အသဲကြဲလွ်င္ အမ်ိဳးသားမ်ားက ပိုခံစားရ


လန္ဒန္ရွိ တကၠသိုလ္တစ္ခုမွ စိတ္ပညာ ပါေမာကၡ ဦးစီးလို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ စစ္တမ္း တစ္ခုအရ ျဖစ္ပါတယ္။ Relation တစ္ခု ျပီးစံု သြားတဲ့ အခါတိုင္း ခ်စ္သူနဲ႔ ျပတ္ဆဲ သြားတဲ့ အခါတိုင္း အမွန္တကယ္ အခံစားရဆံုးက အမ်ိဳးသားဘက္က ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ပါတယ္။

အေပၚယံမွာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ပိုမို ခံစားရတယ္လုိ႔ ထင္ရေပမယ့္ အမွန္ေတာ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက မိသားစု၊ မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ ျပန္လည္ ေျဖသိမ့္ ႏိုင္ ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ ဆုိရင္ ေနာက္ထပ္ Relation တစ္ခုကို အခ်ိန္သိပ္မၾကာပဲ နဲ႔ေတာင္ ထပ္မံ စတင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ ပါတယ္။ အမ်ိဳးသား အမ်ားစု အေနနဲ႔ ကေတာ့ ခ်စ္သူနဲ႔ ျပတ္ဆဲတိုင္း စိတ္ေဝဒနာ ခံစားရျပီး ရင္ကြဲနာ က်တဲ့ အခ်ိန္က ပိုမို ၾကာျမင့္တတ္ ပါတယ္။ ယင္းကာလ အတြင္း အျခား လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြပါ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ သာမန္လူမ်ားထက္ ေလ်ာ့က် တတ္ပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသားဆုိရင္ အေပါင္းအသင္း မိတ္ေဆြမ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရး ေရာ့ရဲ တဲ့ အထိ ျဖစ္တတ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အမ်ိဳးသား မ်ားအဟာ အသဲကြဲရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ ပိုမို ထိရွ ခံစားလြယ္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳခဲ့ၾက ပါတယ္။

 

Sae Hark Maine
ShanStateDefenceArmy
Share:

ေꨡꨣꨳꨀူꨓ္းꨟဝ္းꨓꨯꨵမꨤင္ꨲပြꨀ္ꨳေꨀꨣꨳမီးတုꨀ္ꨵမꨤင္ပြꨀ္ꨳေꨀꨣꨳမီးသိူဝ္း ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ

ꨀူꨉ္းꨓꨣꨲꨓ္ꨮးꨅꨤတ္ꨳပꨤꨓ္ယိင္းꨬတꨵꨡမ္ꨲမီးသိူဝ္းꨅ္ꨮေသပြꨀ္ꨳ
ေတဝꨣꨳꨀြပ္ꨳသင္လꨣꨲꨓꨯꨵꨵꨵꨡမ္ꨲꨟူꨵꨟꨓ္လꨯꨳလိူဝ္ေသဝꨣꨳꨟြင္ꨵꨟꨯꨳꨟိူဝ္ꨵꨅ္ꨮꨓꨯꨀူꨉ္းꨵꨵꨵꨵ
မိူဝ္ꨳယိင္းတိုꨀ္ꨵေꨀꨣꨵလꨱꨀ္ꨵꨓꨓ္ꨵꨟိမ္13ပီꨓꨓ္ꨵမီးပꨣꨳေꨀꨣꨵꨓိုင္ꨳမꨣးဝꨣꨳꨟင္းယိင္းꨵꨵꨵ
ယိင္းေꨀꨣꨵꨅ္ꨮလမ္ေတꨣꨲပꨣꨳေꨀꨣꨵꨓꨓ္ꨵꨬတꨵꨬတꨵယဝ္ꨵမိူဝ္ꨳဝꨓ္းꨓꨓ္ꨵယိင္းသ္ꨮꨲသိူဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨀဝ္ꨲယြꨀ္း꨸ꨓင္ꨲေသတူꨉ္းꨕူꨳယ္ꨮꨲꨀူꨓ္းလူင္ꨡုပ္ꨲꨀꨓ္ဝꨯꨵယူꨲꨵꨵ
ꨀြပ္ꨳသင္လꨣꨲယိင္းꨅ္ꨮလမ္ေတꨣꨲပꨣꨳေꨀꨣꨵꨓꨓ္ꨀြပ္ꨳပိူꨓ္ꨳဝꨣꨳပꨣꨳေꨀꨣꨵꨓꨓ္မꨣးꨅꨓ္သိူဝ္ꨳယိင္းသိꨀ္ꨲေꨡꨣꨳꨵꨵꨵယူꨲလꨯꨤမꨓ္းꨀဝ္ꨲေသသမ္ꨵꨡြꨀ္းဝꨯꨵꨬလꨳယိင္းေꨀꨣꨳꨅ္ꨮလမ္ꨡꨓ္ပꨣꨳေꨀꨣꨵꨓꨓ္ꨵမꨣးသိꨀ္ꨵသိူဝ္ꨳယိင္းေꨡꨣꨳꨵꨵꨵ
ꨓꨯꨵꨟꨣꨵလꨤꨓ္သေထးသ္ꨮꨲသိူဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ꨸ယြꨀ္း꨸ေသꨓꨯဝꨣꨲယိင္းေꨀꨣꨳယꨤꨀ္ꨵတူꨉ္းတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲဝꨣꨳေသ
ယိင္းꨅြင္ꨲဝူꨓ္ꨵဝꨣꨳပꨱꨓ္လꨤတ္ꨳသေထးယူꨲꨟꨣꨵꨓꨯꨵ
ꨀꨰပ္ꨳေꨀꨣꨳတꨰꨀ္ꨲꨁီꨳမုꨀ္ꨳေꨀꨣꨳယြꨯꨵသမ္ꨵသ္ꨮꨲပီꨲꨟူမꨯေသေꨁꨣꨳသမ္ꨵသ္ꨮꨲဝꨯꨵလꨤꨀ္ꨳꨕြꨯးꨬလꨳသိꨓ္ꨳꨬမꨳꨵꨵမꨯꨁြပ္ꨳမိုဝ္းေꨀꨣꨳသ္ꨮꨲဝꨯꨵသိꨓ္ꨳꨓꨯꨤးꨵꨵ
ꨀြပ္ꨳဝꨣꨳယိင္းꨡမ္ꨲယꨤမ္ꨳငိꨓ္းေသပြꨀ္ꨳဝꨣꨳသေထးꨓꨯလꨯꨳꨅ္ꨮလမ္ေတꨣꨲပꨣꨳေꨀꨣꨵꨓꨓ္ꨵꨬတꨵꨬတꨵယဝ္ꨵꨵꨵ
ယိင္းေꨀꨣꨳပြꨀ္ꨳမꨣးꨟိူꨓ္းမꨣးထꨤမ္ꨓꨯꨤးꨀမ္းလꨱဝ္ꨓꨯꨤးꨟဝ္းꨓꨯꨵပꨱꨓ္သေထးꨓꨯꨟꨣꨵꨓꨯပꨣꨳေꨀꨣꨵꨓꨓ္ꨵလꨤတ္ꨳယိင္းေꨡꨣꨳ
ꨓꨯꨤးယိင္းေꨀꨣꨳꨡမ္ꨲတြပ္ꨲသင္ယိင္းꨵꨵꨵယိင္းꨅြင္ꨲꨁိုꨓ္းဝꨣꨳꨓꨯꨤးယိင္းꨁိုꨓ္း
ꨓꨯꨤးပꨱꨓ္သင္ယိင္းလꨯꨳသ္ꨮꨲသိူဝ္ꨳꨀဝ္ꨲ꨸ယြꨀ္း꨸ေသလꨣꨲꨓꨯꨤးယိင္းꨡꨯꨤပိူꨓ္ꨳေꨡꨣꨳꨓꨯꨤးꨵꨵ
ယိင္းꨅြင္ꨲလꨤတ္ꨳꨁိုꨓ္းꨓꨯꨤးꨅိူင္ꨵꨓꨓ္
ꨓꨯꨤးယိင္းဝꨣꨳꨟိူဝ္ꨟင္းယိင္းꨓꨯꨵꨵေပꨣးလꨤꨓ္ꨀဝ္ꨲေမꨣꨟꨣငိုꨓ္းလꨯꨳေꨀꨣꨳသိုဝ္ꨵသ္ꨮꨲꨡဝ္ꨟꨤင္ꨳꨀူꨉ္းꨬလꨳꨓꨯဝꨣꨲꨡမ္မ္ꨮꨲမꨓ္း
ယိင္းꨁꨰꨓ္းꨅ္ꨮလမ္ထꨰင္ꨳယဝ္ꨵꨵꨵꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳꨀꨮꨣꨲပြင္ꨵꨟင္းꨕ္ꨮꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳꨀꨮꨣꨲလꨤတ္ꨳꨬꨓꨕ္ꨮလꨯꨳꨵꨵꨵꨵꨟြင္ꨵꨟꨯꨳေသꨓင္ꨳꨀိူဝ္ꨵယူꨲꨟင္းꨀူꨉ္း
ပူꨲယိင္းမꨣးပꨓ္ꨟꨰင္းꨅ္ꨮယိင္းꨅ္ꨮလမ္ေꨀꨣꨳꨟꨯꨤပꨰတ္ꨳယဝ္ꨵꨕိူꨀ္ꨲထိုင္ယိင္းလꨯꨳꨡသꨤꨀ္ꨳ15မꨣးꨵꨵꨵꨵꨀြ်င္းပိတ္ꨵယဝ္ꨵမꨣးꨟိူꨓ္း
လိူꨓ္သီꨲလိူꨓ္ꨟꨣꨳပိူꨓ္ꨳꨀꨮꨣꨲသြꨓ္လိꨀ္ꨳꨬꨁꨲꨵꨵယိင္းေꨀꨣꨳꨁြꨯပိူꨓ္ꨳꨵꨵယိင္းေꨀꨣꨳꨀꨮꨣꨲယြꨓ္းငိုꨓ္းꨓꨯꨤးထꨰင္ꨳꨵꨵꨓꨯꨤးယိင္းꨁ္ꨮꨳသြꨓ္လိꨀ္ꨳꨬꨁꨲေꨡꨣꨳ ꨓꨯꨤးဝꨣꨳꨡမ္ꨲမီးငိုꨓ္းꨓꨯေပꨣးလꨤꨓ္ꨀဝ္ꨲမီးငိုꨓ္းေꨀꨣꨳꨀꨮꨣꨲသြꨓ္ꨬလꨳꨓꨯဝꨣꨲ
ယိင္းေꨀꨣꨳꨡမ္ꨲတꨀ္ꨵသꨱင္သင္လိူဝ္ေသꨟꨯꨳꨀူꨉ္းꨁြꨯပိူꨓ္ꨳꨕိူꨀ္ꨲꨀမ္ꨵꨓိုင္ꨳမꨣးယိင္းꨟꨓ္ပိူꨓ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨕြꨯးꨁꨣးယိင္းေꨀꨣꨳꨁꨯꨳေမꨣꨟꨣငိုꨓ္းေꨀꨣꨵလꨱဝ္
ယိင္းꨅြင္ꨲꨀꨮꨣꨲꨬလꨲပꨣꨳေꨀꨣꨵꨓိုင္ꨳꨟꨓ္မꨓ္းꨕြꨯးꨁꨣးဝꨯꨵယူꨲꨬလꨳယိင္းꨅြင္ꨲꨀꨮꨣꨲထꨤမ္ပꨣꨳေꨀꨣꨵꨓꨓ္ယိင္းေꨀꨣꨳꨁꨯꨳေမꨣေꨡꨣꨳပꨣꨳ
ပꨣꨳေꨀꨣꨳတြပ္ꨲယိင္းသူပꨱꨓ္လꨤꨓ္သေထးလူင္ꨡမ္ꨲေမꨣလꨯꨳယူဝ္ꨵꨓꨯဝꨣꨲꨵꨵယိင္းꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳလꨤꨓ္သေထးꨁꨣꨳယိင္းꨅြင္ꨲတြပ္ꨲꨁဝ္ꨀꨮꨣꨲꨅိူင္ꨵꨓꨓ္ေꨡꨣꨳꨵꨵ
ယိင္းယြꨓ္းပꨣꨳေꨀꨣꨵꨓꨓ္ꨵသြꨓ္ပꨓ္ယိင္းꨕြင္ꨳꨓꨯယိင္းꨁꨯꨳေမꨣေꨡꨣꨳꨵꨵပꨣꨳေꨀꨣꨵꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳလꨤတ္ꨳယိင္းꨁိုꨓ္းလꨯꨳယူꨲꨓꨯဝꨣꨲ
ယိင္းေꨀꨣꨳꨅူမ္ꨳေꨡꨣꨳမိူဝ္ꨳꨕုꨀ္ꨳမꨣးယိင္းေတမꨣးꨓꨣꨳꨓꨯေꨡꨣꨳယိင္းေꨀꨣꨳလꨤတ္ꨳပꨣꨳေꨀꨣꨵꨓꨓ္ေသ
ယိင္းေꨀꨣꨳꨓꨰတ္ꨳလုꨀ္ꨳတꨱမ္ꨅဝ္ꨵꨬမꨳယိင္းေꨀꨣꨳတူꨀ္းꨅ္ꨮယိင္းပꨱꨓ္သင္ေပꨵမꨣးလုꨀ္ꨵꨅဝ္ꨵလꨣꨲလုꨀ္ꨳ
ယိင္းꨅြင္ꨲတြပ္ꨲꨬမꨳဝꨣꨳလုꨀ္ꨳေတꨀꨮꨣꨲꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨕြꨯးꨁꨣးꨓꨯေꨡꨣꨳꨬမꨳꨁိုꨓ္းလꨤတ္ꨳယိင္းဝꨣꨳလꨤတ္ꨳꨓꨯꨤးသူယဝ္ꨵꨟꨣꨵꨵꨵ
ꨡမ္ꨲလꨤတ္ꨳꨬမꨳလꨤတ္ꨳꨬလꨳꨓꨯꨵꨵꨵယိင္းေꨀꨣꨳလꨤတ္ꨳꨀꨮꨣꨲꨁိုꨓ္းꨬမꨳယဝ္ꨵ
ယိင္းꨀꨮꨣꨲꨅꨱတ္းမြင္းမိူဝ္ꨳꨅဝ္ꨵထိုင္ꨅꨱတ္းမြင္းꨀꨤင္ꨁမ္ꨳယဝ္ꨵယိင္းꨕြꨯးꨁꨣးလꨯꨳယူꨲသိပ္းꨡꨱတ္းတꨰပ္းယဝ္ꨵꨵꨵယိင္းလꨯꨳဝꨓ္းꨓꨓ္ꨵ
ꨀူꨉ္းပꨣꨳေꨀꨣꨵꨓꨓ္ေတꨵလꨯꨳꨟꨣꨳသိပ္းတꨰပ္းေꨡꨣꨳꨕြꨯးꨁꨰꨓ္ꨲꨓꨣꨲပꨣꨳေꨀꨣꨵꨓꨓ္ꨵꨟꨱတ္းမိူဝ္ꨳꨅဝ္ꨵ9မြင္းထိုင္4မြင္းꨀူꨉ္းေꨡꨣꨳ
ꨓိုင္ꨳတꨰပ္းယိင္းꨓꨯꨵလꨯꨳသြင္တꨰပ္းပိူꨓ္ꨳေꨡꨣꨳꨀြပ္ꨳဝꨣꨳယိင္းသ္ꨮꨲꨓမ္
ꨟꨣꨳသꨱꨓ္ꨳꨟူꨀ္းသꨱꨓ္ꨳယဝ္ꨵꨵꨵꨵပိူꨓ္ꨳꨡမ္ꨲꨁꨯꨳလꨯꨳယိင္းꨕြꨯးꨁꨣးယဝ္ꨵꨀမ္းꨓꨯꨵ
ပꨣꨳေꨀꨣꨵꨓꨓ္ေꨀꨣꨳဝꨣꨳꨟင္းယိင္းယဝ္ꨵေပꨣးပꨱꨓ္ꨅိူင္ꨵꨓꨓ္ꨬတꨵမ္ꨮးယꨣꨲေပမꨣးꨕြꨯးꨁꨣးယဝ္ꨵဝꨣꨳ
ယိင္းꨅြင္ꨲထꨤမ္ꨀꨮꨣꨲꨁိုꨓ္းဝꨣꨳꨀြပ္ꨳသင္ꨓꨯꨵꨵမ္ꨮးသ္ꨮꨲꨓမ္ꨓꨣꨲမ္ꨮးꨡမ္ꨲေမꨣꨓꨯဝꨣꨲ
ယိင္းꨅြင္ꨲလꨤတ္ꨳဝꨣꨳꨵꨵမိူဝ္ꨳꨕုꨀ္ꨳမꨣးꨁꨣꨳေတꨡမ္ꨲသ္ꨮꨲꨓမ္ယဝ္ꨵပꨓ္ꨁꨣꨳမꨣးꨕြꨯးꨁꨣးꨁꨣꨳꨓꨣꨳယိင္းေꨀꨣꨳꨅြင္ꨲလꨤတ္ꨳယြꨓ္းပꨣꨳေꨀꨣꨵꨓꨓ္ꨵယဝ္ꨵ
ꨡိုမ္ꨵꨓꨯဝꨣꨲꨵꨵꨵယိင္းေꨀꨣꨳပြꨀ္ꨲမꨣးꨟိူꨓ္းေသမꨣးဝူꨓ္ꨵဝꨣꨳေတꨟꨱတ္းꨟိူဝ္လီꨟ္ꨮꨳေပꨣးလꨯꨳꨓမ္ေသꨟ္ꨮꨳမꨓ္းꨁꨰမ္ꨵꨓꨓ္ꨵꨓꨯယူꨲꨵꨵꨕိူꨀ္ꨲထꨰင္ꨳဝꨓ္းမꨣးယိင္းေꨀꨣꨳꨕြꨯးဝꨓ္းထိသြင္15တꨰပ္းꨵꨵ3မꨣး20တꨰပ္းယိင္းꨁတ္းꨅ္ꨮꨕြꨯးꨁꨣးꨁꨰꨓ္ꨲမꨣးꨀူꨉ္းလꨯꨳဝꨓ္းသꨤမ္သိပ္းꨟꨣꨳတꨰပ္းꨀူꨉ္းယိင္းꨡမ္ꨲလꨯꨳထိုင္50လꨯꨳꨵꨵယိင္းေꨀꨣꨳသမ္ꨵေမꨣꨕြꨯးꨁꨣးမိူꨓ္ပိူꨓ္ꨳ
ꨀမ္ꨵꨓꨯမꨣးꨅꨀ္းတြꨀ္ꨲꨵꨵယိင္းေꨀꨣꨳꨀꨮꨣꨲꨡဝ္တြꨀ္ꨲꨅြမ္းတꨯးေꨀꨣꨵယိင္းတꨯးေꨀꨣꨵယိင္းꨬတꨵꨁဝ္ေပꨵလꨯꨳꨓိုင္ꨳꨕꨯꨤꨲꨟꨣꨳသိပ္းမူꨀ္ꨲယဝ္ꨵ
သြင္ꨕꨯꨤꨲေꨀꨣꨳပꨤꨀ္ꨲꨓိုင္ꨳယဝ္ꨵယိင္းꨬတꨵေပꨵလꨯꨳꨕꨯꨤꨲသိပ္းꨡꨱတ္းမူꨀ္ꨲꨀူꨉ္းꨬလꨳꨁတ္းꨅ္ꨮ
ယိင္းေꨀꨣꨳမꨣးꨅꨀ္းယဝ္ꨵꨕꨯꨤꨲꨓိုင္ꨳꨓꨣꨕꨯꨤꨲꨓိုင္ꨳမꨤင္ပိူꨓ္ꨳꨡမ္ꨲꨁꨯꨳသိုဝ္ꨵတြꨀ္ꨲယိင္းယဝ္ꨵꨀမ္ꨵꨓꨯꨵေပꨣးပိူꨓ္ꨳသိုဝ္ꨵꨓိုင္ꨳꨅြꨯꨵꨅြꨯꨵ150ꨁꨓ္ꨓꨯꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵယိင္းေတလꨯꨳꨅြꨯꨵေတꨣꨲꨅꨯြꨵꨀူꨉ္းပိူꨓ္ꨳꨡီးလူယိင္းꨬလꨳသိုဝ္ꨵꨀူꨉ္းꨵꨵꨵꨕိူꨀ္ꨲꨟိုင္꨸မꨣးယိင္းေꨀꨣꨳေမꨣꨅꨀ္းတြꨀ္ꨲယူꨲꨵယိင္းꨁိုꨓ္းမꨣးꨟꨱတ္းသူꨓ္ထူဝ္ꨲလိꨓ္ꨵꨵသူꨓ္ထူဝ္ꨲꨓဝ္ꨳꨵꨵ
ꨁဝ္ꨳꨀꨤပ္ꨲေသꨵꨵ
မီးꨓꨣးꨀူꨉ္းꨡမ္ꨲေပꨣးေမꨣသြမ္ꨳꨵꨵꨓ္ꨮးပꨤꨓ္ယိင္းꨓꨯꨵယꨤမ္ꨳလꨯꨳသြမ္ꨳꨓꨣးပြꨀ္ꨳလꨱဝ္ဝꨓ္းလꨱဝ္ꨀူꨉ္းꨵꨵꨵမိူꨓ္ꨀꨮꨤꨯးꨡိူꨀ္ꨲꨀူမ္ꨲယဝ္ꨵတူဝ္ယိင္း
ေပꨣးေတမꨣးထꨤမ္ယိင္းꨬတꨵယိင္းေတသြမ္ꨳꨓꨣးꨟꨣꨵေတပꨤတ္ꨲꨁဝ္ꨳꨓꨯယိင္းေတꨡဝ္ပꨤတ္ꨲꨁဝ္ꨳေꨡꨣꨳသြမ္ꨳꨓꨣးꨬတꨵယိင္းꨡမ္ꨲေပꨣးေမꨣ
ေပꨣးပꨤတ္ꨲꨁဝ္ꨳꨬတꨵꨡမ္ꨲယြမ္းꨕ္ꨮꨀူꨉ္းယိင္းꨬတꨵသြမ္ꨵꨓꨣးꨬတꨵꨡမ္ꨲေပꨣးလꨯꨳꨵꨵꨟိꨟိꨵꨵꨵေပꨣးꨟဝ္းꨁတ္းꨅ္ꨮလြင္ꨳသင္ေꨀꨣꨳယဝ္ꨵငꨯꨤꨳ꨸ꨀူꨉ္းမꨓ္းပꨱꨓ္ꨓꨣꨳꨀꨤꨓ္ꨟဝ္းယူꨲယဝ္ꨵꨵꨵေပꨣးꨓꨯꨤးယိင္းꨡမ္ꨲလꨤတ္ꨳꨅိူင္ꨵꨓꨓ္ꨓꨯယိင္းေꨀꨣꨳေတꨡမ္ꨲေမꨣဝူꨓ္ꨵေသꨟꨱတ္းသင္ယဝ္ꨵꨵꨵꨵꨓꨯꨤးယိင္းေꨀꨣꨳလꨤတ္ꨳꨟ္ꨮꨳယိင္းꨁတ္းꨅ္ꨮꨀူꨉ္း
ꨕꨤꨓ္ပꨱꨓ္ꨟိူဝ္မီးပꨱꨓ္ꨟိူဝ္ꨓꨯေတလꨯꨳꨟူꨵဝꨯꨵေꨡꨣꨳꨀူꨉ္းယိင္းꨡမ္ꨲယꨤမ္ꨳဝူꨓ္ꨵဝꨣꨳပꨱꨓ္လꨤꨓ္သေထးေသပြꨀ္ꨳꨁꨣꨳ
ꨕိူꨀ္ꨲယိင္းေမꨣꨀꨤꨓ္မꨣးယိင္းေꨀꨣꨳꨡမ္ꨲလꨯꨳယြꨓ္းငိုꨓ္းꨓꨯꨤးထꨰင္ꨳေသပြꨀ္ꨳယဝ္ꨵေꨁꨣꨳꨀꨮꨤမ္းꨡꨓ္ဝꨣꨳꨅ္ꨮယ္ꨮꨲပိူꨓ္ꨳꨡꨓ္ဝꨣꨳꨓꨓ္ꨵယိင္းꨡမ္ꨲမီးꨓ္ꨮးꨅ္ꨮေသꨡိတ္း
ယိင္းေꨀꨣꨳꨡမ္ꨲထꨤင္ꨲလꨱꨀ္ꨵပိူꨓ္ꨳꨡမ္ꨲထꨤင္ꨲယ္ꨮꨲပိူꨓ္ꨳေသပြꨀ္ꨳꨁꨣꨳꨵꨵꨵꨵ
ꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵ
ယိင္းမီးတꨯးေꨀꨣꨵယိင္းေꨀꨣꨵꨓိုင္ꨳယိင္းေꨀꨣꨳꨟꨀ္ꨵꨁဝ္မꨤတ္ꨳꨁဝ္ပꨱꨓ္ပီꨳသꨤဝ္ꨬလꨳေꨀꨣꨵလီꨁြင္ယိင္းꨬတꨵꨬတꨵꨓꨯယဝ္ꨵ
ယိင္းေꨀꨣꨳယုမ္ꨲꨁဝ္ꨵꨵယိင္းတူꨉ္းတꨤင္းꨓြꨀ္ꨳꨁဝ္မိူꨓ္ꨁဝ္ꨅ္ꨮလီေတꨣꨲယိင္းꨬတꨵꨬတꨵꨓꨯꨀူꨉ္းꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳꨅိူင္ꨵꨓꨓ္ေꨡꨣꨳ
မီးဝꨓ္းꨓိုင္ꨳယိင္းꨟြင္ꨵတꨯးေꨀꨣꨵယိင္းမꨣးꨬလꨲယိင္းꨅမ္ꨁꨤဝ္းမꨯꨳꨅိူင္ꨓꨯꨬလꨳꨵꨵꨁꨤင္သြင္ေꨀꨣꨵꨵꨵယꨤင္းသြင္ေꨀꨣꨵꨵꨵတꨯးလြꨯသြင္ေꨀꨣꨵꨵꨵ
တꨯးေꨀꨣꨵလီꨡꨓ္ယိင္းမꨤတ္ꨳပꨱꨓ္ပီꨳသꨤဝ္ေꨀꨣꨵꨓိုင္ꨳသမ္ꨵထꨰင္ꨳတꨯးေꨀꨣꨵယိင္းထꨰင္ꨳေꨀꨣꨵꨓိုင္ꨳꨵꨵပꨣးတꨤင္းယိင္းပꨱꨓ္ဝꨯꨵယူꨲ9ေꨀꨣꨵယဝ္ꨵ
ꨟဝ္းေꨀꨣꨳꨁဝ္ꨳမꨣးꨡုပ္ꨲꨡူဝ္းꨀꨓ္ꨀူꨳလြင္ꨳꨀူꨳမꨱဝ္းယဝ္ꨵ
ꨟဝ္းꨡုပ္ꨲꨀꨓ္ꨵꨵꨵꨀမ္ꨵꨓꨯꨵယိင္းꨅြင္ꨲလꨤတ္ꨳꨡြꨀ္ꨲဝꨣꨳမိူဝ္ꨳလ္ꨮေꨓꨣꨟဝ္းေတမီးငိုꨓ္းꨟူဝ္သိပ္းသꨰꨓ္ꨬလꨳꨟꨱတ္းသꨤင္ꨳꨓꨣꨳꨀꨤꨓ္ေꨀꨣꨵလꨱဝ္ꨓꨯꨟ္ꨮꨳꨅြꨯꨳထꨰမ္ပိူꨓ္ꨳလꨯꨳ
တꨯးေꨀꨣꨵယိင္းꨡꨓ္ယိင္းမꨤတ္ꨳမိူꨓ္ပီꨳသꨤဝ္ေသယိင္းဝူꨓ္ꨵပꨱꨓ္တꨯးေꨀꨣꨵလီယိင္းꨬတꨵꨬတꨵꨓꨯတꨯးေꨀꨣꨵယိင္းေꨀꨣꨵꨓꨓ္ꨵꨵ
မꨓ္းေꨀꨣꨳဝꨣꨳꨟင္းယိင္းꨁိုꨓ္းဝꨣꨳꨵꨵ
ꨟိူမ္ꨵꨵꨵꨵꨀူꨓ္းꨅိူင္ꨵꨓင္ꨲမ္ꨮးꨓꨯꨵꨟꨣꨵေတပꨱꨓ္လꨯꨳꨓꨯဝꨣꨲꨵꨵမ္ꨮးꨡမ္ꨲပꨱꨓ္လꨯꨳေလꨣꨲꨵꨵမ္ꨮးꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းလꨯꨳေလꨣꨲꨀူꨓ္းꨅိူင္ꨵꨓင္ꨲမ္ꨮးꨓꨯꨵꨓꨯေꨡꨣꨳꨵꨵမꨓ္းဝꨣꨳ
တꨯးေꨀꨣꨵယိင္းꨓꨓ္ယိင္းေꨀꨣꨳꨟꨀ္ꨵမꨤတ္ꨳမꨓ္းꨬတꨵꨬတꨵသင္ဝꨣꨳမꨓ္းꨡမ္ꨲလꨤတ္ꨳေတꨣꨲꨓꨣꨳပိူꨓ္ꨳယိင္းေꨀꨣꨳေတꨡမ္ꨲꨅ္ꨮလမ္မꨓ္းသင္
ꨀူꨉ္းမꨓ္းသမ္ꨵလꨤတ္ꨳေတꨣꨲꨓꨣꨳေꨀꨣꨵꨅိူင္းꨓꨓ္ယိင္းေꨀꨣꨳꨵꨵꨡꨯꨤꨵꨵေသꨵꨵတူꨀ္းꨅ္ꨮꨵꨵꨡꨤမ္းꨀꨮꨣꨲꨵꨵꨵပꨱꨓ္သင္ေꨓꨣꨳတꨯးေꨀꨣꨵလီꨀꨓ္ꨬလꨳမꨤတ္ꨳပꨱꨓ္ပီꨳꨓြင္ꨵꨀꨓ္ꨀိꨓ္ꨁဝ္ꨳေမꨣလꨱဝ္ꨀꨓ္ပꨱꨓ္သင္သမ္ꨵလꨤတ္ꨳꨅိူင္ꨵꨓꨓ္ꨵꨵꨵ
ꨟꨯꨳေꨀꨣꨳꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳꨁူဝ္ေꨀꨣꨳꨡမ္ꨲပꨱꨓ္ꨵꨵ ꨀူꨉ္းယိင္းတိူဝ္ꨵꨅ္ꨮꨵꨵꨡမ္ꨲလꨯꨳꨅ္ꨮလမ္ေတꨣꨲမꨓ္းꨵꨵꨡꨓ္ပိူꨓ္ꨳမꨣးꨬလꨲယိင္းꨓꨓ္ꨵပိူꨓ္ꨳမꨤတ္ꨳပꨱꨓ္ေꨀꨣꨵယိင္းေသပိူꨓ္ꨳမꨣးꨬလꨲꨵꨵပိူꨓ္ꨳေꨀꨣꨳꨁꨯꨳꨟူꨵဝꨣꨳꨟဝ္းယူꨲꨀိꨓ္ꨅိူင္ꨵꨟိူဝ္ေမꨣꨟꨀ္ꨵꨀꨓ္ꨀꨣꨳꨟိူဝ္ꨓꨯပိူꨓ္ꨳေꨀꨣꨳꨁꨯꨳꨟူꨵꨅိူင္ꨵꨓꨓ္ꨬလꨳပိူꨓ္ꨳမꨣးꨀူꨉ္းꨅြင္ꨲꨟဝ္းꨕြမ္ꨵꨀꨓ္ꨓꨯꨀူꨉ္းꨵꨵ
ꨡꨓ္ယိင္းမꨤတ္ꨳပꨱꨓ္ပီꨳသꨤဝ္ꨓꨓ္ꨁဝ္သမ္ꨵလꨤတ္ꨳꨅိူင္ꨵꨓꨓ္ꨡြꨀ္ꨲမꨣးꨬꨓꨲပိူꨓ္ꨳꨵꨵပိူꨓ္ꨳꨬတꨵꨡꨤမ္းꨟဝ္းꨀꨮꨣꨲꨡိူဝ္ꨳꨵꨵꨵယိင္းေꨀꨣꨳလုꨀ္ꨵꨀꨮꨣꨲေသꨀꨮꨣꨲꨟြင္ꨵꨟꨯꨳလင္꨸ေသယဝ္ꨵမꨣးꨁိုꨓ္းမꨣးꨓင္ꨲတီꨳꨀဝ္ꨲꨁိုꨓ္းယဝ္ꨵꨵꨵꨵယိင္းꨅြင္ꨲဝူꨓ္ꨵဝꨣꨳꨡꨓ္ပိူꨓ္ꨳမꨣးꨓꨯꨵ
ပိူꨓ္ꨳဝꨯꨵꨀꨣꨳꨁꨓ္ꨟဝ္းပိူꨓ္ꨳယုꨀ္ꨵယြင္ꨳꨟဝ္းပိူꨓ္ꨳမꨤတ္ꨳꨟဝ္းꨬလꨳပိူꨓ္ꨳမꨣးꨬလꨲꨀူꨉ္းꨀမ္ꨵꨓꨯꨵယိင္းꨅြင္ꨲဝူꨓ္ꨵဝꨣꨳပိူꨓ္ꨳထꨤင္ꨲလꨱꨀ္ꨵꨟဝ္းယဝ္ꨵဝꨣꨳꨀမ္ꨵꨓꨯꨬတꨵ
ꨀြပ္ꨳꨟဝ္းပီꨳꨓြင္ꨵꨡမ္ꨲေမꨣလꨤတ္ꨳေတꨣꨲꨀꨓ္ꨬꨓပိူꨓ္ꨳꨓꨯꨵꨵယိင္းေꨀꨣꨳꨡမ္ꨲတꨀ္ꨵသꨱင္သင္ꨓင္ꨲေသဝူꨓ္ꨵယူꨲꨟင္းꨀူꨉ္းꨵꨵꨵ
ေꨀꨣꨵဝꨣꨳꨬတꨵꨡမ္ꨲꨟူꨵတူဝ္ေသꨡိတ္းပိူꨓ္ꨳေတထꨤင္ꨲလꨱꨀ္ꨵꨀြပ္ꨳꨟဝ္းꨡမ္ꨲေမꨣပꨓ္ꨟꨰင္းꨀꨓ္ꨓꨯꨵꨵ
ꨕိူꨀ္ꨲထိုင္ꨀမ္းꨓိုင္ꨳမꨣးတꨯးေꨀꨣꨵယိင္းေꨀꨣꨵꨓိုင္ꨳꨁဝ္ပꨱꨓ္တꨯးလြꨯꨁဝ္ေꨀꨣꨳလꨤတ္ꨳယိင္းဝꨣꨳꨵꨵပꨱꨓ္သင္ပီꨳꨓꨤင္းမ္ꨮးလꨤတ္ꨳꨅိူင္ꨵꨓꨓ္လꨣꨲꨵꨵမꨓ္းလꨤတ္ꨳေꨁꨣꨳလꨱဝ္ꨀူꨉ္း
ယိင္းေꨀꨣꨳꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳတြပ္ꨲသင္ꨁဝ္ꨡꨱင္ꨳꨀꨱင္ꨳꨡမ္ꨲငိꨓ္းေသယဝ္ꨵပꨰတ္ꨳꨵꨵꨵꨵꨵꨵ ꨵꨵꨵꨕိူꨀ္ꨲထိုင္ထꨰင္ꨳဝꨓ္းꨓိုင္ꨳေꨀꨣꨳမꨣးသူင္ꨲꨁဝ္ꨁိုꨓ္ꨳꨀꨣးတꨯးေꨀꨣꨵယိင္းယꨤင္းေꨀꨣꨵꨓိုင္ꨳ
သမ္ꨵဝꨣꨳꨟင္းယိင္းထꨰင္ꨳꨵꨵပꨱꨓ္သင္ပီꨳသꨤဝ္မ္ꨮးလꨤတ္ꨳꨅိူင္ꨵꨓꨯꨵꨵꨀꨮꨤမ္းꨡꨓ္ဝꨣꨳꨡမ္ꨲပꨱꨓ္လꨯꨳꨓꨯꨡမ္ꨲမီးꨓꨣꨳꨓꨯဝꨣꨲꨵꨵေတပꨱꨓ္လꨯꨳꨀူꨉ္းꨟဝ္းလူဝ္ꨵꨁတ္းမꨓ္းꨵꨵ
ယိင္းေꨀꨣꨳယုမ္ꨵေတꨣꨲမꨓ္းေသꨅ္ꨮꨳယဝ္ꨵꨓꨯꨀူꨉ္းꨵꨵ
ꨕိူꨀ္ꨲထိုင္ထꨰင္ꨳပီꨓိုင္ꨳမꨣးꨵꨵယိင္းေꨀꨣꨳꨟြင္ꨵꨁဝ္မꨣးꨬလꨲယိင္းထꨰင္ꨳꨁဝ္ေꨀꨣꨳꨡမ္ꨲမꨣးယဝ္ꨵဝꨣꨳꨵꨵꨵမꨣးꨬလꨲꨟဝ္းꨡဝ္လꨣꨳမ္ꨮးꨓꨯဝꨣꨲꨁဝ္ဝꨣꨳꨵꨵယိင္းေꨀꨣꨳꨡမ္ꨲꨅꨤင္ꨳတꨀ္ꨵသꨱင္သင္ꨡိုမ္ꨵꨡိုမ္ꨵꨓꨯꨀူꨉ္း
ꨅြင္ꨲဝꨣꨳꨓꨣꨲေပꨣးပိူꨓ္ꨳမꨣးꨬလꨲꨟိူꨓ္းꨟဝ္းꨓꨯꨵ
ꨀꨮꨤမ္းꨡꨓ္ꨟဝ္းꨡမ္ꨲမꨰꨓ္ꨳꨀꨓ္ꨀꨮꨤမ္းꨡꨓ္ꨟဝ္းꨁꨯꨳလꨣꨲꨀꨮꨤမ္းꨅင္းေသꨵꨬꨓးꨀꨓ္ꨡမ္ꨲယုမ္ꨲယမ္ꨀꨓ္ꨅိူင္ꨵꨓꨓ္ꨵꨵပꨱꨓ္သင္ꨬလꨳꨟဝ္းသမ္ꨵဝꨣꨳꨟင္းꨀꨓ္မိူဝ္ꨳပိူꨓ္ꨳမꨣးꨬလꨲꨟဝ္းလꨣꨲꨵꨵꨵꨵမိူဝ္ꨳပိူꨓ္ꨳပꨯꨲမꨣးꨬလꨲꨓꨓ္ꨵꨟဝ္းသမ္ꨵပꨱꨓ္သင္ꨡမ္ꨲဝꨣꨳလꨣꨲ
လြင္ꨳꨅိူင္ꨵꨓꨯꨡမ္ꨲပြင္ꨲꨅ္ꨮꨵꨵ
ေပꨣးပိူꨓ္ꨳမိူဝ္းယဝ္ꨵꨟဝ္းꨁꨯꨳꨕိတ္းꨵꨵꨁꨯꨳလꨣꨲꨵꨵꨁꨯꨳဝꨣꨳꨅိူင္ꨵꨟိူဝ္ေꨀꨣꨳလꨯꨳယꨣꨲꨟ္ꨮꨳပိူꨓ္ꨳꨟူꨵꨟဝ္းꨬလꨳꨵꨵꨵယꨣꨲꨟ္ꨮꨳပူိꨓ္ꨳꨟꨓ္ꨟဝ္းꨬလꨳꨟဝ္းꨡမ္ꨲမꨰꨓ္ꨳꨀꨓ္ꨓꨯ
ယꨣꨲꨟ္ꨮꨳလꨯꨳပꨱꨓ္ꨅ္ꨮမꨱဝ္းꨓꨯꨵꨵ

 တꨯးေꨀꨣꨵယိင္းေꨀꨣꨵꨓꨯ ꨟꨱတ္းꨁတ္းꨅ္ꨮꨬလꨳꨓꨯꨡမ္ꨲဝꨣꨳꨟင္းယိင္းေသပြꨀ္ꨳꨵꨵမီးꨀꨮꨤမ္းေသꨵꨬꨓးꨀူꨉ္းꨵꨵ
ေပꨣးပꨱꨓ္ပိူꨓ္ꨳꨬတꨵယြင္ꨳꨡဝ္ယြင္ꨳꨡဝ္ꨡိူဝ္ꨳꨵꨵꨀူꨉ္းယိင္းꨡမ္ꨲလꨯꨳꨅ္ꨮလမ္ေတꨣꨲမꨓ္းꨓင္ꨲꨀဝ္ꨲꨵꨵယိင္းꨕိတ္းꨅ္ꨮꨀူꨉ္း
ပꨱꨓ္တꨯးꨁꨯꨳꨓꨯꨵꨀူꨉ္းꨟꨣꨵꨓꨯယိင္းꨡမ္ꨲꨁꨯꨳပꨱꨓ္ꨵꨵꨵ
꨼ꨵꨟꨀ္ꨵယိင္းꨟꨀ္ꨵသိုꨀ္းꨵꨵမꨤဝ္ꨲသꨤဝ္တꨯးꨵꨵꨟဝ္း
꨽ꨵꨟꨱတ္းꨁꨯꨳꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္မိူင္း
꨾ꨵꨀိ်ဳꨀ္ꨳꨬတꨵꨀိ်ဳꨀ္ꨳꨀꨣꨵꨁꨯꨤ
ပူိꨓ္ꨳꨟꨱတ္းလꨯꨳꨟဝ္းေꨀꨣꨳလူဝ္ꨲꨟꨱတ္းလꨯꨳ ပိူꨓ္ꨳမီးလꨯꨳꨟဝ္းေꨀꨣꨳလူဝ္ꨲမီးလꨯꨳ
ꨟူဝ္မꨣꨲꨟဝ္းပꨱင္းပိူꨓ္ꨳယဝ္ꨵ
လူဝ္ꨲꨟ္ꨮꨳပူꨓ္ꨵပိူꨓ္ꨳꨓꨣꨳꨵꨵꨡမ္ꨲပꨱꨓ္လꨯꨳꨡမ္ꨲမီးေပꨣးꨁတ္းꨅ္ꨮတိုꨓ္းပꨱꨓ္

ယိင္းꨂꨮꨣꨲꨬလꨲဝꨤꨓ္ꨳꨓိုင္ꨳ
ꨟိူꨓ္းꨓꨓ္ꨵေꨀꨣꨳꨀꨣးလꨰင္းထြတ္ꨵꨵꨵꨟိူꨓ္းပုꨓ္ꨵေꨀꨣꨳꨀꨣးလꨰင္းထြတ္ꨵ
ပိူꨓ္ꨳသမ္ꨵေပꨣးသိုဝ္ꨵလꨯꨳꨀꨣးꨀြꨓ္ꨲတꨣꨲယဝ္ꨵꨵꨵꨵ
ပꨱꨓ္သင္ꨟဝ္းသမ္ꨵꨡမ္ꨲဝူꨓ္ꨵေသပုꨓ္ꨵပိူꨓ္ꨳသိုဝ္ꨵꨀꨣးပီꨲꨡီးလꨣꨲ
သိုဝ္ꨵလꨯꨳꨀꨣးလꨰင္းထြတ္ꨵꨁꨣꨳꨓꨓ္ꨵꨀူꨉ္းꨟꨣꨵ
ေပꨣးꨕꨯꨤေသꨵꨬꨓꨲꨬတꨵပုꨓ္ꨵပိူꨓ္ꨳꨡိူဝ္ꨳေꨓꨣꨵꨵꨵꨵꨵꨁꨯꨳဝꨣꨳေꨡꨣꨳ

ေꨀꨣꨵတꨰမ္ꨳꨵꨵꨵꨵꨵယိင္းမြꨀ္ꨲတꨯးလြꨯေꨡꨣꨳꨵꨵလꨤတ္ꨳꨬꨓꨡꨓ္တူဝ္ထူပ္း
ꨟꨓ္မꨣးꨵꨵပꨱꨓ္မꨣးꨵꨵေတပꨱꨓ္ꨀꨮꨣꨲꨅိူင္ꨵꨟိူဝ္ထꨰင္ꨳပꨯꨲꨟူꨵလꨯꨳꨁꨣꨳ
ꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵမ္ꨮꨲသုင္ꨁꨣꨳꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵꨵ

တꨱꨀ္းꨓမ္ꨵꨟꨣꨵလုꨀ္ꨳ
ꨁꨰꨓ္ꨲꨓꨣꨳလုꨀ္ꨳꨓꨣꨳ
ယꨣꨲꨅ္ꨮလꨱꨀ္ꨵသင္ꨓꨣꨳလုꨀ္ꨳမီးꨬမꨳꨬမꨳယူꨲꨓꨣꨳ
ꨬမꨳꨬမꨳꨟꨀ္ꨵလုꨀ္ꨳꨓꨣꨳꨵꨵလီꨟꨀ္ꨵꨬတꨵꨬတꨵယဝ္ꨵ။


ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
Get from >>>> Ying Mok Tai Loi Facebook
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

ခံခဲ.ရတာ ကြ်န္ေတာ္တုိ.ပါ သူငယ္ခ်င္း ................

ကြ်န္ေတာ္.သူငယ္ခ်င္းသစ္ေပါ. တစ္ခါမွ စကားမေျပာဖူးပါဘူး Facebook ထဲကေပါ.ကြ်န္ေတာ္.ကိုလာအပ္ျပီး ကြ်န္ေတာ္.ကိုေျပာပါတယ္" ေပား ေကာင္မင္းကဘာလဲဘာ
ရွမ္းလဲ အဲေလာက္ထိလူမ်ိဳးျကီးရေအာင္ မင္းအခုေရးေနတဲ. Post ေတြက ငါသိပ္မျကိုက္ဘူး။ငါတုိ.ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ခဲ.တာေတြျဖစ္ခဲ.ျပီးပါျပီ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္
ေက်ာ္လာခဲ.တာ။ျပီးသြားတဲ.အတိတ္ကို အတိတ္မွာထားခဲ.ပါ။လူမ်ိဳးေရး Conflict ျဖစ္ေအာင္မလုပ္ပါနဲ.လို. ကြ်န္ေတာ္.ကိုလာေျပာတယ္။အခုငါတုိ.တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုယ္ ေတြ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေနတဲ.အခ်ိန္ ဒီလို Post ေတြျမင္ရရင္ စိတ္မေကာင္းပါဘူး တုိင္းရင္းသားနဲ. ငါတုိ.နဲ. ညီအစ္ကိုယ္ေတြပဲ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏဳိင္ငံေတာ္ဆုိမရွိကတဲ.ကညီအစ္ကိုယ္လိုေနလာျကတာ။ဗမာအစိုးရကတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မိန္းခေလး ေယာက္က်ာ္းေလးေတြ ႏွိပ္စက္ခဲ.တာလဲမွန္ပါတယ္။အခုငါတုိ.ျငိမ္းခ်မ္းတုိးတက္တဲ.ျပည္ေထာင္စုျကီး Federal စနစ္တည္ေထာင္ျကရေအာင္ အတိတ္မွာျဖစ္ရပ္ေတြကို အတိတ္မွမထားပဲ အခုခ်ိန္ထိ ဆုပ္ကိုင္ျပီး စိတ္ထားေနမယ္ဆုိရင္ ဘာမွမထူးပါဘူး။အခုခ်ိန္လဲ ဗမာအစိုးရကလဲ Federal စနစ္ကိုေသေသခ်ာခ်ာ နားလည္ျပီ Federal စနစ္ဆုိတာ ခြဲထြက္ေရးမပာုတ္ဘူးဆုိတာ။ " သူေျပာတာလဲမွန္ပါတယ္မမွားပါဘူး တကယ္ခံခဲ.ရတဲ.လူ တကယ္ရင္ကြဲနာျပီး မိသားစုျပိဳပ်က္သြားတာသူတုိ.မျမင္ဘူး။တစ္ခ်ိန္ကမ်က္ရည္နဲ.အတူထမင္းစားေရေသာက္လာခဲ.တာသူတုိ.

မျမင္ဘူး။ကြ်န္ေတာ.္ကိုမ်ား အေမရိကန္စနစ္ကိုက်င္.သုံးျပီး ဗီယက္နာမ္ ကိုေျပာတဲ.စကားနဲ.လာမႏွစ္သိပ္ ပါနဲ. ခံခဲ.ရတာ ေသသြားခဲ.တာငါတုိ.အမ်ိဳးမိသားစု၀င္ေတြပါ။အတိတ္မွာအတိတ္မွေမ.ခဲ.ပါ ဆုိတဲ.စကားပဲအရမ္းထိတာ။ေယာက္က်ာ္းမ်က္ရည္ပာာ မိန္းခေလးမ်က္ရည္ထက္ပုိျပီးေတာ. တန္ဖုိးရွိပါတယ္ (မိန္းခေလးကိုနိမ္ခ်င္တာမပာုတ္ပါ)ကိုယ္.မိသားစု ၀င္ ဗမာအစိုးရက သတ္သြားတာ။ေပ်ာ္ရမလား ကရမလားျပီးခဲ.တဲ.အတိတ္ကို အတိတ္မွာ လုံး၀ မထားႏိုင္ပါဘူး။အဲဒါ ကြ်န္ေတာ္.ရင္တြင္းခံစားခ်က္ပါပဲ နားလည္ေပးပါ သူငယ္ခ်င္း။ သူငယ္ခ်င္း၏ေစတနာကိုနားလည္ပါတယ္။
(ဘယ္ကသူငယ္ခ်င္းဘယ္သူလဲဆုိတာ မေျပာေတာ.ပါဘူးခ) စာဖတ္သူငယ္ခ်င္းမ်ား ကြ်န္ေတာ ္အာတ ျကီးတယ္လို.လဲ ေျပာႏဳိင္ပါတယ္ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိႏဳိင္ပါသည္။

Sae Hark
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/


Share:

ေျမႀကီးကေျပာတဲ့ သွ်မ္းနီသမုုိင္း

ကေလးၿမိဳ႕သည္ ေရွးေဟာင္း သွ်မ္းနီၿမိဳ႕တၿမိဳ႕ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ရုုိးအုုတ္တန္တုုိင္းႏွင့္ က်ဳံးေနရာမ်ားကုုိ ယခုုထိ ျမင့္ေတြ႔ႏုုိင္ပါသည္။ ကေလးၿမိဳ႕ကုုိ သွ်မ္းနီစ၀္ဖွလုုံ မုုိးေကာင္းမင္းတရား မဟာေစာလုုန္ႀကီး၏ သမက္ေတာ္ ေက်းေတာင္ညိဳသည္ သာသနာေတာ္ ၁၅၁၀ျပည့္၊ ေကာ္ဇ ၃၂၈ ခုုႏွစ္ တပုုိ႔တြဲလဆုုတ္ (၅) ရက္ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ တည္ထာင္ေတာ္မႈ ခဲ့ပါသည္။

သကၠရာဇ္ ၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္ ကာေလးၿမိဳ႕ ေစာ္ဘြားေစာေရႊက ဒုတိယ အႀကိမ္ ျပင္ဆင္ေၾကာင္း၊ သကၠရာဇ္ ၁၁၂၃ ခုႏွစ္တြင္ ေစာ္ဘြား ေစာခန္း ကယ္ က တတိယအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ေၾကာင္း၊ သကၠရာဇ္၁၂၄၈ ခုႏွစ္ တြင္ ေမာရိယ မင္းလွရာဇာေက်ာ္ေခါင္ ဘြဲ႕ခံ ေစာ္ဘြားေမာင္ဖာႀကီးက စတုတၳအႀကိမ္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ကေလးၿမိဳ႕တည္ေဆာက္ထားပုုံမွာ အလြန္စိတ္၀င္စြားဖြယ္ေကာင္းသည ္။ ၿမိဳ႕ကုုိ က်ဳံးႏွစ္ထပ္ျဖင့္ကာရံထားပါသည္။

ကေလးၿမိဳ႕ကုုိ သွ်မ္းနီတုုိ႔က ကပ္ေလ(လီ)…ကပ္ဆုုိသည္မွာေစ်း ... ေလ(လီ) ေကာင္းေသာ ေရာင္း၀ယ္ေရးေကာင္တဲ့ေစ်းၿမိဳ႕ ျဖစ္ေသာ
ေၾကာင့္ ကပ္ေလ(လီ) ကာလၾကာရွည္လာေသာအခါ ကေလးျဖစ္လာခဲ့သည္။

ကေလးၿမိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕ေလးၿမိဳ ကာရံထားျခင္းေၾကာင့္ဆုုိသည္မွာ ရုုပ္တိမရွိပါ ကေလးၿမိဳ႕ တည္ၿပီးမွ ေနာက္ပုုိင္းမွသာ ခမ္းပတ္ၿမိဳ႕ကုုိတည္ျခင္းျဖစ္သည္။ က်န္ၿမိဳ႕မ်ားသည္ ကေလးၿမိဳ႕ထက္ ေနာက္ၾကေသာၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည္။ သမုုိင္းပါေမာကၡ ေဒါက္တာသန္းထြန္းကလည္း ကေလးၿမိဳ႕ကုုိ ကေလး - ေရာင္း၀ယ္ေရး ေကာင္းတဲ့ေစ်းၿမိဳ႕ လုုိ႔ သွ်မ္းနီသမုုိင္းႏွင့္ တထပ္ ထဲ ေဖၚျပပါရွိပါသည္။

ကေလးၿမိဳ႕၏ သက္တမ္း အမွန္သိႏိုင္ရန္အတြက္ ေရွးေဟာင္း ၿမိဳ႕႐ိုးကို တူးေဖာ္ၿပီး အုတ္ခ်ပ္မ်ားကုိ စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ေရွးေဟာင္း သုေတသနဌာနသို႔ ပို႔ထားေၾကာင္း ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္လိႈင္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

အုတ္ခ်ပ္မ်ားမွာ အလ်ား ၁၂ လက္မ၊ အနံေျခာက္လက္မ၊ အထူႏွစ္လက္ မရွိေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕အက်ယ္အဝန္း၊ ၿမိဳ႕သက္တမ္း စသည္တို႔ကို ေသခ်ာစြာ သိရွိႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ေနၿပီး ၿမိဳ႕သမိုင္းျပတိုက္ ထားရွိရန္လည္း စီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္း၊ ေရွးေဟာင္း ပစၥည္းမ်ား ရွိပါက ကူညီေပးရန္လည္း လိုအပ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္က ထပ္မံမိန္႔ၾကားသည္။

ကေလးၿမိဳ႕ သက္တမ္းသည္ ေကာဇာ သကၠရာဇ္ ၃၂၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆၿပီး ၁၃၂၈ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕သက္ ၁၀၀၀ ျပည့္ပြဲကို ခမ္းနားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တေကာင္းႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ သက္ႀကီးစာေပ ပညာရွင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ကေလးၿမိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕ေလးၿမိဳ႕ကာရံထားျခင္းေၾကာင္း ကာေလးၿမိဳ႕ မဟုုတ္ပါ။ သွ်မ္းနီတုုိ႔တည္ခဲ့ၿပီး သွ်မ္းနီလုုိမဲ့ေခၚေသာ ကပ္ေလ(လီ) ေရာင္း ၀ယ္ေကာင္းေသာေစ်းၿမိဳ႕ ဆုုိတာ သွ်မ္းနီလူငယ္တုုိင္း စြဲစြဲၿမဲၿမဲလက္္ဆင့္ကမ္း မွတ္သြားၾကဖုုိ႔လုုိသည္။

တုုိင္းႏုုိင္းေခၚ သွ်မ္းနီ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးလုုံးကုုိ သွ်မ္းဗမာဆုုိၿပီး ျမန္မာ့စြယ္စုုံက်မ္း နဲ႔ေဖာ္ျပၿပီး ဗမာဇာတ္လည္း တြင္းခဲ့ၾကၿပီးၿပီ။ သမုုိင္းကုုိလည္း ျမန္မာ့သမုုိင္း ျဖစ္ေအာင္လုုပ္ေနၾကျပန္သည္။

သွ်မ္းနီတုုိ႔က ေနာင္ပူေအာင္လုုိ႔ ေခၚေသာရြာကုုိ ဗမာဘုုန္းႀကီးတပါးက ပူေအာင္ဆုုိလုုိ႔ မင္းတုုိ႔ ပူပူပင္ပင္ျဖစ္တာ ပုုိပုုိလွ်ံလွ်ံျဖစ္ေအာင္ ေနာင္ ပုုိေအာင္လုုိ႔ေျပာင္း ဆုုိၿပီးလုုိက္ေျပာင္းခုုိင္းမ်ဳိးတာ မျဖစ္သင့္ပါ…

ေနာင္ပူေအာင္ ဆုုိတာအရင္ရြာႀကီးမျဖစ္ခင္က အဖုုိးေအာင္ေနတဲ့အင္းရွိပါတယ္။ ေနာင္ဆုုိတာ " အင္း" "ပူ" ဆုုိတာအဖုုိး " ေအာင္"ဆုုိတာနာမည္ အဖုုိးေအာင္ရဲ႕အင္းလုုိ႔မဲ့ေခၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ဟုုမၼလင္းမွ ခ်င္းတြင္းျမစ္ေဘးတေလွ်ာက္ ဆန္တက္သြားလွ်င္ ရြာနာမည္မ်ား မ်ားစြာကုုိ စႏွစ္တက်ဖ်က္ဆီးခဲ့တာကုုိေတြ႔ရပါသည္။ ဥပမာ. ဆုုိင္းနမ္႔ ကုုိ ျမန္မာတ၀က္ သွ်မ္းတ၀က္ သဲနမ့္လုုိ႔ေခၚတာမ်ဳိး ပုုတ္ေဆကုုိ ပုုတ္သုုိလုုိေခၚတာမ်ဳိး ေနာင္ပန္သာကုုိ ေညာင္ပင္သာလုုိ႔ေျပာင္းတာမ်ဳိး ဟူးေကာင္းသလႅာမူးဧရာ ျမစ္ႀကီးမ်ားတေလွ်ာက္ သွ်မ္းနီရြာ အင္းအုုိင္မ်ားကုုိ ျမန္မာဆန္ဆန္ လုုိက္ေျပာင္းျခင္းမ်ားရွိေနေသာ္လည္း မည္သုုိ႔ပင္ ေျပာင္းေစကာမႈ ဒီေန႔သွ်မ္းနီလူငယ္တုုိ႔က အမိမိအသံျဖင့္သာ ျပန္လည္ေခၚဆုုိၾကရန္ တုုိက္တြန္းပါသည္။

ဒီေန႔သွ်မ္းနီလူငယ္အေပါင္းတုုိ႔ ငါတုုိ႔သမုုိင္းကုုိ ငါတုုိ႔ လက္ဆင့္ကမ္းဖုုိ႔ အခ်ိန္တန္ပါၿပီ။ မိန္းေကာင္၀္၊ မိန္းယမ္း၊ မိန္းမိတ္၊ ကေန မုုိးေကာင္း၊ မုုိးညွင္း၊ မိုုိးမိတ္လည္းျဖစ္ခဲ့ရၿပီ။ တုုိင္းႏုုိင္းကေန သွ်မ္းဗမာလည္းျဖစ္ခဲ့ရၿပီ။ ကုုိယ့္စကား ကုုိယ့္စာေတာင္ မသင္ရ မေျပာႏုုိင္ေအာင္ျဖစ္ခဲ့ရတယ္ အခုုလုုိပြင့္လင္းလာတဲ့အခ်ိန္ မိတုုိ႔၏သမုုိင္း မိမိစကား မိမိစာေတြကုုိ လက္ဆင့္ သယ္ေဆာင္ၾကပါစုုိ႔လုုိ႔ တုုိက္တြန္းႏုုိးေဆာ္လုုိက္ရပါသည္။

ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

နာနတ္သီးစားမိရာမွ AIDS ျဖစ္

နာနတ္သီးစားမိရာမွ AIDS ျဖစ္အသက္ ၁၀ႏွစ္အရြယ္ ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ နာနတ္သီးစိတ္၀ယ္စားၿပီး ေနာက္ ၁၅ ရက္ၾကာတဲ့အခါမွာေတာ့ ေနမေကာင္းစ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္လုိမွ မသက္သာတဲ့ေနာက္ ဆရာ၀န္ထံမွာ ေဆးကု ေဆးစစ္ခ်က္ယူၾကည့္္တဲ့အခါမွာေတာ့ သူ႕ဆီမွာ HIV ေရာဂါပုိး ကူးစက္ခံေနရၿပီဆုိတာ သိလုိက္ရပါတယ္။ သူ႕မိဘေတြကေတာ့ ဘယ္လုိမွ မယံုၾကည္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီေနာက္မွာ ေကာင္ေလးရဲ႕ မိသားစု၀င္ အကုန္ ေဆးစစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေကာင္ေလးကလြဲလုိ႕ ဘယ္သူမွ HIV ေရာဂါပုိးမရိွၾကပါဘူး။ဒါေၾကာင့္ ဆရာေတြ ေကာင္ေလးကုိ ဘယ္ကေန ဘယ္လုိ ေရာဂါပုိး ကူးစက္ခံရတယ္ဆုိတာ သိဖုိ႕ ေကာင္ေလး ဘာေတြလုပ္ခဲ့၊ သြားခဲ့၊ စားခဲ့တယ္ဆုိတာ ေမးျမန္းၾကပါတယ္။ ေကာင္ေလးဟာ ၁၀ အရြယ္ ကေလးျဖစ္တာေၾကာင့္ မူူးယစ္ေဆး၀ါး၊ လိင္ အေပ်ာ္အပါး လုိက္စားသူလဲ မဟုတ္တာေၾကာင့္အေတာ္စဥ္းစားရက်ပ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ေကာင္ေလး ဘာစားမိသလဲ ဆုိတာ မွတ္မိလုိက္ပါၿပီ။ မွတ္မွတ္ရရ ညေနခင္းတစ္ခုမွာ ေကာင္ေလး အျပင္မွာေရာင္းခ်တဲ့ နာနတ္သီးစိတ္ကုိ ၀ယ္စားမိပါတယ္တဲ့။ခ်က္ခ်င္းဆုိသလိုပဲ ေဆးရံုကေန နာနတ္သီးေရာင္းသူထံ အျမန္သြားခဲ့ၾကပါတယ္။ နာနတ္သီးသည္ရဲ႕ လက္မွာ ဓါးရွရာ သူတုိ႕ေတြ႕ခဲ့ၾကပါတယ္။ စံုစမ္းေမးျမန္းၾကတဲ့ အခါမွာေတာ့ နာနတ္သီးလွီးရင္း သူ႕လက္ကုိ မေတာ္တဆ ဓါးရွသြားတယ္လုိ႕ ေျပာပါတယ္။ ဒါနဲ႕ နာနတ္သီးေရာင္းတဲ့သူကုိ ေသြးစစ္ၾကည့္တဲ့ေနာက္မွာေတာ့ အားလံုး သံသယရိွေနတဲ့အတုိင္းပါပဲ သူ႕ဆီမွာ HIV ဗိုင္းရပ္စ္ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ အေျဖကရွင္းသြားပါၿပီ။ AIDS ေ၀ဒနာရွင္ နာနတ္သီးသည္ရဲ႕ လက္ဓါးရွရာကေန ထြက္လာတဲ့ေသြးက နာနတ္သီးကေနတဆင့္ ေကာင္ေလးဆီကုိ တဆင့္ ေရာဂါကူးစက္သြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ကဲ နာနတ္သီးစိတ္မွာ ေပသြားခဲ့တဲ့ ေသြးကေနတဆင့္ နာနတ္သီး စားသံုးမိသူ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္မ်ား ေကာင္ေလးလုိ ေရာဂါကူးစက္ ခံလုိက္ရပါသလဲ။
ဒါေၾကာင့္ လမ္းေဘးမွာ ေရာင္းခ်တာျဖစ္ေစ၊ အျပင္မွာ ေရာင္းခ်တဲ့ အစားအစာေတြကုိ ၀ယ္စားေတာ့မယ္ဆုိရင္ ဒီအေၾကာင္းအရာေလးကုိ ျပန္စဥ္းစားမိရင္း ဆင္ျခင္ႏုိင္ၾကပါေစ။ သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုသာမက အျခားသူေတြပါ မေမွ်ာ္လင့္ရာကေန ဆုိး၀ါးတဲ့ ေရာဂါေတြ ကူးစက္မခံရေလေအာင္ ဒီအေၾကာင္းအရာေလးကုိ ျပန္မွ်ေ၀ေပးပါဦးေနာ္။


ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/

Share:

ꨬမꨳ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ ꨬမꨳ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ


ꨁဳꨳꨟဝ္း ပီꨳသူိဝ္ꨟꨀ္ꨵမူိင္း ꨁꨯꨳသင္လꨤတ္ꨳꨬꨓꨳပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨁဝ္ ꨀူꨳေꨀဳꨵ ထုိင္တီꨳလꨯꨳေꨀဳꨳꨁꨯꨳယဝ္ꨵ ꨼။ ယဳꨲပꨱꨓ္လုိမ္ꨳ ꨀꨮꨤမ္းေပဳꨳꨬမꨳꨟဝ္း (ꨀꨮꨤမ္းတꨯး) ꨽။ ယဳꨲေပလုိမ္းꨀုင္ꨳေပဳꨳတꨤင္းꨬမꨳ ꨾။ ယဳꨲလိုမ္ꨳ လိꨀ္ꨳလꨤꨯးꨟဝ္းꨬလꨳ ꨟꨀ္ꨵꨁိူဝ္းတꨯးꨟဝ္း ꨓ္ꨮးꨓꨯꨵꨓꨯ လြင္ꨳယ္ꨮꨲေသပူိꨓ္ꨳ ꨀုင္ꨳေပဳꨳꨬမꨳꨟဝ္း ေပဳးေပဳꨳတꨤင္းꨬမꨳꨟဝ္းꨡမ္ꨲ ꨀူိတ္ꨲꨟဝ္းမဳး ꨟဝ္းေꨀဳꨳေတꨡမ္ꨲလꨯꨳမဳးꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨳဝꨓ္ꨳမူိင္းေတဳꨳထုိင္ယꨤမ္းလꨱဝ္ ေပဳးယဝ္ꨵေꨀဳꨳေပဳး ꨟဝ္းမဳးꨀူိတ္ꨲပꨱꨓ္ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨓꨯꨵ ꨟဝ္းꨁꨯꨳဝဳꨳ ꨀꨤမ္ꨲလီေတꨵေတꨵယဝ္ꨳ ꨀြပ္ꨳဝဳꨳ ꨁိူဝ္းတꨯးꨟဝ္းꨡမ္ꨲလိူင္းꨬလꨳ ꨟဝ္းမီးꨅ္ꨮꨟꨀ္ꨵ
ꨀꨓ္။ꨀူꨉ္းꨓဳꨓ္ꨮးꨓꨯꨵꨓꨯ ꨀုင္ꨳေပဳꨳꨬမꨳယ္ꨮꨲေသပိူꨓ္ꨳယဝ္ꨳ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ ။

ယဳꨲေပꨟꨯꨵေတဳꨳေပဳꨳတꨤင္းꨬမꨳ ထြမ္ꨲꨀꨮꨤမ္းေပဳꨳꨬမꨳꨬလꨳ ယဳꨲꨟꨮ္ꨳေပဳꨳꨬမꨳꨟဝ္းလꨯꨳꨅ္ꨮꨡမ္ꨲလီꨅြမ္းꨟဝ္း။ေပဳးꨀမ္ꨵ
ထုိင္ပꨤင္ꨲꨟဝ္းမဳး သူꨅဝ္ꨳမဳး သူꨅဝ္ꨳေတꨟူꨵေꨡဳꨳ ဝဳꨳေꨀဳꨵပꨱꨓ္ꨬမꨳꨓꨯꨵ ယꨤပ္ꨲꨅ္ꨮꨁဳꨳꨟိူဝ္ꨡꨓ္ꨲဝဳꨳꨓꨓ္ꨵ။ꨀူꨓ္းꨀူꨳေꨀဳꨵꨀူꨳေꨀဳꨵꨓꨯꨵ ꨟꨀ္ꨵꨬမꨳလိူဝ္ေသပူိꨓ္ꨳယဝ္ꨳ ꨀြပ္ꨳဝဳꨳ ꨬမꨳꨓꨯꨵလꨯꨳယပ္
ေသ ꨀူိတ္ꨲꨁဳꨳꨟဝ္းꨁဝ္မဳးꨁဳꨳလူး ꨀြပ္ꨳꨓꨯ ꨓမ္ꨵꨅ္ꨮꨬမꨳꨓꨯꨵေတပဳးꨓမ္ေသေပဳꨳေꨡဳꨳ။ꨟꨀ္ꨵꨁဳꨳꨬလꨳ တူꨉ္းꨬမꨳꨟဝ္းꨬလꨳ ꨬမꨳꨟဝ္းꨓꨯꨵ ꨀူိတ္ꨲꨟဝ္းမဳးေသ တြꨓ္ꨳတဳꨲ ꨟꨀ္ꨵꨁိူဝ္းꨟꨀ္ꨵမူိင္း ꨟꨀ္ꨵꨀꨓ္ ယဳꨲလုိမ္းꨀုင္ꨳꨬမꨳ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ ꨵ

I love mom more important everything. Don't be make your mom feel suffer and discourage .You mother is more than important on the world.

ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/

Share:

တိုင္းေၾကာင္ Tai Zhuang

ေၾကာင္သွ်မ္း ေခၚ တိုင္းေၾကာင္(ေၾကာင္ကို သွ်မ္းဘာသာျဖင့္ ထီး ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္)
တို႔သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ကြမ္စီျပည္နယ္(Guangxi)႐ွိ ေၾကာင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ (Guangxi Zhuang Autonomous Region) တြင္အမ်ားဆံုးေနထိုင္ၿပီး
ယူနန္နယ္(Yunnan) ၊ ကြမ္းတံုနယ္(Guangdong)၊ေကြ႔က်ိဳ(Guizhou)၊ ႏွင့္ ဟူနန္(Hunan)ေဒသတို႔တြင္လည္းေနထိုင္ျကပါသည္။ တိုင္းေၾကာင္တို႔သည္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ႐ွိၿပီး စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၁၈သန္း႐ွိသည္။ တိုင္းေၾကာင္တို႔ေျပာဆိုေသာ ဘာသာစကားသည္ သွ်မ္းစကားပင္ျဖစ္သည္။ တိုင္းေၾကာင္ တို႔သည္ ရက္ကန္း ရက္ရာတြင္အလြန္ကြၽမ္းက်င္သည္။ သူတို႔၏ရက္ကန္းရက္နည္း ၅မ်ိဳး႐ွိသည္။တိုင္းေၾကာင္တို႔သည္ သီးခ်င္ဆိုရာတြင္အလြန္ဝါသနာထံုသည္။
သူတို႔၏ အပ်ိဳလွည့္လကၤာသီခ်င္းသည္ သွ်မ္းႀကီး မ်ားႏွင့္ဆင္တူသည္။သူတို႔သည္ တျခားသွ်မ္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံမ်ားတူညီသည္။ အျခားေသာသွ်မ္းမ်ိဳးႏြယ္မ်ားကဲ့သိုပင္ အရက္ႀကိဳက္ၾကသည္။ သူတို႔၏ထူးျခားေသာအရက္ေသာက္နည္းသည္ဝိုင္းဖြဲ႔ကာ တၿပိဳင္တည္း ေျမႀကီးကိုေျခေထာက္ျဖင့္အသံအက်ယ္ႀကီး ျမည္ေအာင္ေဆာင့္ၿပီးတၿပိဳင္တည္းအရက္ကိုေမာ့ေသာက္ျခင္းျဖစ္သည္။
တိုင္းေၾကာင္တို႔သည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မဟုတ္ေပ ပူလိုးထိုး ဟုေခၚေသာ နတ္တစ္မ်ိဳးကို ကိုးကြယ္ ၾကသည္။ တိုင္းေၾကာင္တို႔၏ေဒသတြင္အႏွစ္ႏွစ္အလလ႐ွာေဖြသုေတသနျပဳထားေသာ ေ႐ွးေဟာင္းသမိုင္းဝင္ပစၥည္းမ်ားကို ျပတိုက္တြင္ထား႐ွိသည္။ ကိုယ္ပိုင္စာမ႐ွိစဥ္ ေအဒီ ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ အဂၤလိပ္အကၡရာကို တိုင္းေၾကာင္စာအျဖစ္တီထြင္အသံုးျပဳခဲ့သည္။ ယခုမွာမႈကိုယ္ပိုင္စာ႐ွိေနၿပီျဖစ္သည္။


ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

ရုိးသားေပ်ာ္ရႊင္တဲ. ဘ၀အိမ္ကေလးတည္ေဆာက္ခ်င္တယ္

လူမ်ားလို တုိက္နဲ.ကားနဲ. မေနရရင္လဲ ေက်နပ္ပါတယ္ ေရႊေငြမရွိလဲ တစ္ေန.ရွာတစ္ ေန.စားရရင္လဲ ေက်နပ္ပါတယ္ ေငြမ်ားမ်ားရွိရင္ စိတ္ဆင္းရဲရမယ္။ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္
ရုိးရွင္းတဲ.ဘ၀နဲ. ေအးခ်မ္းတဲ. ဒီအိမ္ကေလးလိုမ်ိဳးေနရရင္ေက်နပ္ပါျပီ။ပိုက္ဆံရွိခ်င္ေငြရွိခ်င္ရင္ေတာ.ဘယ္ေတာ.မွ စိတ္မခ်မ္းသာပါဘူး။တစ္ေန.ျပီးတစ္ေန.စိတ္ဆင္းရဲကိုယ္ဆင္းရဲ ေ၀ဒနာအမ်ိဳးေပါင္းမ်ားနဲ.ခံစားရတယ္။ဒီလိုအိမ္ကေလးနဲ. ေတာထဲသြား
ျပီး ပာင္းသီးပာင္းရြက္ရွာစားမယ္ ေအးခ်မ္းတဲ. ဘ၀တစ္ခုကိုပဲလိုခ်င္ပါတယ္။ကြ်န္ေတာ္ ရန္ကုန္မွာ စီးပြားေရး လုပ္တုန္းက လူတုိင္းလူတုိင္းပဲ ေလာဘ ျကီးပြားလိုစိတ္ရွိျကပါတယ္ဒါေပမဲ. အဲစိတ္ေတြပာာ ကိုယ္.ကိုယ္ကို ျပန္ျပီး ဒုကၡေပးတာပါ။အဲေျကာင္.အလုပ္ကိုမလုပ္ေတာ.ပဲ လူမ်ိဳးအတြက္ လူအမ်ားအတြက္ထမ္းေဆာင္ျပီး ဘယ္လိုပဲေနရေနရပါေစ စိတ္ခ်မ္းသာ ရရင္ျပီးပါျပီ။တုိက္ေတြ ကားေတြ ပိုက္ဆံဘယ္ေလာက္ေပါ.ေပါ. စိတ္မခ်မ္းသာရရင္ လူျဖစ္ရတာ လူမ်ားထက္ေတာ. အေပၚစီးမွာေနႏုိင္ပါတယ္။ဒါေပမဲ. စိတ္ဓာတ္ေရးရာမွာ ကိုယ္.ထက္ေတာ. မသာေတာ.ပါဘူး။ခ်မ္းသာဖုိ.မလိုပါဘူး စိတ္ခ်မ္းသာဖုိ.ပဲလိုတာပါ။ဒါကလဲ ကြ်န္ေတာ္.အယူအဆမူပါလူတစ္ေယာက္နဲ.တစ္ေယာက္ခံယူဆခ်က္ျခင္းမတူပါဘူး။လူေတြကေျပာေျပာပါတယ္ ေငြရွိရင္ အရာရာတုိင္းမွာ လုပ္ခ်င္သလို ေနခ်င္သလိုေနလို.ရတယ္လို.ေျပာပါတယ္ ပာုတ္ပါတယ္ဒါေပ
မဲ ေငြမရွိရင္လဲ ကိုယ္.ဘ၀နဲ. ကိုယ္ေနခ်င္သလိုေနလို.ရသပဲ ကိုယ္.ကုိယ္ကို တန္ဖုိးေနတတ္ရင္ျပီးပါျပီ။ဘယ္ေလာက္ပဲ ျမိဳ.ျကီးမွာ ေပ်ာ္တယ္လုိ.ေျပာေနပါေစတကယ္
ႏွဳိင္းယွဥ္ျကီးရင္ ေတာ.ထက္ေတာ. မမိပါဘူး။ဒါေျကာင္. ဘာမွမရွိခ်င္ရင္ေနပါေစ ဒီလိုဘ၀မ်ိဳး ဒီလိုအိမ္မ်ိဳးေနရရင္ စိတ္အခ်မ္းသာဆုံးပဲ။ဒါေပမဲ. ကိုယ္.လူမ်ိဳးအတြက္ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳးလုပ္ေပးဖုိ.ေတာ.မေမ.ပါနဲ.ေနာ္။ဒီအလုပ္သည္ ေငြထက္တန္
ဖုိးရွိပါတယ္။အဲေျကာင္. အဓိကက စိတ္ခ်မ္းသာဖုိ.ပါပဲ ကြ်န္ေတာ္ျမင္ေတြ.တုိင္း ခ်မ္းသာတဲ.လူေတြက အရာရာေပ်ာ္ရႊင္ျပည္.စုျကတယ္လို.ထင္တာ တကယ္ေလ.လာျကည္.ေတာ. လူေတြပာာ တစ္ခုမပာုတ္ တစ္ခုေတာ. အားနည္းခ်က္ဆုိတာရွိျကပါတယ္။

Sae Hark
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Photo: Once upon a time loi tai leng view picture
Share:

Shan People brief history and photos

Shan people live primarily in the Shan State ( which is the biggest state in Myanmar) and Tai ethnic group of South East Asia, but also inhabit parts of Mandalay Division, Kachin State, and Kayin State, and in adjacent regions of China and Thailand. The Shan are estimated to number approximately 6 million. The capital of Shan State is Taunggyi.ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

Funeral of former Shan leader on Saturday

Khun Thawda with Lt-Col Hsaiwan and Col Hsolane on his right and Col Hsengharn on his left in 1981.

Khun Thawda, who passed away on 30 May, will be cremated on Saturday, 5 June, at Bangkok's Sri Mahathat Temple in Bangkhen district.
Sao Kya Seng

He was born on 30 October 1925 (Friday, Full Moon of 12th Lunar Month, Kawza Era 1287) in Hsipaw to Hkun Awngpa and Sao Wanna, elder sister of Sao Kya Zong, father of Khun Htun Oo, leader of Shan Nationalities League for Democracy; and Sao Kya Seng, the last prince of Hsipaw, who was immortalized in Twilight over Burma by Inge Sargent.
 Dr Ba Nyan

Sao Wanna later married Dr Ba Nyan (1907 - 1969), who became known as the Father of Shan nationalism and Shan modern songs (The Shan anthem was written by him).
Khun Thawda a.ka. Pi Sai Long, Pichai Khunseng and Sao Mawn Zeung, went to school in the United States with his uncle Prince Sao Kya Seng but won his bachelor's degree back in Rangoon in 1956 in Political Science.
Married to Manee Thaiprasert, a Thai of Shan origins in Chiangmai's Fang district in 1960, they had 3 sons together: Seripharb (1960), Pipat (1962) and Issarapharb (1964 - 85). In 1970, he became a news editor for UPI.
In 1981, he was elected as Vice President of Shan State Progress Party, an office he held until the SSPP's armed wing, Shan State Army "North", made peace with Rangoon in 1989.
His greatest contribution to the Shan resistance, according to the late Khun Hsang Wanli, was the art of radio interception.
The following are extracts from The Shan of Burma: Memoirs of a Shan exile by Chao Tzang Yawnghwe and Burma in Revolt: Opium and Insurgency Since 1948 by Bertil Lintner:
 Courtesy: Memoirs of a Shan exile by Chao Tzang Yawnghwe
 Courtesy: Burma in Revolt: Opium and Insurgency Since 1948 by Bertil Lintner

ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

Did Taiwan kill the Shan resistance leader for China?

Sae Hark — One of the biggest mysteries in the history of the Shan resistance was who had assassinated the Shan State Progress Party/Shan State Army (SSPP/SSA)’s most colorful military leader Col Sam Möng (Zarm Mong) in 1978 and why.

In early 1978, he, Lt-Col Pan Aung and a staff officer, Mao Khio, had secretly visited the Shanland United Army (SUA) headquarters in Ban Hintaek, Chiangrai province. They were never see again since, dead or alive.

Later, other SSA leaders working in Thailand were also gunned down by assassins. They included:
Sao Hso Zeung
Sao Hseng Harn
Sao Boon Tai
Sao Zam Lake
Sao Zamka

To the SSA and many others, there was no question who was the main culprit. All fingers pointed to the SUA and its leader Khun Sa. But why did he do it? “Because it was the pre-condition for his release from prison,” was the answer. But no one was able to present evidence to back up their accusation.

Khun Sa, chief of Loimaw Homeguard, was imprisoned in Mandalay, 1969-74. He was released a year after his chief of staff, Zhang Suquan aka Falang “Thunder”, staged a daring operation of kidnapping 2 Russian doctors working in Taunggyi.

Khun Sa, who later became commander-in-chief of the Mong Tai Army (MTA), the merger between the SUA and the Shan United Revolutionary Army (SURA), at first tried to shift responsibility by saying, “Yes, Sam Möng came to Hintaek (now renamed Therd Tai). But why isn’t anyone asking who brought them there?”

He later withdrew this stand and told the Shan monks who visited him at his residence in Homong, “I promise I’ll disclose everything that had happened when freedom comes.”

In the end, it wasn’t him but Falang who made the disclosure, according to a former MTA leader who had surrendered together with him in 1996. “Falang told us in 1995 that he and Lieng Zeun (Liang Zhongying) had re-enlisted in the Kuomintang after Khun Sa was thrown in jail by the Burmese,” he recounted. “It was during the Cold War and without the KMT’s support, they feared the SUA wouldn’t have survived. As a result, they were obliged to carry out instructions from Taiwan.”

One of them was the assassination of SSA leaders, which came about after several members of Taiwan’s intelligence network in China were taken into custody and executed by Chinese authorities. “They were said to have received information written in Chinese from the SSA that had seized a number of documents from a truck at a location between Tangyan and Lashio,” Falang was quoted as saying.

A former senior SSA officer concurred. “It was Sao Sai Awng, an officer from the 1st Brigade of Sao Hso Noom that had made the seizure,” he said. “Nobody read Chinese, so we turned them over to the CPB (Communist Party of China) that in turn turned them over to the Chinese.”

(The names of the sources have been withheld to avert possible inconvenience to them.)

Khun Sa died in Rangoon in 2007 at the age of 73. His former sidekick Falang followed him 4 years later after a brief visit to his homeland Manchuria. He was 84.

ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

ဗမာအစိုးရ၏အုပ္ခ်ဳပ္မူအဆက္ဆက္ Discrimination လုပ္ေဆာင္မူ


အစိုးရသည္ တုိင္းရင္းသားအေရးနဲ. ပတ္သက္လာရင္ အျမဲတမ္း ခြဲျခားဆက္ဆံတယ္။Discrimination အခုႏုိင္ငံေရး အပစ္အခက္ရပ္တဲ.ေနရာမွာလဲ Cease fire တစ္မ်ိဳးျကီးသိပ္ျပီးေတာ. Transparency မျဖစ္ဘူး။အခုပဲမပာုတ္ဘူးေခတ္အဆက္ဆက္ပဲကြ်န္ေတာ္တုိ.ရွမ္းျပည္မွာဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ေတြက အရမ္းမ်ားတာ အင္အားနည္းငယ္မဆုိ အမ်ားျကီးပဲ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ.အစည္းေတြ ဒါေပမဲ. အစိုးရ၏ မူ၀ဒါသည္ တုိင္းရင္းသား တစ္ဖြဲ.ႏွစ္တစ္ဖြဲ. အုပ္ခ်ဳပ္မူ လုပ္ပိုင္ခြင္.မူနဲ. Demand တုိ.ကမတူျကဘူး။ကြ်န္ေတာ္က ရွမ္းဆုိေတာ. ရွမ္းျပည္က အေျကာင္းပဲေျပာေတာ.မယ္။ဦးခင္ညြန္.ေခတ္တုန္းကဆုိရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ. ရွမ္းလက္နက္ကိုင္လဲ အရမ္းကိုမ်ားပါတယ္။ဒါေပမဲ. တစ္ဖြဲ.နဲ.တစ္ဖြဲ. အစုိးရသည္ သေဘာထားခ်င္းထားတာ လုပ္ပိုင္ခြင္.ေပးတာမတူပါဘူး။ကြ်န္ေတာ္တုိ. MTA ေခတ္တုန္းကဆုိ MTA ကျပိဳကြဲျပီလို.ေျပာေတာ. အဲထဲက ဗမာအစိုးရလက္ေအာက္မေနခ်င္တဲ.သူေတြ သူ.ကြ်န္မခံခ်င္တဲ.စိတ္ရွိတဲ.လူေတြကေတာ. Submit မလုပ္ခ်င္တဲ.သူေတြကေတာ. အဲထဲကေနခြဲထြက္သြားျကတာေပါ.ေနာ္ နံပါတ္တစ္ စ၀္ကန္းရြက္ တစ္ဖြဲ.ခြဲထြက္သြားတယ္ ႏွစ္ စ၀္ရြက္ဆစ္ တစ္ခုကြဲထြက္သြားတယ္ ေနာက္ထပ္ တစ္ဖတ္က်န္ပါေသးတယ္ ကြ်န္ေတာ္ သူတုိ.၏ဦးေဆာင္မူနာမည္ မမွတ္ေတာ.လို. ေနာက္ထပ္ေကာရွိပါေသးတယ္ အဲဒါကေတာ. ၀ လူမ်ိဳးေပါ.အဲဒါလဲ ခြဲထြက္သြားတယ္ အဲထဲက ခြဲထြက္သြားတာ ေလးဖြဲ.ေတာင္ရွိေနပါျပီ။ဒါေပမဲ.ခြဲထြက္သြားျပီး အဲခ်ိန္က SSA ဆုိတာ ရွမ္းေျမာက္ ၀မ္းပာိုင္း တုိ.ပဲရွိပါေသးတယ္။အခုေတာ. SSPP/SSA ေပါ.။

ကြ်န္ေတာ္တုိ.ရွမ္းျပည္နယ္မွာ လက္နက္ကိုင္ ရွမ္းဖြဲ.ထဲကဆုိနာမည္ျကီးလာခဲ.တာ စ၀္လြယ္ေမာင္းနဲ.စ၀္ကိုင္ဖ တုိ.က စိန္ေက်ာ.အဖြဲ.ေပါ.ေနာ္။စ၀္ပန္ဖြဲ.တုိ.ျကေတာ. အခု SSPP/SSA ၀မ္ပာုိင္းေပါ.ေနာ္ ေနာက္ထပ္ စ၀္ကန္းရြက္SSNA ေပါ. အဲအဖြဲ.သုံးဖြဲ.ဆုိရင္ ျပန္ျကည္.လိုက္ရင္ ၀မ္ပာုိင္းနဲ. စိန္ေက်ာ.တုိ.ကျငိမ္းခ်မ္းေ၇းအဖြဲ.အစည္း သမားလို. အစိုးရကသတ္မွတ္ေပးပါတယ္။ကယ္ စ၀္ကန္းရြက္
SSNA ျကေတာ. အပစ္ရပ္ျငိမ္းခ်မး္ေရးလဲမပာုတ္ဘူး ဘာမွလဲ သိသိသာသာမေဖာ္ျပဘူး။ အဲထဲက လက္က်န္ စ၀္ရြက္ဆစ္က သူတုိ.အဖြဲ.သုံးဖြဲ.ကိုလာေရာက္စည္းရုံးျပီး ရွမ္းလက္နက္ကိုင္ကို တစ္ဖြဲ.ထဲျဖစ္ေအာင္လုပ္မယ္လို. ေျမာက္ပိုင္းကိုေရာက္လာတာ အဲတုန္းက ဗမာအစိုးရနဲ. စ၀္ရြက္ဆစ္တုိ.နဲ. လုံး၀ အပစ္ရပ္မူမရွိဘူး ေန.စဥ္သလိုပဲ ၁၉၉၆ ခြန္ဆာ လက္နက္ခ်ျပီးေနာက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ပဲ အပစ္မရပ္ခဲ.ဘူး။ေျမာက္ပိုင္းေရာက္လာေတာ. ရွမ္းတပ္မေတာ္ကိုတစ္ဖြဲ.ထဲျဖစ္ေအာင္ လာလုပ္တာ အဲတုန္းကအစုိးရက စ၀္ရြက္ဆစ္အဖြဲ.ကို သူပုန္ ဓားျမ အဖြဲ.လို.သတ္မွတ္ထားတာ ဒီ ၀မ္းပာုိင္းနဲ. စိန္ေက်ာ. တုိ.နဲ. လုံး၀ ဗမာအစိုးရက မူသေဘာထားခ်င္းထားတာ မတူဘူး။ဒီလိုပဲအခုလဲျပန္ျကည္.မယ္ဆုိရင္ အစိုးရက Cease fire တာလုပ္ေနတာ တုိင္းရင္းသားတစ္ဖြဲ.နဲ.တစ္ဖြဲ. ခြဲျခားမူ Discrimination လာလုပ္ေနေသးတယ္။ဥပမာ-အခု ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း SSPP/SSA နဲ. ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ေတာင္ပိုင္း RCSS/SSA ျကေတာ. အခြင္.အေရး Demand မေပးခဲ.ဘူး။အခုျကည္.လိုက္မယ္ဆုိရင္ ဦးခင္ညြန္.လုပ္ခ် ရူပ္လာခဲ.တဲ. ဒီ ၀ UWSA ပန္ဆန္း(ပန္ခမ္း) ၊ မုိင္းလား NDAA-ESS ဒီအဖြဲ.ေတြျကေတာ. အခြင္.အေရးအရမ္းအမ်ားျကီးေပးခဲ.တယ္။အဲထဲက အထူးစပါယ္ရွယ္အခြင္.အေရးရတာ ၀ တပ္မေတာ္ပဲ။အခုလဲ အစိုးရလုပ္တဲ. ျငိမ္းခ်မ္းေရး Cease fire
မွာ UWSA and NDAA-ESS တုိ.ျကေတာ. သပ္သပ္လုပ္တယ္ဗ်ာ။သူတုိ.ဒီအဖြဲ.ႏွစ္ဖြဲ.ကို က်န္တဲ.တုိင္းရင္းသားေတြနဲ. ထုိနည္းသူမဆက္ဆံဘူး Discrimination လုပ္တာေပါ.။ အခု ၀ ကျပည္နယ္အျဖစ္ေတာင္းတယ္ဆုိတာ အမ်ား Desire နဲ.ဆုံးျဖတ္ရမွာေပါ. ကိုယ္တစ္ေယာက္ထဲနဲ.ေတာ.မပာုတ္ပါဘူး။ရွမ္းျပည္လူထုနဲ. ၀ ျပည္နယ္ထဲကတုိင္းရင္းသားတုိ.၏ ဆႏၵကိုေကာက္ခံရမွာေပါ. အဲဒါနဲ.မျပီးေသးပါဘူး လြတ္ေတာ္ထဲလဲ တင္သြင္းရအုံးမယ္ေလ။အစိုးရက ဒီ ၀ တုိ.ကိုအခြင္.အေရးမ်ားမ်ားေပးေလ ေနာက္တစ္ခ်ိန္ျကရင္ ဒီျပသာနာကို ကိုင္သြယ္ဖုိ. အင္မတန္ ခက္လဲ.လိမ္.မယ္လို. ကြ်န္ေတာ္ယုံျကည္ပါတယ္။လိုင္ဇာနဲ. ေလာခီး တုိ.လုပ္တဲ. Ethnic Group Organization ပာာ၀ နဲ. မုိင္းလားတုိ. မတက္လာတာလဲ အင္မတန္ အံ.ျသဖုိ.ေကာင္းပါတယ္။တစ္ခ်ိန္ျက
ရင္ ျမန္မာႏဳိင္ငံပာာ တရုတ္ကိုလြမ္းမုိးမွာကိုစိုးလို.ပါ ကြ်န္ေတာ္တုိ.အခ်င္းခ်င္း Fireလုပ္ေနတဲ.ခ်ိန္မွာ တစ္ဖက္ကလူမ်ားႏဳိင္ငံေတြက ျမန္မာျပည္ကထြက္ကုန္ေတြေတာင္မာသြားကုန္ျပီ။အစိုးရသည္ ရွမ္းျပည္ကလူမ်ိဳးငယ္ေတြကို ခြဲျခားဆံဆက္တာကိုလုံး၀မျကိုက္ဘူး။ ဘယ္တုိင္းရင္းသားေတြမဆုိ Equate လုပ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ဒီ TNLA အဖြဲ.တုိ.ျကေတာ. လူမ်ိဳးေပ်ာက္သြားေအာင္ Eradication လုပ္ျပစ္တယ္။ေနာက္ထပ္အCease Fire လုပ္ဖုိ. အစိုးရလုံး၀ ကမ္းလွမ္းမူမလုပ္တာ WNO WNA တုိ.အဖြဲ.တစ္ဖြဲ.က်န္ေသးတယ္။
အဲဒါေတြလဲ သူတုိ.ကလဲ တုိင္းရင္းသားေတြပဲ တန္းတူညီမွ်မူလုပ္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ အင္အားေတာင္.တင္းတဲ.အဖြဲ.ျကေတာ. အထူးခံစားခြင္.ေပးျပီး က်န္တဲ.အဖြဲ.ငယ္ေတြျကေတာ. ပစ္သတ္တယ္ အဲဒါက မတရားဘူး။အခုခ်ိန္ထိျကည္.ပါလား ၀ တပ္မေတာ္နဲ. အပစ္ခက္ရပ္တာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေတာင္ေက်ာ္လာျပီ။ကြ်န္ေတာ္တုိ.ရွမ္းလူမ်ိဳးျကေတာ. ေန.စဥ္သလိုပဲ ပစ္ခက္မူရွိတာ။ ကြ်န္ေတာ္ထင္သေလာက္ေတာ. ဒီ UWSA/NDAA-ESS တုိ.အဖြဲ.ေတြကလဲ ေနာက္ဆုံးလုပ္ပိုင္ခြင္.ဆုိလဲ ၀ ကမ်ားသြားျပန္ေရာ ဒီ NDAA-ESS အဖြဲ.က ပိုပိုလိုလိုတပ္အျဖစ္ထားျပီး ရွမ္းတပ္ ေတာင္နဲ.
ေျမာက္ျကေတာ. Offensive လုပ္တယ္ ၀ လူမ်ိဳးျကေတာ. အခြင္.အေရးအထူးအျပည္.အ၀ ခံစားရတယ္ ဒါပာာ တစ္ခ်ိန္ျကရင္ အစိုးရ၏ မူ၀ါဒသည္
တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ျပန္သတ္ဖုိ.ပဲသူတုိ.လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို.ထင္ပါတယ္။ျမန္မာႏဳိင္ငံသည္တုိး
တက္မူမစဥ္းစားနဲ.အုံး အရင္ဆုံး အေရးျကီးဆုံးက တုိင္းရင္းသားအေရးပဲ အခုလုပ္ေနတဲ.Cease fire လဲ ရုပ္တိ ကိုမရွိဘူး မရွင္းဘူး။
တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းေျပလည္မူ ျကီးငယ္မခြဲ ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြျပီး တစ္ဦးနဲ.တစ္ဦး တန္းတူမူေပးျပီး ေလးစားျကမယ္ဆုိရင္အခု တုိးတက္ေနတဲ. ထုိင္းႏုိင္ငံ လူမ်ိဳးေတာင္ ငါတုိ.ႏဳိင္ငံထဲ ခိုင္းေစ. လာလုပ္ေနရျပီတကယ္တမ္းဆုိ ထုိင္းသည ္ဗမာလက္ေအာက္ေတာင္ေနဖူးေသးတယ္ ေနာက္ဆုံး။ဗမာျပည္ကပဲ ထုိင္း ႏုိင္ငံထက္နိမ္.သြားတာ။ဘာလုိ.လဲဆုိေတာ. အစိုးရ၏မ်က္လုံးထဲမွာ တုိင္းရင္းသားအေရးကို တန္ဖုိးမထားလို.ေပါ.။ တရုတ္နဲ.ပတ္သက္မူရွိတဲ. လူမ်ိဳးပဲသူတုိ.ဦးစားေပးျပီး Freedom and liberation ေပးတာ။ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ခြဲခြဲျခားျခားနဲ. UWSA and NDAA-ESS တုိ.အဖြဲ.ကို Cease Fire လုပ္တဲ.ေနရာမွာ က်န္တဲ.တုိင္းရင္းသားနဲ. မေရာေႏွာပဲနဲ. သပ္သပ္လုပ္တယ္ဆုိတာကိုက တရားမက်တာ။တုိင္းရင္းသားနဲ. ဆက္ဆံတာတစ္မ်ိဳး။ ဒီတရုတ္လူမ်ိဳးပြား UWSA အဖြဲ.ျကေတာ.ဆံဆက္တာတစ္မ်ိဳး အဲလိုမလုပ္သင္.ပါဘူး။ Equate ပဲျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။

Sae Hark
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com
Share:

*** ရင္နာစရာျကီးပါကြာ တရုတ္နဲ. အိမ္နီးခ်င္းမိတ္ေဆြျဖစ္ရတာ ***

ဒီေန.ဒီအခ်ိန္အထိ ကြ်န္ေတာ္.ရင္ထဲမွာ ခံစားေနရတာ ရင္နာခဲ.တာေတြဆုိတာတရုတ္ျမန္မာႏဳိင္ငံသား စိုင္းေနာ္ခမ္းကို ျမန္မာလူမ်ိဳး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၀န္ျကီး သမၼတ တုိ.ေရွ.မွာအရွင္လတ္လတ္သတ္ျဖတ္ျပေနတဲ.ပုံပာာ အရင္နာဆုံးပါပဲ။အျပစ္ရွိတဲ.သူကို ဘယ္လိုပဲအပစ္ေပးခ်င္ေပးပါ ရွင္းရွင္းေျပာမယ္ ေခြးကိုကိုက္ခိုင္းျပီး နာျကင္တဲ.၀ါဒနာကိုခံစားေအာင္လုပ္ရင္လဲ ရတယ္ေသနတ္နဲ. တစ္ခါထဲ သတ္ျပစ္လိုက္ရင္လဲ ရပါတယ္။အရာရာတုိင္းျကည္.ရက္တယ္ ျမန္မာလူမ်ိဳးစစ္စစ္ တရုတ္လူမ်ိဳး က ေကာင္ေတြက သတ္တ
ယ္ဆုိတာကိုေတာ. လုံး၀ လက္မခံပါ။ျမန္မာျပည္မွာလဲ ဥပေဒရွိတယ္ ျမန္မာျပည္မွာတရားဥပေဒလဲရွိတယ္ ေသရင္ ျမန္မာျပည္ကိုပဲ ေသေစခ်င္တယ္ တရုတ္ဆုိတာ အခုပဲမပာုတ္ဘူး ေခတ္အဆက္ဆက္ပဲ ျမန္မာလူမ်ိဳးကိုေကာင္းခဲ.တာမပာုတ္ပါဘူး ဒီေန.
အခ်ိန္ထိပဲ။ တရုတ္သည္ ျမန္မာေက်းဇူးရွင္ဆုိတာ ဗမာအစိုးရအတြက္ပာုတ္တယ္ဗမာလူမ်ိဳးနဲ. တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအတြက္ေတာ.မပာုတ္ပါဘူး။
တရုတ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏အိမ္နီးခ်င္း မိတ္ေဆြေကာင္းမပာုတ္ပါ။တရုတ္သည္ ျမန္မာျပည္ကို စီးပြားေရးအျဖစ္ပဲျမင္တာ။ဒါေျကာင္.ကြ်န္ေတာ္ တစ္ခုေျပာခ်င္တာေပါ. အခုမင္းတုိ. ၀န္ျကီး ေအာင္မင္း
တုိ. ကိုယ္ေျပာင္ျကီး သိန္းစိန္တုိ. လုပ္ေနတဲ. ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္။တုိင္းရင္းသားနဲ.ဗမာအခ်င္းခ်င္း လုပ္ရင္ေအာင္ျမင္မည္မပာုတ္ဘူး တရုတ္ကိုပါ ေခၚျပီးထက္လိုက္ပါဘာျဖစ္လို.လဲဆုိေတာ. ေနရာတုိင္းမွာ တရုတ္မပါရင္မျပီးလို.ေလ အဲေျကာင္. ေ၀းေ၀းမျကည္.နဲ.ေပါ. ၀ UWSA အဖြဲ.သည္ တရုတ္အစိုးရေျကာင္. အခုထိပဲ ကြ်န္ေတာ္မွတ္မိ.ပါတယ္။ဦးခင္ညြန္နဲ. ၀ နဲ.အေပးအယူတုန္းက အခုထိပဲ မေမ.ႏဳိင္ဘူး။မသိတဲ.လူကေျပာမွာေပါ. ဦးခင္ညြန္.သည္ တုိင္းရင္းသားအေပၚအရမ္းေကာင္းတာ ျမန္မာျပည္ကို ျငိမ္းခ်မ္းေအာင္လုပ္ႏုိင္တာလဲ သူပဲလို.ေျပာျကမွာေနာ္။ဒါေပမဲ. ေသခ်ာျကည္.ျကည္.လိုက္ပါ ဦးခင္ညြန္ရွူပ္လိုက္လို. အခုတုိင္းရင္းသားျပသာနာက အရမ္းကို Confuse ျဖစ္ေနျပီ၀ ဆုိတာပာုိတုန္းက ေျမာက္ပိုင္းမွာပဲရွိတာ ေတာင္ပိုင္းမွာလုံး၀ မရွိဘူး အဲဒါ ဦးခင္ညြန္နဲ. တရုတ္အစိုးရတုိ.ျကား ညွိ.ျပီး လုပ္လိုက္တာ။တရုတ္ကျကား၀င္ေျပာေပးလို.ေပါ.။အဲေျကာင္. ၀ UWSA ေတာင္ပိုင္းေရာက္လာတာေပါ.။ေတာင္ပိုင္းေရာက္လာေတာ. RCSS/SSA ၇ဲ.နားလာခ်ေပးေတာ. ကယ္တပ္ပိုင္းျခင္းနီးေတာ. သူတုိ.လုပ္ခ်လိုက္တာအခုထိပဲ ရင္ထဲက နာစရာေတြရွိေနတုန္း။အဲဒါ တရုတ္အစိုးရ က ျမန္မာျပည္ကို၀င္ေရာက္ ဆုပ္ဖက္ လို.ေပါ.။တရုတ္သည္ ျမန္မာႏဳိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားအေရးမွာလဲ သူလဲအေရးပါတဲ.အခန္းပဲ ဘာလို.လဲဆုိေတာ. ဒီ BGF တုိ. ျပည္သူ.စစ္တုိ.ဆုိတာ တရုတ္ကအျကံေပးလိုက္တာ ျမန္မာႏဳိင္ငံမွာ အခုျဖစ္ေနတဲ. လယ္ယာသိမ္းစည္းမူလဲ တရုတ္နဲ.ကင္းမယ္လို. ထင္ျကလား။
တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ တုိးတက္မူသည္ တစ္၀က္က ျမန္မာျပည္ကပစၥည္းတုိ. သစ္တုိ. မီးတုိ. ေပါ.အရာရာတုိင္းပဲ။ဗမာျပည္မွာျကေတာ. တရုတ္ျပည္ကရလာတဲ. တုိးတက္မူက ဘာရွိသလဲလို. ေမးခ်င္လိုက္တာ။ပာိပာိ ဘာရမွာတုန္ျကက္တုပ္ေကြးတုိ. လူကုန္ကူးမူတုိ. မီးေလာင္ပုန္းနဲ. ေလးလုံးေရာဂၤါတုိ.ပဲရတာပါ။စဥ္းစားျကည္.လိုက္ရင္ ရင္နာစရာေတြအမ်ားျကီးပဲ။ျမန္မာျပည္၏ Investment အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ ျကည္.လိုက္ေလ မန္းေလးဆုိ ရင္ ဗမာျပည္ေတာင္မပာုတ္ေတာ.ဘူး တရုတ္ျပည္ျဖစ္သြားျပီ ေျမာင္းနား လမ္းေဘးနား ကန္.သတ္နယ္ေျမ က်ဴးေက်ာ္ေျမေတြမွာျကေတာ. ဗမာအိမ္နဲ. တုိင္းရင္းသားအိမ္ပဲ သယံဇာတထြက္တဲ.ေနရာတုိင္းပာာ တရုတ္ကိုမလြတ္ဘူး။ေသခ်ာစဥ္းစားေစခ်င္ပါတယ္ျမန္မာျပည္က လူျကီးအေပါင္းတုိ. တရုတ္သည္ ျမန္မာျပည္၏ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမပာုတ္ပါ။တစ္ေန.နဲ.တစ္ႏွစ္ အစားအစာကေနတစ္ဆင္.သတ္ျဖတ္ေနတာကိုလဲ ရွိေနတာ။အခုလဲဲျကည္.ပါလားUWSA သည္ တရုတ္ျပည္၏ျမိဳ.သစ္ျပည္သစ္ျဖစ္ေနျပီ မနာလိုလို.ျဖစ္တာမပာုတ္ပါဘူးတိုင္းရင္းသားထဲမွာ ၀ လူမ်ိဳးေတြ ပဲဦးေဆာင္မယ္ဆုိရင္ လက္ခံတယ္ ဒါေပမဲ.အားလုံးပာာ တရုတ္ေတြျကီးပဲ။ တရုတ္ေငြသုံး တရုတ္စကားေျပာ အကုန္လုံးတရုတ္ေတြပဲ။အဲဒါက ဦးခင္ညြန္. Confuse ခဲ.လို.။ ၀ တပ္မေတာ္ UWSA ေတာင္ပိုင္းေျပာင္းသြားဖုိ.ဆုိလဲ ဦးခင္ညြန္. ဗမာအစိုးရ ကိုယ္တုိင္ ကားေတြဘာေတြစီစဥ္ေပးခဲ.တာေလ။မွတ္မိ.ျကရဲ.လားမသိဘူး အဲဒါလဲ တရုတ္အစိုးရ၏ ၀င္ေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ ၀င္ေရာက္ ဆုပ္ဖက္မူေျကာင္ေပါ.။ဗမာျပည္ကို ကုလားျမိဳမယ္လိုမစဥ္းစားနဲ.အုံးအရင္ဆုံး တရုတ္ကျမိဳေတာ.မွာ ကုလား အိႏၵယကလူေတြ ငါတုိျပည္ကို တရုတ္လူမ်ိဳးလို မလုပ္ခဲ.ဘူး။မသတ္ဘူး။
မညာစားဘူး။ျမန္မာျပည္ကိုစီးပြားအျဖစ္မျကည္.ဘူး။
အခု တရုတ္က စိုင္းေနာ္ခမ္းကိုသတ္လိုက္တယ္ဆုိတာ သူႏဳိင္ငံတကာကို ျပခ်င္လို.ပါ ငါပာာ ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္ေလာက္အာဏာရွိသလဲ ဘယ္ေလာက္လြမ္းမုိးမူရွိသလဲဆုိတာကိုျပလိုက္တာပဲ။အစိုးရကိုေတာ. သူအုပ္ခ်ဳပ္ Power ရွိတာပါ ျမန္မာျပည္ ဗမာလူမ်ိဳးနဲ. တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအတြက္ေတာ. လုံး၀ လက္မခံဘူးပဲ။ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ယခု Conflict ကိုျကည္.မယ္ဆုိရင္တရုတ္စီးပြားေျကာင္. ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္တာ ကခ်င္အေရးဆုိတာလဲ Gas ပိုက္လိုင္းေျကာင္. စစ္ျဖစ္တာ SSPP/SSA တုန္းကလဲ ထုိနည္းပဲ တရုတ္စီးပြားကိုကာကြယ္ဖုိ.
တုိက္တာ လူမ်ား လူမ်ိဳးေကာင္းစားဖုိ. ကို္ယ္.လူမ်ိဳးညီအစ္ကိုယ္ခ်င္းခ်င္းသတ္ျဖတ္စရာမလိုပါဘူး။ယခုထိပဲ Gas ပုိက္လိုင္းရွိတဲ.ေနရာတုိင္းပဲ စစ္ျဖစ္ေနတာ။တရုတ္ေျကာင္. ျမန္မာျပည္ကိုမတုိးတက္ႏုိင္ေအာင္လုပ္ခဲ.တာပါ။တရုတ္လူမ်ိဳးသည္ ျမန္မာျပည္ကိုစစ ၀င္လာတုန္းက ဘာမွမရွိဘူး ျပန္သြားရင္ ေရြေတြ ေက်ာက္ေတြ ေငြေတြ တုိက္ေတြကားေတြ သယ္သြားႏုိင္တာ။ျမန္မာလူမ်ိဳးျကေတာ.ဘာျဖစ္သလဲသိလား လမ္းေဘးကသူေတာင္းစားျဖစ္သြားျပီး မိန္းခေလးျကေတာ. ျပည္.တန္ဆာမ Prostitute ျဖစ္သြားေရာ ေနာက္ဆုံး ျမန္မာျပည္က သယံဇတမကာ ျမန္မာမိန္းခေလးပါယူလိုက္တာ။ရင္နာစရာျကီးေတြပဲ ေရးလိုက္မယ္ဆုိရင္ ဘယ္ေတာ.မွ ျပီးဆုံးမွာမပာုတ္ပါဘူး တရုတ္ကကြ်န္ေတာ္တုိ. ျမန္မာလူမ်ိဳးအေပၚလုပ္ရပ္ေတြကို။ ေတာင္ေတြ. တရုတ္ေရာက္ ျမစ္ေတြ. တရုတ္ေပါက္ ဒီလိုပဲ ဘယ္ေနရာမွာျကည္.ျကည္. တရုတ္မရွိတဲ.ျမိဳ.ဆုိရွားျပီ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တရုတ္က ေနရတုိင္းလိုလိုပဲ ဗမာစကားတစ္ခြန္းမွေတာင္မေျပာတတ္ရင္ေတာင္ျမန္မာျပည္လာရင္ အ၇မ္းေတာင္ေကာင္းစားေသးတယ္။ျမန္မာမိန္းခေလးမ်ားတရုတ္စကားမတတ္ပဲနဲ. တရုတ္ျပည္ကိုသြားျကည္.ပါလား ေခြး၏မယားေတာင္ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္။ရင္နာစရာျကီးပါကြာ တရုတ္နဲ. အိမ္နီးခ်င္းမိတ္ေဆြျဖစ္ရတာ။


Sae Hark / ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

ꨁ္ꨮꨳꨟူꨵꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨳꨅ္ꨮ ꨀူꨓ္းꨟꨱတ္း ပီꨲတူꨵꨅိတ္ꨲ (Public Military)


သူꨁဝ္ေတꨡဝ္ꨀꨤꨓ္ꨳ မူိင္းေသꨟꨱတ္း Business ꨀူꨉ္းယဝ္ꨳꨟဳး။သူဝူꨓ္ꨵ ဝꨯꨵဝဳꨳသူေတꨟꨱတ္းꨟူိဝ္? ေတꨁိုꨓ္းေတဳꨳသူꨳ ꨟꨱတ္းမူိꨓ္ꨳꨓꨓ္ DKBA ꨁဝ္ယူꨲꨟဳး ? သူꨅဝ္ꨳꨟꨀ္ꨵꨁိူဝ္းေတꨵေတꨵ
ယူꨲꨟဳး ꨟဝ္းꨁꨯꨳꨟူꨵ ꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨳꨅ္ꨮသူꨅဝ္ꨳꨁဝ္ေတꨵေတꨵယဝ္ꨳ။ꨡမ္ꨲꨓꨯေꨀဳꨳမီးꨟိူꨓ္း မီးꨀဳး ꨓ္ꨮးဝꨱင္းေသ ꨡမ္ꨲ ꨁꨯꨳꨕꨤတ္ꨳယဝ္ꨳꨟဳး။ ꨀြပ္ꨳꨟဝ္းꨟꨱတ္းꨅူိဝ္ꨵꨓꨯတိꨵတိꨵယဝ္ꨳ ꨟဝ္းꨡမ္ꨲ မီးတꨤင္းꨁိုꨓ္ꨳယ္ꨮꨲ တူꨉ္းꨬလꨳꨓ္ꨮးမူိင္းတꨯး ဝဳꨵ ꨓꨯꨵꨁဝ္ꨡꨰꨓ္ꨳꨟꨰင္းယ္ꨮꨲ ေသပိုꨓ္ꨳယဝ္ꨳ။ꨅူမ္း S.S.S ꨁဝ္ေꨀဳꨳပꨱꨓ္ဝဳး ꨅူမ္း ဝꨤꨓ္ꨳပꨤင္ꨲ ေꨀဳꨳပꨱꨓ္ဝဳꨵ (မုိင္ပန္ျပည္သူ.စစ္) တꨯးꨟဝ္းသမ္ꨵꨡမ္ꨲမီး သင္။ꨟဝ္းꨁꨯꨳꨟူꨵ ꨓ္ꨮးꨀꨤင္ꨳꨅ္ꨮ ꨅုမ္းꨡꨓ္ꨟꨱတ္း ပီꨲတုူꨵꨅိတ္ꨲ (Public Military) ꨁဝ္မူိꨓ္ꨓꨯ ꨅုမ္း မူိင္းꨁိူဝ္း (Public Military No 1) ၊ သꨰင္ꨀꨰဝ္ꨵ (Public Military No 2) ꨬလꨳꨅုမ္း
ꨀဳꨲလိ (Public Military No 3) လိူဝ္ေသꨓꨯꨵ သမ္ꨵမီးထꨰင္ꨳ ꨀဳꨲလိထြꨯꨵ ꨁဝ္ ꨅုမ္း သုိꨀ္းတꨯး ꨀꨰင္းတြင္ꨳꨁဝ္ ꨁဝ္ꨅုမ္းတꨯးꨟဝ္းꨓꨯꨵ ေတꨟꨱတ္းသင္ ယိပ္း ꨀြင္ ေသယဝ္ꨵ သမ္ꨵေတယုိဝ္းꨕ္ꨮ ꨡမ္ꨓꨓ္ေꨀဳꨳꨁိုꨓ္းယုိဝ္းတꨯး မꨤꨓ္ꨳေတꨵ ꨁဝ္ꨡမ္ꨲ ꨟတ္းယိုဝ္းယဝ္ꨳ။ꨅုမ္းꨟဝ္းတꨯးꨟဝ္းမဳးꨕြမ္ꨵꨀꨓ္ꨬလꨳ ꨟဝ္းေတေပဳး Bumar Government ယ္ꨮꨲယဝ္ꨵ မီးꨟဝ္းꨀူꨉ္းယဝ္ꨳတပ္ꨵသုိꨀ္းယ္ꨮꨲ ေသပိူꨓ္ꨳ။ꨀြပ္ꨳသင္သူꨁဝ္သမ္ꨵ ꨡဝ္ငိုꨓ္းတီꨳꨀူꨓ္းမူိင္းေသသမ္ꨵ ꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းꨅြမ္း ꨅြမ္းꨓꨓ္ ပူꨲꨟဝ္းꨓꨤꨯး ꨟဝ္းꨟꨱတ္းဝꨯꨵလဳꨳ။ေပဳးꨡဝ္ငိုꨓ္ꨳꨀူꨓ္းမူိင္းလူဝ္လꨯꨳꨅြꨯꨳꨀꨤꨓ္ꨳꨀူꨓ္းမူိင္း လူဝ္လꨯꨳေမဳꨳꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨳပꨓ္ꨀူꨓ္းမူိင္း။ယဳꨲꨟꨱတ္းꨓဳ ယိပ္း ꨀြင္ ယဝ္ꨵတဳꨲယိုဝ္း မဳ ဝဳꨳ သူိဝ္ဝဳꨳ ꨟိꨟိ။ေပဳးꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨳမူိင္းေတꨵေတꨵ ေတဳꨳလꨱဝ္ꨓꨯꨵ မီးꨕြꨓ္းလီတြꨓ္ꨳတဳတꨯးꨟဝ္းယဝ္ꨳ။ ယဳꨲေပ ယူꨲꨓ္ꨮးဝꨱꨓ္းေသ ꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨳ Business ꨀူꨉ္း။ေပဳးသူꨡမ္ꨲꨁꨯꨳꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨳဝꨤꨓ္ꨳမူိင္းေꨀဳꨳ ꨀꨮဳꨲယြမ္ꨵပꨓ္မꨤꨓ္ꨳꨬလꨳꨀြင္ သူꨀြပ္ꨳꨓꨯ ꨅဝ္ꨳယြတ္ꨳသုိꨀ္းꨡမ္ꨲꨁꨯꨳဝꨯꨵ ပီꨲတူꨵꨅိတ္ꨲ ယဝ္ꨳ။ꨡဝ္ငိုꨓ္းꨀူꨓ္ꨳမူိင္းေသ သမ္ꨵꨡမ္ꨲꨟꨱတ္းသင္ပꨓ္ꨀူꨓ္းမူိင္း ꨟူꨵတူဝ္ေသ လီꨡꨤꨯတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲလဳꨳ။ꨟဝ္းꨟꨱတ္းꨀꨤꨓ္ꨳဝꨓ္ꨳမူိင္း လꨤတ္ꨳယဝ္ꨵ လူဝ္ꨟꨱတ္းꨅြမ္း ေပဳးပꨱꨓ္တꨤင္းꨓဳꨳꨀူꨓ္းတꨤင္းꨓမ္ေတꨵ ဝဳꨳ ꨀဝ္ꨟꨀ္ꨵꨁိူဝ္း ꨀဝ္ꨟꨀ္ꨵမူိင္း ꨀဝ္ꨟꨀ္ꨵ
မူိင္းတꨯးꨬလꨳ ပီꨳꨓြင္ꨵတꨯး ꨀူꨉ္းꨓဳ လꨤꨯးꨟꨱတ္းမ္ꨮးသမ္ꨵ ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳလꨤꨯးမꨓ္း။ꨟဝ္းပꨱꨓ္ေꨀဳꨵ ꨅꨯးလူး ေပဳးꨟဝ္းလꨤတ္ꨳေပဳးꨟဝ္းပꨱꨓ္လꨯꨳꨅြင္ꨲလꨤတ္ꨳꨬလꨳ ေပဳးꨡမ္ꨲပꨱꨓ္လꨯꨳယဳꨲေပလꨤတ္ꨳꨟဝ္းလီꨡꨤꨯꨀြပ္ꨳသူꨅဝ္ꨳꨡိူဝ္။ꨁဳးꨟဝ္း တꨰမ္ꨳꨅူိဝ္ꨵꨓꨯ ꨡမ္ꨲꨅ္ꨮꨳဝဳꨳ ꨟဝ္းပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္းꨅင္ꨳꨀꨓ္ ꨁꨯꨳꨟꨮ္ꨳꨟူꨵပြင္ꨳꨅ္ꨮꨀꨓ္ꨬလꨳ ꨁဝ္ꨳꨟဳꨀꨓ္ꨡိူဝ္။ꨕြꨓ္းလီꨓꨯꨵ လꨯꨳꨀမ္ꨵလꨱဝ္ꨀူꨉ္းꨡမ္ꨲလꨯꨳသြင္ꨲပြင္ꨳ။ꨀူꨓ္းမူိင္းတꨯးꨟဝ္းသမ္ꨵ ꨡမ္ꨲ မီးငိုꨓ္းꨡမ္ꨲ မီးꨓမ္ꨵ ေပဳးꨁꨯꨳတꨤꨯယဝ္ꨳသူꨅဝ္ꨳꨁဝ္သမ္ꨵ ꨡဝ္ငိုꨓ္းပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးေသ ေပဳးꨟꨱတ္းꨕြꨓ္းလီတူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨬလꨳ ꨓꨤင္းꨬမးꨀူꨉ္းေတꨵ ꨁဳꨳꨟဝ္း ꨡꨤꨯတင္ꨲ သူေတꨵေတꨵယဝ္ꨳေꨀဳꨵသုိꨀ္းꨅဝ္ꨳꨁဝ္ꨁဳꨳ။ꨅုမ္းတꨯးꨟဝ္ꨳေပဳးꨟဝ္းမဳး
ꨕြမ္ꨵꨀꨓ္ တꨤင္းမူတ္းမူတ္း တပ္ꨵသုိꨀ္းမꨤꨓ္ꨳယဝ္ꨵ ꨟဝ္းꨀူꨉ္းယဝ္ꨳ ꨟꨰင္းသုိꨀ္းေတယ္ꨮꨲေသပိူꨓ္ꨳꨀြပ္ꨳꨟဝ္းꨡမ္ꨲ မီးꨟꨰင္းသုိꨀ္းꨬလꨳ သုိꨀ္းꨀူꨓ္းယဝ္ꨳ ꨅုမ္းꨓုိင္ꨳယဝ္ꨵ ꨅုမ္းꨓုိင္ꨳယြꨓ္းꨁꨯꨳꨡဝ္ မူိင္းတꨯး ꨁꨯꨳꨕꨤတ္ꨳꨡြꨀ္ꨲ ꨓ္ꨮးမူိင္းတꨯးꨟဝ္းꨀူꨳꨅုမ္းꨅုမ္း သင္တꨯးꨟဝ္းꨕြမ္ꨵꨀꨓ္လူးꨅြင္ꨲမꨓ္းေတꨵပꨱꨓ္မဳးꨅူိဝ္ꨵꨓꨯ ꨟိူဝ္လဳꨳ ဝူꨓ္ꨵတူꨉ္းꨬလꨳ ။ ꨀြပ္ꨳဝဳးတူꨉ္းပူꨓ္တူဝ္ꨅဝ္ꨳꨀဝ္ꨲꨀူꨉ္းယဝ္ꨳ ꨡမ္တူꨉ္းꨓဳꨳလိꨓ္မူိင္းတꨯးꨟဝ္း ယ္ꨮꨲꨟဳ လꨱꨀ္ꨵ ။ ဝꨯးꨓꨯꨵမဳး ꨟဝ္းꨀူဝ္တꨯးꨟဝ္းလꨯꨳꨁိုꨓ္း ယြꨓ္းတꨤင္းꨅြꨯꨳထꨱင္ꨳတီꨳ ꨅုမ္းꨅိူဝ္ꨵꨁိူဝ္းတꨯးꨓ္ꨮးမူိင္းတꨯးꨟဝ္းꨀူꨉ္းယဝ္ꨳ။ပူꨲ ꨟဝ္းꨓꨤꨯးꨟဝ္းေတꨵ ꨟꨱတ္းမဳးပꨓ္ လီလီယဝ္ꨳ ꨓꨯꨵ ယဝ္ꨵပꨱꨓ္မူိင္းတꨯးꨟဝ္း တြꨓ္ꨳတဳꨲလုꨀ္ꨳꨟဝ္း
လꨤတ္ꨟဝ္းယူꨲ ꨁဝ္ꨟꨱတ္းမဳးပꨓ္ယဝ္ꨵ ꨀမ္ꨵꨟဝ္းမဳး ပဳးလိူတ္ꨳတꨯးယူꨲ ေꨀဳꨳသမ္ꨲ ꨡမ္ꨲꨟꨀ္ꨵꨀꨓ္ သမ္ꨵꨡဝ္ꨀꨓ္တꨯꨤ ေပꨵꨀိꨓ္ꨳꨀꨓ္ꨀူꨉ္းꨓꨯ ပူꨲꨟဝ္းꨓꨯꨤးꨟဝ္း တꨤꨯꨀꨮဳꨲေꨀဳꨳ ေတꨡမ္ꨲꨟြတ္ꨳတီꨳလီ ။ꨀြပ္ꨳဝဳꨳ ပꨤꨓ္ꨟဝ္းမဳး ꨡမ္ꨲမီးꨓမ္ꨵꨅ္ꨮꨟꨀ္ꨵꨁိူဝ္းေတꨵေတꨵ ပꨱꨓ္ꨀူꨓ္းꨟꨱတ္းꨀိꨓ္ꨳꨀꨤꨓ္ꨳဝꨓ္ꨳမူိင္းꨀူꨉ္း။မဳးꨬလꨳꨟဝ္ꨳꨕြမ္ꨵꨀꨓ္ ေပဳးꨀူဝ္မူိင္းတꨯးꨟဝ္း ꨟꨤꨯ ေꨀဳꨳ ေꨀဳꨵသုိꨀ္းꨅဝ္ꨳꨁဝ္။

တꨰမ္ꨳ ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း (ꨁꨮꨤင္းပꨓ္ꨡီꨵꨓုိင္ꨳသင္ꨁဳꨳတꨰမ္ꨳꨕိတ္း)
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

Partying with One of Burma's Largest Rebel ArmiesFor two hours we've been winding through a dirt track in Thailand’s Daen Lao mountains. The driver's taking it fast, trying to avoid the six Royal Thai Army checkpoints stretched between the Thai village of Pang Mapha and the Burmese border. To avoid potential diplomatic spats, Thai soldiers – we've been told – are on strict orders to stop foreign journalists from slipping across the border.

Not long after crossing into Burma, a guard nods us through an outpost flying the flag of Shan State, a partly autonomous region in the east of the country. Below us is the town of Loi Tai Leng, the mountain headquarters of the Shan State Army - South (SSA-S), one of the largest of a myriad of ethnic armies that have been fighting the Burmese government for more than 65 years – the world’s longest-running civil war


 We approach the base and our guides perk up, watching as the narrow road to nowhere transforms into a frenzy of swaying soldiers, sentries, costumed dancers and monks. Guerrillas drink in tarpaulin stalls, villagers throw darts at balloons and women hawk rebel merchandise. Near the base's entrance, children bounce in an inflatable castle as live music reverberates off the dark surrounding mountains.

Dressed in American digital camouflage, Lt. Col. Yawd Muang – head of the rebel army’s department of foreign affairs – greets us, welcoming us in on the night before Shan National Day. "The name of this place," he says, "means the 'Mountain of Shan Light.'"

Commanding a force of about 6,000, the SSA-S and its political wing, the Restoration Council of Shan State (RCSS), represent the Shans, a Tai-speaking ethnic group that's closely related to the people of Laos and Thailand. Numbering about five million in Burma, they mostly live in their eponymous Shan State, a mostly rural area rich in timber, gold, gemstones and opium.

The Shans began their fight for autonomy shortly after Burma’s 1962 coup d’état, which ushered in an era of brutal military rule that is only now just beginning to unravel.

The Burmese government still controls many of Shan State’s major towns, but the borderlands and the jungle belong to the SSA-S and an isolated (and separate) Shan State Army North (SSA-N). The SSA-S and the SSA-N both signed ceasefires with Burma’s new, post-junta government in December of 2011 and January of 2012, but deadly clashes between Shan and Burmese forces still continue.


On the 7th of February – Shan National Day – Loi Tai Leng's flag-lined parade ground is full of people in bright costumes, monastic robes and camouflage. They’ve come from all over Thailand and Burma for the SSA-S’ four-day party, the second the army has hosted.
The celebration kicks off with military drills; new recruits with painted faces and mohawks bench-press logs, commandos rappel from a tower before swooping across the grounds, and there’s a mock hostage rescue mission peppered with gunfire and explosions. Drills turn into parades, marches and speeches. Standing in tight rows, soldiers pass out under the blinding sun.
Decked out in tinted glasses and a flashy orange Shan suit, long-time SSA-S leader Lt. Gen. Yawd Serk addresses his men.
"We are chained by the rulers of this country," he says from a stage filled with Shan dignitaries and other ethnic army leaders. "If we want rights and democracy, we must seize them!"


Later, in a private interview in his simple but airy mountaintop villa, Yawd Serk says that he trusts Burma’s president and the government’s reformist agenda. "The ceasefire was signed between the RCSS and the government, but the clashes are between our troops and the Burmese military," he tells me. "We think there might be some problems between the Burmese government and military."
In the face of continued fighting, however, Burma’s government is pushing to sign a new nationwide ceasefire with the country’s armed ethnic groups.
I ask some of the Shans at Loi Tai Leng how they feel about this. "President Thein Sein is still a snake," one officer tells me. Once a junta general, Thein Sein ditched his medal-heavy uniform for drab business suits when Burma created a "civilian" government in 2011. The officer continues: "The snake only changed his skin."


Amid the crowd of Shans, the few foreigners who made it up to Loi Tai Leng all stand out. There’s a Canadian photojournalist, an older French writer, a clutch of Christian aid workers, an American reporter from the Myanmar Times, a random dude in tie-dye, the photographer for this story and me.
Standing near the stage, I see another foreigner. He’s watching the drills and speeches, arms folded across his chest. Tall, rigid and lean, he wears head-to-toe black: combat boots, cargo trousers, jacket, sunglasses and a cap pulled over his closely-cropped silver hair. Let’s call him Frank.
I ask Frank what he does. "Oh, I help these guys out from time to time," he says, cryptically. Frank eventually tells me that he used to train Thai commandos in the 1970s – kids rounded up from Bangkok slums, then handed uniforms and M16s. He says he fought alongside them in America’s secret war in Laos. "Those were the good ol’ days," he says. "We’d build morale in bars and brothels. Back then, no one had to worry about AIDS."
The speeches end, and to the sound of booming drums the soldiers march past the stage. They carry AK-47s, old carbine rifles, M16s and M60 machine guns. As they leave, a monk sprinkles them with holy water.In the afternoon, we explore the base. Lookouts on the mountains surrounding Loi Tai Leng stare out into territory controlled by the Thais, the Burmese and the heroin and amphetamine-peddling United Wa State Army, the country's largest armed group. Within the base, officers’ villas boast sweeping views of the surroundings. The simple houses of military families and IDPs from the Shan diaspora, who have fled war-scarred villages elsewhere, cling to slopes or sit nestled in lush valleys.
The IDPs we speak to tell of murder, rape, razed villages, land seizure and arbitrary detentions. Visitors from within Burma talk about their long journeys to reach the Shan base, and how they had to lie their way through Burmese checkpoints.
Although Burma has supposedly become a democracy, many say that little has changed in their outlying communities. If they're caught on their return from Loi Tai Leng, they can be fined or imprisoned for visiting the base under Burma’s severe Unlawful Associations Act.
"The risk is worth it,” one woman says of her four-day trip. “Here, we feel free.”


Loi Tai Leng has a clinic, a general store, a prison, a handful of noodle stalls and a boarding school. The clinic and the school receive NGO assistance, and the school – which houses hundreds of students from all over Shan State – is one of the only places in Burma where Shan language and culture can be freely taught. Most supplies for the base are carted in via neighbouring Thailand, highlighting the deep (but unspoken) relationship between the Shans and their neighbours.
The base even has two museums; one tells the story of the Shan people, the other the history of opium. The former is filled with portraits of mythical warriors and 20th century generals. The latter’s walls are decorated with photos of blooming opium fields and downloaded images of crusty dope fiends.
The SSA-S, however, is trying to get away from that. The group emerged from the ashes of the Mong Tai Army (MTA ) – which, for decades, was one of the world’s largest producers of opium and heroin – after its drug lord leader surrendered to the Burmese in 1996. The SSA-S says that it has long been dedicated to eradicating drugs in Shan State, and has even formed a partnership with the United Nations Office on Drugs and Crime – though poppy cultivation has been on the increase in Shan State for the past six years.


Night falls on Loi Tai Leng, and Freedom’s Way takes the stage. This band of SSA-S generals, colonels and majors play through a catalogue of Western songs that have been retooled into nationalistic anthems. Their covers range from Neil Young’s “Like a Hurricane” to rock renditions of standards like “Mine Eyes Have Seen the Glory”. The soldiers know all the words.
Dressed in black fatigues and a beret, Chairman Yawd Serk works the crowd, passing out bottles of locally-distilled rice wine. The soldiers go wild, drinking and dancing in a blur of camouflage. Civilians and traditional dancers twirl on the periphery while armed guards keep watch. A cold wind whips dust across the ground, and when soldiers collapse from drink they’re dragged into the dark to recover.


"I’m not afraid of the Burmese!" a new SSA-S recruit shouts, swaying on his feet. He looks like a kid – many do – but swears he’s 18. "I joined because the Burmese have invaded our land!"
A group of Buddhist monks hang back, taking everything in. "This is good," says one, smiling. "We want peace and we love our Shan nation."
"Do you think the Burmese army parties like this?" I ask Lt. Col. Yawd Muang as he bobs around with a group of traditional dancers. He shakes his head: "No."


The morning after the party, the base is silent. Vendors pack up their noodle, beer and T-shirt stalls, while stray dogs scavenge among the piles of litter. Little novice monks run around, playing war with toy assault rifles, while weary soldiers shuffle back into the mountains. At the guard post in front of Chairman Yawd Serk’s villa, an armed sentry yaks up last night’s booze.
We make our way to Yawd Muang’s house, where he’s holding court on his terrace with a group of Shan leaders. They’re drinking rice wine and eating chicken wings. Out back, a soldier plays with a baby monkey that’s tethered to a tree. The monkey has a hard-on; the soldier flicks it and laughs.
A Buddhist monk for 14 years, Yawd Muang disrobed and joined the SSA-S in 1998. "My home and village were burned down, and my grandfather was killed by the Burmese army," he says. "We, as Shans, have a responsibility to defend our land."


Yawd Muang is articulate but concise. His job is to garner international recognition and support for the Shan cause, as well as being involved in protracted peace negotiations with the Burmese government. Because of this, he’s very careful about what he says. Mumbles, slight nods and cold stares answer questions like: "Are the Thais providing military support?", "What are your sources of funding?", "How many troops does the SSA-S have?" and, "How can you trust the Burmese ceasefire negotiators?"

"We know the peace process is difficult," he says, finally, "but we’re trying to do what we think is best for our people."
The photographer asks him to pose for a final photo. Yawd Muang steps behind his house, smiles for a few portraits, then removes his pistol from its holster and aims it at the mountains.
"Now point the gun at me," the photographer says.
Yawd Muang frowns and reholsters his Glock. "Don’t make me look like a terrorist."


ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
ShanStateDefenceArmy

>>> thank you Come visit again kha <<< 
 
Share:

မစ္စတာဘင္းရဲ႕ ေလယာဥ္မွဴး ျဖစ္ခဲ့ဖူးပံု


မစ္စတာဘင္းကို လူတိုင္းက အလြဲလြဲအေခ်ာေခ်ာ္ေတြခ်ည္း လုပ္တတ္တဲ့ သူပဲလုိ႔ ဇာတ္လမ္းေတြ႔ၾကည့္ျပီးေတာ့ တင္ရင္ထင္ပါမယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ေသေဘးမွ လြတ္ေအာင္ ေလယာဥ္ပ်ံ တစ္စီးလံုးကို ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ တယ္ဆုိတာကေတာ့ ျငင္းလို႔မရပါဘူး။

၂၀၀၁ ခုႏွစ္ မတ္လက ကင္ညာႏိုင္ငံကို မိသားစုနဲ႔ အေပ်ာ္ခရီးသြားပါတယ္။ သားသမီး ၂ ေယာက္၊ ဇနီးနဲ႔အတူ Private ေလယာဥ္စီးလို႔ ျမိဳ ႔တစ္ခုမွ တစ္ခုသုိ႔ ခရီးသြားပါတယ္။ လိုက္ပါေမာင္းႏွင္တဲ့ ေလယာဥ္မွဴးဟာ ေရာဂါ တစ္ခုေၾကာင့္ ေခါင္းမူးလဲက်ျပီး ေလယာဥ္တစ္စီးလို႔ ပ်က္က်ေတာ့မယ့္ အေျခအေနတ တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

မစ္စတာဘင္းေခၚ Rowan Atkinson တစ္ေယာက္ အရင္တုန္းက ေလ ယာဥ္ ေမာင္းႏိုင္တဲ့ စေကး လံုးဝမရွိပါဘူး။ တစ္ခါမွလည္း စမ္းသပ္ မေမာင္းႏွင္ဖူးပါဘူး။ သုိ႔ေသာ္ ရုတ္တရက္ သူေမာင္းရမယ့္ ကံ ၾကံဳလာျပီး နီးစပ္ရာေလယာဥ္ကြင္းကို အဆင္ေျပေျပနဲ႔ သက္ဆင္းႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေလယာဥ္တစ္စီးလံုးမွာပါ လာတဲ့ ေလယာဥ္မွဴးနဲ႔ သူ႔မိသားစု တစ္ခုလံုး ေသေဘးမွ တကယ္လြတ္သြားရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မစ္စတာဘင္းကို ေခတၱ ေလယာဥ္မွဴး ျဖစ္ခဲ့သူလို႔ ယေန႔တိုင္ အမည္တြင္ေစခဲ့ပါတယ္။ 


ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

ဘာထူးလဲ ???(my appearance........)

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္လာခဲ.တာျငိမ္းခ်မ္းမူဆုိတာ ဒီတစ္ခါပဲရခဲ. တယ္ ပြင္.ပြင္. လင္းလင္း လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏုိင္ျကတယ္လို. ျကီးပြားတုိးတက္မူလဲ အရမ္းျမန္တယ္လို. တစ္ခ်ိဳ. Crony ေတြကေျပာေျပာျကတာ။ပာုတ္ပါတယ္မွန္ပါတယ္ သူတုိ.အတြက္ေတာ. ျကီးပြားလာမယ္ တုိးတက္လာမယ္ ပြင္.ပြင္. လင္းလင္း လဲလုပ္ ကိုင္ႏဳိင္ပါတယ္။ခက္တာက ျပည္သူလူထု စား၀တ္ေနေရးအခုထိပဲ အဆင္ေျပမူမရွိဘူး ေန.စဥ္သလို ျမန္မာႏဳိင္ငံမွာလဲ ဆႏၵျပ တဲ.လူေတြက တုိးတုိးလာတာ အဲဒါက အေျပာင္းအလဲလုပ္တယ္ဆုိတာ ေအာက္ေျခထိမလုပ္လို.ေပါ.။ Where is reform and transition ? ေန.စဥ္ရက္ဆက္ Conflict ျဖစ္ျကတာ ဘယ္ေတာ.မွ မျပီးျပတ္ဘူး။ဘာ
လို.အဲလိုျဖစ္ေနရသလဲ အစိုးရကိုတုိင္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ. အရာေတြက ပာုတ္မွမပာုတ္ တာ ျမန္မာျပည္မွာ President ကအဏာရွိတာသလား General မင္းေအာင္လွိဳင္က ပါ ၀ါ ပိုရွိသလား ဒါမွမပာုတ္ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္နယက ဦးေရြမန္းက ပိုျပီးေတာ. အာဏာရွိသလား ဒီသုံးဦးကိုျကည္.ျခင္းအားျဖစ္ တစ္ေယာက္နဲ.တစ္ေယာက္ေတာင္ တည္ .မယ္. ပုံမေပၚဘူး။ဦးသိန္းစိ လုပ္တဲ. Truce ကလဲ အခုထိပဲ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္ဆဲ ေရးလုပ္ေဆာင္ႏဳိင္ျပီလား (Nationwide Truce ) ဒါမွ မပာုတ္ ၂၀၁၅အထိ သယ္သြား မလို.လား။ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စစျပီး အပစ္ရပ္ဆဲ ေရးလုပ္လာတာ ဒီႏွစ္ပါရင္ ေလးႏွစ္ျပည္
.ပါျပီ ဒါေပမဲ. ရွမ္းနဲ. ကခ်င္ဖက္က ေသနတ္သံေတာ. မတိတ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ဒီခ်ိန္မွာ တုိင္းရင္းသားဆုိတာ သူပုန္မပာုတ္ဘူး ျငိမ္းခ်မ္းေရးသမားေတြပါ။

Constitution 2008 ျပင္မယ္ဆုိလဲ ထိထိေရာက္ေရာက္မူရွိလို.လား လုပ္လိုက္တဲ. အလုပ္က Limbo ျဖစ္ကုန္ျပီ။ပစ္ခတ္မူျဖစ္တုိင္း ဦးေအာင္မင္းစီ အေျကာင္းျကားတယ္ ဘာမွ မထူးပါဘူး။ဒီလိုပဲ
ျဖစ္လာတုိင္းကိစၥပာာ ေတာင္းပန္တာေတာင္ မထုိက္တန္ေတာ.ဘူး။ပီးခဲ.တဲ. ေျမာက္ပုိင္း SSPP/SSA စစ္ျဖစ္တုန္းကလဲ ဦးေအာင္မင္းစီအေျကာင္းျကားတယ္ ဘာထူးလဲဘာ မွမထူးဘူး။ေနာက္ဆုံး လူလည္ လုပ္သြားလိုက္ေသးတယ္။ဒါကိုျကည္.ျခင္းအားျဖစ္ ဗမာျပည္သည္ အာဏာအရွိဆုံးလူသည္ သုံးဦးပဲ ရွိတာ အဲသုံးဦးကို ေနာက္ကေန န.အ.ဖ (ႏြားအဖြဲ.) ဦးသန္းေရြ ျကိုးကိုင္ထားတယ္လို. ကြ်န္ေတာ္ျမင္ပါတယ္။ဘာမွကုိ မေျပာင္းလဲေသးတာ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြဆုိ ပိုဆုိးေသး အစိုးရက အပစ္အခတ္ ရပ္လုပ္ေနတဲ.အခ်ိန္မွာ အခြင္.ေကာင္း အခါေကာင္းေ တြကိုယူျပီး သူတုိ.နယ္ေျမေတြ
 စိုးမုိးႏုိင္ဖုိ.အတြက္ပဲလုပ္လုပ္ေနတာ။မျကာေသးခင္ ၀ တပ္မေတာ္က ျပည္နယ္ အျဖစ္ ေတာင္းဆုိတယ္ဆုိတာ မတားပါဘူး သူတုိ. Chanceပဲ။ေပးမယ္မေပးဘူးဆုိတာ လဲျပည္သူလူထုပဲ ဒါေပမဲ. ကြ်န္ေတာ္.အေနနဲ. လုံး၀ မထင္ပါ ဗမာအစိုးရက ေပးမယ္ ဆုိတာ။ ဘာျဖစ္လို.လဲဆုိေတာ. နယ္ေျမေသးေသးေလး ေတြေတာင္မွ အဲဒါ ဗမာလူမ်ိဳး အျခင္းျခင္းေတာင္မွ မေပးခ်င္ပဲနဲ. တစ္ခ်ိန္လုံး သူတုိ.နယ္ေျမစိုးမုိးဖုိ.ပဲသိတယ္ အဲေလာက္ အာဏာရူးတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါ.မလား။ကြ်န္ေတာ္ ေျကာက္တာ (Afraid) ဗမာ၏ မူ၀ါဒ ကိုပဲ ဘယ္လိုမူ၀ါဒ လဲဆုိတာ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ဥပမာ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲက
တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စစ္ျဖစ္ေအာင္ ျကားထဲကထုိးေပး ျကားထဲကေန လွူပ္စြာေပး အဲဒါ ပာုိ ၂၀၀၀ ေနာက္ပိုင္းတုန္းက ျကည္.ပါလား ၀ က ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေတာင္ ပိုင္းကိုလာတုိက္တာ ကြ်န္ေတာ္တုိ.အခ်င္းခ်င္း ဘာမွ စစ္ျဖစ္စရာအေျကာင္းမရွိ ဘူး။ဗမာအစိုးရကျကားထဲကေနထုိးေပးလိုက္လို. ျဖစ္ရတာအခုပာာလဲ ၀ ကေတာင္းဆုိ
မယ္ဆုိတာ ဗမာအစိုးရ ႏဴတ္ပိတ္ေနတယ္ဆုိတာ မရုိးသားမူပဲ တစ္ခုခုေတာ.သူတုိ. လုပ္ေဆာင္ ေတာ.မယ္။အဲဒါကို ျကည္.တတ္ေအာင္ျကည္.ရမယ္ ျမင္တတ္ေအာင္ျမင္ရမယ္ ေက်ာ္
လြန္လာခဲ.တဲ. အတိတ္က အတိတ္မွာထားလို.မရဘူး သင္ခန္းစာအျဖစ္သင္ယူျကရမယ္။အခုေနာက္ပိုင္းဆုိပိုဆုိးေသး တေအား (ပေလာင္) တုိ.ကရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုမပာုတ္ကဲ. ပအို၀္ကလဲ ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုထဲကမပာုတ္ လာျပန္ျပီ ေနာက္ထပ္ ဓႏုတုိ. အင္းတုိ.။

ကယ္ ေနာက္ထပ္ ရွမ္းနီ တုိ. ခြဲထြက္ကုန္ျကျပီ အဲဒါကဘာလဲ အဲဒါက ငါတုိ.အခ်င္းခ်င္း ရွမ္းလူမ်ိဳးျကီး ကို ပေပ်ာက္သြားေအာင္လုပ္တာ လူမ်ိဳးႏြယ္ေတြကိုအားေပးတယ္။ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ကံျကမၼာက ေကာင္းကိုမေကာင္းတာ ရုိးသားလြန္းလို.ခံခဲ.ရတာလဲ မနည္းေတာ.ဘူး။ပင္လုံစာခ်ဳပ္ကေနစစျပီးဆက္တုိက္မွားလာခဲ.တာ အခု ထိပဲ ရွမ္းျပည္သယံဇတ ရွမ္းလူမ်ိဳးမခံစားရဘူး တရုတ္ ကုလား ဗမာေတြတာ ေကာင္း စားသြားတာ ရွမ္းလူမ်ိဳးျကေတာ. ႏုိင္ငံျခားကိုေရာက္သြား လူမ်ား အိမ္ေဖာ္သြားလုပ္တစ္လ မွ သုံးေလးသိန္းရရွမ္းျပည္က သယံဇာတ တုိ.ေက်ာက္တုိ. သတၱဳတုိ. ပတၱျမား တုိ. ဘယ္ေရာက္ကုန္ျပီလဲ အကုန္လုံးတရုတ္ေတြ သယ္သြားကုန္ျပီ ရွမ္းမေလးပါမ က်န္သယ္သြားကုန္ျပီ ေကာင္းစားတာ အစိုးရ ျကီးပြားတုိးတက္သြားတာ တရုတ္ကကယ္။ အဲလိုဆုိရင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ တုိင္းရင္းသားအေရးကိုတကယ္ေလ.လာျပန္လဲသုံးသ
ပ္ျကည္.မယ္ဆုိရင္ အကုန္လုံးအရွူံးေတြျကီးပဲ ခံခဲ.ရတာေတြျကီးပဲ။အဲဒါေျကာင္.လူေတြ ႏဳိင္ငံေရးလွဴပ္ရွားသူေတြက Federal မူကိုလိုတယ္လို.ေျပာတာ Federal မူဆိုတာPower Share လို.ေျပာလို.လဲရပါတယ္ တရုတ္ျပည္ထဲကလူမ်ိဳးေတာင္မွအမ်ားျကီးပဲ
သူတုိ.က Federal စနစ္ေတာင္မပာုတ္ဘူး။ အကုန္လုံး Autonomy ေတြပဲ။ဗမာျပည္လဲ တကယ္တမ္း ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ တည္ေထာင္မယ္ဆုိရင္ တရုတ္လူမ်ိဳးသည္ ဗမာ ျပည္မွာ ခိုင္းေဆ. (slaver) လာလုပ္ေနရျပီ။ထုိင္းတုိ.လဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ. ႏုိင္ငံကိုလာျပီး ေတာ. ဖားေနအုံးမယ္ အခုလို မျဖစ္လာ၇တာ ဗမာအစိုးရက အာဏာရူးလို.ေပါ.။ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္မွာ အပစ္ရပ္တာ ခ်က္ခ်င္းရပ္ဖုိ.ခက္တယ္လို.ေျပာျကတာအဲဒါကေလးကုလား စကားေျပာတာ။ အပစ္ရပ္တယ္ ဆုိတာ တစ္ပတ္ေတာင္မေျပာနဲ.တစ္ရက္ထဲနဲ.ေတာင္ ခ်က္ခ်င္းရပ္လို.ရတယ္ တကယ္လုပ္ခ်င္ရင္ လုပ္ေပါ. တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမွာ ထုိးစစ္ထားတဲ.ေနရာတုိင္းမွာ ေနာက္ဆုပ္ေပးေပါ. ဥပမာ SSPP/SSA
တုိ.ဘာေျကာင္. စစ္ျဖစ္ေနတာလဲ အစိုးရက စစ္ေျကာင္းလည္လို. လွည္.စရာရွားလို.ေတာထဲသြားတာကို ေသနတ္သံမထြက္ပဲနဲ. ရွိပါမလား။တကယ္အပစ္ရပ္ခ်င္တယ္ဆုိ
ရင္ အဲ၀မ္ပာုိင္းနယ္ေျမထဲက တပ္ေတြအကုန္ျပန္ ဆုပ္ လားရွိဳးမွာလာထား အဲလိုဆုိရင္ စစ္ျဖစ္ခ်င္ရင္ေတာင္မွ မျဖစ္ေတာ.ဘူး။


အစိုးရဖက္ကမလုပ္ခ်င္လို.ေပါ. ရွင္းေနတာပဲ။ ဒီတစ္ေခါက္ပါရင္ ႏွစ္ေခါက္ရွိျပီ ရွမ္းခံရတာ ပထမတစ္ေခါက္က ဦးခြန္ဆာေခတ္အဲတုန္းက စစ္အေနနဲ. Offensive လုပ္မယ္ဆုိ က်ိန္းေသတယ္ ဘယ္ေတာ.မွ ရမွာမပာုတ္ဘူး စစ္အေနနဲ. မရေတာ. ႏုိင္ငံေရးအေနနဲ. လုပ္ေရာ ကယ္တုိင္းရင္းသားေတြက ႏုိင္ငံေရး သိပ္နားမလည္ မကြ်မ္းက်င္ေတာ. ခံေရာ အခုလဲ ျပန္က်င္.သုံးေနျပန္ျပီ ဘယ္ အဖြဲ.အစည္းက ေပ်ာ.သြားအုန္းမလဲေတာ.မသိဘူး။ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတာ္လွန္ေရးနဲ. စီးပြားေရး မေရာ ပါေစနဲ. စီးပြားေရး ပာာ စီးပြားေရးသပ္သပ္ ထားပါမပာုတ္ရင္ ျပိဳသြားႏုိင္တယ္။အစိုးရသည္ အဲလိုနဲ.ပဲ စီးပြားေရးနဲ. တုိင္းရင္းသားကိုဆြဲေဆာင္ေနတယ္အခုက။အဲဒါကိုနားလည္ျကပါ အပစ္ရပ္ခ်င္လို. သူတုိ.ရပ္ခ်င္တာမပာုတ္ပါ ဗမာအစိုးရတာ အရပဲရွိခ်င္တာ အေပးဆုိတာ ဘယ္ေတာ.မွ မေပးခ်င္ပါ အဲဒါကိုနားလည္ျကပါ ဗမာအစိုးရ ေရာင္တုိင္းလိုက္မေရာင္နဲ.။ Cease fire လုပ္တာခ်က္ခ်င္းလုပ္လို.ရပါ
တယ္ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမက အစိုးရဆုပ္ေပးရင္။ ဒါေပမဲ. ျဖစ္လာခဲ.တဲ. ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ ကအတိတ္ေတြေတာ. ဘယ္ေတာ.မွ မေမ.ပါ။(အမွားမ်ားေရးတာ ရွိခဲ.ရင္သီးခံခြင္.လြတ္ပါ အခ်ိန္ေပးျပီး ဖတ္ေပးတဲ.အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါသည္ မုိင္ဆြန္ခ )


ꨅꨤꨯꨳလြတ္ꨳလꨰဝ္း
ShanStateDefenceArmy

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts