Management (လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း)& Leader(လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း)


          

         ၵၢၼ်သင်ေသဢမ်ႇဝုႈမုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၵေႃႈယဝ်ႉ Leadership လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼႆႉထုၵ်ႇလီမီး(75%)​ေသ Managementလွင်​ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ၼၼ်ႉထုၵ်ႇလီမီး(25%)
ယဝ်ႉၸွင်ႇေတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ။။Leadership ၼႆႉ မၼ်းေတၸတ်းၽႅၼ် ထူဝ်းႁူဝ်ၵၢၼ်ငၢၼ်းေသ management ၼႆႉ တုႇေတႁႂ်ႈၼုႇၵၢၼ်ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇေတယူႇၽၢႆဢၼ်ႁၼ်လႆႈၵူ
တၢင်းေသၽႅၼ် ၸတ်း၊ထၢတ်း၊ႄမး ယဝ်ႉ။
###ၵမ်းၼႆႉႁဝ်းမုးလႅပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းလွင်ႈပႅၵ်ႇပိူင်ႈleadership ႄလႈ management ၵွၼ်ႇ-----------------------
>>Management (လွင်ႈ᧤ႅၼ်ၵၢၼ်ၸတ်းႁဵတ်း)<<
>- Position Power ေတဢဝ်ၸၼ်ႉလႄႈလွင်ႈထၢင်ႇႁၢင်ႈႁဵတ်းသုၼ်ႇႁဵတ်းေသ᧤ႅၼ်ၵၢၼ်။<
>- Current Stabilization ထိင်း᧤ႅၼ်လွင်ႈသုၵ်ႉသၵႉၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉ။<
>- Short-term ᧤ႅၼ်ၸတ်းလုမ်းလုးၶၢဝ်းယၢမ်းၸူဝ်ႈၵႅပ်း။<
>-Say What to Do ᧤ႅၼ်ၸတ်းလၢတ်ႈၼႄ ေတလႆႈႁဵတ်းသင်ဢၼ်ဝုႈၼၼ်ႉ။။။။။။။။။။။။<။။>>Leadership (လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း)<<
>-Personal Power ဢဝ်လွင်ႈၶတ်းၸႂ်တူဝ်ၵဝ်ေသၶူင်သၢင်ႈဢွၼ်ႁူဝ်။။<
>-Future Innovation တွၼ်ႈတုႈမိူဝ်းၼုႈၶူင်သၢင်ႈလွၵ်းလၢႆးမႇႆေသဢွၼ်ႁူဝ်။
>-Long-term ᧤ႅၼ်ၸတ်းလုမ်းလုးၶၢဝ်းယၢမ်းမိူဝ်းၼုႈႁိူင်။<
>-Show How to Do ေတလႆႈႁဵတ်းႁိူဝ်ဢၼ်ဝုႈၼၼ်ႉၸႄႉၼသႄႅၼ်ႈတၢင်း။<။။။။။
~ ~ ေပုးမုးလႅပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်းၸၼ်ႉထတ်ႈleadership
ၼၼ်ႉမၼ်းေတဢိင်ၼိုဝ်ၸႂ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊လွင်ႈၶတ်းၸႂ်၊လွင်ႈၶူင်သၢင်ႈ Personal Power ၼၼ်ႉယဝ်ႈ။။။။။။~
~~​ေပုးၶိုၼ်းမုးလႅပ်ႈႁဵၼ်းတူၺ်း Management
ၼၼ်ႉမၼ်းေတပိုင်ႈဢိင်ၼိူဝ်ၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ၊လွင်ႈဢုႇၼုႇ Position Power ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။~~
*****Leadership ဢၼ်ဝုႈၼၼ်ႉ Lead to People လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်းၼႄလႄႈ ေတလႆႈၸႂ်ႉလၢႆးဢွၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်း
ေသ Soft to People လွင်​ႈၵပ်းၵၢႆႇၵူၼ်း Soft Skill
လွင်​ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ၊ႁုမ်ႈၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ၊ေတလႆႈၸႂ်ႉ
လၢႆးဢုၼ်ႈဢွၼ်ႈ၊လၢႆးဢဝ်ၼမ်ႉၸႂ်ၵၼ်ေသ ဢွၼ်ႁူဝ်
ၵႂႂုႇၼၼ်ႉယဝ်ႈ။။။။။။။။။
*****Management ဢၼ်ဝုႈၼၼ်ႉသမ်ႉ Manage to
Task ၵဵဝ်ၵပ်းလွင်ႈ᧤ႅၼ်ၵၢၼ်ပုၼ်ႈ᧤ွၼ်း
ၵၢၼ်ငၢၼ်းေသ Hard to Issue ဢုပ်ႇဢူဝ်းလွင်ႈ Hard
Skill လွင်ႈ᧤ွၼ်းလီၵၢၼ်ငၢၼ်း၊ၼမ်ႉတွၼ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း၊
ေတလႆႈယိပ်းတိူဝ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းေသ တုႇေတႁႂ်ႈၵၢၼ်
ငၢၼ်းၶိုၼ်ႈသုင်ၼၼ်ႉ ေတလႆႉ ᧤ႅၼ်ၸတ်းယူႇယဝ်ႉ။။။။။။
###လွင်ႈၵၢင်ၸႂ် management ၼႆႉ
!!!Doing Thing Right!!!! ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႂ်ႈမၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ&&&&&&&
$$$လွင်ႈLeadership သမ်​့........
÷÷÷ Doing Right Thing÷÷÷
ႁဵၼ်းၵၢၼ်ဢၼ်မၢၼ်ႈမႅၼ်ႈ======
)))))Leadership ဢၼ်ဝုႈၼႆႉ ယူႇတၢင်းၼုႈပိူၼ်းသုတ်း
သုတ်းေသ Pull ၸုင်ၸၼ်ၼုႈၵၢၼ်ႁႂ်ႈထိုင်ယိူင်းမၢႆ ((((
)))))Management ၼၼ်ႉသမ်ႉ ယူတၢင်းလင်ပိူၼ်းသုတ်း
သုတ်းေသ Push ဢီးၼုႈၵၢၼ်ႁႂ်ႈထိုင်ယိူင်းမၢႆ(((((
%%%ၵေႃႉယူတၢင်းၼုႈေသၸၼ်ေတၸုင်ၸၼ်ေသၵႂုႇယဝ်ႉ
ေတၶိုၼ်းဢဝ်လွင်ႈ᧤ႅၼ်ၵၢၼ်ဢီးတၢင်းလင်ေသ
ႁွမ်းမိုဝ်းၵၼ်ၸိုင် ေတၶတ်းၸႂ်ႁႂ်ၼုႈၵၢၼ်ႁဝ်း
တိူဝ်းတွၼ်းမုးယူႇဢမ်ႇႁၢင်ႉယဝ်ႈႈႈႈႈႈႈႈႈႈႈႈႈႈ


 ၼိုင်ႈဢၼ် ၊မုၵ်ႉၸုမ်းၼိုင်ႈဢၼ်ၼၼ်ႉ လွင်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၶႅမ်ႉယဝ်ႉ လွင်ႈၽႅၼ်ၵၢၼ်ဢမ်ႇၶႅမ်ႉၸိုင် ၼုႈၵၢၼ်ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈတိူဝ်းတွၼ်း၊ေပုးယဝ်ႉ ၽႅၼ်ၵၢၼ်ၶႅမ်ႉယဝ်ႉ ᧤ူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢမ်ႇလႆႈလွင်ႈ၊  ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်ဢမ်ႇမီးၼမ်ႉၵတ်ႉၸိုင်ၼုိင်ႈၵၢၼ်ဢမ်ႇၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတိူဝ်းတွၼ်း ၵွပ်ႈၼႆLeadershipလွင်ႈ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်၊ၼမ်ႉၵတ်ႉ ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ႄလႈ Management လွင်​း᧤ႅၼ်ၵၢၼ်ၸတ်းၵၢၼ် သွင်ဢၼ်ၼႆႉမုးႁုမ်ႈၵၼ်ၸိုင်
ၼုႈၵၢၼ်ေတမီး᧤ွၼ်းလီေေသတၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုးယူႇယဝ်ႉ ။


  • Tai Strategy & Tai Management
  • Post >>> ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts