ၶၢဝ်းတၢင်း ၶျွင်းတႃႇ ( Chaung Thar Beach )


   မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 24.12.2018 လႆႈမႃးႁွတ်ႈထိုင်တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ တီႈပၢင်ႇလၢႆႇ ၶျွင်းတႃႇ ၊ တိူင်း AYA ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်။
              ၶၢဝ်းတၢင်းဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈမႃးႁွတ်ႈတီႈၼႆႈၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတီႈၼႆႈ တူၵ်းၵိၼ်း ၽၢၼ်လိူဝ်သေၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶဝ်ၵေႃႈမီးတင်းၼမ် ၊ ဢၼ်ၼႃႇလိူဝ်သေတႆးႁဝ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ် လႆႈဝႃႈပဵၼ်တီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် မိူင်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇတူၺ်းၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် မိူၼ်ၵၼ်တင်းႁဝ်းဝႆႉယူႇ။ လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်ၶဝ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈတုၵ်ႉလိူဝ်သေပိူၼ်ႈဝႆႉယူႇ။ မိူဝ်ႈပီႊ 2008 မိူဝ်ႈၽွင်း လူမ်းလႅင်ႉလူင် ( လူမ်းၼၵိတ်ႉ )ၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ တီႈၵူၼ်းဢၼ်ယူႇဝႆႉ ၸွမ်းပၢင်ႇလၢႆႇ ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လႆႈၺႃးၶၢမ်ႇတၢမ်ႇတၢႆလႄႈ လူႉၵွႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ( လူမ်းၼၵိတ်ႉ ) ယူႇ။
                         ၶၢဝ်းတၢင်းၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇလေႇ လႆႈထူပ်းမႃးတီႈ ၶျွင်းတႃႇၼႆႉ ၶႃႈတေလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း တေမီးဝႆႉယူႇလၢႆလၢႆလွင်ႈ

 1.    လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်
 2.    ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ
 3.    ပၢႆးယူႇလီ
 4.    ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ
 5.    ၾႆးၾႃႉ
                             ၶႃႈႁဝ်းလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း တူၺ်းမႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၶျႂင်းတႃႇ  Two Night and Three Days ၼႆႉတေမီးယူႇ (5) ႁူဝ်ၶေႃႈၼႆႉဝႆႉယူႇ။

 • လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်
                     လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈတူၵ်းၵိၼ်းဝႆႉတႄႉတႄႉ ႁိူၼ်းဢွၼ်ႇ
ၶဝ်ၵေႃႈတေမိူၼ်ၼင်ႇ ႁိူၼ်းသုမ်ႉဢွၼ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် မိူၼ်ၵၢင်ႉၽိူင်း မိူင်းတႆးႁဝ်းဝႆႉယူႇ ႁိူၼ်းဢွၼ်ႇၶဝ်ၵေႃႈ တေႁဵတ်းဝႆႉၼိူဝ်ၼမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ တီႈမိူင်းတႆး ၼွင်ႁၢႆးယႃႈ။ ႁဵတ်းႁိူၼ်းဢွၼ်ႇသေယူႇၼိူဝ်ၼမ်ႉ ၊ ၶီႈလူင်းၼႂ်းၼမ်ႉ ၊ ပႅတ်ႈယုၵ်းယၵ်းၼႂ်းၼမ်ႉသေ  ယဝ်ႉၵေႃႈၶိုၼ်းၵိၼ်ၼမ်ႉၼၼ်ႉၶိုၼ်း။


တီႈယူႇတီႈၵိၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်


တီႈယူႇတီႈၵိၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်


ၽွင်းၶဝ်ႈႁႃလႄႇၼႂ်းဝၢၼ်

                      တၢင်းၵႂႃႇတီႈၼိုင်ႈလႄႈတီႈၼိုင်ႈ ၶဝ်တေမီးၶူဝ်မႆႉဢွၼ်ႇ ၵႅပ်ႈၵႅပ်ႈမွၵ်ႈသွၵ်ႇပၢႆသေၵႂႃႇ။ ၶူဝ်ၵေႃႈပဵၼ်ၶူဝ်ၵွႆ ၵမ်ႈပႃႈၼမ်ယဝ်ႉ။ ၶႃႈၵေႃႈလႆႈ လႄႇၵႂႃႇလႄႇမႃးလႄႈ လႆႈၵႂႃႇၺႃး ၽူႈၵုမ်းပွၵ်ႉၶဝ်သေ လႆႈၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းၵမ်ႉထႅမ်ၵမ်ႈၽွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇတေမေးတၢင်းလႄႈ မေးၶူဝ် ငိုၼ်းမၢၼ်ႈ မိုၼ်ႇပၢႆႁဵင်ၵျၢပ်ႈ ( 11000 Kyat ) ယူႇ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း လွင်ႈယူႇသဝ်းၶဝ်တေႉ တုၵ်ႉၶဝႆႉတႄႉတႄႉ။ ၶႃႈၵေႃႈဝူၼ်ႉႁၼ်ၺႃးၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉ  ၵွပ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်တုၵ်ႉၶ ယၢပ်ႇႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶၢႆႉၶိုၼ်ႈမႃးယူႇမိူင်းတႆးမူတ်းမူတ်းယဝ်ႉႁိုဝ်???  ၼႆယူႇ။


 • ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ
                    ပေႃးမႃးတူၺ်း ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉၶဝ် ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းတီႈၶျွင်းတႃႇၼႆႉ တေပႂ်ႉၵိၼ်ငိုၼ်းတီႈၵူၼ်းၸိူဝ်းမႃးလႄႇၸွမ်းပၢင်ႇလၢႆႇ လႄႈၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ်ၵမ်ႈပႃႈၼမ်ဝႆႉယူႇ။ ဢၼ်
ၶႃႈႁဝ်းလႆႈႁၼ်ၶဝ်ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉမိူၼ်ၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၼၼ်ႉတေႉ   ပဵၼ်ၵၢၼ်ၶၢႆတၢင်း
ၵိၼ်တၢင်းယမ်ႉၸွမ်းၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇလႄႈ ၵၢၼ်ဢွၵ်ႇလႄႇၸွမ်းၵုၼ်ဢွၼ်ႇ။


ၵူၼ်းၶၢႆၶွင်ၵိၼ်ၶွင်ယမ်ႉ


တႃႇတေၵႂႃႇၵုၼ်ၶၢဝ်ၼႂ်းၵၢင်ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ


ၽွင်းတိုၵ်ႉၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်


ၽွင်းတိုၵ်ႉပႂ်ႉႁိူဝ်းတႃႇတေၵႂႃႇ ၵုၼ်ၶၢဝ်

                    ပေႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈတီႈႁိူၼ်းၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉသမ်ႉ တေဢွၼ်ၵၼ်ၶၢႆလၢၼ်ႉလႄႈ လဵင်ႉမူဝႆႉယူႇ။ မၢင်ပွၵ်ႉသမ်ႉ တေႃႉၼမ်ႉၶၢႆ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇတီႈၶျႂင်းတႃႇ ၼႆႉမၼ်းၸဵမ်း  မၼ်းပႃးဝႆႉထၢၼ်ႈၵိူဝ်လႄႈ သင်တေၵိၼ်လႄႈ တေဢၢပ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းတေဢမ်ႇပေႃးသၢင်ႇထုၵ်ႇတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ
ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းမႃးလႄႇတီႈၶျွင်းတႃႇ။


ၾင်ႇၶျွင်းတႃႇ


တီႈၾင်ႇၶျွင်းတႃႇ


ၵူၼ်းၶၢႆၶွင်ၵိၼ်ၶွင်ယမ်ႉ


                  သင်ဝႃႈႁွတ်ႈထိုင် ၶျွင်းတႃႇ ယဝ်ႉၼႆၸိုင် ပေႃးတေၵႂႃႇလႄႇ လဵၼ်ႈၸွမ်း ၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼႆ တေႁၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ႁၢပ်ႇတၢင်းၵိၼ်ၶၢႆမိူၼ်ၼင်ႇ ပႃ ၊ ပူ ၊ ၵုင်ႈ ၊ ၼိူဝ်ႉမူယၢင်ႈ ၊ မၢၵ်ႇဢုၼ်လႄႈၼမ်ႉမၢၵ်ႇဢုၼ်မွင် ၸိူဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇ။  ၵိၼ်ၵိၼ်ပေႃးဢမ်ႇသဵင်ႈလႆႈသေပွၵ်ႈယဝ်ႉ။ သင်ထိုင် ႁူဝ်ၶမ်ႈလႅတ်ႇဢူၼ်ႈယဝ်ႉၼႆ  ၵူၼ်းၼုမ်ႇဢွၼ်ႇၶဝ် တေႁႃ ႁၢပ်ႇတၢင်းၵိၼ်ၵူဝ်ႈ ( Rakhine Food )  ၶၢႆ ၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇယူႇ။ ထိုင်တၢမ်းၶမ်ႈမႃးသမ်ႉမီးၵၢတ်ႇၸွမ်း ၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇပေႃးလႅင်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈတီႈလႄႈ ပဵၼ်ဢၼ်မီးလွင်ႈတၢင်းၵတ်းယဵၼ်ၸႂ်ၶွင်တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းဢွၵ်ႇမႃးလႄႇမၼ်းဝႆႉတႄႉတႄႉယူႇ။ ၸိူဝ်းဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ပွႆႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလဵၼ်ႈၵေႃႈလဵၼ်ႈ ပေႃးတူၺ်းၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်သမ်ႉပေႃးလႅင်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈ တီႈတီႈယူႇ။


တူၺ်းတၢင်းႁၢင်ႈလီပၢင်ႇလၢႆႇ


ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်လဵင်ႉမူၼိူဝ်ႁိူၼ်းဢွၼ်ႇၶဝ်ႁဵတ်းတူၺ်းၵူၼ်းၶၢႆၼမ်ႉ

                    ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁႃႁၼ်မႃးၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈယူႇၸွမ်းၶျွင်းတႃႇၼၼ်ႉတေႉ တေပဵၼ်ၵၢၼ်ၶၢႆတၢင်းၵိၼ်လႄႈ ၶၢႆၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိုဝ်းၶဝ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇတီႈ ပိုၼ်ႉတီႈၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ၼၼ်ႉဝႆႉယူႇ ( ၵၢပ်ႇႁွႆ ၊ သၢႆႇသွႆးႁိၼ် ၊ ၵုပ်းယွတ်ႈမၢၵ်ႇဢုၼ် ၊ ႁိၼ်ငိုၼ်းႁိၼ်ၶမ်း ၊ ၶွင်ၵိၼ်တႃႇလႃႇဝႃႇ)

 • ပၢႆးယူႇလီ
                     ပေႃးမႃးတူၺ်း တီႈၶျွင်းတႃႇၼႆႉ ႁူင်းယႃလူင်တေမီးယူႇလင်ၼိုင်ႈ တေမီးတီႈႁိမ်းၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းၵၢတ်ႇလူင်ၶဝ်ဝႆႉယူႇ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇတီႈ ပိုၼ်ႉတီႈၶျွင်းတႃႇၶဝ်ၼႆႉ   တေဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ်   တၢင်းပဵၼ်ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉလႄႈ တွင်ႉၸဵပ်းတွင်ႉၵႅၼ်း ၵမ်ႈပႃႈၼမ်ဝႆႉ။ ၵွပ်ႈဝႃႈတီႈ ႁိမ်းၶဝ်ယူႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်း
ဢမ်ႇပေႃးမီးလွင်ႈမူတ်းသႂ်သင် ပဵၼ်ၼမ်ႉဢွင်းၼမ်ႉၶင်ႇဝႆႉလႄႈ တေႁၼ်မီးယုင်းၼမ်သေ တေႁၼ်
ၵူၼ်းမိူင်းၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ပဵၼ် ၼၢဝ်ၼူၵ်ႉဝႆႉၵမ်ႈပႃႈၼမ်။


လႄႇလဵၼ်ႈၸွမ်းၾင်ႇၼမ်ႉ


လႄႇတူၺ်းၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ


တီႈၾင်ႇၶျွင်းတႃႇ

                    ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼမ်ႉၵိၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမူတ်းသႂ် သင်လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ် တွင်ႉၸဵပ်းတွင်ႉၵႅၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တေႁၼ်မီးဝႆႉၼမ်တႄႉတႄႉ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း ပၢႆးယူႇလီၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၼႆႉ   ၵူၼ်းဢၼ်ယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်မၼ်းတႄႉတႄႉ  တေမီးယူႇ 60% ၵူၼ်းဢၼ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် မၼ်းသမ်ႉတေမီးယူႇ 40% ဝႆႉယူႇ။


 • ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ
                       ပေႃးတေမႃးလၢတ်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆတေႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတီႈၶဝ်လႄႈတီႈႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇႁၼ်ပိူင်ႈသင်ၵၼ်ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵွပ်ႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ၵူႈပၢႆးပၢႆး ဢမ်ႇပေႃးဢူဝ်းၶႄးလႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းႁႃပၺ်ႇၺႃႇသင် ၊ ၵူၺ်းႁူႉ သင်မိူင်းလႅင်း မႃးလူဝ်ႇဢွၼ်ၵၼ်ႁႃၵိၼ် ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်လဵင်ႉတွင်ႉၸွမ်းၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၵူၺ်း။  


ၽွင်းတိုၵ်ႉသိုဝ်ႉၵိၼ် Ice Cream


ၵူၼ်းမိူင်းၵဵပ်းၶွင်ၵဝ်ႇႁႃၶၢႆၵိၼ်


တီႈၵုၼ်ၶၢဝ် ၵၢင်ၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇ

                        ၵွပ်ႈၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢမ်ႇမီးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉသင်လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးငိုၼ်း သထေး လူင်ၶဝ် ၸင်ႇႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်တင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် တင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေလႄႈ သိမ်းဢဝ်တီႈ လိၼ်ၶဝ်သေ ႁဵတ်းၵိၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးလႄႈ ဢဝ်ၵေႃႇသၢင်ႈ ႁူင်းလႅမ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ်။ လႆႈဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈၺႃးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမီးငိုၼ်းၶမ်းၶဝ်ပေႉၵိၼ်ၶဝ်ဝႆႉတႄႉတႄႉ။

 • ၾႆးၾႃႉ
                        ၶျွင်းတႃႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပေႃးမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ပဵၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇတီႈ ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈမီးသဵင်လူင် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်မိူင်းမၢၼ်ႈဝႆႉ ၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၼိုင်ႈပီႊၼိုင်ႈပီႊၼႆႉ ငိုၼ်းၶဝ်ႈ ဢၼ်လႆႈမႃးတီႈၵူၼ်းမႃးလႄႇၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢၢၼ်ႇႁူဝ်လၢၼ်ႉမၼ်းၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ငိုၼ်းဢၼ်လႆႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ် ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယိပ်းၶိုၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းၵိုၼ်းငိုၼ်းၶဝ်ႈၼမ်သေတႃႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ်ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်ပၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်ၵေႃႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶျွင်းတႃႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း တီႈယူႇဢၼ်လပ်းသိင်ႇသိင်ႇဝႆႉယူႇ။


ၽွင်းတိုၵ်ႉထႆႇႁၢင်ႈ


တီႈတင်းၼႃႈ ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်း


ၶၢင်းတၢင်းၵိုတ်းၵိၼ်ၶဝ်ႈၶမ်ႈ

                        ပေႃးထိုင်မႃး ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းတူၵ်းမႃးယဝ်ႉၼႆၸိုင်။ ၵွပ်ႈသင်တေယူႇတီႈႁွင်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမိူၼ်ၼင်ႇၵၢင်ၸႂ်ၼႆလႄႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈမႃးလႄႇၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈမႃးသုမ်းပၼ်တီႈ ၸွမ်းၾင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉၵူၺ်း ( ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးၾႆးၾႃႉ 24 ၸူဝ်ႈမူင်း)။  တီႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇလႄႇတီႈ ၶျွင်းတႃႇ ၼႆႉလႆႈၵႂႃႇလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈ ႁူင်းလႅမ်း Amazing Hotel လႆႈဝႃႈပဵၼ်တီႈ လီၶွင်ႁူင်းလိုဝ်ႈသဝ်းၼႂ်းၶျွင်းတႃႇ ဝႆႉၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ။  ပေႃး ထိုင်ၵၢင်ၼႂ် 09:00AM ထိုင် 06:00PM ၵၢင်ၶမ်ႈ ပိူၼ်ႈတေပိၵ်ႉၾႆး ၊ သင်ထိုင်မႃး ႁူဝ်ၶမ်ႈ 06:00 PM ထိုင် 09:00AM သမ်ႉ တီႈႁူင်းလႅမ်းၶဝ် ၵူႈႁူင်းလႅမ်း ပိူၼ်ႈၼူဝ်းၸၢၵ်ႈၾႆးပၼ်။ ၵူၼ်းၵိုၼ်းငိုၼ်းၵေႃႈၵိုၼ်းတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ၵွပ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၸႂ်လီတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၶျွင်းတႃႇ ၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈသင်မႃး။


တီႈၵုၼ်ၶၢဝ်ဢွၼ်ႇ


တီႈၵုၼ်ၶၢဝ်ဢွၼ်ႇ

                    ၶေႃႈလိုၼ်းသုတ်း သင်ဝႃႈၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶဝ် သင်မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် ၶႂ်ႈၵႂႃႇလႄႇ ၵႂႃႇႁွတ်ႈတီႈၶျွင်းတႃႇၼႆၸိုင် ႁႂ်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵႂႃႇပၼ်ဢၼ်ၸမ်ပဵၼ်မၼ်း - 
 • ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဝဵတ်ႇၽူင်း Power Bank 
 • ဢၼ်တႃးတူဝ်  
 • ဢၼ်ႁႄႉလႅတ်ႇ 
 • ၵူၼ်ၶႃပွတ်း
 • မၢၵ်ႇႁူဝ်
 • ၵွင်ႈထႆႇ
 • သိူဝ်ႈၶဵၼ်ယၢဝ်း (ၵူဝ်လႅတ်ႇၽတ်ႉ) လႄႈ 
 • ၽၵ်းတႃႇၵိၼ်ၸွမ်းၶဝ်ႈ 
( ၵွပ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇမေႃၵိၼ်ၶဝ်ႈၽၵ်းမၢၼ်ႈ ၽၵ်းတီႈၶျွင်းတႃႇၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈတေၸႂ်ႉၼမ်ႉမၼ်းၼမ်လႄႈ တေပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်ပၢင်ႇလၢႆႇ လၢႆလၢႆ )။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇ လိုဝ်ႈသဝ်း (2) ၶိုၼ်း (3) ဝၼ်းၼႆႉ  ဢၼ်ၶႂ်ႈတႅမ်ႈၵေႃႈမီးတင်းၼမ်ယူႇ ၵွပ်ႈဢမ်ႇပေႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ သင်လႆႈတႅမ်ႈဝႆႉ ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးပဵၼ် တီႈမၢႆတွင်းတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းသူၼ်ၸႂ်ၶႂ်ႈလႄႇၶဝ် ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈမၢႆဝႆႉၼႂ်းၵၢၼ်ဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇၶျွင်းတႃႇၼႆႉယူႇ။ 


တီႈၵုၼ်ၶၢဝ်ဢွၼ်ႇ


ၽွင်းတိုၵ်ႉႁႃၵိၼ်လႄႇ

                          သင်ဝႃႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈတႅမ်ႈၽိတ်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ    ပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း  ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်းၶႃႈ (မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ)။ 


 • SAI SENG SERK
 • MEMORIES OF CHAUNG THAR
Share:

ၵၢၼ်ပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း

ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ

         မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 27.11.2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း 02:21PM လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း ေၼႃႈတႅၼ်းၶိူဝ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်ႈဢဝ်ၵႂၢမ်းႁူႉမီး 340ေၵႃႉ ၶူးသွၼ် 9ေၵႃႉ တီႈၼ်ႂးႁူင်းၵိၼ်ၶဝ်ႈ ႁူင်းသဝ်း။ လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူူႉၵႂႃႇေတမီးယူႇ (3)ႁူဝ်ေၶႃႈ -

 1.  လွင်ႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း
 2.  ၼမ်ႉၸ်ႂၶ်ႂႈဢွၼ်ႁူဝ်
 3. ၵၢၼ်ယုမ်ႇယၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ

 • ၵၢၼ်ပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်း
                   ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼိူဝ်လူမ်ၾႃႉၼႆႉ  မိူင်းလႆႈတူၵ်းတႅမ်ႇ မိူင်းလႆႈဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇေၵႃႈပဵၼ် ယွၼ်ႉပိူၼ်ႈ ပိူင်ဢမ်လီႄလႈ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ပႅတ်ႈၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၸ်ႂႉတိုဝ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးပၵ်းမီးပိူင်ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း။

ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ 
 
                မိူင်းဢၼ်ပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းႄလႈ မိူင်းဢၼ်ယုၵ်းယၢၵ်းၼိူဝ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ေတပဵၼ်မိူင်း ဢိင်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး ( Indonesia ) ဢၼ်ယူႇဝႆႉ မိူင်းပွတ်းဢွၵ်ႇၸဝႃး ( West Java ) ႁွင်ႈၼမ်ႉ သီႇထလႃႇ ( Citarum River ) ၼၼ်ႉဝႆႉယူႇ ၊ ႁူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢိင်ႇတူဝ်ၼီးသျႃး ၼႆႉ ေတမီး ယူႇ 264 လၢၼ်ႉ  ၵုၼ်ႇပွတ်းမိူင်းၶဝ်သမ်ႉ ေတမီးယူႇ 1367 ၵုၼ်ႇဝႆႉယူႇ ၊ တီးပွတ်း ၸဝႃး ပွတ်းဢွၵ်ႇ ၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းၶဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉမီး 47 လၢၼ်ႉဝႆႉယူႇ ၊ ၵွပ်ႈၶဝ်ပႅတ်ႈ ယုၵ်းယၢၵ်း ဢမ်ႇမီးပၵ်းဢမ်ႇမီးပိူင် ႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ် ဢၼ်ပဵၼ် တၢင်းပဵၼ် Cancer မီးယူႇ 20% ဝႆႉယူႇ ၊ ၵွပ်ႈၶဝ်ပႅတ်ႈ ယုၵ်ႉယၢၵ်း ၊ ယုၵ်းယၢၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶိုၼ်းတူၵ်းၵႂႃႇၼ်ႂး ႁွင်ႈၼမ်ႉႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းသမ်ႉၶိုၼ်းၵိၼ် ၶိုၼ်းဢၢပ်ႇ ႄလႈႁႃၺွပ်းဢဝ်ပႃ ၵိၼ်ေသ လိုၼ်းသုတ်းမႃး ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် Cancer ၵႂႃႇပႅတ်ႈ။

လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ

       မိူင်းဢိင်ႇတူဝ်ၼီးသျႃးၼႆႉ ထိုင်တီႈ ၸုမ်း WHO ၶဝ်ေပႃးလႆႈၸ်ႂႉၸႃႉႄလႈ ၸ်ႂသုၵ်ႉၵႂႃႇပႅတ်ႈယူႇ။ တီႈၼိူဝ်လွႆတႆးလႅင်း ၼႆႉေၵႃႈ ၵူၼ်းၼိူဝ်လွႆဢမ်ႇၼၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၵူးေၵႃႉ ေၵႃႈထုၵ်ႇလီေမႃႁၵ်ႉ သႃႄလႈ မီးပၵ်းမီးပိူင် ပႅတ်ႈၶူဝ်းၶွင်ယူႇ ေပႃးဢမ်ႇၸ်ႂႈဢဝ်ၼႆႉၵႂႃႇၼႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇတၢပ်ႇလူဝ်ႇ မီးတိုၵ်းေတႃးႁဝ်းသင် ပ်ႂႉထႅင်ႈၶၢဝ်းတၢင်း 20 ပီၵႂႃႇၼႆႉ  သိုၵ်းတႆး ေတတၢႆမူတ်းမူတ်းယူႇဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ ဢၼ်ယူႇၼိူဝ်လွႆၼႆႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၶ်ႂႈတူၵ်းယွၼ်းထိုင်တီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းႄလႈ တီႈေပႃႈႄမႈသူၶဝ် ယႃႇေပ ဢွၼ်ၵၼ် ပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ ႁဝ်းပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းတီႈလ်ႂေၵႃႈၶ်ႂႈယဝ်ႉ ေပႃးထိုင် 

လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ


ၶၢဝ်းၾူၼ်မႃး ယုၵ်ႉယၢၵ်းဢၼ်ႁဝ်း ပႅတ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းေတလူင်းၵႂႃႇယူႇတီႈၼ်ႂးႁွင်ႈၼမ်ႉႄလႈ ႁူဝ်ၼမ်ႉၵိၼ်ႁဝ်းမူတ်းႄလႈ လိုၼ်းသုတ်းမႃး ႁဝ်းၸင်ႇပဵၼ်ေယးၵႃႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေသတၢႆပႅတ်ႈမူတ်း ယူႇ။

 • ၼမ်ႉၸ်ႂၶ်ႂႈဢွၼ်ႁူဝ်
             ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  ၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၵိၼ်းတူၵ်းၽၢတ်ႇယူႇၼႆႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈယွၼ်ႉၵူၼ်းပိူၼ်ႈ မၼ်းပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူၼ်ႈတႆးႁဝ်း ၶၢတ်ႇၽူးဢွၼ်ႁူဝ်လီႄလႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁတ်းဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉ ၵူၺ်း။ ၵွပ်ႈၼႆႉ ေတႇဢဝ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵႂႃႇ ႁ်ႂႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း မီးၸ်ႂၶ်ႂႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်ၼမ် ပၢၼ်ၵူႈ ပွၵ်ႈ မိူဝ်းပၢၼ် 1958 ေတႃႇထိုင် 2000 ပီ ၼႆႉ  ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း 42 ပီၼႆႉ  ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းၶဝ် Shan Ethnic Group ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈ ပိုင်ႈဢိင်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆးလူင်ႁဝ်းေတႉေတႉ ၊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈ ၼႆႉသမ်ႉ တႆးၶိူဝ်းလူင်ႁဝ်းေတလႆႈပိုင်ႈဢိင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ၶဝ် ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉယဝ်ႉ သင်ႁဝ်းေတယူႇ လၢႆလၢႆ ပ်ႂႉဝၼ်းတၢႆၵူၺ်းေတႉ။

ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ 
 
            သင်ဝႃႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မႃးၸိုင်ႈ  ၶတ်းၸ်ႂ ႁ်ႂႈထွမ်ႇသဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼမ်ၼမ် ၊ ၶတ်းၸ်ႂပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းလူလိၵ်းၼမ်ၼမ် ၊ ၶတ်းၸ်ႂ ႁ်ႂႈမီးၸ်ႂြတႃး ေတႃႇေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၊ ၶတ်းၸ်ႂဢၼ်မီးသိၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၊ ၶတ်းၸ်ႂႁ်ႂႈမီးလွင်ႈၸ်ႂၽႅင်ပႅင်းႄလႈ ေမႃထတ်းသၢင်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၊ ၶတ်းၸ်ႂလႅၵ်ႈလၢႆပၢႆးဝူၼ်ႉတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႄလႈ ၸ်ႂၵႂၢင်ႈပၼ်ၵူၼ်းတၢင်း ၼမ်။

လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
 

 • ၵၢၼ်ယုမ်ႇယၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
               ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမႃးၼိုင်ႈေၵႃႉၼႆႉ ေၵႃႇပဵၼ်ေပႃႈတၢင်းႄမႈႁဝ်းသွၼ်ပၼ်ႁဝ်း မီးတိၼ်မီးမိုဝ်း မီးၶႃယဝ်ႉ ႁ်ႂႈေမႃပႆမႃးလႆႈၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ယုမ်ႇယၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဝ်းႄလႈ ပဵၼ် ၼမ်ႉၵၢတ်ႉႁဝ်းၼိုင်ႈဢၼ်ယဝ်ႉ ၵွပ်ႈၼႆ ၵၢၼ်သင်ေၵႃႈလီ ဢၼ်သူၶဝ်ဝႃႈ ႁဵတ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈဢၼ် ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးေလႃႇ လိူဝ်ေသဢမ်ႇပႆႇႁဵတ်းတူၺ်းၵူၺ်း။

 ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶဝ်ၸဝ်ႈ

             တၢင်းၶတ်းၸ်ႂ မီးၵႃႇႁိုဝ် လွင်ႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမီးၵႃႈၼၼ်ႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈ ယႃႇေပ လူင်လိုမ်းၵၼ်ေသေၵႃႉ။  ၵၢၼ်ယုမ်ႇယၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉ ႁဝ်းေတလႆႈသၢင်ႈဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း ဢမ်ႇ မီးၽ်ႂေတမႃးသၢင်ႇပၼ်ႁဝ်းေသေၵႃႉ  ၵွပ်ႈၼႆ သင်ၶ်ႂႈမီးလွင်ႈယုမ်ႇယၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼမ်ၼမ် ၼၼ်ႉ ႁ်ႂႈဢွၼ်ၵၼ် လူလိၵ်ႈ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼမ်ၼမ်ေသၵမ်း ဝၼ်းၼိုင်ႈ မ်ႂးေတပဵၼ်ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်တွၼ်ႈ တႃႇ ၵူၼ်းၼ်ႂးမိူင်းတႆးၵူႈတီႈတီႈယူႇ။
                  ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း 45 Min ၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇ ၽၢၵ်ႇၵႂၢမ်းၵႂႃႇေတ မီးယူႇ (3) ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉေသ လႆႈၵိုတ်းလိုဝ်ႈ ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵႂႃႇယူႇၼ်ႂးဝၼ်းထီႉ 27.11.2018 ၼၼ်ႉ ယူႇ။ 

သႅင်သိုၵ်း
ShanStateDefenceArm
Share:

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်မိူင်းၵွၵ်ႇ


                     မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 01 - 02 . 11.2018 လႆႈမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တၢင်းၸုမ်းသၢင်ႇၶ တႆးၸုမ်းမိူင်းၵွၵ်ႇ ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်ႇ ၶဝ် လႆႈဝႃႈမီးၽွၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉတေႉတေႉ။ ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၼၼ်ႉလႆႈမႃး ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈပိူင်ႁွင်ႈလူလိၵ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း တႃႇပေႃးတေပဵၼ် UPDATE ၵူႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇလႆႈမႃး Sharing ၵၼ်ယူႇ။ ၼႂ်းပၢင်ၵုမ် ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တၢင်းၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၶ ၶဝ်ၸဝ်ႈတေပႃး (5)ပႃး ၽၢႆႇၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင်လႄႈ ၸၼ်ႉသုင်ၼၼ်ႉသမ်ႉတေၶဝ်ႈပႃး 10 ၵေႃႉ။
                    ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 01.11.2018 ၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် တႅမ်ႈပိူင် ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၵႂႃႇ ႁူဝ်ၶေႃႈလူင် မၼ်းတေမီးယူႇ (3)ႁူဝ်ၶေႃႈ _ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်မိူင်းၵွၵ်ႇ


 1. လုၵ်ႈႁဵၼ်းတေလႆႈႁဵတ်း
 2. လုၵ်ႈႁဵၼ်းတေဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း
 3. ပၵ်းပိူင်ၽူႈၸၢတ်းၵၢၼ် ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ

                     ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝၼ်း 08:00AM ထိုင် 04:44PM လႆႈၸတ်း ဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈ ပၵ်းပိူင် ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ် ပၵ်းပိူင်ၵဝ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇလူဝ်ႇၸႂ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇဢဝ်သေ ဢၼ်လူဝ်ႇ ဢဝ်ၸႂ်ႉၵေႃႈ လႆႈၶိုၼ်းထႅမ်ႇၶိုၼ်းတၢင်းၼမ်ၵေႃႈမီးယူႇ။


ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်မိူင်းၵွၵ်ႇ


                      " ႁူင်းႁဵၼ်းၼိုင်ႈလင် တေလႆႈမီး ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၵူႈလင် ႁူင်းႁဵၼ်းဢမ်ႇမီးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းမိူၼ် ႁိူၼ်းဢမ်ႇမီးၽၵ်းတူဝႆႉယူႇ ၊  ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တီႈၼမ်သုတ်းမၼ်း ၶူးမၼ်းသွၼ်ပၼ်လႆႈတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း 25% ၵူၺ်း လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ႁႃလႆႈၼႂ်း ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ 25%  ၊  တႃႇတေမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းမေႃဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်ၸွမ်း တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းလႄႈ ၸွမ်းတီႈဢၼ်ႁဝ်းယူႇၵိၼ်သဝ်းသမ်ႉ 50% ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၊  ဝၢၼ်ႈမိူင်းမိူဝ်းၼႃႈ ေတပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်မႃး တေတူၵ်းတဵမ်ႇႁႃး တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းယူႇတီႈ ၵၢၼ်ႁဝ်းၵေႃႇ သၢင်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၊ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၼႆႉ  မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇ လမ်လွင်ႈတေႉတေႉ  ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈလႄႈ ႁူင်းႁဵၼ်း တေလႆႈယူႇၸပ်းၵၼ်တႃႇသေ သင်မီး ၼမ်ႉၵေႃႈတေလႆႈမီး ပႃ သင်မီးပႃၵေႃႈ တေလႆႈမီးၼမ်ႉ ပေႃးပဵၼ်ၸိူင်ႉၼၼ် မၼ်းၸွင်ႇ မီးလွင်ႈမူတ်းသႂ်ႇလီလႄႈ မၼ်းၸင်ႇမီး ၼမ်ႉတွၼ်း ၵတ်းယဵၼ်ၸႂ်လီမႃး။
                        ၽူႈလူလိၵ်ႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼမ်ၼမ်ၼႆႉ မၼ်းတိုၼ်းတေလႆႈပဵၼ်ၽူႈႁၵ်ႉဝၢၼ်ႈႁၵ်ႉမိူင်းလႄႈ ၽူႈၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၵူႈၵေႃႉ  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇမီးတီႈ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ဢမ်ႇမီးတီႈ လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈလႄႈ ဢဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ဢဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႂ်ႉပိူၼ်ႈလႄႈ ပဵၼ်ၶီႈယႃ ၵႂႃႇပႅတ်ႈ " ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ် ၼၼ်ႉၶႃႈႁဝ်း သႅင်ႈသိုၵ်းလႆႈလၢတ်ႈ ပၼ်ၵၢၼ်တၢင်း ႁူႉ Sharing ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။                


ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်မိူင်းၵွၵ်ႇ


                       ထိုင်မႃး ဝၼ်းထီႉသွင် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶပ်းပပ်ႉလႄႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းသႂ်ႇမၢႆပပ်ႉတေႃႇ ၵႂႃႇယူႇ။ တႃႇတေၶပ်ႉပပ်ႉ ၼႆႉၵေႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈၵူႈတီႈတီႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း ပိူၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၵေႃႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် Sharing ၵၼ်ၵႂႃႇသေ ဢွၼ်ၵၼ်လႆႈၸႂ် ၸႂ်ႉတိုဝ်း လၢႆးၶပ်းပပ်ႉႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ DDC ၵႂႃႇယူႇ။
 • သႅင်သိုၵ်း
 • ShanStateDefenceArmy
Share:

ပိူင်လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ


                မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ  30.10.2018 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ၼႂ် 09:11AM ၶႃႈႁဝ်း လႆႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ပၢင်သွၼ် ပိူင်လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တီႈႁူင်းလဵမ်းသွင်ၸၼ်ႉ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈေတမီးယူႇ 20ေၵႃႉ  ၶူးသွၼ်ပဵၼ် ၸၢႆးႁွပ်ႇၶမ်း။ ၼႂ်းၵၢၼ်သွၼ်ၼၼ်ႉ ေတမီးဝႆႉသွင်တွၼ်ႈ။


 1.  သပ်းလႅင်းႄၼလၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႅမ်ႈလၢႆး ပိူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ
 2.  ၶိုၼ်း Sharing ႄၼလွင်ႈဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်းမႃး ( New Zealand )
                 လႆဝႃႈမီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ တွၼ်ႈတႃႇ ၶႃႈႁဝ်း ၸၢႆးသႅင်သိုၵ်း ဝႆႉေတႉေတႉ။ ၵၢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈတႅမ်ႈလၢႆး ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉေၵႃႈ မၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းႁၼ်ႁဝ်းႄလႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉၵတ်ႉႁဝ်း ဝႆႉၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ ေပႃးဢမ်ႇၸႂ် တႃႇေတတႅမ်ႈဢွၵ်ႈ လိၵ်ႈၼိုင်ႈထႅဝ်ၼႆႉ မၼ်း ယၢပ်ႇေတႉေတႉ။ ၼႂ်း ေၶႃႈထီႉၼိုင်ႈ 
 • လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပိူင်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ
                 ႁဝ်းႁူႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈတႅမ်ႈလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၸွင်ႇမၼ်းေတမီး ၼမ်ႉတွၼ်းႁႃႉဢမ်ႇမီးၼၼ်ႉ ၸွင်ႇ မၼ်းမႅၼ်ႈၸွမ်းပိူင် လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈဢမ်ႇပဵၼ်ၼၼ်ႉ ေၵႃႈ လွင်ႈယႂ်ႇဝႆႉယူႇ။ သင်ေတတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၼႆၸိုင်ႈ ေတလႆႈမီး ႁူဝ်ေၶႃႈမၼ်း ၊ ေတလႆႈမီး ေၶႃႈမုၼ်း လၢၵ်းထၢၼ် မၼ်းၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂၢမ်းၼၢမ်းမၼ်း ၊ လဵင်ႉေၶႃႈမုၼ်း ဢၼ်ႁဝ်းဢဝ်မႃး ( Credit ) ၊ ေတလႆႈမီးၵၢၼ် တိတ်ႉ တၢမ်းၸွမ်း ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ၊ လိုၼ်းသုတ်းေၵႃႈ တႃႇႁႂ်ႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈ ၽူႈတူၺ်းလိၵ်ႈတႆး ႁဝ်းေတသူၼ် ၸႂ်ႄလႈ ေတပႃးၸႂ် ဢၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈၶိုၼ်း တႅမ်ႈႁူပ်ႈဢဝ်ၶိုၼ်းမူတ်းမူတ်း။
 • ယွၼ်ႉသင်လူဝ်ႇေၶႃႈမုၼ်း ?
                 ေၶႃႈမုၼ်းၼႆႉ  သင်ပဵၼ်မုၵ်ႉၸုမ်းဢမ်ႇၼၼ် တပ်ႉသိုၵ်းေၵႃႈ မၼ်းမိူၼ်ပဵၼ်သၢႆၸႂ်ၼိုင်ႈဢၼ်ဝႆႉယူႇ။ ေၶႃႈမုၼ်းႁဝ်း လႆႈလီၵႃႈႁိုဝ် ႁဝ်းေပႉပုၼ်ႈပိူၼ်ႈလႆႈၼမ် ၵႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၊ သင် လၢတ်ႈဝႃႈ ေၶႃႈမုၼ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ေပႉပိူၼ်ႈ ၼိုင်ႈဢၢၼ်ႇၼႆေၵႃႈ ေတဢမ်ႇၽိတ်း။ တႃႇေတလႆႈေၶႃႈမုၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ  ၵူႈမိူင်းမိူင်းပိူၼ်ႈေၵႃႈ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶွၼ်ႇၽွတ်ႇ ၽႂ်မၼ်းယူႇ။ • တႅမ်ႈလိၵ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸၼ်ၸႂ်
              ၵၢၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၢႆၵမ်ၼႆႉေၵႃႈ သင်ႁဝ်းေမႃၸႂ်ႉတိုဝ်းၼႆၸိုင်ႈ ၸင်ႇဢဝ်ဝၢၼ်ႈဢဝ်မိူင်းႄလႈ ၸင်ႇႁဵတ်း ႁႂ်ႈၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း ၽွမ်ႉၵၼ်မႃးၶိုၼ်းေၵႃႈလႆႈယူႇ။  ၵွပ်ႈၼႆ သင်ေတတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တႅမ်ႈႁႂ်ႈႁူႉတီႈပွင်ႇၸႂ်လီလီ တႅမ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈသူၼ်ၸႂ်ႄလႈ ႁႂ်ႈၼမ်ႉၵႂၢမ်းမၼ်းၶႅမ်ႉ ၼႆၸိုင်ႈ တႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ဢမ်ႇၶႆႈလူဢမ်ႇၶႆႈဢၢၼ်ႇၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီး။

 • ေတတႅမ်ႈလိၵ်ႈတႅမ်ႈၶၢဝ်ႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ?


 • ၶိုၼ်း Sharing ႄၼလွင်ႈဢၼ်လႆႈၵႂႃႇၼွၵ်ႈမိူင်းမႃး ( New Zealand )
                   မိူင်း New Zealand ၼႆႉလႆႈဝႃႈပဵၼ်မိူင်း ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႄလႈ ပဵၼ်မိူင်းသုၼ်လႆႈသုၼ်ပဵၼ်ၼိုင်ႈမိူင်းတွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်ႈမိူင်ႈၶဝ်ယူႇ။  မိူင်း New Zealand ၼႆႉ ဢၢပ်းၼၢပ်ႈ ( POWER ) ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈမီးတီႈ ၼႂ်းမိုဝ်း English ၶဝ်ေသတႃႉေၵႃႈ ၸဝ်ႈၼင်ႇလိၼ်ႄလႈ ၸဝ်ႈၶွင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်ႈေတႉ ပဵၼ် ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း MaoRi ၶဝ်ေၵႃႉယိပ်းဝႆႉ။ English ၶဝ် မီးဢၢပ်းၼၢပ်ႈ ေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးမႃးတူၺ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ေတႉ English ဢမ်ႇမီးတိုဝ်ႉတၢင်းသင် ၊ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ မိူင်း New Zealand ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း MaoRi ၶဝ်ယူႇမႃးဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈသုတ်းသုတ်း။ English မႃးယိပ်းၵမ်ႈမိူင်းၶဝ် ၶၢဝ်းတၢင်း 80 ပီႊၵႂႃႇေၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇႁၼ်ယဵၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇ ၶိူဝ်းပိူၼ်ႈပႅတ်ႈ ၊ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း  MaoRi ၶဝ် သင်ၶဝ်ဢဝ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းပိူၼ်ႈၼႆၸိုင်ႈ တႃႇၶဝ်ေတယဵၼ်း ပဵၼ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈ သင်ယဵၼ်းပဵၼ် ၵူၼ်းတၢင်ႇၶိူဝ်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇေၵႃႈ သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၸွမ်းလူၺ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း MaoRi ၼႆႉ ေတဢမ်ႇလႆႈသင် ၊  တီႈၼႂ်းႁွင်ႈလုမ်း English or Local Goverment ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ   ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိူဝ်း English ၶဝ်ပဵၼ်ၶုၼ်ေၵႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ၼႂ်း လုမ်းလူင် ႁွင်ႈၵၢၼ်ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းMaoRi ေၵႃႈတိုၵ်ႉၶဝ်ႈပႃးထႅင်ႈၼိုင်ႈၶိူင်ႈဝႆႉထႅင်ႈယူႇ။                    မိူင်း New Zealand ၼႆႉ ၸဝ်ႈႁၢႆၸဝ်ႈၼႃးၶဝ် ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးသထေးလူင်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ
ၼႃးၵူၼ်းမိူင်း တီႈလိၼ်ၵူၼ်းမိူင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ English ၶဝ် သိမ်းဢဝ်လၢႆလၢႆဢမ်ႇလႆႈ သင်ၶႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ၶႆႈႁဵတ်းၼႃး ယူႇတီႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈေသ ၶိုၼ်းလႆႈ ႁိမ် တီႈၸဝ်ႈႁႆႈၸဝ်ႈၼႃး ၸဝ်ႈလိၼ်ၵူၼ်း မိူင်းၶဝ်ၶိုၼ်းယူႇ။ လႆႈဝႃႈ မိူင်းNew Zealand ၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်း လၢၵ်ႈလၢႆးလူင်မိူင်းၼိုင်ႈယူႇ။ 

                ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈမႃးၸွမ်းတီႈ ပၢင်သွၼ် လၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပိူင်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၼႆႉ  လႆႈဝႃႈ လႆႈမႃးတၢင်းႁူႉမႃးထႅင်ႈၼမ်ဝႆႉေတႉေတႉ၊ တႃႇႁႂ်ႈဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ေတမီးတၢင်းႁူႉၸွမ်းတၢင်းေမႃၸွမ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၶိုၼ်း Sharing ပၼ်တီႈ ဢူၺ်းေၵႃႉ ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။ လႆႈဝႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပၢင်သွၼ် ၶူးႁွပ်ႈၶမ်း မႃး လၢတ်ႈႄၼ Sharing ႄၼၵႂႃႇၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မီးၼမ်ႉတွၼ်း ေတႉေတႉ။ ငိၼ်းၸူမ်း ၼမ်ၼမ်ၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com 
 • ShanStateDefenceArmy
Share:

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း


                   မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12.10.2018 လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႄလႈ ပၢင်ၵၼ်ႇေတႃးၶူးသွၼ် ဢိင်ႇပႃးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းႁွင်ႈၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉၶႃႈႁဝ်းလႆႈပၼ် ၵႂၢမ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ၶဝ်ၵႂႃႇ ေတမီးယူႇ 3 ႁူဝ်ေၶႃႈ


 1.  ႁႂ်ႈမီးၽႅင်ၵၢၼ် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဢိုတ်းႁဵၼ်း
 2.  ပၵ်းပိူင် ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ
 3.  ႁႂ်ႈေမႃႁူႉၵုင်ႇမုင် • ၽွင်းပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းႁႂ်ႈမီးၽႅင်ၵၢၼ်ႁဵတ်း 

                       ၼႂ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈပၼ် ၵႂၢမ်းႁူႉတီႈ ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶဝ် မိူဝ်းၼႃႈဝႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းႁဝ်း ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ေတလႆႈမီႈၽႅင်ၵၢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ယူႇ ယႃႇေပယူႇလၢႆလၢႆ ယႃႇေပယႃႉၶၢဝ်းယၢမ်းႁႂ်ႈမၼ်းသူမ်းၵႂႃႇလၢႆလၢႆ ၊ ၶၢဝ်းယၢမ်းၼႆႉ ဢဝ်ၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ။ တွၼ်ႈတႃႇ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႇႁဝ်းေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင် ႁဝ်းေတၵႂႃႇလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈထုၵ်ႇလီမီးၽႅင်ၵၢၼ် ၽႂ်ႁင်းမၼ်းယူႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းပိူၼ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ၵူႈၶၢဝ်းၶၢဝ်းၼၼ်ႉ ၶဝ်ေတမီႈၽႅင်ၵၢၼ် ၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းၵူႈၶၢဝ်း သင်ဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူဝ်ႈပိူၼ်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်း ၶိုၼ်ႈၼႃႈမိူၼ်ပိူၼ်ႈၼႆေၵႃႈ ႁဝ်းထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ် ၸၼ်ၽႅင်ၵၢၼ်ၽႂ်မၼ်းယူႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမႃး ၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း ဢၼ်ႁဝ်းသၢင်ႈဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ၼိုင်ႈဢၼ်ေၵႃႈၸႂ်ႈ သင်ဝႃႈ ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇၼႆေၵႃႈ ယႃႇေပယူႇလၢႆၵိၼ်လၢႆ ႁႂ်ႈေမႃၸွႆႈၵၼ်ေပႃႈတၢင်းႄမႈႄလႈ ႁႂ်ႈေမႃထွမ်ႇၵႂၢမ်းေပႃႈႄမႈႁဝ်း။


ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း


 • ပၵ်းပိူင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ

                         ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းမိူၼ်ၼင်ပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ မၼ်းပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းဢွင်ႇေပႉၸၢတ်ႈပၢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈယူႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 4လိူၼ် ၼႆႉဢၼ်ႁဝ်းလႆႈၶတ်းၸႂ်မႃး ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈသုမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းမႃး ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈယၢပ်ႇလႆႈႁိုဝ်ႉမႃး ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈႁဵၼ်းမႃးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ  သင်ထိုင်မႃးဝၼ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈမႃး ႁဝ်းေတလႆႈ ႄၼၼမ်ႉၵတ်ႉႁဝ်းႄလႈ တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃႁဝ်းယဝ်ႉ မၼ်းေၵႃႈၶႂ်ႈမိူၼ်ၼင် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်မိူၼ်ပိူၼ်ႈဝႆႉယူႇ။ ၶၢဝ်းယၢမ်းႁဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇတွပ်ႇလိၵ်ႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈပၵ်းပိူင်ႁူင်းႁဵၼ်း ႁဝ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈေမႃဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၸွမ်း ႁႂ်ႈေမႃဝႆႉၸႂ်ၼိမ်ၼမ်ႄလႈတွပ်ႇလိၵ်ႈ ႁၼ်ပိူၼ်ႈဢွၵ်ႇႁၼ်ပိူၼ်ႈၼွၼ်းယႃႇေပယိုၼ်ပိူၼ်ႈ သင်ႁဝ်းတွပ်ႇယဝ်ႉတႅမ်ႈယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ႁႂ်ႈေမႃဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းထတ်းတူၺ်း မၢႆၽိူၼ်ႁဝ်းႄလႈ Meaing လိၵ်ႈႁဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်း။ ၸွမ်းလူၺ်ႈပၵ်းပိူင် ဢၼ်ေတဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၼႂ်းႁွင်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈႄလႈ ပၵ်းပိူင်ဢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းေတ လႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ၼႂ်းႁွင်ႈပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ သူၶဝ်ေၵႃႈႁူႉလီယဝ်ႉ ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ ေတဢမ်ႇၶိုၼ်း မႃးလၢတ်ႈထႅင်ႈတိၵ်းတိၵ်း။


ၽွင်းယၢမ်းၶဝ်ႈထတ်းတူၺ်းပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ


 • ႁႂ်ႈေမႃႁူႉၵုင်ႇမုင်

                       ၼိုင်ႈပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈဢမ်ႇၼၼ် သွၼ်ပွၵ်ႈ ႁႂ်ႈမီးပၢင် ၵၼ်ႇေတႃးၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈပီႊပီႊ ၶူးသွၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းေၵႃႈၶႂ်ႈမိူၼ်ေပႃႈတၢင်းႄမႈႁဝ်းၵူၺ်း ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလီပဵၼ်ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၵဝ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈမီးၶူးသွၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တိုၼ်းဢမ်ႇမီးၽႂ် ၽႂ်ၽႂ်ေၵႃႈလႆႈၽၢၼ်ႇဢွၵ်ႇမႃးတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းေသ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင်မႃးၵူႈေၵႃႉ ။ ၶူးသွၼ်ဢၼ် ၸူၵ်းယူႇပႃႇၼႃႈသူၼႆႉေၵႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းယၢမ်ႈပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းမိူၼ်သူၶဝ်မႃးၼႆႉယူႇ  ၶူးသွၼ်ၶဝ် ၵူႈေၵႃႉေၵႃႈ ယၢမ်ႈမီးၶူးသွၼ်မိူၼ်သူၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ၊ တႃႇႁဝ်းေတမီးတၢင်းႁူႉ တႃႇႁဝ်းေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တႃႇႁဝ်းေတလႆႈလီလႆႈပဵၼ် တႃႇႁဝ်းေတပဵၼ်ၵူၼ်းလီမႃးၼၼ်ႉ ေၵႃႉပဵၼ်ၶူးသွၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  ၶဝ်ပဵၼ်ၽူႈေၼသႅၼ်ႈတၢင်းႁဝ်း။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၶူးသွၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ လီဢဝ်ၵုင်ႇဢဝ်မုင်ၶဝ်ေတႉေတႉ ဢမ်ႇတူၺ်းငိုၼ်းလိူၼ်သုင်မိူၼ်ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇမုင်မွင်းသင် တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်းမႃးႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၶူးသင် ၊ ဢမ်ႇတူၺ်းၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႈယႂ်ႇ ၊ မီးတၢင်းႁူႉသင် ေမႃသင်ေၵႃႈဢမ်ႇဢဝ် ၵဵပ်းသိမ်းဝႆႉေၵႃႉလဵဝ် ဢၼ်လႆႈသွၼ်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမႃး ယဝ်ႉမႃးငိုၼ်း ဢၢၼ်ႇႁူဝ်သိမ်းသဵၼ်မၼ်းေၵႃႈ ေပႉၸႂ်မီးၸႂ်ေၸႇတၼႃႇေသ သင်ႇသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈ လၢၼ်ႈေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၵႂႃႇၵူႈဢၼ်ဢၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈဝႆႉ ၵွပ်ႈၼႆ ၼိုင်ႈပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈဢမ်ႇဝႃႈ ၼိုင်ႈပီႊသွင်ပွၵ်ႈ ႁႂ်ႈမီးပၢင်ၵၼ်ေတႃးၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈပီႊပီႊ တွၼ်ႈတႃႇၶူးေတႉဢမ်ႇမႃးၵၼ်ႇ ေတႃးေၵႃႈလႆႈယဝ်ႉ ၶူးေတႉ ပွႆႇဝႂၢင်းၶႂၢင်းပၼ်သူၶဝ်မူတ်းမူတ်းယဝ်ႉ ၵွပ်ႈသူဢမ်ႇႁူႉသင်ႄလႈ ၸင်ႇႁဵတ်းၽိတ်း ႁူႉႁဵတ်းႄလႈ ႁဵတ်းႁူႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ႄလႈ ၶူးပွႆႇဝႂၢင်းၶႂၢင်းပၼ် သူလႆႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇဝႃႈၶူးေၵႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ၶူးတၢင်းမူတ်းမူတ်းေၵႃႈေတမီးၸႂ်မိူၼ် ၼင်ၶူးၼႆႉၵူၺ်း။


ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉလုၵ်ႈႁဵၼ်း

              ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13.10.2018  ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း လွႆတႆးလႅင်း ဢမ်ႇၼၼ် ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်း ( သႅင်သိုၵ်း ) လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉႄလႈ လႆႈမွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်း သူင်ႇထိုင်တီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၵႂၢမ်းသၢမ်ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉဝႆႉယူႇ။


ၽွင်းတိုၵ်ႉၶဝ်ႈထတ်းတူၺ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းတွပ်ႇလိၵ်ႈ

                ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ ထိုင်တီႈ ၽူႈၶဝ်ႈမႃး ဢၢၼ်ႇလူလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈႄလႈ ၵၢၼ်တူင်ႉ ၼုင်ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • ShanStateDefenceArmy


Share:

တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈႁဝ်း ပၢင်ၵုမ်ႇ NCA ၶွပ်ႇၶူပ် 3 ပီႊပၢင်ၵုမ်ႇ NCA-S-EA0

                  ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ႄတႇမိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 .10.2018 ထိုင် 17.10.2018 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း   ၊ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႄလႈၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်း ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လႆႈေၶႃတူၵ်းလူင်းၵၼ် လႆႈေၶႃလႆႈၸႂ်ၵၼ် ေတမီးယူႇ 7 ႁူဝ်ေၶႃႈဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်း 7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉ ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ႁပ်ႉၶၢမ်ႇ တူၵ်းလူင်းလႆႈၸႂ်ဝႃႈ ေတဢုပ်ႇၵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဝႃႈ တႃႇေတႁဵတ်း မိူင်းၸိုင်ႈလဵဝ် တပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ် ( One Army One country ) ၼၼ်ႉယူႇ ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ေတဢဝ်ၵႂႃႇဢုပ်ႇၵၼ်ထႅင်ႈတီႈ ပၢင်ၵုမ် ပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ထႅင်ႈလူင်ႈၼႃႈၼႆယူႇ။


ေၶႃႈပိုတ်ႇၽၢဝ်ႇ 7 ႁူဝ်ေၶႃႈ

                 ၼႂ်း ႁူဝ်ေၶႃႈ 7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်

 1. ႄတႇတင်ႈမိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရီႇသီႇႄလႈပိူင်မိူင်းၾႅတ်ႇတႄရႈ
 2. ဢမ်ႇမီးသုၼ် ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
 3. ေတမီး သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ( သုၼ်ႇသၢမ်သုၼ်ႇ )
 4. တႃႇေတတႅမ်ႈမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်းၽႂ်မၼ်းၼၼ်ႉ ေတလႆႈတႅမ်ႈႁဵတ်းၸွမ်းလၵ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
 5. ေတမီးသုၼ်ႇၸႅၵ်ႇႄၽ ဢၢပ်းၼၢမ်ႈၼႂ်းႄၵႈၵၢင်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵၢင်ႄလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႄၸႊမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၽႂ်မၼ်း။
 6. ေတလႆႈႁပ်ႉႁဵတ်း ႁႂ်ႈပဵၼ်တပ်ႉသိုၵ်းလုၵ်ႈလဵဝ် ၸိုင်ႈမိူင်းၼိုင်ႈမိူင်း။
 7. ၸွမ်းလူၺ်ႈေၶႃႈလႆႈၸႂ်တူၵ်းလူင်းၵၢၼ်မိူင်း လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေတလႆႈ ၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၵၼ် ( မၢႆထိုင်ဝႃႈ ယႃႉတပ်ႉသိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းေသ ႁႂ်ႈၶဝ်ႈမႃးပဵၼ်ၸုမ်းပႃႈတႂ်ႇၶဝ် )

                     ၼႂ်း 7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉ ေပႃးဢဝ် ပၢႆးဝူၼ်ႉၶႃႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈလၢတ်ႈၼႆၸိုင်ႈ ၶႃႈႁဝ်း ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းပႆႇထိုင်ၶၵ်ႉၼႆႉလူးၵွၼ်ႇ။ ၼႂ်း 7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈသုတ်းသုတ်းႄလႈ ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁဵတ်းဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ပဵၼ် လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ( Peace Process ) ၼၼ်ႉဢိူဝ်ႈ။ ၶႃႈမႃးထတ်းတူၺ်း ၵွပ်ႈၼႂ်း 7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇသႂ်ႇပႃးဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၼႆႄလႈ ေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉၵုမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇတိၵ်းတိၵ်းႁိုဝ်ၼႆယူႇ။ တႃႇေတပဵၼ်မႃး  7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉ ေတလႆႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ  လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႈပိုၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းႄလႈၵၢၼ်လွင်ႈယုမ်ႇယၢမ်ၵၼ်ၼႂ်းႄၵႈၵၢင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸုမ်းၽႂ်ၸုမ်းမၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။  သူပ်းေတႉသမ်ႉလၢတ်ႈယူႇ  ႁွင်ႉႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လွင်ႈ ငမ်းယဵၼ် တၢင်းလင်သမ်ႉတိုၵ်ႉမီးပၢင် တိုၵ်းယိုဝ်းၵၼ်ယူႇၼႆၸိုင်ႈ ၶႃႈႁဝ်းေတႉႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ သိုၵ်း မၢၼ်ႊ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႊ ဢမ်ႇမီးၸႂ်သိုဝ်ႈယိုဝ်းေတႃႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၵူၺ်း။

                   ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ဝၢႆးလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ယဝ်ႉၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီႊၼႆႉ ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ၵိုတ်းတိုၵ်းႄလႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းၵူႈတီႈတီႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈ လႆႈေၶႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ်မႃးၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵမ်ႉဢမ်ႇႁၼ်ပဵၼ် မႃးလႆႈေသဢၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်းေတ ယုမ်ႇယၢမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႊႄလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႊ လႆႈၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈ ဝူၼ်ႉႁၼ်ယၢပ်ႇၸႂ်ဝႆႉယူႇ။  မိူၼ်ၼၼ် ၸုမ်း ဢမ်ႇပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ တႃႇၶဝ်ေတၶဝ်ႈမႃး လူင်းလၢႆးမိုဝ်း ၸွမ်းၼၼ်ႉ ေၵႃႉပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႊႄလႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႊေၵႃႈ ဢမ်ႇေပႃးပၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း သင်ေတႉေတႉ။ ၽၢႆႇၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ေၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇယုမ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႊေၵႃႈပႃးလႆႈယူႇ။ ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်းေၵႃႈလီ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းေၵႃႈလီ တွၼ်ႈတႃႇ ေတပဵၼ်မႃးသွင်ၶၵ်းၸိူင်ႉၼႆ ေၵႃႉပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႊ ေၵႃႉၸၼ်ႁၢင်ႈမၼ်းဢွၵ်ႇမႃးၵူၺ်း။
               မိူဝ်ႈပီႊ 2011 ၼၼ်ႉ ၸုမ်း MPC ဢူးဢွင်ႇမိၼ်း ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဢွၵ်ႇၼႂ်းသူပ်း ၼႂ်းပၢၵ်ႇမၼ်းၵူႈ ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ တႃႇေတပဵၼ်မႃးလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ် ပတ်ႉပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ မၼ်းေတႁွင်ႉႁူပ်ႉထူပ်း ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း တႃႇေတလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉေၵႃႈ ေတဢမ်ႇမီးၸုမ်းလႆႈၵိုတ်းဝႆႉ ေတလႆႈ ၶဝ်ႈပႃးၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ( All Inclusive ) ၼႆၵူႈၶၢဝ်းယူႇ။ ထိုင်မႃး 2015 ပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA မႃး ဢၼ်လႆႈၸႂ်ေသလူင်းၵႂႃႇမီး 10 ၸုမ်းၵူၺ်း ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလူင်းၼၼ်ႉ မီးထႅင်ႈ 10 ၸုမ်းပၢႆဝႆႉယူႇ။ တႃႇေတပဵၼ်မႃး ၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉ ေၵႃႉပဵၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ( President ) ဢူးတိၼ်းၸဵင်ႇ ဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႊၵႂႃႇ ဝၢႆးဝၢႆး ဝႆႉယူႇ။ ၵွပ်ႈဝႃႈသင်မၼ်း လိူၵ်ႈတင်ႈထႅင်ႈ 2015 မႃးမၼ်းၵူဝ် ဢမ်ႇေပႉလႆႈႄလႈ သင် NLD ႄလႈၸုမ်းပႃႇတီႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ် ဢၼ်ယၢမ်သၢတ်ႇၶၢတ်း ၶဝ်မႃးၸိူဝ်း ၼၼ်ႉလႆႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ၶုၼ်မႃးၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းၸင်ႇမႃးတူမ်ႉတိုဝ်ႉၵၢၼ် ၵိုမ်းၵမ်မိူင်းႄလႈ ဢၢပ်းၼၢပ်ႈ ၶဝ်ႄလႈ ၶဝ်ေၵႃႇၸင်ႇၼႅင်ႇႁဵတ်း ပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉဝႆးဝႆးယူႇ။


ပၢင်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA 

               ထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶွပ်ႈၶူပ်ႇ 3ပီႊ ၵၢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၼႆႉေၵႃႈ ၽၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႊၶဝ်ေပႃး ႁၢင်ႈႁႅၼ်းမႃးဝႆႉထႅင်ႈ 7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၼႂ်း 7 ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉ မၼ်းေတၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉႄလႈ လၵ်းမိူင်း ( Constitution 2008 ) ပႃးၽွင်ႈယူႇ ၸွမ်းလူၺ်ႈၶႃႈ ထတ်းႁၼ်မႅင်ႈၺႃး။

ေၶႃႈထီႉ - 1
 • ႄတႇတင်ႈမိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရီႇသီႇႄလႈပိူင်မိူင်းၾႅတ်ႇတႄရႈ
 •                     တႃႇေတ ႄတႇတင်ႈမိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရီႇသီႇႄလႈပိူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၾႅတ်ႇတႄရႇ ၼႆႉငဝ်ႈၶၢမ်ႈမၼ်း ၼႂ်းမိူင်းၵူႈမူႇမူႇ ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၵူႈၼႃႈတီႈ ေတလႆႈမီးလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ပႃးယူႇ။ လုၵ်ႉဢဝ်တီႈ ၼႂ်းမိူင်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႄလႈ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်မႃးၼၼ်ႉေသ ေတမႃးႄတႇတင်ႈ မိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရီႇသီႇလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈေတလႆႈႁဵတ်း ယၢပ်ႇႄလႈဝူၼ်ႉလႆႈယၢပ်ႇဝႆႉယူႇ။  တႃႇေတပဵၼ်မႃးမိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရီႇသီႇႄလႈ ပိူင်မိူင်းၾႅတ်ႇတႄရႇလႆႈၼၼ်ႉ  ယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း 2008 ( Constitution 2008 ) ၼၼ်ႉေၵႃႈ ထုၵ်ႇလီဢွၼ်ၵၼ် ဝူၼ်ႉတႃႇေမးႄလႈတႃႇေတ ၶိုၼ်းတႅမ်ႈဢၼ်မႂ်ႇၶိုၼ်းယူႇ ၵွပ်ႈပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ႄလႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၵူႈၸၢဝ်းၸၢဝ်းလႆႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ် လႆႈၽိတ်းလႆႈေမႃးၵၼ် လႆႈထိင်ႇၼႃႈတီႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ေၵႃႈ လႆႈႁၼ်မီးမႃးယဝ်ႉ ၊ ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆႉမၼ်းတႅမ်ႈဝႆႉ ပၼ်သုၼ်ႇလႆႈတိုဝ်ႉတၢင်း ၸုမ်းၸၢဝ်း ၶိူဝ်းဢွၼ်ႇၶဝ်ၼမ်လိူဝ်ေသ ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူင်ၶဝ်ဝႆႉယူႇ For Example  ၼႂ်းမိူင်းတႆးလူင်ႁဝ်းၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႊၶဝ် မႃးတႅမ်ႈၸႅၵ်ႇဝႆႉ ၼႃႈတီႈပၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈေသ ထိုင်တီႈ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းႄလႈၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းေပႃးၽိတ်းၵၼ်မႃးၼၼ်ႉယူႇ။
                     သင်ဝႃႈႁဝ်းၶႂ်ႈၵႂႃႇ မိူင်းၾႅတ်ႇတႄရႇၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈႄလႈ မိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရီႇသီႇ ႄတႉယူႇၼႆၸိုင်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်း ငဝ်ႈၶၢမ်ႈပိုၼ်ႉမၼ်းၼႆႉ ေတမီးယူႇ သွင်ႁူဝ်ေၶႃႈၵူၺ်း  1) ၶိုၼ်းေမးတႅမ်ႈမၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ် ပၵ်းပိူင်လၵ်းမိူင်း 2008   2)  ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇတႃႇေတပဵၼ်မႃး လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ေတဢမ်ႇလႆႈၸႅၵ်ႇဝႆႉၸုမ်းဢွၼ်ႇၸုမ်းလူင်သင်  သင်မၢၼ်ႊၶဝ်ႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈ သွင်ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉလႆႈလီယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ တႃႇေတၵႂႃႇတီႈ မိူင်းတီႇမူဝ်ႇၶရီႇသီႇႄလႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ ၾႅတ်ႇတႄရႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇယၢပ်ႇယဝ်ႉ။


  ပၢင်ၵုမ်ႇ NCA-S-EAO


  ေၶႃႈထီႉ - 2
  • ဢမ်ႇမီးသုၼ် ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်
  •               သိုၵ်းမၢၼ်ႊၶဝ်ႄလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆ ေပႃးၶဝ်လႆႈငိၼ်း ၼႂ်းသူပ်းၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ၵူၼ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႈ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းမိူၼ်ၼင် ပႃၺႃးၵိူဝ် ၼႂ်းပူၵ်းၼႂ်းဝႆႉ ၽႅတ်းၵႂႃႇၽႅတ်းမႃးဝႆႉယူႇ။ ၵွပ်ႈသင်သိုၵ်းမၢၼ်ႊႄလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႊၶဝ် ဢမ်ႇပၼ်ၽၢတ်ႇ ဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇလႃႇ  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တႆးႁဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း လူဝ်ႇႁူႉပွင်ႇၸႂ်ဝႆႉဝႃႈ မိူင်းတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႊ ဢဝ်သိုၵ်းၶိုၼ်ႈမႃးယိုဝ်းဢဝ်ေသသိမ်းဢဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ၊ ယဝ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တႆးႁဝ်းၼႆႉဢမ်ႇမီးမိူင်းႄလႈ တူၵ်းယွၼ်းမိူင်းဢဝ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၊ ႁဝ်းမီးဝၢၼ်ႈမီးမိူင်း ၵွပ်ႈႁဝ်းသူမ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ႁဝ်းမႃး ၊ ၵွပ်ႈႁဝ်းသူမ်းေၶႃႈတူၵ်းလူင်း လိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆပၢင်လူင် 1947 ၼၼ်ႉမႃးႄလႈ ႁဝ်းၸင်ႇလႆႈမႃးယိပ်းၵွင်ႈၶိုၼ်းတိုၵ်းဢဝ်ဝၢၼ်ႈဢဝ်မိူင်းႁဝ်းၵူၺ်း  ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ၵူၼ်းၼႂ်းဝဵင်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  မီးတႃယူႇေၵႃႈ မီးဢွၵ်းယူႇေၵႃႈ ၵွပ်ႈလႆႈႁဵၼ်းလႆႈၶိုၼ်ႈၵွျၵ်းမၢၼ်ႊမႃးၵူၺ်းႄလႈ သင်ၽႂ်သွၼ်ၺႃးလိၵ်ႈလၢႆး ႁူင်းႁဵၼ်း မၢၼ်ႊေၵႃႈ မၼ်းတိုၼ်း ဝူၼ်ႉဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းေၵႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉႄလႈ ၸုမ်းဢမ်ႇမီးပၵ်းမီးပိူင်ဝႆႉယူႇ။
                  ႁိူၼ်းၼိုင်ႈလင် သင်ဝႃႈႁဝ်းယူႇၸွမ်းၵၼ် ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၽႅင်ႈပႅင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်သင် ၶႂ်ႈႁဵတ်းသင်ေၵႃႈဢမ်ႇပၼ်ႁဵၼ်း ၸွမ်းယႃႉၵဝ်းႄလႈ ၸွမ်းဢဝ်ၵၢၼ်တၢႆၷူၺ်း ၼႆၸိုင်ႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းလင်ၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်လႆႈလႃးလႃး ဝၼ်းၼိုင်ႈဢမ်ႇဝၼ်းၼိုင်ႈ မၼ်းတိုၼ်းလုၵ်ႉပဵၼ် ၾႆး ယူႇဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ။  ေတႃႇၼင်ႇၽူဝ်ႇႄမးၵၼ် ေပႃးဢမ်ႇမႅင်ႈၵၼ်မႃး ပႅတ်ႈၵၼ် ၽၢတ်ႇၵၼ်တၢင်းလႆႈ သင်ဝႃႈၽႂ်ငိူဝ်ႈေသ ေတၶၢမ်ႈယူႇပဵၼ် ၶီႈၶႃ ၶၢမ်ႈယူႇပဵၼ် ၵူၼ်းယွၼ်းႄတႉဢမ်ႇႁူႉ။  ေပႃးမီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈေၵႃႈေတလႆႈမီးသုၼ်ႇ ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇယူႇ မိူဝ်ႈ 1947 ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးၽႂ်ႁႂ်ႈႁဝ်းၶဝ်ႈႁူမ်ႈႄလႈဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ႁဝ်းေသၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ဢဝ်လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းေၶႃႈၸွမ်းမၢၼ်ႊ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉသမ်ႉၵွပ်ႈသင် တႃႇေတၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႊမၢၼ်ႊသမ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈပၼ်ၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇလႃႇ ???  ေပႃးမႃးထတ်းတူၺ်း ၵွပ်ႈမိူင်းတႆးၼႆႉ မီးၶူဝ်းၶွင်ၼမ် မီးသၽဝႃႉ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးေၽးသင် ႁႃၵိၼ်ငႆႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ငႆႈ လီယူႇလီၵိၼ် ႁႃပၢႆးမၢၵ်ႇမီးေၵႃႈလီ ႄလႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈမၢၼ်ႊၶဝ်ၸင်ႇဢမ်ႇၶႆႈပၼ်ႁဝ်းၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်ႇၼႆႉယူႇ။    >>>>> သိုပ်ႇတူၺ်းထႅင်ႈ လိၵ်ႈမၢႆ - 2 ထႅင်ႈေသၵမ်းၶႃႈ <<<<<


   • သႅင်သိုၵ်း
   • www.saisengserk.com
   • ShanStateDefenceArmy
   Share:

   ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

   Popular Posts

   Blog Archive

   FACEBOOK PAGE

   Recent Posts