လိၵ်းတႆးလူင်ႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈ • လိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈ  
                      မႃးႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸွမ်းၵၼ် လိၵ်ႈလၢႆးတႆး ႁဝ်းၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉၶႃႈေၼႃႈ။လိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈလိၵ်ႈတႆးလူင်းႄလႈ လိၵ်ႈတႆးထူဝ်ႇငွၵ်ႈ


             တႃႇလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈ မိူၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ  မၼ်းယူႇတီႈတႆးႁဝ်းဢွၼ် ၵၼ်ၸ်ႂႉတိုဝ်ႉႄလႈ ၵပ်ႉသိုပ်ႇလၢတ်ႈေတႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။
 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com 
 • Credit: ဝိလႃႇသဵဝ်းၶမ်း


Share:

တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19


             ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵူႈဝၢၼ်ႈဝၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ် ၵူဝ်ၵၼ်လူင်ၵႂႃႇၵူႈေၵႃႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉလူဝ်ႉၼႃႉ (Coronavirus) ၼႆ ယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း မၼ်းေၵႃႈသမ်ႉလီၵူဝ်မိူၼ် ၵၼ်ႄတႉ  ၸပ်းၵၼ်ငၢႆႈ ၊ ထတ်းၵမ်းလဵဝ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းမၼ်းၵမ်းလဵဝ် ေတ လႆႈပႂ်ႉတူၺ်း (14) ဝၼ်းယဝ်ႉ ၸၢင်ႇဢွၵ်ႇၾၢင်ႈႁၢင်ႈမၼ်းမႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉလူဝ်ႉၼႃႉ (Coronavirus) ၼႆႉ ေတၸႃႉဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃးတီႈ ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ် မိူင်းႄၶႇ   ယွၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်းႄၶႇ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၵိၼ် တူဝ်သၢတ်းလိပ်း တူဝ်သၢတ်းၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းႄလႈ လုၵ်ႉတီႈတူဝ်သၢတ်းၼၼ်ႉေသ ၶိုၼ်းၸပ်းမႃးပဵၼ်တီႈၵူၼ်းၵိၼ်မၼ်းေသ ထိုင်တီႈေပႃး ၸပ်းေၽၵၼ်လူင်ၵႂႃႇၵူႈ မိူင်းမိူင်း ၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉၸၵ်းၵၼ်ဝႃႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ   ယၢမ်းလဵဝ် မိူင်းဢၼ်ၸပ်းပဵၼ်တၢင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ19 ႁၢဝ်ႉႁႅင်းလိူဝ်ေသ ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ေတပဵၼ် မိူင်းဢီႇတလီ  (Italy) ၸွမ်းလူၺ်ႈ သၢႆမၢႆ ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ19 ၊ ဢၼ်တၢႆဢၼ်လူႉႄလႈ  ဢၼ်ထၢင်ႇထိုင်


 1. မိူင်းဢီႇတလီ (Italy)
 • ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် - 110574 ေၵႃႉ
 • ၵူၼ်းတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် - 13155 ေၵႃႉ


 1. မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ
 • ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် - 216515 ေၵႃႉ
 • ၵူၼ်းတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် - 5119 ေၵႃႉ


 1. မိူင်းႄၶႇ
 • ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် - 82394 ေၵႃႉ
 • ၵူၼ်းတၢႆ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် - 3316 ေၵႃႉၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ - 19

                ေပႃးမႃးတူၺ်း ဢၼ်တိတ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵႃး (3)မိူင်းၼႆႉၵူၺ်း မၼ်းေၵႃႈမီးထႅင်ႈတၢင်းၼမ်ယူႇ။ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ မၼ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈ သၢတ်း ၼႆေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးဢၼ်တီႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈႄလႈ ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၶႃႈလမ်းၶၢတ်ႇႄတႉ ၶႃႈဢမ်ႇယုမ်ႇဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) ၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈ သၢတ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ေပႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်ႈတူၺ်းလီလီၼႆၸိုင်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) ၼႆႉ မၼ်းႄတႇ လုၵ်ႉမႃးတီႈ ပၢင်တိုၵ်းပၢႆးမၢၵ်ႇမီး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇဢေမႇရိႇၵၼ်ႄလႈ မိူင်းႄၶႇၼႆႉၵူၺ်း ၊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ19 (Coronavirus) ၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈ သၢတ်း ၼႆေသတႃႉေၵႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈေၶႃႈမုၼ်းမၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ႄၼ လၢတ်ႈလႆႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈ သၢတ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇၶဝ် ႄၼပၼ်ေၶႃႈမုၼ်း သင်တီႈ ပၢႆးယူႇလီလူမ်ႇၾႃႉ (WHO) သင် မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ် ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ဢၼ်ေပႃႇမႂ်ႇ တဵၼ်းတၢင်ႇတီႈ ၼႅဝ်းၵလီးယႃး ဢၼ်ေတၸႂ်ႉတိုဝ်း ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းၵၼ် ပွၵ်ႈၵမ်း(3) ၵူၺ်းဢမ်ႇႁၢၼ်ႉယဝ်ႉ။
              သင်ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) လုၵ်ႉမႃးတီႈ တူဝ်သၢတ်းႄတႉႄတႉ ၼႆ ၸိုင်ႈ ႁဵတ်းသင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈ ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ တိုၵ်ႉပၼ် ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၶဝ်ၶၢႆႇ တူဝ်သၢတ်းယူႇလႃႇ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလီၶႆႈဝူၼ်ႉႄလႈ လွင်ႈလီသူၼ်ၸႂ်ႄတႉႄတႉ။
              ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပႅၵ်ႈသမ်ႉဝႃႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇလႆႈပၼ်ႇ ၊ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးဢမ်ႇၶိုၵ်ႉ ၶႅမ်ႉၼႆေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးမႃးတူၺ်း မိူင်းႄၶႇႄတႉ တိုၵ်ႉယိပ်းၵုမ်းၵမ် ထိင်းလႆႈပၢႆး မၢၵ်ႇမီးမိူင်းၶဝ်လႆႈၶိုၼ်းလီယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ဝၢၼ်ႈ မိူင်းၶဝ်ေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼႆႉ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇႄလႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ေပႃးမီးၸႂ်မႃႇၼ ေတႃးသႄလႈ ေလႃးၽ ယႂ်ႇမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်း မိူင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ေၵႃႈ ဢဝ်ပဵၼ်ၶိူင်ႈလဵၼ်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းတွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဢႃႇၼႃႇ ၶဝ်ၸဝ်ႈေတ မၼ်ႈၵိုမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၢႆ (1) လူင် ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) ၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈ တူဝ် သၢတ်း ၼႆေသတႃႉေၵႃႈ  ယွၼ်ႉသင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇဝူႇႁၢၼ်ႇ (Wuhan Market) သမ်ႉတိုၵ်ႉ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် သိုပ်ႇၶၢႆႇ တူဝ်သၢတ်း ယူႇလႃႇ ?   ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ မၢႆ (2) ၶူဝ်းၶွင် ၶိူင်ႈၸႅတ်ႈတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) တီႈၵူၼ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတိတ်းၸပ်း ဢမ်ႇတိတ်းၸပ်း ဢၼ်လူင်ပွင်ႇၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ ၶဝ်ၸွႆႈထႅမ်ႈၵႂႃႇတီႈ မိူင်းဢၢင်းၵိတ်ႉ (British) ႄလႈ မိူင်းေၼႊတိူဝ်ႊလႅၼ်ႊ (Netherland) ၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသင် ၶိူင်ႈမၼ်းသမ်ႉဢမ်ႇမၼ်ႈလႃႇ ?

            ထိုင်တီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်း ေပႃးလႆႈၶိုၼ်းသူင်ႇပၼ်ၵႂႃႇတီႈ မိူင်းႄၶႇၵႂႃႇၶိုၼ်း မိူၼ်ၼင် ၽႃႈတူပ်းသူပ်း ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ လႆႈၶိုၼ်း သူင်ႇပၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်းတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ မိူၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်း။
             ယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း ထူပ်းၺႃးၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ယူႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် လွၵ်းလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းမိူင်းႄၶႇၵူၺ်း ၵူၼ်းၵမ်ႉပႃႇၼမ် ေတဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ် ၶိူင်ႈေပႃႇမႂ်ႇ ၸိူဝ်ႉမႅင်း တွၼ်ႈတႃႇေတႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းႁႅင်းလိူဝ်ေသ ၼႅဝ်းၵလီးယႃး (Nuclear Bomb ) ၼၼ်ႉၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶဝ် ေတဢွၼ်ၵၼ်ထၢမ်ႇယူႇဝႃႈ  ၽႂ်ေတငိူဝ်ႈ ၶၢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢႆ ဝူၼ် ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ ၶဝ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇေသ ဢဝ်မႃးၸၢမ်းၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်တၢႆၶိုၼ်း မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈေသဢိတ်း ၼႆၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ  ၵူၺ်းယႃႇေပလိုမ်းလဵပ်ႈ ႁဵၼ်းတူၺ်း ပိုၼ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ်လီလီ တွၼ်ႈတႃႇ ဢႃႇၼႃႇ ၶဝ် တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ေတမီးဢႃႇၼႃႇ ေတႃႇပိူၼ်ႈ ေတႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇဝူၼ်ႉ ပၼ်တွၼ်ႈတႃႇ သၢႆၸႂ်ၽႂ်လႆႈေသပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉ ၼၼ် ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) ၼႆႉမၼ်းပဵၼ် ၶိူင်ႈဢၢႆႇၵွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ေတႃႇသူႈမိူင်းဢေမႇရိႇ ၵၼ်ႄလႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ၼႅဝ်းၵလီးယႃး

                  ေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးမိူင်းလႂ် ႁႃလၢႆးႄၵႈမၼ်းလႆႈႄလႈ ယႃယႃႇႄႁႉ ၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) လႆႈေသမိူင်း  လိူဝ်ေသမိူင်းႄၶႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် ၵူႈေၵႃႉ ေၵႃႈေတဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉႁၼ်ယူႇ ဝႃႈၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ႄလႈ ၵူၼ်းတၢႆၼႂ်းမိူင်းႄၶႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈ ၼႆႉယွမ်းလူင်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မႂ်ႇေပႃႇဢွၵ်ႇမႃး ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇလႂ်မႃးလႂ်ေသပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ၵမ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၵိုၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း။
       
         လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းေတႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၵႅမ်ၽူႈ ၸတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႊလီၵျီး ( Information Zhao Lijian ) ႄတႉ ႄၼးလၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) ၼႆႉ  မၼ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ပဵၼ်ၽၢႆႇသိုၵ်း မိူင်း ဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ၶဝ်မႃးပွႆႇသႂ်ႇၼႂ်း မိူင်းႄၶႇ ဝဵင်းဝူႇႁၢၼ်ႇ ၼႆယူႇ ၊  ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမိူင်း  ဢေမႇရိႇၵၼ် ၽၢႆႇသိုၵ်းၶဝ်ေၵႃႈ ၶိုၼ်းတွပ်ႇ ႄၼးၶိုၼ်းမႃးဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်း ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈသၢတ်း မႃး မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ၸၢမ်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵင် မိူင်းႄၶႇ ၶဝ်လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း (Bio - Weapon) ၼႆယူႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဢမ်ႇေပႃးႁိုင်ၼႆၵူၺ်းၼင်ၵဝ်ႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း ႄၶႇႁဝ်းၼႆႉ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ႁႅင်းသိုၵ်း ႁႅင်းၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တူဝ်ႈတၼ်းဝႆႉ တႃႇၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်း ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၵမ်ႇၾႃႇ ပွၵ်ႈ (3) ယဝ်ႉၼႆယူႇ။


Zhao Lijian

              ပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈလီ ၵူၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဢေမႇရိႇၵၼ် ႄတႉ လႆႈႁၼ်မၼ်း ႁွင်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁွင်ႉမိူၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ႁွင်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ႄလႈ ၶူဝ်ႉလူဝ်ႉၼႃႉ (Coronavirus) သင်  ေတလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းပွတ်းတူၵ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉဝႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်းႄၶႇ (Chinese Virus) ၼႆၵၼ်ယူႇ။ မၢင်ၸုမ်းမၢင်မိူင်းသမ်ႉ ေတဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်း တႃႇၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်း ၵမ်ၾႃႇ ပွၵ်ႈ (3) (Bio Weapon) ၼႆၵၼ်ယူႇ။
            ၼႂ်းမိူင်းႄၶႇၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ  ေတလႆႈႁၼ်မီးဝဵင်း ဝူႇႁၢၼ်ႇဝဵင်းလဵဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်ႁၼ်ႁၢဝ်ႉႁႅင်းလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ႁဵတ်းသင် ၼႂ်းမိူင်းႄၶႇသမ်ႉ ပဵၼ်တီႈ ၼၼ်တီႈလဵဝ်ၵူၺ်းႄလႈ  ယွၼ်ႉသင်မၼ်းသမ်ႉ ပူၼ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇထိုင်တီႈမိူင်း ဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ၊ မိူင်းၶူဝ်းလီးယႃး ( South Korea) ၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈလီ ဝူၼ်ႉတူၺ်းယူႇ။ ပဝ်ႉမၢႆ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၶဝ်ႈၵႂႃႇႄၽႈၸူးတီႈ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်းလီ မိူင်းဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ၶဝ်လၢႆ လၢႆၵူၺ်း ၶိုၼ်းထတ်းတူၺ်းၵၼ်ၶိုၼ်းႄလႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ် ေတလႆႈၵႂႃႇႁၼ် မၼ်း ၵႂႃႇႄၽႈတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ သိုၵ်းဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ၶဝ်လၢႆလၢႆ။

        မိူၼ်ၼင် မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း မိူင်းႄၶႇ မိူၼ်ၼင် မိူင်းမုၼ်ႇၵူဝ်းလီးယိူဝ်း (Mogonlia) ၊ မိူင်းရသျူး (Russia) ၊ မိူင်းမၢၼ်ႈ (Myanmar) ၊ မိူင်းလၢဝ်း (Laos) ၊ မိူင်းဝိတ်ႉၼၢမ်း (Vietnam) ၊ မိူင်းဢိင်ႇတိယႃႉ (India)  မိူင်းၸိူဝ်း ဢၼ်ၸပ်းၸပ်း မိူင်းႄၶႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇေပႃးလႆႈႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) သင်ႄတႉႄတႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် သမ်ႉၵႂႃႇၸပ်းတီႈမိူင်း တူၵ်း ၊ မၼ်းၶႂ်ႈမိူၼ်ၵႂႃႇ ယႃႉၵဝ်း ဢၢပ်းၼၢတ်ႈ (Power) မိူင်းဢေမႇရိႇၵၼ်ႇၶဝ်ဝႆႉယူႇ ၼႆႉေတႉ မၼ်းပဵၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၶႃႈႁဝ်းၵူၺ်း တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးၽိတ်းၽိတ်း ထုၵ်ႇထုၵ်ႇ ၵူၼ်းႁဝ်းေၵႃႉၼိုင်ႈယဝ်ႉေၵႃႉၼိုင်ႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ႄလႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ် ၵၼ် တီႈတၢင်းႁၼ်ထိုင် ပၢႆးဝူၼ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ သင်ႁဝ်းေမႃဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းေၵႃႈ မၼ်းပဵၼ် တၢင်းႁူႉဢွၼ်ႇဢွၼ်ႇတွၼ်ႈတႃႇႁဝ်း ၊ သင်ႁဝ်းဢမ်ႇေမႃဢဝ်မႃးၸႂ်ႉေၵႃႈ မၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇမီးတီႈ ၽိတ်းတီႈထုၵ်ႇသင်ၼင်ၵဝ်ႇ။
              ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ဢူၺ်းေၵႃႉၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ေၵႃႈ ေတႁၼ်ထိုင်မိူၼ်ၵၼ် တၢင်းၶႃႈယူႇ  ဝႃႈၸိူဝ်ႉမႅင်း ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ မၼ်းလၢၵ်ႈလၢႆး ဝႆႉမၼ်းဢမ်ႇမိူၼ် ၼင်တၢင်းပဵၼ် ေယးၵႃ (4)တူဝ် (AIDS) ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ  မၼ်းၵူၺ်းၸၢင်ႇပဵၼ် ၵၢၼ်ၸၢမ်း ၵၢၼ်တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်း ပဵၼ်ၶိူင်ႈၵွင်ႉမႅင်း တီႈေတမႃးတဵၵ်း တီႈၼႅဝ်းၵလီးယႃး (Nuclear Bomb) ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢပ်ႈမိူဝ်ႈလဵဝ် ၸိူဝ်း ၼႆႉမၼ်းလီၵူဝ်ၼႃႇၼႃႇယဝ်ႉ ၽႂ်လႅတ်းၽႂ်မီးတၢင်းႁူႉေၵႃႈ မၼ်းေတပဵၼ်ၸဝ်ႈပဵၼ်ၶုၼ် ယွၼ်ႉပၢႆး ဝူၼ်ႉႁဝ်း လၢၵ်ႈလၢႆး ဢမ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈႄလႈ ၸၢင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ် လႆႈတၢႆေၵႃႈ ေတမီးမႃး တၢင်းၼမ်ယဝ်ႉ မိူင်းႄၶႇၼႆႉ ပႅၵ်ႈသမ်ႉဝႃႈ ၶဝ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇယူႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်းေသတႃႉေၵႃႈ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ၵၢၼ်တၢမ်းဝၢင်း ေပႃႇလသီႇ ၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇေတ သိမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း တႃႇေတထိင်းၵုမ်းသိမ်းဢဝ် ဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢဝ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၶဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်းေသ လိုၼ်းသုတ်း သင်တူၵ်းလွၵ်းပဵၼ် ၶိူင်ႈမိုဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၶဝ်ေၵႃႈ ယိပ်းၵုမ်းၵမ် လႆႈမိူင်းၼၼ်ႉ လႆႈလီလီၵူၺ်း တူဝ်ယၢင်ႈမၼ်း ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၽူႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ေၵႃႈေတ ႁူႉေတႁၼ်ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ ဝႃႈမိူင်းႄၶႇ ၼႆႉဢဝ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးပဵၼ်ယႂ်ႇေသ ယၢမ်ႈသိမ်းဢဝ်ဝၢၼ်ႈ မိူင်းၽႂ်ဝႆႉလၢႆလၢႆ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယူႇ။

           မႂ်ႇသုင်ထိုင်တီႈ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၵူႈေၵႃႉႄလႈ ဢူၺ်းေၵႃႉၶႃႈႁဝ်းၵူႈေၵႃႉ ၶႃႈ သင်ဝႃႈၶဝ်ႁဝ်း လႆႈတႅမ်ႈၽိတ်းၵႂႃႇ တီႈဢမ်ႇ မႅၼ်ႈၸႂ်သူၸဝ်ႈ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်သူၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶႅၼ်းေတႃႇ ပွင်ႇၸႂ်ေသ ဝၢင်းၶႂၢင်း ပၼ်ၶႃႈႁဝ်းယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ေသၵမ်းၶႃႈ။ ၵွပ်ႈ ပဵၼ်ယွၼ်ႉဝႃႇသၼႃႇ ၶႂ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်း တၢင်းၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ႁူႉလွင်ႈတၢင်း ႁၼ်ထိုင် ၶႃႈႁဝ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ 19 (Coronavirus) ၼႆႉ ၼႆေသႄလႈ လႆႈတႅမ်ႈ ဢွၵ်ႇလၢတ်ႈႄၼ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ပဵၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ယူႇၶႃႈ။ တၢင်းႁၼ်ထိုင်သူၸဝ်ႈေၵႃႈ ေတမီးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ေတဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ ယွၼ်ႉႁဝ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈ ေပႃႈႄမႈ ဢူႈၽႂ်ေပႃႈမၼ်းႄလႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ် သင်ၶႃႈႁဝ်း သင်တႅမ်ႈၽိတ်းလိၵ်ႈတႆး ၊ တႅမ်ႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၸႂ်သူၸဝ်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ႁႂ်ႈမီးတၢင်းပွင်ၸႂ်ပၼ်ၶႃႈႁဝ်းယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ေသၵမ်းၶႃႈ မႂ်ႇသုင် ၶႃႈ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts