SAC ႄလႈ SSPP/SSA


            ပၼ်ႁႃ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ႄလႈ SSPP ၼႆႉ မၼ်းႄတႇမီးမႃးလွင်ႈ ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈၼႂ်းႁၢင် လိူၼ် May ၼၼ်ႉယဝ်ႉ မိူဝ်ႈၼႂ်း လိူၼ် May ၼၼ်ႉ   ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သင်ႇလူင်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈၵႂႃႇၸူးတီႈ ငဝ်ႈမုၼ်းလူင် ဝၢၼ်ႈႁၢႆး ပွၵ်ႈၼိုင်ႈႁႂ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းတႆး SSPP/SSA ထွႆပၼ် တပ်ႉ (3) တပ်ႉၼႆမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ထိုင်မႃးၼႂ်းလိူၼ် July ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14 ယူႇတီႈၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်းမၼ်းမႃးႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA ၼၼ်ႉ  မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွမ်သိုၵ်းယႃႇေပျႉ ဢွၼ်ႁူဝ်ေသ ၽၢႆႇၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးသမ်ႉ ပဵၼ်ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈသွင် ၸဝ်ႈၶုၼ်သႅင်လႆႈဢွၼ်ၼၢမ်းေသမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈ  ဝဵင်းမိူင်းၼွင်။ 

                    ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းပွၵ်ႈၼႆႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ထွၼ်ပၼ်တပ်ႉ (3)တပ်ႉ တီႈၸိူဝ်းပၵ်းဝႆႉတၢင်း  တပ်ႉလွႆၼၢႆး ႄလႈ မၢၼ်ႈဝဵင်း ၼႂ်းႄၸႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ။


 • ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းမိူင်းၼွင်

                    မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14/07/2022 တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းမိူင်းၼွင်ၼႆႉ  ေပႃးဢဝ်မၢၵ်ႇတႃ ၵၢၼ်မိူင်းေသတူၺ်းၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းပဵၼ်ၾၢင်ႈႁၢင်ႈထၢင်ႇလဵၵ်ႉႄလႈ ၸႅၵ်ႇၸၼ်ႉထၢၼ်ႇၵၼ်ဝႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်။ ၼႂ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုၼ်းမိုဝ်းမႃး တႃႇေတဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းတီႈႄၼပီေတႃႇ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းေတႃႇၵၼ် ၸၼ်ႉထၢၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်းၵၼ်လၢႆလၢႆ  ေပႃးမႃးတူၺ်း ၸၢမ်ႇေတထိုင်ၶၢဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ေတလႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးမႃးၼႆႉယဝ်ႉသမ်ႉ ပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢဝ်ၸၼ်ႉထၢၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းဢွၼ်မႃးႁူပ်ႉထူပ်းတီႈ မိူင်းၼွင်ၵူၺ်း ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း တီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC လဵၼ်ႈေတႃႇ ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ၸႅၵ်ႈၸၼ်ႉထၢၼ်ႇေသ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၺ်း မိူၼ်ၼင်ႇဢမ်ႇဝႆႉၵႃႈၶၢၼ် ၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


 • ပၼ်ႁႃ SAC ႄလႈ SSPP ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်ၵၼ်တၢင်း RCSS

                    ေပႃးဢဝ် မၢၵ်ႇတႃ ၵူၼ်းတူၺ်းၽၢႆႇလႂ်ၽၢႆႇၼၼ်ႉေသတူၺ်းေတႉ ပၼ်ႁႃလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်သိုၵ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ. ေတဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႆယူႇ. ေပႃးမႃးထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းေတႉေတႉ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်ၵၼ် မိူဝ်ႈၼႂ်းပီ 2021 ၼႂ်းလိူၼ် April ဝၼ်းထီႉ 08  ၼၼ်ႉ. ယူႇတီႈ လုၵ်ႉတပ်ႉ SSPP/SSA ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉသင်ၸွမ်းေသ လႆႈယိုဝ်းၺႃးႁိူဝ်းမိၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ထိုင်တီႈ ၽူႈၼၢမ်းၼႂ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ေပႃးလႆႈ ၵႂႃႇယွမ်းၼွမ်းတီႈ ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်းၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယမၶ) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈမႃး မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 07 April 2021 ၼၼ်ႉေၵေႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ UWSA / SSPP ၶဝ်လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တီႈ မၢၼ်ႈမင်းသႅင် ဢၼ်မီးၼႂ်းႄၵႈၵၢင် တၢင်းယၢၼ်း - ဝဵင်းၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉမႃးမိူၼ်ၵၼ်။ 

 • ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ UWSA / SSPP တီႈမင်းသႅင်

                    ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ဝၼ်းထီႉ 07 April 2021 တီႈမင်းသႅင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႆႈတူၵ်းယွၼ်းၵႂႃႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လၵ်းလၵ်းမၼ်း တႃႇေတယွၼ်းၸႂ်ႉ ယွၼ်းတႂ်ႇ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင်  တႃႇေတတိုၵ်းေတႃးလိုပ်ႈပႅတ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉပႅတ်ႈမူတ်းမူတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယူႇတီႈၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ လႆႈၶိုၼ်းတူၵ်း ယွၼ်းၵႂႃႇၶိုၼ်းတီႈ UWSA ႄလႈ SSPP ဝႃႈ ႁၢမ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸုမ်း CRPH ႁၢမ်ႈႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း CRPH ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁၢမ်ႈပၼ်ႁႅင်းတီႈၸုမ်း CRPH ႄလႈ ၸုမ်း PDF ဢၼ်ေတ ေပႃႇဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးေတဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းေသတိုၵ်းလိုပ်ႈပႅတ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပၼ်ၶႂၢင်ႉလႆႈႄလႈ ေတပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း တႃႇ (4) လိူၼ်ၼႆပႃးၸွမ်းယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ေတၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼၼ်ႉႁူဝ်ယွႆႈမၼ်း ၸၢင်ႇၵွႆၶိုၼ်းဢုပ်ႇၵၼ်တီႈ ငဝ်ႈမုၼ်းဝၢၼ်ႈႁၢႆးၶိုၼ်းၼႆမႃးမိူၼ်ၵၼ်။


 • ပၼ်ႁႃ SAC ႄလႈ SSPP

                    ေပႃးမႃးတူၺ်း ပၼ်ႁႃ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ မၼ်ႈၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ တီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႂ်ႉႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၶၢႆႉထွၼ်ပၼ်တပ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း လမ်လွင်ႈလူင်တွၼ်ႈတႃႇ တၢင်းသွင်ၽၢႆႇသၢမ်တၢင်းဝႆႉယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ ၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးေၵႃႈလမ်လွင်ႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်သၢႆလူမ်းထုၼ်ၸႂ်ၼိုင်ႈဢၢၼ်ႇ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉေၵႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၼိုင်ႈဢၢၼ်ယွၼ်ႉ ပဵၼ်သၢႆတၢင်းပိၵ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၶဝ်ပႃး. ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ေၵႃႈ သင်ဢမ်ႇလႆႈပၵ်ႉဢမ်ႇလႆႈယိပ်း (3)တပ်ႉၼႆႉေၵႃႈ ၸၢင်ႇမႃးတုမ်ႉတိုဝ်ႉ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းၶဝ်ပႃးမိူၼ်ၵၼ်။ လွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်သိုၵ်းၵၼ် ႁၢဝ်ႈႁႅင်းေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးမႃးတူၺ်း. တႃႇေတပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ေတႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းေတပဵၼ်မႃးႄဢႇယူႇ သင်ပဵၼ်ေၵေႃႈ ေတပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉၵူၺ်း  ယူႇတီႈ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်မႃးလႆႈ တႃႇေတပဵၼ်ပိုတ်ႇတိုၵ်းယႂ်ႇလူင်။


 • တပ်ႉ (3) တပ်ႉၸွင်ႇမၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇ

                        ေပႃးမႃးတူၺ်း တပ်ႉ (3)တပ်ႉ တႃႇ (2) တပ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉလွႆၼၢႆး ၊ တပ်ႉမၢၼ်ႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်သၢႆၵပ်းသိုပ်ႇ တိတ်းေတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉႄလႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ယွၼ်ႉသင်ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၶႂ်ႈလႆႈႄလႈ ၶႂ်ႈပၵ်းတပ်ႉလႃႇၼႆၸိုင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင် ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်း PDF ၶဝ်ယိပ်းယူႇၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတၢင်း ပွတ်းၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ၵမ်ႉၼမ် မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇၸုမ်း NUG ၶဝ် ယၢမ်ႈပၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူၼ်းၶဝ် ၵႂႃႇၵပ်းသိုပ်ႇ သိုဝ်ႉၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်တီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ထိုင်တီႈေပႃးတိႉၺွပ်ႉလႆႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း NUG  ႄလႈ လႆႈယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈပႃးမိူၼ်ၵၼ်။ သင်ဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇယိပ်းၵုမ်းၵမ်လႆႈ သၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉလႆႈ မၼ်းၸၢင်ႇမႃးတုမ်ႉတိုဝ်ႉ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇ။. ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ေၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ေတလႆႈငိုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇေတပဵၼ် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၼၼ်ႉ ၶဝ်ေၵႃႈ ေတၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆးမိူၼ်ႄၶႇၵူၺ်း ဢမ်ႇသုၼ်ႇၸႂ်သင် ဢမ်ႇၶဝ်ႈၸႂ်သင် ၽႂ်ၶႂ်ႈပဵၼ်သင်ပဵၼ် ဢမ်ႇပႃးၽၢႆႇလႂ် ၵူၺ်းၼႃႇ ၸုမ်းလႆႈေတပၼ်ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးမၼ်းေၵႃႈ မၼ်းေတတိတ်းေတႃႇႁဵတ်းေၵႃႉၵူၺ်း။

 • ၸုမ်း PDF ၽၢႆႇၶုၼ်ႇ

                    ၸုမ်း PDF ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉေတႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးေသၸုမ်း ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႈ လႆႈတူၵ်းယွၼ်းတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီမႃးမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈယႃႇေပပၼ်ႁႅင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇေတေပႃႇဢွၵ်ႇမႃးမႂ်ႇႄလႈ  ၽူႈေတၶတ်းၶဝ်ၼႆပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၸုမ်းသိုၵ်း PDF ပွတ်းၸၢၼ်းၸိုင်ႈတႆး တၢင်းၽၢႆႇၶုၼ် ၼႆႉ ၵွင်ႈၵၢင် လၢၵ်ႈၼၢၵ်ႈၶဝ်လႆႈ ၵပ်ႉသိုပ်ႇ သိုဝ်ႉဢဝ်မႃးတီႈ ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA မႃးလၢႆလၢႆ ၼႆႉ


ယူႇတီႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၽူႈေၵႃႉသိုဝ်ႉၵွင်ႈၵၢင်ႇ ေၵႃႉလၢတ်ႈၵမ်းသိုဝ်ႇ။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ပၢင်တိုၵ်းတႆးေတႃႇတႆးေၵႃႈ လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်းပွတ်းၸၢၼ်း ထုင်ႉႁူဝ်ပူင်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆႇ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ၽွင်းယၢမ်းၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ တူၵ်ႈၶႃႉႄလႈ ယၢပ်ႇၵိၼ်းယူႇၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉေတႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးလူင်ၶဝ်ၼိုင်ႈဢၢၼ်ယဝ်ႉ။ လုၵ်ႉတၢင်းငဝ်ႈမုၼ်းပၢင်သၢင်းေသ သူင်ႇမႃးၵွင်ႈၵၢင် ပွတ်းသဵၼ်ႈတၢင်း ဝၢၼ်ႁၢႆး မိူင်းၼွင် မိူင်းၵိုင်ႇ ၵၢတ်ႇၵူႇ ႁူဝ်ပူင်း ယဝ်ႉသူင်ႇၶဝ်ႈၵႂႃႇတၢင်း ၽၢႆႇၶုၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်သင် ယွၼ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ် ပၵ်းၵႂႃႇဝႆႉတီႈလမ်လွင်ႈမၼ်းဝႆႉၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇပႃးမိူၼ်ၵၼ်မူတ်း။


 • ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ဢမ်ႇၵျိုၵ်ႈပၢင်တိုၵ်း

                    ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၵျိုၵ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်သင် ၶဝ်ၵူၺ်းသုၼ်ႇၸႂ် ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း  ဢဝ်ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးပဵၼ်လၵ်းေသ ဢဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၸွမ်းတၢင်းလင်  တီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၸွႆႈ ၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉေၵႃႈ  ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ေၵႃႈ တိုၼ်းလႆႈၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီမၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ သဵၼ်ႈတၢင်း တီႈၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉလႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းသမ်ႉမႃးတုမ်ႉတိုဝ်ႉ ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႈ ၸၢင်ႇလႆႈသင်ႇ ႁႂ်ႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ထွႆတပ်ႉ (3)တပ်ႉၼၼ်ႉမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ေပႃးပဵၼ်ၵူၼ်း လမ်းၶၢပ်ႇၸပ်းၾၢၵ်ႇၶဝ်သမ်ႉ ေတႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ပၼ်ႁႃတႆးၼင်ႇၵၼ်  ပဵၼ်ၸုမ်းၼိုင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်မုင်ႈႁၼ်လွၵ်းဢွၼ်ႇၼၼ်ႉလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း. လွၵ်းလူင်မၼ်း ဢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလဵၼ်ႈႄလႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈတၢင်ႇၶိူဝ်းလဵၼ်ႈေတႃႇႁဝ်း လွၵ်းလူင်မၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃး။


 • ၵၢၼ်တိုၵ်းေတႃးၵၼ်တၢႆ

                    ၵၢၼ်တိုၵ်းေတႃးဢဝ်ၵၼ်တၢႆၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇၵျိုၵ်ႈႄလႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းၼႆေသတႃႉေၵႃႈ. ၵူၺ်းၼႃႇၵူၼ်းၸိူဝ်း လၢတ်ႈဢမ်ႇႁူႉႁူဝ်ႁူႉႁၢင် ဢမ်ႇလၢမ်းၶၢတ်ႇတူၺ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးသင်ႄလႈ လႃႇလီလၢတ်ႈ လႃႇလီဝႃႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈလွင်ႈၼၼ်ႉေတႉ ဢမ်ႇပႆႇေပႃးသၢင်ႈထုၵ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ  ပၢင်တိုၵ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ လိုၼ်းသုတ်း ေတလႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ၼိူဝ်ၽိူၼ်လူင်ၼၼ်ႉၵူၺ်း မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇထိုင် ၶၵ်ႉၼၼ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းယႃႉ ၵူၼ်းၵဝ်း ၵူၼ်းေတႁဵတ်းႁႂ်ႈၾႆးလုၵ်ႉၶိုၼ်ႈမႃးႁႅင်းေၵႃႈေတမီး   ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ေတႉေတႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ေတဢမ်ႇေပႃးေမႃးသင်ၼမ် ဢမ်ႇေပႃးလၢတ်ႈသင်ၼမ်ႄလႈ ဢမ်ႇေသႉၽႂ် ႄၼးၽႂ်သင်။


 • ၸွင်ႇ SAC ေတတိုၵ်းေတႃး SSPP

                    တွၼ်ႈတႃႇဝႃႈ ၸွင်ႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ေတယိုဝ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးႁႃႉၼႆၸိုင်ႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈ တႃႇေတပဵၼ်မႃးၼႆႉ ၵမ်ႉႄဢႇၵူၺ်း. သင်ဝႃႈၶဝ်တိုၵ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးေတႉေတႉၼႆၸိုင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းသဝ်းဝႆႉၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၸၢင်ႇလူႉတႅၵ်ႇယႆႈ. ယွၼ်ႉဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ႁူႉႁၼ်ၵၼ်ယူႇ ဝႃႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇမီးလွင်ႈလူႉသူမ်းၼမ်ႄလႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇယဵၼ်းတၢင်းၼမ်ဝႆႉယူႇ။ ယူႇတီႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးေၵႃႈ တႃႇေတတိုၵ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်တၢင်းေၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်မႃးလႆႈ မိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈယူႇတီႈၽၢႆႇၽူႈၼၢမ်း ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ပူၼ်ႉမႃးပၢၼ်ႇသိုပ်ႇပၢၼ်ႇၶဝ် ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးပိုၼ်းဝႃႈ ပိုတ်းယိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢွၼ်တၢင်းေသပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ ေတလႆႈေမႃပဝ်ႇပဝ်ႇသူတ်ႉသူတ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇပဵၼ်ေတႉမီးေတႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ သင်ဢမ်ႇေမႃပဝ်ႇေမႃသူတ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းလႂ်ေၵႃႈ တိုၼ်းဢမ်ႇယူႇလွတ်ႈလႆႈ လိူဝ်ဝႃႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵၢၼ်လဵၼ်ႈမၼ်း ပႅၵ်ႈပိူင်ႈၵၼ်ၵႃႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။

                        ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းေၵႃႈလႆႈတုၵ်ႉၶ ဝၢၼ်ႈမိူင်းေၵႃႈ လႆႈႁၢမ်းမႃးၼမ်ၼႃႇယဝ်ႉ  ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆးႄလႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆႈ ေတဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ေတေမႃဢွၼ်ၵၼ်ႁၵ်ႉသႃ ၵၢၼ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ မီးပၢင်တိုၵ်းၼႆႉဢမ်ႇလီ မီးပၢင်သိုၵ်းၼႆႉဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မၼ်းေတၸၼ်ၵၼ်တူၵ်းတႅမ်ႇလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts