သိႏၷီေျမေပါက္ပလႅင္ေဟာ္နန္းေတာ္ၾကီး ရာျပည္႔ အထိမ္းအမွတ္ပဲြေတာ္သိႏၷီေျမေပါက္ပလႅင္ေဟာ္နန္းေတာ္ၾကီး ရာျပည္႔ အထိမ္းအမွတ္ပဲြေတာ္
ရွမ္းတို္င္းရင္းသားမ်ား၏ သမုိင္းယဥ္ေက်းမႈအဆင္႔အတန္းအလြန္ျမင္႔မားခဲ႔ေသာ သိႏၷီနယ္ေတာ္ၾကီးကုိ ဒသဓမၼရာဇာ နိ ေျဂာဓာ မဟာမင္းေခါင္ဘြဲ႔ေတာ္ရ သိႏၷီေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အရွင္သခင္ေစာ္ဘြားၾကီး ခြန္ဆန္တုန္ဟုန္းက အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ခဲ႔ ပါ သည္။ ခြန္ဆန္တုန္ဟုန္းသည္ကား ဘုန္းကမာၻကံပညာဥာဏ္နွင္႔ ျပည္႔စုံျပီး သိႏၷီသမုိင္းတြင္ထင္ရွားသည္႔ မင္းတစ္ပါးျဖစ္သည္။ ေစာ္ဘြားၾကီးသည္ တုိင္းႏုိင္ငံစည္ပင္သာယာေရးကို မလစ္ဟင္းရေလေအာင္ ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူခဲ႔သည္။ ေစာ္ဘြား ၾကီးသည္ စစ္သူရဲေကာင္းျဖစ္လင္႔ကစား ရတနာသုံးပါးကုိ ယုံၾကည္ေတာ္မူသည္။ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ၌ေမြ႔ေလ်ာ္သည္။ ေစာ္ဘြား ၾကီးသည္ သိႏၷီနယ္ႏွင္႔ဆုိင္ရာအေရးမ်ား ျငိမ္းေအးေသာအခါ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္မ်ားကဲ႔သို႔ပင္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ အေရးကိစၥ အ၀၀တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ေတာ္မူသည္။ ‘‘ဘုန္းႏွင္႔သမာၻ၊ ထပ္ၾကပ္ပါ’’ ဟူေသာဆုိရိုးအတိုင္း ေစာ္ဘြြားၾကီးသည္ ဘုန္းႏွင္႔လက္ရံုးထြန္းေတာက္လာသည္ႏွင္႔အမွ် မိမိ၏ဘုန္းဂုဏ္ႏွင္႔ အညီ မွ်ေစရန္ ေျမေပါက္ပလႅင္ေတာ္ ေဟာ္နန္းအသစ္တည္ေထာင္ရန္ ေပၚေပါက္လာခဲ႔ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင္႔ AD.၁၉၁၀၊ သကၠရာဇ္ ၁၂၇၂ ခုႏွစ္၌ (၁၉၅ေပ×၁၃၄ေပ) ပတ္လည္ရွိ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားထည္၀ါေသာ သိႏၷီေဟာ္နန္းအသစ္ စ တင္တည္ေဆာက္ေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။ AD.၁၉၁၃ ၊သကၠရာဇ္ ၁၂၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ေစာ္ဘြားၾကီးသည္ မင္းခမ္းမင္းနားျဖင့္ ေရႊဆုိင္း (၁၀၀၀)ဆု္ိင္းအတိခ်ျပီး စီမံေဆာင္ရြက္ထားေသာ သိႏၷီေဟာ္နန္းေတာ္ၾကီးကိုိ နန္းတက္ေတာ္မူပါသည္။ သိႏၷီနယ္ေတာ္ၾကီးသည္ ေခတ္ကာလအုပ္ခ်ဳပ္သူ အဆက္ဆက္ျဖတ္သန္းလာရင္း AD.၂၀၁၄ ၊ သကၠရာဇ္ ၁၃၇၅ခုႏွစ္တြင္ သိႏၷီေျမေပါက္ပလႅင္ေဟာ္နန္းေတာ္ၾကီးတက္သည္႔ ႏွစ္ကာလသည္ ႏွစ္ေပါင္း(၁၀၀)ျပည္႔မည္ျဖစ္ပါသည္။ထုိ႔အျပင္ AD.၁၉၅၉၊ သကၠရာဇ္ ၁၃၂၁ခုႏွစ္ တန္ခူးလဆုတ္ ၇ ရက္ေန႔၌ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕၌ ရွမ္းျပည္နယ္ ျပည္သူ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရး ပႏၷက္ခ် အခမ္းအနားက်င္းပပဲြတြင္ ေစာ္ဘြား၏ ရာထူးအာဏာကို ရွမ္းျပည္နယ္အစုိးရထံ စြန္႔လြတ္ခဲ႔ၾကေသာ၊ ပေဒသရာဇ္ စနစ္ကုိ လက္ကိုင္ထား၍ ရာထူးအာဏာကုိ စြန္႔ခဲ႔ေသာ ရွမ္းျပည္မွ ေနာက္ဆုံးေစာ္ဘြားမ်ားအပါအ၀င္ ရွမ္းတုိ႔၏သမုိင္းတြင္ ထင္ ရွားေက်ာ္ၾကားခဲ႔သည္႔ မင္းေစာ္ဘြားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ
၁။ မုိ္င္းေမာအင္ပါယာ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ေဆခန္ဖ
၂။ သိႏၷီ ေစာ္ဘြားၾကီး ခြန္ဆန္တုန္ဟုန္း
၃။ ေညာင္ေရႊ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ေရႊသိုက္
၄။ ေဗြးလ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ထြန္းစိန္
၅။ မုိ္င္းပြန္ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္စံထြန္း
၆။ မုိ္းမိတ္ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ခြန္ခ်ိဳ
၇။ မုိ္းနဲ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ေပ႔
၈။ သီေပါ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ၾကာဆုိင္
၉။ က်ိဳင္းတုံ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္စုိင္းလုံ
၁၀။ လဲခ်ား ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ႏြမ္
၁၁။ ေမာက္မယ္ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ထြန္းဖ
၁၂။ သိႏၷီ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ခမ္းဟုံဖ
၁၃။ ေတာင္ပုိင္ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ခြန္ပန္းစိန္
၁၄။ မုိ္င္းကိုင္ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ဂ်ီ
၁၅။ စမ္ကား ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ခြန္ဂ်ီ
၁၆။ ေလာက္ေစာက္ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ခြန္ဆာ
၁၇။ မုိင္းရယ္ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ေဆဟုံဖ
၁၈။ မုိ္င္းပန္ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ေရႊၾကည္
၁၉။ မုိ္င္းလင္း ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္မန္လိတ္
၂၀။ တာမုိင္းခမ္း ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ထြန္းေအး
၂၁။ ပင္ေလာင္း ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္မုိးေက်ာ္
၂၂။ ေက်းသီးမန္စမ္ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ေရႊမုံ
၂၃။ မုိ္င္းေပါ႔ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ခြန္ေအာင္
၂၄။ မုိ္င္းရႈး ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္မန္ဖ
၂၅။ မန္ရင္ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္စိန္ညႊန္႔
၂၆။ စကြယ္ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ခြန္ညႊန္႔
၂၇။ မုိ္င္းေနာင္ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္အုန္းေမာင္
၂၈။ ပင္းဒယ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္၀င္းၾကည္
၂၉။ ရြာငံ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ခြန္ယီ
၃၀။ မုိ္င္းက်ိဳင္း ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ခြန္ေဆာင္း
၃၁။ သထုံ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ေအာင္ျမင္႔
၃၂။ ေနာင္မြန္ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ေသာင္းေရႊ
၃၃။ ဟုိပုံး ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ခြန္အုိ၀္႔
၃၄။ ပန္မီ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ခြန္ဦး
၃၅။ ကုိးကန္႔ ေစာ္ဘြားၾကီး စ၀္ရန္က်င္းခ်ိဳက္
၃၆။ မုိးျဗဲ ေစာ္ဘြား စ၀္ေအာင္မုိ္း

စသည္တုိ႔ နတ္ရြာစံ ကံေတာ္ကုန္ ေတာ္မူခဲ႔ပါသည္။ နတ္ရြာစံေတာ္မူခဲ႔ေသာ မင္းေစာ္ဘြားၾကီးမ်ားအား ရည္စူး၍ လွဴဖြယ္ အစုစုတုိ႔ုကုိကပ္လွဴျခင္း၊ ဆြမ္းေကၽြး တရားနာျခင္းႏွင္ ေစာ္ဘြားၾကီးမ်ားတုိ႔အတြက္ ျပဳျမဲျဖစ္သည္႔ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္အပါအ၀င္၊ ျပဳခဲ႔ေသာ ကုသုိလ္အစုုစုတုိ႔အတြက္ ေကာင္းျမတ္ေသာဘုံဘ၀မွ သာဓုအႏုေမာဒနာေခၚ၍ ေရာက္ေနေသာ ဘုံဘ၀မွတစ္ဆင္႔ ဆင္းရဲဒုကၡခ်ဳပ္ျငိမ္းရာ နိဗၺာန္ဘုံနန္းသုိ႔ ေရာက္သည္႔တုိင္ေအာင္ အဆင္႔ဆင္႔ျမင္႔သထက္ျမင္႔စြာ တက္လွမ္းႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆု ေတာင္ေမတၱာပုိ႔သ အမွ်ေ၀ျခင္း အခမ္းအနားပဲြကို က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထုိ႔ေၾကာင္႔ သိႏၷီေျမေပါက္ပလႅင္ ေဟာ္နန္းတက္ႏွစ္(၁၀၀)ျပည္႔ အထိမ္းအမွတ္ပဲြေတာ္ကုိ ျပည္သူျပည္သား တုိ႔၏ဆႏၵႏွင္႔ အညီ စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ သိႏၷီေျမေပါက္ေဟာ္နန္းေတာ္ၾကီး ရာျပည္႔အထိမ္းအမွတ္ပဲြေတာ္ကုိ က်င္းပျခင္းသည္ ပေဒသရာဇ္ စနစ္ကို တမ္းတလြမ္းရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းႏွင္႔ ျပန္လည္အသက္သြင္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျမန္ မာမိသားစုတြင္ ပါ၀င္ေသာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားတုိ႔သည္ ေရွးပေ၀သဏီကတည္းက ကိုယ္႔ထီး၊ ကုိယ္႔နန္း၊ ကိုယ္႔ၾကငွာန္းျဖင္႔ လြတ္ လြတ္လပ္လပ္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းေနခဲ႔ေသာ လူမ်ဳိးဟူေသာအသိကို အစဥ္စြဲပိုက္ထားႏုိ္င္ရန္ႏွင္႔ ကိုယ္ႏုိင္ငံ၊ ကိုယ္႔ရွမ္းအမ်ဳိးသား ဓေလ႔ထုံးတမ္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဘ၀ျမင္႔၍ အလွတင္႔ခဲ႔ပုံမ်ားကို ဂုဏ္ယူ၀႔ံၾကြားႏုိင္ၾကရန္ျဖစ္ပါသည္။ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ အစဥ္အ လာၾကီးမားခဲ႔ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္သမုိင္းႏွင္႔ ရွမ္းလူမ်ဳိးသမုိင္းကိုအေလးထားျပီး ျမန္မာႏုိ္င္ငံအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသား မ်ားအခ်င္းခ်င္း ေလးစားကာ အစဥ္ထာ၀ရခ်စ္ၾကည္မႈ တည္တံ႔သြားရန္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အတူ သိႏၷီေခတ္အဆက္ဆက္က သမုိင္းေၾကာင္း အ ေကာင္း အဆုိးမ်ားကို မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားႏွင္႔ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားမွ သမုိင္းအစဥ္အလာမ်ား ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းျပီး အားနည္းအားသာခ်က္မ်ားကုိ အတုယူဖြယ္ရာမ်ားအျဖစ္ရရွိႏုိင္ေစေရးႏွင္႔ အေထာက္အကူ ျပဳႏုိင္ေစေရး အတြက္ရည္ရြယ္ပါ သည္။
သိႏၷီေျမေပါက္ပလႅင္ ေဟာ္နန္းတက္ႏွစ္(၁၀၀)ျပည္႔ အထိမ္းအမွတ္ပဲြေတာ္ကုိ AD.၂၀၁၄၊ သကၠရာဇ္ ၁၃၇၆ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ ဘာလ၂၆ ရက္ေန႔မွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ၅ ရက္တုိင္တုိင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ Sae Hark Maine
Get From >> Sai Win Kain
ShanStateDefenceArmy (SSDA) 
 
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts