ပၢႆးဝူၼ်ႉသိုၵ်းဝႃႉ

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးသွင်သၢမ်ဝၼ်းၼႆႉ သိုၵ်းဝႃႉ ၶဝ်ဢဝ် လုၵ်ႈသိုၵ်း ေၵႃႉသိုၵ်း ေၵႃႉႁၢၼ်ၶဝ် ႄတႇၼႃႈႁိူၼ်း ၵႂႃႇ 60ၵူႈ လႆႈဝႃႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉဝႃႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ဝႃႉ ၶိုၵ်ႉေတႉေတႉ ။ ၼႆႉေၵႃႈ မိူၼ်လၢႆး ၽႅၼ်ၵၢၼ် Mao Zedong (1976) ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် မိူင်းႄၶႇ ေတႉေတႉ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းဝႃႉ ၶဝ်ေၵႃႈ ႁႃဝူၼ်ႉဢဝ် ၶၢဝ်းယၢဝ်းတႃႇဝၢၼ်ႈမိူင်းၶဝ် တႃႇႁႂ်ႈၶိူဝ်းၶဝ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇလီပဵၼ်ေတႉေတႉ ၊ သိုၵ်းဝႃႉ (UWSA) ၼႆႉ ၵိုတ်းသိုၵ်းၵၼ်တၢင်းမၢၼ်ႈ မိူဝ်ႈ 1989 ေတႇမိူဝ်ႈၼၼ်ႉမႃးထုိင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ၼႂ်းၼႃႈတီႈ သိုၵ်းဝႃႉ ၽွမ်းငၢမ်း တၢင်းၵႂၢင်ႈ 17000 Km ယႂ်ႇလိူဝ်ေသ မိူင်းမွၼ်း (Mon State) မိူင်းယၢင်းလႅင် (Kaya State) ႁူဝ်ၵူၼ်း (Population) ၼႂ်းၼႃႈတီႈသိုၵ်းဝႃႉ မီး5သႅၼ် မိူဝ်ႈပိူၼ်ႈၵဵပ်းသၢႆမၢႆၵူၼ်း (Census) မိူဝ်ႈပီ 2012ၼၼ်ႉ။ သိုၵ်းဝႃႉၶဝ်ၼႆႉ ႁဵတ်းပၢင်ပွႆးၵူႈ ပၼ်ၵူၼ်းသိုၵ်းၶဝ်ၵူႈပီပီ ၊ ေပႃးမႃးၻူၺ်း ၵူၼ်းတႆးႁဝ်း သၢဝ်တႆးဢဝ်ၽူဝ်မၢၼ်ႈ မၢဝ်ႇတႆးသမ်ႉ ဢမ်ႇမီး သတ်ႉၸႃႇ (Promise) ၶႆႈဢဝ်ၼၢ်းယိင်းတႆးပဵၼ်တၢင်းလဵၼ်ႈ ၵိၼ်ယႃႇ ပႅတ်ႈလၢႆ လိုၼ်းသုတ်းမႃး သူမ်းမိူင်းဢမ်ႇၵႃး သူမ်းပႃး ၽဝႃႉ တူဝ်ၵဝ်ႇ။ မိူၼ်ပၢၼ်ပူႇၼၢႆးႁဝ်း ၶဝ်ဝူၼ်ႉပၼ်ႁဝ်းၶၢဝ်းယၢဝ်းယူႇေသေသ ၼၢႆးၶႃႈၼႆႉ မီးလုၵ်ႈၸၢႆးယိင်း 12ေၵႃႉ ၊ မိူဝ်ႈပၢၼ် ၸဝ်ႈမၢင်းတူင်း (Min Ton Min Era) ၼၼ်ႉ ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းမီး 2သဵၼ် တႆးမီးၼိုင်ႈသဵၼ် မၢၼ်ႈမီး2မုိၼ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇႁူႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းသမ်ႉ မီး8မိုၼ်ႇ ေပႃးတူၺ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁူဝ်ၵူၼ်းတႆး မီး5လၢၼ်ႉပၢႆၵူၺ်း ပဵၼ်ၵွပ်ႈသင် ယွၼ်ႉသင်ၼႆေတႉ ၶႃႈဢမ်ႇထတ်းသၢင်ႈႄၼႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ယဝ်ႉယႃႇဝႃႈ သိုၵ်းဝႃႉလႃႈ ၵူၼ်းၶိူဝ်း ၵႃးလႃး ဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃယူႇတီႈၼႂ်းမိူင်း ရၶႅင်ႇ (Rakhine State) ယူႇၼၼ်ႉေၵႃႈ ၊ ၵွပ်ႈႁူဝ်ၵူၼ်းၶဝ်ၼမ်မႃးႄလႈ တူၵ်းယွၼ်း ၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႈ မိူင်းၵႃးလႃး ၼႂ်းမိူင်း ရၶႅင်ႇ ၵႃးလႃးၶဝ်ေၵႃႈ ေၵႃႇတင်ႈတပ်ႉသုိၵ်းၶဝ်ၶိုၼ်ႈမႃး (RSA/RSO) တွၼ်ႈတႃႇေတမီးလွင်ႈ ၽဵၼ်ႇပဵင်း ႄလႈ သုၼ်ႈလႆႈသုၼ်ႈပဵၼ် ၵူၼ်းၶိူဝ်းၵႃးလႃးၶဝ် ယဝ်ႉၶႆႈလႆႈလွတ်ႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႈၼႃႈတီႈၶဝ် (Autonomy)မိူဝ်ႈ 2011 ၼၼ်ႉၶႃႈယၢမ်ႈၵႂႃႇေလႇ မိူင်း ရၶႅင်ႇ (Rakhine State) ပွၵ်ႈၼိုင်ႈ ၶႃႈေၵႃႈႁႃေလႇ ႁႃတူၺ်းၸွမ်း ပွၵ်ႉတႆးေၵႃႉၶႃႈယူႇၼၼ်ႉ ယူႇယူႇေသ ၵႂႃႇႁူႉၸၵ်း ၵႃးလႃး ေၵႃႉၼိုင်ႈ ၶႃႈတူၺ်းၼႂ်းႁိူၼ်းၶဝ် ၵူၼ်းၼမ်ေတႉေတႉ ႁိူၼ်းၼိုင်ႈလင်ေတမီး 23ေၵႃႉ ေပႃႈၶဝ်ေတႉပဵၼ်ေၵႃႉလဵဝ်ၵၼ် မႃးတူၺ်း ႄမႈၶဝ်သမ်ႉ မီး5ေၵႃႉ ၊ ၶႃႈထၢမ်ႇၶဝ်ဝႃႈ ႁဵတ်းသင်သူမီးပီႈၼွင်ႉၼမ်ေတႉေတႉ ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ်သင် ? ႁဵတ်းႁုိဝ်ႁႃလဵင်ႉတွင်ႉ? မၼ်းၸၢႆးလႆႈၶိုၼ်းတွပ်ႇဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်သင် ! ၵၢၼ်တႃႇေတႁဵတ်းေၵႃႈဢမ်ႇမီး သင်ၵူိတ်ႇလုၵ်ႈမႃး ဢမ်ႇမီးၽႂ်လဵင်ႉၶဝ် ဢမ်ႇမီးၽႂ်တူၺ်းၶဝ်ေၵႃႈ မီး ြၽႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်း ေတတူၺ်းၵူၺ်းသမ်ႉဝႃႈၼၼ်။ ၶႃႈေၵႃႈဝူၼ်ႉယဝ်ႉ ဢဝ်ၵၢင်ၵႂႃႇ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် သိုၵ်းဝႃႉ ၶဝ်ေၵႃႈ ႁဵတ်းလၢႆးၼႆႉယဝ်ႉ တႃႇေတ ႄတႇဝၢၼ်ႈမိူင်း Wa State လႆႈ ၊ ၵူၼ်းတႆးႁဝ်းေၵႃႈထုၵ်ႇလီဝူၼ်ႉၶိုၼ်းလီလီယဝ်ႉ ယႃႇဢဝ်တၢင်းေၵျႃႇသႂ်ၸႂ် ယႃႇတူၺ်းႁၼ်ငိုၼ်းၶမ်း ယႃႇဢဝ်ၼၢင်းယိင်းပဵၼ်ၵၢၼ်တၢင်းလဵၼ်ႈ ၊ ယွၼ်ႉႁဝ်းဢဝ်တၢင်းေၵျႃႇသႂ်ၸႂ်ၼႃႇႄလႈ ၸွင်ႇပဵၼ်ၼႆ ။Post >>> S.S.S
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts