ၼမ်ႉၸႂ်ၵူၼ်း(8)မဵဝ်း ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်.1) ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၶဵၵ်းႁၢင်ႈပၼ်ႁဝ်းၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်
(2)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၵမ်ႉထဵမ်ပၼ်ၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်း
(3)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ႁဝ်း
(4)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၸီႉပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈသုင်
(5)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ပၼ်ဢူးပၢတ်ႈဢူးလိင်ႇ
(6)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၸၼ်ႁဝ်းႁုးဝႆႉယုႇႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈသုင်
(7) ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ဢမ်ႇႁၼ်လီသီႈၵေႉ ၼႄးတၢင်းၽိတ်း
(8)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် မႄႇလၢၼ်ႇၼိတ်ႈၸၢၵ်ႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
____ __ _____
ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ
>>ၵူၼ်းၵေႃႉလႂ်ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁဝ်းၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၶိုၼ်ႈသုင်????
>>ၵူၼ်းၵေႃႉလႂ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁဝ်းတူၵ်းသုမ်း?????
>>သူၸဝ်ႈေတလဵၼ်ႈၵေႃႉၵူၼ်းၵေႃႉလႂ်ဢၼ်ဝုႈၼၼ်ႉ......???
ဝူၼ်ႉႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီတုႇတူဝ်ၵဝ်ႇ%%&&$@ ႁဝ်းၶုႈတၢင်းသဵင်ႈ မိူဝ်ႈၽွင်းယူၸွမ်းၵူၼ်းတင်​းၼမ်ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈမၢင်ၵေႃႉေသေတႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းႁုးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၊ ၵွပ်ႈမၢင်ၵေႃႉေသေတႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းႁုးပီႈၼွင်ႉတူၵ်းသုမ်း၊ ၵွပ်ႈၵူၼ်းမၢင်ၵေႃႉေသႁ်းႁုးေတလႂ်ႈယုမ်ႉၶူဝ်ၵေျု်ႇသိူဝ်း ၊ၵွပ်ႈၵူၼ်းမၢင်ၵေႃႉေသ ေတလႆႈ တိူဝ်ႉၸႂ် ဢမ်ႇၵေျု်ႇသိူဝ်း ၊


​ေပုးႁဝ်းႁုးၵုမ်ႇပိုင်ႈဢိင်ၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉယူႇၸိုင် ၸၢတ်ႈပၢၼ်လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇႁဝ်းႁုးၵေႃႈ ေတယူႇတီႈၶဝ်ႁဵတ်းပၼ်ၵူၺ်းယဝ်ႉႁုးးးးးးးးးးးးး
ယုႇေပပိုင်ႈဢိင် ၼိူဝ်ၽႂ်ေသ ပိုင်ႈဢိင်ၼိူဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတူၺ်းလႄ////////////////
ထူပ်းႁၼ်ၺုးၵူၼ်းလီၵေႃႈယဝ်ႉၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႈယဝ်ႉ၊
လႆႈယူႇၸွမ်းၵူၼ်းလီႁိမ်းႁွမ်း ၵေႃႈယဝ်ႉ ၵူၼ်းႁၢႆႉၵေႃႈယဝ်ႉ ***ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၼၼ်ႉတူဝ်သူၵူၺ်း* လႆႈယူႇၸွမ်းလွင်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၽိူဝ်ႇတုႉႁဝ်းႁုးမူၼ်ႉမႄးတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ မၼ်းေတတိူဝ်းတွၼ်းမုးၼမ်လိူဝ် ႁဝ်းၵႂုႇသူၼ်းႁႂ်ႈၶဝ်မူၼ်ႉမႄးယူႇ၊
ႁဝ်းႁုးယူႇၸွမ်းၵူၼ်းတင်းၼမ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈပၢႆးဝူၼ်ႉဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်၊လွင်ႈယုမ်ႇယမ် ၊လွင်ႈၵၢင်ၸႂ် ၊ ၸုႉၵုႂႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉတုႇေတႁႂ်ႈယူႇႁႂ်ႈၶဝ်ႈၵၼ်ၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၵၢၼ်ယၢပ်ႇေတႉေတႉ!!""""""
//မိူၼ်ၼၼ်ယဝ်ႉ​ေမုယုၵေႃႈၶဝ်ေတယုမ်ႇယမ်ႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢဝ်ဝုႈလွင်ႈပၢႆးယုတ်းယုလႄႈ ယုႈယု ၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ%%%%
//ၶူးဢမ်ႇၼၼ်ေမုသွၼ်ၶဝ်ၵေႃႈမိူၼ်ၼၼ်ယဝ်ႉၶဝ်ေတယုမ်ႇယမ်ႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢဝ်ဝုႈ ပၢႆးပိင်ႇၺုႇ လိၵ်ႈလၢႆးၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ&&&&&
//////ၸဝ်ႈပၢႆးမိူင်း ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းၶဝ်ၵေႃႈမိူၼ်ၼၼ်ယဝ်ႉ ၶဝ်ေတယုမ်ႇယမ်ႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢဝ်ဝုႈ ၵၢၼ်မိူင်းၼႆႉပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ$$$$$
ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ မၼ်းၵေႃႈ ေတဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတၢင်းဢၼ်ၶဝ်ယၢမ်ႈထုပ်းမုးၼၼ်ႉေသ ေတယုမ်ႇယမ်ႁပ်ႉၶၢမ်ႇဢဝ်ဝုႈ ပဵၼ် လွင်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈယဝ်ႉ။။။
ယုႇေပၵုမ်ႇမူၼ်ႉမႄး ၵူၼ်းေသႁႂ်ႂ်ႈမိူၼ်ႁဝ်း တူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလူဝ်ႇေမုယူႇၼႂ်းၵေႈ ဢၼ်ၵူၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၵူၺ်း!!!!"
ဢၼ်ၵဝ်ၶုႈ လႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းမုးတီႈ BBA ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၸမ် ၼမ်ႉၸႂ်(8)မဵဝ်းၼၼ်ႉႁဝ်းႁုးတိုၼ်းေတလႆႈထူပ်းယူႇဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႈ၊ၵူၺ်းၵုႈေပုးႁဝ်းႁုးေမုယူႇၸွမ်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ၸိုင် ေတႁဵတ်းႁႂ်ႈၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းႁုးၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယူႇ#####
(1)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၶဵၵ်းႁၢင်ႈပၼ်ႁဝ်းၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်
ၶဝ်ေတၶဵၵ်းႁၢင်ႈပၼ်ႁဝ်ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊ ၶဝ်ေတပၼ်ႁႅင်းႁဝ်း၊ေတၸီႉၼေသဵၼ်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉပဵၼ်ၵူၼ်း မီးၵုင်ႇမုၼ်ၼိူဝ်ဢၼ်ယႂ်ႇသုတ်း၊၊
(2)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ၵမ်ႉထဵမ်ပၼ်ၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်း
ၶဝ်ေတ ဢီးႁဝ်းႁုးၶိုၼ်ႈၸူလွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၶဝ်ေတၵမ်ႉထဵမ်ပၼ်ႁဝ်းႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၊၊ ၵူၼ်းၸိုင်ႉၼင်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇမီးဢမ်ႇပဵၼ် ၼႆးၸၢတ်ႈပၢၼ်သူႁဝ်း၊၊၊၊၊ေတပဵၼ်ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၵၼ် ဢူၺ်းၵေႃႉလီၵၼ်၊ ၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းၼၼ်ႉတုႇေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ႁုမ်ႈမိုဝ်းေသၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၼုႈၵၢၼ်ပုၼ်ႈၽွၼ်းၵႂုႇ။။(3)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်ႁဝ်း
ၶိင်ႇမိူဝ်ႈၶၢဝ်းယၢမ်းတူၵ်းသုမ်းၼႆးၸၢတ်ႈပၢၼ်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ေတ ပၼ်ႁႅင်းၸႂ်၊ ၶဝ်ေတပၼ်ဢဵၼ်ႁႅင်း ေတၸွႆႈထဵမ်ပၼ်ႁႂ်ႈ မီးႁႅင်းၸႂ် ၶဝ်ၼၼ်ႉပဵၼ် ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်သူႁၵ်ႉေသ ပဵၼ်ၵူၼ်းၼႂ်းၼုႈႁိုၼ်းသူ၊ ႁဝ်းႁုးေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇယဝ်ႉၵေျု်သိူဝ်းယူႇ ေပုးယူႇလူၺ်ႈၸွမ်းၶဝ် ၸုႉႁုမ်ႈၶီလီႁုမ်ႈသိူဝ်းၵႂုႇၼႆးၸၢတ်ႈပၢၼ်။။။
(4)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၸီႉပၼ်သဵၼ်ႈတၢင်းၶိုၼ်ႈသုင်
ၵူၼ်းၵေႃႉၼႆႉ မၼ်ေတပၼ်ႁႅင်းသူတုႇေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ၊မၼ်းေတမီးႁိမ်းသူၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း သူပဵၼ်သင်ေသဢမ်ႇဝုႈ၊
ၵူၼ်းၵေႃႉၼႆႉေတပဵၼ်ၽွၼ်းလီတုႇသူၸဝ်ႈယူႇ။။။
(5)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ပၼ်ဢူးပၢတ်ႈဢူးလိင်ႇ
ၶဝ်ေတပၼ်တၢင်းလိူတ်ႇမႆႈသူ ေတၶတ်းၶႂၢင်တၢင်းၶိုၼ်ႈယႂ်ႇသူ၊​ေတပၼ်တုၵ်ႉၶုႉသူ၊ေတယုႉေတၵဝ်းသူ။​ေပုးႁၼ်ၵူၼ်းမဵဝ်းၼႆၸိုင် ေဝႈၵႆၵႆ။။။
(6)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ၸၼ်ႁဝ်းႁုးဝႆႉယုႇႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈသုင်
ၶဝ်ေတ​ၵေႃႇသၢင်ႈပၼ် လွင်ႈႁုၵ်ႉႁၢႆႉ ၊လွင်ႈတူၵ်းသုမ်း ၊ မၼ်းေတသုၼ်းႁႂ်ႈသူႁဵတ်းလွင်ႈၽိတ်း၊ၵူၼ်းမဵဝ်းၼႆႉေတႁဵတ်းႁႂ်ႈသူလူႉသုမ်း ၊ ေပုးႁၼ်ၵူၼ်းမဵဝ်းၼႆၸိုင် ဝႆႉသတီႉ လီလီ။။။။။
(7) ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် ဢမ်ႇႁၼ်လီသီႈၵေႉ ၼႄးတၢင်းၽိတ်း
ၵူၼ်းမဵဝ်းၼႆၼႆႉ သူၸဝ်ႈႁဵတ်းသင်ၵေႃႈယဝ်ႉ ေတဢဝ်ၸႂ်တူၺ်းပိူၼ်ႈဢမ်ႇႁၼ်လီေသေတၶုႉၶိူဝ်းပိူၼ်ႈႁိုၼ်းတႂ်ႈႁိုၼ်းၼိူဝ် ၊ ဢမ်ႇလိူဝ်ဝုႈသူႁဵတ်းလွင်ႈလီၼမ်ေသတုႇၵူၺ်းၵုႈၶဝ်ေတႉေတဢမ်ႇႁၼ်လီသူၸဝ်ႈ၊ၵူၼ်းမဵဝ်းၼႆၼၼ်ႉေတဢမ်ႇမီးၽွၼ်းလီတုႇသူသင်၊ ​ေပုးထူပ်းႁၼ်ၵူၼ်းမဵဝ်းၼႆၸိုင် ဢမ်ႇလူဝ်ဢဝ်သႇႂ်ၸႂ်သႂ်ႇႁူေသထုၵ်ႈဢွၵ်ႇပဵတ်ႈ ၼႆးၵူၼ်းဢၼ်သူယၢမ်ႈႁူႉၸၵ်းၼၼ်ႉလုႈ။။။။
(8)ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ် မႄႇလၢၼ်ႇၼိတ်ႈၸၢၵ်ႈ လွင်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ
ၵူၼ်းမဵဝ်းၼႆၼၼ်ႉ ပုႈၼုႈသူေတပဵၼ်ၼိုင်ႈမဵဝ်းပုႈလင်ေတပဵၼ်ၼိုင်ႈမဵဝ်း ၊ ​ေတဢဝ်မဵတ်ႈတမ်လင်သူ ၊ ေတၵေႃႇသၢင်ႈပၼ်လွင်ႈႁုၵ်ႉႁၢႆႉတွၼ်ႈတုႇသူ ၊ ၸိူဝ်းၶဝ် ၼၼ်ႉ ​ေတပဵၼ်ၽူႈၶႅၼ်ဢၼ်ေတတိုၵ်းသူၶိုၼ်းဢိူဝ်ႈ ။။။
ၵူၼ်းမဵဝ်းၼႆႉၼၼ်ႉထုၵ်ႇလီဝႆႉသတီႉလီလီ။။။။။။။
လွင်ႈႁဝ်းယူႇၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်းၵူၼ်းတင်းၼမ်ႉၼၼ်ႉ လွင်ႉလႆႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းတၢင်းႁူႉၵေႃႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် ၊ တၢင်းႁၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇမိူၼ်ၵၼ် တုႇေတလႆႈယူႇၸွမ်းၵၼ် ဢမ်ႇၽိတ်းဢမ်ႇေမုးၵၼ်ႁိူဝ်ႁိူဝ်ၸိုင် ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈေသပိူၼ်ႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇမီး(Understanding Skill) ၼမ်ႉၵတ်ႉပွင်ႇၸႂ်ပၼ်ပိူၼ်ႈလႄႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။


#ယွၼ်ႉၵူၼ်းဢမ်ႇၸွႆႈထဵမ်သူလႄႈသူေတလႆႈၶတ်းၸႂ်ႁင်းၵူၺ်းး::::::::
# ယွၼ်ႉၵူၼ်းၶတ်းၶႂၢင်သူၼမ်လႄႈ သူေမုယူႇႁႂ်ႈၶဵမ်ႉၶဵမ်ႉၼႂ်းၸၢတ်ႈပၢၼ် //////
# ယွၼ်ႉၵူၼ်းၸႂ်လီ ပၼ်ႁႅင်းေသသူၶဝ်ေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုး$$$
ေပုးဝုႈေတႉေတႉမၼ်းေတႉ ၵူၼ်းၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉၼႆႉမီးၵုင်ႉမုၼ်ၼိူဝ်သူၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ၊သူၸဝ်ႈလူဝ်ႇငိၼ်းၸူမ်းၶဝ်ၼၼ်ႉဢမ်ႇလမ်ႇလွင်ႈ ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၼၼ်ႉသူလူဝ်သိပ်ႇပၢႆသဵၼ်တၢင်းဢၼ်သူၶႂ်ႈလႆႈၶႂ်ႈပဵၼ်ၵူၺ်း ေပုးပဵၼ်ၼႆမုးၸိုင် သူေတၵေျု်ႇသိူဝ်းၸႂ်ယဝ်ႉ
​ေပုးသူၸဝ်ႈလႆႈၵေျု်ႇသိူဝ်းၸႂ်ၸိုင် ၶဵမ်ႉယူႇ ၵူၺ်းၵုႈ ဢိင်ၼိူဝ်ၵူၼ်းတင်ႇၵေႃႉေသၵေျု်ႇၸႂ်မုးမုးၼၼ်ႉယုႇႁႂ်ႈမၼ်းပဵၼ်၊ လူဝ်ႇဢိင်ၼိူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေသ ၵေျု်ႇသိူဝ်းၸႂ်။။။။။။။
လွင်ႈလီလႄႈလွင်ႈၸုႉၼႆႉမုးၸွမ်းၵၼ်ေသတုႉ ၵူၺ်းၵုႈႁဝ်းလူဝ်ႇၵမ်ဝႆႉ (Forgive&forget) လွင်ႈပွႆႇဝၢင်းၶႂၢင်ႉလႄႈလွင်ႈဢမ်ႇေမုဝႆႉၼႆးၸႂ် ။။ ေပုးၵမ်ဝႆႉဢၼ်ၼႆႉၸိုင် ယူႇၸွမ်းၵူၼ်းမဵဝ်းႁိူဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ တိုၼ်း ၵေျု်ႇယဝ်ႉ။။။။။
ၶေႃႈတွပ်ႇဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈၶိုၵ်ႉလိုၵ်ႉၼႆးေလုးၵၶူင်းၵၢင်လူင်ၼႆႉ မီးၼႆးတူဝ်ၼႆးၸႂ်သူၸဝ်ႈၵူႈၵေႃႉယဝ်ႉ။


Tai Management Tai Strategy
Post >>> ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts