ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ Internetသပ်းလႅင်းႄၼ လွင်ႈ Internet

        မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 25.11.2020 ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း လႆႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းေသ လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၵၢၼ်ႁူမ်ႈလူမ်ႈလွင်ႈ Internet ၵႂႃႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် မိူဝ်ႈၼၼ် ၼ်ႂးႁူဝ်ေၶႃႈ ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉႄလႈ ႁဵတ်းႄၼတူဝ်ထူပ်းပၼ်တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵမ်းလဵဝ်

 1. ၵၢၼ်ၸ်ႂႉတိုဝ်း Internet
 2. ၵၢၼ် Hack ၵၼ်
 3. လွင်ႈၽူင်း
 4. ၵၢၼ်ယိပ်း ၵုမ်းၵမ်ထိင်း ၽူင်းၵူၼ်းတၢင်ႇေၵႃႉ

သပ်းလႅင်းႄၼ လွင်ႈ Internet

             ၵၢပ်ႈပၢၼ်ေတႃႇလဵဝ်ၼႆႉ ငိုၼ်းၶမ်း ဢၼ်ၸပ်းတီႈတူဝ်ႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇလွင်ႈယ်ႂႇ ဢမ်ႇမီးၵႃႈၶၢၼ်တၼ် ဢၼ်မီးၼ်ႂးမိုဝ်းႁဝ်းၽူင်းႁဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼ်ႂးၽူင်းႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းမီး ဢၼ်ၵႃႈၶၢၼ်ႇယ်ႂႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ။ ယွၼ်ႉၼၼ် တႃႇပိူၼ်ႈေပႃးေတဢမ်ႇယိပ်းၵုမ်းထိင်းၽူင်းႁဝ်း တႃႇပိူၼ်ႈေပႃးေတဢမ်ႇၶဝ်ႈႁႃ ယႃႉၵဝ်းေၶႃႈမုၼ်းႁဝ်း ၼ်ႂးၽူင်းႁဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼၼ်ႉ လႆႈသပ်းလႅင်းလၢတ်ႈႄၼၵႂႃႇယူႇ။

            ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ် (IT) ၸိူဝ်းလူဝ်ႇႁူႉဝႆႉေၵႃႈလူဝ်ႇႁူႉ ၊ ၸိူဝ်းလူဝ်ႇၾၢင်ႉၵၼ်

ေၵႃႈလူဝ်ႇၾၢင်ႉဝႆႉ ၊ ယွၼ်ႉ (IT) Internet လႄႈ လႆႈၸိုဝ်ႈသဵင်ႈလူႉ ၊ လႆႈပဵၼ်လၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈေၵႃႈမီး တၢင်းၼမ် ၊ လႆႈတူၵ်းၼမ်ႉတႃယွၼ်ႉဝႃႈ ၊ လႆႈၸ်ႂ သုၵ်ႉထိုင်တီႈ ၶ်ႂႈၶႃတူဝ်တၢႆၵႂႃႇေၵႃႈမီး ယွၼ်ႉ Internet ႄလႈ ၼႃႈႁိူၼ်းတႃႇေယးလႆႈလူႉၵႂႃႇ ေၵႃႈလႆႈႁၼ်မီးတၢင်းၼမ် ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ပိူၼ်ႈၸၢင်ႇယႃႉ ၸၢင်ႇၵဝ်းႁဝ်း လႆႈ တႃႇပိူၼ်ႈေတဢမ်ႇၸၢင်ႇယႃႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႇၵဝ်း ႁဝ်းလႆႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇၾၢင်ႉၸိူင်ႉႁိုဝ် လူဝ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ လႆႈပၼ် တၢင်းႁူႉၵႂႃႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ယူႇ (ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေမႃၼႃ ၸွမ်းၼင်ႇႁူႉပွင်ၸ်ႂ ယၢမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမႃး ၶိုၼ်းမႃးၸႅၵ်ႈႄၽႄၼပၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်း)။


သပ်းလႅင်းႄၼ လွင်ႈ Internet

            ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်းပဵၼ်လႆႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းလႆႈႁူႉပွင်ၸ်ႂ လမ်းၶိုတ်းတၼ်းလႆႈ ပၢၼ်မၼ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းေသ ၸႅၵ်ႈႄၽႄၼပၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းဝႆႉၼမ်တိၵ်းတိၵ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇမႃးၼ်ႂးပီႊ 2000 ၶဝ်ၼႆႉ ပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်း ၵၢပ်ႈပၢၼ်လႅၵ်ႈလၢႆႈဝၢႆး သင်ၽ်ႂဢမ်ႇ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၸွမ်း ဢမ်ႇသွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ်ၸွမ်းမၼ်းတိုၼ်းေတဢမ်ႇလၢမ်းၶိုတ်းပိူၼ်ႈလႆႈလႃးလႃး ယွၼ်ႉ ၼၼ်ပီႊႁူႉၼိုင်ႈ ၼွင်ႉႁူႉသွင် တၢင်းႁူႉႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈၶိုၼ်းၸႅၵ်ႈႄၽႄၼပၼ်ၶိုၼ်း တွၼ်ႈတႃႇယႃႇ ႁ်ႂႈလုၵ်ႈလၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈ လႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် တွၼ်ႈၵူၼ်းၼမ်
 • ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင် တွၼ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇ

         မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 05.12.2020 ၶူးသွၼ် ၊ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၵဵမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ တၢင်းမူတ်း လႆႈဢွၼ် ၵၼ်ႁူမ်ႈတူဝ်ႁူမ်ႈၸ်ႂႁူမ်ႈႁႅင်းေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၸွမ်းၵၼ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃမႆႉႁူၵ်း တွၼ်ႈတႃႇ ေတမႃးႄႁႉ ၊ ၵၢင်ၽႃ ႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။ ၶူးသွၼ် (12)ေၵႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း (23)ေၵႃႉ ႁူမ်ႈ (35)ေၵႃႉ။

            ၸွမ်းၼင်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ပီႊႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ တႅမ်ႈၸၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း (1)ပီႊ ဢၼ်လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်း လူဝ်ႇႄမး လူဝ်ႇေၵႃႇသၢင်ႈ လူဝ်ႇၸတ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇၸွမ်း ၼင်ပိူင်ၵၢၼ်ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဝ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉယူႇ။ၽွင်းယၢမ်းလိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း


ၽွင်းယၢမ်းလိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း
ၽွင်းယၢမ်းလိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း


 • ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်
            ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈၶူး ဢွၼ်ၵၼ်ပူၵ်းပွင် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ႁဵတ်းၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ႄလႈ ဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းလူဝ်ႇသၢင်ႈၼၼ်ႉၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၽႅၼ် ၵၢၼ်ေၵႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၵဵမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူမ်ႈၵၼ်ၸၼ်တႅမ်ႈေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃး။ တီႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၼၼ်ႉ ၸႃႉႁူမ်ႈၶီလီႁူမ်ႈ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈေတလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သၢင်ႈ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ႁဵတ်းေၵႃႉလဵဝ် ဢဝ်လွင်ႈဢွင်ႇမႅၼ်ႈေၵႃႉလဵဝ် ေတလႆႈႁူမ်ႈၵၼ် ၊ ၼ်ႂးႄၵႈၵၢင်လုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈၶူး ၶူးႄလႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁ်ႂႈမီးလွင်ႈမိုၼ်ၵိူင်းၸမ်ၸ်ႂၵၼ်ႄလႈ ၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၼွၵ်ႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း။

            ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း ၼ်ႂးပီႊ 2020 - 2021 ၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈၶူး ၵူႈေၵႃႉႁ်ႂႈမီးတီႈမၢႆ တွင်းၵိုတ်းပိုၼ်းၵႂႃႇၵၼ်ၵူႈေၵႃႉၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်ႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၵူႈေၵႃႉေတလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉႁဵတ်းသၢင်ႈဝႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႇသမ်ႉေတ ပဵၼ်ပိုၼ်းလင်ႁဝ်း ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈႁူႉႁၼ်ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ ယူႇ။

            ၵူၼ်းၼုမ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ လူဝ်ႇမီးၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းၼမ်ၼမ် လူဝ်ႇဢွၼ်ႁဵတ်ႈသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၼမ်ၼမ် ေပႃးမီးပၼ်ႁႃမႃး ထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ် မႃးယႃႇေပႁ်ႂႈၶဝ်မီးၸ်ႂ ၶ်ႂႈယွမ်းၵၢၼ်ႉၵႂႃႇငၢႆႈငၢႆႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇၽိုၵ်းဝႆႉၸဵမ်မူိဝ်ႈလဵၵ်ႉ သႂၢင်းသ်ႂႇၵႂႃႇ ၼ်ႂးတူဝ်ၼ်ႂးၸ်ႂၶဝ်ၵမ်းလဵဝ်။ ၵၢၼ်ၵူဝ်တုၵ်ႉ ၵူဝ်ယၢပ်ႇ ၵူဝ်လႆႈႁိုဝ်ႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇပၼ် ၽွၼ်းလီၽ်ႂ သင်မၼ်းေတႁဵတ်းႁ်ႂႈႁဝ်းယဵၼ်းပဵၼ် ၶႃၸ်ႂႉပိူၼ်ႈတိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်း။


ၽွင်းေတႃႇမႆႉၶိုၼ်ႈမႃး


ၽွင်းေတႃႇမႆႉၶိုၼ်ႈမႃး


ၽွင်းေတႃႇမႆႉၶိုၼ်ႈမႃး


 • ၵၢၼ်ယၢပ်ႇ
            ၵၢၼ်ယၢပ်ႇဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈမိူဝ်းၼႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈၶ်ႂႈၶူဝ်ႄလႈ ပဵၼ်လွင်ႈႁႅင်းၸ်ႂႁဝ်း မိူဝ်းၼႃႈၵူၺ်း ယွၼ်ႉၼၼ် ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယႃႇေပၵူဝ်ယၢပ်ႇ ယႃႇေပၵူဝ်တုၵ်ႉၶ ၵၢၼ်ယၢပ်ႇ ၵၢၼ်တုၵ်ႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇယူႇၸွမ်းလႆႈ ၵူၼ်းၵႆႉႄလႈ ၽူႈဢမ်ႇယွမ်းၵၢၼ်ႉၶဝ်။ ႁိုဝ်ႉမိူဝ်ႈ ၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇေတသႃ ယူႇယဵၼ်သဝ်းလႆႈ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၵူၺ်း ၵၢၼ်ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၵၢၼ်ႁဝ်းႁႃး ၸိူဝ်းမႃးယူႇၸွမ်းၵၼ် ပေႃးႁဝ်းဢမ်ႇႁဵတ်းေပႃးႁဝ်းဢမ်ႇပူၵ်းပွင် ဢမ်ႇမီးၽ်ႂေတမႃးဢွၼ်ႁဝ်းႁဵတ်း ႁဝ်းသၢင်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းႁႃးတၢင်းမူတ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၶူးသွၼ်ႁဝ်းဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉေတလႆႈ ၽိုၵ်းယၢပ်ႇတုၵ်ႉၶၼမ်ၼမ် ေပႃးဢမ်ႇတုၵ်ႉၶ ဢမ်ႇယၢပ်ႇ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းမီးလႆႈ ဢမ်ႇပဵၼ်သေထးလႆႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယ်ႂႇလႆႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ယႃႇေပဢွၼ်ၵၼ်လူင် လိုမ်းေသၵမ်း။

 • ေၵႃႇသၢင်ႈႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူး
                    တီႈႁဝ်းၶႃႈလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃ မႆႉမႃးတႃႇေၵႃႇသၢင်ႈ ႁဵတ်းႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူးၼၼ်ႉ ၽူးၵွၼ်း ၊ ၵဵမ်ႈၽူႈၵွၼ်း ၊ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈေၵႃႉ ၼၼ်ႉလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ယူႇ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီး ႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူး ၶူးမၼ်းသင်သွၼ်လိၵ်ႈသွၼ်လၢႆးယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇေတလႆႈလိုဝ်ႈ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၶိုတ်းတၼ်းၸွမ်း ၶၢဝ်းယၢမ်းေသ ၼင်လႆႈလိုဝ်ႈသဝ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်လီလီၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးတီႈမၼ်း ႄလႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶူး ၸၢင်ႇဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈေၵႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူး ႄမးပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်းဢၼ်ၵဝ်ႇတီးၵဝ်ႇၼၼ်ႉၶိုၼ်းယူႇ။ သၢင်ႈဢဝ် သၽႃႇဝ ယူႇၸွမ်းသၽႃႇဝ လွင်ႈၵတ်ႉ ယဵၼ်ၼႆေသႄလႈ ၸၢင်ႇလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ဝူၼ်ႉဝႃႈ ဢဝ်မႆႉႁူၵ်းၼႆႉ မၼ်းႁဵတ်းေၵႃႈလီၼႆၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။


မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉေၵႃႇသၢင်ႈ


မိူဝ်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉေၵႃႇသၢင်ႈ

        ၶိုၼ်းႄမးေၵႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်း ၼ်ႂးဝၼ်းထီႉ 07.12.2020 ၵႂႃႇ။ ၽၢႆႇေၵႃႇသၢင်ႈႄလႈ ၵၢၼ် ပူၵ်းပွင် ၶူးလၢဝ်သႅင် ေၵႃႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း တၢင်းႁႅင်းၵူၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၽိုၵ်းသွၼ်ပၼ်ပႃး ၶဝ်လုၵ်ႈ ၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈႄလႈ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ပႃးၸွမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း။
           

ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸ်ႂထိုင်ၵူႈေၵႃႉ

        ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းေၵႃႉလဵဝ် ဢဝ်ဝၢၼ်ႈဢဝ်မိူင်းေၵႃႉလဵဝ် ဝူၼ်ႉေၵႃႉလဵဝ် ဢမ်ႇလႆႈ ေတလႆႈႁူမ်ႈၵၼ်ဢွၼ်ႁူဝ် ႁူမ်ႈၵၼ်ၸတ်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်ဝူၼ်ႉ ႁူမ်ႈၵၼ်တႅပ်းတတ်း လွင်ႈယုၵ်ႈ ယွမ်းလွင်ႈၽိတ်းၾူၼ်ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇေပႃးမီးၼမ် ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႃႈေတၵႆႉဢဝ် ၵၢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ဢွၼ်ႁူမ်ႈၵမ်ႉပႃႈၼမ် ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၸွမ်းၵၼ် လႆႈၼမ်ႉတွၼ်းၸွမ်းၵၼ် ဢွင်ႇမႅၼ်ႈၸွမ်းၵၼ် ႁူမ်ႈႁႅင်း ႁူမ်ႈၶိုၼ်ႈသုင်ၸွမ်းၵၼ်။


သႅင်သိုၵ်း

www.saisengserk.com

Share:

သင်ေတသိုဝ်ႉၶွမ်း


 •  ၵၢၼ်လိူၵ်ႈၶွမ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈ
             ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ် ပၢႆးၶိူင်ႈ ၸၢၵ်ႈ ၽ်ႂတၼ်းဢွၼ်တၢင်း ၽ်ႂလမ်းၶိုတ်းလႆႈေၵႃႈ မၼ်းေတဢမ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်းငိူဝ်ႈႄလႈ ၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉ သင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ၵိူတ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ႁၼ်လိူၼ်ႁၼ်လၢဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵၢပ်ႈပၢၼ် ထွမ်ႇၵႂၢမ်း ၵႅတ်ႉသႅတ်ႉ ေသႁႃေလႇဝၢၼ်ႈေလႇမိူင်းၵူၺ်း ေပႃးမႃးတူၺ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈ ၼႆႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇမိူင်းပိူၼ်ႈ ၵူႈတီႈတီႈၼႆႉ ဢဝ်ၽူင်းဢဝ်ၶွမ်းပဵၼ်ပိူင်လူင်ေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ႄလႈ ႁႃငိုၼ်းတွင်း။ ယွၼ်ႉ ၼၼ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သင်ဝႃႈ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် သူၶဝ်ေတဢွၼ် ၵၼ်သိုဝ်ႉၶွမ်းၼိုင်ႈလုၵ်ႈယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၶိုၼ်းထၢမ်ႇတူၺ်းၶိုၼ်းတီႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႃႈ သိုဝ်ႉၶွမ်းမႃးယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇေတ မႃးႁဵတ်းသင်? သိုဝ်ႉၶွမ်းတႃႇေတၸ်ႂႉတိုဝ်း ၼ်ႂးၼႃႈၵၢၼ်ႁဝ်း ၸိူင်ႉႁိုဝ်  ၸႃႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ေတလႆႈထၢမ်ႇတူၺ်းၶိုၼ်းတီႈတူဝ်ႁဝ်းဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ ယဝ်ႉႁဝ်းၸၢင်ႇၵွႆႈသိုဝ်ႉၼႆႉ လီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။

                ၸွမ်းၼင်ၶႃႈႁဝ်းယၢမ်ႈလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉမႃး လႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်းမႃးၶွမ်းၵူႈလုၼ်ႉလုၼ်ႉမိူၼ်ၼင် ၶွမ်း Acer , Dell , HP , Lenovo   ၸိူဝ်းၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမိူၼ်ၼင်ၸ်ႂႄလႈ မႅၼ်ႈၸွမ်း ၼင်ၼႃႈၵၢၼ်ငၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈႄလႈ ဢၼ်တိုၵ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်းေသ ၶ်ႂႈႁဵတ်း။


 • ေတလႆႈလိူၵ်ႈၶွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

                ၶွမ်းဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေတသိုဝ်ႉၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇေတေပႃႉလိၵ်ႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ လုမ်းလၢႆလၢႆၵူၺ်းၼႆႄတႉ ၶ်ႂႈႄၼသဵၼ်ႈတၢင်းဝႃႈ လိူၵ်ႈဢဝ်ၶွမ်း Acer ၼႆႉလီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈ ေတလဵၼ်ႈၵဵမ်းသမ်ႉ ဢဝ် HP ၼႆႉလီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈၶႃႈႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ Resolution မၼ်းၶႅမ်ႉလိူဝ်ေသ Acer ဝႆႉယူႇ။ သင်ဝႃႈေတၸ်ႂႉတိုဝ်း ယူဝ်းယူဝ်းၵူၺ်းၼႆၸိုင်ႈ ၸ်ႂႉ တိုဝ်းၶွမ်း Dell ၵူၺ်းေၵႃႈလႆႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈၵႃႈၶၢၼ်မၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇေပႃးၵႃႈႁႅင်းၶႃႈႁိုဝ် ႄတႉႄတႉ။ လိုၼ်းသုတ်းယၢမ်းလဵဝ် ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း ၸ်ႂႉတိုဝ်းဝႆႉယူႇယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉႄတႉ ေတပဵၼ်ၶွမ်း Macbook Pro ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶွမ်း Macbook ၼႆႉ မၼ်းႄႁႉပၼ်လႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းလႆႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈႄလႈ မီးလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈေၶႃႈမုၼ်းႁဝ်းလႆႈလီလီ။

                မိူဝ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်းၶႃႈႁဝ်း ၸ်ႂႉတိုဝ်းၶွမ်းဝိၼ်းတူဝ်းမႃး မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ဝၢႆးလင်မႃးၶႃႈႁဝ်း ၸၢင်ႇၶိုၼ်းသိုဝ်ႉၶိုၼ်းၶွမ်း Macbook Air မိုဝ်းသွင်ပိူၼ်ႈ တီႈဢူၺ်းေၵႃႉၶႃႈႁဝ်းၶိုၼ်း မိူဝ်ႈၼၼ်ႉႄတႉ ၸ်ႂႉဢမ်ႇမိူၼ်ၸ်ႂႄလႈ ဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂၸ်ႂႉတိုဝ်း ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မၼ်းပႅၵ်ႈပိူင်ႈၵၼ်တၢင်းဝိၼ်းတူဝ်းဝႆႉ ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းဝႆႉႄတႉႄတႉ။ ဝၢႆးလင်မႃး တွၼ်ႈတႃႇ ေၶႃႈမုၼ်းၶႃႈႁဝ်း ၊ ဢမ်ႇ ၼၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ေတႄႁႉႁၢမ်ႈလႆႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်တီႈပိူၼ်ႈမီးေသ ေတၸၢင်ႇမႃး ၸပ်းၶွမ်းႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၸၢင်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းေသ ၸ်ႂႉတိုဝ်းၶွမ်း Macbook ၶိုၼ်း။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်းသမ်ႉ ပႃးၸ်ႂတႅမ်ႈ Web Programing / Vistual Programing ႄလႈ တတ်းေတႃႇ Video Editing ႄလႈ လိုၼ်းသုတ်း ၶိုၼ်းလႅၵ်ႈပိၼ်ႇၸ်ႂႉၶိုၼ်း Macbook Pro ၶိုၼ်း။


 • ထုၵ်ႇလီၸ်ႂႉတိုဝ်းၶွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

                ႁဝ်းေတသိုဝ်ႉၸ်ႂႉတိုဝ်း ၶွမ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းေတဢိင်ႇၼိူဝ်ငဝ်းလၢႆးၼႃႈ ၵၢၼ်ႁဝ်းၼႆႉၵူၺ်း။ သင်ဝႃႈ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ႁွမ်ဝႆႉငိုၼ်းမီးၼမ် ဢမ်ႇၼၼ် သမ်ႉလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်ၽၢႆႇၵဵပ်းေၶႃႈမုၼ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၸိုင်ႈ ၶ်ႂႈၸီႉႄၼတၢင်းဝႃႈ သိုဝ်ႉ ၸ်ႂႉတိုဝ်း Macbook ၼႆႉလီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ၵူၺ်းၼႃႇ Macbook ၼႆႉ ၵႃႈၶၢၼ်မၼ်းယ်ႂႇၼႆ ေသတႃႉေၵႃႈ မၼ်းေၵႃႈၵိူင်ႇၵၼ်တၢင်း ၼႃႈၵၢၼ်ႁဝ်းယူႇ သင်ဝႃႈ ႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်လွင်ႈယ်ႂႇ။ ေပႃးလၢတ်ႈၶိူဝ်း Apple Macbook ၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းေၵႃႈ ေတမီးယူႇထႅင်ႈယၢမ်းလဵဝ် (3) မဵဝ်းထႅင်ႈ 1) New Macbook  2) Macbook Air  3) Macbook Pro ၼႆ ထႅင်ႈယူႇ ၼ်ႂး (3)ဢၼ် ၼႆႉေၵႃႈ မၼ်းၵဵဝ်ႇၵၼ်တၢင်း ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းေသ ၸ်ႂႉတိုဝ်းၵႂႃႇလႆႈ (100%) တဵမ်တဵမ် ယူႇ။ 

            Macbook ၼ်ႂးမိုဝ်းသွင် ေၵႃႈမၢင်လုၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းေၵႃႈတိုၵ်ႉလီၸ်ႂႉတိုဝ်းယူႇ မၼ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးတီႈလူႉတီႈၵွႆသင်ဝႆႉႄတႉႄတႉ။ သင်ဝႃႈေတ သိုဝ်ႉၶွမ်းၼႆၸိုင်ႈ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ဢူၺ်း ေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ေတႁူႉလီလိူဝ်ေသၶႃႈႁဝ်းယူႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈသိုဝ်ႉၶွမ်းယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇေတ ၸ်ႂႉတိုဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တွၼ်ႈတႃႇသင် သင်ႁူႉဝႃႈ လူဝ်ႇၸ်ႂႉၸိူင်ႉႁိုဝ် လူဝ်ႇတိုဝ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်ၼႆဢွၼ်တၢင်းႄတႉ လီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။

            သင်ဝႃႈမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶ်ႂႈႁူႉထႅင်ႈေၶႃႈမုၼ်းမၼ်းၼမ်လိူဝ်ေသၼႆႉၼႆၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈမႃး ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ ၼ်ႂး Facbook Page  ၶႃႈႁဝ်း Sai Seng Serk ၼႆႉလႆႈၵူႈၶၢဝ်းလႆႈယူႇၶႃႈ။ ဢမ်ႇၼၼ် သင်ဝႃႈၶ်ႂႈသိုဝ်ႉ ၽူင်း ၊ ၶွမ်း လုၼ်ႇ Apple ၼႆၸိုင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇထၢမ်ႇမႃးလႆႈတီႈ လၢၼ်ႉၶႃႈႁဝ်း လႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇၶႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸ်ႂယ်ႂႇၼမ်ၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


သႅင်သိုၵ်း

www.saisengserk.com

Share:

AirPods ပဵၼ်သင်


 •  AirPods ၼႆႉပဵၼ်သင်?

                ေပႃးေတလၢတ်ႈ လွင်ႈ AirPods ၼႆ ၸိုင်ႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ႁူႉလိူဝ်ေသၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈမီး တၢင်းၼမ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းေတဢမ်ႇႁူႉေၵႃႈ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈေတမီးတၢင်းၼမ် မိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶႃႈႁဝ်း ေတတႅမ်ႈ ေတလၢတ်ႈႄၼ ဢူၺ်းေၵႃႉၽူႈယ်ႂႇၵူၼ်းလူင်ႄလႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈ ၶႃႈႁဝ်းၵႂႃႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉ ဢမ်ႇပွင်ႇၸ်ႂၼၼ်ႉ ၵူၺ်းၶႃႈ။

            တီႈၼႆၼႆႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈႁူႉၼႃႇ ေမႃၼႃႇ ဢမ်ႇၸ်ႂႈၶႃႈ ၸွမ်းၼင်ၶႃႈႁဝ်းႁူႉပွင်ႇၸ်ႂလီ သမ်ႉၶႆႈႁ်ႂႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၵူၼ်းတႆးႁဝ်း ႁူႉမိူၼ်ၵၼ်ပႃးထႅင်ႈၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းၸၢင်ႇလႆႈ ၶိုၼ်းတႅမ်ႈဢွၵ်ႇ လၢတ်ႈႄၼၶိုၼ်းတီႈ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ယူႇ။


 • AirPods

           AirPods ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမိၵ်ႈမၢႆ Apple ပဵၼ်ဢၼ်ထွမ်ႇႁူဝႆႉၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ ၊ ယူႇတီႈ ၶွမ်ႇမၼီႇ Apple ၶဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးႄတႉ ေတမီး AirPods Pro ႄလႈ AirPods 2 (Or) AirPods လၢႆလၢႆၼႆေၵႃႈဝႃႈ။ ၼ်ႂးသွင်ၶိူင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵၢၼ်သူၼ်ၸ်ႂၽ်ႂသူၼ်ၸ်ႂမၼ်းႄလႈ တႃႇ ေတဢဝ်မႃးၸ်ႂႉတိုဝ်းတီႈထုၵ်ႇၽ်ႂထုၵ်ႇမၼ်းဝႆႉယူႇ။ ၶႃႈႁဝ်းေတႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၶႅမ်ႉလီတၢင်းသွင်ဢၼ်ယဝ်ႉ။

 • AirPods Pro
        ေပႃးပဵၼ် AirPods Pro ၼႆႉ သဵင်ႈမၼ်းေတထွမ်ႇလႆႈလီ သင်ဝႃႈဢဝ် ဢၼ်ထွမ်ႇႁူသ်ႂႇၵႂႃႇ ၼ်ႂးႁူယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈပိူၼ်ႈလၢတ်ႈ သင်ပိူၼ်ႈဝႃႈသင်ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင် သင်ေသဢိတ်း ေတလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵႂၢမ်းလွင်ႈလဵဝ် ယဝ်ႉေၵႃႈသဵင်မၼ်းေတၶႅမ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းေႁႃလူတ်ႉေႁႃၵႃးၶဝ်ႄလႈ ထွမ်ႇယဝ်ႉဢွၵ်ႇပၢႆၵႂႃႇၸွမ်းတၢင်းႄတႉ မၼ်းၸၢင်ႇမီး ေၽးလူင်တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်း ယွၼ်ႉဝႃႈသင် သ်ႂႇဢၼ်ထွမ်ႇႁူ AirPods Pro ၼႆႉယဝ်ႉ ၼႆၸိုင်ႈ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်း ႁဝ်းလႆႈၵႂႃႇယူႇၼ်ႂးပၢင်မူၼ်သိူဝ်း ပၢင်ႁွင်ႉၵႂၢမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ  လိူဝ်ေသငိၼ်းသဵင်ၵႂၢမ်းလင်လီယဝ်ႉ ေတဢမ်ႇငိၼ်းသဵင်တၢင်းၼွၵ်ႈသင် ထႅင်ႈ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႆႉဢွၵ်ႇလဵၼ်ႈႁႅင်းၶဝ် ၵူၺ်းၸိူဝ်းႁူၼူၵ်ႇၶဝ် ၵူၼ်းၸိူဝ်းသူၼ်ၸ်ႂ Music ၶဝ် ၼႆႉေတဢွၼ်ၵၼ် ၵျိုၵ်ႈ AirPods Pro ၼမ်။ ယၢမ်းလဵဝ်ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ ၸ်ႂႉတိုဝ်းဝႆႉ AirPods Pro ဝႆႉယူႇ မိူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁိုဝ်ႉမႃး သုၵ်ႉၸ်ႂမႃး ၶ်ႂႈယူႇေၵႃႉလဵဝ် ၶ်ႂႈထွမ်ႇၵႂၢမ်းယႃၸ်ႂ ဢမ်ႇၶ်ႂႈငိၼ်းသဵင်ၽ်ႂၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၸ်ႂၶႃႈႁဝ်းလႆႈတဵမ်တီႈဝႆႉယူႇ သင်ဢဝ် AirPods Pro သ်ႂႇၶဝ်ႈၵႂႃႇၼ်ႂးႁူယဝ်ႉေၵႃႈ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်တၢင်းၼွၵ်ႈသင်ႄတႉႄတႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ မီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းယူႇ။AirPods Pro Vs AirPods (Or)2

 • AirPods (or)2

                AirPods တူဝ်ယူဝ်းယူဝ်းၼႆႉသမ်ႉ ၵႂၢမ်းေၵႃႈထွမ်ႇလႆႈ သဵင်ၵူၼ်းတၢင်းၼွၵ်ႈေၵႃႈေတ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၶဝ်ႈပႃးၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ်ဝႆႉယူႇ။ ၵူၺ်းၼႃႇ တွၼ်ႈတႃႇၽူႈလဵၼ်ႈႁႅင်းၶဝ်ႄတႉ AirPods ယူဝ်းယူဝ်းတူဝ်ၼႆႉႄတႉ ေတဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းေတဢမ်ႇေႁႉႁၢမ်ႈပၼ်လႆႈ ၼမ်ႉႁိူဝ်ႇ ႁဝ်းလႆႈလီလီ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်း AirPods Pro ။ ၵူၺ်းၼႃႇ လွင်ႈၵျိုၵ်ႈၽ်ႂၵျိုၵ်ႈမၼ်း ၵူၼ်းေၵႃႉ ၼိုင်ႈႄလႈ ေၵႃႉၼိုင်ႈမၼ်ႈေတဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ယွၼ်ႉၼၼ် ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ ဢူၺ်ႈေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ေတႁူႉပွင်ႇၸ်ႂၵၼ်လီယူႇဝႃႈ သင်ႁဝ်းေတသိုဝ်ႉၶွင် ေတသိုဝ်ႉဢၼ်လႆႈ ႁ်ႂႈမၼ်းေပႃးထုၵ်ႇၵၼ်တၢင်း လွင်ႈၸ်ႂႉတိုဝ်းႁဝ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ။

                AirPods ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢၼ်ထွမ်ႇႁူဢမ်ႇမီးပႃးသၢႆေသ မၼ်းေတၸ်ႂႉတိုဝ်း Join ၵၼ်လႆႈတၢင်း IPhone , IPad , Macbook Pro/Air , မိၵ်ႈမၢႆ Apple ၵူႈလုၼ်ႈလုၼ်ႈလႆႈ။ သင်ဝႃႈ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ဢမ်ႇပွင်ႇၸ်ႂလီ မီးလွင်ႈၶ်ႂႈထၢမ်ႇမႃးၼႆၸိုင်ႈ ၶဝ်ႈထၢမ်ႇမႃးလႆႈတီႈ ၼ်ႂး Facebook Page ၶႃႈႁဝ်း Sai Seng Serk လႆႈၵူႈၶၢဝ်းလႆႈယူႇၶႃႈ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸ်ႂယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇ ၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ငဝ်ႈၶၢမ်ႇပိုၼ်ႉ လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်း Macbook


 • လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်း Shortcut key Macbook
           မ်ႂႇသုင်ထိုင် တီႈဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ် ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၶဝ်ႈႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ဢၢႆႇထီႇ (IT) တီႈၼ်ႂး Website ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ။ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း ေတမႃး လၢတ်ႈႄၼ လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်ႉ ၶွမ်း Macbook Pro လၢႆးၸ်ႂႉတိုဝ်းႁ်ႂႈမၼ်းၵႂႃႇလႆႈဝၢႆး မႃးဝၢႆးၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလူဝ်ႇလႆႈၸ်ႂႉတိုဝ်း Mouse ေသ ဢဝ်ၵႂႃႇဢဝ်မႃးေၵႃႈလႆႈ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ ၸ်ႂႉတိုဝ်ႉဝႆႉ Macbook Pro ဝႆႉ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းတၢင်း ပူၼ်ႉ ယၢမ်ႈၸ်ႂႉတိုဝ်းမႃး ၶွမ်းဝိၼ်းတူဝ်း လၢႆလၢႆလုၵ်ႈယူႇ မိူၼ်ၼင် Acer, HP , Dell ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မႃး မိူၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းၼႃႇ ထိုင်မႃးၼ်ႂးပီႊ 2013 မႃးၶႃႈႁဝ်း ၸၢမ်းမႃးယိပ်းၸ်ႂႉတိုဝ်းတူၺ်း ၶွမ်ႇ IOS , Appel Macbook Pro မႃးၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ဝႃႈ မၼ်းမီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇဝႆႉႄတႉႄတႉ လုၵ်ႉတီႈယိပ်းၸ်ႂႉတိုဝ်း ၶွမ်းဝိၼ်းတူဝ်း မႃးယဝ်ႉ မႃးလၢႆပိင်ႇၸ်ႂႉတိုဝ်း Mac ။


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook Pro (Touch)
    
            မိူဝ်ႈႄတႇၸ်ႂႉတိုဝ်းၼၼ်ႉေတႉ  ေပႃးၶ်ႂႈၸ်ႂသဵင်ႈယဝ်ႉ ၸ်ႂႉၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ်ၼင်ၸ်ႂ ယဝ်ႉေၵႃႈသမ်ႉလိူၵ်ႈၶိူင်ႈၶူဝ်းၶွင်ထႅင်ႈေသ လုၵ်ႉတီႈၼ်ႂးၽူင်း ဢဝ်ေၶႃႈမုၼ်းမၼ်း မႃးသ်ႂႇၼ်ႂးၶွမ်းေၵႃႈ သ်ႂႇယၢပ်ႇ ဢမ်ႇႁပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ  မၼ်းလႆႈပဵၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉၸ်ႂၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ။ ၵူၺ်းဝၢႆးလင်မႃး ႁဝ်းၶဝ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း လဵၼ်ႈၸွမ်းၵူႈဝၼ်းဝၼ်းမႃးေၵႃႈ ဢဝ်လႆႈၸ်ႂၸ်ႂႉတိုဝ်း Macbook ၼႆႉၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်။
            ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢဝ်တူၺ်းတၢင်းတ်ႂႈၼႆႉၶႃႈေၼႃႇ ဝႃႇလွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook ၼႆႉပဵၼ်သင်လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ 


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook


လွၵ်းမိုဝ်း Keyboard Macbook

                ေပႃးႁဝ်းၶႃႈၶဝ်လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ်ယဝ်ႉၼႆေၵႃႈ ပိုတ်ႇၶွမ်းႁဝ်းယၢမ်းလဵဝ်ၵမ်းလဵဝ်ေသ ဢွၼ်ၵတ်ၸ်ႂႉတိုဝ်း ႁဵတ်းတူၺ်းၶႃႈႄလႈ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ မၼ်းေတမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈေၵႃႉၵၼ်ယူႇ။
                သင်ဝႃႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် ဢူၺ်းေၵႃႉႁဝ်းၶဝ်ေၵႃႈ ၸ်ႂႉတိုဝ်း Macbook မိူၼ်ၵၼ် ယူႇ သမ်ႉႁဵတ်းတူၺ်းၸွမ်းၼင် ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းတႅမ်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်ၼႆၸိုင်ႈ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈ ၼ်ႂး Facebook Page ၶႃႈႁဝ်း Sai Seng Serk လႆႈၵူႈၶၢဝ်းၶႃႈ ပ်ႂႉႁပ်ႉတွၼ်ႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇၶႃႈ။


 •  သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


 • ပိုၼ်းၵႅမ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်
            ၵမ်ႉပႃႇၼမ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ်ၼမ်ႉထိုင် ပုတ်ႉထၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵမ်ႉပႃႇၼမ်ၼႆ ၶႃႈႄလႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပိုၼ်းၵႅမ်ႈၽြႃးတိတ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်ေၵႃႈ ၶႃႈႁဝ်း လႆႈၶတ်းၸ်ႂႁႃ ၵဵပ်းသိမ်းဢဝ်ၵူႈတီႈတီႈ ေသေတၶိုၼ်းမႃး ၸႅၵ်ႇႄၽပၼ်တၢင်းႁူႉၶိုၼ်းတီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၵႂႃႇယူႇ။
               ေၶႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပိုၼ်းၵႅမ်ႈၽြႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ် ၼႆႉႄတႉ ၶႃႈႁဝ်း ဢဝ်မႃးတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်တိုၵ်ႉႁဵတ်းသၢင်ႈ ၽြႃး ဢိၼ်းသၢၼ် တီႈဝတ်ႉလႅင်းႁၢၼ်တႆး ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ႁဝ်းမႃးယူႇၶႃႈ။
ေၶႃႈမုၼ်းမၼ်း မိူင်းတႆး တီႈၼိုင်ႈႄလႈတီႈၼိုင်ႈ မၼ်းေၵႃႇ ေတမီးလွင်ႈ ပႅၵ်ႈပိူင်ႈၵၼ်ဢိတ်းဢိတ်းယူႇႄလႈ ၶႃႈႁဝ်း  သႅင်သိုၵ်း  ယူႇတီႈၼႆႈေသ ယွၼ်းၼွမ်းၵႂႃႇတီႈ ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉၼမ်ေသၶႃႈႁဝ်း ယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ။


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


ပိုၼ်းၵႅပ်ႈြၽႃးတိပ်ႉဢိၼ်းသၢၼ်


            ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸ်ႂယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ထိုင်တီႈ ၽူႈၶဝ်ႈမႃးေလႇလဵပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း ၼ်ႂး Website ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း  ၼႆႉယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇၶႃႈ။

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း • ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

             မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈၸုမ်း ၊ ၶွမ်ႇမၼီႇၼိုင်ႈလင် ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၼႆႉ လွင်ႈယ်ႂႇလမ်လွင်ႈလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ သင်ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဢမ်ႇတႅၵ်ႇလႅင်းလီၼႆၸိုင်ႈ ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၶဝ်ေၵႃႈ ၸၢင်ႇႁဵတ်းၽိတ်း ၸၢင်ႇထၢင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵဝ် ပုၼ်ႈၽွၼ်းမ်ႂးၼႆယူႇ။

            သင်မီးပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈယဝ်ႉ ယႃႇႁ်ႂႈမၼ်းမီးလၢႆ လၢႆႄလႈ ႁၢင်ႈလီၸၼ်ၸ်ႂၼ်ႂးသၢႆတႃ ၵူၼ်းမႃးတူၺ်းမၼ်းၵူၺ်း မီးပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈယဝ်ႉေၵႃႈ လူဝ်ႇလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ၶႃႈယၢမ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈလႆႈႁၼ် မႃးလၢႆလၢႆတီႈယူႇ မၢင်တီႈပိူင်ၶွတ်ႇၽွၼ်ႈေတႉ ၶႅမ်ႉႄတႉႄတႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်းေၵႃႈ မီးၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ ၵူၺ်းၵူၼ်းဢၼ်လႆႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႄလႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉဢမ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ေၵႃႈ ဢမ်ႇပွင်ႇလွင်ႈသင်ၼၼ် ၵဝ်ႇ။

                    ယၢမ်းလဵဝ်ႄတႉ ယွၼ်ႉဝႃႈၶႃႈႁဝ်းလႆႈမႃးႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆၶႃႈႄလႈ တႃႇေတႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢႆႈ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ေပႃးေတမီး ၼမ်ႉၸ်ႂၶ်ႂႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶ်ႂႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႇလႆႈမႃးတႅမ်ႈပိူင်ၶွတ်ႇ ၽွတ်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇပဵၼ်ၸၼ်ႉၸၼ်ႉယူႇ။


 • ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

                    ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼိုင်ႈေၵႃႉ ဢၼ်ေတလႆႈႁဵတ်း ဢမ်ႇႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်  တူဝ်ယၢင်ႇလီ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉ ဢၼ်ဢမ်ႇယၢမ်ႈႁဵတ်းၽိတ်းၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈတိုၼ်းေတဢမ်ႇမီးၽ်ႂ ေတယၢမ်ႈႁဵတ်းၽိတ်းၽ်ႂမၼ်းၵူႈေၵႃႉ လိူဝ်ေသဝႃႈ လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉယ်ႂႇယ်ႂႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼိုင်ႈေၵႃႉၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယ်ႂႇေတႉေတႉ ႁူင်းႁဵၼ်းမီးပၼ်ႁႃမႃး ၊ ၶၢဝ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလွင်ႈဢမ်ႇလီ ၊ မီးၵူၼ်းၽိတ်းေမႃးၵၼ် ၊ တႃႇႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၊ တႃႇေတေမႃႁၵ်ႉသႃၶူဝ်းၶွင် ၊ တႃႇေတေမႃၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၸွမ်း ၼင်ႁူင်းႁဵၼ်း တမ်းဝၢင်းဝႆႉ  ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႆႈထူပ်းလႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈယဝ်ႉ။

                    ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼိုင်ႈေၵႃႉ ေတလႆႈႁဵတ်းသင်လၢႆလၢႆဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉေတႉၶႃႈႁဝ်း ေတဢမ်ႇလၢတ်ႈႄၼႄလႈ ေတဢမ်ႇဢဝ်လူင်းႄၼပၼ်ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈမၼ်းပႃးၵၢၼ်လွင်ႈလပ်ႉ တႃႇေတဢမ်ႇပၼ်ၵူၼ်းတင်းၼမ်ႁူႉေၵႃႈေတမီးၽွင်ႈယူႇ။


 • ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶူးႁူင်းႁဵၼ်း

                    ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶူးႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁႅင်း ၵၢၼ်လူင်ႄလႈ ၼႃႈၵၢၼ်ၽ်ႂမၼ်းေတမီးယူႇ (09) ႁူဝ်ေၶႃႈဝႆႉယူႇ - 

 1. ၽၢႆႇၸတ်းႁႅင်းၵၢၼ်
 2. ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းႄလႈ သူၼ်းတုမ်
 3. ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း (Sport)
 4. ၽၢႆႇေၵႃႇသၢင်ႈ
 5. ၽၢႆႇၾိင်ႈႄငႈ ပၢႆးမွၼ်း
 6. ၽၢႆႇႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ
 7. ၽၢႆႇၽိုၵ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႄလႈ ၵႃႈလၢႆး
 8. ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ
 9. ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ႄလႈ တူႇရိယႃႇ

                    ဝၼ်းေတႃႇဝၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ေတလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇၸွမ်းၼင် ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈမီးၼၼ်ႉ ၵူႈဝၼ်းဝၼ်းၵႂႃႇယူႇ။ ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်းေၵႃႈ မီးၽ်ႂမၼ်းယဝ်ႉ လိူဝ်ေသေတလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇၸွမ်းၼင် ပိူင်ၵၢၼ်ႁဝ်းမီးဝႆႉ တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။


 • ၽၢႆႇၸတ်းႁႅင်းၵၢၼ်

                    ႁႅင်းၵၢၼ် ဢၼ်လူဝ်ႇပူၵ်းပွင် ဢၼ်လူဝ်ႇႄမးၵုမ်း ဢၼ်လူဝ်ႇၶိုၼ်းႄတႇတင်ႈဢၼ်မ်ႂႇမ်ႂႇၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ႁဝ်းလူဝ်ႇႁႅင်းၵူၼ်းမႃးၼႆၸိုင်ႈ ယူႇတီႈၽူႈၸတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် လႆႈၸတ်းႁႅင်းၵူၼ်းပၼ်ေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ။ တူင်ယၢင်ႇမႃး သင်လူဝ်ႇတီႇၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၊ လူဝ်ႇၽုၵ်ႇတူၼ်ႈမွၵ်ႇ တူၼ်ႈမႆႉၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၊ လူဝ်ႇႁူၺ်းၼမ်ႉတူၼ်ႈမႆႉတူၼ်ႈမွၵ်ႇၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း ႁႅင်းၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ ေတလႆႈထၢမ်ႇ ေတလႆႈယွၼ်းဢဝ်တီႈ ၽၢႆႇၸတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇယူႇ။

 • ၽၢႆႇသူၼ်းတုမ်ႄလႈ ၵုမ်းထိင်း

                    တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်း ေပႃးေတမီးတၢင်းႁူႉ မီးႁႅင်းၸ်ႂ မီးလွင်ႈၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈသၢင်ႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းပိူင်ၵၢၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၵုမ်းထိင်းႄလႈ ၽူႈသူၼ်းတုမ်ၶဝ် လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၵူၺ်း။ ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ေတမီးၵၢၼ်ၽိုၵ်းမွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၽိတ်မွၵ်ႇၽူႈယ်ႂႇၵူၼ်းလူင် ၼ်ႂးမုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းေသ ၸဝ်ႈၸဝ်ႈမႃးပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ မၢင်ပွၵ်ႈေၵႃႈ ပဵၼ်ၶူးသွၼ် ၊ ၽူႈၵွၼ်း ၊ ႁူဝ်ၼႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် ၶိုၼ်းလႆႈတူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းေသ မႃးမွၵ်ႇလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်း သူၼ်းတုမ်ႇပၼ်တၢင်းႁူႉ ေၵႃႈေတမီးတၢင်းၼမ်။ ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ၽၢႆႇသူၼ်းတုမ်ၼႆႉ လႆႈဝႃႈပဵၼ်ၵၢၼ်လမ်လွင်ႈဝႆႉၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ   ၽူႈၵုမ်းထိင်းႄလႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ေတလႆႈမီးၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ တိတ်းေတႃႇၵၼ်ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။

 • ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း (Sport)

                    ယူႇတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈေသ ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ေတမီးဝၼ်းၸတ်းလဵၼ်ႈႁႅင်း (Sport) ၵူႈဝူင်ႈဝူင်ႈ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်းၵႂႃႇယူႇ။ ၵၢၼ်လဵၼ်ႈႁႅင်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ မၼ်းယူႇတီႈၼ်ႂး ၽၢႆႇၽူႈလဵၼ်ႈႁႅင်းၶဝ်ၼႆႉ ၸတ်းၵႂႃႇလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းႁင်းၵူၺ်း ၽၢႆႇလဵၼ်ႈႁႅင်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ၼႆႉေၵႃႈ ဢဝ်ပဵၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈယ်ႂႇၼိုင်ႈဢၼ်ယူႇ ၼိုင်ႈဝူင်ႈၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်း (3)ႁူင်းႁဵၼ်း 1) ႁူင်းႁဵၼ်းတၢင်းလတ်း 2) ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်  3) ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်  ႁဝ်းၶႃႈလႆႈမႃး ႁူမ်ႈၵၼ်လဵၼ်ႈၵူႈဝူင်ႈဝူင်ႈၵႂႃႇယူႇ။ 

 • ၽၢႆႇေၵႃႇသၢင်ႈ

                    ႁူင်းႁဵၼ်းတီႈ ဢၼ်လူဝ်ႇပူၵ်းပွင် တီႈဢၼ်လူဝ်ႇေမးၵုမ်းထိင်း တီႈဢၼ်လူဝ်ႇၶိုၼ်းေမးေၵႃႇသၢင်ႈၶိုၼ်းမ်ႂႇမ်ႂႇ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၼ်ႂးၽၢႆႇေၵႃႇသၢင်ႈၶဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇလွင်ႈလဵဝ် ၸွမ်းၼင်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်းမီးၼၼ်ႉယူႇ။ ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ႁွင်ႈၼမ်ႉတီႈလႆႈတႅၵ်ႇ ၊ လူဝ်ႇသိူဝ်ႈတၢင်း ၊ လူဝ်ႇႁဵတ်း ႁွင်ႈသူမ်ႈႁွင်ႈၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ ယဝ်ႉတီးၽၢႆႇေၵႃႇသၢင်ႈႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၼႆႉၵႂႃႇမူတ်းမူတ်း။ ေတလႆႈဝႃႈ ၵၢၼ်ေၵႃႇသၢင်ႈၼႆႉေၵႃႈ လမ်လွင်ႈ လွင်ႈယ်ႂႇဝႆႉတွၼ်ႈတႃႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၼႆႉဝႆႉယူႇ။

 • ၽၢႆႇၾိင်ႈႄငႈတၢင်းၵႃႈ (ပၢႆးမွၼ်း)

                    သွၼ်ႁွင်းၵႂၢမ်း ၊ သွၼ်ၵႃႈၼူၵ်းၵႃႈတူဝ်း ၊ သွၼ်ၸၼ်ႁၢင်ႈ ၊ သွၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ (Backgroud) ၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽၢႆႇၾိင်ႈႄငႈတၢင်းၵႃႈ ႁဝ်းၼႆႉလၢႆလၢႆယဝ်ႉ။ ေပႃးပဵၼ်ပွႆးတီႈလ်ႂ ပၢင်ပိုတ်ႇႁွင်ႈၵၢၼ် ႁွင်ႈလုမ်းတီးလ်ႂေသဢမ်ႇဝႃႈ သင်ပိူၼ်ႈလူဝ်ႇမႃး ၸုမ်းတၢင်းၵႃႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆၸိုင်ႈ ယူႇတီႈၽၢႆႇၾိင်ႈႄငႈတၢင်းၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂႃႇတဵမ်တဵမ်ယူႇ။

 • ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ

                    ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ပူၵ်းပွင်ႁပ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉလဵၵ်ႉေသ သင်ႇသွၼ်ႁ်ႂႈၶဝ်ႁဵၼ်းႁူႉလိၵ်ႈလၢႆးႄလႈ ႁူႉၸၵ်းမိုၼ်ၵိုၼ်းဢူၺ်းေၵႃႉၶဝ်ၼမ်ၼမ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇႁဝ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽၢႆႇႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇႁဝ်းၶဝ်လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈေသ သင်လူဝ်ႇသင်မႃး မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသင်မႃးေၵႃႈ တၢင်ႇလၢတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးတီႈ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းေသ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းၶိုၼ်းၸတ်းႄၵႈၶၢႆပၼ်ၵႂႃႇၶိုၼ်းၵူၺ်း။ ႁူင်း ႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇၼႆႉေၵႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈယ်ႂႇတွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်းေတၶိုၼ်းေတႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၼိုင်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

 • ၵၢၼ်သွၼ်ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းႄလႈ ၵႃႈလၢႆး

                    ၵၢၼ်သွၼ်ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉ ႄတၸၼ်ႉ (7)ထိုင် ၸၼ်ႉ (9) လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူႈေၵႃႉ ဢမ်ႇသွၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၽိုၵ်းႁဵၼ်းဢဝ်ၸွမ်းဢမ်ႇလႆႈ ေတလႆႈၶဝ်ႈသွၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉဢဝ် ၵၢၼ်သွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်းၵူႈေၵႃႉ။ သင်သွၼ်ၵႂႃႇယဝ်ႉ ၼ်ႂးၶၢဝ်းတၢင်း (3)ပီႊ ေတမီးဝ်ႂဢွင်ႇ ပူၼ်ႉသိုၵ်းေသ သင်ဢွၵ်ႇႁဵၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉေၵႃႈ လႆႈႁပ်ႉပဵၼ်ၽူႈမီးၸၼ်ႉဢွၼ်ႇၵႂႃႇ။ ၼ်ႂးၼုမ်ႇႁၢၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ သမ်ႉေတမီးပႃးထႅင်ႈ ၸုမ်းတၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈႄငႈၾိင်ႈထုင်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇၶွင်ပူမွၼ် ၼၢႆးယႃႈႁဝ်းမိူၼ်ၼင် ၵႃႈလၢႆး လၢႆးၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉေၵႃႈ လႆႈႁဵၼ်းသွၼ်ပႃးမိူၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။

 • ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ

                    လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ၊ ဢၼ်ပီႈၼွင်ႉၶႅၵ်ႇၼ်ႂးမိူင်းၼွၵ်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းမႃးတီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ႈမႃး ၶိူင်ႈၸ်ႂႉတိုဝ်းငိုၼ်းတွင်းၵၢၼ်ႁဵၼ်း ၵၢၼ်လုမ်းႁဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁဝ်း ၽၢႆႇဢဝ်ၶၢဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈၶဝ်လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းေသ ၸတ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ။ ၶၢဝ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈေတလႆႈ ဢဝ်ၶၢဝ်ႇလွင်ႈတူင်ႉၼိုင် ၶူးသွၼ် ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ၽူႈၸွႆႈမႃးလွင်ႈ လဵဝ်ၵူၺ်း ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈၶၢဝ်ႇၼ်ႂး လွင်ႈလီလွင်ႈႁၢႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ေပႃးေတလႆႈႁူႉၶၢဝ်ႇ လွင်ႈႁူင်းႁဵၼ်း လွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူႈၸိူဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းဢဝ်ၶၢဝ်ႇႁဝ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ေၵႃႈလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၼင်ႇပိူင်ၵၢၼ်ၶၢဝ်ႇမီးၼၼ်ႉယူႇ။

 • ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈႄလႈ တူႇရိႇယ

                    ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈႄလႈ တူႇရိႇယ ၼႆႉႄတႉ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ယိပ်းၵုမ်းၵမ်ဝႆႉၵမ်း သိုပ်ႇေသ သင်လူဝ်ႇပပ်ႉ လူဝ်ႇၶိူင်ႈၸ်ႂႉတိုဝ်း ၼ်ႂးႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶိူင်ႈတူႇရိႇယ တွၼ်ႈတႃႇ ေတလႆႈ တွႆႈဝၼ်းပွႆးၵူႈပၢင်ပၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉေၵႃႈ ယူႇတီႈၽူႈၵွၼ်းလႆႈၸတ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈၼႆႉေၵႃႈ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် မၼ်းေၵႃႈလွင်ႈယ်ႂႇတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ် ၵူႈေၵႃႉႄလႈ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းေပႃးေတ ႁူႉလိၵ်ႈႁူႉလၢႆးမီးတၢင်းႁူႉပဵင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉေၵႃႈ ၵၢၼ်လူလိၵ်ႈ ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈေၵႃႈ လွင်ႈယ်ႂႇ လမ်လွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းႁဝ်းၶဝ် ၵူႈ ေၵႃႉေၵႃႉဝႆႉယူႇ။

 • ငိုၼ်းတွင်း
                    ၽၢႆႇငိုၼ်းတွင်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၊ ၸၼ်ႉၵၢင်ႁဝ်းၶႃႈ ၸွမ်းၼင်ႁဝ်းၶႃႈလႆႈႁပ်ႉငိုၼ်းၸ်ႂႉတိုဝ်းလုမ်း ၸွမ်းၼင်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸ်ႂလီ ဢၼ်ၸွႆႈငိုၼ်းတွင်းမႃး ၶူဝ်းၶွင်မႃးပၼ်တီႈ ႁူင်း ႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၼၼ်ႉေတႉ ယူႇတီႈၽူႈမၢႆႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းယိပ်းသၢႆမၢႆငိုၼ်း ၊ ႄလႈ ၽၢႆႇသိုဝ်ႉသၢႆႈသမ်ႉ ထႅင်ႈေၵႃႉၼိုင်ႈ ၵူၼ်းယိပ်းငိုၼ်းမၼ်း တူဝ်ငိုၼ်းမၼ်းသမ်ႉပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းယိပ်းၵုမ်းၵမ်ဝႆႉ  ငိုၼ်းၶဝ်ႈငိုၼ်း ဢွၵ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ေတႁဵတ်းပဵၼ်ပပ်ႉဝႆႉ ၽူႈလ်ႂၽ်ႂလ်ႂလူမႃး ငိုၼ်းၸ်ႂႉတိုဝ်းလုမ်းလႆႈၵႃႈႁိုဝ် ၸ်ႂႉၸၢႆႇငိုၼ်းတွင်းယဝ်ႉၵႃႈႁိုဝ် သမ်ႉၵိုတ်းၵႃႇႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ  ႁဝ်းၶႃႈေတမီးပပ်ႉမၼ်းေသ ၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶဝ် ၵူႈေၵႃႉ ၽူႈယ်ႂႇၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၸဝ်ႈ မီးသုၼ်ႇထတ်းတူၺ်း မႃးပိုတ်ႇတူၺ်းလႆႈၵူႈေၵႃႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပပ်ႉငိုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ႁဝ်းၶႃႈဢဝ်တၢမ်းဝၢင်းဝႆႉ တီႈၼ်ႂးလုမ်းႄလႈ ႁွင်ႈလိုဝ်ႈၶူးဝႆႉၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း သၢႆမၢႆၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသမ်ႉ ေတလႆႈမီးပႃး(Bill) မၼ်းၵူႈဢၢၼ်ဢၢၼ် သင်ဢမ်ႇမီး (Bill) မၼ်းႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇႁပ်ႉ။ ဝၢႆးေသၶႃႈမႃးပဵၼ် ၽူႈၵွၼ်းယဝ်ႉ ေပႃးပဵၼ်လွင်ႈငိုၼ်း ၶႃႈႁဝ်းပၼ်ၶူးသွၼ်ၽူႈႁဵတ်းၵၢၼ်လုမ်းႁဝ်း ၶဝ်ထတ်းတူၺ်းၵၼ်လႆႈၵူႈေၵႃႉ ႁ်ႂႈမီးၵၢၼ်ပွင်ႇလႅင်းၵၼ်လီ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ငိုၼ်းတွင်းၼႆႉ သင်ၸတ်းဢမ်ႇမႅၼ်ႈလၢႆးမၼ်း ႁဵတ်းေၵႃႉလဵဝ် ၸတ်းေၵႃႉလဵဝ်ၼႆၸိုင်ႈ ေပႃးႁိုင်မႃး မၼ်းၸၢင်ႇမီးပၼ်ႁႃ။ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸ်ႂႁ်ႂႈမီးၵၢၼ်ပွင်ႇလႅင်း ေတႃႇၵၼ်ပဵၼ်ယ်ႂႇ။

                    ၽၢႆႇပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းမီးဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတ်ႂႈၵုမ်းၵမ် ၽူႈၵွၼ်းမူတ်းမူတ်း။ ယူႇပႃႈတ်ႂႈၼႆေသတႃႉေၵႃႈ ၶူးမၼ်းၵူႈေၵႃႉ မီးသုၼ်ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် လၢတ်ႈႄၼၶိုၼ်းတီႈၽူႈၵွၼ်းလႆႈၵူႈေၵႃႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ယူႇပႃႇၼိူဝ်ၶူးသွၼ် ၽၢႆႇၵၢၼ်ငၢၼ်းၽ်ႂမၼ်းၵူႈေၵႃႉယဝ်ႉ ၶ်ႂႈႁဵတ်းသင်ႁဵတ်းဢမ်ႇၸ်ႂႈ။ ယူႇတီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၶူးသွၼ် ေပႃႈႄမႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၵူႈေၵႃႉမီးသုၼ်ႇပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ႄလႈၵူႈေၵႃႉ သင်ဢမ်ႇႁတ်း ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၵူဝ်လႆႈပဵၼ်ၵၢၼ်ယႃႉသေလႇၵၼ်ၼႆေၵႃႈ ေပႃးၶဝ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမႃး ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်တမ်း ဝႆႉပၼ်ပႃး တိူၵ်ႈတွတ်ႈလိၵ်ႈ ႁပ်ႉတၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၵူႈေၵႃႉယူႇၶႃႈ။ ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈသမ်ႉ ယူႇပႃႇတ်ႂႈၵုမ်းၵမ် ၶူးႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ  ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်မီးဝႆႉ ၸိူဝ်းဢၼ်တမ်းဝၢင်းဝႆႉၼၼ်ႉ သင်ၽ်ႂႁဵတ်းၸွမ်းၼင်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်းမီးၼၼ်ႉ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈၵႂႃႇၼႆၸိုင်ႈ ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်ႄလႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုၼ်ေၵႃႈ ေတဢမ်ႇေပႃးမီးသင် မၼ်းေၵႃႈငၢႆႈငၢႆႈဢွၼ်ႇၵူၺ်း။ ယွၼ်ႉၼၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ် ၶွမ်ႇမၼီႇၼိုင်ႈလင်ၼႆႉ  ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈႁဝ်းလူဝ်ႇလႆႈမီး လွင်ႈတဵၵ်ႇလႅင်းလီလီလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈယဝ်ႉ ေပႃးၸိူင်ႉၼၼ် ႁဝ်းဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်း ၸၢင်ႇငၢႆႈႄလႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ယၢပ်ႇသင်။

    

 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၼမ်ႉၸ်ႂႁူမ်ႈယဵၼ်                    ေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ေၵႃႈလီ ႁ်ႂႈမီးၼမ်ႉ ၸ်ႂႄတႉႄတႉ မီးႄၸႇတၼႃႇၸႅတ်ႈၸႅတ်ႈေသႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ 1) ၸ်ႂႁဝ်းေၵႃႈသိူဝ်း  2) တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းယူႇႁူမ်ႈေၵႃႈ မီးလွင်ႈၸ်ႂသိူဝ်းလီ  3) ၸ်ႂႁဝ်းေၵႃႈၵတ်းယဵၼ်  4) ႁဝ်းေၵႃႈေတ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်း သုၵ်ႉၸ်ႂၼမ်သင်    ယွၼ်ႉၼၼ်ေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင်ေၵႃႈလီယဝ်ႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇဝႆႉၸ်ႂလီလီ မီးၸ်ႂၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈသၢင်ႈႄလႈ ဝႆႉၸ်ႂႄၸႇတၼႃႇလီလီၼၼ်ႉ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီတီႈသုတ်းယဝ်ႉ။

 • ၵၢၼ်ငၢၼ်း

                    မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ ( 01 August 2020) ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် (သႅင်သိုၵ်း)  ၊  ၶူးလၢဝ်သႅင်ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းလႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇႁႃ မႆႉ ၊ ၶႃးေၵႃႉ တွၼ်ႈတႃႇေတမႃးႁဵတ်း တီႈလိုဝ်ႈတီႈၼင်လဵၼ်ႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ယူႇ။ ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်း ႁ်ႂႈမၼ်းေပႃးလီတူၺ်း ႁ်ႂႈမၼ်းေပႃးလီယူႇ ႁ်ႂႈမၼ်းေပႃးမီးတီႈလူလိၵ်ႈဢွၼ်ႇၵတ်းၵတ်းယဵၼ်ယဵၼ်ယူႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် လႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃး ပူၵ်းတင်ႈႁဵတ်း သႃႇလႃး ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်းၵႂႃႇယူႇ။


ဢွၼ်ၵၼ်ႁႃမႆႉ


ၽွင်းမိူဝ်ႈလိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ


 • ၼမ်ႉၸ်ႂႁူမ်ႈယဵၼ်

                     ၼမ်ႉၸ်ႂႁူမ်ႈယဵၼ် ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်မီးၼမ်ႉၸ်ႂ ၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈသၢင်ႈ ၶ်ႂႈပူၵ်းပွင် ဢဝ်ၼမ်ႉၸ်ႂပဵၼ်ယ်ႂႇေသႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇဢဝ်ငိုၼ်း ၊ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈပိူၼ်ႈၸ်ႂႉႁဵတ်းႄလႈႁဵတ်း ၊ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈပိူၼ်ႈၸတ်းႁႅင်းၵၢၼ်ႄလႈ လႆႈႁဵတ်းပႃး   မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်မီးၼမ်ႉၸ်ႂၶ်ႂႈ ပူၵ်းပွင် ၶ်ႂႈႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းႄလႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ၸၢင်ႇဢွၼ် ၵၼ်ပၼ်ၸိုဝ်ႈ ဝႆႉဝႃႈ  သႃႇလႃးၼမ်ႉၸ်ႂႁူမ်ႈယဵၼ် ၼႆၵႂႃႇယူႇ။

                    ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ဢဝ်ၼမ်ႉၸ်ႂပဵၼ်ယ်ႂႇ ၊ ဢဝ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈသၢင်ႈပဵၼ်ယ်ႂႇေသႁဵတ်းၵမ်ႉပႃႇၼမ်   ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈဝႃႈ ေပႃးဢမ်ႇလႆႈငိုၼ်းဢမ်ႇႁဵတ်း  ႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈ လွင်ႈဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၸွမ်းလူၺ်ႈၼမ်ႉၸ်ႂၶ်ႂႈႁဵတ်း ၶ်ႂႈသၢင်ႈလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း။

                    သႃႇလႃး ၼမ်ႉၸ်ႂႁူမ်ႈယဵၼ် ၼႆႉႁဝ်းၶႃႈ ၶဝ်သၢင်ႈဝႆႉ ႁ်ႂႈပဵၼ်မၢႆတွင်းတွၼ်ႈတႃႇ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ၶူးသွၼ်ႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵႂႃႇပႃးယူႇ။ ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၶႃႈႁဝ်းလႆႈတႅမ်ႈ မၢတ်ႈမၢႆဝႆႉၼ်ႂး Website ၼႆႉေၵႃႈ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈမႃး သၢမ်ႇမႃးမႅၼ်း ႄၼ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈၶဝ်သင်ၶႃႈ ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ေတလႆႈယူႇတီႈၵဝ်ႇတီႈလဵဝ်ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း မၼ်းေၵႃႈ ႁူႉၵႃႈေတလႆႈယူႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်းၵူႈေၵႃႉ  ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ၼ်ႂးပီႊၼႆႉ ႁဝ်းလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ေၵႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ ပီႊၼႃႈမႃး ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ၸၢင်ႇလႆႈၵႂႃႇ တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းၽ်ႂမၼ်းထႅင်ႈတၢင်ႇၼႃႈတီႈ တၢင်ႇတီႈေၵႃႈၸၢင်ႇပဵၼ်လႆႈႄလႈ ၶႃႈႁဝ်းေၵႃႈ ဢၼ်လႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ပူၵ်းပွင်မႃး ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဵတ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၶ်ႂႈႁ်ႂႈမၼ်းမီးမၢႆတွင်းၼႆေသ ၸၢင်ႇလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈမၢႆဝႆႉၵူၺ်းၼင်ၵဝ်ႇၶႃႈ။ၽွင်းလိုဝ်ႈၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း


ၸတ်းႄၽၵၼ် ၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း


ၽွင်းမိူဝ်ႈႄတၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း


ၵဵပ်းၶႃးေၵႃႉ


ၵဵပ်းၶႃးေၵႃႉ


ႁူဝ်ၼႃႈသီ ၸၢႆးေၵျႃႇ


ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၢႆးပဝ်ႈ


ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၢႆးပဝ်ႈ


ၽွင်းတိုၵ်ႉႁႃ ၶႃးေၵႃႉ


ေတႃႉမႆႉ တႃႇေတေၵႃႇသၢင်ႈ


ၶိုၼ်းမႃးၸူႉတုမ်ၵၼ် တီႈလၢတ်ၵၼ်ဝႆႉ


                    ၵၢၼ်သင်ေၵႃႈယဝ်ႉ ေပႃးမီးၸ်ႂၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈသၢင်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းေၵႃႈတိုၼ်းေတပဵၼ်မႃး လႆႈဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ  ၵူၺ်းၼႃႇဢၼ်ပဵၼ်ႁူဝ်လူင်မၼ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢၼ်လွင်ႈယ်ႂႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ၼင်ယူႇတီႈၵဝ်ႇတီႈလဵဝ်ေသ လၢတ်ႈယူႇၵူၺ်းေတႉ ေတၸၢင်ႇၼၢၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ယူႇ  သင်ၶ်ႂႈႁ်ႂႈမၼ်း လီေတႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေၵႃႉ လုၵ်ႉဢွၼ်ႁဵတ်းေၼတၢင်းဢွၼ်တၢင်းပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ မၼ်းလီတီႈသုတ်းယဝ်ႉ။

ၶိုၼ်းမႃးၸူႉတုမ်ၵၼ် တီႈလၢတ်ၵၼ်ဝႆႉ


ၶိုၼ်းမႃးၸူႉတုမ်ၵၼ် တီႈလၢတ်ၵၼ်ဝႆႉ


ၽွင်းတိုၵ်ႉေၵႃႇသၢင်ႈ သႃႇလႃး ၼမ်ႉၸ်ႂႁူမ်ႈယဵၼ်

                    ၵၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်သၢင်ႈ သင်ေၵႃႈလီယဝ်ႉ ႁဝ်းယႃႇေပႁဵတ်းၶ်ႂႈႁ်ႂႈမၼ်းယဝ်ႉလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ၼမ်ႉတွၼ်း Result မၼ်းေၵႃႈ လူဝ်ႇလီလူဝ်ႇၶိုၵ်ႉၶႅမ်ႉပႃးၸွမ်းယူႇ။ ႁဝ်းၶႃႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸ်ႂႈဝႃႈ ၶ်ႂႈလႆႈၵႂၢမ်းႁ်ႂႈပိူၼ်ႈယွင်ႈ ႁ်ႂႈပိူၼ်ႈလၢတ်ႈလွင်ႈလီဢမ်ႇၸ်ႂႈ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ် ႁဵတ်းၸွမ်းၼင် ၼမ်ႉၸ်ႂႁဝ်းမီးၼၼ်ႉ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ပိူၼ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းၵူၺ်း။

            ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်လူၺ်ႈၼမ်ႉၸ်ႂလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း ဢမ်ႇတွၼ်ႉဝႆႉလွင်ႈတၢင်း မုင်ႈမွင်းၶိုၼ်းသင် တီႈၽ်ႂေသေၵႃႉေၵႃႉႄလႈ ေသပွၵ်ႈပွၵ်ႈ။ ၵၢၼ် တီႈဢၼ်ႁဝ်း မီးၼမ်ႉၸ်ႂေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢၼ်ႁဝ်းၶိုၼ်းလႆႈၶိုၼ်းတီႈတူဝ်ႁဝ်းၼၼ်ႉ ေၵႃႈပဵၼ် ၼမ်ႉၸ်ႂၵတ်းယဵၼ်ႄလႈ ၼမ်ႉၸ်ႂ ေၵျႃႇသိူဝ်းၼိုင်ႈဢၼ်ယဝ်ႉ။

            ႁဵတ်းသႃႇလႃးၼႆႉ  ၸဵမ်သတ်းၸဵမ်ၵူၼ်းၸဵမ် ၽီ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈတိုၼ်းေတ ၶဝ်ႈမႃးယူႇႁူမ်ႈငဝ်းမၼ်း ယဝ်ႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ႁ်ႂႈေမႃဢွၼ်ၵၼ်ဝႆႉၸ်ႂဝႃႈ ပဵင်းေပႃးၸ်ႂယဝ်ႉ တီႈႁဝ်းမီးတိုဝ်ႉတၢင်း လႆႈႁဵတ်းလႆႈသၢင်ႈဝႆႉပၼ် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇႁွႆးမိုဝ်းႁဝ်းေတ ၸပ်းဝႆႉ မိူဝ်းၼႃႈႄလႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်လႆႈယူႇ။


 • ယႃႇေပၶၢင်း

            

                    ႁိုဝ်ႉတၢၼ်ႇလ်ႂေၵႃႈယႃႇေပၶၢင်းလႃးလႃး ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ယူႇလၢႆလၢႆေသ ႁ်ႂႈလႆႈယူႇသႃႇ မႃးမၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇမီးၽ်ႂ  ေပႃးၶ်ႂႈမၢၵ်ႇမီး ေပႃး ၶ်ႂႈလႆႈယူႇသႃႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈ လူဝ်ႇလႆႈၶၢမ်ႇယၢပ်ႇတုၵ်ႉၶႁႅင်းႁႅင်းလႆႈမိူၼ်ပိူၼ်ႈ ေပႃးဢမ်ႇၼၼ် ယႃႇ ေပမုင်ႈမွင်းဝႃႈ ေတလႆႈယူႇသႃႇ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈလႃးလႃး။

                    မၢင်ႇပွၵ်ႈ ႁၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းလုၵ်ႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းယၢပ်ႇတုၵ်ႉၶႁိုဝ်ႉၼၼ်ႉ ၶ်ႂႈယွၼ်းသင်ႇလၢတ်ႈႄၼသူၶဝ်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႄလႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်လွင်ႈတုၵ်ႉၶၽဝၸၢတ်ႈပၢၼ် မိူင်းၵူၼ်း တိုၵ်ႉေတႄတႇၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။ ဢၼ်ႁဝ်းေတလႆႈလတ်းၽၢတ်ႇ ဢၼ်ႁဝ်းေတလႆႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၾႆး ပဵၼ်ၼၢမ်လၢႆလၢႆ ဢမ်ႇမီးတီႈဢၼ်ပိူၼ်ႈသိူဝ်ႈဝႆႉပၼ်ႁဝ်းေသေၵႃႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ၽိုၵ်းတုၵ်ႉၶဝႆႉၼမ်ၼမ်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ယႃႇ ေပၵူဝ်တုၵ်ႉၶ လူဝ်ႇေမႃၵူဝ်ဢိုပ်းၵူၺ်း။
                တႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေတလႆႈယူႇသႃႇ ၵတ်းယဵၼ်လႆႈယူႇလႆႈၵိၼ်ၼၼ်ႉ ယႃႇႁ်ႂႈပိူၼ်ႈလႆႈတုၵ်ႉၶ ယွၼ်ႉႁဝ်းယႃႇႁ်ႂႈပိူၼ်ႈလႆႈတူၵ်းၼမ်ႉတႃ ယွၼ်ႉႁဝ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ပိူၼ်ႈေၵႃႈမီးလွင်ႈယၢပ်ႇ လွင်ႈတုၵ်ႉၶ မိူၼ်ၵၼ်တၢင်းႁဝ်းယဝ်ႉ။ ႁူႉလွင်ႈႁဝ်းလူဝ်ႇေမႃႁူႉလွင်ႈပိူၼ်ႈ ႁၵ်ႉတူဝ်ႁဝ်းေၵႃႈ လူဝ်ႇေမႃႁၵ်ႉပႃးပိူၼ်ႈ ေပႃးဢမ်ႇၼၼ် မီးလၢႆလၢႆ သႃႇလၢႆလၢႆ သမ်ႉပဵၼ်ယွၼ်ႉတၢင်းတုၵ်ႉၶႁိုဝ်ပိူၼ်ႈၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈသင် ဝၼ်းၼိုင်ႈဢၼ်မီးၼၼ်ႉေၵႃႈ ႁဝ်းေတလႆႈပွႆႇဝၢင်းပႅတ်ႈေသၵႂႃႇပႅတ်ႈမၼ်းၵူၺ်း။


" ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁ်ႂႈပဵၼ်လူၺ်ႈၼမ်ႉၸ်ႂ

ယႃႇေပပဵၼ်ၵူၼ်း ပိူၼ်ႈၸ်ႂႉယဝ်ႉၸၢင်ႇႁဵတ်း

ယႃႇဢဝ်ဢႃႇၼႃႇေသယူႇၼိူဝ်ပိူၼ်ႈ ႁ်ႂႈဢဝ်ၼမ်ႉၸ်ႂေသၵုမ်းၵူၺ်း "

                မၢႆတွင်းတွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ၊ ၶူးသွၼ် တီႈႁဝ်းၶႃႈၶဝ် လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်မႃး။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts