သင်ၶႆႈ ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ေတလႆႈၶတ်းပႅတ်ႈ ( 8 ) မဵဝ်း
          ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ  ၽ်ႂၽ်ႂ ေၵႃႈၶႆႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၶႆႈမၢၵ်ႈမီး ၶႆႈပဵၼ်ၵူၼ်းမီးၼႃႈမီးတႃ ၶႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းေတႉ
ၵူၼ်းဝႃႈ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈ ႁူႉႁႃၶတ်းၸ်ႂ ဢဝ်ႁင်းၽ်ႂမၼ်း ၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်း။ ၵူၺ်းၼႃ တႃႇေတပဵၼ်မႃးၵူၼ်းမီး
ၼႃႈမီးတႃ ၊ တႃႇေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၊ တႃႇေတမီးငိုၼ်း ၊ တႃႇေတယူႇၵႂႃႇၸွမ်းမူိၼ်ပိူၼ်ႈ ၼ်ႂးတူင်ႇဝူင်းၵူၼ်း
ၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ႁဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီႁဵတ်း ဢၼ်ႁဝ်းထုၵ်ႇလီ ၶတ်းပႅတ်ႈၼႆႉ  ေတမီး
ယူႇ 8 မဵဝ်း -
   
   1. လွင်ႈတၢင်း ေၶႃႈဢၢင်ႈ ပဵၼ်ၼႆ ပဵၼ်ၼီ ( Reasons )
              ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ  ႁဵတ်းသင် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈ ယ်ႂႇ ? ၊ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ၊ ဢမ်ႇမီး
ၶၢဝ်းယၢမ်း ၊ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းၸွႆႈထႅမ် ၊ ဢမ်ႇမီးသုၼ်ႁဵတ်း ၊ ဢမ်ႇမီးပၢႆးပိၺ်ႇၺႃႇတဵမ်ထူမ်ႈ ၊ ၵွပ်ႈဢမ်ႇ
မီးငိုၼ်း ၊ ၵွပ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ႁဝ်းဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇၶိုၵ်ႉ ၊ ၸႃႉၵႂႃႇၸူိဝ်းၼႆႉ  ေတဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈ ႄၼႈလွင်ႈ
တၢင်း ေၶႃႈဢၢင်ႈ ပဵၼ်ၼႆ ပဵၼ်ၼီလၢႆလၢႆ။
             ၼူိဝ်ၵမ်ႇၾႃႇ လူင်ၼႆႉ ၵူၼ်းၸူိဝ်း ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ဢွင်ႇမဵင်ႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ  ၶဝ်ေၵႃႈ လုၵ်ႉတီႈ
တ်ႂႈေသၶိုၼ်ႈလၢႆလၢႆ ေပႃးၵုမ်ႇ ေတလၢတ်ႈလွင်ႈတၢင်း ေၶႃႈဢၢင်ႈ ပဵၼ်ၼႆ ပဵၼ်ၼီ ၵူၺ်းေတႉ ၵူၼ်း
ၸူိဝ်း ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၶဝ်ၸူိဝ်းၼၼ်ႉ ေၵႃႈေတဢမ်ႇမီးမႃးလႆႈ။ ၽူႈမီးတၢင်းႁူႉ ၸုိဝ်ႈသဵင်ယ်ႂႇ ေၵႃႉၼုိင်ႈ
( Earl Nightingale ) ယၢမ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ  တႃႇၸၢတ်ႈပၢၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ  100% ၼၼ်ႉမီး
ၼ်ႂးမုိဝ်းတူဝ်ၵဝ်ၵူၺ်း ၊ ၵူၺ်း တွၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်းၸိူဝ်း ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ လီပဵၼ်ၸူိဝ်းၼၼ်ႉေတႉ ၶဝ်ႁပ်ႉၶၢမ်ႇ
လႆႈလီယူႇ။ ၵွပ်ႈၼႆ ေတႁဵတ်းၵၢၼ်သင် ေတပဵၼ်လီလီၸႃႉၸႃႉ ဝူၼ်ႉဢဝ်ေသ ႁဵတ်းၵႂႃႇႁၢတ်းႁၢတ်း
ေပႃးေတပဵၼ်ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၼႆႉ ၶဝ်ေတဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်း ေၶႃႈဢၢင်ႈသင် ၶဝ်ေတႁဵတ်းၵႂႃႇႁၢတ်း
ႁၢတ်း သင်ႁဵတ်းၽိတ်းမႃးေၵႃႈ ၶဝ်ေတဢဝ် ပဵၼ်ၵၢၼ်တွၼ်ႈသွၼ် တွၼ်ႈတႃၶဝ်ၵူၺ်း  ၊ ၵူၼ်းၸိူဝ်း
ၶိုၼ်ႈ်ယ်ႂႇ ၶဝ်ၼႆႉ  ၶဝ်ၵႆႉၵႆႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ေၶႃႈဢၢင်ႈ ၼႆႉပဵၼ် ေၶႃႈၵႂၢမ်း ၵႅၼ် ( Unlucky ) တွၼ်ႈတႃႇ
ၶဝ်ေသေသ  ၵွပ်ႈၼႆ ႁဝ်းၶႃႈၶဝ်ေၵႃႈ မိူၼ်ၵၼ်ယဝ်ႉ တႃႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇၼႆႉ ေၶႃႈၵႂၢမ်း
ေၶႃႈဢၢင်ႈ ပဵၼ်ၼႆပဵၼ်ၼီ ၼႆႉ ႁ်ႂႈၶတ်းပႅတ်ႈ ႁ်ႂႈမၼ်းလႆႈ။
  
    2. ေပႃးမီးလွင်ႈ တဵမ်ထူၼ်ႈ ယဝ်ႉၸွင်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ( Perfect )
             ႁၢမ်ႉၼမ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ေပႃးေတႁဵတ်းၵၢၼ် ေတႁဵတ်းသင်
ေၵႃႈယဝ်ႉ  ၵႆႉဢွၼ်ၵၼ်လၢတ်ႈလွင်ႈငိုၼ်း လွင်ႈတွင်း လွင်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈ ေသေသ။ သင်ဝႃႈ ေပႃးၵုမ်ႇ
ၼင်ႈေသလၢတ်ႈ ဝႃႈဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ၵူၺ်းေတႉ ၵဝ်ၶႃႈတုိၼ်း ႁၢတ်းလၢတ်ႈ ယဝ်ႉမ်ႂးတုိၼ်းေတဢမ်ႇ
ၶိုၼ်ႇယ်ႂႇလႆႈ လႃးလႃး ၊ ေပႃးတဵမ်ထူၼ်ႈ ယဝ်ႉၸွင်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ် ေၶႃႈၵႂၢမ်း
မၼ်းပဵၼ် ၽူႈၶဵၼ် ေယးၵႃႇ ၼ်ႂးတူဝ်ႁဝ်းၼုိင်ႈဢၼ်ယူႇယဝ်ႉ  ၵွပ်ႈၼႆ ၼႆႉေၵႃႈ ႁဝ်းေတလႆႈ ၶတ်း
ပႅတ်ႈ ႁ်ႂႈမၼ်းထုိင်တီႈ တႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇႁဝ်းေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ။
           ေပႃးေတႁဵတ်းၵၢၼ် မီးပၼ်ႁႃမႃးေၵႃႈ ေတၵႆႉ မႃးပဵၼ် မူိဝ်ႈႁဝ်းပႆႇပဵၼ် လွင်ႈတူဝ်ႈတၢၼ်း
(Ready) ေသေသ။  ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ၽ်ႂၽ်ႂေၵႃႈ ေတယၢမ်ႈပဵၼ်ယူႇဝႃႈ ပႆႇတူဝ်ႈတၢၼ်း ႄလႈ လႆႈတွပ်ႇ
လိၵ်ႈ ၊ ပႆႇတူဝ်ႈတၢၼ်း ႄလႈ လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ ပႆႇတူဝ်ႈတၢၼ်း သင်ႄလႈ လႆႈေတႁဵတ်းၵၢၼ် ပၢႆးမၢၵ်ႈ
မီးေၵႃႈ ေတမီးတၢင်းၼမ်ယူႇ ၊ ၵူၺ်းလွင်ႈၸူိဝ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းေပႃး လႆႈၶၢမ်ႈပူၼ်ႉ မႃးမူတ်းယဝ်ႉ ဢမ်ႇ
ၸ်ႂႈႁႃး ။ ၵွပ်ႈၼႆ မိူဝ်ႈမီးၶၢဝ်းယၢမ်း ယႃႇေပ ႁ်ႂႈၶၢဝ်းယၢမ်းသုမ်းလၢႆ ယႃႇေပပ်ႂႉၶၢဝ်းယၢမ်း ယႃႇေပပ်ႂႉမူိဝ်ႈ
ႁဝ်းတဵမ်ထူၼ်ႈ ၵူၺ်း ဢၼ်ႁဝ်းလူဝ်ႇႁဵတ်း မီးတၢင်းၼမ် ။ ၸၢတ်ႈပၢၼ် မူိင်းၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ  ေတလႆႈ
ႄတႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ ေတလႆႈ တူၵ်းသုမ်း ၊  ေတလႆႈ လဵပ်ႈႁဵၼ်း ၊ ေတလႆႈမူၼ်ႉႄမး ယဝ်ႉေၵႃႈ ေတလႆႈ
ၶိုၼ်းႄတႇ ယူႇေသေသယူႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼႆ သင်ႁဝ်းၶတ်းလႆႈ ( Perfectionist ) လွင်ႈတဵမ်ထူၼ်ႈယဝ်ႉ
ၸွင်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႆႉ  ႁဝ်းေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၼုိင်ႈဢၼ်ေၵႃႈပႃး ။

     3. လွင်ႈၼမ်ႉၸ်ႂၵူဝ် ( Embarrass )
            - ၵူဝ်ၼႃႈတႃလူႉ
            - ၵူဝ်လႆႈ လၢတ်ႈေတႃႇပိူၼ်ႈ ၶၢၼ်ႉလၢတ်ႈေတႃႇပိူၼ်ႈ
            - ၵူဝ်လႆႈ  တၢင်းဢၢႆ
            - ၵူဝ်ပိူၼ်ႈ  ဢမ်ႇႁၼ်လီႁဝ်း
            - ၵူဝ်လႆႈ  တူၵ်းသုမ်း
            - ၵူဝ်ပိူၼ်ႈ  ဢမ်ႇႁၼ်လီႁဝ်း
       ၵူၼ်းႁဝ်းၼႆႉ မၼ်းေၵႃႈမီး လွင်ႈတၢင်းၵူဝ်ၽ်ႂမၼ်းယူႇ ၊ ယွၼ်ႉသင်လႃႇ ၊ ၵွပ်ႈသင်လႃႇ ၊ ၵွပ်ႈဝႃႈ
မၼ်းပဵၼ် ၵၢၼ်ၾိၵ်းႁဝ်း ႄလႈ ပဵၼ်လွင်ႈၵူဝ်ၸိူဝ်း 6 မဵဝ်းၼႆႉၵူၺ်း ေပႃးႁဝ်းၵႆႉ ႁဵတ်း ၵႆႉလၢတ်ႈမၼ်း
ေၵႃႈပဵၼ် ၵၢၼ်ငႆႈ ( Easygoing ) တွၼ်ႈတႃႇႁဝ်းယူႇ။ ၵွပ်ႈၼႆႈ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၵၢၼ်တၢင်းၵူဝ်ပိူၼ်ႈႄလႈ
ယႃႇႁ်ႂႈမၼ်း မႃးပဵၼ် ၵၢၼ်ၶတ်း လွင်ႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ တူဝ်ၵဝ်ႁဝ်းေသၵမ်း ၊ ၵူၼ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၶိုၼ်ႈၼႆႉ ၶဝ်
တုိၼ်းဢမ်ႇမီးတၢင်းၵူဝ်သင် ၵွပ်ႈသင်လႃႇ  ၵွပ်ႈၶဝ်ႁူႉဝႆႉဝႃႈ ေတလႆႈၵူဝ်တီႈလ်ႂ ေတဢမ်ႇလႆႈၵူဝ်တီႈလ်ႂ
ၼၼ်ႉ ဝႆႉယဝ်ႉ ၊

     4. ၶတ်းပႅတ်ႈ ၵဝ်ေတၵိုမ်းၵမ် ႁ်ႂႈမၼ်းလႆႈၵူႈလွင်ႈ ( All Controls )
          ၵူၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ႁဝ်းေတၵႂႃႇႁႃ ၵုိမ်းၵမ် ထိင်းသိမ်း ၵူႈလွင်ႈ ၵူးဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈ ၊ မၢင်လွင်ႈ
ေၵႃႈေတၵိုမ်းၵမ်လႆႈ ထိင်းသိမ်းလႆႈ ၊ မၢင်လွင်ႈေၵႃႈ ေတဢမ်ႇလႆႈ ။ ၵွပ်ႈၼႆ ၸူိဝ်းဢၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်
ၵိုမ်းၵမ်လႆႈ ထိင်းသိမ်းလႆႈၼၼ်ႉ ေတလႆႈႁ်ႂႈၸ်ႂ ႁ်ႂႈေၶႃး ( Focus ) ေသႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ ။ ယုၵ်ႉႄၼ
တူဝ်ယၢင်ႇ ( For Example )  လွင်ႈတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ၊ လွင်ႈေၸးၸိမ်ႇ ၊ လွင်ႈၸ်ႂ ၊ လွင်ႈလၢတ်ႈၸႃ ႁဝ်း
ၸူိဝ်းၼႆႉ ေတလႆႈ ႁ်ႂႈၸ်ႂ ႁ်ႂႈေၶႃး ( Focus ) ေသ ယူၵႂႃႇ ႁ်ႂႈလႆႈ။
          သင်ဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် သမ်ႉၶႆႈၵႂႃႇ ႁႃထိင်းသိမ်း ၵိုမ်းၵမ် ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၼႆ ၸုိင်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်
ေတလႆႈမီးလွင်ႈၸ်ႂၸႃႉ ႄလႈ ၸ်ႂသဵင်ႈ ၊ လိုၼ်းသုတ်းမႃး ၶိုၼ်းေတေမႃထၢင်ႇ ဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႆႉ
ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉသင် ဢမ်ႇႁဵတ်းပဵၼ်သင်လႆႈ ၊ ယဝ်ႉေတသုတ်းပႃး ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်း ဢၼ်
တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ မူိဝ်ႈၼၼ်ႉ ။  ၵွပ်ႈၼႆ လွင်ႈၶႆႈၵိုမ်းၵမ် ၵူႈလွင်ႈၼႆႉေၵႃႈ လွင်ႈ်ယ်ႂႇေတႉ
ေတႉ ေပႃးမီးၸ်ႂ ေလႃးၽႃႉ ေသႁဵတ်းၵႂႃႇတိၵ်းတိၵ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ေတတူၵ်းသုမ်းဢမ်ႇ
ႁၢင်ႉ။

     5. ၶတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ( Mindset )
           သင်ၶႆႈ ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၼႆၸုိင်ႈ လွင်ႈၵဝ်ႇၵဝ်ႇ ႁဝ်းၸူိဝ်းၼၼ်ႉ မၢင်လွင်ႈ ေၵႃႈထုၵ်ႇလီၶတ်းပႅတ်ႈ
ေၵႃႈေတမီးယူႇ ၊ ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ  ၵွပ်ႈသင်မၼ်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၵွပ်ႈသင် မၼ်းပဵၼ် ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၊ ၵွပ်ႈလွင်ႈ
ပိုၼ်းၵဝ်ႇၵဝ်ႇ မၼ်းႁဵတ်းသၢင်ႈ ပၼ်ပႃးမႃးၸွမ်းေၵႃႈ ဝႃႈပႃးလႆႈ ယူႇ ။ ယုၵ်ႉႄၼတူဝ်ယၢင်ႇ ( For 
Example ) မိူဝ်ႈပၢၼ် ၶုၼ်ႈသႃႇ ( MTA ) ၼၼ်ႉ ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ႄၶႉၵၼ် ႁၢႆႉ ႄၶႉၵၼ် ၵိၼ်ၼိူဝ်ႉ
ၵူၼ်း ၸႃႉၵႂႃႇ ၸူိဝ်းၼႆႉ  ေတဢဝ်မႃးၸ်ႂႉ ၶိုၼ်း ၵပ်ႈပၢၼ် ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈ ၊ ၸူိဝ်းၼႆႉ မၼ်းပ
ပဵၼ် လွင်ႈၶတ်းၵႂႃႇတၢင်းၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ မုၵ်ႉၸုမ်းႁဝ်းဢမ်ႇၵႃး ၶတ်းပႃး တၢင်းၵႂႃႇ ၸၢတ်ႈပၢၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈ
ၵဝ်ႇ ေၵႃႈပႃး။
          ၵွပ်ႈၼႆ လွင်ႈတႃႇတူဝ်ႁဝ်းေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၼႆႉေၵႃႈ ေတလႆႈၶတ်းပႅတ်ႈပႃး လွင်ႈၵဝ်ႇၵဝ်ႇပႃးၵမ်ႈ
ၽွင်ႈယူႇ ၊ ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ  ပိူၼ်ႈဢွၼ်ၵၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇၸွမ်း ငၢႆးလၢႆး ၵမ်ႇၾႃႇ ။ ဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
ၶႆႈပဵၼ် ဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႆႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ဢွင်ႇမဵင်ႇ ၊ ဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ၶွႆၵူၼ်းေသေၵႃႉေၵႃႉ  တူဝ်း
မၼ်းလႃႈ လွင်ႈ Mindset မၼ်း မၢင်လွင်ႈ မၼ်းဢမ်ႇမိူၼ်ႁဝ်း ၊ ေပႃးႁဝ်းၶွႆမၼ်း ႁဵတ်းႁ်ႂႈမိူၼ်ႈမၼ်း
ႁဵတ်းႁ်ႂႈ လွင်ႈ Mindset မၼ်းၶဝ်ႈမႃးၸူး ႁဝ်းႁ်ႂႈမိူၼ်ႈမၼ်း လႆႈႄလႈ ၵၢၼ်ဢၼ်ႁဝ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်
ဢၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႆႈဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၼၼ်ႉေၵႃႈ တုိၼ်းေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၵႂႃႇၼႃႈ။

     6. ၶတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈမီးၸ်ႂ ၶႆႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၵမ်းလဵဝ် ( Successful )
           ၼမ်ႉၸ်ႂဢၼ်ဝႃႈ ၵဝ်ၶႆႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၵဝ်ၶႃႈပဵၼ် သေထး မူိဝ်းၼႆႉ ၵမ်းလဵဝ် ၸူိဝ်းၼႆႉ ေတလႆႈ
ၶတ်းပႅတ်ႈ ႁ်ႂႈမၼ်းလႆႈ ထိုင်တီႈ ၊ လူဝ်ႇႁဵတ်းလၢႆး  ႁဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ် ဝၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ  ၼွၼ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ မူိဝ်ႈ
ၽုၵ်ႈေတလႆႈပဵၼ် သေထး ၼႆၵူၺ်း ၊ ႁဵတ်းမူိဝ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်သေထးမူိဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၽ်ႂ ။ တႃႇေတလႆႈ
ငိုၼ်း ေတႃႇၼင်ႇၵူၼ်း သ်ႂႇထီႇ သ်ႂႇမူိဝ်ႈၼႆႉ  ေပႃးလိူၼ်မူတ်း ဢမ်ႇၼၼ် ေပႃးၵၢင်လိူၼ်မႃး ၸွင်ႇ
ဢွၵ်ႇ ၵူၼ်းသ်ႂႇ ၵူၼ်းႁဵတ်း မၼ်းေၵႃႈ ၵိၼ်ၵႂႃႇလွႆးလွႆးေသ ေတႁႃ သ်ႂႇ ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းယူႇ ေသႇ
ေသႇ။
            လွင်ႈတႃႇတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ၼႆႉေတတၢမ်းဝႂၢင်းပၼ် ေတမီးယူႇသွင်လွင်ႈ ၊ ၼၼ်ႉ
ေၵႃးပဵၼ် လွင်ႈတၢင်းၶတ်းၸ်ႂ ႄလႈ လွင်ႈသ်ႂႇၸ်ႂ ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈၶၢမ်ႇသုမ်း။ သွင်ဢၼ် ၼႆႉ ၵူၼ်း
ၸူိဝ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ ဢွင်ႇမဵင်ႇ မႃးၼႆႉ ၶဝ်ေတလႆႈပၼ်ၵူးေၵႃႉ ။ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသမ်ႉ ဢမ်ႇၶႆႈ
ၶၢမ်ႇသုမ်း ၶႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းၶႆႈလႆႈ မဵဝ်းလဵဝ်ၵူၺ်းေၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ် ၊ မၼ်းမူိၼ်ၵူၼ်းၶႆႈ ႁ်ႂႈမိူင်းလႅင်းၵူၺ်း
ဢမ်ႇၶႆႈႁ်ႂႈလပ်ႉသိင်ႇဝႆႉ။ သင်ဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ေတၶၢမ်ႇသုမ်း ဢမ်ႇၼၼ် လွင်ႈသ်ႂႇၸ်ႂ  ႄလႈ လွင်ႈ
ၶတ်းၸ်ႂ ၼႆၸုိင် လွင်ႈၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ  ႁ်ႂႈၸၢတ်ႈပၢၼ် မၼ်းႁၢင်ႈလီ ၼၼ်ႉ ေတမႃးၸူး မ်ႂးတိုၼ်းဢမ်ႇ
ႁၢင်ႉယဝ်ႉ။

     7. ၶတ်းပႅတ်ႈ တၢင်းဝူၼ်ႉ လွင်ႈဢမ်ႇလီ ( Negative Thinking )
           ၵူၼ်းမီးတၢင်း ဝူၼ်ႉလွင်ႈဢမ်ႇလီ ၊ ၵူၼ်း ဢမ်ႇေမႃတူၺ်း လွင်ႈပိူၼ်ႈဢမ်ႇလီ ၊ ၵႂႃႇသၢႆႉ ၵႂႃႇ
ၶႂႃႇ ၵႆႉၵႆႉ ႁႃလၢတ်ႈလွင်ႈပိူၼ်ႈ ၊ ၵူၼ်းၸူိဝ်းၼႆႉ ၶဝ်လုၵ်ႉမႃးတီႈ လွင်ႈတိူဝ်ႉၸ်ႂလၢႆလၢႆ ႄလႈ ၸွင်ႇမႃး
ပဵၼ်ၵူၼ်း ၵႆႉလၢတ်ႈလွင်ႈပိူၼ်ႈ ဝူၼ်ႉလွင်ႈႁၢႆႉေတႃႇပိူၼ်ႈ။ ဢၼ်လမ်လွင်ႈေတႉ ၶႆႈေမႃဝူၼ်ႉ လွင်ႈ
ဢမ်ႇလီ ၵႃႈႁိုဝ်ေၵႃႈယဝ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶႆႈေမႃဝူၼ်ႉေတႃႇၵူၼ်းတၢင်းၼမ် လွင်ႈလီ ၵႃႈႁိုဝ်ေၵႃႈယဝ်ႉၶဝ်
ၸိူဝ်းၼႆႉ လႆႈဝႃႈေတလႆႈ မူၼ်ႉေမး ၶဝ်တၢင်းပဵၼ် ေယးၵႃႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းယူႇ။
          သင်ဝႃႈၵူၼ်းေၵႃႉၼုိင်ႈ ေမႃဝူၼ်ႉလွင်ႈလီ ႁဵတ်းလွင်ႈလီ ၊ ထႅင်ႈေၵႃႉၼုိင်ႈသမ်ႉ ႁဵတ်းလွင်ႈႁၢႆႉ
ဝူၼ်ႉလွင်ႈႁၢႆႉၼႆၸုိင်ႈ သင်ၶဝ် လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် ၸွမ်းၵၼ်မႃး သင်ႁဝ်းလႆႈၸ်ႂလၢႆးႁဵတ်းမၼ်းၼႆၸုိင်
ႁဝ်းေၵႃႈ ေတၸပ်းမၼ်း။ ၵူၺ်းၼႃႇ ၵူၼ်းတၢင်းၼမ် ေတေမႃဝူၼ်ႉလွင်ႈႁၢႆႉ ( Negative Thinking )
လၢႆလၢႆ ၊ ေပႃးႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်လွင်ႈႁၢႆႉ ႁဝ်းေတလႆႈ ယူႇပႅတ်ႈမၼ်းၵႆၵႆ ယႃႇေပယူၸမ်။ သင်ဝႃႈ ဝၼ်းၼုိင်ႈ
တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ မႃးၼႆၸုိင် ဢမ်ႇႁိုဝ်သင် ဝၼ်းၼုိင်ႈ မၼ်းေၵႃႈ ေတၶတ်းၸ်ႂ လမ်းမႃးၸွမ်း
တၢင်းလင်မၼ်းယူႇ။

    8. ၶတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈဢၼ်ဢမ်ႇ ႁၢတ်းထဵင်ပိူၼ်ႈ ( Argument )
           ၶႃႈမႃးတူၺ်း ၵူၼ်းႁဝ်း ၵမ်ႉပႃႇၼမ် လၢတ်ႈသင် ၊ ဝႃႈသင် ေၵႃႈယဝ်ႉ ၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈဝႃႈ ေဢႃႈ
ၶႃႈ ေဢႃႈၶႃႈ ၵူၺ်း ၊ မၢႆထုိင်ဝႃႈ ႁၼ်လီၸွမ်းၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ၵူႈဢၼ်ဢၼ် ၊ ၵူၼ်းႁဝ်း ပိူၼ်ႈၵႆႉလၢတ်ႈ
ဝႃႈ သင်ႁဵတ်းၸွမ်း  ထွမ်ႇၸွမ်း ဢၼ်ပိူၼ်ႈလၢတ်ႈၼႆ ပိူၼ်ႈသမ်ႉၵျိႃၵ်ႈၼမ် ၊ သမ်ႉမီးၼမ်ႉၸ်ႂ ေသႇတ
ၼႃႇ ၼမ်လိူဝ်ထႅင်ႈ ၶဝ်ၵႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် ႁၼ်ထုိင်လီဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းလီ ၵူၼ်းၶိုၵ်ႉ။
           ယွၼ်ႉႁဝ်းၵႆႉၵႆႉလၢတ်ႈဝႃႈ ေဢႃႈၶႃႈ ေဢႃႈၶႃႈ ၵူၺ်းတိၵ်းတိၵ်း ႄလႈ မၼ်းေတပၼ် ႁဝ်းၵႂႃႇ
လွင်ႈ သုၵ်ႉၸ်ႂ ႄလႈ လွင်ႈဢွၵ်းမႆႈ ၵႂႃႇ ၊ ၵုမ်ႇလႆႈဝူၼ်ႉ ၵုမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ပၼ်ၶဝ်ၵူၺ်း ႄလႈ ဝၢႆႈ
လိုၼ်းမႃး ၵၢၼ်ၼႃႈတႃ တူဝ်ၸဝ်ႈ ၵဝ်ႇေၵႃႈ ေတဢမ်ႇမီးၶၢဝ်းယၢမ်းႁဵတ်း ၵုမ်ႇႁႃ ႁဵတ်းၵၢၼ် ပိူၼ်ႈ
တိၵ်းတိၵ်း ၊ သင်ဝႃႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ဢမ်ႇႁၼ်လီၸွမ်း ဢမ်ႇလႆႈၸ်ႂၼႆၸိုင် လုၵ်ႉသၢင်ၶတ်းလႆႈ ဢမ်ႇ
လူဝ်ႇၵူဝ်ႇ ၽ်ႂ တႆႈႁဝ်းၼႆႉ သမ်ႉ ၵႆႉဢွၼ်ၵၼ်ၶၢၼ်ႉ ထဵင်ပိူၼ်ႈ ၶႆႈယူၵတ်းၵတ်း ဢမ်ႇၶႆႈႁႃ ပၼ်ႁႃ
သင် ႄလႈ မၢၼ်ႈမႃးယူႇမူိင်းတႆး ဢဝ်ၵူၼ်းမူိင်းတႆးတၢႆ ၵၢၼ်ႉၼၢင်းယိင်း ဢၢၼ်ႇေၵႃႉမၼ်းေပႃးဢမ်ႇ
လႆႈ ၵွပ်ႈႁဝ်းယူႇ ၽ်ႂယူႇမၼ်း ဢမ်ႇၶဝ်ႈၸ်ႂ ဢမ်ႇၶႆႈမီး လွင်ႈသုၵ်ႉသၢၵ်ႉၸ်ႂ ႄလႈ ၸွင်ႇလႆႈၺႃးပိူၼ်ႈ
ေပႉၵိၼ်။
             ၵွပ်ႈႁဝ်းလုၵ်ႉထဵင်ပိူၼ်ႈ ႄလႈ ယႃႇေပထၢင်ႇၶိုၼ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ် ဝႃႈတူၺ်းတူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ
ပူၼ်ႉလိူဝ် ၊ ယဝ်ႉဢမ်ႇလူဝ်ႇၵႂႃႇႁႃ ဢဝ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႅၵ်ႈၼူိင်း ပိူၼ်ႈ။ သင်ႁဝ်း ေတၶတ်း လႅၵ်ႈလၢႆႈ
ပႅတ်ႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉ ဢၼ်ၼႆႉလႆႈၸိုင်  ၸၢတ်ႈပၢၼ်ႁဝ်းေၵႃႈ ၸင်ႇေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ မႃးထႅင်ႈ ၊ ယဝ်ႉေတထုိင်
ေၶႃႈယိူင်းဢၢၼ်း မ်ႂးဢၼ်ၶႆႈလႆႈၶႆႈပဵၼ် ဢမ်ႇႁၢင်ႉ။

               တၢင်းႁၼ်ထုိင်ၶႃႈ ယဝ်ႉၼႆႉပဵၼ် ၵၢၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်း တူဝ်ၶႃႈ ဢၼ်လႆႈႁၼ်မႃး ၺႃးမႃး
ၸူိဝ်းၼႆႉ သင်ၽူႈလူလိၵ်ႈၶဝ် လူယဝ်ႉ ယုမ်ႇယၢမ်ဝႃႈ ေတမီးၽွၼ်းလီ ႄလႈ ေတႁဵတ်း ႁ်ႂႈၸၢတ်ႈ
ပၢၼ်သူၸဝ်ႈ ေတၶိုၼ်ႈယ်ႂႇ လႆႈယူႇ ၊  သင်ဝႃႈ ၶႃႈႁဝ်း လႆႈတႅမ်ႈၽိတ်း မီးတီႈႄၼး ၼႆၸုိင် ပွႆဝႂၢင်း
ၶႂၢင်း ပၼ်ၶႃႈႁဝ်းယ်ႂႇယ်ႂႇ ၼမ်ၼမ် ေသၵမ်း ငိၼ်းၸူမ်းၼမ်ၼမ်ၶႃႈ မ်ႂႇသုင်ၶႃႈ။
ၸၢႆးသႅင်သုိၵ်း ( Tai Management @ Tai Strategy )
Post >>> ShanStateDefenceArmy

Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts