ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း • ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

             မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈၸုမ်း ၊ ၶွမ်ႇမၼီႇၼိုင်ႈလင် ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၼႆႉ လွင်ႈယ်ႂႇလမ်လွင်ႈလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ သင်ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလီၼႆၸိုင်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ်ေၵႃႈ ၸၢင်ႇႁဵတ်းၽိတ်း ၸၢင်ႇထၢင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းမ်ႂးၼႆယူႇ။

            သင်မီးပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈယဝ်ႉ ယႃႇႁ်ႂႈမၼ်းမီးလၢႆ လၢႆႄလႈ ႁၢင်ႈလီၸၼ်ၸ်ႂၼ်ႂးသၢႆတႃ ၵူၼ်းမႃးတူၺ်းမၼ်းၵူၺ်း မီးပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈယဝ်ႉေၵႃႈ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶႃႈယၢမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈလႆႈႁၼ် မႃးလၢႆလၢႆတီႈယူႇ မၢင်တီႈပိူင်ၶွတ်ႇၽွၼ်ႈေတႉ ၶႅမ်ႉႄတႉႄတႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်းေၵႃႈ မီးၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ ၵူၺ်းၵူၼ်းဢၼ်လႆႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႄလႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ေၵႃႈ ဢမ်ႇပွင်ႇလွင်ႈသင်ၼၼ် ၵဝ်ႇ။

                    ယၢမ်းလဵဝ်ႄတႉ ယွၼ်ႉဝႃႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈမႃးႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆၶႃႈႄလႈ တႃႇေတႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢႆႈ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ေပႃးေတမီး ၼမ်ႉၸ်ႂၶ်ႂႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶ်ႂႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႇလႆႈမႃးတႅမ်ႈပိူင်ၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇပဵၼ်ၸၼ်ႉၸၼ်ႉယူႇ။


 • ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

                    ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼိုင်ႈေၵႃႉ ဢၼ်ေတလႆႈႁဵတ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်  တူဝ်ယၢင်ႇလီ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈတိုၼ်းေတဢမ်ႇမီးၽ်ႂ ေတယၢမ်ႈႁဵတ်းၽိတ်းၽ်ႂမၼ်းၵူႈေၵႃႉ လိူဝ်ေသဝႃႈ လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉယ်ႂႇယ်ႂႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼိုင်ႈေၵႃႉၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယ်ႂႇေတႉေတႉ ႁူင်းႁဵၼ်းမီးပၼ်ႁႃမႃး ၊ ၶၢဝ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလွင်ႈဢမ်ႇလီ ၊ မီးၵူၼ်းၽိတ်းေမႃးၵၼ် ၊ တႃႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၊ တႃႇေတေမႃႁၵ်ႉသႃၶူဝ်းၶွင် ၊ တႃႇေတေမႃၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၸွမ်း ၼင်ႁူင်းႁဵၼ်း တမ်းဝၢင်းဝႆႉ  ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႆႈထူပ်းလႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။

                    ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼိုင်ႈေၵႃႉ ေတလႆႈႁဵတ်းသင်လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေတႉၶႃႈႁဝ်း ေတဢမ်ႇလၢတ်ႈႄၼႄလႈ ေတဢမ်ႇဢဝ်လူင်းႄၼပၼ်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းပႃးၵၢၼ်လွင်ႈလပ်ႉ တႃႇေတဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ႁူႉေၵႃႈေတမီးၽွင်ႈယူႇ။


 • ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶူးႁူင်းႁဵၼ်း

                    ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶူးႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁႅင်း ၵၢၼ်လူင်ႄလႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၽ်ႂမၼ်းေတမီးယူႇ (09) ႁူဝ်ေၶႃႈဝႆႉယူႇ - 

 1. ၽၢႆႇၸတ်းႁႅင်းၵၢၼ်
 2. ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းႄလႈ သူၼ်းတုမ်
 3. ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း (Sport)
 4. ၽၢႆႇေၵႃႇသၢင်ႈ
 5. ၽၢႆႇၾိင်ႈႄငႈ ပၢႆးမွၼ်း
 6. ၽၢႆႇႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ
 7. ၽၢႆႇၽိုၵ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႄလႈ ၵႃႈလၢႆး
 8. ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ
 9. ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ႄလႈ တူႇရိယႃႇ

                    ဝၼ်းေတႃႇဝၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ေတလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇၸွမ်းၼင် ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈမီးၼၼ်ႉ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၵႂႃႇယူႇ။ ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်းေၵႃႈ မီးၽ်ႂမၼ်းယဝ်ႉ လိူဝ်ေသေတလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇၸွမ်းၼင် ပိူင်ၵၢၼ်ႁဝ်းမီးဝႆႉ တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။


 • ၽၢႆႇၸတ်းႁႅင်းၵၢၼ်

                    ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်လူဝ်ႇပူၵ်းပွင် ဢၼ်လူဝ်ႇႄမးၵုမ်း ဢၼ်လူဝ်ႇၶိုၼ်းႄတႇတင်ႈဢၼ်မ်ႂႇမ်ႂႇၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ႁဝ်းလူဝ်ႇႁႅင်းၵူၼ်းမႃးၼႆၸိုင်ႈ ယူႇတီႈၽူႈၸတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် လႆႈၸတ်းႁႅင်းၵူၼ်းပၼ်ေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ။ တူင်ယၢင်ႇမႃး သင်လူဝ်ႇတီႇၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၊ လူဝ်ႇၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမွၵ်ႇ တူၼ်ႈမႆႉၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၊ လူဝ်ႇႁူၺ်းၼမ်ႉတူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈမွၵ်ႇၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ေတလႆႈထၢမ်ႇ ေတလႆႈယွၼ်းဢဝ်တီႈ ၽၢႆႇၸတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ။

 • ၽၢႆႇသူၼ်းတုမ်ႄလႈ ၵုမ်းထိင်း

                    တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်း ေပႃးေတမီးတၢင်းႁူႉ မီးႁႅင်းၸ်ႂ မီးလွင်ႈၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈသၢင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းပိူင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၵုမ်းထိင်းႄလႈ ၽူႈသူၼ်းတုမ်ၶဝ် လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း။ ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ေတမီးၵၢၼ်ၽိုၵ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၽိတ်မွၵ်ႇၽူႈယ်ႂႇၵူၼ်းလူင် ၼ်ႂးမုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းေသ ၸဝ်ႈၸဝ်ႈမႃးပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ မၢင်ပွၵ်ႈေၵႃႈ ပဵၼ်ၶူးသွၼ် ၊ ၽူႈၵွၼ်း ၊ ႁူဝ်ၼႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် ၶိုၼ်းလႆႈတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းေသ မႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်း သူၼ်းတုမ်ႇပၼ်တၢင်းႁူႉ ေၵႃႈေတမီးတၢင်းၼမ်။ ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ၽၢႆႇသူၼ်းတုမ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်လမ်လွင်ႈဝႆႉၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ   ၽူႈၵုမ်းထိင်းႄလႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ေတလႆႈမီးၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ တိတ်းေတႃႇၵၼ်ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။

 • ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း (Sport)

                    ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈေသ ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ေတမီးဝၼ်းၸတ်းလဵၼ်ႈႁႅင်း (Sport) ၵူႈဝူင်ႈဝူင်ႈ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၵႂႃႇယူႇ။ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ မၼ်းယူႇတီႈၼ်ႂး ၽၢႆႇၽူႈလဵၼ်ႈႁႅင်းၶဝ်ၼႆႉ ၸတ်းၵႂႃႇလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းႁင်းၵူၺ်း ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၼႆႉေၵႃႈ ဢဝ်ပဵၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈယ်ႂႇၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း (3)ႁူင်းႁဵၼ်း 1) ႁူင်းႁဵၼ်းတၢင်းလတ်း 2) ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်  3) ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်  ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမႃး ႁူမ်ႈၵၼ်လဵၼ်ႈၵူႈဝူင်ႈဝူင်ႈၵႂႃႇယူႇ။ 

 • ၽၢႆႇေၵႃႇသၢင်ႈ

                    ႁူင်းႁဵၼ်းတီႈ ဢၼ်လူဝ်ႇပူၵ်းပွင် တီႈဢၼ်လူဝ်ႇေမးၵုမ်းထိင်း တီႈဢၼ်လူဝ်ႇၶိုၼ်းေမးေၵႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းမ်ႂႇမ်ႂႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၼ်ႂးၽၢႆႇေၵႃႇသၢင်ႈၶဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလွင်ႈလဵဝ် ၸွမ်းၼင်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်းမီးၼၼ်ႉယူႇ။ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ႁွင်ႈၼမ်ႉတီႈလႆႈတႅၵ်ႇ ၊ လူဝ်ႇသိူဝ်ႈတၢင်း ၊ လူဝ်ႇႁဵတ်း ႁွင်ႈသူမ်ႈႁွင်ႈၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉတီးၽၢႆႇေၵႃႇသၢင်ႈႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၼႆႉၵႂႃႇမူတ်းမူတ်း။ ေတလႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈၼႆႉေၵႃႈ လမ်လွင်ႈ လွင်ႈယ်ႂႇဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇ။

 • ၽၢႆႇၾိင်ႈႄငႈတၢင်းၵႃႈ (ပၢႆးမွၼ်း)

                    သွၼ်ႁွင်းၵႂၢမ်း ၊ သွၼ်ၵႃႈၼူၵ်းၵႃႈတူဝ်း ၊ သွၼ်ၸၼ်ႁၢင်ႈ ၊ သွၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ (Backgroud) ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇၾိင်ႈႄငႈတၢင်းၵႃႈ ႁဝ်းၼႆႉလၢႆလၢႆယဝ်ႉ။ ေပႃးပဵၼ်ပွႆးတီႈလ်ႂ ပၢင်ပိုတ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ် ႁွင်ႈလုမ်းတီးလ်ႂေသဢမ်ႇဝႃႈ သင်ပိူၼ်ႈလူဝ်ႇမႃး ၸုမ်းတၢင်းၵႃႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆၸိုင်ႈ ယူႇတီႈၽၢႆႇၾိင်ႈႄငႈတၢင်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇတဵမ်တဵမ်ယူႇ။

 • ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ

                    ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ပူၵ်းပွင်ႁပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉေသ သင်ႇသွၼ်ႁ်ႂႈၶဝ်ႁဵၼ်းႁူႉလိၵ်ႈလၢႆးႄလႈ ႁူႉၸၵ်းမိုၼ်ၵိုၼ်းဢူၺ်းေၵႃႉၶဝ်ၼမ်ၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇႁဝ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇႁဝ်းၶဝ်လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေသ သင်လူဝ်ႇသင်မႃး မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်မႃးေၵႃႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးတီႈ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းေသ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၶိုၼ်းၸတ်းႄၵႈၶၢႆပၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်းၵူၺ်း။ ႁူင်း ႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈယ်ႂႇတွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းေတၶိုၼ်းေတႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၼိုင်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

 • ၵၢၼ်သွၼ်ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႄလႈ ၵႃႈလၢႆး

                    ၵၢၼ်သွၼ်ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ႄတၸၼ်ႉ (7)ထိုင် ၸၼ်ႉ (9) လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူႈေၵႃႉ ဢမ်ႇသွၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၽိုၵ်းႁဵၼ်းဢဝ်ၸွမ်းဢမ်ႇလႆႈ ေတလႆႈၶဝ်ႈသွၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉဢဝ် ၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵူႈေၵႃႉ။ သင်သွၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း (3)ပီႊ ေတမီးဝ်ႂဢွင်ႇ ပူၼ်ႉသိုၵ်းေသ သင်ဢွၵ်ႇႁဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉေၵႃႈ လႆႈႁပ်ႉပဵၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၵႂႃႇ။ ၼ်ႂးၼုမ်ႇႁၢၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သမ်ႉေတမီးပႃးထႅင်ႈ ၸုမ်းတၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈႄငႈၾိင်ႈထုင်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇၶွင်ပူမွၼ် ၼၢႆးယႃႈႁဝ်းမိူၼ်ၼင် ၵႃႈလၢႆး လၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉေၵႃႈ လႆႈႁဵၼ်းသွၼ်ပႃးမိူၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။

 • ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

                    လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၊ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇၼ်ႂးမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းမႃးတီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ႈမႃး ၶိူင်ႈၸ်ႂႉတိုဝ်းငိုၼ်းတွင်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်လုမ်းႁဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁဝ်း ၽၢႆႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈၶဝ်လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းေသ ၸတ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ ၶၢဝ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈေတလႆႈ ဢဝ်ၶၢဝ်ႇလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၶူးသွၼ် ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ၽူႈၸွႆႈမႃးလွင်ႈ လဵဝ်ၵူၺ်း ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈၶၢဝ်ႇၼ်ႂး လွင်ႈလီလွင်ႈႁၢႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ေပႃးေတလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇ လွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း လွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ေၵႃႈလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇမီးၼၼ်ႉယူႇ။

 • ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈႄလႈ တူႇရိႇယ

                    ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈႄလႈ တူႇရိႇယ ၼႆႉႄတႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ယိပ်းၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၵမ်း သိုပ်ႇေသ သင်လူဝ်ႇပပ်ႉ လူဝ်ႇၶိူင်ႈၸ်ႂႉတိုဝ်း ၼ်ႂးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶိူင်ႈတူႇရိႇယ တွၼ်ႈတႃႇ ေတလႆႈ တွႆႈဝၼ်းပွႆးၵူႈပၢင်ပၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၼႆႉေၵႃႈ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် မၼ်းေၵႃႈလွင်ႈယ်ႂႇတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် ၵူႈေၵႃႉႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းေပႃးေတ ႁူႉလိၵ်ႈႁူႉလၢႆးမီးတၢင်းႁူႉပဵင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵၢၼ်လူလိၵ်ႈ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈေၵႃႈ လွင်ႈယ်ႂႇ လမ်လွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းႁဝ်းၶဝ် ၵူႈ ေၵႃႉေၵႃႉဝႆႉယူႇ။

 • ငိုၼ်းတွင်း
                    ၽၢႆႇငိုၼ်းတွင်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်ႁဝ်းၶႃႈ ၸွမ်းၼင်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၸ်ႂႉတိုဝ်းလုမ်း ၸွမ်းၼင်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂလီ ဢၼ်ၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းမႃး ၶူဝ်းၶွင်မႃးပၼ်တီႈ ႁူင်း ႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉေတႉ ယူႇတီႈၽူႈမၢႆႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းယိပ်းသၢႆမၢႆငိုၼ်း ၊ ႄလႈ ၽၢႆႇသိုဝ်ႉသၢႆႈသမ်ႉ ထႅင်ႈေၵႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းယိပ်းငိုၼ်းမၼ်း တူဝ်ငိုၼ်းမၼ်းသမ်ႉပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းယိပ်းၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ  ငိုၼ်းၶဝ်ႈငိုၼ်း ဢွၵ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ေတႁဵတ်းပဵၼ်ပပ်ႉဝႆႉ ၽူႈလ်ႂၽ်ႂလ်ႂလူမႃး ငိုၼ်းၸ်ႂႉတိုဝ်းလုမ်းလႆႈၵႃႈႁိုဝ် ၸ်ႂႉၸၢႆႇငိုၼ်းတွင်းယဝ်ႉၵႃႈႁိုဝ် သမ်ႉၵိုတ်းၵႃႇႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ  ႁဝ်းၶႃႈေတမီးပပ်ႉမၼ်းေသ ၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈေၵႃႉ ၽူႈယ်ႂႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၸဝ်ႈ မီးသုၼ်ႇထတ်းတူၺ်း မႃးပိုတ်ႇတူၺ်းလႆႈၵူႈေၵႃႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပပ်ႉငိုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈဢဝ်တၢမ်းဝၢင်းဝႆႉ တီႈၼ်ႂးလုမ်းႄလႈ ႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူးဝႆႉၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း သၢႆမၢႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသမ်ႉ ေတလႆႈမီးပႃး(Bill) မၼ်းၵူႈဢၢၼ်ဢၢၼ် သင်ဢမ်ႇမီး (Bill) မၼ်းႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁပ်ႉ။ ဝၢႆးေသၶႃႈမႃးပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းယဝ်ႉ ေပႃးပဵၼ်လွင်ႈငိုၼ်း ၶႃႈႁဝ်းပၼ်ၶူးသွၼ်ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်းႁဝ်း ၶဝ်ထတ်းတူၺ်းၵၼ်လႆႈၵူႈေၵႃႉ ႁ်ႂႈမီးၵၢၼ်ပွင်ႇလႅင်းၵၼ်လီ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်းၼႆႉ သင်ၸတ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈလၢႆးမၼ်း ႁဵတ်းေၵႃႉလဵဝ် ၸတ်းေၵႃႉလဵဝ်ၼႆၸိုင်ႈ ေပႃးႁိုင်မႃး မၼ်းၸၢင်ႇမီးပၼ်ႁႃ။ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸ်ႂႁ်ႂႈမီးၵၢၼ်ပွင်ႇလႅင်း ေတႃႇၵၼ်ပဵၼ်ယ်ႂႇ။

                    ၽၢႆႇပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းမီးဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတ်ႂႈၵုမ်းၵမ် ၽူႈၵွၼ်းမူတ်းမူတ်း။ ယူႇပႃႈတ်ႂႈၼႆေသတႃႉေၵႃႈ ၶူးမၼ်းၵူႈေၵႃႉ မီးသုၼ်ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် လၢတ်ႈႄၼၶိုၼ်းတီႈၽူႈၵွၼ်းလႆႈၵူႈေၵႃႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ယူႇပႃႇၼိူဝ်ၶူးသွၼ် ၽၢႆႇၵၢၼ်ငၢၼ်းၽ်ႂမၼ်းၵူႈေၵႃႉယဝ်ႉ ၶ်ႂႈႁဵတ်းသင်ႁဵတ်းဢမ်ႇၸ်ႂႈ။ ယူႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶူးသွၼ် ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူႈေၵႃႉမီးသုၼ်ႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ႄလႈၵူႈေၵႃႉ သင်ဢမ်ႇႁတ်း ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၵူဝ်လႆႈပဵၼ်ၵၢၼ်ယႃႉသေလႇၵၼ်ၼႆေၵႃႈ ေပႃးၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမႃး ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်တမ်း ဝႆႉပၼ်ပႃး တိူၵ်ႈတွတ်ႈလိၵ်ႈ ႁပ်ႉတၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၵူႈေၵႃႉယူႇၶႃႈ။ ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ယူႇပႃႇတ်ႂႈၵုမ်းၵမ် ၶူးႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ  ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉ ၸိူဝ်းဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ သင်ၽ်ႂႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်းမီးၼၼ်ႉ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈၵႂႃႇၼႆၸိုင်ႈ ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ႄလႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုၼ်ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇေပႃးမီးသင် မၼ်းေၵႃႈငၢႆႈငၢႆႈဢွၼ်ႇၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ် ၶွမ်ႇမၼီႇၼိုင်ႈလင်ၼႆႉ  ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈမီး လွင်ႈတဵၵ်ႇလႅင်းလီလီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ေပႃးၸိူင်ႉၼၼ် ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်း ၸၢင်ႇငၢႆႈႄလႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ယၢပ်ႇသင်။

    

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၼမ်ႉၸ်ႂႁူမ်ႈယဵၼ်                    ေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ေၵႃႈလီ ႁ်ႂႈမီးၼမ်ႉ ၸ်ႂႄတႉႄတႉ မီးႄၸႇတၼႃႇၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈေသႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ 1) ၸ်ႂႁဝ်းေၵႃႈသိူဝ်း  2) တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းယူႇႁူမ်ႈေၵႃႈ မီးလွင်ႈၸ်ႂသိူဝ်းလီ  3) ၸ်ႂႁဝ်းေၵႃႈၵတ်းယဵၼ်  4) ႁဝ်းေၵႃႈေတ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်း သုၵ်ႉၸ်ႂၼမ်သင်    ယွၼ်ႉၼၼ်ေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ေၵႃႈလီယဝ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇဝႆႉၸ်ႂလီလီ မီးၸ်ႂၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈသၢင်ႈႄလႈ ဝႆႉၸ်ႂႄၸႇတၼႃႇလီလီၼၼ်ႉ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီတီႈသုတ်းယဝ်ႉ။

 • ၵၢၼ်ငၢၼ်း

                    မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ ( 01 August 2020) ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် (သႅင်သိုၵ်း)  ၊  ၶူးလၢဝ်သႅင်ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃ မႆႉ ၊ ၶႃးေၵႃႉ တွၼ်ႈတႃႇေတမႃးႁဵတ်း တီႈလိုဝ်ႈတီႈၼင်လဵၼ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ယူႇ။ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ႁ်ႂႈမၼ်းေပႃးလီတူၺ်း ႁ်ႂႈမၼ်းေပႃးလီယူႇ ႁ်ႂႈမၼ်းေပႃးမီးတီႈလူလိၵ်ႈဢွၼ်ႇၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃး ပူၵ်းတင်ႈႁဵတ်း သႃႇလႃး ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇယူႇ။


ဢွၼ်ၵၼ်ႁႃမႆႉ


ၽွင်းမိူဝ်ႈလိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ


 • ၼမ်ႉၸ်ႂႁူမ်ႈယဵၼ်

                     ၼမ်ႉၸ်ႂႁူမ်ႈယဵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးၼမ်ႉၸ်ႂ ၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈသၢင်ႈ ၶ်ႂႈပူၵ်းပွင် ဢဝ်ၼမ်ႉၸ်ႂပဵၼ်ယ်ႂႇေသႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇဢဝ်ငိုၼ်း ၊ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈပိူၼ်ႈၸ်ႂႉႁဵတ်းႄလႈႁဵတ်း ၊ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈပိူၼ်ႈၸတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ႄလႈ လႆႈႁဵတ်းပႃး   မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်မီးၼမ်ႉၸ်ႂၶ်ႂႈ ပူၵ်းပွင် ၶ်ႂႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းႄလႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ၸၢင်ႇဢွၼ် ၵၼ်ပၼ်ၸိုဝ်ႈ ဝႆႉဝႃႈ  သႃႇလႃးၼမ်ႉၸ်ႂႁူမ်ႈယဵၼ် ၼႆၵႂႃႇယူႇ။

                    ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ဢဝ်ၼမ်ႉၸ်ႂပဵၼ်ယ်ႂႇ ၊ ဢဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈသၢင်ႈပဵၼ်ယ်ႂႇေသႁဵတ်းၵမ်ႉပႃႇၼမ်   ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈဝႃႈ ေပႃးဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်း  ႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈ လွင်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈၼမ်ႉၸ်ႂၶ်ႂႈႁဵတ်း ၶ်ႂႈသၢင်ႈလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း။

                    သႃႇလႃး ၼမ်ႉၸ်ႂႁူမ်ႈယဵၼ် ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ်သၢင်ႈဝႆႉ ႁ်ႂႈပဵၼ်မၢႆတွင်းတွၼ်ႈတႃႇ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ၶူးသွၼ်ႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇပႃးယူႇ။ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶႃႈႁဝ်းလႆႈတႅမ်ႈ မၢတ်ႈမၢႆဝႆႉၼ်ႂး Website ၼႆႉေၵႃႈ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈမႃး သၢမ်ႇမႃးမႅၼ်း ႄၼ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈၶဝ်သင်ၶႃႈ ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ေတလႆႈယူႇတီႈၵဝ်ႇတီႈလဵဝ်ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း မၼ်းေၵႃႈ ႁူႉၵႃႈေတလႆႈယူႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်းၵူႈေၵႃႉ  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼ်ႂးပီႊၼႆႉ ႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ေၵႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ပီႊၼႃႈမႃး ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ၸၢင်ႇလႆႈၵႂႃႇ တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်းထႅင်ႈတၢင်ႇၼႃႈတီႈ တၢင်ႇတီႈေၵႃႈၸၢင်ႇပဵၼ်လႆႈႄလႈ ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ပူၵ်းပွင်မႃး ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶ်ႂႈႁ်ႂႈမၼ်းမီးမၢႆတွင်းၼႆေသ ၸၢင်ႇလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈမၢႆဝႆႉၵူၺ်းၼင်ၵဝ်ႇၶႃႈ။ၽွင်းလိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း


ၸတ်းႄၽၵၼ် ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း


ၽွင်းမိူဝ်ႈႄတၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း


ၵဵပ်းၶႃးေၵႃႉ


ၵဵပ်းၶႃးေၵႃႉ


ႁူဝ်ၼႃႈသီ ၸၢႆးေၵျႃႇ


ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၢႆးပဝ်ႈ


ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၢႆးပဝ်ႈ


ၽွင်းတိုၵ်ႉႁႃ ၶႃးေၵႃႉ


ေတႃႉမႆႉ တႃႇေတေၵႃႇသၢင်ႈ


ၶိုၼ်းမႃးၸူႉတုမ်ၵၼ် တီႈလၢတ်ၵၼ်ဝႆႉ


                    ၵၢၼ်သင်ေၵႃႈယဝ်ႉ ေပႃးမီးၸ်ႂၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈသၢင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းေၵႃႈတိုၼ်းေတပဵၼ်မႃး လႆႈဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ  ၵူၺ်းၼႃႇဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်လူင်မၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢၼ်လွင်ႈယ်ႂႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ၼင်ယူႇတီႈၵဝ်ႇတီႈလဵဝ်ေသ လၢတ်ႈယူႇၵူၺ်းေတႉ ေတၸၢင်ႇၼၢၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ယူႇ  သင်ၶ်ႂႈႁ်ႂႈမၼ်း လီေတႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေၵႃႉ လုၵ်ႉဢွၼ်ႁဵတ်းေၼတၢင်းဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းလီတီႈသုတ်းယဝ်ႉ။

ၶိုၼ်းမႃးၸူႉတုမ်ၵၼ် တီႈလၢတ်ၵၼ်ဝႆႉ


ၶိုၼ်းမႃးၸူႉတုမ်ၵၼ် တီႈလၢတ်ၵၼ်ဝႆႉ


ၽွင်းတိုၵ်ႉေၵႃႇသၢင်ႈ သႃႇလႃး ၼမ်ႉၸ်ႂႁူမ်ႈယဵၼ်

                    ၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈ သင်ေၵႃႈလီယဝ်ႉ ႁဝ်းယႃႇေပႁဵတ်းၶ်ႂႈႁ်ႂႈမၼ်းယဝ်ႉလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၼမ်ႉတွၼ်း Result မၼ်းေၵႃႈ လူဝ်ႇလီလူဝ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉပႃးၸွမ်းယူႇ။ ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ၶ်ႂႈလႆႈၵႂၢမ်းႁ်ႂႈပိူၼ်ႈယွင်ႈ ႁ်ႂႈပိူၼ်ႈလၢတ်ႈလွင်ႈလီဢမ်ႇၸ်ႂႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ႁဵတ်းၸွမ်းၼင် ၼမ်ႉၸ်ႂႁဝ်းမီးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ပိူၼ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းၵူၺ်း။

            ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်လူၺ်ႈၼမ်ႉၸ်ႂလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇတွၼ်ႉဝႆႉလွင်ႈတၢင်း မုင်ႈမွင်းၶိုၼ်းသင် တီႈၽ်ႂေသေၵႃႉေၵႃႉႄလႈ ေသပွၵ်ႈပွၵ်ႈ။ ၵၢၼ် တီႈဢၼ်ႁဝ်း မီးၼမ်ႉၸ်ႂေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶိုၼ်းလႆႈၶိုၼ်းတီႈတူဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ေၵႃႈပဵၼ် ၼမ်ႉၸ်ႂၵတ်းယဵၼ်ႄလႈ ၼမ်ႉၸ်ႂ ေၵျႃႇသိူဝ်းၼိုင်ႈဢၼ်ယဝ်ႉ။

            ႁဵတ်းသႃႇလႃးၼႆႉ  ၸဵမ်သတ်းၸဵမ်ၵူၼ်းၸဵမ် ၽီ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈတိုၼ်းေတ ၶဝ်ႈမႃးယူႇႁူမ်ႈငဝ်းမၼ်း ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁ်ႂႈေမႃဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉၸ်ႂဝႃႈ ပဵင်းေပႃးၸ်ႂယဝ်ႉ တီႈႁဝ်းမီးတိုဝ်ႉတၢင်း လႆႈႁဵတ်းလႆႈသၢင်ႈဝႆႉပၼ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇႁွႆးမိုဝ်းႁဝ်းေတ ၸပ်းဝႆႉ မိူဝ်းၼႃႈႄလႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လႆႈယူႇ။


 • ယႃႇေပၶၢင်း

            

                    ႁိုဝ်ႉတၢၼ်ႇလ်ႂေၵႃႈယႃႇေပၶၢင်းလႃးလႃး ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ယူႇလၢႆလၢႆေသ ႁ်ႂႈလႆႈယူႇသႃႇ မႃးမၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇမီးၽ်ႂ  ေပႃးၶ်ႂႈမၢၵ်ႇမီး ေပႃး ၶ်ႂႈလႆႈယူႇသႃႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈ လူဝ်ႇလႆႈၶၢမ်ႇယၢပ်ႇတုၵ်ႉၶႁႅင်းႁႅင်းလႆႈမိူၼ်ပိူၼ်ႈ ေပႃးဢမ်ႇၼၼ် ယႃႇ ေပမုင်ႈမွင်းဝႃႈ ေတလႆႈယူႇသႃႇ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈလႃးလႃး။

                    မၢင်ႇပွၵ်ႈ ႁၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းလုၵ်ႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းယၢပ်ႇတုၵ်ႉၶႁိုဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶ်ႂႈယွၼ်းသင်ႇလၢတ်ႈႄၼသူၶဝ်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႄလႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈတုၵ်ႉၶၽဝၸၢတ်ႈပၢၼ် မိူင်းၵူၼ်း တိုၵ်ႉေတႄတႇၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းေတလႆႈလတ်းၽၢတ်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းေတလႆႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၾႆး ပဵၼ်ၼၢမ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇမီးတီႈဢၼ်ပိူၼ်ႈသိူဝ်ႈဝႆႉပၼ်ႁဝ်းေသေၵႃႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ၽိုၵ်းတုၵ်ႉၶဝႆႉၼမ်ၼမ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယႃႇ ေပၵူဝ်တုၵ်ႉၶ လူဝ်ႇေမႃၵူဝ်ဢိုပ်းၵူၺ်း။
                တႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေတလႆႈယူႇသႃႇ ၵတ်းယဵၼ်လႆႈယူႇလႆႈၵိၼ်ၼၼ်ႉ ယႃႇႁ်ႂႈပိူၼ်ႈလႆႈတုၵ်ႉၶ ယွၼ်ႉႁဝ်းယႃႇႁ်ႂႈပိူၼ်ႈလႆႈတူၵ်းၼမ်ႉတႃ ယွၼ်ႉႁဝ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပိူၼ်ႈေၵႃႈမီးလွင်ႈယၢပ်ႇ လွင်ႈတုၵ်ႉၶ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်းႁဝ်းယဝ်ႉ။ ႁူႉလွင်ႈႁဝ်းလူဝ်ႇေမႃႁူႉလွင်ႈပိူၼ်ႈ ႁၵ်ႉတူဝ်ႁဝ်းေၵႃႈ လူဝ်ႇေမႃႁၵ်ႉပႃးပိူၼ်ႈ ေပႃးဢမ်ႇၼၼ် မီးလၢႆလၢႆ သႃႇလၢႆလၢႆ သမ်ႉပဵၼ်ယွၼ်ႉတၢင်းတုၵ်ႉၶႁိုဝ်ပိူၼ်ႈၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈသင် ဝၼ်းၼိုင်ႈဢၼ်မီးၼၼ်ႉေၵႃႈ ႁဝ်းေတလႆႈပွႆႇဝၢင်းပႅတ်ႈေသၵႂႃႇပႅတ်ႈမၼ်းၵူၺ်း။


" ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁ်ႂႈပဵၼ်လူၺ်ႈၼမ်ႉၸ်ႂ

ယႃႇေပပဵၼ်ၵူၼ်း ပိူၼ်ႈၸ်ႂႉယဝ်ႉၸၢင်ႇႁဵတ်း

ယႃႇဢဝ်ဢႃႇၼႃႇေသယူႇၼိူဝ်ပိူၼ်ႈ ႁ်ႂႈဢဝ်ၼမ်ႉၸ်ႂေသၵုမ်းၵူၺ်း "

                မၢႆတွင်းတွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၊ ၶူးသွၼ် တီႈႁဝ်းၶႃႈၶဝ် လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်မႃး။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶူးသႅင်သိုၵ်း


                    ၶႃႈႁဝ်းသႅင်သိုၵ်း လႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈၼ်ႂးဝၼ်းထီႉ 14.12.2019 ေသ မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈ ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈပဵၼ်ၶူးသွၼ် ၽႃႇသႃပၢႆးၼပ်ႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ႄလႈ ၸၼ်ႉၵၢင် တၢင်း လတ်းမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ဝၢႆးေသၶႃႈႁဝ်း လႆႈမႃးႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းေတမႃးတၢမ်းဝၢင်းေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ပဵၼ်လၵ်းလူင်ၼႆႉ ေတမီးယူႇ (6) ႁူဝ်ေၶႃႈ ၼ်ႂးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း (6) ႁူဝ်ေၶႃႈၼၼ်ႉ

   1. ႁ်ႂႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
   2. ထိင်းသိမ်းသႃႇၽႃႇဝ
   3. ႁ်ႂႈေမႃႁၵ်ႉသႃၶူဝ်းၶွင်
   4. ႁ်ႂႈေမႃဝူၼ်ႉၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇ
   5. ႁ်ႂႈမီးတၢင်းႁူႉပဵင်းပိူၼ်ႈ
   6. ၵၢၼ်ၸွႆႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ်


 • ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်

        တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၶ်ႂႈမႃးႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ၾၢင်ႈႁၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းေၵႃႈ လူဝ်ႇႁ်ႂႈမၼ်းမိူၼ်ႁူင်း ႁဵၼ်းယူႇ ေပႃးဢမ်ႇၸ်ႂႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၵႃႈတိုၼ်းဢမ်ႇၶ်ႂႈမႃးႁူင်းႁဵၼ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေပႃးေတၶ်ႂႈမႃးႁူင်းႁဵၼ်း ၼၼ်ႉၶႃႈႁဝ်းလႆႈ ဝူၼ်ႉမီးၽႅၼ်ဝႆႉပႃးထႅင်ႈဝႃႈ ေတပူၵ်းပွင်ၾၢင်ႈႁၢင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ တူဝ်ယၢင်မၼ်း ၽုၵ်ႈတူၼ်ႈမွၵ်ႈ ၊ ၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမႆႉ ၊ ႁဵတ်းတီႈ လဵၼ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ သူၼ်မွၵ်ႇ ၊ သႃလႃး (ယၢမ်းလဵဝ် ပဵၼ်သႃႇလႃး ၼမ်ႉၸ်ႂႁူမ်ႈယဵၼ်) ၊ တီႈလူလိၵ်ႈ ၸွမ်းငဝ်ႈတူၼ်ႈမႆႉ ၊ တင်ႈပၢႆႉေၶႃႈႁၢမ်ႈ ၊ တင်ႈပၢႆႉၸီႉႄၼတၢင်း ၸိူဝ်းၼႆႉမႃးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸွမ်းၼင်ၶႃႈႁဝ်း ယၢမ်ႈလႆႈႁၼ် ယၢမ်ႈလႆႈၶိုၼ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း မႃးတီႈၸၼ်ႉၸွမ်လၢႆလၢႆတီႈမိူၼ်ၵၼ်ပႃးယူႇ။

 • ႁူဝ်ၵူၼ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် 

                    မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29.06.2020 ဝၼ်းပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းလႆႈႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးမ်ႂႇ မိူဝ်ႈၼ်ႂးဝၼ်းထီႉ 25 - 27.06.2020 ၼၼ်ႉ ႁူမ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈေတမီးယူႇ (611)ေၵႃႉ 

ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်သမ်ႉ ေတမီးယူႇ (32)ေၵႃႉ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းသမ်ႉေတမီး (2)ေၵႃႉ သႅင်သိုၵ်း(ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် ၷႅမ်ၽူႈၵွၼ်း ၶူးၶမ်းပူႉ ။ ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးၼႆေၵႃႈ ဝႃႈလႆႈယူႇ။ 
            ၼ်ႂးပီႊသွၼ်လိၵ်ႈ (2020 - 2021) ၼႆႉယွၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ေယးၵႃႈ ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ _19 ေသႄလႈ လႆႈပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းတူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈၼိုင်ႈလိူၼ် ယူႇ။ ၼ်ႂးဝၼ်းပိုတ်ႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ေတလႆႈႁူပ်း ထူပ်းၺႃးၵၼ်တၢင်းေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းၶႃႈမိူၼ် ၵၼ်ပႃးၵႂႃႇယူႇ။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ေတမီးႁူင်းႁဵၼ်းယူႇ (3)လင် 1) ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်   2) ႁူင်း ႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်   3) ႁူင်းႁဵၼ်းတၢင်းလတ်းၼႆၵႂႃႇယူႇ။ သင်ၼ်ႂး (3) ႁူင်းႁဵၼ်းမႃးႁူမ်ႈၵၼ် ေတမီး (1000)ပၢႆပၢႆယူႇ။

 • ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ

                    ၸဵမ်မိူဝ်ႈၶႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ မီးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း မီးယိူင်းဢၢၼ်း ၶ်ႂႈပူၵ်းတင်ႈ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ႁ်ႂႈမၼ်းၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉႄလႈ မိူၼ်ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဢမ်ႇမီးႁူင်းတူၺ်း လိၵ်ႈဢမ်ႇၸ်ႂႈ မီးယူႇ ၵူၺ်းဢမ်ႇမီးပႃး ၊ ဢမ်ႇမီးၾၢင်ႈႁၢင်ႈမိူၼ်ႁွင်ႈလူလိၵ်ႈ ၊ ၽူႈၵုမ်းထိင်းမၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇေပႃးလႆႈႁၼ် သူၼ်ၸ်ႂၵၢၼ်လူလိၵ်ႈႄလႈ ႁွင်ႈလူလိၵ်ႈ ၊  ပႃးေၵႃႈဢမ်ႇႁႃ ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်း Update ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ပဵၼ်ပပ်ႉၵဝ်ႇၵဝ်ႇၵမ်ႉပႃႇၼမ်။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၼႆႉ ေၵႃႈၶႃႈ ဢဝ်ပဵၼ်ယ်ႂႇမႃးႄတႉႄတႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းသုတ်းႄလႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းမူတ်းၶႃႈ ဝၢႆးေသပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းမႃးၼႆႉ သင်ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်သင်ယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ၵႆႉၵႆႉၵႂႃႇဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းသုမ်းၸွမ်းၼ်ႂးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၶႃႈေၵႃႈပႃးၸ်ႂဝႃႇသၼႃႇ လူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈပႃးၸွမ်းလွင်ႈၼိုင်ႈ မိူၼ် ၵၼ်တီႈၶႃႈႁဝ်းဢၼ်ၶ်ႂႈပူၵ်းပွင် ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ  တီႈဢၼ်ၶႃႈယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းမႃး ၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၵူႈတီႈတီႈ တီႈလ်ႂေၵႃႈလီယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈေၵႃႈမီးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈပိူၼ်ႈ မီးတီႈလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈပိူၼ်ႈၵူႈႁူင်းႁဵၼ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် ဝၢႆးၶႃႈ လႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶႃႈၸၢင်ႇၶဝ်ႈႁႃ ၸွမ်းယွၼ်းလူၶၢမ်ႇပပ်ႉၵဝ်ႇပပ်ႉဢၼ် ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးဝႆႉၼ်ႂးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈယူႇ ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ႈမႃးပၼ်ပပ်ႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၶႃႈႁဝ်းၶဝ် ေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ် ဢၼ်လႆႈၵမ်ႉၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းတႃႇေတႁႃသိုပ်ႉပပ်ႉမႃးေၵႃႈ မီးတၢင်းၼမ်ႄလႈ ၶႃႈ ႁဝ်းေၵႃႈဢဝ်ၵုင်ႇဢဝ်မုၼ်ၸွမ်းၼမ်ႉၸ်ႂၶဝ်ၸဝ်ႈၵူႈေၵႃႉေတႉေတႉယူႇၶႃႈ။


 • တင်ႈဝၢႆးၾႆး (Internet Wifi)

                    ၵၢပ်ႈပၢၼ်တႃႇလဵဝ် ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဢၢႆႇထီႇ (IT) ၼႆၶႃႈႄလႈ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ႁဝ်းေပႃးေတႁူႉၶိုတ်းတၢၼ်းၸွမ်း ၶၢဝ်ႇငဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၶတ်းၸ်ႂ တၢင်ႇပၼ်ပႃး ဝၢႆးၾႆး (Internet Wifi) တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ႁဝ်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼ်ႂးပီႊသွၼ် လိၵ်ႈ (2020 - 2021) ၼႆႉၵူၺ်း ၶႃႈၶိုၼ်းမႃးတမ်းပၵ်းပိူင်မၼ်းေသ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းၶဝ် ၵူႈေၵႃႉ ဢဝ်ၽူင်းမႃးၸ်ႂႉတိုဝ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းလႆႈမႃးမိူၼ်ၵၼ် ယူႇ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ေတႉ ဢၼ်ႁၼ်ၽိတ်းၼိူဝ်ၶႃႈေၵႃႈမီး တၢင်းၼမ် ဢၼ်ဢမ်ႇႁၼ်လီၶႃႈႁဝ်းတီႈဢၼ်ပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢဝ်ၽူင်းမႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ မီးတၢင်းၼမ် ၵူၺ်းၶႃႈသမ်ႉ မုင်ႈႁၼ်ဝႆႉၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈဝႆႉထႅင်ႈ (10)ပီႊဝႆႉလူင်ၼႃႈႄလႈ ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ လႆႈယဵၼ်ႉၸ်ႂေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶႃႈႁဝ်း ၵႂႃႇပၼ်တီႈၼိူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ႁဝ်းၵႂႃႇယူႇ။ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ဢၢႆႇထီႇ ၵၢပ်ႈပၢၼ်ေဢႇဢၢႆႇ (AI) ေတထိုင်မႃးယဝ်ႉၼႆ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ေပႃႈႄမႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇေပႃးဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉပွင်ၸ်ႂပႃးေၵႃႈ ေတပဵၼ်လႆႈယူႇ။
ဝၢႆးၾႆး ႁူင်းႁဵၼ်း


 • ယွၼ်ႉသင်လႆႈတင်ႈဝၢႆးၾႆး (Internet Wifi)

                    လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ပဵၼ်ၵူၼ်းၽၢၼ်ေပႃႈၽၢၼ်ႄမႈမႃး တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ငိုၼ်းေပႃးေတဢမ်ႇသဵင်ႈၸွမ်းၵႃႈ Internet ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ေသ လႆႈၶတ်းၸ်ႂပွႆႇပၼ် Wifi တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း (24)ၸူဝ်ႈမွင်းၵႂႃႇယူႇ။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ႁဝ်း ၶႃႈၼႆႉ ေတတင်ႈဝႆႉပၼ် ဝၢႆးၾႆး သွင်ၶိူင်ႈ ေတပဵၼ် Loi Tai Leng School ႄလႈ LTL Teachers တႃႇ ဢၼ်ၼိုင်ႈသမ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း တွၼ်ႈတႃႇဢၢၼ်ႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၶူးသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း  တႃႇၶူးသွၼ်ႁဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ေပႃးေတလႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်း ဝၢႆးၾႆး လႆႈၵူႈႁွင်ႈ ႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ လႆႈၶတ်းၸ်ႂ ေတႃႇပၼ် Wifi ၵႂႃႇၵူႈတီႈတီႈယူႇ။ သင်ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ပွႆႇပၼ် ဝၢႆးၾႆး ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶူးသွၼ်ႁဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၸိုင်ႈ ၵႃႈၸ်ႂႉတိုဝ်းငိုၼ်းတွင်း Internet ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇေပႃးသဵင်ႈၼမ်သင်ေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ Automatic ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ေၵႃႈ ၵုမ်းထိင်းပႃးလႆႈ ၶိူင်ႈၽူင်းၶဝ်လႆႈၵူႈၶိူင်ႈၶိူင်ႈပႃးၼၼ်ႉထႅင်ႈယူႇ။


 • ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ

                    ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်းၶႃႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းၼႆႉေၵႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇၼႆႉေၵႃႈ ၶႃႈႁဝ်းဢဝ် မႃးဝႆႉပဵၼ်လၵ်းႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းႄလႈ သ်ႂႇၸ်ႂမႃးဝႆႉႄတႉႄတႉယူႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်း ႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတႃႇေတၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈၵႂႃႇ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ပဵၼ်ၽွင်းတိုဝ်ႉငၢႆႈၸဵပ်းငၢႆႈ ဢမ်ႇပႆႇႁူႉလွင်ႈသင်ႄတႉႄတႉႄလႈ ၶႃႈႁဝ်းၸၢင်ႇလႆႈသ်ႂႇၸ်ႂမႃး ႁႅင်းႁႅင်းယူႇ။ တီးႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ တီႈႄဢႇသုတ်းမၼ်း ၼိုင်ႈဝူင်ႈ လႆႈၶတ်းၸ်ႂသွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵတ်းလဵင်ႉၶဝ်ႈမုၼ်းၾိင်းထုင်းတႆးႄလႈ လဵင်ႉၼမ်ႉၼူမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁ်ႂႈပဵၼ်ႁႅင်းတွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ပႃးၸွမ်းယူႇ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ယွတ်ႈလႅင်းၼ်ႂးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ယွတ်ႈလႅင်း


                    ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈယွတ်ႈလႅင်းၼႆႉ ႄတႇလႆႈပၼ်ၸိုဝ်ႈႄလႈ ၶၢႆႉတမ်းတီႈယူႇၾၢင်ႈႁၢင်ႈမၼ်း မႃးၼ်ႂးဝၼ်းထီႉ 19.08.2020 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ယွတ်ႈလႅင်း ၼႆႉေတမီးဝႆႉတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းဝႆႉယူႇ။ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ယွတ်ႈလႅင်း ၼႆႉမီးဝႆႉ ၼ်ႂးပိူင်ၶွတ်ႈၽွၼ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ၊ၵၢင် ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ယိပ်း ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၵမ်းသိုဝ်ႈ။

                   ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း လႆႈပၼ်ၸိုဝ်ႈ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ယွတ်ႈလႅင်းၼႆႉ  1) ယွၼ်ႉဢဝ်ၵုင်ႈဢဝ်မုင်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်း ၽူႈပၼ်ႁႅင်းႁ်ႂႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း မီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၵူႈၶၢဝ်း ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းေသ ၸၢင်ႇလႆႈဢဝ်ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ယွတ်ႈၼႆယူႇ  လႅင်းၼႆႉသမ်ႉ ၶ်ႂႈမၢႆဢဝ် ထိုင်ၸိုဝ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းေသ ၸၢင်ႇလႆႈပၼ်ၸိုဝ်ႈ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈ ၵႂႃႇဝႃႈ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈယွတ်ႈလႅင်းၼႆၵႂႃႇယူႇ။ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ယွတ်ႈလႅင်း  ၼႆႉဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ပိုတ်ႇမႃး ပၼ်တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းၶႃႈ ယိူင်းဢၢၼ်းပႃး ပၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်းပႃးၸွမ်းယူႇ။


ပပ်ႉၼ်ႂး ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ


ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ယွတ်ႈလႅင်း


ပပ်ႉၼ်ႂး ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ

                ပပ်ႉလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ၼ်ႂးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ယွတ်ႈလႅင်း ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်းမူတ်းေတ မီးယူႇ (2)မိုၼ်ပၢႆႇပၢႆႇေသ ေတပဵၼ်ၽႃႇသႃလိၵ်ႈတႆး ၊ လိၵ်ႈထႆး ၊ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ႄလႈ လိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်း ပႃးၸွမ်းယူႇ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၼိုင်ႈလင် ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼိုင်ႈမိူင်း သင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလင်ၼၼ်ႉ ၶၢတ်ႇၵၢၼ်လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼႆၸိုင်ႈ တိုၼ်းေတပဵၼ်မိူင်းၵူၼ်းတူၵ်းတႅမ်ႇ တိုၼ်းေတပဵၼ်လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၼိုင်ႈလင် ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈေၵႃႈ လွင်ႈယ်ႂႇ လမ်လွင်ႈဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ  မီးၽၵ်းလၢႆလၢႆၵူၺ်း သင်ဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈေၵႃႈ မၼ်းႁိုဝ်ေတမီးႁႅင်းယူႇၵႂႃႇ လႆႈႁိုင်ယဝ်ႉလႃႇ။
             

 • ေၶႃႈတူၵ်းယွၼ်း

                    သင်ဝႃႈၽူႈလ်ႂ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸဝ်ႈလ်ႂေသဢမ်ႇဝႃႈ  သင်မီးပပ်ႉလႆႈလူဢၢၼ်ႇယဝ်ႉ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းယဝ်ႉယဝ်ႈၼႆၸိုင်ႈ ဢမ်ႇဝႃႈပပ်ႉလိၵ်ႈတႆး လိၵ်ႈထႆး လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်လူမႃးပၼ်တီႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၼႃႈတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းၼႆႉ လႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇၶႃႈ။ မၢင်ေၵႃႉမၢင်ၸဝ်ႈ ေတလူဢၢၼ်ႇလူယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ သမ်ႉဢမ်ႇမီးတီႈဝႆႉေတၶၢႆ ၵိၼ်သမ်ႉဢမ်ႇတၼ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ငိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈ ပ်ႂႉမွင်းပပ်ႉၶွင်ၵဝ်ႇတၢင်းႁူႉ တီႈသူၶဝ်ၸဝ်ႈယူႇ။ ပပ်ႉသင်မီးဝႆႉၼ်ႂးမိုဝ်းႁဝ်း ႁဝ်းလူဢၢၼ်ႇေၵႃႉလဵဝ်ေၵႃႈ ႁဝ်းေတႁူႉေၵႃႉလဵဝ် ၵူၺ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ေပႃးေတႁူႉၵႂႃႇၸွမ်းၼၼ်ႉ တူဝ်ႁဝ်းေၵႃႈ ထုၵ်ႇလီၶိုၼ်းၸႅၵ်ႇႄၽ လူမႅၼ်ႈယိူင်ႈပၼ်တီႈ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ တီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ၶိုၼ်းယူႇ။ • သႅင်သိုၵ်း 

(ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 

ၸၼ်ႉငဝ်ႈ၊ၵၢင် လွႆတႆးလႅင်း)

 • www.saisengserkc.om

Share:

ၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ပၢတ်ႈထီႉ - ၼိုင်ႈ ပီႊ (2020 - 2021)ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈၵၢင် လွႆတႆးလႅင်း

                    ပီႊၼ်ႂး ၵၢၼ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ႁဝ်းတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ယွၼ်ႉတၢင်း ပဵၼ်ၶူဝ်ႉဝိတ်ႉ - 19 ၵူႈမိူင်းမိူင်း ပဵၼ်မႃးႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းႄလႈ မၼ်းေၵႃႈ မႃးတုမ်ႉတိုဝ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်သွၼ် ၵၢၼ်ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းဝႆႉႄတႉႄႉတယူႇ။
                    ၼ်ႂးပီႊၵၢၼ်သွၼ်လိၵ်ႈ (2020 - 2021) ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမႃး ပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၼ်ႂးဝၼ်းထီႉ 01.07.2020 ေသ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း မွၵ်ႈ (15)ဝၼ်းၼႆႉႄတႉ လႆႈၸတ်ႈႁဵတ်း Orientation ၵႂႃႇပႅတ်ႈေသ ယွၼ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းမိူဝ်းၼ်ႂႈမိူင်း ၶူးသွၼ်ႁဝ်း ၸိူဝ်းၶဝ်ႈမိူဝ်းၼ်ႂးမိူင်း ေတပွၵ်ႈမႃးတူၵ်းလိုၼ်းႄလႈ ၸၢင်ႇလႆႈ ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇ Orientation ၵႂႃႇယူႇ။
 • ႁူဝ်ေၶႃႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်
        1) ပၵ်းပိူင်လုၵ်ႈႁဵၼ်း
        2) ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်သွၼ်
        3) ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပီႊ
        4) Mark လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်လုၵ်ႈႁဵၼ်း
        5) ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း
ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ဝၼ်းထီႉ 01 - 06.07.2020 ၼႆႉ လႆႈ ဢွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း ႄတႇၸၼ်ႉ (4)ၶိုၼ်ႈထိုင် ၸၼ်ႉ(9) လႆႈၶဝ်ႈၼ်ႂး ႁူင်းၵိၼ်ၶဝ်ႈေသ လႆႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇယူႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူႈပီႊပီႊ ပူၼ်ႉမႃး ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈမီးႄလႈ မၼ်းေၵႃႈပဵၼ်လွင်ႈမ်ႂႇမ်ႂႇတွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၶဝ် ပၼ်ၶဝ်ဝူၼ်ႉ ပၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈ ပၼ်ၶဝ်ပူၵ်းပွင် ပၼ်ၶဝ်တိုဝ်ႉတၢင်း တႅမ်ႈၸၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးယူႇ။


လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် လဵၼ်ႈၵႅမ်း


လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် လဵၼ်ႈၵႅမ်း


လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် လဵၼ်ႈၵႅမ်း


လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် လဵၼ်ႈၵႅမ်း


လွင်ႈတူင်ႉၼိုင် လဵၼ်ႈၵႅမ်း


                    ၼ်ႂးဝၼ်းထီႉ 07 - 16.07.2020 သမ်ႉလႆႈသပ်းလႅင်းႄၼၶဝ်ၵႂႃႇထႅင်ႈလၢႆလၢႆႁူဝ်ေၶႃႈယူႇ မိူၼ်ၼင်
                        1) ၵၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆပၢႆးဝူၼ်ႉႄလႈ တူၼ်ႈႁႅင်းၸ်ႂတွၼ်ႈတႃႇၶဝ်
                        2) ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ
                        3) ပၵ်းပိူင်ႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်း
                        4) ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်
                        5) ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ မၼ်းလမ်လွင်ႈၵႃႈႁိုဝ်
                        6) Team Building


ၸွႆႈၵၼ်ႁႃေၶႃႈတွပ်ႇ လွင်ႈၶွင်ႉၶၢမ်ႇၼ်ႂးႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း

 • ၼ်ႂး (11)ႁူဝ်ေၶႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်း (16)ဝၼ်းၼၼ်ႉ ၶူးဢၼ်မႃးဢွၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ
                            1) ၶူးသႅင်သိုၵ်း     (ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၵၢင်)
                            2) ၶူးၶမ်းပူႉ        (ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉငဝ်ႈၵၢင်)
                            3) ၶူးဢွင်ႇသႃႇ    (ၶူးသွၼ်ၽႃႇသႃႇ ဢိင်းၵိတ်ႉ)
                            4) ၶူးလၢဝ်လႅင်း    (ၶူးသွၼ်ၽႃႇသႃႇ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ)

 • ဝၼ်းၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ပၢတ်ႈထီႉ - သွင်

            ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း တီႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် Orientation ၼႆႉ မၼ်းေၵႃႈမီးယူႇလၢႆလၢႆ လွင်ႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ပီႊသွၼ်လိၵ်ႈ (2019 - 2020) ၶူး မၼ်းမီးလွင်ႈယုၵ်ႈယွမ်းသင် ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း လူဝ်ႇပူၵ်း ပွင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ႁဝ်း ေတၶ်ႂႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ ပၵ်းပိူင်ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း မီးပၼ်ႁႃၸိူင်ႉႁိုဝ် ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်း ပဵၼ်သင်ဝႆႉယူႇ  ပၼ်ႁႃၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်မႃး ႁႃေၶႃႈတွပ်ႇမၼ်းၼ်ႂး ပၢတ်ႈထီႉ - သွင် ၼႆႉေသ ေတလႆႈႁၼ်မီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီမၼ်းမႃးႄတႉႄတႉယူႇ။

                    ၶၢဝ်းတၢင်း ပီႊသွၼ်ႁဵၼ်း ပီႊ (2020 - 2021) ၼၼ်ႉ  ႁဝ်းၶ်ႂႈႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ႄလႈ ၶၢမ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ေၵႃႈလႆႈမႃးဢုပ်ႇၵုမ်ႇၵၼ်ေသ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပီႊ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ႁဝ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူင်ႉၼႆႉ လႆႈမႃးပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။


ၵၢၼ်ထတ်းၼပ်ႉၵတ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇၶိုၼ်း (SWAT)ၸွႆႈၵၼ်ႁႃေၶႃႈတွပ်ႇ ပၼ်ႁႃၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸႅၵ်ႇပဵၼ်ၸုမ်းေသ မႃးတၢင်ႇလၢတ်ႈႄၼၶိုၼ်း

                    ေတလႆႈဝႃႈ မၼ်းမီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီေတႉေတႉ  ၵၢၼ်ၸွႆႈၵၼ်ႁႃေၶႃႈတွပ်ႇ ပၼ်ႁႃဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တီႈၶူးမၼ်းဢမ်ႇႁူႉဢမ်ႇႁၼ်ေၵႃႈ ယင်းတိုၵ်ႉမီးတၢင်းၼမ် ၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶဝ် ၶ်ႂႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶ်ႂႈမီးၼပ်ႉၵတ်ႉၶႃႈႁိုဝ်ေၵႃႈၶ်ႂႈယဝ်ႉ သင်ဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ၶဝ်ႈႁႃဢွၵ်ႇၵၼ် ႄလႈ မီးၵၢၼ်ပိၼ်ႇပၢႆလႅၵ်ႈလၢႆတၢင်းႁူႉၵၼ် ၸွမ်းတၢင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ တႃႇေတၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈ ၼၼ်ႉ ႁၼ်ဝႃႈယၢပ်ႇယူႇ။

 


လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ


လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ


လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

                    တီႈဢၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁႃေၶႃႈတွပ်ႇ လွင်ႈပၼ်ႁႃမႃးယဝ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်မႃးလၢတ်ႈႄၼ တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၸုမ်းၽ်ႂၸုမ်းၼၼ်ႉ ေတလႆႈဝႃႈမီးၽွၼ်းလီဝႆႉႄတႉႄတႉ။ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တီႈ ၶဝ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႄလႈ ပၵ်းပိူင် ၵၢၼ်သွၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇမၼ်းသမ်ႉ မႃးထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼႆေၵႃႈ လွင်ႈယ်ႂႇမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ  ပၵ်းပိူင်ေတႉမီးဝႆႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းၸွင်ႇသမ်ႉေတထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်း ငဝ်းလၢႆး ယၢမ်းလဵဝ်ယူႇႁႃႉ ၼႆေၵႃႈ ပဵၼ်ေၶႃႈထၢမ်ႇဢွၼ်ႇဝႆႉၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ။

 • ပၢႆးဝူၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆေသ

            ပၢႆးဝူၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆေသ ႁဝ်းဢမ်ႇဢဝ် မႃးသ်ႂႇၸ်ႂသုၼ်ၸ်ႂၼၼ်ႉ ယႃႇေပႁဵတ်း ပၢႆးဝူၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၵႃႈ မၢင်ေၵႃႉ တၢင်းၶ်ႂႈၶႅမ်ႉလိူဝ်ေသၶူးသွၼ်ႄလႈ ၵူၼ်းလုၵ်ႈလူးၵွၼ်ႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းၵႂႃႇၵၼ်တီႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႄလႈ ၵၢပ်ႈပၢၼ်မၼ်း။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶ်ႂႈပဵၼ်သင် ၶ်ႂႈႁဵတ်းသင် ၶ်ႂႈႁဵၼ်းၽၢႆႇလႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းလမ်လွင်ႈႄလႈ လွင်ႈယ်ႂႇတီႈသုတ်းယဝ်ႉ တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇၶ်ႂႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇပႃးၸ်ႂၼၼ်ႉ သွၼ်ၵႂႃႇယူႇေၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင်တၢင်းသွင်ၽၢႆႇၵူၺ်း။ တီႈဢၼ်ႁဝ်းၶ်ႂႈသႂၢင်းပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶ်ႂႈႁ်ႂႈၶဝ်ႁဵၼ်းႁူႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းေၵႃႈ ထုၵ်ႇလီေမႃလၢတ်ႈ ေမႃၸတ်း ေမႃႁဵတ်းသၢင်ႈႄလႈ ေမႃသွၼ်ႁ်ႂႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇပႃးၸ်ႂ သ်ႂႇၸ်ႂမႃးၼိူဝ် ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်ၽ်ႂပုၼ်ႈၽွၼ်းၶူးၽ်ႂၶူးမၼ်းၵူႈေၵႃႉယူႇ။

                    ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း (16)ဝၼ်းၼႆႉ ေတလႆႈဝႃႈ ၼ်ႂးႄၵႈၵၢင်ၶူးသွၼ်ႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၼႆႉ မီးလွင်ႈၸမ်ၸ်ႂၵၼ်ႄလႈ မီးလွင်ႈပွင်လႅင်းၼိူဝ်ၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႆႉႄတႉႄတႉယူႇ။ 


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ပၢင်ႁူပ်းထူပ်း တႅၼ်းၽွၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶူးသႅင်သိုၵ်းႄလႈ တႅၼ်းၽွၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း

                    မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17.01.2020 ၶႃႈႁဝ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ႁူပ်းထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ႇၵၼ် တၢင်းတႅၼ်းၽွၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် မိူၼ်ၼင် တႅၼ်းၽွၼ်းမိူင်းယူႇႄၵႇ ၊ ၽၢႆႇၵျီႇၼီႇေဝႃႊေၶႃး ၊ NGO ၊ တႅၼ်းၽွၼ်းႄၵႇၼင်တၼ်ႇ ၶဝ်ၸိူဝ်း ၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။ 
                    တီႈလႆႈႁူပ်းထူပ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ငိၼ်းၸူမ်းတီႈၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ႁဝ်းယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ် တီႈလႆႈပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းေသ ႁွင်ႉၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းမႃးၶဝ်ႈႁူႉႁၼ်ၸွမ်း လွင်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႁဝ်းၶႃႈၼႆႉယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ ယဝ်ႉေၵႃႈငိၼ်းၸူမ်းထႅင်ႈတီႈ ပီႈႁွပ်ႇၶမ်း (ၽူႈမၢႆလူင်ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းယွတ်ႈသိုၵ်း) တီႈလႆႈ ဢွၼ်ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း တႅၼ်းၽွၼ်းၵူႈမိူင်းမိူင်း မႃးေလႇလဵပ်ႈႁဵၼ်ႈတူၺ်းတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇ။


 • လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

                တီႈတႅၼ်းၽွၼ်းယူႇႄၵႇၶဝ် လႆႈမႃးထၢမ်ႇၵႂႃႇတီႈၶႃႈႁဝ်းႄတႉ ေတပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ မီးသင်လၢႆလၢႆယဝ်ႉ ေၵႃႈ လူဝ်ႇလွင်ႈတၢင်းၸွႆႈထႅမ်ႈသင်လၢႆလၢႆၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇပႃးယူႇ။ တီႈၶႃႈမႃးေလႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ေတမီးယူႇလၢႆလၢႆလွင်ႈ 1) လွင်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်း 2) လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းသဝ်း 3) ၵႃႈၸ်ႂႉၸၢႆႇငိုၼ်းတွင်းလုၵ်ႈဢွၼ် ၽ်ႂဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း 4) လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်း ႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၵႂႃႇယူႇ။

                    တီႈၶဝ်သူၼ်ၸ်ႂလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉ ေပႃးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း (NCA)ၸွမ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယဝ်ႉယဝ်ႈ ႁဵတ်းသင် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်ပၢႆႈသိုၵ်းပၢႆႈသိူဝ် လုၵ်ႉၼ်ႂးမိူင်းမႃး သမ်ႉတိုၵ်ႉလႆႈႁၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်းမၼ်းၶိုၼ်ႈမႃးယူႇလႃႇၼႆ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ႁူႉပွင်ၸ်ႂႁၼ်ထိုင်ဝႆႉၼၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ၵတ်ႉယဵၼ် ယဝ်ႉဢမ်ႇမီးေၽးသိုၵ်းသိူဝ်သင်ယဝ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႄလႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶဝ်ေသ ေပႃးမီးေၶႃႈလႆႈၸ်ႂလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉယဝ်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၵတ်ႉယဵၼ်မႃး ယဝ်ႉၼႆ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉႁၼ်ထိုင် လႆႈေၶႃႈမုၼ်းၽိတ်းမႃးတၢင်း ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် သူင်ႇပၼ် ၶဝ်ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ။


Group Photo


ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း


ၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း


ၶႅၵ်ႈၼွၵ်ႈမိူင်းႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း

 
                    ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶဝ် မႃးတီႈၼိူဝ်လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ၶဝ်ၶ်ႂႈမႃးႁူပ်းထူပ်းတၢင်း ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈႁဝ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းႄလႈ ၶ်ႂႈမႃးေလႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁူင်း ႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၼႆယူႇ။ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ တီႈဢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇေပႉၵိၼ်လူလၢႆႁဝ်းယူႇၼၼ်ႉ ၶဝ်ေၵႃႈလႆႈမိူဝ်းေၶႃႈမုၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ဢၼ်ၸိုဝ်ႈၸ်ႂႈမၼ်းမိူဝ်း ႄလႈ မၼ်းတိုၼ်းေတမီးၽွၼ်းလီမႃးယူႇဝၼ်းၼိုင်ႈ။

                    မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၶဝ်ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်လႆႈေၶႃႈမုၼ်းၽိတ်းမႃးတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်လၢႆလၢႆ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ် သူင်ႇေၶႃႈမုၼ်းသင်ေၵႃႈ ၶဝ်ၵူၺ်းလႆႈ လွင်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း တွၼ်ႈတႃႇဝႃႈ ေတလႆႈလူင်းထတ်း တူၺ်းပိုၼ်ႉတီႈလွင်ႈဢၼ်ပဵၼ်ေတႉမီးေတႉၼၼ်ႉသမ်ႉ ဢိင်ႇၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႃႈလိၼ်ၼႆ ေသ ၶဝ်ေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ေၶႃႈမုၼ်းလွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈသင်မႃးႄတႉႄတႉ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းလႆႈ ၶၢမ်ႇလႆႈတၢႆ လႆႈၶၢမ်ႇၺႃးၵၢၼ်ႉၸၼ်လူ လၢႆၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈဢမ်ႇႁူႉႁၼ်ၸွမ်း ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်ၸွမ်း လၢႆသူမ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆ ေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ်ယူႇ။
                ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ၵူႈမိူင်းမိူင်းေၵႃႈ ေတၸၢင်ႇပဵၼ်ႁႅင်းဢီးၶိုၼ်း တီႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈေသ ေတၸၢင်ႇပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉတွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းၶႃႈၶဝ်မႃးယူႇဝၼ်းၼိုင်ႈ။

 


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts