ၼမ်ႉၵတ်ႉၵိုၵ်းတူဝ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်


            ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ငၢႆႈႄလႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ယၢပ်ႇသင် ေပႃး Rule and Principles မၼ်းတမ်းဝၢင်းဝႆႉလႆႈလီလီေၵႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေၵႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ပိူင်ၵၢၼ်ေသ ၶတ်းၸ်ႂႁဵတ်းၼႃႈၵၢၼ်တီႈပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽ်ႂမၼ်းမီးၵႂႃႇၼၼ်ႉေၵႃႈ မၼ်းတိုၼ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇယဝ်ႉ  ေပႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇေမႃ ဝူၼ်ႉၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇႄလႈ ေမႃၸ်ႂႉတိုဝ်း လွၵ်းလၢႆး PDCL (ၽႅၼ် ၊ ၸတ်း ၊ ထတ်း ၊ ႄမး  သင်ၶ်ႂႈႁူႉေၶႃႈမုၼ်းမၼ်းၼမ်ေသၼႆႉ ၶဝ်ႈႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း တူၺ်းလႆႈ ၼ်ႂးပပ်ႉ လွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ  ၼၼ်ႉလႆႈယူႇၶႃႈ) ေၵႃႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ေၵႃႉၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်း ႁိုဝ်ႉၸ်ႂႄလႈ  ေတလႆႈႁၼ်မၼ်းမီးလွင်ႈ သုၵ်ႉၸ်ႂၵူႈၶၢဝ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။

            ၼမ်ႉၵတ်ႉၵိုၵ်းတူဝ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူႈေၵႃႉ ဢၼ်ထုၵ်ႇလီမီး ၸွမ်းၼင် ပၢႆးဝူၼ်ႉတူဝ်ထူပ်းၶႃႈ ( Ideology )  ႄတႉ ေတ တီႈမီးယူႇ (7) ေၶႃႈ

   1. ၵၢၼ်သၢင်ႈ Network
   2. ၼမ်ႉၸ်ႂ ၸွႆႈၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်
   3. ႁႅင်းငိုၼ်း
   4. ႁႅင်းၸ်ႂ 
   5. ႁႅင်းတူဝ် ၊ ပၢႆးယူႇလီ
   6. ႁႅင်းဢွၵ်း ၊ ၸၼ်ႉႁဵၼ်း
   7. ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း

            ၼ်ႂး (7) ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼ်ႂးႁူဝ်ပၢၵ်ႇ (21) ၼႆႉ  လူဝ်ႇလႆႈမီးၵူႈေၵႃႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် ေပႃးဢမ်ႇမီး ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဵတ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈၼႃႈလႆႈ။


 • ၵၢၼ်သၢင်ႈ Network

                    ၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ထီႉၼိုင်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢၼ်သၢင်ႈ Network ၵၢၼ်ၵပ်ႉသိုပ်ႇတိတ်းေတႃႇၵၼ် ၼ်ႂးႄၵႈၵၢင်တူင်ႈဝူင်းၵူၼ်းႄလႈ ေတႃႇမိူင်း။ တႃႇႁဝ်းေတမီးႁႅင်း ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်း ေတၵႂႃႇႁွတ်ႈလႆႈထိုင်တီႈၵႆလႆႈလီၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ပပ်းသိုပ်ႇတိတ်းေတႃႇ Network ႁဝ်းၼႆႉေၵႃႈ လွင်ႈယ်ႂႇထီႉသုတ်းယဝ်ႉ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၵပ်းသိုပ်ႇၸွမ်း တူင်ႈဝူင်းၵူၼ်း ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၸုၵ်းမၼ်ႈလႆႈ ၼိူဝ်တိၼ်မၼ်းလႆႈ ၶၢဝ်းႁိုင် ဢမ်ႇႁိုင်ဝၼ်းၼိုင်ႈ ယူႇတီႈတူဝ် မၼ်း တီႈမီးလွင်ႈယုၵ်ႈယွမ်းေသ ေတယွမ်းၵၢၼ်ႉၵႂႃႇၼ်ႂး ၼႃႈၵၢၼ်မၼ်းၼၼ်ႉၶိုၼ်းၵူၺ်း။


 • ၼမ်ႉၸ်ႂၸွႆႈၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်

                      ၼမ်ႉၸ်ႂၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၼိုင်ႈေၵႃႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၼမ်ႉၸ်ႂဢၼ်ၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈသၢင်ႈပၼ် ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ  ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈယဝ်ႉ သမ်ႉၶ်ႂႈေမႃၸ်ႂႉမိုဝ်းေမႃၸီႉသင်ႇပိူၼ်ႈလၢႆလၢႆ ၵူၺ်းၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈႁွင်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸႅတ်ႈ  ၵၢၼ်မၢင်လွင်ႈႁဝ်းေမႃၸီႉသင်ႇ ေမႃလၢတ်ႈ ႁ်ႂႈပိူၼ်ႈႁဵတ်းၵူၺ်း ေပႃးတူဝ်ႁဝ်း ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းလွင်ႈၼၼ်ႉေသဢိတ်းဢိတ်းေၵႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းတုိၼ်း ဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈ။ ၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵူႈေၵႃႉ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း။ ႁူႉယူႇ တူၺ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇတႃႇ  ႁူႉယူႇၵူၼ်းလႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၼၵ်း ႁူႉယူႇေၵႃႉၼိုင်ႈဢမ်ႇႄပႉ  ၼမ်ႉၸ်ႂဢၼ်ၶ်ႂႈၸွႆႈ ဢၼ်ၶ်ႂႈပူၵ်းပွင် ဢၼ်ၶ်ႂႈယိုၼ်မႅၼ်ႈပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးေၵႃႈ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈၵူၺ်း။  ၼ်ႂးတႆးႁဝ်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၼမ်ၼႃႇ ၼမ်ႉၸ်ႂၶ်ႂႈၸွႆႈ ၶ်ႂႈပူၵ်းပွင် ၶ်ႂႈသၢင်ႈ ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမ်ႂႇသုင်ၼႆႉ ဢမ်ႇေပႃးသူႈမီး ၵမ်ႉၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်း ပိူၼ်ႈသိူဝ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ငိုၼ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၶမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းလီယဝ်ႉ ၸွင်ႇၵွႆႈၶ်ႂႈပႆၼိူဝ်မၼ်း လၢႆလၢႆၵူၺ်း ၼမ်ႉၸ်ႂ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ဢၼ်ဝႃႈ ၼႆႉဢမ်ႇတွၼ်ႉသူႈလႆႈႁၼ်မီး ၼႆႉပဵၼ်ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းၶႃႈႁဝ်း တီႈၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ။


 • ႁႅင်းငိုၼ်း

                   ၵၢၼ်ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢၼ်လမ်လွင်ႈထီႉ (3) ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆႉသမ်ႉပဵၼ် ႁႅင်းငိုၼ်း တွင်း ငိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႄလႈ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ေပႃးႁဝ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈမႃးၼႆႉ ေတပ်ႂႉ ဢဝ်ငိုၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်း ငိုၼ်းၶွၼ်ႇ ငိုၼ်းၼ်ႂးလူင် လွင်ႈလဵဝ်ေသ ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းၼၼ်ႉ  ၶႃႈတိုၼ်းႁတ်းလၢတ်ႈ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇထိုင်တီႈႄလႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းတူၵ်းလိုၼ်းႁႅင်း။  တႃႇၵၢၼ်ငၢၼ်း ေတၵႂႃႇလႆႈလီလီၼၼ်ႉ ၼမ်ႉၸ်ႂ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ငိုၼ်းတွင်း ၼ်ႂးထွင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေၵႃႈ ေတလႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ  ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ဢမ်ႇမီးႁႅင်းငိုၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵႂႃႇတူၵ်းလိုၼ်းႄလႈ ၼၢၼ်းထိူင်းၼႃႇ ၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ် တူဝ်ထူပ်းၶႃႈႁဝ်းမိူၼ်ၵၼ်။ မၢင်လွင်ႈ လူဝ်ႇၸ်ႂႉတိုဝ်းငိုၼ်း တီႈလမ်လွင်ႈ တီႈလွင်ႈယ်ႂႇ တိုဝ်ႉတၢင်းမၼ်းေၵႃႈ ေပႃႇမီးမႃးယဝ်ႉ ေတလႆႈ ဝွၵ်ႉဢဝ်ၼ်ႂးၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ေပႃးမႃးတူၺ်း ငိုၼ်းၼ်ႂးၼႃႈၵၢၼ် ငိုၼ်းၼ်ႂးမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်း ဢမ်ႇမီးဝႆႉၼႆၸိုင်ႈ လိုၼ်းသုတ်း ငိုၼ်းၼ်ႂးထွင်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵႃႇလႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်း ဢဝ်ပဵၼ် ငိုၼ်းတႃႇၼတၢင်းလီ ၵၢၼ်ငၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵႂႃႇ ႁ်ႂႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈလီတီႈသုတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 • ႁႅင်းၸ်ႂ

       ေပႃးတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မႃးယဝ်ႉ ၼႆၼၼ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် တိုၼ်းဢမ်ႇလွတ်ႈ ပိူၼ်ႈႄသႉ ပိူၼ်ႈႄၼးႄလႈ ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လွင်ႈဢမ်ႇလီတီႈႁဝ်းႄလႈ ၸၢင်ႇႁဵတ်းႁ်ႂႈႁဝ်းတူၵ်း သုမ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူႈေၵႃႉ ဢမ်ႇမီး ဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆႉလူဝ်ႇလႆႈေမႃသၢင်ႈဢဝ် ႁႅင်းၸ်ႂ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ  ႁႅင်းၸ်ႂ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ႁႅင်းဢီးလူင် ၼိုင်ႈဢၼ် ဢၼ်ေတႁဵတ်းႁ်ႂႈ ၽဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇမီးလွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈႄလႈ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶိုၼ်ႈသၢင်ႉၶိုၼ်ႈသုင် ၼိုင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ႁႅင်းၸ်ႂ ၼႆႉမၼ်းပဵၼ် ႁႅင်းဢီးလူင် လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တႃႇေတမီး ႁႅင်းၸ်ႂၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈေမႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်တီႈ ၽူႈၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၶဝ်ႄလႈ တၢမ်းဝႆႉပဝ်ႉမၢႆယိူင်းဢၢၼ်းလူင် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မၼ်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၵိုမ်း  ေၶႃႈယိူင်းမၢႆ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁၢႆမိူၼ်လ်ႂေၵႃႈ ႁႅင်းၸ်ႂ တိုၼ်းတူၵ်းမိူၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁႅင်းၸ်ႂဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈ ၸ်ႂႄဢးလူၵၼ်ႄလႈ ၸ်ႂမိတ်ႉတႃြတႃး ႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


 • ႁႅင်းတူဝ် ၊ ပၢႆးယူႇလီ

                    မီးႁႅင်းၸ်ႂသုင်ၵႃႇႁိုဝ် မီးငိုၼ်းတွင်းၼမ်ၵႃႇႁိုဝ်ေၵႃႈလီယဝ်ႉ ေပႃး ႁႅင်းတူဝ် ႁႅင်းပၢႆးယူႇလီ ၼ်ႂးတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၶႅမ်ႉၼၼ်ႉေၵႃႈ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် တိုၵ်းၽူႈၶႅၼ်ႈတၢင်းၼွၵ်ႈတူဝ်ႄပႉလႆႈေသ တႃႉေၵႃႈ ေပႃး ႁႅင်းတူဝ် ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉၼၼ်ႉေတႉ ဝၼ်းၼိုင်ႈေၵႃႈ ႁဝ်းတိုၼ်းေတတူၵ်းသူမ်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း။ ပၢႆးယူႇလီၼႆႉ လမ်လွင်ႈထီႉသုတ်း ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉေၵႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၶႅမ်ႉမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူႈေၵႃႉ လူဝ်ႇလႆႈေမႃႁၵ်ႉသႃႇပၢႆးယူႇလီႄလႈ ေမႃလူမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီ  တႃႇပၢႆးယူႇလီေတၶႅမ်ႉလီၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶ်ႂႈမၢႆထုိင်ဝႃႈ ေတလႆႈသိုဝ်ႉၵိၼ် ၶွင်လီ ၶွင်ဝၢၼ်ႈႄလႈ ၽၵ်းလီၽၵ်းဝၢၼ်ႈ မၼ်းၵူၺ်းယူႇတီႈတူဝ်ႁဝ်းေမႃလုမ်းလႃးႁၵ်ႉသႃႇတူဝ်ႁဝ်းၵူၺ်း။ ၶွင်ၵိၼ်ၶ်ႂႈဝၢၼ်ႈၵႃႇႁိုဝ်ဝၢၼ်ႈ ၽၵ်းလီၽၵ်းဝၢၼ်ႈ ၶ်ႂႈၵႃႇ ၵႃႈႁိုဝ်ၵႃႈ ေပႃးပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉၼၼ်ႉ ၵိၼ်ေၵႃႈဢမ်ႇလူင်းေၶႃးလႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ႁ်ႂႈေမႃၾၢင်ႉေမႃယူႇ ေမႃၵိၼ်ၵၼ်တႃႉ။


 • ႁႅင်းဢွၵ်း ၊ ၸၼ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈ

                    ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ေတလႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်းဢွၵ်းေဢႃႇၼမ်လိူဝ်ေသ လွင်ႈလၢတ်ႈၸႃႇ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယဝ်ႉ ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈသင်ေၵႃႈယုမ်ႇ ပိူၼ်ႈႁွင်ႉတၢင်းလ်ႂၵႂႃႇတၢင်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီႁဵတ်း လူဝ်ႇေမႃၸ်ႂႉတိုဝ်းဢွၵ်းေဢႃႇေသ တႅပ်းတတ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ။ ၸၼ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉေၵႃႈ လွင်ႈယ်ႂႇေတႉေတႉ ေပႃးၶဝ်ႈၼ်ႂး တူင်ႈဝူင်းၵူၼ်း ၶဝ်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တၢင်းတၢင်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၸၼ်ႉထၢၼ်ႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ၼႆႉေၵႃႈ လွင်ႈယ်ႂႇေတႉေတႉ  ေတမီးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းၵၼ်ဢၼ်ၼိုင်ႈ  မိူဝ်ႈလႆႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တၢင်းၶႅၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်းတီႈၼိုင်ႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းေတႉ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇေပႃးၶ်ႂႈလၢတ်ႈေတႃႇႁဝ်း ဢမ်ႇေပႃးၶ်ႂႈၵပ်းသိုပ်ႇ တူင်ႉတၵ်ႉသင်ႁဝ်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇမီးၸၼ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈသင်ႄလႈ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇေပႃးၶ်ႂႈႁွင်ႉႁဝ်းၶဝ်ႈၼ်ႂး တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸၼ်ႉသုင်ႄလႈ ၸၼ်ႉၵၢင် လိုၼ်းသုတ်း လၢတ်ႈေတႃႇၵၼ်ၵႂႃႇလၢတ်ႈေတႃႇၵၼ်မႃး ဝၢႆးလင်ပိူၼ်ႈ ႁူႉႁဝ်းေၵႃႈပဵၼ်ၵူၼ်း မီးၸၼ်ႉႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးမႃးၼႆၸိုင်ႈ ပိူၼ်ႈေပႃးဢွၼ်ၵၼ် လၢတ်ႈေတႃႇႁဝ်းေပႃးဢမ်ႇသုတ်းဢမ်ႇသဵင်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်လၢတ်ႈၸႃႇမၢင်လွင်ႈ ေၵႃႈမီးၼမ်ႉၼၵ်းမႃးႄလႈ ပိူၼ်ႈယွမ်းႁပ်ႉထွမ်ႇၵၢၼ်ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ႁဝ်းမႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ၼ်ႂးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းတီႈ ၼ်ႂးမိူင်းထႆး ၵဵင်းမ်ႂႇႄလႈ ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းႄၼပီႇေတႃႇ။ • ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း

                ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽူႈလ်ႂၽ်ႂလ်ႂ ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းေၵႃႈ ၵူၼ်းေၵႃႉၼၼ်ႉ တိုၼ်းဢမ်ႇၶိုတ်းပိူၼ်ႈလႆႈႄလႈ တိုၼ်းတူၵ်းတၢင်းလင်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼိုင်ႈေၵႃႉၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်ၼမ် ေပႃးမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ေတေမႃဝူၼ်ႉ ေတေမႃထတ်းသၢင်ႈ ေတေမႃၸတ်းၵၢၼ်ႄလႈ ေတေမႃတူၺ်းႁၼ်လွင်ႈၽိတ်းလွင်ႈထုၵ်ႇႄလႈ ေတေမႃၽႅၼ်ၵၢၼ်ပႃးၶၢဝ်းတၢင်းမိူဝ်းၼႃႈ။ ၽူႈဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၼၼ်ႉမုၵ်ႉၸုမ်းယ်ႂႇ မီးႁႅင်းငိုၼ်း ၼမ်ၵႃႇႁိုဝ်ေၵႃႈၶ်ႂႈယဝ်ႉ ေတပဵၼ်ၶွၼ်ႉတဝ်ႉ ႁႅင်းမိုဝ်းပိူၼ်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း။ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉၼႆႉ ပဵၼ်သၢႆၸ်ႂ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼိုင်ႈဢၢၼ်ယဝ်ႉၼႆေၵႃႈ ဢမ်ႇၽိတ်း။

                ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ ၵုမ်းၵူၼ်းႁူဝ်ပၢၵ်ႇ ႁူဝ်ႁဵင်ႄလႈ ပဵၼ်ၽူႈၼၢမ်းသိုၵ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပႃႇတီႇ ၶွမ်ႇမၼီႇၵၢၼ်ငၢၼ်းသင်  သင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းၼႃႈႁိူၼ်းတႃႇေယးၼိုင်ႈ ဢၼ်ေၵႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ယဝ်ႉ။  ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ေပႃးေမႃထိင်း ေမႃၵုမ်း ႁၵ်ႉသႃႇပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၵဝ်ႇ ေမႃတၢမ်းဝၢင်း ပၵ်းပိူင်ႁင်းေၶႃတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်းေၵႃႈ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉတႃႇေတပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီမႃးၼိုင်ႈေၵႃႉၼႆႉ ႁ်ႂႈဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸ်ႂ ေမႃဢွၼ်ႁူဝ်တီႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼႆႉဢွၼ်တၢင်းေသၵမ်း။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၶၢဝ်းတၢင်း (20)ပီႊ ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ

   

                မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2000 မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ (Afghanistant) မီးပၼ်ႁႃ ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ်သႃႇသၼႃႇႄလႈ ၾိင်ႈထုင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း တူၵ်းၵိၼ်းၵွတ်းၽၢတ်ႇၵႂႃႇ ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း။ ၵၢၼ်ၽုၵ်ႇၵၢၼ်ႁဵတ်းသူၼ်ယႃႈ ေၵႃႈၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈသုတ်း ၼႂ်းၵၢမ်ႇၾႃလူင်ၼႆႉ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2000 မိူဝ်ႈၽွင်း ၸုမ်းသိုၵ်း ဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ၶဝ်ဢမ်ႇပႆႇၶဝ်ႈမိူဝ်း တမ်းတပ်ႉပၢင်သၢဝ်းၼၼ်ႉ ေတလႆႈႁၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၶဝ်ၵိၼ်းၵူႈလွင်ႈ။

မိူဝ်ႈၽွင်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ် (Taliban) ၶဝ်ပဵၼ်ယႂ်ႇ ယိပ်းၵုမ်းၵမ်မိူင်းဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇၼၢင်းယိင်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၊ ဢမ်ႇပႆႇၼၢင်းယိင်းေႁႃလူတ်ႉႄလႈ ေႁႃၵႃး ၊ ဢမ်ႇပႆႇၼၢင်းယိင်းၶဝ်ႈပႃးၼႂ်း ၵၢၼ်ၽွင်းငမ်းမိူင်းသင် ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးယူႇလီၶွင်ၵူၼ်းမိူင်းၶဝ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၼိုင်ႈၶႅၼ်းဝႆႉၵႆၵႆ ၊ ၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇၵၢၼ်ငဝ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေၵႃႈ ပိၵ်ႉပႅတ်ႈၵူႈတၢင်း ၊ ၼၢင်းယိင်းၵူႈေၵႃႉ ေတလႆႈတူမ်းၼႃႈတူမ်းတူဝ် လိူဝ်ေသေတလႆႈပွႆႇႁၼ်ႁူးတႃ လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း။ 

            ၵမ်ႉပႃႇၼမ် မိူဝ်ႈ တႃႇလီႇပၼ်ၶဝ် ၵုမ်းၵမ်ယိပ်းမိူင်းၼၼ်ႉ ပၵ်းပိူင်ၶဝ် တဵၵ်းၼၢင်းယိင်းႁၢဝ်ႉႁႅင်း ၵၢၼ်ၼၢင်းယိင်းၼႆႉ လိူဝ်ေသေတလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် ၸဝ်ႈၽူဝ်ႇႄလႈ ၵိူတ်ႇပၼ်လုၵ်ႈ လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းၸၢႆးၵူႈေၵႃႉ မီးသုၼ်ႇဢဝ်ေမးဢဝ်ၽူႈယိင်းလႆႈ (3 ၊ 4) ေၵႃႉ  ၸဝ်ႈေမးၼၢင်း ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇေတၶတ်းလၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈၸဝ်ႈၽူဝ်။ ေတလႆႈႁၼ်ၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းဢႃႇယု ဢမ်ႇပႆႇတဵမ် (18) (15) ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႆႉလႆႈႁၼ်ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၺႃးႁဵတ်း ႄမႈမွၵ်ႇယႃႈ ၵမ်ႉၼမ် ဢမ်ႇေပႃးသူႈမီး တိုဝ်ႉတၢင်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင် ၽူႈၸၢႆးၶဝ်ႁဵတ်း။ေပႃးပဵၼ်ၼၢင်းယိင်း ေတႃႇၼင် ယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေသ ၼင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းဢွၼ်ၵူၺ်းေၵႃႈ ၵမ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းလႆႈ မၼ်းၽိတ်းပၵ်းၿိူင်ၶဝ်ႄလႈ ၽိတ်းၾိင်ႈထုင်းၶဝ်ၼႆယူႇ။

         ယွၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်း တႃႇလီႇပၼ် ဢမ်ႇမီးမိူၼ်ၸႂ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇမီးၸႂ်ြတႃးေတႃႇၵူၼ်းမိူင်းႄလႈ ၼၢင်းယိင်းၸိူဝ်းၶႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈပဵၼ်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၼႆတိၵ်းတိၵ်းပႅတ်ႈယူႇ ထိုင်တီႈေပႃးမီးပၼ်ႁႃၵၼ်မႃးတၢင်း ၽူႈယိင်းႁတ်းႁၢၼ် မႃႇလႃလႃ မႃးယူႇ။

        ဝၢႆးေသ ၸုမ်းသိုၵ်းဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ US ၶဝ် မီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တၢင်းၸုမ်း တႃႇလီႇပၼ် (Taliban) ၶဝ်ယဝ်ႉၵႂႃႇလီငမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (20)ပီႊ ၸုမ်းသိုၵ်းဢေမႇရိႇၵၼ် ပၵ်းသဝ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လႆႈထွႆႇဢွၵ်ႇမိူဝ်းပႅတ်ႈ မူတ်းမူတ်းၵႂႃႇယူႇ။ လွင်ႈတၢင်း ၸုမ်းသိုၵ်းဢေမႇရိႇၵၼ် ၶဝ်ၶဝ်ႈမႃး ပၵ်းတပ်ႉဢဝ်ပၼ်လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ၶဝ်ၼႆႉ ပၼ်ႁႅင်းၸုမ်းသိုၵ်း IS ၶဝ်ေၵႃႈပႃး  ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်ႄလႈ ယွၼ်ႉသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းေၵႃႈပႃးယူႇ။ ဝၢႆးေသ မီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢေမႇရိႇၵၼ်ႇၶဝ် တူၵ်းယွၼ်း ေတဢမ်ႇလႆႈပၼ်ႁႅင်းၸုမ်း IS ႄလႈ ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၶဝ် ေတဢမ်ႇလႆႈၵပ်ႉသိုပ်ႇၵၼ်တၢင်းၸုမ်းသိုၵ်း IS ၶဝ်။ ၼႂ်းႄၵႈၵၢင် တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းတႃႇလီႇပၼ် ၶဝ်ႁႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်ေသ ႄၵႈၶၢႆပၼ်ႁႃ ယႃႇေပေၵႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉေသ ႁႂ်ႈတိုဝ်ႉသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၼႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈဝႆႉယူႇ။

US ထွႆႇဢွၵ်ႇသိုၵ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း


US ထွႆႇဢွၵ်ႇသိုၵ်းပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်း


        ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (20)ပီႊပၢႆ ၸုမ်းသိုၵ်းဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ မႃးပၵ်းသဝ်း ပူၵ်းပွင်ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းႄလႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ပူၵ်းပွင်ပႃးၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇမႃးမိူၼ် ၵၼ် ယွၼ်ႉသင် သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ဢမ်ႇႁၼ်မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးႄလႈ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉသင်ၶိုၼ်ႈမႃး။

ဝၢႆးေသ ၸွမ်ၸိုင်ႈလူင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇဢေမႇရိႇၵၼ် Joe Biden သင်ႇ  ႁႂ်ႈတပ်ႉသိုၵ်းဢေမႇရိႇၵၼ်ႇ ထွႆႇဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း ၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (48) ၸူဝ်ႈမွင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉလီငမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ေၵႃႈလွမ်လွမ်ၶီႄလႈ လွမ်လွမ်ၵူဝ် ၸုမ်းသိုၵ်း တႃႇလီႇပၼ် ၶဝ်မႃးႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (20)ပီႊၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်း ဢေမႇရိႇၵၼ်ႇၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း ၊ ၸွႆႈထႅမ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင် ၊ ၸွႆႈထႅမ်ၽိုၵ်းသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၊ ၸွႆႈထႅမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပူၵ်းပွင်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ ၸွႆႈထႅမ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (20)ပီႊမႃးၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ် ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇၶဝ် မီးလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇသင်မႃး။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ယူႇတီးၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇၶဝ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢမ်ႇေမႇရိႇၵၢၼ် ၶဝ်ေတပွႆႇၽႃပႅတ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇၼႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
           ဝၢႆးေသ ၸုမ်းသိုၵ်း ဢေမႇရိႇၵၼ်ႇၶဝ် ဝၢႆႇပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းၵႂႃႇလီငမ်းယဝ်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၶဝ်ေၵႃႈ ဝဵင်းၼိုင်ႈယဝ်ႉဝဵင်းၼိုင်ႈ တီႈၼိုင်ႈယဝ်ႉတီႈၼိုင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းတႃႇလီႇပၼ် ၶဝ်ေၵႃႈၶဝ်ႈသိမ်းဢဝ်မႃးလႆႈၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၵႂႃႇယူႇ။ မိူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းဢေမႇရိႇၵၼ် ၶဝ်ပၵ်းသဝ်းယူႇဝႆႉၼႂ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်း တႃႇလီႇပၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇေပႃးသူႈလႆႈႁၼ်တူဝ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇမႃးသင်ေတႉေတႉ ၵႆႉလႆႈႁၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇႁႃယူႇၼႂ်းထိူၼ် ၼိူဝ်လွႆ မူၵ်းၸွၵ်းမူၵ်းၸဵင်ႇလၢႆလၢႆၵူၺ်း။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်း ၶတ်းၸႂ် ၸုမ်းသိုၵ်းတႃႇလီႇပၼ်ၶဝ်ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ  ၸုမ်းသိုၵ်းတႃႇၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ ထၢင်ႇဝႃႈပိူၼ်ႈ ေတဢဝ်လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈပၼ်ႁဝ်းဝႆႉယူႇတႃႇေသႇ ဢမ်ႇတွၼ်ႉသူၼ်ၸႂ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်တိုၵ်းသင်ေတႉေတႉႄလႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉေၵႃႈ ေတလႆႈႁၼ်တူၵ်းသူမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈယူႇ။


 • တွၼ်ႈသွၼ် ႁႂ်ႈဝူၼ်ႉ

                ပိူၼ်ႈၶႂ်ႈလီေတႃႇႁဝ်းၵႃႈႁိုဝ်လီ ပိူၼ်ႈၶႂ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ႁဝ်းၵႃႈႁိုဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ေပႃးႁဝ်း ဢမ်ႇသႂ်ႇၸႂ်သႂ်ေၶႃးေသ ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဢဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇပွင်လွင်ႈသင် ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (20)ပီႊ ၼႆႉေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းသုမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈလၢႆလၢႆတွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇၶဝ်ယူႇ။ ၽူႈဢၼ်မီးေၶႃႈယိူင်းမၢႆ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းသုင်သုတ်း မိူၼ်ၼင် ၸုမ်းသိုၵ်းတႃႇလီႇပၼ်ၶဝ် ယူႇမႃးၼႂ်းထိူၼ် ယူႇၸွမ်းလွႆ ၵိၼ်ၸွမ်းလိၼ် ဢမ်ႇတွၼ်ႉႁူၼ်လင် မုင်ႈႁၼ် ေၶႃႈယိူင်းမၢႆၶဝ်ေသ ၶတ်းၸႂ်ေတႃႇသူႈမႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈ ထိုင်မႃးၶၢဝ်းတၢင်း (20)ပီႊယဝ်ႉေၵႃႈ မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇၼႆႉ ေတၶိုၼ်းတူၵ်းၼႂ်းမိုဝ်း ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉႁိုဝ်။ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ မၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆႈဝၼ်းၼႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းဢွၼ်ၸူဝ်ႈၵဵပ်ႈၵူၺ်းေၵႃႈ ေပႃးေမႃဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းႄလႈ ေမႃႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼႆၸိုင်ႈ ဢမ်ႇႁိုင်မၼ်းေၵႃႈ တိုၼ်းေတႁွတ်ႈထိုင်တီႈယိူင်းမၢႆၽႂ်မၼ်းယူႇ။ ၵူၺ်းႁူႉ ထၢင်ႇဝႃႈပိူၼ်ႈေတယူႇၸွမ်းႁဝ်းၵူႈၶၢဝ်းၵူၺ်းႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသင်ဝႆႉေသ ထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လႆႈၼႅင်ၸႂ်ၶိုၼ်းၸွမ်းယဝ်ႉႁိုဝ်။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵႂၢမ်းသင်ႇၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၼႂ်းဝၼ်းပိုတ်ႇ College လွႆတႆးလႅင်း

 


ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း

            မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 24.07.2021 ပဵၼ်ဝၼ်းမီးမင်ၵလႃႇ ဝၼ်းလီဝၼ်းမျၢတ်ႈဝၼ်းၼိုင်ႈ တီႈဢၼ်ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶူးသွၼ်ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် တီႈလႆႈၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ႁႂ်ႈေပႃးႁွတ်ႈထိုင်ၸွမ်ႁွတ်ႈထိုင်ပၢႆ မီးၸၼ်ႉၸွမ် လွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းမႃးၼႆႉယူႇ။ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 24.07.2021 ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၶူးသွၼ်ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ (4)ထိုင် ၸၼ်ႉ (12)ဢိၵ်ႇပႃး ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ (533)ေၵႃႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းပၢင်ပိုတ်ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၢႆးယိင်း မီး (8)ေၵႃႉေသ ၸွမ်သိုၵ်းလူင်ယွတ်ႈသိုၵ်း ၸဝ်ႈၵႅမ်(1) ၸွမ်ႁၢၼ်ၸၢႆးယီႈ ၊ ၶုၼ်သိုၵ်းလူင်လၢၼ်တႆး ႄလႈ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လွႆတႆးလႅင်း ႁူဝ်သိုၵ်းလူင် လွၼ်ႉတႆး ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ သပ်ႉလႅင်းႄၼၵႂႃႇ လွင်ႈလႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ႄလႈ ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ပၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇ ၼႂ်းပီႊ 2021-2022 ၵႂႃႇယူႇ။

            ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း တီႈလႆႈပိုတ်ႇၽုၺ်ႇၵႂႃႇႄလႈ ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၵႂႃႇပႃး တီႈၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၶူးသွၼ်ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ေတမီးယူႇလၢႆလၢႆႁူဝ်ေၶႃႈ။ မိူၼ်ၼင် 

 1. လွင်ႈေယးၵႃတၢင်းပဵၼ်
 2. ႁႂ်ႈမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း
 3. ႁႂ်ႈမီးတၢင်းႁူႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ
 4. လူဝ်ႇမီးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ လီလီ
 5. ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 6. ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈေတႃႇၵၼ်
 7. လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းမိူင်း မိူဝ်းၼႃႈ

                                        ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇပႃးတၢင်းၼမ်ယူႇ။


 • လွင်ႈေယးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်

                   ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉၼႆႉ ၶႂ်ႈမီးငိုၼ်းၶမ်းၵႃႈႁိုဝ်မီး ၶႂ်ႈမီးၼႃႈတႃလီၵႃႈႁိုဝ်မီး ေပႃးၵၢၼ် ပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဢမ်ႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉေၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇပွင်လွင်ႈသင်။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ေယးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်းဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ မီးလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ မီးလူင်ၵႂႃႇၵူႈမိူင်း  မီးငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးေယးၵႃႇသင် ဢမ်ႇမီးတၢင်းပဵၼ်သင်မႃး။ မိူၼ်ၼင်ၵူၼ်းသိုၵ်းႁဝ်း ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁဝ်းၶဝ်ေၵႃႈ ၵဝ်ၵမ်းၵမ်းၵႆႉလၢတ်ႈယူႇတႃႇေသႇေသႇ လွင်ႈႁႂ်ႈေမႃယူႇေမႃၵိၼ် ႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၾၢင်ႉေယးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် 19 ၼႆႉယူႇတႃႇေသႇ  ၵူၼ်းသိုၵ်းၵဝ်ႇၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶဝ် ေပႃးၶႂ်ႈၶၢၼ်ႉငိၼ်းယဝ်ႉယူဝ်ႉ ယွၼ်ႉၵဝ်ၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ၾၢင်ႉေယးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ၼႆႉယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ယွၼ်ႉႁဝ်းႁၵ်ႉၵၼ် ယွၼ်ႉႁဝ်းၵူဝ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်ေၵႃႈ ၵူဝ်မၼ်းပဵၼ်ၵႂႃႇႄလႈ လႆႈလၢတ်ႈလႆႈ သင်ႇလူင်းၵႂႃႇတီႈၶဝ်တႃႇေသႇယူႇ။ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇသူၶဝ်ေတလႆႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈ ဢဝ်လီလီ တွၼ်ႈတႃႇသူၶဝ်ေတသွၼ်ဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆးလႆႈလီလီ ယႃႇႁႂ်ႈေယးၵႃႇတၢင်းပဵၼ် ၶဝ်ႈမႃးၸူးသူၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵၢၼ်ၵႂႃႇၵၢၼ်မႃး ၵူၼ်းၶဝ်ႈၵူၼ်းဢွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းေသ ၵူတ်ႇထတ်းယူႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ။ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ႈဢမ်ႇမႃးၸွမ်းပိူင် ၵူၼ်းၸိူဝ်းလၵ်ႉၶဝ်ႈမႃးငဝ်ႈၸိုင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလၵ်ႉၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်းလူင်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ သင်ထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃး ထူပ်းႁၼ်ၺႃး ေတဢဝ်ဢေယးၵႂႃႇထိုင်တီႈယူႇ  ယွၼ်ႉႁဝ်းေၵႃႉလဵဝ်ေသ ၸၢင်ႇဢဝ်ၸိူဝ်ႉမႅၼ်းမႃး ႄၽႈၵႂႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼၼ်ႉယႃႇႁႂ်ႈမီး။


ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၊ ၶူးႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း


 • ႁႂ်ႈမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း

                မီးႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ယဝ်ႉ သွၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉ ယႃႇေပသွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ်လၢႆလၢႆ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သူၶဝ်လူဝ်ႇလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းဢဝ်လိၵ်ႈလၢႆးၼမ်ၼမ် ဢမ်ႇဝႃႈၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းေတႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ေတလႆႈႁဵၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူႉ တွၼ်ႈတႃႇေတပဵၼ်မႃးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ သွၼ်ႁဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ယဝ်ႉၵႂႃႇလၢႆလၢႆဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးၸၼ်ႉၸွမ်မႃးယဝ်ႉ သူၶဝ်ေတလႆႈႁဵၼ်းႁူႉဢဝ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် တွၼ်ႈတႃႇေတဢမ်ႇၵႂႃႇပဵၼ်ၶီႈၶႃပိူၼ်ႈ တူၵ်းလွၵ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ေပႃးၶဝ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵိူတ်ႇၼႂ်းၽႅၼ်လိၼ်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းတွၼ်ႈတႃႇေတၶဝ်ႈမႃးႁဵၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်းႄလႈ ႁဵတ်းသိုၵ်းၵၼ်ၵူႈေၵႃႉသင် ဢႃႇယုတဵမ် 18 မႃး။ ေပႃးမႃးတူၺ်း မိူဝ်ႈၵဝ်ၶႃႈေၵႃႉလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉမီးႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ် (10)ေၵႃႉ ၶဝ်ႈမႃးႁဵတ်းသိုၵ်းၸွမ်းၵၼ် ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းမႃးၵူၼ်း ၸိူဝ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉလိူဝ်ေသႁဝ်း ၵူၼ်းၸိူဝ်းမီးပၺ်ႇၺႃႇလိူဝ်ေသႁဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဢွၵ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇယူႇၼွၵ်ႈမိူင်းပႅတ်ႈမူတ်း လိုၼ်းသုတ်းၵိုတ်း ႁႃးသွင်ေၵႃႉ ( ၸဝ်ႈၸၢႆးယီႈ) ၼႆႉၵူၺ်းယဝ်ႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းသိုၵ်းယူႇၼႆႉ။ ၵဝ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉဝူၼ်ႉေသပွၵ်ႈဝႃႈ ေတမႃးႁဵတ်းသိုၵ်းၶၢဝ်းယၢမ်းေပႃးတၼ်ႇၼႆႉ ယၢမ်ႈဝူၼ်ႉဝႆႉဝႃႈ ေတႁဵတ်းသိုၵ်း (5)ပီႊယဝ်ႉေၵႃႈ ေပႃးယဝ်ႉၼႆၵူၺ်း  ၵူၺ်းၼႃႇလိုၼ်းသုတ်းမႃး ဢိင်ႇၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေသ လႆႈႁဵတ်းသိုၵ်းမႃးေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။

 • ႁႂ်ႈမီးတၢင်းႁူႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ

                ႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇလီလီ မီးပၺ်ႇၺႃႇမႃးယဝ်ႉ ယႃႇေပမီးမႃႇၼႃႉ ေတႃႇၵၼ် ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ပၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆးႁဝ်း ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ၼၼ်ႉ လူႉၵွႆႇယဝ်ႉ ၸဝ်ႈၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇၶဝ် ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၵဝ်ဢွၼ်ႁူဝ် မိူဝ်ႈပၢၼ် ၼၢႆးၶိူဝ်းသႅင် ၶဝ်တၢင်း ပီႈသၢင်ႈမၢတ်ႈၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇၸၼ်ႉသုင်လၢႆလၢႆ မႃးၺႃးၵၼ် ယွၼ်ႉၵႂၢမ်းဢိင်းၵိတ်ႉဢွၼ်ႇၼိုင်ႈေၶႃႈသွင်ေၶႃႈၵူၺ်း ထိင်ႇၵၼ်ေမႃးၵၼ်ေပႃးဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆးေသပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉေၶႃႈၵႂၢမ်းဢိင်းၵိတ်းဢွၼ်ႇၼိုင်ႈတူဝ် သွင်တူဝ်ၵူၺ်း ပၢင်ၵုမ်ႇဢမ်ႇယဝ်ႉဢမ်ႇဝၢႆးေၵႃႈ ယၢမ်ႈပဵၼ်မႃး  ၵဝ်ေၵႃႈဝႃႈႁင်းၶဝ်ေသယဝ်ႉ တီႈဢၼ်သူၶဝ်ထိင်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉၵဝ်ဢမ်ႇႁူႉၵႂၢမ်းဢိင်းၵိတ်း လိၵ်ႈဢိင်းၵိတ်ႉႄလႈ ၵဝ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႇႄၵႈၶၢႆပၼ်သူၼႆေသယဝ်ႉၵႂႃႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သူၶဝ်ႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼႆႉ လူဝ်ႇႁဵၼ်းႁူႉဢဝ် ႁႂ်ႈႁူႉပႃးတၢင်းႁူႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈေမႃလိၵ်ႈလၢႆလၢႆ ေမႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃလၢႆလၢႆၽႃႇသႃယဝ်ႉေသ ဢမ်ႇေမႃႁဵတ်းၵၢၼ်သင် ၸႂ်ႉသင်ဢမ်ႇပဵၼ် လၢတ်ႈသင်ဢမ်ႇႁူႉသုင်တႅမ်ႇၼၼ်ႉ ယႃႇေပႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ် ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ႁူႉလိၵ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇႁူႉလၢႆး ဢမ်ႇေမႃႁဵတ်းၵၢၼ်သင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်လႃးလႃး။ မီးၸၼ်ႉသုင်မႃးယဝ်ႉ ယဝ်ႉႁဵၼ်းသုင်မႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယႃႇေပဝႆႉၸႂ်မႃႇၼႃႉေတႃႇၵၼ် ႁႂ်ႈေမႃၽွမ်ႉၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း။

 • လူဝ်ႇမီးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈလီလီ

                ေပႃးမီးႁူင်းႁဵၼ်း ေပႃးသွၼ်ႁဵၼ်းေၵႃႈ လူဝ်ႇမီးပႃးႁူင်းတူၺ်းလီမိူၼ်ၵၼ် ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်တီႈႁႃေၶႃႈမုၼ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်း။ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇႄတႉႄတႉ ႁူင်းႁဵၼ်းၶႆႈမီးထိုင်ၸၼ်ႉလႂ်ထိုင်ယဝ်ႉ သင်ဝႃႈဢမ်ႇမီးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈလီလီ ပပ်ႉလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈလၢႆးေၵႃႈဢမ်ႇေပႃးမီးသင်ၼႆၸိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႁဵၼ်းသွၼ်ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လွင်ႈ လဵဝ်ၵူၺ်း တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ တၢင်းၼွၵ်ႈ ေၵႃႈဢမ်ႇမီးၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇပွင်ႇလွင်ႈသင်။ ယၢမ်းလဵဝ် ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈတီႈပိူၼ်ႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈၵမ်ႉဢမ်ႇလူဝ်ႇၵူၼ်းပႂ်ႉသင် ပိူၼ်ႈဝႆႉၵွင်ႈထႆႇ CCTV လူဝ်ႇၵႂႃႇၵူႈတီႈ ၽႂ်မႃးဢဝ်ပပ်ႉသင် ၽႂ်မႃးႁႃလူဢၢၼ်ႇပပ်ႉသင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၼႂ်းၽူင်းေသ ထတ်းတူၺ်းႁၼ်လႆႈမူတ်း။ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းမီးလွင်ႈၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်တၢင်းပပ်ႉၼႂ်းႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ။ ၵၢၼ်လူလိၵ်ႈလူလၢႆးၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်သၢႆႁိူင်လႅင်းတွၼ်ႈတႃႇ ၽဝၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉ ၽႂ်ဢမ်ႇလူလိၵ်ႈ ၽႂ်ဢမ်ႇဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈေၵႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ။

 • ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်

                   ၼႂ်းၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ပၢႆးၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ လၵ်းလၵ်းမၼ်းလူဝ်ႇမီးယူႇ (3)လွင်ႈ  1) ပိုၼ်းတႆး 2) ပိုၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ  3) ပိုၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတႆးႄလႈ ပိုၼ်းလူမ်ႈၾႃႉ  ေပႃးဢမ်ႇ ႁူႉပိုၼ်း ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းၼၼ်ႉ တႃႇေတၵႂႃႇေတႃႇသူႈၵၢၼ်မိူင်း တွၼ်ႈတႃႇေတမႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ၼမ်ႉၸႂ်မၼ်းမီးေဢႇၼႃႇ ၵူၼ်းႁူႉပိုၼ်း ၵူၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းမီးၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်းတူဝ်ၵဝ်ႇတႃႇေသႇ။ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝႃးမိူဝ်ႈသိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈ ပိုၼ်းပႃႇလင်ႁဵတ်းၽိတ်းမႃးသင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းေတလႆႈေမႃလူဢၢၼ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ထတ်းသၢင်ႈေသ ယႃႇႁႂ်ႈႁဵတ်းၽိတ်းထႅင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးၼႂ်းပၢၼ်သူၶဝ်။ ေပႃးလီေၵႃႈဢဝ် ေပႃးဢမ်ႇလီေၵႃႈ ယႃႇဢဝ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လွင်ႈလီလွင်ႈၸႃႉမၼ်းတိုၼ်းမီး။ ပိုၼ်းဝၼ်းလင် တီႈႁဝ်းလႆႈ တူၵ်းလွၵ်းပိူၼ်ႈမႃး တီႈႁဝ်းလႆႈသုမ်းမၢၼ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းေတလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ ယဝ်ႉပိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ယၢမ်ႈပဵၼ်ၶိူဝ်းသင်မႃး ယဝ်ႉေၵႃႈတႆးၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃးႄလႈ ပိူၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းေတလႆႈေမႃႁူႉၶိုၼ်းပိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဝ်းၶိုၼ်း။ ၵၢၼ်မိူင်းႄလႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ  ေတၶၢတ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉပိုၼ်း ၽႃႇသႃပိုၼ်းၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇလႆႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၼႂ်းၽႃႇသႃ ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီသႂ်ႇပႃး ၽႃႇသႃႇပိုၼ်းတႆးႁဝ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

 • ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈေတႃႇၵၼ်

                    ႁဝ်းၼင်ၵၼ်လူဝ်ႇမီးၸႂ်လွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈေတႃႇၵၼ်  ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ် လွင်ႈၽိတ်း လွင်ႈထုၵ်ႇမၼ်းတိုၼ်းမီးမႃးၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ ယႃႇေပဝႆႉၸႂ်ၸင်းပႅင်းေတႃႇၵၼ် ၵၢၼ်ၸင်းၵၼ် ၵၢၼ်ေသႉႄၼးၵၼ် ၵၢၼ်ဢမ်ႇၼႃႇလူဝ်ႇၵၼ် ၵၢၼ်ၶႃႉၶိူဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ႈၵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ယႃႇေပၽိုၵ်းၽုၵ်ႇဝႆႉၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉလႃးလႃး။ လူဝ်ႇေမႃလိူၵ်ႈႁဵတ်းေၵႃႉ တၢင်းၵူၼ်းမီးတၢင်းႁူႉ ယူႇၸွမ်းၵူၼ်းမီးတၢင်းႁူႉ ႁဝ်းေၵႃႈၸၢင်ႇပဵၼ်ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉ ယူႇၸွမ်းၵူၼ်းပႅတ်ႈလၢႆႁဝ်းေၵႃႈၸၢင်ႇယဵၼ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းပႅတ်ႈလၢႆ ၵၢၼ်ႁဝ်းယူႇႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်ၼႆႉ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမီးၸႂ် ေမႃယဵၼ်ႉၵၼ်ႈေတႃႇၵၼ်ႄလႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၸွမ်းၵၼ်။ ယႃႇေပဢဝ် မႃႇၼႃႉ ေတႃးသေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း မၼ်းၸၢင်ႇမႃးတုမ်ႉတိုဝ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၵူၺ်း။

 • လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁႂ်ႈပဵၼ်ႁႅင်းမိူဝ်းၼႃႈ

                    ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ႄတႇႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇထိုင် ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် ၸၼ်ႉၸွမ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သူလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းၶမ်း သူလႆႈသဵင်ႈသင်မႃးလၢႆလၢႆ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း တီႈၼႆႈ မုၵ်ႉၸုမ်းဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းေသ ပူၵ်းတင်ႈပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း သွၼ်ႁဵၼ်းပၼ်သူၶဝ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇဢဝ်ၵႃႈဢဝ်ငိုၼ်းသင်တီႈသူၶဝ်ေသလွင်ႈ လိူဝ်ေသသူၶဝ်လူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်လွင်ႈ လဵဝ်ၵူၺ်း ယႃႇေပဝႃႈမႃးယူႇႁူင်းႁဵၼ်းတီးငဝ်ႈၸိုင်ႈၼႆႉ သူၶဝ်ေတလႆႈသဵင်ႈငိုၼ်းလႃႇ ေတႃႇၼႃႇ မုၵ်ႉၸုမ်းတၢင်း ထုၵ်ႇပၼ်ပႃးငိုၼ်းလိူၼ်သူၶဝ်ထႅင်ႈေသ။ ဢမ်ႇမီးၶဝ်ႈသူၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ် ဢမ်ႇမီးပပ်ႉသူၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးတီႈယူႇတီႈႁဵၼ်းသူၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈယၢပ်ႇသင် မုၵ်ႉၸုမ်းပူၵ်းပွင် ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်သူၶဝ်မူတ်းမူတ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် သွၼ်လိၵ်ႈသွၼ်ႁဵၼ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သူၶဝ်လူဝ်ႇၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉပၼ်သူၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယဝ်ႉ သူၶဝ်လူဝ်ႇၶိုၼ်းၶတ်းၸႂ်သိုပ်ႇယၢင်ႇၸွမ်းႁွႆးတိၼ်ၵဝ်ၵူၺ်း ေပႃးဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တိုၼ်းေတဢမ်ႇမီးၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ သူၶဝ်ယႃႇေပလူင်လိုမ်းလႃးလႃး။ ယူႇၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၵိၼ်ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈဢဝ်ၼႂ်းမုၵ်ႉၸုမ်းၼႆႉ ႁဝ်းေၵႃႈလူဝ်ႇၶိုၼ်းေမႃတွပ်ႇၵုင်ႇမုၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶိုၼ်းယူႇ။ 

                ယွၼ်ႉၼၼ် မီးႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်ယဝ်ႉလူဝ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈၵႂႃႇ ယႃႇေပၶၢၼ်ႉယႃႇေပၶႂ်ႈဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း။ တႃႇေတဢဝ်ဝၢၼ်ႈဢဝ်မိူင်းႁဝ်း ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈမီးပိုၼ်ႉႁူႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃၼမ်ၼမ် သင်ႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းဝၼ်း ဢမ်ႇႁဵၼ်းဝႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူဝ်းၼႃႈမႃး ႁဝ်းၸၢင်ႇလႆႈပဵၼ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၼႃႈလဵၵ်ႉႄလႈ တူၵ်းတႅမ်လိူဝ်ေသၼႆႉထႅင်ႈ။ • သႅင်သိုၵ်း (ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ၸူႉေသတႅမ်ႈ)
 • www.saisengserk.com

Share:

ယွၼ်ႉသင် မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈမီးပၢင်တိုၵ်းၼမ်


            မ်ႂႇသုင်ထိုင် တီႈၽူႈႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၶႃႈၶဝ်တၢင်းသဵင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ဝၼ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၵႅတ်ႇႄၶဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆးႁဝ်းတၢင်း သဵင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယႃႇေပလူင်လိုမ်းၵၼ်ေသၵမ်း။ ၶၢဝ်းတၢင်းပူၼ်ႉမႃး ႁူဝ်သိပ်းပီႊပၢႆယဝ်ႉ တီႈႁဝ်းတိုၵ်ႉလႆႈပဵၼ် ၶႃသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မႃးယူႇၼႆႉပဵၼ်ယွၼ်ႉသင် ပဵၼ်ၵွပ်ႈသင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽူႈလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ေတေမႃဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈေသ တႅပ်းတတ်းႁူႉႁၼ်ၵၼ်လီယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆႉမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ၵူႈၶၢဝ်း ထိုင်တီႈေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းေပႃးလႆႈ ဢွၵ်ႇပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းေယး ထိုင်တီႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၼ်ယူႇႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်မႃး ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ေၵႃႈ ေပႃးလႆႈမီးလွင်ႈၸ်ႂၸင်းပဵင်းၵၼ်မႃး။

 • ယွၼ်ႉသင်လႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းပွတ်းႁွင်ႇ

                ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ပီႈၼွင်ႉၵၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းႄတႇေပႃႇပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈၼ်ႂးပီႊ 2015 ၼ်ႂးလိူၼ် July ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း RCSS/SSA ႄလႈ PSLF/TNLA။ ဝၢႆးလင်မႃး ၸုမ်း SSPP/SSA ၶဝ်ေၵႃႈ လႆႈၶဝ်ႈမႃးၸွမ်းၼ်ႂးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်မိူၼ်ၵၼ်။ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ယဝ်ႉေၵႃႈ ေပႃးတူၺ်းဢဝ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢႆးၼႃႈလိၼ် Geographic ဝႃႈၼႆၸိုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်း ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇတိတ်းေတႃႇ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၶႅမ်ႉႄလႈ ၶူဝ်းၶွင်ႇသၽႃႇဝ ဢွၵ်ႇၼမ်ထိႉသုတ်း ၼ်ႂးၸိုင်ႈတႆး ပၢတ်ႉပိုၼ်ႉ။ ေပႃးလုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းလႃႇသဵဝ်ၵႂႃႇတၢင်းၼိူဝ်ၼႆၸိုင်ႈ ေတၵႂႃႇထိုင်မိူင်းႄၶႇ ေပႃးလူင်းမႃးတၢင်းတ်ႂႈသမ်ႉ ေတမႃးမိူင်းမၢၼ်ႈ ေပႃးၽၢႆႇဢွၵ်ႇသမ်ႉ ၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈတီႈတပ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ထိုင် မိူင်းလၢဝ်း (Laos) ေပႃးပွတ်း တူၵ်းသမ်ႉ

 ေတၵႂႃႇမီးမိူင်း ဢိင်ႇတိႉယ (India) ႄလႈ (Bangladesh) မၼ်းပဵၼ်သၢႆသဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၶႅမ်ႉႄလႈ ေတႃႉသူင်ႇၶူဝ်းၵႃႉၶၢႆ ၽိတ်းပၵ်းပိူင်လႆႈငၢႆႈထီႉသုတ်း (ယႃႈ ၊ ၵွင်ႈၵၢင်)။ ယၢမ်းလဵဝ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းႄၶႇ သျီႇၵျိၼ်းပိင်ႇ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်မီးၽႅၼ်ၵၢၼ် တႃႇေတေၵႃႇသၢင်ႈသဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်းထႅင်ႈ (One belt One Road BR) ၼ်ႂးၽႅၼ်ၵၢၼ်သဵၼ်ႈတႃႇသၢႆတၢင်းၶဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ေတလႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇ ေတၶဝ်ႈမႃးၼ်ႂးမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇေသ ၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းဢိင်ႇတိႉယႃႉ (India) သင်သဵၼ်ႈတႃႇ သၢႆတၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်မႃးလႆႈေတႉေတႉၼႆၸိုင်ႈ ၵၢၼ်ငိုၼ်းၶွၼ်ႇ ၵၢၼ်ၵဵပ်းၶွၼ်ႇ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၶဝ်ေၵႃႈ ေတမီးငိုၼ်းၶဝ်ႈၼမ်မႃး ၵၢၼ်ၵႃႉၵၢၼ်ၶၢႆ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးေၵႃႈ ေတမီးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းမႃး။ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၽ်ႂၽ်ႂၸုမ်းလ်ႂေၵႃႈၶႆႈလႆႈႄလႈ ယိပ်းၵုမ်းၵမ်လႆႈမၼ်ႈမၼ်ႈၽ်ႂမၼ်း။ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ပၢတ်ႉပိုၼ်ႉၼၼ်ႉ တႃႇၶဝ်ေတသိုပ်ႇသၢႆၸ်ႂၵႂႃႇလႆႈတၢင်းၼႃႈ လႆႈလီၼႆႉ သဵၼ်ႈတၢင်း ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ဝဵင်းလႃႇသဵဝ်ႈႄလႈ ဝဵင်းမူႇႄၸႈ ၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉ ပဵၼ်သၢႆငိုၼ်းသၢႆၶမ်း တွၼ်ႈတႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈပၢတ်ႉပိုၼ်ႉယဝ်ႉ။ တူဝ်ယၢင်ႈမၼ်း မိူဝ်ႈပီႊ 2013 ၼၼ်ႉ သိုၵ်းၶၢင်ႇ KIA ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ၵႂႃႇပွႆႇသ်ႂႇ ၼမ်ႉၾၢႆ ၾႆးၾႃႉၼၼ်ႉၵူၺ်း ႁဵတ်းဢဝ် မိူင်းဝဵင်းလူင်တႃႇၵုင်ႇ ပႃႉၵူဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ လပ်းသိင်ႇၵႂႃႇမူတ်း။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ပဵၼ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးမိူင်းႄၶႇၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈ ေပႃးတူၺ်း ေတႃႇလွတ်ႈၼမ်ႉမၼ်း 

မိူင်းႄၶႇၼႆႉ လႆႈလတ်းၽၢၼ်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ယၢဝ်းၼမ်ေသပိူၼ်ႈသုတ်းယဝ်ႉ။ ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်သိုၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်းေၵႃႈ မိူၼ်ၵၼ် ၵႆႉၵႆႉလႆႈႁၼ်ၵႂႃႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ေတႃႇလွတ်ႈၼမ်ႉမၼ်းၵမ်ႉပႃႇၼမ်ၵူၺ်း တၢင်ႇတီႈ ဢမ်ႇေပႃးသူႇႁၼ်လႆႈမီးပၢင်တိုၵ်းၵၼ်။ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈ ၶ်ႂႈပဵၼ်ယ်ႂႇ ၸ်ႂယ်ႂႇၼိူဝ်ၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ၼိူဝ်ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းသုၼ်ႇလႆႈဢိတ်းဢွၼ်ႇၸွမ်း မိူင်းႄၶႇယူႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ေတလမ်းဢမ်ႇၽိတ်း ၼင်ၵဝ်ႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ပၼ်ႁႃသိုၵ်းသိူဝ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇလွတ်ႈၵၢင်း မိူင်းႄၶႇၶဝ်ႈၵဝ်းၸွမ်း မိူင်းႄၶႇတိုၼ်း  ၶဝ်ၵဝ်းၸွမ်းတၢင်းလင်မၼ်းယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉ တီႈဢၼ်သိုၵ်းႄၶႇၶဝ် ၶ်ႂႈသၢင်ႈ ယူႇၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးၼ်ႂးၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ် RCSS/SSA (3)တီႈ တွၼ်ႈတႃႇေတသၢင်ႇလႆႈၾၢႆၼၼ်ႉေၵႃႈ သျီႇၵျိၼ်းပိင်ႇ လႆႈသူင်ႇၽူႈတၢင်ႇတူဝ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႄၶႇၶဝ် မႃးႁူပ်းထူပ်း ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း (RCSS/SSA) ယူႇ (3)ပွၵ်ႈ ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ မိူင်းထႆး ထႅင်ႈပွၵ်ႈထီႉသွင်တီးမိူင်းမၢၼ်ႈ ထႅင်ႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈ လႆႈမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ေသၶဝ်ႈမႃး ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တၢင်းၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၶိုၼ်ႈၸိုင်ႈ ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ယူႇ။


 • ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ်

            ဝၢႆးေသ ၽူႈတၢင်ႇတူဝ်မိူင်းႄၶႇ လႆႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ (3)ပွၵ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈေၶႃႈတူၵ်းလူင်းသင်ၵၼ် ယဝ်ႉေၵႃႈလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵုမ်လွင်ႈသင်ၵၼ်ႄတႉႄတႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇမီးၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈသင်ႄတႉႄတႉၼင်ၵဝ်ႇ။ 

ဝၢႆးေသ ၽူႈတၢင်ႇတူဝ်မိူင်းႄၶႇ မႃးႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်းသိုၵ်း (RCSS/SSA) ယဝ်ႉၵႂႃႇလီငမ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ၵၢင်ၸ်ႂၶဝ် ဢၼ်ၶ်ႂႈလႆႈၶ်ႂႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈႄလႈ ၸၢင်ႇပၼ်ႁႅင်းၸုမ်းသိုၵ်းပွတ်းႁွင် ဢူၺ်းလီေသ ဢမ်ႇမီးပၼ်ႁႃသင်ၵၼ်ေၵႃႈ ႁဵတ်းႁ်ႂႈမီးပၼ်ႁႃေသ ဢဝ်ပဵၼ်မႃး ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ်ပႅတ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ Background တၢင်းလင် ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ မီးႄၶႇ ေပႃးၶ်ႂႈႁ်ႂႈမိူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ႁ်ႂႈၸုမ်းဢူၺ်းလီႄလႈ ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ် ၵတ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ ႄၶႇၼႆႉပဵၼ်သၵ်ႇႄသႇ (Main Point) မၼ်းယဝ်ႉ။ 

ပၼ်ႁႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းတႆး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၼႆႉ ၼမ်ႄလႈႄဢႇ တိုၼ်းမီးၵၢၼ် ၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ် တၢင်းမိူင်းႄၶႇ တၢင်းၵူတ်ႉ (Indirect) ယူႇယဝ်ႉ။ ႄၶႇၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇမၼ်းေတလႆႈလၢႆၶွင်တီႈပိူၼ်ႈ လႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်း လႆႈပၼ်ၶွင်ေပႃးေပႃးတီႈပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းယွမ်းမႃႇၼ ေသၶဝ်ႈႁႃၸုမ်းဢွၼ်ႇၸုမ်းလဵၵ်ႉၵူႈၸုမ်းၸုမ်းယဝ်ႉ။ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးမိူင်းႄၶႇ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် မၼ်းမီးဝႆႉၼ်ႂးၼႃႈတီႈၸုမ်းသိုၵ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ၸုမ်း (RCSS/SSA)ၼႆႉသမ်ႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ဢဝ်ၵၢင်ၸ်ႂၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ယ်ႂႇႄလႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ၵၢင်ၸ်ႂၵူၼ်းမိူင်း ၾၢႆတီႈၶွမ်ႇမၼီႇႄၶႇၶဝ် ၶ်ႂႈမႃးတင်ႇမႃးႁဵတ်းသၢင်ႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းႄလႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁဵတ်း။ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးႄၶႇ ဢၼ်ၶ်ႂႈလႆႈႄလႈ ၶ်ႂႈႁဵတ်းသၢင်ႈယူႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼ်ႂးမိူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ  1) ၾၢႆႇၼမ်ႉၾႆးၾႃႉ  2) သဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆႇ (One Belt One Road)  3) ထၢၼ်ႇလမ် 4) ၵႃႉၶၢၼ်ႇၵုၼ်ႇၶဝ်ႈမိူင်းမၢၼ်ႈ 5) ပႃႇမႆႉပႃႇတွၵ်ႇ 6) သႅင်။  ငိုၼ်းၶဝ်ႈမိူင်းႄၶႇ (5)ပူၼ်ႈၼႆႉ (2)ပူၼ်ႈ ေတလႆႈဝႃႈ လႆႈမႃးတၢင်းၼ်ႂး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ။


One Belt One Road Project

            ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈတူၵ်းလွၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းလွၵ်းႄၶႇၵႂႃႇေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ် ၸိူဝ်းဢၼ်ဢဝ် ႄၶႇပဵၼ်ႁႅင်းတၢင်းလင်ေၵႃႈ လႆႈႁၼ်မီးတၢင်းၼမ် ေတလႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉ ေတဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းၼႆႉ ႁဝ်းႁူႉလူဝ်ႇတိုၵ်း လူဝ်ႇယိုဝ်းမၢၼ်ႈမဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်းေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ႁဝ်းယူႇမိူင်းတႆး ႁဵတ်းၵၢၼ်တႆးဢမ်ႇသူၼ်ၸ်ႂမိူင်းႁိမ်းႁွမ်းေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ပိူၼ်ႈပဵၼ်မိူင်းလွတ်ႈလႅဝ်းသဝ်းေၶႃဝႆႉႄလႈ မီးငိုၼ်းတွင်းၼမ်ႄလႈ ႁႅင်းၵူၼ်းႁႅင်းသိုၵ်းၼမ် ၶိုၵ်ႉတွၼ်းဝႆႉ။ ပၢင်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းႄတႇမႃး ေပႃႇပဵၼ်မီးမႃး ၼ်ႂးလွၵ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ႄၶႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယႃႇေပလိုမ်းလႃးလႃးေသၵမ်း။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၵၢၼ်မႁႃပွင်ၵၢၼ်လူင် (Strategy) ၽ်ႂၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ဢွၵ်းၽ်ႂလဵၼ်းေၵႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၶုၼ် ၽ်ႂဢမ်ႇႁူႉ ၽ်ႂဢမ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇေမႃသင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ ေတတူၵ်းၺႃးပိူၼ်ႈလဵၼ်ႈႁူဝ်ႄလႈ ၺႃးပိူၼ်ႈဢဝ်ႁဵတ်းၶိူင်ႈမိုဝ်း ၽူႈမၢၵ်ႇမီးၶဝ်ႄလႈ ၽူႈမီးႁႅင်းသိုၵ်းဢႅၼ်ႈႁႅင်းယ်ႂႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၶဝ်ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။


 • ေၶႇပၼ်ၾႆးၶဵဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီႁိုဝ်?

                မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 2005 ထိုင် 2015 ၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ၵႂႃႇပၵ်းသဝ်းဝႆႉတပ်ႉ မိူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ႁိုင်ၼႃႇယဝ်ႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈတပ်ႉၸုမ်း (7) တပ်ႉၸုမ်း (1) တပ်ႉၸုမ်း (5) ၶဝ် ဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၸွမ်းၶိင်းၶိၼ်ႇၺုၼ်ႉပူၼ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၼႆႉဢမ်ႇတွၼ်ႉ ယၢမ်ႈမီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ်မႃး ေပႃးမီးၶၢဝ်းတၢင်းႁိုင်ယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းသင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႄတႇမိူဝ်ႈပီႊ 2017 -  2018 မႃးၼႆႉ ၸုမ်းတႆးၼင်ႇၵၼ်သမ်ႉလႆႈ မီးပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းသိူဝ်ၵၼ်ၶိုၼ်းလႃႇ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈပီႊ 2010 ၼၼ်ႉ တၢင်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ၾႃႉ (SSPP/SSA) ေၵႃႉ တွႆႇသၢႆလုမ်းမႃးၸူးတီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈေသ ႁ်ႂႈၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း (RCSS/SSA) သူင်ႁႅင်းသိုၵ်းၶိုၼ်ႈမိူင်းပွတ်းႁွင်ႇ ယူႇလူး  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းသင်ႄလႈ လႆႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ပဵၼ်ၵူၼ်း ပူၼ်ႉၼႃႈတီႈၵႂႃႇ။

             ေပႃးမႃး ထတ်းသၢင်ႈတူၺ်း ပဵၼ်ယွၼ်ႉ လွၵ်းလဵၼ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ႄၶႇၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်တိုၼ်းၸင်းၸုမ်း RCSS/SSA လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႄၶႇေၵႃႈ တိုၼ်းၸင်း ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ၶုၼ်သႃႇ ၼႆတႃႇေသ။  ၸုမ်း RCSS/SSA ၼႆႉ ၼ်ႂးလၵ်းၼၢမ်း (6)ေၶႃႈ ၶဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉဝႃႈ တီႇမူဝ်ႇၶႄရႇသီႇ (Democracy) ၼႆေၶႃႈၼိုင်ႈ ေပႃးလၢတ်ႈလွင်ႈ တီႇမူဝ်ႇၼႆ မိူင်းႄၶႇၼႆႉ ၶဝ်ၸင်းၼႃႇ ၶဝ်ဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂေသဢိတ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႇမူဝ်ႇၶႄရႇသီႇႄလႈ မိူင်းႄၶႇၶဝ် ၸၢင်ႇသုၵ်ႉသၢၵ်ႉေတႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ  မိူင်းႄၶႇၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိဝ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႈ ၶဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ဢဝ်လွၵ်းလၢႆး ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိဝ်ႉပဵၼ်ယ်ႂႇ ဢဝ်ပိူင်ၶွမ်ႇမိဝ်ႇၼိဝ်ႉပဵၼ်ယ်ႂႇႄလႈ ၶဝ်ၸၢင်ႇယူႇ ၸုၵ်းမၼ်ႈမႃးလႆႈေတႃႇထိုင်ၶၢဝ်းၼႆႉ ၸွမ်းၸိူဝ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆးမိူင်းႄၶႇမႃးလႆႈ။ မိူဝ်ႈပီႊ 2014 - 2015 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း ၶိုၼ်ႈမိူဝ်းတၢင်းထုင်ႉမၢဝ်း တွၼ်ႈတႃႇေတမိူဝ်းႁူပ်းထူပ်း ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းထုင်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉ တၢင်းမီးလွင်ႈၶႂၢင်ႉၶမ် ေယးႄၶႇၶဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမိူင်းႄၶႇ ၶဝ်တၢင်း ၶဝ်ႈမႃးယႃႉၵဝ်းယူႇ။ ယွၼ်ႉလၢႆလၢႆလွင်ႈႄလႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ႄၶႇၸၢင်ႇမီးလွင်ႈ လႆႈၸ်ႂၵၼ်ေၵႃႈဝႃႈႄလႈ ၸၢင်ႇၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ယွင်ႈၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႈၶဝ်ေသ ၸၢင်ႇၶတ်းၸ်ႂ ႁ်ႂႈတိုၵ်းေတႃးပႅတ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ႁ်ႂႈလူင်းမိူဝ်းၶိုၼ်းပွတ်းၸၢၼ်းၼႆ ပႅတ်ႈယူႇ။ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႈၼႆႉ ယွၼ်ႉလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်ႈႄၶႇ ၶပ်ႉၶိူင်ပၼ်ႄလႈ ၸၢင်ႇလႆႈမီး ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် တၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးယူႇ ေပႃးမႃးတူၺ်း ဢႃႇၼႃႇ (Power) မိူင်းႄၶႇၼႆႉ  ၶဝ်ႈမႃး ႁူမ်ႈငဝ်းပႃး ၼ်ႂးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈပႃးမႃး ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႆႉယဝ်ႉၼႆ ၸၢင်ႇၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆးႁဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၶဝ် ႁူႉၸွမ်းယူႇႁိုဝ်? ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်းႄၶႇ ပၼ်ၾႆးၶဵဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇယဝ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇေၵႃႈ ဢမ်ႇၵိုတ်းလိုဝ်ႈလႆႈေသပွၵ်ႈ။


 • ၸုမ်း RCSS/SSA ၼႆႉ ၸုၵ်းမၼ်ႈၸိူင်ႉႁိုဝ်?

               ေပႃးမႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်မိူင်းၼႆ  ၸုမ်းသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)ၼႆႉ ဢဝ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၾႅၼ်ႇတႄရႇႄလႈ တီႇမူဝ်ႇၶႄရႇသီႇ ပဵၼ်လၵ်းပဵၼ်ယ်ႂႇေသ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း တႅၵ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလႅင်းမႃးယူႇ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ သင်ဝႃႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ လႆႈပဵၼ်မိူင်းတီႇမူဝ်ႇႄလႈ ၾႅၼ်ႇတႄရႇ (Federal) ၵႂႃႇၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းၸၢင်ႇမႃး တုမ်ႉတိုဝ်ႉ ၵၢၼ်ၽွမ်းငမ်းမိူင်းႄၶႇ။

ယွၼ်ႉသင်ႄလႈဝႃႈၼၼ်လႃႇၼႆၸိုင်ႈ ၼ်ႂးမိူင်းႄၶႇၼႆႉ ၶဝ်ၸ်ႂႉတိုဝ်ႉလၢႆး ဢုပ်ႉပိူင်ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ပိူင်ၶွမ်ႉမိဝ်ႇၼိဝ်ႉႄလႈ ဢုပ်ႉပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း    တၢင်းလၢႆးပိူင် ၾႅၼ်ႇတႄရႇ (Federal)ၼႆႉ  ၶႃပဵၼ် ပိၼ်ႇၾူၼ်ၵၼ်ဝႆႉ (Opposite) သင်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈပဵၼ်မႃး မိူင်းတီႇမူဝ်ႇႄလႈ ၾႅၼ်ႇတႄရႇၼႆၸိုင်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၼ်ႂးမိူင်းမၢၼ်ႈႄလႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၼ်ႂးမိူင်းႄၶႇ ၸၢင်ႇမီႈလွင်ႈ ၵၢၼ်ၵပ်ႉသိုပ်ႇၵၼ်မႃးၼမ်လိူဝ်ေသၼႆႉႄလႈ ၸၢင်ႇႁဵတ်းႁ်ႂႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်ယူႇသဝ်းၼ်ႂးမိူင်းႄၶႇၼၼ်ႉ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသၢၼ်ႇၶၢတ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းႄၶႇ ၶဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈ။ ယႃႇေပလူင်လိုမ်း မိူင်းၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းႄၶႇ ေမႃႇသီႇတူင်း ၶဝ်ႈမႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တၢင်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ၸဝ်ႈၶုၼ်ၶဵဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ၵႂၢမ်းေၶႃႈၼိုင်ႈ  " ပဵၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၵဝ်ၶႃႈတိုၵ်ႉႄပႉလႆႈ ႄၶႇၽိူတ်ႇပႅတ်ႈလႆႈေသတႃႉေၵႃႈ ဢၼ်ၵဝ်ၵူဝ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ႄလႈ  ဝူၼ်ႉယၢပ်ႇယူႇၼႆႉ  ၵဝ်ၵူဝ်တႆးသူၶဝ်ၽွမ်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း " ၼႆႇယူႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ဢၼ်မီးၼ်ႂးမိူင်းႄၶႇၼၼ်ႉ မီးႁူဝ်လၢၼ်ႉမၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇၶႃႈယၢမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃး ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆး ၼ်ႂးမိူင်းႄၶႇ ဢိူဝ်ႈၵွၼ်းသီႇၼႆႉ မီးယူႇ (15)လၢၼ်ႉ။ ၼ်ႂးမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ဢၼ်ၸုမ်းၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇမီးၼမ်ႄလႈ ႁူႉလိၵ်ႈႁူႉလၢႆးၼမ် ယဝ်ႉေၵႃႈ ႁဵတ်းေၵႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းတူၵ်းၼႆႉၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉေၵႃႈ လိူဝ်ေသၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၸုမ်းလ်ႂထႅင်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၸုမ်းဢၼ်လႆႈပၢႆးဝူၼ်ႉမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းမႃး ၸုမ်းဢၼ်လႆႈ ပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ မိူင်းဝၼ်းတူၵ်းမႃး ၸုမ်းဢၼ်ႁဵတ်းေၵႃႉ မိူင်းတီႇမူဝ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ မိူင်းႄၶႇၶဝ်တိုၼ်းၸင်းႄတႉႄတႉဝႃႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်း RCSS/SSA ၼႆႉ  ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ် ၺႃးမိူင်းႄၶႇၶဝ် ပၵ်းတႃတူၺ်းဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈၼႆေၵႃႈ ေတဢမ်ႇၽိတ်း။

 • ယွၼ်ႉသင် ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး လႆႈပိုတ်းယိုဝ်းတႆးၶိုၼ်း

            ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈႁဝ်း ပဵၼ်တႆးေၵႃႉၼိုင်ႈႄလႈ ၸွမ်းၼင်ႁၼ်ထိုင်ထတ်းသၢင်ႈ ႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးႄတႉ လိူဝ်ေသသဵၼ်ႈတၢင်း ၶိုၼ်းယိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းတႆးၶိုၼ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးသဵၼ်ႈတၢင်းလ်ႂထႅင်ႈ။ ယွၼ်ႉသင် ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) လႆႈၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းတႆးၼင်ၵၼ်ၶိုၼ်းလႃႇ ယွၼ်ႉဝႃႈငဝ်းလၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ဢမ်ႇမီးသဵၼ်ႈတၢင်းလိူၵ်ႈႄလႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႇႁဵတ်းႁိုဝ်ႄလႈ လႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇ။ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ် မႃးဢွၼ်ၵၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ပၢႆးၼႃႈလိၼ် (Geographic) ၸွမ်းၵၼ်ပႃးၽွင်ႈ ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၢႆးေသ 2010 ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တပ်ႉၸုမ်း (3)တပ်ႉၸုမ်းၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ဢဝ်ႁဵတ်း တပ်ႉပ်ႂႉလႅၼ်လိၼ် BGF ၵႂႃႇပႅတ်ႈေသ တၢင်းတိုၵ်ႉၵိုတ်းမီးဝႆႉ တပ်ႉၸုမ်း (1)ၸုမ်းလဵဝ် 

ဢၼ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ပၢင်ၾႃႉဢွၼ်ႁူဝ်။ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်းႄလႈ ၵၢၼ်ၼႃႈတီႈၼႃႈလိၼ်ေၵႃႈလွင်ႈၼိုင်ႈႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်းတႆးေတၽွမ်ႉၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈႄလႈ ေတပဵၼ်မႃးယၢပ်ႇ ႁဵတ်းသင် ႄလႈ ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး လႆႈၶိုၼ်းပိုတ်းယိုဝ်း ၸုမ်းသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးလႃႇ  1) ယွၼ်ႉပၢႆးၼႃႈလိၼ်ေၵႃႈဝႃႈ  2) ယွၼ်ႉႁႅင်းေၵႃႈဝႃႈ 3) ယွၼ်ႉပိူင်လၵ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ေၵႃႈဝႃႈလႆႈ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၸုမ်းပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ လႆႈတူၵ်းၼ်ႂးလွၵ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၼမ် လႆႈၺႃးၼ်ႂးလွၵ်း လၢႆၽၢႆႇလၢႆတၢင်း ၺႃးႁိမ်ႇဝႆႉ ေပႃးတူၺ်းတၢင်းလင် ငဝ်ႈမုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁၢႆး တွၼ်ႈတႃႇၶဝ်ေတယူႇၵႂႃႇလႆႈၵိၼ်လႆႈၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ယူႇတၢင်းလင်ဝႆႉ (ၶဵၼ်ႇၵူႈၶဵၼ်ႇၼႆႉ ၶဵၼ်ႇလင်လီၵူဝ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ) ၊ ေပႃးတၢင်းၼႃႈ မီးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ TNLA ေပႃးတၢင်း ပွတ်းၼိူဝ် မီးၸုမ်းသိုၵ်းၶၢင်ႇ (KIA) / ၸုမ်း MNDAA ၶဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ။ ေပႃးပွတ်းတၢင်းတ်ႂႈၼႆႉသမ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး  ေပႃးဢဝ် ၵၢၼ်မိူင်းပၢႆးၼႃႈလိၼ် (Political Grographic) ဝႃႈၼႆၸိုင်ႈ ငဝ်ႈမုၼ်း ဝၢၼ်ႈႁၢႆးၼႆႉ တူၵ်းဝႆႉၼ်ႂးလွၵ်းႄၵႈၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းဝႆႉယူႇ။

 ေပႃးၶဝ်ဢမ်ႇယိုဝ်းတႆး ၶၢင်ႇ ၊ လွႆ ၊ ဝႃႉ ေတၸၢင်ႇယိုဝ်းၶဝ်    ၶၢဝ်းတၢင်း (20)ပီႊပၢႆ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇမႃးတိုၵ်းမႃးယိုဝ်း SSPP/SSA ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ၶဝ် လွင်ႈၵိၼ်ယိမ်ႉ ၵၢၼ်ၸ်ႂႉတိုဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ သမ်ႉလႆႈပိုင်ဢိင်ႇဢဝ်တီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ၶဝ်ဢဝ်လုမ်းလုမ်း။ သင်ပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) ယိုဝ်းၶိုၼ်း ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ (PSLF/TNLA) ၼႆၸိုင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇသဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇမႃးၶဝ် မၼ်းတိုၼ်းေတၵႅမ်ႈဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းပႃႇတီႇမ်ႂႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ မီးလွင်ႈၸမ်ၸ်ႂၵၼ်ၼႃႇဢမ်ႇၸ်ႂႈ ၼိုင်ႈပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၶဝ်ၼင်ၵၼ်ၶိုၼ်းယိုဝ်းၺႃးၵၼ်ၶိုၼ်းေၵႃႈ မၼ်းတိုၼ်းမီးမႃးၵူႈပီႊပီႊယူႇ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ႁူႉႁၼ်ၵၼ်လီယူႇ။

            ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ေပႃးႁဝ်းဢမ်ႇႁူႉသင် ဢမ်ႇထတ်းသၢင်ႈ ဢမ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇေသ လႃႇလီႁဵတ်း ႁဵတ်းၼင်ၸ်ႂဢႃးလုမ်းမီးမိူဝ်ႈလ်ႂႁဵတ်းမိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ႁဵတ်းဢမ်ႇပဵၼ်မႃး ဢဝ်ေတႃးသ ၼၢမ်းၼႃႈေသ ႁဵတ်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈမဵဝ်းၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၽ်ႂမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ် ၽ်ႂမီးတၢင်းႁူႉၼမ်ေၵႃႈ မၼ်းေတသႃႇႄလႈ ေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ တီႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈႄလႈ ထတ်းသၢင်ႈႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးၼၼ်ႉ တီႈၽိတ်းမၼ်းေၵႃႈေတမီး တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ၸ်ႂသူၸဝ်ၶဝ်ေၵႃႈေတမီး ၵူၺ်းၼႃႇ ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇဝႆႉေသ ၵွၼ်ႇပဵၼ်လႆႈေတႉဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈေတႉၼၼ်ႉ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ်ေၵႃႈ လူယဝ်ႉလူဝ်ႇထတ်းသၢင်ႈဝူၼ်ႉၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၸၢင်ႇႁူႉေၶႃႈတွပ်ႇမၼ်း ၸၢင်ႇပွင်ၸ်ႂမႃးၼၼ်ႉယူႇ။ ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸ်ႂယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ် ၽူႈပၼ်ႁႅင်း ၽူႈၶဝ်ႈမႃးလူ ဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ ၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၽ်ႂလႅတ်းေၵႃႈမၼ်းၵိၼ်

           ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း လႅၵ်ႈလၢႆႈဝၢႆးႁႅင်းၼႃႇႄလႈ မီးေၽး ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇတႆးႁဝ်းေတႉေတႉ သင်ႁဝ်းဢမ်ႇဝူၼ်ႉလီလီ ထတ်းတူၺ်းၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၸွမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ ၸၢင်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းၸွမ်းလင်ပိူၼ်ႈႄလႈ တူၵ်းလွၵ်းပိူၼ်ႈဝႆႉယူႇ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ႁဝ်းၵူၺ်းမီးၸ်ႂၸင်းပႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ေတႃႇပိူၼ်ႈလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ေတလႆႈေမႃၸ်ႂႉတိုဝ်းပႃးဢွၵ်းၽွင်ႈယူႇ ၸင်းလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်း သင်လႆႈ ၶ်ႂႈတိုၵ်းၶ်ႂႈယိုဝ်း လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ။ ႁဝ်းေတတူင်ႉၼိုင်သင် ႁဝ်းေတ ႁဵတ်းသင်ၼၼ်ႉ ေတလႆႈဝူၼ်ႉတူၺ်းလီလီ ေတလႆႈထတ်းသၢင်ႈလီလီယဝ်ႉၸၢင်ႇတူင်ႉၼိုင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၼႆႉလီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ  ပိူၼ်ႈဝႃႈၶၢဝ်ႁဝ်းဝႃႈၶၢဝ် ပိူၼ်ႈဝႃႈလႅင်ႁဝ်းဝႃႈလႅင် တၢင်းၼႃႈႁွင်ႉပဝ်ႇသင် ဢမ်ႇႁူႉေၶႃႈဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈသင် ပိူၼ်ႈဝႃႈ တူဝ်ႉဢေယးေၵႃႈ  ႁဝ်းႁွင်ႉၸွမ်းပိူၼ်ႈ လီေၶႃးၶုမ်ေတႉေတႉ လွင်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ယၢမ်ႈမီးမႃး ႁဵတ်းမႃး ထိုင်တီႈ ၸဝ်ႈၾႃႉတႆးႁဝ်းၶဝ်ေပႃးလႆႈ လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵႂႃႇ 1947 ၼၼ်ႉေၵႃႈပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉလူး။ ပိုၼ်းၼႆႉ ေပႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်းယဝ်ႉ လူဢၢၼ်ႇယဝ်ႉ တႃႇေတဢမ်ႇႁဵတ်းၽိတ်းထႅင်ႈေသ ပဵၼ် တွၼ်ႈသွၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇလႆႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းယဝ်ႉ။


 • ယွၼ်ႉသင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ သိမ်းဢႃႇၼႃႇ

                    ေပႃးမႃးထတ်းသၢင်ႈတူၺ်း လႅပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလီလီၼႆႉ လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈၶိုၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၼ်ႂးႄၵႈၵၢင် ပႃႇတီႇ NLD ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း မၼ်းႁူႉတႅၵ်ႇလႅင်းလီၼႃႇယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 01 လိူၼ် February ပီႊ 2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၶိုၼ်ႈယိမ်းမိူင်း ၶိုၼ်ႈထိင်းၵုမ်းမိူင်း သိမ်းဢႃႇၼႃႇ ႁိမ်ဢဝ်ၼ်ႂးမိူင်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆ ၼၼ်ႉ မၼ်းဢွၼ်တီႉၺွပ်းၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ၽူႈယ်ႂႇၵူၼ်းလူင် NLD ၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈတီႉၺွပ်းပႃး ၸုမ်းပႃႇတီႈၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းေသေၵႃႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ မၢၼ်ႈၼႆႉသမ်ႉလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၶႅမ်ႉ ေမႃသူမ်းတုမ် ေမႃႁဵတ်းဢဝ်ၵူၼ်းပိူၼ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းႁဝ်း ေမႃဢဝ်ၽူႈၶႅၼ်ႈၶဝ်ႁဵတ်းပဵၼ် ဢူၺ်းေၵႃႉၶဝ် ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ်တႆးႁဝ်း ၵူၼ်းလုၼ်ႇမ်ႂႇ Generation Z ႁဝ်းၼႆႉသမ်ႉ  ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းႄဢႇ ၵူၺ်းႁူႉမီးၸ်ႂႁၢဝ်ႄလႈ မီးၸ်ႂၸင်းပႅင်းၼိူဝ် ၸဝ်ႈၼႃႇဢႃႇလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းႄလႈ ပၼ် ၸုမ်းပႃႇတီႈမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်တူင်ႉၼိုင်ၵၢၼ်မိူင်းၵႂႃႇပႅတ်ႈလုမ်းလုမ်းၼၼ်ႉ ၸွင်ႇႁဝ်းတၼ်းႁူႉတူဝ်ႁဝ်းၶဝ်ယူႇႁိုဝ်?

                    ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းယူႇၼႆႉ မၢင်ပွၵ်ႈေပႃးႁဝ်းဢမ်ႇဝႆႉ သတိႉလီလီေသႁဵတ်းၼႆႉ ၸၢင်ႇၵႂႃႇတူၵ်းပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းပိူၼ်ႈလုမ်းလုမ်း ယူႇ။ ၾႆးၼ်ႂးႄၵႈၵၢင် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၼင်ၵၼ် ပိူၼ်ႈၽိတ်းၵၼ် ႁဝ်းသမ်ႉဢမ်ႇေမႃထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းႁၼ်သင် ၼ်ႂးႄၵႈၵၢင်ပီႈၼွင်ႉ ၵၼ်ၽိတ်းၵၼ် ႁဝ်းသမ်ႉၵႂႃႇပႃးၸ်ႂၽၢႆႇၼွင်ႉမၼ်းေသ ၽွမ်ႉၵၼ်ၶိုၼ်း ၽိတ်းပီႈမၼ်းၶိုၼ်း ဝၼ်းၼိုင်ႈမႃး ေပႃးပိူၼ်ႈလီၵၼ်မႃးၶိုၼ်း ၵူၼ်းဢၼ်ေတၺႃးၼႃႇ ၸဵပ်းၼႃႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ေတပဵၼ်ႁဝ်းၵူၺ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉယႃႇေပလိုမ်းဝူၼ်ႉ။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ႇ ဢူးၼူႉၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၼင်ၵၼ်တႅၵ်ႈၵၼ်ေသ ၸုမ်းၼိုင်ႈပဵၼ် ဢလၢၼ်ႇၼီႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈပဵၼ် ဢလၢၼ်ႇၽိဝ်ႇ ၸုမ်းၼိုင်ႈပဵၼ် တၼ်ႉသျိၼ်းေတႃႉဢၸူဝ်းယႃႉ ပဵၼ်ၵႂႃႇလၢႆလၢႆၵိူင်းေသ လိုၼ်းသုတ်းမႃး ထိုင်တီႈတူၵ်းၵိၼ်းမႃး ၶဝ်ၼင်ၵၼ်ၶိုၼ်းၽွမ်ႉၵၼ်ေသ တိုၵ်းေတႃးလိုပ်ႈၶိုၼ်း ၸုမ်း KNU ၶဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈလုမ်းလုမ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းႁၼ်မႃးတ်ႂႈၼႃႈတ်ႂႈတႃ ယဝ်ႉလူး။


 • ပၢၼ် NLD ပဵၼ်ၶုၼ်မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ

                ၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်းပဵၼ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၸၢမ်ၸမ် (5)ပီႊပၢႆႇပၢႆႇေသ မိူဝ်ႈပၢၼ် တဵင်းၸဵင်ႇ ေၵႃႈလႆႈၶဝ်ႈလိူၵ်ႈတင်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႉ ေသလႆႈၶဝ်ႈမႃးၼ်ႂးသၽႃးမႃးယူႇ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း မၼ်းမႃးပဵၼ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇတွၼ်ႉၶတ်းၸ်ႂ တႃႇေတႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသင်ေသလွင်ႈ မၼ်းၵူၺ်းၶတ်းၸ်ႂ ႁ်ႂႈမီးလွင်ႈမၼ်ႈၵိုမ်းၸမ်ၸ်ႂၵၼ်မႃးၼိူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈထူဝ်းသိုၵ်းေတႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းေၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇတၵ်ႉသဵင်သင် ဢမ်ႇဢွၵ်ႇသဵင်သင် ထိုင်တီႈေပႃးပၼ် ၾႆးၶဵဝ် ေသႁ်ႂႈတိုၵ်းၽႅဝ်ႈပႅတ်ႈ ၸုမ်း AA ၵႂႃႇပႃးယူႇ။

ၸုမ်း ဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ ၶဝ်လႆႈထုၵ်ႇၺႃး ထူဝ်းသိုၵ်းမႃးၶၢဝ်းႁိုင် ထိုင်တီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းေပႃးဢမ်ႇမီး လွင်ႈၼိမ်သဝ်းသင် ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းေပႃးလႆႈပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃၵႂႃႇ ပီႊယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၶဝ်ႈသၢၼ်ဢွၼ်ႇေပႇၼိုင်ႈေၵႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမႃးၸွႆႈသင်တီႈႁဝ်း ယႃႇဝႃႈၶဝ်ႈသၢၼ်ၼိုင်ႈေပႇလႃႇၶဝ်တၢင်းၶိုၼ်းၸွႆႈႁဝ်းမႃး ႁဝ်းတၢင်းၶိုၼ်းလႆႈထုၵ်ႇၺႃးၶဝ်ႁိမ်သိမ်းဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇၶိုၼ်းၵွၼ်ႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်းၼႆႉေၵႃႈ ယွၼ်ႉမၼ်းပဵၼ်မၢၼ်ႈႄလႈ မၼ်းေၵႃႈေတႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈမၼ်းၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉၼႆဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တူၵ်းၵိၼ်းမႃးသမ်ႉ ႁွင်ႉႁႃၸၢဝ်းၶိူဝ်းၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၸုမ်းတူင်ႉၵူၼ်းတႆး ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းမႃးယူႇ။


ၸုမ်း NLD ႁပ်ႉတွၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းပွၵ်ႈမႃး


ၸုမ်း NLD ႁပ်ႉတွၼ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တိုၵ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းပွၵ်ႈမႃး

ေပႃးလႆႈႁၼ် ႁၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းလီၸဵပ်းၸ်ႂၼႃႇႄလႈ  လီၽိတ်းၸ်ႂေတႉေတႉ။ ယူႇတီႈ သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈႁဝ်း မီးပၢႆးဝူၼ်ႉ Negative ႁႅင်းၼႃႇဢမ်ႇၸ်ႂႈ ၶ်ႂႈႁ်ႂႈၵူၼ်းတႆးႁဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ GZ ႁဝ်းႁူႉပွင်ၸ်ႂဝႃႈ ပိူၼ်ႈၿဵၼ်ၶိူဝ်းလဵဝ်ၵၼ် ယွၼ်ႉလူၺ်ႈၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႅၵ်ႈလၢႆႈမႃးႄလႈ လွင်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉၶဝ်မီးလွင်ႈပႅၵ်ႈပိူင်ႈၵၼ် မီးလွင်ႈၽိတ်းေမႃးၵၼ်ဢိတ်းဢိတ်းၵႃႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၼ်ႂးၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇပဵၼ် ၶိူင်ႈမိုဝ်းပိူၼ်ႈပႅတ်ႈယဝ်ႉေၵႃႈ မီးတၢင်းၼမ်။ တီႈၸင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတႆးႄလႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းေတႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈမိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၼႆႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၺ်း ႁဝ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းေတႉ တိုၼ်းၸၢင်းမၢၼ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်း(60)ပီႊပၢႆလုမ်းလုမ်းယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် တီႈၸဵပ်း တီႈသဵပ်ႈ ၼ်ႂးတူဝ်ၼ်ႂးၸ်ႂႁဝ်းၼႆႉ လၢတ်ႈႄၼဢမ်ႇလႆႈ ဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးႄၼေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းမီးၼမ်ႁႅင်းၼႃႇယဝ်ႉဢိူဝ်ႈ။


 • ၸုမ်း CRPH

                ယူႇတီႈၸုမ်း CRPH ၶဝ်တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးေသ ၶိုၼ်းၶွတ်ႇၽွတ်ႈမႃးၶိုၼ်း NUG ၶဝ်မႃးယဝ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ်ေၵႃႈ ယူႇတီႈၽၢႆႇ NUG ၶဝ်ၶွတ်ႇၽွၼ်ႈမႃး ၽၢႆႇၵႅတ်ႇႄၶႇ PDF ၶိုၼ်းယူႇ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ CRPH ၼႆႉ မိူဝ်ႈၼႃႈၶဝ်ဢမ်ႇပႆႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး NUG ၼၼ်ႉ ၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယႃႉပႅတ်ႈ လၵ်းမိူင်း 2008 ၼႆေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၸုမ်းပႃႇတီႈၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉမိူင်းတႆး ၵူႈၸုမ်းၸုမ်း ပႃးၸဵမ်ၸုမ်းတူင်ဝူင်းၵူၼ်း ၼ်ႂးမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁၼ်ၶဝ်ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵမ်ႉထႅမ်ႈသင်ေသၸုမ်း ၼႆႉေၵႃႈပဵၼ်လွင်ႈလီၶ်ႂႈဝူၼ်ႉၼိုင်ႈဢၼ်ဝႆႉယူႇ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ ယူႇတီႈၸုမ်း CRPH ၶဝ်မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး NUG ၼႆႉေၵႃႈ ၶဝ်ၶဝ်ႈႁႃသူၼ်းတုမ် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵမ်ၽွင်ႈယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ၸွမ်းၼင်ၶဝ်ၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈပဵၼ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးမိူၼ်ၼင် ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶဝ်မႃးႄလႈ လိုၼ်းသုတ်းၶိုၼ်း ၶ်ႂႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၸွမ်း PDF ၼႆႉယူႇ။ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶဝ် တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၸုမ်း PDF ၼႆႉေတႉ ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁွင်ႉဝႆႉဝႃႈ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇေတေၵႃႇတင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၾႅၼ်ႇတႄရႇ (Federal Army) ၼႆယူႇ။ မိူဝ်ႈ ၶဝ်ဢမ်ႇပႆႇ တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ႁ်ႂႈေၵႃႇတင်ႈ PDF ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၶ်ႂႈဢဝ်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းပဵၼ် တပ်ႉသိုၵ်းၾႅၼ်ႇတႄရႇ ၼႆႉၵမ်းသိုဝ်ႈယူႇ။


 • ၸုမ်း PDF

                ၸုမ်း PDF ၼႆႉ ၽ်ႂေတဢွၼ်ႁူဝ်ေတႉေတႉေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ေတလႆႈထွမ်ႇေၶႃႈသင်ႇတီႈၽ်ႂၼႆေၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်မီးတႅင်ႈလႅင်းသင်ႄတႉႄတႉၼင်ၵဝ်ႇ ၸွမ်းၼင်ယူႇတီႈ ၸုမ်း NUG ၶဝ်တႅမ်ႈလူင်းမႃး လၵ်းလၵ်း ၸုမ်း PDF ၶဝ်ေတလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉေတႉ ေတမီးယူႇ (4)ႁူဝ်ေၶႃႈ 

 1. ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ေတလႆႈထိင်းသိမ်းႁၵ်ႉသႃ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ။
 2. ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ေတဢမ်ႇလႆႈႁၵ်းလင် ၸိူဝ်းပဵၼ် ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်ႁဝ်း ဢၼ်ၶဝ်လႆႈေတႃႇသူႈ တွၼ်ႈတႃႇ ၾႅၼ်တႄရႇႄလႈ တီႇမူဝ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈလူၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈသၢႆၸ်ႂၵႂႃႇ။
 3. ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ေတလႆႈၵႅတ်ႇႄၶႇႄႁႉၵင်ႈ ပၼ် သၢႆၸ်ႂေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းႄလႈ ၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း
 4. ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ပၼ်ေၶႃႈမၼ်ႈၵႅတ်ႇဝႃႈ ေတၶတ်းၸ်ႂ ပူၵ်းပွင် ေတႃႇသူႈၷႂႃႇ ႁ်ႂႈေပႃးေပႃႇပဵၼ်မႃးလႆႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၾႅၼ်ႇတႄရႇ။

ၼႆႉပဵၼ် လၵ်းၵၢၼ်ၸုမ်း PDF (People Defence Force)။


 • ၸုမ်း PDF (People Defence Army) လုၵ်ႉတီႈလ်ႂမႃး

                ယွၼ်ႉမီးလွင်ႈၶီႇၼႅၵ်းတဵၵ်းၼဵၵ်ႈ ႄပႉၵိၼ်ၵၼ် ဢဝ်ၵၼ်တၢႆ ယႃႉၵဝ်းသုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ၸၢင်ႇေပႃႇမီးမႃး ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇေတႃႇသူႈ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၸုမ်း PDF ၼႆႉသမ်ႉ ၵၢၼ်ေတႃႇသူႈၶဝ် မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၼင် ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုမ်း PDF ၼႆႉသမ်ႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈဝဵင်းၽ်ႂဝဵင်းမၼ်း ႁ်ႂႈဢွၼ်ၵၼ်ေၵႃႇတင်ႈၸုမ်းၽ်ႂၸုမ်းမၼ်းတီႈၼ်ႂးဝဵင်းၽ်ႂဝဵင်းမၼ်းေသ ေတႃႇသူႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မွၵ်ႈၵႃႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ဢၼ်ေတလႆႈႁၼ် ၸႅင်ႈၸႅင်ႈလႅင်းလႅင်းလီ ၸုမ်း PDF ၶဝ်ၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶျၢင်း ၶဝ်ၶိူဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း ဢၼ်လုၵ်ႉေသေတႃႇသူႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် (ၵွင်ႈယၢမ်း) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထိုင်တီႈေပႃးတၢႆႁူဝ်သိပ်းမၼ်း။ ၼ်ႂးမိူင်းတႆးႄတႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ေပႃႇဢွၵ်ႇမႃး ၸုမ်း PDF ၼႆႉေတႉ။ 


 •  ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၼ်ႂးမိူင်းမၢၼ်ႈ

                   ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၼမ်ၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇလီ တွၼ်ႈတႃႇၶၢဝ်းတၢင်း ဝၢၼ်ႈမိူင်းမိူဝ်းၼႃႈ မိူင်းလ်ႂမီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၼမ်ေၵႃႈ မိူင်းၼၼ်ႉၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ပၢႆးယူႇလီ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမ်ႂႇသုင်ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇမီး ေတလႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈတူၵ်းတဵမ်ႇၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇဝႆႉယူႇ။ ေပႃးမႃးထတ်း တူၺ်းထႅင်ႈ လွင်ႈၸုမ်း PDF ၶဝ်လႆႈေပႃႇဢွၵ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈၼႆႉေၵႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်ၸုၵ်းမၼ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းႁူဝ်သိပ်းပီႊမၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၶဝ်ႈပႃး ဢမ်ႇတူင်ႉၼိုင်ၸွမ်းၼင်ၵၢင်ၸ်ႂ ၸုမ်း CRPH ႄလႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵူႈတီႈတီႈ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉႄၼၵၢင်ၸ်ႂ ၼၼ်ႉယဝ်ႉႄလႈ ၶဝ်ၸၢင်ႇလႆႈၶိုၼ်း ေၵႃႇတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၸုမ်း PDF ၼႆေၵႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼ်ႂးပီႊၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးတၢင်းပဵၼ်ေၵႃႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉငိုၼ်းတွင်းေၵႃႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈၸ်ႂႉတိုဝ်းငိုၼ်းတွင်း ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း (ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ) ေၵႃႈပိူင်ႈၼိုင်ႈႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ေတလုၵ်ႉၶိုၼ်ႈေတႃႇသူႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မိူၼ် KNU ၶဝ်ၼၼ်ႉေတႉယၢပ်ႇယူႇ။


 • ၵၢၼ်သိုၵ်း

                ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈဢဝ်သူပ်း ေသဢုပ်ႇၵၼ်ၼိူဝ်ၽိူၼ် မၼ်းၵူၺ်းလႆႈဢဝ်ၵွင်ႈမၢၵ်ႇေသယိုဝ်းၵၢၼ်တၢႆၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵၢၼ်တိုၵ်းတီႈလ်ႂၼမ်ေၵႃႈ ဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မိူင်းၼၼ်ႉ တီႈၼၼ် ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈတုၵ်ႉၶ လႆႈပၢႆႈႄလႈ ပဵၼ်ၼမ်ႉႁူၼမ်ႉတႃ ၶၢဝ်းတၢင်း (70)ပီႊပၢႆၼႆႉ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈဢမ်ႇႄပႉၽ်ႂ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈ ဢမ်ႇၽႅဝ်ႈသိမ်း ၽ်ႂလႆႈသင်ႄတႉႄတႉ ဢၼ်ၸဵပ်းၼႃႇ ၼႃၼႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း။ ၸုမ်းသိုၵ်းလ်ႂေၵႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းမိူင်းလဵင်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇၸုၵ်းမၼ်ႈလႆႈ ၵူၺ်းၼႃႇ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းမႃးမိူဝ်ႈလ်ႂေၵႃႈ ၵႆႉဢွၼ်ၵၼ်မႃးပဵၼ်ၼ်ႂးႄၵႈၵၢင်ၵူၼ်းမိူင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၺ်း။


 • ပိုၼ်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး 

            ေပႃးယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈေသ ထတ်းသၢင်ႈတူၺ်းႄတႉ ပၼ်ႁႃမၢၼ်ႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသင်ၵၼ်တၢင်း ၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်း (ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈတူၺ်းပွတ်းႄလႈ ၸ်ႂၵဵမ်ႈ) ထူင်းၸၢမ်လွၵ်းလဵၼ်ႈ မၢၼ်ႈၶဝ်ၼႆႉပဵၼ်ၼႆယဝ်ႉ မႃးႁဝ်းၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းပိုၼ်းဝၼ်းလင် မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇထိုင် 1947 ၼၼ်ႉၵၼ်ၵွၼ်။ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢိင်းၵိတ်ႉ ၶဝ်ၶဝ်ႈသိမ်း မိူင်းၶဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႊၿီႊ 1885 ဝၢႆးၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ေတပူၼ်ႉလွတ်ႈတ်ႂႈၶႃ ဢိင်းၵိတ်ႉၼႆေသ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၢၼ်ႈၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁွင်ႉ ၸပၢၼ်ႇ (Japan) ၶဝ်ႈမႃးၼ်ႂးမိူင်းၶဝ်ေသ တိုၵ်းပႅတ်ႈဢိင်းၵိတ်ႉ  လိုၼ်းသုတ်းမႃး ယွၼ်ႉၸပၢၼ်ႇ ေၵႃႈဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ၸ်ႂၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ႄလႈ ၶဝ်ၶိုၼ်းၵႂႃႇႁွင်ႉ ဢိင်းၵိတ်ႉ ၶဝ်ႈမႃးတိုၵ်း ၸပၢၼ်ႇ (Japan) ဢွၵ်ႇပႅတ်ႈၼ်ႂးမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၶိုၼ်း။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ေပႃးၶဝ်ထုၵ်ႇၵၼ်လီ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယူႇႁိမ်းႁွမ်းၶဝ်ေၵႃႈ ၶဝ်တမ်ႉဢမ်ႇသူၼ်ၸ်ႂလူးၵွၼ်။ တွၼ်ႈတႃႇ ေတဢဝ်လွင်ႈလွတ်ႈ လႅဝ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉသမ်ႉ တႃႇေတၵႂႃႇႁွင်ႉ ၸပၢၼ်ႇမႃးပဵၼ်ၸ်ႂၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈယဝ်ႉႄလႈ ၶိင်းဢွင်ႇသၢၼ်း ၸၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးမိူင်းတႆးေသ မႃးယွၼ်းႁွမ်းဢဝ်ႁႅင်းၵူၼ်းမိူင်းသၢၼ်လွႆႁဝ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈ ယဝ်ႉၸၢင်ႇ လႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း။ ေပႃးမႃးထတ်းတူၺ်း ပိုၼ်းဢၼ်ပဵၼ်မႃး ပူၼ်ႉမႃးဝၼ်းလင်ၼႆႉ မၼ်းၶႆႈငၢႆးငၢႆးမိူၼ်ၼင် ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉၵူၺ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶဝ် မိူၼ် ၼင်ၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်း ၸွမ်ပွင်ၸိုင်ႈ ဝိၼ်းမိၼ်ႉ ၶဝ်ေတလွတ်ႈဢွၵ်ႇၶွၵ်ႈမႃးၼၼ်ႉ မႃးတူၵ်းယွၼ်းႁႅင်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ႁႅင်းသိုၵ်းၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇယူႇ။ တူၺ်းမိူဝ်ႈႄတႇမီးပၼ်ႁႃမႃးၼၼ်ႉေၵႃႈ ႁူႉႁၼ်လီၼႃႇယဝ်ႉ မိူဝ်ႈႄတႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃႇၼႃႇ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈတၢႆၼၼ်ႉ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်မုင်ႈမွင်း ႁ်ႂႈၸုမ်း UN ၶဝ် ၸုမ်း R2P ၶဝ် ၸုမ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၶဝ် ၶဝ်ႈ မႃးၸွႆႈၽဝၸၢတ်ႈပၢၼ်ၶဝ် ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းယူႇ  ၵူၺ်းၼႃႇ ယွၼ်ႉသင်ႄလႈ ပိူၼ်ႈဢမ်ႇၶဝ်ႈမႃးၸွႆႈၶဝ် ယွၼ်ႉသင်ႄလႈ ပိူၼ်ႈဢဝ်သူပ်းေတႃႇသူႈၸွႆႈႄလႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်သၢၼ်ၶၢတ်းၵူၺ်းလႃႇ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပိုၼ်းတွၼ်ႈသွၼ်ပိူၼ်ႈႁူႉႁၼ်မႃး မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၵွၼ်ႇၼၼ်ႉ လီၼႃႇယဝ်ႉ။


 • တႃႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ေတေတႃႇသူႈ

                တွၼ်ႈတႃႇဝႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၸၢဝ်းၶိူဝ်း ေတလုၵ်ႉၶိုၼ်ႈေတႃႇသူႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼၼ်ႉ (%) မၼ်းႄဢႇၼႃႇ  ယွၼ်ႉသင်လႃႇၼႆ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင် ၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈႁူႉပွင်ႇၸ်ႂလီလီ ဝႃႈပၼ်ႁႃလူင်ၼႆႉ မၼ်းလုၵ်ႉမႃးတီႈၼ်ႂး ႄၵႈၵၢင် NLD ႄလႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ယၢင်း KNU ၶဝ်ေၵႃႈ တိုၵ်းေတႉတိုၵ်းယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ယၢမ်းလဵဝ် ၽၢႆႇသိုၵ်းယၢင်းၶဝ်ေၵႃႈ မီးလွင်ႈယၢပ်ႇႁၢဝ်ႉႁႅင်းဝႆႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ေပႃးယူႇတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ေသတူၺ်းႄတႉ မၼ်းလီမီးႁႅင်းၸ်ႂယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇ ေပႃးယူႇတီႈၽၢႆႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ယၢင်းေသတူၺ်းေတႉ မၼ်းဢမ်ႇေပႃးမီးၽွင်းလီသင်ႄတႉႄတႉ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ဢၼ်တၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူဝ်းယၢင်းႄလႈ ၵူၼ်းပၢႆႈႄၽးယၢင်းၵူၺ်း။ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ၵၢင်ေၵႃႈမိူၼ်ၵၼ် တႃႇဝႃႈေတ ၶဝ်ႈတိုၵ်းယႃႉပႅတ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇေပႃးၶ်ႂႈသူႈမီးၸုမ်းလ်ႂ ေပႃးပဵၼ်ၸုမ်း AA ၶႅၼ်းဝႆႉၵႆၵႆယဝ်ႉ။


 • ၵၢၼ်မိူင်းႄလႈ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း

                ၵၢၼ်မိူင်းေၵႃႈ ႁ်ႂႈတူၺ်းႁၼ်ၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်သိုၵ်းေၵႃႈ ႁ်ႂႈတူၺ်းႁၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ယႃႇေပဢဝ်မႃးေလႃးၵၼ် ယႃႇေပဢဝ်မႃးႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၵၼ် ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းယူႇပႃႇတ်ႂႈ ၶွင်ၵၢၼ်မိူင်းၵူၺ်း ၵူၺ်းၼႃႇေပႃးမႃးတူၺ်း မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉသမ်ႉ ၵၢၼ်သိုၵ်းယူႇဝႆႉပႃႇၼိူဝ် ၵၢၼ်မိူင်း ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ် ၵၢၼ်မိူင်းယူႇၼိူဝ်ၵၢၼ်သိုၵ်း။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႈၵူႈၸုမ်းၸုမ်းၼႆႉ ၶဝ်ယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်တွၼ်ႈတႃႇ ႁ်ႂႈလႆႈလွတ်ႈသုၼ်ႇလႆႈလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းႄလႈ လွင်ႈၽဵင်ႈပဵင်းၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ မီးၸ်ႂၸင်းပဵင်းလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းႁူႉ ၸင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵူၺ်းႁူႉၸင်းမၢၼ်ႈလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းမၼ်း ဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ ေတလႆႈႁူႉပႃးငဝ်းလၢႆးပိူၼ်ႈငဝ်းလၢႆးႁဝ်း ေတလႆႈႁူႉပႃးၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼ်ႂးႁဝ်း ႄလႈၼ်ႂးပိူၼ်ႈ ေပႃးဢမ်ႇၼပ်ႉသၢင်ႈၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ၵူႈတၢင်းတၢင်းေသ ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈလမ်ႁဝ်းဝႃႈလမ် ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈလႅင် ႁဝ်းဝႃႈလႅင်ၸွမ်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇပႆႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ။ ၵၢၼ်မိူင်းၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ မၼ်းမီးလွၵ်းလဵၼ်ႈမၼ်း လွၵ်းလ်ႂလွၵ်းၼၼ်ႉ ေပႃးႁဝ်းဢမ်ႇေမႃတူၺ်းမုင်ႁၼ်ၵႆ လဵၼ်ႈလူဝ်ႇၵႂႃႇၵူႈလွၵ်း မၼ်းၸၢင်ႇတုၵ်ႉၶၶွင်မုၵ်ႉၸုမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ။ ယၢမ်းလဵဝ် မၢၼ်ႈၼင်ၵၼ်ၽိတ်းၵၼ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸ်ႂႈတိုဝ်းတၢင်းႁဝ်း မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ်လွၵ်းလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ၼင်ၵၼ်ေသ ႁၢင်ႈၵၼ်ဝႆႉ သင်ၶဝ်ၼင်ၵၼ်ႁၢင်ႈၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ေပႃးႁဝ်းသမ်ႉၵႂႃႇလဵၼ်ႈၸွမ်း သမ်ႉၵႂႃႇတူၵ်းၺႃးလွၵ်းၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်ၼင်ၵၼ်ႁၢင်ႈၵၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းေတမႃးယၢပ်ႇတၢင်းၸိူဝ်ႉတၢင်းၶိူဝ်းၵူၺ်း။ မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈလူဝ်ႇႁဝ်းၵူၺ်း ေပႃးေတေမႃလၢတ်ႈ ေပႃးပိူၼ်ႈဢမ်ႇလူဝ်ႇႁဝ်းမႃး မိူင်းႁဝ်းမၢၼ်ႇမၢၼ်ႇေၵႃႈ တိုၵ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်မိူင်းၶဝ်ယူႇဢိူဝ်ႈ။


 • ၵူၼ်းၼုမ်ႇလုၼ်ႇမ်ႂႇတႆး

                ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းပိုၼ်းပႃႇလင်မႃးၼမ်ၼမ် ေပႃးႁဝ်းၶ်ႂႈႄပႉမၢၼ်ႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁူႉပိုၼ်းမၢၼ်ႈ ေပႃးႁဝ်းၶ်ႂႈလဵၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းႄပႉမၢၼ်ႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇေမႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼမ်ၼမ် ၶဵၼ်ႇၶဵၼ်ႇ ေပႃးဢမ်ႇၼင် ၵၢၼ်ေတႃႇသူႈႁဝ်း ေတႃႇသူႈၵၢၼ်သိုၵ်း လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း မၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇထိုင်တီႈလႆႈ။ ၶိင်ႇၶၢဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်တိုဝ်ႉတၢင်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ထတ်းသၢင်ႈႄလႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်း လွၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼင်ၵၼ်လဵၼ်ႈၵူၺ်း။ သင်ႁဝ်းဢမ်ႇၵႂႃႇလဵၼ်ႈၸွမ်း ပိူၼ်ႈေၵႃႈ ေပႃးႁဝ်းဢမ်ႇေပႉတူဝ်ႁဝ်း ေပႃးႁဝ်းဢမ်ႇမီးသတိႉ ႁဝ်းၸၢင်ႇယဵၼ်းပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းပိူၼ်ႈလဵၼ်ၵိၼ်ၼိူဝ်ႁူဝ်ႁဝ်းၶိုၼ်းႄလႈ ၸၢင်ႇယဵၼ်းပဵၼ်ၶီႈၶႃၵၢၼ်မိူင်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇ။ ပိုၼ်းပႃႇလင် ၼႆႉမၼ်းပဵၼ်တွၼ်ႈသွၼ်ႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ ယႃႇႁ်ႂႈၽိတ်းထႅင်ႈၼႆႉ မီးၼ်ႂးမိုဝ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းယဝ်ႉ။ ၼ်ႂးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇၼႆႉ မိူင်းတႆးယ်ႂႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ယဝ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ေၵႃႈၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ၶူဝ်းၶွင်ငိုၼ်းတွင်း သၽႃႇဝေၵႃႈ ဢွၵ်ႇၼမ်လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်မီးၼိူဝ်ၽႅၼ်လိၼ်ၸိုင်ႈတႆး ၼႆႉ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼ်ႂးမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇမီးၽူႈလ်ႂ ၽ်ႂလႆႈ လႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်းေသေၵႃႉ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်း ၵူႈၶၢဝ်းၶၢဝ်း တိုၵ်းလႆႈႁၼ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ဢွၵ်ႇပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းေယး ဝၢၼ်ႈမိူင်း ေသတိုၵ်ႉလႆႈၵႂႃႇႁႃငိုၼ်းမိူင်းပိူၼ်ႈႄလႈ လႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ၶီႈၶႃမိူင်းပိူၼ်ႈယူႇ။ သင်ၼၢႆးယွမ်ၶဝ် ၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ်ၶုၼ်ေၵႃႈ တႆးတိုၵ်ႉပဵၼ်ၶီႈၶႃမၢၼ်ႈယူႇ သင်ၸုမ်းသိုၵ်းမႃးပဵၼ်ၶုၼ်ေၵႃႈ တႆးတိုၵ်ႉပဵၼ်ၶီႈၶႃႈမၢၼ်ႈထႅင်ႈယူႇ လိူဝ်ေသၸုၵ်းမၼ်ႈႁင်းတူဝ်ၵဝ်ႇၸိုင်ႈတႆးယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွၵ်းလၢႆးလ်ႂထႅင်ႈ။


 • ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ

                ငဝ်းလၢႆး ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈမိူဝ်းၼႃႈၼႆႉ လီၼၵ်ႉၸ်ႂၸွမ်းႄတႉႄတႉ ယွၼ်ႉပၼ်ႁႃ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ၼင်ၵၼ် ယွၼ်ႉမႃႇၼၼ်ႂးႄၵႈၵၢင် ၼၢႆးဢွင်ႇသၢၼ်းႄလႈ မိၼ်းဢွင်ႇလႅင်ႈ ၶဝ်သွင်ေၵႃႉၵူၺ်း ႁဵတ်းႁ်ႂႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈ တုၵ်ႉၶတူၵ်းၵိၼ်းၷႂႃႇၵူႈတီႈတီႈ မၼ်းဢမ်ႇၸ်ႂႈ ပၼ်ႁႃလုၵ်ႉမႃးတီႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢွၼ်ႇႄလႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းလူင် မၼ်းဢမ်ႇၸ်ႂႈပၼ်ႁႃႄပႉၵိၼ်ၵၼ် မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ် ပၼ်ႁႃႁိမ်ၵၼ်ပဵၼ်ယ်ႂႇ ႁိမ်ၵၼ်ပဵၼ်ၶုၼ် ႁိမ်ၵၼ်တႃႇပဵၼ် ၸဝ်ႈပဵၼ် ၶုၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်းႄလႈ ၸၢင်ႇလႆႈပဵၼ်မႃး ပၼ်ႁႃယ်ႂႇလူင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၵူၺ်း။ ပၼ်ႁႃပိူၼ်ႈ သင်ႁဝ်း ဢမ်ႇေမႃလဵၼ်ႈ ၵႂႃႇႁႃလဵၼ်ႈၸွမ်းပိူၼ်ႈ ၵဝ်းၸွမ်းပိူၼ်ႈၵူႈတီႈတီႈၼႆၸိုင်ႈ လိုၼ်းသုတ်းမႃး လႆႈတုၵ်ႉၶယ်ႂႇတုၵ်ႉၶလူင်ဢိူဝ်ႈ။ ၵၢၼ်မူိင်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တီႈဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇလဵၼ်ႈၵူၺ်း ႁဝ်းလူဝ်ႇလဵၼ်ႈတီႈ ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇလူဝ်ႇလဵၼ်ႈၼၼ်ႉ ယႃႇေပၵႂႃႇႁႃလဵၼ်ႈၸွမ်း တီႈလ်ႂဢမ်ႇတီႈလ်ႂေၵႃႈ ၵူၺ်းႁူႉလူဝ်ႇလူဝ်ႇ ေမႃလူဝ်ႇလူဝ်ႇ ပွင်ၸ်ႂလူဝ်ႇလူဝ်ႇေသ ၵႂႃႇလဵၼ်ႈၸွမ်းၵူႈတီႈတီႈၼၼ်ႉ လိုၼ်းသုတ်းမႃး တူၵ်းပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းပိူၼ်ႈေသ ပၼ်ႁႃ ဢပႅတ်ႈၵူႈလွင်ႈ ပိူၼ်ႈၸၢင်ႇဢဝ်မႃး ပူဝ်ႉသ်ႂႇႁဝ်းမူတ်းမူတ်းယူႇ။


သႅင်သိုၵ်း

www.saisengserk.com

Share:

လူဝ်ႇတူဝ်ႈတၼ်းၵူႈၶၢဝ်း

 

            ၼိုင်ႈပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ၽွင်းၶၢဝ်းယၢမ်း ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈပီႊ ၸွမ်းၼင် ၽႃႇသႃၵၢၼ်သွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၽႃႇသႃၵၢၼ်သွၼ်ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁဝ်း ဢၼ်လႆႈသွၼ်မႃး ၼႂ်းပီႊ 2020 - 2021 ၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းဢွၵ်ႇႁဵတ်း ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းၵႂႃႇၵမ်းသိုပ်ႇယူႇ။

            ၼႂ်းပီႊ 2020 - 2021 ၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸုမ်းၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁဝ်းၶႃႈ လႆႈသွၼ်ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇ မီးၵူႈပီႊပီႊ။ တႃႇေတၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉ လႆႈၽႃႇသႃၵၢၼ်သွၼ် ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ေတလႆႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းၽိုၵ်းသွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ်ၸွမ်း ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း (3)ပီႊ တီႈၸၼ်ႉၵၢင် သင်ၽၢၼ်ႇပူၼ်ႉၵႂႃႇပီႊ (3)ယဝ်ႉ ဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမႃး လႆႈမႃးပဵၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇ။


လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ပီႊ(3)


လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း ပီႊ(3)


ၽွင်းယၢမ်း ၽိုၵ်းႁဵတ်းတူဝ်ထူပ်း ၵၢၼ်သိုၵ်း

            ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇၵူႈပီႊပီႊ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ မီးၽႅၼ်ၵၢၼ်သွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ႁႂ်ႈေမႃၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ သင်ဝႃႇ ငဝ်းလၢႆးမၼ်းဢမ်ႇလီမႃး မီးပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်း သိူဝ်မႃး ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင်ၼႆႉ ၸၢင်ႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇပဵၼ် ၽၢႆႇသိုၵ်းလႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း တူဝ်ႈတၼ်း တႃႇၶဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းႄလႈ ၸွႆႈေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်းၵူႈေၵႃႉ။

            ၼႂ်းပီႊ 2020 - 2021 ၼႆႉသမ်ႉ ၺႃးၼႂ်းမိူဝ်ႈပီႊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် သိမ်းဢႃႇၼႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆေသႄလႈ ၵၢၼ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇၼၼ်ႉေၵႃႈ လႆႈၽိုၵ်းလႆႈသွၼ် ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်း လိူဝ်ေသၵူႈပီႊပီႊယူႇ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ငဝ်းလၢႆးေတပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈယဝ်ႉ ၸုမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႁဝ်းၼႆႉ ေၵႃႈတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇေတထွမ်ႇေၶႃႈသင်ႇႄလႈ ႁဵတ်းၸွမ်းေၶႃႈသင်ႇ တၢင်းၼိူဝ်ပၼ်လူင်းမႃးယူႇ။ ပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆေသတႃႉေၵႃႈ လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈႁဝ်း လွင်ႈလွတ်ႈေၽးႁဝ်းၼၼ်ႉေတႉ တိုၼ်းလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၽိုၵ်းသွၼ်ၵၼ်ဝႆႉၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ။
            ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈသိုၵ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ေတတိုၵ်းသိုၵ်း ၵူၺ်းၼႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းၽိုၵ်းဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇေမႃႄႁႉၵၢင်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႄလႈ ႁဵတ်းၸွမ်းေၶႃႈသင်ႇ တၢင်းၼိူဝ် ပၼ်လူင်းမႃးၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႂ်းၽႃႇသႃၵၢၼ်သွၼ်ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းေတႉ ၽိုၵ်းဝႆႉပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁႂ်ႈတူဝ်ႈတၼ်း တႃႇေတေတႃႇသူႈၵူႈလၢႆးလၢႆး ဝႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


ၽိုၵ်းယိုဝ်းၵွင်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း


ၽိုၵ်းယိုဝ်းၵွင်ႈ တီႈႁူင်ႈႁဵၼ်း


ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူးသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း

            ငဝ်းလၢႆႈ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇမီးယူႇ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ၸႂ်ႁဝ်း မၼ်းၶႂ်ႈပဵၼ်မႃး ၸိူင်ႉႁိုဝ်ပဵၼ် ယူႇတီႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်း ၸွမ်းၼင်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ေတလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းႄလႈ ၽိုၵ်းသွၼ်ပၼ်ၸွမ်းၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။

            ၵၢၼ်သွၼ်ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ သင်ထိုင်မႃး ၸၼ်ႉၵၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူႈေၵႃႉ ဢမ်ႇသွၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၸွမ်းပိူၼ်ႈဢမ်ႇလႆႈ ေတလႆႈၶဝ်ႈသွၼ် ေတလႆႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် ၵူႈေၵႃႉ ဢမ်ႇဝႃႈၸၢႆး ဢမ်ႇဝႃႈယိင်း ေတလႆႈၶဝ်ႈသွၼ်ႁဵၼ်း ၽိုၵ်းၸွမ်းၵူႈေၵႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

            ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ႁဝ်း ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆေသတႃႉေၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇေတေမႃဢဝ်တူဝ်လွတ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇေတေမႃထွမ်ႇေၶႃႈသင်ႇ တွၼ်ႈတႃႇေတေမႃၸွႆႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ် တွၼ်ႈတႃႇေတေတႃႇသူႈၶဝ်ႈပွႆးတိုၵ်းလႆႈ တွၼ်ႈတႃႇေတေမႃၸွႆႈၵူၼ်းသိုၵ်း ၵူၼ်းမိူင်း  ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်း ၸွမ်းၼင်ႁူဝ်ေၶႃႈၽႃႇသႃၵၢၼ်သွၼ်ႁဝ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉလႆႈၽိုၵ်းႁဵၼ်းသွၼ်ပၼ်ၵႂႃႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းယူႇ။
                တီႈေဢႇသုတ်းမၼ်း သင်ႇသွၼ်ၵၢၼ်ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ သုတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ တွၼ်ႈတႃႇေတေမႃႄႁႉၵၢင်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႆႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်သင်ယဝ်ႉ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ (Examination)

            ေပႃးမႃးတူၺ်း ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ ၵူႈမိူင်းမိူင်းပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႉၼမ်ႉၼတ်းဝႆႉႄတႉႄတႉ ဢဝ်ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ ဝႆႉပဵၼ်လၵ်းေသ ထတ်းၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တၢင်းၶႅၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵႂႃႇ ႁင်းမိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်ႈယူႇ။ ေပႃးဢဝ်သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈႁဝ်း ၵၢၼ်ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆေသ ထတ်းသၢင်ႈၼႆၸိုင်ႈ ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၼႆႉဢမ်ႇလႆႈၼပ်ႉၵတ်ႉ တၢင်းၶဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ (100%) သင်။
             ေပႃးမိူၼ်ၼင်ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမႃး ယၢမ်ႈတွပ်ႇလိၵ်ႈမႃးမိူၼ်ပၢၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉၼႆၸိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸိူဝ်းၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႇ ၸွမ်းပၵ်းပိူင်ႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႇ ၵတ်ႉၶႅၼ်လိၵ်ႈလၢႆး တွပ်ႇလိၵ်ႈမိူၼ်လႆႈေၵႃႈ လႆႈထီႉၼိုင်ႈၵူႈလိူၼ်လိူၼ် ယူႇမႃးၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၶၢဝ်းတၢင်း (10)ပီႊပၢႆ ဢမ်ႇႁဵတ်းတၢင်းၽိတ်းသင် ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၽိတ်းပၵ်းပိူင်ႁူင်းႁဵၼ်းသင် ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းေသ သမ်ႉမၢၵ်ႉမၼ်ႈမၼ်းဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိုၵ်ႉၼႆၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ ၵူႈႁူင်းႁဵၼ်းယူႇ။


ၶူးသႅင်သိုၵ်း


ၼႂ်းပၢင်သပ်ႉလႅင်းႄၼ ပၢင်တွပ်ႇလိၵ်ႈ

            ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈၶႅၼ်ၵႃႇႁိုဝ်ၶႅၼ် ၶႂ်ႈၵတ်ႉတၼ်ႇႁိုဝ်ၵတ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်တႅပ်းတတ်း ၸၢတ်ႈပၢၼ် လွင်ႈဢၢၼ်ႇမၢၼ်ႇႁဝ်းေတႉေတႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီယွမ်းႁပ်ႉၵၼ်ၽွင်ႈယူႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ဢၼ်ဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် တူဝ်ထူပ်ႈၶဝ်သမ်ႉ လီၸႂ်လူဝ်ႇႁဵတ်းၽိတ်းၼမ်ၼမ် လီၸႂ်လူဝ်ႇမီးၵၢၼ်ၽိတ်းၵူႈၶၢဝ်း ေပႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်း ေပႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ၽိတ်းၼမ်ၼမ် တႃႇေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ တႃႇေတႁူႉလၢႆႄၵႈၶၢႆပၼ်ႁႃၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈ ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇလႆႈသူးထီႉၼိုင်ႈ ၼႂ်း ႁူင်းႁဵၼ်းေသတႃႉေၵႃႈ ဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းမႃးယဝ်ႉ ႁႂ်ႈမၼ်းမႃးပဵၼ် ၵူၼ်းဢွင်ႇမႅၼ်ႈမိူၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၼႆေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈမိူၼ်ၵူႈေၵႃႉ။ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ လူဝ်ႇသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

 1. ႁႂ်ႈမီးပၢႆးဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈ
 2. ႁႂ်ႈေမႃဝူၼ်ႉၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇ
 3. ႁႂ်ႈမီးပၢႆးဝူၼ်ႉႄၽႇသၢင်ႈ
 4. ႁႂ်ႈေမႃၼပ်ႉထိုင်ပိူၼ်ႈ ထပ်ႉထိုင်ႁဝ်း

               ၼႂ်း (4)လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လၵ်းလူင်မၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၵူႈလင်လင် လူဝ်ႇလႆႈမီး ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် ဢမ်ႇသွၼ်ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


 • ႁႂ်ႈမီးပၢႆးဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈ

                ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ ၵ ႁဝ်းေၵႃႈလၢတ်ႈၸွမ်း ၵ ပိူၼ်ႈဝႃႈ ၶ ႁဝ်းေၵႃႈဢွၼ်ၵၼ် ႁွင်ႉၸွမ်း ၶ ၼႆႉပိူၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈဝႃႈ။ ၶႂ်ႈယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်း လႆႈပွႆႉမႃးလၢႆလုၵ်ႈလၢႆၸုမ်ႈ ေၵႃႈယဝ်ႉ ေပႃး တိုၵ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉေမႃထတ်းသၢင်ႈၸွမ်းငဝ်းလၢႆးႄလႈ ဢၼ်ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈယူႇၼၼ်ႉ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်း ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉသင်ႄလႈ တႆးေတႃႇတႆးလႆႈၽိတ်းၵၼ် ယွၼ်ႉသင်ႄလႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈသိမ်းဢႃၼႃႇ ယွၼ်ႉသင်ႄလႈ လႆႈပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ေၶႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ဝႃႈ (Why) ႄလႈ (How) ၼႆႉ ၼႂ်းပၢႆးဝူၼ်ႉတႆးႁဝ်း ၼႂ်းဢွၵ်းၼႂ်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးေဢႇၼမ်ႁႅင်းၼႃႇ။ 

 • ႁႂ်ႈေမႃဝူၼ်ႉၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇ

                ယႃႇေပႁဵတ်းၵူၼ်းၶီႇႁိုဝ်း လွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉ ဢမ်ႇမီးတီႈၵိုတ်းဢမ်ႇမီးတီႈၸွၵ်ႇ ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈသင် လူဝ်ႇလႆႈထွမ်ႇ ယဝ်ႉလူဝ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈ 

လူဝ်ႇသုတ်းေတလႆႈ တႅပ်းတတ်းဝႃႈ ၽိတ်းႁႃႉထုၵ်ႇ ေတလႆႈတႅပ်းတတ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း။ ၽႂ်ၽိတ်းၽႂ်ထုၵ်ႇ ေပႃးႁဝ်းဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈ ဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉေမႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၼႆေၵႃႈ တႃႇေတမႃးတႅပ်းတတ်း လွင်ႈၽိတ်းလွင်ႈထုၵ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းယၢပ်ႇၼႃႇ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ႁဝ်းၵႆႉဢွၼ်ၵၼ် တႅပ်းတတ်းၸွမ်းၽၢၵ်ႇ တႅပ်းတတ်းၽိတ်းထွမ်ႇၽၢႆႇလဵဝ်ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ယဝ်ႉ။ ယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းမႃး ၸၼ်ႉလႂ်ေၵႃႈယဝ်ႉ ေပႃးဢမ်ႇပႆႇေမႃတႅပ်းတတ်း ၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇၼႆၸိုင်ႈ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်း ဢမ်ႇမီးပၺ်ႇၺႃႇတၢင်းႁူႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။


 • ႁႂ်ႈမီးပၢႆးဝူၼ်ႉႄၽႇသၢင်ႈ

                သွၼ်လိၵ်ႈသွၼ်လၢႆးပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သွၼ်ဢဝ်ပိူင်တၢႆ သွၼ်ဢဝ်ၵျၢၼ်ႇဢူမ်သူပ်းၵူၺ်းေတႉ ပဵၼ်လွၵ်းလၢႆး သွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼွၵ်းတၢႆ လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း။ ၵဝ်ႇၸႂ်ႉႁဵတ်းၼႆႉ မႂ်းေတလႆႈႁဵတ်း ၵဝ်ၸႂ်ႉမႂ်းၵိၼ် မႂ်းေတလႆႈၵိၼ် ဢမ်ႇမီးပၢႆးဝူၼ်ႉ တႃႇေတေၵႃႇသၢင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢွၵ်ႇၶွင်ႇမႂ်ႇမႂ်ႇသင် မၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈၵူၺ်း။ 

ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႆႉ လူဝ်ႇေမႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း လူဝ်ႇမီးၸႂ်ၶႂ်ႈ ၸၢမ်း ၶႂ်ႈႁဵတ်း ၶႂ်ႈသၢင်ႈ ၶႂ်ႈပူၵ်းပွင်ႄလႈ ၶႂ်ႈၶူင်ႈသၢင်ႈဢွၵ်ႇၶွင်မႂ်ႇမႂ်ႇၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ပိူၼ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၶိူင်ႈၸၢၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉမၼ်း လုၵ်ႉမႃးတီႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းႄလႈ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႉမႃးတီႈၶုၼ်ၽီၶုၼ်သၢင်ႇၶဝ် ႁဵတ်းၶူင်ႈသၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးပၼ်။ သွၼ်လိၵ်ႈသွၼ်လၢႆးပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သွၼ်ၼႆႉ ထၢမ်ႇၼႆႉ တွပ်ႇၼႆႉ လႆႈလိၵ်ႈတႅမ်မၢၵ်ႉ (100) မၢၵ်ႉၵူၺ်းေတႉ ဢမ်ႇထၢင်ႇယႂ်ႇေလႃႇ လူဝ်ႇၶိုၼ်းထတ်းတူၺ်းဝႃႈ ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈၼႆႉ ၸွင်ႇမၼ်းတႅပ်းတတ်းပၼ်လႆႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၽဝ မၼ်းၸၢႆးမၼ်းၼၢင်းႁဝ်းၼႆၶိုၼ်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


 • ႁႂ်ႈေမႃၼပ်ႉထိုင်ပိူၼ်ႈ ၼပ်ႉထိုင်ႁဝ်း

                ၵၢၼ်ၼပ်ႉထိုင်ပိူၼ်ႈ ၼပ်ႉထိုင်ႁဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ေပႃးႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈပိူၼ်ႈၼပ်ႉထိုင်ႁဝ်း ထီႉၼိုင်ႈႁဝ်းေၵႃႈ လူဝ်ႇေမႃၼပ်ႉထိုင်ပိူၼ်ႈ လၢတ်ႈလွင်ႈပိူၼ်ႈဢမ်ႇလီ ၶႃႉၸိုဝ်ႈသဵင်ပိူၼ်ႈၼဝ်ႈေသ သမ်ႉဢဝ်ၸိုဝ်ႈသဵင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁႂ်ႈလီ ႁႂ်ႈပိူၼ်ႈႁၼ်လီၸွမ်းၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈႁွင်ႉဝႃႈပဵၼ် ၵူၼ်းၼမ်ႉၸႂ်ၸၼ်ႉတဵမ်ႇ ပဵၼ်ၵူၼ်းပႅတ်ႈလၢႆၵူၺ်း။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႉလွင်ႈပိူၼ်ႈဢမ်ႇလီ ၶႃႉၸိုဝ်ႈပိူၼ်ႈၼဝ်ႈေသ ဢဝ်ၽွၼ်းလီပဵၼ်လွင်ႈသုၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေၵႃႈမီးတၢင်းၼမ် ၵၢၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် လိုၼ်းသုတ်းမႃး ေတလႆႈၽွၼ်းႁၢႆႉ လူင်ၵၢၼ်တႅၵ်ႇယၢႆႈၵၼ်ၵူၺ်း။ 

ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ၵူႈတီႈတီႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇလႆႈသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပႃး ၵၢၼ်ေမႃၼပ်ႉထိုင်ပိူၼ်ႈ ၵၢၼ်ေမႃယူႇႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ် (How to living together) ၸိူဝ်းၼႆႉ လွင်ႈယႂ်ႇၼႃႇ တႆးႁဝ်းၼႆႉ ယူႇၸွမ်းၵၼ်ေၵႃႈဢမ်ႇပဵၼ် ယူႇၸွမ်းပိူၼ်ႈေၵႃႈ ဢမ်ႇေပႃးေမႃၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းပိူၼ်ႈ ေမႃယူႇႁင်းၵူၺ်း ေၵႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း။ ေပႃးမီးပၼ်ႁႃမႃးမိူဝ်ႈလႆႈေၵႃႈ ၼမ်ႉၸႂ်ဢၼ်ဝႃႈ ႁဵတ်ႈၷၢၼ်ပဵၼ် Team ေသႄၵႈၶၢႆ ပၼ်ႁႃၼႆေၵႃႈဢမ်ႇမီး ၵၢၼ် Team Work ဢမ်ႇမီး ၵၢၼ် Communication ဢမ်ႇပဵၼ် ၊ ၵၢၼ် How to solving together ေၵႃႈ ဢမ်ႇေမႃၶဝ်ႈႁႃႁဵတ်းသၢင်ႈ ၊ ၵၢၼ် Respecting ၵၼ်ေၵႃႈဢမ်ႇမီး ၊ ယွင်ၸုမ်းၼိုင်ႈႄသႉၸုမ်းၼိုင်ႈ လိုၼ်းသုတ်း ႁဝ်းတူၵ်းသူမ်းယဝ်ႉ ေတတူၵ်းသုမ်းထႅင်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် တွၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းႄလႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း။

                ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းေတပူၵ်းပွင် ေတသွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆႉ သွၼ်လၢႆးၵဝ်ႇတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းေတႉ ဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈလႆႈယဝ်ႉ ယဝ်ႉေၵႃႈ ႁိုင်မႃးေၵႃႈ ၵၢၼ်သွၼ်ႁဝ်း ေပႃးဢမ်ႇႁဵတ်း Update ၸွမ်းေၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ၸႂ်ၸၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇသင်ႄလႈ ေတႁဵတ်းႁႂ်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇၶႂ်ႈမႃးႁူင်းႁဵၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၶႂ်ႈဢွၵ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉေၵႃႈ ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႉလဵဝ်ေသလၢတ်ႈႄတႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ်ေတႉၸႂ်ႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၼႃႇ ေၶႃႈတွပ်ႇၸၼ်ႉလိၵ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸၢတ်ႈမႃးတႅပ်းတတ်းသင်ပၼ် ၽဝ်ၸၢတ်ႈပၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ မိူဝ်း ၼႃႈဢၼ်ေတဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းၼၼ်ႉလႃးလႃး။

                ၶႅၼ်ႇလိၵ်ႈၶႅၼ်ႇလၢႆးၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵႃႇႁိုဝ်ေၵႃႈယဝ်ႉ ေပႃးဢွၵ်ႇမႃးၼွၵ်ႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းယဝ်ႉ ေပႃးဢမ်ႇပႆႇေမႃႁႃလၢႆးႄၵႈၶၢႆႇပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ ေတလႆႈ ႁၼ်ဝႃႈ ယၢပ်ႇဝႆႉယူႇ။ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းႄလႈ ၵၢၼ်တွပ်ႇလိၵ်ႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇမီးယူႇ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းမႃးၵွင်ႉၵၢႆႇၵၼ်ဝႆႉယူႇ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts