ၸုမ်းသုိၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လုၵ်ႉတီႈလ်ႂမႃး?


ပပ်ႉပွၵ်ႈၵမ်း (2)
    
       ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼပ်ႉယၢမ်ထိုင် ြၽႃးြတႃး ေပႃႈတၢင်းႄမႈ ႄလႈ ဢိၵ်ႇပႃးၶူးသွၼ်ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉယူႇၶႃႈ။ ပပ်ႉဢၼ် ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း  တႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးပွၵ်ႈၵမ်း (2) ဢၼ်ပၼ် ၸိုဝ်ႈပပ်ႉဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းသုိၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လုၵ်ႉ တီႈလ်ႂမႃး? ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်တႅမ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ ႄလႈ လႆႈပိုၼ်ၶၢႆႇၵႂႃႇၼ်ႂးမိူင်းတႆး ၵူႈတီႈတီႈယဝ်ႉၶႃႈ။
      တႃႇေတတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးလႆႈ  ပပ်ႉပွၵ်ႈၵမ်း (2)  ၸုမ်းသုိၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လုၵ်ႉ တီႈလ်ႂမႃး? ၼႆႉ ၶႃႈ ႁဝ်းလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လႆႈဢဝ် ေၶႃႈမုၼ်း ၵူႈတီႈတီႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၼ်ႂးပပ်ႉမၢၼ်ႈ ၊ Time Magazine ၊ Washington Post ႄလႈ Asia Magazine လၢႆလၢႆတီႈယူႇ။ ဢၼ်လႆႈတႅမ်ႈၼ်ႂး ပပ်ႉလိၵ်ႈ ၸုမ်းသုိၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လုၵ်ႉ တီႈလ်ႂမႃး? ၼႆႉ ဢမ်ႇပႃး တီႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း လႃႈလီတႅမ်ႈသင်
 သင် ေသဢိတ်းၶႃႈ။ ေတပဵၼ်ေၶႃႈမုၼ်း ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸ်ႂႈမၼ်းလၢႆလၢႆ။ သင်ၽူႈလ်ႂေၵႃႉလႆႈ လႆႈလူဢၢၼ်ႇပပ်ႉ ၸုမ်းသုိၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လုၵ်ႉ တီႈလ်ႂမႃး? ယဝ်ႉၼႆ ေတႁူႉပွင်ႇၸ်ႂမႃး လီယူႇ။ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶႃႈႁဝ်း လႆႈတႅမ်ႈ ၸုမ်းသုိၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လုၵ်ႉ တီႈလ်ႂမႃး? ၼႆႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ၸၢင်းပႅင်းၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼ်ႂးမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းသင် ေသဢိတ်းၶႃႈ။  ေၶႃႈယိူင်ဢၢၼ်း
ၶႃႈႁဝ်းလႆႈတႅမ်ႈ လွင်ႈၸုမ်းဝႃႉ ၼႆႉ ၶ်ႂႈႁ်ႂႈ ၵူၼ်းလူင် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆးႁဝ်းမီးပၢႆးဝူၼ်ႉမ်ႂႇႄလႈ ၶ်ႂႈႁ်ႂႈေမႃ ၸ်ႂႉတိုဝ်း လွၵ်းလၢႆးၵူႈပိူင်ပိူင်ယူႇ။ လွင်ႈၸုမ်းဝႃႉၶဝ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ပွတ်းႁွတ်ႇႄလႈ ပွတ်းၸၢၼ်း ဢဝ် ပိူင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ႄလႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ၶႃႈႁဝ်းေတ တႅမ်ႈပႃးဝႆႉၸွမ်းယူႇ။

လင်သိူဝ်ႈပပ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်း (2)

           ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶႃႈႁဝ်း ၸ်ႂႉတိုဝ်းပၼ် ၸိုဝ်ႈပပ်ႉ ၸုမ်းသုိၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လုၵ်ႉ တီႈလ်ႂမႃး? ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ  ၽူႈပၼ်ႁႅင်းလူပပ်ႉၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မႃးဝႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၸ်ႂႉတိုဝ်းၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႃႈ  မိူင်းဝႃႉ ၼႆေၵႃႈမီးယူႇ။ ထီႉၼိုင်ႈေတႉ  ၶႃႈႁဝ်းေတတႅမ်ႈၸ်ႂႉ တိုဝ်းၸွမ်း ၼင်ႇၸိုဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းၶဝ် ၵွပ်ႈဝႃႈ ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ပိူင် ၵူႈမိူင်းမိူင်းပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸွမ်းေၶႃႈၸ်ႂႉၽ်ႂၸုမ်းမၼ်း ႁဝ်းေတတႅမ်ႈလွင်ႈၽ်ႂ လွင်ႈၸုမ်းၽ်ႂ လွင်ႈသင် ေၵႃႈလီ ေတလႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်း တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈပၼ် ႁ်ႂႈမၼ်းတဵမ်တဵမ်ႇထူၼ်ႈထူၼ်ႈယူႇ။ ထီႉသွင်  ေၶႃႈၸ်ႂႉတိုဝ်း  မိူင်းဝႃႉ  ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းယၢမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃး ၼ်ႂးၵူႈပပ်ႉပပ်ႉႄလႈ ဢိၵ်ႇပႃးမိူဝ်ႈပၢၼ်ႇ ဢၢင်းၵိတ်း ၶိုၼ်ႈမႃးယိပ်း ၵုမ်းၵမ်မိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ( Federation Of Shan States 1922 - 1948 ) ေၵႃႈ ေတလႆႈ ႁၼ်ၶဝ်တႅမ်ႈဝႆႉပႃး လွင်ႈမိူင်းဝႃႉယူႇ။  ဝႃႉၼႆႉ  ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉႁဝ်းၶဝ်မႃး ၵူႈပၢၼ်ႇပၢၼ်ႇ ႄလႈ ေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇေပႃးမီး ၽူႈလ်ႂေၵႃႉလ်ႂ သူၼ်ႇၸ်ႂမႃးၼိူဝ်ၶဝ်ေသပွၵ်ႈ ေတႃႇထိုင် မႃး ပၢၼ်ႇဢူးၼူႉ ယိပ်းၵုမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး။ ဝၢႆးေသၶႃႈႁဝ်း လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လူဢၢၼ်ႇမႃးၼ်ႂးပပ်ႉၸိူဝ်း ၼႆႉယဝ်ႉေၵႃႈ ယၢမ်ႈၶဝ်ႈထၢမ်ႇၵႂႃႇၸူးတီႈ ၸဝ်ႈပိုၼ်းလူင် ႄမႈၶူးၶိူဝ်းသႅၼ် ယူႇၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဝႃႉၼႆႉ ယၢမ်ႈမီးမိူင်းမႃးၼႆႉ ၸွင်ႇၸ်ႂႈႄတႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယူႇ။ တီႈ တွၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၸၢႆးၶမ်းမိူင်း ( Dr. Sai Kham Mung ) ေၵႃႈ ၶႃႈႁဝ်းယၢမ်ႈၶဝ်ႈထၢမ်ႇမၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ လွင်ႈဝႃႉယၢမ်ႈမီးမိူင်းၼႆႉ ၸွင်ႇၸ်ႂႈႄတႉၸိူဝ်း ၼႆႉမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

ၸုမ်းသုိၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လုၵ်ႉ တီႈလ်ႂမႃး?

          ၸ်ႂႉၸိုဝ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈလီယဝ်ႉ  မိူင်းတႆးႁဝ်းဢမ်ႇၶ်ႂႈပၼ် ဢမ်ႇၶ်ႂႈႄၽပၼ်ဝႃႉ ၼႆေၵႃႈၶ်ႂႈယဝ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇမီး ဢၢပ်းၼၢပ်ႈသင် တႃႇေတၵႂႃႇၶတ်းၶဝ်လႆႈ ၼ်ႂးၼႃႈတီႈၶဝ်  ၊ တီႈႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇမီးဢၢပ်းၼၢပ်ႈထိုင်လ်ႂၼၼ်ႉ ႁဝ်းယႃႇေပ ဢဝ်ၸ်ႂႁဝ်းပဵၼ်လွင်ႈယ်ႂႇေသ ေသႉႄၼးႁဵတ်းႁ်ႂႈၼ်ႂး မိူင်းၸိုင်ႈတႆး တႅၵ်ႈယႆႈ ၊  သူပ်းႁဝ်းေတႉလၢတ်ႈယူႇ ဢမ်ႇၶ်ႂႈပၼ်ဝႃႉၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼ်ႂးမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၶ်ႂႈ ပၼ်ဝႃႉ မီးမိူင်းဝႃႉ  ၵူၺ်းတူဝ်ႁဝ်း(တႆး)ၶႃႈလူး မီးၽူႈလ်ႂ ၽ်ႂလ်ႂ သမ်ႉလူင်းသူၼ်းတုမ်ႇႄလႈ ၶဝ်ႈႁႃ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၶဝ်လ်ႂ ဢမ်ႇမီးၽူႈလ်ႂၽ်ႂလ်ႂ သူၼ်ႇၸ်ႂၼိူဝ်ၶဝ်သင်။ ႁဝ်းဢမ်ႇပၼ်လႆႈ မိူင်းဝႃႉ ၼႆေၵႃႈ မၼ်း ယူႇတီႈၶဝ်ၵူၺ်း ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၶဝ်မီး ဢၢပ်းၼၢပ်ႈၼ်ႂးၼႃႈတီႈၶဝ် 100% ထိုင်တီႈ လူင်ပွင် ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႇႁဵတ်းသင်ေတႃႇၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 1948 ၼႆႉ  တႆးသုမ်းမိူင်းပၼ် သၢၼ်လွႆ ၶၢင်ႇ ယဵၼ်းပဵၼ် မိူင်းၶၢင်ႇပႅတ်ႈ ထီႉသွင်သမ်ႉ  မိူင်းဝႃႉယဵၼ်းႁၢႆပဵၼ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈၼ်ႂးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇႄလႈ ၶဝ်ႈပႃးၵႂႃႇၼ်ႂးမိူင်းႄၶႇ (4) ဝၢၼ်ႈ။ ၶ်ႂႈႁ်ႂႈ တႆးႁဝ်းဢဝ် ပၢႆးဝူၼ်ႉၼၢမ်းၼႃႈေသ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူႈေၵႃႉ ယႃႇ ေပဢဝ်ၸ်ႂ ဢႃးလူမ်း ၼၢမ်းၼႃႈေသႁဵတ်းၵၢၼ်။

ၼၢင်းႁၢၼ် သိုၵ်းဝႃႉ

            တူဝ်ၶႃႈႁဝ်းပဵၼ်တႆးၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈေၵႃႉၼိုင်ႈေသ  ဢမ်ႇလႆႈၸႅၵ်ႈၸိူဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင် ၽ်ႂမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽ်ႂမီးတၢင်းႁူႉ ၽ်ႂဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈေၵႃႈ ႁ်ႂႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇ။  ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းလီၵူဝ်ၼႃႇ ယႃႇေပႁၵ်ႉလၢႆးတႃမွတ်ႇ   ေပႃးႁဝ်းႁၵ်ႉမိူင်းတႆးႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်းေၵႃႈေတ လႆႈေမႃႁၵ်ႉပႃးတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း  ႁၵ်ႉၶိူဝ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေသ သမ်ႉၸၢင်းတၢင်ႇၶိူဝ်းၼၼ်ႉယႃႇေပႁဵတ်း ၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႃႇမွတ်ႇ။
              ၸုမ်းသုိၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လုၵ်ႉ တီႈလ်ႂမႃး? ၼႆႉၶႃႈႁဝ်း ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတုိၼ်း ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ မၼ်းတိုၼ်းမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ေၵႃႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ေတပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းၼႃႈၼႆၶႃႈႄလႈ ၶ်ႂႈႁ်ႂႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းႁူႉ လိၵ်ႈတႆး ေမႃလိၵ်ႈတႆး ၶ်ႂႈႁ်ႂႈေမႃလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းတႆး ( Mother Language ) ၵူႈေၵႃႉဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ ေပႃးၼၼ် လိၵ်ႈတၢင်ႇၶိူဝ်း ေတသွၼ်ၼပ်ႉဢဝ်ငၢႆႈငၢႆႈၵူၺ်း။ သင်ဝႃႈ မီးၽူႈလ်ႂ ၶ်ႂႈလူဢၢၼ်ႇ ၶ်ႂႈပၼ် ႁႅင်းပပ်ႉ ၸုမ်းသုိၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လုၵ်ႉ တီႈလ်ႂမႃး? ၶႃႈႁဝ်းၼႆၸိုင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇလႆႈ တီႈလၢၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ

 • တႃႈၵုင်ႈ
  1. လၢၼ်ႉမွၵ်ႇၵူႈသွႆႈလႅင် (ၵွျင်းၵဝ်ႈလၵ်း)


 • မိူင်းတႆး
  1.  ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး - (လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉဝူင်းဝၼ်း)
  2.  ပၢင်လူင် - (လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉ ပဝ်းႁွမ်)
  3.  သီႇ​​ပေႃႉ- (လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉ ၵွၼ်းၶမ်း)
  4.  လႃႈသဵဝ်ႈ - (လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉ သၢႆဝၼ်းလႅင်း)
  5.  မူႇၸႄႈ - (လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉထႆးလႅင်း)
  6.  တႃႈၶီႈလဵၵ်း - (လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉ သဵင်ၵွင်တႆး)


 • မိူင်းထႆး
  1.  လၢၼ်ႉၶူးမိူင်းလီ (ၵဵင်းမႂ်ႇ 0887891968)

        သင်ၽူႈလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးၶႃႈႁဝ်းၶဝ် လႆႈလူဢၢၼ်ႇယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းယ်ႂႇယ်ႂႇ
ၼမ်ၼမ်ၶႃႈ ၶိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မႃးလႆႈတီႈ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်းလႆႈယူႇၶႃႈ။ တီႈတႅမ်ႈၽိတ်းေၵႃႈ ေတမီး တီႈဢၼ်တႅမ်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸ်ႂသူၸဝ်ႈေၵႃႈ တိုၼ်းေတမီးယူႇၶႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ        ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသင် ဢၼ်တဵမ်ႇထူၼ်ႈသင်လႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းယုမ်ႇယၢမ်ႈပွင်ႇၸ်ႂၵူႈၶၢဝ်းယူႇၶႃႈ။
          
           ငိၼ်းၸူမ်းတီႈၽူႈ ပၼ်ႁႅင်းပပ်ႉလိၵ်ႈ လၢႆးတႆးႁဝ်းႄလႈ တီႈဢၼ်ၶဝ်ႈမႃး လဵပ်ႈႁဵၼ်း လူဢၢၼ်ႇၵႂႃႇၼ်ႂး Website ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ယ်ႂႇယ်ႂႇ ၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ ၊  ငိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈၶဝ်ႈမႃး လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼ်ႂး Website ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉထႅင်ႈယ်ႂႇ ယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ။
ယွၼ်ႉမ်ႂးလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼမ်ယဝ်ႉ မိူဝ်းၼႃႈမ်ႂးတိုၼ်းေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ

လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ၼမ် ေတလႆႈတၢင်းႁူႉၼမ်ၼမ်


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ႁ်ႂႈပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႃႉ
      မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07.07.2019 လႆႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇ ဢူၺ်းေၵႃႉ လီ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ႁဝ်းၶဝ်တၢင်း (2)ေၵႃႉယူႇ ႁ်ႂႈၶူးႁဝ်း ၶူးၸၢႆးသၢႆမိူင်းႄလႈ ၶူးယိင်းသႅင်ႁဝ်း ၶဝ်ႁၵ်ႉၵၼ် ႄလႈ  ႁ်ႂႈပဵၼ်ၽူႈထိင်း သိမ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႄလႈ ႁ်ႂႈမီး လုၵ်ႈလၢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼမ်ၼမ် ေသ ႁ်ႂႈပဵၼ်ႁႅင်းမိူင်းတွၼ်ႈတႃႇမိူဝ်းၼႃႇေသၵမ်း။ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းၸွမ်း ႄလႈ မီးလွင်ႈသိူဝ်းၸွမ်း ႄတႉႄတႉ တီႈလႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈၶူးႁဝ်းၶဝ်ၼႆႉယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ။

 သႅင်လၢဝ် ၊ ၼူၼ်းႁွမ် ၊ သႅင်ႁၢၼ် ၊ သႅင်သိုၵ်း ၊ ယိင်းသႅင် (ၸဝ်ႈသၢဝ်) ႄလႈ ၸၢမ်ႇဢိင်ႇ

           ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈေၵႃႈႁဵတ်း ၊ ၵၢၼ်မိူင်းေၵႃႈၶိူင် ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ေတမီးၽူႈသိုပ်ႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းေၵႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ေတလႆႈႁၼ်ပဵၼ် ၽူႈလီဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်းႄတႉႄတႉယဝ်ႉ။ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း (5) ပီ ၸႃႉ ၸႃႉၶီၶီ လႆႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်းၵၼ် တီႈၼ်ႂးၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်ဢၼ် ငိၼ်းၸူမ်းၸွမ်းႄတႉႄတႉ။


သႅင်သိုၵ်း ၊ ၶူးၾူႈ ၊ ၶူးသၢႆမိူင်း (ၸဝ်ႈမၢဝ်ႇ) ႄလႈ သႅင်ႁၢၼ်

           ၶူးႁဝ်း ၶူးၸၢႆးသၢႆမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၶႃႈၼိုင်ႈေၵႃႉေၵႃႈဝႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ ၵွပ်ႈမိူဝ်ႈၶႃႈႄတႇႄတႇ ၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇထၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၶူးႁဝ်း ( ၶူးသၢႆမိူင်း ) ပဵၼ် ၽူႈၸီႉႄၼသဵၼ်ႈတၢင်း ၶႃႈႁဝ်းႄလႈ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇၶႃႈၼိုင်ႈေၵႃႉမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၶူးႁဝ်း ဢၼ်ၵႆႉလၢတ်ႈ ႁ်ႂႈၶႃႈမီး သတိႉၵူႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်

" မိူဝ်ႈပႆႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ ႁ်ႂႈဝူၼ်ႉေသလၢတ်ႈ
သင်ႁဝ်းလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ  ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ
ၶိုၼ်းပဵၼ် ြသႃႇႁဝ်းၶုိၼ်း ၼႆၵူႈၶၢဝ်းယူႇ "

            ၼမ်ႉၵႂၢမ်းေၶႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းဝႆႉေတႉေတႉ။ မိူဝ်ႈၶႃႈႄတႇၶဝ်ႈမႃး ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၵုမ်းၵူၼ်း ၊ ၵၢၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ  ေတလႆႈဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်း ၵဵပ်းဢဝ်မႃး လၢႆးမၼ်းတီႈ ၶူးႁဝ်း (ၶူးသၢႆမိူင်း) မီးတၢင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉၶႃႈ။

သႅင်သိုၵ်း ၊ ၶူးသၢႆမိူင်း (ၸဝ်ႈမၢဝ်ႇ) ႄလႈ ယိင်းသႅင် (ၸဝ်ႈသၢဝ်)

ၼ်ႂးပၢင်ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်း ၶူးႁဝ်း

ၼ်ႂးပၢင်ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်း ၶူးႁဝ်း

        တႃႇေတၵူၼ်းၵုမ်းလႆႈတၢင်းၼမ်ၼႆႉ မၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇငၢႆႈ မၼ်းယၢပ်ႇႄတႉႄတႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းဝၢႆး ၶႃႈႁဝ်းလၢႆးမၼ်း လၢႆးပွင်မၼ်းမႃး တီႈၶူးယဝ်ႉၼၼ်ႉ  ၵၢၼ်ယၢပ်ႇၶိုၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ငၢႆႈတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈ ႁဝ်းႄလႈ ဢဝ်မီးတၢင်းႁူႉမႃးၼမ် ႄတႉႄတႉယဝ်ႉ။

ၶူးသၢႆမိူင်း ၊ ၸဝ်ႈၶူး ႄလႈ သႅင်သိုၵ်း

      ႄတႇဢဝ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ေၵႃႉပဵၼ်ၶူးႁဝ်းၶဝ် တၢင်းသွင် ေၵႃႈႁ်ႂႈႁၵ်ႉၵၼ်ၵႂႃႇမၼ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၵိုမ်း ေသ ႁ်ႂႈမီးေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း လုၵ်ႈလၢၼ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တႆးႁဝ်းမႃးၼမ်ၼမ် ေသၵမ်းၶႃႈ။ ပဵၼ် ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းၸွမ်း တီႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈမီး ၽူႈၸီႉႄၼတၢင်းၶႃႈႁဝ်းႄလႈ ၶူးသွၼ်ၶႃႈႁဝ်း ႄတႉႄတႉ ယဝ်ႉၶႃႈ။

ၼ်ႂးပၢင်ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်း ၶူးႁဝ်း

ၽွင်းယၢမ်း မၢတ်ႉမိုဝ်းယွၼ်းသူးပၼ်ၸဝ်ႈမၢဝ် ( ၶူးသၢႆမိူင်း )

ၽွင်းယၢမ်း မၢတ်ႉမိုဝ်းယွၼ်းသူးပၼ်ၸဝ်ႈသၢဝ် ( ၶူးယိင်းသႅင် )

ၼ်ႂးပၢင်ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်း ၶူးႁဝ်း

           မီးလွင်ႈသင် ၊ လွင်ႈတုၵ်ႉ လွင်ႈယၢပ်ႇသင် ေၵႃႈႁ်ႂႈေမႃ ယဵၼ်ႉၸ်ႂေသ ေမႃပွင်ၸ်ႂပၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၵူႈၶၢဝ်း ယႃႇေပဢဝ်လွင်ႈေတႃးသ ၽိတ်းေမႃးၵၼ် ဝႆႉတၢင်းၼႃႈပဵၼ်ယ်ႂႇ  ၊  ယွၼ်းသူးပၼ် ၶူးႁဝ်းၶဝ် တၢင်းသွင် ေၵႃႉႁ်ႂႈေမႃႁၵ်ႉၵၼ် ႄလႈ ႁ်ႂႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမ်ႂႇသုင် ေသ ႁ်ႂႈမီးလုၵ်ႈမီးလၢင်း ၼမ်ၼမ် ေသ ႁ်ႂႈ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈေသၵမ်းတႃႉ။

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၸွမ်း ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ Thai PBS


တီႈမၢႆတွင်းၸွမ်း ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ Thai PBS

           မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 02.07.2019 လႆႈႁူပ်ႉထူပ်း ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇ ၸွမ်းၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈ Thai PBS ၶဝ်ေသ လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁပ်ႉလွင်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်းၽူႈမႃးဢဝ်ၶၢဝ်ႇၶဝ် ႄလႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ တူင်ႉၼိုင်ႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇယူႇ။ ယူႇတီႈၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၶႃႈႁဝ်းၶႃႈ (သႅင်သိုၵ်း) ၶဝ် ေတႉ ေတမီးၶႃႈႁဝ်း (သႅင်သိုၵ်း) ႄလႈ ၽူႈၵဵပ်းေၶႃႈမုၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၼူၼ်းႁွမ် ( N.H ) ၶဝ်ႈႁူမ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇၸွမ်း ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း (4) ဝၼ်းၵႂႃႇယူႇ။ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ Thai PBS ၶဝ် ၶိုၼ်ႈမႃးတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ
 1. ၶ်ႂႈႁူႉလွင်ႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၽဝလုၵ်ႈႁဵၼ်း
 2. ၶ်ႂႈႁူႉလွင်ႈ တုၵ်ႉၶၵိၼ်းၸ်ႂ လွင်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ
 3. ၶ်ႂႈႁူႉလွင်ႈ ၵူၼ်းပၢႆႈႄၽး ဢၼ်ပၢႆႈသိုၵ်းသိူဝ်ၼ်ႂးမိူင်းမႃး
           ေတလႆႈဝႃႈ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ႁွင်ႉပီႈၼွင်ႉၶဵၵ်ႇထႆး ၽၢႆႇၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ Thai PBS ၶဝ် ၶိုၼ်ႈမႃးႄလႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီႄတႉႄတႉယဝ်ႉ။

ၽွင်းႁွင်ႉၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ Thai PBS ၶဝ် လူင်းထႆႇပိုၼ်ႉတီႈ

ၽွင်းႁွင်ႉၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ Thai PBS ၶဝ် လူင်းထႆႇပိုၼ်ႉတီႈ

ၽွင်းႁွင်ႉၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ Thai PBS ၶဝ် လူင်းထႆႇပိုၼ်ႉတီႈ

         တႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၵူၼ်းၵူႈတီႈတီႈ ေပႃးေတလႆႈႁူႉလႆႈႁၼ် လွင်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ၽၢႆႇၶၢဝ်ႇေၵႃႈ မၼ်းလွင်ႈယ်ႂႇမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ သင်ၶၢဝ်ႇမၼ်း မီးလွင်ႈၸၼ်ၸ်ႂ ႄလႈ မီးလွင်ႈတီႈ ဢၼ်ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လႆႈေၵႃႈ  ပိူၼ်ႈတိုၼ်းဢွၼ် ၵၼ်သူၼ်ၸ်ႂ ႄလႈ ၶဝ်ႈၸ်ႂၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ။ ၵၢၼ်ထႆႇ ဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ပီႈၼွင်ႉထႆး Thai PBS ၶဝ်ၼႆႉၶဝ် ေတ မႃး ၵဵပ်းေၶႃႈမုၼ်းထႆႇဢဝ် လွင်ႈပဵၼ် ႄတႉမီးႄတႉ လၢႆလၢႆႄလႈ လႆႈဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ထႆႇ Video မီးၵႂႃႇ 4 ဝၼ်း ( ႄတႇထႆႇ ဝၼ်းထီႉ 03-6.07.2019 )  ၵွပ်ႈဝႃႈတီႈ ၼိူဝ်လွႆၼႆႉ သမ်ႉၺႃး မႅၼ်ႈၽွင်းၾူၼ် တူၵ်းႄလႈ လွင်ႈၵႂႃႇမႃးေၵႃႈယၢပ်ႇ တၢင်းေၵႃႈဢမ်ႇေပႃးလီႄလႈ ေတလႆႈမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉၽွင်ႈ ယူႇ။

ၾူၼ် ေၵႃႈတူၵ်းတင်းဝၼ်း

ၵၢၼ်ထၢမ်ႇတွပ်ႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ

ထႆႇဢဝ် ေၶႃႈမုၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၽွင်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း

ထၢမ်ႇတွပ်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈမ်ႂႇ

          ႄတႇဝၼ်းထီႉ 03-06 ၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ၾူၼ်တူၵ်းၵူႈဝၼ်းဝၼ်း  သမ်ႉေပႃးဢမ်ႇလႆႈႁၼ် လႅတ်ႇဢွၵ်ႇေသဢိတ်းယဝ်ႉ ၵတ်းေၵႃႈၵတ်း ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းထႆးၶဝ် ဢၼ်ယၢမ်ႈယူႇမႃးတီႈ မိူင်း ထႆး မူိင်းၵွၵ်ႇ ၼၼ်ႉေတႉ ေတလႆႈႁၼ်ၶဝ်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇဢိတ်းဢိတ်းယူႇ ၵွပ်ႈၶဝ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈ ယူႇတီႈ ၵတ်း။

ၽွင်းမိူဝ်ႈၸမ် ေတဢွၼ်ၵၼ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈ

ထႆႇႁၢင်ႈတီႈမၢႆတွင်းပဵၼ်ၸုမ်း မိူဝ်ႈၽွင်းၵဵပ်းေၶႃႈမုၼ်းယဝ်ႉ

ထႆႇၶဵပ်းႁၢင်ႈၸွမ်း ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ Thai PBS ၶဝ်

ထႆႇၶဵပ်းႁၢင်ႈၸွမ်း ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ Thai PBS ၶဝ်

ထႆႇၶဵပ်းႁၢင်ႈၸွမ်း ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ Thai PBS ၶဝ်

ထႆႇၶဵပ်းႁၢင်ႈၸွမ်း ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ Thai PBS ၶဝ်

         ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း (4) ဝၼ်းၼႆႉ  ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ်  လွၵ်းလၢႆးပိူၼ်ႈထႆႇ ၵဵပ်းေၶႃႈ မုၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ လႆႈႁူႉလႆႈႁၼ်မီးမႃးတၢင်းၼမ်ယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၽၢႆႇၶၢဝ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းလွႆတႆးလႅင်း ႄလႈ ၽၢႆႇၶၢဝ်ႇ Thai PBS ၶဝ် ေတမီလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ် ႄလႈ ေတမီးၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႇၵၼ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈေၵႃႈ ေတသိုပ်ႇၶတ်းၸ်ႂၵႂႃႇသၢင်ႈထႅင်ႈယူႇ။ ၼ်ႂးၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႈ ၽၢႆႇၵဵပ်းေၶႃႈ မုၼ်း ၽၢႆႇႁူင်းႁဵၼ်းႄတႉ ေတပဵၼ်ၶႃႈႁဝ်း (သႅင်သိုၵ်း ) ႄလႈ ၼွၼ်းႁွမ် ( N.H ) ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း Thai PBS ၶဝ် သမ်ႉေတမီးယူႇ (3) ေၵႃႉ  ပီႈတွၼ်ႇ ၊ ပီႈသၢၼ်းႄလႈ ပီႈလိုဝ်ႉ ၶဝ် ေတလႆႈ ႁၼ်ဝႃႈ မီးလွင်ႈ မိုတ်ႈၵိုင်း ႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းႄတႉႄတႉ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ပိုၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA_ESS         ၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်း လႄႈ ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇ ၵိူတ်ႇႁၼ် ၼႃႈမႃး မိူဝ်ႈပၢၼ်ဢင်းၵိတ်းၵိတ်း ဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း လူင်ႈၼႃႈၸမ်​​တေလႆႈ လွတ်ႈလႅဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတီႉမိူင်းယၢင်း (ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း) ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆးၶဵင်းႁဵင်​​ၵေႃႉၼိုင်ႈယူႇ။ ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇ​​ၵေႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတီႉ တႃႈ​​ၵေႃႈ ပဵၼ်လၢၼ်ၸၢႆး ၽူႈဢုပ်ႉပိူင်ႇတႃႈ​​ၵေႃႈယူႇ။ ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇၼႆႉ ​​ပေႃႈမၼ်းပဵၼ်ၶိူဝ်းဢင်းၵိတ်း​​ၵေႃႉၼိုင်ႈ မႄႈသမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းတႃႈ​​ၵေႃႈယူႇယဝ်ႉ။ ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇၼႆႉ ၸိုဝ်ႈဢင်းၵိတ်းမၼ်းႁွင်ႉဝႃႈ Michael David ဝႃႈၼႆ​​သေ ၽွင်းမိူဝ်ႈ​​ၵေႃႉလဵၵ်ႉၼၼ်ႉ ၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိင်ႇ​​မေႇရီႇ (St. Mary Convent တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၵိၼ် ၼွၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း​​ၽေႃႇတႃႇ​​သေ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။ ၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်းသမ်ႉ ဢသၢၵ်ႈယႂ်ႇလိူဝ်​​သေ ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇ သၢမ်ပီ ယွၼ်ႉဝႃႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတူၵ်းလိုၼ်းဢိတ်းၼိုင်ႈ ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇ လႄႈ ၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်းၼႆႉ ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းပဵၼ်ၸၼ်ႉလဵဝ်ၵၼ် ပဵၼ်ဢူၺ်း​​ၵေႃႉလီၵၼ်ယူႇ ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်မႃး ၸၢႆးဝိၼ်းသႃႇ​​ၵေႃႈ မၢတ်ႈၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်း ပဵၼ်ပီႈ​​ၵေႃႉၼိုင်ႈ​​သေ ႁွင်ႉဝႃႈ ပီႈၼုမ်ႇပၼ်းၼႆယူႇယဝ်ႉ။ 
                   ၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်း တင်း ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇ ယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိင်ႇ​​မေႇရီႇယဝ်ႉ သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်​​သေ ဢူၺ်း​​ၵေႃႉသွင်​​ၵေႃႉလႆႈၽၢတ်ႇယၢၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ​​တိတ်း​​တေႃႇ​​တေႉမီးဝႆႉယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ ၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်း လႆႈၶိုၼ်ႈပၢႆး​​မေႃယႃတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်လူင်တႃႈၵုင်ႈ ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇတႄႉ သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ် တႃႇ​​တေလႆႈၸုမ်ႈၶူး BA တီႈတႃႈၵုင်ႈယူႇယဝ်ႉ။ 

 NDAA_ESS

            မိူဝ်ႈပီ 1958/ 1959 ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽွင်းၸဝ်ႈၾႃႉၶဝ် ႁူႉဝႃႈ​​တေလႆႈၸုၼ်ႉဢႃႇမႃႇၸဝ်ႈၾႃႉယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈငႃးၶမ်း (ဢမ်ႇၼၼ်) ၸဝ်ႈၵုၼ်ႇတလ တင်းၽူႈၵုမ်းၵမ်​​ယေးငိုၼ်းၸဝ်ႈၾႃႉ ဢူးပတိၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်​​ ပီ 1958 ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈထိူၼ်ႇ ​​ၵေႃႈတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်း ''သိူဝ်ႁၢၼ်သိုၵ်းတႆး (SNA) ယူႇယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃးပီ 1960 ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈႁူမ်ႈတင်း ၸဝ်ႈၼွႆႉ (​​သေႃးယၼ်ႇတ) ၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ယူႇ​​သေ ထိုင်မႃးပီ 1964 ၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈၶိုၼ်း​​ၽေဢွၵ်ႇၼုမ်ႇသိုၵ်းႁၢၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ (SNA) ၼႆႉ ၽွတ်ႈလႆႈတပ်ႉၵွင်လူင် (7)ၵွင်ယူႇ။ SNA ၼႆႉ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၼႃႈတီႈ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းလႃး၊ သီလူး၊ မိူင်းယွင်း လႄႈ ပႅတ်ႇၵၢင်ႉၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃးပီ 1965 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈငႃးၶမ်း လႆႈၶၢမ်ႇၶႃႈႁႅမ်လႄႈ ဢူးပတိၼ်း ၸင်ႇလႆႈသိုပ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်ယူႇ။ မိူဝ်ႈပီ 1966 ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပူဝ်ႇမွင်ႇဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉၵွင်ၼိုင်ႈ လႆႈဝၢင်းၶိူင်ႈၵႂႃႇလႄႈ ထႅင်ႈသၢမ်တပ်ႉၵွင်​​ၵေႃႈ လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ ႁဵတ်းၼႆ​​သေ ဢၼ် (SNA ) တူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းၼႃႈတီႈ မိူင်းယၢင်း မိူင်းမ ပႅတ်ႇၵၢင်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ​​ၵေႃႈ ၵိုတ်းဝႆႉတပ်ႉၵွင်ၼိုင်ႈၵွင်ၵူၺ်းယဝ်ႉ။ 

    
မိူဝ်ႈပီ 1962 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼႄႇဝိၼ်း သိမ်းဢႃႇၼႃႇလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းသုၵ်ႉယုင်ႈ ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်း​​ၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သိုပ်ႇၶိုၼ်ႈ ပၢႆး​​မေႃယႃယဝ်ႉတူဝ်ႈ​​သေ ၸင်ႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းမိူဝ်းမႃးမိူင်းတႆး ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ တီႈ (SNA ) ဢၼ်ဢွၼ်ႇၵႅၼ်ႉဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉယူႇ ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇ​​ၵေႃႈ ၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈ ၶဝ်ႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ထိုင်မႃးပီ 1967 ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်ႉမိၼ်ႉ ၸၢႆးၼုမ်ႇပၢၼ်း လႄႈ ၸၢႆးဝိၼ်းသႃႇၶဝ် ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ (SNA) ​​သေ ​​ၵေႃႇတင်ႈ ''တပ်ႉႁၢၼ်သိုၵ်းတႆး'' ယူႇယဝ်ႉ။ ၸုမ်းဢွၼ်ႇၵႅၼ်ႉ​​ၵေႃႈႁႅင်းယူပ်ႈယွမ်းမႃး 1970 ၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၢႆသွင် ၼၢၼ်ႇသႅင်ၵႅဝ်ႉ လႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉ (600) ​​ၵေႃႉ ဝၢင်းၶိူင်ႈၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ ဢွၼ်ႇၵႅၼ်ႉ​​ၵေႃႈ ၵပ်းသိုပ်ႇတင်းဢူၺ်း​​ၵေႃႉမၼ်း ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇမိူင်းလၢဝ်း ဝၢႆးမႃး ၵႂႃႇယူႇတီႈမႄႈသၢႆ​​​​သေႁဵတ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၺ်းၵႃႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉၵဝ်ႇမၼ်းႁူႉလႄႈ ၶဝ်မႃးတီႉၺွပ်း​​သေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈပွင်ၶိူဝ်းႄလႈ ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း


                 ၸဝ်ႈၶုၼ်မိၼ်ႉ ၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်း ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇၶဝ် ​​ၵေႃႇတင်ႈ ''တပ်ႉႁၢၼ်သိုၵ်းတႆး'' ၼႆႉ ယွၼ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ မိူဝ်ႈတႄႇတႄႉ ၶိုၼ်ႈသၢင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်မႃးတင်းၼမ် ၵူၺ်းၵႃႈ ၽိူဝ်ႇထိုင်ပီ (1969) ၼၼ်ႉ ၸုမ်းပႃႇတီႇၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိတ်ႉမၢၼ်ႈ (ၽၵပ) ၶဝ်ၶႂၢၵ်ႈၼႃႈတီႈ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းတႆးႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵမ်ႈၽွင်ႈ​​ၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶဝ် လႆႈၼွမ်းၸူးၶဝ်တင်းၼမ်ယူႇ။ ၸုမ်း (ၽၵပ) ၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းမိူင်းလႃး ၼမ်ႉပၢင်း သူပ်းလူၺ် တင်းၽင်ႇၼမ်ႉမႄႈၶွင် လႄႈ တီႈၼင်လိၼ်တိတ်းၸပ်းမိူင်းလႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ​ ၶဝ်မႃးႁူၺ်းဢဝ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢႃႇၶႃႇ​​​​​သေ သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းပၼ် ပီ (1971) ၼၼ်ႉ ၽွတ်ႈလႆႈတပ်ႉၵွင် (815) ဝႆႉငဝ်ႈၸိုင်ႈတီႈဝၢၼ်ၽၢင်ယူႇ။ ထိုင်မႃးပီ (1975) ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈသိမ်းဢဝ် မိူင်းမ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၼႃႈတီႈတႆးယူႇၵမ်ႉၼမ်​​သေ ႁဵတ်းပဵၼ်ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် (815) ယွၼ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ ဢႃႇၶႃႇ လႄႈ တႆး ၸင်ႇလႆႈယူႇႁူမ်ႈၵၼ်မႃး ၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် (815) ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း (ဢမ်ႇၼၼ်) လီမင်သျႅၼ်း ​​ပေႃႈၶႄႇ မႄႈတႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတီႉပၢင်ႇသၢႆး မူႇၸႄႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။

            
ၸဝ်ႈၶုၼ်မိၼ် ၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်း ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇၶဝ် ႁူမ်ႈတင်းၸုမ်း (ၽၵပ) မိူဝ်ႈပီ (1972) ၼၼ်ႉ​​သေ ၽွတ်ႈလႆႈၸုမ်း (768) ​​သေ ၸဝ်ႈၼုမ်ႇပၼ်း ပဵၼ်ၽူႈမၢႆၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း ၸၢႆးဝိၼ်းသႃႇသမ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈမၢႆၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်းယူႇယဝ်ႉ။ ပိူင်ၽွတ်ႈ (ၽၵပ)ၶဝ်သမ်ႉ ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ​​တေလႆႈမီးၽၢႆႇတႂ်ႈၽူႈမၢႆၵၢၼ်မိူင်းၼႆယူႇ။ တပ်ႉ (769) ၼႆႉ ငဝ်ႈၸိုင်ႈၶဝ် မီးတီႈသီလူး​​သေ တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်းၼႃႈတီႈ သီလူး မိူင်းၽျၢၼ်း ႁူဝ်တွင်း တုင်ၽၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။
ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇ လႄႈ ၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်းၶႃႈသွင်​​ၵေႃႉ ၶဝ်ႈႁဵတ်းသိုၵ်းပီႁိုင်မႃး ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း ၽၢႆႇၵၢၼ်သိုၵ်း​​ၵေႃႈ မီးလွင်ႈတူဝ်ထူပ်း မီးလွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်မႃးတင်းၼမ်ယူႇ။ ၼႂ်းၶႃႈသွင်​​ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈသဵင်လိုဝ်းလင်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ဢၼ်သိုၵ်းတႆး သိုၵ်းဢႃႇၶႃႇဢမ်ႇၵႃး ပႃးတင်းသိုၵ်းဝၶဝ်ႁၵ်ႉလိူဝ်ပိူၼ်ႈ မီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၸၢႆးဝုၼ်းသႃႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဢူၺ်း​​ၵေႃႉသွင်​​​​ၵေႃႉ လွင်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်လႄႈ လွင်ႈႁၵ်ႉပႅင်းတီႈၵူၼ်းသိုၵ်းၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်လႄႈ ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ဢူၺ်း​​ၵေႃႉသွင်​​ၵေႃႉ​​ၵေႃႈ မီးၸႂ်ၸင်းၵၼ်မႃးၽွင်ႈယူႇ။ ၸၢႆးၼုမ်ႇပၼ်း ဝၢႆးမႃးပဵၼ် ''ၸဝ်ႈလၢဝ်ၶမ်း'' ၸၢႆးဝိၼ်းသႃႇ ဝၢႆးမႃးပဵၼ် ''ၸဝ်ႈဝုၼ်းသႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ''ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ ၼႂ်းၸုမ်း (ၽၵပ)ယူႇယဝ်ႉ။ ၽွင်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶုၼ်သႃႇ မီးသွင်ၶုၼ်သႃႇ ၶုၼ်သႃႇၼႂ်းၸုမ်း (ၽၵပ) လႄႈ ၶုၼ်သႃႇ ယူႇတင်းၼင်လိၼ်ထႆး ႁူဝ်မိူင်းၼၼ်ႉယူႇ။ ၶုၼ်သႃႇသွင်​​ၵေႃႉၼႆႉ မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈယိင်းၸဝ်ႈဝုၼ်းသႃႇ ၵူပ်းၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်းတင်း လုၵ်ႈၸၢႆးၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ (MTA ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး (NDAA_ESS)


             မိူဝ်ႈပီ (8-8-1988) ၼႂ်းမိူင်းမီးလွင်ႈသုၵ်ႉယုင်ႈတင်းၼမ်​​သေ တပ်ႉၵွင် (815) လႄႈ (768) ႁူမ်ႈၵၼ်​​သေ ၶဝ်ႈတိုၵ်းသိမ်းဢဝ်မိူင်းယၢင်း။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၶလယ (11) ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်ႉသုမ်းၵႂႃႇ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းမၢႆသွင် လႆႈႁွင်ႉသိုၵ်းၸွႆႈမႃးထႅင်ႈယူႇ ၸုမ်း (ၽၵပ) ၶဝ်​​ၵေႃႈ လႆႈႁူၼ်လင်ၵႂႃႇၶိုၼ်း။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်​​ပေႃႈၸဝ်ႈလၢဝ်ၶမ်း မႃးလႄႇတီႈဝဵင်းမိူင်းယၢင်းလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်ၸုမ်း (815) လႄႈ (768) ၼၼ်ႉ​​သေ ၸင်ႇလႆႈတီႉၺွပ်း ​​ပေႃႈၸဝ်ႈလၢဝ်ၶမ်း​​သေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈယူႇယဝ်ႉ။ ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းယၢင်းၼၼ်ႉ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သိုၵ်းပဵၼ် (သူရဢူးဢွင်ႇမိၼ်ႉဢူး) ပီ 2010 ၼၼ်ႉ မႃးပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈမၢႆသွင်ယူႇယဝ်ႉ။


Mong Lar ( NDAA_ESS )
   
           
ဝၢႆး​​သေ ပၢင်တိုၵ်းမိူင်းယၢင်းယဝ်ႉ 1988 လိူၼ်ဢႄႇပရႄႇ သိုၵ်းဝၶဝ် သိမ်းဢႃႇၼႃႇပႅတ်ႈၸုမ်း (ၽၵပ) ​​သေ ​​ၵေႃႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး (UWSA) မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ (17-4-1989) ၼၼ်ႉယူႇ။ ၼႃႈလိၼ်သိုၵ်း (815) ​​ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း​​ၵေႃႈ ၺွပ်းပႅတ်ႈၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း (ၽၵပ) ​​သေ သိမ်းဢႃႇၼႃႇ​​သေ ​​ၵေႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးတပ်ႉသိုၵ်း (NDAA) ၽွင်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း ၵပ်းသိုပ်ႇတႃႇႁူမ်ႈတင်းသိုၵ်းတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈလၢဝ်ၶမ်း တင်း ၸဝ်ႈဝုၼ်းသႃႇယူႇ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းဝ​​​​ၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸဝ်ႈဝုၼ်းသႃႇ ႁူမ်ႈတင်းသိုၵ်းဝ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈဝုၼ်းသႃႇ တိုၼ်းၶႂ်ႈႁူမ်ႈတင်း ၸဝ်ႈၶုၼ်သႃႇ (MTA ) တီႈႁူဝ်မိူင်းၼၼ်ႉယူႇ။ လိူၵ်ႈဢမ်ႇလႄႇ (12-5-1989) ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈဝိၼ်းသႃႇ ဢွၵ်ႇတၢင်းမႃးတင်း ႁူဝ်တွင်း မိူင်းၽျိၼ်းၼၼ်ႉ​​သေ လုၵ်ႈၶူၺ်ၸဝ်ႈလၢဝ်ၶမ်း (ၸၢႆးၼုမ်ႇပၢၼ်း) ဢၼ်ပဵၼ်ၸၢႆးပျၢၼ်းၼၼ်ႉ လၵ်းႁႅမ်တၢႆပႅတ်ႈၸဝ်ႈဝိၼ်းသႃႇတီႈပွတ်းတၢင်းယူႇယဝ်ႉ။ လွင်ႈၸဝ်ႈဝုၼ်းသႃႇ လႆႈၶၢမ်ႇၶႃႈႁႅမ်တၢႆၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းဝၶဝ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်​​သေ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်း ဢၢင်ႈမႃးတိုၵ်း ၼႃႈတီႈ (768) ၽွင်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း (815) လႆႈၶဝ်ႈၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်​​သေ သိုၵ်းဝ​​ၵေႃႈ လႆႈႁူၼ်လင်ၶိုၼ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႃႈတီႈ (768) ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်တွင်း မိူင်းၽျၼ်း တုမ်ႇၽၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းဝလႆႈၵႂႃႇၽွင်ႈ။

 ၸဝ်ႈလၢဝ်ၶမ်း (ၸဝ်ႈၼုမ်ႇပၼ်း)

           ၶၢပ်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈဝုၼ်းသႃႇ​​ၵေႃႈ လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉ ပႃႈႁဵဝ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈ တီႈသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းလႃး သီလူးၼၼ်ႉ​​သေ တၢင်ႇၸိုဝ်ႈဝႃႈ (Michael David Camp) ၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆး​​သေ ၸဝ်ႈဝုၼ်းသႃႇ ဢမ်ႇမီးယဝ်ႉ တပ်ႉၵွင် ၼႃႈလိၼ် (768) ၼႆႉ​​ၵေႃႈ လႆႈႁူမ်ႈၵၼ်တင်း ၸုမ်း (815) ​​သေ ပဵၼ်မႃးၸုမ်း NDAA ၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၸုမ်းNDAA ဢၼ်ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်းဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉ ဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ၵၼ်တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမိူဝ်ႈ (30-6-1989) ၼၼ်ႉ​​ယူႇ။ ၸဝ်ႈလၢဝ်ၶမ်းတႄႉ မၼ်းလၢတ်ႈတီႈပီႈၼွင်ႉၵဵင်းတုင်ၶဝ်ဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈဢဝ်တၢႆၸဝ်ႈဝုၼ်းသႃႇၼႆ​​သေတႃႉ ၽႂ်​​ၵေႃႈဢမ်ႇယုမ်ႇ။

 ၸွမ်သိုၵ်းပၢင်ၾႃႉႄလႈ ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း

             တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းလႃး (NDAA ) ဢၼ်ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်မႃး တင်ႈတႄႇပီ (30-5-1989) ​​တေႃႇထိုင်မႃး (30-6-2019) ၼႆႉ ဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ၸွမ်းမၢၼ်ႈ တဵမ် (30) ပီယဝ်ႉ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 30 ပီၼႆႉ ၸဝ်ႈၸၢႆးလိုၼ်း ၵုမ်းလႆႈၼႃႈတီႈမၼ်းၸဝ်ႈ​​သေ ပူၵ်းပွင်ပၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပၢႆးယူႇလီ ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းတင်းၼမ်။ ယဝ်ႉ​​​​​​ၵေႃႈ ၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၼ်းၸဝ်ႈ ၵႅၼ်ႇၶႅင်မီးၼမ်ႉၵတ်း ၼႆႉ​​ၵေႃႈ ပဵၼ်သ​​ရေႇၼႃႈတႃ တႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆးဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်းတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူင်းလႃးၼႆႉ မိူၼ်မိူင်းတႆးၵွၼ်း​​ၶေႃလုၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ။


​​
ၶေႃႈမုၼ်း ပိၼ်ႇမႃးဢဝ်တီႈ Sai Murngkhon (11-11-2017) ၼၼ်ႉၶႃႈ<မၢဝ်းၶမ်း (30-6-2019)>
 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ႁ်ႂႈဢဝ် ေပႉလႆႈၸ်ႂ (3) ၸ်ႂ      ၼ်ႂးတူဝ်ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ  ၸႃႉၸႃႉလီလီမၼ်း ယူႇတီႈတူဝ်ၸ်ႂၵူၼ်းႁဝ်းၵူၺ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၽ်ႂ ၽ်ႂ ေၵႃေတဢမ်ႇထိင်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ေတၵိၼ် ေတ လုၵ်ႉ ေတၼွၼ်း ေတႁဵတ်းသင် ေၵႃႈၶ်ႂႈယဝ်ႉ ၸ်ႂ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ၼႆႉယဝ်ႉ ေတဢွၼ်တူဝ်ႁဝ်း လွင်ႈ ၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈသၢင်ႈၵႂႃႇဢွၼ်ႇတၢင်း။ ၵွပ်ႈၼႆ ပဵၼ် ၵူၼ်းၼႆႉ ေတလႆႈေမႃတၢမ်းဝႂၢင်းတူဝ်ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇ ႁ်ႂႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ် ႄလႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈေၵျႃႇၸ်ႂ ၼၼ်ႉလမ်လွင်ႈႄတႉႄတႉယဝ်ႉ။ ေတယူႇၸွမ်းတၢင်းဢူၺ်းေၵႃႉ ေတႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ေတၶဝ်ႈႁႃ ၵူၼ်းၼ်ႂးတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ  ၶတ်းၸ်ႂ ႁ်ႂႈပၢၵ်ႈပႅတ်ႈ ၸ်ႂ (3) ၸ်ႂၼႆႉေသၵမ်း။သင်ႁဝ်း ဢမ်ႇဢဝ်ပႅတ်ႈလႆႈ ၸ်ႂသၢမ်ၸ်ႂၼႆႉ ေတယူႇၸွမ်းၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ  ဢူၺ်းေၵႃႉ ၵူၼ်းၶ်ႂႈ လဵၼ်ႈေၵႃႉႁဝ်းေၵႃႈ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇမီး ယူႇတီႈလ်ႂ ေၵႃႈၶ်ႂႈယဝ်ႉပိူၼ်ႈေတ ဢမ်ႇႁတ်းႁဵတ်းေၵႃႉႁဝ်း ၵွပ်ႈႁဝ်းမီးလွင်ႈၼမ်ႉၸ်ႂဢမ်ႇလီၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၊  ၼ်ႂးၸ်ႂ (3) ၸ်ႂၼႆႉ ပဵၼ် -
 
 1. ၸ်ႂႁၼ် လွင်ႈႁၢႆႉပိူၼ်ႈပူၼ်ႉတီႈ ( Negative Thinking)
 2. ၸ်ႂထၢင်ႇထိူမ်ၼိူဝ်ပိူၼ်ႈ ( Doubts Minds ) ႄလႈ
 3. မီးၸ်ႂသီႇႄၵႉပိူၼ်ႈ ( Jealousy )
           
                 သင်ႁဝ်းမီး ၼမ်ႉၸ်ႂပႅတ်ႈလၢႆၸိူင်ႉၼင်ႇ သၢမ်ၸ်ႂၼႆႉႄတႉ ယူႇတီႈလ်ႂ ေၵႃႈၶ်ႂႈယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈ တိုၼ်း  ဢမ်ႇၶ်ႂႈႁဵတ်းေၵႃႉႁဝ်း  ပိူၼ်ႈတိုၼ်းေတပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၵႆၵႆႁဝ်းၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယဝ်ႉ။

 • မီးၸ်ႂႁၼ်လွင်ႈႁၢႆႉပိူၼ်ႈ ( Negative Thinking )
                ပိူၼ်ႈႁဵတ်းသင် ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈသင် ပိူၼ်ႈၵႂႃႇလႆႈ လွင်ႈပိူၼ်ႈႁဵတ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉဢမ်ႇ ႁၼ်ပဵၼ်လွင်ႈလီေသပွၵ်ႈ  ႁၼ်ထိုင်ပဵၼ်လွင်ႈႁၢႆႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။   ၼ်ႂးၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ  မၼ်းမီးၼမ် ၼႃႇ ၸ်ႂႁၼ်ပဵၼ်လွင်ႈႁၢႆႉၼိူဝ်ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁၼ်လီသင် တီႈပိူၼ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တႆးဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆႉ ၵွပ်ႈၵၢၼ် ႄမး ၼမ်လိူဝ် ေသၵၢၼ် ႄၼး ႄလႈၸင်ႇ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၶိုတ်းပိူၼ်ႈလႆႈ ၵူၼ်းယူႇယဵၼ်ႇယဵၼ်ၶဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇလၢတ်ႈသင် ေသဢဝ် မိုဝ်းလူင်း ႁဵတ်းတူဝ်ထူပ်းယဝ်ႉ သမ်ႉေပႃးၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၵမ်းလဵဝ်။ ေပႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၼ်ႂးၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၶဝ်ၵမ်ႉ ပႃႇၼမ်ၼႆႉမီး ၸ်ႂ ႁၼ်လွင်ႈႁၢႆႉ ( Negative Thinking and Negative Vision ) ၼမ်ၼႃႇ  ၵူၺ်း ႁူႉေမႃႁၼ်လွင်ႈ ဢမ်ႇလီပိူၼ်ႈလၢႆလၢႆၵူၺ်းႄလႈ တႃႇေတပဵၼ်လွင်ႈလီ ႄလႈ ႁၼ်ထိုင်ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း လီေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ် မႃးလႆႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်မီးၸ်ႂႁၼ်လွင်ႈႁၢႆႉၼိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၼမ်ၼၼ်ႉ ႁ်ႂႈဢွၼ် ၵၼ်မူၼ်ႉႄမးႄလႈ ယႃႇပႅတ်ႈၼ်ႂးတူဝ်ၼ်ႂးၸ်ႂႁဝ်း။

 • ၸ်ႂထၢင်ႇထိူမ်ၼိူဝ်ပိူၼ်ႈ ( Doubts Minds )
                 ေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင် ေၵႃႈမီးၸ်ႂထၢင်ႇၼိူဝ်ပိူၼ်ႈပဵၼ်လွင်ႈႁၢႆႉဝႆႉ ဢမ်ႇယုမ်ႇယၢမ်ႈပိူၼ်ႈ ထၢင်ႇလဵၵ်ႉပိူၼ်ႈၵူႈၶၢဝ်း။ ဢၢႆႈၼႆႉပဵၼ်ၼႆဢိူဝ်ႈ  ေဢးၼႆႉပဵၼ်ၼႆဢိူဝ်း ယႃႇေပယုမ်ႇမၼ်း ယုမ်ႇေၵႃႈ ဢမ်ႇလီ မၼ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇလီ ႁူႉႁၼ်မီးၸ်ႂၶ်ႂႈထၢင်ႇထိူမ်ၼိူဝ်ပိူၼ်ႈႁႅင်းၼႃႇႄလႈ တူင်ႇဝူင်း ၵူၼ်းႁဝ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေၵႃႈ ဢမ်ႇမီလွင်ႈတၢင်းၶ်ႂႈယ်ႂႇ။ ေတႁဵတ်းၵၢၼ် သင် ေၵႃႈယဝ်ႉ ယႃႇေပဝႆႉ  မီးၸ်ႂထၢင်ႇထိူမ်လွင်ႈၽၢႆႇႁၢႆႉႁႅင်းၼႃႇၽႅဝ် မၼ်းၸင်ႇႁဵတ်းႁ်ႂႈတိုဝ်ႉတၢင်း ႁဝ်းႄလႈ ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈၼႃႈႁဝ်းတူၵ်းသူမ်းၵူၺ်း  ေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင် ေၵႃႈလီ ဝႆႉၸ်ႂႁဵတ်းႁတ်းႁတ်း ေသႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ေပႃးမီးၸ်ႂထၢင်ႇထိူမ်ၼမ် ေၵႃႈ ၵၢၼ်ဢၼ် ေတႁဵတ်းၼၼ်ႉ ေတဢမ်ႇၸင်ႇလႆႈ ႁဵတ်းေသပွၵ်ႈယဝ်ႉ။

Yan King Center, Rangoon

 • မီးၸ်ႂသီႇႄၵႉပိူၼ်ႈ ( Jealousy )
                  ဢၼ်ပိူၼ်ႈႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈ ပူၵ်းပွင်လႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈေၵႃႈ ထုၵ်ႇလီပၼ် ႁႅင်းႄလႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁႃဢဝ်တၢင်းႁူႉတီႈၶဝ်ၶိုၼ်း ၊   ၼၼ်ႉယဝ်ႉပိူၼ်ႈၸင်ႇႁွင်ႉဝႃႈ ၽူႈမီၼမ်ႉၸ်ႂသုင် ၵမ်ႉပႃႈၼမ် ၼ်ႂးတူင်ႇဝူင်းႁဝ်းၼႆႉ  ၵၢၼ်ယၢပ်ႇေတႉ ၽ်ႂဢမ်ႇၶ်ႂႈႁဵတ်း ေပႃးလႆႈယူႇလႆႈၵိၼ်မႃးေတႉ ၶ်ႂႈ လႆႈၶ်ႂႈယူႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈယူႇ  ႁဝ်းဢမ်ႇႁၼ်မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိုဝ်ႉတုၵ်ႉၶမႃး ႁဝ်းၵူၺ်းႁူႉ ၶ်ႂႈမီးၸ်ႂသီႇ ႄၵႉပိူၼ်ႈလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း။ ပိူၼ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမႃးယဝ်ႉ ဢမ်ႇေမႃပၼ်ႁႅင်းပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇေမႃဢဝ် ၼမ်ႉၸ်ႂပိူၼ်ႈ ၵူၺ်းႁူႉ လူဝ်ႇေမႃႁႃသီႇေၵႉပိူၼ်ႈတီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉၼိုင်ႈၵူၺ်း  လိုၼ်းသုတ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ေၵႃႈဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင်။ ေပႃးေတယၢပ်ႇေတႁိုဝ်ႉ ေတတုၵ်ႉၶ ေတႉၵူၼ်းေမႃသီႇႄၵႉပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ် ေတပၢႆႈၵႂႃႇယူႇပႅတ်ႈၵႆၵႆေသ ၽွင်းမိူဝ်ႈပိူၼ်ႈလႆႈလီလႆႈပဵၼ် လႆႈသႃမႃးၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶိုၼ်းၶ်ႂႈလႆႈမိူၼ် ပိူၼ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယူႇ။ သင်ၼ်ႂးၸ်ႂတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီးလွင်ႈၸ်ႂၶ်ႂႈသီႇႄၵႉပိူၼ်ႈ ( Jealousy ) ႁႅင်းၼႃႇ ႄလႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီပိူၼ်ႈၼႆ ႁ်ႂႈၶတ်းၸ်ႂ ၶတ်းဢွၵ်ႇပႅတ်ႈ ၼ်ႂးတူဝ်ၼ်ႂးၸ်ႂႁဝ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်တႃႉ။

              ၼ်ႂးတူဝ်ၼ်ႂးၸ်ႂတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သင်မီး လွင်ႈၼမ်ႉၸ်ႂဢမ်ႇလီ ၼ်ႂးသၢမ်ၸ်ႂၼႆႉ ႁ်ႂႈဢွၼ် ၵၼ်မူၼ်ႉႄမးႄလႈ ၶတ်းၸ်ႂႁ်ႂႈပူၵ်းပွင်တူဝ်ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇလႆႈလီလီ ယႃႇေပ မီပၢႆးဝူၼ်ႉ Negative ႁႅင်း ၼႃႇႄလႈ ၸ်ႂၶ်ႂႈသီႇႄၵႉပိူၼ်ႈလွင်ႈလဵဝ် ၼ်ႂးသၢမ် ၸ်ႂၼႆႉ ယႃယၢပ်ႇႄတႉႄတႉ တႃႇေတယႃလႆႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈ။ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ၽူႈလူဢၢၼ်ႇ လိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ေတပွင်ၸ်ႂ ႄလႈ  ေတ ဢွၼ်ၵၼ် ေမႃၶိုၼ်းထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းၶိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းယူႇ ဝႃႈၼ်ႂးတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉမီးၸိူင်ႉ ႁိုဝ်သင်လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  ယႃႇေပလိုမ်း ၸ်ႂတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ  လူဝ်ႇေသတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇယိပ်းၵုမ်း ၵမ်လႆႈလီယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီၽ်ႂ ေတမႃးယိပ်းၵုမ်းၵမ်လႆႈထႅင်ႈ။ လွင်ႈလီႁ်ႂႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း လွင်ႈႁၢႆႉ ႁ်ႂႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပႅတ်ႈေသ ပူၵ်းပွင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး ႁ်ႂႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ပူၵ်းပွင်ပႃးလႆႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈေသၵမ်း ေၶႃႈလိုၼ်းသုတ်း ၶ်ႂႈၽၢၵ်ႇထိုင်ဝႃႈ သင်မီး ၶၢဝ်းယၢမ်း ႁ်ႂႈဢွၼ် ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼမ်ၼမ် ဝၼ်းၼိုင် တူဝ်ႁဝ်းၸ်ႂႁဝ်း ၸင်ႇေတၵတ်းယဵၼ်မႃးယူႇဢမ်ႇ ႁၢင်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
                 

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts