ေပႃႇလသီႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် (RCSS)


ဝၼ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်


 ေပႃႇလသီႇယႃႈမဝ်းၵမ်
           ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇႄၵႈလိတ်ႈၵၼ်လႆႈႄလႈ ပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၸင်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ႄၽႈတိူၼ်း ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈယိုၼ်းယၢဝ်းမႃးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႄလႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ။ တႃႇေတႄၵႈၶၢႆပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸင်ႇမီးေပႃႇလသီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼင်ႇၼႆ - 
 1. ႄၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႄလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်။
 2. ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈႁူႉေၽးယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်။
 3. ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မၢၵ်ႇမီး။
 4. ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတၢင်တႅၼ်း တူၼ်ႈယႃႈၽိၼ်ႇ တီႈၵူၼ်းမိူင်း။
 5. ႁႂ်ႈမီးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵႃႉၶၢႆၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်။
 6. ႁႂ်ႈႁႃပၼ်ၵၢတ်ႇၶၢႆၵုၼ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ႁႂ်ႈမီးတီႈၶၢႆလွတ်ႈလႅဝ်း။
 7. ၵႅတ်ႈႄၶႄႁႉၵင်ႈႁၢမ်ႈၵိၼ်ႁၢမ်ႈၽုၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်။
 8. ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ေၽးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈေၵႃႉ။ ၵူႈမိူင်း မိူင်းလူဝ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ။


 ေပႃႇလသီႇၼွၵ်ႈမိူင်း

 1. ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။
 2. မီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။
 3. သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။
 4. ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ။


ပၢင်ၵုမ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ေပႃႇလသီႇလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း

 1. လိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆး ပဵၼ်ၵႂၢမ်းၵၢင် တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵပ်းသိုပ်ႇေတႃႇၵၼ်ၼႂ်းလုမ်းႄလႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းတင်းမိူင်း။
 2. လိၵ်ႈလၢႆး ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးသုၼ်ႇႁၵ်ႉသႃ၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈ၊ ထိင်းသိမ်း၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ႁဵၼ်းသွၼ်လႆႈ။
 3. လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉလမ်ႇလွင်ႈ လူဝ်ႇႁဵၼ်းႄလႈ ၸႂ်ႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႆႈ။
 4. လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈလူဝ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ႄလႈ ႁဵၼ်းသွၼ်လႆႈ။


 ေၶႃႈယၼ်ႇၸႂ်

 1. ၵႃႈဢမ်ႇလႆႈသုၼ်ႇတႅပ်းတတ်းႁင်းေၶႃ ေတၶတ်းၸႂ်ဢဝ်လၢႆးငမ်းယဵၼ်ႄလႈ ၵူႈလၢႆးၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းၵႂႃႇ။
 2. ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းယဵၼ်းပဵၼ်တၢင်ႇၶိူဝ်းလႆႈ။
 3. ၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ေတၵႅတ်ႇႄၶႄႁႉၵင်ႈဢမ်ႇပၼ်ၸူမ်ႁၢႆလၢႆ။
 4. ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႄလႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ေတဢဝ်လၢႆးၵူႈလၢႆးေသ ၵႅတ်ႇႄၶႄႁႉၵင်ႈ၊ တိုၼ်းေတဢမ်ႇပၼ် ၸူမ်ႁၢႆလႃးလႃး။

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ေၶႃႈယိူင်းမၢႆၵၢၼ်မိူင်း (RCSS)ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းႄလႈ ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း


        မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ  မၼ်းၵၢၼ်လၵ်းၼၢမ်း ၵၢၼ်မိူင်းဝႆႉတႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်းလီဝႆႉယူႇ -

ေၶႃႈယိူင်းမၢႆၵၢၼ်မိူင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

 1. ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ၊  ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းပိူၼ်ႈ။
 2. ပုၼ်ႈတႃႇပူၵ်းပွင်ၵႅတ်ႇႄၶ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ ၼၼ်ႉမီးဝႆႉလၵ်းၼမ်း (6)ေၶႃႈ
 • လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။
 • သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းေၶႃႈ။
 • ပူၵ်းပွင်လူၺ်ႈလၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶေရသီႇ။
 • ပူၵ်းပွင်ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်။
 • ၽဵဝ်ႈမူၺ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ႁႂ်ႈမွတ်ႇႁၢႆ။
 • သၢင်ႈလွင်ႈငမ်ႈယဵၼ်။

ေပႃႇလသီႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

 1. ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽူႈၶဵၼ် ဢၼ်မႃးလူလၢႆေပႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း။
 2. ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽူႈႁၵ်းလင်ႄလႈ ယႃႉလုသႅတ်ႈၸႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း။
 3. ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သူၼ်းတုမ် ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းဝၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်။


ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းႄလႈ ၸုမ်း NRPC

ေပႃႇလသီႇပူၵ်းပွင်ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး
 1. ပူၵ်းပွင်သူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်။
 2. ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ႁႂ်ႈႁူႉပွင်ႇၵၢၼ်မိူင်းေသ ၽွမ်ႉၵၼ်ၵႅတ်ႇႄၶ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆး ယႃႇႁႂ်ႈၸူမ်ႁၢႆ။
 3. ပူၵ်းပွင်ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။


ေပႃႇလသီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵိုၵ်းမိူင်း
 1. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။
 2. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇတီႇမူဝ်ႇၶေရႇသီႇမိူၼ်ၵၼ်။
 3. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်။
 4. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ ႁၵ်ႉသႃ၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈ၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈထုင်းၽႂ်မၼ်း။


ေပႃႇလသီႇၼိူဝ်ၽူႈၶဵၼ်
 1. ၽူႈဢၼ်ယိပ်းၵမ်လွၵ်းပိူင်ၶႂၢၵ်ႈမိူင်း။
 2. ၽူႈႁၵ်းလင်ႄလႈယႃႉသႅတ်ႈၸႃႇ ၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႄလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း။
 3. ၽူႈၵိတ်ႇၶႂၢင်ယႃႉၵဝ်းလၵ်းၼမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး။
 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ပၢင်ၵုမ်ႇ ၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆးပၢင်ၵုမ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

               မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 - 25.10.2019 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5)ဝၼ်း လႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈလုမ်းၵဵင်းမႆႈ ၸိုင်ႈထႆး ၊  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5)ဝၼ်းၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇ ၵၼ်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ( Child Rights)  ၵၼ်ၸွမ်းတၢင်း ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၵျႃီႇၼီႇဝႃႇေၶႃး (GenevaCall) ႄလႈ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ပႃးတၢင်း ၵၢၼ်လွင်ႈပွႆႇၶၢဝ်ႇၼိူဝ် ဢွၼ်ႇလၢႆး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၵႂႃႇယူႇ။


ပင်ၵုမ်ႇၵၼ်တၢင်း ၸုမ်းၵျီႃႇၼီႇဝႃႇေၶႃး


 • ၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ     

             လၢႆးၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ  ၸုမ်းၵျီႃႇၼီႇဝႃႇေၶႃးၶဝ် ေတမႃးသွၼ်ပၼ် ၊  ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊  လွင်ႈပၼ်ၵၢၼ်ဢုၼ်ႇၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇႄၶႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈ) ႄလႈ  ၵၢၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈပၢႆးၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ ၼႂ်းႁူဝ်ေၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်ၵူႈဢၼ်ဢၼ်ႄလႈ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈတၢင်းႁူႉမႃးထႅင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈ ႁဝ်းေတႉေတႉယူႇ။


ပင်ၵုမ်ႇၵၼ်တၢင်း ၸုမ်းၵျီႃႇၼီႇဝႃႇေၶႃး

        ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ႇ ယူႇတီႈၸုမ်းၽၢႆႇ ၵျီႃႇၼီႇဝႃႇေၶႃး ( GenevaCall ) ၶဝ်  ေတမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မီး (6)ေၵႃႉ ၊  ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ( 7)ေၵႃႉ  ႁူမ်ႈတၢင်းမူတ်းမီး (13)ေၵႃႉ။


 • လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃႇ (RCSS)

              ႁႂ်ႈမီးၵၢၼ် တူင်ႉၼိူင် ၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၶိုတ်းတၼ်းၸွမ်းၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၶူးသွၼ်ႄလႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး။  ၶၢဝ်ႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ  ေတလႆႈယူႇပႃႈတႂ်ႈ ( Staffs) တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈေၶႃႈေၶႃႈ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ေတပဵၼ် ၶူးၸၢႆးသႅင်သိုၵ်း (ၽၢႆႇၶၢဝ်ႇ) ႄလႈ  ၶူးၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉ (ၽၢႆႇဢၢႆႇထီႇ)။
           ၶူးၸၢႆးသႅင်သိုၵ်းသမ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယိပ်း ( Facebook Page ) ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ( Loi Tai Leng School) ၊ (Page) ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႄလႈ ႁႂ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပႃးၸွမ်း ၵွပ်ႈဝႃႈ (ၶူးသႅင်သိုၵ်း) ေၵႃႉတင်ႈဢွၵ်ႇမႃး။
          ၶူးၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉသမ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယိပ်း  ( Website and Line ) ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႄလႈ  ၽၢႆႇဢၢႆႈထီႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းပႃး။
       

ပၢင်ၵုမ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

          ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5)ဝၼ်းၼႆႉ  ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်းေသ တွၼ်ႈတႃႇေတၶိုၼ်ႈၼႃႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတၢင်းၶတ်းၸႂ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း။
>>> (ေၶႃႈမုၼ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ႇ (5)ဝၼ်း ၼႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈ တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး) <<<

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

လွၵ်းလၢႆးတႃႇတေလႆႈလုၵ်ႈ ၽႃၽႄႁၢင်ႈၼၢင်းယိင်းပႃးတွင်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽႃႄၽ

                 ပေႃးဝႃႈတေႇၼႃႈႁိူၼ်းမႃးယဝ်ႉၼႆ ၽူဝ်မႄးၵၼ်သွင်ၵေႃႉ ၵမ်ႉၼမ်ၶႂ်ႈလႆႈလုၵ်ႈၽႃၽႄၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈ သမ်ႉလႆႈမႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈၶႂ်ႈလႆႈ သမ်ႉဢမ်ႇလႆႈ ၼႆ တေပဵၼ်လွၵ်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ဝႆႉၵေႃႈတေမီးၼင်ႇၵဝ်ႇ။
ၵမ်ႈၼမ် ၵႆၵႆၵႂႃႇႁၼ် ၼႂ်ၼၢင်းယိင်း ႑႐႐ ၵေႃႉၼႆႉ ၸိူဝ်း
ဢၼ်မီးၽူဝ်ၼၼ်ႉဢၼ်မီးလုၵ်ႈၽႃၽႄ မီးလႆႈ ႁၼ်လႆႈ
သွင်သၢမ်ၵေႃႉၵူၺ်း။
ယွၼ်ႉၼၼ်
သင်ဝႃႈၶႂ်ႈလႆႈလုၵ်ႈၽႃၽႄလႄႈဢမ်ႇလႆႈ ပဵၼ်လွင်ႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ယူႇ ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ႁဵတ်းၸၢမ်းတူၺ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်တေလၢတ်ႈၼႄ တီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈလႄႈ တေၸၢင်ႈလႆႈမႃးလုၵ်ႈၽႃၽႄယူႇ။
 1.  ၵိၼ်ယႃႁၢမ်ႈမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉၸွင်ႇၵွႆႈပၼ် ၸပ်း တွင်ႉ။ ၵိၼ်ယႃႁေႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသေ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သၢမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈပၼ်ပႃးတွင်ႉ။  ပေႃးဝႃႈပၼ်ၸပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝၢႆးၵိၼ်ယႃႁေႉယဝ်ႉသၢမ်လိူၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႁၼ်ၶဝ်ဝႃႈ ၸၢင်ႈမီးလႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽႃၽႄ ဝႃႈၼႆဝႆႉၶႃႈ။
 2.  ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူတ်းယွမ်။ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းပၢႆးသၢႆႈၶဝ်ၶူၼ်ႉၶႃႉႁၼ်ဝႆႉဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ပီးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁူႉလွင်ႈၼႆႉၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉၵေႃႈယဝ်ႉ ၶဝ်မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇၽႃၽႄလႆႈၼႆၶႃႈ။ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇသမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းပီးသေ သမ်ႉၶႂ်ႈလႆႈ လုၵ်ႈၽႃၽႄ ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ၵိုတ်းလိုဝ်ပႅတ်ႈလွင်ႈတႃႇ တေလူတ်းႁႂ်ႈယွမ်ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။
 3.  ၵိၼ်ပၼ် ႁူဝ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇလႅင်ႁၢမ်ႉၼမ်။ ႁူဝ်ပၵ်းပိုၵ်ႉ။ ဢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈ ၵၢတ်ႇၸုၼ်းဢူႉ။ ၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉဝႃႈ sweet potato ၼၼ်ႉ။ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈမီးလုၵ်ႈၽႃၽႄၶဝ်ဝႃႈ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉဢၼ်ၵႆႉၵိၼ်ပၼ် ႁူဝ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇ ဢၼ်လႅင်ၼၼ်ႉ ပေႃးၼႆ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေၵိူတ်ႇလႆႈလုၵ်ႈ ၽႃၽႄ ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 4.  ၸႂ်ႉတိုဝ်းပၼ် ပေႃးလိတ်ႉ ႁၢမ်ႉၼမ်။ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉဢၼ်ၸႂ်ႉတုိဝ်းပေႃးလိတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေၵိူတ်ႇလႆႈလုၵ်ႈ ၽႃၽႄ ႔႐ ပိူဝ်းသိူၼ်ႉဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။
 5.  ႁႂ်ႈတိုၵ်းပၼ်ၼမ်ႉၼူမ်းမႄႈပၼ်ၼမ်ၼမ်။သင်ဝႃႈၵိူတ်ႇမႃးလုၵ်ႈၽႃၽႄၼၼ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ၵိူတ်ႇမႃး ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ တီႈပဵၼ်လႆႈသုတ်း ႁႂ်ႈမႄႈမၼ်း တိုၵ်း ပၼ် ၼမ်ႉၼူမ်းတီႈမႄႈမၼ်းၼၼ်ႉဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း၊ ပေႃးဝႃႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေၵိူတ်ႇ လႆႈထႅင်ႈလုၵ်ႈၽႃၽႄၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 6. ဢသၢၵ်ႈ ပူၼ်ႉ ႔႕ ယဝ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈဢဝ်လုၵ်ႈ ၼႆၼၼ့် ယဝ်ႉ။လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉတေႉ ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈယုမ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈ ဢသၢၵ်ႈပူၼ်ႉ ႔႕ ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈဢဝ်လုၵ်ႈၼႆ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇ တေၵိူတ်ႇလႆႈလုၵ်ႈၽႃၽႄၼႆႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ၼႆၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ 

      လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉတေႉ ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇ ပဵၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်ဢသၢၵ်ႈယႂ်ႇယဝ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈတေႇၼႃႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။သင်ဝႃႈႁူႉလႆႈယဝ်ႉ လွၵ်ႈလၢႆးတႃႇတေလႆႈလုၵ်ႈ ၽႃၽႄ ၼၼ်ႉပေႃးၼႆ ၽူဝ်မႄးၵၼ်ၸိူဝ်းၶႂ်ႈလႆႈလုၵ်ႈၽႃၽႄ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းၸၢမ်းတူၺ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လၢတ်ႈမႃး ပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ ၶႃႈလႄႈ။ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ 

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
 • ပၢႆးဝူၼ်ႉၶပ်ႉ ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ


Share:

ၼမ်ႉၸႂ်တႆး​လႄႈ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈသႅင်သိုၵ်း


 1. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ပေႃးမီးၵူၼ်းၼိုင်ႈ​ၵေႃႉသွင်​ၵေႃႉ လိူဝ်​သေ​မေႃၶႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇ​မေႃသင်။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ​ပေႃးမီးၵူၼ်းၼိုင်ႈ​ၵေႃႉသွင်​ၵေႃႉ ဝူၼ်ႉသၢင်ႈတႃႇ ​တေႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး။
 2. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ​ပေႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၢၼ်း လိူဝ်​သေၵိၼ်လဝ်ႈ ဢမ်ႇ​မေႃႁဵတ်းၵၢၼ်သင်။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ​ပေႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၢၼ်း လိူဝ်​သေယိပ်းပပ်ႉလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်။
 3. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ​ပေႃးႁၼ်​ၵေႃႉၼိုင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵူဝ်ထႅင်ႈ​ၵေႃႉၼိုင်လႆႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမီးလိူဝ်​သေႁဝ်းၵႆႉၵႆႉႁၼ်ယႃႉၵၼ်။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယဝ်ႉ ဝူၼ်ႉပၼ်တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ​လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း​တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇပႃးၸွမ်း။
 4. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ​ပေႃးပဵၼ်ပိူၼ်ႈ​တႄႉ​မေႃၵ​ဵင်ၸႂ်ၼႃႇ ​ပေႃးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်သမ်ႉ ၶႂ်ႈဢဝ်​ပႄႉပုၼ်ႈၵၼ်။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ​ပေႃးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်တူၺ်းၵၼ် ၽွမ်ႉၵၼ် ႁၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းမိူင်းၼင်ႇၵၼ်တုၵ်ႉၶမႃး ​မေႃၽွမ်ႉ​သေၸွႆႈၵၼ်။
 5. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ​တေႁဵတ်းသင်​ၵေႃႈၶႂ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၼပ်ႉထိုင်ၵၼ်သင် ၶႂ်ႈဢဝ်ၸႂ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ဝႃႈလၢႆလၢႆ။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ​တေႁဵတ်းသင်​ၵေႃႈလီ ဢဝ် ၵႆႉမီးၵၢၼ်ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼမ်​သေႁဵတ်းၵၢၼ်။
 6. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ဢမ်ႇႁူႉၵႃႈၶၢၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵူၼ်းမႅၼ်ႈတီႈမၼ်း။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ဢဝ် HR ပဵၼ်ယႂ်ႇ​သေ ၸတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇၼႃႈ။
 7. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ဢမ်ႇ​မေႃဝႆႉၵႃႈၶၢၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလိူဝ်​သေငိုၼ်း။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းပဵၼ်ယႂ်ႇ​သေႁႃငိုၼ်း။
 8. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ႁၼ်ပိူၼ်ႈလီလိူဝ်​သေႁဝ်း။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ႁၼ်တူဝ်ႁဝ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း လီလိူဝ်​သေပိူၼ်ႈ။
 9. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ၽႂ်​မေႃလၢတ်ႈ ၽႂ်​မေႃၶဝ်ႈႁႃၶုၼ် ၽႂ်ဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်း တိုၼ်းလႆႈပဵၼ်လီ။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ၽႂ်သိုဝ်ႈယူဝ်း ၽႂ်ၶတ်းၸႂ်ၵၢၼ် ၽႂ်မီးပၢႆးဝူၼ်ႉလီ လႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉလီ။
 10. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ၵျိႃၵ်ႈပွႆး ၊ ၵျိႃၵ်ႈသႃႇ ၊ ၵျိႃၵ်ႈၼူင်ႈၶူဝ်းႁၢင်ႈလီ​သေ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇပိူၼ်ႈ။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ၵၢၼ်တုၵ်ႉဢဝ်ပဵၼ် ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း ဢဝ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢွင်ႇမႅၼ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၼူင်ႈၶူဝ်းၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉ​သေႁဵတ်းပွႆး။
 11. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ၸႅၵ်ႇၸၼ်ႉထၢၼ်ႇသုင် ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းပဵၼ်ယႂ်ႇ​သေ မီးမႃႇၼ​တေႃႇၵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ဝႆႉၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း​လႄႈ ၶုၼ်ပႅင်းၵၼ် ဢမ်ႇတွၼ်ႉၸႅၵ်ႇၵဝ်ၵဝ်မႂ်းမႂ်း။


      ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်တႆးထၢင်ႇလဵၵ်ႉတႆးၶိုၼ်း တီႈဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇ​မႄးမီးတၢင်းၼမ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈၶႃႈ​ၼႄး ၼႆႉပဵၼ်တူဝ်ထူပ်း ဢၼ်ၶႃႈႁၼ်မႃး တီႈၼွၵ်ႈမိူင်း လွၵ်းလၢႆးပိူၼ်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်းၸွမ်းၵၼ် 


Share:

သင်ၶႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ် (9)လွၵ်းမၢႆတွင်း တီႈၼွၵ်ႈမိူင်း • သင်ၶႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်ၸႂ်

 1. ယႃႇေပဢဝ်ၽႃႉဝၸၢတ်ႈပၢၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇတႅၵ်ႈၼိူင်းတင်းပိူၼ်ႈ။
 2. ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယုမ်ႉငႅၼ်ႈေတႃႇၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉ  ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း။
 3. သင်ယူႇဝႆႉတီႈမိူင်းၵႆ ႁွတ်ႈဝႆႉတီႈၼွၵ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းေသ တူင်ႉတၵ်ႉလၢတ်ႈေတႃႇၸွမ်း ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းႁဝ်းၵူႈဝၼ်းဝၼ်း။
 4. ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း  ပဝ်ႉမၢႆတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ  ႁႂ်ႈမၼ်းမၼ်ႈၵိုမ်းၵူႈၶၢဝ်း။
 5. ၶတ်းၸႂ်ပႅတ်ႈ ၸႂ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ၵႆႉထၢင်ႇထိူမ်ၼိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉ Negative။
 6. သင်မီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်း ႁႂ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ႁႃလူဢၢၼ်ႇပပ်ႉလိၵ်ႈပပ်ႉလၢႆး ဢၼ်ေတပၼ်ေၶႃႈမုၼ်း တႃႇႁဝ်း ေတၶိုၼ်ႈၼႃႈ။
 7. ႁႂ်ႈေမႃဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈ  လွင်ႈလီလွင်ႈၸႃႉ  တႃႇေသႇ။
 8. ယႃႇေပဝႆႉၸႂ် ၸင်ႈပႅင်းၵူၼ်းႁဝ်း လူင်ၵႂႃႇၵူႈေၵႃႉ။
 9. မီးပၼ်ႁႃသင်မႃးေၵႃႈလီ ႁႂ်ႈဝႆႉၸႂ်ဝႃႈ "ၵဝ်တိုၼ်းေတ ႄၵႈၶႆ ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈ" ၼႆၵူႈၶၢဝ်း။


          ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မႂ်းမီးလွင်ႈၸႂ်တုၵ်ႉ ၸႂ်သုၵ်ႉေသတႃႉ  ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈမႃး ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ မႂ်းတိုၼ်းေတ မီးလွင်ႈသိူဝ်းသႃၸႂ် ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ  သင်မႂ်းမီးၸႂ်ၶႂ်ႈမူၼ်ႉႄမး တၢင်းၽိတ်းတီႈယုၵ်ႈယွမ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁဝ်းႁႃး။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ၵႂၢမ်းသင်ႇ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းၸွမ်သိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်း

             မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19.10.2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 10:35 ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း မီးတိုဝ်ႉတၢင်း လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ႇၵၼ်ႇေတႃး ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းႄလႈ  လႆႈမႃးတၢင်းႁူႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ထႅင်ႈယူႇ ၊  ၼႂ်းဝၼ်းၼၼ်ႉ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၊ ၽၢႆႇႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇေၵႃႈ လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ် တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ဝၢႆးၵၼ်ႇေတႃး ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်ယဝ်ႉ  မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈၵႂႃႇမီးယူႇၵႂၢမ်းလၢႆလၢႆေၶႃႈ  ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶႃႈ ႁဝ်းလႆႈဝူၼ်ႉႄလႈ လႆႈထတ်းသၢင်ႈႁၼ်ၸွမ်းပႃးၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ေၶႃႈထီႉ (1) မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈလၢတ်ႈၵႂႃႇ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉ (3) ၽွမ်ႉ -

   1. ၽွမ်ႉႁွမ်တၢင်းႁူႉ
   2. ၽွမ်ႉတိုၵ်းေတႃး
   3. ၽွမ်ႉပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်    ပဵၼ်ၼမ်ႉၵႂၢမ်းမီးၽွၼ်းလီႄတႉႄတႉ။

ပၢင်ၵၼ်ႇေတႃး ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး

 • ၽွမ်ႉႁွမ်တၢင်းႁူႉ

                    မိူဝ်ႈၶၢဝ်းတၢင်း ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၸွမ်း တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ  ႁဝ်းေတလႆႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉလၢႆလၢႆလွင်ႈ။  လူဝ်ႇႁႃငိုၼ်း လူဝ်ႇႁႃတၢင်းႁူႉ  လူဝ်ႇႁႃပၺ်ႇၺႃႇ  လူဝ်ႇႁႃႁွမ်ႁႅင်းသိုၵ်း လူဝ်ႇႁႃပူၵ်းပွင်ဝႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်းၼမ်ၼမ် တွၼ်ႈတႃႇ သင်ၵၢၼ်မိူင်းလူႉၵွႆမႃး ႁႂ်ႈေပႃးတူဝ်ႈတၼ်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ မိူဝ်ႈမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇေပႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းၼမ်ႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈႁႃတၢင်းႁူႉသႂ်ႇတူဝ်ေၵႃႈ ေတလႆႈႁႃၶတ်းၸႂ်ဢဝ် မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းႁဝ်းဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၊  ၵၢၼ်တၢင်းႁူႉၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵူၺ်း  ႁႃလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆး ၵူႈပၢႆးပၢႆး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼိူဝ်လႅင်း ၼိူဝ် Net  ေၵႃႈ လႆႈတၢင်းႁူႉၼမ်ယဝ်ႉ  ၵွပ်ႈဝႃႈသူၶဝ် တိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉ ဢွၵ်းလီႄလႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉလီ။ ေပႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်းယႃႇေပယူႇလၢႆ  ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ႁဝ်းမႃးယူႇမိူင်းထႆးၼႆႉ တႃႇေတတိတ်းေတႃႇ ၵူႈမိူင်းမိူင်း (ၼွၵ်ႇမိူင်း)  ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းမႃးႁႃငိုၼ်း ၊  မႃး ႁႃတၢင်းေၵျုႇႄလႈသိူဝ်း  ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးေၵႃႈ ႁႂ်ႈေမႃယူႇၸွမ်းမၢႆမီႈမိူင်းပိူၼ်ႈ ယႃႇေပႁဵတ်းၽိတ်းမၢႆမီႈပိူၼ်ႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈမိူင်းႁဝ်း။ ႁႂ်ႈေမႃဢဝ်တၢင်းႁူႉသႂ်ႇတူဝ် ယႃႇေပႁႂ်ႈၸိုဝ်ႈသဵင်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းႄလႈ  ၸိုဝ်ႈသဵင်တႆးႁဝ်းလႆႈလူႉ ၽွင်းယၢမ်းႁဝ်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉဝႆႉ။


 • ၽွမ်ႉတိုၵ်းေတႃး

                    ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ေတပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈ  ၵဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵဝ်တိုၵ်းသိုၵ်းမႃး ၊ ၵဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းသိုၵ်းမႃး  ဢၼ်ၵဝ်ႁဵတ်းယူႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ  ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းယဝ်ႉ  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၵဝ်ၶတ်းၸႂ်ေသ  ၵၢႆႇၶူဝ်ဝႆႉပၼ်သူၶဝ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ဢၼ်ေတၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းၼႃႈယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈထွမ်ႇၼမ်ၼမ် ယဝ်ႉႁႂ်ႈလၢတ်ႈႄဢႇႄဢႇ ဢဝ်ၵၢၼ်လူင်းတူဝ်ထူပ်းႁဵတ်းပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇေသ ႁဵတ်းႄၼၵူၼ်းတၢင်းၼမ်။ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်တၢင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ  ႁဝ်းမီးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလၢႆလၢႆလွင်ႈ  ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵိုတ်းသိုၵ်း ေသၼင်ႈယူႇလၢႆယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ  ၶၢဝ်းယၢမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းၼႆႉ  ေတလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ လၢႆလၢႆလွင်ႈ သင်ဝၼ်းၼိုင်ႈ ၵၢၼ်မိူင်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈၼႃႈမႃး ၸွမ်းၼင်ႇႁဝ်းတူၵ်းယွၼ်းၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ႁဝ်းတူဝ်ႈတၼ်းၶိုၼ်းလုၵ်ႉတိုၵ်းေတႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်းလႆႈၵူႈၶဝ်း ယွၼ်ႉၼၼ်ႁဝ်းမီး ၵၢၼ်ၽွမ်ႉတႃႇေတ တိုၵ်းေတႃးၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ပၢင်ၵၼ်ႇေတႃး ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး
 • ၽွမ်ႉပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်

                 ႁႂ်ႈေမႃႁၵ်ႉသႃတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် တႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ေတမီးႁႅင်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လႆႈ ၼၼ်ႉေၵႃႈ  ႁဝ်းေတလႆႈတိုၵ်းေတႃး ႁႂ်ႈေပႉပႃးလႆႈၽူႈၶဵၼ်ၼႂ်းတူဝ် ပၢႆးယူႇလီ ေယးၵႃႇ ႁဝ်းဢွၼ်တၢင်း။  သင်ပၢႆးယူႇလီႁဝ်းဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇၶဵမ်ႉၼႆေၵႃႈ  တွၼ်ႈတႃႇေတႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၶၢဝ်းယၢဝ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။ ၽွမ်ႉတႃႇေတပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈ ၼႆႉၵွပ်ႈဝႃႈ မၼ်းမီးၼႂ်းမိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ  ဢႃႇယု ၵူၼ်းႁဝ်းေၵႃႈ ထဝ်ႈမႃးၵူႈဝၼ်းဝၼ်းယဝ်ႉ ၊  ဢသၢၵ်ႈႁဝ်းေၵႃႈယႂ်ႇမႃးၵူႈဝၼ်းဝၼ်း  သၽႃႇဝ ေလႃးၵ လူင်ၼႆႉ  ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈေတဢမ်ႇႄဝႈလႆႈ ၵွပ်ႈၼႆ ႁႂ်ႈေမႃႁၵ်ႉသႃတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်လီငမ်း။ ပိူၼ်ႈပၼ်ၵၢၼ်မႃး ယႃႇေပၶႂ်ႈႄဝႈ ယႃႇႄပႈၶႂ်ႈၶၢၼ်ႉႁဵတ်း  ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်ၼမ် ဢဝ်တၢင်းႁူႉ တူဝ်ထူပ်းၼမ်ၼမ်  ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ေတလႆႈမီးတူဝ်ထူပ်းၼမ်ၼမ်ယဝ်ႉ ၸၢင်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်။ သင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉ ၼႆ  တႃႇေတၽွမ်ႉေသမႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လႆႈ ၼၼ်ႉမၼ်းယၢပ်ႇၼႃႇ။
             ၵႂၢမ်း (3) ေၶႃႈၼႆႉ  ပဵၼ်ၵႂၢမ်းသင်ႇ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA ) ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းလၢတ်ႈဝႆႉ ၼႂ်းဝၼ်း ၵၼ်ႇေတႃးမၼ်းၸဝ်ႈၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။  ေတလႆႈဝႃႈ  ပဵၼ်ၼမ်ႉၵႂၢမ်း ဢၼ်မီးၵႃႈၶၢၼ်ႇယႂ်ႇလူင်ေတႉေတႉဢၼ်ၼိုင်ႈ ယဝ်ႉတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းေတႉ။ ၼမ်ႉၵႂၢမ်း ၊ ၵႂၢမ်းသင်ႇသွၼ် ၽူႈလႂ်ေသဢမ်ႇဝႃႈ ထုၵ်ႇလီထွမ်ႇ ထုၵ်ႇ လီလဵပ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ  ထုၵ်ႇလီၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းယူႇ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇယဝ်ႉၵႂႃႇပႅတ်ႈလၢႆလၢႆ တီႈေဢႇသုတ်းမၼ်းေၵႃႈ ႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇတူဝ်ထူပ်းႄလႈ  တၢင်းႁူႉ လၢႆးႁဵတ်းလၢႆးသၢင်ႈမၼ်းၵႂႃႇၵူႈဢၼ်ဢၼ်ယူႇ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပၢင်ပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း


           မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 06.12.2018 ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပိၵ်ႉပထၢမ်းႄလႈ လႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းပႃးလွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸၼ်ႉသုင်ပႃးယူႇ။ လႆႈဝႃႈၽႅၼ်ၵၢၼ် ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ သုင်ႄတႉႄတႉ   တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ေတမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃႈႄလႈ  ေတမီးပၺ်ႇၺႃႇၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ဢမ်ႇတွၼ်ႉၶၢင်း ယၢပ်ႇ၊ တုၵ်ႉၶ၊ ႁိုဝ်ႉသင်ေသပွၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈလၢၼ်မၼ်းၸဝ်ႈေတလႆႈမီးတၢင်းႁူႉၶိုတ်းတၢၼ်းၶၢဝ်းယၢမ်း။ ပၢၼ်သုိပ်ႇပၢၼ် ၼ်ႂးၼႃႈတီႈ လုၵ်ႉၽိုၵ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈၶႃႈႁဝ်းယၢမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႁၼ်မႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးႁူင်းႁဵၼ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ ေၼႃႇတဵၼ်းၶိူဝ်းႄလႈ လုၵ်ႈလၢၼ်တႆးႁဝ်းေသတီႈ လႆးဝႃႈ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈႁူႉပွင်ၸ်ႂလီ ပၢံးပၺ်ႇၺႃႇဝႆႉၼိုင်ႈေၵႃႉယူႇ။

 • ၽူႈႁူႉပွင်ႇၸႂ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ
                    ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတဵမ်ႇၵႂႃႇမီး ၶၢဝ်းတၢင်း (5)ပီႊ ၼ်ႂးႁွင်ႈၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်းမီးတၢင်းႁူႉ၊ ၵူၼ်းႁူႉပွင်ႇၸႂ် ဝႆႉၵႃႈၶၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼိုင်ႈေၵႃႉဝႆႉယူႇတီႈၼႂ်းသၢႆတႃၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ၊ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ႁဝ်းေတမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ေၵႃႉပဵၼ်ၵူၼ်းထူဝ်းႁူဝ်ေသ ဢွၼ်ႁဵတ်းၵူႈၶၢဝ်းဝႆႉ ယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း မႃးထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းၶိုၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈလူင် တီးငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၼႆႉ တႃႇေတပဵၼ်မႃးႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ၼိုင်းလင်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈေတထိင် ဢမ်ႇလႆႈ။ တႃႇေတပဵၼ်မႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၼိုင်ႈလင် လူဝ်ႇငိုၼ်း၊ လူဝ်ႇၶၢဝ်းယၢမ်း၊ လူဝ်ႇတီႈတၢမ်း၊ လူဝ်ႇမီး လုၵ်ႈႁဵၼ်း၊ လူဝ်ႇမီးၶူးသွၼ်၊ လူဝ်ႇမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီ၊ လူဝ်ႇမီးၽူႈပၼ်ႁႅင်းသၢႆလႅင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ လူဝ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇၶွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ  မၼ်းၸဝ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈေၼဢွၵ်ႇမႃးလႆႈလီၵႂႃႇၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်တီႈလီ ယုၵ်ႉယွင်ႈဢဝ်ၼမ်ႉၸ်ႂမၼ်းၸဝ်ႈႄတႉႄတႉ။


ပၢင်ပိုတ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

                    တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇေတမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ ၶိုတ်းတၼ်းၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မီးတၢင်းႁူႉသင် မီးလွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆသင်ၸိူင်ႉၼႆႉေၵႃႈ ၵႆႉၵႆႉလႆးႁၼ်မၼ်းၸဝ်ႈမႃး လၢတ်ႈႄၼ ၶိုၼ်းမႃးပၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ် ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းမၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၶိုၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႁဝ်းဝႆႉၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ။ တႃႇေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး မီး ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၶ်ႂႈပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈၵႆႉၵႆႉ ၶဝ်ႈမႃးႁႃ ႁူပ်းထူပ်း ပၼ်ႁႅင်းၸ်ႂ ၶူးသွၼ် ႁဝ်းႄလႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼ်ႂးႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၵူႈၶၢဝ်းယူႇ။

ၸုမ်ႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး


 • ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

                ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS - Education) ၼႆႉ ေတမီးလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၊ ပွတ်းၸၢၼ်းႄလႈ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ႁူမ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈတင်ႈဝႆႉမီးယူႇ (523) ႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ  ငဝ်ႈၸိုင်ႈလူင်မၼ်း ေတတမ်းမီးဝႆႉတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ပဵၼ်လၵ်းလူင်မၼ်း ပဵၼ်ငဝ်ႈလူင်မၼ်း။ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ပၢႆး ပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ပဵၼ်ၶုၼ်သိုၵ်ႈလူင် လၢၼ်ႇတႆး ၵဵမ်ႇၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ပဵၼ် ၶုၼ်သိုၵ်းလူင် ၵွၼ်ဝၼ်း ( ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းတူင်ႉၼိုင် ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ပတ်ႉပိုၼ်ႉ ) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵႂႃႇယူႇ။  တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈ ၶဝ်ႈၸုမ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႄလႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၵဵမ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်ၶဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၶဝ်ႈႁႃ ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇ ဢမ်ႇဝႃႈၼႂ်းမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၵူႈတီႈတီႈယူႇ။ ၼႂ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ေတမႃးၸႅၵ်ႇႄၽဝႆႉလၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၼ် လၢႆလၢႆၶူင်းၵၢၼ်ထႅင်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ -

 1. ၶူင်းၵၢၼ်သီး (SEA_ Sustainable Education Aid )
 2. ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈ
 3. ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇေမႃတိင်ေမႃမိုဝ်း
 4. ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇယိမ်ႉၶူဝ်း
 5. ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇေၵႃႇသၢင်ႈ
 6. ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇႁႃငိုၼ်းတွင်း
 7. ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇဢၢႆႇထီႇ (IT)
 8. ၶူင်းၵၢၼ်ၽၢႆႇေမးလူတ်ႉၶိူင်ႈ   

             ယူႇတီႈၼႂ်း (8) ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉေသ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ယိပ်း ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၵမ်းသိုဝ်ႇယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၽႂ်မၼ်းၵႂႃႇယူႇ။


ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း


 • ႁူင်းႁဵၼ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း မီးလၢႆလင်

                  ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႅၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇတူၺ်းၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႈယႂ်ႇ ဢမ်ႇဝႃႈၶိူဝ်းၵဝ်ၶိူဝ်းမႂ်းသင်ေသ ငိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းတႆးၵူႈ တီႈတီႈ ၵူႈဝဵင်းဝဵင်ႈယူႇ ၊   ယၢမ်းလဵဝ် တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းေပႃႈေတမီး ပိုၼ်ႉႁူႉ ပၢႆးႁၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉေသ ယူႇတီႈၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းေၵႃႈ ပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆးႁဝ်းေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈမႃးၶႃႈႄလႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်ႈၸိုင်ႈတႆး (RCSS - Education ) ႁဝ်းၶႃႈေၵႃႈ ၸၢင်ႇလႆႈ ၶိုၼ်းေမးေၵႃႇတင်ႈထႅင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းမီးၵႂႃႇထႅင်ႈ (4)လင် ယူႇၶႃႈယဝ်ႉ။  ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း (4) လင်ၼႆႉ ေတပဵၼ် -

 1. ႁူင်းႁဵၼ်း တၢင်းလၢတ်း
 2. ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈ
 3. ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင်
 4. ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင်    မီးဝႆႉ (4) ႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉၶႃႈ။

             ႁူင်းႁဵၼ်း (4) လင်မႃးႁူမ်ႈၵၼ် ႁူဝ်ၵူၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးယူႇ (1150)ေၵႃႉယူႇ  ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉလႂ်ၸၼ်ႉၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ၵူႈၶၢဝ်းႄလႈ  မီးၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၽႂ်မၼ်း ႁင်း ၽႂ်ႁင်းမၼ်းၵႂႃႇယူႇ။ >>> ( ပႂ်ႉပၼ်ႁႅင်းထႅင်ႈ ဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းၶႃႈ ) <<<<<<  ေၶႃႈမုၼ်း ဢဝ်မႃးတီႈ ၼႂ်းပပ်ႉမႂ်ႇ ပပ်ႉမၢႆတွင်း ၶူးသႅင်သိုၵ်း  "ၶၢဝ်းတၢင်း ၵဝ်ၶႃႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ"    ဢၼ်ေတဢွၵ်ႇမႃးပပ်ႉမႂ်ႇထႅင်ႈဢမ်ႇႁိုင်ဢမ်ႇၼၢၼ်းၼၼ်ႉယူႇၶႃႈ  >>> • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ဢဝ်ၶိုၼ်း ဢမ်ႇလႆႈၶိုၼ်းယဝ်ႉသႅင်သိုၵ်း

               မိူဝ်ႈပီ 2014 လႆႈၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၵၢၼ်ၶိူဝ်း ေတလႆႈဝႃႈမီးၵႂႃႇ (5)ပီႊပၢႆယဝ်ႉ  ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း တိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆႈေၽးသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်မီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသင်   ပႃးတၢင်းတူဝ်ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇသင်မႃး။ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼႆႉ  မီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းမီးၸႂ်ၶႂ်ႈလၢတ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈေပႃးၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းတူၺ်းေတႉေတႉမၼ်းၸၢင်ႇႁူႉလီ ၊  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5) ပီႊၼႆႉ  ဢူၺ်းေၵႃႉၶႃႈ ႁဝ်းၶဝ် ဢၼ်လႆႈယူႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမႃးၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ  မၢင်ေၵႃႉေၵႃႈ ၶဝ်မီးၼႃႈႁိူၼ်းမၼ်ႈၵိုမ်းယဝ်ႉ ၊ မၢင်ေၵႃႉေၵႃႈ ပဵၼ်ၸဝ်ႈၶွင်ၶွမ်ႇမၼီႇ ၊ မၢင်ႇေၵႃႉသမ်ႉပဵၼ်ၽူႈၶပ်းႁိုဝ်းမိၼ်ႇ ၊ မၢင်ႇေၵႃႉလႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းေႁႃႁိုဝ်းၼမ်ႉႄလႈ ပဵၼ်ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လုမ်းေၵႃႈ မီးတၢင်းၼမ်။
              ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5) ပီႊၼႆႉ  ေပႃးယူႇတီႈတူဝ်ၵဝ်ႇၶႃႈေသတူၺ်းႁၼ်ထိုင်ၼႆႉ  ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈႁူႉလွင်ႈသင်ေတႉေတႉ   ၵူၺ်းေပႃးၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈႄလႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇဝႃႈၼွၵ်ႈမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉေတႉ  ေတလႆႈႁၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇႁႅင်းပႅတ်ႈေတႉေတႉယဝ်ႉ။  3 ပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈလႆႈမႃးေလႇ လႆႈဢွၵ်ႇတၢင်းၼႆႉ  ၶိုၼ်းပွၵ်ႈႁၼ်တီႈယူႇၵဝ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉ  ဢမ်ႇတွင်းသင်ေသဢိတ်းယဝ်ႉ ေတလႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးႁႅင်းေတႉ။


 • ၵႃႈၶၢၼ်ၵူၼ်း

               မိူဝ်ႈမီးၸၢမ်ၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ  ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈ မီးၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉ ၶိူဝ်း  မီးမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ် ႁၵ်ႉၾိင်ႈထုင်းၽႂ်မၼ်း  ယွမ်ႉၵၢၼ်ေၵႃႉပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၊ ေၵႃႉၼၢမ်းၼႃႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ  ဢမ်ႇေမႃၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵၢၼ် HR ( Human Resoruce ) လီလီႄလႈ  ၸိူဝ်းၸႂ်သဵင်ႈၵႂႃႇ ေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ် ၊  ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းႁဵၼ်းဢဝ်ႄလႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းပိူၼ်ႈ ေသ သွၼ်ဢဝ်လႆႈယူႇ  ေပႃးဢႃႇၵျၢင်ႉ တၢင်းယၢမ်ႈဢမ်ႇလီၼၼ်ႉေတႉ  ေမးေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ သွၼ်ဢဝ်ေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵဝ်ေၵႃႈဝႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်ႈတၢင်းၼမ် မႂ်းေၵႃႈဝႃႈ ႁဵတ်း ၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်  တီႈႁဝ်းဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၼၼ်ႉ  ႁဝ်းဢမ်ႇယွမ်းႁပ်ႉလႆႈၶိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ယဝ်ႉပဵၼ် ၵၢၼ်တူၵ်းသူမ်းလူင်။ ၵႃႈၶၢၼ်ၵူၼ်းၼႆႉ  ဝၼ်းၼိုင်ႈဢမ်ႇမီး ႁဝ်းႁႃးမႃး ပိူၼ်ႈၸွင်ႇႁူႉဝႃႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉႁဝ်းေတၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈတီႈလႆႈေတႉေတႉၼႆယဝ်ႉ။  တီႈဢၼ်ပိူၼ်ႈ ၵွင်လင်ပႅတ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းၽိတ်းပိူၼ်ႈ  မၼ်းပဵၼ်တၢင်းၽိတ်းႁဝ်းလွင်ႈလဵဝ်  တီႈပိူၼ်ႈ ၵွင်လင်ပႅတ်ႈ ႁဝ်းၼၼ်ႉ  ၵွပ်ႈသင် ???  ယွၼ်ႉသင်??? ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  ၸွင်ႇႁဝ်းယၢမ်းထတ်းသၢင်ႈႄလႈ  ႁဵတ်းတူၺ်း Research ၶႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေတႉ ပဵၼ်ေၶႃႈထၢမ်ႇယဝ်ႉ။
                      ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ  မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇေတႉေတႉ   သင်ဢမ်ႇေမႃၸႂ်ႉတိုဝ်းၶၢဝ်းယၢမ်းေၵႃႈ

ၽဝ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ေတတူၵ်းသုမ်း ၊  ဝၼ်းၼိုင်ႈမိူဝ်း ၼႃႈမႃး  ၸွင်ႇလႆႈပဵၼ်ၵူၼ်း ၶွႆပိူၼ်ႈႄလႈ  တိုၵ်ႉလႆႈ ေတႃႇသူႈၽဝ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ႇထႅင်ႈယူႇယဝ်ႉ။  ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉ  ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ မီး ၼႂ်းၸႂ်ၽႂ်မၼ်းၵူႈေၵႃႉယဝ်ႉ  သင်တွင်ႉတူဝ်ၸဝ်ႈ ၵဝ်ဢမ်ႇဢိမ်ႇၼၼ်ႉ  ၽႂ်သမ်ႉေတဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း???  တီႈဢၼ်ႁဝ်း ဢမ်ႇၸွႆႈပိူၼ်ႈလႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းေၵႃႈလူဝ်ႉေမႃပွင်ႇၸႂ်ပၼ်ပိူၼ်ႈ ၊  ႁဝ်းပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လူး  တီႈပိူၼ်ႈမႃးယူႇၸွမ်းႁဝ်း တႃႇ ေတႁဵတ်းယႃႇႁႂ်ႈပိူၼ်ႈ ၸႂ်သဵင်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉ  ႁဝ်းမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း 100% ယဝ်ႉ။
           ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ႁဝ်းဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈပဵၼ် ၸႂ်ႁဝ်းႄလႈ ဢဝ်ပိူၼ်ႈပဵၼ်ႁဝ်းလႆႈၶိုၼ်းေသဢိတ်း ၊  ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းယူႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆႉ  ႁဝ်းၼင်ႇၵၼ် ႁဵတ်ႈႁႂ်ႈႁဝ်းပဵၼ်ၸႂ်ပိူၼ်ႈ ႄလႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၸၢင်းၵၼ်ၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼႆ  တီႈပိူၼ်ႈၵွင်လင်ပႅတ်ႈၵႂႃႇႁဝ်းၼၼ်ႉ  ယူႇတီႈပၢႆးဝူၼ်ႉ သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈတူၺ်းေသ ထတ်းသၢင်ႈေတႉ  မၼ်းဢမ်ႇၽိတ်း  ေၶႃႈႁၼ်ထိုင် ပၢႆးဝူၼ်ႉ ဢထၢင်ႇ ၽႂ်မၼ်း  မီးလွင်ႈတၢင်းမုင်ႈမွင်းၽႂ်မၼ်း တီႈၼိုင်ႈဢမ်ႇသႃႇ တီႈၼိုင်ႈယူဝ်ႈလီ ၼႆေသဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆႉၵႂႃႇ ပႅတ်ႈၵၼ်တိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်သၽႃႇဝ တႆးႁဝ်းယဝ်ႉဢိူဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈမီးၸၢမ်ၵၼ် ဢမ်ႇေမႃဝႆႉၵႃႈၶၢၼ် ၵၼ် ဝၢႆးလင်ပိူၼ်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸွင်ႇလႆႈတၢင်းၼႅင်ၸႂ်ၼၼ်ႉ  သမ်ႉေတမီးလွင်ႈပွင်ႇလွင်ႈသင်ယဝ်ႉလႃႇ။ • ႁဵတ်းၽိတ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ႁၼ်ၽိတ်းေတႃႇၸူဝ်ႈ

              ႁဵတ်းၵၢၼ်တႆးၼႆႉ  မၢင်ႇပွၵ်ႈေၵႃႈလီၵူဝ်ေတႉေတႉ  မၢင်ပွၵ်ႈေၵႃႈသိူဝ်းၸႂ် မၢင်ပွၵ်ႈ ေၵႃႈၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၸၢတ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  ၶႂ်ႈဢဝ်ဢိမ်ႇမႃးလွႆးလွႆးေၵႃႈမီး။  ၵၢၼ်တီႈဢၼ်ႁဝ်းၶတ်း ၸႂ်ႁဵတ်းမႃးၼၼ်ႉ  ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁူႉႁၼ်ၸွမ်းႁဝ်းေသဢိတ်း  တီႈလႆႈယၢပ်ႇတီႈလႆႈတုၵ်ႉၶႄလႈ တီႈလႆႈ ႁိုဝ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၊  တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ႁဵတ်းၵၢၼ်လီဢမ်ႇလီႁႃႉ ???  ၼႂ်းသၢႆတႃ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ပိူၼ်ႈႁၼ် ထိုင်ႁဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ေတႉေတႉ  သင်ၶႂ်ႈႁူႉၼႆ  ၸၢမ်းႁဵတ်းၽိတ်ႈတူၺ်းေသၼိုင်ႈပွၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၺ်းလႃႇ  ပိူၼ်ႈေတလၢတ်ႈ လွင်ႈဢမ်ႇလီႁဝ်း ေပႃးဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈလႆႈေသပွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈ ပိူၼ်ႈၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်မႃး တီႈပိူၼ်ႈမီးၼမ်ႉၸႂ်ေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇေမႃတူၺ်း ႁဝ်း ၵူၺ်းႁူႉ ႁၼ်လွင်ႈၽိတ်ႈဢွၼ်ႇပိူၼ်ႈ ဢိတ်းဢိတ်းၵူၺ်းႄလႈ  ၼႂ်းသၢႆတႃပိူၼ်ႈႄလႈ ၼႂ်းပၢႆးဝူၼ်ႉ ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်းလူင်ၽိတ်းလၢင်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈေတႉေတႉယဝ်ႉ။ ၶႃႈလႆႈမီးတူဝ်ထူပ်ႈၼမ်ႄလႈ လၢတ်ႈ  ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈၸင်းေၵႃႉၼႆႉ  ဢမ်ႇမႅၼ်ႈေၵႃႉၼႆႉ ေသတႅမ်ႈ ၊  ၼႂ်းပၢႆးဝူၼ်ႉတႆးႁဝ်း 97% ၼႆႉ ပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉလွင်ႈႁၢႆႉၽွၼ်းႁၢႆႉလွင်ႈပႅတ်ႈလၢႆ ( Negative Thinking)  လၢႆလၢႆၵူၺ်း တီႈပၢႆးဝူၼ်ႉ ( Positive ) ၼၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇမီး  လီေဢးလူၸွမ်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်းေတႉေတႉ။                     တီႈႁဝ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ  ပဵၼ်တီႈဢၼ်ႁဝ်းၵူဝ်ႁဵတ်းၽိတ်း ၵူဝ်ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ ၵူဝ်ပိူၼ်ႈေသႉ  ၵူဝ်ပိူၼ်ႈႄၼးၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  ၵူၼ်းမိူင်းတီႈပိူၼ်ႈၼႆႉ  ၶဝ်ဢမ်ႇၵူဝ်ႁဵတ်းၽိတ်း ၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇၶုၼ်မိူင်းၵျိုၵ်ႈလႆႈၸႂ်သင်  ၶႂ်ႈႁဵတ်းၽိတ်းၵႃႈႁိုဝ်ႁဵတ်းၽိတ်း  ႁဵတ်းၽိတ်းၼမ် ၵႃႈႁိုဝ်  မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႃႈၼၼ်ႉ။  တႆးႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁဵတ်းၽိတ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈပွၵ်ႈၵူၺ်း လၢတ်ႈ ပၼ်ၵၼ်ေသႉႄၼးပၼ်ၵၼ် ေပႃးဢမ်ႇမီးတီႈသုတ်း တီႈယဝ်ႉေသပွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
                ၵၢၼ်ႁဵတ်းၽိတ်းၼႆႉ  မၼ်ႈလႆႈတွၼ်ႈသွၼ်ၼမ်ေတႉေတႉ  ယူႇတီႈႁဝ်းဢမ်ႇေမႃဢဝ်ႄလႈ ဢမ်ႇေမႃပွင်ႇၸႂ်ပၼ်ၵၼ်ၵူၺ်း ၊ ေပႃးၼႂ်းတႆးႁဝ်း ႁဵတ်းၽိတ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ လၢႆၸၢတ်ႈမၼ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ  ဢမ်ႇႁူႉဢမ်ႇမီး ၼမ်ႉၵတ်ႉတႃႇေတ မူၼ်ႉေမးၵၼ်ေသဢိတ်း လီေဢးလူႄလႈ လီေၶႃးၶူမ်ၸွမ်း ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၽဝ တႆးႁဝ်းေတႉေတႉ တီႈဢမ်ႇမီးၽူႈမီးတၢင်းႁူႉေသ  မူၼ်ႉေမးပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်း တႆးႁဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ။ တီႈပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇမိူၼ် ၵၼ်တႃႇေတယူႇႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ် လႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ  ႁဝ်းဢမ်ႇမီး ၊ မီးၸႂ်ၵဝ်ၵဝ်ၼႆေၵႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း။ တီႈၵူၼ်းတၢင်းတႂ်ႈႁဝ်း မီးလွင်ႈယၢပ်ႇသင်ဢမ်ႇႁူႉ  မီးပၼ်ႁႃသင်ဢမ်ႇပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းေသ ထွမ်ႇပၼ်ေသပွၵ်ႈၼၼ်ႉ  ယႃႇဝႃႈၵူၼ်းလႃႇ  ေတႃႇၼင်ႇသတ်းမႃ  သင်ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းလဵင်ႉၶဝ်ႈမၼ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ  မၼ်းေၵႃႈၵႂႃႇႁႃၵိၼ်တၢင်ႇႁိူၼ်း တီႈမီးၵူၼ်းလဵင်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။


 • ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ႇႄဢႇ

              မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈဢၼ် ၊ ၶွင်ႇမၼီႇၼိုင်ႈလင် ၊  ၼႃႈႁိူၼ်းၼိုင်ႈေႁႃ  ၵၢၼ်သူၼ်ႈတုမ်ႇႄလႈ ၵၢၼ်ပၼ်လွင်ႈတၢင်းဢုၼ်ႇၸႂ်ၼႆႉေၵႃႈ  လွင်ႈယႂ်ႇဝႆႉေတႉေတႉ။  ႁဝ်းၶႂ်ႈမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၵႃႈႁိုဝ်ေၵႃႈလီယဝ်ႉ  သင်ၵူၼ်းၼႂ်းႁဝ်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၶဝ်ႈႁႃဢွၵ်ႇၵၼ် ဢမ်ႇမီး ၵၢၼ်ၼပ်ႉထိုင်ၵၼ်လီၼၼ်ႉ  မိူၼ်ၵူၼ်းၶႃပူတ်းၼၼ်ႉၵူၺ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၾႆးၼႂ်းႁဝ်းပဵၼ်သင် ႁဝ်းလူဝ်ႇ ႁူႉ ၊  ပၼ်ႁႃလုၵ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းပဵၼ်သင်ေတႉေတႉေၵႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁူႉ ၊  တီႈၼႂ်းၸုမ်းၶွင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဝ်း မီးလွင်ႈယူၵ်ႈယွမ်းသင်ၼႆ ၶတ်းၸႂ်ယွမ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ေသ  ပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းႁဵတ်း သၢင်ႈပၼ် ၽွၼ်းၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼႂ်းၵူၼ်းႁဝ်းေသ  ၸႃႉႁူမ်ႈၶီႈလီႁူမ်ႈၸၢမ်ႇၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉေတႉ လုၵ်ႈၼွင်ႉတေပး ၵူၼ်းၸွမ်းလင်ႁဝ်း ဢမ်ႇႁၵ်ႉႁဝ်းၶိုၼ်းၼၼ်ႉဢမ်ႇမီးေလႃႇ  ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ႇႄလႈ လွင်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ် လွင်ႈဢုၼ်ႇၸႂ်လုၵ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  တႃႇေတ တိုၵ်ႉေပႉၽူႈၶဵၼ်ႇလႆႈလီၼၼ်ႉ  ၶတ်းၸႂ်တိုၵ်ႉႁႂ်ႈေပႉ လွင်ႈဢမ်ႇလီၼႂ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ဢွၼ်တၢင်း ၵွၼ်ႇ  ေပႃးဢမ်ႇၼၼ် ယႃႇေပမုင်ႈမွင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ  ေတတိုၵ်ႉေပႉလႆႈၽူႈၶဵၼ်ႇ ဢၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇ လိူဝ်ေသႁဝ်း။
                တီႈပိူၼ်ႈၵွင်လင်ပႅတ်ႈႁဝ်းၼၼ်ႉ  ႁဝ်းလူဝ်ႇႁူႉဝႃႈ ၵွပ်ႈသင် ??? ယွၼ်ႉသင်ၼႆ??? ၵူႈၶၢဝ်း။  ေပႃးေတ ဢဝ်ဢလူမ်းႄလႈ ေတႃးသ ၼၢမ်းၼႃႈေသ  ဢဝ်ၵွႆပႅတ်ႈႄလႈ မၢင်ပႅတ်ႈႄလႈ ၼႆၵူၺ်း ေတႉ တႃႇေတယိုၼ်းယၢဝ်းၼႆႉ ယၢပ်ႇယူႇဢိူဝ်ႈ။ ၸႂ်ဢတႃႉႁဝ်း  ၊  မီးၸႂ်တူၺ်းၽၢႆႇတူဝ်ၵဝ်ႇၽၢႆႇလဵဝ်ၵူၺ်း ၊  တဵၵ်းၵၼ် ၊ ထၢင်ႇလဵၵ်ႉၵၼ် ၊ ဢမ်ႇမီးၸႂ်မဵတ်ႇတႃႇ ၊ ဢမ်ႇမီးၸႂ်ႂြတႃး   ပဵၼ်ၽႂ်ေသ ဢမ်ႇဝႃႈ သင်လွင်ႈဢမ်ႇလီၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၼႂ်းတူဝ်ၸႂ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸိုင်ႈ  ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ မၼ်းတိုၼ်း ဢမ်ႇၵိုင်ႇတၼ်ႇပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈေသဢိတ်း သင်ပဵၼ်လႆႈေၵႃႈ ပဵၼ်လႆႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၵူၺ်း ေတဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ ၶၢဝ်းတၢင်းယၢဝ်းလႆႈ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ တီႈေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း (VIDEO)ၽွၼ်းယၢမ်းထတ်းလိၵ်ႈ တႃႇႁဵတ်းဢွၵ်ႇပပ်ႉ

                   မိူဝ်ႈပီႊ 2017 လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းေသ လႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ၸွမ်ႈတၢင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႆႈဝႃႈမီးၽွၼ်းလီၼမ်ေတႉေတႉ။  ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈေတႉေတႉယဝ်ႉ  မိူဝ်းၼႃႈမႃးႁဝ်း ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ပဵၼ်သင် ႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တူၺ်းတီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်းေၵႃႈ  ေတလႆႈႁူႉႁၼ်ေၶႃႈတွပ်ႇမၼ်းလႆႈလီယဝ်ႉ။ တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ၵူၼ်းယူႇ သဝ်းၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ေပႃႈေတမီးလွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ေပႃႈေတေမႃယွမ်းႁပ်ႉဢဝ် တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉေၵႃႈ လုၵ်ႉဢဝ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူးသွၼ်တႆးႁဝ်းၵူႈတီႈတီႈ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်တူၺ်းႁၼ်ထိုင်ၶၢဝ်းၵႆႄလႈ မူၼ်ႉႄမးၵႂႃႇဝၢႆးဝၢႆးယဝ်ႉ။
          ေမႃယႃၼိုင်ႈေၵႃႉၼႆႉ  သင်မၼ်းသမ်းၶဵမ်ၽိတ်း ၵူၼ်းပဵၼ်ၸၢင်ႈတၢႆလႆႈၼိုင်ႈေၵႃႉၵူၺ်း  ၵူၺ်းသင်ၶူးသွၼ်မၼ်း သွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၽိတ်းၵႂႃႇၼႆၸိုင်ႈ ၸၢင်ႇတၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈတၢင်းၸိူဝ်ႉတၢင်း ၶိူဝ်းယဝ်ႉဢိူဝ်ႈ။ • ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း


ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း
         
         ထွမ်ႇယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၵူႈေၵႃႉ ေမႃဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်းမီးၽွၼ်းလီၵၼ်ေသၵမ်း ၊ ယႃႇထွမ်ႇလၢႆ ယႃႇတူၺ်းလၢႆ ၼမ်ၼမ်ႄဢႇႄဢႇ မီးတီႈၸႂ်ႉဢမ်ႇမီးတီႈၸႂ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းယူႇတီႈ တူဝ်ႁဝ်းေတလႆႈ ပူၵ်းပွင်ႁင်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ငိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း VIDEO  ႄလႈ လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ၼႂ်း  Website ၶဝ်ႁဝ်းၼႆႉထႅင်ႈယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ၽွၼ်းၸႃႉ ၵၢၼ်ပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း (VIDEO)

     မႂ်ႇသုင် ၽူႈၶဝ်ႈမႃး လူဢၢၼ်ႇပၼ်ႁႅင်းလိၵ်ႈၶႃႈႁဝ်းႄလႈ ၽူႈၶဝ်ႈမႃးထွမ်ႇတူၺ်း VIDEO ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၽွၼ်းၸႃႉၵၢၼ်ပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း ယူႇၶႃႈ။ ထွမ်ႇယဝ်ႉ တူၺ်းယဝ်ႉႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ေမႃဢဝ်ႁဵတ်းတွၼ်ႈသွၼ်ႄလႈ ဝႆႉသတိႉ ၵၢၼ်ပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းၼႆႉ ၼမ်ၼမ်ေသၵမ်း။
      မိူင်းၵူၼ်းလူင်ၼႆႉ  ၵူၼ်းၵူႈေၵႃႉ ေမႃၵိၼ်ၵူၺ်း ၽိတ်းၸႂ် တီႈဢၼ်ႁဝ်းေမႃၵိၼ် ေမႃၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ  သမ်ႉဢမ်ႇေမႃပႅတ်ႈ လီလီႄလႈ ထိုင်တီႈေပႃးၸၢင်ႈၵႂႃႇပဵၼ်ႄၽး တွၼ်ႈတႃႇ သၢတ်းတၢင်းလၢႆၶဝ်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ တႃႇၵမ်ႇၾႃလူင်ၼႆႉ ေပႃးေတမၼ်ႈၵိုမ်းလီၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းပႅတ်ႈၶူဝ်းၶွင်ႁဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေၵႃႈ မၼ်ႈပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇဝႆႉေတႉေတႉယဝ်ႉ။
               ၶႂ်ႈမီးငိုၼ်း၊ မီးၵႃးမီးလူတ်း ၊ ႁိူၼ်းယႂ်ႇလူင် ၊ ပဵၼ်ၸဝ်ႈပဵၼ်ၶုၼ် လီေၵႃႈယဝ်ႉ သင်ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇတဵမ်ႇထူၼ်ႈၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇပွင်ႇလွင်ႈသင်  တၢင်းပဵၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ  မၼ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈ ႁဝ်းႁဵတ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ယွၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇႁၵ်ႉ သၽႃႇဝ ၊ ပႃႇမႆႉႄလႈၼမ်ႉၼွင် ၊ ၸႂ်ႉ တိုဝ်းၶူဝ်းၶွင်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇေမႃပႅတ်ႈလီလီၶိုၼ်းႄလႈ  လိုၼ်းသုတ်းမႃး ထိုင်တီႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈပဵတ် တၢင်းပဵၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေသ လႆႈလူႉသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈၸဝ်ႉၸဝ်ႉေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ႁႂ်ႈေမႃဢွၼ်ၵၼ် ႁၵ်ႉၵမ်ႇၾႃလူင်ၼႆႉေသၵမ်း။ • ၽွၼ်းၸႃႉ ၵၢၼ်ပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း


ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း


           ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ၼမ် တီႈၶဝ်ႈမႃးတူၺ်း VIDEO ၶႃႈႁဝ်းႄလႈ ထွမ်ႇၵႂၢမ်းႁူႉၶႃႈႁဝ်းၵႂႃႇယူႇၶႃႈ။ ငိၼ်းၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈ ယႃႇေပလိုမ်းၶဝ်ႈမႃး လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း Website ၶႃႈႁဝ်းထႅင်ႈေသၵမ်းၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ႁႂ်ႈဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၼၢမ်းၼႃႈ (VIDEO)


      ၵၢၼ်ၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇၼႆႉ  မၼ်းယူႇတီႈ ေၶႃႈတႅပ်းတတ်းႁဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း  ေတႁဵတ်းၽိတ်းႁႃႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ မၼ်းယူႇတီႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉႁဝ်း ေမႃဝူၼ်ႉသွၼ်ႇဢဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မီးတူဝ်ထူပ်းၼမ်ၵႃႈႁိုဝ်ေၵႃႈယဝ်ႉ သင်ဢမ်ႇေမႃဢဝ်ႁဵတ်းတွၼ်ႈသွၼ်ေၵႃႈ  မၼ်းေၵႃႈတိုၼ်းေတႁဵတ်းၽိတ်းတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းၼင်ၵဝ်ႇ။  ၵွပ်ႈၼႆ ေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ေၵႃႈလီ  ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းဢွၼ်ႇပွတ်းပွတ်းေသ ဝူၼ်ႉ ဢဝ်ဢွၵ်းဝႆႉတၢင်းၼႃႈေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ လီယဝ်ႉ  ဢမ်ႇဝူၼ်ႉသင် ဢမ်ႇထတ်းသၢင်ႈ သင်ေသ ႁဵတ်းၵႂႃႇ တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ  မၼ်းၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းၽိတ်း မၼ်းၸင်ႇပဵၼ်ႄၽးလူင် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းႁဝ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ၵူႈေၵႃႉယဝ်ႉ။
                တႃႇပၢႆးဝူၼ်ႉေတပဵၼ် ၸၼ်ႉသုင်ၼၼ်ႉ  ႁႂ်ႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်းလဵင်ႉပၼ်ဢွၵ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပၼ်ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၊  တႃႇၵူၼ်းႁဝ်းေတ ယူႇၵႂႃႇလႆႈၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉ  ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ  တႃႇတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်းႄလႈ ၵမ်ႇၾႃလူင်ၼႆႉ ေတယူႇယၢဝ်းလႆႈၼႆႉသမ်ႉ  ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ လွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၼၢမ်းၼႃႈေသႁဵတ်းၵၢၼ်ႄလႈ  ၵူၼ်းဢမ်ႇဢဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၼၢမ်းၼႃႈေသ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ  မၼ်းၵႂႃႇ ၵၼ် ႁႅင်းေတႉေတႉယဝ်ႉ။


 • ဝူၼ်ႉႁၼ်ထိုင်တၢင်းၼႃႈယဝ်ႉ ၸၢင်ႇတႅပ်းတတ်းႄလႈ


ပၢႆးဝူၼ်ႉၼႆႉ  မၼ်းလမ်လွင်ႈလိူဝ်ေသ သၢႆၸႂ်ၵူၼ်းႁဝ်းယဝ်ႉ

       ႁႂ်ႈေမႃဢဝ်ႁဵတ်းတွၼ်ႈသွၼ်ႄလႈ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉေသၵမ်း ၊  လွင်ႈလီႁႂ်ႈေမႃ ဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်ႉ  လွင်ႈႁၢႆႉႁႂ်ႈေမေႃႄဝႈေသၵမ်း လီလီၸႃႉၸႃႉ ယူႇတီႈပၢႆးဝူၼ်ႉ ယူႇတီႈၸႂ်ႁဝ်းႄလႈ တႅပ်းတတ်းၵႂႃႇၵူၺ်း။  ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ၶႃႈ တီႈၶဝ်ႈမႃးပၼ်ႁႅင်းတူၺ်း VIDEO ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ယူႇ ၶႃႈေဢႃႈ  မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ပၢင်ပၼ်တင်းႁူႉ (VIDEO)
ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်း

        ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ ၵၢၼ်ယုမ်ႇယၢမ်ၵၼ် ၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်ႄလႈ ၵၢၼ်ၼပ်ႉထိုင်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈ ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉႄလႈ ၵၢၼ်ႁဝ်းပၼ်လွင်ႈတၢင်းဢုၼ်ႇၸႂ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၊  သင်ႁဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ပိူၼ်ႈၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈယိပ်းၵမ်လႆႈ ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ႄလႈ ယႃႇေပဢဝ် ဢႃႇၼႃ ၸၼ်ႉေသယိပ်းၵုမ်းၵမ် ႁူဝ် ၸႂ်ၵူၼ်း မၼ်းၸင်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ ႁဝ်းမီးလွင်ႈတႅၵ်ႇယႆႈၵၼ်ၵူၺ်း။
            ၵၢၼ်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉႄလႈ ပၼ်သေပႃးြတႃးၼႆႉ  မၼ်းေတႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၼႂ်းႄၵႈၵၢင်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ႄလႈ ႁဝ်းမီးလွင်ႈ ႁူႉၸၵ်းၵၼ်လီ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယႃႇေပလိုမ်းတႃႉ။ • မီးတိုဝ်ႉတၢင်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်


မိူဝ်ႈၽွင်း ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် 


                ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ထိုင် တီႈပီႈပီႈၼွင်ႉၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးပၼ် ႁႅင်းတူၺ်း VIDEO ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၶႃႈ ႁဝ်းသႅင်သိုၵ်းႄလႈ တီႈၶဝ်ႈမႃးထွမ်ႇငိၼ်းၵႂႃႇၸွမ်းယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ပိုၼ်ႉပၢႆးႁၼ် (VIDEO)

      မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08.08.2018 လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်းေသ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ၶူးသွၼ် တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းႄတႉႄတႉ လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ေၶႃႈၵႂၢမ်းပၼ် တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း။
        ၶႃႈႁဝ်း ေတမွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ႄၼၵၢင်ၸႂ်ႄလႈ လွင်ႈပိုၼ်ႉႁူႉႄလႈ ပိူၼ်ႈႁၵ်ႉၶိူဝ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယူႇ။ ၵၢၼ်ၽိုၵ်းေၵႃႈဝႃႈ ၵၢၼ်ႁူႉဢိတ်းဢိတ်းၸႅၵ်ႇပၼ်ၵၼ်ေၵႃႉဢိတ်းဢိတ်း ေၵႃႈၸႂ်ႈႄလႈ  သင်ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၶႃႈႁဝ်း လႆႈၶဝ်ႈထွမ်ႇတူၺ်း VIDEO ၼႆႉယဝ်ႉေတႉ  ေတႁူႉပွင်ႇၸႂ်လီႄလႈ ေတေမႃဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼႂ်းၵၢၼ်ႁဝ်း ႁႂ်ႈမၼ်းမီးၽွၼ်းလီယူႇၶႃႈ။
             ပိုၼ်ႉႁူႉၼႆႉ  ေၵႃႉၼိုင်ႈႄလႈ ေၵႃႉၼိုင်ႈ တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၵၢၼ်တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ် ၵၼ်ၼၼ်ႉ သင်ႁဝ်းပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်းေသထွမ်ႇတူၺ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉေၵႃႈ  ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁဵတ်ႈ ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီ ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈထႅင်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈ မၼ်းေတမီး ၽွၼ်းလီႄၼတၢင်းတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉ ဝႆႉယူႇ။ ပီႈႁူႉၼိုင်ႈ ၼွင်ႉႁူႉသွင် သင်တၢင်းႁူႉႁဝ်းဢဝ်မႃး ၸႅၵ်ႇပၼ်ၵၼ်ေၵႃႈ  ႁဝ်းေတႁၼ်တၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼမ် ၼမ်ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉယဝ်ႉ။ • ပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးႁၼ် ၵဝ်ၶႃႈ


ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

           ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇ ၼမ်ထိုင်တီႈၽူႈၶဝ်ႈမႃးပၼ်ႁႅင်းတူဝ်း VIDEO ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း  ၼႆႉယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ် ၼမ်ယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ၽွၼ်းလီ ၵၢၼ်လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ (VIDEO)သႅင်သိုၵ်း


          ၵၢၼ်လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းမီးၽွၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵူၼ်းထဝ်ႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ၊  ၵူၼ်းၸိူဝ်းပိူၼ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မႂ်ႇသုင်မႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  လုၵ်ႉတီႈၶဝ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈမႃႈၵမ်ႉ ပႃႇၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၸူဝ်ႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ ယႃႇေပယူႇလၢႆ ႁႂ်ႈေမႃႈဢွၼ်ၵၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶၢဝ်းယၢမ်းေသၵမ်း။ • ၽွၼ်းလီ ၵၢၼ်လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ


ေၶႃႈႁၼ်ထိုင် ၽွၼ်းလီၵၢၼ်ဢၢၼ်ႇလူလိၵ်ႈၶႃႈႁဝ်း


      ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ တီႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းေသ ၶဝ်ႈမႃးထွမ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ ၼႂ်း Website ၶႃႈ ႁဝ်းၼႆႉ ယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။
 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ၸုမ်းသုိၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လုၵ်ႉတီႈလ်ႂမႃး?


ပပ်ႉပွၵ်ႈၵမ်း (2)
    
       ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼပ်ႉယၢမ်ထိုင် ြၽႃးြတႃး ေပႃႈတၢင်းႄမႈ ႄလႈ ဢိၵ်ႇပႃးၶူးသွၼ်ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉယူႇၶႃႈ။ ပပ်ႉဢၼ် ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း  တႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးပွၵ်ႈၵမ်း (2) ဢၼ်ပၼ် ၸိုဝ်ႈပပ်ႉဝႆႉဝႃႈ ၸုမ်းသုိၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လုၵ်ႉ တီႈလ်ႂမႃး? ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ဢၼ်တႅမ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈလီ ႄလႈ လႆႈပိုၼ်ၶၢႆႇၵႂႃႇၼ်ႂးမိူင်းတႆး ၵူႈတီႈတီႈယဝ်ႉၶႃႈ။
      တႃႇေတတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးလႆႈ  ပပ်ႉပွၵ်ႈၵမ်း (2)  ၸုမ်းသုိၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လုၵ်ႉ တီႈလ်ႂမႃး? ၼႆႉ ၶႃႈ ႁဝ်းလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လႆႈဢဝ် ေၶႃႈမုၼ်း ၵူႈတီႈတီႈ ဢိၵ်ႇပႃး ၼ်ႂးပပ်ႉမၢၼ်ႈ ၊ Time Magazine ၊ Washington Post ႄလႈ Asia Magazine လၢႆလၢႆတီႈယူႇ။ ဢၼ်လႆႈတႅမ်ႈၼ်ႂး ပပ်ႉလိၵ်ႈ ၸုမ်းသုိၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လုၵ်ႉ တီႈလ်ႂမႃး? ၼႆႉ ဢမ်ႇပႃး တီႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း လႃႈလီတႅမ်ႈသင်
 သင် ေသဢိတ်းၶႃႈ။ ေတပဵၼ်ေၶႃႈမုၼ်း ဢၼ်မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈၸိုဝ်ႈၸ်ႂႈမၼ်းလၢႆလၢႆ။ သင်ၽူႈလ်ႂေၵႃႉလႆႈ လႆႈလူဢၢၼ်ႇပပ်ႉ ၸုမ်းသုိၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လုၵ်ႉ တီႈလ်ႂမႃး? ယဝ်ႉၼႆ ေတႁူႉပွင်ႇၸ်ႂမႃး လီယူႇ။ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶႃႈႁဝ်း လႆႈတႅမ်ႈ ၸုမ်းသုိၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လုၵ်ႉ တီႈလ်ႂမႃး? ၼႆႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ၸၢင်းပႅင်းၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼ်ႂးမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းသင် ေသဢိတ်းၶႃႈ။  ေၶႃႈယိူင်ဢၢၼ်း
ၶႃႈႁဝ်းလႆႈတႅမ်ႈ လွင်ႈၸုမ်းဝႃႉ ၼႆႉ ၶ်ႂႈႁ်ႂႈ ၵူၼ်းလူင် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆးႁဝ်းမီးပၢႆးဝူၼ်ႉမ်ႂႇႄလႈ ၶ်ႂႈႁ်ႂႈေမႃ ၸ်ႂႉတိုဝ်း လွၵ်းလၢႆးၵူႈပိူင်ပိူင်ယူႇ။ လွင်ႈၸုမ်းဝႃႉၶဝ် ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ် ပွတ်းႁွတ်ႇႄလႈ ပွတ်းၸၢၼ်း ဢဝ် ပိူင်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ႄလႈ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ၶႃႈႁဝ်းေတ တႅမ်ႈပႃးဝႆႉၸွမ်းယူႇ။

လင်သိူဝ်ႈပပ်ႉ ပွၵ်ႈၵမ်း (2)

           ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၶႃႈႁဝ်း ၸ်ႂႉတိုဝ်းပၼ် ၸိုဝ်ႈပပ်ႉ ၸုမ်းသုိၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လုၵ်ႉ တီႈလ်ႂမႃး? ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ  ၽူႈပၼ်ႁႅင်းလူပပ်ႉၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မႃးဝႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၸ်ႂႉတိုဝ်းၸိုဝ်ႈမၼ်းဝႃႈ  မိူင်းဝႃႉ ၼႆေၵႃႈမီးယူႇ။ ထီႉၼိုင်ႈေတႉ  ၶႃႈႁဝ်းေတတႅမ်ႈၸ်ႂႉ တိုဝ်းၸွမ်း ၼင်ႇၸိုဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်းၶဝ် ၵွပ်ႈဝႃႈ ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်ပိူင် ၵူႈမိူင်းမိူင်းပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸွမ်းေၶႃႈၸ်ႂႉၽ်ႂၸုမ်းမၼ်း ႁဝ်းေတတႅမ်ႈလွင်ႈၽ်ႂ လွင်ႈၸုမ်းၽ်ႂ လွင်ႈသင် ေၵႃႈလီ ေတလႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်း တႅမ်ႈၸိုဝ်ႈပၼ် ႁ်ႂႈမၼ်းတဵမ်တဵမ်ႇထူၼ်ႈထူၼ်ႈယူႇ။ ထီႉသွင်  ေၶႃႈၸ်ႂႉတိုဝ်း  မိူင်းဝႃႉ  ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်းယၢမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃး ၼ်ႂးၵူႈပပ်ႉပပ်ႉႄလႈ ဢိၵ်ႇပႃးမိူဝ်ႈပၢၼ်ႇ ဢၢင်းၵိတ်း ၶိုၼ်ႈမႃးယိပ်း ၵုမ်းၵမ်မိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼၼ်ႉ ( Federation Of Shan States 1922 - 1948 ) ေၵႃႈ ေတလႆႈ ႁၼ်ၶဝ်တႅမ်ႈဝႆႉပႃး လွင်ႈမိူင်းဝႃႉယူႇ။  ဝႃႉၼႆႉ  ၸဵမ်မိူဝ်ႈပၢၼ်ႇၸဝ်ႈၾႃႉႁဝ်းၶဝ်မႃး ၵူႈပၢၼ်ႇပၢၼ်ႇ ႄလႈ ေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇေပႃးမီး ၽူႈလ်ႂေၵႃႉလ်ႂ သူၼ်ႇၸ်ႂမႃးၼိူဝ်ၶဝ်ေသပွၵ်ႈ ေတႃႇထိုင် မႃး ပၢၼ်ႇဢူးၼူႉ ယိပ်းၵုမ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းမႃး။ ဝၢႆးေသၶႃႈႁဝ်း လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လူဢၢၼ်ႇမႃးၼ်ႂးပပ်ႉၸိူဝ်း ၼႆႉယဝ်ႉေၵႃႈ ယၢမ်ႈၶဝ်ႈထၢမ်ႇၵႂႃႇၸူးတီႈ ၸဝ်ႈပိုၼ်းလူင် ႄမႈၶူးၶိူဝ်းသႅၼ် ယူႇၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဝႃႉၼႆႉ ယၢမ်ႈမီးမိူင်းမႃးၼႆႉ ၸွင်ႇၸ်ႂႈႄတႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယူႇ။ တီႈ တွၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၸၢႆးၶမ်းမိူင်း ( Dr. Sai Kham Mung ) ေၵႃႈ ၶႃႈႁဝ်းယၢမ်ႈၶဝ်ႈထၢမ်ႇမၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ လွင်ႈဝႃႉယၢမ်ႈမီးမိူင်းၼႆႉ ၸွင်ႇၸ်ႂႈႄတႉၸိူဝ်း ၼႆႉမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

ၸုမ်းသုိၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လုၵ်ႉ တီႈလ်ႂမႃး?

          ၸ်ႂႉၸိုဝ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈလီယဝ်ႉ  မိူင်းတႆးႁဝ်းဢမ်ႇၶ်ႂႈပၼ် ဢမ်ႇၶ်ႂႈႄၽပၼ်ဝႃႉ ၼႆေၵႃႈၶ်ႂႈယဝ်ႉ ႁဝ်းဢမ်ႇမီး ဢၢပ်းၼၢပ်ႈသင် တႃႇေတၵႂႃႇၶတ်းၶဝ်လႆႈ ၼ်ႂးၼႃႈတီႈၶဝ်  ၊ တီႈႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈ ဢမ်ႇမီးဢၢပ်းၼၢပ်ႈထိုင်လ်ႂၼၼ်ႉ ႁဝ်းယႃႇေပ ဢဝ်ၸ်ႂႁဝ်းပဵၼ်လွင်ႈယ်ႂႇေသ ေသႉႄၼးႁဵတ်းႁ်ႂႈၼ်ႂး မိူင်းၸိုင်ႈတႆး တႅၵ်ႈယႆႈ ၊  သူပ်းႁဝ်းေတႉလၢတ်ႈယူႇ ဢမ်ႇၶ်ႂႈပၼ်ဝႃႉၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼ်ႂးမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၶ်ႂႈ ပၼ်ဝႃႉ မီးမိူင်းဝႃႉ  ၵူၺ်းတူဝ်ႁဝ်း(တႆး)ၶႃႈလူး မီးၽူႈလ်ႂ ၽ်ႂလ်ႂ သမ်ႉလူင်းသူၼ်းတုမ်ႇႄလႈ ၶဝ်ႈႁႃ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၶဝ်လ်ႂ ဢမ်ႇမီးၽူႈလ်ႂၽ်ႂလ်ႂ သူၼ်ႇၸ်ႂၼိူဝ်ၶဝ်သင်။ ႁဝ်းဢမ်ႇပၼ်လႆႈ မိူင်းဝႃႉ ၼႆေၵႃႈ မၼ်း ယူႇတီႈၶဝ်ၵူၺ်း ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ၶဝ်မီး ဢၢပ်းၼၢပ်ႈၼ်ႂးၼႃႈတီႈၶဝ် 100% ထိုင်တီႈ လူင်ပွင် ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႇႁဵတ်းသင်ေတႃႇၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ 1948 ၼႆႉ  တႆးသုမ်းမိူင်းပၼ် သၢၼ်လွႆ ၶၢင်ႇ ယဵၼ်းပဵၼ် မိူင်းၶၢင်ႇပႅတ်ႈ ထီႉသွင်သမ်ႉ  မိူင်းဝႃႉယဵၼ်းႁၢႆပဵၼ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈၼ်ႂးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇႄလႈ ၶဝ်ႈပႃးၵႂႃႇၼ်ႂးမိူင်းႄၶႇ (4) ဝၢၼ်ႈ။ ၶ်ႂႈႁ်ႂႈ တႆးႁဝ်းဢဝ် ပၢႆးဝူၼ်ႉၼၢမ်းၼႃႈေသ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူႈေၵႃႉ ယႃႇ ေပဢဝ်ၸ်ႂ ဢႃးလူမ်း ၼၢမ်းၼႃႈေသႁဵတ်းၵၢၼ်။

ၼၢင်းႁၢၼ် သိုၵ်းဝႃႉ

            တူဝ်ၶႃႈႁဝ်းပဵၼ်တႆးၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈေၵႃႉၼိုင်ႈေသ  ဢမ်ႇလႆႈၸႅၵ်ႈၸိူဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်း လူင် ၽ်ႂမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽ်ႂမီးတၢင်းႁူႉ ၽ်ႂဢွၼ်ႁူဝ်လႆႈေၵႃႈ ႁ်ႂႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇ။  ၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းလီၵူဝ်ၼႃႇ ယႃႇေပႁၵ်ႉလၢႆးတႃမွတ်ႇ   ေပႃးႁဝ်းႁၵ်ႉမိူင်းတႆးႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁဝ်းေၵႃႈေတ လႆႈေမႃႁၵ်ႉပႃးတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း  ႁၵ်ႉၶိူဝ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေသ သမ်ႉၸၢင်းတၢင်ႇၶိူဝ်းၼၼ်ႉယႃႇေပႁဵတ်း ၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႃႇမွတ်ႇ။
              ၸုမ်းသုိၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လုၵ်ႉ တီႈလ်ႂမႃး? ၼႆႉၶႃႈႁဝ်း ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတုိၼ်း ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ မၼ်းတိုၼ်းမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၶဝ် ၊ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ေၵႃႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ေတပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းၼႃႈၼႆၶႃႈႄလႈ ၶ်ႂႈႁ်ႂႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းႁူႉ လိၵ်ႈတႆး ေမႃလိၵ်ႈတႆး ၶ်ႂႈႁ်ႂႈေမႃလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းတႆး ( Mother Language ) ၵူႈေၵႃႉဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ ေပႃးၼၼ် လိၵ်ႈတၢင်ႇၶိူဝ်း ေတသွၼ်ၼပ်ႉဢဝ်ငၢႆႈငၢႆႈၵူၺ်း။ သင်ဝႃႈ မီးၽူႈလ်ႂ ၶ်ႂႈလူဢၢၼ်ႇ ၶ်ႂႈပၼ် ႁႅင်းပပ်ႉ ၸုမ်းသုိၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လုၵ်ႉ တီႈလ်ႂမႃး? ၶႃႈႁဝ်းၼႆၸိုင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇလႆႈ တီႈလၢၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ

 • တႃႈၵုင်ႈ
  1. လၢၼ်ႉမွၵ်ႇၵူႈသွႆႈလႅင် (ၵွျင်းၵဝ်ႈလၵ်း)


 • မိူင်းတႆး
  1.  ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး - (လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉဝူင်းဝၼ်း)
  2.  ပၢင်လူင် - (လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉ ပဝ်းႁွမ်)
  3.  သီႇ​​ပေႃႉ- (လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉ ၵွၼ်းၶမ်း)
  4.  လႃႈသဵဝ်ႈ - (လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉ သၢႆဝၼ်းလႅင်း)
  5.  မူႇၸႄႈ - (လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉထႆးလႅင်း)
  6.  တႃႈၶီႈလဵၵ်း - (လၢၼ်ႉၶၢႆပပ်ႉ သဵင်ၵွင်တႆး)


 • မိူင်းထႆး
  1.  လၢၼ်ႉၶူးမိူင်းလီ (ၵဵင်းမႂ်ႇ 0887891968)

        သင်ၽူႈလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးၶႃႈႁဝ်းၶဝ် လႆႈလူဢၢၼ်ႇယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ယွၼ်းတၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းယ်ႂႇယ်ႂႇ
ၼမ်ၼမ်ၶႃႈ ၶိုၼ်းပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မႃးလႆႈတီႈ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်းလႆႈယူႇၶႃႈ။ တီႈတႅမ်ႈၽိတ်းေၵႃႈ ေတမီး တီႈဢၼ်တႅမ်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸ်ႂသူၸဝ်ႈေၵႃႈ တိုၼ်းေတမီးယူႇၶႃႈ ၵွပ်ႈဝႃႈ        ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသင် ဢၼ်တဵမ်ႇထူၼ်ႈသင်လႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းယုမ်ႇယၢမ်ႈပွင်ႇၸ်ႂၵူႈၶၢဝ်းယူႇၶႃႈ။
          
           ငိၼ်းၸူမ်းတီႈၽူႈ ပၼ်ႁႅင်းပပ်ႉလိၵ်ႈ လၢႆးတႆးႁဝ်းႄလႈ တီႈဢၼ်ၶဝ်ႈမႃး လဵပ်ႈႁဵၼ်း လူဢၢၼ်ႇၵႂႃႇၼ်ႂး Website ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ယ်ႂႇယ်ႂႇ ၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ ၊  ငိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈၶဝ်ႈမႃး လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼ်ႂး Website ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉထႅင်ႈယ်ႂႇ ယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ။
ယွၼ်ႉမ်ႂးလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼမ်ယဝ်ႉ မိူဝ်းၼႃႈမ်ႂးတိုၼ်းေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ

လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ၼမ် ေတလႆႈတၢင်းႁူႉၼမ်ၼမ်


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ႁ်ႂႈပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႃႉ
      မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 07.07.2019 လႆႈ ၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပွႆးပၢင်ၶႅၵ်ႇ ဢူၺ်းေၵႃႉ လီ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ႁဝ်းၶဝ်တၢင်း (2)ေၵႃႉယူႇ ႁ်ႂႈၶူးႁဝ်း ၶူးၸၢႆးသၢႆမိူင်းႄလႈ ၶူးယိင်းသႅင်ႁဝ်း ၶဝ်ႁၵ်ႉၵၼ် ႄလႈ  ႁ်ႂႈပဵၼ်ၽူႈထိင်း သိမ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႄလႈ ႁ်ႂႈမီး လုၵ်ႈလၢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼမ်ၼမ် ေသ ႁ်ႂႈပဵၼ်ႁႅင်းမိူင်းတွၼ်ႈတႃႇမိူဝ်းၼႃႇေသၵမ်း။ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းၸွမ်း ႄလႈ မီးလွင်ႈသိူဝ်းၸွမ်း ႄတႉႄတႉ တီႈလႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈၶူးႁဝ်းၶဝ်ၼႆႉယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ။

 သႅင်လၢဝ် ၊ ၼူၼ်းႁွမ် ၊ သႅင်ႁၢၼ် ၊ သႅင်သိုၵ်း ၊ ယိင်းသႅင် (ၸဝ်ႈသၢဝ်) ႄလႈ ၸၢမ်ႇဢိင်ႇ

           ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈေၵႃႈႁဵတ်း ၊ ၵၢၼ်မိူင်းေၵႃႈၶိူင် ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ေတမီးၽူႈသိုပ်ႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းေၵႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ေတလႆႈႁၼ်ပဵၼ် ၽူႈလီဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်းႄတႉႄတႉယဝ်ႉ။ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း (5) ပီ ၸႃႉ ၸႃႉၶီၶီ လႆႈၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ႁူပ်ႉထူပ်းၸွမ်းၵၼ် တီႈၼ်ႂးၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်ဢၼ် ငိၼ်းၸူမ်းၸွမ်းႄတႉႄတႉ။


သႅင်သိုၵ်း ၊ ၶူးၾူႈ ၊ ၶူးသၢႆမိူင်း (ၸဝ်ႈမၢဝ်ႇ) ႄလႈ သႅင်ႁၢၼ်

           ၶူးႁဝ်း ၶူးၸၢႆးသၢႆမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၶႃႈၼိုင်ႈေၵႃႉေၵႃႈဝႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ ၵွပ်ႈမိူဝ်ႈၶႃႈႄတႇႄတႇ ၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇထၢမ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၶူးႁဝ်း ( ၶူးသၢႆမိူင်း ) ပဵၼ် ၽူႈၸီႉႄၼသဵၼ်ႈတၢင်း ၶႃႈႁဝ်းႄလႈ ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇၶႃႈၼိုင်ႈေၵႃႉမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉၶႃႈ။ ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၶူးႁဝ်း ဢၼ်ၵႆႉလၢတ်ႈ ႁ်ႂႈၶႃႈမီး သတိႉၵူႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉပဵၼ်

" မိူဝ်ႈပႆႇလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ ႁ်ႂႈဝူၼ်ႉေသလၢတ်ႈ
သင်ႁဝ်းလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ  ၼမ်ႉၵႂၢမ်းၼၼ်ႉ
ၶိုၼ်းပဵၼ် ြသႃႇႁဝ်းၶုိၼ်း ၼႆၵူႈၶၢဝ်းယူႇ "

            ၼမ်ႉၵႂၢမ်းေၶႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းဝႆႉေတႉေတႉ။ မိူဝ်ႈၶႃႈႄတႇၶဝ်ႈမႃး ႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၵုမ်းၵူၼ်း ၊ ၵၢၼ်လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ  ေတလႆႈဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်း ၵဵပ်းဢဝ်မႃး လၢႆးမၼ်းတီႈ ၶူးႁဝ်း (ၶူးသၢႆမိူင်း) မီးတၢင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉၶႃႈ။

သႅင်သိုၵ်း ၊ ၶူးသၢႆမိူင်း (ၸဝ်ႈမၢဝ်ႇ) ႄလႈ ယိင်းသႅင် (ၸဝ်ႈသၢဝ်)

ၼ်ႂးပၢင်ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်း ၶူးႁဝ်း

ၼ်ႂးပၢင်ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်း ၶူးႁဝ်း

        တႃႇေတၵူၼ်းၵုမ်းလႆႈတၢင်းၼမ်ၼႆႉ မၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇငၢႆႈ မၼ်းယၢပ်ႇႄတႉႄတႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းဝၢႆး ၶႃႈႁဝ်းလၢႆးမၼ်း လၢႆးပွင်မၼ်းမႃး တီႈၶူးယဝ်ႉၼၼ်ႉ  ၵၢၼ်ယၢပ်ႇၶိုၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ငၢႆႈတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈ ႁဝ်းႄလႈ ဢဝ်မီးတၢင်းႁူႉမႃးၼမ် ႄတႉႄတႉယဝ်ႉ။

ၶူးသၢႆမိူင်း ၊ ၸဝ်ႈၶူး ႄလႈ သႅင်သိုၵ်း

      ႄတႇဢဝ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ေၵႃႉပဵၼ်ၶူးႁဝ်းၶဝ် တၢင်းသွင် ေၵႃႈႁ်ႂႈႁၵ်ႉၵၼ်ၵႂႃႇမၼ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၵိုမ်း ေသ ႁ်ႂႈမီးေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း လုၵ်ႈလၢၼ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တႆးႁဝ်းမႃးၼမ်ၼမ် ေသၵမ်းၶႃႈ။ ပဵၼ် ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းၸွမ်း တီႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈမီး ၽူႈၸီႉႄၼတၢင်းၶႃႈႁဝ်းႄလႈ ၶူးသွၼ်ၶႃႈႁဝ်း ႄတႉႄတႉ ယဝ်ႉၶႃႈ။

ၼ်ႂးပၢင်ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်း ၶူးႁဝ်း

ၽွင်းယၢမ်း မၢတ်ႉမိုဝ်းယွၼ်းသူးပၼ်ၸဝ်ႈမၢဝ် ( ၶူးသၢႆမိူင်း )

ၽွင်းယၢမ်း မၢတ်ႉမိုဝ်းယွၼ်းသူးပၼ်ၸဝ်ႈသၢဝ် ( ၶူးယိင်းသႅင် )

ၼ်ႂးပၢင်ပွႆးၵူပ်ႉၵူႈပဵၼ်ႁိူၼ်း ၶူးႁဝ်း

           မီးလွင်ႈသင် ၊ လွင်ႈတုၵ်ႉ လွင်ႈယၢပ်ႇသင် ေၵႃႈႁ်ႂႈေမႃ ယဵၼ်ႉၸ်ႂေသ ေမႃပွင်ၸ်ႂပၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ ၵူႈၶၢဝ်း ယႃႇေပဢဝ်လွင်ႈေတႃးသ ၽိတ်းေမႃးၵၼ် ဝႆႉတၢင်းၼႃႈပဵၼ်ယ်ႂႇ  ၊  ယွၼ်းသူးပၼ် ၶူးႁဝ်းၶဝ် တၢင်းသွင် ေၵႃႉႁ်ႂႈေမႃႁၵ်ႉၵၼ် ႄလႈ ႁ်ႂႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမ်ႂႇသုင် ေသ ႁ်ႂႈမီးလုၵ်ႈမီးလၢင်း ၼမ်ၼမ် ေသ ႁ်ႂႈ ပဵၼ်ႁႅင်းၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈေသၵမ်းတႃႉ။

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

INTRODUCE OF MY SECOND BOOK

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts