ဢီးယူႇ EU            ဢီးယူႇ EU ( European Union ) ၸုမ်းၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵုၼ်းယူႇရူပ်ႇၼႆႉ ေၵႃႇတင်ႈမႃးမူိဝ်ႈပီ 1951 မီးလုၵ်ႈၸုမ်း 27 ၸုိင်ႈမူိင်း။

            မီးတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းတႃႇ -
                    -  လွင်ႈၵႃႉၶၢႆ။
                    -  လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈ။
                    -  လွင်ႈၵၢၼ်မူိင်း။

           ၸဵမ်ၸူိဝ်းၼႆႉ ႁ်ႂႈၸၢင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆယဝ်ႉ။ ၸုမ်းၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ( ၵျီႇဢူဝ်ႇ ) ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။
            ၸုိင်ႈမူိင်းဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ်ေၵႃႇတင်ႈမီး 27 ၸုိင်ႈမိူင်းၼင်ႈတ်ႂႈၼႆႉ -
     1.  Italy
     2.  Belgium
     3.  France
     4.  Germany
     5.  Luxembourg
     6.  Netherlands
     7.  Ireland
     8.  Denmark
     9.  Greece
     10.Spain
     11.Portugal
     12.Finland
     13.Sweden
     14.Austria
     15.Cyprus
     16.Cazech Republic
     17.Estonia
     18.Hungary
     19.Latvia
     20.Lithuania
     21.Malta
     22.Poland
     23.Slovakia
     24.Slovenia
     25.Bulgaria
     26.Romania
     27.Croatia

( မၢႆတွင်း )
       ၸုမ်းဢီးယူႇၼႆႉ  မူိဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းမီးလုၵ်ႈၸုမ်း 28 မူိင်းၼႆေသတႃႉ ယွၼ်ႉၸုိင်ႈမူိင်းဢင်းၵိတ်း ယွတ်းထွၼ်တူဝ်မူိဝ်ႈ  23/06/2016 ၼၼ်ႉေသ ဝၢႆးေသၼႆႉ ေၵႃႈၵိုတ်း 27 မူိင်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။


သႅင်သုိၵ်း ( ShanStateDefenceArmy )
ေၶႃႈမုၼ်း >>> ယိူင်းထုိင်ၾႃႉ မၢႆၼႃႈလိၵ်ႈ 375/376
Share:

ႁဵတ်းသင် မူိင်းလၢဝ်း ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇလိူဝ်ေသ မူိင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇ ?        ေပႃးမႃး လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း မူိင်းႁိမ်းၸမ်ႁဝ်း ဢၼ် တုိၵ်ႉၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ပူၼ်ႉၵႂႃႇမူိင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ေတပဵၼ်မူိင်းလ်ႂၼႆ ၸုိင်ႈၶႃႈႄတႉ ၶႆႈထတ်းႁၼ် ၺႃးဝႆႉဝႃႈ ပဵၼ် မူိင်းလၢဝ်း ( Laos )  ၊ မူိင်းလၢဝ်းၼႆႉ  ႁူဝ်ၵူၼ်းမီးယူႇ ႁူၵ်းလၢၼ်ႉပၢႆ 6.4 million spread over 236,800 km2 (91,400 sq miles)  ေတဢမ်ႇေပႃးမီး ၼင်ႇလိၼ်ပဵင်း ေတပဵၼ်လွႆ ေတမူိၼ်မူိင်းတႆး  မူိင်းလွႆၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၊ ဢၼ်လီသုၼ်ၸ်ႂ ၼႆႉပဵၼ်လွႆလူင် လွမ်ႉႁွမ်ႈဝႆႉ ၵူႈၽၢႆၽၢႆေသ ၵုၼ်ႉၵၢင်ႉ ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ပူၼ်ႉမူိင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇၼႆႉ လီသူၼ်ၸ်ႂႄတႉႄတႉ။
         မိူင်းလၢဝ်းၼႆႉ ( Laos )  ပဵၼ်လၢႆးဢုပ်ႇပိူင် မူိင်း ၶွမ်ႇမိၼ်ၼီႉ ( Communist Countries ) ေသ ၊ လွင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၶဝ်ေတပဵၼ် ေတသူင်ႇၶူဝ်းၶွင်ႇမူိင်းၶဝ်ၵႂႃႇၼ်ႂးမူိင်းပိူၼ်ႈ ( Export ) ၊ ဢၼ်လႆႈ မႃးငိုၼ်းၸူိဝ်းၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢဝ်မႃးႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမူိင်းၶဝ် ၊ ေၵႃႇသၢင်ႈလူတ်းၾႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၊ ႁဵတ်းသၢင်ႈႁူင်းၼမ်ႉၾႆးၾႃႉ ၊ လႆႈဝႃႈႁၼ်မီးလွင်ႈတၢင်း လဵၵ်ႈလၢႆမႃးႄတႉႄတႉ။ 

        လွင်ႈပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၶဝ်ႈ ႁမ်ႉၼမ် ၶဝ်ေတ လူင်းထုၼ်း ( Investments ) တီႈမူိင်းႄၶႇ ( China ) ၊ မူိင်းထႆး ( Thailand )  ႄလႈ မူိင်းသႅင်ၵဵဝ်ႇဝႅတ်ႉၼၢမ်း  ( Vietnam ) ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ယူႇ။ မိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မူိင်းလ်ႂဢမ်ႇမူိင်းလ်ႂေၵႃႈ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈ ၶႆႈမႃး လူင်းထုၼ်း လူင်းတူင်း ( Investments ) ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၊ လူိဝ်ဝႃႈ ဢၼ်ၼၼ်ႉေၵႃႈဢမ်ႇၸ်ႂႈ ဢၼ်ၼႆႉေၵႃႈဢမ်ႇႁဵတ်း ၊ မူိၼ်ၼင်ႇ ၶူဝ်းၶွင် ၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၸုိင်ႈ သဵင်ႈယ်ႂႇ မၢႆၸိုင်ႈ သၢမ်သွၵ်း ( Samsung ) တႃႇေတမႃးလူင်းထုၼ်း ၼ်ႂးမူိင်းမၢၼ်ႈ 4.5 ပီႇလီႇယၼ်ႇ  ( 4.5 Billion )  ၊ မူိင်းလၢဝ်းၼႆႉ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ၶဝ်ၶႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ၼမ်ႉၾႆးၾႃႉ ၊ ၵၢၼ်ႁဵတ်းႁႆႈ ႁဵတ်းၼႃး ။ ႁွင်ႈၼမ်ႉ ၾႆးၾႃႉ လူင်ၼႆႉ ၶဝ်ႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ 13 ဢၢၼ်ႇ ၊ ယိူင်းဢၢၼ်း ၶႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ ထႅင်ႈ မီးထႅင်ႈမွၵ်ႇ 70 လုၵ်ႈၵႂႃႇ။
       ႁႅင်းၾႆးၾႃႉဢွၵ်ႇ 1000 မၢၵ်ႇၵႃႇဝႃႉ ( 1000 MKV )  တီႈၼမ်ႉသီႇယူႈ ၼႆႉ ဢဝ်ႁႅင်းငိုၼ်းတီႈ ၵမ်ႇၾႃႇပၢတ်ႇ ( Bank )  ႄလႈ ပၢတ်ႇ ADB ေသလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈဢွင်ႇၵႂႃႇမူိဝ်ႈပီ 2010 ၼၼ်ႉယူႇ။ ၵွပ်ႈယွၵ်ႇၼမ်ႉၾႆးၾႃႉ ၼႆႉႄလႈ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း 25 ပီ မူိင်းလၢဝ်း ၼႆႉႁႃလႆႈငိုၼ်းၵႂႃႇ 2 ပီႇလီႇယၼ်ႇ ( 2 Billion )  ။ ၵူႈပွၵ်ႈ ဝဵင်းလူင် မူိင်းလၢဝ်း ဝီႇယၼ်တိင်း ( Vientiane ) ၼႆႉလႆႈဝႃႈ ဢဝ်ၵုိၼ်းၵႂႃႇႁႅင်း ႄတႉႄတႉ ၊ ၼ်ႂးဝဵင်းလူင် မူိင်းလၢဝ်းၶဝ်ၼႆႉ ေတမီးလူတ်း ( Car ) ဢၼ်ၶိုၵ်ႉတွၼ်းလၢႆလၢႆ ၊ ယဝ်ႉ သဵၼ်ႈတႃႇ သၢႆတၢင်းေၵႃႈ လီၶိုၼ်ႈမႃးႄတႉႄတႉ ဢမ်ႇမူိၼ် မူိင်းမၢၼ်ႈေသဢိတ်း။ 
              မူိင်းလၢဝ်းၼႆႉ  တႃႇၶဝ်ေတႁဵတ်း လူတ်းၾႆး
ၵွင်ႈၼၼ်ႉ မူိင်းႄၶႇ ၶဝ်လႆႈ ၸွႆႈၵူႈပၼ်ငိုၼ်း တီႈလၢဝ်း ၶဝ်ၵႂႃႇ ေတႃႇလႃႇ 480 ( 480 Dollar )  သဵၼ်ႈတၢင်း လူတ်းၾႆး လမ်းၼႆႉေၶႃႈယိူင်း ႁ်ႂႈမၼ်းထုိင်တီႈမူိင်းသိင်ႇ ၵပူႇ ( Singapore ) ၊ လုၵ်ႉမူိင်းလၢဝ်းၵႂႃႇမူိင်းႄၶႇ တီႈ ၵူႇ မိၼ်း လုၵ်ႉၵူႇမိၼ်း ထုိင် သိင်ႇၵပူႇ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း 10 ၸူဝ်ႈမူင်း ။ မူိၼ်မူိင်း ထႆးၶဝ် ၊ မူိင်းဝႅတ်ႉၼၢမ်း ၵႂႃႇထႅင်ႈ မူိင်းၵမ်ႇေပႃးတီး ၶဝ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ၊ ၶဝ်တၢင်းဢဝ်သ်ႂႇ ၼ်ႂး ( Project ) ၶဝ်လူးၵွၼ်ႇ။ မူိင်းလၢဝ်းၼႆႉ တႃႇေတ ထိုင်မႃး တီႈေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶဝ် မူိဝ်ႈမူိၼ်လဵဝ်ၼႆႉ ၶဝ်လႆႈၶတ်းၸ်ႂ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃးႄတႉႄတႉ။ ထုိင်မႃး မူိဝ်ႈ 1986 မႃး လူင်ပွင်ၸုိင်ႈငဝ်ႈ ( Central Government ) ၶဝ်လူတ်ႈယွၼ်း လွင်ႈယိပ်းၵမ်ၼုိင်ႈ ေပႃႈႄမႈ ၵူၼ်းမူိင်းႄလႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းသင် ေၵႃႈၶႆႈယဝ်ႉ ႁမ်းၼမ် ပၼ်ၵူၼ်းမူိင်း ႁဵတ်းလွတ်ႈလွတ်ႈ လႅဝ်းလႅဝ်းၵႂႃႇ။
                  ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး မူိင်းလၢဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၵႂႃႇေသ ၊ ဢဝ်ၶိုၵ်ႉလီမႃးႄတႉ ႄတႉ။ မူိင်းလၢဝ်းၼႆႉ မၼ်းယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ တႃႇေတႁဵတ်း ၾႆးၾႃႉ သၢင်ႈေသ ႁဵတ်းၵႂႃႇၵိၼ်တီႈ မူိင်း ပိူၼ်ႈလႆႈၼႆႉ မၼ်းယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉထုိင်တီႈၵႂႃႇ။ ၼ်ႂးမူိင်းၶဝ်ေၵႃႈ ေပႃးထုိင်မႃး 2020 ၼႆႉ ၵူၼ်းမူိင်းၶဝ် မူိင်းလၢဝ်းၼႆႉ ေတလႆႈၸ်ႂႉ ၾႆးၾႃႇ ႁ်ႂႈေပႃးလႅင်းလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ 95% ၼႆ ၶဝ်လၢတ်ႈ ပိုၼ်ႈၽၢဝ်ႇဝႆႉ။ 
          ထုိင်မႃး 2016 မူိင်းလၢဝ်း လႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽူႈၸၢတ်းၵၼ် ဢႃႇသီႇယၼ် ( Asean )
ၵႂႃႇလႆႈလီလီငမ်းငမ်း ၊ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးမႃးၸွမ်း ၵမ်ႇၾႃႇ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီးၸွမ်းထႅင်ႈေသ ၊ ၵုၼ်သႂၢင်း ၵုၼ်ဢွၵ်ႇ ၸူိဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ႁဵတ်းလႆႈလီလီ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းမႃး။ ၵွပ်ႈၶဝ်ၶတ်းၸ်ႂ ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၶႆႈႁ်ႂႈမူိင်းၶဝ် ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇေတႉႄလႈ ၵမ်ႇၾႃႇပၢတ်ႇ ( World Bank ) 19 ပၢတ်ႇ ၶဝ်ေၵႃႈ ၶဝ်ႈမႃးႈႁူမ်းၸွမ်းပၢႆးမၢၵ်ႇ
မီးမူိင်းၶဝ်ေသ ထုိင်တီႈ ေပႃးယုမ်ႇယမ်ေသ ၸွႆႈပၼ်ၵူႈငိုၼ်းတီႈ မူိင်းလၢဝ်းၵႂႃႇ။  ဢမ်ႇထၢင်ႇေသဢိတ်း ထုိင်မႃး 2017 ၼႆႉ ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး မူိင်းလၢဝ်းၼႆႉ ဢဝ်ပူၼ်ႉၶၢမ်ႈ မူိင်းမၢၼ်ႈၵႂႃႇပႅတ်ႈလႆႈလီလီငမ်းငမ်း။

      မူိင်းမၢၼ်ႈႄတႉ လၢႆးၸတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းမၼ်း ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈ ဢမ်ႇတူၺ်းႁၼ်ၼႃႈတႃၵူၼ်းမူိင်း ပဵၼ်ယ်ႂႇေသဢိတ်း ၊ ဢဝ်တႃတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် လွတ်ႈၵူၺ်း ႄလႈ ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ လႆႈတူၵ်းၵိတ်း ၵုမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ဢွၵ်ႇမူိင်းၵႂႃႇယူႇတိၵ်းတိၵ်း။ ၸူိဝ်းႁူႉၸၵ်း ၵူၼ်းလူင် သုိၵ်းၶဝ်သမ်ႉ လႆႈၵိၼ် လီလႆႈယူႇလီ မီးငိုၼ်း ပဵၼ်သေထး လူင်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ
ေၵႃႈႁၼ်မႃးတၢင်းၼမ်ယူႇ ၊ ေပႃးၶိုၼ်းထတ်း တူၺ်း မူိင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လႆႈလွင်ႈ လွတ်ႈလႅဝ်း သဝ်းေၶႃႈမႃး ဢွၼ်တၢင်း မူိင်းလၢဝ်းေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈ ၵူၺ်းဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ဢဝ်ပဵၼ်ၵူၼ်းတူၵ်းလိုၼ်း မူိင်းပူိၼ်ႈၵႂႃႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယူႇယဝ်ႉ။


သႅင်သုိၵ်း ( Tai Strategy @ Tai Management )
ShanStateDefeneArmy
Share:

ႁဵတ်းသင်ၵၢၼ်ငၢၼ်းတႆး ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂ ?           ၵၢၼ်သင်ေၵႃႈယဝ်ႉ ေပႃးဝႃႈေတႁဵတ်းၼႆၸုိင် ေတလႆႈႁဵတ်းႁ်ႂႈမၼ်းထုိင်တီႈယူႇ။ ၵူၺ်းၵူၼ်း ႁဝ်းၵမ်ႉပႃႇၼမ် ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ေၵႃႈၶႆႈယဝ်ႉ ေပႃးႁၼ်တီႈယၢပ်ႇယဝ်ႉၼႆ ၵႆႉၵႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်လၵ်ႉပၢႆ ၵႆႉ ၵႆႉ ယွၼ်းဢွၵ်ႇၸုမ်းၵမ်းလဵဝ်။ ၵွပ်ႈၵူၼ်းၸူိဝ်းၼၼ်ႉ  ၶဝ်ဢမ်ႇႁူႉပွင်ႇၸ်ႂ ႁၼ်ထုိင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမီးၼမ်ႉ ၵတ်ႉ ၵူၼ်းၶဵၼ်ႇ Hero ၼႆႉ  ေတလုၵ်ႉဢွၵႇ်မႃးတီႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈတုၵ်ႉၶႃႇလၢႆလၢႆ ၊ ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ေတႉ ႄလႈ ၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၸ်ႂ ၶႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႄတႉၼႆႉ  ေပႃးႁၼ်လွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ လွင်ႈတၢင်းတုၵ်ႉၼႆ မၼ်းေတၶတ်းၸ်ႂေၵႇၶၢႆ ႁ်ႂႈလႆႈေသ ႁ်ႂႈၵၢၼ်ယၢပ်ႇ ၵၢၼ်တုၵ်ႉေပႃးလႆႈ လဵင်ႈပၢႆမၼ်းၵူၼ်းၶၢၼ်ႉ ၵူၼ်းၶီႈဢုပ်ႇ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၊ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁတ်းဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း
ၸူိဝ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ေပႃးႁၼ်လွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇ လွင်ႈတၢင်းတုၵ်ႉ ၼႆၶဝ်ေတႁႃလဵင်ႈပၢႆပႅတ်ႈေသေဝႇ
ႁူဝ်ေၵႇတူဝ် ၵႂႃႇႁင်းၽ်ႂမၼ်း ။ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူး သမ်ႉပဵၼ်မဵဝ်းႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထတ်းသၢင်ႈ တူၺ်းၶိုၼ်း ဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း ၵူၺ်းေၵႃႈ ထုၵ်ႇလီႁူႉၽ်ႂမၼ်းယူႇ။ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိတ်ႇ လွင်ႈတုၵ်ႉၶ ၸူိဝ်း ၼႆႉလုၵ်ႉမႃးတီႈ ၵူၼ်းၶီႈၶၢၼ်ႉ ၵူၼ်းဢမ်ႇၶႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်သင်လၢႆလၢႆ။
                မူိဝ်ႈၼႆႉေတႉ ဢၼ်ၶႃႈမႃးႁၼ်ထုိင်
တီႈတႆးႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်းတီႈဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ
ၼႆႉ ေတမီးႇယူႇ ( 5 ) ႁူဝ်ေၶႃႈ -
    

          1.  လွင်ႈၵၢၼ်ၵႅင်ၸ်ႂၵၼ်

          2.  လွင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉ

          3.  လွင်ႈတၢင်းဝူၼ်ႉဢမ်ႇမႅၼ်ႈတီႈမၼ်း

          4.  လွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႈယူဝ်းေတႃႇၵၼ်

          5.  လွင်ႈေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း

ပဵၼ်ၸူိဝ်းၼႆႉလၢႆလၢႆ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈထတ်းႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃးမႃး။ ႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ေၵႃႈယဝ်ႉ မိူဝ်ႈမီးသုၼ်ႇ ႁဵတ်းဢမ်ႇႁဵတ်း ၊ မူိဝ်ႈမီးတုိဝ်ႉတၢင်း ဢမ်ႇေမႃဢဝ်ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးႄလႈ သုမ်းယဝ်ႉသုမ်းထႅင်ႈ ၵုမ်ႇပဵၼ် ၼႆၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းၼႆၸုိင် မၼ်းေတၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၼ်ႂး ( 5 ) ၼႆႉယူႇၶႃႈ။

1.  လွင်ႈၵၢၼ်ၵႅင်ၸ်ႂၵၼ်
           တႆးႁဝ်းၼႆႉ ပႃးၸဵမ်ၶႃႈႁဝ်းၶဝ်ယဝ်ႉ ေတႁဵတ်းသင်ေတလၢတ်ႈသင်ေၵႃႈ ဢမ်ႇေပႃးၶႆႈႁဵတ်း ဢမ်ႇေပႃးၶႆႈႁၢတ်း ၊ ၵွပ်ႈမီးလွင်ႈၵႅင်ၸ်ႂၵၼ် မီးလွင်ႈတူၺ်းၼႃႈတႃၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႆႈတီႈၼႆၼႆႉ ထုၵ်ႇလီ ၵႅင်ၸ်ႂ ထုၵ်ႇလီတူၺ်းၼႃႈေၵႃႈ လူဝ်ႇၵူၺ်း ၊ တီႈလ်ႂဢမ်ႇတီႈလ်ႂေၵႃႈ ၵုမ်ႇၵႅင်ၸ်ႂၵၼ်ယူႇၼႆေတႉၵၢၼ် ငၢၼ်းႁဝ်း ဢၼ်ၶႆႈၵႂႃႇၶႆႈထုိင်ၼၼ်ႉ မၼ်းတုိၼ်းဢမ်ႇထုိင်လ်ႂေသပွၵ်ႈ။ ေပႃးေတလၢတ်ႈလွင်ႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ၼႆ ေတႁဵတ်းေၵႃႉလဵဝ်ဢမ်ႇလႆႈ ၊ ေပႃးၶဝ်ႈၸုိင်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆၼၼ်ႉ တုိၼ်းေတႁူႉဝႆႉဝႃႈ ေတလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်း ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၊ ေတလႆႈၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼ်ႂးႄၵႈၵူၼ်းၼမ် ႄလႈ ေတမီးလွင်ႈ ပၼ်ႁႃႇယူႇယဝ်ႉ၊ ၵၢၼ်သင်ေၵႃႈၶႆႈယဝ်ႉ ႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ၵွပ်ႈသင်ႄလႈႁဵတ်း ? ယဝ်ႉႁဝ်း ႁဵတ်းသမ်ႉ ႁဵတ်းတႃၽ်ႂ ? တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇႁႃး ၊ တႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ႁႃး ၊ တႃႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇတႆး ႁဝ်းႁႃး ၊ ၸႃႉၵႂႃႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ ေပႃးႁဝ်းႁူႉႁၼ်ထုိင်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီယူႇ မီးၼမ်ႉတွၼ်းတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ယူႇ ႄလႈ တွၼ်ႈတႃၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းယူႇၼႆႄတႉ ထုၵ်ႇလီႁတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇႁတ်းႁတ်း ႁၢၼ်ႁၢၼ်ယူႇယဝ်ႉ ၊ ဢမ်ႇလူဝ်ႇမီးလွင်ႈၵၢၼ်ၵႅင်ၸ်ႂသင်ၽ်ႂ ၵဝ်ေၵႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇပိူၼ်ႈတႃႇၵူၼ်း တၢင်းၼမ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇၸ်ႂႈၵၢၼ်သုၼ်ႇတူဝ်ၵဝ် ၊ ၵဝ်ပိူၼ်ႈၸင်းၵဝ်ဢူၺ် ၵဝ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇလၢတ်ႈေတႃႇ ၵဝ်ဢူၺ် ၵူဝ်လႆႈႄၼႈၼႃႈၵၢၼ်ယၢပ်ႇဢူၺ် ၸူိဝ်းၼႆႉဢမ်ႇလူိဝ်လႆႈမီးသင်  ၽ်ႂၶႆႈဝႃႈသင်ဝႃႈ ႁဝ်းဢမ်ႇ လူဝ်ႇသူၼ်ၸ်ႂသင်ၽ်ႂ လူိဝ်ေသတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ေတလႆႈတႅမ်ႈၶိုၼ်းပိုၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁ်ႂႈမၼ်းႁၢင်ႈလီ ၵႂႃႇၽ်ႂမၼ်း ။ ႁဵတ်းႁတ်းႁတ်း ဢဝ်သဵင်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ယႃႇေပဢဝ်တီႈလုၵ်ႉတီႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ေၵႃႉ လဵဝ်ေသႁဵတ်း ၊ ပဵၼ်သင်မႃးေၵႃႈၶႆႈယဝ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇေမႃဝူၼ်ႉ လူဝ်ႇေမႃႁူႉဝႆႉဝႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၵဝ် ဢမ်ႇ လႆႈႁဵတ်းတီႈၼႆႈေၵႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၵဝ် ဢၼ်တီႈလူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်တင်ႇတီႈၼၼ်ႉ တုၵ်ႉပ်ႂႉဝႆႉၵဝ်တုိၵ်ႉ မီး တၢင်းၼမ်ယူႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၵၢၼ်လွင်ႈၵႅင်ၸ်ႂၵၼ်ၼႆႉ ယႃႇေပဢဝ်မႃးပဵၼ်လွင်ႈယ်ႂႇ ေသႁ်ႂႈမၼ်းသုမ်းၶၢဝ်း ယၢမ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈလၢႆလၢႆ။

 2.  လွင်ႈၼမ်ႉၵတ်ႉ
            ၼမ်ႉၵတ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ သင်လႃႇ ?  ၼမ်ႉၵတ်ႉဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းမီး မႃး ပႃးၸပ်းၼ်ႂးတူဝ်ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉယူႇယဝ်ႉ လူိဝ် ေသဝႃႈ လၢႆးၸ်ႂႉမၼ်း ၊ လၢႆးၶူင်သၢင်ႈမၼ်းဢမ်ႇ မိူၼ်ၵၼ်ၶႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၼမ်ႉၵတ်ႉၼႆႉ ေပႃး ႁဝ်းေမႃၶူင်သၢင်ႈ ေမႃၸ်ႂႉတိုဝ်းၸွမ်းၶၢဝ်းယၢမ်း ၸွမ်းဢၼ်ပဵၼ်ဢၼ်မီးဝႆႉယူႇၼႆၸုိင်ႈ ၵၢၼ် ငၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်တုိၼ်းေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ။ ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉ ၵတ်ႉသင်ေသမႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၸုမ်းတႃမွတ်ႇ ၸုမ်းၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉသင်ၼၼ်ႉယူႇ ၊ ေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင် မီးပၼ်ႁႃသင် မီးလွင်ႈသင်မႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ေပႃးဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ေသေၵႈၶၢႆပၼ် ၶိုၼ်းၶိုၼ်းတၢၼ်းတၢၼ်းေတႉ ပၼ်ႁႃဢွၼ်ႇ ၸင်ႇယဵၼ်းပဵၼ် ပၼ်ႁႃလူင်ယူႇ ၊ ၵွပ်ႈသင်လႃႇ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉတႃေတၸ်ႂႉ ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီး။ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၼႆႉ မီးပၼ်ႁႃသင် မႃး မီးလွင်ႈတၢင်းသင်မႃးၼႆ ၶဝ်ေတဢမ်ႇေမႃဝူၼ်ႉႁႃငဝ်ႈမၼ်းေသ ေတၵႂႃႇႁႃတၢင်းၽိတ်းသ်ႂႇေၵႃႉ ၼၼ်ႉေၵႃႉၼႆႉယူႇေသႇေသႇ ၊ ၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၶဝ်သမ်ႉ ေပႃးမီးပၼ်ႁႃမႃး ? ၵွပ်ႈသင်ႄလႈမၼ်း ပဵၼ်မႃးၸူိင်ႉၼႆ ၵွပ်ႈသင်ႄလႈ မီးပၼ်ႁႃ ၶဝ်ေတႁႃငဝ်ႈႁၢၵ်ႈသၢၵ်ေသႇ မၼ်းေသ ႄၵႈၶၢႆၵႂႃႇ  ေတ ဢမ်ႇမူိၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ႄလႈ တၢင်းဝူၼ်ႉၶဝ်ၸူိဝ်းၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ေပႃးလႆႈယူႇၸွမ်းၵူၼ်း တၢင်းၼမ် ေတမီးပၼ်ႁႃ ေတမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၵူႈၸူိဝ်ႉ ၵူႈလွင်ႈႄလႈ  တႃႇေတႄၵႈၶၢႆလႆႈ ၵူႈၸူိဝ်ႉၸူိဝ်ႉ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ၼမ်ႉၵတ်ႉၼႆႉ လမ်လွင်ႈေတႉေတႉ။3.  လွင်ႈတၢင်းဝူၼ်ႉဢမ်ႇမႅၼ်ႈတီႈမၼ်း
              လွင်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉ လွင်ႈႁဵတ်းလွင်ႈသၢင်ႈ ၸူိဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ၶႃႈႁဝ်းၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႁၼ်ထုိင်ဝႃႈ မၼ်းလမ်လွင်ႈႄတႉႄတႉ ၊ ၵၢၼ်ငၢၼ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ဢမ်ႇၵႂႃႇၼႃႈေၵႃႈ ၵွပ်ႈပိူၼ်ႈလွင်ႈဝူၼ်ႉ လွင်ႈ ႁဵတ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈတီႈမၼ်းေၵႃႈပၢႆးလႆႈယူႇ။ ေပႃးဝႃႈေတမႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပဵၼ်ၸုမ်း ၊ ႁဵတ်း ၵၢၼ်ပၼ်တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ် ပိူၼ်ႈေၵႃႈလီ ပၢႆးဝူၼ်ႉတီႈၸ်ႂႉမၼ်းေၵႃႈ ထုၵ်ႇ လီမႅၼ်ႈတီႈမၼ်းယူႇ ၊ ေပႃးပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႇႁူဝ် ေတလႆႈဝူၼ်ႉ 90% ၊ ေတလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈ 10% ၊ ေပႃး ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢင် ေတလႆႈဝူၼ်ႉ 60% ၊ ေတလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ 40% ၊ ေပႃးပဵၼ် ၽူႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၸၼ်ႉတ်ႂႈ ေတလႆႈဝူၼ်ႉ  30% ၊ ေတလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း 70% ၊ ေပႃးပဵၼ်ၵူၼ်းလင် ၊ ၵူၼ်းၸွမ်းလင်  ေတလႆႈဝူၼ်ႉ 10% ၊ ေတလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် 90% ၊ ေပႃးႁဵတ်းၼႆ ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်း ၸင်ႇထုိင်တီႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႆႈထုိင် ၶႆႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ။ သမ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်း ဢမ်ႇဝူၼ်ႉ မူိၼ်ၼင်ၶႃႈလၢတ်ႈ လၢႆး ၼႆႉၼႆၸုိင်ႈ ၵွႆမူတ်းယဝ်ႉ ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ် သင်ေၵႃႈဢမ်ႇထုိင်တီႈ ၊ ၵူၼ်းလူဝ်ႇဝူၼ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇဝူၼ်ႉ ၊ ၵူၼ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်သမ်ႉ ဢမ်ႇႁဵတ်း ၊ ၵူၼ်းလူဝ်ႇဝူၼ်ႉၼမ် သမ်ႉဝူၼ်ႉႄဢႇ ၵူၼ်းလူဝ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၼမ်သမ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းၼမ် ၵုမ်ႇဝူၼ်ႉၼမ် ေပႃးပဵၼ်ၼၼ် ၵၢၼ်ငၢၼ်းတႆးႁဝ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းၸုမ်းႁဝ်း ၊ ၵၢၼ်ငၢၼ်းၶွင်ႁဝ်း ေတႁဵတ်းႁိုဝ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၵွပ်ႈၼႆ ၵၢၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈတီႈမၼ်း ဢမ်ႇထုၵ်ႇတီႈ မၼ်းေၵႃႈ ၵၢၼ်ငၢၼ်းႁဝ်းတုိၼ်းဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇလႆႈ။

4.  လွင်ႈၵၢၼ်သိုဝ်ႈယူဝ်းေတႃႇၵၼ်
            လွင်ႈေၶႃႈထီႉ ( 4 ) ၼႆႉ လမ်လွင်ႈ ႄတႉႄတႉ ။ ေတႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလ်ႂ ၊ ၵႂႃႇတီႈလ်ႂ ယူႇတီႈလ်ႂႇ ႁဵတ်းသင်ေၵႃႈၶႆႈယဝ်ႉ လွင်ႈၵၢၼ် သိုဝ်ႈယူဝ်း ေတႃႇၵၼ်ၼႆႉ လမ်လွင်ႈႄတႉႄတႉ။ ေပႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းၵၼ် ပဵၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၼႆႉ လွင်ႈပၼ်ႁႃ လွင်ႈသုိဝ်ႈယူဝ်းေတႃႇၵၼ် ၼႆႉ ပဵၼ်ထီႉၼုိင်ႈယဝ်ႉ။ ေတႁဵတ်းၵၢၼ် ေတယူႇတီႈ လ်ႂေၵႃႈၶႆႈယဝ်ႉ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈ ၶႆႈလႆႈ ၶႆႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢဝ် ၸိူဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်းသိုဝ်ႈယူဝ်းလၢႆလၢႆ။ ၵူၼ်းၵိၼ်ၸိၵ်း ေတႃႇၵၼ် လႆႈမႃး 10 သမ်ႉလၢတ်ႈပိူၼ်ႈ လႆႈမႃး 4 ၸႃႇၵႂႃႇၸူိဝ်းၼႆႉ  လွင်ႈလဵၵ်ႉၸင်ႇဢဝ်ပဵၼ်လွင်ႈ ယ်ႂႇၵႂႃႇပႅတ်ႈ။ ၵူၼ်းဢမ်ႇသိုဝ်ႈယူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၶႆႈပဵၼ် မၼ်းၶႆႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇေၵႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း ၊ သမ်ႉေမႃ လၢတ်ႈႁ်ႂႈပိူၼ်ႈယုမ်ႇငႆႈ ၊ ႁ်ႂႈပိူၼ်ႈမဝ်းၸွမ်းၵႂၢမ်းလၢတ်ႈၶဝ်။ ၸူိဝ်းပဵၼ်ၵူၼ်း ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၊ ဢမ်ႇ မီးတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသင်သမ်ႉ ေတပဵၼ်ၶိူင်ႈမိုဝ်းၶဝ်ၵႂႃႇပႅတ်ႈ ။ လိုၼ်းသုတ်းမႃး  ၵူၼ်းၶႆႈလဵၼ်ႈေၵႃႉၶဝ်ႄဢႇၵႂႃႇ ၊ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းေၵႃႈ ေတဢမ်ႇေပႃးမီးၽ်ႂၶႆႈၶဝ်ႈႁူမ်း ၸွမ်းမၼ်း ၵွပ်ႈပိူၼ်ႈၵူဝ်မၼ်း ၊ ၵွပ်ႈမၼ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ်သိုဝ်ႈယူဝ်းေတႃႇပိူၼ်ႈ။ ေပႃးေတႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ႁဝ်းေတလႆႈေမႃယူႇ ေမႃထိင်း ၵၢၼ်လွင်ႈတႃႇပိူၼ်ႈယုမ်ႇယမ်တူဝ်ၵဝ်ႇေသႇေသႇ ၊ လွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၼႆႉမၼ်းမိူၼ်မၢၼ်ႇၸမ်ႈဝႆႉ ၊ သင်ဝႃႈမၢၼ်ႇၸမ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းမီးႁွႆးဢၢၵ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ ၼႆၸုိင်ႈ ႁၼ်ႁ်ႂႈမၼ်း ၸဵၵ်ႈၸဵၵ်ႈလႅင်းလႅင်း လီေၵႃႈဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈႁွမ်းၵၼ်ေၵႃႈမိူၼ်ၼၼ်ယဝ်ႉ သင်ႁဝ်းမီးႁွႆးဢၢၵ်း ၵႂႃႇယဝ်ႉၼႆၸုိင်ႈ တႃႇပိူၼ်ႈေတမီး လွင်ႈယုမ်ႇယမ် တူဝ်ႁဝ်းေၵႃႈ ၶႆႈယၢပ်ႇမူိၼ်ၵၼ် ။ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ေၵႃႈ လီပဵၼ်ၵူၼ်းၸွမ်းလင်ပိူၼ်ႈေၵႃႈလီ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ေၵႃႈေတလႆႈမီး လွင်ႈသိုဝ်ႈယူဝ်း ေတလႆႈ မီးၵၢၼ်ၸဵၼ်ႇလႅင်းေတႃႇ လုၵ်ႈၼွင်ႉႁဝ်း ၵူၼ်းၸွမ်းႁဝ်း ေပႃးဢမ်ႇၼၼ် ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈေတဢမ်ႇၶႆႈယူႇ ၸွမ်းႁဝ်း ဢမ်ႇၶႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းႁဝ်း ၊ ဢၼ်လွင်ႈယ်ႂႇ တႆးႁဝ်းၵႆႉ ၵွႆၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈငိုၼ်း လွင်ႈတွင်း လၢႆလၢႆ ၵွပ်ႈၼႆ ႁ်ႂႈမီးၵၢၼ်သိုဝ်ႈယူဝ်းေတႃႇၵၼ်။


5.  လွင်ႈေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း
                 ၵိူတ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမႃး ႁၼ်လိူၼ် ႁၼ်လၢဝ်ယဝ်ႉၼႆၸုိင်ႈ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈေတမီး ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၽ်ႂမၼ်းယူႇ ၵူၼ်းဢမ်ႇမီးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း မူိၼ်ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ မိူၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမီး ႁိူၼ်းမီးေယး ေၵႃႈဝႃႈလႆႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ေၵႃႈၶႆႈယဝ်ႉ လိူၵ်ႈဢဝ်ဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ပႃး ၸ်ႂ လိူၵ်ႈဢဝ် ဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႆႈႁဵတ်း ၶႆႈပဵၼ်  ႁ်ႂႈမၼ်းထုိင်တီႈ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၊ ေပႃးေတႁဵတ်းၵၢၼ် မုၵ်ႉၸုမ်း ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ် ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၸူိဝ်းၼႆႉ ယႃႇ ေပလိုမ်း ဝႃႈေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်းၶႆႈႁဵတ်းသင် ၶႆႈပဵၼ်သင် ႁႂ်ႈမၼ်း ထုိင်တီႈလ်ႂ ၊ ေပႃးမီးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ေၵႃႈေတလႆႈမီး ၵၢၼ်ႄတႇ ေပႃးႄတႇႁဵတ်းၵႂႃႇေၵႃႈ ေတလႆႈ ႁဵတ်းႁ်ႂႈမၼ်းထုိင်တီႈ ၊ ၼူိဝ်ၵမ်ၾႃႇ လူင်ၼႆႉ ၸူိဝ်းၵူၼ်းဢၼ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ဢွင်ႇမႅၼ်ႈမိူၼ် ၽူႈႁဵတ်း ဢွၵ်ႇ ေဢးပႅတ်း ( သတီႇဝီႇၸူၵ်ႉ ) Apple ( Steve Job ) ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ  မီးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းမႃးၸဵမ် မိူဝ်ႈလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉ ၊ မီးၸ်ႂၶႆႈႁဵတ်း ၶႆႈပဵၼ် ႄလႈ ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ တူဝ်တၢႆေၵႃႈ ၸုိဝ်ႈဢမ်ႇတၢႆ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၽူႈ လႆႈၽ်ႂလႆႈ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈလ်ႂေၵႃႈၶႆႈယဝ်ႉ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈယ်ႂႇ ယဝ်ႉေပႃးဢမ်ႇမီး ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၼႆႉ မီးတူဝ်ေၵႃႈ မူိၼ်ဢမ်ႇမီးၸ်ႂ။ တႃႇေတထုိင်ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၼႆႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ေတလႆႈယုမ်ႇယၢမ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ၊ ေတလႆႈမီးလွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈ ေတလႆႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ေတလႆႈ ဝူၼ်ႉႁၼ်ထုိင်ၶၢဝ်းၼႃႈ မူိဝ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းပႆႇလႆႈ မူိဝ်ႈၽုၵ်ႈ ၵဝ်ေတႁဵတ်း ႁ်ႂႈမၼ်းပဵၼ် လူဝ် ၵိူတ်ႇၽၢၵ်ႇဝႆႉ ၼ်ႂးၸ်ႂယူႇေသႇသႇ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဝၼ်းၼုိင်ႈ တုိၼ်းေတထုိင်တီႈေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းယူႇ။
    
              
              ေၶႃႈတၢင်းႁၼ်ထုိင်ၶႃႈ ဢၼ်ၶႃႈလႆႈႁူပ်ႉ လႆႈထူပ်းမႃး ဢၼ်ႁဝ်း ( တႆး ) ၵၢၼ်ငၢၼ်းတႆး ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈေတပႃးၸူိဝ်းၼႆႉ ( 5 ) ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆႉပႃးယူႇ ။ မၢင်ၽၢဝ်ႇ ေတဢမ်ႇၵႃး ၼ်ႂး ( 5 ) ႁူဝ်ေၶႃႈၼႆေၵႃႈပႃး။ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶႃႈႁဝ်းၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ႄတႉၶႆႈႁ်ႂႈတႆးႁဝ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမ်ႂႇ သုင် ၊ ၶႆႈႁ်ႂႈတႆးႁဝ်း ၶိုၵ်းၵၢပ်ႈ မူိၼ်မူိင်းပိူၼ်ႈ ၊ ၶႆႈႁ်ႂႈတႆးႁဝ်း မီးတၢင်းႁူႉ ႄလႈ ေမႃႁၵ်ႉၵၼ်။ သင်ၶႃႈ ႁဝ်းလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈၽိတ်းၵႂႃႇၼႆၸုိင်ႈ ပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ် ၶႃႈႁဝ်းယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ေသၵမ်းၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


သႅင်သုိၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵွပ်ႈသင် ပၢႆးပၺႃႇၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းတူၵ်းတႅမ်ႇ              ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼိူဝ်ၵမ်ၾႃႇ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် သူၼ်ၸ်ႂၶဝ်ႈၸ်ႂ ၵၢၼ်လိၵ်ႈၵၢၼ်လၢႆး ပၢႆးပၺ်ႇ ၺႃႇ ေတႉေတႉဝႃႈဝႃႈ ၊ ၽူႈယ်ႂႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် တႆးႁဝ်းၶဝ်ေၵႃႈ ၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈလွင်ႈ တၢင်း ႁူႉတၢင်းႁၼ် ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ယူႇေသႇေသႇ။ ႁဵတ်းသင် ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႆးႁဝ်း လႆးတူၵ်း တႅမ်ႇ ? ၊ ၵွပ်ႈသင်ႄလႈ တႆးႁဝ်းဢမ်ႇမီးႁဵၼ်းႁူႉသုင်သင် ?  ေပႃးမႃးထတ်းတူၺ်း ငဝ်းလၢႆး မူိဝ်ႈပၢၼ် ၵူးပွၵ်ႈ ႄလႈ မူိဝ်းလဵဝ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈ ၵႂႃႇၵၼ်ႄတႉႄတႉ ၊ ပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ ၵူၼ်းတႆး ဢၼ်မီးတၢင်းႁူႉ ဢၼ် မီး ၸၼ်ႉႁဵၼ်းသုင် ႄလႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼမ်ေၵႃႈေတဢမ်ႇေပႃးမီးၼမ်  လိူဝ်ေသ ၸူိဝ်းဢၼ်ပဵၼ် ပီႈ ၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၸဝ်ႈၾႃႉ ၸဝ်ႈၶုၼ်။

      ပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ ၽ်ႂပဵၼ်ၶုၼ် ? ၽ်ႂပဵၼ်ၶိူဝ်းၸဝ်ႈၾႃႉ ေၵႃႈလႆႈၶိုၼ်းႁဵၼ်းလီ လႆႈမီးတုိဝ်ႉတၢင်းလီလိူဝ် ေသၵူၼ်းမူိင်းႄလႈ ၵူၼ်းမီး။ တႆးၽၢတ်ႇၵွတ်း တူၵ်းၵိၼ်း ဢမ်ႇမီးႁဵၼ်းႁူႉ သုင်မႃးၼႆႉ ပဵၼ်ႄတႇမႃး ၸဵမ်ပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉ တႆးႁဝ်းၼၼ်ႉယူႇ။ ႁဵတ်းသင် ႄလႈ ၵူၼ်းမူိင်းဢမ်ႇမီး သုင်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ? ဢမ်ႇမီးသုင်လဵပ်းႁဵၼ်းလႃႇ ? ေပႃးမႃးထတ်းတူၺ်းႄတႉႄတႉ ၵူဝ်ၵူၼ်းမူိင်းမီးတၢင်း ႁူႉၼမ်ေသၶဝ် ႄလႈ ၵူဝ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶဝ်ၶိုၼ်း ၊ ေပႃးဝႃႈေတႉမၼ်း ၵူၼ်းမူိင်းမီးတၢင်းႁူႉ ၶႃႈႁိုဝ်ၶုၼ် လႆႈယူႇသႃႇ ၶႃၼၼ်ႉ ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းေၵႃႈေတၶိုၼ်းယ်ႂႇ  ၵူၼ်းမူိင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ေၵႃႈ ေတမီးၼမ်ႉၸ်ႂ ၸၼ်ႉသုင် ၊ ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ႁဝ်းေၵႃႈေတၶိုၵ်ႉေသမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ။

                           ဝၢၼ်ႈမူိင်း ႁဝ်းတူၵ်းတဵမ်ႇ တူၵ်းၵိၼ်းၽၢတ်ႇ ယူႇဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ၵွပ်ႈတႆးႁဝ်းဢမ်ႇမီး ၼမ်ႉၵတ်ႉ ဢမ်ႇမီးပၺ်ႇၺႃႇ ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မူိင်းလ်ႂ တီႈလ်ႂေၵႃႈလီ ပိူၼ်ႈဢဝ်လွင်ႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ေသလၢတ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်း ၊ ေပႃးတူၺ်းၵူၼ်းမူိင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈလူး ၊ ၸူိဝ်းမီးႁဵၼ်းႁူႉ ၸၼ်ႉသုင်ၶဝ်သမ်ႉ ဢမ်ႇသုၼ်ၸ်ႂ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမူိင်း ႁဝ်းမီးတၢင်းႁူႉ တၢင်းေမႃယဝ်ႉ ပၢႆၵႂႃႇယူႇၼွၵ်ႈမူိင်းပိူၼ်ႈပႅတ်ႈႁဝ်း။
              ၸူိဝ်းႁဵၼ်းႁူႉၼ်ႂးမူိင်း ၼႂ်းမူိင်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉ ၵၢၼ်ၶိူဝ်းပိုၼ်းႁူႉတူဝ်ၵဝ်ႇသမ်ႉေဢႇ ၊ ၼႆႉေၵႃႈပဵၼ်လၢႆးၽႅင်ၵၢၼ် သုိၵ်းမၢၼ်ႈဢမ်ႇၼၼ် လူင်ပွင်ၸုိင်ႈမၢၼ်ႈ ။ မူိဝ်ႈပၢၼ်ၸဝ်ႈၾႃႉ ႁဝ်း ၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းလိၵ်ႈသင် ဢမ်ႇမီးပၺ်ႇၺႃႇ တၢင်းႁူႉသင် သင်ၶႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၶႆႈႁူႉလိၵ်ႈႁူႉလၢႆးေၵႃႈ လိူဝ်ေသၵႂႃႇႁဵၼ်းဢဝ်တီႈ ၵွျင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ။ 
                 ဝၢႆးၸဝ်ႈၾႃႉတႆး ႁဝ်းဝၢင်းပၼ် ဢၢပ်းၼၢတ်ႈ တီႈေပႃႈ ႄမႈၵူၼ်းမူိင်းႁဝ်း  မူိဝ်ႈၼ်ႂးပီ 1959  ၼၼ်ႉ တႆးႁဝ်းမီးသုၼ်သွၼ်လိၵ်ႈယဝ်ႉႁႃး ??? ဢမ်ႇပႆႇမီး ၊ ဝၢႆး မႃး ၸင်ႇမီးမႃးဝႃႈ ႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸုိင်ႈ မူိင်းႁူမ်ႈတုမ်။ ၵမ်ႉၼႆႉ မႃးသွၼ်လိၵ်ႈ သွၼ်လၢႆး လႆႈၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်းမႃးယဝ်ႉ သမ်ႉလႆႈႁဵၼ်းႁူႉသင်လႃႇ ??? ၵုမ်ႇလႆႈႁဵၼ်းႁူႉ လွင်ႈၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ လွင်ႈၶိူဝ်းၶုၼ်မၢၼ်ႈ ၶဝ်ၵူၺ်း ၊ ဝၢႆးလင် 1962 မႃးသုိၵ်းမၢၼ်ႈ ႄၼဝူၼ်း သိမ်းဢဝ်ဢၢပ်းၼၢတ်ႈ မႃးပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တႆးႁဝ်း ၼုိင်ႈၶဵၼ်းႁႆႉ ၊  ၼ်ႂးၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ေၵႃႈ ဢဝ်တူၵ်းၵႂႃႇႁႅင်းေတႉေတႉ တႃႇေတလီၶိုၼ်ႈမႃးသမ်ႉ ဢမ်ႇမီး ဢဝ်ၸ်ႂႉၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း


                  ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ေပႃးလၢတ်ႈၶိူဝ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႆေတႉႁဝ်းတုိၵ်ႉေတလႆႈႄတႇ ၵ ၶ င ယူႇ ေပႃးတူၺ်းၼ်ႂးၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် မူိင်းမၢၼ်ႈ ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ တႆးႁဝ်းၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၶႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းတႃ မွတ်ႇၵႂႃႇၵမ်ႉၼမ် ၵွပ်ႈသင်လႃႇ ? ၵွပ်ႈတႆးႁဝ်းဢၼ်ႇယူႇ ႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈ ၼၼ်ႉႁူႉပိုၼ်းမၢၼ်ႈ ၊ ႁူႉ လိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပိူၼ်ႈဢဝ် လွင်ႈမၢၼ်ႈ ၶိူဝ်းမၢၼ်း မႃးသႂၢင်း သ်ႂၵမ်ႉပႃၼမ်ႄလႈ ပိုၼ်းတႆးပဵၼ်သင် လုၵ်ႉ တီႈလ်ႂမႃး မူိင်းတႆးပဵၼ်မူိင်းသင် ၶိူဝ်းသင် ႁဝ်းလႆႈၺႃးပိူၼ်းႁဵတ်းသင်ေတႃႇႁဝ်းသင်လၢႆလၢႆ။ ဢမ်ႇႁူႉ ဢမ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း ပိုၼ်းတႆးပဵၼ်သင်ၼႆေၵႃႈဢမ်ႇႁူႉ  ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ငူိဝ်ႈၵွပ်ႈပိုၼ်း  ၵူၼ်းႁူႉ ႁူႉၵွပ်ႈႁဵၼ်း ၵူၺ်းတႆးႁဝ်းေတႉ ဢမ်ႇႁၼ်လဵတ်းမႃး ႁၼ်ဢဝ်ငိူဝ်ႈၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း။

            တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ တၢင်းၶႆႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇေၵႃႈ

 ဢမ်ႇမီး ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇမႃး ၼူိဝ်လင်ၵႂၢႆး မူိၼ်ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ ႄလႈ ေတလႆႈေၼးၽဝ တူဝ်ၵဝ်ႇၵူၺ်းယဝ်ႉႁိုဝ် ? ၊ ဝၢၼ်ႈၼုိင်ႈဝၢၼ်ႈ ဢူိင်ႇၼုိင်ႈဢိူင်ႇ ပွၵ်ႉၼုိင်ႈပွၵ်ႉ ႁ်ႂႈမီးႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ ၊ ေပႃးပဵၼ်ၼၼ်ေတႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဝ်းေတေမႃပွင်ႇၸ်ႂမႃး ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႄလႈ လွင်ႈလိၵ်ႈလၢႆး။ 
            ေပႃးမႃးတူၺ်း ၵၢၼ်မူိင်းေၵႃႈ ဢမ်ႇၵႂႃႇ တၢင်းၼႃႈ လႆႈလီၼႆႉ ၵွပ်ႈၵူၼ်းတႆးႁဝ်းဢၼ် ပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ မၼ်း တုိၵ်ႉေဢႇၼႃႈ ႄလႈ ပႆႇၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ လႆႈလီ။ တႃႇဝၢၼ်ႈမူိင်း ႁဝ်းေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ လူဝ်ႇ ေမႃဢွၼ်ၵၼ် ပူင်းပွင် ၽဝ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းၼမ်ၼမ်ယူႇ ၊ သင်ႁဝ်းေတသိုပ်ႇယူႇၵႂႃႇၸူိင်ႉၼႆတိၵ်း တိၵ်း ႁဝ်းေတတူၵ်းလိုၼ်းပိူၼ်ႈထႅင်ႈ။
          ၵူၼ်းၼ်ႂးမူိင်းတႆးႁဝ်း ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ဢမ်ႇေပႃးၶဝ်ႈၸ်ႂ လွင်ႈလိၵ်ႈ လွင်ႈလၢႆးသင် ၊ ႁူႉၶႆႈၵိၼ် ေၵျႃႇ ၶႆႈေလႇ ၶႆႈမဝ်း ၶႆႈသိူဝ်းၵူၺ်း ၶႆႈဢဝ် လွင်ႈတၢင်းသႃႇ သ်ႂၸ်ႂၵူၺ်း ၊ ဢမ်ႇၶႆႈယၢပ်ႇ ဢမ်ႇၶႆႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇၶႆႈႁႃႁဵၼ်းႁူႉ။ သင်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉၸွမ် မူိင်းမၢၼ်ႈမႃးယဝ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇႁူႉပိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ၼုိင်ႈၶဵၼ်းဢဝ် ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းႁူႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ၊ ႁဵၼ်းမူိင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ မူိၼ်ၵူၼ်းႁဵၼ်း လၢႆးတႃမွတ်ႇ ဢမ်ႇမီးတီႈ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းသင် ၊ ယဝ်ႉႁဵၼ်းမႃးယဝ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇႁၼ်မီးၼမ်ႉၵတ်ႉသင်။
                     ပိုၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇေၵႃႈ ဢမ်ႇႁူႉ ၵုမ်လႆႈသွၼ်လွင်ႈ ၶိင်းဢွင်ႇသၢၼ်း တိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း ၊ ၼ်ႂးမူိင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ  တုိၵ်းဢဝ်လွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း ၼ်ႂးမိုဝ်း ဢင်းၵိတ်ႉ ၼႆႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ပဵၼ်မၢၼ်ႈ ဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၺ်း မၼ်းေၵႃႈ ပႃးတႆး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆးႁဝ်းယူႇ ၊ ၵွပ်ႈၼႆ ၽိူဝ်ေသဝႃႈငိူဝ်ႈ သမ်ႉၼုိင်ႈၶဵၼ်း ငိူဝ်ႈထႅင်ႈ ၵႂႃႇ


သႅင်သုိၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy
Share:

ႄၼးတူဝ်း NATO ပဵၼ်ၸုမ်းသင် ?                   ႄၼးတူဝ်း ( NATO ) ၼႆႉ 28 ၸုိင်ႈမူိင်းႁူမ်ႈၵၼ်ေၵႃႇတင်ႈမႃးမိူဝ်ႈပီ 1949 ၸုိင်ႈမူိင်းဢၼ်ႁူမ်ႈေၵႃႇတင်ႈ မူိဝ်ႈၼၼ်ႉမီး ဢင်းၵိတ်း ဢေမႇရိၵၼ်ႇ ၾရင်သဵတ်ႇ ၶႅၼ်းၼႃးတႃး ပႅဝ်ႇၵျီႇယမ်ႇ တႅၼ်းမၢၵ်ႇ ဢႆးလႅၼ်း ဢီႇတႃႇလီႇ လၵ်းၸႅမ်းပိူၵ်ႇ ေၼးတိူဝ်းလႅၼ်း ေၼႃးေဝး ႄလႈ ေပႃႇတူႇၵူဝ်ႇ ၼွၵ်ႈေသၼၼ်ႉၶဝ်ႈမႃးဝၢႆးလင်ၵူၺ်း။

The North Atlantic Treaty Organization ၼႆႉပဵၼ်ၸုိဝ်ႈတဵမ် ၶွင်ေၼးတူဝ်း မီးတီႈပွင်ႇဝႃႈၸုမ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ ဢႅတ်ႉလႅၼ်းတိၵ်ႉ ပွတ်းႁွင်ႇ”  ၸုမ်းၼႆႉေၵႃႈပဵၼ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸုိင်ႈ ( ၵျီႇဢူဝ်ႇ ) ၼင်ႇၵဝ်ႇ။ တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းၶွင် ေၼးတူဝ်း ( NATO ) ၼႆႉ တႃႇႁူမ်ႈၵၼ် ၵႅတ်ႇေၶ ပ်ႂႉပႃးလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈ ႄလႈ လွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈၸုိင်ႈမူိင်း ၸူိဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈၸုမ်း ေတဢဝ်လၢႆးၵၢၼ်မူိင်း ၵၢၼ်သုိၵ်း ၼင်ႇၵၼ်ေသ ႄၵႈၶႆတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၼ်ႂးၸုမ်းၵႂႃႇဝႃႈၼႆဝႃႇ           ထႅင်ႈလွင်ႈၼုိင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ေပႃးေတၸၢင်ႈၶဵင်ႇတဝ်ႉ ႁႅင်းသုိၵ်းၵၼ် တင်းၸုိင်ႈမူိင်းႁူမ်ႈတုမ် သူဝ်ႇပီႇယႅတ်ႉ ဢၼ်ၸ်ႂႉပိူင်သူဝ်ႇသျိူဝ်ႇလိတ်ႉ ( Union Of The Soviet Socialist Republics: USSR ) ၽွင်းငမ်း ဝၢႆးသုိၵ်းလုမ်ႈၾႃႉပွၵ်ႈထိ 2 ႄလႈ ပဵၼ်ၽွင်းဢၼ်ဢဝ်လၢႆးသုိၵ်းယဵၼ် ( The Cold War ) ႁၢင်ႈသုိၵ်းေတႃႇၵၼ် မူိဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉေၵႃႈပႃးၼႆယဝ်ႉ။

ပွင်ႇဝႃႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ တၢင်းၵၢၼ်မူိင်းေၵႃႈလီ တၢင်းၵၢၼ်သုိၵ်းေၵႃႈလီ ၼင်ႇႁိုဝ်ေပႃးဢမ်ႇပဵၼ်မႃး ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်ပဵၼ်မႃးၼၼ်ႉႁ်ႂႈၶိုၼ်းလီၵၼ်ၼၼ်ႉ ေတၶတ်းၸ်ႂဢဝ်ၵၢၼ်မူိင်းၼမ်းၼႃႈေသ ဢုပ်ႇၵုမ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ   သင်ဝႃႈ ဢဝ်ၵၢၼ်မူိင်းႄၵႈၶႆဢမ်ႇလႆႈယဝ်ႉၼႆ ေတၸ်ႂႉလၢႆးသုိၵ်းႄၵႈၶႆၼႆ။ ယွၼ်ႉၼၼ် တၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းၶွင်ၸုမ်းေၼးတူဝ်းၼႆႉ တႅၵ်ႇလႅင်းတႅတ်ႈေတႃးလီဝႆႉၼင်ႇၵဝ်ႇ။                                     လုၵ်ႈၸုမ်း ေၼးတူဝ်း ( 28 ) ၸုိင်ႈမူိင်း


       1. Albania ( 2009 )  ဢႅဝ်ႇပႃးၼီးယႃး
 1. Belgium ( 1949 )  ပႅဝ်ႇၵျီႇယမ်ႇ
 2. Bulgaria ( 2004 )  ပူႇေၵးရီးယႃး
 3. Canada ( 1949 )  ၶႅၼ်းၼႃးတႃး
 4. Croatia ( 2009 ) ၶရူဝ်ႇေဢးသျႃး
 5. Czech Republic ( 1999 )  ၸႅၵ်ႉရီႇၽပ်းပလိၵ်ႉ
 6. Denmark ( 1949 ) တႅၼ်းမၢၵ်ႉ
 7. Estonia ( 2004 ) ဢႅတ်ႇၸတူဝ်းၼီးယႃး
 8. France ( 1949 ) ၾရင်ႇသဵတ်ႇ
 9. Germany  ( 1955 ) ၵျိူဝ်ႇမႅၼ်ႇၼီႇ
 10. Greece ( 1952 ) ၵရိၵ်ႉ
 11. Hungary ( 1999 )  ႁၼ်ႇေၵႇရီႇ
 12. Iceland ( 1949 ) ဢႆးလႅၼ်း
 13. Italy ( 1949 ) ဢီႇတႃႇလီႇ
 14. Latvia ( 2004 ) လတ်ႉဝီးယႃး
 15. Lithuania ( 2004 ) လႅတ်ႇတူးၼီးယႃး 
 16. Luxembourg ( 1949 ) လၵ်းၸႅမ်းပိူၵ်ႇ
 17. Netherlands ( 1949 ) ꨓးတိူဝ္းလꨰꨓ္း
 18. Norway  ( 1949 ) ꨓꨣးေဝး 
 19. Poland ( 1999 ) ပူဝ်းလႅၼ်း
 20. Portugal ( 1949 ) ေပႃႇတူႇၵူဝ်ႇ
 21. Romania ( 2004 ) ရူဝ်ႇမႅၼ်းၼီးယႃး
 22. Slovakia  ( 2004 ) သလူဝ်ႇဝၵ်းၵီးယႃး
 23. Slovenia ( 2004 ) သလူဝ်ႇေဝးၼီးယႃး
 24. Spain ( 1982 ) သပဵၼ်ႇ
 25. Turkey ( 1952 ) ထိူၵ်ႇၶီႇ ( တူႇရၵီႇ )
 26. The United Kingdom ( 1949 ) ဢင်းၵိတ်း 
 27. The United State ( 1949 ) ဢေမႇရိၵၼ်ႇ


ေၶႃႈမုၼ်း >>> ယိူင်းထုိင်ၾႃႉ
သႅင်သုိၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy

Share:

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်    မူိဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 20.05.2018 လႆႈမီး ပၢင် ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉသုင် ႄလႈ လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းဢၼ်ေတၶိုၼ်ႈ ၸၼ်ႉသုင်။ ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ
1. ၶူးမူၺ်ၶိူဝ်း   2.  ၶူးဢွင်ႇၶမ်း  3. ၶူးၸၢႆးၾူႈ 4.  ၶူးလၢဝ်သႅင်  ႄလႈ  5.  ၶူးၸၢႆးသႅင်သုိၵ်း။
ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် လွင်ႈၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ၼုိင်ႈပီၼႆႉ ၼမ်ႉတွၼ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ( လုၵ်ႈႁဵၼ်း ) ၊ၼမ်ႉ ၵတ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇ တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ သမ်ႉ လႆႈသင်မႃးၶႃႈႁိုဝ် ?  တူဝ်ၵဝ်ႇ သမ်ႉၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ မႃးသင်လၢႆလၢႆ ? ၸႅၵ်ႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ပဵၼ်ၸုမ်း ေသၸ်ႂႉၶဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ ဢွၵ်ႇမႃး။ လႆႈဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁဝ်းမီး ၸ်ႂႁၢတ်းႁၢၼ်မႃးႄတႉႄတႉ။

     တႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ ၵၢၼ်လိၵ်ႈ ၵၢၼ်လၢႆး ႁဝ်းေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၼႆႉ ၸုမ်းၶူး ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ေတ လႆႈၶဝ်ႈႁႃၵၼ်ယူႇေသႇေသႇ။ သွၼ်လိၵ်ႈ သွၼ်လၢႆးပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ တႃႇေတ ေၵႃႇ သၢင်ႈဝၢၼ်ႈမူိင်းမူိဝ်းၼႃႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ထၢင်ႇၽ်ႂေၵႃႈေတဢမ်ႇထိင်။

       ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ၼုိင်ႈပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ၸွင်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ  ဢမ်ႇမီး သင်ၶႆႈႁူႉ ထတ်းတူၺ်း ေၵႃႈလႆႈ ၊ ေပႃးႁဝ်းဢမ်ႇၶိုၼ်း ထတ်းတူၺ်းၶိုၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁဝ်းၼႆၸုိင်ႈ ၸွင်ႇၶဝ် မီးလွင်ႈတူိင်း တွၼ်းမႃးႁႃး ဢမ်ႇမီးၼၼ်ႉ ႁဝ်းေတႁဵတ်းႁိုဝ်ႁူႉလႆႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ ေတလႆႈႁဵတ်းပႃးလၢႆတၢင်ႇႄၼႈ ( Presentation )  ယူႇ။

             ၵၢၼ်သွၼ်ႁဵၼ်းေၵႃႈမိူဝ်ႈၵၼ် ေပႃးၶူးမၼ်း ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉသင်ေၵႃႈ သင်ေၵႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ေၵႃႈတိုၼ်းမိူၼ် ၶူးမၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ၊ ၶူးမၼ်းၶတ်းၸ်ႂၶႃႈႁိုဝ် ? မီး ၼမ်ႉၵတ်ႉၶႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ေတလႆႈထတ်းတူၺ်းတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူၺ်းေၵႃႈ ႁူႉလီၼႃႈယဝ်ႉ။
              
           ၵွပ်ႈၼႆ တႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်းေတမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ ၼၼ်ႉေၵႃႈ ၶူးမၼ်းေၵႃႈလူဝ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉမူိၼ် ၵၼ်ယူႇ။


သႅင်သုိၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy )
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၸဝ်ႈယွတ်ႈသုိၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸႅတ်ႈ

     မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ။ မူိဝ်ႈလဵဝ် ၼႂ်းမူိင်းတႆး လူင်ၶႃႈ ႁဝ်းၼႆႉ  မီးတပ်ႉၸုမ်းသုိၵ်း ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ  ၼႆေၵႃႈ ၼမ်ႄတႉၼမ်ဝႃႈ။ ၸုမ်းမၢင် ၸိူဝ်းသမ်ႉ ႁဵတ်းၵိၼ် ၊ ၸုမ်းမၢင်ၸုမ်းသမ်ႉ ဢဝ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ေသတဵၵ်းၵိၼ်တီႈ ေပႃႈႄမႈ ၵူၼ်းမူိင်း ၊ ေပႃးမႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇတူၺ်းၼႆႉ ၸုမ်းယိပ်း ၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်းမူိင်းၸုိင်ႈတႆး ၼႆႉ ပႃးတၢင်း တပ်ႉၸုမ်းမၢၼ်ႈ ေတမီႈယူႇ  62 ၸုမ်း။  ႁဵတ်းသင်ႄလႈ ၸုမ်းသုိၵ်း ၊ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ေပႉၼမ်လႃႇ ၊ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၵၼ်လႆႈႁႃး???  ဢမ်ႇ ၼၼ် ဢမ်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸူိဝ်ႉၶိူဝ်းလႆႈေတႉႁႃး ???  ၶႃႈတူၺ်း ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၼႂ်း မူိင်းတႆးၼႆႉ  ၸုမ်းလႂ်ဢမ်ႇၸုမ်းလႂ်ေၵႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉ ၶိူဝ်း ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ဝႃႇ  ၊  ဢမ်ႇႁဵတ်းေတႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်း ယူႇလိူဝ်ဝႃႈ ႁဵတ်းဢမ်ႇႁူႉတီႈပွင်ႇတီႈႄပႇ ၼၼ်ႉၼမ်ၼႃႇ ႄလႈ တႃႇမူိင်းၸုိင်ႈတႆး ႁဝ်းေတၵွၼ်းေၶႃႈၼၼ်ႉ ဢဝ်ပဵၼ်ၵႂႃႇ ၶၢဝ်းႁိုင် � ။

         ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းမူိင်းၸုိင်ႈတႆးလူင် ႁဝ်းၼႆႉ တပ်ႉၸုမ်းသုိၵ်းတႆး ဢၼ်ႁႅင်းယႂ်ႇလူင် ေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ ေတမီႈယူႇ 3 ၸုမ်း  ။ ပႃႇတီႇ မႂ်ႇသုင်ၸုိင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ( SSPP / SSA ) ၸုမ်းၶူဝ်းၶဵဝ် ဢမ်ႇၼၼ် ၸုမ်းသုိၵ်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉ ၊ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸုိင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ( RCSS / SSA ) ၸုမ်းသုိ်းၶူဝ်းလၢႆး သုိၵ်းပွတ်းၸၢၼ်း ၼႆေၵႃႈႁွင်ႉ ၊ ႄလႈ တပ်ႉၸုမ်းသုိၵ်းဢူၺ်းလီ တီႇမူဝ်ႇၶရိတိၵ်ႉ  ၊ ပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်း ( NDAA - ESS ) ။ ၼႂ်းမူိင်းတႆးၼႆႉ  တပ်ႉၸုမ်းသုိၵ်းတႆးမီး 3 ၸုမ်း ႁႅင်းယႂ်ႇေသပိူၼ်ႈ ၊ ၵူၺ်းၼႃႇ ႁဵတ်းၽႂ်ႁဵတ်းမၼ်း တုိၵ်းၽႂ်တုိၵ်းမၼ်း ႄလႈ ဢဝ်မူိင်းတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇၵတ်း ယဵၼ်လႆႈေသပွၵ်ႈ။ ေပႃးမႃးတူၺ်း ၼႂ်းတပ်ႉၸုမ်းၸုိင်ႈတႆးႁဝ်း 3 ၸုမ်းၼႆႉ ဢၼ်ၶႃႈလႆႈၸႂ် ႄလႈ ေပႃႈႄမႈ ၵူၼ်းမူိင်းႁၼ်လီၸွမ်းၼမ်ၼၼ်ႉ ေတပဵၼ် ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸုိင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ( RCSS / SSA ) ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸုိင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ( RCSS / SSA ) ၼႆႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်မၼ်းပဵၼ် ၸွမ်သုိၵ်းလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသုိၵ်း ၊ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၵိူတ်ႇတီႈ မူိင်းတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ မူိင်းၼွင် ေၵးသီး ၼၼ်ႉဝႆႉယူႇ ၊ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵိုတ်း တုိၵ်းၵၼ်ၸွမ်းတၢင်း သုိၵ်းမၢၼ်ႈ မူိဝ်ႈပီ 2011 လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းပႃးၸွမ်းၼႂ်း NCA ( Nationwide Ceasefire Agreement ) မႃးေတႃႇထုိင်ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ 2018 ယူႇယဝ်ႉ။


   ဝၢႆးၵုိတ်းတုိၵ်းၵၼ် တၢင်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈယဝ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈၶတ်းၸႂ် ပူၵ်းပွင်တပ်ႉၸုမ်း တပ်ႉသုိၵ်း ၊ ငဝ်ႈၸုိင်ႈ ၊ ၽဵဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ်  ႄလႈ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ႁၢဝ်ႉ ႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းမႃးယူႇ ၊ ဝၢႆးၵုိတ်းတုိၵ်းၵၼ် တၢင်း ၸုမ်းသုိၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ယဝ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈၶတ်း ၸႂ်တႃႇေတႁႃတၢင်းဢွၵ်ႇလႆႈ ပၼ်ႁႃမူိင်းႁူမ်ႈ တုမ်ၼႆႉ ဢၼ်တုိၵ်းၵၼ်မႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 60 ပၢႆ ၼႆေသ ၵူႈမူိင်းမူိင်းေၵႃႈ ၸင်ႇၽိတ်ႈမွၵ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈႁႂ်ႈ ၵႂႃႇႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း တီႈၼွၵ်ႈမူိင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ လၢႆးေၵႃႇသၢင်ႈမူိင်းႁူမ်ႈတုမ် ၾႅတ်ႇတႄရႇ ( Federalism System ) ၊ ၵူႈမူိင်းမူိင်း ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမူိင်းၶဝ်ေၵႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ်လီၸွမ်း လၢႆးၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸုိင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ( RCSS / SSA )  ႁဵတ်းသၢင်ႈ မူိၼ်ၼင်ႇ ၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈ ယႃႈမဝ်းၵမ် ။ တွၼ်ႈတႃႇ ေပႃႈႄမႈ ၵူၼ်းမူိင်း ေတႁူႉၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸုိင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသုိၵ်းၸိုင်ႈတႆး ( RCSS / SSA ) ႁဵတ်းသင်ယူႇ ? ၊ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶႆႈႁဵတ်းသင် ? ၵိုတ်းတုိၵ်းၵၼ်တၢင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ တႃႇေတႁဵတ်းသင်? ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တူဝ်မၼ်းၸဝ်ႈ ေၵႃႉလူင်းမူိဝ်းၼႂ်းမူိင်းေသ ၵႂႃႇႁႃ သပ်းလႅင်း ႄၼ ေပႃႈႄမႈ ၵူၼ်းမူိင်းတႆး ႁဝ်းၵႂႃႇယူႇ ၵူႈတီႈ။  ၶၢဝ်းတၢင်း မူိဝ်းၼႂ်း မူိင်းတႆး မူိင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉဝူၼ်ႉဝႃႈ ၵူဝ်မၢၼ်ႈၶဝ် လဵင်ႉၸိူဝ်းပဵၼ်ယႃၵွင်ႉ ၊ ၵူဝ်မၢၼ်ႈၶဝ် ႁဵတ်းေတႃႇၵဝ် ၊ ၵူဝ်မၢၼ်ႈလႃႈလီႁဵတ်း ေသပွၵ်ႈ ။ ၶၢမ်ႇၸုၼ်ႉ ပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ် ေသၶဝ်ႈႁႃ ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမူိင်းယူႇၵူႈၶၢဝ်း။


                   ထုိင်မႃး ပွႆးဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ တီႈငဝ်ႈၸုိင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ေၵႃႈ ၊ ၽိတ်ႈမွၵ်ႇပႃး ေပႃႈ ႄမႈၵူၼ်းမူိင်း ၽူႈလဵၼ်ႈၵၢၼ်မူိင်း ၸုမ်းပႃႇတီႇ ႄလႈ ၸုမ်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူႈၶိူဝ်း ၶိူဝ်း ၵူႈတီႈတီႈ ၵူႈဝဵင်းဝဵင်းေသ မႃးႁဵတ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ၵူႈပီႊပီႊယူႇ ၊ ၼႆႉမၢႆထုိင်ဝႃႈ ၵၢၼ်လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ႄလႈ ၵၢၼ်ၼပ်ႉထုိင်ၵၼ် ( ထွမ်ႇသဵင်ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမူိင်း )
                 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၵိုတ်းတုိၵ်းၵၼ်မႃးတၢင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ  လႆႈဝႃႈမၼ်းၸဝ်ႈ ပူၵ်းပွင်လႆႈၵႂႃႇၼမ် ႄတႉႄတႉ 1 ) လႆႈၸုမ်ႈ  M.A ေၵႃႈပႃး တီႈငဝ်ႈၸုိင်ႈေၵႃႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃးၵူႈဝၼ်း ၊ ပၢၼ်သုိပ်ႇပၢၼ် ဢမ်ႇတွၼ်ႉယၢမ်ႈၼွၼ်းၾၼ်ေသပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႃႈတီႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ေတပူၵ်းပွင်လႆႈပႃး ႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ် ၊ တၢင်းႁဵတ်းတၢင်းသၢင်ႈေတႉ ဢမ်ႇဢဝ် သူပ်းေသလၢတ်ႈလၢႆလၢႆ ဢဝ်ၵၢၼ်ပဵၼ် ႁဵတ်းႄၼ လႆႈၵမ်းလဵဝ်။

                       ၵွပ်ႈၼႆ ၽူႈႁၵ်ႉၸၢတ်ႈႄတႉ ၊ ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈႄတႉ ၼႆႉၶႃႈ ႁၼ်ထုိင်ဝႃႈ မီးၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသုိၵ်းေၵႃႉလဵဝ် ဢမ်ႇၼၼ် မၼ်းၸဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ် ၽူႈႁၵ်ႉၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈၸႅတ်ႈ ၼုိင်ႈေၵႃႉ။  မူိၼ်ၼင်ႇ ၽူႈလိုဝ်းလင် ၸုိင်ႈသဵင်ယႂ်ႇ ေမႃတႅမ်ႈၵႂၢမ်း ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း ေၵႃႈယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းသၢႆတႃ မၼ်းၸၢႆး ( ၸၢႆးၶမ်းလဵၵ်း) ၼႆႉ ၸဝ်ႈ ယွတ်ႈသုိၵ်းၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းၶတ်းၸႂ် ၊ ပဵၼ်ၵူၼ်းႁၵ်ႉၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၼုိင်ႈေၵႃႉ လိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ။ မူိဝ်ႈပီႊ 1996 ၶုၼ်ႈသႃႇ ဝၢင်းၵွင်ႈေၵႃႈ  မၼ်းၸဝ်ႈဢမ်ႇယွမ်းဝၢင်း ၊ ဢမ်ႇတွၼ်ႉတူၺ်းႁၼ်ထုိင် ငိုၼ်းၶမ်း ႁိူၼ်းတႅၵ်ႈဢုတ်ႇ ေသပွၵ်ႈ ဢဝ်ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းပဵၼ်ယႂ်ႇ ဢဝ်ၵၢၼ် ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈပဵၼ်ယႂ်ႇ ေသေတႃႇသူႈမႃး ေတႃႇထုိင်ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ထုိင်တီႈမႃး ပူၵ်းပွင် ငဝ်ႈၸုိင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ေပႃးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။


ဝၼ်းလုၵ်ႉၽုိၼ်ႉ ၵႅတ်ႇႄၶ ဢဝ်ၶိုၼ်းမူိင်း လိူၼ်ႄမႇ 21

              ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တႆး ပၢၼ်သုိပ်ႇပၢၼ်ၼႆႉ  ၵူၼ်းမူိင်းတႆး ၊ ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဝ်းၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလီလီ ႄလႈ ဝႃႈၽႂ်ႁဵတ်းသင် ???  ၽႂ်ပဵၼ်ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ ႄလႈ မီးၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၶိူဝ်းႄတႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ  ေပႃႈႄမႈပီႈၼွင်ႉ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ဢွၼ်ၵၼ်ထတ်းသၢင်ႈ ဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းလႃႈ။


ဝၼ်းပွႆးၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸုိင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းဝၼ်းပွႆးၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸုိင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း


               တႃႇေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ႁဝ်းေတမီးတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼႆႉေၵႃႈမၼ်းၸဝ်ႈၶတ်းၸႂ်မႃးယူႇေသႇေသႇ  ၵွပ်ႈၼႆ ၵဝ်ၶႃႈေတႉ ႁၼ်ထုိင်ဝႃႈ ၸဝ်ႈယွတ်ႈသုိၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၽူႈႁၵ်ႉၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈၸႅတ်ႈႄတႉ ၼႆႉပဵၼ်မၼ်းၸဝ်ႈေၵႃႉလဵဝ်။ ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ သင်ဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈၽိတ်း ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၸူိဝ်းၼႆႉ ပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်ၶႃႈႁဝ်း ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ေသၵမ်းၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။
~  သႅင်သုိၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy ) 
~  ShanStateDefenceArmy

Share:

ၼုမ်ႇႁၢၼ် ၸုိင်ႈမူိင်း ပဵၼ်ဢီႈသင် ?
            ၼုမ်ႇႁၢၼ် ၸုိင်ႈမူိင်း ပဵၼ်သင် ???   ေပႃးမႃး တူၺ်းမူိင်းလႂ်ေၵႃႈလီ မၼ်းေၵႃႈ  မီး တပ်ႉၸုမ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်း။ ၼုမ်ႇႁၢၼ် ၸုိင်ႈမူိင်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈ လုၵ်ႈ
ႁဵၼ်း ၊ သုိၵ်းေၵႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ တႃႇေတဢွၵ်ႇ ၼႃႈသုိၵ်းေၵႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈမူိၼ်ၵၼ် ၊ သင်ပဵၼ်ၵူၼ်းမူိင်း ေပႃး ဢႃႇယု တဵမ် 18 မႃးေတ လႆႈ သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်း ေတလႆႈႁဵတ်းသုိၵ်း ႁၢပ်ႇထၢမ်း ၵၢၼ်ၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၽႂ်မၼ်းယူႇ ၊ မူိၼ်ၼင်ႇ မူိင်းဢေမႇရိၵၢၼ်ႇ ၊ မူိင်းၵူဝ်းရီးယႃး ၶဝ်ၸူိဝ်းၼႆႉ ပိူၼ်ႈေတတႅမ်ႈသႂ်ႇပႃး ၼႂ်းပၵ်းပူိင်ၸုိင်ႈ မူိင်းၶဝ်ၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈေပႃးထိုင် ဢႃႇယု 18 ေတလႆႈ ႁဵတ်းသုိၵ်း ၵူႈေၵႃႉ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 5 ပီ။ မူိဝ်ႈလဵဝ် ၼုမ်ႇႁၢၼ် ၸုိင်ႈမူိင်းႁဝ်းသမ်ႉ လုၵ်ႉမႃး တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ၼႂ်းၽႃႇသႃႇ ၵၢၼ်သွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းေၵႃႈ ၼုမ်ႇႁၢၼ် ၸုိင်ႈမူိင်းၼႆႉေၵႃႈ ၶဝ်ႈပႃးဝႆႉပႃးယူႇ ။ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈ ၸုိင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၼႆႉ ေတမီးပႃး ၽႃႇသႃႇ ၵၢၼ်သွၼ်သုိၵ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ် ၸုိင်ႈမူိင်း ႄလႈ ၸုမ်းတွႆႇတုိင်ႈ တူႇရိယႃႇ ယူႇ။


ၸုမ်းတူႇရိယ ႁူင်းႁဵၼ်းၸူိဝ်ႉၸၢတ်ႈ

            ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်း ၼႆႉပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း။ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်းပၼ်ၶဝ်ၼႆႉ သင်ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုိင်ႈေၵႃႉ ဢမ်ႇမျၢတ်ႈေၵႃႈယႃႇႁႂ်ႈသုမ်း ႁႂ်ႈေမႃၵၢၼ်သုိၵ်းဝႆႉၵူႈေၵႃႉ ၊ ေပႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း တူၺ်းလီလီၼႆၸုိင်ႈ ၵၢၼ်သွၼ်သုိၵ်းေၵႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ ပၢႆး ပၺ်ႇၺႃႇ ၼုိင်ႈဢၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်းၼႆႉ ေတႇဢဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉၵၢင်ၶိုၼ်ႈေတ လႆႈသွၼ်ၽုိၵ်းဢဝ်ၵူႈေၵႃႉ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ငဝ်ႈၸုိင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ႁဝ်းမီးပိူင်ၸိူင်ႉၼႆဝႆႉ ၊ ေတ လႆႈသွၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢဝ်ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ  သင်လဵပ်ႈႁဵၼ်းယဝ်ႉၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ  ယဝ်ႉ ၊ သင်ဢမ်ႇၶႆႈၶိုၼ်ႈ ႁဵၼ်း ၶႆႈဢွၵ်ႇၸွႆႈၵၢၼ် မုၵ်ႉၸုမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶႆႈဢွၵ်ႇႁဵတ်းသုိၵ်းၼႆေၵႃႈ ေဢႃႇတူဝ်ႇ ( Auto ) ၶဝ်ပဵၼ် ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ  ၼႆႉေတလႆႈ သွၼ်ဢဝ်ၸွမ်းလီလီ ေတဢမ်ႇလႆႈၶၢတ်ႇ ၊ သင်ၶၢတ်ႇမႃးေၵႃႈ ေတလႆႈၶိုၼ်း ေတႇၶိုၼ်ႈ။


  ၶူးသွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်း

      �  ၶူးသႅင်သုိၵ်း
     
      �  ၶူးသႅင်ႁၢၼ်

      �  ၶူးၼၢင်းတွႆ

      �  ၶူးၸုိၼ်ႈၶိူဝ်း                      ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်း ငဝ်ႈၸုိင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၼႆႉေတႇတင်ႈမႃး မူိဝ်ႈပီ 2014  မႃး
ၼုိင်ႈပီ ၼုိင်ႈပီ ေတမီႈယူႇ 389 ေၵႃႉ( ဢမ်ႇေသႇၶျႃႇ )  ၊ ၶူးသွၼ် ၵၢၼ်သုိၵ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်  ၸိုင်ႈမူိင်း ေတမီးယူႇ 6 ေၵႃႉ ၊ ၶၢဝ်းတၢင်း သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်း ၼုိင်ႈဝၼ်း 2 ၸူဝ်ႈမူင်း ၊ ဝၼ်းသဝ် ႄလႈ ဝၼ်းတိတ်ႉ ေတႉသွၼ်ဢဝ်တၢင်းဝၼ်း။ ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉႄတႉႄတႉ  ၊ ၽၢႆႇလိၵ်ႈေၵႃႈ လႆႈႁဵၼ်း ၽၢႆႇၵၢၼ်သုိၵ်းေၵႃႈ လႆႈႁဵၼ်းပႃး လႆႈဝႃႈ ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင် မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸုိင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသုိၵ်းၸုိင်ႈတႆး ( RCSS / SSA )  ဝူၼ်ႉႁၼ် ၶၢဝ်းၼႃႈႄတႉႄတႉ။


           ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေသတႃႉေၵႃႈ ေပႃးပဵၼ် ၵၢၼ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ မႃးၼႆ တႃႇ ေတႁႂ်ႈ ယိပ်းၵွင်ႈလႆႈေသ ယိုဝ်းလႆႈ တုိၵ်းလႆႈ ၵမ်းလဵဝ် ၼၼ်ႉေၵႃႈ ၶူးသွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ် ၸုိင်ႈမူိင်းၶဝ် သွၼ်ဝႆႉပၼ်ပႃး လၢႆးတုိၵ်းသုိၵ်း ပႃးၵမ်းလဵဝ်။ ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်းၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈၶဝ်ပဵၼ် ၽူႈဢွၼ် ႁူဝ်လီ ၊ ႁႂ်ႈပဵၼ်ၵူၼ်းၸွမ်းပူိင် ၊ သင်လႆႈဢွၵ်ႇ ႁဵတ်းၵၢၼ် တူဝ်ထူပ်း ႁႂ်ပဵၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းလီ ၼၼ်ႉေၵႃႈ လႆႈသွၼ်ပႃးပၼ် ၸွမ်းပၵ်းပိူင်လၵ်းမၢႆသုိၵ်း ႄလႈ ပၵ်းပူိင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်း ၸုိင်ႈတႆး ယူႇ။ ၼႂ်းၽႃႇသႃႇ သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်းၼႆႉ ဢဝ်ထွတ်ႈ
မျၢတ်ႈ 4 ယိူင်ႈ ႄလႈ လၵ်းၼမ်း 6 ေၶႃႈ ပဵၼ်ယႂ်ႇေသသွၼ် -  

�  ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  � ဝၢၼ်ႈမူိင်း �  ၽႃႇသႃႇ � သႃႇသၼႃႇ 
   
� လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ  � လွင်ႈလႅဝ်းသဝ်းေၶႃႈ  � တီႇမူဝ်ႇၶရီႇသီႇ 

� ပူၵ်းပွင်ၽဝ ၵူၼ်းမူိင်း  � သၢင်ၶတ်း ယႃႈမဝ်းၵမ် �  လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်

 

             ေပႃးယဝ်ႉၵႂႃႇ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ပီ  ၼႆၸုိင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမူိင်းၼႆႉ ၵၢၼ်သုိၵ်းေၵႃႈေမႃ လိၵ်ႈလၢႆး ေၵႃႈလႆႈၵႂႃႇ ႁင်းၽႂ်ႁင်းမၼ်းယူႇ။  သွၼ်လိၵ်ႈ သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်းဝၼ်း မူိဝ်ႈၼႆႉ တႃႇေတ ပူၵ်းပွင်ဝၢၼ်ႈမူိင်း ႄလႈ ၵႅတ်ႇႄၶပၼ်ၽဝ ၵူၼ်းမူိင်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ သွၼ်ယဝ်ႉ ေတပွႆႇယဝ်ႉလၢႆ။ လိၵ်ႈေၵႃႈေတလႆႈႁူႉေမႃပွင် ၊ ၵၢၼ်သုိၵ်း ၵၢၼ်သူိဝ် ပိုၼ်းတူဝ် ၵဝ်ႇ ေၵႃႈေတလႆႈႁူႉ ၊ တႃႇဝၢၼ်ႈမူိင်းႁဝ်းေတ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မူိဝ်းၼႃႈ ၼႆႉလိၵ်ႈလၢႆး ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ေၵႃႈလမ်ႇလွင်ႈႄတႉႄတႉ။


             
    သွၼ်ပၼ် ပႃးပၵ်းပိူင် UN - 

               ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသင် ေၵႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉၶႅၼ်းေသႁူႉ ၼႆေသ ႄလႈ လႆႈဢဝ် လွင်ႈပၵ်းပူိင် ၸၢတ်ႈၸုိင်ႈ လုမ်ႈၾႃႉ UN ၶဝ်ႈပႃးသွၼ်ၽွင်ႈယူႇ။ တႃႇေတ ႁႂ်ႈၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်း ေတပဵၼ်ေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်း ၶိုၵ်ႉၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉၶႅမ်ႉၼၼ်ႉ  ၽႂ်ေမႃသင် ၽႂ်ႁူႉသင်ေၵႃႈ ေတလႆႈ သွၼ်ပၼ် ။  ဝၢၼ်ႈမူိင်း မူိဝ်းၼႃႈ ေတပဵၼ်သင်မႃး ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ေၵႃႈ ၾၢင်ႁၢင်ႈ ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ႄၼလႆႈလီ ၼႃယဝ်ႉ။ တႃႇေတပဵၼ်မႃး ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်း ငဝ်ႈၸုိင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၼႆႉမၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇငႆႈႄတႉႄတႉ ၊ ေတလႆႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ေတလႆႈမီးၸႂ်ၶႆႈႁႃ လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၊  ေတလႆႈမီးၸႂ် ၶႆႈပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်လီ ၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉ ၊ ေတလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းလီ ၊ ေတလႆႈၶၢမ်ႇယၢပ်ႇ ၵူႈၸူိင်ႉၵူႈလွင်ႈ ေပႃး ဢမ်ႇၼၼ် ေတဢမ်ႇပဵၼ် ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်း မႃးလႆႈ။ လုၵ်ႈဢွၼ် မီးၼမ်ႉၵတ်ႉ မီးတၢင်းႁူႉ ေမႃၵၢၼ်သွၼ်ၵူႈလွင်ႈၼႆႉ ၵႂႃႇတၢင်းလႂ် ထုိင်တၢင်းလႂ် ေၵႃႈၶႆႈယဝ်ႉ  တႃႇေတေမႃမီးလွင်ႈယိူၼ်ႉၵၼ်ႈ ၼၼ်ႉေၵႃႈ လႆႈသွၼ်ပႃးၼႂ်း ၽႃႇသႃႇ ၵၢၼ်သွၼ်သုိၵ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမိူင်းၼႆႉမူိၼ်ၵၼ်။
�  ၶူးသႅင်သုိၵ်း 
      
      ( ၶူးသွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်း မူိဝ်ႈပီ 2015 - 2017 )

                 သင်သွၼ်ၵၢၼ်သုိၵ်း ယဝ်ႉၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်း ပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်း တႃႇမၼ်းေတႁဵတ်းမီးသင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ၊ ပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၼႂ်းတူဝ်မၼ်း ၊ ပႃးၶဝ်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼႂ်းဢွၵ်း မၼ်းမူိၼ် ၵၼ်ယူႇ။

ၶူးသႅင်သုိၵ်း 

     ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမူိင်း                      ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸုိင်ႈမိူင်းၼႆႉ  ပဵၼ်သင် ???  လုၵ်ႉတီႈလႂ်မႃး   ???   မီးတၢင်းႁူႉသင် ???  ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယမ် ဝႃႈၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၽူႈဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ႁဝ်းၶဝ် ေတပွင်ႇၸႂ်ယူႇ ၊  သင်ဝႃႈၶႃႈ ႁဝ်းတႅမ်ႈလိၵ်ႈၽိတ်း ၊ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ် သူၸဝ်ႈၵူႈေၵႃႉၼႆၸုိင်  ၶႅၼ်းေတႃႈ ပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်း ပၼ်ၶႃႈႁဝ်း ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ် ေသၵမ်းၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။~  သႅင်သုိၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy ) 
~  ShanStateDefenenceArmy

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts