ၽဝလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းသဝ်း              ပုၼ်ႈၽွၼ်းၶႃႈႁဝ်းေတႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈ တႃႇေတပူၵ်းပွင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၼႃႈတဵၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်း ၶႃႈႄလႈ တႃႇေတပၼ်တၢင်းႁူႉၼမ်ႉၵတ်ႉလုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူၺ်းၶႃႈ။ ေပႃးမႃးတူၺ်းၼ်ႂး မိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း ၶၢတ်ႇတၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃ၊ ၶၢတ်ႇပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ၊ ၶၢတ်ႇလွင်ႈဢုၼ်ႇၸ်ႂတီႈေပႃႈႄမႈ ေသလႆးပဵၼ် ၽဝ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉသင် ၵႂႃႇပႅတ်ႈေတႃႇထိုင် ေပႃးေၵႃႉယ်ႂႇမႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၸ်ႂႉပိူၼ်ႈ။ မိူဝ်ႈ လဵဝ်ဢၼ်ၶႃႈႁဝ်း ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၶ်ႂႈတႅမ်ႈသပ်ႉလႅင်းႄၼ ၽဝလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းသဝ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉ ၸၢတ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း။

ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လွႆတႆးလႅင်း

  • လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းသဝ်းၼႆႉလုၵ်ႉတီႈလ်ႂမႃး?
                      ေပႃးမႃးထၢမ်ႇဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းသဝ်းလုၵ်ႉတီးလ်ႂမႃးၼႆၸိုင်ႈ  မၼ်းေၵႃႈေတလႆႈ လၢတ်ႈပႃးလွင်ႈ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းပႃးၸွမ်းယူႇဢမ်ႇႁၢၼ်ႉ!  လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းသဝ်းၼႆႉ ေပႃးတီႈၼိူဝ် လွႆတႆးလႅင်းၼႆ ၶဝ်ေတဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 100% ၼႆေသ ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းဢၼ်ယူႇၼ်ႂးဝၢၼ်ႈ ေသမႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ၶဝ်ေတဢွၼ်ၵၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း 75% ၼႆဝႆႉယူႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ်ေတႉ ၶႃႈႁဝ်းၶ်ႂႈလၢတ်ႈေၼ လွင်ၽဝလုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းသဝ်း ( 100% ) ႁဝ်း ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူၼ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇမီး တိုဝ်ႉတၢင်းမိူၼ်ပိူၼ်ႈ ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇလႆးမီးသုၼ်ႇလႆႈမိူၼ်ပိူၼ်ႈၼၼ်ႉဝႆႉယူႇ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ႁူင်းသဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၽၢၼ်ေပႃႈၽၢၼ်ႄမႈ 70% ၊ ၸိူဝ်းမီးပီႈမီးၼွင်ႉသမ်ႉ 30% ဝႆႉယူႇ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းသဝ်းၼႆႉ လုၵ်ႉမႃးတီႈၼ်ႂးမိူင်းတႆးၵူႈေၸႈဝဵင်း၊ ၵူႈေၸႈတွၼ်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈ ႁဵၼ်းဢၼ်လႆႈၺႃးၶၢမ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈေပႉၵိၼ် ဢဝ်ေပႃႈဢဝ်ႄမႈၶဝ်တၢႆ ယႃႉပႅတ်ႈၼႃႈႁူိၼ်းၶဝ်ပႅတ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၽဝလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းသဝ်း ၼႆႉလီေဢးလူႄလႈ လီၸ်ႂလဵၵ်ႉ ေၶႃးၶူမ်ၸွမ်းၶဝ်ႄတႉႄတႉ လိူဝ်ေသဢဝ်ၶူးၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၶဝ်ဢမ်ႇၼၼ် ၶူးသွၼ်လိၵ်ႈၶဝ်ႁဵတ်းပဵၼ် ေပႃႈတၢင်းႄမႈၶဝ်ယဝ်ႉ ဢမ်ႇမီးတီႈပိူင်ဢိင်ႇသင် လႆႈဝႃႈပဵၼ်ဢၼ်လီၸ်ႂလဵၵ်ႉေၶႃးၶူမ်ၸွမ်းဝႆႉႄတႉ။
                        မိူဝ်ႈၶႃႈႄတႇၶဝ်ႈမႃး ႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ပဵၼ်ၶူးၵုမ်းႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်းၶဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်မိူဝ်ႈပီႊ 2015 - 2017 ( ၶၢဝ်းတၢင်း သွင်ပီႊပၢႆ 8လိူၼ် ) လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းသဝ်းၸၢႆးမီး 286 ေၵႃႉ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းသဝ်းယိင်းမီး 112 ေၵႃႉ ၊  ႁူမ်ႈၸၢႆးတၢင်းယိင်းမီး 398ေၵႃႉ။ ေပႃးမႃးတူၺ်းေတပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽွင်းမိူဝ်ႈၶ်ႂႈၵိၼ် ၽွင်းမိူဝ်ႈၶ်ႂႈေၵျႃႇ ၽွင်းမိူဝ်ႈၶွႆပိူၼ်ႈလၢႆလၢႆ လႆႈဝႃႈ ၽဝၶဝ်ၼႆႉ ၶိင်ႇၵိၼ် ၶဝ်ႈ ၶိင်ႇၼွၼ်း ၶိင်ႇလုၵ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းသဵင်ေပႃႈတၢင်းႄမႈ ဢမ်ႇလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈၸွမ်းေပႃႈတၢင်းႄမႈၶဝ် ၵွပ်ႈဝႃႈ ေပႃႈႄမႈ ၶဝ်မီးယူႇၵႆၶဝ်ႄလႈ မၢင်ေၵႃႉေၵႃႈ ေပႃႈႄမႈဢမ်ႇမီးၼ်ႂးမိူင်းၶူင်းၵၢင်လူင်ၼႆႉယဝ်ႉ။
                 ၶႃႈလႆႈၶဝ်ႈမႃးႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ်ၶူးသွၼ် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 06.07.2015 လႆႈႄတႇၶဝ်ႈမႃးပဵၼ်ၶူးသွၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၼႃႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းသဝ်း ၶၢတ်ႇလွင်ႈ ဢုၼ်ၸ်ႂ ၊ ၵၢၼ်ၶဝ်ႈႁႃပၼ်ႁႅင်းၸ်ႂၶဝ်( Careful ) ႄလႈ ပၢႆးၸ်ႂ ( Psychiatric ) ၶဝ်ဝႆႉယူႇ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ၽဝၶဝ်ၼႆႉ လႆႈၽၢၼ်မႃးႄၸးလိူဝ်ေသၶႃႈႁဝ်းႄလႈ တၢင်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူႈေၵႃႉ ၊ ၶႃႈႄတႇၶဝ်ႈမႃးၵုမ်း ႁူင်းသဝ်းၸၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈတွပ်ႇထၢမ်ႇ ၵၢင်ၸ်ႂ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမွၵ်ႇဢႃႇယုႉ 6ၶူပ်ႈေၵႃႉၼိုင်ႈဝႃႈ

ၽဝလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းသဝ်း
  • ၵွပ်ႈသင်ႄလႈမႃးတီႈၼႆႈ?
                     မဵဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ၼ်ႂးၸ်ႂၶဝ်မီးသင်မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်ေၵႃႈ ၶဝ်ေတလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼ်ႂးပၢႆးဝူၼ်ႉၶဝ်ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈတိုၵ်ႉပဵၼ်ၽႅၼ်ႇသီႇၶၢဝ်ဝႆႉ။ ၶႃႈထၢမ်ႇမၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇယဝ်ႉ မၼ်း ၸၢႆးၶိုၼ်းတွပ်ႇမႃးဝႃႈ ၶႃႈလႆႈမႃးယူႇတီႈၼႆႈၼႆႉ ၵွပ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵွပ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်း ထၢင်ႇၽိတ်းဝႃႈေပႃႈ ၶႃႈၼႆႉ ၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တၢင်းသိုၵ်းတႆးၼႆေသ ဢမ်ႇၸ်ႂႈႄတႉ ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈႄတႉသင်ႄလႈ ထုၵ်ႇၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆပႅတ်ႈၼ်ႂးႁူိၼ်းတၢင်းသွင်ေၵႃႉ မိူဝ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉ ႁႃးတၢင်းပီႈၼၢင်းႁဝ်းတိုၵ်ႉၵႂႃႇ ဢၢပ်ႇၼမ်ႉ ၽိူတ်ႇထိုင်မႃးတီးႁိူၼ်း လႆႈမႃးႁၼ်တူဝ်တၢႆေပႃႈတၢင်းႄမႈ ၵၢမ်ႇလီလႃႇ တၢင်းမီးၸဝ်ႈ ြသႃႇႁွင်ႉလဵင်ႉႁႃးပီႈၼွင်ႉဝႆႉ  ၵွပ်ႈႁႃးပီႈၼွင်ႉသမ်ႉၶႆႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း ၶ်ႂႈမီးပၺ်ႇၺႃႇ ၶ်ႂႈၵႂႃႇႁဵၼ်းမိူၼ်ပိူၼ်ႈ ႄလႈၸဝ်ႈၶူးၸင်ႇဢဝ် ႁႃးသွင်ေၵႃႉပီႈၼွင်ႉ သူင်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းတီႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ။ ေၶႃႈလိုၼ်းသုတ်းၶႃႈၶိုၼ်းသိုပ်ႇထၢမ်ႇမၼ်းၶိုၼ်းထႅင်ႈေၶႃႈၼိုင်ႈ ေပႃးသုတ်းႁဵၼ်းေၵႃႉယ်ႂႇမႃးေတၶ်ႂႈ ႁဵတ်းသင် မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်းတွပ်ႇပၼ်ေၶႃႈထၢမ်ႇၶႃႈပွတ်းပွတ်းဢွၼ်ႇၵူၺ်းေသ တွပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶ်ႂႈႁဵတ်း သိုၵ်း ၊ ၶႃႈႁဝ်းၶိုၼ်းထၢမ်ႇဝႃႈ

ၽွၼ်းတိုၵ်ႉသွၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၼုမ်ႇႁၢၼ်ၸိုင်ႈမိူင်း

  • ၵွပ်ႈသင်ႄလႈၶ်ႂႈႁဵတ်းသိုၵ်း?
                      ၶ်ႂႈၶိုၼ်းမိူဝ်းယိုဝ်းဢၢႆမၢၼ်ႈေၵႃႉဢၼ်ႇယိုဝ်းေပႃႈႁဝ်းႄမႈႁဝ်းတၢႆပႅတ်ႈၼၼ်ႉၶိုၼ်း ေဢႃႈ!  ၶႃႈထွမ်ႇၺႃးၼမ်ႉၵႂၢမ်းမၼ်းလၢတ်ႈၼႆႉ ၼ်ႂးၸ်ႂမၼ်း ၼ်ႂးၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈမၼ်းတူဝ်မၼ်းၼၼ်ႉ မီးၸ်ႂ ၸင်းပႅင်းႁႅင်းၵႂႃႇၼိူဝ်ဢၢႆမၢၼ်ႈၼၼ်ႉဝႆႉေတႉေတႉယဝ်ႉ လိူဝ်ေသၼၼ်ႉ တႃႇၶႃႈေတၵုမ်းႁူင်း သဝ်းၼၼ်ႉ ေတလႆႈႁူႉေၶႃႈမုၼ်းမၼ်း ေတလႆႈႁူႉပၢႆးၸ်ႂလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ေတလႆႈႁူႉလွင်ႈတီႈဢူၼ်ႈၶဝ် ေတလႆႈႁူႉလွင်ႈဢၼ်ၶဝ်လႆႈၸ်ႂႄလႈဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂ လႆႈဝႃႈပဵၼ်လွင်ႈယၢပ်ႇၶႃႈႁဝ်းဝႆႉေတႉေတႉ။

ၽွင်းယၢမ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်

  • ၵၢၼ်ယူႇၵိၼ်သဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းသဝ်း
                     လွင်ႈယူႇလွင်ႈၵိၼ်ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈႄတႉယဝ်ႉတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းႁဝ်းၶႃႈမူတ်း။ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းသဝ်း ၼိုင်ႈေၵႃႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႆႈၵိၼ်ၶဝ်ႈ သၢမ်တႃႇမိူၼ်ပိူၼ်ႈေသ၊ ၼိုင်ႈလိူၼ်လႆႈပႃးငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ႇၼိုင်ႈ ေၵႃႉလ်ႂ သွင်လွႆႉ ( 200Baht) ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းတၢမ်းပၼ်မႃးပၼ်ၵူႈလိူၼ်လိူၼ်။ လွင်ႈယူႇၵိၼ်သဝ်း မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းမူတ်းမူတ်း။ လႆႈဝႃႈမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈ ဢွၼ်ႇေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းႁဝ်းမိူဝ်းၼႃႈဝႆႉေတႉေတႉ သင်ၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းယဝ်ႉတီႈၼိူဝ်လွႆယဝ်ႉၼႆႉၸိုင်ႈ သမ်ႉ ၶ်ႂႈၶိုၼ်းၵႂႃႇေတႃႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်းၼ်ႂးမိူင်းတႆး ဢမ်ႇၼၼ် ၼ်ႂးမိူင်းထႆးၸိုင်ႇ ယူႇတီႈပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ မုၵ်ႉ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၶိုၼ်းသူင်ႇေတႃႇပၼ်ၶိုၼ်း ေတႃႇေပႃးလႆႈၸုမ်ႈႄလႈၸုမ်ႈၶူး။

ၽွင်းယၢမ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းသဝ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇၵဵဝ်ႈ

  • လီဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင်
                  ၽွင်းယၢမ်းလႆႈမႃးႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းပဵၼ်ၶူးသွၼ်တီႈၼိူဝ်လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉဢွၼ်တၢင်း သုတ်းၶႃႈႁဝ်းယွၼ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၼပ်ႉထိုင်တီႈ ၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸဝ်ႈယွတ်ႈသိုၵ်းႁဝ်းႄတႉႄတႉ တီႈႁဵတ်းပၼ် ႁူင်းသဝ်း တီႈႁပ်ႉၶၢမ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၽၢၼ်ေပႃႈၽၢၼ်ႄမႈႄလႈ တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၶ်ႂႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၶ်ႂႈႁဵတ်းႁူႉပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ ၼၼ်ႉယ်ႂႇယ်ႂႇၼမ်ၼမ်ယူႇ။ လုၵ်ႈဢွၼ်ဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉပဵၼ် ဢႅၼ်ႁႅင်းမိူဝ်းၼႃႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸွမ်းၼင်ႇၸဝ်ႈႁူဝ်ပဝ်ႈႁဝ်း ၶ်ႂႈႁဵတ်းၶ်ႂႈသၢင်ႈၼၼ်ႉ ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈ တိုၼ်းေတပဵၼ်မႃးယူႇ။
                 ဢမ်ႇတူၺ်းၼႃႈလဵၵ်ႉၼႃႈယ်ႂႇ ဢမ်ႇၸႅၵ်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵဝ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမ်ႂး ဢဝ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်း ပဵၼ်ယ်ႂႇေသ ပူၵ်းတင်ႈမႃးပၼ်တီႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတႆးႁဝ်းၸိူဝ်းဢၼ်ၶ်ႂႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းဝႆႉႄတႉႄတႉ။


သႅင်သိုၵ်း
www.saisengserk.com
Share:

ပပ်ႉလွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇၼႃႈပပ်ႉ​လႄႈလင်ပပ်ႉ

               ပပ်ႉဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈပၼ်ၸိုဝ်ႈဝႆႉဝႃႈ ``လွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´ ၼႆႉပဵၼ် ပပ်ႉဢွၼ်တင်းသုတ်း ပပ်ႉတႆးမၢႆထီႉၼိုင်ႈဝႆႉယူႇတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းဝႆႉယူႇ။ ​ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းပပ်ႉ ``လွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´ ၼႆႉၶႃႈတႅမ်ႈဝႆႉပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း​လႄႈ ၵူၼ်းလုၼ်ႈမႂ်ႇဝႆႉပႃႈၼမ်ယူႇ။ ၼႂ်းပပ်ႉ ``လွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´  ၼႆႉ ​တေမီးယူႇဝႆႉသွင်လွင်ႈ လွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉ​​​တေပဵၼ် လၢႆးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈသမ်ႉပဵၼ် လွင်ႈတူၼ်ႈႁႅင်းၸႂ် တႃႇ​တေႃႇသူႈၵႂႃႇတၢင်းၼႃႈ။


``လွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´

         ၶႃႈႁဝ်းလႆႈတႅမ်ႈဢိၵ်ႇဢွၵ်ႇမႃး ႁူမ်ႈတၢင်းၼမ်​တေမီး 1000ပပ်ႉဝႆႉယူႇၶႃႈ။ တီႈပိုၼ်ၶၢႆဝႆႉၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး ​တေမီးယူႇယူႇလၢႆလၢၼ်ႉ  တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး  ၶၢႆဝႆႉတီႈလၢၼ်ႉဝူင်းဝၼ်း၊ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်သမ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈသူင်ႇတမ်းၶၢႆဝႆႉတီႈ လၢၼ်ႉပဝ်းႁွမ် (ပၢင်လူင်)၊ တီႈဝဵင်းသီႇ​ပေႃႉ ၶၢႆဝႆႉတီႈ လၢၼ်ႉၵွၼ်းၶမ်း၊  တီႈ​မေႃႇၵိူဝ်တမ်းၶၢႆဝႆႉတီႈ လၢၼ်ႉ ၸၢႆး​ၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ၊  တီႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ သမ်ႉၶႃႈ​တေတမ်းၶၢႆဝႆႉ လၢၼ်ႉသၢႆဝၼ်းလႅင်း၊  တီႈဝဵင်းမူႇ​ၸႄႈ သမ်ႉ​တေမီးတီႈ လၢၼ်ႉတႆးလႅင်း၊ တီႈမိူင်းမၢၼ်ႈဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈသမ်ႉလႆႈတမ်းသူင်ႇပၼ်ဝႆႉ တီႈလၢၼ်ႉမွၵ်ႇၵူႈသွႆႈလႅင်၊ တီႈမိူင်းၸိုင်ႈထႆးသမ်ႉတမ်းၶၢႆဝႆႉတီႈ  လၢၼ်ႉမွၵ်ႇႁွမ် မိူင်းၵွၵ်ႇ (+66943129528) ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉတီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း​ၵေႃႈလႆႈသူင်ႇပၼ်​လႄႈ ပႃးဝႆႉပႃးတီႈမိူင်း ယၢင်းၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ။


``ပပ်ႉလွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´


``ပပ်ႉလွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´

        ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ပပ်ႉ ``လွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´  ၶႃႈႁဝ်းၼႆႉ  မၼ်းတိုၼ်း​တေမီးၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇသူၶဝ်​တႄႉ​တႄႉ​ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း မီးၸႂ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ​မေႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵူႈ​ၵေႃႉယူႇ။  ပပ်ႉလိၵ်ႈတႆးၶႂ်ႈလီ ၶႂ်ႈၶႅမ်ႉၶႃႈႁိုဝ်​ၵေႃႈယဝ်ႉ  ​ပေႃးဢမ်ႇမီးၽူႈလူဢၢၼ်ႇမၼ်း​ၵေႃႈ ဢမ်ႇပွင်ႇလွင်ႈသင်   ၶႂ်ႈလူဢၢၼ်ႇၶႂ်ႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶႃႈႁို​ဝ်​ၵေႃႈယဝ်ႉ  သင်ဢမ်ႇမီးၶူးသွၼ်​လႄႈ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ​ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸင်ႇႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်။


``ပပ်ႉလွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´


``ပပ်ႉလွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´


``ပပ်ႉလွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´


``ပပ်ႉလွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´

       သင်ဝႃႈၼႂ်းပပ်ႉၶႃႈႁဝ်းၼၼ်ႉလႆႈတႅမ်ႈၽိတ်း လႆႈတႅမ်ႈဢမ်ႇမႅၼ်ႈၸႂ်သူၸဝ်ႈ၊ တႅမ်ႈလိၵ်ႈဢမ်ႇမီးပိူင်၊ ဢမ်ႇၼၼ်တႅမ်ႈၽိတ်းၽိတ်းၾူၼ်ၾူၼ် ၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉၵူႈ​လွင်ႈလွင်ႈ​ၵေႃႈ ၶဵၼ်း​တေႃႈ ပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်ၶႃႈႁဝ်းယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်​သေၵမ်းၶႃႈ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ပပ်ႉ ``လွၵ်းလၢႆးပူၵ်းပွင်တူဝ်ၵဝ်ႇ´´ ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ပပ်ႉထီႉၼိုင်ႈတွၼ်ႈတႃႇၶႃႈႁဝ်းဝႆႉ​လႄႈ ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ တီႈၽိတ်းမၼ်း​ၵေႃႈ ​တေမီးဝႆႉၼမ်ယူႇၶႃႈ။  သင်ဝႃႈၶႂ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈ ၶႃႈႁဝ်းၼႆၸိုင်ႇ ၵပ်းသိုပ်ႇပၼ်မႃးလႆႈတီႈ Face ၶႃႈႁဝ်း Sai Seng Serk ၼႆႉလႆႈယူႇၶႃႈ။ ဢမ်ႇၼၼ် မၢႆလၢႆး  LINE & Viber ၶႃႈႁဝ်း ဢဝ်မၢႆၽူင်းသႂ်ႇ​ၵေႃႈလႆႈႁႃမႃးၼႂ်း (+66979740726) ​ၵေႃႈလႆႈယူႇၶႃႈ။ ငိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်​လႄႈ  ပႂ်ႉမုင်ႈမွင်း​ၶေႃႈပၼ်တၢင်းႁၼ် ၽူႈလူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၵူႈ​ၵေႃႉယူႇၶႃႈ  မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။သႅင်သိုၵ်း
www.saisengserk.com
Share:

ပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ၸၼ်ႉၸွမ်


မၢႆတွင်းပီႊၵွၼ်းငိုၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်

             မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27.12.2018 လႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပီႊၵွၼ်းငိုၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ပွတ်းဢွၵ်ႇ တႃၵုၵ်ႇ ( East Dagon University ) တီႈဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းယၢမ်ႈလဵၼ်ႈႁဵၼ်းယဝ်ႉမႃး ၽၢႆႇပၢႆးၼပ်ႉ ၼၼ်ႉယူႇၶႃႈ။ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၼႆႉ ​တေမီးၵူၼ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်း​ၸႄႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းယၢင်းလႅင်ၶဝ်ၼမ်လိူဝ်​သေ ၵူႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း၊ ​ပေႃးႁၼ်ၺႃးၸၢဝ်​းၶိူဝ်ၽႂ်ၼမ်​ၵေႃႈလႆႈဝႃႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉၶဝ် ပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇၼမ်။ ၼႂ်းဝၼ်းပီႊၵွၼ်းငိုၼ်းၼၼ်ႉသမ်ႉ ႁဵတ်းပဵၼ်ပႃး ဝၼ်းၵၼ်ႇ​တေႃးၶူးသွၼ်ထႅင်ႈ​သေယူႇ။ တီႈၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ​ၵေႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵဝ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇၶဝ်​ၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈၸူမ်းၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၵႂႃႇ ဝၼ်းထီႉ 27-29.12.2018 ၶၢဝ်းတၢင်း (3)ဝၼ်း ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းသၢမ်ဝ​ၼ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ​တေမီးတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယိမ်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇ​လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ႇၼူင်ႈဝႂ် ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶဝ်ၵမ်ႈၽွင်ႈယူႇ။


ၶူးသွၼ်​လႄႈတၢင်းဢူၺ်း​ၵေႃႉၶႃႈ

          ၶူးသွၼ် ၊ ဢူၺ်း​ၵေႃႉ  ႁၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ​ပေႃးဢမ်ႇၶႂ်ႈတွင်းၵၼ်ယဝ်ႉ။ ၽႂ်ၽႂ်​ၵေႃႈႁႃႁဵတ်းၵၢၼ်ၽႂ်မၼ်း​လႄႈ ႁႃတၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၽႂ်မၼ်း။ ထူပ်းၺႃးၵၼ်ၶိုၼ်း​ၵေႃႈ ၶိုၼ်ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈၵၼ်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းမႆႈသင်ၼၼ်ႉယူႇ။ ၵူၺ်းၽႂ်ၽႂ်​ၵေႃႈႁူႉၵၼ် ၵူႈ​ၵေႃႉဝႃႈ ၸၢတ်ႈပၢၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်း ​ဢၼ်လႆႈ​​ယုမ်ႉၶူဝ်သိူဝ်းၸွမ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပူၼ်ႉမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၶိုၼ်းဢမ်ႇလႆႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁူႉၵူႈ​ၵေႃႉယူႇ။


မၢႆတွင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵဝ်ႇ​လႄႈ ၶူးသွၼ်


မၢႆတွင်း တၢင်းၼႃႈႁွင်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ


မၢႆတွင်းၸွမ်းဢူၺ်း​ၵေႃႉ

           ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်လင်ၼႆႉ ပႅတ်ႉသမ်ႉဝႃႈမၼ်းပဵၼ် ႁူင်းႁဵၼ်းမၢၼ်ႈၼႆ​သေတႃႉ​ၵေႃႈ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈမၼ်း​တေပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼမ် လုၵ်ႉမႃးၵူႈတီႈၵူႈတၢင်း လႆႈမႃးႁူႉၸၵ်းၵၼ် ပဵၼ်ဢူၺ်း​ၵေႃႉၵၼ် လႆႈဝႃႈမီးၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီတွၼ်ႈတႃႇ ၶႃႈႁဝ်းဝႆႉ​တႄႉ​တႄႉ။ ယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းၽႂ်မၼ်း​ၵေႃႈ ၵႂႃႇတင်းၽႂ်တင်းမၼ်း ယူႇတီႈမိူင်းၽႂ်မိူင်းမၼ်​းၼိုင်ႈပီႊၼိုင်ႈပွၵ်ႈ မီးတိုဝ်ႉတင်းလႆႈမႃးထူပ်းၵၼ်တီႈႁူင်းႁဵၼ်း။ မၢင်​ၵေႃႉ​ၵေႃႈမီးၵၢၼ်ၽႂ်မၼ်း မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉႁွတ်ႈထိုင်ၼွၵ်ႈမိူင်း မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉႁဵတ်းသိုၵ်းယိပ်းၵွင်ႈ ၸွ​မ်းလူၺ်ႈၼႃႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၽႂ်မၼ်း။


တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ်


တီႈၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း


တီႈၼႂ်းႁွင်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ


တီႈၼႂ်းသူၼ်မွၵ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်း


                ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၵူၼ်းၼိုင်ႈ​ၵေႃႉထုၵ်ႇလီမီးတီႈမၢႆတွင်း​လႄႈ  တီႈတွင်းၵိုမ်းၽႂ်မၼ်းၵူႈ​ၵေႃႉယူႇ။ ႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ၼႆႉ ႁပ်ႉၶမ်ႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူႈ​ၵေႃႉ ၽႂ်ၶႂ်ႈမႃးၶိုၼ်ႈ​ၵေႃႈလႆႈ ၽႃႇသႃႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်​ၵေႃႈ မီးၵူႈပၢႆးပၢႆး။ ႁဝ်းႁႃး​တႄႉ ယဝ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ၼႆႉၵႂႃႇ​ၵေႃႈ တိုၵ်ႉ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၸႂ်ထိုင်ၶိုၼ်း ၸၢတ်ႈပၢၼ်ၽဝ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉၸွမ် ၵူႈၶၢဝ်းယူႇ။ ႁူင်းႁဵၼ်း ပွတ်းဢွၵ်ႇ တႃၵုၵ်ႇ ( East Dagon University ) ၼႆႉ​တေမီးတီႈ ဝဵင်းလူင်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဝဵင်းတႃႇၵုင်ႈဝႆႉယူႇၶႃႈ။ ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ။


သႅင်သိုၵ်း
www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts