SHAN LOVE POEMS


ꨟူမ္ꨳꨅူမ္းꨟပ္ꨵတြꨓ္ꨳပီꨳꨓြင္ꨵတꨯးꨟဝ္း ေꨀဳꨵꨡꨓ္ꨟꨀ္ꨵ လိꨀ္ꨳꨅူိဝ္ꨵꨁိူဝ္းတꨯးꨟဝ္း ꨀူꨳꨅဝ္ꨳꨀူꨳပဳးယူꨲꨁဳꨳ။မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ ꨵ ꨵသူိဝ္ꨟꨀ္ꨵ
shanstatedefencearmy.blogspot.com
ငိꨓ္းꨅူမ္း မဳးပꨓ္ꨟꨰင္းꨁဳꨳꨟဝ္းꨁဳꨳ မ္ꨮꨲသုင္ꨁဳꨳ။
Share:

ဗမာအစိုးရတပ္မေတာ္ကို ေတာင္းဆုိခ်င္ပါသည္ကြ်န္ေတာ္တုိ. ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုႏွင္. ေပါင္းစပ္ျပီးေနတဲ.ႏုိင္ငံျဖစ္ပါ
သည္။ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ လူမ်ိဳးမခြဲျခားပဲ Justice and Equal ျဖစ္ဖုိ.လိုပါတယ္တကယ္တမ္းျပည္
ေထာင္စုျကီးဆုိတာ ဗမာမပာာလူမ်ိဳးျကီး အစိုးရပဲ ပိုင္တာမပာုတ္ပါဘူး တုိင္းရင္းသားေတြလဲပိုင္
ပါတယ္ ဒီခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ. ညီအစ္ကိုယ္ အခ်ိန္ရွိ ေသြးစည္းဖုိ.လိုေနပါျပီ။ Nation Agree
အမ်ိဳးသား ရင္.ျကားေစ. ဖုိ.လိုေနပါျပီ။ ကြ်န္ေတာ္ ဗမာအစိုးရတပ္မေတာ္ကိုေတာင္းဆုိခ်င္တာ
တစ္ခုရွိပါတယ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ. ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတာကို ခ်က္ခ်င္း
ရပ္လုိက္ပါ။ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဆုိးတာလဲ အတူတူပဲ ခံရတာေတြလဲ အတူတူပဲ။ တုိင္းရင္းသားဖက္
တုိက္ပြဲမွာ က်ဆုံးတာလဲ ျပည္ေထာင္စုသားပဲ ဗမာဖက္ကက်ဆုံးသြားတာလဲ ျပည္ေထာင္စုသား
ပဲ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္မယ္.အစား တန္းတူညီမူနဲ. Federal စနစ္ကို က်င္.သုံးျပီး ေအးအတူပူ
မွ်နဲ. အတူတူေနသြားရင္ Asia မွာ ငါတုိ.ႏုိင္ငံသစ္တည္ေထာင္ရမွာေပါ.။အခု ကခ်င္ တေအာင္း
ရွမ္း နဲ. ကိုးကန္တုိ.ကို အစိုးရက Offensive လုပ္မယ္.အစား တုိင္းရင္းသားေတြေတာင္းဆုိေနတဲ.
စစ္မွန္တဲ. ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္နဲ. Federal မူကို လိုက္ေလ်ာေပးလိုက္ရင္လဲ အစိုးရဖက္ ဘာမွ
အခြင္.အေရးမဆုံးရွဴံးသြားပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တုိ. တုိင္းရင္းသားေတြ တုိင္းရင္းသားတုိင္းပဲ ယိမ္းေငြ.
ကို ျငီးေငြ.နျပီ။ ႏွစ္ေပါင္း ေျခာက္ဆယ္ ျပည္တြင္း စစ္ျဖစ္လာတာ ဘယ္သူမွမႏုိင္ ဘယ္သူမွ မဆုံးရွူံး
ဘူး ျပည္တြင္းထဲက သယံဇတေတြ သစ္ ပစၥည္းေတြ ဆုံးတာပဲအဖတ္တင္တာ ေနာက္ဆုံးကြ်န္
ေတာ္တုိ. လူမ်ိဳး ျပည္ေထာင္စုသားေတြပဲ ဒုကၡေရာက္တာ ကြ်န္ေတာ္တုိ. တုိင္းရင္းသားတုိင္းလဲ
လက္နက္ကိုင္တယ္ဆုိတာ အစိုးရ ဗမာအစိုးရတာ ပင္လုံအတုိင္း ျပည္ေထာင္စုစစ္စစ္ က်င္.သုံး
ျကည္.ပါလား ကခ်င္ ရွမ္း ခ်င္း လက္နက္ကိုင္စရာအေျကာင္းမရွိဘူး။အခုလက္နက္ကိုင္တာပာာ
သူပုန္ ေသာင္းက်န္းတာမပာုတ္ပါဘူး ကိုယ္ပုိင္ရပိုင္ခြင္.နဲ. ကိုယ္ပိုင္ ျပငွာန္းခြင္. ကိုပဲေတာင္းတာ
ေနတာပါ။လက္နက္ကိုစြန္.ျပီး တပ္မေတာ္လက္ေအာက္မွာေနရမယ္ဆုိေတာ္လဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ.
တုိင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းဆုိေနတဲ. Federal မူေတြ တန္းတူညီမွ်မရွိေနတေရႊ.ဘယ္လိုမွ မျဖစ္
ႏဳိင္ေသးပါဘူး။ တုိင္းရင္းသားေတြကို လက္နက္ျဖဳတ္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ စစ္တုိက္ဖုိ. ထုိးစစ္ဖုိ.လုပ္စ
ရာမလိုပါဘူးခ။ ႏွစ္ဖက္စလုံး ေသေျကမူမရွိေအာင္ ဘယ္လုိေျဖရွင္းရမွာလဲဆုိတာ အေျဖရွိပါ
တယ္ မခက္ပါဘူး တကယ္လုပ္မယ္ဆုိရင္ အဲဒါကေတာ. တုိင္းရင္းသား၏ ဘာသာ ယဥ္ေက်းမူ
နဲ. စာေပ ကိုယ္ပိုင္ျပငွာန္းခြင္. တန္းတူညီမူကိုေပးလိုက္ရင္ ဗမာအစိုးရက ငါတုိ.စီ လက္နက္လာ
အပ္ပါလုိ. ေျပာစရာေတာင္မလိုဘူး ကိုယ္.အသိနဲ.ကိုယ္.ပာာကို The Union Federal Army
ျဖစ္သြားမွာပဲ။ အစိုးရတာ နည္းမသိပဲနဲ. စစ္ေရးကို တုိင္းရင္းသားကို ဖိအားလာေပးေနတေရႊ.
ေတာ. တုိင္းရင္းသားဆုိတာလဲ ပေပ်ာက္သြားမွာမပာုတ္ပါဘူး လူမ်ိဳးတုိင္းလူမ်ိဳးတုိင္း အင္အား
ေတာင္ပိုပိုျကီးလာမွာပဲ။အခုခ်ိန္ပာာ ကြ်န္ေတာ္တုိ.တုိင္းရင္းသား နဲ. ဗမာအစိုးရတပ္မေတာ္
ေတြ စည္းလုံးရမယ္.အခ်ိန္ေရာက္ေနပါျပီ။ ကခ်င္ ကယား မြန္ ဗမာ ရခိုင္ ခ်င္း ရွမ္း ကရင္
တုိင္းရင္းသား အားလုံး စည္းလုံးညီညြတ္ အမ်ိဳးသား ရင္.ျကားေစ. ကိုဦးစားေပးျပီးလုပ္ေဆာင္
သြားရင္ တစ္ခ်ိန္ျကရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ.ႏုိင္ငံပာာ ေရႊႏုိင္ငံျဖစ္သြားမွာပဲ။အခုဒီလိုမပာုတ္လို.အစိုး
ရဖက္က ဂ်ပန္မွာ ႏုိင္ငံျခားေတြစီမွာေတာင္ ပိုက္ဆံေခ်းျပီးသုံးရတာဆုိတာ အရမ္းကိုမ်က္ႏွာ
ငယ္ပါတယ္ တုိင္းရင္းသား ျပည္ေထာင္စု ထဲကထြက္တဲ. ပစၥည္းေတြကအမ်ားျကီး အဖိုးတန္တဲ.
အရာေတြပါပဲ။ ဘာလို. လူမ်ိဳးႏုိင္ငံစီကေန အေျကြးတင္ေနရတာသလဲ ျပည္တြင္းစစ္မွာ အသုံး
စာရိတ္အရမ္းမ်ားသြားလို.ေပါ. ကခ်င္အေရးဆုိရင္ ေျပာစရာမလိုေတာ.ဘူး အစိုးရဘယ္ေလာက္
အသုံးစာရိတ္မ်ားသြားျပီလဲဆုိတာကို။ ဘယ္လိုနည္းနဲ.ပဲျဖစ္ျဖစ္ တုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုယ္ေတြ
ပဲ စည္းလုံးျပီး ျပည္ပကုိအတူတူ ရန္သူကိုကာကြယ္ေပးပါ ျပည္ေထာင္စု ျပည္သားေတြကိုကူ
ညီ ကာကြယ္ေပးပါ သူတုိ.၏ အိုးအိမ္ ဘိုးဘြား ပစၥည္းေတြကို ကာကြယ္ေပးပါ။အခုဆုိရင္ ရခိုင္
ျပည္က ျဖစ္တဲ. ျပသာနာသည္ တစ္ေန.ျပီးတစ္ေန.ျကီးျကီးလာတာ အခုဆုိရင္ ဘဂၤလားနဲ. ရဲ
သား စစ္ျဖစ္ေနခ်င္ပါျပီ။ဒါပာာ ကြ်န္ေတာ္တုိ. ႏုိင္ငံကို သူတုိ. ဥပေဒကိုမေလးစားလို. ျပီးေတာ.
ကြ်န္ေတာ္တုိ. ျပည္ေထာင္စုသားကို အထင္မျကီး လုပ္ခ်င္သလိုလုပ္သူတုိ. ငါတုိ.လူမ်ိဳးကိုလဲ
မေလးစားဘူး သတ္ျဖတ္တယ္။ ဒါပာာ အစိုးရဖက္ကလဲ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ဘဂၤလား လူမ်ိဳးသည္
ကြ်န္ေတာ္တုိ. ျပည္ေထာင္စုသားေတြကို သတ္ျဖတ္တာ လဲမနည္းဘူး။အခုလဲ ျဖစ္ျပန္ျပီဒါပာာ
ထိထိေရာက္ေရာက္ တပ္မေတာ္ဖက္က အေရးယူေပးေစခ်င္ပါတယ္ တကယ္တမ္းဒီေနရာမွာ
ငါတုိ. တုိင္းရင္းသားေတြ စည္းလုံးညီညြတ္ျကည္.ပါလား ဘယ္သူ.မ်က္ႏွာျကည္.စရာမလိုဘူး
ကိုယ္.မ်က္ႏွာကို ေမာ.ျပီးေနႏုိင္ေသးတယ္။အခုပာာက မပာုတ္ဘူး လူမ်ားႏုိင္ငံကိုယ္.ကို လုပ္
ခ်င္သလိုလုပ္ သိမ္ပိုက္ခ်င္သလိုသိမ္းပိုက္။ ဗမာတပ္မေတာ္အခု ကခ်င္တုိ. ရွမ္း တေအာင္းတုိ.
ထုိးစစ္ေနတဲ.လူေတြကို ဘဂၤလားဖက္မွာ ျပန္သယ္လာျပီး ေနရာခ်ထားေပးပါလား။ဘယ္သူမွ
မခိုး၀င္လာရဲ.ဘူး တကယ္တမ္းတာ အစိုးရတပ္မေတာ္ ေကာင္းခဲ.ရင္ ျပည္ေထာင္စုထဲမွာ တရုတ္
ကုလား ရွိလာစရာအေျကာင္းမရွိဘူး အခုပာာက လူမ်ားလူမ်ိဳး တရုတ္ ကုလားက မတရားခ်မ္းသာ
တာ ျပည္ေထာင္စုသားေတြျကေတာ. မတရားဆင္းရဲမြဲေသတာ အေရးထဲ ထမင္းတစ္နပ္စာကို
ေလွ်ာ.စားခိုင္းလိုက္ေသးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ. တုိင္းရင္းသားေတြျကေတာ. ေသနတ္နဲ.သတ္ျဖတ္
ခ်ျကတာ လူမ်ားလူမ်ိဳးျကေတာ. လူမ်ိဳးေရးနဲ. ငါတုိ. ျပည္ေထာင္စုသားေတြကို ျမိဳေနတာ။အဲေျကာင္.
ဒီစာကို လူျကီး ၀န္ျကီးအေပါင္းတုိ.သိေစခ်င္ပါတယ္။


Sae Hark
Get From >>>> SSDArmy
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

Shan State

INLE LAKE  Spend a glorious day on a motorized boat exploring the area of Inle Lake, the world's highest floating market. Pass floating flower and vegetable gardens of the Intha tribes and watch as the "One leg rowers" pull up their nets from the cool, clear emerald green waters below. Watch the silk weavers and blacksmiths at their work. Plenty of time to stroll around the compound of the Phaung Daw Oo Pagoda, where you can find stalls offering Shan handicrafts, so-called antiques, silk and cotton longyis and the popular brightly coloured Shan cotton bags. In September and October the biggest festival takes place at Phaung Daw Oo Pagoda.

PINDAYA  Spend some time at the charming village of Pindaya with its cave containing thousands of Buddha images and its umbrella cottages.


KALAW  As it had been a popular hill station for the British during the colonial days, it still is a peaceful and quiet place with an atmosphere reminiscent of the colonial era. The small population is a peculiar mix of Shan, Indian Muslims, Burmans and Nepalese. Kalaw is the starting point for the journey to exciting

TAUNGGYI Taunggyi, the capital of Shan State, has a small but exiting ethnographic museum devoted to the many tribes of the Shan State. The best time to visit Taunggyi is for the yearly Balloon Festival in November which definitely is THE highlight in Taunggyi!

TREKKING TOURS IN SHAN STATE From one-day return excursions up to 4 days of hiking and 3 nights sleep in monasteries in Pindaya and Kalaw areas, you can experience the daily life of the Shan tribes! Pao, Padaung, Taung Yoe and Danu people will welcome you.
TACHILEK Only a one hour flight from Heho and just a border town next to Mae Sai in Northern Thailand, it is actually only important for many Myanmar people who daily cross the border bridge to Mae Sai for work or doing business and then hurry back by sunset. GMT brings you to Tachilek for the purpose of letting you enjoy a bumpy 7 hour car ride to Khentung, as on the way you will visit lots of places where colourful hill tribes live in a completely different kind of natural life compared to any other place in Myanmar.

KHENTUNG  Maymyo, Kalaw, Ngapali - the British definitely knew where to find the nicest spots during their colonial regime... During this time they built the town around the picturesque Naung Tong Lake, near the Pyin Monastery. There are not only wonderful temples, monasteries and old catholic churches to be marvelled at, but hiking to the nearby Akha, Am , Lahu or Lisu villages that will bring you back into ancient Asian times...

Lashio The mountainious regions around Lashio, an important trading center, can be reached by train or road from Mandalay. Attractions here include beautiful scenery and hot springs, as well as the town's lively market.


ꨅꨤꨯꨳလြတ္ꨳလꨰဝ္း
Get From >>> SSDArmy
shanstatedefencearmy.blogspot.com
Share:

ရွမ္းခုႏွစ္သကၠရာဇ္ရွမ္းရုိးရာ ကုိယ္ပုိင္ျပကၡဒိန္တြက္ကိန္းမ်ားအရေတာ့ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးရက္ဟာ ႏွစ္စဥ္ နတ္ေတာ္လဆန္း ၁ ရက္ေန႔ ပုံမွန္က်ေရာက္ေလ့ရွိပါတယ္။ ရွမ္းျပကၡဒိန္အရ ရွမ္းလူမ်ဳိးမ်ားဟာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကုိ စတင္ေရတြက္တဲ့ေနရာမွာ တန္ခူးလမွာ စတင္ၿပီး မေရတြက္ပါဘူး။ နတ္ေတာ္လမွာ အၿမဲစတင္ ေရတြက္ပါတယ္။ ရွမ္းဘာသာနဲ႔ဆုိရင္ နတ္ေတာ္လဟာ “လိန္စိန္”(ပထမဦးဆုံးလ)လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ရွမ္းရုိးရာ ျပကၡဒိန္ကိန္းခန္းအရ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ႕အစကုိ ျမန္မာလုိ နတ္ေတာ္လမွာ စတင္ေရတြက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အခုေရာက္ဆဲ့ ရွမ္းႏွစ္သစ္အရကေတာ့ ၂၁၀၆ ခုႏွစ္ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ေတြက မသိလုိ႔ ေမးၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ရွမ္းခုႏွစ္သကၠရာဇ္က ျမန္မာေကာဇာသကၠရာဇ္ထက္ ပုိမ်ားေနတာလဲ-ဆုိၿပီး ေမးၾကတယ္။ အက်ဥ္းခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျဖရရင္ေတာ့ ျမန္မာသကၠရာဇ္ကုိ ျမန္မာဘုရင္မ်ားက ရာဇ၀င္သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ သုံးႀကိမ္သုံးခါ သကၠရာဇ္ေတြ ၿဖိဳခဲ့ၾကတယ္။ ရွမ္းသကၠရာဇ္ကေတာ့ စတင္ေရတြက္သည္မွစၿပီး ဘယ္ဘုရင္ ဘယ္ေစာ္ဘြား ဘယ္အုပ္ခ်ဳပ္သူလူတန္းစားကမွ မၿဖိဳခဲ့လုိ႔ အခုလုိ အေရအတြက္အားျဖင့္ ပုိမ်ားေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ရွမ္းသကၠရာဇ္ဟာ သာသနာေတာ္သကၠရာဇ္က အရင္းခံခဲ့လုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ရွမ္းမ်ား မုိင္းေမာျပည္ေထာင္(ယခု တရုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္)ေခတ္မွာ စ၀္ခြန္ေဟာင္လုိ႔ ဘြဲ႕ေတာ္တြင္ခဲ့တဲ့ ရွမ္းရဟန္းေတာ္တစ္ပါးဟာ ေနာက္လုိက္ေနာက္ပါမ်ားနဲ႔အတူ အိႏၵိယ သီဟုိဠ္ႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ပိဋိကတ္သုံးပုံက်မ္းမ်ား သြားေရာက္ေလ့လာ ပင့္ေဆာင္ခဲ့တယ္လုိ႔ သမုိင္းမ်ားက ဆုိပါတယ္။ စ၀္ခြန္ေဟာင္နဲ႔သာသနာျပဳအဖြဲ႕မ်ား ေနရင္းမုိင္းေမာျပည္ေထာင္သုိ႔ ျပန္လည္ေရာက္လာေသာ ခုႏွစ္မွာ သာသနာသကၠရာဇ္ ၄၅၀ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ စ၀္ခြန္ေဟာင္နဲ႔အဖြဲ႕သားမ်ား ပိဋကတ္သုံးပုံက်မ္းျမတ္မ်ားပင့္ေဆာင္လာေသာခုႏွစ္ကုိ အထြဋ္အျမတ္ခုႏွစ္အျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး မုိင္းေမာဘုရင္နဲ႔ သာသနာေတာ္ကုိ ၾကည္ညုိေလးစားသူမ်ားက သာသနာသကၠရာဇ္ ၄၅၀ မွာ ရွမ္းသကၠရာဇ္ကုိ စတင္ေရတြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သည္ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၄၅၀ သည္ ရွမ္းမ်ားရဲ႕သကၠရာဇ္အစျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရွမ္းသကၠရာဇ္ကုိ သိခ်င္ရင္ ေရာက္ဆဲသာသနာသကၠရာဇ္ကုိတည္ ၄၅၀ ႏုတ္လုိက္ရင္ အဲဒါ ရွမ္းသကၠရာဇ္ပါပဲ။


ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
Get From >>>> SSDArmy
shanstatedefencearmy.blogspot.com
Share:

အေရွာင္ႏွင့္ အေဆာင္မ်ားကုန္သည္အိမ္မ်ားတြင္ ပေလြမႈတ္ျခင္း၊ ေလခၽြန္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။ လာဘ္တိတ္တတ္သည္ဟုယူဆၾကသည္။ ဇီးကြက္မ်ား ရပ္ရြာတြင္ ေအာ္ျမည္ပါက ႏွာေစး ေခ်ာင္းဆိုးျဖစ္တတ္သည္။ အိမ္ရွင္ခြင့္မျပဳပဲ ေယာက်ာ္း၏ သီးသန္႔ေနရာသို႔ မသြားရ။ အိမ္ေပၚတက္လွ်င္ ဖိနပ္ခၽြတ္ရသည္။ ေကၽြးေမြးဧည္ဝတ္ျပဳေသာ အစားအစာ၊ လက္ဖက္ရည္မ်ားကို စားသံုးမွ သေဘာက်သည္. မစားပဲေနလွ်င္ ႐ိုင္းစိုင္းသည္ဟု ယူဆၾကသည္။ ရွမ္းအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ စီးပြားေရးႏွင့္သက္ဆုိင္ေသာ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ အထူးသျဖင္ လယ္ယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္။

မိုးဦးက် လယ္ေတာဆင္းခ်ိန္တြင္ မိုးမမွန္၊ ေလမမွတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ လြန္ဆြဲျခင္း ယံုၾကည္ကိုးစားရာ ဘုရား၊ နတ္တို႔အား ပူေဇာ္ပသျခင္း ျပဳသည္။ လယ္ယာမ်ားတြင္ ပိုးမႊားက်ေရာက္သျဖင္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား မေအာင္ျမင္ေသာအခါ မိမိတို႔ မေကာင္းမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အျပစ္တို႔မွ ခြင့္လႊတ္ရန္ ေတာင္းပန္ျခင္း၊ လယ္ယာမ်ားတြင္ ဖ်က္ဆီးအံ့ေသာ မေကာင္းမႈ အကုသိုလ္မ်ား ပေပ်ာက္ရန္ နတ္ပူေဇာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

လယ္ထြန္ျခင္း၊ ေကာက္စိုက္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေန႔ေကာင္းေန႔ျမတ္ ေရြးခ်ယ္ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ေတာ္သလင္းလ ေက်ာ္လွ်င္ ေကာက္မစိုက္၊ စိုက္လွ်င္ သီးႏံွမထြက္ဟု ယူဆသည္။

စပါးမ်ားရိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ စပါးတင္းေရ ပိုမိုထြက္ရန္ လယ္ကြင္းထဲတြင္ မီးထြန္းၿပီး ဆုေတာင္း ပသေလ့ရွိသည္။ ေကာက္လိႈင္းစည္းမ်ား စုပံုၿပီး စပါးမနယ္မီ စပါးႏွံမ်ားကို ပုခိုင္ခိုင္ေခၚ ဘိုးဥႀကီး၊ ဘြားဥႀကီးဟု အမည္တပ္ထားေသာ ၾကက္ဥျပဳတ္ ႏွစ္လံုးႏွင့္ မုန္႔မ်ား တင္သရသည္။

စပါးမ်ားကို အိမ္သို႔ သယ္ယူေသာအခါတြင္ လယ္ကြင္း ယာခင္းမွ် အိမ္အထိ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ စပါးပံုကေလးမ်ား အနည္းငယ္ ပံုခ်ထားေလ့ရွိသည္။ ထိုသို႔ ပံုထားျခင္းမွာ ေက်းငွက္သတၱဝါ အေပါင္းတို႔ႏွင့္ ေဝမွ်စားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ လမ္းခရီး၌ အစားအစာ ျပတ္သူမ်ားအား စပါးရွိေသာ ေနရာသို႔ အလြယ္တကူ ရွာေဖြႏိုင္ရန္ လမ္းျပအျဖစ္ ပံုထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


ꨅꨤꨯꨳလြတ္ꨳလꨰဝ္း
Get From >>> Shan History 
shanstatedefencearmy.blogspot.com 
Share:

မ်က္ကပ္မွန္တပ္သူတိုင္းအတြက္
မ်က္ကပ္မွန္တပ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ မ်က္ကပ္မွန္ကို အဆင္ေျပေျပတပ္နုိင္ေအာင္ မ်က္ကပ္မွန္ေၾကာင့္ မ်က္စိမထိခိုက္ရေအာင္ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ေလးေတြကို ေျပာျပမယ္ေနာ္။

Always
--------
- မ်က္ကပ္မွန္ေတြကို ပူလြန္းေအးလြန္းတဲ့ေနရာမွာ မထားပါနဲ႔။

- မ်က္ကပ္မွန္ေတြကို မကိုင္ခင္ လက္ကို ဆပ္ျပာအေပ်ာ့စားေလးနဲ႔ ေသခ်ာေဆးေပးပါ။

- အေမႊးမပါတဲ့ပု၀ါနဲ႔ လက္ကို ေျခာက္ေအာင္ သုတ္ေပးပါ။

- ညာဖက္မ်က္ကပ္မွန္ကို အရင္ခၽြတ္ရင္ အျမဲညာဘက္ကိုပဲ အရင္ခၽြတ္ပါ။ ဒါမွ ဘယ္နဲ႔ညာ မမွားနုိင္မွာေပါ့။

- မ်က္ကပ္မွန္ေဆးရည္ကို သံုးျပီးတဲ့အခါတိုင္း အဖံုးကို ေသခ်ာလံုေအာင္ ပိတ္ပါ။

- မ်က္ကပ္မွန္ထည့္တဲ့ဘူးေလးကို ေန႔တိုင္းေသခ်ာစင္ၾကယ္ေအာင္ ေဆးပါ။

- မ်က္ကပ္မွန္ေဆးရည္က ရက္လြန္ေနရင္ မသံုးပါနဲ႔ေတာ့။

- ေရမကူးခင္မွာ မ်က္ကပ္မွန္ကို ခၽြတ္ထားပါ။

- မ်က္ကပ္မွန္ကို မိတ္ကပ္မလိမ္းခင္ တပ္ဆင္ပါ။ မိတ္ကပ္မဖ်က္ခင္ ခၽြတ္ပါ။

- မ်က္စဥ္း အျမဲေဆာင္ထားပါ။ အထူးသျဖင့္ ကြန္ျပဴတာအၾကည့္မ်ားတဲ ့သူေတြမွာေပါ့။ မ်က္လံုးအိမ္က ေျခာက္ေသြ႔ေနရင္ သက္ေတာင့္သက္သာလည္း မရွိဘူး။ မ်က္ကပ္မွန္လည္း ျပန္ခၽြတ္ရခက္တယ္။ မ်က္လံုးကိုလည္း ဒဏ္ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္ေလ။

- မ်က္ကပ္မွန္ကိုမတပ္ခင္မွာ မ်က္ကပ္မွန္ကေျခာက္ေသြ႕ေနတယ္လို႔ထင္ရင္ မ်က္ကပ္မွန္ ေဆးရည္နဲ႔ ေဆးလိုက္ပါ။

- မ်က္ကပ္မွန္စမတပ္ခင္မွာ မ်က္စိအထူးကုဆရာ၀န္နဲ႔ ျပသပါ။ မ်က္လံုးမွာ ျပႆနာတစ္ခုခုရွိေနရင္ မ်က္ကပ္မွန္တပ္လို႔မရဘူးေလ။

- တကယ္လို႔ မ်က္ကပ္မွန္တပ္ျပီးေတာ့မွ မ်က္လံုးက နာလာမယ္၊ နီရဲလာမယ္၊ ၾကည့့္ရလည္း လံုး၀အဆင္မေျပဘူးဆိုရင္ မ်က္ကပ္မွန္ကို ခ်က္ခ်င္းျပန္ခၽြတ္ပါ။

- မ်က္ကပ္မွန္ကို သန္႔ရွင္းေရးလုပ္မယ္ဆိုရင္ မ်က္ကပ္မွန္ထည့္တဲ့ဘူးထဲကို မ်က္ကပ္မွန္ေဆးရည္ ထည့္ပါ။

ျပီးေတာ့ မ်က္ကပ္မွန္ကိုထည့္၊ အဖံုးကိုလံုေအာင္ပိတ္ျပီး ျဖည္းျဖည္းေလးလွုပ္ေပးပါ။ မ်က္ကပ္မွန္ မတပ္ခင္နဲ႔ တပ္ျပီးတိုင္း လုပ္ေပးႏိုင္ရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

Never
-------
- မ်က္ခမ္းစပ္၊ မ်က္စိစြံေတြ ျဖစ္ေနရင္ ဓာတ္မတဲ့မွုေၾကာင့္ မ်က္လံုးနီရဲျပီး ေရာင္ေနရင္ေတာ့ မ်က္ကပ္မွန္ကို မတပ္ပါနဲ႔။

- ဆပ္ျပာေတြ အလွကုန္ေတြနဲ႔ တျခားအရာေတြနဲ႔ မ်က္ကပ္မွန္ကို မထိေစနဲ႔။

- မ်က္ကပ္မွန္ေဆးရည္ဘူးရဲ႕ ထိပ္အေပါက္ကို ဘာနဲ႔မွ မထိပါေစနဲ႔။ လက္၊ မ်က္ကပ္မွန္တို႔နဲ႔ေတာင္ မထိပါေစနဲ႔။ မ်က္ကပ္မွန္ကို ဘာနဲ႔မွ မသုတ္ပါနဲ႔။

- သံုးျပီးသား မ်က္ကပ္မွန္ေဆးရည္ကိုလည္း လံုး၀ျပန္မသံုးသင့္ပါဘူး။

- မ်က္ကပ္မွန္ကို ေဆးေၾကာဖို႔အတြက္ မ်က္ကပ္မွန္ေဆးရည္ကလြဲျပီး ဘာမွမသံုးပါနဲ႔။

- ေရေႏြးေငြ႔တို႔ တျခားမ်က္စိကို ထိခိုက္ႏိုင္တဲ့အေငြ႔တို႔ ရွိေနရင္လည္း မ်က္ကပ္မွန္မတပ္ပါနဲ႔။

- မ်က္ကပ္မွန္ကို ၈ နာရီထက္ပိုမတပ္မိပါေစနဲ႔။

- မ်က္ကပ္မွန္တပ္ျပီးေတာ့ ဆံပင္ဖ်န္းေဆး မသံုးပါနဲ႔။

- မ်က္ကပ္မွန္ကို ႏွစ္နဲ႔ခ်ီျပီးေတာ့လည္း မတပ္သင့္ပါဘူး။

- မ်က္နွာျပင္ ၾကမ္းမာေနတဲ့ အနားေတြထက္ေနတဲ့ မ်က္ကပ္မွန္ကိုလည္း ႏွေျမွာျပီး မတပ္ပါနဲ႔။

မ်က္ကပ္မွန္တပ္ဆင္နည္း
---------------------------

- မ်က္ကပ္မွန္မတပ္ခင္ လက္ကို ဆပ္ျပာနဲ႔ေသခ်ာစင္ၾကယ္ေအာင္ေဆးပါ။

- ျပီးေတာ့ မွန္ေရွ႕မွာ ေနပါ။

- ညာဘက္လက္ခလယ္နဲ႔ ေအာက္မ်က္ခမ္းကိုဆြဲပါ။

- ဘယ္ဘက္လက္နဲ႔ အေပၚမ်က္ခြံကို ဆြဲမပါ။

- တည့္တည့္ၾကည့္ျပီး မ်က္ကပ္မွန္ကို မ်က္လံုးအလယ္တည့္တည့္မွာ တပ္ဆင္ပါ။

- မ်က္ကပ္မွန္တပ္ျပီး မ်က္ေတာင္မခတ္ခင္မွာပဲ ဘယ္ညာအရင္ၾကည့္ပါ။ အဲလိုၾကည့္လိုက္ရင္ မ်က္ကပ္မွန္က မ်က္လံုးအလယ္တည့္တည့္မွာ ေသခ်ာေနရာတက်ျဖစ္သြားတယ္ေလ။

- ျပီးေတာ့ မ်က္ကပ္မွန္က ေနရာတက်ရွိရဲ႕လားဆိုတာ မွန္ထဲမွာေသခ်ာၾကည့္ပါ။

-မ်က္ကပ္မွန္ဟာ မ်က္ဆံေပၚမွာ ေနရာတက်ရွိေနျပီး မ်က္လံုးကလႈပ္ရွားလည္း ဒီတိုင္းပဲဆိုရင္ OK သြားျပီေပါ့။

မ်က္ကပ္မွန္ခၽြတ္နည္း
------------------------
- မ်က္ကပ္မွန္ခၽြတ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ မ်က္ခြံေတြကို ပိတ္မသြားေအာင္ လက္တစ္ဖက္နဲ႔ ဆြဲဖြင့္ထားျပီး လက္မရယ္ လက္ညိဳးရယ္နဲ႔ အသာအယာေလးဆြဲယူလိုက္ရုံပါပဲ။

- ျပီးေတာ့ မ်က္ကပ္မွန္ထည့္တဲ့ဘူးကို ေဆးရည္ျဖည့္၊ မ်က္ကပ္မွန္ထည့္ျပီး လံုေအာင္ပိတ္ထားလိုက္ပါ။

မ်က္ကပ္မွန္တပ္ေနၾကလူေတြအတြက္ေတာ့ မိေက်ာင္းမင္း ေရကင္းျပသလို ျဖစ္ေနမွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ခုမွ မ်က္ကပ္မွန္စတပ္မယ္ဆိုတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ပါ။ ျပီးေတာ့ မ်က္ကပ္မွန္ ခုမွ စတပ္မယ့္သူေတြအတြက္ေရာ၊ တပ္ေနၾကသူငယ္ခ်င္းေတြေရာ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ေလးေတြကို သိႏိုင္ေအာင္ပါ။ ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
shanstatedefencearmy.blogspot.com
Share:

၀က္ျခံမ်ားက ေျပာျပေသာ သင့္က်န္းမာေရး အေၾကာင္းမ်က္ႏွာေပၚမွာေပါက္ေနတဲ့ ၀က္ျခံကိုၾကည့္ျပီး အေရျပားဆရာ၀န္ေတြက လူနာရဲ ့
့ေရာဂါကို ေဟာကိန္းထုတ္ၾကသလို၊ တရုပ္ တိုင္းရင္းသမားေတာ္ေတြကလည္း
မ်က္ႏွာအသားအေရနဲ ့၀က္ျခံကိုၾကည့္၍ေဆးကုသရာ ထိေရာက္မႈရိွုတယ္လို
့ဆိုၾကပါတယ္။ ဒါ “Face Mapping” ကုသနည္းေလးပါတဲ့။
ဒီေဆာင္းပါးေလးကိုဖတ္ရႈရင္း မ်က္ႏွာေပၚက ၀က္ျခံအေနအထားကိုၾကည့္ျပီး၊ မိမိ
က်န္းမာေရးအေျခအေနကိုတေစ့တေစာင္းအကဲခတ္၍ ေ၀ဒနာၾကီးၾကီးမားမားမျဖစ္ခင္
ၾကိဳတင္ကာကြယ္ထားနိုင္ၾကပါရန္ ေအာက္ပါအတိုင္းမွ်ေ၀လိုက္ရပါတယ္္။

(၁) နဖူးျပင္ေပၚက ၀က္ျခံမ်ား။
ဆီးအိမ္နဲ ့အစာေခ်လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ ျပႆနာတစ္ခုခုရွိေနပါျပီ။ အဲဒီေန ရာေတြ မွာ မၾကာခဏဆိုသလို ၀က္ျခံေပါက္ခဲ့ရင္ေရမ်ားမ်ားေသာက္ျဖစ္ျပီး၊ အာဟာရျပည့္၀တဲ့ အစားအစာေတြ ပိုစားေပးရပါမယ္။ (ေဆးသုေတသီေတြရဲ ့ အဆိုအမိန္ ့မ်ားအရ၊ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ အမ်ားဆံုးေပါက္ေလ့ရွိတဲ့ ေနရာျဖစ္ပါတယ္တဲ့)

(၂) မ်က္ခံုးေမႊး ၂-ခု အလည္ေခါင္တဲ့တဲ့က ၀က္ျခံမ်ား။
အသည္းေရာဂါနဲ ့ဆက္စပ္မႈရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသည္းကိုထိခိုက္ေစမယ့္
အရက္ေသစာအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကစီဓာတ္ၾကြယ္၀တဲ့ အစားအစာမ်ား၊ သၾကား၊ ႏို ့မလိုင္၊
ႏို ့ေထာပတ္ ေတြကို ေလ်ာ့စားေပးရပါမယ္။

(၃) နားရြက္ ေတြကို စစ္ေဆးပါ။
နားရြက္ ၂-ဖက္စလံုးကလည္း ဘယ္/ညာ ေက်ာက္ကပ္ေတြနဲ ့ဆက္ႏြယ္္မႈ ရွိေနၾက ပါတယ္။ အကယ္၍ နားရြက္ ၂-ဖက္လံုးနီျပီး ပူထူေနတဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ အဆိပ္ အေတာက္ေတြမ်ားလာျပီမို ့ ေရသန္ ့မ်ားမ်ားေသာက္ေပး ရပါမယ္။ အရက္၊ ေဆာ္ ဒါေတြ အျပင္ ကဖိန္းဓာတ္မ်ားျပားတဲ့ လၻက္ရည္၊ ေကာ္ဖီတို ့ကို ေလ်ာ့ေသာက္ေပး ရပါမယ္။

(၄) ပါးေပၚက ၀က္ျခံမ်ား။
ပါးျပင္ ၂-ဘက္ကေတာ့ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္းနဲ ့သက္ဆိုင္ေနပါတယ္တဲ့။ အသက္ ရႈ လမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို ့တဲ့ေ၀ဒနာရွင္ေတြ၊ allergies ျဖစ္သူေတြ၊ အသက္ရႈ လမ္းေၾကာင္း တေလွွ်ာက္ ဆံခ်ည္မွ်င္ေသြးေၾကာမ်ား ပ်က္စီးေနသူေတြ နဲ ့ေဆးလိပ္စြဲ သူေတြမွာ ပါးေပၚ၀က္ျခံေပါက္ေလ့ရွိပါတယ္။ ပါးရဲ ့ေအာက္ဘက္မွာ၀က္ျခံေပါက္ေန သူမ်ားက သြားဖံုးေရာင္ေ၀ဒနာနဲ ့ဆက္စပ္မႈရွိေနျပီမို ့သြားဆရာ၀န္နဲ ့ျပ ဖို ့လို္ပါတယ္။

(၅) ႏွာေခါင္းေပၚက ၀က္ျခံမ်ား။
ႏွာေခါင္းပတ္၀န္းက်င္နဲ ့ႏွာတံတေလွ်ာက္ ၀က္ျခံေတြက ႏွလံုးနဲ ့ေသြးတိုးေရာ ဂါျဖစ္ေၾကာင္းကိုညႊန္ျပပါတယ္။ လက္ရွိသံုးစြဲေနတဲ့ ႏႈတ္ခမ္းဆိုးေဆး/ လိုင္နာ ေတြ နဲ ့ဓာတ္မတည့္တဲ့အခါ၊ ႏွာေခါင္းရဲ ့ေအာက္ေျခ(သို ့မဟုတ္)အေပၚႏႈတ္ခမ္းရဲ ့အထက္ပိုင္းမွာ ၀က္ျခံထြက္လာတတ္လို ့၊ ႏႈတ္ခမ္းဆိုးေဆးေနာက္ တမ်ိဳး ေျပာင္းလဲ ဆိုးေပး သင့္ပါတယ္။

(၆) မ်က္လံုးတ၀ိုက္ေပၚက ၀က္ျခံမ်ား။
ေက်ာက္ကပ္ေ၀ဒနာသည္မ်ားက နားထင္နဲ ့ မ်က္လံုးပတ္၀န္းက်င္ေတြမွာ ၀က္ျခံ ထြက္ေလ့ရွိၾကပါတယ္တဲ့။ မ်ိဳးရိုးဗီဇေၾကာင့္ မ်က္ကြင္းညိုသူမ်ားကိုမဆိုလိုေသာ္ လဲ၊ ရံဖန္ရံခါ(သို ့မဟုတ္)မၾကာခဏ မ်က္ကြင္းညိုတတ္သူမ်ားဟာ ခႏၶာကိုယ္ထဲ မွာ ေရ ဓာတ္ဆံုးရႈံးေနတာကို ေဖာ္ျပတာေၾကာင့္ေရမ်ားမ်ားေသာက္ရင္း၊ အရည္ရႊမ္းတဲ့ သစ္သီးေတြစားေပးဖို ့လိုပါတယ္။

(၇) ေမးေစ့ေပၚက ၀က္ျခံမ်ား။
ေမးေစ့ နဲ ့ေမးဖ်ားတ၀ိုက္၀က္ျခံမ်ားက ခႏၶာကိုယ္တြင္းဟိုမုန္းေတြ ေဖာက္ျပန္ေနျပီျ ဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပေနတာျဖစ္ျပီး၊ ဓမၼတာရာသီလာခါနီးကာလေတြ နဲ ့ စိတ္ဖိစီး မႈမ်ားတဲ့သူေတြမွာ ေပါက္ေလ့ရွိပါတယ္။ဒါ့ျပင္ ၀မ္းခ်ဳပ္သူေတြနဲ ့ ခႏၶာကိုယ္တြင္း အပူ အပုပ္မ်ားသူေတြလည္းေမးေစ့ေပၚမွာ ၀က္ျခံေပါက္တတ္တာမို ့ အမွ်င္ဓာတ္မ်ားတဲ့ အစားအစာေတြမ်ားမ်ားစားေပးသင့္ ပါတယ္။

(၈) ေအာက္ႏႈတ္ခမ္း(သြားရည္စီးေၾကာင္း တေလွွ်ာက္) ႏွင့္ ေမးရိုးေပၚက ၀က္ျခံမ်ား။
ဟိုမုန္းမညီမွ်သူေတြမွာလဲ အဲဒီလိုေနရာေတြမွာ ၀က္ျခံေပါက္တတ္ျပီး၊ သြားပိုးစား သူေတြ၊ ခံတြင္းပုပ္သူေတြ၊ ခံတြင္းေရာဂါ အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ ့ဆက္စပ္ေနတာျဖစ္လို ့ မေပါ့ ဆသင့္ပါဘူး။ နီးစပ္ရာ သြားဆရာ၀န္နဲ ့အျမန္ဆံုးကုသမႈခံယူသင့္ပါျပီ။

(၉) လည္ပင္းေတြ နီျမန္းေနျခင္း။
အေအးမိ၊ ႏွာေစး စတဲ့ ရာသီဖ်ားနာတုပ္ေကြးပိုးေတြ ကူးစက္ခံရတဲ့အခါလည္ပင္းေတြ နီျမန္းလာတတ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမ်ိဳးမွာ အာဟာရျပည့္၀တဲ့အစားအစာေတြ စား ရင္း၊ ေကာင္းေကာင္းအနားယူပါ။ ေနပူထဲလံုး၀မထြက္ဘဲ၊ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ဖို ့လည္း(အထူး)လိုအပ္ပါတယ္။ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
Get From >>>> SSDArmy
shanstatedefencearmy.blogspot.com
Share:

ကေလး ႏို႔တိုက္ရင္း အိပ္မေပ်ာ္ေစနဲ႔ဒီေန႔မနက္ေစာေစာ က်ြန္ေတာ့္အိမ္ေဆးခန္းကို ဝမ္းနည္းေၿကကြဲစရာေကာင္းတဲ႔caseတစ္ခုေရာက္လာတယ္…ႏွစ္ဆယ္ရက္သားအရြယ္ သားငယ္ေလးကို အေဖလုပ္သူက ေပြ႔ခ်ီၿပီး ငိုယိုလ်က္…"က်ြန္ေတာ့္သားေလး အသက္မရႈေတာ့ဘူးနဲ႔တူတယ္…ကယ္ပါဆရာ"တဲ႔…ကုတင္ေပၚတင္ စမ္းသပ္လိုက္ေတာ့…မွန္ပါတယ္ ကေလးအသက္မရွိေတာ့ဘူး…က်ြန္ေတာ္လည္း resuscitationလုပ္ၿကည့္တယ္(ႏွလံုးဖိႏွိပ္ ပါးစပ္က ေလမႈတ္သြင္းတယ္) ဆယ္မိနစ္ေလာက္ၿကိုးစားၿကည့္ေပမယ့္ အသက္ၿပန္မလည္လာေတာ့ဘူး…ကေလးအေဖနဲ႔အေမက က်ြန္ေတာ္နဲ႔တစ္ပိုင္းတည္းေနတာ …သူတိုု႔အေၿကာင္းေကာင္းေကာင္းသိတယ္…သူတို႔ဟာ ထားစရာမရွိေအာင္ က်ိက်ိတက္ခ်မ္းသာၿကတယ္ …အၿကီးနဲ႔အလတ္ မိန္းကေလးႏွစ္ေယာက္ဆက္တိုက္ေမြးၿပီးမွဒီတတိယကိုယ္ဝန္မွာမွ ေယာက်ာၤးေလးေမြးၿပီး သားေၿကာၿဖတ္ထားတာ…utrasound႐ိုက္ၿပီး ေယာက်ာၤးေလးဆိုကတည္းက အဖြားေတြေရာ တမိသားစုလံုး သဲသဲတုန္ခ်စ္ေနၿကတာ …ရန္ကုန္တက္ၿပီးဗိုက္ခြဲေမြးထားတာ…လြန္ခဲ႔တဲ႔သံုးရက္ကဘဲ O.Gခ်ိန္းရက္ေရာက္လို႔ အေမေရာ ကေလးပါရန္ကုန္မွာ ေဆးခန္းၿပန္ၿပထားေသးတယ္…ဆရာဝန္ၿကီးက ကေလးကိုစမ္းသပ္ၿပီး ေပါင္ခ်ိန္လည္းတိုးလာတယ္…ႏွလံုးခုန္တာ အသက္ရႈတာ အကုန္ေကာင္းပါတယ္တဲ႔…က်ြန္ေတာ္လည္းစိတ္မေကာင္းစြာနဲ႕ ကေလးအသက္မရွိေတာ့ေၿကာင္းေၿပာေတာ့…"ဘာေရာဂါေၿကာင့္ၿမန္ၿမန္ဆန္ဆန္ၿကီးေသရတာလဲ"တဲ႔…က်ြန္ေတာ္လည္းကေလးရာဇဝင္ေလးသိေအာင္နည္းနည္းေမးၿကည့္ေတာ့ ကေလးဟာ ညကအထိ ေမာတာ အသက္ရႈၿကပ္တာမရွိဘူး မဖ်ားဘူး ေခ်ာင္းနည္းနည္းဆိုးတယ္ ႏွပ္ထြက္တယ္ ႏွေခါင္းပိတ္တယ္တဲ႔ …ႏို႕ဆာလို႔ရွိရင္ငိုတယ္ တအင့္အင့္ေအာ္တယ္…ႏုိ႕တိုက္လိုက္ရင္အငိုတိတ္သြားတယ္တဲ႔…ညကအထိႏို႕ေကာင္းေကာင္းစို႕ႏိုင္ ၿပံဳးၿပံဳးရႊင္ရႊင္ဘဲတဲ႔…ကေလးအေမ ဟာO.G ေပးတဲ႔ အားေဆးကိုပံုမွန္ေသာက္တယ္ ၿကက္သားဝက္သားလည္းမေရွာင္ဘူး စားတယ္…က်ြန္ေတာ္လည္းcause of death ၿဖစ္နိုင္ေၿခမ်ားၿပီး အရပ္သားေတြလက္ခံႏိုင္မယ့္ ထင္ၿမင္ခ်က္ဘဲေပးလိုက္ပါတယ္…"္beri beriအရပ္အေခၚ သူငယ္နာအတြင္းတက္နဲ႔ေသဆံုးတာၿဖစ္နိုင္ပါတယ္"လို႔ …

…ဒီcaseမွာက်ြန္ေတာ္ထင္တဲ႔ Provisional diagnoseေတြက
1. ………………
2.ဘယ္ရီ ဘယ္ရီ (အရပ္အေခၚ သူငယ္နာ)
3.A.R.I( နမိုးနီးယားအပါအဝင္ အသက္ရႈလမ္းေၿကာင္း ပိုးဝင္ေရာင္ရမ္းၿခင္း)
4.Congenital heart diseases(ေမြးရာပါ ႏွလံုးေရာဂါ)
5.others တို႕ထဲက တစ္ခုခုေၿကာင့္လိို႕ထင္တယ္ဗ်
(1) ကိုက်ြန္ေတာ္ ဘာ့ေၿကာင့္ကြက္လပ္လုပ္ထားလဲဆိုေတာ့ စာဖတ္သူကို informationတစ္ခုေပးခ်င္လို႕ပါ…ဆရာဝန္မဟုတ္တဲ႔ စာဖတ္သူေတြကိုလည္း ပညာေပးခ်င္လို႕ပါ……ကေလးေမြးလို႕ရွိရင္ က်ြန္ေတာ္တို႔အေမေတြ အဖြားေတြ အေဒၚေတြက အၿမဲသတိေပးတဲ႔ စကားတစ္ခြန္းရွိတယ္…"ကေလး ႏို႔တိုက္ရင္း အိပ္မေပ်ာ္ေစနဲ႔တဲ႔ …ကေလးႏွာေခါင္းနဲ႔အေမႏို႔ ပိတတ္ ပိတ္တတ္တယ္"တဲ႔…
…ဒီcaseမွာ အေမႏို႔ပိ၍ အသက္ရႈမရ ေသဆံုးၿခင္းကို အၿဖစ္နိုင္ဆံုးထင္ၿမင္ခ်က္ေပးလိုက္ပါေၿကာင္း …သာမန္ၿပည္သူမ်ား အသိတိုး၍ မၿဖစ္ခင္ သတိထားကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေရးသားလိုက္ရပါတယ္။

ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
Get From >>>> SSDArmy
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

ေꨟဳလူင္ꨀꨱင္းတုင္-က်ိဳင္းတံုေဟာ္နန္းေတာ္ (၁၉၀၆-၁၉၉၁)၁၉၀၃ က်ိဳင္းတံုေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ကြန္ေက်ာက္အင္းတလ်ဲန္း (ꨅဝ္ꨳꨀြꨓ္ꨀꨰဝ္ꨳꨡိꨓ္းတလꨰꨓ္း)
အင္ဒိယနိုင္ငံ သစြွာခံပြဲသို.ၾကြေရာက္လည္ပတ္ေရာက္ရိွခဲ.စဥ္ ေဟာ္မဟာရၾကာ ကိုျမင္ေတြ.ခဲ.ျပီး
၁၉၀၆ ခုနွစ္မွာေဟာ္နန္းၾကီးကိုယင္းပံုစံအတိုင္းေဆာက္လုပ္ခဲ.သည္။
ယင္းေဟာ္နန္းၾကီးမွာအေနာက္တိုင္းပံုစံျဖစ္ျပီး အင္ဒိယမွဗိသုကာပညာရွင္မ်ားေခၚယူကာအခိုင္မာ
တည္ေဆာက္ထားသည္။

ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၁၂၀၀၀ က်ယ္၀န္းတဲ.က်ိဳင္းတုံျမိဳ.ဟာအဲ.ဒီေခတ္ခါတုန္းကစီးပြားအခ်က္
ခ်ာက်ေသာအေရွ.ပိုင္းသ်မ္းျမိဳ.ေတာ္ေလးတစ္ခုျဖစ္ခဲ.ပါတယ္။စီးပြားေကာင္းမြန္ျပီးေအးခ်မ္းသာယာေသာက်ိုင္းတံုေစာ္ဘြားၾကီးရဲ.ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မွဳဟာလည္းစိတ္နဲ.ေတာင္မွန္းဆလို.မရနိုင္ပါဘူး။ျပည္သူေတြကိုတရားမွ်တစြာအုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္တဲ.ေစာ္ဘြားၾကီး၏စံအိမ္ေတာ္ဟာတရားမွ်တ
ျခင္းနွင္.အတူက်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းနဲ.ခေညာင္းေနမွာအမွန္ပါဘဲ။

ေဟာ္နန္းေတာ္ၾကီးတြင္ ဂါရ၀ျပဳကန္ေတာ.ခံပြဲ ညီလာခံ တို.ကိုနွစ္စဥ္က်င္းပေလ.၇ိွျပီး ေစာ္ဘြား
ၾကီးသည္ၾကင္ယာေတာ္(၆)ပါးနွင္.အတူသားေတာ္သမီးေတာ္(၁၉)ပါးနွင္.အတူေနထိုင္ေသာစံအိမ္ေတာ္လည္းျဖစ္သည္။ခရိုင္တစ္ခုလံုး၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။
၁၉၅၉ေဟာ္နန္းၾကီးကိုျပည္သူပိုင္မသိမ္းပုိက္ခင္ထိ
ယင္း၏ေျမးေတာ္ျဖစ္သူ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္စိုင္းလံုသည္ ေဟာ္နန္းၾကီး၏ေနာက္ဆံုးပိုင္ရွင္ျဖစ္ခဲ.ပါ
သည္။
စ၀္စိုင္းလံုသည္ ၁၉၄၇ လူမိ်ဳးစုလြတ္ေတာ္သို.တက္ေရာက္သည္.အမတ္မ်ားအနက္ အသက္အငယ္ဆံုး အမတ္ျဖစ္သည္။ထိုစဥ္သူ၏အသက္မွာ(၁၉)နွစ္သာရိွပါေသသည္။
(ဘာေၾကာင္.အမတ္ျဖစ္သလဲဆိုရင္ က်ိဳင္းတံုေစာ္ဘြားမ်ိဳးမိဳ.အမတ္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာထက္ စ၀္စိုင္းလုံ စာသိပ္ေတာ္သည္အရည္ခ်င္းရိွသည္ ဒါေၾကာင္.၁၉၄၆ မွာအစိုးရရဲ.တိုက္တြန္းခ်က္အရ
ဲဲၾသစေၾတးလ်ားမွာေက်ာင္းတက္ေန ရာမွျပန္လာျပီး ၁၉၄၇ မတ္လ ၁ ရက္ေန.မွစတင္ျပီး နယ္အုပ္
ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ခံနွင္.က်ိဳငး္တံုေစာ္ဘြားၾကီးအျဖစ္တာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္ခဲ.သည္။)

ယိင္းတို.သ်မ္္းတိုင္းရင္းသားေတြနဲ.တနိုင္ငံလံုး ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်တဲ. ၁၉၆၂ ခုနွစ္မွာေတာ. အာဏာရူးတနွာရူး ေန၀င္းဦေဆာင္တဲ.စစ္အစိုးရဟာလက္နက္အားကိုးနဲ.တနိုင္လံုးကိုအာဏာတက္သိမ္းလိုက္ပါတယ္။ နယ္ရွင္ေစာ္ဘြားမ်ားအားလံုး နဲ.တျပည္လံုးမွာ၇ိွတဲ.နိင္ငံေရးသမားအားလံုး
ကိုအင္းစိန္ေထာင္မွာ ၆ နွစ္တိတိေထာင္နန္းစံေစခဲ.ပါတယ္။
ေစာ္ဘြားၾကီးစ၀္စိုင္းလံုဟာ အစ္ကိုေတာ္နွင္.အတူေထာင္နန္းစံခဲ.ျပီးေနာက္ က်ိဳင္တံုေဟာ္နန္းေတာ္တြင္ေနထိုင္ခြင္.မရေတာ.ေပ။
အရိွန္၀ါၾကီးမားလွေသာ ခမ္းနားျမင္.ျမတ္လွစြာေမြးဖြားသန္.စင္လာေသာ က်ိဳင္းတံုျပည္သူတို.ရဲ.
အားထားကိုးကြယ္ရာသ်မ္းေစာ္ဘြားၾကိးတစ္ဦး၏ေနစရာအိမ္မရိွသည.္အျဖစ္သည္ အင္မတန္စိတ္ထိခိုက္စရာေကာင္းလွပါတယ္။
၁၉၆၂ ခုနွစ္မွစတင္ျပီး ေဟာ္နန္းေတာ္ကို စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ၏ အစိုးရဌာနရံုးအျဖစ္ေမာင္ပုိင္စီးအသံုးခ်ခဲ.ပါတယ္။
၁၉၉၁ နို၀င္ဘာလ ၉ ရက္ေနွ.မွာေတာ.ရန္ကုန္စစ္ရံုးခ်ဳပ္မွအမိန္.စာျဖင္.ေဟာ္နန္းၾကီးေဆြးေျမ
ေနျပီဆိုသည္.အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင္.စတင္ျဖိဳဖ်က္ခဲ.ပါတယ္။အမွန္ွမွာေဟာ္နန္းၾကိီးသည္ ခိုင္မာ
စြာထည္၇ိွေနေသးသည္။လံုး၀ေကာင္းမြန္ေနေသးေသာေဟာ္နန္းၾကီးကို ဗမာျပည္မွအလုပ္သမား
မ်ား က်ိဳင္းတံုအက်ဥ္းေထာင္သားမ်ားျဖင္.ျဖိဳခ်ဖ်က္စီးေစခဲ.သည္။က်ိဳင္တံုမွ သံဃာေတာ္မ်ား
ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတန္တန္ေတာင္းပန္ေနသည္.ၾကားမွဖ်က္စီးျဖိဳခ်ခဲ.သည္။မည္သူမွ၀င္ေရာက္ေနွာက္ယွက္ျခင္းမျပဳနိုင္ေအာင္ေဟာ္နန္း၀င္းၾကိးကိုေလးဖက္ေလးရံကာျပီး တစ္လနီးပါးၾကာေအာင္ျဖိဳခ်ခဲ.သည္။
ျဖိဳခ်ျပီးေသာအုပ္ခဲအပိုင္းစမ်ားကိုလမ္းခင္းခ်သည္။က်ိဳင္းတံုျမိဳ.သားတို.ေျခလွမ္းတစ္လွမ္းလွမ္း လိုက္တိုင္းစိတ္ထိခိုက္ နာက်င္ေစမည္.အျဖစ္မ်ိဳးကိုတမင္ဖန္တီးေပးခဲ.သည္။
အဲ.ဒီနာက်င္မႈေတြကေန ပုန္ကန္မႈေတြျုဖစ္လာနိုင္တယ္္ဆိုတာသူတို.ေတြမေတြးမိၾကဘူးနဲ.တူပါ
တယ္။
ယိင္းတို.သ်မ္းတိုင္းရင္းသားေတြရဲ.ယဥ္ေက်းမႈေရွးေဟာင္းအေမြနွစ္ေတြကိုဖ်က္စီး ျဖိဳဖ်က္လို.ရေပမဲ.ျပင္းထန္တဲ.မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကိုေတာ.ဘယ္အရာကမွဖ်က္စီးနိုင္စြမ္းရိွလိမ္.မယ္လို.ယိင္းမထင္ဘူး။
၁၉၉၄ ခုနစ္မွာေတာ.ဟုိတယ္နဲ.ခရီးသြား၀န္ၾကီးဌာနမွ ေဟာ္နန္းေနရာတြင္ က်ိဳင္းတံုအဆင္.ျမင္.
ဟိုတယ္ကိုတည္ေဆာက္ခဲ.သည္။၁၉၉၆ ခုနစ္မွာအျပီးသပ္ေဆာက္လုပ္နိုင္ခဲ့ျပီးျမန္မာက်ပ္ေငြ သန္း 500 အကုန္က်တယ္လို႔သိရပါတယ္၊၊တေစၦ သူရဲေျခာက္တယ္ဆိုတဲ့သတင္းမ်ားေျကာင့္ ဟိုတယ္ျကီးမွာမွန္းထားသေလာက္ မေအာင္ခဲ့ဘူးလို႔သိရပါတယ္၊၊
 ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
Get From >>>> Ying Hom FB
shanstatedefencearmy.blogspot.com
Share:

အမ်ဳိးသား ေသြးဆံုးျခင္း ၊ အမ်ဳိးသမီး ေသြးဆံုးျခင္းအမ်ဳိးသမီးေသြးဆံုးတာကို လူေတြသိျမင္ တာ လြယ္ကူတယ္။ အသက္ ၁ဝ ႏွစ္ ေက်ာ္ ရာသီစလာခ်ိန္ကစလို႔ အသက္(၄၅-၅ဝ)ႏွစ္ အထိ မီးယပ္ေသြး လစဥ္လာတဲ့ကာလဟာ အမ်ဳိးသမီး ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္တဲ့ ကာလျဖစ္တယ္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ား ရာသီ ဆံုးတာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မတူညီဘူး။ မိခင္ မ်ဳိး႐ိုးနဲ႔ဆိုင္တယ္။ မိခင္၊ အဘြားလုပ္သူက အသက္ ၅ဝ ေရာက္မွေသြးဆံုးရင္ မိမိလည္း ၅ဝမွာ ေသြးဆံုးႏိုင္ တယ္။ မီးယပ္ၿပီးဆံုးခ်ိန္ စိတ္ခံစားခ်က္ခ်င္း မတူညီၾက ဘူး။ တခ်ဳိ႕က မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ဘူး စသျဖင့္ စိတ္ က်ေရာဂါရကာ အဘြားအိုပံုစံေနထိုင္လာတယ္။ တခ်ဳိ႕ က အသိပညာတိုးပြားလို႔ တတ္စြမ္းတဲ့ပညာနဲ႔ လူ႔ဘဝ စတင္ၿပီလို႔ခံယူကာ အမ်ားေကာင္းက်ဳိး၊ မိသားစုေကာင္း က်ဳိး ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္တာ ေတြ႕ရတယ္။

မေဟာ္မုန္း

မေဟာ္မုန္းအီစထ႐ိုဂ်င္ထုတ္လုပ္မႈေႏွး ေကြးလာလို႔ ခႏၶာကိုယ္အားအင္ယုတ္ေလ်ာ့ကာ ေသြးဆံုးမီးယပ္လကၡဏာမ်ား ေပၚလာတယ္။ ခ်က္ခ်င္းပူ လိုက္၊ ေအးလိုက္ျဖစ္ၿပီး အိပ္မေပ်ာ္ ေခါင္းကိုက္ကာ စိတ္တို၊ ေဒါသထြက္တာမ်ားရင္ ေသြးဆံုးလကၡဏာမ်ား ေပၚလာတယ္ဆိုတယ္။ အေရျပားက်ဳံ႕ႏိုင္၊ ဆန္႔ႏိုင္မႈ ေပ်ာက္ကာ သတိေမ့တတ္တယ္။ အလိုမက်တာေတြ မ်ားတယ္။

ဓာတ္စာ

ေသြးဆံုးမီးယပ္ဓာတ္စာေတြက ဆန္လံုးညိဳ၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ မုန္လာဥနီ၊ ပဲေတာင့္၊ ပဲသီး၊ မုန္လာဥဝါ၊ ေရွာက္၊ သံပုရာ၊ ေျပာင္းမႈန္႔၊ ျမင္းစားဂ်ဳံမႈန္႔၊ အာလူး၊ စမုန္နက္၊ ပဲပိစပ္တို႔ပါတဲ့အစားအစာ စားသင့္တယ္။ ပဲပိစပ္မွာ ဂ်င္နီစတိန္း (Genistein) ဓာတ္ပါဝင္တာ၊ အီစထ႐ိုဂ်င္ဓာတ္ အမ်ားႀကီးပါဝင္တယ္။ ယင္းဓာတ္ ဟာ အီစထ႐ိုဂ်င္လိုပဲ အသက္အရြယ္ႀကီး လို႔ျဖစ္တဲ့ အ႐ိုးပြေရာဂါနဲ႔ အျခားေရာဂါမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ ေပးတယ္။ အျခားပဲသီး၊ ပဲေတာင့္၊ ပဲေစ့ေတြလည္းပါတယ္။ ေန႔စဥ္နာရီဝက္ေလ့က်င့္ခန္း၊ အေျပးလမ္းေလွ်ာက္၊ စက္ဘီးစီး လုပ္သင့္ပါတယ္။

အမ်ဳိးသမီးမီးယပ္ဆံုးခ်ိန္

အမ်ဳိးသမီးေတြ ကာမဆႏၵ က်ဆင္းယုတ္ေလ်ာ့သြားတယ္။ က်ဆင္းရတာက အီ စထ႐ိုဂ်င္၊ တက္စထ႐ိုစတုန္းေဟာ္မုန္းမ်ား ေလ်ာ့က် သြားလို႔ျဖစ္တယ္။ သည္ျဖစ္စဥ္ပံ့ပိုးေနတဲ့အေၾကာင္း ေတြထဲမွာ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈ၊ ကိုယ့္ပံုရိပ္ ကိုယ္ေဖာ္ရမွာညံ့ဖ်င္းမႈနဲ႔ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္တဲ့ ခင္ပြန္းသည္ျဖစ္ေနမႈတို႔လို႔ ဆိုထားတယ္။ ေဟာ္မုန္း ဓာတ္ေၾကာင့္ ကာမဆႏၵေလ်ာ့နည္းကာမျဖစ္ဖို႔ 'မ' ဆႏၵ အားေဆး (Fenicnineesire)ေ ဆးၫႊန္းႏိုင္တယ္။ ေဟာ္ မုန္း (Endocrne) ထုတ္လုပ္မႈကို လႈံ႔ေဆာ္ေပးသလို ခြန္အားစြမ္းပကားနဲ႔ သဘာဝဆႏၵျဖစ္လာေအာင္ လႈံ႔ ေဆာ္ေပးတယ္။ ဆိတ္ေခ်းပင္ (Homy Goat Seed) အပင္ဟာ အင္ဒ႐ိုဂ်င္နဲ႔တူတဲ့ဓာတ္ပါလို႔ က်ားေရာ၊ မပါ သံုးႏိုင္တယ္။ ကာမလႈံ႔ေဆာ္မႈ အားေပးတယ္။က်ားဘဝ

အမ်ဳိးသားေသြးဆံုးခ်ိန္ဟာ အသက္၄၅-၅၅ႏွစ္ အတြင္းျဖစ္တတ္တယ္။ ပ်မ္းမွ်၅၁ႏွစ္သတ္မွတ္ တယ္။ အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္ ၁၂-၁၄ႏွစ္အရြယ္ သုက္ စတင္တဲ့အရြယ္ကစၿပီး အိမ္ေထာင္က်ၿပီးခ်ိန္မွစ၍ လိင္ ကိစၥအသံုးခ်မ်ားရင္ ေယာက်္ားေသြးဆံုးခ်ိန္ေစာၿပီး ခံစားရတယ္။ အမ်ဳိးသားေဟာ္မုန္းထြက္ႏႈန္းဟာ တစ္ ႏွစ္မွာ ၁-၁ဝရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းၿပီး တခ်ဳိ႕ အသက္ ၆ဝ-၇ဝအထိ စြမ္းရည္မက်တတ္ဘဲ (သို႔)ေဟာ္မုန္းေလ်ာ့ နည္းခ်ိန္မ်ားရင္ အမ်ဳိးသားေသြးဆံုးခ်ိန္ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ား တယ္။ အမ်ဳိးသားေသြးဆံုးခ်ိန္ဟာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း သာခံစားရလို႔ ခ်က္ခ်င္းသတိမထားမိဘူး။ အိုမင္းျခင္း နဲ႔ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသားေသြးဆံုးေဝဒနာဟာ အ မ်ဳိးသားစြမ္းအားကို 'ဖြဲတစ္ဆုပ္ႏိုင္ရင္ျဖစ္တယ္'ဆို စကားရွိတာနဲ႔အညီ ေသဆံုးခ်ိန္အထိ သုက္ရည္ထြက္ ႏိုင္ၿပီး အသက္ႀကီးလာတာ နဲ႔အမွ် အႀကိမ္နည္းလာ ျခင္း၊ Sperm စပန္းသုက္ ေကာင္အေရအတြက္ နည္း လာျခင္းျဖစ္လာတယ္။

ဆီးက်ိတ္

အသက္၆ဝ ေက်ာ္ရင္ ဆီးက်ိတ္ရာခိုင္ ႏႈန္း ၆ဝ ႀကီးတယ္။ အ သက္၇ဝမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇ဝ ခန္႔ အသက္ ၈ဝ-၉ဝမွာ ဆီးက်ိတ္၈ဝ-၉၅ရာခိုင္ ႏႈန္း ဆီးက်ိတ္ႀကီးလာၾက တယ္။ ဆီးက်ိတ္ႀကီးလို႔ ကာမဆက္ဆံလိုစိတ္ မ်ား တတ္တယ္။ ယင္းေရာဂါ ျဖစ္ၿပီး ကင္ဆာမျဖစ္ခင္ ခြဲစိတ္ထားဖို႔ လိုတယ္။ ေရာဂါေၾကာင့္ ကာမဆက္ ဆံခ်င္တာကို အမ်ဳိးသမီး နဲ႔ မိသားစုဝင္မ်ားက သ ေဘာမေပါက္၊ မကုဘဲ ထားရင္ အသက္ႀကီးမွ မု ဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္တဲ့အထိ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးခံစား ရရွိေစတယ္။

ေသြးဆံုးလကၡဏာမ်ား

ေသြးဆံုးလကၡဏာမ်ား မွာ ႐ူပ႐ုပ္သြင္ေျပာင္းျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္း ျခင္းျဖစ္တယ္။ ႐ုပ္အသြင္ ေျပာင္းျခင္းမွာ သြားလာ လုပ္ကိုင္မႈ ေႏွးေကြးျခင္း၊ ေခါင္းမူး ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္မအီမသာျဖစ္ ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာဆႏၵ ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ လိင္ကိစၥ ၿပီးဆံုးေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ ပန္းေသ ပန္းညိႇဳး ေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ အားမရွိသကဲ့သို႔ခံစားရျခင္း၊ ေမာပန္း လြယ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစတယ္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲ ျခင္းမွာ စိတ္ကေယာက္ကယက္ျဖစ္ျခင္း၊ ေမ့လြယ္ျခင္း၊ စိတ္ဆိုးလြယ္၊ ေဒါသျဖစ္လြယ္ျခင္း၊ အိုမင္းလာသည့္ အတြက္ အိမ္ေထာင္ဖက္မွ စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့နည္း လာမည္ကိုစိုးရိမ္ၿပီး အိမ္ေထာင္ဖက္အား စိတ္မခ်ျခင္း၊အျခားေယာက်္ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းေျပာဆိုမႈ၌ မေက်နပ္ ျခင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိစြမ္းေဆာင္ရည္မရွိေတာ့ဟုထင္ၿပီး စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ အလြန္အမင္းေဒါသထြက္ကာ စိတ္ လိုက္မာန္ပါျပဳလုပ္တတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္ရာ မိသားစုအသိုင္း အဝိုင္းက နားလည္စြာျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းကူညီေဖးမေစာင့္ ေရွာက္ဖို႔လိုပါတယ္။ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာဆိုးရြား (အိပ္မ ေပ်ာ္)ရင္ ဆရာဝန္ႏွင့္ျပသကုသမႈခံသင့္ တယ္။ ကုသမႈ မခံရင္ ေနာက္ဆံုးပန္းေသပန္းညိႇဳးျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က် ျခင္း၊ စိတၱဇေရာဂါရ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္းျဖစ္တယ္။

ဓာတ္စာ

အမ်ဳိးသားအားအင္ကုန္ခန္းမႈ(သို႔)က်ား ေသြးဆံုးမႈကို ဆတ္ခ်ဳိႏု၊ ဂ်င္ဆင္းျမစ္၊ ရဲယိုျမစ္၊တ႐ုတ္ဆယ္နဂါး(အေစးျဖဴထြက္)နဲ႔ ေသြးလွည့္ပတ္မႈ ေကာင္းေအာင္ ေဝွးေစ့ရဲ႕လုပ္ငန္းလႈံ႔ေဆာ္ေပးေအာင္ ေဟာ္မုန္းစနစ္လႈံ႔ေဆာ္ေပးေအာင္ သံုးတတ္ၾကတယ္။ အင္ဒ႐ိုဂ်င္နဲ႔တူတဲ့ဓာတ္ပါလို႔ စားသင့္တယ္။ ေယာက်္ား အဂၤါထူေထာင္ဖို႔မျဖစ္တဲ့သူမ်ားအတြက္ ႏွလံုးေသြးလႊတ္ ေၾကာမ်ား က်န္းမာေရး၊ ေသြးလွည့္ပတ္မႈေကာင္းဖို႔ ေန႔ စဥ္တစ္နာရီခန္႔ ေလ့က်င့္ခန္း(အေျပး၊ လမ္းေလွ်ာက္၊ စက္ဘီးစီး)လုပ္သင့္တယ္။ စိတ္ဖိစီးမႈေလွ်ာ့ခ်ၿပီး အိပ္ ေရးဝဝ အိပ္သင့္တယ္။

ဓာတ္စာ

ကမာ၊ ေရႊဖ႐ုံေစ့၊ ေနၾကာေစ့၊ ေျမပဲဆန္၊ သီ ဟိုဠ္ေစ့၊ ပဲသီး၊ ပဲေတာင့္၊ ဆန္လံုးညိဳနဲ႔ ဂ်ဳံပင္ေပါက္ စားေပးႏိုင္တယ္။ ဗစ္ရာဂလာ (Viagra) ကာမေဆး သံုးသင့္ သံုးရမယ္။ အစားအစာနဲ႔ ျပင္ယူသင့္တယ္။
သံုးသပ္ျခင္း။အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေစ၊အမ်ဳိးသားျဖစ္ေစ ေသြးဆံုးေရာဂါျဖစ္မွန္းမသိျဖစ္တတ္တဲ့ေရာဂါျဖစ္ရင္ ေသြးသားေၾကာင့္ စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈက အိမ္ေထာင္ ေရး မသင့္မတင့္ျဖစ္ေစကာ အမ်ဳိးသမီးေသြးဆံုးခ်ိန္ နားလည္ေပးသလို အမ်ဳိးသားေသြးဆံုးခ်ိန္ေရာဂါျဖစ္ ေနေၾကာင္း နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးသင့္တယ္။
ဆးဝါးကုသျခင္း၊ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ေႏြးေထြး စြာဆက္ဆံျခင္းျဖင့္ ကုသသလို မိသားစုဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ က်န္းမာေရးအသိပညာႏွင့္ ပူးေပါင္းေစာင့္ ေရွာက္ျခင္းအျပင္ ဘာသာေရးလိုက္စားျခင္းနဲ႔ စိတ္ ၿငိမ္စြာထားသင့္တယ္။

 ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
Get From >>>> ေဒါက္တာ လြင္သန္႔
shanstatedefencearmy.blogspot.com
Share:

အသုံးမက်တဲ. ဗမာျပည္ အစိုးရ ၀န္ျကီး သမၼတေတြ လို.ေျပာရင္ စိတ္နာမလားဲျမန္မာႏုိင္ငံက တုိင္းရင္းသားေပါင္း ၁၃၅မ်ိဳးရွိပါတယ္လို. အစိုးရက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ဒါေပမဲ. ညီ
အစ္ကုိယ္အခ်င္းခ်င္းေတြက အေပးအယူမမွ်ျကဘူး မတရားက်ေတာ. ျငိမ္းခ်မ္းမူ Peace ဆုိတဲ.
ေဆာင္ပုဒ္ ကိုမေရာက္ႏဳိင္ျကဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တိုꨵတုိင္းရင္းသားေတြ အပစ္ရပ္တယ္လို.တာေျပာတာ
ကခ်င္ တေအာင္း ရွမ္း ေတြက စစ္ျဖစ္ေနတုန္းပဲ။ ဒါပာာ တစ္ေယာက္နဲ. တစ္ေယာက္ယုံျကည္မူ.
အားနည္းလို.ေပါ.။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ မပာာလူမ်ိဳးျကီး ဗမာအစိုးရက လူမ်ိဳးစုငယ္ျကီးမေရြး တရားမွ်
တမူ Justice and Equalize ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္ ဒါပာာ အခုလက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေန
တာတုိင္းရင္းသားမပာုတ္ဘူး မပာာ ဗမာလူမ်ိဳးျကီးအစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္တာပဲ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္. ျပည္
ေထာင္စု ျကီးတကယ္ပဲ ျငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္တယ္ဆုိရင္ ႏွစ္ဖက္စလုံး ကတိ အတုိင္း လုိက္လုပ္ပါ။အ
ခုျဖစ္ေနတဲ. Conflict ေတြက သုံးႏွစ္ေက်ာ္လာခဲ.ျပီ အစိုးရနဲ. ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မ
ေတာ္ မျကာခင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး အပစ္ရပ္မူ.  Nationwide Cease Fire ကိုသြားႏဳိင္ျကမလားလို.
ေတြးရင္း နဲစိုးရိမ္လာပါတယ္။ တကယ္တမ္း တုိင္းရင္းသားက ဒုိ.တာ၀န္အေရးသုံးကို လိုက္နာပါ
တယ္ ဒုိ.တာ၀န္အေရးသုံးပါးကိုဖ်က္စည္းေစခ်င္တာ အစုိးရပါ ဒီတစ္ေခါက္ အစိုးရနဲ. ကခ်င္တပ္
တုိ. ေတြ.ဆုံမူပာာ တစ္ခုတုိးလာတာ ကြ်န္ေတာ္မျကိုက္တာ တစ္ခုေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။ကြ်ႏု္ပ္
တုိ. တုိင္းရင္းသား မပာာဗမာလူမ်ိဳးျကီးအစိုးရနဲ. ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ေနတဲ.အခ်ိန္မွာ အခ်င္းခ်င္းေတြ
ပဲဘာလို. ျငိမ္းခ်မ္းမူကိုမေရာက္ႏဳိင္ျကသလဲ။ေနာက္ဆုံး တရုတ္က ျကားထဲက ပါ၀င္ကူညီေဆာ
က္ရြက္ေပးခ်င္တယ္ဆုိတာ မမိုက္ေသးပါဘူး ကြ်ႏဳိပ္တုိ. ျျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသည္ ငါတုိ.အခ်င္း
ခ်င္း ဗမာအစိုး၇နဲ. တုိင္းရင္းသားျကား ဘာမ်ား အဲေလာက္ထိ ျပသာနာေတြျဖစ္ျပီးေတာ. မေျဖ
ရွင္းႏုိင္ပဲ.နဲ.ျကားထဲက တရုတ္ပါ ၀င္ေဆာက္၇ြက္ေပးေနရသလဲ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ.ႏုိင္ငံသည္ ငါတုိ.
အခ်င္းခ်င္းေတြပဲ ဘာမွ တရုတ္ကို ျကား၀င္ ေျဖရွင္းေပးစရာမလိုဘူး။ တရုတ္က ျပည္ေထာင္စု
တုိင္းရင္းသားႏုိင္ငံအေပၚကို ႏဳိင္ငံေရး အေပၚအျမတ္ထုတ္ျပီး သယံဇာတ ခိုးယူသြားတဲ.ေကာင္
ပါ တရုတ္ျပည္၏ ယခုတုိးတက္မူသည္ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံ၏ ပစၥည္း သယံဇာတ
ေတြအမ်ားျကီးပါ ယခုထိ သူတုိ.ႏုိင္ငံ ထိန္ထိန္လင္းႏုိင္တာ ကြ်န္ေတာ္တုိ.ႏဳိင္ငံေျကာင္.ပါ။ဒီ
တုိငး္ရင္းသားနဲ. ဗမာအစိုးရျကား Cease Fire လုပ္တဲ.အခ်ိန္မွာ တရုတ္ကို ျကား၀င္ျပီးမပါ၀င္
ေဆာက္ရြက္ေစခ်င္ပါဘူး။ ဗမာအစိုးရ President , Ministry and General မ်ားအေပါင္းတုိ. ကြ်ႏ္ုပ္
တုိ. ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသား ႏုိင္ငံကို ျငိမ္းျငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ. ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတာကို သူတုိ.က
ထိထိေရာက္ ေရာက္မကိုင္တြယ္ႏဳိင္ဘူး တုိင္းရင္းသားေတြကို ဘာမွ မလိုက္ေလ်ာေပးဘူး အခ်င္း
ခ်င္းေတာင္ ေျပလည္ေအာင္မလုပ္ေပးႏဳိင္ဘူးဆုိတာ အာရွတုိက္မွာ အာဆီယံ ဥကၠာငွာျဖစ္ဖုိ.သူ
တုိ.မွာ ဘာအရည္အခ်င္းမွ မရွိဘူး။ အာဆီယံ ဥကၠာငွာလုပ္မယ္.ေကာင္ေတြက ျကားထဲက
တရုတ္အကူအညီ ကိုယူစရာမလိုဘူး။ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေအာင္မလုပ္ႏဳိင္ပဲနဲ. အာဆီယံဥကၠငွာ
ဆုိတာ သူတုိ.မွ လုပ္ဖုိ. အရည္အခ်င္း နည္းပညာမတန္ဘူး။ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေတာင္မွ
ေအာင္ေအာင္ ျမင္ျမင္ မေဆာက္ရြက္ႏဳိင္ေသးပဲနဲ. အာဆီယံ ဥကၠာငွာ ထလုပ္ျပီး ေတာင္တရုတ္
ပင္လယ္ အေရးအခင္းကို သူတုိ.ဘယ္လို ပါ၀င္ ကူညီေျဖရွင္းေပးႏဳိင္မလဲ။ စဥ္းစားျကည္.ပါ။ျပည္
ပအားကို ကိုးျပီး လူမ်ိဳးေရး Human rights ကိုခ်ိဳးေဖာက္ အဲဒါက အာဆီယံ ဥကၠငွာတစ္ေယာက္
၏အရည္အခ်င္းလား ???? ။ဒီကခ်င္အေရးကို သူတုိ.ေတာင္းဆုိေနတဲ. ပထမဦးဆုံးအရင္ဆုံး
Political Dialogues လုပ္ျပီးမွ သူ.ပာာသူ ဒီ Cease Fire လုပ္မယ္ဆုိတာလဲ မွန္တာပဲ ဘယ္မွာ
မွ မမွားဘူး ကခ်င္ေတြက ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ျပီ အစိုးရနဲ.  Cease Fire  လုပ္ခဲ.တာ တကယ္တမ္းသူ
တုိ. အပစ္အခတ္ရပ္တဲ.အေျကာင္းအရင္းက အစိုးရက Political Dialogues လုပ္မယ္လို.ေျပာ
လို. အပစ္ရပ္တာ အခုလဲ ေနာက္တစ္ေခါက္ လာျပန္ျပီ ဘယ္သူက ယုံေတာ.မတုန္ ဆယ္ႏွစ္
ေက်ာ္လုံးလုံး အပစ္ရပ္လာတာ စစ္ျပန္ျဖစ္တယ္ဆုိတာ။ ကခ်င္အေရးကို အစိုးရအေနနဲ. တကယ္
အေျပာအလဲ Transitional လုပ္တယ္ဆုိရင္ေတာ. ကခ်င္အေရးကို အျမန္ဆုံးျငိမ္းေအာင္ခ်ဳပ္ႏုိင္
ပါတယ္ ဗမာမပာာလူမ်ိဳးျကီး အစိုးရတာ မလုပ္ခ်င္တာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိတာ တကယ္လုပ္ခ်င္တယ္
ဆုိရင္ ဒီေန.လုပ္ရင္ ဒီေန.ျဖစ္တယ္ ဘာလို.မျဖစ္ႏဳိင္မလဲ။ ဥပမာ -  တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမွာ ထုိး
စစ္ေနတဲ. အစိုးရတပ္သည္ ျမိဳ.ထဲအကုန္ျပန္ ေနာက္ဆုပ္လာခဲ. ဆုပ္တာနဲ. ခ်က္ခ်င္းပဲ အပစ္ရပ္
ဆုိတာ ျဖစ္သြားတာ။ဦးေအာင္မင္းေျပာတာပဲေလ တပ္မေတာ္ဆုိတာ ဆုပ္သည္မရွိတဲ. ႏိုင္ငံတ
ကာမွာ ဗမာတပ္မေတာ္အစိုးရက ေနာက္ဆုပ္တယ္ဆုိတာ ထုံးစံမရွိတဲ. ပာုတ္ပါတယ္မရွိပါဘူး။
တုိင္းရင္းသား နယ္ေျမမွာ ထုိးစစ္ျပီး ေသေျကသြားတာ လူေပါင္း ငါးေျခာက္ေထာင္ေတာ. ထုံးစံ
ရွိပါတယ္ေလ။ ဘယ္လိုနည္းနဲ.ပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ. ညီအစ္ကိုယ္အခ်င္းခ်င္းေတြပဲ ကခ်င္အ
ေရးကို တရုတ္ ၀င္ေရာက္ ကူညီ ေဆာက္ရြက္ေပးတယ္ အျကံအဥာဏ္ေပးတယ္လုိ.ေျပာရ
ေလာက္ေအာင္ ဒီဗမာျပည္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ. လူျကီးေတြက ဦးေႏွာက္မရွိဘူးလား အကုန္လုံး
ခ်ီး Brain ခ်ီးထုပ္ သမားေတြပဲလား လူျကီး ဗိုလ္ျကီးေတာ.ျဖစ္ခ်င္တယ္ အခ်ဥ္ထုပ္ ေတာ.မလုပ္
ခ်င္ဘူးဆုိတာ မမုိက္ေသးပါဘူး။ ေန.စဥ္ ငပိနဲ.အခ်ဥ္သုပ္ေရာ.စားျပီး ႏုိင္ငံတကာ အမ်ားသိ
ေအာင္ ၀ါဒျဖန္. မပာုတ္မမွန္သတင္းေတြလုပ္။ဦးေႏွာက္မရွိတဲ. ၀န္ျကီး သမၼတေတြ အသုံးကို
မက်တာ ခ်ီးထုပ္ေတြ။ သူတုိ. လုပ္တဲ. ပုံက တရုတ္ရွိမွ ျပည္သူလူထုက ထမင္း စားရသလားမ
သိဘူး တရုတ္မရွိလဲ ငါတုိ.ႏဳိင္ငံမီးမလင္းႏုိင္ေပမဲ. မီးလင္းႏုိင္ဖုိ. နည္းလမ္းေတြအမ်ားျကီးပဲ။
ျကည္.သြားျကည္.လာ ဒီအစိုးရ အစိမ္းကေန ပုဆုိး ေျပာင္း၀တ္တဲ. လူေတြက တရုတ္ကိုအေဖ
ေတာ္ခ်င္ေနေသးတယ္။ ခ်ီးထုပ္ ၀န္ျကီး အစိုးရ သမၼတေတြ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား ျငိမ္း
ခ်မ္းဖုိ. မလုပ္ႏဳိင္ဘူး တရုတ္စီက အကူအညီေတာင္ ေတာင္းခ်င္ေသးတယ္။ အကူအညီ နည္း
ပညာေတာ.ရမလားမသိဘူး ေလာေလာဆယ္ေတာ. ျမန္မာျပည္က ေန ေပာာင္ေကာင္ကိုပို.ေပး
လိုက္တဲ. ျမန္မာမိန္းခေလးေတြအတြက္ေတာ. ပညာမရပဲနဲ. ေနာက္ဆုံး ေလးလုံးေရာဂၤါပါ ကပ္
လာမွာကိုပဲေျကာက္တယ္။ ဒီအစိုးရက ဦးေႏွာင္မရွိသလား အေတြးအေခၚမရွိသလားေတာ.မသိ
ဘူး ထုိင္း ဆုိရင္ ျမန္မာလက္ေအာက္ေတာင္ ေနခဲ.ဖူးတယ္။ ေနာက္ဆုံး ကိုယ္.လက္ေအာက္က
ေနလြတ္ေျမာက္သြားျပီ ျမန္မာျပည္ထက္တုိးတက္လိုက္ေသးတယ္။ထုိင္းမွာ သယံဇာတထြက္
တယ္ဆုိတာ မရွိဘူး ေလးလုံးေရာဂၤါအထြက္မ်ားဆုံး ဒုတိယေနရာအာရွတုိက္ပဲ ဒါေပမဲ. ျမန္မာ
ျကေတာ. ပစၥည္း သစ္ သယံဇတေတြအမ်ားျကီး ရွိျပီးေတာ. ထုိင္းႏဳိင္ငံမွာ မေကာင္းတာေတြလုပ္
ျပီး တုိးတက္ႏုိင္တယ္။ ျမန္မာျကေတာ. ဘာလုိ.မတုိးတက္ႏုိင္သလဲ အစိုးရ ၀န္ျကီး စစ္တပ္တုိ.အ
သုံးမက်လို.ေပါ. ။ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
Get From >>>>> SSDArmy
shanstatedefencearmy.blogspto.com
Share:

Low Back Pain ခါးနာသက္သာေစရန္
ကြၽန္ေတာ့္ အသက္က ၂၄ နွစ္ရွိပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္မွာ ခါးနာေနတာ ၁ နွစ္ေက်ာ္ေလာက္ရွိပါၿပီ။ တတ္ကြၽမ္းနားလည္တဲ့ ဆရာ၀န္ေတြနဲ႔လဲ ကုပါတယ္ဆရာ။ ဒါေပမဲ့မေပ်ာက္ပဲျပန္ျပန္ျဖစ္ေနပါတယ္။ လုပ္ရတဲ့အလုပ္ကလဲ တစ္ေန႔ကို ရွစ္နာရီေလာက္ မတ္တပ္ရပ္ရတာနဲ႔လဲ ဆိုင္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္က ႕႕႕႕႕ မွာ အလုပ္လုပ္ေနတာပါ။ တစ္ခါတစ္ခါက်ရင္လဲ မနာဘူးဆရာ။ အထူးသျဖင့္နာတာက ဘယ္ဘက္အျခမ္းကပါဆရာ။ ညဘက္အိပ္လို႔ရွိရင္ ေသြးေၾကာေလးေတြကအထဲမွာ ဆစ္ဆစ္ဆစ္ဆစ္နဲ႔ ရုန္းၿပီး ကိုက္တယ္ဆရာ။ တင္ပါးခြက္ထဲကလဲ တစ္ခါတစ္ခါ နာတယ္ ဆရာညာဘက္ကအဲေလာက္မဟုတ္ဘူး ဘယ္ဘက္တစ္ျခမ္းကပဲ။ အခန္႔မသင့္ရင္ေလေတြဘာေတြ ျဖတ္တတ္ပါသလား။ ဘာေဆးေသာက္ရင္အဆင္ေျပမလဲဆိုတာပါ သိပါရေစဆရာ။
• လူတိုင္းလိုလိုတခ်ိန္မွာ ျဖစ္ဘူးၾကတယ္။ သူ႔ဖါသူေပ်ာက္သြားတာမ်ားတယ္။ မေပ်ာက္ဘူးဆိုရင္ ထိေရာက္တဲ့ ကုသနည္းေတြ ရွိတယ္။
• Dull ache ထံုျပင္းျပင္းနာတာနဲ႔ Stabbing or shooting sensation ထိုးတာခံရသလိုနာတယ္။ ခါးမတ္ေအာင္ ေနလို႔ မရျဖစ္တယ္။ အားကစားလုပ္ရင္း၊ အလုပ္လုပ္ရင္းရုတ္တရက္ နာလာတာရွိတယ္။ ၃ ရက္ေနလို႔မွ မေပ်ာက္ရင္ ဆရာဝန္ျပပါ။ ၃ လေနလို႔မွ မေပ်ာက္ရင္ နာတာရွည္လို႔ သတ္မွတ္တယ္။
• အသက္ ၃ဝ ေက်ာ္ေလာက္မွာအမ်ားဆံုးစျဖစ္ဘူးတတ္တယ္။ ဒိထက္ အသက္ ၾကီးလာေလေလ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားေလေလ။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ပိုလာတာ၊ လႈတ္ရွားမႈ နည္းလာတာေတြေၾကာင့္ျဖစ္မယ္။
• ဆီးသြား-ဝမ္းသြားတာအထိထိခိုက္လာရင္၊ ေအာက္ပိုင္းမွာအားနည္းလာရင္၊ ဖ်ားလာရင္၊ ေခ်ာင္းဆိုးလိုက္ခ်ိန္မွာပိုနာတာျဖစ္ရင္၊ ဆီးသြားလို႔ ပိုနာရင္ အေရးၾကီးတာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
• အေလးအပင္မရာကေနျဖစ္တာ၊ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရင္းကေနျဖစ္တာမ်ိဳးက Muscle Strain ၾကြက္သားနာတာေခၚတယ္။
• ေနာက္တမ်ိဳးကခါးရိုးဆစ္ကအရြတ္ေရြ႕တာ Sciatica ေခၚတယ္။ ေနာက္ဟာမ်ိဳးဆိုရင္ Sciatic nerve (ဆိုင္ယားတစ္) အာရံုေၾကာတေလွ်ာက္ လိုက္နာမယ္။ တင္ပါး-ေပါင္-ေျခသလံုးအထိနာမယ္။
• အလုပ္လုပ္ရာမွာအေလးမရတာ၊ ဆြဲရတာမ်ိဳးေတြက Twists the spine ခါးကိုလိမ္သလိုလုပ္ရရင္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ထိုင္လုပ္ေနရတာ ၾကာသူေတြလဲနာႏိုင္တယ္။
• ပိုက္ဆံအိတ္၊ ေက်ာပိုးအိတ္၊ လက္ဆြဲအိတ္ေတြေၾကာင့္လဲ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။
• Gym or Golf course အားကစားနည္းေတြကေနလဲနာတယ္။
• ခါးရိုးမၾကီးဆိုတာအရိုးေလးေတြ တခုနဲ႔တခုထပ္ေနတယ္။ အရိုးတခုနဲ႔တခုၾကားမွာအရိုးႏုျပားေလးေတြရွိတယ္။ အရိုးေလာက္ မသန္မာလို႔ အသက္ၾကီးသူေတြ အားမေကာင္းေတာ့ဘူး။ ခါးကိုထိခိုက္မိရင္ စုပ္ျပဲသြားႏိုင္တယ္။ ကြ်ံသြားႏိုင္တယ္။ ေနာက္ကိုကြ်ံရင္ သူ႔ေနာက္ကအာရံုေၾကာမၾကီးကိုသြားဖိေစႏိုင္တယ္။ Herniated Disc ေခၚတယ္။ အလြန္နာမယ္။


• Spinal stenosis ခါးရိုးေနရာက်ဥ္းတဲ့ေရာဂါမ်ိဳးကေနလဲအာရံုေၾကာကိုဖိေစျပီးနာေစႏိုင္တယ္။ Spondylitis ေရာဂါကေနလဲနာႏိုင္တယ္။ Fibromyalgia ေရာဂါကေနလဲနာႏိုင္တယ္။
• ခါးနာတာေသျခာေအာင္ X-rays, CT or MRI scans ေတြနဲ႔ခြဲျခားရတယ္။
1. Posture အေနအထိုင္ ပံုစံ၊ ခါးမတ္ထိုင္ပါ။ ခါးအမွီပါေစရမယ္။ ပခံုးပါ နားစရာရွိသင့္တယ္။ ေျခေထာက္ကလဲနားေစႏိုင္ရမယ္။ မတ္တပ္ရပ္ရင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကိုေျခႏွစ္ဖက္လံုးေပၚမွာ မွ်ေနပါေစ။
2. Muscle strain ေၾကာင့္နာတာမ်ိဳးကသူ႔အလိုလိုေကာင္းမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ Heating pad or warm baths အပူကပ္ေပးတာလုပ္ႏိုင္တယ္။
3. Bed Rest ခါးနာတာကိုနားခိုင္းမလား။ ခါးနာသူေတြကအိပ္ရာထဲကမထခ်င္ၾကဘူး။ ဒါေပမဲ့ Muscle strain ေၾကာင့္သာဆိုရင္ လုပ္ေနၾကအလုပ္ကိုေစာႏိုင္သမွ်ေစာျပီး ျပန္လုပ္သင့္တယ္။ အိပ္ရာထဲမွာ ၁-၂ ရက္ ေနသူေတြကခါးနာပိုဆိုးေစႏိုင္တယ္။
4. Yoga (ေယာဂ) နည္းကို ၃ လေနလို႔မွ မသက္သာေသးသူေတြ ၃ လ လုပ္သင့္တယ္။
5. Spinal Manipulation အထူးကုဆရာဝန္ေတြကတခ်ိဳ႕ကိုလုပ္ေပးတယ္။
6. Massage Therapy ႏွိပ္နည္းကိုနာတာရွည္ ခါးနာသူေတြကိုလုပ္ေပးႏိုင္တယ္။ ဒါလဲ ၂ လေလာက္ အခ်ိန္ယူတယ္။
7. Acupuncture အပ္စိုက္ကုသနည္းထိေရာက္မႈကေလ့လာမႈေတြမွာမတူၾကတာေတြ႔ရတယ္။ Simulated acupuncture နည္းေရာ Real acupuncture with needles နည္းေရာလုပ္နတယ္။
8. Acetaminophen, Ibuprofen, or Naproxen စားေဆးေတြနဲ႔ Pain-relieving creams လိမ္းေဆးေတြ သံုးတယ္။ လိုေသးရင္ ပိုျပင္းတဲ့ေဆးေပးမယ္။
9. Steroid Injections (စတီရြိဳက္) ထိုးေဆးလဲတခ်ို႕ကိုထိုးေပးတယ္။
10. ခြဲစိတ္ကုသနည္း၊
11. Physical Therapy (ဖီဇီယို) ကုသနည္းမွာ Stretches, Strength exercises, and Low-impact cardio နည္းေတြသံုးတယ္။
12. ခါးကို Flexion and extension exercises ခါးကိုအေကြး-အဆန္႔ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ေပးတယ္။
• ဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ။ အတိအက် မျဖစ္ရပါဘူးလို႔ အာမခံႏိုင္တာမရွိပါ။
- ကိုယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းပါ၊
- ေလ့က်င့္ခန္းပံုမွန္လုပ္ပါ။
- မ,စရာရွိရင္ ေျခနဲ႔သာမပါ။ ခါးနဲ႔ မမပါနဲ႔။ အလုပ္လုပ္ရာအေနအထိုင္မွာခါးကိုသက္ေတာင့္သက္သာအျမဲရွိပါေစ။
ေခါင္းအံုးျမင့္တာမသင့္ပါ။ အိပ္ရာခင္းမာမာမွာသာလဲေလ်ာင္းပါ၊ အိပ္ပါ။ ေမြ႔ယာမသင့္ပါ။ ၾကိဳးကုတင္၊ Dream bed (ဒရင္းမ္ဘက္)၊ စပရင္ကုတင္ မသင့္ပါ။ ထိုင္ရင္ ေပါင္ကေအာက္ခံမွာထိေန၊ ေက်ာကေနာက္မွီနဲ႔ထိေနရမယ္။ ဖင္ထိုင္ခံုမွာမထိုင္ပါနဲ႔။ ၾကမ္းေပၚ တင္ပါးခ် မထိုင္ပါနဲ႔။ ပက္လက္ကုလားထိုင္၊ (ဆိုဖါ) အိတာမွာမထိုင္ပါနဲ႔။ မ်က္ႏွာသစ္၊ လက္ေဆး၊ ပန္းကန္ေဆးလုပ္ရာမွာေၾကြခြက္၊ စားပြဲ၊ ခံုကိုယ္နဲ႔အေနေတာ္ပါေစ။ နည္းနည္းေလးမွ မကံုးရေစပါနဲ႔။ ေရအိမ္သာဒူးကို ၉ဝ ဒီဂရီေကြးႏိုင္တဲ့ အမ်ိဳးအစားသံုးပါ။


ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
Get From >>> Dr. တင့္ေဆြ
shanstatedefencearmy.blogspot.com
Share:

ျကြက္တက္ျခင္း (Muscle Cramps) ကာကြယ္နည္းကိုယ္လက္လႈပ္ရွား ေလ့က်င့္ ခန္းလုပ္ေနစဥ္ ဒါမွမဟုတ္ ေခြ်းထြက္ မ်ားတဲ့
အလုပ္ လုပ္ေနစဥ္မွာ ျကြက္တက္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ဒါက ေရဓာတ္ခန္း ေျခာက္ျခင္း(Dehydration) ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပင္းထန္စြာ အားကစား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အား သြန္ခြန္စိုက္ အလုပ္လုပ္ျခင္းတို႔ သတၲဳဓာတ္မ်ား ဆံုး႐ံႈးမႈ ုျဖစ္ေစပါ တယ္။
အထူးသျဖင့္ ပိုတက္ဆီယမ္ ႏွင့္ဆိုဒီယမ္သတၲဳဓာတ္ေတြ ဆံုး႐ံႈး မႈေၾကာင့္ ျကြက္တက္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္။ ျကြက္တက္ျခင္းကို ကာ ကြယ္ဖို႔ ေန႔စဥ္ ေရ ၆ ခြက္မွ ၈ ခြက္အထိ ေသာက္ပါ။ အခ်ိန္ၾကာ တဲ့ အားကစားေလ့က်င့္မႈမ်ား ဒါမွမဟုတ္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားမွာ မၾကာခဏ နားၿပီး ေရေသာက္ပါ။
သတၲဳဓာတ္ မ်ား ဟန္ခ်က္မညီလို႔ ျကြက္တက္ တယ္လို႔ သံသယရွိပါရင္ အား ကစားသမားေတြ ေသာက္တဲ့ Carbohydrate Electrolyte ဓာတ္ဆားရည္ကို ေသာက္ၾကည့္ပါ။ သၾကားပါဝင္မႈ နည္းတဲ့ ဓာတ္ဆား ရည္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
အပူခ်ိန္ျမင့္မား ေနတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ထဲမွာ သၾကားက ဗိုက္ေအာင့္ျခင္း ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဆားခဲမ်ားကို ဘယ္ေတာ့မွ မစားပါ ႏွင့္။ ယင္းဆားေတြက သတၲဳဓာတ္ ဆံုး႐ံႈးမႈကို ပိုမိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။


ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
shanstatedefencearmy.blogspot.com
Share:

The Golden days of the Great Shan Empire VISize:
Lies between 19 and 24 degrees latitude North, and Stretches from 96 to 101 degrees longitude East, covering approximately 64,000 square miles; shares boundaries with Burma, China, Laos, Thailand and the Karenni.Topography and Drainage:
Bisected north to south by the Salween River, one of the longest rivers in Asia. It lies at an average of 2,000 feet above sea-level, and the highest point, Mount Loilaeng, is 8,777 feet. It is composed of broad valleys, thickly wooded mountain ranges and rolling hills forming scenic landscapes.
Jong-ang, the biggest waterfall (972 feet) can be found near the town of Kengtong in Mongnai State.
Climate
There are three seasons:
 1. Monsoon (May to October),
 2. Cold season(November to January)
 3. and Summer (February to April).
Annual rainfalls average between 40-60 inches.
The overall temperature is equable throughout the year: not too cold and not too hot.
Vegetation
Pine and evergreen forests can be found in abundance. Teak and various kinds of hardwood cover over 47,210 square miles.
Minerals
The bulk of the so-called Burmese natural resources are in the Shan State: silver, lead, gold, copper, iron, tin, wolfram, tungsten, manganese, nickel, coal, mica, antimony, fluorite, marble, gemstones and even uranium.
Major Operating Mines are:
 • the Mogok (Mognkut in Shan) and Mongsu ruby mines,
 • and the Namtu Bawdwin silver mines discovered by the Chinese traders and renovated in 1904 by none other than Herbert Clerk Hoover (1874-1964) who became the 31st President of the United State.
 • A study of the Indian geological reports made by Drs Cogging and Sondhi in 1993 reveals Northern Shan States as incredible mining potential…
 • As for Southern Shan’s remarkable resources, they can be studied from the reports made by a G.V. Hovson (Shanland’s Grievances, by Htoon Myint of Taunggyi, )
People :
The population of these multi-racial people, described by ancient travelers as the most peace loving people who trust everybody and envy nobody is estimated at 7-10 million, the majority of whom are Tai, of the same ethnological stock as Thai and Laos, plus several other racial groups including Pa-o, Palaung and Wa of Mon-Khmer stock; and Kachin, Akha and Lahu of the Tibeto-Burman stock.
All in all, it’s various indigenous races have lived harmoniously together for centuries. This fact is supported by the political analyst Josef Silverstein, who say’s:
“Although the Shans dominated the people in the area both politically and numerically, they never assimilated the minorities; as a result, cultural pluralism existed through out the Shan States”. (Politics in the Shan State, The Question of Secession from the Union of Burma, 1958, by J. Silverstein).
The Shan’s stand on the racial question is best described by Sao Shwe Thaike, who in his capacity as the Speaker of the Constituent Assembly,
countered the objection that Muslims could not be considered as being indigenous by saying :
“Muslims of the Arakan certainly belong to one of the indigenous races of Burma. If they do not belong to the indigenous races, we also cannot be taken as indigenous races.”

Culture: 

Shan is still the first language of the majority, though due to 60 years under the British Protectorate and 40 years under Burmese neo-colonialism, usage of English and Burmese has become fairly common.
As for attire, Shan men, unlike the Burmese, who wear longyis or long skirts, don long baggy trousers. Theravada Buddhism is the pre-eminent faith, and perhaps due to this tolerant religion, Hinduism, Christianity, Islamism and even animisms flourish in this land.

Agriculture: 

Primarily a self-sufficient agricultural economy, being blessed with fertile soil, it produces rice, tea, cheroot leaves, tobacco, potatoes, oranges, lemon, pears, and opium.
Cattle-and horse-breeding is also a common sight in low grasslands. Added to the fact that it is rich in mineral resources and abundant in teak timber, there is no reason why the Shan State could not become one of the richest and most economically dynamic countries in Southeast Asia, given a favorable political climate. 
Shan States is a beautiful and fertile land, with green hills and mist-covered mountains. 
Shans are on the whole, good natured gentle, independent people.
Shan States have a diverse mix of ethnic groups; Tai Yai, Tai Khurn, Tai Lui or Tai Neir, Tai Keiy, Pa-O or Daung Su, Daung Yoe, Palaung, Kachin, Dai Nawng or in Burmese Intha, Danu, Lisu, Lahu, Wa, Kaw, Padaung, as well as Chinese, Indians, Burmans and others. 
The Shans are the most widely scattered of the ethnic people in Myanmar and they can be found in every part of the country.
Their Mans (villages), Mongs (city-states) and settlements stretch from the northernmost region of Hkamti Long down to Tharrawaddy and then to southern Taninthayi (Tenasserim) and from the tip of Kengtung in the east to Hsawng Hsup, Kabaw valley and Ta-mu in the west.
In central Myanmar many Shan settlements can be found around Ava, Pinya, Sagaing, Toungoo, Pyinmana and Pyi (Prome). 
Now-a-days, Shan people are spread around the world, many having left Burma to escape the persecution and brutality of the SPDC, many to study overseas. 
Shans live overseas in Thailand, Australia, New Zealand, USA, Canada, Europe, Taiwan, China, Japan and elsewhere.  Many overseas groups are actively campaigning for freedom in Shan States and Burma. 
Until recently many groups worked almost independently.  In recent years the more widespread use of e-mail and internet technology means that overseas Shan groups can communicate more easily with one another, sharing ideas, discussing campaigns and global change.
Shans feel immensely sad that their beautiful homeland has been ravaged and abused by SPDC, and because they have deep love for their motherland, they feel deeply bereft and betrayed.Two Soa Hso Kham Pha is the eldest son of the late Last year Soa Hso Kham Pha, also known as Tiger Yawnghwe, founded the Interim Shan Government with the cooperation of a group of Shan elders. Recently the ISG has established a freedom fighting force called Shan State Army (Central) with thousands of troops to fight against the neo-fascist military regime in Burma.  
List of Shan state rulers
 Read more in Wikipedia, the free encyclopedia.The Shan State of Burma (Myanmar) was once made up of a large number of traditional monarchies or fiefdoms. Three ranks of chiefs where recognized by the Burmese king and later by the British administration. These ranks were Saopha or Chaofa (Shan for king or chieftain) or Sawbwa in Burmese, Myosa (”duke” or chief of town), and Ngwegunhmu (silver revenue chief).Contents
1 Shan states
 1. 1.1 Hierarchy and Precedence
 2. 1.2 Baw (Maw)
 3. 1.3 Hopong (Hopon)
 4. 1.4 Hsahtung (Thaton)
 5. 1.5 Hsamönghkam (Thamaingkan)
 6. 1.6 Hsawnghsup (Thaungdut)
 7. 1.7 Hsenwi (Theinni)
  1. 1.7.1 North Hsenwi
  2. 1.7.2 South Hsenwi
 8. 1.8 Hsihkip (Thigyit)
 9. 1.9 Hsipaw (Thibaw)
 10. 1.10 Kehsi Mangam (Kyithi Bansan)
 11. 1.11 Kengcheng (Kyaingchaing)
 12. 1.12 Kenghkam (Kyaingkan)
 13. 1.13 Kenglön (Kyainglon)
 14. 1.14 Kengtung (Kyaingtong)
 15. 1.15 Kokang
 16. 1.16 Kyon
 17. 1.17 Kyawkku Hsiwan (Kyaukku)
 18. 1.18 Laihka (Lègya)
 19. 1.19 Lawksawk (Yatsauk)
 20. 1.20 Loi-ai (Lwe-e)
 21. 1.21 Loilong (Lwelong)
 22. 1.22 Loimaw (Lwemaw)
 23. 1.23 Mawkmai
 24. 1.24 Manglon
 25. 1.25 Monghsu
 26. 1.26 Mawkmai (Maukme)
 27. 1.27 Mawnang (Bawnin)
 28. 1.28 Mawsön (Bawzaing)
 29. 1.29 Möngkawng (Mogaung)
 30. 1.30 Mongkung
 31. 1.31 Möngleng (Mohlaing)
 32. 1.32 Mönglong
 33. 1.33 Möngmit (Momeik)
 34. 1.34 Mong Nai (Monè)
 35. 1.35 Mongnawng
 36. 1.36 Mong Pai (Mobye)
 37. 1.37 Mong Pan
 38. 1.38 Mong Pawng (Maing Pun)
 39. 1.39 Möngping (Maingpyin)
 40. 1.40 Möngsit (Maingseik)
 41. 1.41 Möngtung (Maington)
 42. 1.42 Möngyang (Mohnyin)
 43. 1.43 Möngyawng
 44. 1.44 Namhkai (Nanke)
 45. 1.45 Namhkok (Nankok)
 46. 1.46 Namhkom (Nankon)
 47. 1.47 Namtok (Nantok)
 48. 1.48 Namkhok-Nawngwawn
 49. 1.49 Panglawng
 50. 1.50 Pangmi
 51. 1.51 Pangtara (Pindara)
 52. 1.52 Pwehla (Poila)
 53. 1.53 Sakoi
 54. 1.54 Samka
 55. 1.55 Tawngpeng
 56. 1.56 Wanmaw (Bhamo)
 57. 1.57 Wanyin (Banyin)
 58. 1.58 Yawnghwe (Nyaungshwe)
 59. 1.59 Ywangan (Yengan)
 60. 1.60 Bibliography   ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
  Get From >>>> http://sanooaung.wordpress.com/2008/01/23/the-golden-days-of-the-great-shan-empire-vi/
  shanstatedefencearmy.blogspot.com
Share:

မိုးနဲၿမိဳ႕ေဟာ္နန္းရာဇဝင္မိုးနဲၿမိဳ႕လက္ရွိေဟာ္နန္းအေဆာက္အဦးကို ၁၉၅၀ ခုႏွစ္တြင္ေစာ္ဘြားေစာဝ္ျပည့္လက္ထက္၌ယခင္အေဆာက္အဦးေနရာ၌ပင္အသစ္ျပန္လည္တညေဆာက္ခဲ့ပါသည္ ယင္းအေဆာက္အဦးကို ၁၉၅၂ ခုႏွစ္တြင္ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့သျဖင့္ ေဟာ္သစ္တက္ပြဲကို ၎ နွစ္မွာပင္ ေစာ္ဘြားစဝ္ျပည့္ႏွင့္မဟာေဒဝီ(စဝ္ျမၾကည္)တို႔ဘိသိတ္ခံဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္
ယခင္ေဟာ္နန္းအေဆာက္အဦးအားတည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ခုႏွစ္ကိုမခန္႔မွန္းနိုင္ေသာ္လည္း ေစာ္ဘြားစဝ္ျပည့္၏ခမည္းေတာ္ ေစာ္ဘြားစဝ္ေက်ာ္ဟိုးလက္ထက္ (1945)ခုနွစ္တြင္ဂ်ပန္တပ္မ်ားစစ္ရႈံးၿပီး ယိုးဒယားသို႔ဆုတ္ခြါရင္းမီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္းစံုစမ္းသိရွိရပါသည္
လက္ရွိေဟာ္နန္းအေဆာက္အဦးကို ၁၉၉၁ ခုနွစ္တြင္ေစာ္ဘြားစဝ္ျပည့္၏သားအႀကီးဆံုးျဖစ္သူ ဦးစဝ္ထြန္းဝါမွ ၿမိဳ႕နယ္ သ/မ ဦးစီးဌာန သို႔ကာလတန္ဖိုး (7)သိန္းက်ပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ၿပီးယေန႔အထိ သ/မ ဦးစီးဌာနပိုင္ရံုးအျဖစ္ဖြင့္လွစ္ထားရွိပါသည္။ꨅꨤꨯးလြတ္ꨳလꨰဝ္း
shanstatedefencearmy.blogspot.com
Share:

Shan Noodle


Shan noodle is one of the famous Myanmar food. It is very delicious. Most of the Myanmar like it and I also like it. It is derived from Shan State which is east part of Myanmar. We can eat it as lunch or dinner or just snack.

Requirements:
 1. Dried shan noodle
 2. Chicken or Pork
 3. Onion, chilli, garlic, ginger
 4. Oil, chicken powder, salt, fish sauce, light soya bean sauce
 5. Peanut, sesame, onion tops
                                                    Shan Noodle


How to do?
1. Before starting cooking it, we need to put the dried shan noodle into water in appropriate pot for around 12 hours in order to have better taste in noodle.
2. First, meat (chicken or pork) must be boiled with ginger, some salt and chicken powder for 30 minutes. Then, boiled chicken should be removed from fires in order to make cold. After it, those chicken is needed to cut into suitable size (small size). Then,  We need to cook this small pieces of chicken with onion, oil, and garlic. In which, suitable amount of salt, fish sauce, chicken powder should be poured.
3. You need to pound peanut and sesame separately.  Onion tops also should be cut down.
These above three steps are preparing for doing Shan noodle which look like salad

                                                      Shan Noodle


How to salad?
1. First,  boil water and put dried noodle into it for just 3 minutes. After that, take noodle and put it in bowl.
2. Then, you can pour one spoon of chicken curry, light soya bean sauce, pounded peanut and sesame, cut onion tops.
3. Mix all.
If you need in taste, you can add some salt or fish sauce and chicken powder.
Now, you can eat your shan noodle eagerly and can eat more than one plate/bowl.
Note: Some ate it mixing chicken soup. If you want it, you can just pour chicken soup into your salad (shan noodle).
Oh, you can eat in two styles…^^^


By -  Sae Hark 
http://shanstatedefencearmy.blogspot.com/
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts