ၾႆးမႆႈၼႂ်းႁိူၼ်းတႆး


            ပေႃးမႃးတူၺ်း ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်မိူင်း ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၵၢၼ်တိုၵ်းသိုၵ်းႁူမ်ႈ Operation 1027 ၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဢူၺ်းလီ TNLA / MNDAA / AA လႄႈ PDF ၶဝ်ႁူမ်ႈၵၼ် လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉၶိုၼ်ႈမႃး ထိုင်ပေႃးၶဝ်ႈႁူပ်ႈသိမ်းလႆႈ ဝဵင်းလူင်ပၢႆးမၢၵ်ႇမီး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉၼႆၵေႃႈတေဝႃႈလႆႈယူႇ။ ယူႇတီႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ် သၢမ်ၸုမ်းသေ ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈ တႃႇတေၽဵဝ်ႈလၢင်ႉပႅတ်ႈ ၸုမ်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်းၼႂ်းမိူင်းၶႄႇ ၸျႃးၽႅၼ်ႉ ဢၼ်မႃးပၵ်းယူႇသဝ်းၼႂ်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼၼ်ႉၼႆသေ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ တိုၵ်းသိမ်းၽဵဝ်ႈလၢင်ႉ ၶဝ်ႈႁူပ်ႈသိမ်းဝဵင်း သိမ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်းၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃး ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းၵႂႃႇယူႇ။
                        ၼႂ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ (3) ၸုမ်းၼႆႉ ၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တေႉဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ၸွမ်းၼႂ်း 1027 Operation ။ တေလႆႈဝႃႈ ၸၼ်ႉၵၢၼ်မိူင်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး  တေသုင်လိူဝ်သေ 3 ၸုမ်းၼႆႉၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ. ယွၼ်ႉသင်လႄႈဝႃႈၼၼ်လႃႇၼႆၸိုင်  ၼႂ်းၸုမ်း FPNCC ၼႆႉ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယၢင်ႈပႆၸွမ်းလင် ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ဢွၼ်ႁူဝ်ဝႆႉၵမ်းသိုပ်ႇ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ မီးၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်တၢင်း ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ SAC ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းလႄႈ ၵႆႉလႆႈႁၼ်ၵႂႃႇတီႈ ဝဵင်းလူင်ၼႄပီႊတေႃႇ ၵူႈပွၵ်ႈၵမ်း။

  • လွင်ႈၼွၼ်းၾၼ် TNLA လႄႈ MNDAA
                        ၼႂ်းၸုမ်း FPNCC ၼႆႉ လႆႈႁၼ်တႅၵ်ႇၵႂႃႇပဵၼ် (3)ၽၢႆႇ (3) တၢင်းဝႆႉယူႇ။ ၸုမ်း TNLA / MNDAA / AA ၶဝ်ၼႆႉသမ်ႉ လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉတိုၵ်းတေႃး ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၶတ်းၸႂ်တႃႇ တေတင်ႈလႆႈမိူင်းႁင်းၶေႃႈ ဢၼ်ဢွၼ်ၵၼ်ၼွၼ်းၾၼ်ႁၼ်ဝႃႈ Confederation State ၼၼ်ႉယူႇ

 ယၢမ်းလဵဝ် ၸုမ်း MNDAA ၶဝ်ဢွၼ်ၵၼ်ၶတ်းၸႂ် တႃႇတေဝၢင်းၵၢၼ်ဢုပ်ႉပိူင်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၶဝ်လႆႈ  မိူၼ်ၼင်ႇ ၽွၼ်းသႅင် ၊ သျိင်းသူၺ်ႇႁေႃႇ ၊ ပၢင်သၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇ.  သိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ်သမ်ႉ ၶႂ်ႈဢဝ် ဝဵင်းမူႇၸႄႈ ၼမ်ႉၶမ်း ၵူတ်ႉၶၢႆ ၼမ်ႉတူ ၵျွၵ်ႉမႄး ၼွင်ၶဵဝ်ထိုင် မိူင်းၵုတ်ႈ ႁဵတ်းပဵၼ််ၼႃႈတီႈၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇၶွဝ် ၸုမ်းသိုၵ်လွႆၶဝ်လႄႈ ႁဵတ်ႈပဵၼ်မိူင်းပလွင်ႈ ၵႂႃႇ။  ၼႂ်း 2 ၸုမ်းၼႆႉတေႉ ၸုမ်းသိုၵ်း MNDAA တေႉ တေၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈ လၢႆးဢုပ်ႉပိူင် Confederation မႃးလႆႈယူႇ  ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႃႈတီႈၶဝ်တိတ်ႉၸပ်းၵၼ်ဝႆႉတၢင်း မိူင်းၶႄႇၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ  တိတ်ႉၸပ်းၵၼ်ဝႆႉပႃး တၢင်းၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA။

        သိုၵ်းလွႆ TNLA တေႉ တႃႇတေပဵၼ်မႃးၵၢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်ၶဝ်မိူင်းပလွင်ႈၼၼ်ႉ  တေလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တိုၵ်ႉယၢပ်ႇဝႆႉယူႇ  ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ ဢၼ် TNLA ၶႆႈလႆႈ ၶႆႈဢဝ်မႃးပဵၼ်ၼႃႈတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉ မၼ်းသွၼ်ႉၵၼ်ဝႆႉမီးလၢႆလၢႆမူႇလၢႆလၢႆၸုမ်းဝႆႉ။ သင်တင်ႈလႆႈမႃးမိူင်းႁင်းၶေႃႈ လွၵ်းလၢႆးဢုပ်ႉပိူင် Confederation မႃးလႆႈတေႉတေႉၸိုၼ် ပၼ်ႁႃ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးလႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းလွႆ  တေပေႃႇဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃး ထိုင်တီႈတပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၸုမ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တၢင်း ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆၶ (TNLA) ၵေႃႇ  တေပေႃႇဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ႁႃ ပၢင်တိုၵ်းတေႃးမႃးမိူၼ်ၵၼ်။

  • ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ NDAA လႄႈ UWSA
                         ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း 1027 သမ်ႉ ၸုမ်းမိူင်းလႃးလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ ဢမ်ႇလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးၸွမ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇၸုမ်း UWSA လႄႈ NDAA ဝၢႆးသေပေႃႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း 1027 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈဢွၵ်ႇ မႃးဝႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉသေ တေဢမ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်းပႃးၽၢႆႇလႂ်လႄႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းၽၢႆႇလႂ်ၼႂ်းပၢင်တိုၵ်း Operation 1027။  ၵူၺ်းၼႃႇ သင်ဝႃႈသိုၵ်းၸုမ်းလႂ်သေဢမ်ႇဝႃႈ ပေႃးပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်း ၼႃႈတီႈၵုမ်းၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ဢမ်ႇဝႃႈတပ်ႉသိုၵ်းလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်ႁႃႉ ၊  တပ်ႉၵၢင်ႁၢဝ်ႇ မိၼ်ပူၼ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်ၸိုင်

တေၶိုၼ်းတွပ်ႇတႅၼ်း ပိုတ်းယိုဝ်း ၵႂႃႇၶိုၼ်းႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းၼႆယူႇ  ဝၢႆးသေၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 20 ၸူဝ်ႈမူင်းၵူၺ်း တပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈသူင်ႇႁႅင်းသိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးပႂ်ႉဝႆႉၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်တိတ်းၸပ်းၵၼ်တၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းၵႂႃႇ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉၶေႃႈမုၼ်းၵူၼ်းၼႂ်း ပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈမႃးထႅင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉတၢင်း  ဢဝ်ၶိူင်ႈယိုဝ်းႁိုဝ်းမိၼ် FN - 6 MANPADS man portable air defence လႄႈ ၵႃးၵၢပ်ႈလဵၵ်းလုၵ်ႉမိူင်းမေႃး ဢမ်ႇၼၼ် ဝဵင်းမိူင်းမႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးဝႆႉၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်တီႈ တိတ်ႉၸပ်းၵၼ်တၢင်းၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (SAC) ၼၼ်ႉဝႆႉၵမ်းလဵဝ်ၼႆယူႇ။ ပေႃးဢဝ်ၵႂၢမ်းၵူၼ်းထၢမ်ႇမတႃႇလၢတ်ႈသိုဝ်ႈသိုဝ်ႈၵေႃႈ  ၶႂ်ႈမၢႆထိုင်ဝႃႈ ယႃႇပေၶဝ်ႈမႃးၸူးတီႈၵဝ်ယူႇ ယႃႇပေၶဝ်ႈမႃးၵဝ်းတီႈၵဝ်ယူႇလႄႈ ယႃႇပေၶဝ်ႈမႃးတိုၵ်းၵဝ် ယႃႇပေမႃးပူၼ်ႉၼႃႈတီႈၵဝ် သင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပူၼ်ႉၶဝ်ႈမႃး ဢမ်ႇၼၼ်ႁေႃႈႁိုဝ်းမိၼ်ပူၼ်ႉၶဝ်ႈမႃးၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်ၵေႃႈ ၵဝ်တေယိုဝ်းတူၵ်းၵမ်းလဵဝ်ၼႆ တႅမ်ႈပဵၼ်လိၵ်ႈပဵၼ်လၢႆးလႄႈ ၼႄၾၢင်ႈႁၢင်ႈႁဵတ်းၼႄႁၢတ်းႁၢတ်းႁၢၼ်ႁၢၼ်ၵႂႃႇယူႇ။

                    ပေႃးမႃးတူၺ်းၽၢႆႇ သိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ႇၽၢဝ်ႇၶဝ်တေႉ  ဢမ်ႇလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၵၢၼ်တွပ်ႇတႅၼ်းလႄႈ ၵၢၼ်သိုၵ်းသင်တေႃႇၽႂ်သင်တေႉတေႉ လိူဝ်သေတႅမ်ႈ လိၵ်မွင်ၸႂ် ၸႂ်ဢမ်ႇလီၸွမ်း တွၼ်ႈတႃႇပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ႁႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈလီသေ ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၵၼ်ၵႂႃႇဝၢႆးဝၢႆး  ယႃႇပေဢဝ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသေၵႄႈၶၢႆပၼ်ႁႃ   ယူႇတီႈၸုမ်းမိူင်းလႃးၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းၽၢႆႇလႂ်ၼႆပႃးၼႆမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ပေႃးမႃးတူၺ်း ၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ(UWSA)တေႉ  တေတႅမ်ႈပႃးၵၢၼ်သိုၵ်းႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းတေႃႇ ၸုမ်းဢၼ်တေၸၢင်ႈမႃး ပူၼ်ႉပႅၼ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်  ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃး (NDAA) တေႉ  တႅမ်ႈပၼ်ႁႅင်းၸႂ် ႁႂ်ႈဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ် လွင်ႈလီသေၵႄႈၶၢႆပၼ်ႁႃၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း။ 

  • ၵၢၼ်ၸုၵ်းမၼ်ႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA
                        ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ တႅမ်ႈလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ဢမ်ႇပၼ်ႁႅင်းၽၢႆႇလႂ်ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃး  လွင်ႈတေႉမၼ်း ၶဝ်လၵ်ႉလၵ်ႉၸွႆႈ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ(MNDAA) ၼမ်ဝႆႉယူႇ  မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27/10/23 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA လုၵ်ႉၼႂ်းၼႃႈတီႈပွတ်းႁွင်ႇဝႃႉ  ၶၢမ်ႇၶူဝ်ၼမ်ႉတိင်သေ ၶဝ်ႈ

မႃးပွတ်း သျိင်းသူၺ်ႇႁေႃႇလႄႈ ၵုၼ်လူင် ႁူဝ်ပၢင် ပၢင်ႇလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ  မီးတၢင်းၼမ်  ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင် မၢၵ်ႇမိုဝ်ႉၸိုၼ်းယၢမ်းၶဝ်ၵေႃႈ လုၵ်ႉမႃးတၢင်းတီႈ  လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်ႈ ၽၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ၵေႃႈမီးတၢင်းၼမ် ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (SAC) ၶဝ်ၵေႃႈ လႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းလႄႈ လႆႈၶၢဝ်ႇၶိုတ်းတၼ်းၸွမ်းၵူႈၶၢဝ်းယူႇလွင်ႈၼႆႉ။ တႃႇယိပ်းၵုမ်းၵမ် ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ(UWSA) ၼႆႉသမ်ႉ  တွၼ်ႈတႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈႁူဝ်ၶႆႇဝႆႉ။ သင်ဝႃႈၸုမ်းသိုၵ်း ၵူဝ်းၵၢင်ႉ တိုၵ်းသိမ်းလႆႈ ၵုၼ်လူင် ႁူဝ်ပၢင် လႄႈ သျိင်းသူၺ်ႁေႃႇၵႂႃႇလႆႈလီငမ်းယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ  တွၼ်ႈတႃႇၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉၵေႃႈ တေမီးလွင်ႈႁူမ်ႈလူမ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးထႅင်ႈတၢင်းၼမ်တွၼ်ႈတႃႇၼႃႈတီႈၶဝ်ဢမ်ႇႁၢင်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ (ဢဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉႁဵတ်းႁူဝ်ႉၶဝ်) ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ပၼ်ႁႅင်းၵူဝ်းၵၢင်ႉလႄႈ တေၸွႆႈတင်ႈပၼ်ပႃး ၼႃႈတီႈၵူဝ်းၵၢင်ႉ ႁႂ်ႈပဵၼ် Confederation ၵႂႃႇယူႇ။

  • ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)
                        ၼႂ်းၸုမ်း FPNCC ၼၼ်ႉ လိူဝ်သေတႅၵ်ႇၵႂႃႇပဵၼ် သွင်ၽၢႆႇသွင်တၢင်းယဝ်ႉ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) သမ်ႉ  တႅၵ်ႇၵႂႃႇပဵၼ်ႁင်းၵူၺ်းမၼ်းႁင်းၶေႃႈထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈယူႇ။ ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး. ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ယူႇၽၢႆႇလႂ်တေႉတေႉၼႆၵေႃႈဢမ်ႇပႆႇမီး ယူႇတီႈမုၵ်ႉၸုမ်းသေ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇလၢတ်ႈမႃးသပ်ႉလႅင်းၼႄ လွင်ႈပၼ်ႁႃပၢင်တိုၵ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ 1027 ၼႆႉၵေႃႈဢမ်ႇမီးသင် ယူႇဝႆႉႁင်းၶေႃႈၶေႃႈဝႆႉယူႇ။ ယူႇတီႈၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၸဝ်ႈသူႉၵေႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇပႆႇပႃးၽၢႆႇလႂ်တေႉတေႉလႄႈ

တိုၵ်ႉတူၺ်းငဝ်းလၢႆးမၼ်းယူႇ တွၼ်ႈတႃႇတေပၼ် တၢင်းႁၼ်ထိုင်ၼၼ်ႉၼႆထႅင်ႈ။ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ယူႇတီႈၸဝ်ႈသူႉလၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၸိူင်ႉၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ပေႃးတူၺ်း Facebook Page SSPP Info ၶဝ်တႅမ်ႈလူင်းၵူႈဝၼ်းဝၼ်းသမ်ႉ ၵမ်ႉၼမ်ႁဵတ်းၼႄ တႅမ်ႈဢွၵ်ႇၼႄမႃး လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇႁၼ်လီလႄႈ ဢမ်ႇၵမ်ႉထႅမ် ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA တီႈပေႉၵိၼ်လူလၢႆၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ဢဝ်ၸဝ်ႈၸႄႈဝဵင်းၶဝ်တၢႆၼၼ်ႉဝႆႉၵမ်ႉၼမ်ဝႆႉ။ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း Operation 1027 ၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉUWSA လႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမိူင်းလႃး NDAA ၶဝ်လႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႆႉလူင်ႈၼႃႈဝႃႈ သင်ထိုင်မႃးၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 27 လိူၼ် 10 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ 3 ၸုမ်း တေလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉလၢင်ႉၽဵဝ်ႈသိမ်းပႅတ်ႈ ပၢင်လွင်း ၸျႃးၽႅင်ႉလႄႈ တေၶိုၼ်းတိုၵ်းဢဝ်ၶိုၼ်းၼႃႈတီႈၵဝ်ႇၵဝ်ႇၶွင် ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA မိူဝ်ႈၼႂ်းပီႊ 2009 ၼၼ်ႉၼႆၶိုၼ်းယူႇ. ယူႇတီႈပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA) တေႉ  ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉသင်ၸွမ်း လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ် 1027 ၼႆႉတေႉ ၼႆပႃးထႅင်ႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


  • တပ်ႉသိုၵ်းတႆး (2) ၸုမ်း

                        ပေႃးမႃးတူၺ်း ၶွင်ႇသီဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးလႄႈ ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ယွၼ်ႉသွင်ၸုမ်း တိုၵ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယဝ်ႉ ႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းၵူၺ်းလႄႈ ၵႆႇသွင်တူဝ်တိုၵ်ႉမႅၼ်ႈၽွင်းႁိုဝ်ႉမွႆႈဝႆႉလႄႈ ႁႅင်းဢူၼ်ႈဝႆႉယူႇ.  တွၼ်ႈတႃႇ တေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼႂ်း 1027 ၼႆႉတေႉ  ဢမ်ႇပႆႇ ပဵၼ်မႃးလႆႈလႃးလႃး လိုၼ်းသုတ်းမႃးၵေႃႈ တွၼ်ႈတႃႇတေ ၵႅတ်ႇၶႄႇပၼ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ် လွင်ႈလၢၵ်ႈလၢႆးသင်တေႉတေႉ။


                    လိုၼ်းသုတ်း သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးတၢင်းလိူၵ်ႈယဝ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA တေလႆႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် တၢင်းမၢၼ်ႈ (SAC) ဢမ်ႇၼၼ် တၢင်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီယဝ်ႉၼႆၸိုင် တေလႆႈဢဝ်လွၵ်းလၢႆး ၵၢၼ်ဢူၺ်းလီသေၵႄႈၶၢႆ ပၼ်ႁႃၵၼ်ၵႂႃႇ ၵူၺ်း  သင်ဢမ်ႇလွတ်ႈလႆႈလႄႈ တေလႆႈတိုၵ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (SAC) ၼႆၵေႃႈ  တေဢဝ်လွင်ႈငမ်းယဵၼ်လႄႈ တေယၢင်ႈပႆႇၸွမ်း ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း။ ယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ သိုၵ်းတႆး 2 ၸုမ်းတေ ဢမ်ႇယိုဝ်းၵၼ်ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ  တႃႇတေထိုင်မႃးၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၼၼ်ႉ တိုၵ်ႉလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပဵၼ်ယၢပ်ႇယူႇ ငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ  သင်ႁဝ်းၽွမ်ႉၵၼ်လႆႈၵေႃႈ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မၼ်းတိုၼ်းတေမီး လွင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၵႂႃႇပႅတ်ႈမူတ်းမူတ်းဢမ်ႇႁၢင်ႉ  ၵူၺ်းၼႃႇ ႁၼ်ထိုင်ဝႃႈပဵၼ်မႃးယၢပ်ႇဝႆႉ။

                        သင် (2)မူႇ (2)ၸုမ်းၽွမ်ႉၵၼ်မႃး ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေလႆႈဝူၼ်ႉပႃးၸွမ်းယဝ်ႉ  သင်ဢမ်ႇဝူၼ်ႉပႃးၸွမ်းလွင်ႈၼႆႉသေ  ႁူဝ်ၶဵင်သေၶဝ်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၼႆၸိုင်ႈ  ၽႄးလူင်မိူင်းတႆး ၸၢင်ႇယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးလိူဝ်သေၼႆႉထႅင်ႈ။ ပေႃးတူၺ်းၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ၼႆႉ  တေဢဝ်ၶိူဝ်းတႆးလႄႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး ပဵၼ်ၶွၼ်ႉတဝ်ႉၶဝ်သေ ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ႇမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ လိူဝ်သေၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ (SAC) ယဝ်ႉ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးၸုမ်းသိုၵ်းၸုမ်းလႂ် လိူဝ်သေၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ၸုမ်းလဵဝ် ပဵၼ်ဝႆႉထီႉသွင် ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆး။ ယၢမ်းလဵဝ် သိုၵ်းတႆး တၢင်း 2 ၸုမ်းၺႃးယူႇၵႄႈႁိပ်ႇၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇ ဢိၵ်ႇပႃး ၵူၼ်းမိူင်း မိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈႁၼ်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇလႄႈ လွင်ႈၵိၼ်းၸႂ်တေႉတေႉ။ 

  

  • ငဝ်းလၢႆးသိုၵ်းတႆး (2) ၸုမ်း

                        ပေႃးတေတိုၵ်းသိုၵ်းလႄႈ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း တေလႆႈႁူႉလွင်ႈပိူၼ်ႈလႄႈ ႁူႉလွင်ႈႁဝ်းဢွၼ်တၢင်း . ႁူႉလွင်ႈပိူၼ်ႈၵူၺ်း ဢမ်ႇပႆႇႁူႉလွင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈ ၾႆးၼႂ်းႁဝ်းၵေႃႈဢမ်ႇလႆႈ  ပေႃးမႃးတူၺ်းၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ယၢမ်းလဵဝ် မိူၼ်ၵူၼ်းၶႃပူတ်းဝႆႉၼိုင်ႈၽၢႆႇလႄႈ ၶႅၼ်ပူတ်ႉဝႆႉၼိုင်ႈၽၢႆႇ ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်းသင်တေႉတေႉဝႃႈဝႃႈ ပေႃးတူင်ႉၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ 171 ၶဝ်ၵေႃႈ တေတူင်ႉၸွမ်းယႃႉၵဝ်းၸွမ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း (2)ပီႊ လႆႈထုၵ်ႇၺႃး ၸုမ်းပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA  ႁွင်ႉဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA)  ၶၢမ်ႇၶူင်းမႃးသေ  ႁွင်ႉမႃးလိုပ်ႈလမ်းတိုၵ်းတေႃး ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ဢွၵ်ႇၵႂႃႇပႅတ်ႈ ၸိုင်ႈတႆး


ပွတ်းႁွင်ႇ တေႃႇပေႃးထိုင် ပွတ်းၸၢၼ်း။ ပွတ်းတီႈယူႇ ၵဝ်ႇၶွင် RCSS/SSA ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢဝ်ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ဢၼ်ၼူင်ႈၶူဝ်းသိုၵ်းတႆး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆး (SSPP/SSA)ၼႆႉ  တမ်းတပ်ႉဝႆႉ ပွတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းပွတ်းတူၵ်း ၶူဝ်လမ် လၢႆးၶႃ ပၢင်လူင် ၸိူဝ်းၼႆႉ. ႁႄႉႁၢမ်ႈဝႆႉ ယႃႇႁႂ်ႈၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)  လႆႈၶိုၼ်းၶဝ်ႈမႃးလႆႈထႅင်ႈ ပွတ်းမိူင်းၵိုင်ႇလႄႈ ပွတ်းၼွင်ၶဵဝ် ၵျွၵ်းမႄး ပွတ်းႁွင်ႇထႅင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉယူႇ။ ပေႃးတူၺ်း ပွတ်းလၢႆးၶႃႈ ပၢင်လူင် မိူင်းၵိုင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဢၼ်မေႃလၢတ်ႈၵႂၢမ်းတႆး ၵမ်ႉဢႄႇၵူၺ်း ၵမ်ႉပႃႇၼမ် လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶႄႇလႄႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဝႃႉ မိူၼ်ၼင်ႇလႆႈႁၼ်ၵၼ် ၼိူဝ် Social Media ၼၼ်ႉဝႆႉယူႇ။

                    ယၢမ်းလဵဝ် ငဝ်းလၢႆးၽႂ်ငဝ်းလၢႆးမၼ်း 2 တပ်ႉသိုၵ်းႁူႉၽႂ်ႁူႉမၼ်း  ပေႃးမႃးတူၺ်း ငဝ်းလၢႆး ပႃႇတီႇမႂ်ႇသုင်ၸိုင်ႈတႆးၵေႃႈ ၶႅၼ်ပုတ်းလႄႈ မိုဝ်းပုတ်းမိူၼ်ၵၼ် ၵူၺ်းတႃသမ်ႉမွတ်ႇပႃးထႅင်ႈသေ ဢမ်ႇပေႃးႁၼ်တႃလီလီ ပဵၼ်လွင်ႈလမ်ႁႃႉ လွင်ႈၶၢဝ်။ ငဝ်းလၢႆးသွင်မူႇ သွင်ၸုမ်းၼႆႉ တီႈၶႅၼ်ပုတ်း မိုဝ်းပုတ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၽႂ်. ဢမ်ႇၸႂ်ႈယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၽူႈၶႅၼ်ႇမႃးၵဝ်းႁဝ်းလႄႈ ႁႅၼ်းသိုၵ်းတေႃႇႁဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈယွၼ်ႉ


ပိူၼ်ႈသေလွင်ႈ  ပဵၼ်ယွၼ်ႉပိူၼ်ႈႁဝ်းၼင်ၵၼ် ၶႃႈၵၼ်ယိုဝ်းၵၼ်တၢႆၼၼ်ႉယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတၢင်းသွင်ၽၢႆႇ ႁႅင်းသိုၵ်း ႁႅင်းၵူၼ်း ႁႅင်းၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း တူၵ်းၵႂႃႇပႅတ်ႈႁႅင်း။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈ ယၢမ်းလဵဝ် တၢင်းသွင်ၽၢႆႇ သွင်တၢင်းၵေႃႈ ႁႅင်းသိုၵ်းယွမ်းလႄႈ ႁိုဝ်ႉဢူၼ်ႈ ၽွင်းတိုၵ်ႉၶိုၼ်းမႄးသၢင်ႈ ႁွမ်ၵူႈၽႆၢႇၽၢႆႇ ၽႂ်မၼ်းဝႆႉယူႇ။ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈၵေႃႈ သင်ႁဝ်းဢမ်ႇပႆႇမီးဝႆႉ ႁႅင်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ပေႃးဢမ်ႇပႆႇၵႅၼ်ၶဵင်လႄႈ ငဝ်းလၢႆးၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ  ၵိုင်ႉၵၢင်ႉမႃး ႁူမ်ႈၵၼ်ၵေႃႈ ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉတေႉ  တႃႇတေပဵၼ်မႃး ယၢပ်ႇယူႇ။ ယူႇတီႈသုၼ်ႇတူဝ်ၶႃႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈသွင်တပ်ႉသိုၵ်းၽွမ်ႉၵၼ်လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းလႄႈ ၵႅတ်ႇၶႄ ပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၽွင်းမိူဝ်ႈငဝ်းလၢႆးလိူတ်ႇမႆႈ ပဵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ။

  • ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢူၺ်းလီ (3) ၸုမ်း

                        ၽႅၼ်ၵၢၼ်သိုၵ်း ဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ (3) ၸုမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ႁဵတ်းသၢင်ႈၽႅၼ်ၸွမ်း ၼင်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ NUG ၶဝ်ၵူၺ်း ဢဝ်ၶေႃႈဢၢင်ႈၸိုဝ်ႈ NUG လႄႈ ၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ၸျႃးၽႅင်ႉ သေတိုၵ်း ဢဝ်ၼႃႈတီႈၵဝ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉၶိုၼ်းၵူၺ်း။ တိုၼ်းႁၢတ်းလၢတ်ႈယဝ်ႉ ၵၢၼ်တိုၵ်းတေႃး ၵၢၼ်ထူဝ်းသိုၵ်း ၵူဝ်းၵၢင်ႉ  MNDAA ၶဝ်ၼႆႉ လိူၼ်ၼႃႈ ၶဝ်တိုၼ်းတေၵိုတ်းယၢင်ႉလိုဝ်ႈပႅတ်ႈသေ တေႁဵတ်းသိုၵ်း ပွင်ႉပွင်ႉၽႅင်ႉၽႅင်ႉ


ဢွၼ်ႇၵူၺ်း ဢၼ်တေထုၵ်ႇၺႃး သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်း တိုၵ်းပႅတ်ႈႁၢဝ်ႉႁၢဝ်ႉႁႅင်းႁႅင်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ သိုၵ်းလွႆၼႆႉ ၶဝ်ႁဵတ်းၵေႃႉလႄႈ ပၼ်ႁႅင်းပႃး ၸုမ်း PDF တဵမ်တဵမ်လႄႈ ဢဝ်ငိုၼ်းၵမ်ႉၸွႆႈတီႈ NUG မႃးပႃးၵမ်ႈၽွင်ႈ. လွင်ႈၼႆႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ (SAC) ႁူႉဝႆႉၸဵမ်လူင်ႈၼႃႈလႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ တေဢုပ်ႇၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉၵေႃႈ  လႆႈႁွင်ႉႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ ပွတ်းႁွင်ႇ FPNCC ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ (UWSA)  မႃးတီႈ ၼႄပီႇတေႃႇလၢႆလၢႆပွၵ်ႈယူႇ. ယွၼ်ႉၵၢၼ်ဢုပ်ႇ ဢမ်ႇဢွင်ႇမႅၼ်ႈလႄႈ ပွတ်းႁွင်ႇၸၢင်ႇလႆႈ ပေႃႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်မႃး။ ပေႃးမႃးတူၺ်း လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA ၼႆႉ မိူၼ်လၢႆးႁဵတ်းၵူၼ်းမိူၵ်ႈ ၵူၼ်းလိူင်း ဢမ်ႇမီးပိူင်သင်တေႉတေႉ ဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်းပဵၼ်ယိူဝ်ႇ ယႃႉသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ယႃႉၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ယႃႉပၢၼ်ငိုၼ်းတွင်း ႁူမ်ႈၶွင်ၵူၼ်းမိူင်း ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၵၢၼ်ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ TNLA တေလႆႈၶိုၼ်းသၢႆႈပၼ် တီႈၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ တေထုၵ်ႇၺႃးႁၢဝ်ႉႁႅင်းဝႆႉဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႉ။


  • ၾႆးၼႂ်း MNDAA လႄႈ TNLA ၸၢင်ႇပေႃႇမႃး

                        ၾႆးၼႂ်း MNDAA ၼႆႉ ဝၢႆးလင် ၶဝ်လႆႈဢုပ်ႉပိူင်ႁင်းၶေႃ ၼႃႈတီႈၵဝ်ႇၶဝ်ၵႂႃႇလႆႈလီယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေၶဝ်ႈႁႃၸူး မိူင်းၶႄႇ တေယွၼ်းၸႂ်ႉပႃး ႁႅင်းၵမ်ႉထႅမ်ႈတီႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ UWSA ပႃးသေ ႁႂ်ႈမိူင်းၶႄႇလႄႈ သိုၵ်းဝႃႉ ဢီးပၼ်ႁႅင်း ၽၢႆႇၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈႁွင်ႉဢုပ်ႇၵၢၼ်မိူင်း ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ႁဵတ်းလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵၼ်မႃးၼႆ


ဢမ်ႇႁၢင်ႉယူႇ။ သင်ဝႃႈ မၢၼ်ႈတူၵ်းလူင်းလႄႈ ၸွမ်းၸႂ်ၶႄႇၸိုင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈတေမႃး သႂ်ႇၾႆးၼႂ်းၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ MNDAA ၶဝ်ၶိုၼ်းယူႇ ထတ်းသၢင်ႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ သင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးလႆႈလီၶိုၼ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေသႂ်ႇၾႆးၼႂ်းၸုမ်း MNDAA ၼႂ်းတပ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉမႂ်ႇ 611 ၼၼ်ႉၶိုၼ်းယူႇ ၼႂ်းတပ်ႉၸုမ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ 611 ၼႆႉ ၵမ်ႉပႃႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၵူၼ်းလုၼ်ႇမႂ်ႇ PDF သေၶွတ်ႈၽွၼ်ဝႆႉၵမ်ႉပႃႇၼမ်။

                       ဝၢႆးသေ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လႆႈထွႆလူင်းမႃး ပွတ်းဢွၵ်ႇသဵၼ်ႈတၢင်းၵႃး ၶူဝ်လမ် ၊ လၢႆးၶႃႈ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ  တွၼ်ႈတႃႇ ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA သမ်ႉ မီးသၢႆလႅင်းမႃး တွၼ်ႈတႃႇမၼ်းသေ ၼႃႈတီႈၵေႃႈ ၵႂၢင်ႈမႃး ၼႃႈတီႈပူၵ်းပွင် တပ်ႉႁပ်ႉတိုၵ်း RCSS/SSA ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းလွႆ TNLA ၶဝ် လႆႈၶဝ်ႈတင်ႈယူႇသဝ်းမႃးသေ ႁွမ်ႁႅင်းသိုၵ်း ႁႅင်းၵူၼ်းလႄႈ ပၼ်ႁႅင်းၸုမ်း PDF ထိုင်တီႈ ၶွတ်ႈၽွၼ်ႈပၼ်ပႃး လုၵ်ႈၸုမ်း PDF _ MDY သေ ၸွႆႈထႅမ်ႈပၼ်ပႃး ၸုမ်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းတၼူႉ DPLA မႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။


                ၸုမ်းသိုၵ်း TNLA တွၼ်ႈတႃႇ မၼ်းတေၸူၵ်းမၼ်ႈလႆႈ ပွတ်းလႅၼ်လိၼ် မိူင်းတႆး မိူင်းၶႄႇၼႆႉ မၼ်းတေလႆႈပိုင်ဢိင်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းဝႃႉ သေၸွႆႈၵပ်းသၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇပၼ်တီႈမိူင်းၶႄႇ  ယူႇတီႈမိူင်းၶႄႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၶႄႇတေႉ လႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ဢမ်ႇပေႃးလႆႈၸႂ် ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၶဝ်ႁဵတ်းၵေႃႉ ၸုမ်း NUG ၼမ်လိူဝ်သေ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူဝ်းၵၢင်ႉ။ ဝၢႆးသေ NUG တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၸုမ်းမိူင်းၶႄႇလႄႈ ၸုမ်း NUG  ၶဝ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီႈၵၢၼ်ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်သေပွၵ်ႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ NUG ႁဵတ်းၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းဝၼ်းတူၵ်းၵမ်ႉၼမ်။ ဝၢႆးလင် ၸုမ်းသိုၵ်းလွႆၼႆႉ ၾႆးၼႂ်းၶဝ် ဢၼ်ၶဝ်ဢွၼ် ၸုမ်း PDF ၼၼ်ႉတူင်ႉၼိုင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေၸၢင်ႈပေႃႇဢွၵ်ႇပဵၼ်မႃးပၼ်ႁႃယႂ်ႇလူင်ၵၼ်ပႃးမိူၼ်ၵၼ်. ယွၼ်ႉၶေႃးယိူင်းဢၢၼ်း ၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်မိူၼ်ၵၼ်သေတႃႉယူႇၵေႃႈ ၶေႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၶဝ် ဢမ်ႇလႆႈမိူၼ်ၵၼ်. လိုၼ်းသုတ်း SSPP/SSA လႄႈ TNLA ၵေႃႈတေၸၢင်ႇ မီးပၼ်ႁႃ ၼႃႈတီႈလႄႈ ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃး။

                        ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ၸူဝ်ႈၵႃႈတႆး ဢမ်ႇပႆႇၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႄႈ ဢမ်ႇပႆႇမေႃႁၵ်ႉႁွမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ မိူင်းၸိုင်ႈတႆး တေၽိုၼ်းပဵၼ်ၾႆးလူင်ၵႂႃႇႁဵတ်းၼၼ်တိၵ်းတိၵ်းၵူၺ်းယဝ်ႉ။ ပၢၼ်လုၼ်ႇၼႆႉတေႉ တွၼ်ႈတႃႇ တႆးတေၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇႁၼ်သၢႆလႅင်းမၼ်း ယုမ်ႇယၢမ်ႈဝႃႈ ပၢၼ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလုၼ်ႇမႂ်ႇ ဢၼ်တေၶိုၼ်ႈမႃး ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈၼႆႉ တႆးႁဝ်းတေၸၢင်ႈမီး လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်လႄႈ ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵၼ်မႃး လီလိူဝ်သေၼႆႉထႅင်ႈယူႇ  မိူဝ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မိူင်းတႆးႁဝ်း တေပဵၼ်မႃးၸိူင်ႉႁိုဝ်ယဝ်ႉၼေႃ ???။  • သႅင်သိုၵ်း
  • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts