ၼမ်ႉၵတ်ႉၵိုၵ်းတူဝ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်


            ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ငၢႆႈႄလႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ယၢပ်ႇသင် ေပႃး Rule and Principles မၼ်းတမ်းဝၢင်းဝႆႉလႆႈလီလီေၵႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေၵႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ပိူင်ၵၢၼ်ေသ ၶတ်းၸ်ႂႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ်တီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽ်ႂမၼ်းမီးၵႂႃႇၼၼ်ႉေၵႃႈ မၼ်းတိုၼ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇယဝ်ႉ  ေပႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇေမႃ ဝူၼ်ႉၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇႄလႈ ေမႃၸ်ႂႉတိုဝ်း လွၵ်းလၢႆး PDCL (ၽႅၼ် ၊ ၸတ်း ၊ ထတ်း ၊ ႄမး  သင်ၶ်ႂႈႁူႉေၶႃႈမုၼ်းမၼ်းၼမ်ေသၼႆႉ ၶဝ်ႈႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း တူၺ်းလႆႈ ၼ်ႂးပပ်ႉ လွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ  ၼၼ်ႉလႆႈယူႇၶႃႈ) ေၵႃႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ေၵႃႉၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်း ႁိုဝ်ႉၸ်ႂႄလႈ  ေတလႆႈႁၼ်မၼ်းမီးလွင်ႈ သုၵ်ႉၸ်ႂၵူႈၶၢဝ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။

            ၼမ်ႉၵတ်ႉၵိုၵ်းတူဝ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူႈေၵႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီမီး ၸွမ်းၼင် ပၢႆးဝူၼ်ႉတူဝ်ထူပ်းၶႃႈ ( Ideology )  ႄတႉ ေတ တီႈမီးယူႇ (7) ေၶႃႈ

   1. ၵၢၼ်သၢင်ႈ Network
   2. ၼမ်ႉၸ်ႂ ၸွႆႈၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်
   3. ႁႅင်းငိုၼ်း
   4. ႁႅင်းၸ်ႂ 
   5. ႁႅင်းတူဝ် ၊ ပၢႆးယူႇလီ
   6. ႁႅင်းဢွၵ်း ၊ ၸၼ်ႉႁဵၼ်း
   7. ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း

            ၼ်ႂး (7) ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼ်ႂးႁူဝ်ပၢၵ်ႇ (21) ၼႆႉ  လူဝ်ႇလႆႈမီးၵူႈေၵႃႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် ေပႃးဢမ်ႇမီး ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈၼႃႈလႆႈ။


 • ၵၢၼ်သၢင်ႈ Network

                    ၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ထီႉၼိုင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈ Network ၵၢၼ်ၵပ်ႉသိုပ်ႇတိတ်းေတႃႇၵၼ် ၼ်ႂးႄၵႈၵၢင်တူင်ႈဝူင်းၵူၼ်းႄလႈ ေတႃႇမိူင်း။ တႃႇႁဝ်းေတမီးႁႅင်း ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်း ေတၵႂႃႇႁွတ်ႈလႆႈထိုင်တီႈၵႆလႆႈလီၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ပပ်းသိုပ်ႇတိတ်းေတႃႇ Network ႁဝ်းၼႆႉေၵႃႈ လွင်ႈယ်ႂႇထီႉသုတ်းယဝ်ႉ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵပ်းသိုပ်ႇၸွမ်း တူင်ႈဝူင်းၵူၼ်း ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၸုၵ်းမၼ်ႈလႆႈ ၼိူဝ်တိၼ်မၼ်းလႆႈ ၶၢဝ်းႁိုင် ဢမ်ႇႁိုင်ဝၼ်းၼိုင်ႈ ယူႇတီႈတူဝ် မၼ်း တီႈမီးလွင်ႈယုၵ်ႈယွမ်းေသ ေတယွမ်းၵၢၼ်ႉၵႂႃႇၼ်ႂး ၼႃႈၵၢၼ်မၼ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်းၵူၺ်း။


 • ၼမ်ႉၸ်ႂၸွႆႈၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်

                      ၼမ်ႉၸ်ႂၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼိုင်ႈေၵႃႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉၸ်ႂဢၼ်ၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈသၢင်ႈပၼ် ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ  ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ သမ်ႉၶ်ႂႈေမႃၸ်ႂႉမိုဝ်းေမႃၸီႉသင်ႇပိူၼ်ႈလၢႆလၢႆ ၵူၺ်းၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈႁွင်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸႅတ်ႈ  ၵၢၼ်မၢင်လွင်ႈႁဝ်းေမႃၸီႉသင်ႇ ေမႃလၢတ်ႈ ႁ်ႂႈပိူၼ်ႈႁဵတ်းၵူၺ်း ေပႃးတူဝ်ႁဝ်း ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းလွင်ႈၼၼ်ႉေသဢိတ်းဢိတ်းေၵႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းတုိၼ်း ဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈ။ ၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵူႈေၵႃႉ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း။ ႁူႉယူႇ တူၺ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇတႃႇ  ႁူႉယူႇၵူၼ်းလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼၵ်း ႁူႉယူႇေၵႃႉၼိုင်ႈဢမ်ႇႄပႉ  ၼမ်ႉၸ်ႂဢၼ်ၶ်ႂႈၸွႆႈ ဢၼ်ၶ်ႂႈပူၵ်းပွင် ဢၼ်ၶ်ႂႈယိုၼ်မႅၼ်ႈပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးေၵႃႈ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈၵူၺ်း။  ၼ်ႂးတႆးႁဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၼမ်ၼႃႇ ၼမ်ႉၸ်ႂၶ်ႂႈၸွႆႈ ၶ်ႂႈပူၵ်းပွင် ၶ်ႂႈသၢင်ႈ ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမ်ႂႇသုင်ၼႆႉ ဢမ်ႇေပႃးသူႈမီး ၵမ်ႉၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ပိူၼ်ႈသိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ငိုၼ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလီယဝ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈၶ်ႂႈပႆၼိူဝ်မၼ်း လၢႆလၢႆၵူၺ်း ၼမ်ႉၸ်ႂ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ဢၼ်ဝႃႈ ၼႆႉဢမ်ႇတွၼ်ႉသူႈလႆႈႁၼ်မီး ၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းၶႃႈႁဝ်း တီႈၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ။


 • ႁႅင်းငိုၼ်း

                   ၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢၼ်လမ်လွင်ႈထီႉ (3) ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆႉသမ်ႉပဵၼ် ႁႅင်းငိုၼ်း တွင်း ငိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႄလႈ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ေပႃးႁဝ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈမႃးၼႆႉ ေတပ်ႂႉ ဢဝ်ငိုၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်း ငိုၼ်းၶွၼ်ႇ ငိုၼ်းၼ်ႂးလူင် လွင်ႈလဵဝ်ေသ ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းၼၼ်ႉ  ၶႃႈတိုၼ်းႁတ်းလၢတ်ႈ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇထိုင်တီႈႄလႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းတူၵ်းလိုၼ်းႁႅင်း။  တႃႇၵၢၼ်ငၢၼ်း ေတၵႂႃႇလႆႈလီလီၼၼ်ႉ ၼမ်ႉၸ်ႂ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ငိုၼ်းတွင်း ၼ်ႂးထွင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေၵႃႈ ေတလႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ  ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢမ်ႇမီးႁႅင်းငိုၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇတူၵ်းလိုၼ်းႄလႈ ၼၢၼ်းထိူင်းၼႃႇ ၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ် တူဝ်ထူပ်းၶႃႈႁဝ်းမိူၼ်ၵၼ်။ မၢင်လွင်ႈ လူဝ်ႇၸ်ႂႉတိုဝ်းငိုၼ်း တီႈလမ်လွင်ႈ တီႈလွင်ႈယ်ႂႇ တိုဝ်ႉတၢင်းမၼ်းေၵႃႈ ေပႃႇမီးမႃးယဝ်ႉ ေတလႆႈ ဝွၵ်ႉဢဝ်ၼ်ႂးၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ေပႃးမႃးတူၺ်း ငိုၼ်းၼ်ႂးၼႃႈၵၢၼ် ငိုၼ်းၼ်ႂးမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ဢမ်ႇမီးဝႆႉၼႆၸိုင်ႈ လိုၼ်းသုတ်း ငိုၼ်းၼ်ႂးထွင်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵႃႇလႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်း ဢဝ်ပဵၼ် ငိုၼ်းတႃႇၼတၢင်းလီ ၵၢၼ်ငၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇ ႁ်ႂႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈလီတီႈသုတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 • ႁႅင်းၸ်ႂ

       ေပႃးတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မႃးယဝ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် တိုၼ်းဢမ်ႇလွတ်ႈ ပိူၼ်ႈႄသႉ ပိူၼ်ႈႄၼးႄလႈ ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လွင်ႈဢမ်ႇလီတီႈႁဝ်းႄလႈ ၸၢင်ႇႁဵတ်းႁ်ႂႈႁဝ်းတူၵ်း သုမ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူႈေၵႃႉ ဢမ်ႇမီး ဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆႉလူဝ်ႇလႆႈေမႃသၢင်ႈဢဝ် ႁႅင်းၸ်ႂ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ  ႁႅင်းၸ်ႂ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်းဢီးလူင် ၼိုင်ႈဢၼ် ဢၼ်ေတႁဵတ်းႁ်ႂႈ ၽဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈႄလႈ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶိုၼ်ႈသၢင်ႉၶိုၼ်ႈသုင် ၼိုင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ႁႅင်းၸ်ႂ ၼႆႉမၼ်းပဵၼ် ႁႅင်းဢီးလူင် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႃႇေတမီး ႁႅင်းၸ်ႂၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈေမႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်တီႈ ၽူႈၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၶဝ်ႄလႈ တၢမ်းဝႆႉပဝ်ႉမၢႆယိူင်းဢၢၼ်းလူင် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မၼ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၵိုမ်း  ေၶႃႈယိူင်းမၢႆ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁၢႆမိူၼ်လ်ႂေၵႃႈ ႁႅင်းၸ်ႂ တိုၼ်းတူၵ်းမိူၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁႅင်းၸ်ႂဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈ ၸ်ႂႄဢးလူၵၼ်ႄလႈ ၸ်ႂမိတ်ႉတႃြတႃး ႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


 • ႁႅင်းတူဝ် ၊ ပၢႆးယူႇလီ

                    မီးႁႅင်းၸ်ႂသုင်ၵႃႇႁိုဝ် မီးငိုၼ်းတွင်းၼမ်ၵႃႇႁိုဝ်ေၵႃႈလီယဝ်ႉ ေပႃး ႁႅင်းတူဝ် ႁႅင်းပၢႆးယူႇလီ ၼ်ႂးတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၶႅမ်ႉၼၼ်ႉေၵႃႈ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် တိုၵ်းၽူႈၶႅၼ်ႈတၢင်းၼွၵ်ႈတူဝ်ႄပႉလႆႈေသ တႃႉေၵႃႈ ေပႃး ႁႅင်းတူဝ် ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉၼၼ်ႉေတႉ ဝၼ်းၼိုင်ႈေၵႃႈ ႁဝ်းတိုၼ်းေတတူၵ်းသူမ်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း။ ပၢႆးယူႇလီၼႆႉ လမ်လွင်ႈထီႉသုတ်း ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉေၵႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၶႅမ်ႉမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူႈေၵႃႉ လူဝ်ႇလႆႈေမႃႁၵ်ႉသႃႇပၢႆးယူႇလီႄလႈ ေမႃလူမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီ  တႃႇပၢႆးယူႇလီေတၶႅမ်ႉလီၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶ်ႂႈမၢႆထုိင်ဝႃႈ ေတလႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ် ၶွင်လီ ၶွင်ဝၢၼ်ႈႄလႈ ၽၵ်းလီၽၵ်းဝၢၼ်ႈ မၼ်းၵူၺ်းယူႇတီႈတူဝ်ႁဝ်းေမႃလုမ်းလႃးႁၵ်ႉသႃႇတူဝ်ႁဝ်းၵူၺ်း။ ၶွင်ၵိၼ်ၶ်ႂႈဝၢၼ်ႈၵႃႇႁိုဝ်ဝၢၼ်ႈ ၽၵ်းလီၽၵ်းဝၢၼ်ႈ ၶ်ႂႈၵႃႇ ၵႃႈႁိုဝ်ၵႃႈ ေပႃးပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉၼၼ်ႉ ၵိၼ်ေၵႃႈဢမ်ႇလူင်းေၶႃးလႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ႁ်ႂႈေမႃၾၢင်ႉေမႃယူႇ ေမႃၵိၼ်ၵၼ်တႃႉ။


 • ႁႅင်းဢွၵ်း ၊ ၸၼ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

                    ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ေတလႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်းဢွၵ်းေဢႃႇၼမ်လိူဝ်ေသ လွင်ႈလၢတ်ႈၸႃႇ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈသင်ေၵႃႈယုမ်ႇ ပိူၼ်ႈႁွင်ႉတၢင်းလ်ႂၵႂႃႇတၢင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း လူဝ်ႇေမႃၸ်ႂႉတိုဝ်းဢွၵ်းေဢႃႇေသ တႅပ်းတတ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ။ ၸၼ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉေၵႃႈ လွင်ႈယ်ႂႇေတႉေတႉ ေပႃးၶဝ်ႈၼ်ႂး တူင်ႈဝူင်းၵူၼ်း ၶဝ်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တၢင်းတၢင်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၼႆႉေၵႃႈ လွင်ႈယ်ႂႇေတႉေတႉ  ေတမီးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းၵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ  မိူဝ်ႈလႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တၢင်းၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတီႈၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းေတႉ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇေပႃးၶ်ႂႈလၢတ်ႈေတႃႇႁဝ်း ဢမ်ႇေပႃးၶ်ႂႈၵပ်းသိုပ်ႇ တူင်ႉတၵ်ႉသင်ႁဝ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇမီးၸၼ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈသင်ႄလႈ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇေပႃးၶ်ႂႈႁွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ႈၼ်ႂး တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸၼ်ႉသုင်ႄလႈ ၸၼ်ႉၵၢင် လိုၼ်းသုတ်း လၢတ်ႈေတႃႇၵၼ်ၵႂႃႇလၢတ်ႈေတႃႇၵၼ်မႃး ဝၢႆးလင်ပိူၼ်ႈ ႁူႉႁဝ်းေၵႃႈပဵၼ်ၵူၼ်း မီးၸၼ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးမႃးၼႆၸိုင်ႈ ပိူၼ်ႈေပႃးဢွၼ်ၵၼ် လၢတ်ႈေတႃႇႁဝ်းေပႃးဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်လၢတ်ႈၸႃႇမၢင်လွင်ႈ ေၵႃႈမီးၼမ်ႉၼၵ်းမႃးႄလႈ ပိူၼ်ႈယွမ်းႁပ်ႉထွမ်ႇၵၢၼ်ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ႁဝ်းမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ၼ်ႂးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းတီႈ ၼ်ႂးမိူင်းထႆး ၵဵင်းမ်ႂႇႄလႈ ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းႄၼပီႇေတႃႇ။



 • ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း

                ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽူႈလ်ႂၽ်ႂလ်ႂ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းေၵႃႈ ၵူၼ်းေၵႃႉၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၶိုတ်းပိူၼ်ႈလႆႈႄလႈ တိုၼ်းတူၵ်းတၢင်းလင်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼိုင်ႈေၵႃႉၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ၼမ် ေပႃးမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ေတေမႃဝူၼ်ႉ ေတေမႃထတ်းသၢင်ႈ ေတေမႃၸတ်းၵၢၼ်ႄလႈ ေတေမႃတူၺ်းႁၼ်လွင်ႈၽိတ်းလွင်ႈထုၵ်ႇႄလႈ ေတေမႃၽႅၼ်ၵၢၼ်ပႃးၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၼႃႈ။ ၽူႈဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼၼ်ႉမုၵ်ႉၸုမ်းယ်ႂႇ မီးႁႅင်းငိုၼ်း ၼမ်ၵႃႇႁိုဝ်ေၵႃႈၶ်ႂႈယဝ်ႉ ေတပဵၼ်ၶွၼ်ႉတဝ်ႉ ႁႅင်းမိုဝ်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း။ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉၼႆႉ ပဵၼ်သၢႆၸ်ႂ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼိုင်ႈဢၢၼ်ယဝ်ႉၼႆေၵႃႈ ဢမ်ႇၽိတ်း။

                ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ ၵုမ်းၵူၼ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ႁဵင်ႄလႈ ပဵၼ်ၽူႈၼၢမ်းသိုၵ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇ ၶွမ်ႇမၼီႇၵၢၼ်ငၢၼ်းသင်  သင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈႁိူၼ်းတႃႇေယးၼိုင်ႈ ဢၼ်ေၵႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယဝ်ႉ။  ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ေပႃးေမႃထိင်း ေမႃၵုမ်း ႁၵ်ႉသႃႇပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၵဝ်ႇ ေမႃတၢမ်းဝၢင်း ပၵ်းပိူင်ႁင်းေၶႃတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်းေၵႃႈ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတႃႇေတပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီမႃးၼိုင်ႈေၵႃႉၼႆႉ ႁ်ႂႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸ်ႂ ေမႃဢွၼ်ႁူဝ်တီႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉဢွၼ်တၢင်းေသၵမ်း။



 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts