ပုၼ်ႈ (4)ပုၼ်ႈႄလႈ ေပႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်းၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း


        ပၢင်ထွမ်ႇၵႂၢမ်းႁူႉ သေပႃးြတႃးဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းၶ်ႂႈငၢႆးငၢႆးမိူၼ်ၵၼ် တၢင်းၵၢၼ်လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈၼ်ႂးပပ်ႉလိၵ်ႈၼိုင်ႈပပ်ႉယူႇ။ ပဵၼ်ၽူႈမီးပၺ်ႇၺႃႇ ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ေၵႃႉလ်ႂေၵႃႈလီ ၼမ်ႉၵႂၢမ်းဢၼ်ၶဝ်ၸဝ်ႈ လၢတ်ႈဢွၵ်ႇမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းေၵႃႈမီးၵႃႈၶၢၼ် တွၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈေၵႃႉႄလႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်းၶဝ် မိူၼ်ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉယူႇ။ ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း ႄတႉ ပဵၼ်ၽူႈသူၼ်ၸႂ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ လူႇဢၢၼ်လိၵ်ႈ ႄလႈ ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ႇၸူႉဝႆႉ ေၶႃႈၵႂၢမ်း ၽူႈယႂ်ႇ ၵူၼ်းလူင်ႁဝ်းၶဝ်ၵူႈၸဝ်ႈၸဝ်ႈယဝ်ႉ  ယွၼ်ႉၼၼ် မိူဝ်ႈဝၼ်ႈထီႉ 08.05.2020 ၶႃႈ ႁဝ်းလႆႈမီးတိုဝ်ႉတၢင်း ေသလႆႈၵႂၢမ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ  ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆၶႃႈႄလႈ ပဵၼ်ဢၼ်ငိၼ်းၸူမ်းႄလႈ လႆႈတၢင်းႁူႉတၢင်းၼမ်မႃးေတႉေတႉယူႇၶႃႈ။ ၼႂ်းပၢင်ပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ ၼၼ်ႉ ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း လၢတ်ႈၵႂႃႇဢၼ်လမ်လမ် လွင်ႈမၼ်ၼၼ်ႉ ေတမီးယူႇ (5)ေၶႃႈ  ပုၼ်ႈ (4)ပုၼ်ႈႄလႈ ေပႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်း


   1. ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူးသွၼ်
   2. ပုၼ်ႈၽွၼ်း ေပႃႈႄမႈ
   3. ပုၼ်ႈၽွၼ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်း
   4. ပုၼ်ႈၽွၼ်း မုၵ်ႉၸုမ်း
   5. ေပႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး

          ယွၼ်ႉၼၼ်ႄလႈ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈပၼ် ႁူဝ်ေၶႃႈလိၵ်ႈဝႃႈ ပုၼ်ႈ (4)ပုၼ်ႈႄလႈ ေပႃႇလသီႇ မုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆယူႇ။


ၶူးသွၼ် ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် • ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူးသွၼ်

               ၶူးသွၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ မၼ်းလွင်ႈယႂ်ႇတွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၼႃႇတႅၼ်းၶိူဝ်းဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း မိူဝ်းၼႃႈႄတႉႄတႉ  ေမႃယႃၼိုင်ႈေၵႃႉ သမ်းၶဵမ်ၽိတ်းၵူၼ်းတၢႆ ၼိုင်ႈေၵႃႉၵူၺ်း ၶူးသွၼ်ၼိုင်ႈ ေၵႃႉ သွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇေၼႃႇတႅမ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၽိတ်း မၼ်းေတႁဵတ်းႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢၼ်ႁဝ်းတၢႆတၢင်းၸိူဝ်ႉ တၢင်းၶိူဝ်း ယွၼ်ႉၼၼ် ၶူးသွၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉေၵႃႈ လူဝ်ႇလႆႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉ လူဝ်ႇလႆႈမီးၵၢၼ်ႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်း လူဝ်ႇလႆႈမီးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်း ဝႃႈသွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဝၼ်း မိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈတႃႇေတပဵၼ်သင် တွၼ်ႈတႃႇ ေတႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းၵႂႃႇ တၢင်းလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ေၵႃႉပဵၼ်ၶူးသွၼ်ေၵႃႈ လူဝ်ႇလႆႈမီးပဝ်ႉမၢႆပၼ်တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်း။ ၶူးသွၼ်ၼႆႉ ေတလႆႈေမႃ ယူႇေမႃၵိၼ် ႁႂ်ႈပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႈလီ တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ေတလႆႈႁဵတ်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းႁၵ်ႉႁဝ်းႄလႈ ၼပ်ႉထိုင်ၵူဝ်ႁဝ်း ေပႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈ တႃႇေတၵုမ်းထိင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းဢၼ်ဝႃႈ ၼႆႉ မၼ်းေတယၢပ်ႇ။ ၶူးသွၼ်ၼိုင်ႈေၵႃႉၼႆႉ ၶိင်ႇၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း မႃးႁူင်းႁဵၼ်း ေတလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းၶိုၼ်ႈၶိုၼ်ႈလူင်းလူင်း သင်ၶူးသွၼ်မၼ်း ႁဵတ်းၽိတ်း ပၵ်းပိူင်ၶူးမၼ်း ေတလႆႈၺႃးတၢမ်ႇသွင်ပုၼ်ႈလိူဝ် ေသလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊  လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်မႃးယူႇတီႈ ႁူင်းသဝ်းၸၢႆးယိင်း ဢၼ်ၽၢတ်ႇေပႃႈၽၢတ်ႇႄမႈမႃး ဢၼ်မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း လဵပ်းႁဵၼ်းယူႇတီႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈၼႆႉ ေပႃႈႄမႈၶဝ် ပဵၼ်ၶူးႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ယွၼ်ႉၼၼ် ေတလႆႈေမႃႁၵ်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်း မိူၼ်လုၵ်ႈလၢင်းၶူးၶဝ် မိူဝ်ႈၽွင်းၶဝ်ဢမ်ႇယူႇလီ ၊ ဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈ ၊ ဢမ်ႇလုၵ်ႉလႆႈၼၼ်ႉ ေၵႃႉပဵၼ်ၶူး ေတလႆႈေမႃတူၺ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းမိူၼ် လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်း။


 • ပုၼ်ႈၽွၼ်းေပႃႈႄမႈ

                  ၶၢဝ်းယၢမ်းၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း မီးၼႂ်းႁွင်ႈႁဵၼ်းယူႇၼၼ်ႉ ၶူးသွၼ်မၼ်းေတလႆႈ ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ပၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်းတဵမ်တဵမ် သင်ဝၢႆးလူင်းႁူင်းႁဵၼ်းမိူဝ်းႄလႈ ၽွင်းယၢမ်းပိၵ်ႉႁူင်းႁဵၼ်းယူႇၼႆႉ ေၵႃႉပဵၼ်ေပႃႈႄမႈ ေတလႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းလုၵ်ႈလၢင်း ၽႂ်မၼ်း။ တႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းႁဝ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်း ေပႃးေတမီးတၢင်းႁူႉၼမ်ၼမ် တႃႇေတၶိုၼ်ႈမႃး ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈ ဝၼ်းမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ေၵႃႉပဵၼ်ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈလၢင်းၽႂ်မၼ်း ေၵႃႈ လူဝ်ႇလႆႈပၼ်ႁႅင်းလုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈမီးၸႂ်မႃးၶိုၼ်ႈႁဵၼ်း လဵပ်ႈႁဵၼ်း ဢဝ်တၢင်းႁူႉယူႇ။ ၵမ်ႉပႃႇၼမ် ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈလၢင်းၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်းၼႆႉ ၵႆႉဢွၼ်လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းပႆသဵၼ်ႈတၢင်းၽိတ်းမႃး ၵူႈၶၢဝ်း  သင်လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းေၵႃႉယႂ်ႇမႃး ဢႃႇယု မွၵ်ႈ (15)ၶူပ်ႇ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်မႃးယဝ်ႉၼႆၸိုင်ႈ ၵႆႉၵႆႉလႆႈႁၼ် ဢဝ်လုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်း ဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းေသ ႁႃငိုၼ်းႁႃတွင်းမႃးလဵင်ႉေပႃႈႄမႈၶိုၼ်း။ ေပႃႈ ႄမႈလုၵ်ႈလၢင်းၵူၼ်းတႆးႁဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမုင်ႈႁၼ်ၶၢဝ်းတၢင်းၵႆဝႆႉသင်  ၵမ်ႉပႃႇၼမ် လႆႈႁၼ်ၶဝ်ၸႂ်ႉလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈမိူင်းထႆး ၵႂႃႇႁဵၼ်းၶႃပိူၼ်ႈထႅင်ႈ  ေပႃႈႄမႈၼႆႉ မိူၼ်ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်းယဝ်ႉ  ေပႃႈႄမႈေၵႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တႃႇေတပၼ်ႁႅင်း ႁႂ်ႈလုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်းၵႂႃႇႁႃ ႁဵၼ်းႁူႉဢဝ်ၵူႈၶၢဝ်းယူႇ။ တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ၵဝ်တင်ႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းမႃး တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးႁဝ်း ၵူႈတီႈတီႈ ဢၼ်လႆႈႁၢမ်းသွၼ်ႁဵၼ်း ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇမီး ငိုၼ်းတွင်းတႃႇ ၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလႆႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ႁဝ်းၶဝ်ေပႃးမီးတိုဝ်ႉတၢင်းမိူၼ်ပိူၼ်ႈၼႆေသႄလႈ ၸၢင်ႇလႆႈတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းလူင်ၶိုၼ်ႈမႃး တီႈငဝ်ႈၸိုင်ႈၼႆႉ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၊ ၵႃႈပပ်ႉ ၊ ၵႃႈၵိၼ် ၊ ၵႃႈၸႂ်ႉ တိုဝ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၼႆႉ သူဢမ်ႇလႆႈဢွၵ်ႇသင်ေသမဵဝ်း လိူဝ်ေသ သူလူဝ်ႇယူႇေသ ၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းဢဝ် လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း လႆႈ (Free) ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈယဝ်ႉ။ တႃႇလုၵ်ႈလၢင်းႁဝ်း ေတဢမ်ႇပႆသဵၼ်ႈတၢင်းၽိတ်းၼၼ်ႉေၵႃႈ ေၵႃႉပဵၼ်ေပႃႈတၢင်းႄမႈေၵႃႈ မီးပုၼ်ႈၽွၼ်း သင်ႇသွၼ်ပၼ်ၵူႈၶၢဝ်းယူႇ သင်ၵုမ်ပႆႉ ၶူးသွၼ်ၶဝ် သင်ႇသွၼ်ဢဝ် လွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းႄတႉ မၼ်းေၵႃႈဢမ်ႇထိုင်တီႈ။


ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း • ပုၼ်ႈၽွၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း 

                ၵဝ်ေၵႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းမႃး ထိုင်တီႈ ႁႂ်ႈေပႃးေတမီးမႃး ၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉ ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း လႆႈႁူႉပိုၼ်းတႆး ၊ ၾိင်ႈထုင်းတႆး ႄလႈ ၼမ်ႉၸႂ်ႁၵ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ  ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ  တင်ႈပၼ်ႁူင်းႁဵၼ်းသူ သွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈလၢႆးသူ တႃႇေတ ၵႂႃႇႁဵတ်းၶႃပိူၼ်ႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မိူဝ်ႈၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းယူႇၼၼ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ေတလႆႈၶတ်းၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ် ႁင်းၵူၺ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ တႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၼၼ်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေတလႆႈပူၵ်းပွင်ႄလႈ ႁႃတၢင်းႁူႉသႂ်ႇၼႂ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၵူၺ်း ၶူးသွၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ေတသွၼ်ပၼ်သူ သႂ်ႇပၼ်သူ တၢင်းႁူႉတၢင်းေမႃၵူႈလွင်ႈလွင်ႈၵူၺ်း လီလီၸႃႉၸႃႉႄလႈ ဢၼ်သူထုၵ်ႇလီႁူႉလိူဝ်ေသၼၼ်ႉေတႉ ေတလႆႈႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းဢဝ်ႁင်းၵူၺ်းထႅင်ႈ။ ၵၢၼ်လုၵ်ႉၽိုၼ်ႉဢဝ်ၶိုၼ်းမိူင်းမႃး ပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ် ၼႆႉ တီႈဢၼ်တႆးႁဝ်း ဢမ်ႇၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈမၢၼ်ႈလႆႈေသပွၵ်ႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈႁဝ်းဢမ်ႇမီးၵၢၼ်ႁဵၼ်း ပၺ်ႇၺႃႇ တၢင်းႁူႉသင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ  ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးတၢင်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇသင်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ လိုၼ်း သုတ်းမႃးေၵႃႈ ၸၢင်ႇလႆႈၶဝ်ႈၵႂႃႇႁႃမၢၼ်ႈေသ ႁဵတ်းၶီႈၶႃမၢၼ်ႈပႅတ်ႈ  မိူဝ်ႈပၢၼ်ႇ MTA ၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈ ၽွင်း ၶုၼ်သႃႇ ေတၶဝ်ႈၵႂႃႇႁႃၸူးမၢၼ်ႈေသ ဝၢင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼၼ်ႉ ၽူႈမီးၸၼ်ႉ ၼႂ်းၸုမ်းတပ်ႉသိုၵ်း မိူင်းတႆး (MTA) ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် သင်ၶဝ်မီးတၢင်းႁူႉ တၢင်းေမႃ ၵၢၼ်မိူင်းႄလႈ မီးၵၢၼ် လဵပ်ႈႁဵၼ်းပႃးၸိုင်ႈ ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆးဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁႅင်းတိုၼ်းေတယႂ်ႇလိူဝ်ေသပိူၼ်ႈ ၼႂ်းမိူင်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉဢမ်ႇႁၢၼ်ႉယဝ်ႉ  ယွၼ်ႉၽူႈမီးၸၼ်ႉၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ မိူဝ်ႈပၢၼ်ႇ (MTA) ၶဝ်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးတၢင်းႁူႉယဝ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းမိူင်းတႆး ၸၢင်ႇလႆႈတူၵ်းသူမ်းလူႉၵွႆၵႂႃႇ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉ ေတလႆႈႁႃလဵပ်ႈႁဵၼ်းၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း ယႃႇေပၶၢၼ်ႉဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈ ယႃႇေပၶၢၼ်ႉလဵပ်ႈႁဵၼ်း ယႃႇေပၶႂ်ႈမီးၸႂ်ၶႂ်ႈမီးငိုၼ်းတွင်းၼမ်ၼႃႇ ေပႃးႁဝ်းၵုမ်ႇဝူၼ်ႉလွင်ႈၶႂ်ႈမီးငိုၼ်းၶႂ်ႈမီးၶမ်းလွင်ႈလဵဝ်ၵူၺ်းၼႆ ပဝ်ႉမၢႆႄလႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းႁူႉႁဝ်းေၵႃႈ ေတဢမ်ႇၶိုၼ်ႈၼႃႈလႆႈ ၸၢင်ႇယဵၼ်းပဵၼ်ၽဝၵူၼ်း ၵိၼ်ၸၢင်ႈႄလႈ တူၵ်းသူမ်းၵႂႃႇ။ ႁဵၼ်းႁူႉပုၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်  ႁဵတ်းၵၢၼ်ပုၼ်ႈတႃႇ ပဵၼ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မိူဝ်းၼႃႈ ယႃႇေပယွမ်းၵၢၼ်ႉႄလႈ ယႃႇေပၵူဝ်လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ယၢပ်ႇ။


 • ပုၼ်ႈၽွၼ်းမုၵ်ႉၸုမ်း

                 မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ေၵႃႇတင်ႈမႃး ပုၼ်ႈတႃႇ ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၊ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၊ ၽႃႇသႃႇ ၊ သႃႇသၼႃႇ  ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ေၵႃႇတင်ႈမႃးတႃႇသုၼ်တူဝ် ၽႂ်။ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပၼ်ႁႅင်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ တဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵႂႃႇၼႃႈမႃးၼႆႉ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းေတယႂ်ႇၶိုၼ်ႈမႃးတိၵ်းတိၵ်း ႁႅင်းၵူၼ်း ႁႅင်းသိုၵ်းေၵႃႈ ေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႃး တိၵ်းတိၵ်းႄလႈ သင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးႁဝ်း ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းဢမ်ႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉ ဢမ်ႇမီး ၵၢၼ်ႁူႉ ပၺ်ႇၺႃႇသင်ဝႆႉၼႆၸိုင်ႈ တႃႇေတၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႆလႆႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ  ယွၼ်ႉၼၼ် မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၸင်ႈလႆႈၶတ်းၸႂ် ေၵႃႇတင်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇၵူႈၼႂ်း ၼႃႈတီႈ ဢၼ်တပ်ႉသိုၵ်းႁဝ်းၵုမ်းၵမ်ဝႆႉလႆႈၼၼ်ႉယူႇ။ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊ တပ်ႉသိုၵ်း ၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA)  လႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း (NCA) ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵဝ်ၶႃႈ ယုမ်ႇယမ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ ၵဝ်ၶႃႈၵူဝ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယွၼ်ႉၵဝ်ဢမ်ႇယုမ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈႄလႈ ၸၢင်ႇလႆႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း ႁဵတ်း လိၵ်ႈေၶႃႈမၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵၼ်ၸွမ်းတၢင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပႃႈၼႃႈတၢင်းၵူႈမိူင်းမိူင်းၵႂႃႇ။ ၵဝ်ၶႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်း (NCA) ၼႆႉ ပုၼ်ႈတႃႇ ေတေၵႃႇသၢင်ႈ လွင်ႈငမ်းယဵၼ် ၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၵူၺ်း  တႃႇေတလႆႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၼႆႉ 1) ေတလႆႈၵိုတ်းတိုၵ်းဢွၼ်တၢင်းၵွၼ်ႇ   2) ေတလႆႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်  3) လူဝ်ႇႁဵတ်းဢဝ် ႁႂ်ႈလႆႈဢႃႇၼႃႇ  4) ေတလႆႈမီးသုၼ်ႇလႆႈတႅမ်ႈမၢႆမီႁင်းေၶႃ   သင်ႁဝ်းလႆႈတဵမ်တဵမ်ထူၼ်ႈထူၼ်ႈ ၼႂ်း (4) ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ ၼႆၸိုင်ႈ မိူင်းၸိုင်ႈတႆး တိုၼ်းေတၵတ်ႉယဵၼ်ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။ ၵႂႃႇၼႃႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၼႃႈ ၼႆႉ ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႄလႈ မုၵ်ႉၸုမ်းၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ေတၶၢတ်ႇၵၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ေပႃးဢမ်ႇမီးပၺ်ႇၺႃႇ တၢင်းႁူႉသင်ေၵႃႈ လိုၼ်းသုတ်း ေတပဵၼ်သိူဝ်လွင်ႈၸွမ်းၼမ်ႉၵူၺ်း။


လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ႈထွမ်ႇၵႂၢမ်းႁူႉ


 • ေပႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်း

               မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈၸုမ်ႉ ၶွမ်ႇမၼီႇၼိုင်ႈလင် တိုၼ်းေတလႆႈမီး ေပႃႇလသီႇ ပဝ်ႉမၢႆေၶႃႈယိူင်း ဢၢၼ်းၽႂ်မၼ်းယဝ်ႉ  သင်မုၵ်ႉၸုမ်းၼၼ်ႉ ၶွမ်ႇမၼီႇလင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း ဢမ်ႇမီးပဝ်ႉ မၢႆသင်ၼႆၸိုင်ႈ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇၵႂႃႇလႆႈ ၶၢဝ်းတၢင်းၵႆလႆႈလႃးလႃး။ ေပႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ် ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆႉ ပဵၼ်ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ (4)ယိူင်ႈ ႄလႈ လၵ်းၼမ်း (6)ေၶႃႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ  လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် ၵူႈေၵႃႉ တိုၼ်းေတလႆႈႁူႉ ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ (4)ယိူင်ႈ ႄလႈ လၵ်းၼမ်း (6)ေၶႃႈ ၼႆႉ  ေတလႆႈဢဝ် သွၼ်ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ေတလႆႈပဵၼ် ၽႃႇသ ၵၢၼ်သွၼ်ၼိုင်ႈဢၼ် ၵိၼ်ၶဝ်ႈမုၵ်ႉၸုမ်း ၊ ယူႇၸွမ်းမုၵ်ႉၸုမ်း ၊ ႁဵတ်းၵၢၼ်မုၵ်ႉၸုမ်း ၊ ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်းမုၵ်ႉၸုမ်းေသ သမ်ႉဢမ်ႇႁူႉၸၵ်း ေပႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်းသင် ၼႆႉယႃႇေပႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်  ဢမ်ႇဝႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ဢမ်ႇဝႃႈၵူၼ်းသိုၵ်းႄလႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ သင်ႁူႉပွင်ႇၸႂ်လီ ေပႃႇလသီမုၵ်ႉၸုမ်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆးၼႆၸိုင်ႈ တႃႇေတဝႃႈလၵ်ႉပႆႈႄလႈ ၶၢၼ်ႉႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇမီး ယွၼ်ႉၼၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵူႈေၵႃႉ ေတလႆႈႁူႉ ေပႃႇလသီႇမုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းလီလီ  ေပႃးလႆႈဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်မႃးေၵႃႈ ေတဢမ်ႇေပႃးမီးလွင်ႈႁဵတ်းၽိတ်းသင် မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းၶႂ်ႈပဵၼ်သင် ယိူင်းဢၢၼ်းလူင်ပဵၼ်သင်ၼႆ ႁဝ်းေတလႆႈႁူႉပွင်ႇႁၼ်လႅင်း ၵၼ်ၵူႈေၵႃႉ။ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ (4) ယိူင်ႈ

   • ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ (4) ယိူင်ႈ
    1. ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
    2. ဝၢၼ်ႈမိူင်း
    3. ၽႃႇသႃႇ
    4. သႃႇသၼႃႇ   • လၵ်းၼမ်း (6) ေၶႃႈ
    1. လွင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ
    2. သုၼ်ႇလႆႈတႅပ်းတတ်းႁင်းေၶႃႈ
    3. တီႇမူဝ်ႇၶေရႇသီႇ
    4. ပူၵ်းပွင်ၽဝၵူၼ်းမိူင်း
    5. ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်
    6. လွင်ႈၵတ်းယဵၼ်

          ၼႆႉပဵၼ်ေပႃႇလသီႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး ၊  တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၸိူဝ်းဢၼ်ၶႃႈႁဝ်းလႆႈတႅမ်ႈမႃးၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတၢင်းႁၼ်ထိုင်ၶႃႈႄလႈ တၢင်းႁူႉၶႃႈ မၼ်းပဵၼ် ေၶႃႈၵႂၢမ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈလူင် ၸွမ်သိုၵ်းလူင် ယွတ်ႈသိုၵ်း မႃးပၼ်ၵႂၢမ်းႁူႉ တီႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်း ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 08.05.2020 ၶၢဝ်းယၢမ်း (09:00)မူင်း  ထိုင် (12:23) မူင်း  ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶႃႈႁဝ်း သႅင်သိုၵ်း ႄတႉပဵၼ်ၽူႈထွမ်ႇႄလႈ ၽူႈသူၼ်ၸႂ်ၵဵပ်းႁွမ်ဢဝ်တၢင်းႁူႉေသ ဝၼ်းၼိုင်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းေပႃးပဵၼ် တီႈမၢႆတွင်းၵႂႃႇ တွၼ်ႈတႃႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်း မိူဝ်းၼႃႈၵႂႃႇ ၼၼ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ လႆႈတႅမ်ႈၽိတ်း လႆႈတႅမ်ႈၵႂႃႇ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ၸႂ်သူၸဝ်ႈႄလႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ႈမႃး လူဢၢၼ်ႇလိၵ်ႈတႆးႁဝ်းၶဝ်ၼႆႉေၵႃႈ ၶႅၼ်းေတႃႈပွင်ႇၸႂ် ပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်းပၼ်ၶႃႈႁဝ်းယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်ေသၵမ်းၶႃႈ        မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ    ။
 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts