ေပႃႇလသီႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် (RCSS)


ဝၼ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်


 ေပႃႇလသီႇယႃႈမဝ်းၵမ်
           ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇႄၵႈလိတ်ႈၵၼ်လႆႈႄလႈ ပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၸင်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ႄၽႈတိူၼ်း ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈယိုၼ်းယၢဝ်းမႃးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႄလႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ။ တႃႇေတႄၵႈၶၢႆပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸင်ႇမီးေပႃႇလသီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼင်ႇၼႆ - 
 1. ႄၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႄလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်။
 2. ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈႁူႉေၽးယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်။
 3. ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မၢၵ်ႇမီး။
 4. ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတၢင်တႅၼ်း တူၼ်ႈယႃႈၽိၼ်ႇ တီႈၵူၼ်းမိူင်း။
 5. ႁႂ်ႈမီးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵႃႉၶၢႆၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်။
 6. ႁႂ်ႈႁႃပၼ်ၵၢတ်ႇၶၢႆၵုၼ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ႁႂ်ႈမီးတီႈၶၢႆလွတ်ႈလႅဝ်း။
 7. ၵႅတ်ႈႄၶႄႁႉၵင်ႈႁၢမ်ႈၵိၼ်ႁၢမ်ႈၽုၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်။
 8. ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ေၽးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈေၵႃႉ။ ၵူႈမိူင်း မိူင်းလူဝ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ။


 ေပႃႇလသီႇၼွၵ်ႈမိူင်း

 1. ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။
 2. မီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။
 3. သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။
 4. ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ။


ပၢင်ၵုမ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ေပႃႇလသီႇလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း

 1. လိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆး ပဵၼ်ၵႂၢမ်းၵၢင် တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵပ်းသိုပ်ႇေတႃႇၵၼ်ၼႂ်းလုမ်းႄလႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းတင်းမိူင်း။
 2. လိၵ်ႈလၢႆး ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးသုၼ်ႇႁၵ်ႉသႃ၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈ၊ ထိင်းသိမ်း၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ႁဵၼ်းသွၼ်လႆႈ။
 3. လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉလမ်ႇလွင်ႈ လူဝ်ႇႁဵၼ်းႄလႈ ၸႂ်ႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႆႈ။
 4. လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈလူဝ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ႄလႈ ႁဵၼ်းသွၼ်လႆႈ။


 ေၶႃႈယၼ်ႇၸႂ်

 1. ၵႃႈဢမ်ႇလႆႈသုၼ်ႇတႅပ်းတတ်းႁင်းေၶႃ ေတၶတ်းၸႂ်ဢဝ်လၢႆးငမ်းယဵၼ်ႄလႈ ၵူႈလၢႆးၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းၵႂႃႇ။
 2. ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းယဵၼ်းပဵၼ်တၢင်ႇၶိူဝ်းလႆႈ။
 3. ၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ေတၵႅတ်ႇႄၶႄႁႉၵင်ႈဢမ်ႇပၼ်ၸူမ်ႁၢႆလၢႆ။
 4. ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႄလႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ေတဢဝ်လၢႆးၵူႈလၢႆးေသ ၵႅတ်ႇႄၶႄႁႉၵင်ႈ၊ တိုၼ်းေတဢမ်ႇပၼ် ၸူမ်ႁၢႆလႃးလႃး။

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ေၶႃႈယိူင်းမၢႆၵၢၼ်မိူင်း (RCSS)ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းႄလႈ ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း


        မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ  မၼ်းၵၢၼ်လၵ်းၼၢမ်း ၵၢၼ်မိူင်းဝႆႉတႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်းလီဝႆႉယူႇ -

ေၶႃႈယိူင်းမၢႆၵၢၼ်မိူင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

 1. ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ၊  ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းပိူၼ်ႈ။
 2. ပုၼ်ႈတႃႇပူၵ်းပွင်ၵႅတ်ႇႄၶ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ ၼၼ်ႉမီးဝႆႉလၵ်းၼမ်း (6)ေၶႃႈ
 • လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။
 • သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းေၶႃႈ။
 • ပူၵ်းပွင်လူၺ်ႈလၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶေရသီႇ။
 • ပူၵ်းပွင်ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်။
 • ၽဵဝ်ႈမူၺ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ႁႂ်ႈမွတ်ႇႁၢႆ။
 • သၢင်ႈလွင်ႈငမ်ႈယဵၼ်။

ေပႃႇလသီႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

 1. ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽူႈၶဵၼ် ဢၼ်မႃးလူလၢႆေပႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း။
 2. ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽူႈႁၵ်းလင်ႄလႈ ယႃႉလုသႅတ်ႈၸႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း။
 3. ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သူၼ်းတုမ် ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းဝၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်။


ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းႄလႈ ၸုမ်း NRPC

ေပႃႇလသီႇပူၵ်းပွင်ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး
 1. ပူၵ်းပွင်သူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်။
 2. ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ႁႂ်ႈႁူႉပွင်ႇၵၢၼ်မိူင်းေသ ၽွမ်ႉၵၼ်ၵႅတ်ႇႄၶ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆး ယႃႇႁႂ်ႈၸူမ်ႁၢႆ။
 3. ပူၵ်းပွင်ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။


ေပႃႇလသီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵိုၵ်းမိူင်း
 1. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။
 2. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇတီႇမူဝ်ႇၶေရႇသီႇမိူၼ်ၵၼ်။
 3. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်။
 4. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ ႁၵ်ႉသႃ၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈ၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈထုင်းၽႂ်မၼ်း။


ေပႃႇလသီႇၼိူဝ်ၽူႈၶဵၼ်
 1. ၽူႈဢၼ်ယိပ်းၵမ်လွၵ်းပိူင်ၶႂၢၵ်ႈမိူင်း။
 2. ၽူႈႁၵ်းလင်ႄလႈယႃႉသႅတ်ႈၸႃႇ ၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႄလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း။
 3. ၽူႈၵိတ်ႇၶႂၢင်ယႃႉၵဝ်းလၵ်းၼမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး။
 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ပၢင်ၵုမ်ႇ ၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးပၢင်ၵုမ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

               မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 - 25.10.2019 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5)ဝၼ်း လႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈလုမ်းၵဵင်းမႆႈ ၸိုင်ႈထႆး ၊  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5)ဝၼ်းၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇ ၵၼ်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ( Child Rights)  ၵၼ်ၸွမ်းတၢင်း ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၵျႃီႇၼီႇဝႃႇေၶႃး (GenevaCall) ႄလႈ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ပႃးတၢင်း ၵၢၼ်လွင်ႈပွႆႇၶၢဝ်ႇၼိူဝ် ဢွၼ်ႇလၢႆး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၵႂႃႇယူႇ။


ပင်ၵုမ်ႇၵၼ်တၢင်း ၸုမ်းၵျီႃႇၼီႇဝႃႇေၶႃး


 • ၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ     

             လၢႆးၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ  ၸုမ်းၵျီႃႇၼီႇဝႃႇေၶႃးၶဝ် ေတမႃးသွၼ်ပၼ် ၊  ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊  လွင်ႈပၼ်ၵၢၼ်ဢုၼ်ႇၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇႄၶႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈ) ႄလႈ  ၵၢၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈပၢႆးၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ ၼႂ်းႁူဝ်ေၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်ၵူႈဢၼ်ဢၼ်ႄလႈ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈတၢင်းႁူႉမႃးထႅင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈ ႁဝ်းေတႉေတႉယူႇ။


ပင်ၵုမ်ႇၵၼ်တၢင်း ၸုမ်းၵျီႃႇၼီႇဝႃႇေၶႃး

        ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ႇ ယူႇတီႈၸုမ်းၽၢႆႇ ၵျီႃႇၼီႇဝႃႇေၶႃး ( GenevaCall ) ၶဝ်  ေတမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မီး (6)ေၵႃႉ ၊  ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ( 7)ေၵႃႉ  ႁူမ်ႈတၢင်းမူတ်းမီး (13)ေၵႃႉ။


 • လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃႇ (RCSS)

              ႁႂ်ႈမီးၵၢၼ် တူင်ႉၼိူင် ၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၶိုတ်းတၼ်းၸွမ်းၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၶူးသွၼ်ႄလႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး။  ၶၢဝ်ႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ  ေတလႆႈယူႇပႃႈတႂ်ႈ ( Staffs) တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈေၶႃႈေၶႃႈ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ေတပဵၼ် ၶူးၸၢႆးသႅင်သိုၵ်း (ၽၢႆႇၶၢဝ်ႇ) ႄလႈ  ၶူးၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉ (ၽၢႆႇဢၢႆႇထီႇ)။
           ၶူးၸၢႆးသႅင်သိုၵ်းသမ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယိပ်း ( Facebook Page ) ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ( Loi Tai Leng School) ၊ (Page) ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႄလႈ ႁႂ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပႃးၸွမ်း ၵွပ်ႈဝႃႈ (ၶူးသႅင်သိုၵ်း) ေၵႃႉတင်ႈဢွၵ်ႇမႃး။
          ၶူးၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉသမ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယိပ်း  ( Website and Line ) ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႄလႈ  ၽၢႆႇဢၢႆႈထီႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းပႃး။
       

ပၢင်ၵုမ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

          ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5)ဝၼ်းၼႆႉ  ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်းေသ တွၼ်ႈတႃႇေတၶိုၼ်ႈၼႃႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတၢင်းၶတ်းၸႂ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း။
>>> (ေၶႃႈမုၼ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ႇ (5)ဝၼ်း ၼႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈ တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး) <<<

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

လွၵ်းလၢႆးတႃႇတေလႆႈလုၵ်ႈ ၽႃၽႄႁၢင်ႈၼၢင်းယိင်းပႃးတွင်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽႃႄၽ

                 ပေႃးဝႃႈတေႇၼႃႈႁိူၼ်းမႃးယဝ်ႉၼႆ ၽူဝ်မႄးၵၼ်သွင်ၵေႃႉ ၵမ်ႉၼမ်ၶႂ်ႈလႆႈလုၵ်ႈၽႃၽႄၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈ သမ်ႉလႆႈမႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈၶႂ်ႈလႆႈ သမ်ႉဢမ်ႇလႆႈ ၼႆ တေပဵၼ်လွၵ်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ဝႆႉၵေႃႈတေမီးၼင်ႇၵဝ်ႇ။
ၵမ်ႈၼမ် ၵႆၵႆၵႂႃႇႁၼ် ၼႂ်ၼၢင်းယိင်း ႑႐႐ ၵေႃႉၼႆႉ ၸိူဝ်း
ဢၼ်မီးၽူဝ်ၼၼ်ႉဢၼ်မီးလုၵ်ႈၽႃၽႄ မီးလႆႈ ႁၼ်လႆႈ
သွင်သၢမ်ၵေႃႉၵူၺ်း။
ယွၼ်ႉၼၼ်
သင်ဝႃႈၶႂ်ႈလႆႈလုၵ်ႈၽႃၽႄလႄႈဢမ်ႇလႆႈ ပဵၼ်လွင်ႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ယူႇ ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ႁဵတ်းၸၢမ်းတူၺ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်တေလၢတ်ႈၼႄ တီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈလႄႈ တေၸၢင်ႈလႆႈမႃးလုၵ်ႈၽႃၽႄယူႇ။
 1.  ၵိၼ်ယႃႁၢမ်ႈမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉၸွင်ႇၵွႆႈပၼ် ၸပ်း တွင်ႉ။ ၵိၼ်ယႃႁေႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသေ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သၢမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈပၼ်ပႃးတွင်ႉ။  ပေႃးဝႃႈပၼ်ၸပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝၢႆးၵိၼ်ယႃႁေႉယဝ်ႉသၢမ်လိူၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႁၼ်ၶဝ်ဝႃႈ ၸၢင်ႈမီးလႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽႃၽႄ ဝႃႈၼႆဝႆႉၶႃႈ။
 2.  ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူတ်းယွမ်။ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းပၢႆးသၢႆႈၶဝ်ၶူၼ်ႉၶႃႉႁၼ်ဝႆႉဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ပီးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁူႉလွင်ႈၼႆႉၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉၵေႃႈယဝ်ႉ ၶဝ်မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇၽႃၽႄလႆႈၼႆၶႃႈ။ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇသမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းပီးသေ သမ်ႉၶႂ်ႈလႆႈ လုၵ်ႈၽႃၽႄ ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ၵိုတ်းလိုဝ်ပႅတ်ႈလွင်ႈတႃႇ တေလူတ်းႁႂ်ႈယွမ်ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။
 3.  ၵိၼ်ပၼ် ႁူဝ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇလႅင်ႁၢမ်ႉၼမ်။ ႁူဝ်ပၵ်းပိုၵ်ႉ။ ဢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈ ၵၢတ်ႇၸုၼ်းဢူႉ။ ၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉဝႃႈ sweet potato ၼၼ်ႉ။ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈမီးလုၵ်ႈၽႃၽႄၶဝ်ဝႃႈ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉဢၼ်ၵႆႉၵိၼ်ပၼ် ႁူဝ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇ ဢၼ်လႅင်ၼၼ်ႉ ပေႃးၼႆ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေၵိူတ်ႇလႆႈလုၵ်ႈ ၽႃၽႄ ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 4.  ၸႂ်ႉတိုဝ်းပၼ် ပေႃးလိတ်ႉ ႁၢမ်ႉၼမ်။ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉဢၼ်ၸႂ်ႉတုိဝ်းပေႃးလိတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေၵိူတ်ႇလႆႈလုၵ်ႈ ၽႃၽႄ ႔႐ ပိူဝ်းသိူၼ်ႉဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။
 5.  ႁႂ်ႈတိုၵ်းပၼ်ၼမ်ႉၼူမ်းမႄႈပၼ်ၼမ်ၼမ်။သင်ဝႃႈၵိူတ်ႇမႃးလုၵ်ႈၽႃၽႄၼၼ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ၵိူတ်ႇမႃး ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ တီႈပဵၼ်လႆႈသုတ်း ႁႂ်ႈမႄႈမၼ်း တိုၵ်း ပၼ် ၼမ်ႉၼူမ်းတီႈမႄႈမၼ်းၼၼ်ႉဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း၊ ပေႃးဝႃႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေၵိူတ်ႇ လႆႈထႅင်ႈလုၵ်ႈၽႃၽႄၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 6. ဢသၢၵ်ႈ ပူၼ်ႉ ႔႕ ယဝ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈဢဝ်လုၵ်ႈ ၼႆၼၼ့် ယဝ်ႉ။လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉတေႉ ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈယုမ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈ ဢသၢၵ်ႈပူၼ်ႉ ႔႕ ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈဢဝ်လုၵ်ႈၼႆ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇ တေၵိူတ်ႇလႆႈလုၵ်ႈၽႃၽႄၼႆႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ၼႆၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ 

      လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉတေႉ ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇ ပဵၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်ဢသၢၵ်ႈယႂ်ႇယဝ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈတေႇၼႃႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။သင်ဝႃႈႁူႉလႆႈယဝ်ႉ လွၵ်ႈလၢႆးတႃႇတေလႆႈလုၵ်ႈ ၽႃၽႄ ၼၼ်ႉပေႃးၼႆ ၽူဝ်မႄးၵၼ်ၸိူဝ်းၶႂ်ႈလႆႈလုၵ်ႈၽႃၽႄ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းၸၢမ်းတူၺ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လၢတ်ႈမႃး ပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ ၶႃႈလႄႈ။ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ 

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
 • ပၢႆးဝူၼ်ႉၶပ်ႉ ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ


Share:

ၼမ်ႉၸႂ်တႆး​လႄႈ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈသႅင်သိုၵ်း


 1. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ပေႃးမီးၵူၼ်းၼိုင်ႈ​ၵေႃႉသွင်​ၵေႃႉ လိူဝ်​သေ​မေႃၶႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇ​မေႃသင်။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ​ပေႃးမီးၵူၼ်းၼိုင်ႈ​ၵေႃႉသွင်​ၵေႃႉ ဝူၼ်ႉသၢင်ႈတႃႇ ​တေႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး။
 2. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ​ပေႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၢၼ်း လိူဝ်​သေၵိၼ်လဝ်ႈ ဢမ်ႇ​မေႃႁဵတ်းၵၢၼ်သင်။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ​ပေႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၢၼ်း လိူဝ်​သေယိပ်းပပ်ႉလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်။
 3. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ​ပေႃးႁၼ်​ၵေႃႉၼိုင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵူဝ်ထႅင်ႈ​ၵေႃႉၼိုင်လႆႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမီးလိူဝ်​သေႁဝ်းၵႆႉၵႆႉႁၼ်ယႃႉၵၼ်။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယဝ်ႉ ဝူၼ်ႉပၼ်တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ​လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း​တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇပႃးၸွမ်း။
 4. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ​ပေႃးပဵၼ်ပိူၼ်ႈ​တႄႉ​မေႃၵ​ဵင်ၸႂ်ၼႃႇ ​ပေႃးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်သမ်ႉ ၶႂ်ႈဢဝ်​ပႄႉပုၼ်ႈၵၼ်။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ​ပေႃးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်တူၺ်းၵၼ် ၽွမ်ႉၵၼ် ႁၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းမိူင်းၼင်ႇၵၼ်တုၵ်ႉၶမႃး ​မေႃၽွမ်ႉ​သေၸွႆႈၵၼ်။
 5. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ​တေႁဵတ်းသင်​ၵေႃႈၶႂ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၼပ်ႉထိုင်ၵၼ်သင် ၶႂ်ႈဢဝ်ၸႂ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ဝႃႈလၢႆလၢႆ။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ​တေႁဵတ်းသင်​ၵေႃႈလီ ဢဝ် ၵႆႉမီးၵၢၼ်ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼမ်​သေႁဵတ်းၵၢၼ်။
 6. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ဢမ်ႇႁူႉၵႃႈၶၢၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵူၼ်းမႅၼ်ႈတီႈမၼ်း။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ဢဝ် HR ပဵၼ်ယႂ်ႇ​သေ ၸတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇၼႃႈ။
 7. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ဢမ်ႇ​မေႃဝႆႉၵႃႈၶၢၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလိူဝ်​သေငိုၼ်း။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းပဵၼ်ယႂ်ႇ​သေႁႃငိုၼ်း။
 8. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ႁၼ်ပိူၼ်ႈလီလိူဝ်​သေႁဝ်း။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ႁၼ်တူဝ်ႁဝ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း လီလိူဝ်​သေပိူၼ်ႈ။
 9. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ၽႂ်​မေႃလၢတ်ႈ ၽႂ်​မေႃၶဝ်ႈႁႃၶုၼ် ၽႂ်ဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်း တိုၼ်းလႆႈပဵၼ်လီ။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ၽႂ်သိုဝ်ႈယူဝ်း ၽႂ်ၶတ်းၸႂ်ၵၢၼ် ၽႂ်မီးပၢႆးဝူၼ်ႉလီ လႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉလီ။
 10. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ၵျိႃၵ်ႈပွႆး ၊ ၵျိႃၵ်ႈသႃႇ ၊ ၵျိႃၵ်ႈၼူင်ႈၶူဝ်းႁၢင်ႈလီ​သေ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇပိူၼ်ႈ။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ၵၢၼ်တုၵ်ႉဢဝ်ပဵၼ် ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း ဢဝ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢွင်ႇမႅၼ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၼူင်ႈၶူဝ်းၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉ​သေႁဵတ်းပွႆး။
 11. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ၸႅၵ်ႇၸၼ်ႉထၢၼ်ႇသုင် ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းပဵၼ်ယႂ်ႇ​သေ မီးမႃႇၼ​တေႃႇၵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ဝႆႉၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း​လႄႈ ၶုၼ်ပႅင်းၵၼ် ဢမ်ႇတွၼ်ႉၸႅၵ်ႇၵဝ်ၵဝ်မႂ်းမႂ်း။


      ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်တႆးထၢင်ႇလဵၵ်ႉတႆးၶိုၼ်း တီႈဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇ​မႄးမီးတၢင်းၼမ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈၶႃႈ​ၼႄး ၼႆႉပဵၼ်တူဝ်ထူပ်း ဢၼ်ၶႃႈႁၼ်မႃး တီႈၼွၵ်ႈမိူင်း လွၵ်းလၢႆးပိူၼ်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်းၸွမ်းၵၼ် 


Share:

သင်ၶႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ် (9)လွၵ်းမၢႆတွင်း တီႈၼွၵ်ႈမိူင်း • သင်ၶႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်ၸႂ်

 1. ယႃႇေပဢဝ်ၽႃႉဝၸၢတ်ႈပၢၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇတႅၵ်ႈၼိူင်းတင်းပိူၼ်ႈ။
 2. ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယုမ်ႉငႅၼ်ႈေတႃႇၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉ  ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း။
 3. သင်ယူႇဝႆႉတီႈမိူင်းၵႆ ႁွတ်ႈဝႆႉတီႈၼွၵ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းေသ တူင်ႉတၵ်ႉလၢတ်ႈေတႃႇၸွမ်း ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းႁဝ်းၵူႈဝၼ်းဝၼ်း။
 4. ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း  ပဝ်ႉမၢႆတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ  ႁႂ်ႈမၼ်းမၼ်ႈၵိုမ်းၵူႈၶၢဝ်း။
 5. ၶတ်းၸႂ်ပႅတ်ႈ ၸႂ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ၵႆႉထၢင်ႇထိူမ်ၼိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉ Negative။
 6. သင်မီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်း ႁႂ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ႁႃလူဢၢၼ်ႇပပ်ႉလိၵ်ႈပပ်ႉလၢႆး ဢၼ်ေတပၼ်ေၶႃႈမုၼ်း တႃႇႁဝ်း ေတၶိုၼ်ႈၼႃႈ။
 7. ႁႂ်ႈေမႃဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈ  လွင်ႈလီလွင်ႈၸႃႉ  တႃႇေသႇ။
 8. ယႃႇေပဝႆႉၸႂ် ၸင်ႈပႅင်းၵူၼ်းႁဝ်း လူင်ၵႂႃႇၵူႈေၵႃႉ။
 9. မီးပၼ်ႁႃသင်မႃးေၵႃႈလီ ႁႂ်ႈဝႆႉၸႂ်ဝႃႈ "ၵဝ်တိုၼ်းေတ ႄၵႈၶႆ ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈ" ၼႆၵူႈၶၢဝ်း။


          ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မႂ်းမီးလွင်ႈၸႂ်တုၵ်ႉ ၸႂ်သုၵ်ႉေသတႃႉ  ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈမႃး ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ မႂ်းတိုၼ်းေတ မီးလွင်ႈသိူဝ်းသႃၸႂ် ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ  သင်မႂ်းမီးၸႂ်ၶႂ်ႈမူၼ်ႉႄမး တၢင်းၽိတ်းတီႈယုၵ်ႈယွမ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁဝ်းႁႃး။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ၵႂၢမ်းသင်ႇ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း

             မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19.10.2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 10:35 ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း မီးတိုဝ်ႉတၢင်း လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ႇၵၼ်ႇေတႃး ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းႄလႈ  လႆႈမႃးတၢင်းႁူႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ထႅင်ႈယူႇ ၊  ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၊ ၽၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇေၵႃႈ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၢႆးၵၼ်ႇေတႃး ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ယဝ်ႉ  မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈၵႂႃႇမီးယူႇၵႂၢမ်းလၢႆလၢႆေၶႃႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႃႈ ႁဝ်းလႆႈဝူၼ်ႉႄလႈ လႆႈထတ်းသၢင်ႈႁၼ်ၸွမ်းပႃးၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ေၶႃႈထီႉ (1) မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉ (3) ၽွမ်ႉ -

   1. ၽွမ်ႉႁွမ်တၢင်းႁူႉ
   2. ၽွမ်ႉတိုၵ်းေတႃး
   3. ၽွမ်ႉပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်    ပဵၼ်ၼမ်ႉၵႂၢမ်းမီးၽွၼ်းလီႄတႉႄတႉ။

ပၢင်ၵၼ်ႇေတႃး ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

 • ၽွမ်ႉႁွမ်တၢင်းႁူႉ

                    မိူဝ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၸွမ်း တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ  ႁဝ်းေတလႆႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉလၢႆလၢႆလွင်ႈ။  လူဝ်ႇႁႃငိုၼ်း လူဝ်ႇႁႃတၢင်းႁူႉ  လူဝ်ႇႁႃပၺ်ႇၺႃႇ  လူဝ်ႇႁႃႁွမ်ႁႅင်းသိုၵ်း လူဝ်ႇႁႃပူၵ်းပွင်ဝႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်းၼမ်ၼမ် တွၼ်ႈတႃႇ သင်ၵၢၼ်မိူင်းလူႉၵွႆမႃး ႁႂ်ႈေပႃးတူဝ်ႈတၼ်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ မိူဝ်ႈမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇေပႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းၼမ်ႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈႁႃတၢင်းႁူႉသႂ်ႇတူဝ်ေၵႃႈ ေတလႆႈႁႃၶတ်းၸႂ်ဢဝ် မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းႁဝ်းဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၊  ၵၢၼ်တၢင်းႁူႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵူၺ်း  ႁႃလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆး ၵူႈပၢႆးပၢႆး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼိူဝ်လႅင်း ၼိူဝ် Net  ေၵႃႈ လႆႈတၢင်းႁူႉၼမ်ယဝ်ႉ  ၵွပ်ႈဝႃႈသူၶဝ် တိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉ ဢွၵ်းလီႄလႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉလီ။ ေပႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းယႃႇေပယူႇလၢႆ  ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ႁဝ်းမႃးယူႇမိူင်းထႆးၼႆႉ တႃႇေတတိတ်းေတႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်း (ၼွၵ်ႇမိူင်း)  ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းမႃးႁႃငိုၼ်း ၊  မႃး ႁႃတၢင်းေၵျုႇႄလႈသိူဝ်း  ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးေၵႃႈ ႁႂ်ႈေမႃယူႇၸွမ်းမၢႆမီႈမိူင်းပိူၼ်ႈ ယႃႇေပႁဵတ်းၽိတ်းမၢႆမီႈပိူၼ်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းႁဝ်း။ ႁႂ်ႈေမႃဢဝ်တၢင်းႁူႉသႂ်ႇတူဝ် ယႃႇေပႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းႄလႈ  ၸိုဝ်ႈသဵင်တႆးႁဝ်းလႆႈလူႉ ၽွင်းယၢမ်းႁဝ်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉဝႆႉ။


 • ၽွမ်ႉတိုၵ်းေတႃး

                    ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ေတပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈ  ၵဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵဝ်တိုၵ်းသိုၵ်းမႃး ၊ ၵဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းမႃး  ဢၼ်ၵဝ်ႁဵတ်းယူႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ  ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းယဝ်ႉ  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၵဝ်ၶတ်းၸႂ်ေသ  ၵၢႆႇၶူဝ်ဝႆႉပၼ်သူၶဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ေတၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းၼႃႈယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈထွမ်ႇၼမ်ၼမ် ယဝ်ႉႁႂ်ႈလၢတ်ႈႄဢႇႄဢႇ ဢဝ်ၵၢၼ်လူင်းတူဝ်ထူပ်းႁဵတ်းပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇေသ ႁဵတ်းႄၼၵူၼ်းတၢင်းၼမ်။ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တၢင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ  ႁဝ်းမီးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလၢႆလၢႆလွင်ႈ  ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵိုတ်းသိုၵ်း ေသၼင်ႈယူႇလၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ  ၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ  ေတလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ လၢႆလၢႆလွင်ႈ သင်ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈၼႃႈမႃး ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းတူၵ်းယွၼ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းတူဝ်ႈတၼ်းၶိုၼ်းလုၵ်ႉတိုၵ်းေတႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းလႆႈၵူႈၶဝ်း ယွၼ်ႉၼၼ်ႁဝ်းမီး ၵၢၼ်ၽွမ်ႉတႃႇေတ တိုၵ်းေတႃးၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ပၢင်ၵၼ်ႇေတႃး ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
 • ၽွမ်ႉပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်

                 ႁႂ်ႈေမႃႁၵ်ႉသႃတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် တႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ေတမီးႁႅင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လႆႈ ၼၼ်ႉေၵႃႈ  ႁဝ်းေတလႆႈတိုၵ်းေတႃး ႁႂ်ႈေပႉပႃးလႆႈၽူႈၶဵၼ်ၼႂ်းတူဝ် ပၢႆးယူႇလီ ေယးၵႃႇ ႁဝ်းဢွၼ်တၢင်း။  သင်ပၢႆးယူႇလီႁဝ်းဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇၶဵမ်ႉၼႆေၵႃႈ  တွၼ်ႈတႃႇေတႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။ ၽွမ်ႉတႃႇေတပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈ ၼႆႉၵွပ်ႈဝႃႈ မၼ်းမီးၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ  ဢႃႇယု ၵူၼ်းႁဝ်းေၵႃႈ ထဝ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်းဝၼ်းယဝ်ႉ ၊  ဢသၢၵ်ႈႁဝ်းေၵႃႈယႂ်ႇမႃးၵူႈဝၼ်းဝၼ်း  သၽႃႇဝ ေလႃးၵ လူင်ၼႆႉ  ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈေတဢမ်ႇႄဝႈလႆႈ ၵွပ်ႈၼႆ ႁႂ်ႈေမႃႁၵ်ႉသႃတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်လီငမ်း။ ပိူၼ်ႈပၼ်ၵၢၼ်မႃး ယႃႇေပၶႂ်ႈႄဝႈ ယႃႇႄပႈၶႂ်ႈၶၢၼ်ႉႁဵတ်း  ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်ၼမ် ဢဝ်တၢင်းႁူႉ တူဝ်ထူပ်းၼမ်ၼမ်  ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ေတလႆႈမီးတူဝ်ထူပ်းၼမ်ၼမ်ယဝ်ႉ ၸၢင်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်။ သင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉ ၼႆ  တႃႇေတၽွမ်ႉေသမႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လႆႈ ၼၼ်ႉမၼ်းယၢပ်ႇၼႃႇ။
             ၵႂၢမ်း (3) ေၶႃႈၼႆႉ  ပဵၼ်ၵႂၢမ်းသင်ႇ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA ) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝၼ်း ၵၼ်ႇေတႃးမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။  ေတလႆႈဝႃႈ  ပဵၼ်ၼမ်ႉၵႂၢမ်း ဢၼ်မီးၵႃႈၶၢၼ်ႇယႂ်ႇလူင်ေတႉေတႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းေတႉ။ ၼမ်ႉၵႂၢမ်း ၊ ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ၽူႈလႂ်ေသဢမ်ႇဝႃႈ ထုၵ်ႇလီထွမ်ႇ ထုၵ်ႇ လီလဵပ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ  ထုၵ်ႇလီၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းယူႇ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇယဝ်ႉၵႂႃႇပႅတ်ႈလၢႆလၢႆ တီႈေဢႇသုတ်းမၼ်းေၵႃႈ ႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇတူဝ်ထူပ်းႄလႈ  တၢင်းႁူႉ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈမၼ်းၵႂႃႇၵူႈဢၼ်ဢၼ်ယူႇ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts