မၢႆတွင်း ဝၼ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပီႊ 2023 - 2024

                    

                       ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12/06/2023 လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလႆႈႁပ်ႉပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉသေ လႆႈမႃးသပ်ႉလႅင်းၼႄပႃး ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ပီႊလႄႈ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် (2023 - 2024) ၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ လႆႈမီးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းယူႇ လၢႆလၢႆလွင်ႈယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ 

  1. ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူႉၸွမ်းလွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်း။
  2. ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ တိူဝ်းလီမႃးသေၵဝ်ႇ။
  3. ႁႂ်ႈလႆႈၸွႆႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပူၵ်းပွင်ၵူႈပၢႆးပၢႆး။
  4. ႁႂ်ႈမီးၵၢၼ် တွင်ႈထၢမ်ႇ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၼႂ်းၵႄႈၵၢင် ၶူးလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း။
  5. ၵၢၼ်သႂ်ၸႂ်ၼိူဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၼိူဝ်လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်း။

                        ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။ ပေႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၵူႈၽၢႆႇၽႆၢႇၼၼ်ႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းဝၢႆးလင်မႃး ၸၢင်ႇမီးပၼ်ႁႃၵၼ် ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်ၶူးလႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးယူႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၽႅၼ်ဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇပေႃးမီးၵၢၼ် ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈလႄႈ ယၢမ်ႈလႆႈမီးပၼ်ႁႃမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


 • ၽႃႇသႃလၵ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၵၢင်

                        ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် လၵ်းလၵ်းမၼ်းတေပဵၼ် TEM။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ယူႇသဝ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လွင်ႈလဵဝ် မၼ်းပဵၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းတွၼ်ႈတႃႇ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းယဝ်ႉ။

                        တီႈပွင်ႇ TEM ၼႆႉပဵၼ် ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈတႆး ၊ ၽႃႇသႃႇဢၢင်းၵိတ်း ၊ ၽႃႇသႃႇပၢႆးၼပ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ သင်တေၶႂ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ၼႆၸိုင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်တေမီး Forum ထတ်းၼပ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢဝ် (3)ၽႃႇသႃႇၼႆႉပဵၼ်လၵ်းသေ ထတ်းၼပ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸၢင်ႇၶိုၼ်းတမ်းဝၢင်း ၸၼ်ႉထၢၼ်ႇ တႃႇမၼ်းႁဵၼ်းၵႂႃႇယူႇ။ ၵႅမ်ၽႃႇသႃလၵ်းလၵ်းမၼ်းသမ်ႉ ပဵၼ် STBC ၵႂႃႇယူႇ STBC ၼႆႉပဵၼ် ၽႃႇသႃႇပၢႆးသၢႆႈ ၊ ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈထႆး ၊ ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၽႃႇသႃႇၶွမ်း ၵႂႃႇယူႇ။ ၼႂ်း (4) ၽႃႇသႃၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတေႉတေႉမိူၼ်ၵၼ်။


 • ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း

                        ယွၼ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ပဵၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်မုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃႈ တိုၼ်းလႆႈသွၼ်ႁဵၼ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ် ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၊ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်ပၢႆးမွၼ်းၵူႈပၢႆးပၢႆး တူႇရိႇယ ၊ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်လုမ်း ၊ ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်ပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆသိုၵ်းလႄႈ ပေႃႇလသီမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ 

                 ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵူႈပၢႆးပၢႆးလႄႈ တေလႆႈႁဵၼ်းဢဝ် ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်သွၼ်ၼမ်ဝႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ တေလႆႈတႄႇသွၼ် ၸၼ်ႉၵၢင် (ၸၼ်ႉ 7 8 9)ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸုမ်းပၢႆးမွၼ်းသမ်ႉတေတႄႇၸၼ်ႉ 4 5 6 လႄႈ ၸၼ်ႉၵၢင်ၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလႄႈ ႁႂ်ႈႁူႉၸၢၵ်းငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵူၺ်း။ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇဢွၵ်ႇၼႃႈသိုၵ်း. ယွၼ်ႉဝႃႈတိုၵ်ႉပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလႄႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၸိူဝ်း ဢႃႇယု (18) ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၵႂႃႇယူႇ။
                     ၵၢၼ်ပၢႆးမွၼ်းၵူႈပၢႆးပၢႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၵွင်ႉဝႃႈ မီးၸုမ်းတူႇရိႇယၵူၺ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၾိင်ႈငႄႈၾိင်ႈထုင်းတၢင်းၵႃႈ ပၢၼ်ၵဝ်ႇ ပၢၼ်မႂ်ႇ ၊ ၽၢႆႇတွႆႇတိုင်ႈ ၽဵင်းၵႂၢမ်း ၊ ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၸၼ်ႇႁၢင်ႈ ၵူႈပၢႆးပၢႆးၵႂႃႇယူႇ။ ယွၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် လုၵ်ႉမႃးၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းလႄႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉလႄႈ ဝႃႇသႃၼၵေႃႈ တေဢမ်ႇပေႃးမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ် တေလႆႈမီးပၼ် ၵူႈပၢႆးပၢႆး တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵႂႃႇယူႇ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တီႈ ၽိုၵ်း တီႈလပ်ႉပၼ် ၵူၼ်းလုၼ်ႇမႂ်ႇၵႂႃႇၵူႈပၢႆးပၢႆး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ၵႂႃႇပႃးယူႇ။


 • လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

                        လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းပီႊၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းပီႊ 2023 - 2024 ၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်ထိုင်မႃး တိူင်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်သေ မိူၼ်ပီႊၵၢႆႇပႃးယူႇ။ ယွၼ်ႉၵွပ်ႈဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးၼႂ်းမိူင်းတႆး မီးပၢင်တိုၵ်းၼမ် ၶႆႈဝႃႈမီးလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈတီႈလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းလႆႈ ႁၢမ်းသုၼ်ႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၵေႃႈ လႆႈမီးၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်းၼမ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈၽႄးသိုၵ်းသိူဝ်သေ ၶဝ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉမီးမႃးႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်းယူႇ။

                        ပေႃးမႃးတူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ဢၼ်မႃးမႂ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉတၢင်း မိူင်းၶၢင်ႇ ၊ မိူင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇထုင်ႉၵျွၢၵ်ႉမႄး ၊ ထုင်းမၢဝ်း ၊ ႁၢမ်းငၢႆးလႄႈ လၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ၼႆႉ တေပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးလဵၵ်ႉလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်းၵေႃႉပၢၼ်ၵၢင်။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈမႃးသူင်ႇၵေႃႈမီး ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် မႃးသူင်ႇပၼ်တီႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၵေႃႈမီးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈၸႅၵ်ႇလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈဝႃႈမီးတႆးမဵဝ်းလဵဝ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ။ တေလႆႈႁၼ်မီး ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆ ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းပဢူဝ်ႉ ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႅင် ၊ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလႃးႁူႇလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႉ ပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


 • ၵၢၼ်သွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ

                        ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးတေႉ ပိုတ်ႇဝႆႉပၼ်တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈလၢင်းၵူၼ်းသိုၵ်းၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ဝၢႆးလင်မႃးဢၼ်လႆႈႁၼ်မႃးလၢၵ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးလၢႆးၼႆႉသမ်ႉ မီးမႃးပႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵိူတ်ႇယဝ်ႉ ပႅတ်ႈဝႆႉၸွမ်းတၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

               မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ယၢမ်ႈမီး ၵူၼ်းတီႈၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇထၢင်ႇဢမ်ႇထိုင်သေ သမ်ႉမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ သမ်ႉဢမ်ႇၶႆႈလဵင်ႉသေ ထၢမ်ႇပၼ်ပိူၼ်ႈၵေႃႈယၢမ်ႈမီးမႃးမိူၼ်ၵၼ် ယဝ်ႉၵိူတ်ႇယဝ်ႉပႅတ်ႈဝႆႉၸွမ်းယူမ်းၸွမ်းၶၢင်တၢင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မီးမႃးလႄႈ ထိုင်တီႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၵဵပ်းဢဝ်မႃးလဵင်ႉသေ ၽၢၵ်ႇဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇၵေႃႈမီးဝႆႉယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇပေႃးတေ ၶိုၼ်ႈမုၼ်းယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလႆႈလီၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈလႆႈမႃး တမ်းပၼ်ပႃးၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင် (8)ၶေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၶူးသွၼ်မႃးပေႃးတေႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈၵႂႃႇငၢႆႈၼၼ်ႉပႃးယူႇ။
                        ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ လႆႈထူပ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးၸႄးလႄႈ လႆႈႁူႉၸၵ်းဢၵျၢင်ႉတၢင်းယၢမ်ႈၵူၼ်းလႄႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ တႃႇတေပဵၼ် ၶူးသွၼ်လီမႃးၼိုင်ႈၵေႃႉၼႆႉမၼ်ႈဢမ်ႇငၢႆႈ တေလႆႈမီးလွင်ႈၵႅင်ႉၵမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈလႄႈ မေႃသင်ႇသွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းပႃး။

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ပီႊသွၼ်ႁဵၼ်း 2023 - 2024

   မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12/06/2023 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00 ထိုင် 11:47 ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ( ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် ၊ တၢင်းလတ်း ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်) ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းႁေႃးမွၵ်ႇၵွၵ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ၵႂႃႇယူႇ။ တီႈၼႂ်း ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်လႄႈ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢိၵ်ႇပႃးၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ (453)ၵေႃႉ။                     

                        ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈၼိုင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်း ၸၢႆးယီႈ လႆႈမႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပိုတ်ႇပၼ်ပၢင်ၵႂႃႇလႄႈ လႆႈပိၵ်ႉပၢင်ၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၼင်ႇ


 • ၶႂ်ႈႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

                        ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ မၼ်းလမ်လွင်ႈ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇၼေႃႈတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈတေႉတေႉ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈမႃးၼႆႉ ၽႂ်မီးတၢင်းႁူႉ မီးပၺ်ႇၺႃႇတေပဵၼ်ၸဝ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်လႄႈ ၽူႈၵုမ်းယိပ်းၵုမ်းၵမ် ဢႃႇၼႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၵႂႃႇလႆႈ။ ပေႃးမႃးတူၺ်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်


ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်သၢင်ႈ လွင်ႈပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႇမႃးၵၼ်တိၵ်းတိၵ်း (AI) ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ မိူၼ်ၵၼ် မၢင်တီႈ မီးလွင်ႈၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႇသေ တိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၵေႃႈမီးမႃး သင်ဝႃႈႁဝ်းဢမ်ႇမီးပၺ်ႇၺႃႇ ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉၼႆၸိုင်ႈ ႁဝ်းသမ်ႉတေႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ယိပ်းၵုမ်းၵမ်လႆႈ ပၢႆးၶိူင်ႈၸၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈလႃႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈ တူဝ်လိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉလၢႆလၢႆ ပေႃးဢမ်ႇမေႃလိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉ တေႁဵတ်းႁိုဝ်မေႃၸႂ်ႉတိုဝ်းလႄႈ မေႃမေးယိပ်းတိုဝ်းၸွမ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းတေၵတ်ႉယဵၼ်လႆႈၼႆႉၵေႃႈ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉၵေႃႈ လမ်လွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈတေႉတေႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီပၼ်ႁႅင်း ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းၼမ်ၼမ် ယႃႇပေပေႃးၸွမ်းၸႂ်လႄႈ ဝူၼ်ႉၶႂ်ႈၵႂႃႇႁႃႁဵတ်းၵၢၼ် ၶႃတီႈမိူင်းပိူၼ်ႈၵူၺ်း။


 • ၵၢၼ်ပဵၼ်ၶူးသွၼ်

                        ၶူးသွၼ်ၼႆႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတေလႆႈသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ပဵၼ်ၽူႈမီႈပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉ လႄႈ ႁၵ်ႉမိူၼ်လုၵ်ႈလၢင်းသူ ဢမ်ႇလူဝ်ႇတူၺ်းၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇလူဝ်ႇတူၺ်းလုၵ်ႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းၽၢၼ်ၵူၼ်းမီးလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉၸဝ်ႈလုၵ်ႈၼွင်ႉၶုၼ်သင်. တေလႆႈႁၵ်ႉလႄႈ တူၺ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း မိူၼ်လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းလႄႈ ႁၵ်ႉမိူၼ်လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်း။


ၶၢဝ်းယၢမ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၶူးသွၼ်မၼ်းတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ပေႃးထိုင်ၶိင်ႇၶၢဝ်းလူင်းႁူင်းႁဵၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပေႃႈမႄႈလႄႈ ဢုပ်ႉပိူင်ပၢင်သဝ်းတေလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၼႆႉ ယႃႇပေႁႂ်ႈမၼ်းမီး လွင်ႈပၼ်ႁႃယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းသၢမ်ၵေႃႉ ၼႆႉလွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်သေပိူၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈၽွၼ်းမီး ပၢင်ပွႆးလၢမ်း မိူၼ်ၽွင်းလႆႈၵႂႃႇတူင်ႉၼိုင်သေတီႈတီႈ ဢမ်ႇဝႃႈၼွၵ်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းလႄႈ ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၶူးသွၼ်တေလႆႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီပႃးမိူၼ်ၵၼ် တေဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်လဝ်ႈ ၊ တေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ၾၢင်ႈႁၢင်ႈ လိူင်းၸိူဝ်းသေ ဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉတၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်။ သင်ၶူးသွၼ်မၼ်းမေႃလႃၵႂၢမ်းတႂ်ႈသိၼ်ႈတႂ်ႈသိူဝ်ႈၵေႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉတေမေႃလႃၸိူင်ႉၼၼ် သင်ပေႃႈမႄႈမၼ်း မေႃၶႃႉၸိုဝ်ႈၶၢႆသဵင်ႈပိူၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈ ပေႃႈမႄႈမၼ်းတေမိူၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၼႆႉ ၶဝ်တေတူၺ်း ၸွမ်းတူင်ႇဝူင်းႁိမ်းႁွမ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈယိူင်ႈၸွမ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်ပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၼႆႉ မၼ်းလမ်လွင်ႈ လွင်ႈယႂ်ႇတႃႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းတေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ။

                        ဝၢႆးသေ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈၼိုင်ႈ ၸွမ်သိုၵ်းၸၢႆးယီႈ မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶူးသွၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၊ ၵႅမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်သွင် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶူးၼၢင်းမူၺ်ၶိူဝ်းလႆႈမႃး သပ်ႉလႅင်းၼႄပၼ်ပႃး ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပီႊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၸၼ်ႉသုင်လႄႈ ၶေႃႈယိူင်းမၢႆၸၼ်ႉသုင်ၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၵၼ်။

                ၶူးၼၢင်းမူၺ်ၶိူဝ်း လႆႈမႃးသပ်ႉလႅင်းၼႄ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၽႃသႃၵၢၼ်သွၼ်ၸၼ်ႉသုင်လႄႈ ၶေႃႈယိူင်းမၢႆလူင် ၸၼ်ႉသုင်ၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ။


 • လွင်ႈၽိုၵ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်

                    ဝၢႆးသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉသုင် ယဝ်ႉၸၼ်ႉ (12) ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တႃႇၶဝ်တေၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၸွႆႈၶိုၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၸွမ်းၼင်ႇပေႃႇလသီမုၵ်ႉၸုမ်းမီးၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလႆႈၵႂႃႇၽိုၵ်းၵၢၼ် ၸွမ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇၶဝ်ပႃးၸႂ် ၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉသုင်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေမီးၵႂႃႇ (3) ၸုပ်ႈသေ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇၸွႆႈၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းၵေႃႈမီး တီႈလႆႈႁဵၼ်းတေႃႇၸၼ်ႉၸွမ်လွႆတႆးလႅင်းၵေႃႈမီး ၊ တီႈလႆႈၵႂႃႇႁဵၼ်းတေႃႇ ၸၼ်ႉၸွမ်မိူင်းၵွၵ်ႇ တူဝ်းလႃးၵိၼ်ႇ ပၢၼ်းၸၢၵ်ႇ ၵေႃႈမီး မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ၶဝ်ႈသွပ်ႇႁဵၼ်း GED  သေၶဝ်ႈၵႂႃႇတေႃႇၸၼ်ႉၸွမ်တီႈ ၵဵင်းမႆႈလႄႈ ၵဵင်းႁၢႆးၵေႃႈမီးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

                        ဝၢႆးသေ ၽူႈၵွၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၶူးၼၢင်းမူၺ်ၶိူဝ်း မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်းသပ်ႉလႅင်းၼႄ ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းပီႊသွၼ်ႁဵၼ်း2023 - 2024 ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ။ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင် ၶိုၼ်းမႃးသပ်ႉလႅင်းၼႄပႃးၽႃႇသႃၵၢၼ်သွၼ်လႄႈ ၶေႃႈယိူင်းမၢႆလူင် တီႈၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ဢၼ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ပဵၼ်ၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။

                    ၸွမ်းၼင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်မီး ၼိုင်ႈပီႊလႂ် မီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း (3) ပွၵ်ႈလႄႈ ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမီးၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ ၼႂ်းဝၼ်း ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ၶူးသႅင်သိုၵ်း လႆႈမႃးသပ်ႉလႅင်းၼႄပႃး ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်လႄႈ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင်ၵႂႃႇပႃးယူႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈသပ်းလႅင်းၼႄးပႃးၽႅၼ်ၵၢၼ် ဢၼ်တေႁဵတ်းၼႂ်းပီႊ 2023 - 2024 ၼႆပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

                ၼႂ်းဝၼ်း ပၢင်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလႄႈ ႁူပ်ႉထူပ်းပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းထၢမ်ႇၶိုၼ်းမႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလႄႈ လွင်ႈၶူးလွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ တေမီႈလၢႆလၢႆႁူဝ်ၶေႃႈယူႇ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၽႂ်မၼ်းတေဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းယူႇ။

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts