ပိူင်လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ


                မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ  30.10.2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 09:11AM ၶႃႈႁဝ်း လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သွၼ် ပိူင်လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တီႈႁူင်းလဵမ်းသွင်ၸၼ်ႉ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈေတမီးယူႇ 20ေၵႃႉ  ၶူးသွၼ်ပဵၼ် ၸၢႆးႁွပ်ႇၶမ်း။ ၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်ၼၼ်ႉ ေတမီးဝႆႉသွင်တွၼ်ႈ။


 1.  သပ်းလႅင်းႄၼလၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႅမ်ႈလၢႆး ပိူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ
 2.  ၶိုၼ်း Sharing ႄၼလွင်ႈဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်းမႃး ( New Zealand )
                 လႆဝႃႈမီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးသႅင်သိုၵ်း ဝႆႉေတႉေတႉ။ ၵၢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႅမ်ႈလၢႆး ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉေၵႃႈ မၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ႁဝ်းႄလႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉႁဝ်း ဝႆႉၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ ေပႃးဢမ်ႇၸႂ် တႃႇေတတႅမ်ႈဢွၵ်ႈ လိၵ်ႈၼိုင်ႈထႅဝ်ၼႆႉ မၼ်း ယၢပ်ႇေတႉေတႉ။ ၼႂ်း ေၶႃႈထီႉၼိုင်ႈ 
 • လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပိူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ
                 ႁဝ်းႁူႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈတႅမ်ႈလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၸွင်ႇမၼ်းေတမီး ၼမ်ႉတွၼ်းႁႃႉဢမ်ႇမီးၼၼ်ႉ ၸွင်ႇ မၼ်းမႅၼ်ႈၸွမ်းပိူင် လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ ေၵႃႈ လွင်ႈယႂ်ႇဝႆႉယူႇ။ သင်ေတတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၼႆၸိုင်ႈ ေတလႆႈမီး ႁူဝ်ေၶႃႈမၼ်း ၊ ေတလႆႈမီး ေၶႃႈမုၼ်း လၢၵ်းထၢၼ် မၼ်းၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂၢမ်းၼၢမ်းမၼ်း ၊ လဵင်ႉေၶႃႈမုၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းဢဝ်မႃး ( Credit ) ၊ ေတလႆႈမီးၵၢၼ် တိတ်ႉ တၢမ်းၸွမ်း ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၊ လိုၼ်းသုတ်းေၵႃႈ တႃႇႁႂ်ႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈ ၽူႈတူၺ်းလိၵ်ႈတႆး ႁဝ်းေတသူၼ် ၸႂ်ႄလႈ ေတပႃးၸႂ် ဢၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်း တႅမ်ႈႁူပ်ႈဢဝ်ၶိုၼ်းမူတ်းမူတ်း။
 • ယွၼ်ႉသင်လူဝ်ႇေၶႃႈမုၼ်း ?
                 ေၶႃႈမုၼ်းၼႆႉ  သင်ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းဢမ်ႇၼၼ် တပ်ႉသိုၵ်းေၵႃႈ မၼ်းမိူၼ်ပဵၼ်သၢႆၸႂ်ၼိုင်ႈဢၼ်ဝႆႉယူႇ။ ေၶႃႈမုၼ်းႁဝ်း လႆႈလီၵႃႈႁိုဝ် ႁဝ်းေပႉပုၼ်ႈပိူၼ်ႈလႆႈၼမ် ၵႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၊ သင် လၢတ်ႈဝႃႈ ေၶႃႈမုၼ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ေပႉပိူၼ်ႈ ၼိုင်ႈဢၢၼ်ႇၼႆေၵႃႈ ေတဢမ်ႇၽိတ်း။ တႃႇေတလႆႈေၶႃႈမုၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ  ၵူႈမိူင်းမိူင်းပိူၼ်ႈေၵႃႈ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶွၼ်ႇၽွတ်ႇ ၽႂ်မၼ်းယူႇ။ • တႅမ်ႈလိၵ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸၼ်ၸႂ်
              ၵၢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၢႆၵမ်ၼႆႉေၵႃႈ သင်ႁဝ်းေမႃၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆၸိုင်ႈ ၸင်ႇဢဝ်ဝၢၼ်ႈဢဝ်မိူင်းႄလႈ ၸင်ႇႁဵတ်း ႁႂ်ႈၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ၽွမ်ႉၵၼ်မႃးၶိုၼ်းေၵႃႈလႆႈယူႇ။  ၵွပ်ႈၼႆ သင်ေတတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တႅမ်ႈႁႂ်ႈႁူႉတီႈပွင်ႇၸႂ်လီလီ တႅမ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈသူၼ်ၸႂ်ႄလႈ ႁႂ်ႈၼမ်ႉၵႂၢမ်းမၼ်းၶႅမ်ႉ ၼႆၸိုင်ႈ တႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ဢမ်ႇၶႆႈလူဢမ်ႇၶႆႈဢၢၼ်ႇၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီး။

 • ေတတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ?


 • ၶိုၼ်း Sharing ႄၼလွင်ႈဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်းမႃး ( New Zealand )
                   မိူင်း New Zealand ၼႆႉလႆႈဝႃႈပဵၼ်မိူင်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႄလႈ ပဵၼ်မိူင်းသုၼ်လႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၼိုင်ႈမိူင်းတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်ႈမိူင်ႈၶဝ်ယူႇ။  မိူင်း New Zealand ၼႆႉ ဢၢပ်းၼၢပ်ႈ ( POWER ) ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈမီးတီႈ ၼႂ်းမိုဝ်း English ၶဝ်ေသတႃႉေၵႃႈ ၸဝ်ႈၼင်ႇလိၼ်ႄလႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်ႈေတႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း MaoRi ၶဝ်ေၵႃႉယိပ်းဝႆႉ။ English ၶဝ် မီးဢၢပ်းၼၢပ်ႈ ေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးမႃးတူၺ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ေတႉ English ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းသင် ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မိူင်း New Zealand ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း MaoRi ၶဝ်ယူႇမႃးဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈသုတ်းသုတ်း။ English မႃးယိပ်းၵမ်ႈမိူင်းၶဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 80 ပီႊၵႂႃႇေၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်ယဵၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇ ၶိူဝ်းပိူၼ်ႈပႅတ်ႈ ၊ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း  MaoRi ၶဝ် သင်ၶဝ်ဢဝ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းပိူၼ်ႈၼႆၸိုင်ႈ တႃႇၶဝ်ေတယဵၼ်း ပဵၼ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈ သင်ယဵၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇေၵႃႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၸွမ်းလူၺ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း MaoRi ၼႆႉ ေတဢမ်ႇလႆႈသင် ၊  တီႈၼႂ်းႁွင်ႈလုမ်း English or Local Goverment ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ   ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်း English ၶဝ်ပဵၼ်ၶုၼ်ေၵႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ၼႂ်း လုမ်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းMaoRi ေၵႃႈတိုၵ်ႉၶဝ်ႈပႃးထႅင်ႈၼိုင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉထႅင်ႈယူႇ။                    မိူင်း New Zealand ၼႆႉ ၸဝ်ႈႁၢႆၸဝ်ႈၼႃးၶဝ် ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးသထေးလူင်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ
ၼႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ English ၶဝ် သိမ်းဢဝ်လၢႆလၢႆဢမ်ႇလႆႈ သင်ၶႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ၶႆႈႁဵတ်းၼႃး ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈေသ ၶိုၼ်းလႆႈ ႁိမ် တီႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸဝ်ႈလိၼ်ၵူၼ်း မိူင်းၶဝ်ၶိုၼ်းယူႇ။ လႆႈဝႃႈ မိူင်းNew Zealand ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်း လၢၵ်ႈလၢႆးလူင်မိူင်းၼိုင်ႈယူႇ။ 

                ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမႃးၸွမ်းတီႈ ပၢင်သွၼ် လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပိူင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၼႆႉ  လႆႈဝႃႈ လႆႈမႃးတၢင်းႁူႉမႃးထႅင်ႈၼမ်ဝႆႉေတႉေတႉ၊ တႃႇႁႂ်ႈဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ေတမီးတၢင်းႁူႉၸွမ်းတၢင်းေမႃၸွမ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၶိုၼ်း Sharing ပၼ်တီႈ ဢူၺ်းေၵႃႉ ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။ လႆႈဝႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပၢင်သွၼ် ၶူးႁွပ်ႈၶမ်း မႃး လၢတ်ႈႄၼ Sharing ႄၼၵႂႃႇၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မီးၼမ်ႉတွၼ်း ေတႉေတႉ။ ငိၼ်းၸူမ်း ၼမ်ၼမ်ၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com 
 • ShanStateDefenceArmy
Share:

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း


                   မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12.10.2018 လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႄလႈ ပၢင်ၵၼ်ႇေတႃးၶူးသွၼ် ဢိင်ႇပႃးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉၶႃႈႁဝ်းလႆႈပၼ် ၵႂၢမ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ၶဝ်ၵႂႃႇ ေတမီးယူႇ 3 ႁူဝ်ေၶႃႈ


 1.  ႁႂ်ႈမီးၽႅင်ၵၢၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဢိုတ်းႁဵၼ်း
 2.  ပၵ်းပိူင် ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ
 3.  ႁႂ်ႈေမႃႁူႉၵုင်ႇမုင် • ၽွင်းပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းႁႂ်ႈမီးၽႅင်ၵၢၼ်ႁဵတ်း 

                       ၼႂ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈပၼ် ၵႂၢမ်းႁူႉတီႈ ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶဝ် မိူဝ်းၼႃႈဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁဝ်း ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ေတလႆႈမီႈၽႅင်ၵၢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ယူႇ ယႃႇေပယူႇလၢႆလၢႆ ယႃႇေပယႃႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁႂ်ႈမၼ်းသူမ်းၵႂႃႇလၢႆလၢႆ ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ ဢဝ်ၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႇႁဝ်းေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင် ႁဝ်းေတၵႂႃႇလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈထုၵ်ႇလီမီးၽႅင်ၵၢၼ် ၽႂ်ႁင်းမၼ်းယူႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပိူၼ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ၵူႈၶၢဝ်းၶၢဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ေတမီႈၽႅင်ၵၢၼ် ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵူႈၶၢဝ်း သင်ဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူဝ်ႈပိူၼ်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်း ၶိုၼ်ႈၼႃႈမိူၼ်ပိူၼ်ႈၼႆေၵႃႈ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ် ၸၼ်ၽႅင်ၵၢၼ်ၽႂ်မၼ်းယူႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမႃး ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ႁဝ်းသၢင်ႈဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၼိုင်ႈဢၼ်ေၵႃႈၸႂ်ႈ သင်ဝႃႈ ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇၼႆေၵႃႈ ယႃႇေပယူႇလၢႆၵိၼ်လၢႆ ႁႂ်ႈေမႃၸွႆႈၵၼ်ေပႃႈတၢင်းႄမႈႄလႈ ႁႂ်ႈေမႃထွမ်ႇၵႂၢမ်းေပႃႈႄမႈႁဝ်း။


ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း


 • ပၵ်းပိူင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ

                         ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းမိူၼ်ၼင်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ မၼ်းပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းဢွင်ႇေပႉၸၢတ်ႈပၢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈယူႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4လိူၼ် ၼႆႉဢၼ်ႁဝ်းလႆႈၶတ်းၸႂ်မႃး ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈသုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမႃး ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈယၢပ်ႇလႆႈႁိုဝ်ႉမႃး ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈႁဵၼ်းမႃးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ  သင်ထိုင်မႃးဝၼ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈမႃး ႁဝ်းေတလႆႈ ႄၼၼမ်ႉၵတ်ႉႁဝ်းႄလႈ တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃႁဝ်းယဝ်ႉ မၼ်းေၵႃႈၶႂ်ႈမိူၼ်ၼင် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်မိူၼ်ပိူၼ်ႈဝႆႉယူႇ။ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇတွပ်ႇလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈပၵ်းပိူင်ႁူင်းႁဵၼ်း ႁဝ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈေမႃဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၸွမ်း ႁႂ်ႈေမႃဝႆႉၸႂ်ၼိမ်ၼမ်ႄလႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ႁၼ်ပိူၼ်ႈဢွၵ်ႇႁၼ်ပိူၼ်ႈၼွၼ်းယႃႇေပယိုၼ်ပိူၼ်ႈ သင်ႁဝ်းတွပ်ႇယဝ်ႉတႅမ်ႈယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈေမႃဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းထတ်းတူၺ်း မၢႆၽိူၼ်ႁဝ်းႄလႈ Meaing လိၵ်ႈႁဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်း။ ၸွမ်းလူၺ်ႈပၵ်းပိူင် ဢၼ်ေတဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၼႂ်းႁွင်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈႄလႈ ပၵ်းပိူင်ဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းေတ လႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ၼႂ်းႁွင်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ သူၶဝ်ေၵႃႈႁူႉလီယဝ်ႉ ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ ေတဢမ်ႇၶိုၼ်း မႃးလၢတ်ႈထႅင်ႈတိၵ်းတိၵ်း။


ၽွင်းယၢမ်းၶဝ်ႈထတ်းတူၺ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ


 • ႁႂ်ႈေမႃႁူႉၵုင်ႇမုင်

                       ၼိုင်ႈပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈဢမ်ႇၼၼ် သွၼ်ပွၵ်ႈ ႁႂ်ႈမီးပၢင် ၵၼ်ႇေတႃးၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈပီႊပီႊ ၶူးသွၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းေၵႃႈၶႂ်ႈမိူၼ်ေပႃႈတၢင်းႄမႈႁဝ်းၵူၺ်း ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလီပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵဝ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးၶူးသွၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးၽႂ် ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈလႆႈၽၢၼ်ႇဢွၵ်ႇမႃးတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းေသ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃးၵူႈေၵႃႉ ။ ၶူးသွၼ်ဢၼ် ၸူၵ်းယူႇပႃႇၼႃႈသူၼႆႉေၵႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းယၢမ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူၼ်သူၶဝ်မႃးၼႆႉယူႇ  ၶူးသွၼ်ၶဝ် ၵူႈေၵႃႉေၵႃႈ ယၢမ်ႈမီးၶူးသွၼ်မိူၼ်သူၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ၊ တႃႇႁဝ်းေတမီးတၢင်းႁူႉ တႃႇႁဝ်းေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တႃႇႁဝ်းေတလႆႈလီလႆႈပဵၼ် တႃႇႁဝ်းေတပဵၼ်ၵူၼ်းလီမႃးၼၼ်ႉ ေၵႃႉပဵၼ်ၶူးသွၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  ၶဝ်ပဵၼ်ၽူႈေၼသႅၼ်ႈတၢင်းႁဝ်း။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၶူးသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ လီဢဝ်ၵုင်ႇဢဝ်မုင်ၶဝ်ေတႉေတႉ ဢမ်ႇတူၺ်းငိုၼ်းလိူၼ်သုင်မိူၼ်ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇမုင်မွင်းသင် တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမႃးႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၶူးသင် ၊ ဢမ်ႇတူၺ်းၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႈယႂ်ႇ ၊ မီးတၢင်းႁူႉသင် ေမႃသင်ေၵႃႈဢမ်ႇဢဝ် ၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉေၵႃႉလဵဝ် ဢၼ်လႆႈသွၼ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမႃး ယဝ်ႉမႃးငိုၼ်း ဢၢၼ်ႇႁူဝ်သိမ်းသဵၼ်မၼ်းေၵႃႈ ေပႉၸႂ်မီးၸႂ်ေၸႇတၼႃႇေသ သင်ႇသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈ လၢၼ်ႈေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၵႂႃႇၵူႈဢၼ်ဢၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈဝႆႉ ၵွပ်ႈၼႆ ၼိုင်ႈပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈဢမ်ႇဝႃႈ ၼိုင်ႈပီႊသွင်ပွၵ်ႈ ႁႂ်ႈမီးပၢင်ၵၼ်ေတႃးၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈပီႊပီႊ တွၼ်ႈတႃႇၶူးေတႉဢမ်ႇမႃးၵၼ်ႇ ေတႃးေၵႃႈလႆႈယဝ်ႉ ၶူးေတႉ ပွႆႇဝႂၢင်းၶႂၢင်းပၼ်သူၶဝ်မူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ ၵွပ်ႈသူဢမ်ႇႁူႉသင်ႄလႈ ၸင်ႇႁဵတ်းၽိတ်း ႁူႉႁဵတ်းႄလႈ ႁဵတ်းႁူႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ႄလႈ ၶူးပွႆႇဝႂၢင်းၶႂၢင်းပၼ် သူလႆႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈၶူးေၵႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ၶူးတၢင်းမူတ်းမူတ်းေၵႃႈေတမီးၸႂ်မိူၼ် ၼင်ၶူးၼႆႉၵူၺ်း။


ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း

              ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13.10.2018  ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း လွႆတႆးလႅင်း ဢမ်ႇၼၼ် ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်း ( သႅင်သိုၵ်း ) လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉႄလႈ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်း သူင်ႇထိုင်တီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၵႂၢမ်းသၢမ်ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉဝႆႉယူႇ။


ၽွင်းတိုၵ်ႉၶဝ်ႈထတ်းတူၺ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈ

                ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ ထိုင်တီႈ ၽူႈၶဝ်ႈမႃး ဢၢၼ်ႇလူလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈႄလႈ ၵၢၼ်တူင်ႉ ၼုင်ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • ShanStateDefenceArmy


Share:

တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈႁဝ်း ပၢင်ၵုမ်ႇ NCA ၶွပ်ႇၶူပ် 3 ပီႊပၢင်ၵုမ်ႇ NCA-S-EA0

                  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ႄတႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 .10.2018 ထိုင် 17.10.2018 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း   ၊ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႄလႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လႆႈေၶႃတူၵ်းလူင်းၵၼ် လႆႈေၶႃလႆႈၸႂ်ၵၼ် ေတမီးယူႇ 7 ႁူဝ်ေၶႃႈဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်း 7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉ ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ႁပ်ႉၶၢမ်ႇ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ဝႃႈ ေတဢုပ်ႇၵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဝႃႈ တႃႇေတႁဵတ်း မိူင်းၸိုင်ႈလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ် ( One Army One country ) ၼၼ်ႉယူႇ ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ေတဢဝ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈတီႈ ပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ထႅင်ႈလူင်ႈၼႃႈၼႆယူႇ။


ေၶႃႈပိုတ်ႇၽၢဝ်ႇ 7 ႁူဝ်ေၶႃႈ

                 ၼႂ်း ႁူဝ်ေၶႃႈ 7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်

 1. ႄတႇတင်ႈမိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရီႇသီႇႄလႈပိူင်မိူင်းၾႅတ်ႇတႄရႈ
 2. ဢမ်ႇမီးသုၼ် ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
 3. ေတမီး သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ( သုၼ်ႇသၢမ်သုၼ်ႇ )
 4. တႃႇေတတႅမ်ႈမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ ေတလႆႈတႅမ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းလၵ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
 5. ေတမီးသုၼ်ႇၸႅၵ်ႇႄၽ ဢၢပ်းၼၢမ်ႈၼႂ်းႄၵႈၵၢင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၢင်ႄလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႄၸႊမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း။
 6. ေတလႆႈႁပ်ႉႁဵတ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ် ၸိုင်ႈမိူင်းၼိုင်ႈမိူင်း။
 7. ၸွမ်းလူၺ်ႈေၶႃႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၢၼ်မိူင်း လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေတလႆႈ ၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၵၼ် ( မၢႆထိုင်ဝႃႈ ယႃႉတပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းေသ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈမႃးပဵၼ်ၸုမ်းပႃႈတႂ်ႇၶဝ် )

                     ၼႂ်း 7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉ ေပႃးဢဝ် ပၢႆးဝူၼ်ႉၶႃႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈလၢတ်ႈၼႆၸိုင်ႈ ၶႃႈႁဝ်း ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းပႆႇထိုင်ၶၵ်ႉၼႆႉလူးၵွၼ်ႇ။ ၼႂ်း 7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈသုတ်းသုတ်းႄလႈ ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁဵတ်းဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ( Peace Process ) ၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။ ၶႃႈမႃးထတ်းတူၺ်း ၵွပ်ႈၼႂ်း 7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇသႂ်ႇပႃးဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႆႄလႈ ေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉၵုမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းႁိုဝ်ၼႆယူႇ။ တႃႇေတပဵၼ်မႃး  7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉ ေတလႆႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ  လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႈပိုၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းႄလႈၵၢၼ်လွင်ႈယုမ်ႇယၢမ်ၵၼ်ၼႂ်းႄၵႈၵၢင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  သူပ်းေတႉသမ်ႉလၢတ်ႈယူႇ  ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် တၢင်းလင်သမ်ႉတိုၵ်ႉမီးပၢင် တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇၼႆၸိုင်ႈ ၶႃႈႁဝ်းေတႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႊ ဢမ်ႇမီးၸႂ်သိုဝ်ႈယိုဝ်းေတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၵူၺ်း။

                   ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၢႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီႊၼႆႉ ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းႄလႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းၵူႈတီႈတီႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈ လႆႈေၶႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်မႃးၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်ပဵၼ် မႃးလႆႈေသဢၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်းေတ ယုမ်ႇယၢမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႊႄလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႊ လႆႈၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈ ဝူၼ်ႉႁၼ်ယၢပ်ႇၸႂ်ဝႆႉယူႇ။  မိူၼ်ၼၼ် ၸုမ်း ဢမ်ႇပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ တႃႇၶဝ်ေတၶဝ်ႈမႃး လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸွမ်းၼၼ်ႉ ေၵႃႉပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႊႄလႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႊေၵႃႈ ဢမ်ႇေပႃးပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း သင်ေတႉေတႉ။ ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ေၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇယုမ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႊေၵႃႈပႃးလႆႈယူႇ။ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းေၵႃႈလီ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းေၵႃႈလီ တွၼ်ႈတႃႇ ေတပဵၼ်မႃးသွင်ၶၵ်းၸိူင်ႉၼႆ ေၵႃႉပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႊ ေၵႃႉၸၼ်ႁၢင်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၵူၺ်း။
               မိူဝ်ႈပီႊ 2011 ၼၼ်ႉ ၸုမ်း MPC ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းသူပ်း ၼႂ်းပၢၵ်ႇမၼ်းၵူႈ ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ တႃႇေတပဵၼ်မႃးလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပတ်ႉပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းေတႁွင်ႉႁူပ်ႉထူပ်း ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း တႃႇေတလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႆႈၵိုတ်းဝႆႉ ေတလႆႈ ၶဝ်ႈပႃးၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ( All Inclusive ) ၼႆၵူႈၶၢဝ်းယူႇ။ ထိုင်မႃး 2015 ပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA မႃး ဢၼ်လႆႈၸႂ်ေသလူင်းၵႂႃႇမီး 10 ၸုမ်းၵူၺ်း ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းၼၼ်ႉ မီးထႅင်ႈ 10 ၸုမ်းပၢႆဝႆႉယူႇ။ တႃႇေတပဵၼ်မႃး ၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉ ေၵႃႉပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ( President ) ဢူးတိၼ်းၸဵင်ႇ ဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႊၵႂႃႇ ဝၢႆးဝၢႆး ဝႆႉယူႇ။ ၵွပ်ႈဝႃႈသင်မၼ်း လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈ 2015 မႃးမၼ်းၵူဝ် ဢမ်ႇေပႉလႆႈႄလႈ သင် NLD ႄလႈၸုမ်းပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ဢၼ်ယၢမ်သၢတ်ႇၶၢတ်း ၶဝ်မႃးၸိူဝ်း ၼၼ်ႉလႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်မႃးၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းၸင်ႇမႃးတူမ်ႉတိုဝ်ႉၵၢၼ် ၵိုမ်းၵမ်မိူင်းႄလႈ ဢၢပ်းၼၢပ်ႈ ၶဝ်ႄလႈ ၶဝ်ေၵႃႇၸင်ႇၼႅင်ႇႁဵတ်း ပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉဝႆးဝႆးယူႇ။


ပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 

               ထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 3ပီႊ ၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉေၵႃႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႊၶဝ်ေပႃး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃးဝႆႉထႅင်ႈ 7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်း 7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉ မၼ်းေတၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉႄလႈ လၵ်းမိူင်း ( Constitution 2008 ) ပႃးၽွင်ႈယူႇ ၸွမ်းလူၺ်ႈၶႃႈ ထတ်းႁၼ်မႅင်ႈၺႃး။

ေၶႃႈထီႉ - 1
 • ႄတႇတင်ႈမိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရီႇသီႇႄလႈပိူင်မိူင်းၾႅတ်ႇတႄရႈ
 •                     တႃႇေတ ႄတႇတင်ႈမိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရီႇသီႇႄလႈပိူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတႄရႇ ၼႆႉငဝ်ႈၶၢမ်ႈမၼ်း ၼႂ်းမိူင်းၵူႈမူႇမူႇ ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၵူႈၼႃႈတီႈ ေတလႆႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ပႃးယူႇ။ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ ၼႂ်းမိူင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႄလႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်မႃးၼၼ်ႉေသ ေတမႃးႄတႇတင်ႈ မိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရီႇသီႇလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈေတလႆႈႁဵတ်း ယၢပ်ႇႄလႈဝူၼ်ႉလႆႈယၢပ်ႇဝႆႉယူႇ။  တႃႇေတပဵၼ်မႃးမိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရီႇသီႇႄလႈ ပိူင်မိူင်းၾႅတ်ႇတႄရႇလႆႈၼၼ်ႉ  ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း 2008 ( Constitution 2008 ) ၼၼ်ႉေၵႃႈ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ် ဝူၼ်ႉတႃႇေမးႄလႈတႃႇေတ ၶိုၼ်းတႅမ်ႈဢၼ်မႂ်ႇၶိုၼ်းယူႇ ၵွပ်ႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ႄလႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၵူႈၸၢဝ်းၸၢဝ်းလႆႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ် လႆႈၽိတ်းလႆႈေမႃးၵၼ် လႆႈထိင်ႇၼႃႈတီႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ေၵႃႈ လႆႈႁၼ်မီးမႃးယဝ်ႉ ၊ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉမၼ်းတႅမ်ႈဝႆႉ ပၼ်သုၼ်ႇလႆႈတိုဝ်ႉတၢင်း ၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၶဝ်ၼမ်လိူဝ်ေသ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူင်ၶဝ်ဝႆႉယူႇ For Example  ၼႂ်းမိူင်းတႆးလူင်ႁဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႊၶဝ် မႃးတႅမ်ႈၸႅၵ်ႇဝႆႉ ၼႃႈတီႈပၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈေသ ထိုင်တီႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းႄလႈၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းေပႃးၽိတ်းၵၼ်မႃးၼၼ်ႉယူႇ။
                     သင်ဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈၵႂႃႇ မိူင်းၾႅတ်ႇတႄရႇၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈႄလႈ မိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရီႇသီႇ ႄတႉယူႇၼႆၸိုင်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်း ငဝ်ႈၶၢမ်ႈပိုၼ်ႉမၼ်းၼႆႉ ေတမီးယူႇ သွင်ႁူဝ်ေၶႃႈၵူၺ်း  1) ၶိုၼ်းေမးတႅမ်ႈမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008   2)  ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇတႃႇေတပဵၼ်မႃး လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ေတဢမ်ႇလႆႈၸႅၵ်ႇဝႆႉၸုမ်းဢွၼ်ႇၸုမ်းလူင်သင်  သင်မၢၼ်ႊၶဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈ သွင်ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉလႆႈလီယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ တႃႇေတၵႂႃႇတီႈ မိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရီႇသီႇႄလႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ ၾႅတ်ႇတႄရႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇယၢပ်ႇယဝ်ႉ။


  ပၢင်ၵုမ်ႇ NCA-S-EAO


  ေၶႃႈထီႉ - 2
  • ဢမ်ႇမီးသုၼ် ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
  •               သိုၵ်းမၢၼ်ႊၶဝ်ႄလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆ ေပႃးၶဝ်လႆႈငိၼ်း ၼႂ်းသူပ်းၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႈ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းမိူၼ်ၼင် ပႃၺႃးၵိူဝ် ၼႂ်းပူၵ်းၼႂ်းဝႆႉ ၽႅတ်းၵႂႃႇၽႅတ်းမႃးဝႆႉယူႇ။ ၵွပ်ႈသင်သိုၵ်းမၢၼ်ႊႄလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႊၶဝ် ဢမ်ႇပၼ်ၽၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇလႃႇ  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တႆးႁဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း လူဝ်ႇႁူႉပွင်ႇၸႂ်ဝႆႉဝႃႈ မိူင်းတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႊ ဢဝ်သိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးယိုဝ်းဢဝ်ေသသိမ်းဢဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ၊ ယဝ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တႆးႁဝ်းၼႆႉဢမ်ႇမီးမိူင်းႄလႈ တူၵ်းယွၼ်းမိူင်းဢဝ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၊ ႁဝ်းမီးဝၢၼ်ႈမီးမိူင်း ၵွပ်ႈႁဝ်းသူမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ႁဝ်းမႃး ၊ ၵွပ်ႈႁဝ်းသူမ်းေၶႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947 ၼၼ်ႉမႃးႄလႈ ႁဝ်းၸင်ႇလႆႈမႃးယိပ်းၵွင်ႈၶိုၼ်းတိုၵ်းဢဝ်ဝၢၼ်ႈဢဝ်မိူင်းႁဝ်းၵူၺ်း  ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  မီးတႃယူႇေၵႃႈ မီးဢွၵ်းယူႇေၵႃႈ ၵွပ်ႈလႆႈႁဵၼ်းလႆႈၶိုၼ်ႈၵွျၵ်းမၢၼ်ႊမႃးၵူၺ်းႄလႈ သင်ၽႂ်သွၼ်ၺႃးလိၵ်ႈလၢႆး ႁူင်းႁဵၼ်း မၢၼ်ႊေၵႃႈ မၼ်းတိုၼ်း ဝူၼ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းေၵႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉႄလႈ ၸုမ်းဢမ်ႇမီးပၵ်းမီးပိူင်ဝႆႉယူႇ။
                  ႁိူၼ်းၼိုင်ႈလင် သင်ဝႃႈႁဝ်းယူႇၸွမ်းၵၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽႅင်ႈပႅင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်သင် ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ေၵႃႈဢမ်ႇပၼ်ႁဵၼ်း ၸွမ်းယႃႉၵဝ်းႄလႈ ၸွမ်းဢဝ်ၵၢၼ်တၢႆၷူၺ်း ၼႆၸိုင်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်လႆႈလႃးလႃး ဝၼ်းၼိုင်ႈဢမ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈ မၼ်းတိုၼ်းလုၵ်ႉပဵၼ် ၾႆး ယူႇဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ။  ေတႃႇၼင်ႇၽူဝ်ႇႄမးၵၼ် ေပႃးဢမ်ႇမႅင်ႈၵၼ်မႃး ပႅတ်ႈၵၼ် ၽၢတ်ႇၵၼ်တၢင်းလႆႈ သင်ဝႃႈၽႂ်ငိူဝ်ႈေသ ေတၶၢမ်ႈယူႇပဵၼ် ၶီႈၶႃ ၶၢမ်ႈယူႇပဵၼ် ၵူၼ်းယွၼ်းႄတႉဢမ်ႇႁူႉ။  ေပႃးမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈေၵႃႈေတလႆႈမီးသုၼ်ႇ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇယူႇ မိူဝ်ႈ 1947 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁႂ်ႈႁဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈႄလႈဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းေသၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢဝ်လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းေၶႃႈၸွမ်းမၢၼ်ႊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉၵွပ်ႈသင် တႃႇေတၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႊမၢၼ်ႊသမ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇလႃႇ ???  ေပႃးမႃးထတ်းတူၺ်း ၵွပ်ႈမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးၶူဝ်းၶွင်ၼမ် မီးသၽဝႃႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးေၽးသင် ႁႃၵိၼ်ငႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ငႆႈ လီယူႇလီၵိၼ် ႁႃပၢႆးမၢၵ်ႇမီးေၵႃႈလီ ႄလႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈမၢၼ်ႊၶဝ်ၸင်ႇဢမ်ႇၶႆႈပၼ်ႁဝ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ႇၼႆႉယူႇ။    >>>>> သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ လိၵ်ႈမၢႆ - 2 ထႅင်ႈေသၵမ်းၶႃႈ <<<<<


   • သႅင်သိုၵ်း
   • www.saisengserk.com
   • ShanStateDefenceArmy
   Share:

   မၢၼ်ႈၵႂ်ဢူႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼွၼ်းလပ်း
                              ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 16.10.2018 ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၊ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသုင်သုတ်း ႄလႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ဢၼ်လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA  10 ၸုမ်း။ ၼႂ်းမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15.10.2018 ၼၼ်ႉ ၽူႈပိုတ်ႇပၢင် ပၢင်ၵုမ်ႇ ပၢင်ႁူပ်ႈထူပ်း ၶွပ်ႈၶူပ် 3ပီႊၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်း ၊ မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇ ႄလႈ တၢင်ႇတူဝ်ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း 10 ၸုမ်းသမ်ႉ ပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်းယၢင်းလႅင် KNU မူတူးေသးၽူၺ်း။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ပၢင်ပိုတ်ႇပၢင် ၵူၺ်း မၢၼ်ႊၶဝ်ၵမ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်း လွင်ႈၽႅင်ပႅင်းသင်ပၼ်တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းသင် ဢမ်ႇမီးမိူင်းလႂ်ေသမိူင်း ဢၼ်ႁဵတ်း ပၢင်ပိုတ်ႇပၢင်ၵုမ် သၢမ်ေၵႃႉၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈ လႅၵ်ႈလၢႆးဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းပၢင်ပိုတ်ႇ ပၢင်ၵုမ်ႇၼၼ်ႉ ေၵႃႉပဵၼ်မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆ ထတ်းသၢင်ႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ပႃးတၢင်းၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ယူႇ။ ထိုင်တီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် RCSS/SSA ႄလႈ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႊ ထိုင်တီႈဢမ်ႇ ေပႃးႁၼ်ႉၸႂ်ၵႂႃႇဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ဢၼ်လႆႈ ဢုပ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်း မီးယူႇသွင်ေၶႃဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ႇ ၶွပ်ႇထူပ်း 3 ပီႊလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းသွင်ႁူဝ်ေၶႃႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈၶႃႈႁဝ်း ႁူႉႁၼ်မႃးေတႉ ပဵၼ် 

   1.   လွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ  ( Secede )
   2.   လွင်ႈတႃႇေတပူၵ်းတင်ႈတပ်ႉၸုမ်းဢၼ်လဵဝ် ( One Country and One Army )

                         လူင်ပွင်ၸိုင်ႈႄလႈၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႊၶဝ်ေတႉ လွင်ႈဝႃႈတႃႇေတၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇေပႃးၶႆႈသႂ်ႇပႃးဢမ်ႇေပႃးၶႆႈဢုပ်ႇပႃး ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ပၼ်ႁႃလူင်တွၼ်ႈတႃႇ ၶဝ်ဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းေၵႃႈ သင်ဝႃႈၶႆႈေတႇတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈႄတႉၼႆၸိုဝ်ႊ ၶႆႈႁႂ်ႈသႂ်ႇပၼ်ပႃး သုၼ်ႇလႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇပႃးယူႇ။ ႁႂ်ႈမၼ်းမိူၼ်ၼင်ေၶႃႈလႆႈၸႂ် လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် သင်ႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼႆၸိုင်ႈ မီးသုၼ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇလႆႈၼႆယူႇ။
   • လွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ( Secede )
                         ၵွပ်ႈသင်မၢၼ်ႈၶဝ်ၵူဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႊ ???  ေပႃးမႃးထတ်းတူၺ်းေၵႃႈ မၼ်းပဵၼ်သၢႆၸႂ် ၵၢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလူင်တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႊၶဝ်ပတ်ႉပိုၼ်ႉယဝ်ႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူင်းမၢၼ်ႊ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇေၵႃႈ ၵွပ်ႈမီးမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႊလႆႈၵိၼ်လႆႈယူႇလီၵိၼ်လီၼႆႉေၵႃႈ ၵွပ်ႈမီးမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႆႉၵူၺ်း။ မိူင်းမၢၼ်ႊ မိူၼ်ၼင် ဝဵင်းမၢၼ်းတလေး ၊ ဝဵင်းလူင်တႃႇၵုင်ႈ ၊ ဝဵင်းလူင်ေၼပီႇေတႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ သၢႆလိူတ်ႈသၢႆၸႂ်ၶဝ်ၼႆႉ ေတပဵၼ်သၢႆသဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ ဝဵင်းမူႇေၸႊ ၼွင်ၶဵဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း။ ေတႃႇၼင်မိူဝ်ႈပီႊ 2011 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း KIO/KIA ၶဝ် ဢဝ်မၢၵ်ႇမႃးပွႆႇသႂ်ႇတီႈ တႃႇၾႆးၼမ်ႉတီႈ သူၺ်ႇလီႄလႈ မိူင်းမၢၼ်ႈ မိူၼ်ၼင်ဝဵင်းမိူင်းလူင်တႃႇၵုင်ႈ ၊ ဝဵင်းမၼ်းတလေးၸိူဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ပဵၼ်မိူင်းလပ်းသိင်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈၵမ်းလဵဝ်ယူႇ ( မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵဝ်ၶႃႈတုၵ်ႉၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်ဝႆႉတီႈ ဝဵင်းလူင်တႃႇၵုင်ႈယူႇ ပဵၼ်တူဝ်ထူပ်းၵဝ်ၶႃႈၵမ်းသိုဝ်ႈ )  ေတႃႇၼင်ၾႆးၾႃႉဢၼ် လႅင်းဝႆႉယူႇတီး ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႊၸိူဝ်းၼၼ်ႉ 80% ၼႆႉပဵၼ်ၾႆးၾႃႉၼႂ်းမိူင်းတႆးႄလႈမိူင်းယၢင်းၵမ်ႉ ပႃႇၼမ်ဝႆႉယူႇ။ တႃႇၵူၼ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႊ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႊေတလႆႈယူႇလီၵိၼ်လီၼၼ်ႉေၵႃႈ မၼ်းၵဵဝ်ႇ ၵၼ်ပႃးတၢင်း မိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇ ( National State ) ယူႇ သင်ဝႃႈၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ေၶႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ် ၼၼ်ႉတူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ၵၼ်ဝႃႈ ေတပၼ်သုၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆၸိုင်ႈ လႆႈဝႃႈ မိူၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႊ မၢၼ်ႊၶဝ်ၶိုၼ်း ၶႃဢဝ်တူဝ်ၶဝ်တၢႆၶိုၼ်းဝႆႉယူႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ လွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ ၼႆႉ မၢၼ်ႊၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ေသဢိတ်း။                     မိူၼ်ၼင်မိူင်း UK ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၼႂ်းပၵ်းပိူင် လၵ်းမိူင်း ( Constitution ) တႅမ်ႈဝႆႉပၼ်ပႃးဝႃႈ သင်မိူင်းလႆႈ State လႂ် ၶႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ UK ၼႆၸိုင်ႈ မီးသုၼ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇလႆႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ ၵၢင်ၸႂ်ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း လိူၵ်ႈတင်ႈဢဝ်သဵင်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ယႂ်ႇေသ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇလႆႈလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းယူႇ။  ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းၸုမ်းသိုၵ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸုမ်းလႆႈ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇသူပ်းဝႃႈ ၶႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်း မၢၼ်ႈၼႆႉေသၸုမ်း လိူဝ်ေသဝႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၽႅင်ပႅင်း ၊ မီးသုၼ်ႇတႅပ်းတတ်း ၊ မီးသုၼ်ႇတႅမ်ႈမၢႆမီ ၸိုင်ႈမိူင်း ( National State ) ၽႂ်မၼ်းယူႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၶဝ်ပွင်ၸႂ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးမိူင်းလႆႈ ၶႆႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇႄလႈ ၶႆႈယႆႈ လႆႈႁၼ်ပဵၼ်မိူင်းမႃးၸူႉၵၼ်ယူႇၸွမ်းၵၼ်ေသ ႁူမ်ႈၵၼ်ယူႇၵမ်ႉပႃႇၼမ်ယူႇ။ သင်ဝႃႈ ၶႆႈပဵၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈၼႆၸိုင်ႈ ၼႂ်းေၶႃႈလႆႈၸႂ်လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆႄလႈ ၼႂ်းလၵ်းမိူင်း Constitution ၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီသႂ်ႇပၼ်ပႃးယူႇ ေပႃးပဵၼ်ၼၼ် မၼ်းၸွင်ႇမီးလွင်ႈ ယုမ်ႇၸႂ်ၼိူဝ်ၵၼ်ႄလႈ မီးလွင်ႈ ၽႅင်ပႅင်းၼိူဝ်ၵၼ်ယူႇ။  တႃႇၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ေတၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇဢမ်ႇၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉေတႉ မၼ်းယူႇတီႈ လူင်ႇပွင်ၸိုင်ႈ တမ်း ဝႆႉပၼ် လွင်ႈၽႅင်ပႅင်းႄလႈ လွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းေတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵႃႊၼၼ်ႉၵူၺ်း။   • လွင်ႈတႃႇေတပူၵ်းတင်ႈတပ်ႉၸုမ်းဢၼ်လဵဝ် ( One Country and One Army )

                                တႃႇေတပူၵ်းတင်ႈတပ်ႉၸုမ်းဢၼ်လဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉၼႆၸိုင်ႈ လႆႈဝႃႈ ၼႆႉေၵႃႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃယႂ်ႇလူင်ေတႉေတႉ တွၼ်ႈတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈ ၸုမ်းၸုမ်းဝႆႉယူႇ။ ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈၽႅင်ပႅင်းသင် ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းသင် ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် လွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်းသင်ေသ ႄလႈ ေတမႃးေၵႃႇတင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉၼႆၸိုင်ႈ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃယႂ်ႇလူင်ဝႆႉယူႇ။   တႃႇေတပဵၼ်မႃး သွင်လွင်ႈၼႆႉ   ၽၢႆႇလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ေတလႆႈၶတ်းၸႂ်ၼမ်ၼမ်ယူႇ  သူပ်းလၢတ်ႈလၢႆလၢႆၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈ ေတလႆႈႁဵတ်းႄၼပႃးၸွမ်းယူႇ  ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉ မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီႊပၢႆၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈဢမ်ႇပႆႇယဵၼ်ဢမ်ႇပႆႇႁႆလႆႈၼႆႉ ၵွပ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈမဵဝ်းႁဵတ်းမဵဝ်းၼိုင်ႈၼၼ်ယဝ်ႉ။ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈသင် ၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၼႆၸိုင်ႈ ဢမ်ႇမီးဝၼ်းေတပဵၼ်မႃးလႆႈ တပ်ႉၸုမ်းလဵဝ် ( One Country and One Army ) ။  သင်ေတၶိုၼ်းဢုပ်ႇၵၼ်လွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းေတလႆႈ မီးၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၼႂ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉၼႆၸိုင် မၢႆထိုင်ဝႃႈေတလႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၵဝ်ႇ ၵၢၼ်မိူင်း DDR/SSR ၶိုၼ်းယူႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  သင်သိုၵ်းမၢၼ်ႊၶဝ်ၶႆႈ ႁဵတ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း မီးၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်းၼႆၸိုင်ႈ ၶဝ်ေတလႆႈထွမ်ႇတူၺ်း သဵင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယူႇ ေပႃးထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၸိုင်ႈ 100%  ၼႆႉ ၸုမ်းဢၼ်ယုမ်ႇမၢၼ်ႊမီး ဢမ်ႇပူၼ်ႉ 15% ၊ လႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်ယုမ်ႇယၢမ်ေတႃႇၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းတူၵ်းႁႅင်းၼႃႇ။ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႊေၵႃႈတၢင်းၼိုင်ႈ သူပ်းေတလၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း သူပ်းသမ်ႉလၢတ်ႈမဵဝ်း လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈသမ်ႉပဵၼ်မဵဝ်းၼႆႉ  ဢမ်ႇမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸုမ်းလႆႈ ဢၼ်ေတယုမ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႊၶဝ်လႆႈၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ တႃႇေတပဵၼ်မႃး မိူင်းၸိုင်ႈလဵဝ်ေတလႆႈမီးတပ်ႉၸုမ်းလဵဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႃႈထတ်းသၢင်ႈ ႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးေတႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇထႅင်ႈတၢင်းၵႆဝႆႉယူႇ ဢမ်ႇငႆႈငႆႈတႃႇေတပဵၼ်မႃးလႆႈၼၼ်ႉ။                      တီႈၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ႇ ဝၼ်းထီႉ 15.10.2018 ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်းသမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ မၼ်းေတၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးပိူင် ၾႅတ်ႇတရႄႇ ( Federal ) ၵႂႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းပီႊ 2019 ၼႆဝႆႉယူႇ ၊ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႊသုင်သုတ်း မိၼ်းဢွင်ႇလၢႆႇသမ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ  မၼ်းၶႆႈႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႂ်းမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉ ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈၵႂႃႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2020 ၼႆဝႆႉယူႇ ေပႃးတူၺ်း ၶဝ်သွင်ေၵႃႉၼႆႉ ေၶႃႈမၼ်ႈၸႂ်ၶဝ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ႄလႈလႆႈဝႃႈဝူၼ်ႉယၢပ်ႇယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်း ၶိူဝ်းၶဝ်သမ်ႉ ၵၢၼ်မိူင်းေၵႃႈဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႆႈမိူၼ်လၢႆးၵူၼ်း ၵႂ်ဢူႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼွၼ်းဝႆႉယူႇ   ဢိူဝ်းလွႆးလွႆးေသ ႁႂ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ၼွၼ်းလပ်း သင်ဝႃႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၼွၼ်းလပ်းမိူဝ်ႈလႆႈေၵႃႈ ၶဝ်ေတၵိၼ်မိူဝ်ႈၼၼ်ႉဝႆႉယူႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၵၢၼ်မိူင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ( NCA - S - EA0 ) ၶႃႈေတတၢင်ႇၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ လၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵႂ်ဢူႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆၵူၺ်းယဝ်ႉ။                       ၵၢၼ်ဢၼ်လူဝ်ႇယဝ်ႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉဢမ်ႇယဝ်ႉ ၸၼ်ၵႂႃႇပွၵ်ႈၵမ်းသွင် ပွၵ်ႈၵမ်းသၢမ် ႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆတိၵ်းတိၵ်း မိူဝ်ႈလႆႈလႃႇ ႁဝ်းေတလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ေတႉႄလႈ လွင်ႈၽႅင်ပႅင်းၵူႈ လွင်ႈလွင်ႈ။ ဢမ်ႇၼၼ်ေၵႃႈမၢၼ်ႊဢမ်ႇပႆႇယုမ်ႇႁဝ်းႁႃး ?  ဢမ်ႇၼၼ်ေၵႃႈ ႁဝ်းေၵႃႈဢမ်ႇမီးၼပ်ႉၵတ်းႁႃး ?? လႆႈဝႃႈပဵၼ် လွင်ႈလီဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈၸွမ်းယူႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ သုၵ်ႉႁႅင်း ၼႃႇ ေပႃးဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်းႄလႈဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉလီေတႉ ၸင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁဝ်းလုၵ်ႉပဵၼ်ၾႆးလူင်ၵႂႃႇတီႈယူႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပၢင်ၵုမ်ႇၶွပ်ႈၶူပ်ႈ 3 ပီႊၼႆႉ ေတၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇဢမ်ႇၽၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇ ေတႁဵတ်း မိူင်းလဵဝ်တပ်ႉသိုၵ်းၸုမ်းလဵဝ်လႆႈဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉေတႉ မၼ်းဢမ်ႇယူႇတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၸုမ်းလဵဝ်ၵူၺ်း မၼ်းေတလႆႈထၢမ်ႇၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်း မိူင်းလူင်ပဵၼ်ယႂ်ႇႄလႈ ေတလႆႈဢုပ်ႇၵုမ်ပႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆး ၽႂ်မၼ်းယူႇ။
                     ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူင်းတႆး ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႆးၵူၺ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ၶဝ်ေၵႃႈမီး သုၼ်ႇယူႇႄလႈမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈၸွမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၶဝ်ေၵႃႈပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်မၼ်းမိူၼ် ၵၼ်ယူႇ။ လုၵ်ႉတီႈၵၢၼ်သုၼ်တူဝ်ၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်းေသ ႁူပ်းထူပ်းဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း သုၼ်ၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်းႄလႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၽႂ်မၼ်းေတႉ ႁဵတ်းလႆႈလွတ်ႈလႅဝ်းယူႇ သင်ေတတင်ႇတူဝ် ၸိုင်ႈမိူင်းတႆးပတ်းပိုၼ်ႉေသ တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇေတႉ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇပႆႇ သၢင်ႈထုၵ်ႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း ၼႂ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼၼ်ႉေၵႃႈ လွင်ႈယႂ်ႇဝႆႉယူႇ။ ပၢင်ၵုမ်ႇ NCA - S - EAO ဢၼ်လႆႈၸတ်းႁဵတ်းတီႈႄၼပီေတႃႇ 15 - 17.10.2018 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈၼမ်ႉတွၼ်းသင် ၶၢဝ်းယၢမ်းသူမ်းဢမ်ႇၵႃး သူမ်းငိုၼ်းသူမ်းတွင်းထႅင်ႈၵူၺ်း။ ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ေသ လၢတ်ႈေတႃႇၵၼ်ေသ ၵိၼ်ၶဝ်ႈၸွမ်းၵၼ်ေသ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇဢၼ်လူဝ်ႇဢုမ်ႇၵၼ်သမ်ႉ ဢဝ်ပႂ်ႉဢုမ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈလူင်ၼႃႈ ႁဵတ်းၼႆတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း ေပႃးဝႃႈေတႉေတႉမၼ်း လွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈ ၼႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လူင်ပွၵ်းၵမ်း သၢမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ မီးလွင်ႈၶႂၢင်ႉၶမ်ၵၼ်မႃး ၵူၺ်းေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီး ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈေၵႃႉလႆႈ ႁတ်းလၢတ်ႈမိူၼ် ၶိင်းဢွင်ႇသၢၼ်းဝႃႈ သင်ယူႇၸွမ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ဢမ်ႇလႆႈၸႂ် ၼႆၸိုင်ႊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း10 ပီႊ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇလႆႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်မီးၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ၸိူင်ႉၼႆေသေၵႃႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ။ ဢဝ်ၵၢၼ်မိူင်းႁဵတ်းႄၼ ၼႃႈတိူင်ႇ ႄၼၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းေသ ၸႂ်ႉတိုဝ်းငိုၼ်း ၸုမ်း ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းၶဝ် ဢၼ်မႃးလူၼၼ်ႉ ပႅတ်ႈလၢႆလၢႆၵူၺ်း။ တႆးႁဝ်းေၵႃႈထုၵ်ႇလီၶႅင်ယူႇ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ယွမ်းႁႅင်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီ ၸွမ်းႁႅင်း မၢၼ်ႊၼႃႇၽဵဝ်။ ၶၢဝ်းတၢင်း 70 ပီႊၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်တွၼ်ႈသွၼ် တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႁဝ်း ၵူႈၸၢဝ်းၸၢဝ်းယဝ်ႉ  ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉဝႆႉလီလီ။                          ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ ၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈၼႃႈသင် ဢမ်ႇႁၼ်မီးၼမ်ႉတွၼ်းသင် လႆႈဝႃႈမႃးထူပ်းၵၼ် လၢတ်ႈေတႃႇၵၼ် ၵိၼ်ၶဝ်ႈၸွမ်းၵၼ်ေသ ႁဵတ်းႄၼၼႃႇတိူင်ႇေတႃႇ ၼွၵ်ႈမိူင်း လဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းယွၵ်ႇႄၼ ၵူႈမိူင်းမိူင်းယႃႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈသူၼ်ၸႂ် လွင်ႈပၼ်ႁႃမိူင်းမၢၼ်ႈ ပၼ်ႁႃမိူင်းရၶႅင် ( ၵႃလႃး ) ၶႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ဢဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ပဵၼ်တၢင်းလဵၼ်ႈၶဝ် ေသႁဵတ်းၵိၼ်ၼမ်ႉတွၼ်းၼိူဝ်မၼ်းၵႂႃႇလၢႆလၢႆၵူၺ်း။
   • သႅင်သိုၵ်း
   • www.saisengserk.com
   Share:

   ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

   Popular Posts

   FACEBOOK PAGE

   Recent Posts