ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉတီႈၸၼ်ႉသုင်



ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း

               မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11.12.2019 ၶၢဝ်းယၢမ်း ပွတ်းၼႂ် 09:30 ထိုင် 12:11 ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ႄလႈ မႃးပၼ်ၵႂၢမ်းၵႂႃႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၵႂႃႇယူႇ။ ၼႂ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်ႄလႈ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမီး (210)ေၵႃႉေသ ပဵၼ်ဢၼ်မီႈမင်ႇၵလႃႇလူင်တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၵႂႃႇ ႄတႉႄတႉယူႇ။ ၼႂ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် လႆႈမႃးလၢတ်ႈႄၼ ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း မၼ်းၸဝ်ႈႄလႈ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၵႂႃႇယူႇ။
              ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈဢၼ်ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈယိပ်းၵုမ်း ၵမ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ေတလႆႈသွၼ် ေပႃႇလသီႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႄလႈ ၼုမ်ႇႁၢၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၵူႈတီႈတီႈယူႇ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင်၊ ၸၼ်ႉသုင် ေတလႆႈသွၼ်ေပႃႇလသီႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၵႂႃႇ၊ ယဝ်ႉ ၽၢႆႇၽွင်းငမ်းမိူင်း၊ ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း၊ ၽၢႆႇပၵ်းပိူင်၊ ၽၢႆႇဢွၼ်ႁူဝ်  ႄလႈ ၽၢႆႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ သင်ယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းယဝ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်းဢွၵ်ႇမႃးႁဵတ်းပဵၼ်ၶူးသွၼ် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႆႈ ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ။


ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်


 • ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

                                1)   ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
                                2)   ဝၢၼ်ႈမိူင်း
                                3)   ၽႃႇသႃ
                                4)   သႃႇသၼႃႇ
                ထွၼ်ႇမျၢတ်ႇ (4)ယိူင်ႈ ၼႆႉ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင် မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးယဝ်ႉၶႃႈ။



 • ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

                 ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မိူဝ်ႈေပႃႈႁဝ်းၼိုင်ႈေၵႃႉယဝ်ႉ၊ ေပႃးဢမ်ႇမီးေပႃႈေၵႃႈ မိူၼ် ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။ ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇလႆႈ ၊  ေတလႆႈမီးပႃးပၢႆးဝူၼ်ႉတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႁႅင်းႁႅင်းယူႇ ၶၢဝ်းတၢင်း (70)ပီႊ လၢႆးၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇသူႈဢဝ်မိူင်းႁဝ်းလႆႈၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ ပိင်ႇၺႃႇေၵႃႈပႃးယဝ်ႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းၵူၺ်းမီးၼမ်ႉ ၸႂ်ၸင်းမၢၼ်ႈလွင်ႈလဵဝ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵၼ်းသင် ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉသင်ေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈလီၼၼ်ႉေၵႃႈ တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇေၵႃႈလူဝ်ႇမီးၸၼ်ႉႁဵၼ်းယဝ်ႉ။ ေတဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇ (3) လိူၼ်လႆႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈေတမႃး ႁူပ်ႉထူပ်းသူႄလႈ ပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင်ႄလႈ ၸၼ်ႉသုင် သူၶဝ် ၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈ၊ သင် ၵဝ်လိုမ်းေၵႃႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသူ တၵ်ႉၵဝ်မႃးၽွင်ႈ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်း ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး လႆႈႁၼ်လိူၼ်ႁၼ်လၢဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီႈေပႃႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ေတဢမ်ႇမီး ၽူႈလႂ်ၽႂ်လႂ်ေသေၵႃႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းေၵႃႈ လမ်လွင်ႈမိူၼ် ေပႃႈၸဝ်ႈေၵးၸူးႁဝ်း ၼိုင်ႈဢၼ်ယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၽႂ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈမၼ်း ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈႁၵ်ႉ ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈပႅင်းယဝ်ႉ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇႄတႉႄတႉ  မိူၼ်ၼင်မိူင်းထႆး သူၵႂႃႇယူႇမိူင်းထႆး ၵႂႃႇတိုဝ်ႉတူၺ်းႄလႈ ႁဵတ်းၽိတ်းေတႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပိူၼ်ႈတူၺ်းႄလႈ ေပႃးသူဢမ်ႇၺႃးတၢမ်ႇပိူၼ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။ တႃႇေတေမႃႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ေတလႆႈႁႃလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းပိုၼ်းၼမ်ၼမ် ပိုၼ်းဝၼ်းလင်ႁဝ်းမီးၸိူင်ႉႁိုဝ် ပၢၼ်ႇသိုပ်ႇပၢၼ်ႇမၢၼ်ႈၶဝ်ႄပႉၵိၼ်ႁဝ်းမႃးၼႆႉ မီးၵႂႃႇ (4)ပၢၼ်ႇယဝ်ႉ ေပႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လဵၿ်ႈႁဵၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တႃႇေတ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ပဵၼ်သူၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ မဵဝ်းၵူၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဝၼ်းယဝ်ႉဝၼ်း ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးပႃႇလင် ၶၢဝ်းယၢမ်းဢွမ်ႇမွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၶိုၼ်းႁုဝ်လင်ၶိုၼ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယႃႇ ေပလိုမ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵဝ် ၵၢႆႇၶူႈလႆႇတီႇတၢင်းပၼ်သူၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉပၼ်လီလီယဝ်ႉ သူၵူၺ်းလူဝ်ႇၶတ်း ၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ပၢႆၸွမ်းတၢင်းဢၼ်ၵဝ် တီႇဝႆႉပၼ်ႄလႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ၵဝ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႉတီႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉေသ ဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃး ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်သွၼ်ႁဝ်းေၵႃႈ လွင်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ယႃႇေပၶၢၼ်ႉလူလိၵ်ႈ ယႃႇေပၶၢၼ်ႉၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ယႃႇေပ ၶၢၼ်ႉႁႃတၢင်းႁူႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈမီးတၢင်းႁူႉ ပိူၼ်ႈမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်ၵူႈၶၢဝ်း ၼႂ်းသူၶဝ်ၼႆႉေၵႃႈ ၵဝ်မုင်ႈမွင်းယူႇ တႃႇေဢဢွၵ်ႇမႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇယူႇ။


ၶူးသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း


 • ဝၢၼ်ႈမိူင်း

                 ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းၼႆႉသမ်ႉ မိူၼ်ႄမႈၼိုင်ႈေၵႃႉယဝ်ႉ ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉ မီးႄမႈၵူႈေၵႃႉ မီးၼၢႆးၵူႈေၵႃႉ ၵူၼ်းဢၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးႄမႈၼၼ်ႉ ေတဢမ်ႇမီးၽႂ်ေသေၵႃႉ။ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉ မၼ်း လွင်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ႄမႈႁဝ်းယဝ်ႉ  မိူဝ်ႈႁဝ်းေၵႃႉလဵၵ်ႉ ၶီႈၼိူဝ်ႄမႈႁဝ်းမႃး၊ ၵိၼ်ၼိူဝ်ႄမႈႁဝ်းမႃး၊ ယဵဝ်ႈၼိူဝ်ႄမႈႁဝ်းမႃး ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းေၵႃႈမိူၼ်ၵၼ် ႁႃၵိၼ်ၼိူဝ်မၼ်း၊ ၶီႈၼိူဝ်မၼ်း၊ ၽိုၵ်ႈသွမ်ႇၼိူဝ် မၼ်းမႃး လိုၼ်းသုတ်းတၢႆမႃးေၵႃႈ လႆႈဝၢင်းႁူဝ်ၼိူဝ်မၼ်းၵႂႃႇမိူၼ်ၵၼ်။ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်း ၽႂ်ေၵႃႈ ႁၵ်ႉယဝ်ႉ ၸွင်ႇသူႁၼ်ႁႃႉ မိူင်းထႆး ၵူၼ်းထႆးၶဝ်ႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းၶဝ်တၼ်ႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ၊ ယဝ်ႉ ေၵႃႈၸွင်ႇသူႁူႉႁႃႉ ႁဝ်းလႆႈမႃးတင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ လႆႈၶၢႆႉပၼ် သိုၵ်းထႆးၶဝ် ၵူၼ်းမိူင်းထႆးၶဝ်လၢႆပွၵ်ႈ၊ မိူဝ်ႈၵဝ်ဢမ်ႇပႆႇမႃးတင်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်မိူင်းထႆးၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ဝႃႈႁင်းၵဝ်ဝႃႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇပႆႇထုၵ်ႇလီဢွၵ်ႇႄၼတူဝ်ႄလႈ ဢမ်ႇပႆႇထုၵ်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶဝ် သင်ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇႄၼတူဝ်ၸိုင်  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဢွၼ်ႇ (4) လိူၼ်ၵူၺ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ေတမႃးတိုၵ်းေတမႃးယိုဝ်းၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၵွႆႈမူတ်းယဝ်ႉဢိူဝ်ႈၼႆယူႇ၊ ၵူၺ်းၵဝ်သမ်ႉ မႃး တင်ႇလွႆတႆးလႅင်းၼႆႉယဝ်ႉေၵႃႈ မႃးၸတ်းႁဵၼ်းပွႆးဝၼ်းပီႊမႂ်ႇတႆးၵမ်းလဵဝ်ႄလႈ ယွင်ႈေယႃး ၸဝ်ႈ မုၼ်ယႂ်ႇၶုၼ်ေႁႃၶမ်းၵမ်းလဵဝ်။ ဝၢႆးၼၼ်ႉမႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႈ လႆႈၶိုၼ်ႈမႃးတိုၵ်းမႃးယိုဝ်းႁဝ်းႄတႉႄတႉ တၢင်း ၸုမ်းဝူၺ်ႇသျၢဝ်ႇၵၢၼ်းၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ်ေသ မႃးၶိုၼ်ႈယိုဝ်းလွႆတႆးလႅင်း ၵူၺ်းၸွမ်းၼင်ႇ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မိူင်းထႆးၶဝ် ပၼ်ၾၢင်ႉၵဝ်ဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (4) လိူၼ်ၵူၺ်း ၸုမ်းၵဝ်ေတႁၢႆႇ ၵႂႃႇပႅတ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉႄတႉ ထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တႃႇေတႁၢႆႇဢမ်ႇမီးႄလႈ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းႁႅင်းယႂ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉေၵႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၸၼ်ၸႂ် ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်မိူင်းထႆးၶဝ်ဝႆႉၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ။ ထိုင်မႃးပၢင် လိူၵ်ႈတင်ႈ 2010 ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမႃး ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇေၵႃႈ တိၵ်းႁဝ်းမႃး လိုၼ်းသုတ်းမႃး သိုၵ်းထႆးေၵႃႈ ႁၼ် ထိုင်ဝႃႈ လွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းမႃးတင်ႈၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၼင်ႈလိၼ်မိူင်းၶဝ်ၼႆႄလႈ ထိုင်တီႈ ႁဝ်းေပႃး လႆႈၶၢႆႇၵႂႃႇ မီးၵႂႃႇ (4)တီႈ (4) ပွၵ်ႈယူႇယဝ်ႉ ၼႆႉပိူၼ်ႈႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းတၼ်ႇႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၵူႈေၵႃႈထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ်ႁူႉဝႆႉၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။ မိူဝ်ႈၵဝ်ႇၶႃႈမႃး တင်ႇငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႂ်မႃးယူႇမႃးတင်ႈ လိူဝ်ေသၸုမ်းၵႃႉယႃႈမဝ်းၵမ်ႄလႈ ၸုမ်းႁူင်ယႃႈၶဝ် လိုၼ်းသုတ်း သိုၵ်း ထႆးၵမ်ႉဢမ်ႇမီးထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ သိုၵ်းထႆးၵူႈပွၵ်ႈပွၵ်ႈၼႆႉ ၶဝ်ေတယူႇမီးဝႆႉပႃႈၼိူဝ်ပၢင်ၶမ်းၼႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ ၵူၺ်း မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်ၼႆႉ မီးၸၢင်ႉ၊ မီးသိူဝ်၊ မီးမီ၊ မီးၽၢၼ်း ၵူၺ်း။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သူတူၺ်းႄလႈ ပိူၼ်ႈႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈ ပိူၼ်ႈေၵႃႈမႃးတင်ႈတပ်ႉေသ မႃးႁၢပ်ဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၵႅတ်ႇႄၶႄႁႉၵၢင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းပိူၼ်ႈ လူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ။


 • ၽႃႇသႃႇ

                ၽႃႇသႃႇ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈႁဝ်းၼႆႉေၵႃႈလွင်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်သၢႆ ၸႂ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းယဝ်ႉ ေပႃးၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈလၢႆး ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈႁဝ်းႁၢႆႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်းေၵႃႈ တၢႆ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းေၵႃႈေတမွတ်ႇ။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းႄလႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းဢဝ်ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ လိၵ်ႈတႆး ၵႂၢမ်းတႆးပဵၼ်ယႂ်ႇ လိၵ်ႈလုမ်းေၵႃႈ ဢဝ်လိၵ်ႈတႆးၸႂ်ႉတိုဝ်းၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းေတႃႇ ေတႃႇၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ် ၽႃႇသႃႇလိၵ်ႈလၢႆး ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈႁဝ်းေၵႃႈ လွင်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵႂၢမ်းၵၢင် ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၵၢၼ်တိတ်းေတႃႇ ၵၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂၢမ်းဢၢင်းၵိတ်ႉ ( English) ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ တီႈၸၼ်ႉသုင်ႄလႈ ၸၼ်ႉၵၢင် ၼႆႉ လိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉႄလႈ ၵႂၢမ်းဢၢင်းၵိတ်ႉ သူတိုၼ်းေတလၢတ်ႈလႆႈယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈ တီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း ထုၵ်ႇလီဢဝ်ၽႃႇသႃႇ လိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းႄၶႇ ၶဝ်ႈသွၼ်ပႃးထႅင်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ၵႂၢမ်းႄၶႇေၵႃႈ ထႅင်ႈဢိတ်းၼိုင်ႈမႃး ေတပဵၼ် ၽႃႇသႃႇၵႂၢမ်းၵၢင် ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၵၢၼ်တိတ်းေတႃႇ ၵၼ်ၵူႈမိူင်းမိူင်း မၢႆသွင်မႃးယူႇ။ ႁူႉလိၵ်ႈလၢႆးၼမ် ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၼမ်မႃးယဝ်ႉ ယႃႇေပမီးၸႂ်မႃႇၼေတႃႇ ၵၼ် ယႃႇေပၸႅၵ်ႇၵဝ်ၸႅၵ်ႇမႂ်း ၵူၼ်းတႆးႁဝ်း ၵမ်ႉပႃႈၼမ် မီးၸၼ်ႉလိၵ်ႈမီးၸၼ်ႉသုင်မႃးယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ၽႂ်လၢတ်ႈေၵႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈထွမ်ႇ ၽႂ်ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ေၵႃႈဢမ်ႇၶႂ်ႈဢဝ် ဢဝ်မီးၸႂ်မႃႇၼ ပဵၼ်ယႂ်ႇေသ လိုၼ်းသုတ်းမႃး ၶဝ်ႈႄၵႈပိူၼ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၸွမ်းပိူၼ်ႈေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မီး ပၺ်ႇၺႃႇ တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃမႃးယဝ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈမီးၸႂ်ၵႂၢင်ႈေတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ႁဵၼ်းလိၵ်ႈယဝ်ႉ ၸၼ်ႉသုင်မႃးလၢႆလၢႆ ၸႂ်ႉၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလႂ်ေၵႃႈဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈမီး။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ဢၼ်ၵဝ်လႆႈႁၼ်မႃးၼႆႉ ယဝ်ႉၸၼ်ႉသုင်ယဝ်ႉၸၼ်ႉ Ph.D ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီး (3)လွင်ႈၼႆႉ 1) တၢင်းႁတ်းႁၢၼ် 2) ပၢႆးဝူၼ်ႉ 3) တၢင်းႁူႉ  ဢၼ်လႆႈသွၼ်မႃးပဵၼ်လိၵ်ႈၵူၺ်း ေပႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း ေၵႃႈယၢပ်ႇမိူဝ်ႈလႆႈ ဢွၵ်ႇမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း


              ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ၵူႈေၵႃႈထုၵ်ႇလီႁူႉဝႆႉ မိူဝ်ႈသူတိုၵ်ႉပဵၼ်ၽဝ လုၵ်ႈႁဵၼ်းယူႇၼႆႉ ယႃႇေပၸွမ်းၸႂ်၊ ယႃႇေပဝႆႉၸူႉ ၵၢၼ်ဝႆႉၸူႉၼႆႉ မၼ်းၸၢင်ႇႁဵၼ်းႁႂ်ႈ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းႁၢႆ မၼ်းၸၢင်ႇႁဵၼ်းႁႂ်ႈၽဝ ႁဝ်းတူၵ်းသူမ်းၵူၺ်း။ ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းမီးၶိင်ႇမၼ်းၶၢဝ်းမၼ်း ဝၼ်းၼိုင်ႈသင်သူႁဵၼ်းလိၵ်ႈယဝ်ႉၵႂႃႇလီငမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႄမး ဝႃႈ ၽူဝ်ႇဝႃႈၼႆ ဢမ်ႇတၢမ်ႇလူဝ်ႇႁႃမၼ်း မၼ်းေတမႃးႁႃ ႁဝ်းႁင်းၵူၺ်းၵူၺ်း။ ၵဝ်မႃးတင်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းယဝ်ႉေၵႃႈ ၵဝ်မႃးတင်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵမ်းလဵဝ် ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်လၢႆးလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၼႆႉ မၼ်းၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၵၼ်တၢင်း ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၵဝ်တင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်၊ ၸၼ်ႉသုင်ႄလႈ ႁူင်းႁဵၼ်းတၢင်းလတ်းၼႆႉ ၵဝ်မီးငိုၼ်းၼမ်ၼႃႇ ၵဝ်မီးငိုၼ်းဢမ်ႇမီးတီႈဝႆႉႄလႈ တင်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵဝ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ လုၵ်ႈလၢၼ်ၵဝ်ဢၼ်ေတမႃးဝၢႆးလင်ၼႆႉ ႁႂ်ႈမီးၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉၸၼ်ႉသုင် ဢမ်ႇ ၸႂ်ႈဝႃႈ သွၼ်လိၵ်ႈယဝ်ႉ တႃႇၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ပဵၼ်ၶီႈၶႃပိူၼ်ႈတီႈမိူင်းထႆး၊ သူတူၺ်းႄလႈ ဢူၺ်းေၵႃႉသူ ဢၼ်ၶဝ်ၶၢၼ်ႉသွၼ်လိၵ်ႈႄလႈ ပၢႆႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းထႆးၼၼ်ႉ ၸွင်ႇသူၶဝ်ႁၼ်ႁႃႉဝႃႈ ၶဝ်မီးငိုၼ်း၊ ၶဝ်လႆႈၵိၼ်လႆႈယူႇ၊ ယဝ်ႉၸွင်ႇသူၵႆႉလႆႈငိုၼ်းႁႃ ၵမ်းၵမ်းလႆႈၺႃးပိူၼ်ႈၺွပ်းၶဝ် ယွၼ်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ ၵဝ်သွၼ်လိၵ်ႈသွၼ်လၢႆး ႁဵၼ်းပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းသူၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တႃႇေတၵႂႃႇႁဵတ်းၶႃပိူၼ်ႈႄလႈ ႁဵတ်းလုၵ်ႈၼွင်ႉပိူၼ်ႈ။
                 ၼႆႉပဵၼ် ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 11.12.2019 မိူဝ်ႈမႃးပၼ် ၵႂၢမ်းႁူႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉသုင်ၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆ တႆးလႅင်း။ ၸွမ်းလူၺ်ႈၶႃႈႁဝ်း ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ သႅင်သိုၵ်း လႆႈမၢႆလႆႈတွင်း လႆႈထွမ်ႇငိၼ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ေသ လႆႈၶိုၼ်းၵဵပ်းႁွမ်တႅမ်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်းႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇေတႁဵတ်းဢွၵ်ႇပပ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယူႇၶႃႈ သင်ဝႃႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆးၽိတ်းၵႂႃႇၼႆၸိုင်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်း ပၼ်ၶႃႈႁဝ်းယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ေသၵမ်းၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။




 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ



ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်

             မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 13.12.2019 လႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ၶၢဝ်းယၢမ်းဢွၼ်ႇပွတ်းပွတ်းေသ လႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁူႉၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတီႈ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၵဵင်းမႆႇ လွႆသၵဵတ်း ဝတ်းၼွင်မူဝ် ( Doi Saket , Chaing Mai, Thailand ) ၼၼ်ႉ ယူႇၶႃႈ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းႄတႉ ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း ၶႂ်ႈငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင်တီႈ ပီႈၼုမ်ႇမိူင်း ၽူႈၸတ်းၵၢၼ်လူင် ၶူင်းၵၢၼ်သီး ၽၢႆႇၵမ်ႉၸွႆႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (SEA = Sustainable Education Aid) ႁဝ်းယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ တီႈႁွင်ႉၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ ႁႂ်ႈေပႃးမီးမႃးပၢႆးဝူၼ်ႉမႃး မႂ်ႇမႂ်ႇတႃႇေတၶိုၼ်းလူင်းမိုဝ်းမိူဝ်းႁဵတ်းတူဝ်ထူပ်းၼၼ်ႉႄတႉႄတႉဝႃႈဝႃႈယူႇၶႃႈ။ ၵၢၼ်သင် ေၵႃႈယဝ်ႉ ယႃႇေပဝႆႉၸႂ်ဝႃႈ ၵဝ်ႁူႉၵဝ်ေမႃၵဝ်ၶိုၵ်ႉၼႆၵူႈၶၢဝ်း  ေပႃးႁဝ်းမီးၸႂ်ဝႃႈ ၵဝ်ေမႃမူတ်းယဝ်ႉ ၵဝ်ႁူႉမူတ်းယဝ်ႉၼႆၼၼ်ႉ ဢၢႆႈေၵႃႉၼၼ်ႉ ေဢးေၵႃႈၼၼ်ႉ  တႃႇမၼ်းေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ ေတလႆႈဝႃႈ ႁၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းမၼ်းယၢပ်ႇႄတႉႄတႉယဝ်ႉ။


ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႈ

         ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ေပႃးႁဝ်းဝႆႉၸႂ်ဝႃႈ  ၵဝ်ႁူႉၵဝ်ေမႃၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလႆႈေသပွၵ်ႈ။ ပွၵ်ႈၼႆႉ ပီႈၼုမ်ႇမိူင်း ပီႈလွၼ်ႉတႆး  ၶဝ်   ဢွၼ်ၶႃႈႁဝ်းၵႂႃႇဢွၵ်ႇေလႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း တူၺ်းတီႈ ၵၢၼ်လၢႆးၽုၵ်ႇသွမ်ႈတီႈ မိူင်းထႆး တီႈဝတ်းၵွျင်းမုၼ်ႈၸဝ်ႈ ဝတ်ႉၼွင်မူဝ် လွႆသၵဵတ်း ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၼၼ်ႉ  ေတပဵၼ်တႆးႄလႈ လၢတ်ႈေတႃႇၵၼ်ဢုပ်ႇၵၼ်ေၵႃႈ မီးလွင်ႈၶဝ်ႈၸႂ်ၵၼ်လီေတႉ ေတႉ  တီႈဝတ်ႉၼွင်မူဝ်ၼၼ်ႉ  ေတလႆႈႁၼ်မၼ်းမီးပၵ်း မီးပိူင်လိူဝ်ေသၵူၼ်းႁိူၼ်းႁဝ်းေတႉေတႉယဝ်ႉ။ တီႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈ ၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 13.12.2019 ၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၸႂ်လိူဝ် ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ေတပဵၼ် ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၾႆးၾႃႉၶဝ်ႄလႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ်   ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းေမႇေဢႃးၸႃႇ ( Fertilizer ) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


ပိူင်ၶွတ်ႇၽွၼ်ႈ ဝတ်းၼွင်မူဝ် လွႆသၵႅတ်း


 • ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈ တီႈဝတ်ႉၼွင်မူဝ်              

                                တီႈဝတ်ႉၼွင်မူဝ်ၼႆႉ ေတမီးၸဝ်ႈသၢင်ႇတႆး ႁဝ်းၶဝ်လၢႆလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ ေသ ႁူမ်ႈတၢင်းမူတ်းေတမီးယူႇ (172) ပႃးယူႇ၊  ၶူးသွၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈသမ်ႉေတမီး (14)ၶူးေသ ဢဝ်ၵၢၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်သွၼ်ႄလႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းပဵၼ်ယႂ်ႇေသ တူင်ႉၼိုင်။ တီႈဝတ်ႉၼွင်မူဝ်ၼႆႉ  တွၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ၶဝ်ၸဝ်ႈေတႃႇၼိုင်ႈပႃး ၼိုင်ႈတႃ လႆႈၵိၼ် ၼိုင်ႈပႃး (18)ဝၢတ်ႇ ငိုၼ်းထႆး (လွင်ႈၵိၼ်လွင်ႈယႅပ်ႉၶဝ်ၸဝ်ႈ) ၊ ၸဝ်ႈသၢင်ႈၼိုင်ႈပႃးလႆႈ မႃးၶဝ်ႈႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈတီႈ ဝတ်ႉၼွင်မူဝ်ၼႆႉ ၼိုင်ႈပႃးလႆႈ ေတလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၽႂ်မၼ်းႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းမိူၼ်ၼင် ၸဝ်ႈသၢင်ႇၼိုင်ႈပႃး ေတလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵၢၼ် ၽိုၵ်ႈသွမ်ေၵႃႈေတလႆႈႁဵၼ်းပႃးႁဵတ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ် ၸဝ်ႈသၢင်ႇၼိုင်ႈပႃးၼႆႉ ေတလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၽိုၵ်ႈတူၼ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းၶၢဝ်းပွတ်း ၼိုင်ႈပႃးလႆႈၼိုင်ႈတူၼ်ႈလၢႆလၢႆမဵဝ်းယူႇ။ တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ( For Example ) ၸဝ်ႈသၢင်ႇၼိုင်ႈပႃး လႆႈၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်းၼိုင်ႈတူၼ်ႈၼႆၸိုင်ႈ တီႈတူၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း ၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတလႆႈႁၼ်တႅမ်ႈပႃႉၸွမ်းၸိုဝ်ႈမၼ်းၸဝ်ႈၵမ်းလဵဝ် တႃႇတူၼ်ႈ မၢၵ်ႇလၢင်းၼၼ်ႉ ေတဢမ်ႇတၢႆေၵႃႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇပႃးၼၼ်ႉ ေတလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလုမ်းလႃးပၼ်မၼ်း။


တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၽႃႈ

               ေပႃးဝႃႈေတႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိုၵ်ႈသွမ်ႈယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ  မူၵ်ႈမႅဝ်း (Virus) ေတၵဝ်းတူၼ်ႈၽၵ်းတူၼ်ႈတၢင်းၵိၼ်ႁဝ်းယဝ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈႁူႉၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။ တီႈၼႆႈၼႆႉ  ၸဝ်ႈၶူးၶဝ်ေတႁဵတ်းဝႆႉ ၼမ်ႉၶႃႈၸိူဝ်ႉမႅဝ်းဝႆႉမိူၼ်ၵၼ် ဢဝ်ၼမ်ႉႁိူင်ႇၾႆးၽိုတ်းေသ ႁဵတ်းၼမ်ႉယႃႈၶႃၸိူဝ်ႉမႅဝ်း။


တီႈလဵင်ႉတိူၵ်ႈလိူၼ် 

                 တႃႇတူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈတွၵ်ႇေတလီ ေတၶႅမ်ႉႄလႈ ေတဢမ်ႇတၢႆ ႁႂ်ႈမၼ်းေပႃးမီးႁႅင်း လိၼ်ႁႅင်းၽုၼ်ႇလီၼၼ်ႉ တီႈဝတ်ႉၼွင်မူဝ် လွႆသၵဵတ်းၼႆႉ  ၶႃႈလႆႈႁၼ်ၶဝ် လဵင်ႉတိူၵ်ႈလိူၼ်ဝႆႉၼႂ်း ဢၢင်ႇ လူင်ေသ  ဢဝ်ၶီႈတိူၵ်ႈလိူၼ်ၼႆႉ  ၶိုၼ်းႁဵတ်းၽုၼ်ႇေသ ၸႂ်ႉပၼ်တီႈႁႅင်းတူၼ်ႈၵႂႃႇယူႇ။ ေတလႆႈႁၼ် ဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးဝႆႉ  တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းႄတႉႄတႉ။ တိူၵ်ႈလိူၼ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ဢဝ်တိူၵ်ႈလိူၼ် မိူၼ်ၼင်မိူဝ်းႁဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈဢမ်ႇပႆႇလႆႈထႅင်ႈ မၼ်းေတမီးထႅင်ႈၸိူဝ်ႉ မႅဝ်းတိူၵ်ႈလိူၼ် မၼ်းထႅင်ႈ မဵဝ်းၼိုင်ႈဝႆႉၼႆမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ လႆႈငိၼ်းတီႈ ၸဝ်ႈၶူးသပ်းလႅင်းႄၼၵႂႃႇ။


တီႈလဵင်ႉတိူၵ်ႈလိူၼ်

               ေပႃးမႃးတူၺ်း တူၼ်ႈၽၵ်းၵၢတ်ႇ၊ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၽႃႈ၊ တူၼ်ႈမၢၵ်ႇလၢင်း၊ တူၼ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ဝႂ်မၼ်းေပႃးၶဵဝ်ႄလႈ  ေပႃးလမ်လူင်ဝႆႉၵႂႃႇၵူႈတူၼ်ႈတူၼ်ႈယူႇ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၵ်းၵၢတ်ႇေၵႃႈ ၽုၵ်ႇႁင်းၵူၺ်းယဝ်ႉေၵႃႈ   ႁဵတ်းၵိၼ်ဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း ၼိုင်ႈလိူၼ်ၼိုင်ႈလိူၼ် ငိုၼ်း ဢၼ်ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၶဝ် ၸွႆႈမႃးၼၼ်ႉေၵႃႈ ထိုင်တီႈေပႃးဢဝ်ၵႂႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈဝတ်ႉ ၵွျင်းမႂ်ႇလူင်ၵႂႃႇထႅင်ႈယူႇ။


တီႈၽုၵ်ႇၽၵ်းၵၢတ်ႇၵိၼ်ၸွမ်းဝူင်ႈ

         ၽၵ်းၵၢတ်ႇေၵႃႈ လႆႈၵိၼ်ၸွမ်းၵူႈဝူင်ႈ ဢမ်ႇလူဝ်ႇတီႈလိၼ်ၵႂၢင်ႈ ဢမ်ႇဢဝ်တီႈယူႇၼမ် ၽုၵ်ႇၼႂ်း ဢွမ်ေသ   ေပႃးလဵင်ႉၵၼ်လႆႈၵႂႃႇ ၸဝ်ႈသင်ႇၶၶဝ်တၢင်းဝတ်ႉ ယူႇ။ တႃႇၼမ်ႉေတဢမ်ႇေပႃးမူတ်း ၵႂႃႇၼမ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၶဝ် ႁဵတ်းပဵၼ်လၢႆလၢႆၸၼ်ႉေသ ၽုၵ်ႇသွမ်ၵႂႃႇယူႇ။


တီႈၽုၵ်ႇၽၵ်းၵၢတ်ႇ


တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၽႃႈ


တူၼ်ႈမၢၵ်ႇၵဵမ်သူမ်ႈ (Strawberry)

            ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼႆႉ ႁိူၼ်းၼိုင်ႈလင် ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် ေပႃးႁိူၼ်းလင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈေၵႃႈ တႃႇေတၵဵပ်းႁွမ်လႆႈငိုၼ်းႄလႈ ေတေပႃးၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းတႃႇေယး ၼၼ်ႉေတႉ ေတလႆႈဝႃႈယၢပ်ႇယူႇ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼႆႉ မၼ်းေၵႃႈပဵၼ် ဝႃႇသၼႃႇ ၶႃႈ ဝႆႉၼိုင်ႈဢၢၼ်ႇႄလႈ ပဵၼ်တီႈဢၼ်မီးလွင်ႈသူၼ်ၸႂ်ႄတႉႄတႉဝႃႈဝႃႈယူႇ။


ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၾႆးၾႃႉ


 • ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၾႆးၾႃႉ ဝတ်းၼွင်မူဝ်

                        ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၾႆးၾႃႉၶဝ် ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၸႂ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈယူႇ။ ၾႆးၾႃႉတီႈ ဝတ်းၼွင်မူဝ်ၼႆႉ ၶဝ်ေတၸႂ်ႉတိုဝ်း သႅင်လႅတ်ႇ ( Solar ) လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း တၢင်းမူတ်းေတမီး (30)ၶႅပ်းေသ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ ( Direct Current ) လုၵ်ႉတီႈ သႅင်လႅတ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉမႃးေသ ဢမ်ႇလူဝ်ႇသိုဝ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းထႅင်ႈ ဝႅတ်ႇ ( Battery ) သင်ေသလုၵ်ႈေသ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။ သႅင်လႅတ်ႈ (30)ၶႅပ်းၼႆႉ  ႁႅင်းၾႆးမၼ်းေတ ဢွၵ်ႇ (7890 W ) ေသ ၼိုင်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈဝၼ်း တီႈဝတ်းၼွင်မူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ေတၸႂ်ႉတိုဝ်းတီႈၼမ်သုတ်းမၼ်းဢမ်ႇပူၼ်ႉ (2000 W )။


ၸၢၵ်ႈထိင်းၾႆး သႅင်လႅတ်ႇ

                 တီႈဝတ်းၼွင်မူဝ်ၼႆႉ  ေတမီးၶိူင်ႈလူမ်းၵတ်း ( Air Conditioner ) (25) လုၵ်ႈေသ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၸွမ်းၵၼ်လႆႈ ၵမ်းလဵဝ် (25) လုၵ်ႈေၵႃႈ ၾႆးသႅင်လႅတ်ႇၼႆႉ တိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်းဝႃႈ မၼ်းလိူဝ်ဝႆႉၼႆယူႇ။ တီႈဝတ်ႉၼွင်မူဝ်ၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈႁဵတ်းဝတ်ႉမႂ်ႇထႅင်ႈ ႁွင်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇထႅင်ႈဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၾႆးၾႃႉ သႅင်လႅတ်ႇၼႆႉလၢႆလၢႆၵူၺ်း၊  ယဝ်ႉၶွမ်းတီႈ ဝတ်းၼွင်မူဝ် တွၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ၶဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတမီးယူႇ (49)လုၵ်ႈေသ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်လႆႈ ၸွမ်းၵၼ်လႆႈၵမ်းလဵဝ် ေတပဵၼ်ၶွမ်းတင်ႈ လၢႆလၢႆဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၶွမ်းၵဵမ်မိုဝ်း ( Laptop ) ေသလုၵ်ႈ ၾႆးေၵႃႈ တိုၵ်ႉႁၼ်ႄပႉထႅင်ႈၼႆမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


တီႈၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းၶွမ်း

           ၵႃႈၶၢၼ်ႇလွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်း တႃႇေတႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ႁူင်းသႅင်လႅတ်ႇၶဝ်ၼႆႉ  လႆႈငိၼ်းၸဝ်ႈၶူးၽူႈ ၵွၼ်းဝတ်ႉၼႆႉလၢတ်ႈဝႃႈ ယဝ်ႉၵႂႃႇၸမ်ၸမ် (300000B) ၼႆယူႇ။ ယဝ်ႉမၼ်းၸဝ်ႈၶိုၼ်းသပ်းလႅင်းလၢတ်ႈ ႄၼထႅင်ႈဝႃႈ သႅင်လႅတ်ႇ  ၼႆႉေတၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ (25)ပီႊ ေတေဢႇသုတ်းၼႆယူႇ။ ၸဝ်ႈၶူးၶိုၼ်း လၢတ်ႈႄၼထႅင်ႈဝႃႈ သင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶႂ်ႈသႂ်ႇပႃး ဝႅတ်ႇ (Battery) ထႅင်ႈၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းေတတူၵ်းငိုၼ်းၼမ် ႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဢမ်ႇလႆႈသႂ်ႇေၵႃႈ မၼ်းႄပႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။


သႅင်လႅတ်ႇ (30)ၶႅပ်း 

          ေပႃးမႃးၼပ်ႉသွၼ်တူၺ်းႄတႉႄတႉ  ၵၢၼ်သိုဝ်ႉဝႅတ်ႇ ေသၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆႉေၵႃႈ မၼ်းလႆႈ မူတ်းငိုၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ႄတႉႄတႉ။ တီႈဝတ်ႉၼွင်မူဝ်ၼႆႉ ေတမီး ႁွင်ႈၶွမ်း၊ ႁွင်ႈသွၼ်လိၵ်ႈ ႁွင်ႈလႂ်ႁွင်ႈၼၼ်ႉ ေတသႂ်ႇပႃး ၶိူင်ႈလူမ်းၵတ်ႉ၊ မီးတူင်ႈၵတ်ႉ၊ ၸႂ်ႉၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ ေသ ႁဵတ်းၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈ၊ မီးထီးဝီး၊ မီးႁွင်ႈလွႆးသၢင်ႇၵၢၼ်း၊ မီးႁွင်ႈႁဵတ်းၶဝ်ႈၽၵ်း၊ မီးႁွင်ႈလုမ်း ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်း ၾႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႆႉ သႅင်လႅတ်ႇ (30)ၶႅပ်းၼႆႉ ၸွႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်ႁႅင်းၾႆးလႆႈမူတ်းၼႆယူႇယဝ်ႉ။ လႆႈငိၼ်းၸဝ်ႈၶူးလၢတ်ႈ ထႅင်ႈဝႃႈ ၾႆးသႅင်လႅတ်ႇၶဝ် ပၢႆလိူဝ်ထႅင်ႈၵွၼ်ၼႆလူးၵွၼ်ယဝ်ႉ။ လိုၼ်းသုတ်း ၸဝ်ႈၶူးၵွႆႄမး ၶႂ်ႈယဝ်ႉၸုမ်းႁဝ်းထႅင်ႈဝႃႈေသ  သင်လွႆတႆးလႅင်းသူ ႁူင်းႁဵၼ်းသူ လုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသူ ၸဝ်ႈတီႈဝတ်ႉၵဝ်ေတႉ ၵဝ်တိုၼ်းေတပၼ် ၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ သူၸႂ်ႉတိုဝ်းထႅင်ႈလၢႆလၢႆၵွၼ်ႇဢိူဝ်ၼႆထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇယဝ်ႉ  ႁႃး  ႁႃး ႁႃး ။ ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ မႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်းယဝ်ႉ  ပဵၼ်လွင်ႈဢၼ်လီသူၼ်ႇၸႂ်ဝႆႉႄတႉႄတႉယဝ်ႉ။


ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉၼွင်မူဝ် သပ်ႉလႅင်းႄၼ လွင်ႈၾႆးသႅင်လႅတ်ႇ

          ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တႆး ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆးေသ ဝၼ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ႄတႉ လႆႈပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ၼွင်မူဝ် ၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး ၼႆႉဝႆႉယူႇၶႃႈ။ ၵွပ်ႈပဵၼ်တႆးၼင်ႇၵၼ်ႄလႈ ၵၢၼ်လၢတ်ႈေတႃႇၵၼ် ၵၢၼ်ဢုပ်ႇၵၼ်ေၵႃႈ ႁူႉပွင်ႇၸႂ်လီလႆႈ ၊  ဢၼ်ၶႂ်ႈႁူႉ ၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ၸဝ်ႈၶူးႁဝ်း မီးၸႂ်ယၢဝ်း ေသၸွမ်းသပ်ႉလႅင်းႄၼ ၼၼ်ႉေၵႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းႄတႉႄတႉယဝ်ႉၶႃႈ။ ႁႂ်ႈၸဝ်ႈ ၶူးႁဝ်း ယူႇလီၵတ်ႉယဵၼ်ႇႄလႈ ႁႂ်ႈၸွႆႈပူၵ်းပွင်ပၼ်သင်ႇၶတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးႁဵၼ်းတီႈဝတ်ႉၼွင် မူဝ်ၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းယၢဝ်းေသၵမ်းၶႃႈ။  ေၶႃႈလိုၼ်းသုတ်းေၵႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းထိုင်တီႈ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၶူင်းၵၢၼ်သီး ( SEA ) ပီႈၼုမ်ႇမိူင်းႁဝ်း ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ၵႂႃႇယူႇၶႃႈ ေတဢွၼ်ၶႃႈႁဝ်း လႆႈၵႂႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ႁူႉၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႇႄလႈ တီႈဝတ်ႉၼွင်မူဝ် လွႆသၵႅတ်း ၼၼ်ႉႄတႉႄတႉယူႇၶႃႈ။ သင်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႆး မီးၵႂႃႇတီႈၽိတ်းၼမ်ေၵႃႈ  ၶႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈယွၼ်းၼွမ်းတီႈ ၽူႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆး ႁဝ်း ၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်ၶႃႈႁဝ်း ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ေသၵမ်းၶႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။



 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇမႅင်း (ထီႇပီႇ)



ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ထီႇပီႇ


            တၢင်းပဵၼ်ထီႇဝီႇၼႆႉ ၸၢင်ႈယူတ်းယႃႁႂ်ႈႁၢႆၶၢတ်ႇလႆႈယူႇ တႃႇယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ ေတလႆႈၵိၼ်ယႃႈယႃ မၢၼ်ႇမၢၼ်ႇၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (6)လိူၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇမႅင်း (ထီႇဝီႇ) ၼႆႉ  ပဵၼ်ၵွပ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းပၵ်ႉထရီးယႃးေသ ေတၸၢင်ႈၸပ်းတိတ်းၵၼ်လႆႈငၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တၢင်းပဵၼ်ပွတ်ႇမႅင်း (ထီႇဝီႇ) ၼႆႉ  ၵမ်ႈၼမ်ေတၵႆႉပဵၼ်တီႈ ၵူၼ်းဢၼ်ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ယူပ်ႈယွမ်း၊  ၵူၼ်းပဵၼ်ယဵဝ်ႈဝၢၼ်ႈ၊  ၵူၼ်းပဵၼ်တပ်းၶႅင်၊  ၵူၼ်းဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃႈမဝ်းၵမ်ႄလႈ ၵူၼ်းၸပ်းလဝ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။


 • တၢင်းပဵၼ်ထီႇဝီႇ ၸပ်းၵၼ်လႆႈၼင်ႇႁိုဝ်?

                 တၢင်းပဵၼ် ေတတိတ်းၸပ်းၵၼ်မိူဝ်ႈလႆႈသုတ်ႇလူမ်း ဢၼ်ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းပႅတ်ႇထရီးယႃး ၶဝ်ႈၼႂ်းပွတ်ႇၵမ်းသိုဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈၵူၼ်းပဵၼ်ထီႇဝီႇၶဝ်ဢၢႆ ၶီႈၸၢမ်ႄလႈ  လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ၸိူဝ်ႉ မႅင်းေတၽူင်ႉဢွၵ်ႇမႃးၸွမ်း။ သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉ လႆႈသုတ်ႇၺႃးလူမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၸိုင် ေတၸပ်းတိတ်းတၢင်းပဵၼ်။
                ၵွပ်ႈၼၼ်ႄလႈ  ၵူၼ်းပဵၼ်ထီႇဝီႇၼႆႉ  သင်ဝႃႈဢမ်ႇလႆႈယူတ်းယႃႁႂ်ႈထုၵ်ႇၸွမ်းလွၵ်းလၢႆးမၼ်းၸိုင် လိူဝ်ေသပၢႆးယူႇလီၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူႉယဝ်ႉ ယင်းပဵၼ်ၵူၼ်းႄၽႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်   ႁႂ်ႈၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။

ၽၢင်ႁၢင်ႈထီႇဝီႇ


 • ၽၢင်ႁၢင်ႈဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ထီႇဝီႇ


 1.  ပဵၼ်ဢႆႁိုင်လိူဝ် (2)ဝူင်ႈ။
 2. ၼႃႈဢူၵ်းၸဵပ်း
 3. မိူဝ်ႈဢႆၼၼ်ႉ  မီးၶီႈတိူဝ်ႇေလႃးလိူတ်ႈဢွၵ်ႇမႃး
 4. မိူဝ်ႈၽွင်းဝၢႆးဝၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵၢင်ၶမ်ႈ ေတမီးလူမ်းၼၢဝ်ဢိတ်းဢိတ်း
 5. ၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်ယွမ်းလူင်း
 6. ဢူၼ်ႈဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇဢွၼ်ႇ
 7. ဢမ်ႇၶႂ်ႈၵိၼ်ၶႂ်ႈယႅမ်ႉ
 8. ႁိူဝ်ႇဢွၵ်ႇၶၢဝ်းၵၢင်ဝၼ်း



 • လွၵ်းလၢႆးလုမ်းလႃးယွတ်းယႃ

                  ေတလႆႈၵိၼ်ယႃႈယႃ ၶၢဝ်းတၢင်း (6 - 8) လိူၼ်။ မိူဝ်ႈၽွင်းၵိတ်ယႃႈယႃယူႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီမီးၵူၼ်း ၼႂ်းႁိူၼ်းေသေၵႃႉေၵႃႉ တူၺ်းၸွမ်းႄလႈ ၾၢင်ႉသတီႉပၼ်တႃႇေသႇ။ ေတလႆႈၵိၼ်ယႃႈယႃ ၶပ်ႉၶပ်ႉတၢမ်းတၢမ်းၵၼ်ၵူႈဝၼ်း။
                  ဝၢႆးေသ လႆႈၵိၼ်ယႃႈယႃယဝ်ႉ (2)ဝူင်ႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ေတႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈမိူၼ်ၵဝ်ႇေသ တႃႇၸိူဝ်ႉမႅင်းေတၵႂႃႇၸပ်းၵူၼ်းတၢင်ႇေၵႃႉၼၼ်ႉ ေၵႃႈလူတ်းယွမ်းလူင်းယဝ်ႉ။  လိူဝ်ေသ ၵိၼ်ယႃႈယႃ ၸွမ်းၼင်ႇေမႃယႃသင်ႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ထုၵ်ႇလီၵိၼ်တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်မီးၽွၼ်းလီ၊  ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းႄလႈ ၾၢင်ႉမိူဝ်ႈေတၵိၼ်ႁႂ်ႈမီးေၸႃႉၵၢင်ႄလႈ  မိူဝ်ႈေတဢႆႁႂ်ႈၸႂ်ႉၽႃႈတူမ်းပၵ်ႇ  ေတလီလိူဝ်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။



ၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း ထီႇပီႇ


 • ေပႃးပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ထီႇဝီႇ ထုၵ်ႇလီႁဵတ်းႁိုဝ်?


 1. သင်ဢၢၼ်းၶႂ်ႈ ယူတ်းယႃႁႂ်ႈလႆႈၽွၼ်းလီတီႈသုတ်းၸိုင် ႁႂ်ႈၵိၼ်ယႃႈယႃၸွမ်းၼင်ႇေမႃယႃၶဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၼ်ႄလႈ ၵိၼ်ႁႂ်ႈတဵမ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်မၵ်းမၼ်ႈဝႆႉ။
 2. ေပႃးလႆႈၵိၼ်ယႃယဝ်ႉ ဝူင်ႈသွင်ဝူင်ႈ တၢင်းပဵၼ်ေတသႃႇမႃး။ ဢႆႈေၵႃႈေတလူတ်းယွမ်းမႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယႃႇေပၵိုတ်းၵိၼ်ယႃလႃးလႃး ေပႃးၵိၼ်ၵိၼ်ၵိုတ်းၵိုတ်း ေတႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်တိုဝ်ယႃႈယႃ ဝၢႆးလိုၼ်းယႃႈယႃေတဢမ်ႇေပႉတၢင်းပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉ။
 3. လိူဝ်ေသ ၵိၼ်ယႃႈယႃၸွမ်းၼင်ႇေမႃယႃသင်ႇယဝ်ႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ထုၵ်ႇလီၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ဢၼ်ပဵၼ်ဢဵၼ်ပဵၼ်ႁႅင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပိူင်လိူင်မၼ်း ၼိူဝ်ႉသတ်း၊ ၶႆႇၵႆႇ၊ ၼမ်ႉၼူမ်း၊ မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ။ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႄလႈ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃယူႇၼႆႉ  ႁႂ်ႈၵိုတ်းၵိတ်ယႃႈမဝ်းၵမ်တၢင်းလူင် မိူၼ်ၼင်ႇ လႅၼ်းယႃႈ၊ လဝ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။
 4. ၵွပ်ႈတၢင်းပဵၼ်ထီႇဝီႇၼႆႉ ၸပ်းတိတ်းၵၼ်လႆႈတၢင်းလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်ႄလႈ  ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းပဵၼ် ေတဢမ်ႇၵႂႃႇၸပ်းတိတ်းၵူၼ်းတၢင်ႇေၵႃႉၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈေတဢႆ၊ ေတၶီႈၸၢမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁႂ်ႈတူမ်းသူပ်း၊ တူမ်းၶူလင်ေသ ၸင်ႇဢၢႆ ၸင်ႇၶီႈၸၢမ်ႈ။
 5. ထူမ်ႇၶီႈတိူဝ်ႇ (ဢၢင်ႈဢၢၵ်ႇ) လူင်းၼႂ်းၵွၵ်းဢၼ်မီးၽႃဢိုတ်းၼၼ်ႉ လီလီငၢမ်းငၢမ်းယဝ်ႉ ၸင်ႇဢဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ။

                    လုမ်းလႃးႁိူၼ်းေယး ႁႂ်ႈမီးလူမ်းၶဝ်ႈလူမ်းဢွၵ်ႇလီလီ။ ၵႆႉၵႆႉ လၢႆႈၶူဝ်းလဵင်း၊ ႁႂ်ႈၵႆႉဢဝ်ၽႃႈႁူမ်ႈၶူဝ်းၼွၼ်းႄလႈ ၶူဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်း ဢွၵ်ႇတၢၵ်ႇလႅတ်ႇၽွင်ႈ။  ၼင်ႇႁိုဝ်ေတဢမ်ႇပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ထီႇဝီႇ ၼၼ်ႉႁႂ်ႈလုမ်းလႃးတူဝ်ၵဝ်ႇႁႂ်ႈၶႅင်ႁႅင်းတႃႇေသႇ၊  ထုၵ်ႇလီၸႅတ်ႈပၢႆးယူႇလီ (ဢဵၵ်ႉသေရး) ပွတ်ႇၼိုင်ႈပီ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈေသ ေပႃးႁၼ်ဝႃႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ထီႇဝီႇၼႆေၵႃႈ  ေတလႆႈယူတ်းယႃ မိူဝ်ႈမၼ်းပႆႇႁၢဝ်ႉႁႅင်း။ ၵူၼ်းပဵၼ်ထီႇပီႇ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်တၢင်းပဵၼ်ေတဢမ်ႇၵႂႃႇၸပ်းၵူၼ်းတၢင်ႇေၵႃႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် မိူဝ်ႈေတၵိၼ်ၶဝ်ႈ ယႃေပလိုမ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းေၸႃႉၵၢင် ( ဢမ်ဢဝ်ေၸႃဢၼ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵိၼ်ၼၼ်ႉ တၵ်းၽၵ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႇၽၵ်းဢၼ်ၵူၼ်းေၵႃႉၵိၼ်ၸွမ်းၵၼ်ယူႇ)။




 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
 • Credit: SHAN STATE DEVELOPMENT FOUNDATION
Share:

တၢင်းပဵၼ်ဢဵၵ်ႉၶျ်ဢၢႆႇဝီႇ (HIV)



ၸိူဝ်ႉမႅင်း HIV

        ၸွင်ႇႁူႉမႅၼ်ႈႁႃႉ  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝၼ်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် ဢဵၵ်ႉၶျ်ဢၢႆႇဝီႇ (30)ေၵႃႉ။ ၸွင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းေၵႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉႁႃႉ???


 • HIV/AIDS ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ 

                    HIV ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမူင်ႈမႅင်း တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ။ သင်ဝႃႈမၼ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းတူဝ်ၵူၼ်းႁဝ်းယဝ်ႉ  မၼ်းေတၵႂႃႇယႃႉပႅတ်ႈ ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ၵူၼ်းႁဝ်း ၵမ်းဢိတ်းဢိတ်းေသ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ၵူၼ်းႁဝ်း  ယွမ်းလူင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ေပႃးႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်  ယုပ်ႈယမ်းေၵႃႈ တၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇမဵဝ်း ေတၶဝ်ႈမႃးလႆႈငၢႆႈငၢႆႈေသ ေတပဵၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇယူႇလီၵႂႃႇ၊  ၵွပ်ႈၼၼ် တၢင်းပဵၼ် HIV ၼႆႉ ေတၸၢင်ႈႁွင်ႉလႆႈဝႃႈ  တၢင်းပဵၼ် ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်တူၵ်းယွမ်းၼႆယူႇယဝ်ႉ။
                   တၢင်းပဵၼ်ဢဵၵ်ႉၶျ်ဢၢႆႇဝီႇ ဢဵတ်ႇသ်ၼႆႉ  ယႃႈယႃတႃႇေတယူတ်းယႃ  ႁႂ်ႈမၼ်းႁၢႆၶၢတ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးႄလႈ  ၵူၼ်းၸပ်းတိတ်းေၵႃႈ ၼမ်မႃးၵူႈမိုဝ်ႉၵူႈဝၼ်းဝၼ်းယဝ်ႉ။



 • HIV/AIDS တိတ်းလႆႈၼင်ႇႁိုဝ်?

                  ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႄႁႉၵၢင်ႈေသ ႁူမ်ႈၵႃႇမၸွမ်း ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း HIV/AIDS ၊  ၸႂ်ႉၶဵမ်ႁူမ်ႈၵၼ်၊ ၸႂ်ႉမိတ်ႇထႃၼူတ်ႇၸွမ်းၵၼ် တင်းၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း HIV/AIDS။
                 လႆႈထႅမ်ၺႃးလိူတ်ႈဢၼ်ၵူၼ်းမီးၸိူဝ်ႉမႅင်း HIV (ၵူႈမိူင်းမိူင်းႄတႉ ပိူၼ်ႈေတၸႅတ်ႈလိူတ်ႈယဝ်ႉ ၸင်ႇဢဝ်မႃးသႂၢင်းပၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်)။
                 လုၵ်ႉတီႈႄမႈပႃးတွင်ႉဢၼ်မီး ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ေသ ၸပ်းထိုင်လုၵ်ႈမိူဝ်ႈၽွင်း ၵိူတ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးႄလႈ မိူဝ်ႈလဵင်ႉၼူမ်းႄမႈပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။


 • ၽၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းပဵၼ်

                 လိူဝ်ေသၸႅတ်ႈလိူတ်ႈေသ ႁူႉဝႃႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ယဝ်ႉ ယင်းမီးၽၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းၿဵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ပဵၼ်ၸဵပ်းၼႂ်းပၢၵ်ႇ၊ ၵႅမ်ႈ၊ ၵူင်ၵူၵ်ႇ။ ပဵၼ်တွင်ႇတိူဝ်ႇၸွမ်းေၶႃး၊ ၸွမ်းၵဵင်ႇေႁႉႄလႈ ငဝ်ႈၶႃႈ။ ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈတၢင်းေသ ပဵၼ်မၢၵ်ႇလႅင်း တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၸၢင်ႈလၢမ်းၵႂႃႇၸွမ်းတူဝ် ပဵၼ်ႁူဝ်လိူၼ်။ ၵႆႉမီးလူမ်းၼၢဝ်၊ တွင်ႉၵႂႃႇ၊ ပဵၼ်ယဵၼ်းၸွမ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉႄလႈ ၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်ယွမ်းလူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ။


ၸိူဝ်ႉမႅင်း HIV


 • တွၼ်ႈပဵၼ်ဢဵတ်ႇ

                ႁႅင်းၶၢမ်ႇတူဝ်ၵူၼ်းပဵၼ် ထုၵ်ႇၸိူဝ်ႉမႅင်းဢဵၵ်ႉၶျ်ဢၢႆႇဝီႇယႃႉလႅဝ်ၼမ်ယဝ်ႉႄလႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸပ်းတိတ်းတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ၵူၼ်းပၵ်ႇၵတိ (ၵူၼ်းပုင်ႇမၢၼ်ႇ) ၶဝ်ဢမ်ႇၵႆႇပဵၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ

 1. ေပႃးပဵၼ် TB ၊  မီးလူမ်းၼၢဝ်ၶၢဝ်းႁိုင်၊ ဢႆဢွၵ်ႇလိူတ်ႈ၊ ၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ်ယွမ်း။
 2. ေပႃးပဵၼ်ပွတ်ႇၵီႈၵွပ်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း Pneumocystis ေတမီးလူမ်းၼၢဝ်ံ ဢႆႁႅင်ႈႁႅင်ႈ။
 3. ေပႃးပဵၼ်ယႂ်းႁူမ်ႇဢွၵ်းေဢႃၸဵပ်းၵွပ်ႈ Cryptococcus ေတပဵၼ်ႁူဝ်ၶႆႈႁၢဝ်ႉႁႅင်း၊ ေၶႃးၶႅင်၊ တွင်ႉၶူၼ်ႉႄလႈ ႁၢၵ်ႈ။



 • လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်မႃးလႆႈငၢႆႈ

                ၽူႈၸပ်းတိတ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းဢဵၵ်ႉၶျ်ဢၢႆႇဝီႇႄလႈ ပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းေၵႃႉၵူၼ်းပဵၼ်ထုၵ်ႇလီႁူႉ။

 1. ပိၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်ဢဵၵ်ႉၶျ်ဢၢႆႇဝီႇၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇမီးယႃႈယႃ ယူတ်းယႃႁႂ်ႈႁၢႆေသတႃႉ မၼ်းဢမ်ႇၸပ်းၵၼ်လႆႈငၢႆႈငၢႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။
 2. ယူႇႁိူၼ်းလဵဝ်ၵၼ်မိူၼ်ၼင်ႇ  ၵိတ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်၊ ၼွၼ်းၼႂ်းသုတ်းလဵဝ်ၵၼ်၊ ယိမ်ၼုင်ႈၶူဝ်းလဵင်းၵၼ်၊ ၶိုၼ်ႈထၢင်ၽၢႆႈႁူမ်ႈၵၼ်၊ ၸႂ်ႉၽႃႈၸဵတ်ႉၼႃႈၽိုၼ်လဵဝ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ  ဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းဢဵၵ်ႉၶျ်ဢၢႆႇဝီႇလႆႈ။
 3. ယိပ်းမိုဝ်းၵၼ်၊ ၵွတ်ႇၵၼ်၊ ၼမ်ႉတႃတိူဝ်ႉၺႃးၵၼ်၊ ဢၢပ်ႇၼမ်ႉတႃႈလဵဝ်ၵၼ်၊ တီႈလဵဝ်ၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ေၵႃႈဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတီႈၵၼ်လႆႈငၢႆႈငၢႆႈမႃး။



ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ေႁႉၵင်ႈ လၢႆးေတဢမ်ႇၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈငၢႆႈငၢႆႈ



 • လွၵ်းလၢႆးေႁႉၵင်ႈ


 1. ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉတႃႇေသႇဝႃႈ ၵူၼ်းၵူႈေၵႃႉ ၸၢင်ႈမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းဢဵၵ်ႉၶျ်ဢၢႆႇဝီႇ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းဝႆႉၼၼ်ႉ တူၺ်းၽၢင်ႁၢင်ႈတၢင်းၼွၵ်ႈၶဝ်ၵူၺ်း  ေတဢမ်ႇႁူႉလႆႈ။ ေပႃးၸႅတ်ႈတူၺ်းလိူတ်ႈ ၸင်ႇၸၢင်ႈႁူႉလႆႈဝႃႈ မီးတၢင်းပဵၼ်။
 2. ၵွပ်ႈၼႆထုၵ်ႇလီႁူမ်ႈၵႃႇမၸွမ်း ၽူဝ်ႁဝ်းေၵႃႉလဵဝ်၊ ေမးႁဝ်းေၵႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း။ မီးၽူဝ်လဵဝ်ေမးလဵဝ်ၼႆႉပဵၼ် လၢႆးေႁႉၵၢင်ႈတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်လီေသပိူၼ်ႈေသ ဢမ်ႇၵႃး  ၼႃးႁိူၼ်းေၵႃႈ ေတမူၼ်ႈသိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လိူဝ်ေသၼၼ်ႉ လူဝ်ႇႁူႉဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းၼမ်ႉၼူမ်းႄမႈေၵႃႈ မီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ႄလႈ  ႄမႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်မီးၸိူဝ်ႉမႅင်းဢဵၵ်ႉၶျ်ဢၢႆႇဝီႇဝႆႉၼၼ်ႉ  ေတဢမ်ႇလႆႈပၼ်လုၵ်ႈၵိၼ်ၼူမ်းႄမႈ။ ႄမႈမီးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ေသတႃႉ သင်ပၼ်လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇၵိၼ်ၼမ်ႉၼူမ်းၽွင်ဢဝ်ႄတႉ ေတေႁႉၵင်ႈလႆႈ ဢမ်ႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸပ်းတၢင်းၸိူဝ်ႉမႅင်း တီႈႄမႈၼၼ်ႉ။
 3. ဢမ်ႇၸႂ်ႉၶဵမ်ႁူမ်ႈၵၼ်တၢင်းၵူၼ်းတၢင်ႉေၵႃႉ။




 • သင်ဝႃႈေတႁူမ်ႈၵႃႇမၸွမ်း ၵူၼ်းတၢင်ႇေၵႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈၽူဝ်ေမးၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆ ႁႂ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းထူင်ယၢင်ၵူႈပွၵ်ႈ။ လွင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းထူင်ယၢင်ၼႆႉ မၼ်းေႁႉၵင်ႈလႆႈတၢင်းပဵၼ် ဢဵတ်ႇသ် ေသဢမ်ႇၵႃး ယင်းေႁႉၵင်ႈလႆႈပႃးတၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇမဵဝ်း ဢၼ်ၸပ်းၵွပ်ႈလွင်ႈ ႁူမ်ႈၵႃႇမထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇယဝ်ႉ။



#Sai Seng Serk
#www.saisengserk.com
#Credit: SHAN STATE DEVELOPMENT FOUNDATION
Share:

ၽၢင်ႁၢင်ႈၸၢင်ႈမီးေၽးမိူဝ်ႈပႃးတွင်ႉ



ၵၢၼ်ပဵၼ်ေၽးေတႃႇႄမႈပႃးတွင်ႉ



 • ၽၢင်ႁၢင်ႈမိူဝ်ႈၸပ်းသၼ်ႇေထႇ (ပႃးတွင်ႉ)


 1. လိူတ်ႈႁူဝ်လိူၼ်ဢမ်ႇမႃး
 2. လုၵ်ႉမႃးၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ ၶႂ်ႈတူၼ်ႉၶႂ်ႈႁၢၵ်ႈ
 3. ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်မဝ်း၊ ႁိူဝ်ႉႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈဢူၼ်ႈ
 4. ၵမ်းၵမ်းၶႂ်ႈယဵဝ်ႈ
 5. တဝ်ႈၼူမ်းၶဵင်ႈၶႅင်ေသ ယႂ်ႇမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ
 6. ႁူဝ်ၼူမ်း ေတလမ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ  



 • တွင်ႈႁူဝ်


 1. ႁူဝ်ၶႆႈ၊ ႁူဝ်ၸီးႁၢဝ်ႉႁႅင်း
 2. တႃႇလၢႆး
 3. ၵႂ်ႈၸွမ်းၼႃႈ၊ ၸွမ်းမိုဝ်း
 4. ၵွင်ႇေၵႃႈၼၵ်း



 • တွၼ်ႈတူဝ်


 1. ႁိူဝ်ႉႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈဢူၼ်ႈ
 2. ၸႂ်သၼ်ႇ
 3. မိူဝ်ႈၼွၼ်းၼၼ်ႉ ထူၺ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇဢိမ်ႇ ( ထူၺ်ႈၸႂ်ၵပ်ႉ)
 4. ၼၢဝ်သၼ်ႇ




 • ပွတ်းတႂ်ႈ


 1. ပႆႇထိုင်လိူၼ်ၵိူတ်ႇေသ လုပ်ႇၵုမ်ႇၵူၼ်ႈႄလႈ တွင်ႉၸဵပ်းၶဵင်ႈၶႅင်
 2. ပႆႇထိုင်လိူၼ်ၵိူတ်ႇေသ ၼမ်ႉဢၢပ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယွႆႉ(လႆ) ဢွၵ်ႇ
 3. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇတူင်ႉ ဢမ်ႇၼိုင်
 4. ယဵဝ်ႈမႆႈ၊ ယဵဝ်ႈၵႅၼ်း၊ ယဵဝ်ႈလႅင်
 5. ၶိူင်ႈဢင်ႇၵႃႇၶူမ်းေသ မီးၼမ်ႉသႅဝ်မဵၼ်တူႇဢွၵ်ႇမႃး
 6. ၶိင်ႇမိူဝ်ႈပႃးတွင်ႉယူႇၼၼ်ႉ မီးလိူတ်ႈႁူဝ်ႈဢွၵ်ႇမႃး


မၢႆတွင်း
         ေမႃယႃၶဝ် ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶိင်ႇမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉပႃးတွင်ႉယူႇၼၼ်ႉ မီးလိူတ်ႈလူင်းမႃးတွမ်ႇလဵဝ်ၵူၺ်းေၵႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်ေၽးယႂ်ႇလူင်ၼႆယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ်ႄလႈ သင်ဝႃႈႄမႈပႃးတွင်ႉၶဝ် မီးၽၢင်ႁၢင်ႈဢၼ် ၸၢင်ႈပဵၼ်ေၽး ၼင်ႇဢၼ်လၢတ်ႈမႃးၼႆႉေသဢၼ်ဢၼ်ၸိုင် ထုၵ်ႇလီၵႂႃႇႄၼေမႃယႃဝႆးဝႆးယူႇယဝ်ႉ။



 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
 • ေၶႃႈမုၼ်း >>> SHAN STATE DEVELOPMENT FOUNDATION
Share:

လၢႆးလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီ ပုၼ်ႈတႃႇႄမႈပႃးတွင်ႉ




ၽၢင်ႁၢင်ႈႄမႈပႃးတွင်ႉ

     ႄမႈပႃးတွင်ႉၼႆႉ ေပႃးလႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈပၢႆးယူႇလီ ၸူဝ်ႈပႆႇၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၼၼ်ႉ တႃႇေသႇၸိုင် ေတဢမ်ႇေပႃးမီးတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝၢႆးလင်။ ၵွပ်ႈလႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇၸႅတ်ႈပၢႆးယူႇလီတႃႇေသႇႄလႈ ေတႁူႉ လွင်ႈဢၼ်ေတၸၢင်ႈပဵၼ်ေၽးယူႇ။


 • ေတႁဵတ်းႁိုဝ်လုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီ မိူဝ်ႈပႃးတွင်ႉ


 1. ေတလႆႈယူႇႁႂ်ႈမူတ်းသႂ်ႇ
 2. ေတလႆႈၵိၼ်ဢႃႇႁႃႇရ ႁႂ်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈၼင်ႇ ေမႃယႃၶဝ်သင်ႇဝႆႉ။
 3. ေတလႆႈၵိၼ်ယႃႁႅင်း ပုၼ်ႈတႃႇႄမႈပႃႉတွင်ႉ ( Folic Acid (FA) Ferrous Sulphate (FS) ၼင်ႇ ေမႃယႃၶဝ်သင်ႇဝႆႉ။
 4. ေတလႆႈဝႆႉသတီႉ ယႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၵ်း၊ ယွင်ႈၼၵ်းၼႃႇၽႅဝ်။
 5. ေတလႆႈၵႂႃႇႁွင်ႈယႃ၊ ႁူင်းယႃၸွမ်းၼင်ႇေမႃယႃၶဝ်သင်ႇဝႆႉ ၼၼ်ႉၵူႈပွၵ်ႈ။

ေၶႃႈၾၢင်ႉ
       သင်ဝႃႈ ႄမႈပႃးတွင်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်လၢတ်ႈမႃး ပႃႈၼိူဝ်ၼႆၸိုင် ပၢႆးယူႇလီ ေတဢမ်ႇေပႃးတဵမ်ထူၼ်ႈေသ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၵႃႈ ေတဢမ်ႇေပႃးၶႅင်ႁႅင်းလီ ၸၢင်ႈပဵၼ်ေၽးယႂ်ႇလူင် ပုၼ်ႈတႃႇႄမႈႄလႈ လုၵ်ႈလႆႈယူႇယဝ်ႉ။


 • ဢႁႃႇရဢၼ်ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ပၼ်ၵူႈဝၼ်း

            ၼႂ်းၵႃႈဢႃႇႁႃႇရႃႇတၢင်းၵိၼ် ဢၼ်လူဝ်ႇၵိၼ်ပၼ်ၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၶဝ်ႈပႃးတၢင်းၵိၼ် တၢင်းယႅမ်ႉ သႅၼ်းပႃႈတႂ်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

 1. ၽၵ်းၵမ်ႇၸွၼ်း
 2. ၸၵ်းၶူမ်ၼၢမ်
 3. ၶႆႇၵႆႇ
 4. ထူဝ်ႇၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း
 5. ၼိူဝ်ႉတူဝ်သတ်း (မူ၊ ၵႆႇ၊ ဝူဝ်း)
 6. တပ်းၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း
 7. ၼမ်ႉၼူမ်း
 8. မၢၵ်ႇမႆႉဢၼ်ဢွၵ်ႇၸွမ်းၶၢဝ်း



ၽၢင်ႁၢင်ႈႄမႈပႃးတွင်ႉ

 • လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ပဵၼ်ေၽးမိူဝ်ႈပႃးတွင်ႉ

                 လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၸၢင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉပၢႆးယူႇလီႄမႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢမ်ၼၼ် ၸၢင်ႈေတႁဵတ်း ႁႂ်ႈလူႉႁၢႆတၢႆလႆႈၼၼ်ႉ ႁွင်ႉဝႃႈ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်ေၽးတႃႇႄမႈပႃးတွင်ႉၶဝ်ယဝ်ႉ။
             ၶူပ်ႇမိူဝ်ႈတိုၵ်ႉပႃးတွင်ႉၼၼ်ႉ လွင်ႈတၢင်းမၢင်ၸိူဝ်ႉမၢင်လွင်ႈ ၸၢင်ႈၵႂႃႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉေတႃႇပၢႆးယူႇလီ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ေၽးေတႃႇ ႄမႈပႃးတွင်ႉလႆႈယူႇယဝ်ႉ။ မိူၼ်ၼင်ႇ _

 1. ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်ယၢမ်ႈမီးလုၵ်ႈမႃး ၼမ်လိူဝ် (5)ေၵႃႉ။
 2. မိူဝ်ႈၵိူတ်ႇလုၵ်ႈေၵႃႉၵမ်းလိုၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယၢမ်ႈတၢႆၼႂ်းတွင်ႉဢမ်ႇၼၼ် ၵိူတ်ႇမႃး ဢမ်ႇႁိုင်ေသ လႆႈတၢႆပႅတ်ႈ။
 3. မိူဝ်ႈၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ ေၵႃႉလိုၼ်းသုတ်းၼၼ်ႉ ၵိူတ်ႇယၢပ်ႇၼႃႇ။
 4. ႄမႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ယွမ်ၼႃႇၽႅဝ် ( ၼမ်ႉၼၵ်းတူဝ် ဢမ်ႇထိုင် 45 ၵီႇလူဝ်းၵရမ်ႊ ပူၼ်ႉလိူဝ်ေသ 80 ၵီႇလူဝ်းၵရမ်ႊ)။
 5. ၼၢင်းယိင်း ဢၼ်မီးတၢင်းပဵၼ်ႁႅင်းလိူတ်ႈေဢႇ ၽိူၵ်ႇလိူင်ေသႁႅင်းဢူၼ်ႈဝႆႉ။
 6. မီးတၢင်းပဵၼ် မွင်ေၶႃႈ၊ ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉ၊ ယဵဝ်ႈဝၢၼ်၊ တၢင်းပဵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈႁူဝ်ၸႂ်၊ တၢင်းပဵၼ်တႂ်၊ ယၢမ်ႈၽႃႇတွင်ႉေသ ၵိူတ်ႇလုၵ်ႈမႃး။           

              သင်ဝႃႈၼၢင်းယိင်း မီးတၢင်းပဵၼ် ဢၼ်လၢတ်ႈမႃးပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ ေသေၶႃႈေၶႃႈၸိုင် ၸၢင်ႈပဵၼ် ေၽး မိူဝ်ႈၽွင်းပႃးတွင်ႉၼၼ်ႉ ႄတႉႄတႉဝႃႈဝႃႈယူႇယဝ်ႉ။




 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
 • ေၶႃႈမုၼ်း >> SHAN STATE DEVELOPMENT FOUNDATION
Share:

ေပႃႇလသီႇ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် (RCSS)


ဝၼ်းၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်


 ေပႃႇလသီႇယႃႈမဝ်းၵမ်
           ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇႄၵႈလိတ်ႈၵၼ်လႆႈႄလႈ ပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၸင်ႇၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈ ႄၽႈတိူၼ်း ယႂ်ႇၵႂၢင်ႈယိုၼ်းယၢဝ်းမႃးၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးႄလႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ။ တႃႇေတႄၵႈၶၢႆပၼ်ႁႃယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸင်ႇမီးေပႃႇလသီႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ၼင်ႇၼႆ - 
 1. ႄၵႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၢၼ်မိူင်း ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းႄလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်။
 2. ပၼ်တၢင်းႁူႉၵူၼ်းမိူင်းႁႂ်ႈႁူႉေၽးယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းမီးသုၼ်ႇႁူမ်ႈၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်။
 3. ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မၢၵ်ႇမီး။
 4. ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇသွမ်ႈတၢင်တႅၼ်း တူၼ်ႈယႃႈၽိၼ်ႇ တီႈၵူၼ်းမိူင်း။
 5. ႁႂ်ႈမီးသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵႃႉၶၢႆၵႂႃႇမႃးငၢႆႈလူမ်။
 6. ႁႂ်ႈႁႃပၼ်ၵၢတ်ႇၶၢႆၵုၼ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ႁႂ်ႈမီးတီႈၶၢႆလွတ်ႈလႅဝ်း။
 7. ၵႅတ်ႈႄၶႄႁႉၵင်ႈႁၢမ်ႈၵိၼ်ႁၢမ်ႈၽုၵ်ႇယႃႈမဝ်းၵမ်။
 8. ယႃႈမဝ်းၵမ်ၼႆႉ ပဵၼ်ေၽးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈေၵႃႉ။ ၵူႈမိူင်း မိူင်းလူဝ်ႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉ။


 ေပႃႇလသီႇၼွၵ်ႈမိူင်း

 1. ဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။
 2. မီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။
 3. သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။
 4. ယူႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵတ်းယဵၼ်သိူဝ်းသႃႇ။


ပၢင်ၵုမ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

ေပႃႇလသီႇလိၵ်ႈလၢႆးၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း

 1. လိၵ်ႈတႆးၵႂၢမ်းတႆး ပဵၼ်ၵႂၢမ်းၵၢင် တႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵပ်းသိုပ်ႇေတႃႇၵၼ်ၼႂ်းလုမ်းႄလႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းတင်းမိူင်း။
 2. လိၵ်ႈလၢႆး ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးသုၼ်ႇႁၵ်ႉသႃ၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈ၊ ထိင်းသိမ်း၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ ႁဵၼ်းသွၼ်လႆႈ။
 3. လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉၼၼ်ႉလမ်ႇလွင်ႈ လူဝ်ႇႁဵၼ်းႄလႈ ၸႂ်ႉပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်လႆႈ။
 4. လိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈလူဝ်ႇၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်ႄလႈ ႁဵၼ်းသွၼ်လႆႈ။


 ေၶႃႈယၼ်ႇၸႂ်

 1. ၵႃႈဢမ်ႇလႆႈသုၼ်ႇတႅပ်းတတ်းႁင်းေၶႃ ေတၶတ်းၸႂ်ဢဝ်လၢႆးငမ်းယဵၼ်ႄလႈ ၵူႈလၢႆးၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းၵႂႃႇ။
 2. ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းတႆးၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇယွမ်းယဵၼ်းပဵၼ်တၢင်ႇၶိူဝ်းလႆႈ။
 3. ၽႅၼ်ႇလိၼ်မိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ေတၵႅတ်ႇႄၶႄႁႉၵင်ႈဢမ်ႇပၼ်ၸူမ်ႁၢႆလၢႆ။
 4. ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႄလႈ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ေတဢဝ်လၢႆးၵူႈလၢႆးေသ ၵႅတ်ႇႄၶႄႁႉၵင်ႈ၊ တိုၼ်းေတဢမ်ႇပၼ် ၸူမ်ႁၢႆလႃးလႃး။





 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ေၶႃႈယိူင်းမၢႆၵၢၼ်မိူင်း (RCSS)



ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းႄလႈ ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း


        မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ  မၼ်းၵၢၼ်လၵ်းၼၢမ်း ၵၢၼ်မိူင်းဝႆႉတႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်းလီဝႆႉယူႇ -

ေၶႃႈယိူင်းမၢႆၵၢၼ်မိူင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

 1. ပုၼ်ႈတႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ၊  ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၽဵင်ႇပဵင်းပိူၼ်ႈ။
 2. ပုၼ်ႈတႃႇပူၵ်းပွင်ၵႅတ်ႇႄၶ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း၊ ၽႃႇသႃႇ၊ သႃႇသၼႃႇ ၼၼ်ႉမီးဝႆႉလၵ်းၼမ်း (6)ေၶႃႈ
 • လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ။
 • သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းေၶႃႈ။
 • ပူၵ်းပွင်လူၺ်ႈလၢႆးတီႇမူဝ်ႇၶေရသီႇ။
 • ပူၵ်းပွင်ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်။
 • ၽဵဝ်ႈမူၺ်ယႃႈမဝ်းၵမ်ႁႂ်ႈမွတ်ႇႁၢႆ။
 • သၢင်ႈလွင်ႈငမ်ႈယဵၼ်။

ေပႃႇလသီႇၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ

 1. ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽူႈၶဵၼ် ဢၼ်မႃးလူလၢႆေပႉၵိၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း။
 2. ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သၢၼ်ၶတ်းၽူႈႁၵ်းလင်ႄလႈ ယႃႉလုသႅတ်ႈၸႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း။
 3. ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သူၼ်းတုမ် ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းဝၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်။


ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းႄလႈ ၸုမ်း NRPC

ေပႃႇလသီႇပူၵ်းပွင်ၽဝႃႉၵူၼ်းမိူင်းတႆး
 1. ပူၵ်းပွင်သူၼ်းတုမ်ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ႁႂ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်။
 2. ပူၵ်းပွင်ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ႁႂ်ႈႁူႉပွင်ႇၵၢၼ်မိူင်းေသ ၽွမ်ႉၵၼ်ၵႅတ်ႇႄၶ ၽႅၼ်ႇလိၼ်ၸိုင်ႈတႆး ယႃႇႁႂ်ႈၸူမ်ႁၢႆ။
 3. ပူၵ်းပွင်ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်ထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း။


ေပႃႇလသီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵိုၵ်းမိူင်း
 1. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးလွင်ႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်။
 2. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမီးသုၼ်ႇလႆႈၸၢမ်ႇတီႇမူဝ်ႇၶေရႇသီႇမိူၼ်ၵၼ်။
 3. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၶွတ်ႇလိူတ်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်။
 4. ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း မီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ၊ ႁၵ်ႉသႃ၊ ယုၵ်ႉယွင်ႈ၊ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလိၵ်ႈလၢႆး ၾိင်ႈထုင်းၽႂ်မၼ်း။


ေပႃႇလသီႇၼိူဝ်ၽူႈၶဵၼ်
 1. ၽူႈဢၼ်ယိပ်းၵမ်လွၵ်းပိူင်ၶႂၢၵ်ႈမိူင်း။
 2. ၽူႈႁၵ်းလင်ႄလႈယႃႉသႅတ်ႈၸႃႇ ၼိူဝ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႄလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း။
 3. ၽူႈၵိတ်ႇၶႂၢင်ယႃႉၵဝ်းလၵ်းၼမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး။




 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ပၢင်ၵုမ်ႇ ၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး



ပၢင်ၵုမ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

               မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 - 25.10.2019 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5)ဝၼ်း လႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ႇ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တီႈလုမ်းၵဵင်းမႆႈ ၸိုင်ႈထႆး ၊  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5)ဝၼ်းၼႆႉ လႆႈဢုပ်ႇ ၵၼ်ၵႂႃႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ( Child Rights)  ၵၼ်ၸွမ်းတၢင်း ၸုမ်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၵျႃီႇၼီႇဝႃႇေၶႃး (GenevaCall) ႄလႈ လႆႈဢုပ်ႇၵၼ်ပႃးတၢင်း ၵၢၼ်လွင်ႈပွႆႇၶၢဝ်ႇၼိူဝ် ဢွၼ်ႇလၢႆး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၵႂႃႇယူႇ။


ပင်ၵုမ်ႇၵၼ်တၢင်း ၸုမ်းၵျီႃႇၼီႇဝႃႇေၶႃး


 • ၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ     

             လၢႆးၵၢၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ  ၸုမ်းၵျီႃႇၼီႇဝႃႇေၶႃးၶဝ် ေတမႃးသွၼ်ပၼ် ၊  ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊  လွင်ႈပၼ်ၵၢၼ်ဢုၼ်ႇၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၊ ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇႄၶႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈ) ႄလႈ  ၵၢၼ်လၢမ်းၶၢတ်ႈပၢႆးၸႂ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။ ၼႂ်းႁူဝ်ေၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်ၵူႈဢၼ်ဢၼ်ႄလႈ ပဵၼ်ဢၼ်လႆႈတၢင်းႁူႉမႃးထႅင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈ ႁဝ်းေတႉေတႉယူႇ။


ပင်ၵုမ်ႇၵၼ်တၢင်း ၸုမ်းၵျီႃႇၼီႇဝႃႇေၶႃး

        ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈပၢင်ၵုမ်ႇ ယူႇတီႈၸုမ်းၽၢႆႇ ၵျီႃႇၼီႇဝႃႇေၶႃး ( GenevaCall ) ၶဝ်  ေတမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ မီး (6)ေၵႃႉ ၊  ၸုမ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ( 7)ေၵႃႉ  ႁူမ်ႈတၢင်းမူတ်းမီး (13)ေၵႃႉ။


 • လွင်ႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ၺႃႇ (RCSS)

              ႁႂ်ႈမီးၵၢၼ် တူင်ႉၼိူင် ၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၶိုတ်းတၼ်းၸွမ်းၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၶူးသွၼ်ႄလႈ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး။  ၶၢဝ်ႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ  ေတလႆႈယူႇပႃႈတႂ်ႈ ( Staffs) တႆးလွတ်ႈလႅဝ်းဝႆႉဢၼ်ၼိုင်ႈေၶႃႈေၶႃႈ။ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ေတပဵၼ် ၶူးၸၢႆးသႅင်သိုၵ်း (ၽၢႆႇၶၢဝ်ႇ) ႄလႈ  ၶူးၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉ (ၽၢႆႇဢၢႆႇထီႇ)။
           ၶူးၸၢႆးသႅင်သိုၵ်းသမ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယိပ်း ( Facebook Page ) ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ( Loi Tai Leng School) ၊ (Page) ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႄလႈ ႁႂ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပႃးၸွမ်း ၵွပ်ႈဝႃႈ (ၶူးသႅင်သိုၵ်း) ေၵႃႉတင်ႈဢွၵ်ႇမႃး။
          ၶူးၸၢႆးတွင်ႉၾႃႉသမ်ႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ယိပ်း  ( Website and Line ) ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႄလႈ  ၽၢႆႇဢၢႆႈထီႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းပႃး။
       

ပၢင်ၵုမ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

          ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (5)ဝၼ်းၼႆႉ  ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၶတ်းၸႂ်ၵႂႃႇ ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်းေသ တွၼ်ႈတႃႇေတၶိုၼ်ႈၼႃႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတၢင်းၶတ်းၸႂ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်းၵူၺ်း။
>>> (ေၶႃႈမုၼ်း ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ႇ (5)ဝၼ်း ၼႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈ တီႈၵဵင်းမႂ်ႇ ၸိုင်ႈထႆး) <<<





 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

လွၵ်းလၢႆးတႃႇတေလႆႈလုၵ်ႈ ၽႃၽႄ



ႁၢင်ႈၼၢင်းယိင်းပႃးတွင်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽႃႄၽ

                 ပေႃးဝႃႈတေႇၼႃႈႁိူၼ်းမႃးယဝ်ႉၼႆ ၽူဝ်မႄးၵၼ်သွင်ၵေႃႉ ၵမ်ႉၼမ်ၶႂ်ႈလႆႈလုၵ်ႈၽႃၽႄၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈလႆႈ သမ်ႉလႆႈမႃး ၵမ်ႈၽွင်ႈၶႂ်ႈလႆႈ သမ်ႉဢမ်ႇလႆႈ ၼႆ တေပဵၼ်လွၵ်ႈဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ဝႆႉၵေႃႈတေမီးၼင်ႇၵဝ်ႇ။
ၵမ်ႈၼမ် ၵႆၵႆၵႂႃႇႁၼ် ၼႂ်ၼၢင်းယိင်း ႑႐႐ ၵေႃႉၼႆႉ ၸိူဝ်း
ဢၼ်မီးၽူဝ်ၼၼ်ႉဢၼ်မီးလုၵ်ႈၽႃၽႄ မီးလႆႈ ႁၼ်လႆႈ
သွင်သၢမ်ၵေႃႉၵူၺ်း။
ယွၼ်ႉၼၼ်
သင်ဝႃႈၶႂ်ႈလႆႈလုၵ်ႈၽႃၽႄလႄႈဢမ်ႇလႆႈ ပဵၼ်လွင်ႈ ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ်ယူႇ ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ႁဵတ်းၸၢမ်းတူၺ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ်တေလၢတ်ႈၼႄ တီႈတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈလႄႈ တေၸၢင်ႈလႆႈမႃးလုၵ်ႈၽႃၽႄယူႇ။
 1.  ၵိၼ်ယႃႁၢမ်ႈမီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇယဝ်ႉၸွင်ႇၵွႆႈပၼ် ၸပ်း တွင်ႉ။ ၵိၼ်ယႃႁေႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသေ ၵိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း သၢမ်လိူၼ်ယဝ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈပၼ်ပႃးတွင်ႉ။  ပေႃးဝႃႈပၼ်ၸပ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဝၢႆးၵိၼ်ယႃႁေႉယဝ်ႉသၢမ်လိူၼ်ၼၼ်ႉ ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႁၼ်ၶဝ်ဝႃႈ ၸၢင်ႈမီးလႆႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽႃၽႄ ဝႃႈၼႆဝႆႉၶႃႈ။
 2.  ဢမ်ႇတၢပ်ႈလူတ်းယွမ်။ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႂ်းပၢႆးသၢႆႈၶဝ်ၶူၼ်ႉၶႃႉႁၼ်ဝႆႉဝႃႈ ၼၢင်းယိင်းဢၼ်ပီးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ႁူႉလွင်ႈၼႆႉၵေႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉၵေႃႈယဝ်ႉ ၶဝ်မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇၽႃၽႄလႆႈၼႆၶႃႈ။ သင်ဝႃႈၸဝ်ႈၵဝ်ႇသမ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းပီးသေ သမ်ႉၶႂ်ႈလႆႈ လုၵ်ႈၽႃၽႄ ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် ၵိုတ်းလိုဝ်ပႅတ်ႈလွင်ႈတႃႇ တေလူတ်းႁႂ်ႈယွမ်ၼၼ်ႉၶႃႈလႄႈ။
 3.  ၵိၼ်ပၼ် ႁူဝ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇလႅင်ႁၢမ်ႉၼမ်။ ႁူဝ်ပၵ်းပိုၵ်ႉ။ ဢၼ်မၢၼ်ႈၶဝ်ဝႃႈ ၵၢတ်ႇၸုၼ်းဢူႉ။ ၵႂၢမ်းဢင်းၵိတ်ႉဝႃႈ sweet potato ၼၼ်ႉ။ၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈမီးလုၵ်ႈၽႃၽႄၶဝ်ဝႃႈ ၼၢင်းယိင်း ၵေႃႉဢၼ်ၵႆႉၵိၼ်ပၼ် ႁူဝ်ၽၵ်းၵၢတ်ႇ ဢၼ်လႅင်ၼၼ်ႉ ပေႃးၼႆ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေၵိူတ်ႇလႆႈလုၵ်ႈ ၽႃၽႄ ၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 4.  ၸႂ်ႉတိုဝ်းပၼ် ပေႃးလိတ်ႉ ႁၢမ်ႉၼမ်။ၼၢင်းယိင်းၵေႃႉဢၼ်ၸႂ်ႉတုိဝ်းပေႃးလိတ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေၵိူတ်ႇလႆႈလုၵ်ႈ ၽႃၽႄ ႔႐ ပိူဝ်းသိူၼ်ႉဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။
 5.  ႁႂ်ႈတိုၵ်းပၼ်ၼမ်ႉၼူမ်းမႄႈပၼ်ၼမ်ၼမ်။သင်ဝႃႈၵိူတ်ႇမႃးလုၵ်ႈၽႃၽႄၼၼ်ႉ ၵေႃႉဢၼ်ၵိူတ်ႇမႃး ဢွၼ်တၢင်းၼၼ်ႉ တီႈပဵၼ်လႆႈသုတ်း ႁႂ်ႈမႄႈမၼ်း တိုၵ်း ပၼ် ၼမ်ႉၼူမ်းတီႈမႄႈမၼ်းၼၼ်ႉဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း၊ ပေႃးဝႃႈႁဵတ်းၸိူင်ႉၼၼ်ၵေႃႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇတေၵိူတ်ႇ လႆႈထႅင်ႈလုၵ်ႈၽႃၽႄၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
 6. ဢသၢၵ်ႈ ပူၼ်ႉ ႔႕ ယဝ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈဢဝ်လုၵ်ႈ ၼႆၼၼ့် ယဝ်ႉ။လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉတေႉ ဢမ်ႇပေႃးၶႂ်ႈယုမ်ႇၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဝႃႈ ဢသၢၵ်ႈပူၼ်ႉ ႔႕ ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈဢဝ်လုၵ်ႈၼႆ ၼၼ်ႉၵေႃႈ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းတႃႇ တေၵိူတ်ႇလႆႈလုၵ်ႈၽႃၽႄၼႆႉ ၼမ်သေပိူၼ်ႈ ၼႆၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ 

      လွၵ်းလၢႆးဢၼ်ၼႆႉတေႉ ပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇ ပဵၼ်ၸိူဝ်းဢၼ်ဢသၢၵ်ႈယႂ်ႇယဝ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈတေႇၼႃႈႁိူၼ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။သင်ဝႃႈႁူႉလႆႈယဝ်ႉ လွၵ်ႈလၢႆးတႃႇတေလႆႈလုၵ်ႈ ၽႃၽႄ ၼၼ်ႉပေႃးၼႆ ၽူဝ်မႄးၵၼ်ၸိူဝ်းၶႂ်ႈလႆႈလုၵ်ႈၽႃၽႄ ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁဵတ်းၸၢမ်းတူၺ်း ၸွမ်းၼင်ႇဢၼ်လၢတ်ႈမႃး ပႃႈၼိူဝ်ၼႆႉ ၶႃႈလႄႈ။ၼပ်ႉယမ်ယႂ်ႇၼမ်သေ 

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
 • ပၢႆးဝူၼ်ႉၶပ်ႉ ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ


Share:

ၼမ်ႉၸႂ်တႆး​လႄႈ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ



သႅင်သိုၵ်း


 1. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ပေႃးမီးၵူၼ်းၼိုင်ႈ​ၵေႃႉသွင်​ၵေႃႉ လိူဝ်​သေ​မေႃၶႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇ​မေႃသင်။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ​ပေႃးမီးၵူၼ်းၼိုင်ႈ​ၵေႃႉသွင်​ၵေႃႉ ဝူၼ်ႉသၢင်ႈတႃႇ ​တေႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး။
 2. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ​ပေႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၢၼ်း လိူဝ်​သေၵိၼ်လဝ်ႈ ဢမ်ႇ​မေႃႁဵတ်းၵၢၼ်သင်။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ​ပေႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၢၼ်း လိူဝ်​သေယိပ်းပပ်ႉလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်းသင်။
 3. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ​ပေႃးႁၼ်​ၵေႃႉၼိုင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၵူဝ်ထႅင်ႈ​ၵေႃႉၼိုင်လႆႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမီးလိူဝ်​သေႁဝ်းၵႆႉၵႆႉႁၼ်ယႃႉၵၼ်။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယဝ်ႉ ဝူၼ်ႉပၼ်တႃႇၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ​လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း​တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇပႃးၸွမ်း။
 4. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ​ပေႃးပဵၼ်ပိူၼ်ႈ​တႄႉ​မေႃၵ​ဵင်ၸႂ်ၼႃႇ ​ပေႃးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်သမ်ႉ ၶႂ်ႈဢဝ်​ပႄႉပုၼ်ႈၵၼ်။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ​ပေႃးႁဝ်းၼင်ႇၵၼ်တူၺ်းၵၼ် ၽွမ်ႉၵၼ် ႁၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းမိူင်းၼင်ႇၵၼ်တုၵ်ႉၶမႃး ​မေႃၽွမ်ႉ​သေၸွႆႈၵၼ်။
 5. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ​တေႁဵတ်းသင်​ၵေႃႈၶႂ်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၼပ်ႉထိုင်ၵၼ်သင် ၶႂ်ႈဢဝ်ၸႂ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ဝႃႈလၢႆလၢႆ။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ​တေႁဵတ်းသင်​ၵေႃႈလီ ဢဝ် ၵႆႉမီးၵၢၼ်ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၼမ်​သေႁဵတ်းၵၢၼ်။
 6. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ဢမ်ႇႁူႉၵႃႈၶၢၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၵူၼ်းမႅၼ်ႈတီႈမၼ်း။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ဢဝ် HR ပဵၼ်ယႂ်ႇ​သေ ၸတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇၼႃႈ။
 7. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ဢမ်ႇ​မေႃဝႆႉၵႃႈၶၢၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလိူဝ်​သေငိုၼ်း။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ဢဝ်ၶၢဝ်းယၢမ်းပဵၼ်ယႂ်ႇ​သေႁႃငိုၼ်း။
 8. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ႁၼ်ပိူၼ်ႈလီလိူဝ်​သေႁဝ်း။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ႁၼ်တူဝ်ႁဝ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႁဝ်း လီလိူဝ်​သေပိူၼ်ႈ။
 9. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ၽႂ်​မေႃလၢတ်ႈ ၽႂ်​မေႃၶဝ်ႈႁႃၶုၼ် ၽႂ်ဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်း တိုၼ်းလႆႈပဵၼ်လီ။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ၽႂ်သိုဝ်ႈယူဝ်း ၽႂ်ၶတ်းၸႂ်ၵၢၼ် ၽႂ်မီးပၢႆးဝူၼ်ႉလီ လႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉလီ။
 10. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ၵျိႃၵ်ႈပွႆး ၊ ၵျိႃၵ်ႈသႃႇ ၊ ၵျိႃၵ်ႈၼူင်ႈၶူဝ်းႁၢင်ႈလီ​သေ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇပိူၼ်ႈ။ ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ၵၢၼ်တုၵ်ႉဢဝ်ပဵၼ် ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း ဢဝ်ပဵၼ်ၵၢၼ်ဢွင်ႇမႅၼ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉၼူင်ႈၶူဝ်းၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉ​သေႁဵတ်းပွႆး။
 11. ၼမ်ႉၸႂ်တႆး _ ၸႅၵ်ႇၸၼ်ႉထၢၼ်ႇသုင် ဢဝ်ငိုၼ်းၶမ်းပဵၼ်ယႂ်ႇ​သေ မီးမႃႇၼ​တေႃႇၵၼ်။ ၵူၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈ _ ဝႆႉၸၼ်ႉထၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း​လႄႈ ၶုၼ်ပႅင်းၵၼ် ဢမ်ႇတွၼ်ႉၸႅၵ်ႇၵဝ်ၵဝ်မႂ်းမႂ်း။


      ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်တႆးထၢင်ႇလဵၵ်ႉတႆးၶိုၼ်း တီႈဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇ​မႄးမီးတၢင်းၼမ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈၶႃႈ​ၼႄး ၼႆႉပဵၼ်တူဝ်ထူပ်း ဢၼ်ၶႃႈႁၼ်မႃး တီႈၼွၵ်ႈမိူင်း လွၵ်းလၢႆးပိူၼ်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်းၸွမ်းၵၼ် 


Share:

သင်ၶႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်းၸႂ် (9)လွၵ်း



မၢႆတွင်း တီႈၼွၵ်ႈမိူင်း



 • သင်ၶႂ်ႈမီးတၢင်းသိူဝ်ၸႂ်

 1. ယႃႇေပဢဝ်ၽႃႉဝၸၢတ်ႈပၢၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇတႅၵ်ႈၼိူင်းတင်းပိူၼ်ႈ။
 2. ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယုမ်ႉငႅၼ်ႈေတႃႇၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉ  ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း။
 3. သင်ယူႇဝႆႉတီႈမိူင်းၵႆ ႁွတ်ႈဝႆႉတီႈၼွၵ်ႈမိူင်း ႁႂ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းေသ တူင်ႉတၵ်ႉလၢတ်ႈေတႃႇၸွမ်း ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းႁဝ်းၵူႈဝၼ်းဝၼ်း။
 4. ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း  ပဝ်ႉမၢႆတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ  ႁႂ်ႈမၼ်းမၼ်ႈၵိုမ်းၵူႈၶၢဝ်း။
 5. ၶတ်းၸႂ်ပႅတ်ႈ ၸႂ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ၵႆႉထၢင်ႇထိူမ်ၼိူဝ်ပိူၼ်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉ Negative။
 6. သင်မီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၼ်း ႁႂ်ႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ႁႃလူဢၢၼ်ႇပပ်ႉလိၵ်ႈပပ်ႉလၢႆး ဢၼ်ေတပၼ်ေၶႃႈမုၼ်း တႃႇႁဝ်း ေတၶိုၼ်ႈၼႃႈ။
 7. ႁႂ်ႈေမႃဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈ  လွင်ႈလီလွင်ႈၸႃႉ  တႃႇေသႇ။
 8. ယႃႇေပဝႆႉၸႂ် ၸင်ႈပႅင်းၵူၼ်းႁဝ်း လူင်ၵႂႃႇၵူႈေၵႃႉ။
 9. မီးပၼ်ႁႃသင်မႃးေၵႃႈလီ ႁႂ်ႈဝႆႉၸႂ်ဝႃႈ "ၵဝ်တိုၼ်းေတ ႄၵႈၶႆ ႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈ" ၼႆၵူႈၶၢဝ်း။


          ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မႂ်းမီးလွင်ႈၸႂ်တုၵ်ႉ ၸႂ်သုၵ်ႉေသတႃႉ  ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈမႃး ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ မႂ်းတိုၼ်းေတ မီးလွင်ႈသိူဝ်းသႃၸႂ် ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ  သင်မႂ်းမီးၸႂ်ၶႂ်ႈမူၼ်ႉႄမး တၢင်းၽိတ်းတီႈယုၵ်ႈယွမ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈႁဝ်းႁႃး။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts