သင်တပ်ႉသိုၵ်း UN ၶဝ်ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ
သင်တပ်ႉသိုၵ်း UN ၶဝ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈ
တုမ် မႃးေတႉေတႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ေတ
ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းၸိူင်ႉ
ႁုိဝ် ??? သင်တပ်ႉသိုၵ်း UN ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း သိုၵ်းႄၶႇ ႄလႈ North Korea ၶဝ်ေၵႃႈ ၸင်ႇၶဝ်ႈမႃးႁူမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸွမ်း ၊ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၸုမ်းသိုၵ်းႄၶႇ ၽၢႆႇတပ်ႉၼမ်ႉေၵႃႈ သူင်ႁူိဝ်း လူင်ၶဝ် ၶဝ်ႈမႃး ၼႂ်းမိူင်းမၢၼ်ႈ 3လမ်း တႃႇေတမႃးၸွႆႈ လွင်ႈၽၢႆႇႁူမ်ႈလုမ်ႈ မိူင်းမၢၼ်ႈဝႃႈၼႆ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 04/03/2018 ၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးၼႂ်း CCTV ၊ ေပႃးၼၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း ေတပဵၼ် ၽိုၼ်း ပဵၼ်ၾႆး။ ၸင်ႇေၵႃႇပဵၼ်လႆႈ သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈသၢမ်လႆႈ (World War 3 ) ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ သၢၵ်ႈေသႇ သိုၵ်းလုမ်ႈၾႃႉ ပွၵ်ႈသွင် ေၵႃႈ ေတႇမႃးတီႈ ဢဝ်ၵၼ်တၢႆ လၢႆး Eradication လၢႆလၢႆ ၊ ေပႃးမီးၶၢဝ်းယၢမ်း ႁႂ်ႈေမႃထတ်း ၸွမ်းငဝ်းလၢႆး ယႃႇေပယူႇလၢႆ ၵႂႃႇဝၼ်းဝၼ်း ယွၼ်ႉႁဝ်းၶၢၼ်ႉထတ်းသၢင်ႈ ၶၢၼ်ႉဝူၼ်ႉၼမ် ၸွင်ႇလႆႈ မႃးပဵၼ် ၶႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၊ ေပႃးႁဝ်းမီးပၢႆး
ဝူၼ်ႉၶိုၵ်ႉတွၼ်းေတႉ
မိူင်းတႆးႁဝ်း ၸင်ႇၵတ်း
ယဵၼ် ႄလႈ ၸင်ႇလွတ်ႈလႅဝ်းလႆႈ ၊ ေပႃးေတယူႇၵႂႃႇလၢႆလၢႆ ဢမ်ႇေမႃဢဝ်ႁဵတ်းၸွမ်းငၢဝ်းလၢႆးလီေတႉ ႁဝ်းေတေမႃ သုမ်းသုၼ်လႆႈ ထႅင်ႈ။ ဝူၼ်ႉလိုၵ်ႉလိုၵ်ႉႄလႈ တႆး။

Post >>> S.S.S
ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts