UWSP/UWSA ပိုတ်ႇသၢႆလႅင်းမႂ်ႇ


                 ပၼ်ႁႃမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းႄတႇေပႃႇပဵၼ်မႃးဝၢႆးလင် 1948 ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ ဝၢႆးေသ လႆႈဢဝ်လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းၸွမ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ပႃႇတႂ်ႇၶုၼ်ဢၢင်းၵိတ်းယဝ်ႉေၵႃႈ ပၼ်ႁႃ ပၢင်တိုၵ်းပၢင်သိုၵ်းသိူဝ်ေၵႃႈ ေပႃႇဢွၵ်ႇမႃးၸွမ်းၵၼ် ၵမ်းလဵဝ် ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းေၶႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင်ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယဝ်ႉ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းမိူင်းတႆး ေတမီးၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈပီ 1958 မႃးေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းလၢႆးၽႂ်လၢႆးမၼ်း မၢင်ေၵႃႉလၢႆးလၢႆး တီႈဢမ်ႇပွင်ၸႂ်ၵၼ်ၼၼ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇၶဝ်ႈႁႃၵၼ် ဢမ်ႇဢုပ်ႇၵၼ် ၵုမ်ၵွင်လင်ေတႃႇၵၼ်တိၵ်းတိၵ်း ထိုင်တီႈေပႃးထိုင်မႃး ၶၢဝ်းတၢင်း (70)ပီပၢႆယဝ်ႉႁိုဝ်။

                        လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ 1958 မႃးထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸိူဝ်းလူႉတၢႆၵႂႃႇေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈႁူႉတၢင်းေသ လႆႈထုၵ်ႇၶိုၼ်းၶႃႁိမ်ၵၼ်တၢႆၶိုၼ်းေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ် ေပႃးမႃးၼပ်ႉသွၼ်တူၺ်း ၶၢဝ်းတၢင်း (70)ပီပၢႆၼႆႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇ (3)ပၢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းယဝ်ႉဢိူဝ်ႈ။ ၼႂ်း (3)ပၢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ၸိူဝ်းတီႈဢႃႇယုယႂ်ႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ေတလႆႈႁၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း KNU ႄလႈ UWSA ၶဝ်ၼမ်ေသပိူၼ်ႈ. ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢၼ်ၼုမ်ႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈသမ်ႉ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် AA ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


သိုၵ်းဝႃႉၶၢႆႉၵူၼ်း

                        ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၶဝ်ၶၢႆႉၵူၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈၵူၼ်း ပုၼ်ၵူၼ်းၵၼ်ႄလႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ် တွၼ်ႈတႃႇ ေတမႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်မိူဝ်းၼႃႈဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸိူဝ်းမီးဢႃႇယု မွၵ်ႈ (30)ပၢႆၶိုၼ်ႈၼိူဝ်မႃးပူတ်ႇတႅၼ်းတီႈ ယူႇၶဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈလၢႆလၢႆ  ၼႂ်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ၸိူဝ်းဢႃႇယုယႂ်ႇ 40 ၊ 50 ၊ 60  ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ၸႂ်ႉလိုဝ်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈ ေတမီးယူႇ မွၵ်ႈ (14)ေၵႃႉ   ၶိုၼ်းဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် (27)ေၵႃႉ ၵႂႃႇယူႇ။ ၼ်ႂးလၵ်းလၵ်းမၼ်း တႃႇေတမႃးပူတ်ႈတဵၼ်းတီႈယူႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ UWSA ပဝ်းယူႇသျၢင်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆး တႃႉဢၢႆႈပၢၼ်း. (ဢ) ပဝ်းဢၢႆႈၶမ်း  ၶိုၼ်ႈမႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉေသ. ၽၢႆႇသိုၵ်းသမ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်လုၵ်ႈၸၢႆး တႃႉဢၢႆႈၵျႃဵၵ်ႉ (ၽၢႆႇငိုၼ်းတွင်း) တႃႉဢၢႆႈၶွျၵ်ႉၽူင်း. ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းသိုၵ်းဝႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


လႅၵ်ႈလၢႆႈၽႂ်လၢႆလၢႆ

                        ၵၢၼ်ၶၢႆႉၵူၼ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈၵူၼ်း ၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ၼႆႉေတပဵၼ်လၢႆလၢႆႁွင်ႈၵၢၼ်ယူႇ မိူၼ်ၼင် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်း ၊ ၽူႈၼၢမ်းသိုၵ်း ၊ ၽၢႆႇေယးငိုၼ်း ၊ ၽၢႆႇလုမ်းတႅပ်းတတ်းြတႃး ၊ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းဝႃႉ ၊ ၽၢႆႇၵႅတ်ႈႄၶႇ တပ်ႉမႁႃ (171) ၶဝ် ၊ ၽၢႆႇၼၢမ်းၵၢၼ်မိူင်းပႃႇတီႇၸုမ်းမိူင်းဝႃႉ UWSP ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆၶၢႆႉၵူၼ်းမိူၼ်ၵၼ်မႃးယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၸိူဝ်းလႆႈထုၵ်ႇၺႃး လႆႈလိုဝ်ႈၵၢၼ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢႃႇယုယႂ်ႇၶဝ်လၢႆလၢႆေသ. သမ်ႉဢမ်ႇေပႃးမီးၼမ်ႉၵတ်ႉသင်ေတႉေတႉ ၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်တၢင်း ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈေၵႃႈဢမ်ႇေပႃးသူႈမီး ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇေၵႃႈဢမ်ႇမီးသင်ေတႉေတႉၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ။


ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မႂ်ႇ UWSP/UWSA

                        ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မႂ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢၼ်ၶိုၼ်ႈမႃးပုတ်ႇတဵၼ်းတီႈၼင်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပဝ်းယူႇသျၢင်း ၼၼ်ႉပဵၼ် ပဝ်းဢၢႆႈၶမ်း။. ပဝ်းဢၢႆၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်တိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ မီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ယဝ်ႉႁဵၼ်းတီႈ ၼႂ်းမိူင်းႄၶႇမႃး ေမႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ၊ ၵႂၢမ်းဝႃႉ ၊ ၵႂၢမ်းႄၶႇ ႄလႈ ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ ပႃးမိူၼ်ၵၼ် ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈဢွင်ႈတီႈမၼ်းႄလႈ မီးၽွၼ်းလီမႃးေတႉေတႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSP/UWSA ၶဝ်ယူႇ။

                        ပဝ်းဢၢႆႈၶမ်းၼႆႉ  မိူဝ်ႈႄတႇမၼ်း မၼ်းပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း (468) ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်ၶွင်ဝႃႉ မိူင်းပွၵ်ႉ ေသ လႆႈၶိုၼ်ႈမႃး ပဵၼ်ၽူႈၼၢမ်းၼႂ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ထိုင်ေပႃးမႃးထိုင် တႃႇမႃးပူတ်ႇတဵၼ်းတီႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ပဝ်းယူႇသျၢင်း ၵႂႃႇယူႇ။ တီႈယူႇမၼ်းသမ်ႉ ပဝ်းဢၢႆႈၶျၢင်းၶိုၼ်ႈ ဢဝ်ပုတ်ႇတဵၼ်းေသ လႆႈယိပ်းပႃး တပ်ႉၸုမ်း (318) မႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။   ေပႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းေသ ထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းၸွမ်း ၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၶဝ်ၼၼ်ႉ  ပဝ်းယူႇသျၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်း (UWSP/UWSA) ၵႅမ်ႈမၼ်းသမ်ႉပဵၼ် ၸဝ်ႉၵျူးတၢၼ်း (UWSA) ပႃႇတ်ႂႈၶွင် ၸဝ်ႉၵျူးတၢၼ်း သမ်ႉမီးထႅင်ႈ (6)ေၵႃႉ. ၼႂ်းၵူၼ်း (6)ေၵႃႉၼၼ်ႉ ၶဝ်လႆႈၶိုၼ်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃး တႃႉဢၢႆႈၶွျၵ်ႉၽူင်းၶိုၼ်ႈမႃးပႃးမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ပဝ်းယူဝ်ႇသျၢင်း တၢင်း ၸဝ်ႉၵျူးတၼ်းၼႆႉ  ပဵၼ်ၵူၼ်းဢႃႇယုယႂ်ႇႁႅင်းဝႆႉယဝ်ႉ ပဵၼ် (70)ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်လၢႆလၢႆၵႂႃႇယူႇ။


တႃႉဢၢႆႈၶွျၵ်ႉၽူင်း (UWSA)

                        တႃႉဢၢႆႈၶွျၵ်ႉၽူင်း (ဢ) ပဝ်းဢၢႆႈသႅင်. ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး တႃႉဢၢႆႈၵျဵႃၵ်ႉ ၽၢႆႇေယးငိုၼ်းႄလႈ ၽၢႆႇငိုၼ်းတွင်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၶွင်တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSP/UWSA) ပဝ်းဢၢႆႈသႅင်ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမႃးႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇပဵၼ် ၽူႈၼၢမ်းသိုၵ်းၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈ  ၵူၼ်းၸိူဝ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႃႇေတမႃးပဵၼ်ၽူႈၼၢမ်းသိုၵ်းၶဝ် တီႈယူႇ ၸဝ်ႉၵျူးတၼ်းၼၼ်ႉ မီးယူႇ (6)ေၵႃႉ. ၼႂ်းၵူၼ်း (6)ေၵႃႉၼႆႉ  ပဝ်းဢၢႆႈသႅင် ပဵၼ်ၵူၼ်းဢႃႇယုလဵၵ်ႉလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ။

                        ေပႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၵၢၼ်ပၼ်တီႈယူႇႄလႈ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႆႉ. ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ေၵႃႈ လႆႈပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်းၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်ေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ  တွၼ်ႈတႃႇဝႃႈ သိူဝ်တၢႆသိူဝ်တဵၼ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ  မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ပဝ်းဢၢႆႈသႅင်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉၸုမ်း (318) ယၢမ်းလဵဝ်လႆႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၽူႈၼမ်းသိုၵ်း ၼႂ်းၶွမ်ႇမတီႇၵူၼ်း (6)ေၵႃႉၼၼ်ႉမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


ႁွင်ႈၵၢၼ်ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း (UWSP)
                        မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢွၼ် ၽၢႆႇၵၢၼ်မိူင်း ပႃႇတီႇတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉ (UWSP) ၼၼ်ႉပဵၼ်  ၸဝ်ႈၺီလႅင်. ယၢမ်းလဵဝ်ၽူႈၶိုၼ်း ၶိုၼ်ႈမႃးပူတ်ႈတဵၼ်းတီႈယူႇမၼ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၸဝ်ႈၺီလႅင်ၶိုၼ်းပဵၼ် ၸဝ်ႉဢၢႆႈၼၢတ်ႉလႅင်ၶိုၼ်းမႃးယူႇ။ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉမႁႃ (171) ပွတ်းၸၢၼ်း မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းပဵၼ် ေဝသျၢဝ်ႇၵၢင်း  ေဝသျၢဝ်ႇယီႉ. ယၢမ်းလဵဝ်ေတႉလႆႈၶိုၼ်းလႆႈလိုဝ်ႈေသ ၶိုၼ်းဢဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးပူတ်ႇတဵၼ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

                        ၼႂ်းၵၢၼ်ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ် လၢႆၵူၼ်းၶၢႆႉၵူၼ်းၼႆႉ ေတၸၢင်ႈမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးၵမ်ၽွင်ႈယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ပၼ်ႁႃၼႂ်းႄၵႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး သွင်ၸုမ်းမီႈပၼ်ႁႃၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ် ၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွႆႈၸွမ်းၽၢႆႇ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၵမ်ႉပႃႇၼမ် ဢမ်ႇေပႃးႁၼ်လီႄလႈ ဢမ်ႇေပႃးၶႂ်ႈယႃႉၶဝ်ႈယုင်ႈၸွမ်း ပၼ်ႁႃၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းၼၼ်ႉမႃးယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ဢိင်ႇၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆး ၵူၼ်းလူင်ပႃႇၼိူဝ်သမ်ႉတိုၵ်ႉပဵၼ်ၵူၼ်း မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၵွၼ်ႇႄလႈ သမ်ႉပဵၼ် ၵူၼ်းၵိၼ်တုၵ်ႉၵိၼ်ယၢပ်ႇမႃးၸွမ်းၵၼ်တၢင်း 

ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးမႃးႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉေတဢမ်ႇၸွႆႈ ၽၢႆႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼၼ်ႉ မီႈလွင်ႈၵဵင်ၸႂ်ၵၼ်ၵမ်ၽွင်ႈယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်းၼႂ်းပၼ်ႁႃၸုမ်းသိုၵ်းတႆးသွင်ၸုမ်းမီးပၼ်ႁႃၵၼ်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇဝႃႉၶဝ်ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းႄလႈ ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်းၵၼ်မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢၼ်ၶႃႈယၢမ်ႈလႆႈႁူႉၸၵ်း ၵူၼ်းၼႂ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ႄလႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်လႆႈ ဢုပ်ႇၵုမ်ႇၵၼ်တၢင်း လုၵ်ႈသိုၵ်းၸုမ်ႈသိုၵ်းဝႃႉ ၵမ်ၽွင်ႈၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇႁၼ်လီၵမ်ႉထႅမ်ႈၸွမ်း ပၼ်ႁႃပိူၼ်ႈပၼ်ႁႃလွင်ႈပိူၼ်ႈ ၶဝ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈၶဝ်ႈယုင်ႈၸွမ်း ဢမ်ႇလိူဝ်လႆႈတီႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်သုင်သုတ်းၶဝ်ၼၼ်ႉႄလႈ ၸၢင်ႈလႆႈပွႆမၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။

                        ေပႃးမႃးတူၺ်း ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ် ၵူဝ်လႆႈပဵၼ်ၶႃမိူင်းႄၶႇမႃးေတႉေတႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶိူဝ်းဝႃႉၶဝ်ေတႉေတႉၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ်တႃႇ ယူႇႁင်ႈၵႆၵၼ်တၢင်းႄၶႇႄလႈ လွင်ႈဢၢမ်းၼၢတ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၶွင်ႄၶႇယူႇ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ် ၵႆႉၵႆႉမီးပၼ်ႁႃၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ၼပ်ႉယၢမ်သႃႉသၼႃႄလႈ ၵၢၼ်ထိင်းသိမ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ 

သင်ၶႂ်ႈႁူႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) ၼႆၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈပၼ်ႁႅင်း တီႈၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉၼႂ်းပပ်ႉမၢႆ (2) ၸုမ်ႈသိုၵ်းမိူင်းဝႃႉ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈ (UWSA) လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃးၼၼ်ႉလႆႈယူႇ. ၼႂ်းၼၼ်ႉေၶႃႈမုၼ်း မၼ်းၸွမ်းၼင်ႇ လႆႈဝၵ်ႉတဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ လႆႈတႅမ်ႈဝႆႉတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈဝႆႉယူႇ  ေၶႃႈမုၼ်းမၼ်းၼႂ်းပပ်ႉၼၼ်ႉေၵႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၶႃႈႁဝ်းၽွင်ႈႄလႈ ဢိင်ႇဢဝ်ၼႂ်းၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမိူင်းၵူႈမိူင်းမိူင်းပႃး ဢၼ်ပိူၼ်ႈတႅမ်ႈဝႆႉ လွင်ႈသိုၵ်းဝႃႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts