ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း

      

                    မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15.06.2022  ၸွမ်းၼင်ႇ ၽႅၼ်ၵၢၼ် ႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းပီ 2022 -2023 ၼၼ်ႉ  မိူဝ်ႈဢမ်ႇပႆႇပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ေတလႆႈၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢွၼ်တၢင်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်ၶတ်းလိူၵ်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ၼၼ်ႉ ေတႄတႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ (3) ထိုင် ၸၼ်ႉ (9) ၽူႈမီးသုၼ်ႇပၼ် ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု (11) ၶူပ်ႇ ထိုင် (24) ၶူပ်ႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူးသွၼ်မၼ်း ေတလႆႈပဵၼ် ၽူႈၵုမ်းထိင်းႄလႈ ၽူႈတူၺ်းၸွမ်းၵူၺ်း. ေတဢမ်ႇလႆႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႇသင်ၸွမ်း ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း။

                ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်ပၼ်ၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ် ေတမီးယူႇ (3) ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶူးမၼ်းမီး သုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈ မၢႆ (2) ၵူၺ်း လိူဝ်ၼၼ်ႉ ေတဢမ်ႇလႆႈၵဵဝ်ႇ ၶွင် ယႃႉၵဝ်းၸွမ်း ၵၢၼ်ၶတ်းလိူၵ်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႃးလႃး။ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ႁဵတ်းသၢင်ႈ ၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈၼႆႉ ေတလႆႈပဵၼ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ၶဝ်ၸဝ်ႈဢွၼ်ႁဵတ်း။ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ပၼ်ၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ်ၼႆႉ

 • လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းၸၼ်ႉလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈ

                        လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းၸၼ်ႉၽႂ်ၸၼ်ႉမၼ်းေသ (တူဝ်ယၢင်ႇမၼ်း ၸၼ်ႉသၢမ်ေၵႃႈ ၸၼ်ႉသၢမ် ၸၼ်ႉလႂ်ၸၼ်ႉၼၼ်ႉ) ၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးဝႃႈ ၼႂ်းၸၼ်ႉႁဝ်း မီးလုၵ်ႈႁဵၼ်း (30)ေၵႃႉ ၼႂ်း (30)ေၵႃႉၼႆႉ ေတမီးသုၼ်ႇပၼ် ၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ်တၢင်း (30)ေၵႃႉ လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး တႃႇၵူၼ်း (3)ေၵႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉၽႂ်လႆႈ Marks ၼမ်ေၵႃႈ  ေတမီးသုၼ်ႇလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈပဵၼ်ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼိုင်ႈၸၼ်ႉလႂ် ေတလႆႈၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း တႃႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ တႃႇ (3)ေၵႃႉ (ၼႂ်း (3)ေၵႃႉၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈၼၢင်းယိင်းၸၢႆးႄလႈ ၸဝ်ႈသၢင်ႇၸဝ်ႈၸၢင်းေၵႃႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃးလႆႈ) ။ ၼႂ်း (3) ေၵႃႉၼႆႉ ယူႇတီႈ ၶူးၵုမ်းၸၼ်ႉ ၶူးသွၼ်ၶဝ်ၶိုၼ်း လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈၶိုၼ်း။

 • ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၶူးၶတ်းလိူၵ်ႈ

                        ဝၢႆးေသ ယူႇတီႈၸၼ်ႉၽႂ်ၸၼ်ႉမၼ်း လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်း (3)ေၵႃႉၼၼ်ႉ. ယူႇတီႈၶူးၵုမ်းၸၼ်ႉႁဝ်းၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶိုၼ်း ၶၵ်ႉလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၵူၼ်း (2)ေၵႃႉ တႃႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈႄၶႉပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈလူင်လူင် ႁူင်းႁဵၼ်း ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈ ၸၼ်ႉၵၢင် ၵႂႃႇယူႇ။ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး (2)ေၵႃႉၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ် ၶူးၵုမ်းၸၼ်ႉမၼ်း ၶူးသွၼ်မၼ်းဢုပ်ႇၵၼ်ေသ လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ၶဝ်ႈႄၶႉ တႃႇေတပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႃးယူႇ။


 • ၶၵ်ႉတွၼ်ႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ်

                        ဝၢႆးေသ ၶူးၵုမ်းၸၼ်ႉ ၶူးသွၼ်မၼ်း ၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး (2)ေၵႃႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ ယူႇတီႈ တၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉ (3) ထိုင် ၸၼ်ႉ (9)ၼၼ်ႉ ၶိုၼ်းဢွၼ်ၵၼ် မႃးၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈ ပၼ်ၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ်ၼၼ်ႉေသ ၶိုၼ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၶၵ်ႉတွၼ်ႈမၢႆ (1)ႄလႈ (3) ၼၼ်ႉ  ၶူးမၼ်းဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇပၼ်ၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ်လႆႈ လိူဝ်ေသလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉၵူၺ်း။ ၼႂ်းၶၵ်ႉၼႆႉ ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ဢၼ်ဝႃႇယႂ်ႇမၼ်း ေတလႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ေသ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵူၺ်း ၶူးမၼ်းေတဢမ်ႇလႆႈ ၶဝ်ႈယႃႉၵဝ်းၸွမ်း လိူဝ်ေသ ၵုမ်းၸွႆႈထႅမ်ႈႄလႈ ပႂ်ႉတူၺ်းၸွမ်းၵူၺ်း။

 • ၽူႈထုၵ်ႇၺႃးၶတ်းလိူၵ်ႈ

                        လုၵ်ႉတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႂ်းၸၼ်ႉၽႂ်မၼ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး (3)ေၵႃႉေသ. ၶူးၵုမ်းၸၼ်ႉ ၶူးသွၼ်ႁဝ်းၶိုၼ်း ၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၶိုၼ်း ၼႂ်း (3)ေၵႃႉၼၼ်ႉ (2)ေၵႃႉေသ  ၼႂ်းၸၼ်ႉလႂ်ၸၼ်ႉၼၼ်ႉ လိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး (2)ေၵႃႉၼၼ်ႉ ၶဝ်ေတလႆႈ မွၵ်ႈလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်း သူၼ်းတုမ်ႇ လုၵ်ႈၼွင်ႉၶဝ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ် လုၼ်ၼွင်ႉၶဝ်ပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ သူၼ်းတုမ်ႇၼၼ်ႉ ေတလႆႈ ဢဝ်ၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်ႁူင်းႁဵၼ်း ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း ပဵၼ်လၵ်းလၵ်းေသ သူၼ်းတုမ်ႇမွၵ်ႈလၢတ်ႈေၶႃႈၵႂၢမ်းၵႂႃႇၵူၺ်း ေတဢမ်ႇလႆႈလၢတ်ႈ ၼွၵ်ႈၶွပ်ႇႄလႈ တီႈဢၼ်ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႇသင် ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉလႃးလႃး။

 • ၽူႈၼပ်ႉၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ်

                         ၽူႈၼပ်ႉၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ လိူဝ်ေသ ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ၶဝ်ယဝ်ႉ ေတဢမ်ႇမီးၽူႈလႂ်ေတ လႆႈၼပ်ႉဢၢၼ်ႇလႆႈ ၶႅမ်ႉၵၢင်ၸႂ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉလႃးလႃး။ တႃႇေတပိုတ်ႇၽၢဝ်ႇ တႃႇေတၼပ်ႉဢၢၼ်ႇ တႃႇေတဢွၼ်ၼၢမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ ေတလႆႈပဵၼ် ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ဢၼ်ဝႃႇယႂ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵူၺ်း တီႈၼႂ်းၸၼ်ႉလႂ်ၸၼ်ႉၼၼ်ႉ ၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး (2)ေၵႃႉၼၼ်ႉ.  ၽႂ်လႆႈ ပိူဝ်းသႅၼ်း (%) မၼ်းၼမ်ေၵႃႈ ေတလႆႈပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵူၼ်းတိတ်းတမ်းလမ်းမႃးၸွမ်းတၢင်းလင်သမ်ႉ ေတလႆႈပဵၼ် ၵႅမ်မၼ်းမႃးၸွမ်းၵမ်းလဵဝ် ၼႂ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ပိူဝ်းသႅၼ်း ၼၼ်ႉ ေတလႆႈပဵၼ် သင်ႇၶ မဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်း။

 • မၵ်ႉမၼ်ႈ

                        ယူႇတီႈ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၶတ်းလိူၵ်ႈတင်ႈၶိုၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶဝ်ၵူႈေၵႃႉေၵႃႈ ေတလႆႈ မၵ်ႉႁပ်ႉဢဝ်ႄလႈ မၵ်ႉမၼ်ႈၵႂႃႇပၼ်။ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇ ယႃႉ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႇေမႃးၵဝ်းၸွမ်း ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၶတ်းလိူၵ်ႈတင်ႈႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းလႃးလႃး။

                        ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၼႆႉ ၼိုင်ႈပီ ေတၸတ်းႁဵတ်း ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ပဵၼ်ၼႃႈေတပိုတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၵမ်ႉၼမ်။ လုၵ်ႉတီႈၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ၶတ်းလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးပဵၼ် ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၼင်ႇၵၼ် ေတလႆႈထွမ်ႇၵၼ် ယဝ်ႉေၵႃႈ ႁူႉလွင်ႈၵၼ်လီ ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈေၵႃႈ ပဵၼ်ေၵႃႉဢၼ်ၶဝ်ထုၵ်ႇလိူၵ်ႈၶိုၼ်ႈမႃးႄလႈ လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းေၵႃႈ ေတငၢႆႈ ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ် ၵၢၼ်လၢတ်ႈသင်ႇၵၼ် ေၵႃႈမၼ်းေတငၢႆႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မီးၽွၼ်းလီေတႉေတႉ။ • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း


            မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 11.06.2022 ၶၢဝ်းယၢမ်း 09:00 ထိုင် 13:00 လႆႈမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ႁူဝ်ၸုမ်းပွၵ်ႉ ၊ ဢုပ်ႉပိူင်ပၢင်သဝ်းႄလႈ ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ   ၽူႈၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈ ႁူမ်ႈ (534)ေၵႃႉ ဢွင်ႈတီႈ ႁူင်းၵိၼ်ၶဝ်ႈမႂ်ႇ  ႁူင်းၵိၼ်ၶဝ်ႈမွၵ်ႇၵွၼ် ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း။ ၼႂ်းၶပ်ႉမၢႆ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ေပႃႈေမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ဢုပ်ႉပိူင်ပၢင်သဝ်း ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၸၢႆးၸၢႆး ပိုတ်ႇပၢင် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ေၶႃႈၵႂၢမ်းပၼ်ေသ လႆႈေတႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်းၶပ်ႉမၢႆမၼ်းၵႂႃႇယူႇ။

                   ထိုင်မႃး 09:60 ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၶူးသႅင်သိုၵ်း လႆႈသပ်ႉလႅင်းႄၼ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းပီ 2022 - 2023 ၵႂႃႇယူႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လႆႈသပ်ႉလႅင်း ၵပ်ႉသိုပ်ႇႄၼတူဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၶူးသွၼ် Team ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇပၼ်တီႈ ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၵႂႃႇယူႇ။

            ၼႂ်းဝၼ်း ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ငဝ်ႈၸိုင်ႈ လွႆတႆးလႅင်းၶဝ်ၵူႈၽၢႆႇၽၢႆႇေသ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႇၸုမ်း ေၵႃႇမတီႇႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင်ၵႂႃႇေသ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ႁူင်းႁဵၼ်း ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၵဵမ်ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၽၢႆႇၵုမ်းထိင်းလုၵ်ႈႁဵၼ်း ၊  ႁူဝ်ၸုမ်းပွၵ်ႉငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်း ၊ ၸဝ်ႈၶူးဢူၵ်ႉတမ ႄလႈ ဢုပ်ႉပိူင် ပၢင်သဝ်းငဝ်ႈၸိုင်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်လႆႈၸႂ်ၵၼ်ေသ တင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ေၵႃႇမတီႇႁူင်းႁဵၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ပိူင်ပၢင်မီးၼၼ်ႉၵႂႃႇယူႇ။

                    ၼႂ်းၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ငဝ်ႈၸိုင်ႈလွႆတႆးလႅင်းၶူးသႅင်သိုၵ်း လႆႈၽၵ်ႇ ၵႂၢမ်းတွၼ်ႈၵႂႃႇတီႈ ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းမီးယူႇ (3)ေၶႃႈ

 1.  လွင်ႈယဵၼ်ႉၵၼ်ႈ
 2. လွင်ႈၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ်
 3. လွင်ႈယူႇႁူမ်ႈႁွမ်းၸွမ်းၵၼ်
                    ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇပႃးယူႇ။ ဝၢႆးလင် ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ၶူး. လႆႈမီးလွင်ႈ ၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း ၵၢၼ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇႄလႈ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵႂႃႇယူႇ။

                    ၼႂ်းၼၼ်ႉ လၢႆလၢႆေၵႃႉ ၸိူဝ်းပဵၼ် ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လႆႈလႅၵ်ႈလၢႆႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်မႃး တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈႁဝ်းၶႃႈ လၢႆလၢႆေၵႃႉ ယူႇ တွၼ်ႈတႃႇ ၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၵၢၼ်ၵုမ်းထိင်း ႄလႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈသၢင်ႉၶိုၼ်ႈသုင်မႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ၼႂ်း ဝၼ်းထီႉ 11.06.2022 ၼၼ်ႉ ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ တၢင်းႁၼ်ထိုင် ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း မီးၽွၼ်းလီေတႉေတႉႄလႈ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၶူးႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ေၵႃႈ  ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းၶွပ်ႇၸႂ်ႄလႈ ေတၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸွမ်း ၶၵ်ႉၸွမ်းတွၼ်ႈၵႂႃႇယူႇ။
                    ထိုင်မႃး ၶၢဝ်းယၢမ်း 12:20 ယဝ်ႉၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၼ်း ၵိၼ်ၶဝ်ႈႁူမ်ႈမူႇၵၼ်ေသ ထိုင်မႃး ပွတ်းဝၼ်း ၶၢဝ်းယၢမ်း 13:20 လုၵ်ႈႁဵၼ်းႄလႈ ၶူးသွၼ် လႆႈၶိုၼ်းမီး ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်ထႅင်ႈေသ လႆႈမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ႈ ႁူမ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၵႂႃႇပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

                       ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း. ၼႂ်းပီ 2022 - 2023 ပွၵ်ႈၵမ်း (1) ၼႆႉ ေတလႆႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ မၼ်းမီးၽွၼ်းလီေတႉေတႉ ထိုင်တီႈ ေပႃႈ လႆႈမီး ၵၢၼ်ပိၼ်ႇပၢႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈၵၼ် လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်းၵႂႃႇယူႇ။
                    ၼႂ်းပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ေပႃႈႄမႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ေပႃႈႄမႈၽႂ်မၼ်း ၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈလုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် ၶႂ်ႈႁူႉလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ယဝ်ႉေၵႃႈ ၼိုင်ႈပီ ၶၢတ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းလၢႆပွၵ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ  ယူႇတီႈ ေပႃႈႄမႈၽႂ်မၼ်းေၵႃႈ မီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈထၢမ်ႇ ၶဝ်ႈတူၺ်းပႃးလႆႈမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ေတႃႇပီၼႆႉ လုၵ်ႈလၢင်းၶဝ် ၶၢတ်ႇႁဵၼ်းလၢႆပွၵ်ႈ ယဝ်ႉေၵႃႈ ယွၼ်ႉသင် တူၵ်းၸၼ်ႉႁဵၼ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈထတ်းတူၺ်းၸွမ်း ၼႂ်းၶၵ်ႉတွၼ်ႈ ၵၢၼ်လုမ်း ႁူင်းႁဵၼ်းႁဝ်းပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။

                    ထိုင်မႃး ပွတ်းဝၢႆးဝၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈမၢႆ ႁူင်းႁဵၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၸၼ်ႉငဝ်ႈၸၼ်ႉၵၢင် ၶူးၸၢႆးလူႇ ေၵႃႈလႆႈမႃး သပ်ႉလႅင်းႄၼ လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း ၵႃႈၸႂ်ႉၸၢႆႇႄလႈ ေတႃႇပီ သမ်ႉလႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းယဝ်ႉၵႃႈႁိုဝ် ငိုၼ်းၵိုတ်း ငိုၼ်းဢွၵ်ႇႄလႈ ငိုၼ်းၸွႆႈထႅမ်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ. လႆႈမႃးသၢင်းလၢင်းေၼ ႁႂ်ႈေပႃႈႄမႈလုၵ်ႈႁဵၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၵူႈေၵႃႉ ဢိၵ်ႇပႃးၶူးသွၼ်ၵူႈေၵႃႉ ႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းၵႂႃႇယူႇ။

            ပွတ်းဝၼ်းၼႆႉ  ပဵၼ်ၵၢၼ်ၵပ်ႉသိုပ်ႇၸိုဝ်ႈၵၼ် ႄလႈ ၶၢဝ်းယၢမ်းပိၵ်ႉႁဵၼ်းၼႆႉ လႆႈႁဵၼ်းသၢင်ႈ သင်လၢႆလၢႆ ယဝ်ႉေၵႃႈ ၶၢဝ်းပိၵ်ႉႁဵၼ်းၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်း ၸွႆႈေပႃႈႄမႈသင်လၢႆလၢႆ ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်မႃး ေတႃႉတႆႇၶႆႇႄၼၵၼ်ၵႂႃႇပႃးယူႇ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ ၽူႈၵွၼ်းႁူင်းႁဵၼ်းလႆႈသပ်ႉလႅင်းႄၼပႃး ၽႃႇသႃႇၵၢၼ်ႁဵၼ်းၵၢၼ်သွၼ် ၼႂ်းပီ 2022 - 2023 ၵႂႃႇ ေတႃႇ ၽႃႇသႃႇၼႆႉ ေတသွၼ်ႁူဝ်ေၶႃႈသင်လၢႆလၢႆ ယဝ်ႉေၵႃႈ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈႄလႈ ၸၼ်ႉၼိုင်ႈ ႁဝ်းၶႂ်ႈႁႂ်ႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း ပဵၼ်သင် ထိုင်ၶၵ်ႉလႂ် ၸိူဝ်းၼႆႉပႃးမိူၼ်ၵၼ်ယူႇ။ ေပႃးမီး ၵၢၼ်သပ်ႉလႅင်း ပွင်ႇလႅင်းႄၼၵၼ် ၶူးသွၼ်ႄလႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ တႃႇေတသွၼ်လိၵ်ႈ တႃႇေတၵႂႃႇၸွမ်းၵၼ်  ၶၢဝ်းတၢင်း ၼိုင်ႈပီၼႆႉ မၼ်းငၢႆႈငၢႆႈဢွၼ်ၵူၺ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။


 • သႅင်သိုၵ်း
 • www.saisengserk.com

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

FACEBOOK PAGE

Recent Posts