ႂမၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆ ၵႂႃႇေတႉ
ေတႉ။ သင်ႁဝ်းမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ယူႇေသႇေသႇၼႆ မူိင်းၵမ်ႇၾႃႇလူင်ၼႆႉ
မီးသင်ပဵၼ်သင်ၼမ်ႉၸ်ႂၵူၼ်းမူိၼ်ႁိုဝ် ပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၊ ပဵၼ်ႁဵတ်း
ႁိုဝ်ပဵၼ်သေထး ၊ ေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ႄလႈ ေတပဵၼ်ၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလူင်
ေတႁဵတ်းႁိုဝ် ႁ်ႂႈမၼ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၸႃႉၵႂႃႇၸူိဝ်းၼႆႉ  မၼ်းေမႃၸႅၵ်ႈေၽႇေသ
ေတေမႃႁူႉႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလီ။ ပပ်ႉလိၵ်ႈ ပပ်ႉလၢႆးဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်
လွင်ႈပၼ်တၢင်း ဢုၼ်ႇၸ်ႂႁဝ်း ပၼ်လွင်ႈၵတ်ႉယဵၼ်ႁဝ်း လိုၼ်းသုတ်းမႃး
ေၵႃႈပဵၼ် ဢူၺ်းေၵႃႉလီ ပဵၼ်ၽူႈတတိူင်ႇပၢၼ်ႇႁဝ်း ၊ ပဵၼ်ၽူႈပၼ် ပၢႆး
ဝူၼ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်းႁဝ်း ႄလႈ ၶူးသွၼ်ႁဝ်းထႅင်ႈေသၵွၼ်ႇ။ ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉၵွပ်ႈ
သင်ပိူၼ်ႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၵူၼ်းမီးလုၵ်ႉတီႈလ်ႂမႃး ၊ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈ
ယ်ႂႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈၶဝ်လူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈမႃးလၢႆလၢႆ ႄလႈ ၸွင်ႇၶိုၼ်ႈ
ယ်ႂႇ ၊ ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း တူၵ်းတဵမ်ႇ ငိူင်ႈငဝ်ႇယူႇ
ၼႆႉ ေၶႃႈတွပ်ႇမၼ်းပဵၼ် ၵွပ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ႄလႈလူလိၵ်ႈၵူၺ်း။

       3. ေတမီးလွင်ႈပွင်ႇၸ်ႂၼမ်
         ၵွပ်ႈလူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ၼမ်ၼႃႇႄလႈ ေတမီးလွင်ႈပွင်ႇၸ်ႂ
မႃးၼူိဝ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၊ ၼမ်ႉတွၼ်းလူလိၵ်ႈၼမ် ႄလႈ ေတမီးလွင်ႈပွင်ႇၸ်ႂ
မႃးၼမ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယုၵ်ႉႄၼတူဝ်ယၢင်ႇ ( For Example )
လွင်ႈငူး ၊ ငူးၼႆႉမၼ်းယူႇတီႈလ်ႂ မၼ်းၵိၼ်သင် ၊ ေပႃးမၼ်းေတသၵ်း ေတ
ပဵၼ်ႁိုဝ် မၼ်းၵႆႉၵႂႃႇၸူိင်ႉႁိုဝ် ၸူိဝ်းၼႆႉ ေပႃးႁဝ်းႁူႉႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း လူဝႆႉ
လိၵ်ႈၼႆႉၸုိင် ေတၵႂႃႇၼ်ႂးထူၼ်ႇ ေတၵႂႃႇလ်ႂမႃးလ်ႂေၵႃႈ ယဝ်ႉၵွပ်ႈႁဝ်းႁူႉ
လၢႆးမၼ်းႄလႈ ဢမ်ႇလီၵူဝ်သင် ၊ သင်ပိူၼ်ႈၸ်ႂႉႁဝ်းၺွပ်း ေပႃးႁဝ်းႁူႉလၢႆး
မၼ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈမၼ်းဝႆႉၼႆၸုိင် တႃႇေတၺွပ်း ဢဝ်ေၵႃႈငႆႈငႆႈ ဢွၼ်
ၵူၺ်း။ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း လူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈၽွၼ်း
လီတွၼ်ႈတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ေတႉေတႉ။
ၶႆႈႁဵတ်းသင် ၶႆႈၵႂႃႇလ်ႂ ၶႆႈမႃးလ်ႂ သင်ႁဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်ဝႆႉ ႁူႉဝႆႉလၢႆးမၼ်း လွင်ႈ
မၼ်းၼႆၸုိင် မၼ်းေၵႃႈငႆႈငႆႈ ဢွၼ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းသင် ဢမ်ႇလူ
လိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈသင်ေတႉ ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈသင်ဢမ်ႇပွင်ႇ ပိူၼ်ႈဝႃႈသင်ဢမ်ႇ
ႁူႉ မူိၼ်ၵူၼ်းငိူင်ႈ။

       4. မိူၼ်ႈပႆႇပဵၼ်ေၽး ေတမီးလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ
         သင်ဝႃႈေတႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ ေတႁဵတ်းသင်ေၵႃႈယဝ်ႉ လွင်ႈယုမ်ႈ
ယွၼ်းမၼ်း လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမၼ်းေၵႃႈ မီးၵူႈဢၼ်ယူႇ ၊ လိူဝ်ဝႃႈေတလႆႈ
ႁူႉ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇႁဝ်း ၊ ၼႆႉေၵႃႈေပႃးၵူၼ်းၵႆႉဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ လူလိၵ်ႈ
ၸွင်ႇႁူႉလီ။ ၵၢၼ်ငၢၼ်း လူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ  မၼ်းေတၶဝ်ႈၸ်ႂႉတုိဝ်း
လႆႈလီတီႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ  ပဵၼ်မူိဝ်ႈလူဝ်ႇတႅပ်ႈတတ်းေသဢၼ်ႇဢၼ်ႇ
တႃႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ။ မိူဝ်ႈပႆႉႁဵတ်း ၽိတ်းႁႃးထုၵ်ႇ လီႁႃးၸႃႉ ၸူိဝ်းၼႆႉေပႃးဢမ်ႇ
မီးၼမ်ႉတွၼ်း လူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ဝႆႉေတႉ ေတပဵၼ်ၵူၼ်းၵႆႉၵႆႉႁဵတ်း
ၽိတ်း ၊ ႁဵတ်းၽိတ်းၵႂႃႇၸမ်သုတ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဵတ်း
ၽိတ်း။ ၵူၼ်းလူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းေတႁဵတ်းသင် မၼ်းေတ
ဝူၼ်ႉဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ ေပႃးဝူၼ်ႉယဝ်ႉ ေပႃးႁူႉဝႃႈလီႁဵတ်းယူႇမႅၼ်ႈလွင်ႈ
မၼ်းယူႇၼႆေတႉ မၼ်းတုိၼ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ ၊ မူိဝ်ႈပႆႉပဵၼ်ေၽး မၼ်းၶတ်းၸ်ႂ


ႄဝႈေၽးၵႆလႆႈ။

       5. ေတေမႃဢဝ်တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃတီႈပိူၼ်ႈ
         ၵွပ်ႈမီးၸ်ႂ ပႃးၸ်ႂလူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ႄလႈ ေတေမႃၵႂႃႇႁႃ
လဵပ်ႈႁဵၼ်းၺႃး ၵူၼ်းၸုိင်ႈသဵင်ႈယ်ႂႇ ၵူၼ်းၸိူင်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။
ၵွပ်ႈသင်ပိူၼ်ႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းႁိုဝ်ဝူၼ်ႉ လွင်ႈ
ပၢႆးဝူၼ်ႉပိူၼ်ႈ လွင်ႈလၢတ်ႈၸႃ လွင်ႈတၢင်းၶတ်းၸ်ႂပိူၼ်ႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ
ပိူၼ်ႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းလႆႈ ၵဝ်ေၵႃႈတုိၼ်းေတႁဵတ်းလႆႈမူိၼ်ႈၵၼ် ၸႃႇၵႂႃႇ
ၸူိဝ်းၼႆႉ ေတမီးၼမ်ႉၸ်ႂ ေတမီးႁႅင်းၸ်ႂ ၶိုၼ်ႈေတႃႇသူႈ ဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉ။
တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ ပိုၼ်းႁူႉပိူၼ်ႈ ႁဝ်းၸင်ႇဢဝ်မႃးၸ်ႂႉတိုဝ်းလႆႈလီတီႈတူဝ်
ႁဝ်း ၊ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းမီးသင်ေၵႃႈ ေတႁဵတ်းႁ်ႂႈမၼ်းထုိင်တီႈလႆႈ သင်
ယၢမ်ႈႁဵတ်းၽိတ်းမႃးၼုိင်ႈပွၵ်ႈ ထႅင်ႈၼုိင်ႈပွၵ်ႈမၼ်းတုိၼ်းေတဢမ်ႇပၼ်
ႁႂ်ႈမၼ်းၽိတ်းထႅင်ႈ ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁဵတ်းၽိတ်း ဢမ်ႇ
တွၼ်ႉဝူၼ်ႉၽိတ်းၼႆႉဢမ်ႇမီးၽ်ႂ ၵွပ်ႈမီးတၢင်းၽိတ်းၼမ် ၵွပ်ႈယၢမ်ဝူၼ်ႉ
ၽိတ်းၼမ် ႄလႈ လွင်ႈတၢင်းၽိတ်း လွင်ႈဝူၼ်ႉၽိတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉေတ
ဢဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်ၵၢၼ်တွၼ်ႈသွၼ် ႄလႈ တူဝ်ႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇေၵႃႈ တုိၼ်းေတ
ၶိုၼ်ႈၼႃႈၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ဢမ်ႇယၢမ်ႁဵတ်းၽိတ်းသင်ေသလွင်ႈ ႄလႈ ပဵၼ်
ၵူၼ်းမီးၼႃႈမီးတႃ ပဵၼ်ၵူၼ်းလူင် သေထးၵႂႃႇၼႆႉ ေတဢမ်ႇမီးၽ်ႂ။ ေပႃး
လဵပ်ႈႁဵၼ်းလွင်ႈ ၵူၼ်းၸူိဝ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၶဝ်တူၵ်းသုမ်းမီး
မိူဝ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမီး မိူဝ်ႈၶဝ်ႁဵတ်းၽိတ်းမီး ၵူၺ်းၵႆႉၵႆႉႁဵတ်းၽိတ်းၼႃႄလႈ
တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်တႃႇေတႁဵတ်းၵၢၼ်ထႅင်ႈမူိဝ်းၼႃႈၼႆႉ ၵၢၼ်တႃႇေတႁဵတ်း
ၽိတ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်ေတဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ။ ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ
ၼူိဝ်ၵမ်ႇၾႃႇလူင် ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးလူင်ေသပိူၼ်ႈေတမီးယူႇ 2208 ေၵႃႉ
တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူး တႃႇေတမီးမူိၼ််ၶဝ် တႃႇေတပဵၼ်ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ မူိၼ်
ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉလိူဝ်ေသ လဵပ်ႈႁဵတ်း လူဢၢၼ်ႇလွင်ႈပိုၼ်းၶဝ် ဢမ်ႇမီးသင်
ၼႆႉယဝ်ႉ ၽွၼ်းလီ လူလိၵ်ႈ။

     6. ၵၢၼ်ၶဝ်ႈႁႃ ၵပ်းသိုပ်ႇပိူၼ်ႈလီ
         ၵူၼ်းလူလိၵ်ႈ ႄလႈ ဢမ်ႇလူလိၵ်ႈၼႆႉ ေပႃးမႃးထတ်းတူၺ်း
ဢူၺ်းေၵႃႉ ဢၼ်ၶဝ်လဵၼ်ႈေၵႃႉၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵႂႃႇၵၼ်လီႁႅင်းၼႃႇေတႉ။
ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈပဵၼ်သင် မီးၶၢဝ်ႇသင်ၼႆေၵႃႈ ေတႁူႉတၢၼ်းဢွၼ်
တၢင်းပိူၼ်ႈေသႇေသႇ။ ၵူၼ်းၵႆႉလူလိၵ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ေတေမႃႁူႉတီႈ တဵမ်တီႈ
သုင်ထုၵ်ႇလီလၢတ်ႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီလၢတ်ႈ ၶဝ်ေတႁူႉ ဢဝ်ၵႂၢမ်းေၵႃႉၼၼ်ႉ
ၵႂႃႇလၢတ်ႈေၵႃႉၼႆႉ ၸူိဝ်းၼႆႉၶဝ်ေတဢမ်ႇႁဵတ်း ၵွပ်ႈၶဝ်ႁူႉဝႃႈ ၵၢၼ်လၢတ်ႈ
လွင်ႈပိူၼ်ႈပိူၼ်ႈၼႆႉ ဢူၺ်းေၵႃႉေတႄဢႇ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇပိူၼ်ႈေၵႃႈ ေတ
ဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်း။ ၵူၼ်းလူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ ေပႃးၶဝ်လၢတ်ႈ
ၵႂၢမ်းၼုိင်ႈေၶႃႈ သွင်ေၶႃႈ မၼ်းေတမီးလွင်ႈ သူၼ်ၸ်ႂ ၶဝ်ႈၸ်ႂ ၽ်ႂၽ်ႂထွမ်ႇ
ေၵႃႈ ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၸိိုမ်း ၊ ေတႁႃႁွင်ႉ ၶွၼ်မီး ဢူၺ်းေၵႃႉၼမ်။

       7. မီးလွင်ႈ သ်ႂႇၸ်ႂ ၊ သူၼ်ၸ်ႂ
         ေပႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၢၼ်း ယူႇေၵႃႉလဵဝ်ေသ လူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇ
လိၵ်ႈၼႆႉ ၽူႈတဵမ်ႈလိၵ်ႈ ၽူႈပၢႆၵမ် ၶဝ်ၶႆႈတဵမ်ႈလွင်ႈသင် ၶႆႈမၢႆထုိင်သင်ၼႆ
ေၵႃႈ ႁဝ်းေတပွင်ႇၸ်ႂလီလီ။ ၵူၼ်းလူလိၵ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈၶဝ်မီးၸ်ႂၼိမ် မီးၸ်ႂ
သမထိႉ ၼမ်ႄလႈ သင်မီးပၼ်ႁႃမႃးေၵႃႈ ေတေမႃဝႆႉၸ်ႂ ယဵၼ်ယဵၼ်ေသ
တႅပ်းတတ်း ထုၵ်ႇထုၵ်ႇ။ ေပႃးတူၺ်း ၵူၼ်းလူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ၼႆႉသင်
ၶဝ်လူလိၵ်ႈၼႆၸုိင်ႈ ၸ်ႂၶဝ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ေတဢဝ်ၵႂႃႇဝႆႉတီႈ ၼ်ႂးပပ်ႉ
ၼၼ်ႉမူတ်းႄလႈ လွင်ႈသ်ႂႇၸ် ၊ သူၼ်ၸ်ႂၶဝ်ေၵႃႈ ၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉေတႉေတႉ။
ၵွပ်ႈၼႆယဝ်ႉ ၵူၼ်းလူလိၵ်ႈ ၶဝ်တၢင်ၼမ်ၼႆႉ ေတမီးၸ်ႂ ၼိမ် ႄလႈ ၸ်ႂ
ယဵၼ်ေတႉေတႉ။

       8. လွင်ႈၼွၼ်းၾၼ်
         ၵူၼ်းလူလိၵ်ႈၼမ်ၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇမူိၼ်ပိူၼ်ႈ ၶဝ်မီးပၢႆးဝူၼ်ႉၶိုၵ်ႉ
လိူဝ်ေသၵူၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇလူလိၵ်ႈ ေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈ ၊ ဢၼ်ပိူၼ်ႈဝူၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ဝူၼ်ႉႁၼ်လႆႈလီေသ ေမႃႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ
လႆႈလီ။ ဢမ်ႇႁဵတ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီး လိူဝ်ေသဝႃႈပႆႇ
လႆႈႁဵတ်းၵူၺ်း ၼမ်ႉၸ်ႂ ၵူၼ်းလူလိၵ်ႈၼႆႉ ေတေမႃမီးၵႂႃႇၸူိင်ႉၼႆ။ ပပ်ႉ
လိၵ်ႈပပ်ႉလၢႆးဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းသုၵ်ႉသၵ်း မိူၼ်ၼင် ႁိူၼ်းၵူင်ႇၵၢဝ် ၊ ႁူႉ
ဝႃႈမၼ်း သုၵ်ႉသၵ်းၵႃႈႁိုဝ် ၼိုင်ႈၶႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ႁႃလူ ႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁူႉ
ဢဝ်တိၵ်းတိၵ်း။


ၸၢႆးသႅင်သုိၵ်း ( Tai management @ Tai Strategy )

Post >>> ShanStateDefenceArmy

Share:

ပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇၵဝ်ၶႃႈ
မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဝ်းၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈ ငိၼ်းၸူမ်း ဢၼ်
ၽူႈလူလိၵ်ႈတႆး ၊  ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် မႃးပၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈတူၺ်း
ၼ်ႂး Website ေသ ၊ ၶဝ်ႈမႃး ဢၢၼ်ႇတူၺ်း ပိုၼ်း တူဝ်ၶႃႈ
ဢၼ်ႇပွတ်းၼႆႉၶႃႈ ၊ ၸုိဝ်ႈၶႃႈေတႉ ေတမီးလၢႆလၢႆၸုိဝ်ႈ
ၵွပ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်  ၵႂႃႇၵူႈတီႈ ႄလႈ ေတလႆႈၸ်ႂႉ
ၸုိဝ်ႈလပ်ႉလပ်ႉၽွင်ႈယူႇ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ေတႉ ေတႁူႉ
ၸၵ်းၶႃႈဝႃႈ ၸၢႆးသႅင်သုိၵ်း ၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၼႃႇ မီးတၢင်းၼမ်
ယူႇယဝ်ႉၸုိဝ်ႈၶႃႈၼႆႉ -
        မူိဝ်ႈယူႇႁူိၼ်းေတႉ ဝႃႈ ၸၢႆးဢၢႆႈလူႇ ၊ သင်တဵမ်ႈဝွၵ်းမႃး သမ်ႉၸ်ႂႉဝႆႉ သိူဝ်ႁၵ်ႉမူိင်း ၊ မူိဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းႄၶႇ ၸုိဝ်ႈႄၶႇ ေတႉပဵၼ် ဢႃးဝႂၢင်း ၊ ၵိူတ်ႇမိူဝ်ႈပီ 1990
တီႈ ဝဵင်းေၵးသီး မူိင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၊ ေတမီးပီႈၼွင်ႉ သၢမ်
ေၵႃႉ ၊ ၶႃႈႁဝ်းပဵၼ် ေၵႃႉယ်ႂႇသုတ်း။
ထုိင်မႃးမူိဝ်ႈ ဢႃႇယု 7 ၶူပ်ႇ ၊ ဢိင်ၼူိဝ် ငဝ်းလၢႆး ႄလႈ လႆႈၶၢႆႉၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈဝဵင်းမူိင်းသဵၼ်ႈဝီ မူိင်း
တႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ဝၢႆးယူႇ ႁူင်းႁဵၼ်းထုိင် ၸၼ်ႉ - 4 ယဝ်ႉ ၶိုၼ်းလႆႈၶၢႆႉ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ - 5 တီႈ ဝဵင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ မူိင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ၵွပ်ႈငဝ်းလၢႆး ပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇ ဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂလီ ႄလႈ ၸၼ်ႉ - 10 
မႃးၶိုၼ်း ၶၢႆႉၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ - 10 တီႈ ဝဵင်းပၢင်ဢူႈလူင် ( Pyi Oo Lwin ) တီႈ မူိင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ( မိူဝ်ႈလဵဝ်ေတႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇ ၼ်ႂးတိူၼ်း မၢၼ်းေလးပႅတ်ႈ ) ၊ ဢွင်ႇၸၼ်ႉ - 10 တီႈ ဝဵင်း
ပၢင်ဢူႈလူင် ယဝ်ႉႄလႈ တႃႇေတၶိုၼ်ႈ ၸၼ်ႉၸွမ် ၼၼ်ႉ ၊ ၵွပ်ႈ မီးပၼ်ႁႃ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ဢိတ်း
ဢိတ်း ႄလႈ လႆႈၶိုၼ်း မႃးၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် တီႈဝဵင်းလူင် လႃႈသဵဝ်ႈ ၽၢႆႇပၢႆးၼပ်ႉ ( Math: ) ၊ မူိဝ်ႈၽွင်း ယၢမ်း ၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ၸုိဝ်ႈေတႉ ေတၸ်ႂႉဝႆႉ ၸၢႆးဢၢႆႈလူႇ 
တူၺ်းငဝ်းလၢႆး ႁူင်းႁဵၼ်း ပၢႆးပိင်ႇၺႃႇ ဢမ်ႇၶိုၵ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂလီထႅင်ႈ ႄလႈ ထုိင်မႃး မူိဝ်ႈပီ 2010 ၸင်ႇလႆႈ
ၶၢႆႉ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ေသ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ဝဵင်းလူင် တႃႇၵုင်ႈ ( Yangon ) တီႈ မူိင်းမၢၼ်ႈ ( ႁူင်းႁဵၼ်း တႃၵုင်ႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇ Dangon East University ) ။ ဝၢႆးထုိင် တီႈမူိင်းမၢၼ်ႈ
ၼၼ်ႉ  ၶႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း သင်ေၵႃႈငႆႈ ပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇ ေၵႃႈလႆႈဝႃႈ မူိၼ်ၸ်ႂ ၶႆႈၶိုၼ်ႈ ၽၢႆႇသင်ေၵႃႈလႆႈ။ ထုိင်မႃး မူိဝ်ႈပီ 2012 မႃးၶႃႈ ႁဝ်းလႆႈၶိုၼ်ႈ ႁပ်ႉဢဝ်သူး ၸုမ်ႈ ( Graduation ) တီႈ မူိင်းမၢၼ်ႈ ၽၢႆႇ ပၢႆးၼပ်ႉ ( B.Sc < Mathematic> ) တီႈတႃႇၵုင်ႈၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉ ၊ ေပႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်း
တၼ်းၼႆ ၊ လႆႈၶတ်းၸ်ႂ ၶိုၼ်ႈၽၢႆႇပၢႆး ဢၢႆႇထီႇ ( IT  = International Of Technology ) ထႅင်ႈေသ ၊ 
ထုိင်မႃး 2013 ၽၢႆႇပၢႆး ( IT ) ၼႆႉ ၶႃႈေတယဝ်ႉၵႂႃႇ လႆႈ ၸုမ်ႈ
( Diploma ) ထႅင်ႈတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ( National Management College In Rangoon ) ၵွပ်ႈၼႆ ၵၢၼ်ဝႃႇသၼႃႇ ၶႃႈေၵႃႈ လႆႈဝႃႈ ပႃးၸ်ႂၽၢႆႇ
ဢၢႆႇထီႇ ( IT ) ေတႉေတႉ။ ထုိင်မႃး 2013 ၸမ်သဵင်ႈ
ၼၼ်ႉ လႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈပၢႆး ဢၢႆႇထီႇ ( IT ) တီႈၼွၵ်ႈ
မိူင်း မူိင်းသိင်ႇၵပူႇ ( Singapore ) ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း 4 လိူၼ် ၊ ၵွပ်ႈ
ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႄလႈ ထုိင်မႃး 2014 ၵၢင်လိူၼ် ၶိုၼ်း လႆႈ
ပွၵ်ႈ မႃးၶိုၼ်း တီႈ ဝဵင်းလူင် တႃႇၵုင်ႈၶိုၼ်း ၊  မူိဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း တီႈ
မူိင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းလူင် တႃႇၵုင်ႈ ၼၼ်ႉေတႉ ၊ ဢၼ်ၶႃႈ ၶႆႈႁဵတ်း ၶႆႈပဵၼ်လိူဝ် ေသ
ပိူၼ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်း ေႁႃႈႁူိဝ်း ( Driver Ship ) လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ၊ လႆႈၵႂႃႇတွပ်ႇသွင်ပွၵ်ႈ။ တူၵ်းတၢင်း
သွင်ပွၵ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈ ဢွင်ႇေသပွၵ်ႈ။ ၵွပ်ႈဝႃႈၶႃႈႁဝ်းမီး လွင်ႈယူပ်ႈယွမ်း ၽၢႆႇပၢႆးသၢႆတႃ ( Eye ) ၵွပ်ႈမၢၵ်ႇတႃ ၶႃႈ ဢမ်ႇလီ
လႆႈသ်ႂႇမၢၼ်ႇတႃ ႄလႈ တူၺ်းတၢင်းၵႆ ဢမ်ႇႁၼ်။ ၵွပ်ႈၼႆ ႄလႈ လႆႈတူၵ်းသုမ်း တိုဝ်ႉတၢင်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း
ဢႃႇယု 15 ထုိင် 25 ၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၽွင်းမူိဝ်ႈႁႃ ပိၺ်ႇၺႃႇ ႄလႈ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ။ မူိဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတီႈ
ဝဵင်းတႃၵုင်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႇေတႄၵႈၶၢႆလႆႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ မူိဝ်ႈၽွင်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈေၵႃႈ 
လႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ပိုတ်ႇလၢၼ်ႉ Internet ( Cyber Net Shop ) ႄလႈ လွင်ႈသုိဝ်ႉၶၢႆ ၼင်လိၼ် တီႈလိၼ် မူိင်းမၢၼ်ႈ။

 
              မိူဝ်ႈၶႃႈ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း မူိဝ်ႈပဵၼ် ပၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼၼ်ႉ ၶႃႈလႆႈၸ်ႂ လူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ႄလႈ ၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်းလူိဝ်ေသပိူၼ်ႈ။ ၼမ်ႉၵႂၢမ်း ယုမ်ႇယမ်တူဝ်ၶႃႈ ယၢမ်ႈတၢမ်းဝႆႉဝႃႈ  ၸူဝ်ႈၶႃႈ လႆႈမီး ဢႃႇယု
တိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းယူႇၼႆႉေတႉ  လိူဝ်ေသၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်း ဢမ်ႇမီးသင်ထႅင်ႈ ၶႃႈၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈၸူိင်ႉၼႆ။ ၵူၺ်း
ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ဢိင်ၼူိဝ်ငဝ်းလၢႆး ႄလႈ ၶႃႈႁဝ်း လႆႈယၢၼ်ၵႆပႅတ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ဢၼ်ၶႃႈၶႆႈၶိုၼ်ႈ ဢၼ်
ၶႃႈယၢမ်ႈၼွၼ်းၾၼ်မႃးၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ ၊ ယိူင်းဢၢၼ်း ၶႃႈ ၊ မူိဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၶႃႈၶႆႈပဵၼ်ၵူၼ်း ေႁႃႈႁိူဝ်း
( Driver Ship )  ေသပိူၼ်ႈ ၊ လွင်ႈၼွၼ်းၾၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈမီးမူိၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ဢိင်
ၼူိဝ်လွင်ႈငဝ်းလၢႆး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႄလႈ မၢင်ပွၵ်ႈေၵႃႈ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ႁဝ်းၸင်ႇပဵၼ်လွင်ႈ Opposite
 ယူႇ။ ၼႆႉပဵၼ် ပိုၼ်းပွတ်းပွတ်းဢွၼ်ႇၶႃႈ လွင်ႈပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇၶႃႈ ။
                 သင်ပဵၼ်လႆႈေတႉ  ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ ၶႆႈလႆႈ M.Sc / M.A ၸုမ်ႈလူင် - ၸုမ်ၶူးလူင် မူိၼ်ပိူၼ်ႈ
( ၽၢႆႇ ပၢႆး International Technology ) ယူႇၵူၺ်း ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ၵၢၼ်ဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်း ႄလႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ပဵၼ် ဝႆႉၼႆႉ ႁူႉဝႃႈလွင်ႈယ်ႂႇလိူဝ် ေသပိူၼ်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႄလႈ ၸင်ႇလႆႈဢွၵ်ႇၵႆ ႁူင်းႁဵၼ်း 
ပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇမႃး။ ၸူဝ်ႈပၢၼ် ႁဝ်းမီးၶၢဝ်းယၢမ်း ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ႁဵၼ်းႁ်ႂႈထုိင်တီႈ ယႃႇေပ ႁ်ႂႈမၼ်း
သုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလၢႆလၢႆ။ ဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး ၶႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၶႆႈႁဵၼ်းေတႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ေတဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ
ၵွပ်ႈ ငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမူိင်း ႁဝ်း ႄလႈ ငဝ်းလၢႆး ဝၢၼ်ႈမိူင်း မူိင်းပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်။
                ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ သင်ဝႃႈၶႃႈ ႁဝ်းလႆႈတဵမ်ႈ လႆႈႁဵတ်း ၽိတ်းၵႂႃႇတီႈ ဢၼ်သူၸဝ်ႈ
ဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂ ႄလႈသင် လႆႈတဵမ်ႈၽိတ်း ႄလႈသင် ဝၢင်းၶႂၢင်း ပၼ်ၶႃႈႁဝ်းၽွင်ႈ ၊ ၶႃႈပဵၼ်တႆးယူႇ လိၵ်ႈ
တႆးေတႉ တဵမ်ႈဢမ်ႇေပႃးပီႇလီႄလႈ ႁူႉတူဝ်ယူႇၶႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ မူိဝ်ႈႁဝ်းေၵႃႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ေပႃးေတ
သွၼ်လိၵ်ႈတႆးၼႆ လႆႈလၵ်ႉၵႂႃႇသွၼ်ဢဝ်တီႈ ၵွျင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၵူၺ်း သင်သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႁၼ် ၶဝ်သမ်ႉ
ေတေပႃႉ မၢတ်ႉ ဢဝ်တၢႆ။ သုိၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ယၢမ်ႈလၢတ်ႈတီႈ ၼ်ႂးႁွင်ႈႁဵၼ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉဝႃႈ လိၵ်ႈတႆး
ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်လိၵ်ႈၵူၼ်းထိူၼ်ႇ ပဵၼ်လိၵ်ႈၵူၼ်းယွၼ်း ( ရွမ္းသူပုန္စာ ) ၵွပ်ႈၼႆ သွၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ၊
ေပႃးၶႆႈသွၼ်ေၵႃႈ လႆႈလၵ်ႉသွၼ်ဢဝ် မၢင်ပွၵ်ႈ ၵႂႃႇလဵင်ႉၵႂၢႆးေသ သွၼ်ၼူိဝ်လင်ၵႂၢႆးမႃးေၵႃႈ ယၢမ်ႈမီး
မႃးယူႇ ၊ ၵွပ်ႈၼႆဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ ၶတ်းၸ်ႂ တဵမ်ႈ ၶတ်းၸ်ႂႁဵၼ်း ဢဝ်ႁ်ႂႈမၼ်းပဵၼ်ပဵၼ်ယူႇ ၊
သင်ဝႃႈလႆႈတဵမ်ႈၽိတ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸ်ႂေၵႃႈ ၶႂၢင်းပၼ်ၶႃႈ ယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ေသၵမ်းၶႃႈ ၼႆႉပဵၼ် ပိုၼ်း
ပွတ်းဢွၼ်ႇၶႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈ ပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇ ၶႃႈႁဝ်းၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


ၸၢႆးသႅင်သိုၵ်း ( Tai management @ Tai Strategy)
Post >>> ShanStateDefenceArmy  
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts