Jack Ma(ၸႅတ်ႉမုး) ပဵၼ်ၽႂ်လုၵ်ႉတီႈလႆမုး ( ၼိုင်ႈ )        Company ဢၼ်ၸိုဝ်ႈဝုႈ Alibaba(ဢလီႇပုႇပုႇ)ၼၼ်ႉပဵၼ်သင် မၢႆ (1) လုၵ်ႉတီႈၽူဝ်ေမးသွင်ၵေႃႉဢၼ်ၵုႈၸၢတ်ႈသႅင်းၶေႇေသ 1964 လိူၼ် October 15 ၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးၵိုတ်ႇတီႈ ဝဵင်းဢွၼ်ႇ ႁၢၼ်ႇၸူဝ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။။ၸိုဝ်ႈမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉဝုႈ မုးယျၼ်း ၼႆယဝ်ႉ
မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ တူဝ်လဵၵ်ႉလိၵ်ႉေသ ၺုးဢူၺ်းၵေႃႉၵဝ်းယွၵ်ႇတုႇေသ။ ၸႅတ်ႉမုးၼႆႉ တူဝ်လဵၵ်ႉေသတုႉေပုးၽိတ်းၵၼ်မုး ၸုႉၵူၼ်းဢၼ်တူဝ်ၶိင်းယႂ်ႇေသမၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇတွၼ်ႉၵူဝ်ၵိၼ်ေသပွၵ်ႈ။
ၸႅတ်ႉၼႆႉ ၸိမ်မိူဝ်ႈၵေႃႉလဵၵ်ႉသူင်ၸႂ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းလိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉယဝ်ႉ။ၵူၺ်းၵုႈဝဵင်းဢၼ်မၼ်းယူၼၼ်ႉၵူၼ်းဢၼ်ေမုဢၢင်းၵိတ်ႉဢမ်ႇမီးေသၵေႃႉ ပပ်ႉလိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇမီးေသပပ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈဢမ်ႇသွၼ်ပၼ်ဢၢင်းၵိတ်ႉ။
ေပုးၼၼ်ၸႅတ်ႉၼႆႉႁဵတ်းသင်လုႇၼႆ မၼ်းလုၵ်ႉၸဝ်ႉၸဝ်ႉေသ ၼုႈၽွင်းပႆႇၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးၶီႇလႅင်ေသ ၵႂုႇတီႈၵၢင်ဝဵင်းႁၢၼ််ႇၸူဝ်း တီႈဢၼ် ၸဝ်းၶိူဝ်းဢၢင်းၵိတ်ႉမုးလႄႇမိူင်းၶေႇေသ တီႈၶဝ်လိုဝ်ႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ၸႅတ်ႉၼႆႉၶႂ်ႈေမုလိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉၼုႇဢုးလုးလႄႈ မၼ်းၸၢႆးဢွၼ်ၵူၼ်းဢၢင်းၵိတ်းၶဝ်ႉ သူင်ႇလႄႇတီႈဢၼ်ႁၢင်ႈလီၼႆးဝဵင်းႁၢၼ်ႇၸူဝ်းေသ ဢမ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းၵုႈသူင်ႇလႄႇ ၵူၺ်းၵုႈေတလႆႈၶိုၼ်းသွၼ်ပၼ်လိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉ ဝုႈၼၼ်ယဝ်ႉ။ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ၵႂုႇသွၼ်းၮိၵ်ႈတီႈၵူၼ်းလႄႇမိူင်းၸၢဝ်းၶိူဝ်းဢၢင်းၵိတ်ႉမီးမွၵ်ႈ 9ပီ။ၸႅတ်ႉၼႆႉ မီးဝုႇရီႉယုႉတႄႉတႄႉ။ၸိုဝ်ႉမၼ်းၵူၼ်းလႄႇမိူဝ်းၵူၼ်းဢိင်းၵိတ်ႉပၼ်ဝႆႉၸိုဝ်ႈဢိင်းၵိတ်ႉမၼ်းၸၢႆးဝုႈ jack (ၸႅတ်ႉ)ၼႆယဝ်ႉ။မၼ်းၸၢႆးၶိုၼ်းဢဝ် ၸိုဝ်းမိူဝ်ႈလဵၵ်ႉတူဝ်တၢင်းၼုး မုး ၼၼ်ႉေသ ၶိုၼ်း ပဵၼ်မုး jack ma( ၸႅတ်ႉမုး) ယဝ်ႉ
မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉၼႆးမိူင်းၶေႇၼႆႉၵူၼ်းဢၼ်ေမုလၢတ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉၼႆႉ မီးဢႄႇတႄႉတႄႉ။ ၵွပ်ႈသင်ၸႅတ်ႉၼႆႉၶႂ်ႈေမုဢၢင်းၵိတ်ႉၼုႇၼုႇၼႆ ၵွပ်ႈဝုႈၸိမ်မိူဝ်ႈမၼ်းၸၢႆးၵေႃႉလဵၵ်ႉ မၼ်းမီးယိူင်းဢၢၼ်း ၼိုင်ႈဢၼ် မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉမိူင်းၶေႇၶဝ် ပဵၼ် ၵုၼ်ႇမျယူႇၼိတ်ႉ ဢုပ်ႉပိူင်ႇလႄႈဢမ်ႇၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၼႆးၵႄႈၵမ်ႇၽုႇ ၵွပ်ႈၼၼ်ဝၼ်းၼိုင်ႈမုး ၽၵ်ႉတူေတပိုတ်ႇေသေတၵပ်ႉသိပ်ႇၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇၼႄလႄႈေပုးဝၼ်းၼၼ်ႉမုးလိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉဢၼ်မၼ်းလဵပ်ႈႁဵၼ်းဝႆႉၼၼ်ႉ ေတမီးၽွၼ်းလီယူႇ ၼႆမၼ်းၸၢႆးယုမ်ႇယမ်ေသၸင်လႆႈၶတ်းၸႂ်သွၼ်လိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈဢမ်ႇမီးငိုၼ်းလႄႈ ပိင်ႇၺုႇၼႆႉ ေတဢဝ်မၼ်းၸၢံးပူၼ်ႉလွတ်ႈတၢင်းၽၢၼ်ယူႇၼႆႉ ယုမ်ႇယမ်ဝႆႉယဝ်ႉ။
ၸႅတ်ႉၼႆႉ ၶဵၼ်ႇဢၢင်းၵိတ်ႉေသတုႉ ၽၢႆႇပၢႆးၼပ်ႉၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးၺၢမ်ႉေတႉေတႉ ၊ တုႇေသလႆႈတွပ်ႇၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉၸွမ်ၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးတူၵ်းၸၼ်ႉၵွပ်ႈပၢႆးၼပ်ႉသွင်ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်းတွပ်ႇၵမ်းထီႉသၢမ်ယဝ်ႉၸွင်ႇၵွႆႈ ဢွင်ႇပူၼ်ႉ ။ 1988 ၼၼ်ႉမၼ်းၸၢႆးလႆႈၸုမ်ႈ ပွႆႉပဵၼ်ၶူႈ ေသ
ဝၢႆးလႆႈပွႆႉယဝ်ႉ မၼ်းၸၢႆး ၵႂုႇၶဝ်ႈၵၢၼ် company 30 ပၢႆဢမ်ႇႁပ်ႉမၼ်းၸၢႆးႁဵတ်းၵၢၼ် ၊ ဢၼ်လၢၼ်ႉၶၢႆၼိူဝ်ႉၵႆႇ ၶွမ်ႇပၼီ KFC ဢၼ်မုးပိုတ်ႇမိူင်းၶေႇၼၼ်ႉ ၵႂုႇတွပ်ႇ interview 24 ​ၵေႃႉ ႁပ်ႉၵၢၼ် 23 ​ၵေႃႉ လိူဝ်ေသ ၸႅတ်ႉမုးၵေႃႉလဵဝ် ၽႂ်ဢမ်ႇႁပ်ႉ။
ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်းမုး လႆႈၵၢၼ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ပဵၼ်ၶူးဢၢင်းၵိတ်ႉ လႆႈၼိုင်ႈလိူၼ် ေတုႇလုႇ 12 ​ေတုႇလုႇ (ငိုၼ်းမၢၼ်ႈမွၵ်ႈ 10000 ပျူး) ၸႅတ်းၼႆႉသွၼ်လိၵ်ႈဢၢင်းၵိတ်ႉၶႅမ်ႉပွင်ႇၸႂ်လီၼုႇလႄႈ လုၵ်ႈၼွင်ႉတပႄႈၵေႃႈႁၵ်ႉမၼ်းၸၢႆးေတႉ ။ ဢၼ်လႆႈတႅမ်ႈမုးပိုၼ်းမၼ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈလၢတ်ႈဝုႈ ေပုႈမႄႈမၼ်းၸၢႆးသေထးလႄႈပုၼ်ႈဢဝ်ဢမွၺ်ႇေပုႈမႄႈမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၢ ၸႅတ်ံၼႆႉတူဝ်လဵၵ်ႉေသတုႉ လွင်းတၢင်းယိူင်းဢၢၼ်းမၼ်းၼႆႉ ယႂ်ႇမိူၼ်လွႆလူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ မိူၼ်မွတ်ႉတူဝ်လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉယိူင်းဢၢၼ်းယုႉလွႆလူင်ယဝ်ႉ မၼ်းၸၢႆးပႆႉၶၢဝ်းယၢမ်း ၽၵ်းတူမိူင်းၶေႇၶဝ် ပိုတ်ႇၸူးၵူႈမိူင်းမိူင်းးးးးးးးးး။။   >>>>>>>>> သိုပ်ႇမၢႆ (2)


  • Tai Strategy Tai Management
  • Post >>> ShanStateDefenceArmy
Share:

ၵၢၼ်တွင်ႈထၢမ်

Popular Posts

Blog Archive

FACEBOOK PAGE

Recent Posts