မၢၵ်ႇမႅင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ


                         မၢၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပွင်ႇဝႃႈသင် ?  မၢၵ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶိူင်ႈမဵဝ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၽႄး ၸၢင်ႇတၢႆ ၊ ၸၢင်ႇပဵၼ်ၵႂႃႇပၢႆးတူဝ်ၶိင်းဢမ်ႇတဵမ်ႇထူၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇၼႆႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်း တိုၵ်းတေႃးၵၼ်ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းႁဝ်းၼၼ်ႉတေႉ မၢၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ၽေးၶဵၼ်လူင် တွၼ်ႈ တႃႇၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မၢၵ်ႇမီးတီႈလႂ်ၼမ် မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ ၵူၼ်းဢၢင်ႇၵႃႇတူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇတဵမ်ႇထူၼ်ႈၵေႃႈ မီးတီႈၼၼ်ၼမ်ယဝ်ႉ။

                        ယွၼ်ႉဝႃႈ ၶႃႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇတေၶိုၼ်းၵဵပ်းႁွမ်တွမ် ၸူႉဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇတေပၼ်တၢင်းႁူႉ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ၼႆလႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်းတေႉ တီးၶႂ်ႈ Focus သႂ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ၸၢင်ႇလႆႈတႅမ်ႈပဵၼ် ႁူဝ်ၶေႃႈဝႃႈ. မၢၵ်ႇမႅင်းလႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉသင် လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈ မၢၵ်ႇမႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ထုၵ်ႇလီလၢတ်ႈၼႄလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႃႇ ?

 1. ယွၼ်ႉၶဝ်ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
 2. ယွၼ်ႉလူၼ်းလႄႈ လဵၼ်ႈလူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ
 3. ယွၼ်ႉၶႂ်ႈယိပ်းၶႂ်ႈၸၢမ်း ၶႂ်ႈလဵၼ်ႈၵူၺ်း
 4. ယွၼ်ႉၶဝ်ဢမ်ႇပႆႇမီးတၢင်းႁူႉတဵမ်ထူၼ်ႈ
 5. ယွၼ်ႉၶဝ်လဵၼ်ႈၸွမ်းယူမ်း လဵၼ်ႈလိၼ်
                        ၸိူဝ်းၼႆႉၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈယူႇ. လိူဝ်သေၼႂ်း (5) မဵဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ တေမီးထႅင်ႈလၢႆလၢႆလွင်ႈယဝ်ႉ။ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၢၵ်ႇၼႆႉ ႁၢင်ႈဝႆႉ တွၼ်ႈတႃႇ သိုၵ်းၸုမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈၼႆသေတႃႉၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေႉ မီးၽေးၼမ်တေႉတေႉယဝ်ႉ။
                        တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဝ်း ပေႃးတေဢမ်ႇပဵၼ်ၽေးလႄႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းပၢႆးတူဝ်ဢၢင်ႇၵႃႇဢမ်ႇတဵမ်ႇထူၼ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်လႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ဢိင်ႇပႃးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵူႈၵေႃႉ ထုၵ်ႇလီ လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ လွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇယူႇ။

 • လွၵ်းလၢႆးသပ်ႉလႅင်း သွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလွင်ႈမၢၵ်ႇ

                        ၽေးမၢၵ်ႇၸိူဝ်းဢၼ်မေႃတႅၵ်ႇ တိုဝ်ႉပၢႆးတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၵွပ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၺ်းတေလႆႈႁူႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ပေႃႈမႄႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီ လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


လၵ်းလၵ်းမၼ်းတေႉ ၶႃႈတေလၢတ်ႈၼႄလွၵ်းလၢႆး သွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၽေးမၢၵ်ႇၼႆႉၵႂႃႇယူႇ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတေလႆႈ ႁဵၼ်းႁူႉႁၼ်ၵႂႃႇလႆႈလီလီၼၼ်ႉၸိူဝ်းႁဝ်းပဵၼ် ၶူးသွၼ်ၼၼ်ႉ တေလႆႈမႃး ၸႅၵ်ႇၸၼ်ႉထၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းလၢႆလၢႆၸၼ်ႉဝႆႉယူႇ  မိူၼ်ၼင်ႇ ၸၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်ႈၽၢၵ်ႇ KG 1/2/3 ၼႆႉ သွၼ်လၢႆးၼိုင်ႈ ၊ ၸၼ်ႉ 1 ထိုင်ၸၼ်ႉ 3 သမ်ႉသွၼ်လၢႆးၼိုင်ႈ ၊ ၸၼ်ႉ 4 ထိုင်ၸၼ်ႉ 6 သမ်ႉလၢႆးၼိုင်ႈ. ၸၼ်ႉ 7 ထိုင် ၸၼ်ႉ 9 သမ်ႉတေလႆႈသွၼ်လၢႆးၼိုင်ႈယူႇ. ယွၼ်ႉသင်လႄႈ ႁဝ်းၸႅၵ်ႇလႃႇပေႃးဝႃႈၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ၶေႃးမုၼ်းတၢင်းႁူႉလႄႈ တၢင်းႁူႉတႃႇတေႁပ်ႉဢဝ်တီႈၶူးသွၼ် သွၼ်ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ တၢင်းႁပ်ႉႁူႉၶဝ် မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ပိူင်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


 • KG 1/2/3

                        လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၽၢၵ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽၢၼ်ၼူမ်းမႄႈသေ တိုၵ်ႉမႃးၽၢၵ်ႇယူႇတီးႁူင်းႁဵၼ်း ႁႂ်ႈၶဝ်မိုၼ်ႁႂ်ႈၶဝ်မီးဢူၺ်းၵေႃႉၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း တွၼ်ႈတႃႇဝႃႈ တေသွၼ်ပၼ် လိၵ်ႈၶဝ် ႁႂ်ႈၶဝ်ႈမေႃလိၵ်ႈၼမ်ၼမ်လႄႈ ၼပ်ႉသွၼ်လႆႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၼ်ႉ 3/4/5 ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေႉဢမ်ႇပႆႇပဵၼ်လႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ်တေလႆႈ ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး  Video ဢဝ်မၢၵ်ႇတႃၶဝ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼမ်ၼမ် ႁႂ်ႈၶဝ် ႁၼ်ဝႃႈ မဵဝ်းသင်ပဵၼ်မဵဝ်းသင်ၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ပေႃးတေၵႂႃႇလၢတ်ႈဝႃႈ မၢၵ်ႇမႅင်းမဵဝ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၼႆဢိူဝ်ႈ ပိူၼ်ႈၸႂ်ႉၸိူင်ႉၼႆဢိူဝ်ႈ ပဵၼ်ၽေးတၢႆၸိူင်ႉၼႆဢိူဝ်ႈၼႆၼၼ်ႉ ၶဝ်ဢမ်ႇပႆႇႁပ်ႉလႆႈ. လၵ်းလၵ်းမၼ်း တေလႆႈဢဝ် ၵၢၼ်ၼႄႁၢင်ႈသေၼႄၵူၺ်း။


 • ၸၼ်ႉ (1) ထိုင် ၸၼ်ႉ (3)

                        လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ (1) ထိုင် ၸၼ်ႉ (3) ၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ၶဝ်ႁူႉ ၵ ၶ င လႄႈ သီလႅင်သီလမ်ယဝ်ႉ  လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉထၢၼ်ႇၼႆႉ မေႃတူၺ်းဢွၵ်ႇလႄႈ မေႃထွမ်ႇပႃးသေ ႁူႉလႅင်ႁူႉလမ်ယဝ်ႉ. ယွၼ်ႉၼၼ် လွၵ်းလၢႆးသွၼ်ပၼ်ၶဝ် တေလႆႈၸႂ်ႉပႃးၸိူင်းမိူၼ်ၵၼ် ဢိၵ်ႇပႃးပပ်ႉယိုၼ်ႈတိုဝ်း  ပေႃးၵႂႃႇတီႈလႂ် ၸၢင်ႇပဵၼ်ၽေး


 ပေႃးဢမ်ႇထွမ်ႇၵႂၢမ်းၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် တေၸၢင်ႈထူပ်းၽေး ၊ ပေႃးသူၶဝ်ႁၢၼ်ပၢႆႉၶေႃႈႁၢမ်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈပၢႆႉႁၢပ်ႇ ( Sign Post) ၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇလႆႈၵႂႃႇ.  ႁဵတ်းပၢႆႉသေတင်ႈဝႆႉပၼ်လူင်ၵႂႃႇၵူႈတီႈ တီႈမီးၽေးၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းလူင်ၶဝ်ၵေႃႈ တေမီႈလွင်ႈလွတ်ႈၽေးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ တေႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ်ႁူႉ ၽွၼ်းႁၢႆႉလွင်ႈမၢၵ်ႇလႄႈ ၽေးမၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ်ၶူးသွၼ်လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်သမ်ႉ တေလႆႈမေႃဢွၼ်လဵၼ်ႈၸိူင်းသေ ႁဵတ်းၼႄၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်မၼ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


 • ၸၼ်ႉ (4) ထိုင် ၸၼ်ႉ (6)

                        လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၼ်ႉ (4) ထိုင် ၸၼ်ႉ (6) ၼႆႉ ၶဝ်တေႁူႉလိၵ်ႈၼမ်မႃးလိူဝ်သေ တူဝ် ၊ ႁၢင်ႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပေႃးႁၼ်ပိူၼ်ႈတႅမ်ႈပၢႆႉသေတီႈတီႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈမီးၽေးၼၼ်ႉ ၶဝ်တိုၼ်းႁူႉၵမ်းလဵဝ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၽေးသင်လႄႈ သင်ၵႂႃႇၺႃးၽေးမႃး ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်မၼ်းသမ်ႉ တေမီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးယူႇ။


             လွၵ်းလၢႆးသွၼ် တႃႇႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၼ်ႉ (4) ထိုင် ၸၼ်ႉ (6) ၶဝ်တေလႆႈႁပ်ႉႁူႉ ၽွၼ်းႁၢႆႉလွင်ႈမၢၵ်ႇၼႆႉ တေလႆႈၵႆႉၵႆႉ ပၼ်သပေႃးတြႃးတၢင်းႁူႉၼမ်ၼမ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၽွၼ်းႁၢႆႉမၢၵ်ႇလႄႈ သင်ၺႃးမႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢၼ်ၼႆႉ တေၸၢင်ႈတုမ်ႉတိုဝ်ႉပႃး ပၢႆးၸႂ်ၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ တႃႇတေႁႂ်ႈၶဝ်လႆႈႁဵၼ်းႁူႉ လွင်ႈမၢၵ်ႇၼႆႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ၶူးသွၼ်လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တေလႆႈမေႃဢွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၼ်ႈ Role Pay ၊ လဵၼ်ႈ Game ႁႂ်ႈၶဝ်ၵေႃႉႁဵတ်းႁင်းၵူၺ်းလႄႈ ႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း ၼႄ Video လွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈတီႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပေႃးႁၼ်ႁၢင်ႈၸိူင်ႉၼႆယႃႇၵႂႃႇယူႇၸၢမ် တေလႆႈပွင်ၶၢဝ်ႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ တေလႆႈသွၼ်လၢတ်ႈ ပၼ်တၢင်းႁူႉၶဝ် ႁႂ်ႈၶဝ်ႈၼႂ်းဢွၵ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ။


 • ၸၼ်ႉ (7) ထိုင် ၸၼ်ႉ (12)

                        လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢၼ် ၸၼ်ႉ (7) ထိုင် ၸၼ်ႉ (12) ၼႆႉ ၶဝ်ႈၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်လုၵ်ဢွၼ်ႇမီးတၢင်းႁူႉလႄႈ ႁပ်ႉလႆႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းႁူႉလႆႈလီ ဢိင်ႇပႃး မေႃပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႄႈ မေႃဝူၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈ ၼိူဝ်ၽွၼ်းလီ ၽွၼ်းႁၢႆႉ လႄႈ ၾၢင်ႈႁၢင်ႈၽူႈၸိူဝ်းလႆႈ ထုၵ်ႇၺႃးၽႄးတုမ်ႉယွၼ်ႇလွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ။

                    လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇပၢၼ်ၼႆႉ  ယွမ်းႁပ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉပိူၼ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်လႆႈလႄႈ မေႃႁူႉၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇသေ တေဢဝ်ၵၢၼ်တူဝ်ထူပ်းလႄႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းပဵၼ်ယႂ်ႇ ၼႂ်းပၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၼ်ႉ (7) ထိုင် ၸၼ်ႉ (12) ၼႆႉသမ်ႉ  ၶူးမၼ်းတေလႆႈ မေႃဢွၼ်ၼႄႉၼမ်းလႄႈ ႁၢင်ႈပၼ်လွၵ်းလၢႆး တႃႇၶဝ်တေမေႃႁူမ်ႈၵၼ် ႁဵၼ်းႁူႉလႄႈ ပေႃးမီးပၼ်ႁႃမႃး တေလႆႈမေႃၸွႆႈထႅမ်ၵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ် တွၼ်ႈတႃႇတေဢမ်ႇမီးၽေးၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေဢွၼ်ၵၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်လႄႈ ႁဵတ်းၼႄၵူၼ်းတၢင်းၼမ်ဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈမီးၽေး ပဵၼ်တီႈလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ပၢၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼုမ်ႇတၼ်ႇၼႆႉ ၶဝ်မေႃဝူၼ်ႉလႄႈ မေႃပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ပႃးယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၼႂ်းပၢၼ်ၼႆႉသမ်ႉ ၶူးသွၼ်မၼ်းလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းမၼ်း တေလႆႈမီးတၢင်းႁူႉၼမ်လႄႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၼမ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈယူႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈပဵၼ်ၶူးသွၼ်လႄႈ ၽူႈမီးၿုၼ်ႈၽွၼ်း ယွမ်းႁပ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႄႈ ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈ ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶဝ်ပႃးမိူၼ်ၵၼ်။ လွၵ်းလၢႆးသွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇပၢၼ်ၼႆႉ လွင်ႈၽွၼ်းႁၢႆႉမၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉတေႉ ပၼ်ပၢင်သွၼ် Work Shop လႄႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်ႁင်းၵူၺ်း ႁဵတ်းသၢင်ႈပၼ်ၶဝ် Group Work discusion ပဵၼ်ယႂ်ႇသေ ဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ။

 • ၽွၼ်းႁၢႆႉၽူႈတိုဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်း

                        ပေႃးလၢတ်ႈလွင်ႈမၢၵ်ႇမႅင်းၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်းၼႆၸိုင် ဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီသင် တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းႁဝ်း ၽူႈလႂ်ၽႂ်လႂ်သေၵေႃႉ. ၵူၺ်းၼႃႇတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းသိုၵ်းလႄႈ ၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇၶဝ်ၼႆႉတေႉ မၢၵ်ႇမႅင်းၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇၶဝ်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈယဝ်ႉ။ ၵမ်ႉၼမ် ၽူႈၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းႁၢႆႉ ၵၢၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၼၼ်ႉ ၽူႈဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင် မိူၼ်ၼင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ထူပ်းၺႃးၼမ်ဝႆႉတေႉတေႉ။ မၢင်ၵေႃႉမိုတ်းၶၢတ်ႇ တိၼ်ႇပူတ်းလႄႈ မၢၵ်ႇတႃလူႉ ဢမ်ႇၼၼ် ဢၢင်ႇၵႃႇတူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ယွၼ်ႉလႆႈၵႂႃႇၽႃၺႃးမၢၵ်ႇလႄႈ တိုဝ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇ။


ယွၼ်ႉဢၢင်ႇၵႃႇတူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇတဵမ်ႇထူၼ်ႈလႄႈ ၵၢၼ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ ၊ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်း ၊ ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၊ ၵၢၼ်ၼႃႈႁိူၼ်းတႃႇယေး ၊ ပၢႆးၸႂ် ၊ ၵူႈပၢႆးၿၢႆး ၶဝ်လႆႈႁပ်ႉထုၵ်ႇၺႃးဢဝ်ၵႂႃႇတေႉတေႉ။ ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းမၢၵ်ႇမႅင်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၸဝ်ႈသိုၵ်းၸဝ်ႈဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလႆႈ ထုၵ်ႇၺႃးလူႉသူမ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယုမ်ႇယမ်ႈဝႃႈ ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ် တေယၢမ်ႈလႆႈႁၼ်လႄႈ ႁူပ်ႉႁၼ်ၺႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ယွၼ်ႉဢၢင်ႇၵႃႈတူဝ်ၶိင်း ဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈလႄႈ လႆႈၼႃႈလဵၵ်ႉတႃၼွႆႉ ၵႂႃႇၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ် ပေႃးပဵၼ် မိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႅၼ်းၼႃႇယဝ်ႉ ပေႃးႁၼ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇမီးတိၼ်မီးမိုဝ်း မီးတႃ ၸိူဝ်းၼႆႉၸိုင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ဢၢႆႈပုတ်း ၊ ဢၢႆႈလပ်ႉ ဢၢႆႈတႃမွတ်ႇ ၊ ဢၢႆႈၶဵၼ်ပုတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ တုမ်ႉတိုဝ်ႉပၢႆးတူဝ် ပၢႆးၸႂ်ၵေႃႉၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။

                        ယွၼ်ႉၼၼ် ၽူႈလႂ်ၽႂ်လႂ်ၵေႃႈလီယဝ်ႉ ယုမ်ႇယမ်ႈဝႃႈ ၽႂ်ၽႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႆႈႁူပ်ႉၺႃးလႄႈ ဢမ်ႇၶႆႈထူပ်းၺႃး လွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ တႃႇတေဢမ်ႇထူပ်းၺႃး ဢမ်ႇထူပ်းၺႃးၼၼ်ႉ လူဝ်ႇလႆႆႈၵႆႉမီးပၼ်ပၢင်သွၼ်လႄႈ ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉၼိူဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ဢွင်ႈတီႈမီးသိုၵ်းတူင်ႉၼိုင်ၼမ်လႄႈ ဢွင်ႈတီႈၵႆႉၵႆႉမီးပၢင်တိုၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇယူႇ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းယွင်ႇလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်း


                     ပပ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းယင်ႇလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ. မၼ်းပဵၼ် ပၢႆးဝူၼ်ႉ ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈၵေႃႉလဵဝ်ၵူၺ်း. ဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇမုၵ်ႉၸုမ်းလႂ်လႄႈ တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸုမ်းလႂ်  ယူႇတီႈၸဵင်ႇ (Side) တၢင်းႁၼ်ထိုင် ၵူၼ်းမိူင်းယူဝ်းယူဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈသေ လႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၵူၺ်း မၢင်တီႈ တီႈတေတႅမ်ႈတၢပ်ႇၸိုဝ်ႈသဵင်မုၵ်ႉၸုမ်းၵမ်းလဵဝ်ၵေႃႈတေမီး တေထတ်းသၢင်ႈၸုမ်းလႂ် ၸုမ်းၼၼ်ႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈမီး. ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တေထုၵ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈမူတ်းမူတ်း. မၼ်းဢိင်ႇၼိူဝ်ၶေႃႈမုၼ်း. ဢိၵ်ႇၼိူဝ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၸဵင်ႇသုၼ်ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ႁၼ်သေ တႅမ်ႈထတ်းသၢင်ႈၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း။ ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမီးၶေႃႈမုၼ်း ပေႃးဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ငဝ်ႈငဝ်ႈတႄႇပဵၼ်မႃး ဢမ်ႇမီးၵၢၼ်လဵၿ်ႈႁဵၼ်းၵၢၼ်မိူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပႃးၸိုင် တႃႇတေထတ်းသၢင်ႈ သေလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ မၼ်းယၢပ်ႇၼႃႇ။. ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လႆႈမီးၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၵၼ်

 • ယွၼ်ႉၶႂ်ႈႁႂ်ႈမၼ်းလီလိူဝ်သေၵဝ်ႇ
                        ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ. မိူၼ်ၼင်ႇလႆႈတႅမ်ႈပႃႇၼိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ တေလႆႈမီးၶေႃႈမုၼ်း ၊ တေလႆႈမီးၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၊ တေလႆႈမီးဝၼ်းထီႉပီႊ ၊ တေလႆႈၼႄလႆႈႁၢင်ႈလႄႈ Video ဢမ်ႇၼၼ် သဵင်ၵူၼ်းသေၸိူင်ႉသေလွင်ႈ  သင်ဢမ်ႇမီးၸိူဝ်းၼႆႉ တေလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ တေၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်းသႄႉၼႄးလႄႈ ၼႄးၵၼ်ၵူၺ်း။
                        ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ဢၼ်ၵႆႉၵႆႉလႆႈႁၼ်ယူႇၼႆႉ ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၵၼ်ဢမ်ႇပေႃးမီး ၵမ်ႉၼမ်လႆႈႁၼ်ပဵၼ် ၵၢၼ်သႄႉၼႄးၵၼ်ၵူၺ်း ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉလႄႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၵူႈၵေႃႉ မၼ်းၵေႃႈတိုၼ်းမီးယဝ်ႉ တီႈယုၵ်ႈယွမ်းလႄႈ တီႈၽိတ်းတီႈထုၵ်ႇမၼ်း လိူဝ်ဝႃႈ မၢင်ပွၵ်ႈ ၵူၼ်းၵေႃႉႁဵတ်းၵၢၼ် ၽူႈၵေႃႉဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၵူၺ်းႁူႉမေႃႁဵတ်းၸွမ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶဝ်ၵူၺ်းလႄႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်းၼင်ႇၵၢင်ၸႂ် ဢႃးလူမ်းၶဝ်ၵူၺ်းသေ လိုမ်းတူဝ်လိုမ်းၶိင်းသတိႉဝီႉရီႉယ ၵႂႃႇပႅတ်ႈလႄႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ် လႄႈ ယိူင်းဢၢၼ်းၼၼ်ႉ ၵႆႉၵႆႉဢဝ်ႁၢႆလၢႆပႅတ်ႈသေ ဢဝ်ၵႂႃႇပဵၼ် ၸႂ်မႃႇၼ ဢၢတ်းတ ၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ တီႈထတ်းသၢင်ႈ ၼႂ်းပပ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းယွင်ႇလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉ  မၼ်းၵူၺ်းပဵၼ် ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းယွင်ႇယွင်ႇၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းဝူၼ်ႉသုင်ၶဝ်လႄႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈၸႂ်ႉၶေႃႈတိုဝ်းၵႂၢမ်းတႆးသုင်သင်တေႉတေႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ထတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈလီ. ထတ်းသၢင်ႈႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ထတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈႁၼ်ယိူင်းမၢႆၸႅင်ႈလီ. ထတ်းသၢင်ႈ ႁႂ်ႈမေႃႁူႉႁၼ်လွင်ႈၽိတ်းၽိတ်းထုၵ်ႇထုၵ်ႇၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

 • ယိူင်းဢၢၼ်းတီႈလႆႈတႅမ်ႈပပ်ႉ
                        ပေႃးမႃးတူၺ်း. ပပ်ႉၵၢၼ်မိူင်း ၵၢၼ်ထတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်မိူင်းလႄႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းၼႆႉ ၼႂ်းတႆးႁဝ်း လႆႈႁၼ်ဢႄႇဝႆႉ. တေလႆႈႁၼ်ပဵၼ်ပပ်ႉ လွင်ႈတၢင်းႁၵ်ႉတၢင်းပႅင်း ၊ ပပ်ႉပိုၼ်း ၊ ပပ်ႉၸိူင်း ၊ ပပ်ႉထီႇ ၊ ပပ်ႉတြႃး ၊ ပပ်ႉတၢင်းႁူႉၵမ်ၽွင်ႈ ၸိူဝ်းၼႆႉၵူၺ်း. တေလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပပ်ႉတႆးၼႆႉ တိုၵ်ႉမီးဢႄႇၼႃႇ ဢၼ်တႅမ်ႈမႃးပပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉမီးဢႄႇဝႆႉမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ 
တႃႇတေပဵၼ်မႃးလႆႈ ပပ်ႉၼိုင်ႈပပ်ႉၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇငၢႆႈ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်း တေလႆႈပၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်း တေလႆႈႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ဢၢၼ်ႇၶၢဝ်ႇထတ်းသၢင်ႈ ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၸွမ်းၵူႈၶၢဝ်းၶၢဝ်း ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉ ၼိုင်ႈပီႊ ႁႂ်ႈလႆႈတႅမ်ႈဢွၵ်ႇလႆႈ ၼိုင်ႈပပ်ႉၼႆႉ လီၼႃႇၼႃႇယဝ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းတေတႅမ်ႈဢွၵ်ႇမႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈငၢႆႈ။ တႃႇတႆး တႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႃႇမုၵ်ႉၸုမ်း တူင်ႇၵူၼ်းတႆး ႁဝ်းတေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ တႆးၵေႃႈ တေလႆႈမီးပပ်ႉလိၵ်ႈတႆး ၵူႈပၢႆးပၢႆးဝႆႉ မိူၼ်ပိူၼ်ႈယူႇ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸၢင်ႇလႆႈ တႅပ်းတတ်း တႅမ်ႈပပ်ႉႁူဝ်ၼႆႉ ဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃး။ ပပ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းယွင်ႇလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်း ၼႆႉ လႆႈဢိၵ်ႇဢွၵ်ႇတီႈ သၢႆႁိူင်လႅင်း ဝဵင်းတႃႇၵုင်ႇသေ လႆႈပိုၼ်ၽႄတမ်းၶၢႆၵႂႃႇ ၼႂ်းမိူင်းတႆး မိူင်းၶၢင်ႇ မိူင်းမၢၼ်ႈ မိူင်းထႆး ၵႂႃႇယူႇ။

 • ပၢႆးဝူၼ်ႉၵူၼ်းယွင်ႇလႄႈ ၵၢၼ်မိူင်း
                        ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ပပ်ႉ ပၢႆးဝူၼ်ႉၶွင်ၵူၼ်းယွင်ႇၵူၺ်းလႄႈ တီးထုၵ်ႇၸႂ်ၽူႈလူလိၵ်ႈႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ၵေႃႈတေမီး ၽူႈဢမ်ႇႁၼ်လီလႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ်ၵေႃႈမၼ်းတိုၼ်းတေမီးယဝ်ႉ ၵၢၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လွင်ႈလီလွင်ႈၸႃႉ ထုၵ်ႇၸႂ်ဢမ်ႇထုၵ်ႇၸႂ် မႅၼ်ႈၸႂ် ဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸႂ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်း ပႃးမႃးၸွမ်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ ယိၼ်းၸူမ်း ၶွပ်ႇၸႂ်ထိုင် ၽူႈပၼ်ႁႅင်း လိၵ်ႈလၢႆးတႆးႁဝ်းၶႃႈလႄႈ ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၶႃႈႁဝ်းၵူႈၵေႃႉယူႇၶႃႈ။ မီးတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်သင်ၵေႃႈ ယိၼ်းလီႁပ်ႉတွၼ်ႈၵူႈၵေႃႉ ၵူႈၵူၼ်းယူႇၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။
#သႅင်သိုၵ်း
www.saisengserk.com

Share:

လႆႈႁပ်ႉတွၼ်ႈ ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ TNN မိူင်းထႆး


            မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14/11/2023  မီးၶၢဝ်ႇထႆး TNN ၶႂ်ႈ ၶဝ်ႈမႃးထၢမ်ႇ  ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လႄႈ ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ်တေႃႇဝၼ်းၶွင်သုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈႁဝ်းၼႆသေ လႆႈႁပ်ႉတွၼ်ႈၸွမ်းၼင်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။ မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇထိုင် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 14/11/2023 ၼႆႉ လႆႈလၢတ်ႈၵၼ်ဝႆႉ (Appointment)  လူင်ႈၼႃႈ (3) လိူၼ်ဝႆႉယူႇ တွၼ်ႈတႃႇ တေတွပ်ႇၶေႃႈထၢမ်ႇၶဝ်လႄႈ ၶေႃႈမုၼ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၵႂႃႇ။ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ် ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ TNN ၶဝ်ၼၼ်ႉတေႉ တီႈဢၼ်လီသူၼ်ၸႂ်လိူဝ်သေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ 

 1. ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လႆႈၶဝ်ႈမႃးႁဵၼ်းၵၢၼ်ၵူၼ်းၼမ်
 2. ၽႃႇသႃၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် မီးသင်လၢႆလၢႆလႄႈ လွင်ႈလၵ်းသုတ်ႇ
 3. ယဝ်ႉႁဵၼ်းယဝ်ႉ သင်ႁဵတ်းၵၢၼ်တၢင်တီႈ ငိုၼ်းလိူၼ်တေလႆႈၼမ် ယွၼ်ႉသင်လႄႈ လိူၵ်ႇပႆႇသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆႉ
 4. ပဵၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉသေ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လွင်ႈယႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇ ဝၢၼ်ႈမိူင်း မိူဝ်းၼႃႈၸိူင်ႉႁိုဝ်လၢႆလၢႆ
 5. ၽွင်းမိူဝ်ႈႁႅင်းၸႂ်တူၵ်းမႃး တႃႇတေမီးႁႅင်းတေႃႇသူႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ မီးလွၵ်းလၢႆးၸိူင်ႉႁိုဝ်
 6. ၶႂ်ႈသၢင်ႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ်လႄႈ လွင်ႈမုင်ႈမွင်းၼိူဝ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူဝ်းၼႃႈ မီးသင်လၢႆလၢႆ
 7. ၶႂ်ႈသင်ထိုင် ၽူႈပၼ်ႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းၼမ်ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈ မီးသင်လၢႆလၢႆ
                    ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (2) ဝၼ်း လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ႁၢင်ႈႁႅၼ်း ၶိုင်ပွင် တႃႇတေလႆႈမႃး Video ၼိုင်ႈႁူဝ်ယူႇ။ ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်ႇ Channel ၶဝ်ၼႆႉ တေတမ်းဝၢင်း ၵူၼ်းမီးဝႆႉ (12)ၵေႃႉၵူၺ်း ၼႂ်းၽႅၼ်ၶွင်ၽၢႆႇၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇၶဝ် ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈ ႁပ်ႉဢဝ်ပဵၼ်ၵေႃႉလိုၼ်းသုတ်းလႄႈ ၵေႃႉထီႉ (12)ၵႂႃႇဝႆႉယူႇ။ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း ၶဝ်ႈမႃးႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၼ် တီႈလႆႈႁပ်ႉၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇ ၶဝ်ႈမႃးတွင်ႈထၢမ်ႇမၼ်း လၵ်းလၵ်းမၼ်းတေမီးယူႇ (3) ၸုမ်း  1) ၶၢဝ်ႇ Thai PPS   2) ၶၢဝ်ႇ PPTV  လႄႈ  3) TNN ၵႂႃႇ. လိူဝ်ၼၼ်ႉ တေမီးတိုဝ်ႉတၢင်းၶဝ်ႈဢုပ်ႇႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တၢင်း ၽူႈဢဝ်ၶၢဝ်ႇလၢႆလၢႆတီႈယူႇ လွင်ႈၶၢဝ်ႇပွတ်းပွတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ။

                        ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁူဝ်ပိူၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမေႃၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈၽိုၵ်း ဢမ်ႇႁူႉၵေႃႈ ၵႃႈလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢမ်ႇႁၼ်ၵေႃႈ တိုၼ်းတေလႆႈ ႁႃႁႂ်ႈႁူႉႁၼ်မေႃ ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်းယဝ်ႉ   ယွၼ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယႂ်ႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇယၢမ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ယဝ်ႉႁဵၼ်းမိူင်းထႆးလႄႈ ၵၢၼ်လၢတ်ႈၸႃ ၽႃႇသႃ ၵႂၢမ်းလၢတ်ႈထႆးတေႉ တေမီးလွင်ႈယုၵ်ႈယွမ်းဢိတ်းဢိတ်းဝႆႉယူႇ  လုၵ်ႉဢဝ်မိူဝ်ႈပီႊ 2015 မႃးထိုင် 2023 ၼႆႉ  လႆႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ပဵၼ် ၶူးသွၼ်သေတႃႉၵေႃႈ  ဢမ်ႇပေႃးလႆႈယူႇတၢႆတူဝ်လႄႈ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းၽၢႆႇထႆးၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးမီးလွင်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ။

                ယွၼ်ႉၼၼ် တီႈဢမ်ႇႁူ ဢမ်ႇမေႃၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမေႃႁူႉႁၼ်ၶွင် Weakness တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသေ သိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇယူႇ။ ၵၢၼ်သင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၶႂ်ႈၽၢၵ်ႇထိုင်တီႈ ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၵေႃႉဝႃႈ ယႃႇပေၶၢၼ်ႉ ယႃႇပေ ယူႇသူမ်းၶၢဝ်းယၢမ်းလၢႆလၢႆ ပေႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်းတၢၼ်း ၶဝ်ႈႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉ သွၼ်ႁဵၼ်းဢဝ်ဝႆႉၵူႈလွင်ႈလွင်ႈသေၵမ်း။ ႁူႉမေႃဝႆႉ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇပႆႇမီးတီႈၸႂ်ႉမၼ်းၵေႃႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႃႈမႃး မၼ်းတေမီးတီႈၸႂ်ႉတိုဝ်းမၼ်း. ၼမ်ႉၵတ်ႉၽႂ်ၼမ်ႉၵတ်ႉမၼ်း တၢင်းမေႃၽႂ်တၢင်းမေႃမၼ်း ယူႇတီႈတၢင်းၶတ်းၸႂ်လႄႈ ၸႂ်ၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႁဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။
#သႅင်သိုၵ်း
www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts